KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2"

Transkript

1 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende sygepleje jf. Bekendtgørelsen om uddannelse i den erhvervsfaglige fællesindgang sundhed, omsorg og pædagogik, kapitel 4.1 kompetencemål for hovedforløbet, punkt 16. Kompleks sygepleje defineres som det, der er komplekst indenfor social- og sundhedsassistentens arbejdsområde - grundlæggende sygepleje. Når begrebet selvstændigt anvendes, tænkes det indenfor den ramme, at en elev altid er under vejledning i uddannelsesforløbet. Herudover tager dokumentet udgangspunkt i de af PASS udsendte beskrivelser af præstationsstandarder. Ved bedømmelse af eleven i P1 og P2 skal der tages stilling til hvorvidt eleven har opnået begynder, rutineret eller avanceret niveau. I P3 skal eleven samlet set mellem alle praktikker være på avanceret niveau, da det svarer til slutmålet for eleven. Begynder Rutineret Avanceret Niveauer 1 Hjælpeord 2 Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation Kendskab til eller ud fra en kendt problemstilling eller kan udføre en mere Reagere på kompliceret aktivitet under vejledning. På dette niveau lægges der Forholde sig til vægt på personlig kompetence til at sætte sig ind i uddannelsens Udvikler ansvarlighed fundamentale kundskabs- og færdighedsområder og kompetence til Udvikler grundlag for at udvikle ansvarlighed og grundlag for fortsat læring. På fortsat læring begynderniveauet grundlægges ligeledes selvstændighed i Grundlægger opgaveløsning. selvstændighed i opgaveløsning Eleven kan planlægge og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem i en rutinemæssig eller kendt situation og omgivelse, alene og i samarbejde med andre. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til selvstændigt at sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger og til at kommunikere med andre om løsningen heraf. Yderligere lægges vægt på fleksibilitet og omstillingsevne. Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller aktivitet eller løse et problem også i ikkerutinesituationer alene eller i samarbejde med andre under hensyn til opgavens art. På dette niveau lægges vægt på den personlige kompetence til at tage selvstændigt ansvar og vise initiativ samt kompetence til selv at formulere og løse faglige og sociale opgaver og problemer. Yderligere lægges vægt på kvalitetssans og kreativitet. Selvstændigt sige fra Viden om Viser fleksibilitet og omstillingsevne i forbindelse med arbejdet Refleksion Have indsigt i Arbejder selvstændigt Tager selvstændigt ansvar Viser initiativ Lægger vægt på kvalitetssans og kreativitet Arbejder bevidst med Udvikle Argumenterer 1 Niveauerne svarer til præstationsstandarderne fra PASS 2 Reference til Vibeke Nielsen (2003), PASS og BEK nr. 816 af 20/07/2012, inspireret af Håndbog i praktikuddannelsen fra Sosu C 2

3 Mål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Være opsøgende i forhold til praktikstedets værdigrundlag Være opsøgende i forhold til praktikstedets politikker, vejledninger og instrukser Vise omhu og respekt, i plejen af patienten/borgeren Dokumentere udført pleje og omsorg Være bevidst om patientens/borgerens ret til aktindsigt under dokumentationen Have kendskab til informeret samtykke Overholde tavshedspligten Har kendskab til patientrettigheder i forhold til patienter/borgere Videregive informationer om patienten/borgeren Have kendskab til praktikstedets værdigrundlag, kvalitetsstandarder, og patientsikkerhedsprocedurer samt assistentens arbejdsopgaver og ansvarsområder. Gøre sig grundlæggende etiske overvejelser over patient/borgersituationer. Redergøre for patientrettigheder Har forståelse for sociale problemstillinger Kunne samarbejde med relevante fagpersoner omkring sociale problemstillinger Have viden om Lov om Retssikkerhed hvis patienten/borgeren er dømt til behandling/anbringelse eller anden retslig foranstaltning Have viden om praktikstedets værdigrundlag, kvalitetsstandarder, og patientsikkerhedsprocedurer samt assistentens arbejdsopgaver og ansvarsområder. Reflektere over etiske regler i relation til patient- /borgersituationer. Arbejde bevidst med patienten/borgerenes evne til egenomsorg Arbejde bevidst med patienten/borgerens mestringsevne Have indsigt i praktikstedets værdigrundlag, kvalitetsstandarder, og patientsikkerhedsprocedurer samt assistentens arbejdsopgaver og ansvarsområder. Selvstændigt kunne arbejde bevidst med at inddrage etiske og lovmæssige regler i plejen. 3

4 Mål 2 Eleven kan selvstændigt identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/ patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation. Etablere, fastholde og afslutte samarbejdet med patient/borger/pårørende Deltage i at identificere og vurdere patientens/borgerens behov for grundlæggende sygepleje Deltage i udarbejdelse af plejeplaner/handleplaner/funktionsvurderinger Udføre grundlæggende sygepleje Kunne evaluere sygeplejehandlinger Dokumentere den grundlæggende sygepleje Have kendskab til sygeplejeprocessen som metode, og kunne reagere på ændringer i patientens tilstand. Under vejledning og i samarbejde med andre sundhedsprofessionelle kunne dokumentere udført sygepleje, herunder udarbejde en dataindsamling indenfor et afgrænset område Have kendskab til og kunne anvende de mest almindelige fagudtryk. I samarbejde med andre på praktikstedet udarbejde indledende sygeplejevurdering Have viden om sygeplejeprocessen som metode, og kunne reagere på, samt reflektere over ændringer i patientens/borgerens tilstand. I samarbejde med andre sundhedsprofessionelle kunne dokumentere udført sygepleje. Have viden om og kunne anvende de mest almindelige fagudtryk. Have indsigt i og arbejde bevidst med sygeplejeprocessen som metode, og kunne vurdere og handle på ændringer i patient/borgerens tilstand. Dokumentere udført sygepleje. Anvende relevante fagudtryk. Forberede, gennemføre, evaluere og dokumentere et kommunikationsforløb med en patient/borger. Forberede, gennemføre, evaluere og dokumentere et grundlæggende kommunikationsforløb med en patient/borger. Forberede, gennemføre, evaluere og dokumentere et grundlæggende kommunikationsforløb med en patient/borger. 4

5 Mål 3 Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. Reflektere over de regler, rammer og procedurer, der arbejdes under Reflektere over dilemmaer i forhold til opfyldelse af patientens/borgerens behov Være bevidst om anvendelsen af egne professionelle kompetencer Have kendskab til praktikstedets værdigrundlag, kvalitetsstandarder, og patientsikkerhedsprocedurer samt assistentens arbejdsopgaver og ansvarsområder. Have viden om praktikstedets værdigrundlag, kvalitetsstandarder, og patientsikkerhedsprocedurer samt assistentens arbejdsopgaver og ansvarsområder. Have indsigt i praktikstedets værdigrundlag, kvalitetsstandarder, og patientsikkerhedsprocedurer samt assistentens arbejdsopgaver og ansvarsområder. Gøre sig grundlæggende etiske overvejelser over patient- /borgersituationer. Reflektere over etiske regler i relation til patient- /borgersituationer. Selvstændigt kunne arbejde bevidst med at inddrage etiske og lovmæssige regler i plejen, herunder egen adfærd i forhold til patienten/borgeren. 5

6 Mål 4 Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/patientens forløb. Have kendskab til organiseringen af det tværfaglige arbejde Kunne indgå i det tværfaglige samarbejde Inddrage relevante faggrupper i forhold til patientens/borgerens situation og behov Kunne forklare og inddrage teoretisk viden i forbindelse med indsamling af data Kunne inddrage relevante dokumenter i forbindelse med tværfagligt samarbejde Deltage i tværfaglige konferencer/møder Have kendskab til relevante samarbejdspartners arbejds- og ansvarsområder samt kende til praktikstedets interne/eksterne samarbejdsrelationer og kommunikationsformer i forhold til sammenhængende patient- /borgerforløb. Redegøre for teoretisk viden Kunne udarbejde relevante dokumenter i forbindelse med tværfagligt samarbejde Deltage i tværfaglige konferencer/møder med indlæg om tildelt patient/borger Have viden om relevante samarbejdspartners arbejds- og ansvarsområder samt indgå i samarbejde med praktikstedets interne/eksterne samarbejdspartnere Under vejledning og i samarbejde med andre kunne anvende relevante kommunikationsformer i forhold til sammenhængende patient-/borgerforløb. Være bevidst om den teoretiske viden og kunne inddrage teorien i praksis Kunne indsamle data selvstændigt ved kendte patienter/borgere Kunne udarbejde relevante dokumenter i forbindelse med tværfagligt samarbejde Kunne deltage i tværfaglige konferencer/møder og selvstændigt præsentere tildelte patienter/borger Have indsigt i relevante samarbejdspartners arbejds- og ansvarsområder samt indgå i samarbejde med praktikstedets interne/eksterne samarbejdspartnere Selvstændigt kunne anvende relevante kommunikationsformer i forhold til sammenhængende patient-/borgerforløb. 6

7 Mål 5 Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og samspillet mellem disse faktorer. Kommunikere målrettet med patienten/borgeren med udgangspunkt i vedkomnes situation Observere egne tildelte patienter Indgå i at revurdere plejeplan/handleplan/indsatsområder Tilkalde/kontakte relevante fagpersoner Etablere relation til tildelt(e) patient(er)/borger(e) Møde patienter/borgere med flere grundlæggende behov og problemstillinger Møde patienter/borgere med flere grundlæggende behov og problemstillinger Møde patient/borgere med flere grundlæggende behov og problemstillinger Indgå i et samarbejde med andre sundhedsprofessionelle om at identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere sygeplejen Kendskab til faktorer der indgår i etableringen af en faglig professionel relation Etablere en faglig professionel relation Indgå i at vedligeholde og afslutte en relation i samarbejde med fagprofessionelle. Selvstændigt og i et samarbejde med andre sundhedsprofessionelle identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere sygeplejen Viden om faktorer der indgår i etableringen af en faglig professionel relation Etablere en faglig professionel relation og vedligeholde denne Indgå i at afslutte en relation i samarbejde med fagprofessionelle. Selvstændigt identificere, vurdere, tilrettelægge, udføre og evaluere sygeplejen Kunne arbejde bevidst og målrettet med at etablere, vedligeholde og afslutte en faglig professionel relation. 7

8 Mål 6 Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. Anvende praktikstedets dokumentationssystemer Dokumentere og mundtligt formidle egne observationer med brug af relevant fagsprog i forhold til patientens/borgerens situation Dokumentere og mundtligt formidle egne sygeplejehandlinger med brug af relevant fagsprog Indgå i at udarbejde indledende sygeplejevurdering Under vejledning indgå i at udarbejde plejeplaner/handleplaner på en kendt tildelt patient/borger indenfor et afgrænset område Læse og forstå den sygeplejefaglige dokumentation. Under vejledning udarbejde indledende sygeplejevurdering Under vejledning udarbejde status dokumenter på kendte tildelte patienter/borgere Under vejledning udføre og dokumentere udskrivningssamtaler Under vejledning udarbejde plejeplaner/handleplaner for kendte tildelte patienter/borgere. Udarbejde evaluering af indsatsområder indenfor grundlæggende sygepleje Selvstændigt give og modtage rapport om patienter/borgere under hensyntagen til situationens kompleksitet Selvstændigt udarbejde og følge op på plejeplaner/handleplaner/funktionsbeskrivelser omkring tildelte kendte patienter/borgere. 8

9 Mål 7 Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. Udvise empati i relationen med patienten/borgeren Reflektere over kommunikationens betydning for patienten/borgeren og vedkomnes pleje Planlægge og udføre målrettet kommunikation med udgangspunkt i en anerkendende tilgang Være aktivt lyttende Kunne beskrive rollen som kontaktperson for patienten/borgerene Kunne fungere som medkontaktperson for patienten/borgeren Kunne fungere som medkontaktperson for en patient/borger Redegøre for kommunikationens betydning som led i plejen af patienten/borgeren. Under vejledning være i stand til at ændre den kommunikative strategi under samtalen med en patient/borger. Reflektere over kontaktpersonens betydning for patient/borgerforløbet Være i stand til at ændre den kommunikative strategi under samtalen med patienten/borgerene. 9

10 Mål 8 Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. Have kendskab til samarbejdspartneres arbejdsområder og samarbejde med relevante fagpersoner Indgå i plejen vedrørende modtagelse, udskrivelser og hjemkomst af patienter/borgere ud fra praktikstedets lokale vejledninger og instrukser Indgå i plejen omkring at observere, iværksætte, udføre og evaluere relevante sygeplejehandlinger indenfor den grundlæggende sygepleje ud fra praktikstedets vejledninger og instrukser samt egne faglige overvejelser Indgå i at identificere, observere, udføre og evaluere grundlæggende sygepleje Udføre en dataindsamling omkring en kendt patient indenfor et afgrænset område Etablere en kontakt og relation i den ikke komplekse situation Under vejledning identificere kliniske sygeplejefaglige problemer, observere, udføre og evaluere grundlæggende sygepleje Udføre en dataindsamling omkring en kendt patient/borger indenfor flere afgrænsede områder Kan planlægge løse og gennemføre instrumentelle sygeplejehandlinger i ikke kendte situationer indenfor grundlæggende sygepleje Selvstændigt identificere og observere komplekse problemstillinger indenfor grundlæggende sygepleje Kan løse opgaver indenfor instrumentel sygepleje i kendte situationer indenfor grundlæggende sygepleje Have kendskab til procedurer og metoder relateret til indlæggelse og udskrivelse. Kunne forberede, gennemføre, evaluere og dokumentere et grundlæggende kommunikationsforløb med en patient relateret til modtagelse, udskrivelse og hjemkomst. Etablere, vedligeholde og afslutte en kontakt og relation i den ikke komplekse situation Kan planlægge og gennemføre instrumentel sygepleje indenfor grundlæggende sygepleje Have viden om procedurer og metoder relateret til indlæggelse og udskrivelse. Kunne forberede, gennemføre, evaluere og dokumentere et grundlæggende kommunikationsforløb med en patient/borger relateret til modtagelse, udskrivelse og hjemkomst. Indgå i vurdering, udførsel og evaluering af kompleks grundlæggende sygepleje Etablere, vedligeholde og afslutte en kontakt og relation indenfor grundlæggende sygepleje Have indsigt i og kunne indgå i samarbejde omkring procedurer og metoder relateret til indlæggelse, udskrivelse og hjemkomst. Kunne forberede, gennemføre, evaluere og dokumentere et grundlæggende kommunikationsforløb med en patient/borger relateret til indlæggelse, udskrivelse og hjemkomst. 10

11 Mål 9 Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren/patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. Reflektere over egne holdninger, principper og metoder Lære patienten/borgerens opfattelse af livskvalitet og muligheder for livsudfoldelse at kende gennem samtaler og samvær Indgå i at identificere, analysere og vurdere behov for sundhedsfremme, sygdomsforebyggelse og mestring med henblik på at støtte patienten/borgeren i sin recoveryproces ved rehabiliterende tiltag i samarbejde med patienten/borgeren Indgå i at identificere, vurdere behov for vejledning samt forberede, planlægge, udføre og evaluere konkret vejledning til patienten/borgeren og pårørende Foretage screeninger ud fra det enkelte praktiksteds instrukser Kunne løse opgaver omkring et kendt patient/borgerforløb indenfor et afgrænset område med fokus på konkrete tiltag f.eks. rygestop, kostændringer, behov for motion, alkoholforbrug og stress (KRAMS) Have kendskab til hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser patienter/borgere på praktikstedet Have kendskab til begreberne sygdomsforebyggelse og rehabilitering med fokus på patients egen oplevelser og mestring af situationen herunder livsvilkår. Planlægge og gennemføre opgaver indenfor konkrete tiltag f.eks. rygestop, kostændringer, behov for motion, alkoholforbrug og stress (KRAMS) Arbejde målrettet med at styrke egen kendt patients/borgers motivation til at tage initiativ til nye eller til at genoptage tidligere aktiviteter, der øger livskvaliteten og styrker den enkeltes recoveryproces Have viden om og kunne reflektere over de hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser på praktikstedet. Have viden om og reflektere over begreberne samt handle sygdomsforebyggende og rehabiliterende med fokus på patients egen oplevelser og mestring af situationen, herunder livsvilkår. Arbejde målrettet at styrke patienters/borgeres motivation til at tage initiativ til nye eller til at genoptage tidligere aktiviteter, der øger livskvaliteten og styrker den enkeltes mestringsevne Have indsigt i og kunne reflektere over de hyppigst forekommende sygdomme og funktionsnedsættelser på praktikstedet. Have indsigt i og reflektere over begreberne samt handle bevidst sygdomsforebyggende og rehabiliterende med fokus på patients egen oplevelser og mestring af situationen, herunder livsvilkår. 11

12 Mål 10 Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. Kende til praktikstedets aktuelle muligheder og tilbud for genoptræning Deltage i tværfaglige og tværsektorielle møder/konferencer Reflektere over og handle på ændringer i genoptræningsforløbet Reflektere over egen rolle i samarbejdet Kendskab til Sundhedsloven og Lov om social service Have kendskab til tværfagligt og sektorielt samarbejde i forhold til patientens/borgerens genoptræningsforløb og vedligeholdelsesforløb Have kendskab til egen rolle og ansvar. Viden om Sundhedsloven og Lov om social service Have viden om og kunne indgå i tværfagligt og sektorielt samarbejde i forhold til patientens/borgerens genoptræningsforløb og vedligeholdelsesforløb Have kendskab til egen rolle og ansvar. Have indsigt i Sundhedsloven og Lov om social service og reflektere over disse Have indsigt i og bevidst kunne indgå i tværfagligt og sektorielt samarbejde i forhold til patientens/borgerens genoptræningsforløb og vedligeholdelsesforløb Have kendskab til egen rolle og ansvar. 12

13 Mål 11 Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/ patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. Afklare den enkelte patient/borgers aktuelle behov for aktivitet i hverdagen Identificere ressourcer og begrænsninger i forhold til individuelle og grupperelateret funktionsniveau Identificere sociale, kulturelle og kreative tilbud, der findes på praktikstedet eller i patienten/borgerens lokalområde Sætte fokus på patientens/borgerens nuværende, tidligere og fremtidige ønsker og behov Samarbejde med patient/borger samt tværprofessionelle samarbejdspartnere om tilrettelæggelsen af relevante aktiviteter Tilrettelægge aktiviteter for enkeltpersoner og grupper ud fra en rehabiliterende tilgang Forholde sig bevidst til social- og sundhedsassistentens ansvar og patientens/borgerens ret til selvbestemmelse Udføre en aktivitet med patienter/borgere Undervise, vejlede og medinddrage de pårørende i relation til patientens/borgerns behov for aktiviteter I en kendt situation tilrettelægge, iværksætte samt evaluere aktiviteter i samarbejdet med patienten/borgeren Have kendskab til sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og små grupper samt motivationsfaktorer. Under vejledning i en ukendt situation tilrettelægge, iværksætte samt evaluere relevante aktiviteter f.eks. opstart i væresteder og lokale foreninger og samarbejde med patienten/borgeren Have viden om, planlægge samt gennemføre sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og grupper, samt inddrage overvejelser om motivationsfaktorer. Selvstændigt tilrettelægge, iværksætte samt evaluere relevante aktiviteter eksempelvis daghjem, dagcenter og lokale foreninger og samarbejde med patient/borger i en for eleven ukendt situation Have indsigt i og selvstændigt kunne planlægge samt gennemføre sociale, kulturelle, fysiske og kreative aktiviteter for enkeltpersoner og grupper, samt inddrage overvejelser om motivationsfaktorer. 13

14 Mål 12 Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation selvstændigt ophælde og uddele medicinen samt observere virkning/bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag. Være bevidst om og reflektere over social- og sundhedsassistentens ansvar og kompetence vedrørende medicin ved hjælp af praktikstedets medicininstruks Arbejde med patientens/borgerens retsstilling herunder ret til selvbestemmelse Observere virkning og bivirkning af patientens/borgerens medicin og handle hensigtsmæssigt på observationerne, herunder dokumentere observationerne og tilknyttede sygeplejehandlinger Orientere sig om patientens/borgerens tilgang til medicin og reflektere over egne etiske overvejelser Redegøre for tildelt kendt patients medicinstatus Redegøre for tildelte kendte patienters medicinstatus Redegøre for tildelte kendte patienters medicinstatus Dosere og uddele medicin under konstant opsyn af en ansvarlig fagperson til udvalgt kendt patient i ikke komplicerede forløb, under forudsætning af at præparaterne kendes teoretisk svarende til indikation, virkning, bivirkning, interaktion, kontraindikation og dosering. Herunder anvendelse af korrekt dokumentation og registrering af medicinhåndteringen. Dosere og uddele medicin under konstant opsyn af en ansvarlig fagperson til udvalgte kendte patienter i ikke komplicerede forløb, under forudsætning af at præparaterne kendes teoretisk svarende til indikation, virkning, bivirkning, kontraindikation og dosering. Dosere og uddele medicin under vejledning af en ansvarlig fagperson til udvalgte kendte patienter i ikke komplicerede forløb, under forudsætning af at præparaterne kendes teoretisk svarende til indikation, virkning, bivirkning, kontraindikation og dosering. Herunder administrere subcutane injektioner. 14

15 Mål 13 Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateter-anlæggelse, samt vejlede borgere/patienter, pårørende og kolleger herom. Undersøge og bevidst anvende de hygiejniske principper, særlige regimer og teknikker på det enkelte praktiksted Arbejde bevidst med retningslinjer og procedurer for smittemåder og smitteveje Undervise og vejlede patienter/borgere, pårørende og kolleger i hygiejniske principper herunder smittemåder og smitteveje Bevidst arbejde forebyggende i forhold til smittespredning Kendskab til at finde relevante vejledninger og instrukser for praktikstedet og bevidst arbejde med disse Kunne følge gældende basale hygiejniske principper og retningslinjer, herunder korrekt udført håndhygiejne. Have viden om smitteveje og konsekvenser for patienterne/borgerne. Viden om relevante vejledninger og instrukser for praktikstedet og bevidst arbejde med disse Kunne følge gældende basale hygiejniske principper og retningslinjer, herunder korrekt udført håndhygiejne. Have viden om og kunne handle i forhold til smitteveje og konsekvenser for patienterne/borgere. Indsigt i relevante vejledninger og instrukser for praktikstedet og bevidst arbejde med disse Kunne følge og have indsigt i gældende hygiejniske principper og retningslinjer, herunder korrekt udført håndhygiejne, samt have indsigt i, og kunne handle relevant i forhold til afbrydelse af smitteveje og forstå konsekvenser for patienten/borgeren. Kunne tilpasse hygiejnevejledning til målgruppen. Kunne tilpasse hygiejnevejledning til målgruppen. 15

16 Mål 14 Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. Samarbejde med relevante fagpersoner omkring hjælpemidler Arbejde bevidst med de fysiske rammers betydning for sundhed og trivsel Anvende korrekte arbejdsstillinger i arbejdet med patienter/borgere Være opmærksom på risici i patientens/borgerens miljø Kende procedurer for anmeldelse af arbejdsskader Have viden om arbejdsmiljøorganisationens opbygning og procedure på det enkelte praktiksted Have kendskab til og anvende gældende vejledninger, instrukser og politiker for praktikstedet Have viden om og anvende gældende vejledninger, instrukser og politiker for praktikstedet Have indsigt i og anvende gældende vejledninger, instrukser og politiker for praktikstedet Arbejde bevidst med patientsikkerhed Arbejde bevidst med patienten/borgerens ret til selvbestemmelse Kendskab til konfliktnedtrappende kommunikation samt eget kommunikative udtryk og dettes betydning for relationen til patienten/borgeren/pårørende Have kendskab til ergonomi, hjælpemidler og arbejdsmiljø samt praktikstedets gældende retningslinjer i forhold til arbejdsskadeforebyggelse og patientsikkerhed, samt eget ansvarsområde. Viden om konfliktnedtrappende kommunikation samt eget kommunikative udtryk og dettes betydning for relationen til patienten/borgeren/pårørende Reflektere over kommunikationens betydning for relationen Have viden om ergonomi, hjælpemidler og arbejdsmiljø samt praktikstedets gældende retningslinjer i forhold til arbejdsskadeforebyggelse og patientsikkerhed. Kunne handle relevant i forhold til ovenstående samt eget ansvarsområde. Indsigt i konfliktnedtrappende kommunikation samt eget kommunikative udtryk og dettes betydning for relationen til patienten/borgeren/pårørende Have indsigt i og kunne handle ergonomisk, anvende hjælpemidler og arbejde bevidst med arbejdsmiljø efter praktikstedets gældende retningslinjer i forhold til arbejdsskadeforebyggelse og sikkerhed for borgerne. Have indsigt i gældende kvalitetsstandarder og eget ansvarsområde. 16

17 Mål 15 Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egne og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. Instruere, vejlede og undervise patienter/borgere, pårørende og kolleger Dokumentere sygeplejefaglige opgaver Indgå i samarbejdet omkring fordelingen af sygeplejefaglige opgave for en gruppe af patienter/borgere Kendskab til at lede og prioritere egen tid omkring arbejdet i forhold til en tildelt patient/borger i en kendt situation i en afgrænset periode Viden om at lede og prioritere egen tid omkring arbejdet i forhold til tildelte patient/borgere i en kendt situation Indsigt i at lede og prioritere egen og andres tid omkring arbejdet i forhold til tildelte patient/borgere i en ikke kendt situation Have kendskab til praktikstedets arbejdsprocesser, metoder og opgaver med fokus på eget arbejds-, kompetence- og ansvarsområde. Have viden om praktikstedets arbejdsprocesser, metoder og opgaver samt handle relevant indenfor eget arbejds-, kompetence- og ansvarsområde. Have indsigt i, kunne tilrettelægge og udfører sygepleje i henhold til praktikstedets arbejdsprocesser, metoder og opgaver samt handle bevidst indenfor eget arbejds-, kompetence- og ansvarsområde. 17

18 Mål 16 Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. Samarbejde med relevante samarbejdspartnere i forhold til ændring af strategier for hjælpemidler Opmærksomhed på patientens/borgerens forhold i hjemmet og disse forholds betydning for patientens/borgerens udskrivelse/hjemkomst Under vejledning reflektere over kendte situationer over etiske og praktiske dilemmaer i forhold til anvendelse af velfærdsteknologi Have kendskab til praktikstedets teknologiske hjælpemidler samt indgå i vejledning af patienter/borgere desangående. Viden om patienten/borgerens forhold i hjemmet og disse forholds betydning for patientens/borgerens udskrivelse/hjemkomst Reflektere i kendte situationer over etiske og praktiske dilemmaer i forhold til anvendelse af velfærdsteknologi Have viden om praktikstedets teknologiske hjælpemidler samt indgå i vejledning af patienter/borgere desangående. Indsigt i patienten/borgerens forhold i hjemmet og disse forholds betydning for patientens/borgerens udskrivelse/hjemkomst Reflektere selvstændigt i ukendte situationer over etiske og praktiske dilemmaer i forhold til anvendelse af velfærdsteknologi Kunne anvende og deltage i implementering af praktikstedets velfærdsteknologiske hjælpemidler samt vejlede patienter/borgere og kollegaer desangående. 18

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Læringsark O4 3. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Lungemedicinsk afdeling J 1 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurocenter Sengeafsnit 14 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Fokus på at

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurorehabilitering, Afsnit 12 og 13 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin social -og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 0-7-0 side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Center for planlagt kirurgi. Ortopædkirurgisk afsnit. Regionshospitalet Silkeborg På Ortopædkirurgisk afsnit K og hotel arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Karkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Karkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Karkirurgiske patienter med lidelser i arterier og vener:

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling J1 Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på ca. 13 uger (incl. ferie)

Læs mere

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Viborg På Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier, dvs. patienter med: Ulcus/Ventrikel

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicisnk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 2 er specialerne gastroenterologi( lever og mavetarm), endokrinologi

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 Sygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse i det nære sundhedsvæsen Praktikstederne i praktik 1 del 1 og 2 er både på plejecentre og i hjemmeplejen Faglig kompetence Elevens

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-9 Tiltag ved behov

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Akutafsnit 2, Regionshospitalet Viborg På Akutafsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Akutafsnit 2 modtager akutte patienter til udredning, pleje og behandling.

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Kommunikation, dokumentation og vejledning Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 1 er vores specialer hjerte-/lungesygepatienter i både den akutte

Læs mere

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. Begynderniveau 2. Rutineret niveau 3. Avanceret niveau De enkelte niveauer defineres således:

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611

Hold A1608. Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Hold A1608 Prøvevejledning til afsluttende prøve Trin 2 - Gældende for hold A1508, A1511, A1603, A1608, A1611 Den afsluttende prøve er, jf. 6. stk. 3 i BEK. nr. 500 af 22/04/2015, en mundtlig prøve af

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev

Prøvevejledning for den afsluttende prøve. Social- og sundhedsassistentuddannelsen. Elev Prøvevejledning for den afsluttende prøve Social- og sundhedsassistentuddannelsen Elev Formål: Formålet med eksamen er at dokumentere og bedømme, i hvilken grad du/i opfylder uddannelsens kompetencemål,

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Neurologisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Apopleksi, centrale blødninger ALM neurologi,

Læs mere

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Arbejde med mål i praktikken Praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og det hele menneske Klinisk sygepleje Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Relationsskabelse,

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedsuddannelse En uddannelse blev til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse Erhvervsuddannelsen til social-

Læs mere

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Vejledning til arbejdet med mål i praktikken Det faglige udvalgs (PASS) forslag til et samlet overblik over praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering: Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Medicinsk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Kol Astma C.pulm Udredning for c.pulm Pneumothorax Pleuradræn Tuberkulose Pneumoni Empyem Emfysem Speciale

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

info dag/rhe

info dag/rhe SOSU 2017 Social og sundhedshjælperuddannelse Ny uddannelse Social og sundhedsuddannelse En uddannelse bliver til to Trin 1 Social- og sundhedshjælper Trin 2 Social- og sundhedsassistent Social- og sundhedshjælperuddannelse

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016

Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikmål for pædagogiske assistentelever 2016 Praktikuddannelsens faglige mål vurderes ud fra taksonomien: 1. niveau 2. niveau 3. niveau De enkelte niveauer defineres således: 1. niveau Eleven kan løse

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere