Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik"

Transkript

1 0

2 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler Elevsamtaler Elev- / midtvejssamtale og praktikerklæringer (PASS) Midtvejssamtaler Praktikerklæringer (PASS) 5 Praktikerklæringer jf. PASS Definition af præstationsstandarder 11 Praktikmål og refleksionsspørgsmål 12 Praktikmål og indhold i elevsamtaler (Praktik 3) 14 Bilag Skemaer til forberedelse og afvikling af samtaler (kopieres til elever): Forventningssamtaler Elevsamtaler Midtvejssamtaler Bagudrettet - fremadrettet refleksionsmodel Praktikerklæringer: Praktikerklæring Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 2 Opgaver for eleven i 3. praktikperiode Nyttige link:

3 Beskrivelse af det gode praktikforløb. For at skabe det gode praktikforløb, stiler vi efter en lærings- og uddannelsesstruktur, hvor kulturen på praktikstedet er præget af kvalitet og hensynet til den enkelte elevs forudsætninger og læringsbehov. Et godt praktikforløb er præget af: Et godt samspil mellem elever, praktikvejledere, praktikansvarlige ledere, teamledere generelt al personale, som kender og påtager sig deres ansvarsog kompetenceområder At uddannelsesområdet er en kerneydelse At elever, praktikvejledere og praktikansvarlige ledere, har tiden til lærings- og uddannelsesopgaver Et anerkendende uddannelses- og læringsmiljø præget af - ligeværd - imødekommenhed - åbenhed - tillid - loyalitet - gensidig respekt - dialog - feed-back, herunder ros og ris på rette tid og sted - gensidig sparring Kompetente vejledere Accept af elevernes forskellighed såvel fagligt som personligt At eleverne er ventet, bliver godt modtaget og er medbestemmende, der hvor det er muligt Engagerede og nysgerrige elever, der tør stille spørgsmål til praktikstedets måde at gøre tingene på Elever, der tør sige til og fra i forhold til de opgaver, de bliver stillet Elever, der oplever at være en del af det kollegiale praksisfællesskab Ajourførte uddannelsesplaner fra Social- og Sundhedsskolen Et ajourført og anvendeligt uddannelsesmateriale til hvert uddannelsestrin At elevmateriale, standarder o.a. anvendes Det har været et godt praktikforløb, når alle oplever, at ovenstående er indfriet, når eleven er blevet udfordret og har turdet udfordre sig selv og dermed udviklet sig såvel fagligt som personligt. 2

4 Erhvervsfaglig kompetence. Opnåelse af fagmål og praktikmål fører til opnåelse af kompetencemålene. En uddannet SSH og SSA uddannes til en erhvervsfaglig kompetence, hvilket er: Viden og færdigheder, der omsættes og anvendes i en professionel opgavevaretagelse. At eleven udvikler de nødvendige personlige kompetencer. Praktikmålene afspejler: At der er stigende krav og forventninger om høj faglig kvalitet i de sundhedsfaglige ydelser og opgaver, der skal løses nu og i de kommende år. At man går fra passiv pleje til aktiv rehabiliterende indsats i eget hjem. At der er fokus på at fastholde og udbygge borgernes/patienternes funktionsniveau/mestringsevne. At der er fokus på den sammenhængende indsats både på tværs af sektorer og internt i kommunerne. At de ikke specialiserede pleje- og behandlingsopgaver løses hjemme hos borgerne/patienterne eller i dennes nærmiljø. At flere og flere komplekse opgaver varetages i borgernes hjem. At den praktiske færdighed tydeliggøres. Øget krav om dokumentation ift. patientsikkerhed/ borgersikkerhed og sammenhængende indsats. Øget krav til at forstå systemet, så borgeren/patientens forløb understøttes i ét sammenhængende forløb. At målene er blevet mere målbare. En tydelig niveaustigning mellem trin 1 og trin 2. Pejlemærkerne og eks. på anvendelse i vejledningen. Som vejleder skal du løbende være opmærksom på, hvordan eleven arbejder med indholdet i de fem pejlemærker og hvordan det kommer til udtryk. - Hvilke tegn ser du på, at eleven er nysgerrig? - Er hun interesseret i at lære nyt? - Stiller hun undrende spørgsmål til dig og dine kollegaer? - Er hun åben for at gå nye veje i læringsprocessen? De 5 pejlemærker og indholdet i det enkelte pejlemærke skal tænkes ind i alle de opgaver, eleverne vejledes i, og som de skal varetage. Være nysgerrig, dvs. at: - vise reel interesse og motivation for at lære. - stille undrende eller uddybende spørgsmål til vejlederens måde at udføre opgaven på - være åben for at udføre opgaver på forskellige måder, end der er blevet undervist i på skolen. Være refleksiv, dvs. at: - eleven stopper op, er nysgerrig og forholder sig undrende til daglig praksis. - eleven inddrager nødvendig teori i sine refleksioner. 3

5 Kunne indgå i relationen, dvs. at: - eleven har/viser interesse for de patienter/borgere, som eleven samarbejder med i daglig praksis. - reflektere over kvaliteten i de relationer, eleven indgår i. - eleven viser kommunikationskompetencer og reflekterer over kommunikationen. Være empatisk, dvs. at: - kunne anerkende borgerens/patientens følelser i samarbejdet og handle derefter. Kunne handle etisk, dvs. at kunne handle fornuftigt og rigtigt ud fra: - etiske overvejelser. - viden om betydningen af integritet, menneskets reaktionsmønstre. 4

6 Faglige standarder. Faglig standard for modtagelse af elever i praktikken. Formål med praktikbesøget At eleven oplever sig ventet og velkommen, så der skabes et godt udgangspunkt for samarbejde, samt faglig og personlig udvikling. At eleven så vidt muligt bliver præsenteret for praktikvejlederen, ledelse og personalet på praktikstedet, eller bliver informeret om, hvem der bliver praktikvejleder. At eleven evt. får udleveret arbejdsplanen for de første fire uger af praktikken. Forberedelse til praktikbesøg Praktikvejlederen eller en anden medarbejder afsætter tid til at modtage eleven. Der udarbejdes en arbejdsplan for de første fire uger af praktikken, som enten udleveres til eleven på praktikbesøget eller sendes til eleven senest fire uger før 1. praktik. Deltagere i modtagelsen på praktikbesøget Praktikvejlederen, en anden medarbejder eller igangværende SSA-elev. Fremgangsmåde og indhold på praktikbesøget Praktikvejlederen og evt. teamleder byder velkommen, og: Viser eleven rundt, hilser på kolleger og evt. borgere. Gennemgår arbejdsplan og andre praktiske ting. Afklarer om eleven har behov for særlige aftaler i forhold til arbejdsplanen. Informerer eleven om mødetid og sted den første dag praktikken Formål med modtagelse til praktikken At eleven oplever sig ventet og velkommen i et miljø sammensat af faglig praksis, læring og uddannelse. Forberedelse Praktikvejlederen sørger for: Et introduktionsforløb for eleven. En plan for praktikperioden, herunder dato for de aktiviteter, der skal finde sted i praktikken (forventningssamtale, midtvejssamtale, afgivelse af praktikerklæring, elevsamtaler og undervisning). Et legitimationskort, skab, nøgler, dueslag/postbakke, kode til IT-systemer og andre nødvendige ting parat til eleven begynder i praktikken. 5

7 Deltagere i modtagelsen Eleven og praktikvejlederen Fremgangsmåde og indhold Anvende praktikstedets procedure for modtagelse, herunder praktikstedets generelle introduktionsprogram til nyansatte. Gennemgå plan for praktikperioden herunder samstemme elevens og egen arbejdstidsplan (Afklare om eleven har behov for særlige aftaler i forhold til arbejdsplanen) Gennemgå skemaet til forberedelse og afvikling af forventningssamtale. Undersøge elevens kendskab og anvendelse af elevmaterialet. Evaluering Undersøge elevens oplevelse og tilfredshed med den første dag i praktikken. 6

8 Faglig standard for forventningssamtale Formål med samtalen er, at At eleven og praktikvejlederen lærer hinanden at kende, skaber grundlag for et respektfuldt samarbejde og finder ud af, hvordan eleven lærer bedst. At eleven og praktikvejlederen udveksler tanker, behov og forventninger, så de sammen kan planlægge praktikforløbet med udgangspunkt i målene. Forberedelse: Praktikvejlederen: Udarbejder disposition til dialog omkring arbejdet med hvert af de 5 pejlemærker i praktikken. Forbereder introduktion til hvordan samarbejdet omkring læringsspiralen anvendes i praktikken. Afklare forventninger om, hvordan eleven forbereder sig til samtalen. Deltagere i samtalen Eleven, praktikvejlederen og evt. den praktikansvarlige. Fremgangsmåde og indhold Dialog om elevens nedskrevne forventninger. Eleven får en begrundelse for, hvad der kan - og ikke kan indfries. Aflyse samtalen, hvis eleven møder uforberedt. Der aftales en ny samtale. Praktikvejlederen og/eller den praktikansvarlige informerer og begrunder forventningerne til eleven. Indgå aftaler om praktikperioden, som alle er forpligtede til at overholde. Underskrive skemaet til forberedelse og afvikling af forventningssamtaler og gemme skemaet i elevmappen. Evaluering Elevsamtalen evalueres af deltagerne i samtalen. Undersøge elevens oplevelse og tilfredshed med samtalen. 7

9 Faglig standard for elevsamtaler. Formål At eleven og praktikvejlederen: Udveksler viden, erfaringer og færdigheder, så eleven bliver i stand til at nå praktikkens mål. Planlægger læringsaktiviteter ud fra målene og elevens personlige mål. Afklarer hvordan eleven kan øve sig i - og arbejde selvstændigt med ukendte opgaver. Inddrager teorien til at udvikle elevens opgaver i praktikken. Reflekterer over de opgaver, eleven har deltaget i. Forberedelse Praktikvejlederen: Opsamler viden om hvordan eleven arbejder med hver af de fem pejlemærker, hvilke tegn har du for eksempel set på hendes nysgerrighed?. Orienterer eleven om at forberede sig skriftligt på samtalen, ud fra skemaet i elevmaterialet. Orienterer eleven om at medbringe relevante aftaler og materiale fra tidligere afholdte samtaler. Forbereder samtalen bl.a. ved hjælp af skemaet til forberedelse og afvikling af elevsamtaler og forberede refleksionsspørgsmål til eleven. Hvem deltager i elevsamtaler Eleven og praktikvejlederen. I særlige tilfælde også den praktikansvarlige. Fremgangsmåde og indhold i elevsamtalerne Aflyse samtalen og planlægge et nyt tidspunkt, hvis eleven møder uforberedt. Eleven har medansvar for udbyttet af samtalerne. Tage udgangspunkt i elevens og praktikvejlederens forberedelse. Praktikvejlederen spørger ind til målene og de læringsmuligheder, eleven har benyttet, og stiller relevante refleksionsspørgsmål. Drøfte de faglige standpunkter ud fra elevens refleksionsskemaer og de personlige kompetencer (pejlemærkerne) for at nå målene. Udfylde, underskrive og opbevare skemaet til forberedelse og afvikling af elevsamtaler. Evaluering Elevsamtalen evalueres af deltagerne i samtalen. Hvad var godt, og hvad kunne være gjort anderledes? Levede samtalen op til formålet? 8

10 Faglig standard for midtvejssamtale Formål med samtalen er, at Skabe overblik, kigge tilbage, samle op, lære og planlægge resten af praktikken. Forberedelse Praktikvejlederen: Orienterer eleven om at forberede sig skriftligt på samtalen, ud fra skemaet i elevmaterialet. Forbereder sig, jvf. Skemaet til forberedelse og afvikling af midtvejssamtalen. Undersøger hos kollegaer, hvordan de oplever eleven fagligt og personligt. Eleven: Medbringer sin skriftlige forberedelse til samtalen, personlige uddannelsesplan, skemaer fra afholdte elevsamtaler, refleksionsskemaer o.a. relevant materiale. Hvem deltager i midtvejssamtalerne Eleven, praktikvejlederen og evt. den praktikansvarlige. Fremgangsmåde og indhold Aflyse samtalen og planlægge et nyt tidspunkt, hvis eleven møder uforberedt. Eleven har medansvar for udbyttet af midtvejssamtalen. Eleven indleder samtalen med at informere om - hvordan det går i praktikken og med at nå målene. Følge skemaet til forberedelse og af afvikling af samtalen. Skrive og gemme aftaler i skemaet. Evaluering Midtvejssamtalen evalueres. Hvad var godt, og hvad kunne være gjort anderledes? Levede samtalen op til formålet? 9

11 Faglig standard for afgivelse af praktikerklæring (PASS) Formål At eleven bedømmes, om praktikken er godkendt eller ikke godkendt. Forberedelse Praktikvejlederen: Tager udgangspunkt i målene og tager hensyn til, om det er den vejledende praktikerklæring eller den endelige praktikerklæring, hvor all målene skal være nået. Som hjælp til bedømmelsen tages der udgangspunkt i de samtaler, der har været afholdt. Udfylder om nødvendigt bilagene for praktikerklæringen. Hvem deltager Eleven, praktikvejlederen og evt. den praktikansvarlige. Fremgangsmåde og indhold Praktikvejlederen formidler bedømmelsen til eleven. Den udfyldte PASS- erklæring underskrives af praktikvejleder og praktikansvarlig. Praktikansvarlig sender den originale PASS- erklæring til SOSU- skolen. Eleven får en kopi. Uddybe elevens faglige og personlige bedømmelse bilaget til praktikerklæring. Begrunde afgørelsen ved ikke-godkendt praktik på praktikerklæringen. Evaluering Eleven afleverer en skriftlig evaluering af praktikperioden til praktikvejlederen og den praktikansvarlige. Evalueringen skal indeholde elevens egen andel i udbyttet af praktikken samt elevens oplevelse af praktikkens indsats. Sende et elektronisk evalueringsskema til eleven efter endt praktik (uddannelseskoordinator). 10

12 Praktikerklæringer jf. PASS Definition af præstationsstandarder. Præstationsstandarderne begynder, rutineret, avanceret skal anvendes inden for det kompetenceniveau, som gælder for det enkelte uddannelsestrin. Præstationsstandarderne er defineret således i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 15/12/2010, 29: Begynderniveau. Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i opgaveløsning. Rutineret niveau. Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Avanceret niveau. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikke-rutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Præstationsstandarderne kan også læses således: Ord, der beskriver det niveau, som opgavens løses på. Begynder Kendt situation. Kompliceret aktivitet under vejledning. Fundamentale kundskabs- og færdighedsområder. Rutineret Rutinemæssig eller kendt situation Alene og i samarbejde. Planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet. Løse et problem. Selvstændigt sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger. Avanceret Ikke-rutinesituationer Alene eller i samarbejde. Vurdere et problem. Planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet. Løse et problem. Ord, der beskriver den personlige kompetence, der knytter sig til niveauet. Udvikler ansvarlighed. Udvikler grundlag for fortsat læring. Grundlægger selvstændighed i opgaveløsning. Viser fleksibilitet og omstillingsevne. Tager selvstændigt ansvar Viser initiativ. Lægger vægt på kvalitetssans og kreativitet. 11

13 Praktikmål og refleksionsspørgsmål. Formålet med de kommende sider er at give praktikvejlederen inspiration til, hvordan der arbejdes med praktikmål, pejlemærker, læringsmuligheder og refleksion, som grundlag for elevsamtaler. Yderligere er der forslag til, hvad praktikvejlederen kan undersøge i vejledningen af eleven i forhold til målene. Refleksion tager udgangspunkt i læringsspiralen og refleksionsmodellen. Derved understøtter praktikvejlederen elevens læringsproces. Læringsspiralen: Forklaring af spiralen: Tegningen viser en spiral, som er et billede på, hvordan læringen kan foregå. Læring veksler hele tiden mellem introduktion, at øve sig og selvstændighed. Spiralen viser, at der for hver ukendt opgave foregår en: Introduktion. - en vejleder viser eller fortæller dig om opgaven - du sikrer dig, at du har forstået opgaven Øvelse. - du planlægger, hvordan du kan og vil øve dig på opgaven - du øver dig på opgaven, så mange gange du har behov for 12

14 Selvstændighed. - du udfører opgaven sikkert (med viden, færdighed og kompetence). - du stopper op og forholder dig til kvaliteten af den udførte opgave (reflekterer). Hen over hele spiralen er der skrevet DIALOG. Det er et billede på de samtaler og refleksioner, du har om opgaverne med: - dig selv - din vejleder - andre medarbejdere - borgerne eller patienterne Evaluering. At evaluere betyder at foretage "et eftersyn" af, om du har nået det mål, du har i forbindelse med en opgave. At evaluere betyder derfor, at du skal måle virkningen af, at du har øvet dig på noget. Der sker hele tiden en evaluering af din måde at løse dine opgaver på. Evalueringerne foretages: - af dig - med din vejleder - med andre medarbejdere Refleksion. Refleksionsmodellerne: Fremadrettet- og Bagudrettet refleksionsmodel er et redskab til læring, som benyttes i både skole og praktik. Du er introduceret til modellerne i første skoleperiode og skal anvende den i dine praktikker. Se modellerne under Bilag. Forslag til yderligere refleksionsspørgsmål. Hvilke udfordringer har du haft i arbejdet med det enkelte mål? Hvordan har du øvet dig i arbejdet med det enkelte mål? Hvad har du brug for at øve dig mere i forhold til det enkelte mål? Hvilken introduktion har du fået i forhold til det enkelte mål? Hvis du har brug for mere introduktion, hvad skulle det så være? Hvilke udfordringer har du når du skal bruge refleksionsmodellen? Hvordan har du brugt pejlemærkerne? Hvilke udfordringer har du, når du bruger pejlemærkerne? Hvilke pejlemærker har du især brugt i arbejdet med det enkelte mål? 13

15 Praktikmål og indhold i elevsamtalerne (Praktik 3). Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for: social service sundhed psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier Skoleperiode 1: Tema 1+3 Skoleperiode 2: Tema 2 Skoleperiode 3: Tema 2 Du skal opnå indsigt i de love, sundheds- og ældreområdet arbejder ud fra f.eks.: - Serviceloven, herunder hjemmestøtte og pædagogisk støtte - Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område - Sundhedsloven - Lov om patienters retssikkerhed - Psykiatriloven. - Sundhedsstyrelsens vejledning om sygeplejefaglige optegnelser. - Lov om autorisation og sundhedsfaglig virksomhed - Bekendtgørelse om autoriserede sundhedspersoners benyttelse af medhjælp (delegation af forbeholdt sundhedsfaglig virksomhed). - love og bekendtgørelser vedr. de grundlæggende social- og sundhedsuddannelser. Hvilke konkrete opgaver eleven har beskæftiget sig med i relation til love, bekendtgørelse, værdier m. fl. Hvordan har eleven arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Hvilken betydning har og får det for en SSA at skulle arbejde efter forskellige love. Hvordan har eleven omsat værdierne til handlinger i dagligdagen. 14

16 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du afgøre, hvilke love og bekendtgørelser m.fl. du arbejder efter: Finde konkrete eksempler på at dit arbejde er i overensstemmelse med arbejdspladsens værdier. Dokumentere resultaterne af dine undersøgelser i refleksionsmodellen. Afgøre om ydelserne er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. 2 Eleven kan selvstændigt. Identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende - dataindsamling, - planlægning, Skoleperiode1: Tema Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Forklare hvad praktikstedet forstår ved grundlæggende sygepleje. Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du arbejde dig igennem praktikmålets forskellige faser: Observere borgeren/patienten (fy- Hvordan har eleven arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Konkrete eksempler på observationer jf. læringsmulighederne. Definition af grundlæggende sygepleje. Identifikation af en konkret borger/patients behov for grundlæggende sygepleje. 15

17 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne - handling, - evaluering og - dokumentation sisk). - Ernæringstilstand - søvnmønster - Døgnrytme - fysisk form (motion) - motorik - hygiejne - almen helbredstilstand - fysiske sygdomme, som f.eks. diabetes - virkning og bivirkning af medicin, herunder om borgeren/patienten indtager den ordinerede medicin korrekt. Begrundelse af borgerens/patientens behov for grundlæggende sygepleje. Udførelse af grundlæggende sygepleje ud fra en metodisk tilgang. Evaluering af den udførte sygeplejehandling. Dokumentation af den udførte sygeplejehandling som er i overensstemmelse med gældende love og retningslinjer. Hvilken metodisk tilgang anvender eleven. Observere borgeren/patienten (psykisk). - Almen trivsel - adfærd - symptomer på psykisk sygdom - virkning og bivirkning af medicin, herunder om borgeren/patienten indtager medicinen korrekt - sociale kompetencer. Observere borgeren/patienten (socialt). - Hvordan borgeren/patienten indgår i sociale relationer 16

18 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne - hvordan borgeren/patienten indgår i sammenhænge med andre, herunder hvordan de mestrer sociale spilleregler. Identificere patientens behov for grundlæggende sygepleje (dataindsamling). Begrunde patientens behov for grundlæggende sygepleje (teori/praksiskobling). Planlægge den grundlæggende Sygepleje. Udføre den grundlæggende sygepleje hos patienten (handling). Dokumentere den udførte grundlæggende sygepleje i det kommunale dokumentations-system. Evaluere den udførte sygepleje ved hjælp af refleksionsmodellen. 3 Eleven kan: Reflektere over de etiske dilemmaer, der følger ar- Skoleperiode1: Tema 3 Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til skal du: Hvordan har eleven arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. 17

19 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne bejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til - patientrettigheder samt - procedurer for patientsikkerhed herunder - indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. Skoleperiode 2: Tema 2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 Beskrive etiske dilemmaer. Bearbejde etiske dilemmaer ved hjælp af refleksionsmodellen. Undersøge patientrettigheder i forhold til gældende lovgivning. Anvende din viden om patientrettigheder i praksis, for eksempel tavshedspligt, brug af samtykkeerklæringer, information om klagemuligheder m.m. Forståelse af begrebet etik. Hvordan etikken indgår i opgaveløsningen. Oplevede etiske dilemmaer (f.eks. faglige, personlige og private). Erfaringer med patientrettigheder i praksis. Erfaring med - og opfølgning af utilsigtede hændelser. Vide hvad der er en utilsigtet hændelse. Indberette utilsigtede hændelser efter Sundhedsstyrelsens og kommunens gældende retningslinje for indberetning af utilsigtede hændelser. 4 Eleven kan: Dokumentere og videregive relevante - informationer og - observationer vedrørende tildelte borge- Skoleperiode1: Tema 2+3 Skoleperiode 2: Tema 2 Med udgangspunkt i refleksionsmodellen beskriver du overvejelser og beslutninger om, hvilke informationer, der kan og skal dokumenteres og videregives til: - egen faggruppe i egen sek- Hvordan har eleven arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Kan eleven dokumentere og videregive relevante informationer og observationer - Mundtligt - Skriftligt. 18

20 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne re/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre - sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. Skoleperiode 3: Tema 1+2 tor/anden sektor - anden faggruppe i egen sektor/anden sektor Formidle nødvendige informationer på f.eks. morgenmøder, gruppemøder m.fl.. Udføre dokumentationen. Medvirker eleven i det tværfaglige samarbejde. Kender eleven sin rolle i det tværfaglige samarbejde. Tænker eleven helhedsorienteret/rehabiliterende? Give eksempler herpå. Hvilke informationer skal borger/patient give tilladelser til. Regler om videregivelse af informationer. 5 Eleven kan: Identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens - psykiske, - fysiske eller - sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. Skoleperiode1: Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til skal du: Undersøge de problemstillinger, som er årsag til kontakten med sundhedsvæsenet. Afgøre om problemstillingerne er grundlæggende eller komplekse. Tage stilling til om løsningen på problemstillingen hører under dit kompetenceområde, eller du skal henvende dig til andre faggrupper. Hvordan eleven har arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet Elevens skelnen mellem grundlæggende og komplekse problemstillinger? Elevens forståelse af samspillet mellem borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand Elevens eksempler på en hensigtsmæssig reaktion på samspillet mellem borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand. Beskrive eksempler på, hvordan 19

21 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne du har reageret i forhold til ændringer i borgerens/patientens fysiske, psykiske eller sociale tilstand. 6 Eleven kan anvende et: Mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. Skoleperiode1: Tema 2+3 Skoleperiode 2: Tema 2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 Formulere dig mundtligt og skriftligt i et fagsprog, der kan forstås af den målgruppe du henvender dig til (borger/patient, pårørende og professionelle faggrupper). Udarbejde en af flg. opgaver (se bilag): - Praksisbeskrivelse - kommunikationsopgave - pædagogisk øvelse. Hvordan har eleven arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens anvendelse af det mundtlige og skriftlige fagsprog. 7 Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende: Relevant kommunikationsform herunder - lytte - støtte - vejlede og - følge op. Skoleperiode1: Tema 2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du: Afklare begreberne anerkendende kommunikation, aktiv lytning og vejledning og henvise til litteratur, hvor begreberne er beskrevet. Planlægge en samtale med udgangspunkt i patientens behov. Udføre, dokumentere og evaluere Hvordan har eleven arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens forståelse af begreberne anerkendende kommunikation, aktiv lytning og vejledning. Anvendt litteratur. Elevens eksempler på anvendte kommunikationsformer. Elevens dokumentation af sin kommunikation. 20

22 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne din planlagte kommunikation. 8 Eleven kan: Indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til - modtagelse, - udskrivning og - hjemkomst. Skoleperiode1: Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, skal du: Planlægge og udføre sundhedsfaglige ydelser jvf. praktikstedets kompetenceprofil, f.eks.: - Følge en borger/patient under ind- og udflytning - følge en borger/patient under indlæggelses- og udskrivningssamtale. Hvordan har eleven arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens eksempler på indledning og afslutning af en sundhedsfaglig ydelse. Elevens eksempler på planlægning, udførelse af samtaler i relation til indlæggelse og udskrivning/modtagelse af en borger/patient. Planlægge og udføre samtaler i relation til indlæggelse og udskrivning/modtagelse af en borger /patient. 9 Eleven kan arbejde: Rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens - autonomi og - mestringsstrategier Skoleperiode1: Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til: Forklare begreberne: - rehabilitering - sundhedsfremme - forebyggelse - autonomi - mestringsstrategi Hvordan har eleven arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens eksempler på anvendelse af begreberne i forhold til en konkret borger/patient: - rehabilitering - sundhedsfremme - forebyggelse - autonomi - mestringsstrategi 21

23 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne samt vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter - egenomsorgsevnen, - livsstil og - livskvalitet. - egenomsorgsevne - livsstil og livskvalitet. Henvise til litteratur jvf. begreberne. Planlægge og gennemføre en vejledning til en borger/patient ud fra en sundhedsfaglig problemstilling. - egenomsorgsevne - livsstil og livskvalitet. Litteratur, hvor begreberne er beskrevet. Elevens refleksioner over realistiske muligheder for rehabilitering, sundhedsfremme og forebyggende indsats for borgeren/patienten i en socialfaglig kontekst. Elevens eksempler på planlægning og gennemførelse af en vejledning ud fra en sundhedsfaglig problemstilling. 10 Eleven kan: Indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. Skoleperiode1: Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Undersøge om, der er borgere/patienter, der aktuelt er i gang med genoptræningsforløb i forhold til f.eks.: - Tabte eller manglende kompetencer i forbindelse med almindelig livsførelse. Kontakte relevant fagperson, som er involveret i patientens genoptræning og undersøge, hvor i forløbet social- og sundhedsassistenten skal indgå. Hvordan har eleven arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens kontakt med de fagpersoner, der er involveret i borgerens/patientens genoptræningsforløb. Hvordan eleven indgår i et konkret genoptræningsforløb. Undersøge om der er sygeplejefaglige opgaver før, under eller ef- 22

24 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne ter genoptræningen. 11 Eleven kan: Aktivt indgå i og motivere borger patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx - recovery eller - rehabilitering samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for - rehabilitering, - sygepleje og - service- og botilbud. Skoleperiode1: Tema 1+2 Skoleperiode 2: Tema 1 Skoleperiode 3: Tema 1 Forklare begreberne: motivation aktiviteter recovery rehabilitering vejledning information. Henvise til litteratur jvf. begreberne. Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til: Undersøge og anvende praktikstedets relevante tilbud og aktiviteter indenfor rehabilitering, sygepleje, service- og botilbud. Hvordan har eleven arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens eksempler på anvendelse af begreberne i forhold til en konkret borger/patient: - motivation - aktiviteter - recovery - rehabilitering - vejledning - information Litteratur, hvor begreberne er beskrevet? Elevens refleksioner over realistiske muligheder jf. ovenstående begreber. Elevens eksempler på anvendt motivationsstrategi. Afdække borgerens/patientens motivation. Planlægge og udføre en aktivitet ud fra borgerens/patientens behov. Elevens eksempler på planlagt og udført aktivitet hos en enkelt eller en gruppe borgere/patienter. Elevens eksempler på planlagt og gennemført vejledning. Planlægge og udføre vejledning Elevens eksempler på anvendelse af praktik- 23

25 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne og/eller information ud fra borgerens/patientens behov. stedets relevante tilbud. 12 Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt: ophælde og uddele medicinen samt observere virkning / bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. Skoleperiode1: Tema 2+3 Skoleperiode 2: Tema 1+2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du: Opnå indsigt i Sundhedsstyrelsens vejledning om ordination og håndtering af lægemidler. Følge praktikstedets regler for medicinhåndtering, herunder dokumentation. Opnå indsigt i Sundhedsstyrelsens regler om dokumentation i forbindelse med dosisdispensering. Hvordan har eleven arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens viden om praktikstedets retningslinjer for medicinhåndtering herunder dokumentation. Elevens viden om medicinens virkning og bivirkning. Eksempler på elevens observationer af medicinens virkning og bivirkninger. Varetage medicingivning og medicinadministration efter praktikstedets retningslinjer til én eller flere patienter. Kende medicinens virkning og bivirkninger. Opnå indsigt i Sundhedsstyrelsens vejledning til hjemmeplejeordninger om behandling af akut aller- 24

26 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne gisk chok. Sikre at borgeren/patienten har den fornødne information om medicinen m.m. Observere borgeren/patienten for medicinens virkning og bivirkning. Dokumentere observationer i forhold til medicinens virkning og bivirkning hos borgeren/patienten. 13 Eleven kan: Anvende generelle principper for hygiejne herunder - særlige regimer og - teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger herom. Skoleperiode1: Tema 2 Skoleperiode 2: Tema 1+2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du: Undersøge praktikstedets generelle principper og særlige regimer og teknikker for hygiejne. Medvirke til at hindre smittespredning. Planlægge og udføre f.eks. sårpleje og kateteranlæggelse og andre sundhedsfaglige ydelser jf. praktikstedets hygiejniske principper. Hvordan har eleven arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens viden om praktikstedets generelle principper for hygiejne. Elevens eksempler på planlægning og gennemførelse af en sundhedsfaglig ydelse, jf. praktikstedets hygiejniske principper. Elevens eksempler på planlægning og gennemførelse af en vejledning. Planlægge og gennemføre en vejledning for borgere/patienter, på- 25

27 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne rørende og kolleger. 14 Eleven kan: Forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til - forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt følge gældende - ergonomiske principper og - sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. Skoleperiode1: Tema 3 Skoleperiode 2: Tema 1+2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du: Afklare begrebet ergonomi. Henvise til litteratur. Udføre opgaverne jf. gældende ergonomiske principper i praktikstedets forflytningspolitik. Tage højde for forebyggelse af arbejdsskader, herunder voldsomme episoder. Kende din egen fysiske formåen som udgangspunkt for den måde, du bruger dig selv på i de daglige opgaver. Hvordan har eleven arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens eksempler på, hvordan pågældende forholder sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger. Elevens kritiske forholden sig til arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder. Hvordan følger eleven gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. Giv eksempler herpå. Sige til og fra i opgavevaretagelsen og samtidig anvise alternative muligheder. Anvende praktikstedets voldspolitik. 26

28 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne Afklare begrebet konfliktnedtrapning. Henvise til litteratur. Reflektere over dine pædagogiske og kommunikative overvejelser. 15 Eleven kan: Tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel - administrative som - sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. Skoleperiode1: Tema Skoleperiode 2: Tema 1+2 Skoleperiode 3: Tema 1+2 Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du: Vælge planlagte eller nye sygeplejehandlinger eller administrative opgaver hos borgeren/patienten og beskrive de enkelte faser i tilrettelæggelsen af opgaverne. Dokumentere administrative og udførte sygeplejehandlinger, herunder hvilke opgaver, der skal følges op på. Hvordan har eleven arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens eksempler på tilrettelæggelse og opfølgning af både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til administrative og sygeplejefaglige opgaver. 16 Eleven kan: Identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og Skoleperiode1: Tema 2 Skoleperiode 2: Tema 1+2 Med udgangspunkt i en borger/patient du er kontaktperson for, eller har kendskab til, skal du i samarbejde med en relevant fagperson: Identificere hvilke velfærdsteknologiske hjælpemidler, der findes på dit praktiksted. Hvordan har eleven arbejdet med refleksionsmodellerne i forhold til målet. Elevens kendskab til praktikstedets velfærdsteknologiske hjælpemidler. Elevens samarbejde med relevante fagperso- 27

29 Praktikmål Skoleperiodernes temaer Eksempler på læringsmuligheder, opgaver / handlinger som kan hjælpe eleven med at opnå praktikmålene. Forslag til indhold i elevsamtalerne vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. Skoleperiode 3: Tema 1+2 Afdække behovet for velfærdsteknologiske hjælpemidler. Afdække behovet for vejledning i anvendelse af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Afdække evt. dilemmaer forbundet med brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler. ner om identifikation af behovet for velfærdteknologiske hjælpemidler. Elevens samarbejde med relevante fagpersoner, om anvendelse og vejledning i brugen af velfærdteknologiske hjælpemidler. Elevens samarbejde med relevante fagpersoner om eventuelle dilemmaer forbundet med brugen af velfærdsteknologiske hjælpemidler. Anvende elektroniske medier til at skaffe ny viden og indsigt til gavn for arbejdet som SSA. 28

30 Bilag: Skemaer til forberedelse og afvikling af samtaler (kopieres til elever): Godkendt den 27/

31 Skema til forberedelse og afvikling af forventningssamtale Din forberedelse til forventningssamtalen Du læser afsnittet i elevmaterialet om gensidige forventninger. Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt. Hvilke forestillinger har du til den kommende praktikperiode Hvad tænker du, at du kan bruge din praktikvejleder til? Hvordan vil du gerne indgå i praksisfællesskabet på dit praktiksted? Hvilke arbejdsopgaver tror du, du skal lære og hvad vil være svært for dig? Hvem er du Skriv lidt om hvem du er? (Familie, fritid, skolegang / arbejde / uddannelse.) Hvordan lærer du bedst? Hvad er du god til fagligt og personligt? Hvad har du svært ved fagligt og personligt? Har du brug for/ har du særlige støtteforanstaltninger? Gensidige aftaler om praktikperioden Godkendt den 27/

32 Evaluering af samtalen Hvordan har du oplevet samtalen i dag? Dato for samtalen Underskrift elev Underskrift praktikvejleder Underskrift praktikansvarlig leder Godkendt den 27/

33 Skema til forberedelse og afvikling af elevsamtaler. Forberedelse Du medbringer dine aftaler fra forventningssamtalen, tidligere elevsamtaler, refleksionsskemaer, evt. midtvejssamtale og andet relevant materiale. Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt. Hvordan har du det/trives du på praktikstedet Hvad gør du selv for at befinde dig godt blandt kolleger/praktikvejleder og borgerne? Hvad skal der til, for at du trives her? På hvilken måde skaber du kontakt og tillid til borgerne, dine kolleger og til din praktikvejleder? Hvad har du brug for at øve dig i på baggrund af disse spørgsmål? Hvordan har du udviklet dig fagligt siden sidste elevsamtale Gennemgå praktikmålene hvor langt mener du selv du er? Hvilke opgaver har du arbejdet med siden sidste elevsamtale og hvordan har du anvendt din teoretiske viden fra temaerne i skoleperioderne? Hvilke opgaver skulle du løse til i dag? Hvis du ikke har løst opgaverne, hvad har så forhindret dig i det? Godkendt den 27/

34 Refleksionsskemaer bagudrettet og fremadrettet Gennemgå de refleksionsskemaer, du har udfyldt siden sidst. Hvad skal du øve dig mere i? Selvstændighed i opgavevaretagelsen Hvilke opgaver kan du arbejde selvstændigt med? Hvilke opgaver skal du øve dig mere på for at kunne klare dem selvstændigt? Godkendt den 27/

35 Konkrete emner/temaer du har behov for at drøfte Faglige udfordringer du oplever hos borgerne. Praktiske udfordringer. Andet. Evt. drøftelse af basisgruppemøder F. eks. planlægning af det kommende basisgruppemøde, eller drøftelse af udbyttet af det sidste basisgruppemøde. Aftalte punkter/emner/temaer til næste elevsamtale Godkendt den 27/

36 Evaluering af samtalen Hvordan har du oplevet samtalen i dag? Dato for samtalen Underskrift elev Underskrift praktikvejleder Dato for næste elevsamtale Godkendt den 27/

37 Skema til forberedelse og afvikling af midtvejssamtale. Din forberedelse til midtvejssamtalen Du medbringer dine aftaler fra forventningssamtalen, elevsamtaler, refleksionsskemaer og andet relevant materiale. Du skal besvare nedenstående spørgsmål skriftligt. Gensidige aftaler om praktikperioden Hvordan er det gået med de gensidige aftaler fra forventningssamtalen? Er der noget fra dine elevsamtaler, der har betydning for midtvejssamtalen? Hvor langt er du nået i forhold til at opfylde praktikmålene Hvilke opgaver har du arbejdet med, og hvilke mål hører de til? Hvilke opgaver / mål har du endnu ikke arbejdet med? Hvilke mål har du det svært med? Hvad vil du arbejde med fremadrettet for at nå målene? Godkendt den 27/

38 Hvordan viser du initiativ og ansvarlighed Hvad tror du, dine kolleger og din praktikvejleder vil sige om din indsats i praktikken? Hvordan arbejder du med din skriftlige dokumentation I forhold til borgerne? I refleksionsskemaerne? Gensidige aftaler om sidste del af praktikperioden Her skal du og din praktikvejleder skrive: Hvad du skal arbejde videre med både fagligt og personligt. Hvordan du skal arbejde videre særlige fokusområder. Godkendt den 27/

39 Evaluering af samtalen Hvordan har du oplevet samtalen i dag? Dato for samtalen Underskrift elev Underskrift praktikvejleder Underskrift praktikansvarlig leder Godkendt den 27/

40 Godkendt den 27/

41 Godkendt den 27/

42 Godkendt den 27/

43 Godkendt den 27/

44 Godkendt den 27/

45 Godkendt den 27/

46 Godkendt den 27/

47 Opgaver for eleven i 3. praktikperiode jf. praktikmål 6 Praksisbeskrivelse. En praksisbeskrivelse er en detaljeret beskrivelse, som bruges som et redskab til at analysere/reflektere over handlinger i en bestemt situation. Formålet med en praksisbeskrivelse er at øge udbyttet af de oplevelser, du får i praksis, så det fører til en forståelse og indsigt, og således at erfaringen gør dig i stand til at begrunde dine handlinger. Metode: Du vælger en hændelse/oplevelse fra praksis. Det kan fx være: - en situation, hvor dine handlinger har haft en positiv eller negativ indflydelse på borgerens/patientens situation - en situation, som er forløbet godt, eller ikke forløbet som planlagt - at du vil se nærmere på/fordybe dig i en rutine Det skal være en hændelse/oplevelse, der har gjort et særligt indtryk på dig. Hændelsen/oplevelsen beskrives detaljeret i forhold til, hvad der var godt eller mindre godt ved forløbet. Årsagssammenhænge beskrives og begrundes teoretisk, og praksisbeskrivelsen rundes af med din evaluering af hændelsesforløbet. Din praktikvejleder læser, kommenterer og drøfter praksisbeskrivelsen med dig. Kommunikationsopgave. (Refleksionsmodellen kan evt. anvendes til denne opgave.) Analyse af et kommunikationsforløb. Til analysen skal du finde en konkret og afgrænset situation, som du skal undersøge ud fra forskellige teorier om kommunikation. Du skal reflektere over såvel enkeldele som helheden i kommunikationsforløbet. Formålet er at øge din bevidsthed om egen kommunikation med henblik på til stadighed at forbedre og udvikle denne. Metode: Modellen til brug for praksisbeskrivelsen kan anvendes. Fokus vil blot være den verbale eller nonverbale kommunikation, der finder sted i mødet med en borger/patient. Godkendt den 27/

48 Du kan udarbejde en kommunikationsrapport. Her skal du først og fremmest være opmærksom på, hvornår der foregår en kommunikation mellem dig og borgeren/patienten, som du gerne vil blive klogere på. Du skal fastholde flest mulige detaljer fra kommunikationsforløbet, så det efterfølgende kan formuleres skriftligt som udgangspunkt for en analyse. Du kan være alene om et kommunikationsforløb eller være sammen med en observatør, der kan være dig behjælpelig med en rekonstruktion af kommunikationsforløbet. Du opstiller 3 kolonner: 1. Borgerens/patientens verbale kommunikation. 2. Din egen verbale kommunikation. 3. Observationer og nonverbal kommunikation. Det vil være en god ide, hvis du først beskriver den aktuelle situation, der var årsag til dit professionelle møde med borgeren/patienten, herunder også hvad der er relevant at vide om borgerens/patientens fysiske, psykiske, åndelige og sociale situation. Herefter analyseres kommunikationsforløbet ud fra én eller flere teorier om kommunikation. Der analyseres på såvel den verbale som på den nonverbale kommunikation. Spørgsmål, der kan stilles: - hvordan giver borgeren/patienten udtryk for behov og problemer? - hvordan opfanger du borgerens/patientens behov og problemer? - skaber du dialog? - hvilke spørgsmål blev der stillet i kommunikationsforløbet? - kunne andre typer af spørgsmål indfange andre oplysninger? - hvordan forløb samarbejdet? - kunne en anden form for kommunikation have ændret på det forløb, der fandt sted? Til sidst vurderes din egen indsats i kommunikationsforløbet: - hvad forløb godt, og - hvad kan du have brug for med henblik på at forbedre din kommunikation? Pædagogisk øvelse/opgave. Undervisning i forhold til en konkret opgave. En pædagogisk øvelse skal forstås som en reel vejlednings- eller undervisningssituation rettet til en borger/patient, pårørende eller uddannede samarbejdspartnere. Dine interesser, praktikstedets muligheder samt emnet er afgørende for valg af målgruppe. Godkendt den 27/

49 Du skal planlægge, afvikle og evaluere en afgrænset vejlednings- eller undervisningssituation. Dine pædagogiske overvejelser formuleres skriftligt forud for øvelsen. Det kan være: - hvordan har behovet for vejledning eller undervisning vist sig - en redegørelse for emnet og valg af målgruppe - vejledningens/undervisningens mål og evt. formål - forudsætninger (dine, målgruppens, praktikstedets), herunder også psykologiske overvejelser vedr. motivation og læring - indhold i vejledningen / undervisningen i forhold til formål/mål - redegørelse for valg af principper i vejledningen / undervisningen - en detaljeret tidsplan for indhold og struktur i forbindelse med afviklingen af vejledningen/undervisningen - hvordan evalueringen skal afvikles. Praktikvejlederen kan hjælpe dig med at finde et relevant emne og en relevant målgruppe. Praktikvejlederen skal også fungere som din ressourceperson i planlægningsfasen og overvære selve afviklingen, således at I sammen kan evaluere forløbet. Godkendt den 27/

50 Nyttige link. Skolens hjemmeside, hvor de lokale uddannelsesplaner (LUP) for henholdsvis grundforløbet, trin 1 og trin 2 kan hentes. LUP Grundforløbet. LUP Trin 1. LUP Trin 2. Fremadrettet og bagudrettet refleksionsmodellen. Hj%C3%A6lper/Refleksionsmodel.aspx Uddannelsesplaner. SSH.aspx Godskrivningsskemaer. de.pdf 2.praktik: aktikperiode.pdf Branchevejledning på arbejdsmiljøweb vedr. unges arbejde i forbindelse med SOSU- uddannelsen. (December 2011) ljoarbejdet/unges_arbejde_ifm_sosu_uddannelsen/ Godkendt den 27/

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Social og sundhedsassistent elever ved Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogstuderende i Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af det gode praktikforløb..side 3 Pejlemærkerne og deres anvendelse i praksis

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter

Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter Vejledningsmateriale til vejledere for Pædagogiske Assistentelever i Socialt Rehabiliteringscenter 1 Indholdsfortegnelse Beskrivelse af det gode praktikforløb Side 3 Pejlemærker og eks. På anvendelse side

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Bilag 2 de forskellige samtaletyper

Bilag 2 de forskellige samtaletyper Bilag 2 de forskellige samtaletyper Prøvetidssamtale Lovgrundlag Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nr. 1244: 60 En uddannelsesaftale kan ikke opsiges af aftalens parter. Stk. 2. De første 3

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-9 Tiltag ved behov

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 19.03.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 19.03.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 19.03.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Læringsark O4 3. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2015 Maj 2016 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder med henblik på at skabe

Læs mere

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse

Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Praktik Den pædagogiske assistentuddannelse Gældende for hold påbegyndt efter 1. august 2018 Silkeborg og Skanderborg Juni 2018 Samarbejde mellem skole og praktiksted Skolen og praktikstedet samarbejder

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale - Godkendt 20.02.17 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer,

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Lungemedicinsk afdeling J 1 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSH - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem gør

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin social -og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 0-7-0 side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen, September 2011 Indhold Kontaktinformationer side 2 Samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul til T1 og

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse

Praktikerklæring. for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Almen pædagogisk Special pædagogisk Andet

Læs mere

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder -

Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Hvordan bliver praktikvejlederne klædt på til at omsætte de nye mål? -Den kompetente praktikvejleder - Ellen Kjær, SEVU 3. Juni 2015 Paradigmernes betydning Politiske Visioner Erhvervsuddannelserne Praksis

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov for særlig indsats side

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling J1 Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på ca. 13 uger (incl. ferie)

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring Oktober 2018 Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring 2 Indhold Introduktion... 3 Konkret eksempel på en faglig vurdering... 4 Kompetenceniveauer

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag Praktikøvelser Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd 444 04/04/13 15.42 Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt.

De nye hjælpeskemaer kræver, at det lokale uddannelsesudvalg aktivt tager stilling til, hvordan skemaerne skal anvendes lokalt. Vejledning til lokale uddannelsesudvalg om praktikerklæring og hjælpeskema PASS har på baggrund af revision af den pædagogiske assistentuddannelse udarbejdet nye praktikerklæringer. Praktikerklæringerne

Læs mere

Elevmateriale Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale Godkendt Maj 2018 Side 1 Velkommen Kommune og Regionen byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit,

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse

Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse Afsluttende praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens anden praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål

Læs mere

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her.

Webside SOSU FVH. Video med vejledning til anvendelse - Klik her. Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere

Målene for praktikken og hjælp til vejledning

Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken og hjælp til vejledning Målene for praktikken 2 Det er vejlederens opgave i samarbejde med eleven at lave en handleplan for opfyldelse af praktikmålene. Refleksionsspørgsmålene, der

Læs mere

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives. Praktikerklæring for den pædagogiske assistentuddannelse (elevens første praktik) Praktikerklæringen skal suppleres med standpunktsbedømmelsen, hvor elevens arbejde med de samlede praktikmål beskrives.

Læs mere

Velkommen som elev i Københavns Kommune

Velkommen som elev i Københavns Kommune Velkommen som elev i Københavns Kommune Introduktion til nye Social- og sundheds-elever Uddannelse / Sundheds- og Omsorgsforvaltningen 2018-2019 Københavns Kommune 2 Københavns Kommune - Danmarks største

Læs mere

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43

SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni :43 Webside SOSU FVH SSH - UDDANNELSESBOG 8. juni 2017 14:43 Sådan kommer du godt i gang 1. Her på siden kan du læse om, hvordan uddannelsesbogen skal bruges. 2. Du åbner din egen uddannelsesbog ved at klikke

Læs mere