Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College"

Transkript

1 Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Antal besvarelser: 44 Svarprocent 66,9% Rapporten er udarbejdet af interresearch a s

2 Indhold Side Om denne rapport s. 2 Del : Overordnede resultater for afdelingen s. 4 MTI og Medarbejdersegmenter s. 4, emneområderne samlet s. 5 Prioritetskort (alle emneområder) s. 6 Del 2: Resultater på de enkelte emneområder s. Anderkendelse s. Nærmeste leder s. 8 Information s. 9 Samarbejde s. 0 Ansvar og rollefordeling s. Tillid s. 2 Mening i arbejdet s. 3 Udviklingsmuligheder s. 4 Indflydelse s. 5 Kvalitet i arbejdet s. 6 Krav i arbejdet s. Trivsel og jobtilfredshed s. 8 Motivation og engagement s. 8 Socialt arbejdsmiljø s. 9 Fysisk arbejdsmiljø s. 20 Ulykkesrisiko s. 2 Sygefravær s. 22 Krænkende adfærd s. 23 Del 3: Bilag s. 26 Frekvensfordelinger s. 26 Page 2 af 29

3 Om denne rapport VIA UC's arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 blev gennemført via udsendelse i perioden 2. januar til 5. februar 200. Denne rapport viser resultaterne for VIA UC samlet. Resultaterne fra analysen er i rapporten opbygget af tre dele. Del - Overordnede resultater på emneomåder Denne del illustrerer analysens overordnede resultater. Indledningsvis fremgår VIA UC samlede score af alle resultaterne i det såkaldte MedarbejderTilfredshedsIndeks (forkortet MTI). Herefter findes en oversigt over medarbejdernes vurdering af emneområderne overordnet med gennemsnitsberegninger. Endelig findes et prioriteringskort, hvor det enkelte områdes betydning for medarbejdertilfredsheden helt konkret fremgår. Del 2 - Resultater på de enkelte emneområder Denne del illustrerer resultaterne på de enkelte emneområder ned på spørgsmålsniveau, vist ved gennemsnit, for VIA samlet. For de enkelte emneområder illustrerer et prioritetskort ligeledes på spørgsmålsniveau, hvordan der skal prioriteres i forhold til at øge medarbejdertilfredsheden. Del 3 - Bilag Bilaget indeholder medarbejdernes svarfordeling for skalaspørgsmålene, således at spredningen i svarene fremkommer. Antallet af besvarelser for de enkelte spørgsmål (basis), gennemsnit for VIA UC samlet er ligeledes gengivet her. Rapporten er udarbejdet af interresearch a s. Evt. spørgsmål bedes rettes til chefkonsulent Peter Uggerholt Eriksen, God læselyst! Page 3 af 29

4 5,2 (0 %) Tilfredshed 6,4 (90 %) Del : Overordnede resultater for afdelingen MTI (MedarbejderTilfredshedsIndeks) MedarbejderTilfredshedsIndeks (forkortet MTI) er et samlet tal for, hvor loyale og tilfredse medarbejderne er. Indekset er vægtet i forhold til, hvor vigtige de enkelte områder er for medarbejderne og er således blot et gennemsnit af besvarelserne. MTI tager således højde for de områder, som er mere vigtige end andre for medarbejderne. MTI vises for VIA samlet og benchmarkes mod den afdeling, der har det højeste MTI (bedste afdeling). På illustrationen nedenfor fremgår placeringen af MTI for VIA samlet. MTI for bedste afdeling : 6,2 MTI for alle afdelinger: 5, Ringe Middel God Top Medarbejdersegmenter Grafn nedenfor er en segmentering af medarbejderne i VIA. Medarbejderne er blevet segmenteret ud fra loyalitet og tilfredshed baseret på deres svar i spørgeskemaet. De relativt utilfredse og illoyale medarbejdere betegnes som På-vej-væk medarbejdere. Disse udgør 2,6 % af VIA medarbejdere. I modsatte ende af skalaen findes Ambassadørerne, som er meget tilfredse og meget loyale. Disse udgør 26,8 % af medarbejderne i VIA. 40,4 % ligger i segmentet Talsmand, hvor man er er mere tilfreds og mere loyal end gennemsnittet. De medarbejder, som er mere tilfredse, men mindre loyale end gennemsnittet betegnes som Zappere. Denne gruppe, som udgør. %, er typisk ansat lang tid ad gangen, selvom de er tilfreds. Omvendt er Sofamedarbejderen, som udgør 2,5 %, loyal, men mindre tilfreds end gennemsnittet, men pga. den høje grad af loyalitet overfor virksomheden, har vil denne gruppe typisk være længere tid i virksomheden end Zapperen. Ambassadør 26,8%,% Zapper 40,4% Talsmand 2,6 % På - vej - væk medarbejder 2,5% Sofamedarbejder 5,2 (0 %) Loyalitet 6,4 (90 %) Page 4 af 29

5 , emneområderne samlet Nedenfor vises gennemsnittet for vurderingerne af emneområderne, samlet set. For hvert emneområde er der således beregnet et samlet gennemsnit for de underliggende spørgsmål. tet er beregnet ud fra en syvpunktsskala, hvor et gennemsnit på er det lavest mulige, mens et gennemsnit på er det højest mulige. " " indgår i gennemsnitsberegningen. Anerkendelse 5,5 Nærmeste leder 5,0 Information 5,0 Samarbejde 5,5 Ansvar og rollefordeling 4,9 Tillid 5, Mening i arbejdet 6,2 Udviklingsmuligheder 5,5 Indflydelse 5,2 Kvalitet i arbejdet 5,2 Krav i arbejdet 4,5 Trivsel og jobtilfredshed 5,4 Motivation og engagement 6,0 Socialt arbejdsmiljø 5,2 Fysisk arbejdsmiljø 5, Page 5 af 29

6 Vurdering Prioritetskort (alle emneområder) Prioritetskortet viser områdernes betydning for tilfredsheden og loyaliteten blandt medarbejderne. Det er så at sige en grafisk illustration af resultaterne, som peger på, hvor der er mest effektivt at sætte ind for at øge tilfredsheden og loyaliteten. Op ad den lodrette akse (y-aksen) er den vurdering, som medarbejderne har afgivet i spørgeskemaet. Ud af den vandrette akse (x-aksen) fremgår det, om det vil have effekt at forbedre de enkelte områder i forhold til medarbejdernes tilfredshed og loyalitet i deres arbejde. Hvis et område ligger helt til højre, har området høj effekt på medarbejdertilfredsheden og loyaliteten. Prioritetskortet består således af følgende fire kvadranter: Primær indsats indeholder de områder, hvor der primært skal sættes ind med målrettede tiltag, da scoren er forholdsvis lav, mens effekten af tiltag vil være forholdsvis høj. Oprethold indeholder de områder, hvor medarbejderne er stærke og skal forblive stærke, fordi betydningen af disse områder er høj i forhold til trivsel og loyalitet. Tilpas indeholder de områder, hvor medarbejderne er stærke, men hvor betydningen for tilfredshed og loyalitet er relativt lav. Som navnet antyder, kan disse områder tilpasses evt. ved at øge effekten gennem intern/ekstern branding eller ved at overveje, om det kan betale sig at iværksætte nye tiltag. Sekundær indsats indeholder de områder, hvor scoren er lav og effekten ved af tiltag ligeledes er lav. Den lodrette og vandrette akse, som opdeler de fire kvadranter, illustrerer gennemsnittet for hhv. medarbejdernes vurdering og effekt på tilfredsheden og loyaliteten. Nedenfor fremgår det overordnede prioritetskort for VIA samlet, hvor emneområder fremstår samlet. Prioritetskort ned på de enkelte spørgsmål under hvert emneområde følger på de næste sider. 6,6 Tilpas Oprethold Mening i arbejdet 6 5,4 SamarbejdeAnerkendelse Udviklingsmuligheder Indflydelse Kvalitet i arbejdet Socialt arbejdsmiljø Tillid Fysisk arbejdsmiljø Information Nærmeste leder Ansvar og rollefordeling Krav i arbejdet 4,2 Sekundær indsats Lav Effekt Primær indsats Høj Page 6 af 29

7 Vurdering Del 2: Resultater på de enkelte emneområder Anerkendelse. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 5,3 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? 5,4 3. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af studerende eller andre der drager nytte af dit arbejde? 5, Prioritetskort Tilpas Oprethold 3 2 3, 2,6 Sekundær indsats Lav Effekt Primær indsats Høj Page af 29

8 Vurdering Nærmeste leder 4. Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 5,5 5. Prioriterer din nærmeste leder arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen tilstrækkeligt højt? 6. Får du tilstrækkelig støtte til organiseringen og prioritering af arbejdet fra din nærmeste leder?. Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 8. Oplever du, at din nærmeste leder er god til at kommunikere med medarbejderne? 9. Sørger din nærmeste leder for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder? 0. Er din nærmeste leder god til at træffe de rette beslutninger? 5,0 4,9 4,9 5, Prioritetskort Tilpas Oprethold , 2,6 Sekundær indsats Lav Effekt Primær indsats Høj Page 8 af 29

9 Vurdering Information. Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 4,4 2. Får du de informationer, som er nødvendige for at du kan udføre dit arbejde? 4,9 3. Er det din oplevelse at du får for mange informationer?* 4, 4. Kan du hurtigt få fat i den rigtige person, når du har brug for informationer fra kolleger? 5,2 5. Har du let adgang til at spørge kolleger til råds? 5, * Udsagn med * er formuleret negativt, og gennemsnittet er derfor beregnet omvendt. Dvs, at det stadig gælder, at jo højere gennemsnit, jo bedre. Prioritetskort Tilpas Oprethold , 2,6 Sekundær indsats Lav Effekt Primær indsats Høj Page 9 af 29

10 Vurdering Samarbejde 6. Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger?. Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 5,8 8. Er der generelt et godt samarbejde mellem den nærmeste ledelse og de ansatte? 5,2 9. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? 5, Prioritetskort Tilpas Oprethold , 2,6 Sekundær indsats Lav Effekt Primær indsats Høj Page 0 af 29

11 Vurdering Ansvar og rollefordeling 20. Synes du, det er tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger på din lokale arbejdsplads? 4,5 2. Synes du, det er tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger i VIA? 3,2 22. du klart, hvad der er dine ansvarsområder? 5, 23. du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 5,6 24. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 4,9 25. Er der klare mål for dit eget arbejde? 5, Prioritetskort Tilpas Oprethold , 2 2,6 Sekundær indsats Lav Effekt Primær indsats Høj Page af 29

12 Vurdering Tillid 26. Oplever du, at din nærmeste ledelse stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 2. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra din nærmeste ledelse? 5,6 28. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra øverste ledelse i VIA? 4,3 29. Oplever du at de ansatte trygt kan give udtryk for deres meninger og følelser? 4,6 30. Er det din oplevelse, at der er tilstrækkelig tryghed omkring dine ansættelsesforhold? 5, Prioritetskort Tilpas Oprethold , 2,6 Sekundær indsats Lav Effekt Primær indsats Høj Page 2 af 29

13 Vurdering Mening i arbejdet 3. Oplever du dine arbejdsopgaver som meningsfulde? 6, 32. Synes du at det er en vigtig arbejdsindsats du yder? 6,3 33. Oplever du, at din arbejdsindsats har betydning? 6, Prioritetskort Tilpas Oprethold , 2,6 Sekundær indsats Lav Effekt Primær indsats Høj Page 3 af 29

14 Vurdering Udviklingsmuligheder 34. Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 35. Kan du bruge dine evner og færdigheder i dit arbejde? 36. Kræver dit arbejde at du får ny viden og nye færdigheder? 3. Er der positive udfordringer i dit arbejde? 38. Er dit arbejde varieret? 5,8 5,8 39. Er der gode karrieremuligheder på din arbejdsplads? 4,3 40. Har du gode muligheder for kompetenceudvikling? Prioritetskort Tilpas Oprethold , 2,6 Sekundær indsats Lav Effekt Primær indsats Høj Page 4 af 29

15 Vurdering Indflydelse 4. Er du tilfreds med den indflydelse du har på mængden af dit arbejde? 42. Er du tilfreds med den indflydelse du har på, hvordan du udfører dit arbejde? 43. Er du tilfreds med den indflydelse du har på kvaliteten af dit arbejde? 44. Er du tilfreds med den indflydelse du har på forandringer, din lokale arbejdsplads? 45. Er du tilfreds med den indflydelse du har på planlægningen af din arbejdstid? 46. Er du tilfreds med den indflydelse du har på hvem du arbejder sammen med? 4. Er du tilfreds med den indflydelse du har på indholdet af dit arbejde? 5,8 5,5 4,5 5,4 5,2 5, Prioritetskort Tilpas Oprethold , 2,6 Sekundær indsats Lav Effekt Primær indsats Høj Page 5 af 29

16 Vurdering Kvalitet i arbejdet 48. Er det tydeligt for dig, hvilke forventninger der er til kvaliteten af dit arbejde? 5,2 49. Får du tilstrækkelige tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? 4,9 50. Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 5, 5. Oplever du, at tingene bliver ændret, hvis der gøres opmærksom på, at noget kan gøres bedre? Prioritetskort Tilpas Oprethold , Sekundær indsats Primær indsats 2,6 Lav Effekt Høj Page 6 af 29

17 Vurdering Krav i arbejdet 52. Er der balance mellem kravene i dit job og de personlige og faglige ressourcer du besidder? 5,5 53. Er der ofte så meget at lave, at det påvirker dig negativt?* 3,6 54. Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid, du har til rådighed til at løse dem? 4,0 55. Oplever du dit arbejde som følelsesmæssigt belastende?* 56. Sker det ofte, at du når dine arbejdsopgaver?* 4,6 4, 5. Bliver der stillet modsat rettede krav til dig i dit arbejde?* * Udsagn med * er formuleret negativt, men gennemsnittet er beregnet, så det stadig gælder, at jo højere gennemsnitte er, jo bedre. Prioritetskort Tilpas Oprethold , 53 2,6 Sekundær indsats Lav Effekt Primær indsats Høj Page af 29

18 Trivsel og jobtilfredshed 58. Er du generelt tilfreds med dine fremtidsudsigter i dit job? 59. Er du generelt tilfreds med arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? 60. Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på i dit arbejde? 6. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 62. Ønsker du at være ansat på din arbejdsplads om 2 år? 63. Vil du anbefale andre at søge en stilling på din arbejdsplads? 64. Er du stolt over at kunne fortælle andre, hvor du arbejder? 65. Tænker du ofte på at søge arbejde et andet sted?* 5,0 5,0 5,3 5, 5,5 5,6 5, * Udsagn med * er formuleret negativt, men gennemsnittet er beregnet, så det stadig gælder, at jo højere gennemsnitte er, jo bedre. Motivation og engagement 66. Oplever du i almindelighed glæde og tilfredsstillelse ved at udføre dit arbejde? 5,8 6. Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 69. Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? 6,3 0. Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? 5,8. Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 6, Page 8 af 29

19 Vurdering Socialt arbejdsmiljø 2. Vil du betegne det sociale arbejdsmiljø på din arbejdsplads som tilfredsstillende? 5,2 3. Giver de fysiske rammer tilstrækkelig mulighed for socialt samvær i pauser mv.? 5,0 4. Er I på din arbejdsplads gode til at støtte og hjælpe hinanden fx i forbindelse med personlige kriser? 5,3 5. Er der plads til "en dårlig dag" på din arbejdsplads? 5, Prioritetskort Tilpas Oprethold , 2,6 Sekundær indsats Lav Effekt Primær indsats Høj Page 9 af 29

20 Vurdering Fysisk arbejdsmiljø 6. Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds fysiske forhold?. Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds indretning? 8. Fungerer de IT redskaber du arbejder med tilfredsstillende? 9. Fungerer de øvrige værktøjer og redskaber du arbejder med tilfredsstillende? 80. Er der som hovedregel et tilfredsstillende indeklima (temperatur, luftkvalitet mv.) på din arbejdsplads? 8. Synes du rengøringsniveauet på din arbejdsplads er tilfredsstillende? 82. Er der tilfredsstillende lysforhold på din arbejdsplads? 83. Giver indretning af din arbejdsplads mulighed for at arbejde i arbejdsstillinger som belaster kroppen mindst muligt? 84. Har møbler og arbejdsredskaber indstillingsmuligheder, som giver mulighed for at variere arbejdsstillingen og belaste kroppen mindst muligt? 85. Er du under normale omstændigheder generet af støj eller dårlig akustik i dit arbejde?* 5,0 5,0 4,6 5, 4,4 4,4 5,2 5,5 5,4 5, 86. Er der kemiske eller biologiske forhold i dit arbejde, som er tilfredsstillende?* 6,3 3 5 * Udsagn med * er formuleret negativt, og gennemsnittet er derfor beregnet omvendt. Dvs, at det stadig gælder, at jo højere gennemsnit, jo bedre. Prioritetskort Tilpas Oprethold , 2,6 Sekundær indsats Lav Effekt Primær indsats Høj Page 20 af 29

21 Ulykkesrisiko Er der adgang til førstehjælpsmaterialer på dit arbejdssted? () Har du kendskab til beredskabsplanen i tilfælde af brand på dit arbejde? () 36% 60% Ja Nej 45% % 45% Ja Nej 4% Har du kendskab til beredskabsplanen i tilfælde af en ulykke på dit arbejde? (VIA total) Er der forhold i dit arbejde som du mener giver risiko for arbejdsulykker? () 5% 52% 34% Ja Nej 3% 8% 9% Ja Nej Page 2 af 29

22 Sygefravær Har du inden for det sidste år haft sygefravær som skyldes psykiske forhold i arbejdet? () Har du inden for det sidste år haft sygefravær som skyldes fysiske forhold i arbejdet? () % 6% % 5% 92% Ja Nej 93% Ja Nej Mener du der er faktorer omkring arbejdsmiljø og trivsel som påvirker sygefraværet på din arbejdsplads i negativ retning? () 8% 2% 55% Ja Nej Page 22 af 29

23 Krænkende adfærd Mobning Har du inden for de sidste 2 måneder været udsat for mobning på din arbejdsplads? Ja, dagligt 0% Ja, ugentligt 0% Ja, månedligt Sjældnere 2% % Nej 9% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% 0% 80% 90% 00% Hvis ja, fra hvem har du været udsat for mobning? Kolleger 53% En leder 34% Underordnede 4% Studerende og andre 6% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% Page 23 af 29

24 Sexchikane Har du inden for de sidste 2 måneder været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Sjældnere 0% 0% 0% % Nej 99% 0% 20% 40% 60% 80% 00% 20% Hvis ja, fra hvem har du været udsat for uønsket seksuel opmærksomhed? Kolleger 53% En leder 3% Underordnede 0% Studerende og andre 4% 0% 0% 20% 30% 40% 50% 60% Trusler om vold Har du inden for de sidste 2 måneder været udsat for trusler om vold på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Sjældnere 0% 0% 0% 0% Nej 00% 0% 20% 40% 60% 80% 00% 20% Page 24 af 29

25 Fysisk vold Har du inden for de sidste 2 måneder været udsat for fysisk vold på din arbejdsplads? Ja, dagligt Ja, ugentligt Ja, månedligt Sjældnere 0% 0% 0% 0% Nej 00% 0% 20% 40% 60% 80% 00% 20% Page 25 af 29

26 Del 3: Bilag Frekvensfordelinger Anerkendelse Slet afdeling. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af din nærmeste leder? 22% 30% % % % 6% 2% 6% 446 5,3 5,3 2. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af dine kolleger? 6% 39% 24% 0% 5% % % 3% 446 5,4 5,4 3. Bliver dit arbejde anerkendt og påskønnet af studerende eller andre der drager nytte af dit arbejde? 20% 4% 2% 8% 2% % 0% % 446 5, 5, Nærmeste leder Slet afdeling 4. Har du et godt samarbejde med din nærmeste leder? 28% 3% % % 6% 4% % 2% 444 5,5 5,5 5. Prioriterer din nærmeste leder arbejdsmiljø og trivslen på arbejdspladsen tilstrækkeligt højt? 6% 24% 20% 4% 9% % 4% 5% Får du tilstrækkelig støtte til organiseringen og prioritering af arbejdet fra din nærmeste leder? 4% 25% 20% 5% 0% 9% 4% 3% 444. Hjælper din nærmeste leder med løsning af konflikter, når det er nødvendigt? 9% 24% 5% 0% 8% % 4% 4% 444 5,0 5,0 8. Oplever du, at din nærmeste leder er god til at kommunikere med medarbejderne? % 26% 20% 5% 8% 9% 4% 2% 444 4,9 4,9 9. Sørger din nærmeste leder for, at den enkelte medarbejder har gode udviklingsmuligheder? 4% 25% 22% 4% % % 3% % 444 4,9 4,9 0. Er din nærmeste leder god til at træffe de rette beslutninger? 4% 28% 2% 3% 8% 6% 3% 8% 444 5,0 5,0 Information Slet afdeling. Får du informationer om f.eks. vigtige beslutninger, ændringer og fremtidsplaner i god tid? 9% 2% 22% % 3% % 5% 2% 443 4,4 4,4 2. Får du de informationer, som er nødvendige for at du kan udføre dit arbejde? 2% 29% 24% 5% % 8% % % 443 4,9 4,9 3. Er det din oplevelse at du får for mange informationer?* % % % 4% 3% 5% 25% 4% 443 4, 4, 4. Kan du hurtigt få fat i den rigtige person, når du har brug for informationer fra kolleger? 4% 35% 24% 3% % 5% % % 443 5,2 5,2 5. Har du let adgang til at spørge kolleger til råds? 3% 40% 5% % 4% 2% % 0% 443 5,8 5,8 Samarbejde Slet afdeling 6. Er der et godt samarbejde mellem dig og dine kolleger? 32% 40% 8% % 2% % 0% % 44. Får du hjælp og støtte fra dine kolleger, når du har brug for det? 32% 36% 9% % 3% % 0% % 44 5,8 5,8 8. Er der generelt et godt samarbejde mellem den nærmeste ledelse og de ansatte? % 32% 2% 2% % 5% 2% 3% 44 5,2 5,2 9. Bliver konflikter løst på en retfærdig måde? % 2% 6% % 6% 5% 3% 20% 44 5,0 5,0 Page 26 af 29

27 Ansvar og Rollefordeling Slet afdeling 20. Synes du, det er tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger på din lokale arbejdsplads? % 25% 20% 4% 3% 0% 5% 2% 44 4,5 4,5 2. Synes du, det er tydeligt, hvem der træffer hvilke beslutninger i VIA? 2% % 3% 6% % 9% 8% % 44 3,2 3,2 22. du klart, hvad der er dine ansvarsområder? 30% 3% % 6% 5% 2% % 0% 44 5, 5, 23. du, hvad der forventes af dig i dit arbejde? 26% 39% % 9% 4% 3% % 0% 44 5,6 5,6 24. Bliver arbejdsopgaverne fordelt på en retfærdig måde? 0% 29% 9% 5% 8% 6% 3% 0% 44 4,9 4,9 25. Er der klare mål for dit eget arbejde? 8% 34% 20% 2% % 5% 2% 2% 44 5,2 5,2 Tillid Slet afdeling 26. Oplever du, at din nærmeste ledelse stoler på, at medarbejderne gør et godt stykke arbejde? 3% 35% 4% 6% 3% 3% % 3% Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra din nærmeste ledelse? 3% 33% 5% 8% 6% 3% % 2% 439 5,6 5,6 28. Har du tillid til de udmeldinger, som kommer fra øverste ledelse i VIA? 6% 9% 9% % 2% 0% 6% 0% 439 4,3 4,3 29. Oplever du at de ansatte trygt kan give udtryk for deres meninger og følelser? 3% 24% 8% 6% 9% 0% 5% 5% 439 4,6 4,6 30. Er det din oplevelse, at der er tilstrækkelig tryghed omkring dine ansættelsesforhold? % 3% 8% 3% % % 5% 3% 439 5,0 5,0 Mening i arbejdet Slet afdeling 3. Oplever du dine arbejdsopgaver som meningsfulde? 42% 3% 4% 4% 2% % 0% 0% 440 6, 6, 32. Synes du at det er en vigtig arbejdsindsats du yder? 50% 38% 8% 3% 0% 0% 0% 0% 440 6,3 6,3 33. Oplever du, at din arbejdsindsats har betydning? 48% 3% 0% 3% 0% 0% 0% 0% 440 6,3 6,3 Udviklingsmuligheder Slet afdeling 34. Har du muligheder for at lære noget nyt gennem dit arbejde? 33% 36% % 8% 3% 2% % 0% 440 5,8 5,8 35. Kan du bruge dine evner og færdigheder i dit arbejde? 3% 38% 4% 6% 3% % % 0% Kræver dit arbejde at du får ny viden og nye færdigheder? 35% 36% 6% % 3% % % % 440 5,8 5,8 3. Er der positive udfordringer i dit arbejde? 35% 38% 5% % 2% % % 0% Er dit arbejde varieret? 39% 35% 4% % 2% % % 0% Er der gode karrieremuligheder på din arbejdsplads? 8% 6% 9% 8% 0% 9% 6% 3% 440 4,3 4,3 40. Har du gode muligheder for kompetenceudvikling? 4% 25% 20% 5% 9% 8% 3% % 440 Page 2 af 29

28 Indflydelse Slet afdeling 4. Er du tilfreds med den indflydelse du har på mængden af dit arbejde? % 29% 23% 6% 9% % 5% % Er du tilfreds med den indflydelse du har på, hvordan du udfører dit arbejde? 29% 4% 6% % 3% 2% % 0% 438 5,8 5,8 43. Er du tilfreds med den indflydelse du har på kvaliteten af dit arbejde? 23% 3% 20% 0% 5% 3% % % 438 5,5 5,5 44. Er du tilfreds med den indflydelse du har på forandringer, din lokale arbejdsplads? 9% 22% 22% % 0% 0% 5% 5% 438 4,5 4,5 45. Er du tilfreds med den indflydelse du har på planlægningen af din arbejdstid? 26% 32% % 0% 6% 5% 3% % 438 5,4 5,4 46. Er du tilfreds med den indflydelse du har på hvem du arbejder sammen med? 6% 34% 2% 3% 6% 4% 2% 4% 438 5,2 5,2 4. Er du tilfreds med den indflydelse du har på indholdet af dit arbejde? 22% 36% 2% % 4% 3% % % 438 5,5 5,5 Kvalitet i arbejdet Slet afdeling 48. Er det tydeligt for dig, hvilke forventninger der er til kvaliteten af dit arbejde? % 34% 23% 2% % 5% % % 43 5,2 5,2 49. Får du tilstrækkelige tilbagemeldinger om kvaliteten af det arbejde, du udfører? % 29% 26% % 8% 6% 2% % 43 4,9 4,9 50. Er du tilfreds med kvaliteten af det arbejde, du udfører? 6% 50% 22% 8% 3% 0% 0% % 43 5, 5, 5. Oplever du, at tingene bliver ændret, hvis der gøres opmærksom på, at noget kan gøres bedre? 9% 28% 24% 6% 8% % 3% 5% 43 Krav i arbejdet Slet afdeling 52. Er der balance mellem kravene i dit job og de personlige og faglige ressourcer du besidder? % 43% 20% 0% 5% 3% % % 430 5,5 5,5 53. Er der ofte så meget at lave, at det påvirker dig negativt?* 0% 2% 20% % 3% 3% 5% % 430 3,6 3,6 54. Er der sammenhæng mellem dine arbejdsopgaver og den tid, du har til rådighed til at løse dem? 4% 5% 23% 22% 6% 4% % 0% 430 4,0 4,0 55. Oplever du dit arbejde som følelsesmæssigt belastende?* 3% % 6% 6% 4% 2% % 2% 430 4,6 4,6 56. Sker det ofte, at du når dine arbejdsopgaver?* 4% % 3% 5% 4% 29% 3% % 430 4, 4, 5. Bliver der stillet modsat rettede krav til dig i dit arbejde?* 3% 8% 2% % 9% 2% 9% 0% 430 Trivsel og jobtilfredshed Slet afdeling 58. Er du generelt tilfreds med dine fremtidsudsigter i dit job? 2% 32% 20% 5% % 5% 3% 6% 423 5,0 5,0 59. Er du generelt tilfreds med arbejdsmiljøet på din arbejdsplads? 4% 32% 2% 3% 0% % 2% % 423 5,0 5,0 60. Er du tilfreds med måden, dine evner bruges på i dit arbejde? 6% 39% 22% 2% 6% 3% % % 423 5,3 5,3 6. Er du tilfreds med dit job som helhed, alt taget i betragtning? 24% 4% 20% 9% 4% 2% 0% 0% 423 5, 5, 62. Ønsker du at være ansat på din arbejdsplads om 2 år? 3% 30% 9% 6% 2% 2% 2% % 423 Page 28 af 29

29 Motivation og engagement Slet afdeling 66. Oplever du i almindelighed glæde og tilfredsstillelse ved at udføre dit arbejde? 25% 44% 20% 8% 2% % 0% 0% 420 5,8 5,8 6. Føler du dig motiveret og engageret i dit arbejde? 3% 43% % 6% % % 0% 0% Er du villig til at yde en ekstra indsats, hvis det er nødvendigt? 4% 4% % 3% % % 0% 0% 420 6,3 6,3 0. Kommer du med forslag til forbedringer på arbejdspladsen? 29% 42% 9% 6% 2% % 0% % 420 5,8 5,8. Tager du ansvar for at få tingene til at fungere? 44% 43% 9% 2% 0% 0% 0% 0% 420 6,3 6,3 Socialt arbejdsmiljø Slet afdeling 2. Vil du betegne det sociale arbejdsmiljø på din arbejdsplads som tilfredsstillende? % 33% 22% 2% % 5% 3% % 420 5,2 5,2 3. Giver de fysiske rammer tilstrækkelig mulighed for socialt samvær i pauser mv.? 8% 3% % 2% % % 5% % 420 5,0 5,0 4. Er I på din arbejdsplads gode til at støtte og hjælpe hinanden fx i forbindelse med personlige kriser? 20% 3% 9% % 5% 4% 2% 0% 420 5,3 5,3 5. Er der plads til "en dårlig dag" på din arbejdsplads? % 34% 2% 0% 5% 5% 2% 6% 420 5,3 5,3 Fysisk arbejdsmiljø Slet afdeling 6. Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds fysiske forhold? 5% 32% 2% 4% 8% % 3% 0% 4 5,0 5,0. Er du generelt tilfreds med dit arbejdssteds indretning? 5% 3% 22% 5% 9% 5% 3% 0% 4 5,0 5,0 8. Fungerer de IT redskaber du arbejder med tilfredsstillende? 8% 2% 23% 8% % 0% 3% % 4 4,6 4,6 9. Fungerer de øvrige værktøjer og redskaber du arbejder med tilfredsstillende? 0% 34% 2% 5% % 4% % 2% 4 5, 5, 80. Er der som hovedregel et tilfredsstillende indeklima (temperatur, luftkvalitet mv.) på din arbejdsplads? 8% 25% 22% % 2% 0% 6% % 4 4,4 4,4 8. Synes du rengøringsniveauet på din arbejdsplads er tilfredsstillende? 3% 25% 5% 6% % % 9% % 4 4,4 4,4 82. Er der tilfredsstillende lysforhold på din arbejdsplads? 6% 3% 20% 3% 6% 4% 2% % 4 5,2 5,2 83. Giver indretning af din arbejdsplads mulighed for at arbejde i arbejdsstillinger som belaster kroppen mindst muligt? 22% 39% % % 4% 4% 2% 2% 4 5,5 5,5 84. Har møbler og arbejdsredskaber indstillingsmuligheder, som giver mulighed for at variere arbejdsstillingen og belaste kroppen mindst muligt? 26% 3% 4% 8% 4% 5% 3% 2% 4 5,4 5,4 85. Er du under normale omstændigheder generet af støj eller dårlig akustik i dit arbejde?* 3% 0% 2% 0% 0% 26% 2% 2% 4 5, 5, 86. Er der kemiske eller biologiske forhold i dit arbejde, som er tilfredsstillende?* % 2% 3% 4% 4% % 56% 3% 4 6,3 6,3 Page 29 af 29

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College

Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 2010 VIA University College Arbejdspladsvurdering og trivselsundersøgelse 200 VIA University College Afdelingsrapport for Medarbejdere afspændingspædagoguddannelsen i Randers Antal besvarelser: 9 Svarprocent VIA total 66,9% Rapporten

Læs mere

Trivselsundersøgelse/APV 2013

Trivselsundersøgelse/APV 2013 Trivselsundersøgelse/APV 203 Benchmarkrapport University colleges Totalrapport Maj 203 Antal besvarelser: Svarprocent: 3687 8% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL : OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 16 94% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET

Læs mere

VIA University College

VIA University College 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES VIA University College Totalrapport Marts 2013 Antal besvarelser: Svarprocent: 1608 83% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 ENERGISTYRELSEN rapport Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 28 88% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: %

Køge Kommune. Totalrapport. April Antal besvarelser: Svarprocent: % Køge Kommune Totalrapport April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 3002 79% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNING AF RAPPORTEN 6 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 6 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 7 SOCIAL

Læs mere

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75%

TRIVSELSMÅLING Langeland Kommune. Marts Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% TRIVSELSMÅLING 2011 Langeland Kommune Marts 2011 Antal besvarelser: 515 Svarprocent: 75% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 OPBYGNINGEN AF RAPPORTEN 5 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SOCIALFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 9% (8/99) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Samlet for hele Kommunen ForebyggelsesCentret Rapporten er udarbejdet af Mette Christiansen og Mikael B. Ernstsen for Langeland Kommune. Eventuelle spørgsmål bedes rettet til

Læs mere

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s

Totalrapport. Maj 2013. Udarbejdet af interresearch a s APV 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TRIVSELSUNDERSØGELSE OG TIDSPRES 2013 Totalrapport Maj 2013 Udarbejdet af interresearch a s INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: 8% (/) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 8 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2010

Trivselsundersøgelse 2010 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2010 Rapportspecifikationer Antal gennemførte 2834 Antal udsendte 4807 Svarprocent 59% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema

Læs mere

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73%

Trivselsmåling. Børn og Uddannelse. Gråsten Skole. Marts Antal besvarelser: Svarprocent: 47 73% Trivselsmåling Sønderborg 1 ARBEJDSMÆNGDE OG TIDSPRES Kommune Børn og Uddannelse Gråsten Skole Marts 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 47 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 e Antal besvarelser: 19 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1 RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultaterne på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af enkeltspørgsmål,

Læs mere

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent:

Odder Kommune. Børn og Unge. Svarprocent: Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Børn og Unge November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 421 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90%

Trivsel 2016 Designskolen Kolding Totalrapport TRIVSEL Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 90% Designskolen Kolding TRIVSEL 216 Antal besvarelser: 81 Svarprocent: 9 Designskolen Kolding LÆSEVEJLEDNING 1 Designskolen Kolding RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 2 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 90% (9/9) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Medarbejdertrivselsmåling 2014

Medarbejdertrivselsmåling 2014 Medarbejdertrivselsmåling 2014 Odder Kommune Totalrapport November 2014 Antal besvarelser: Svarprocent: 910 7 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune. April T o t a l rapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune T o t a l rapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 3949 3260 83% INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL OG ENGAGEMENT 6

Læs mere

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: %

TRIVSELSMÅLING. Køge Kommune Campus Køge klasse. April O m r å d erapport. Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: % TRIVSELSMÅLING Køge Kommune Campus Køge - 10. klasse O m r å d erapport April 2018 Antal inviterede: Antal besvarelser: Svarprocent: 12 12 INDHOLD OM DENNE RAPPORT 3 DIT OVERBLIK 5 MEDARBEJDERNES TRIVSEL

Læs mere

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN

SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN SPØRGERAMME FOR TRIVSELSUNDERSØGELSEN ARBEJDETS ORGANISERING OG INDHOLD* Ved du klart, hvad der er dine ansvarsområder? Ved du hvad der forventes af dig i dit arbejde? Er dine arbejdsopgaver meningsfulde?

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV Svarprocent: 87,5% Antal besvarelser: 63 Søndervangsskolen TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 8 Svarprocent: 87,% Antal besvarelser: 6 Søndervangsskolen SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivsels og psykisk APV 8 i, der

Læs mere

Psykisk arbejdsmiljø 2016

Psykisk arbejdsmiljø 2016 Psykisk arbejdsmiljø 2016 Rødovre Kommune Ungecenter 2610 April 2016 Antal besvarelser: Svarprocent: 18 72% INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MEDARBEJDERTRIVSELINDEKS (MTI) 4

Læs mere

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015

Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 Vejle Kommune Trivselsmåling 2015 printet af sorch kl. 10-03-2015 16:41:06 Kære ledere og medarbejdere i Vejle Kommune Dette er resultatet for: Aldersint. Inst. Troldebo - Labyrinten Resultatet er baseret

Læs mere

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as...

https://online4.safetynet.dk/odensekommune/questionnaire/questionnaireinternal.as... Spørgeramme 01 Side 1 af 1 1-0-01 Arbejdets organisering og indhold De følgende spørgsmål handler om indhold og organisering af dine arbejdsopgaver Spørgeramme 01 Anonym Trivselsundersøgelse i Odense Kommune

Læs mere

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport

Antal besvarelser: 85 TRIVSEL 2015. Designskolen Kolding Svarprocent: 100% Totalrapport beelser: 85 TRIVSEL 215 Svarprocent: Trivsel 215 LÆSEVEJLEDNING 1 SÅDAN LÆSES FIGURERNE Til venstre for figuren vises de enkelte spørgsmålsformuleringer. Mellem spørgsmålsformuleringen og grafikken vises

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 88% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 97% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 78% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 67% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 84% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 53% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 96% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 2014 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: 97 Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport

Trivselsundersøgelse 2011 Lokal rapport Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen i hele Furesø Kommune 2011. Trivselsmålingen har en svarprocent på.9 pct. En svarprocent på 0-0 pct. regnes sædvanligvis for at være tilfredsstillende

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 81% TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelse. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen

Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for 2 BKF - By- og Kulturforvaltningen Antal inviterede: 1306 Antal besvarelser: 1022 Besvarelses procent: 78.25 % 23-09-2016

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: 100% TRIVSELSUNDERSØGELSE 20 Trivselsundersøgelse 20 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - Trivselsundersøgelse 20 - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 Halsnæs Kommune beelser: Svarprocent: % TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen 2014. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet

Læs mere

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com

Antal besvarelser: Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder. Colourbox.com Antal besvarelser: 2.840 Svarprocent: 74 Haderslev Kommune Medarbejder Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2014 beelser: 445 Svarprocent: 83% TRIVSELSUNDERSØGELSE LÆSEVEJLEDNING 01 Rapport - - Denne rapport sammenfatter erne af trivselsundersøgelsen. I rapporten benchmarkes til målingen på niveauet ovenfor, således

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 211 Inviterede 248 Svarprocent 85% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6 Tilfredshed

Læs mere

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015

Ringsted kommune Totalrapport. Marts 2015 Ringsted kommune Totalrapport Marts 2015 INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGEN SVARPROCENT: % (/8) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 9 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste

Læs mere

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Børne- og Familieservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Antal besvarelser: 1.261 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com

Haderslev Kommune Voksen og Sundhedsservice Medarbejder. Antal besvarelser: Svarprocent: 73. Colourbox.com Haderslev Kommune Antal besvarelser: 1.013 Svarprocent: 73 Colourbox.com RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 01 Nedenfor fremgår resultatet af trivselsundersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN

TRIVSELSUNDERSØGELSEN TRIVSELSUNDERSØGELSEN En måling af trivslen i Odense Kommune Trivselsrapport for Fritidsundervisning Antal inviterede: 8 Antal besvarelser: 4 Besvarelses procent: 50.00 % 01-10-2015 Den årlige trivselsundersøgelse

Læs mere

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015

Ringsted kommune EFK Borgerservice. Marts 2015 Ringsted kommune EFK Borgerservice Marts INDHOLD 3 OM DENNE RAPPORT 4 DEL 1: OVERORDNEDE RESULTATER 4 MTI - MEDARBEJDERTRIVSELSINDEKS 5 GENNEMSNIT, EMNEOMRÅDERNE SAMLET 6 TILFREDSHED GENERELT 7 PRIORITETSKORT

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Arresø Skole. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 12 - Arresø Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2501 Inviterede 4065 Svarprocent 62% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Baggersvej Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Baggersvej Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Halsnæs Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Plejecentret Halsnæs Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Botilbudene. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 01 - Botilbudene Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement

5 Resultatområder Tilfredshed, Motivation og Engagement KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: % (000/880) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme

Rapport - Trivselsundersøgelsen Børnehuset Kregme Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Børnehuset Kregme Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Rapport - Trivselsundersøgelsen - Plejecentret Løvdalen/Humlehaven Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Trivselsundersøgelse BRK 2016

Trivselsundersøgelse BRK 2016 Trivselsundersøgelse BRK 2016 Denne rapport sammenfatter resultaterne af BRK's trivselsmåling. Den omfatter BRK's standardspørgeskema 20,38% 1,66% 77,96% Distribueret Nogen svar Gennemført Respondenter:

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus

Rapport - Trivselsundersøgelsen Hundested Børnehus Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Hundested Børnehus Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet

Rapport - Trivselsundersøgelsen Træning og Aktivitet Rapport - Trivselsundersøgelsen 2 - Træning og Aktivitet Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 9% (0/80) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem

Rapport - Trivselsundersøgelsen Plejecentret Arresøparken/Solhjem Rapport - Trivselsundersøgelsen 22 - Plejecentret Arresøparken/Solhjem Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2017 Total beelser: 1.21 TRIVSELSUNDERSØGELSE 217 Svarprocent: 86% RESULTATER PÅ HOVEDOMRÅDER 1 Nedenfor fremgår resultater på undersøgelsens hovedområder. Hvert hovedområde er sammensat af flere enkeltspørgsmål,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Bibliotekerne. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Bibliotekerne Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport

Antal besvarelser: I-1 MÅLING Dragør Kommune Svarprocent: 75,5% Totalrapport beelser: 83 3-I-1 MÅLING 217 Svarprocent: 75,5% LÆSEVEJLEDNING 1 INDHOLDSFORTEGNELSE RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER RESULTATER FOR HOVEDOMRÅDER TOP OG BUND RESULTATER STØRSTE AFVIGELSER DIN ARBEJDSSITUATION

Læs mere

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016

Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Bilag - oversigt over spørgerammerne Trivselsmåling 2013 Scenarie 1 Nuværende trivselsmåling (uændret) 98 spørgsmål Udkast Trivselsmåling 2016 Udkast mini trivselsmåling 2016 Scenarie 2 21 spørgsmål om

Læs mere

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Forvaltningsrapport KFF 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Forvaltningsrapport KFF 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole

Rapport - Trivselsundersøgelsen Frederiksværk Skole Rapport - Trivselsundersøgelsen - Frederiksværk Skole Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter

RESULTATRAPPORT TRIVSEL FOR ALLE TRIVSELSUNDERSØGELSE Antal besvarelser: Svarprocent: 89% Folke- og Specialskoler, Leder: Rikke Reiter Folke- og Specialskoler, Leder: R Reiter Antal besvarelser:.5 Svarprocent: 89% RESULTATRAPPORT MAJ 3. AUGUST - 22. SEPTEMBER OKTOBER NOVEMBER SPØRGESKEMA RAPPORT TRIVSEL Ledere tjekker data Alle besvarer

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 21 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: % Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk

Læs mere

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål

Albertslund Kommune 2012. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Om anonymitet. Om supplerende spørgsmål Albertslund Kommune 2012 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt suppleret med spørgsmål

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: 18 TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 216 Svarprocent: 81,8% Trivselsmåling og Psykisk APV 216 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN 1 1 Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og

Læs mere

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016

TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 2016 beelser: TRIVSELSMÅLING OG PSYKISK APV 6 Svarprocent: 95,% Trivselsmåling og Psykisk APV 6 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling og psykisk APV

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (08/08) 0 INDHOLD Introduktion Information om undersøgelsen 0 Indsatsområder Job og organisering, Indflydelse, Nærmeste leder, Ledelsen, Samarbejde,

Læs mere

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV

FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV AMI's Model beelser: Svarprocent: % FANØ KOMMUNES TRIVSELSUNDERSØGELSE OG APV RESULTATER FORDELT PÅ 01 TEMAER Ikke relevant Total 4 8 14 49% Fysiske forhold 87 13 8% Ergonomiske forhold 78 22 Oplæring,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Tandplejen. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Tandplejen Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013

Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Bilag 4: Spørgsmål til APV og Trivsel 2013 Trivsel og Psykisk arbejdsmiljø Spørgsmålene omhandler emner indenfor 6 kategorier: Samarbejde Krav i arbejdet Arbejdets organisering Personlige arbejdsforhold

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN 0 SVARPROCENT: 8% (/8) Forord Fra tørre tal til bedre trivsel vil være en arbejdsplads med stor arbejdsglæde og trivsel. Vi tror på, at en organisation, som bygger

Læs mere

VILKÅR ARBEJDSGLÆDENS

VILKÅR ARBEJDSGLÆDENS E ARBEJDSGLÆDENS VILKÅR Sikkerhedsleder Søren Bork og chef for HR, web og kommunikation Maria Ammitzbøll er projektledere på undersøgelsen af arbejdsmiljø og trivsel 2010 i VIA. De overordnede resultater

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Rådhuset. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 2012 - Rådhuset Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger

GLADSAXE KOMMUNE. Tillid Sygefravær. Samarbejde Retfærdighed. Krav Støtte. Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse. Indeklima Arbejdsstillinger 26 beelser: 438 Svarprocent: 8% GLADSAXE KOMMUNE Krav Støtte Mening Udvikling Psykisk arbejdsmiljø Indflydelse Samarbejde Retfærdighed Indeklima Arbejdsstillinger Tillid Sygefravær Arbejdets resultater

Læs mere

Trivselsundersøgelse 2012

Trivselsundersøgelse 2012 Aabenraa Kommune Trivselsundersøgelse 2012 Rapportspecifikationer Gennemførte 2290 Inviterede 3817 Svarprocent 60% INDHOLDSFORTEGNELSE Indholdsfortegnelse Info om undersøgelsen 3 Overblik 4 Tema 1-4 6

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Hele Haderslev Kommune Antal besvarelser: 2.928 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Svarprocent: 81% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 2013 for Haderslev Kommune

Læs mere

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016

Antal besvarelser: 105 Områderapport Svarprocent: 51% Randers Ungdomsskole TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 2016 beelser: 5 Svarprocent: 5 TRIVSELSMÅLING FOR MEDARBEJDERE 26 SÅDAN BRUGES RAPPORTEN Modtagelse af rapport Rapporten indeholder resultater fra Trivselsmåling for medarbejdere 26 i Randers Kommune, der er

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (9/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

Center For Ledelse og Personale 2012

Center For Ledelse og Personale 2012 Center For Ledelse og Personale 212 Trivsels og apv målingen 212 Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave

Rapport - Trivselsundersøgelsen Lynæs Børnehave Rapport - Trivselsundersøgelsen 212 - Lynæs Børnehave Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø,

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Haderslev Kommune Antal besvarelser: 33 TRIVSELSUNDERSØGELSE 213 Svarprocent: 1% Trivselsundersøgelse 213 SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 1 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen 213 for

Læs mere

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN

SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 0 SUNDHEDS- OG OMSORGSFORVALTNINGEN Svarprocent: 9% (0/) 0 INDHOLD Introduktion Temaoversigt Størst positiv og negativ forskel (Top og bund ) Udvikling siden

Læs mere

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål

APV & TRIVSELSUNDERSØGELSE 2018 Spørgsmål # Emner til den fysiske del af APV en 1 FYSISKE FORHOLD Jeg har generelt et godt fysisk arbejdsmiljø 2 FYSISKE FORHOLD 3 FYSISKE FORHOLD 4 FYSISKE FORHOLD 5 FYSISKE FORHOLD 6 FYSISKE FORHOLD 7 FYSISKE

Læs mere

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010

Viborg Kommune Antal besvarelser: Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 Antal besvarelser: 3.747 Svarprocent: 50 TRIVSELSUNDERSØGELSE 2010 FORORD 01 ønsker at skabe attraktive arbejdspladser, hvor de ansatte trives, herunder at fremme et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø.

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ØVRIGE INTERN REVISION Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (11/11) Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive og negative

Læs mere

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43)

KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE. Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 ÅLHOLM SKOLE ÅLHOLM SKOLE Arbejdspladsrapport Svarprocent: 98% (42/43) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion Svarfordelinger Temaoversigt Største positive

Læs mere

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget.

Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. Velkommen til Norddjurs Kommunes Trivsels APV skema Det tager ca. 10 min. at svare på spørgsmålene. Du kan altid genoptage din besvarelse ved at klikke på linket i den mail, du har modtaget. 1. Generel

Læs mere

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013

TRIVSELSUNDERSØGELSE 2013 Antal besvarelser: 1.250 TRIVSELSUNDERSØGELSE Svarprocent: 83% SÅDAN LÆSER DU RAPPORTEN 01 Sådan læses rapporterne Resultatet af Trivselsundersøgelsen for fremgår af flere forskellige rapporter: dels den

Læs mere

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB

MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB KØBENHAVNS KOMMUNE TRIVSELSUNDERSØGELSEN / 2017 NØRREBRO/BISPEBJERG KLYNGE A MURERGÅRDEN - VUGGESTUE, BØRNEHAVE OG KLUB Arbejdspladsrapport Svarprocent: 100% (25/25) 2017 Indhold Del 1 Del 2 Introduktion

Læs mere

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit:

Rapport - Trivselsundersøgelsen Miljø og Teknik. Sådan læses rapporten Rapporten er opdelt i flg. afsnit: Rapport - Trivselsundersøgelsen 1 - Miljø og Teknik Denne rapport sammenfatter resultaterne af trivselsmålingen. Den omfatter standardspørgeskemaet i Trivselmeter om trivsel og psykisk arbejdsmiljø, eventuelt

Læs mere