1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner"

Transkript

1 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. 9. Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. Træne brug af retningslinjer for rehabilitering Aktivitetsanalyse Bestilling af hjælpemidler 10. Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner 11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. 16. Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. Forslag til læringsaktiviteter i praksis - Dataindsamling (indlæggelsessamtale, udskrivelse, udskrivningsrapport). - Kommunikation og samarbejde med pt. - Den etiske og sikkerhedsmæssige dimension i sygeplejen. - Respekt for patientens integritet og selvbestemmelsesret. - Vejledning i blodsukker måling, kateter pleje, ernæring, tryksårsforebyggelse, stress, mestring. - Aktivitetsanalyser. - Kendskab til diverse hjælpemidler i afdelingen og deltage i undervisning om lejring og forflytning, bestilling af hjælpemidler. - Deltage i pleje og vejledning af pt. med behov for genoptræning, ADL og hjælpemidler. - Eventuelt at deltage i hjemmebesøg.

2 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Navn (elev)

3 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Koordinering, administration og styring Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. 4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. 15. Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. Tilrettelægge og koordinere sygeplejeopgaver og aktiviteter til en patient Videregive sygeplejeopgaver og aktiviteter til andet plejepersonale Træne opfølgning af sygepleje i forhold til en patient. Forslag til læringsaktiviteter i praksis - Dokumentere den udførte sygepleje, modtage rapport og give rapport mundtlig/skriftlig med fokus på udskrivelsen. - Kontakt til primær sundhedstjeneste. - Deltage aktivt i konference. - Deltage mono- og i tværfagligt og tværsektionelt samarbejde. 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Koordinering, administration og styring Navn (elev)

4 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: At være myndighedsperson Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. 1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier 3. Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning Ansvar og kompetence Ansvar for egen læring Tavsheds- og oplysningspligt Lovgivning for arbejdsfeltet (sundhedslov, servicelov, psykiatriloven, etiske retningslinjer, patientens rettigheder, utilsigtede hændelser) Fagsprog Arbejdspladsens værdier (målsætning) Introduktion til arbejdsfeltet - Forslag til læringsaktiviteter i praksis - Mødet med patienten at etablere kontakt med denne. - Funktionsbeskrivelsen for SSA - O4-værdier - Arbejde med tavshedspligt, oplysningspligt og patient sikkerhed - Utilsigtede hændelser - Intro til EPJ, Intranet og Infonet - Lovstof i forhold til det aktuelle speciale - Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber - Har kendskab til målene - Ansvarlighed for egen læring 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: At være myndighedsperson Navn (elev)

5 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. 2. Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation 5. Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. Sygeplejeprocessen Træne grundlæggende omsorg og sygepleje Træne observation i forhold til fysiske, psykiske og sociale ressourcer og belastninger Deltage i den direkte sygepleje Medicinadministration efter gældende retningslinjer Behov og mulighed for hjælpemidler 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. 11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. 12. Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag Forslag til læringsaktiviteter i praksis - Dataindsamling/observation hos tildelt patient mhp. identificering af sygplejebehov. Øve sygeplejeprocessen i forhold til de identificerede sygeplejebehov. - At modtage rapport. - At give rapport mundtligt/skriftligt. - Dokumentere den udførte sygepleje.

6 - Deltage i plejen med fokus på ernæring, ernæringsmæssig vurdering kostscreening kostregistrering. - Sygeplejen omkring et måltid. - Kostens betydning for et godt patientforløb. - Grundlæggende sygepleje i relation til afsnittets speciale. - Deltage i modtagelse af patient samt klargøring til operation. - Præ- og postoperativ sygepleje herunder at deltage med fokus på forebyggelse/sundhedsfremme og sengelejets patofysiologi. - Deltage i patientforløb med fokus på indlæggelse og udskrivelse. - Deltage i pleje af patient med behov for genoptræning/sygepleje i forbindelse med mobilisering. - ADL og hjælpemidler. Introduktion til medicinrum. - Ansvar og kompetencer i relation til medicinopgaver. - Deltage i medicinadministrationen hos tildelte patienter. - Observationer af virkning og bivirkninger (laksantia og smertestillende) 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Navn (elev)

7 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. 4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medv irke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde Kommunikation med borger eller patient Træne den faglige argumentation og dokumentation (Cosmic og Care). Forskellige kommunikationsteknikker Bevidsthed om eget kropssprog Betydning af sympati og empati Træne situationsfornemmelse 7. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. Forslag til læringsaktiviteter i praksis - Fokus på udskrivelsen. - Kontakt til primær sundhedstjeneste. - Samarbejde og deltage aktivt i konference på afdelingen. - Deltage i mono- og tværfagligt og tværsektionelt samarbejde. - EPJ. - Kulturens og miljøets betydning for såvel fagperson som borger. - Verbal og non-verbal kommunikation i de mellem-menneskelige relationer. - Respekt for patientens integritet og selvbestemmelsesret, samt udvise empati og respekt og sympati. - Mødet med patienten og etablering af kontakt med denne. 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

8 Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Navn (elev)

9 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. 7. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i orgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. 13. Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, Pårørende og kolleger herom. Sikkerhedsforanstaltninger og ergonomi Hygiejniske retningslinjer (almene og specielle) Dataindsamling i forhold til livshistorie, livsstil og livskvalitet Patient/borgers autonomi og mestring Motivation Relationens betydning 14. Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. Forslag til læringsaktiviteter i praksis - Kulturens og miljøets betydning for såvel fagperson som borger. - Verbal og nonverbal kommunikation i de mellem menneskelige relationer. - Respekt for patientens integritet og selvbestemmelsesret udviser empati og sympati. - Deltage i patientplejen. - Håndhygiejne/brug af handsker. - Hygiejniske retningslinier i praksis ( infonet OUH ) - Sårpleje, observationer af forbinding og cicatricer. - Præ- og postoperativ sygepleje - KRAM i forhold til patienten pleje. - Se / prøve steril og rene tekniker. - Deltage i pleje af patient med behov for genoptræning samarbejde med fysioterapeut og ergoterapeut. - Sygepleje i forbindelse med mobilisering - ADL og små hjælpemidler. - Brug af afsnittets hjælpemidler til forflytninger/ mobilisering - Patientsikkerhed.

10 - Har kendskab til diverse hjælpemidler i afdeling og deltage i undervisningen om lejring og forflytning. - Medvirke til et godt psykisk arbejdsmiljø. - Få kendskab til afdelingens døgnrytme. - Volds- konflikthåndtering. - Få kendskab til områder som kan virke stressende på patienten og hjælp til mestring. 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Navn (elev)

11 2. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. 9. Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. 10. Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner 1 Træne brug af retningslinjer for rehabilitering 2 Tværfagligt samarbejde omkring aktivitetsanalyse. 3 Forholder sig kritisk til brug af rehabilitering og mestring, samt tilbud om hjælpemidler 4 Målrettet rehabilitering og mestring 11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og serviceog botilbud. 16. Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed.

12 Forslag til læringsaktiviteter i praksis. - Dataindsamling (indlæggelsessamtale, forløbsplan, udskrivelse, udskrivningsrapport). - Kommunikation og samarbejde med pt. - Den etiske og sikkerhedsmæssige dimension i sygeplejen. - Respekt for patientens integritet og selvbestemmelsesret og arbejde med stress og mestring. - Vejledning/udfører måling af blodsukker ernæringsscreening, tryksårsforebyggelse og aktivitetsanalyse og udfører kateter pleje. - Kendskab og viden om diverse hjælpemidler i afdelingen udfører lejringer og forflytning i et tværfagligt samarbejde. - Bestilling af hjælpemidler. - Planlægge og gennemføre i samarbejde med kommune eller afd., ergo/ fys. i forhold til ADLtræning/ genoptræning. (Der kan her evt. udarbejdes en aktivitetsanalyse og ud fra denne planlægge via dialog med patienten og tværfaglige samarbejdspartnere en optimal rehabilitering og realistiske aktiviteter i patientens hverdagsliv) - Eventuelt hjemmebesøg. 2. praktik Tema: Social og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Navn (elev) Underskrift:

13 2. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Koordinering, administration og styring Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. 4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. 15. Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. 1 Tilrettelægge og koordinere sygeplejeopgaver og aktiviteter til flere patienter. 2 Videregive sygeplejeopgaver og aktiviteter til andet plejepersonale. 3 Træne opfølgning af sygepleje i forhold til flere patienter. 4 Introduktion til administrative styringsredskaber i dagligdagen. Forslag til læringsaktiviteter i praksis. - At eleven tager initiativ til og aktivt øver sig i: - at identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere den grundlæggende sygepleje og videregive relevante oplysninger til samarbejdspartnere gennem deltagelse i patientforløb ved egen patient. - Dokumenterer den udførte sygepleje, modtage rapport og give rapport mundtlig /skriftlig. - Kontakt til primær sundhedstjeneste. - Vejledning / undervisning af patienter eller kollegaer. - At planlægge, tilrettelægge og følge op på igangsatte arbejdsprocesser, f.eks. udskrivelse omkring den enkelte patient. - Deltage aktivt i konference. - Deltage i mono- og tværfagligt og tværsektionelt samarbejde. - Introduktion til f-pas og cosmic. 2. praktik Tema: Social og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Koordinering, administration og styring Navn (elev)

14 2. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: At være myndighedsperson Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. 1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier 3. Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. 1 Ansvar og kompetence 2 Ansvar for egen læring 3 Tavsheds- og oplysningspligt 4 Lovgivning for arbejdsfeltet (sundhedslov, servicelov, psykiatriloven, etiske retningslinjer, patientens rettigheder, utilsigtede hændelser) 5 Fagsprog 6 Arbejdspladsens værdier (målsætning) 7 Faggruppers og deres kompetenceområder 8 Tværfaglige samarbejde 9 Introduktion til arbejdsfeltet Via dialog med vejleder: - reflekterer over værdigrundlagets betydning for uddannelsesforløb og arbejdsområde - reflekterer over afdelingens værdigrundlag/syn på sygepleje - reflekterer over SSA ernes funktionsområde i afsnit O4 - reflekterer over etiske dilemmaer - reflekterer over den omsorgsetiske betydning i udførelsen af sygeplejen - reflekterer og lærer konflikthåndtering Øve sig aktivt i at: - deltage i fællesskabet - møde patienten og etablere kontakt til denne - yde omsorg for sig selv og andre, nærværende og professionelt - tage ansvar for egen læring Fælles ansvar i afdelingen for oprydning/opfyldning i skyllerum, stuer, birum. 2. praktik Tema: Social og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: At være myndighedsperson

15 Navn (elev)

16 2. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. 2. Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation. 5. Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. 1 Mono- og tværfagligt samarbejde om sygeplejeprocessen. 2 Træne grundlæggende og speciel omsorg og sygepleje (f.eks. sengelejets patofysiologi, palliativ pleje, bearbejdning af sorg og krise). 3 Træne observation i forhold til fysiske, psykiske og sociale ressourcer og belastninger. 4 Deltage i ordinerede behandlinger. 5 Deltage i den direkte sygepleje alene og i samarbejde med mono- og tværfaglige samarbejdspartnere. 6 Medicinadministration efter gældende retningslinjer incl. kendskab til ordinerede præparater. 7 Behov og mulighed for hjælpemidler. 11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og serviceog botilbud. 12. Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. Forslag til læringsaktiviteter i praksis - Dataindsamling/observation hos tildelt patient mhp. identificering af sygeplejebehov Øve og udføre sygeplejeprocessen i forhold til de identificerede sygeplejebehov. - At modtage og give rapport mundtligt/skriftligt. - Deltage/udføre pleje med fokus på KRAM. - Observationer i forhold til fysiske, psykiske og sociale ressourcer og belastninger. - Udføre grundlæggende sygepleje i relation til afsnittets speciale. - Deltage i plejen af patienter med vekslende plejetyngde. - Deltage i modtagelse af patient samt klargøring til operation. - Præ- og postoperativ sygepleje herunder at deltage forebyggelse/ sundhedsfremme og sengelejets patofysiologi. - Deltage i pleje af patient med fokus på indlæggelse og udskrivelse. - Deltage i pleje af patient med behov for genoptræning/sygepleje i forbindelse med mobilisering.

17 - ADL og hjælpemidler i samarbejde med mono- og tværfagligt samarbejdspartnere. - Introduktion til medicinrum. - Ansvar og kompetencer i relation til medicinopgaver. - Deltage i medicinnadministrationen hos tildelte patienter. - Observationer af virkning og bivirkninger (laksantia og smertestillende). 2. praktik Tema: Social og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Navn (elev)

18 2. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. 4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. 6. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. 1 Kommunikation med borger eller patient samt tværfagligt. 2 Vejledning af pårørende og andet socialt netværk. 3 Træne den faglige argumentation og dokumentation (Cosmic og Care). 4 Forskellige kommunikationsteknikker. 5 Bevidsthed om eget kropssprog. 6 Betydning af sympati og empati. 7 Træne situationsfornemmelse. 8 Rapportering mono- og tværfagligt. 7. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. Forslag til læringsaktiviteter i praksis. - Fokus på udskrivelse, udarbejde forløbsplan, retningslinjer omkring udskrivelse. - Skabe kontakt og samarbejde med primær sundhedstjeneste. - Samarbejde og deltage aktivt i konference i mono- og tværsektionelt samarbejde. - Kommunikation med pårørende og patienten og etablere en god kontakt. - Bruge EPJ for at træne dokumentation og videregivelse af relevante informationer og observationer ift. egen patient/patienter. - Have øje for Kulturens og miljøets betydning for såvel fagperson som borgeren. - Verbal og non-verbal kommunikation i de mellem menneskelige relationer. - Respekt for patientens integritet og selvbestemmelsesret samt udvise empati, respekt og sympati. 2. praktik Tema: Social og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning

19 Navn (elev)

20 2. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. 7. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. 13. Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, Pårørende og kolleger herom. 1 Sikkerhedsforanstaltninger, ergonomi og sikkerhedsorganisation. 1 Hygiejniske retningslinjer (almene og specielle) 2 Dataindsamling i forhold til livshistorie, livsstil og livskvalitet 3 Patienters/borgeres autonomi og mestring 4 Motivation 5 Relationens betydning i forhold til mono- og tværfaglige samarbejdspartnere og patienter/ borgere 14. Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. Forslag til læringsaktiviteter i praksis. - Kulturens og miljøets betydning for såvel fagperson som borger. - Verbal og nonverbal kommunikation i de mellem menneskelige relationer. - Respekt for patientens integritet og selvbestemmelsesret udviser empati og sympati. - Deltage og udfører patientplejen især med fokus på: - Håndhygiejne/brug af handsker. - Generelle hygiejniske retningslinjer og hos den isolerede patient (infonet OUH) - Sårpleje, observationer af forbinding og cikatricer. - Præ- og postoperativ sygepleje. - KRAM i forhold til patientplejen. - Se/prøve steril og rene tekniker. - Eleven deltager og udfører: - genoptræning i samarbejde med fysioterapeut og ergoterapeut hos egen tildelt patient. - Sygepleje i forbindelse med mobilisering. - ADL og små hjælpemidler. - Eleven deltager/og: - Bruger afsnittets hjælpemidler til forflytning/mobilisering og har kendskab til diverse hjælpemidler i afdelingen og deltager i lejringer og forflytninger af patienter. - Er opmærksom på Paientsikkerhed.

21 - Medvirke til et godt psykisk arbejdsmiljø. - Får kendskab til afdelingens døgnrytme. - Får kendskab til Vold/konflikthåndtering. - Får kendskab til områder som kan virke stressende på patienten og hjælpe med, at patienten kan mestre sin situation. - Får kendskab til Sikkerhedsorganisationen på OUH. Eleven deltager/og: Brug af afsnittets hjælpemidler til forflytninger / mobilisering. Patientsikkerhed. Har kendskab til diverse hjælpemidler i afdeling og deltage i lejring og forflytning af patienter. Medvirke til et godt psykisk arbejdsmiljø. Få kendskab til afdelingens døgnrytme. Vold-konflikthåndtering. Få kendskab til områder som kan virke stressende på patienten og hjælpe med at patienten bedre kan mester sin situation. Kendskab til sikkerhedsorganisationen på OUH. 2. praktik Tema: Social og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Navn (elev)

22 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. 9. Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. 10. Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner 1 Træne brug af retningslinjer for rehabilitering. 2 Tværfagligt samarbejde omkring aktivitetsanalyse. 3 Forholder sig kritisk til brug af rehabilitering og mestring, samt tilbud om hjælpemidler. 4 Målrettet rehabilitering og mestring. 5 Indblik i forskellig administration af velfærdsteknologi og hjælpemidler. 6 Tværfagligt samarbejde tværsektorielt. 11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og serviceog botilbud. 16. Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. Forslag til læringsaktiviteter i praksis - Selvstændigt tage initiativ til dataindsamling (indlæggelsessamtale, forløbsplan, udskrivelse,udskrivningsrapport). - Kommunikation og samarbejde med pt. - Den etiske og sikkerhedsmæssige dimension i sygeplejen. - Respekt for patientens integritet og selvbestemmelsesret og arbejde med stress og mestring. - Udfører selvstændigt måling af blodsukker ernæringsscreening, tryksårsforebyggelse og aktivitetsanalyse. - Selvstændigt udfører kateter pleje. - Kendskab og viden om diverse hjælpemidler i afdelingen og udfører lejringer og forflytning i et tværfagligt samarbejde. - Bestilling af hjælpemidler.

23 - Planlægge i samarbejde med kommune eller afd., ergo/ fys i forhold til ADL- træning/ genoptræning. (Eleven kan her evt. udarbejde en aktivitetsanalyse og ud fra denne planlægge gennem dialog med patienten og tværfaglige samarbejdspartnere en optimal rehablitering og realistiske aktiviteter i patientens hverdagsliv). - Eventuelt i hjemmebesøg. 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Navn (elev)

24 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Koordinering, administration og styring Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. 4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. 15. Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. 1 Patient- og eller pakkeforløb 1 Tilrettelægge og koordinere sygeplejeopgaver og aktiviteter til flere patienter. 2 Videregive sygeplejeopgaver og aktiviteter til andet plejepersonale. 3 Træne opfølgning af sygepleje i forhold til flere patienter. 4 Introduktion til administrative styringsredskaber i dagligdagen. 5 Medarbejderorganisationenen Forslag til læringsaktiviteter i praksis - At eleven tager initiativ og aktivt øver sig i: - At identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere den grundlæggende sygepleje og videregive relevante oplysninger til samarbejdspartnere, gennem deltagelse i patientforløb ved egen patient. - Dokumenterer den udførte sygepleje, modtage rapport og give rapport mundtlig /skriftlig. - Kontakt til primær sundhedstjeneste. - Vejledning / undervisning af patienter eller kollegaer. - Varetage pleje på flere patienter på en stue både sygeplejeopgaver og aktiviteter, og kunne videre give det. - Planlægge, tilrettelægge og følge op på igangsatte administrative arbejdsprocesser, f.eks. udskrivelse omkring den enkelte patient - Deltage aktivt i konference. - Deltage i mono- og tværfagligt og tværsektionelt samarbejde. - Introduktion til f-pas som er en del af det administrative styringsredskab på en afdeling. - Bruge selvstændigt cosmic. 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Koordinering, administration og styring

25 Navn (elev)

26 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: At være myndighedsperson Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. 1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier 3. Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning 1 Ansvar og kompetence. 2 Ansvar for egen læring. 3 Tavsheds- og oplysningspligt. 4 Lovgivning for arbejdsfeltet (sundhedslov, servicelov, psykiatriloven, etiske retningslinjer, patientens rettigheder, utilsigtede hændelser, persondataloven). 5 Fagsprog. 6 Arbejdspladsens værdier (målsætning). 7 Faglige og etiske dilemmaer. 8 Faggruppers og deres kompetenceområder. 9 Tværsektorielt samarbejde. 10 Registrering af utilsigtede hændelser m.m.. 11 Introduktion til arbejdsfeltet. Forslag til læringsaktiviteter i praksis. - Mødet med patienten og etablere en god kontakt med denne. - Funktionsbeskrivelsen for SSA. - O4-værdier og kan bruge dem i daglig dagen. - Lovstof i forhold til det aktuelle speciale. - Arbejde med tavshedspligt, oplysningspligt og patient sikkerhed. - Registrere "Utilsigtede hændelser" - Selvstændigt at kan bruge intranet, infonet og EPJ. - At kan bruge forskellige læringsmuligheder og læringsredskaber. - Har kendskab til målene. - At kunne bruge afdelingens samarbejdspartnere især i de mere komplicerede problemstillinger. 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og

27 patientforløb Kompetenceområde: At være myndighedsperson Navn (elev)

28 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. 2. Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation 5. Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. 1 Mono-, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde om sygeplejeprocessen. 2 Træne grundlæggende og speciel omsorg og sygepleje (f.eks. sengelejets patofysiologi, palliativ pleje, bearbejdning af sorg og krise). 3 Reagere på komplekse problemstillinger. 4 Træne observation i forhold til fysiske, psykiske og sociale ressourcer og belastninger. 5 Deltage i ordinerede behandlinger. 6 Deltage i den direkte sygepleje alene og i samarbejde med mono- og tværfaglige samarbejdspartnere. 7 Medicinadministration efter gældende retningslinjer incl. kendskab til ordinerede præparater. 8 Behov og mulighed for hjælpemidler. 11. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. 12. Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag Forslag til læringsaktiviteter i praksis. - Dataindsamling/observation hos tildelt patient mhp. identificering af sygeplejebehov. - Øve og udføre sygeplejeprocessen i forhold til de identificerede sygeplejebehov. - At modtage og give rapport mundtligt/skriftligt på en eller flere patienter. - Udfører pleje med fokus på KRAM. - Observationer i forhold til fysiske, psykiske og sociale ressourcer og belastninger. - Grundlæggende sygepleje i relation til afsnittets speciale.

29 - Udfører plejen af patienter med vekslende plejetyngde. - Deltage i modtagelse af patient samt selvstændigt klargøring patient til operation. - Præ- og postoperativ sygepleje herunder at deltage forebyggelse/ sundhedsfremme og sengelejets patofysiologi. - Deltage i plejen af patient med fokus på indlæggelse og udskrivelse. - Deltage/udføre pleje af patient med behov for genoptræning/sygepleje i forbindelse med mobilisering. - ADL og hjælpemidler i samarbejde med mono- og tværfagligt samarbejdspartnere. - Kendskab til regler inde for hjælpemidler. - Introduktion til medicinrum. - Ansvar og kompetencer i relation til medicinopgaver. - Deltage i medicinnadministrationen hos tildelte patienter. - Observationer af virkning og bivirkninger (laksantia og smertestillende). 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Navn (elev)

30 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. 4. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medv irke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde 7. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. 1 Kommunikation med borger eller patient samt tværfagligt. 2 Vejledning af pårørende og andet socialt netværk. 3 Træne den faglige argumentation og dokumentation (Cosmic og Care). 4 Udarbejde plejerapporter mm.. 5 Forskellige kommunikationsteknikker og herunder den motiverende samtale. 6 Bevidsthed om eget kropssprog. 7 Betydning af sympati og empati. 8 Træne situationsfornemmelse. 9 Rapportering mono- og tværfagligt. Forslag til læringsaktiviteter i praksis. - Fokus på udskrivelse, udarbejdelse af forløbsplan, retningslinjer omkring udskrivelse. - Skabe kontakt og samarbejde med primær sundhedstjeneste. - Samarbejde og deltage aktivt i konference i mono- og tværsektionelt samarbejde. - Kommunikation med pårørende og patienten og etablering en god kontakt. - Bruge EPJ for at træne dokumentation og videregivelse af relevante informationer og observationer ift. egen patient/er. - Have øje for kulturens og miljøets betydning for såvel fagperson som borgeren. - Verbal og non-verbal kommunikation i de mellem menneskelige relationer. - Respekt for patientens integritet og selvbestemmelsesret samt udvise empati, respekt, sympati og øve/få den motiverende samtale ind omkring patienten. 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Navn (elev)

31

32 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. 7. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. 13. Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, Pårørende og kolleger herom. 14. Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. 1 Sikkerhedsforanstaltninger, ergonomi og sikkerhedsorganisation. 2 Registrering af arbejdsskader. 3 Arbejdsmiljøet betydning fysisk og psykisk. 1 Hygiejniske retningslinjer (almene og specielle) 2 Introduktion til hygiejneorganisationen 3 Dataindsamling i forhold til livshistorie, livsstil og livskvalitet 4 Patienters/borgeres autonomi og mestring 5 Motivation 6 Relationens betydning i forhold til mono- og tværfaglige samarbejdspartnere, patienter/ borgere og pårørende. Forslag til læringsaktiviteter i praksis. - Kulturens og miljøets betydning for såvel fagperson som borger. - Verbal og nonverbal kommunikation i de mellem menneskelige relationer. - Respekt for patientens integritet og selvbestemmelsesret udviser empati og sympati. - Udfører selvstændigt patientpleje især med fokus på: - Håndhygiejne/brug af handsker. - Generelle hygiejniske retningslinjer hos den isolerede patient (infonet, OUH) - Sårpleje, observationer af forbindinger og cikatricer. - Præ-og postoperativ sygepleje. - KRAM i forhold til patientpleje. - Se/prøve steril og rene tekniker. Eleven deltager og udfører: - At bruge sin kvalitetssans og kreativitet til en aktivitet eks ved en patient, der har behov for genoptræning, dette kan være i samarbejde med fysioterapeut og ergoterapeut. - Sygepleje i forbindelse med mobilisering. - ADL og små hjælpemidler. - Brug af afsnittets hjælpemidler til forflytninger/mobilisering.

33 - Patientsikkerhed. - Kendskab til hvordan man registrer arbejdsskader. - Har kendskab til diverse hjælpemidler i afdeling og udfører lejring og forflytning af patienter. - Medvirke til et godt psykisk arbejdsmiljø. - Få kendskab til områder som kan virke stressende på patienten og hjælpe med at patienten bedre kan mester sin situation. - Kendskab til sikkerhedsorganisationen på OUH. 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Navn (elev)

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Læringsark O4 3. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Lungemedicinsk afdeling J 1 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling J1 Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på ca. 13 uger (incl. ferie)

Læs mere

Læringsark O4. 2. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde

Læringsark O4. 2. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Læringsark O4 Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering 8. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin social -og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 0-7-0 side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

FAM. Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013, 2.praktik

FAM. Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013, 2.praktik Uddannelsesprogram Social- og sundhedsassistentuddannelsen Praktik 2 Kirurgisk forløb FAM 1 FAM 2 Indhold 1.0 Praktikperiodens indhold... 4 1.1 Praktikmål... 4 2.0 Uddannelsessamtaler... 6 2.1 Forventningssamtale

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber.

Praktik 2 A og B. Kendskab til læringsmuligheder og læringsredskaber. Praktik 2 A og B Praktik 2A (inkl. modul perioden) er på ca. 8 uger og 2B er på ca. 9 uger. Tema Mål Fokusområder Klinisk praksis Læring - Introduktion til praktikstedet herunder organisationen og samarbejdspartnere.

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-9 Tiltag ved behov

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Center for planlagt kirurgi. Ortopædkirurgisk afsnit. Regionshospitalet Silkeborg På Ortopædkirurgisk afsnit K og hotel arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurorehabilitering, Afsnit 12 og 13 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurocenter Sengeafsnit 14 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Fokus på at

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Karkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Karkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Karkirurgiske patienter med lidelser i arterier og vener:

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicisnk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 2 er specialerne gastroenterologi( lever og mavetarm), endokrinologi

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 1 er vores specialer hjerte-/lungesygepatienter i både den akutte

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Viborg På Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier, dvs. patienter med: Ulcus/Ventrikel

Læs mere

Praktikmål. Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Praktikmål. Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin social -og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 0-7-0 side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag Praktikøvelser Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd 444 04/04/13 15.42 Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Afdelings-specifikke læringsmuligheder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 Sygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse i det nære sundhedsvæsen Praktikstederne i praktik 1 del 1 og 2 er både på plejecentre og i hjemmeplejen Faglig kompetence Elevens

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Medicinsk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Kol Astma C.pulm Udredning for c.pulm Pneumothorax Pleuradræn Tuberkulose Pneumoni Empyem Emfysem Speciale

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Akutafsnit 2, Regionshospitalet Viborg På Akutafsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Akutafsnit 2 modtager akutte patienter til udredning, pleje og behandling.

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik

Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Praktik uge

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Neurologisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Apopleksi, centrale blødninger ALM neurologi,

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3

for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3 Mål og læringsaktiviteter for elever på Social- og Sundhedsuddannelsen Trin 2 Praktik 3 Primær kommunal praktik Elevens navn: Praktikvejleders navn: Praktikansvarligs navn: Kære elev Du bydes velkommen

Læs mere