Internt regnskab. Det interne regnskab er ikke omfattet af revisors erklæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Internt regnskab. Det interne regnskab er ikke omfattet af revisors erklæring"

Transkript

1 Internt regnskab 27 Intern regnskab Bemærkninger 28 Produktionsgrundlag 29 Virksomhedens nøgletal 30 Resultatopgørelse - intern 31 Balance - intern 33 Egenkapitalforklaring 34 Pengebinding 35 Specifikationer 36 Mål og potentiale 52 Fremskrivning 53 Budgetsammenligning 55 Resultat opdelt på aktiviter 57 Resultat opdelt på steder 58 Udvikling i økonomi 60 Finansiering 65 Produktionsgrensopgørelse sammendrag 75 Dækningsbidrag 79 Kapacitetsomkostninger 82 Driftsgrensanalyse 84 Afstemning af foderforbrug 89 Anlægskartotek 90 Korrigeret dækningsbidrag 91 Moms og afgifter 92 Frie mellemregninger 93 Det interne regnskab er ikke omfattet af revisors erklæring

2 Bemærkninger 28 Bemærkninger:

3 Produktionsgrundlag Areal Dyrket areal ejet, ha 125,2 115,1 130,0 131,0 111,3 Dyrket areal forpagtet, ha 179,3 179,3 179,3 179,3 179,9 Dyrket areal i alt, ha 304,5 294,4 309,3 310,3 291,2 Jordbonitet, ha 304,5 294,4 309,3 310,3 291,2 JB 5 og 6 lerjord Mark, ha Korn 267,0 255,3 250,4 241,8 239,6 Frø 13,9 14,5 16,5 15,0 19,7 Raps mv. 15,5 14,3 26,0 26,4 18,8 Grovfoder 6,2 5,3 9,1 3,9 8,6 Udyrkede arealer 1,9 5,0 7,3 3,8 4,5 Høstudbytter Korn, hkg 72,0 68,0 75,0 80,0 82,0 Frø 31,0 35,0 30,0 38,0 37,0 Paps mv. 31,0 35,0 30,0 38,0 37,0 Grovfoder 6.800, , , , ,0 Svin Antal årssøer 333,0 333,0 335,0 337,0 341,0 Antal fravænnede grise produceret 9.535, , , , ,0 Antal smågrise produceret (16-35 kg) , , , , ,0 Antal slagtesvin produceret 6.810, , , , ,0 _

4 Virksomhedens nøgletal Analyse af rentabilitet Afkastningsgrad 4,2 3,4 2,8 3,2 1,6 Egenkapitalens forrentning 8,9 8,6 7,6 8,5 16,4 Overskudsgrad 17,2 16,9 12,5 16,3 7,3 Aktivernes omsætningshastighed, mdr. 63,2 61,5 55,9 60,4 54,8 Primær drift Afkastningsgrad 60,0 57,0 53,0 56,0 51,0 Aktivernes omsætningshastighed, mdr. 17,7 17,4 15,6 16,3 7,3 Overskudsgrad 42,9 42,1 39,1 40,8 35,8 Dækningsgrad 145,5 129,5 120,8 127,3 99,4 Kapacitetsgrad Analyse af soliditet/risiko Soliditetsgrad 30,3 29,1 34,8-33,7-23,8 Nulpunktsomsætning Sikkerhedsmargin

5 Resultatopgørelse - intern Spec. kr. tkr. S110 Salgsafgrøder S121 Svin S129 Maskinstationsindtægter S129 Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte S130 Udsæd S130 Gødning S130 Planteværn S130 Diverse vedrørende markbrug S140 Korn S140 Kraftfoder mv S140 Andet indkøbt foder S145 Dyrlæge og medicin S145 Diverse vedrørende husdyrbrug Stykomkostninger Dækningsbidrag S150 Energi S150 Maskinstation S160 Vedligehold S166 Lønomkostninger S167 Ejendomsskat og forsikringer S168 Diverse omkostninger Kontante kapacitetsomkostninger S170 Af- og nedskrivninger m.v Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift S195 Afkoblet EU-støtte S201 Forpagtningsafgift mv S201 Renteindtægter S201 Realiseret gevinst/tab værdipapirer S201 Renteudgifter mv S201 Prioritetsomkostninger S201 Realiseret gevinst/tab gæld Finansiering i alt Resultat efter finansiering S215 Private indtægter Årets resultat før urealiseret reguleringer og skat

6 Resultatopgørelse - intern Spec. kr. tkr. S220 Urealiseret regulering finansaktiver S220 Urealiseret regulering gæld Urealiseret kursregulering i alt Årets resultat før skat S230 Skat af årets resultat Årets resultat Dækningsbidrag jf. ovenfor AXXXX Urealiseret værdiændringer på stambesætning AXXXX Urealiseret værdiændringer på handelsbesætning AXXXX Urealiseret værdiændringer på beholdninger Korrigeret dækningsbidrag

7 Balance - intern Spec. kr. tkr. S501 Fast ejendom S502 Betalingsrettigheder S502 Leveringsrettigheder S503 Inventar markbrug S503 Inventar husdyrbrug S504 Svin S506 Beholdninger egen avl S506 Beholdning indkøbt foder S506 Jordbeholdninger S506 Andre beholdninger Landbrugsaktiver S507 Biler mv S510 Tilgodehavende S511 Værdipapirer S512 Indlån Finansaktiver Aktiver i alt S520 Realkreditinstitutter S520 Pengeinstitutter S520 Anden langfristet gæld S525 Anden gæld S527 Kassekredit Gæld i alt S540 Hensættelser Egenkapital

8 Egenkapitalforklaring Spec. kr. tkr. Egenkapital primo Resultat efter finansiering Private indtægter Årets resultat før skat og urealiserede reguleringer S602 Skat af skattepligtig indkomst S603 Privat S603 Formueudgifter S603 Ekstraordinære private indtægter Private udtræk S604 Værdiregulering anlægsaktiver S220 Urealiseret regulering finansaktiver S220 Urealiseret regulering gæld S605 Ændring i pension Værdireguleringer Ændring i udskudt skat S601 Egenkapital ultimo _

9 Pengebinding kr. tkr. Årets resultat før skat Af- og nedskrivninger Urealiseret regulering finansaktiver Urealiseret regulering gæld Tilbageførsler i alt Betalt skat Privat Afskrivninger privat tilbageført Formueudgifter Ekstraordinærer private indtægter Pensionsindbetalinger Private udtræk i alt Til investering og afdrag Besætning Beholdninger Ændringer i bilologiske aktiver i alt Lkviditet efter regulering og privat Driftsbygninger Inventar markbrug Inventar husdyrbrug Biler mv Investeringer i alt Likviditetsbehov Tilgodehavender Værdipapirer Kasse og indlån Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Anden gæld Kassekredit Likviditetsfremskaffelse

10 Specifikationer 36 Spec Kvantum Pris kr. tkr. S110 Salgsafgrøder Byg Kg 0, Byg overført til husdyr Korn til foder, beholdning Kg Halm Korn Rajgræs til frø Kg 10, Rajgræs til frø, fradrag Rajgræs beholdning Kg Frøafgrøder Vinterraps Kg 2, Raps Salgsafgrøder S121 Svin Orner døde/kasserede 2 Stk Søer og gylte 140 Stk Søer og gylte døde/kasserede 31 Stk. Smågrise Stk Slagtesvin Stk Slagtesvin døde/kasserede 302 Stk. Slagtesvin efterbetaling Egne produkter svin 90 Kg Salg svin Indkøb orner -4 Stk Indkøb sopolte -156 Stk Indkøb 7 kg grise Stk Køb svin Orner 1 Stk Søer, drægtige 8 Stk Søer, ikke drægtige 1 Stk Gylte -6 Stk Sopolte over 60 kg -2 Stk Smågrise kg -98 Stk Smågrise 7-20 kg 167 Stk Smågrise under 7 kg 77 Stk Slagtesvin over 90 kg -12 Stk Slagtesvin kg 18 Stk Slagtesvin kg 18 Stk Slagtesvin kg 18 Stk Slagtesvin kg 18 Stk Besætningsforskydning Svin _

11 Specifikationer 37 Spec Kvantum Pris kr. tkr. S129 Andre landbrugsindtægter Maskinstation indtægter Maskinstationsindtægter Afgrødeerstatning Andre landbrugsindtægter med moms Andre lanbrugsindtægter Andre landbrugsindtægter S130 Markbrug omkostninger Udsæd jordbeholdning Eget udsæd Kg 1, Udsæd vinterbyg Kg 2, Udsæd hvede Kg 2, Udsæd markfrø Udsæd raps -6 Kg 1.200, Udsæd Handelsgødning N-gødning Kg 2, Gødning Planteværn jordbeholdning Planteværn Ukrudtbekæmpelse Skadedyrsbekæmpelse Sygdomsbekæmpelse Vækstregulering Planteværn i øvrigt Planteværn Lagerleje Høst/opbevaring Høst/opbevaring Diverse omkostninger planteavl Diverse omkostninger planteavl Diverse vedrørende markbrug Markbrug omkostninger _

12 Specifikationer 38 Spec Kvantum Pris kr. tkr. S140 Foder husdyrbrug Foderkorn, omkostninger Foder byg Kg 1, Foder hvede -598 Kg 1, Foderkorn overført fra mark 0 0 Foderkorn beholdning Kg Korn Soyaskrå/kager mv Kg 1, Soyaskrå beholdning Kg Mineralblanding søer, drgt Kg 4, Tilskudsfoder smågrise, Mini Mixi Kg 7, Mineralblanding, smågrise Amino konc Kg 5, Tilskudsfoder slagtesvin Kg 2, Tilskudsfoder Kg 4, Fiskemel Kg 7, Tilskudsfoder beholdning Kg Mineraler beholdning 700 Kg Mælkeprodukter -155 Kg 318, Hjælpestoffer -225 Kg 101, Foderstoffer m.m Kg 18, Kraftfoder mv Fedt Kg 3, Fedt beholdning Kg 4, Andet indkøbt foder Foder husdyrbrug S145 Dyrlæge og div. husdyr Dyrlæge Medicin Dyrlæge og medicin Produktionsrådgivning svin Avlsomkostninger Strøelse Rengøringsmidler, husdyr Diverse omkostninger, svin Diverse omkostninger husdyr Diverse omkostninger husdyr Diverse omkostninger husdyr Fragt Diverse vedr. husdyr Dyrlæge og div. Husdyr _

13 Specifikationer 39 Spec Kvantum Pris kr. tkr. S150 Energi og maskinstationsomk. Dieselolie -890 Liter 3, Dieselolie (svovlfri) Liter 6, Dieselolie, ufarvet -731 Liter 7, Benzin -505 Liter 7, Dieselolie afgift Dieselolie beholdning Liter El Kwh 1, El afgift Andel elektricitet eksl. Afgift Kwh 0, Energi Maskinstation udgifter Leje af maskiner Maskinstation mv Energi og maskinstationsomk S160 Vedligehold Vedligeholdelse driftsbygninger Vedligeholdelse fyrringsanlæg Vedligehold og forbrugerafgifter medarbejderbolig Vedligeholdelse vej/gårdsplads Vedligehold fast ejendom Reparation af dræn Vedligehold grundforbedring Vedligeholdelse mejetærsker Vedligeholdelse traktor Vedligeholdelse, smøreolie Vedligeholdelse markredskaber Vedligeholdelse varebil Vedligehold markredskaber Vedligeholdelse staldinventar Vedligehold staldinventar Vedligeholdelse inventar Småinventar Vedligehold andet inventar Vedligehold i alt _

14 Specifikationer 40 Spec Spec. kr. tkr. S166 Løn Medarbejder navn (sp. nr 00) Løn Kost og logi Løn (efter ) Kost og logi (efter ) AM-indkomst Skattefri godtgørelse (efter 1/1) Værdi kost og logi Værdi kost og logi Værdi kost og logi Værdi kost og logi Kost til folkehold ATP-bidrag Finansieringsbidr. ATP/LG, AER og AES Bidrag til Barselsudligning Diverse folkeholdsudgifter Diverse folkeholdsudgifter Diverse folkeholdsudgifter Tilskud/refusioner folkehold Vikarordning Lønomkostninger i øvrigt Lønomkostninger i alt S167 Ejendomsskat og forsikringer Ejendomsskat Andel ejendomsskat Ejendomsskat Forsikring landbrug Redningskorps Andel forsikring Forsikringer Ejendomsskat og forsikringer _

15 Specifikationer 41 Spec Spec. kr. tkr. S168 Diverse omkostninger Økonomisk rådgivning Regnskab Kontingenter m.m Kontingent, faglige Kontingent, faglige, ægtefælle Faglitteratur Telefon Kontorhold Porto og gebyrer Forbrugsafgift vand Vandafgift (grøn afgift) Renovation Andre omkostninger Kursusafgift Skadedyrsbekæmpelse/kattefoder Andel telefon Andel vand ekskl. Afgift Erhvervsandel bilomkostninger Diverse omkostninger S170 Af- og nedskrivninger Afskrivning fast ejendom Afskrivning markredskaber Afskrivning staldinventar Afskrivninger bl. driftsmidler I alt Gevinst salg andre bl. driftsmidler Af- og nedskrivninger S195 Afkoblet EU-støtte Afkoblet EU-støtte Afkoblet EU-støtte _

16 Specifikationer 42 Spec Spec. kr. tkr. S201 Finansiering Forpagtningsafgift uden moms Forpagtningsafgift med moms Leje af driftsbygninger Forpagtningsafgift mv Rente indlån 12 0 Rente indlån, ægtefælle Rente obligationer Rente fordring Rente af foderstofindestående Renteindtægter Løbende indbetalinger swap Løbende udbetalinger swap Kursgevinst swap Løbende indbetalinger terminsforrentning Løbende udbetalinger terminsforrentning Kurstab terminsforretning Kursgevinst futures Løbende indbetalinger optioner Løbende udbetalinger optioner Futures rapsfrø Futures hvede Futures sojaskrå Gebyr futures Gebyr gældsbleje Fortjeneste børsnoterede aktier Fortjeneste børsnoterede aktier Udbytte udl. børsnot. aktier, dansk depot Udbytte udl. børsnot. aktier, depot ægt Regulering driftsfond Realiseret gevinst/tab værdipapirer Rente realkreditinstitutter, DKK fast rente Rente realkreditinstitutter, DKK var. rente Rente reakreditinstitutter, fremmed valuta var. rente Rente pengeinstitut, DKK Rente CHF konto Rente kassekredit Rente maskingæld Rente varegæld Renteperiodisering prioritetsgæld Renteudgifter Låneomkostninger Prioritetsomkostninger Kurstab udlandslån, realkredit, var. rente Kursgevinst realkredit (optagelse) Realiseret gevinst/tab gæld Finansiering i alt _

17 Specifikationer 43 Spec Spec. kr. tkr. S220 Urealiseret regulering Jyske Bank Nordea Nordea Urealiseret regulering værdipapirer Kursregulering DLR 10,0% YJ 2010 H Kursregulering (spec ) Urealiseret regulering gæld Værdi og kursregulering i alt S215 Private indtægter Løn Løn Nordea Gruppelivspræmie Private indtægter S230 Skat af årets resultat A-skat a conto efter 1/ B-skat a conto før 1/ B-skat a conto efter 1/ B-skat a conto ægtefælle før 1/ B-skat a conto ægtefælle efter 1/ AM-bidrag indeholdt AM-bidrag indeholdt efter 1/ AM-bidrag a conto før 1/ AM-bidrag a conto efter 1/ AM-bidrag a conto ægtefælle før 1/ AM-bidrag a conto ægtefælle efter 1/ Udenlandsk udbytteskat til modregn Udenlandsk udb.skat til modregn. ægtef Skat af skattepligtig indkomst Regulering tidligere års skat Regulering tidligere års skat ægtefælle Regulering af tidligere års skat Betalt skat Ændring i udskudt skat vedrørende: Inventar Besætning Beholdninger Udskudt skat Skat af årets resultat _

18 Specifikationer 44 Spec Spec. kr. tkr. S403 Privat udtræk Privat kontant Egne produkter Private andele Kost mv. til virksomheden Privat ekstraordinært Vedligeholdelse beboelse Renovation/vandafgift/skorstensfejning Forsikringer Ejendomsskat Andel i biludgifter Andel i afskrivninger bil Fortjeneste bilsalg Afrunding 1 1 Privatforbrug Faglige kontingenter Faglige kontingenter ægtefælle Fradragsberettigede udgifter Udbet. særlig pension (forårspakke 2.0) Udbet. særlig pension (forårspakke 2.0) Forsikringer betalt Formueindtægter og -udgifter Udtræk til privat Arv og gave modtaget Ekstraordinære private poster Privat udtræk (excl. skat/pension) _

19 Specifikationer 45 Spec Spec kr. Spec. kr. S501 Fast ejendom Jord Driftsbygninger og installationer Beboelse Ejendomsværdi, landbrug BBR-nr Heraf grundværdi Heraf forskelsværdi driftsbygninger Heraf stuehus incl. grundværdi Heraf stuehusgrundværdi Ejendomsværdi, landbrug Fast ejendom S503 Inventar Inventar markredskaber Marksprøjte Gyllevogn, AP-vogn, Øverum Vari-flex VF-DX 598, New Holland CX880 mejetærsker, m, Lemken såmaskine, Brakpudser Truck Vendeplov Kuhn Vari Master Såmaskine Valmet New Holland G-170 4WD, New Holland 7060, Inventar vedr. husdyr Staldinventar Inventar i alt _

20 Specifikationer 46 Spec Antal Pris kr. Antal Pris kr Husdyr Orner Søer, drægtige Søer, ikke drægtige Gylte Sopolte over 60 kg Smågrise kg Smågrise 7-20 kg Smågrise under 7 kg Slagtesvin over 90 kg Slagtesvin kg Slagtesvin kg Slagtesvin kg Slagtesvin kg Svin Husdyr i alt _

21 Specifikationer 47 Spec Antal Pris kr. Antal Pris kr. S504 Beholdninger Korn til foder, beh , , Halm til salg, beh , , Rajgræs beh , , Beholdninger egen avl Foderkorn, beh , Soyaskrå, beh , , Tilskudsfoder, beh , , Mineraler, beh , , Fedt beholdning , Beholdning indkøbt foder Udsæd jordbeh Planteværn jordbeh Jordbeholdninger Dieselolie, beh , , Andre beholdninger Beholdninger i alt _

22 Specifikationer 48 Spec Spec. kr. Spec. kr. S507 Biler mv. Peugeot 307 2,0 SW XC VW TD Græsslåmaskine Græsslåmaskine Biler mv S502 Rettigheder Leveringsrettigheder Leveringsrettigheder i alt Betalingsrettigheder Betalingsrettigheder i alt Rettigheder S510 Tilgodehavende Finansielle kontrakter (lager) Slagteri Tilgode efterbetaling svin Holger Juul Dan Laursen Afkoblet støtte, tilgode Århusegnens Andel Århusegnens Andel DLG Tilgodehavende Tilgodehavende S511 Værdipapirer Jyske Bank Nordea Nordea Driftsfond foderstof, AAE Andelskapital OK Driftsfond anlægsaktiv (ansvarlig) Andelshaverkonto Danish Crown Værdipapirer

23 Specifikationer 49 Spec Spec. kr. Spec. kr. S512 Indlån Nordea Nordea Nordea CHF-konto Indlån S520 Langfristet gæld Nordea 4% 30 år 2035 opr DLR 10% LA 2014 H Nordea 4% 3031 H Nordea F2 rt 0105 H Nordea F2 rt 0105 H DLR 10% YJ 2010 H Nordea 4% H euro Nordea F1 5% euro I alt pålydende Regulering Realkreditinstitutter Nordea H New Holland T7060 Key 2007 Pengeinstitutter Kursregulering (spec ) Anden langfristet gæld Langfristet gæld i alt

24 Specifikationer 50 Spec Spec. kr. Spec. kr. S525 Moms og anden gæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Varegæld Finansielle kontrakter (lager) Nordea Øvrig gæld Moms af salg overført til næste år Moms af køb overført til næste år Saldo moms ved slutning Moms Renteperiodisering prioritetsgæld Saldo AM-bidrag Saldo A-skat Saldo feriepenge Periodeafgrænsning B-skat a conto før 1/ B-skat a conto ægtefælle før 1/ AM-bidrag a conto før 1/ AM-bidrag a conto ægtefælle før 1/ Skyldig skat Anden gæld S527 Kassekredit Kassekredit Kassekredit

25 Specifikationer 51 Spec Spec. kr. Spec. kr. S540 Hensættelser Negativ indkomst tidligere år Fast ejendom (afskrivninger) Inventar Besætning Beholdninger Hensat skat Hensættelser udskudt skat Hensættelser

26 Mål og potentiale 52 Opnået i regnskabsåret Prod. omfang Udbytte andel i % Potentiale ændring kr. Mark Udbytte byg, khg. pr. hektar ha Kr. pr. hkg. solgt byg hkg Udbytte raps, hkg. pr. hektar ha Kr. pr. hkg. solgt raps hkg Udbytte frø, hkg. pr. hektar ha Kr. pr. hkg. solgt frø hkg Svin Antal fravænnede smågrise pr. årsso 63, stk Pris pr. solgt små grise 351, stk Pris pr. slagtesvin stk Bemærkning Udbytteandel angiver hvor meget gennemslag den enkelte faktor har på det økonomiske udbytte, når der tages hensyn til evt. meromkostninger.

27 Fremskrivning 53 Årsrapport 2009 Årsrapport 2010 Prisændring Fremskrivning 2011 tkr. tkr. pct. tkr. Korn ,5% 2878 Frøafgrøder ,0% 245 Raps ,5% 153 Grovfoder 0 2 0,0% 2 Svin ,0% 5996 Maskinstationindtægter ,0% 246 Andre landbrugsindtægter ,0% 25 Bruttoudbytte Udsæd ,0% -95 Gødning ,0% -222 Planteværn ,0% -214 Diverse vedrørende markbrug ,0% -66 Korn ,0% Kraftfoder mv ,0% Andet indkøbt foder ,0% -127 Dyrlæge og medicin ,0% -242 Diverse vedrørende husdyr ,0% -210 Stykomkostninger Dækningsbidrag Energi ,0% -370 Maskinstation mv ,0% -316 Vedligeholdelse ,0% -532 Lønomkostninger ,0% -947 Ejendomsskat og forsikringer ,0% -191 Diverse omkostninger ,0% -219 Afskrivninger primær virksomhed ,0% -699 Kapacitetsomkostninger Resultat af primær drift Afkoblet EU støtte ,0% 670 Forpagtningsafgift mv ,0% Renteindtægter ,0% 22 Realiseret gevinst/tab værdipapir ,0% -729 Renteudgifter mv ,0% Prioritetsomkostninger ,5% -16 Realiseret gevinst/tab gæld ,0% 269 Finansieringsomkostninger Resultat efter finansiering Resultat før personlig indtjening

28 Fremskrivning 54 Årsrapport 2009 Årsrapport 2010 Prisændring Fremskrivning 2011 tkr. tkr. Pct. tkr. Personlig indtjening % 18 Årets resultat før urealiseret værdi ændringer Urealiseret regulering finansaktiver % -6 Urealiseret regulering gæld % -672 Urealiseret værdi ændringer i alt Årets resultat Indtjeningskrav Forrentning af egenkapital % 488 Krav til: Årets resultat før skat

29 Budgetsammenligning 55 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010 Afvigelse budget Korn Frøafgrøder Raps Grovfoder Svin Maskinstationindtægter Andre landbrugsindtægter Bruttoudbytte Udsæd Gødning Planteværn Diverse vedrørende markbrug Korn Kraftfoder Andet indkøbt foder Dyrlæge og medicin Diverse vedrørende husdyr Stykomkostninger Dækningsbidrag Energi Maskinstation mv Vedligeholdelse Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Kontante kapicitetsomkostninger Afskrivninger mv Kontante kapicitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Anden intjening/kapitalindkomst Afkoblet EU-støtte Forpagtningsafgift mv Renteindtægter Renteudgifter mv Realiseret gevinst/tab værdipapir og gæld Prioritets- og adm. omkostninger Finansieringsomkostninger i alt Resultat efter finansiering

30 Budgetsammenligning 56 Regnskab 2009 Regnskab 2010 Budget 2010 Afvigelse budget Personlig indtjening Årets resultat før urealiseret værdi ændringer Urealiseret regulering værdipapirer Urealiseret regulering gæld Urealiseret kursregulering i alt Årets resultat

31 Resultat opdelt på aktiviteter 57 Mark Husdyr Ufordelt I alt tkr. tkr. tkr. tkr. Bruttoudbytte Stkomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostning Afskrivninger Kapacitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte Forpagtningsafgift mv Renteindtægter Realiseret gevinst/tab værdipapirer Renteudgifter mv Prioriteringsomkostninger Realiseret gevinst/tab gæld Finansieringsomkostninger i alt Resultat efter finansiering Personlig indtjening Årets resultat før urealiseret værdi ændringer Urealiseret regulering finansaktiver Urealiseret regulering gæld Urealiseret kursregulering i alt Årets resultat før skat Antal enheder Ha, salgsafgrøder Ha, grovfoder Prod. slagtesvin Prod. smågrise Årssøer Ha _

32 Resultat opdelt på steder 58 Ejendom 1 Ejendom 2 Ufordelt I alt tkr. tkr. tkr. tkr. Salgsafgrøder Grovfoder Andre indtægter, mark Svin Husdyr i øvrigt Andre indtægter Maskinstationsindtægter Bruttoudbytte i alt Udsæd Gødning Planteværn Diverse vedrørende markbrug Korn Tilskudsfoder Råvarer Kraftfoder mv Andet indkøbt foder Dyrlæge og medicin Diverse vedligeholdelse, andet Stykomkostninger i alt Dækningsbidrag Energi Maskinstationsudgifter Vedligeholdelse Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Afskrivninger Kapicitetsomkostninger i alt Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte Forpagtningsafgift mv Renteindtægter Realiseret gevinst/tab værdipapir Renteudgifter mv Prioritetsomkostninger Realiseret gevinst/tab gæld Finansieringsomkostninger i alt Resultat efter finansiering _

33 Resultat opdelt på steder 59 Ejendom 1 Ejendom 2 Ufordelt I alt tkr. tkr. tkr. tkr. Personlig indtjening Årets resultat før urealiseret værdi ændringer Urealiseret regulering finansaktiver Urealiseret regulering gæld Urealiseret kursregulering i alt Årets resultat før skat Antal enheder Ha, salgsafgrøder Ha, grovfoder Prod. slagtesvin Prod. smågrise Årssøer Ha _

34 Udvikling i økonomi 60 Udvikling i økonomi Resultat efter finansiering Årets resultat før urealiseret værdi ænd. Årets resultat før skat tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Bruttoudbytte Stykomkostninger Dækningsbidrag Kontante kapacitetsomkostninger Afskrivninger Resultat af primær drift Afkoblet EU-støtte Forpagtningsafgift mv Renteindtægter Realiseret gevinst/tab værdipapir Renteudgifter mv Prioritetsomkostninger Realiseret gevinst/tab gæld Finansiering i alt Resultat efter finansiering Personlig indtjening Årets resultat før urealiseret værdi ænd Urealiseret regulering finansaktiver og gæld Årets resultat før skat Skat af årets resultat Årets resultat Årets resultat u/urealiseret kursregulering

35 Udvikling i økonomi 61 Pengebinding Privat udtræk i alt Ændring biologiske aktiver i alt Investeringer i alt Ændring finansaktiver i alt Ændring af gæld i alt tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Årets resultat før skat Afskrivninger landbrug Gevinst/tab finansaktiver tilbageført Urealiseret regulering finansaktiver Gevinst/tab gæld tilbageført Urealiseret regulering gæld Tilbageførsel af ikke-likvide poster Betalt skat Privat Afskrivninger privat tilbageført Formueindtægter/-udgifter Ekstraordinære private poster Pensionsindbetaling Privat udtræk i alt Besætning Beholdninger Ændring biologiske aktiver i alt Driftsbygninger Inventar markbrug Inventar husdyrbrug Biler mv Investeringer i alt Likviditetsoverskud/-behov

36 Udvikling i økonomi 62 Pengebinding tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Tilgodehavende Værdipapirer Likvider, indlån og positiv kassekredit Ændring finansaktiver i alt Realkreditinstitutter Pengeinstitutter Anden gæld Kassekredit Ændring af gæld i alt Likviditetsanvendelse-/fremskaffelse

37 Udvikling i økonomi 63 Egenkapitalens udvikling tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Egenkapital ved begyndelse Resultat efter finansiering Personlig indtjening Skat af årets resultat Privat Formueindtægter/-udgifter Ekstraordinære private poster Privat udtræk Opskrivning af anlægsaktiver Hensat til skat af opskrivninger Urealiseret kursregulering finansaktiver Urealiseret kursregulering gæld Ændring i pension Værdiændring balance Ændring i udskudt skat Egenkapital ved slutning Ændring egenkapital

38 Udvikling i økonomi 64 Nettoinvestering og nettokapitaltilførsel Nettoinvesteringer akkumuleret Nettokapitaltilførsel akkumuleret Realiseret gevinst/tab akkumuleret Akkumuleret bidrag til investeringer tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Investeringer i alt heraf primær drift heraf bil/beboelse/privat Ændring i biologiske aktiver Afskrivninger Realiseret tab og fortjeneste Nettoinvesteringer Nettoinvesteringer akkumuleret Gæld - låneoptagelse Gæld - afdrag Urealiseret regulering gæld Finansaktiver forøget Finansaktiver reduceret Urealiseret regulering værdipapirer Nettokapitaltilførsel Nettokapitaltilførsel akkumuleret Realiseret gevinst/tab gæld Realiseret gevinst/tab værdipapirer Realiseret gevinst/tab i alt Realiseret gevinst/tab akkumuleret Driftens nettobidrag til investeringer Akkumuleret bidrag til investeringer Soliditetsgrad 30,3% 29,1% 34,8% 31,8% 23,8%

39 Finansiering 65 Overblik over balancen Aktiver Gæld Hensættelser Egenkapital tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Aktiver Gæld Hensættelser Egenkapital

40 Finansiering 66 Fordeling af aktiver Fast ejendom Øvrige landbrugsaktiver Finansaktiver Andre aktiver tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Aktiver i alt heraf landbrugsaktiver i alt Fast ejendom Øvrige landbrugsaktiver Finansaktiver Andre aktiver

41 Finansiering 67 Landbrugsaktivernes fordeling Fast ejendom Øvrige landbrugsaktiver Inventar og maskiner Besætning pct. pct. pct. pct. pct. Fast ejendom 79% 76% 80% 79% 79% Øvrige landbrugsaktiver 5% 4% 5% 5% 5% EU-betalingsrettigheder 0% 0% 0% 0% 0% Kvoter og rettigheder 0% 0% 0% 0% 0% Inventar og maskiner 10% 15% 10% 10% 10% Besætning 6% 5% 5% 6% 6%

42 Finansiering 68 Fordeling af gæld Realkreditlån Pengeinstitutlån Anden gæld Kassekredit tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Gæld i alt Egenkapital i alt Hensættelser Passiver i alt Realkreditlån Pengeinstitutlån Anden gæld Kassekredit

43 Finansiering 69 Analyse af passiver (gæld) Fast forrentet DKK Variabelt forrentet DKK Fast forrentet fremmed valuta Variabelt forrentet fremmed valuta Øvrig gæld i alt tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Fast forrentet DKK Variabelt forrentet DKK Fast forrentet fremmed valuta Variabelt forrentet fremmed valuta Realkreditinstitutter i alt Variabelt forrentet DKK Kassekredit Pengeinstitutter i alt Moms og afgifter Anden gæld Øvrig gæld i alt Gæld i alt Egenkapital Hensættelser Passiver i alt

44 Finansiering 70 Analyse af gæld 8,0% 7,0% Gennemsnitlig betalt rente CIBOR 3 6,0% 5,0% 4,0% Gennemsnitlig betalt rente incl. kursreg. 3,0% 2,0% 1,0% 0,0% tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Gæld ultimo Betalte renter Kursregulering pct. pct. pct. pct. pct. Gennemsnitlig betalt rente 5,4% 5,0% 5,5% 4,8% 4,8% Gennemsnitlig betalt rente incl. kursreg. 4,4% 4,2% 4,6% 4,1% 7,4% CIBOR 3 3,2% 4,4% 5,3% 2,5% 1,3%

45 Finansiering 71 Fordeling af gæld på valuta Nuværende sats Ændring af sats Ændring i kr. Marginal kassekredit 1 0 Marginal øvrigt engagement pengeinstitut Ændring var. renteudg. u. fin.instrumenter Ændring faste renteudg. u. fin.instrumenter Ændring af valutakurs på Yen-lån 10 0 Ændring af valutakurs på USD-lån 50 1 Ændring af valutakurs på øvrige valutalån 10 0

46 Finansiering 72 Udgifter på gæld Realkreditlån fast forrentet, DKK Realkreditlån variabelt forrentet, DKK Realkreditlån var. forrentet, fremmed valuta Pengeinstitut variabelt forrentet, DKK Kassekredit Øvrig gæld Omkostninger på gælden pct. pct. pct. pct. pct. Realkreditlån fast forrentet, DKK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 12,7% Realkreditlån variabelt forrentet, DKK 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 21,7% Realkreditlån fast forrentet, fremmed valuta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Realkreditlån var. forrentet, fremmed valuta 2,7% 2,3% 2,5% 0,1% 13,9% Pengeinstitut variabelt forrentet, DKK 2,8% 1,5% 4,4% 1,1% 23,4% Pengeinstitut fast forrentet, fremmed valuta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Pengeinstitut var. forrentet, fremmed valuta 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Kassekredit 5,7% 6,1% 7,1% 2,8% 17,8% Øvrig gæld 88,8% 90,2% 86,0% 95,9% 10,6% Omkostninger på gæld ift. balancen i alt 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% Udgiftsoversigt total tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Realkreditinstitut fast forrentet, DKK Realkreditinstitut variabelt forrentet. DKK Realkreditinstitut fast forrentet, fremmed valuta Realkreditinstitut var. forrentet, fremmed valuta Pengeinstitut variabelt forrentet, DKK Pengeinstitut fast forrentet, fremmed valuta Pengeinstitut var. forrentet, fremmed valuta Kassekredit Øvrig gæld Omkostninger på gæld i alt

47 Finansiering 73 Analyse af finansaktiver Kontant indlån incl. kassebeholdning Erhvervsmæssige finansielle kontrakter Aktier, børsnoterede Andelskapital Tilgodehavender (herunder private udlån) tkr. tkr. tkr. tkr. tkr. Kontant indlån incl. kassebeholdning Erhvervsmæssige finansielle kontrakter Aktier, børsnoterede Andelskapital Tilgodehavender (herunder private udlån) I alt

48 Finansiering 74 Forrentning af aktiver Finansielle kontrakter Strukturerede fordringer Afkastoversigt ift. balance pct. pct. pct. pct. pct. Kontant indlån (inkl. Kassebeholdning) 39,63% 56,99% 56,30% 12,28% 0,00% Finansielle kontrakter 3,29% 5,32% 0,00% 0,00% 21,08% Strukturerede fordringer 34,70% 22,02% 27,15% 84,16% 79,35% Aktier 5,86% 4,95% 4,72% 1,08% 0,00% Investeringsforeninger 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Obligationer 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Pantebreve 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Tilgodehavende (herunder private udlån) 16,51% 10,72% 11,84% 2,48% 0,00% Certifikater 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% Omkostninger i forhold til balancen i alt 100% 100% 100% 100% 100% Afkast af finansaktiver total kr. kr. kr. kr. kr. Kontant indlån (inkl. Kassebeholdning) Finansielle kontrakter Strukturerede fordringer Aktier Obligationer Tilgodehavende (herunder private udlån) Forrentning af aktiver i alt

49 Produktionsgrensopgørelse sammendrag 75 Produktionsgrensopgørelsessammendrag Enhed Pr. enhed Beløb Enhed Pr. enhed Beløb Planteavl (samleprod.gren) 45, , Markbrug i alt Smågrise og slagtesvin 337, , Husdyrbrug i alt Dækningsbidrag andet Dækningsbidrag i alt

50 Produktionsgrensopgørelse sammendrag 76 Planteavl (samleprod.gren) kr./enhed kr./enhed kr./enhed kr./enhed Produktionsværdi Maskinstationsindtægter Andre indtægter Bruttoudbytte Udsæd Gødning Diverse omkostninger Stykomkostninger Dækningsbidrag Maskinstation Vedligehold Fordelte kapicitetsomkostninger Delresultat Produktion Areal, Ha 39,84 45,05 45,30 291,20 Udbytte hovedprodukt, Hkg/ha 31,84 27,00 28,00 80,00 Økonomi Pris hovedprodukt, Kr/hkg 0,00 0,00 0,00 162,66 Salgspris (gens.), Kr/hkg 885,12 814, ,14 131,91 Overførselspris, Kr/hkg 0,00 0,00 0,00 166,31

51 Produktionsgrensopgørelse sammendrag 77 Smågrise og slagtesvin kr./enhed kr./enhed kr./enhed kr./enhed Salg/overførte smågrise Salg slagtesvin Salg andre svin Køb svin Indkøb/overførte smågrise Besætningsforskydning Bruttoudbytte Tilskudsfoder Avlsomkostninger Diverse omkostninger Stykomkostninger Dækningsbidrag heraf prisvirkning Produktion Årsdyr, stk Producerede dyr, stk Fravænnede grise pr. årsso Producerede smågrise pr. årsso Antal producerede smågrise Vægt solgte smågrise Levende fødte pr. kuld Fravænnede pr. kuld Diegivningstid pr. kuld Faringsprocent Kuld pr. årsso incl. gylte Solgte slagtesvin Slagtevægt solgte slagtesvin Vægt pr. indsat smågris Daglig tilvækst, gram Pct. døde slagtesvin Økonomi Kr. pr. solgt smågrise Kr. pr. solgt slagtesvin Kr. pr. kg slagtevægt Kr. pr. indsat/overført smågris DB pr. fravænnet gris DB pr. produceret smågris

52 Produktionsgrensopgørelse sammendrag 78 Ikke fordelt på produktionsgrene kr. kr. kr. kr. Produktionsværdi Halmm Maskinstationsindtægter Andre indtægter Bruttoudbytte Udsæd Gødning Planteværn Diverse omkostninger Korn Tilskudsfoder Kraftfoder mv Biprodukter mv Dyrlæge og medicin Avlsomkostninger Diverse omkostninger Stykomkostninger Dækningsbidrag andet Energi Maskinstation Vedligehold Lønomkostninger Ejendomsskat og forsikringer Diverse omkostninger Afskrivninger Kapacitetsomkostninger andet Delresultat andet

53 Dækningsbidrag 79 Dækningsbidrag (total) Dækningsbidrag Mark Husdyr Resultatopgørelse Mark Husdyr Ufordelt I alt tkr. tkr. tkr. tkr. Salgsgrøder Grovfoder Andre indtægter, mark Salg/overførsel smågrise Salg af slagtesvin Salg af andre svin Køb af avlsdyr, svin Køb 7 kg grise Besætningsforskydning Andre landbrugsindtægter Maskinstationsindtægter Bruttoudbytte Udsæd Gødning Planteværn Diverse vedrørende mark Korn Tilskudsfoder Råvarer Kraftfoder mv Mineraler/vitaminer Biprodukter mv Dyrlæge og medicin Avl, rådgivning og kontrol Diverse vedrørende andet Stykomkostninger Dækningsbidrag heraf prisvirkning Antal enheder Ha, Salgsafgrøder Ha, Grovfoder Prod. slagtesvin Prod. smågrise Årssøer Ha

54 Dækningsbidrag 80 Dækningsbidrag, (pr. enhed) Dækningsbidrag Mark Kr. pr. HA Kr. pr. HA Kr. pr. HA Kr. pr. HA Salgsafgrøder Grovfoder Andre indtægter, mark Maskinstationsindtægter Bruttoudbytte Udsæd Gødning Diverse vedrørende mark Stykomkostninger Dækningsbidrag Antal enheder Ha, salgsafgrøder 276,3 273,5 267,6 278,1 Ha, grovfoder 8,1 7,9 7,9 8,6 Ha 288,4 287,6 289,4 291,2

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2300 Resultatopgørelse incl. intern omsætning A2400 Finansiering A2404 Analyse af passiver

Læs mere

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL

KONCERN OVERSIGT 2014 FOR I/S HOVED- & NØGLETAL 2014 Budget Resultat af primær drift og eu-støtte 1.785.689 0 Finansiering -567.026 0 Skat af årets resultat -647.664 0 Årets resultat 1.509.904 0 Aktiver i alt 45.361.845 0 Investeringer i alt -1.772.140

Læs mere

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab

Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006. Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39. Internt regnskab Intern regnskab 2006 01.01.2006 31.12.2006 Arne Lægaard Arne Lægaard Ejendomsnr :20-39 Internt regnskab Indhold A2020 Produktionsomfang A2030 Analysegrundlag Produktionsgrundlag side 29 S03 A2020 Produktionsomfang

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer

Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Tabel 2. Planteavl. Resultater fra alle heltidsbrug på god jord, opdelt efter stigende areal med sukkerroer Antal 367 187 71 109 Antal_vejet 1.241 477 278 485 Landbrugsareal, ha 214 227 183 219 Antal årskøer

Læs mere

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha

Overblik. Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha Overblik side 42 A2200 Følsomhed Opnået Følsomhed Mængde Udbytte Ændring 200x pr. enhed /omfang Type andel i kr. Mark ha 24.027 24.027 Udbytte korn, hkg pr. ha 1.300 1.330 26 hkg Kr. pr. hkg. solgt korn

Læs mere

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730

Resultatopgørelse. Bruttoresultat 1.674.735 1.408.730 Resultatopgørelse Side 11 Note kr. kr. 5 Nettoomsætning 3.154.625 2.549.088 10 Ændring i varelager 2.320 241.970 20 Andre driftsindtægter 530.786 543.021 25 Omkostninger til råvarer og hjælpematerialer

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 90 Antal_vejet 146 Landbrugsareal, ha 89 Antal årskøer 0 Antal årssøer 754 Antal

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N RÅBALANCE Årets resultat sammenlignet med sidste år GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD Virksomhedsoplysninger...3 Bemærkninger til råbalancen...4

Læs mere

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise

Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise Tabel 3a. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 7 kg grise Antal 124 Antal vejet 242 Landbrugsareal, ha 119 Årskøer 0 Årssøer 689 Antal slagtesvin produceret 612 Dyreenheder 187 Beregnet

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N RÅBALANCE Resultat 3. kvartal i forhold til tidligere år GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD Virksomhedsoplysninger...3 Bemærkninger til råbalancen...4

Læs mere

11. Balance og egenkapital

11. Balance og egenkapital 95 11. Balance og egenkapital Opgave 11.1. Balance (I) På en kvægejendom er der den 31/12 følgende aktiver og gæld: Bank-/sparekasselån 995.643 kr. Tilgodehavender 71.110 kr. Momsgæld 61.840 kr. Kassekredit

Læs mere

10. Resultatopgørelse

10. Resultatopgørelse 87 10. Resultatopgørelse Opgave 10.1. Resultatopgørelse (I) En kvæglandmand har følgende produktionsgrene på sin ejendom: 218 SDM-årskøer. Dækningsbidrag pr. årsko 14.600 kr. 47 ha majs. Dækningsbidrag

Læs mere

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Antal 1.100 1.129 319 289 208 313 Antal_vejet 2.813 2.979 717 710 540 1.012 Landbrugsareal, ha 176 174 70 118 169

Læs mere

Årsrapport N Morten Langgaard Morten Langgaard Ejendomsnr : Skejby Udkærsvej 15 Skejby 8200 Århus N

Årsrapport N Morten Langgaard Morten Langgaard Ejendomsnr : Skejby Udkærsvej 15 Skejby 8200 Århus N Årsrapport N 2008 01.01.2008 31.12.2008 Morten Langgaard Morten Langgaard Ejendomsnr :240-259 Skejby Udkærsvej 15 Skejby 8200 Århus N Indhold Ledelseserklæring 3 Den uafhængige revisors erklæring 4 Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt

Dækningsbidrag. Kvæg. Korn. Korn Kvæg Svin Maskinstation Ufordelt I alt Dækningsbidrag side 39 A2630 Dækningsbidrag, (total) 100 Dækningsbidrag 50 0 Korn Maskinstation -50-100 Resultatopgørelse, 1.000 kr. Korn Maskinstation Ufordelt I alt Salgsafgrøder 23 23 Grovfoder 26 26

Læs mere

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 3b. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og salg af 30 kg. grise, opdelt efter antal grise pr. årsso Antal 725 145 145 145 145 145 Antal_vejet 1.296 265 262 269 243 257 Landbrugsareal,

Læs mere

Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso

Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso Tabel 2. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med søer og slagtesvin, opdelt efter antal grise pr. årsso Højeste Næsthøj. Middel Næstlav. Laveste Alle Gruppering grise/so grise/so grise/so grise/so grise/so

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Gruppering Alle Alle Deltid Heltid Antal 10.971 10.398 3.247 7.151 Antal_vejet 37.793 37.157 22.804 14.353 Landbrugsareal, ha 62 66 31 122 Antal årskøer

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Antal 9.910 9.573 2.969 6.604 Antal_vejet 34.890 33.822 20.827 12.995 Landbrugsareal, ha 70 72 32 136 Antal årskøer 15 16 0 42 Antal årssøer 32 30 0

Læs mere

Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital

Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital Tabel 3. Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkast til kapital 100-150 ha 150-250 ha Antal 266 54 53 305 61 61 Antal_vejet 764 114 122

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Antal 10.398 9.910 3.021 6.889 Antal_vejet 37.157 34.890 20.888 14.002 Landbrugsareal, ha 66 70 31 128 Antal årskøer 14 15 1 37 Antal årssøer 30 32 0

Læs mere

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal

Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Tabel 1. Planteavl. Alle heltidsbrug med planteavl opdelt efter stigende landbrugsareal Gruppering Gns. Alle Antal 1.129 1.185 293 315 233 344 Antal_vejet 2.979 3.050 588 840 588 1.034 Landbrugsareal,

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport A, landbrug Dato: 27-11-2009 Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen

Læs mere

Tabel 4. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med produktion af slagtesvin, opdelt efter antal producerede slagtesvin

Tabel 4. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med produktion af slagtesvin, opdelt efter antal producerede slagtesvin Tabel 4. Svinebrug. Resultater fra heltidsbrug med produktion af slagtesvin, opdelt efter antal producerede slagtesvin Under 2.500 2.500-4.000 4.000-6.000 6.000-8.000 Over 8.000 Alle Gruppering sl.svin

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N INTERNT REGNSKAB 2016 01.01.2016 31.12.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD Resultatopgørelse - intern.........................

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2. Resultatopgørelse

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter Regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 4. november 2009 Konklusion/sammendrag Regnskabsresultaterne

Læs mere

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid

Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Tabel 1. Alle bedrifter, opdelt på heltid og deltid Gruppering Alle Alle deltid heltid År 2008 2009 2009 2009 Antal 9.573 7.886 2.072 5.814 Antal vejet 33.822 31.886 18.971 12.914 Landbrugsareal, ha 72

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N BUDGET 2017 Specifikationer og analyser 01.01.2017 31.12.2017 GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD SPECIFIKATIONER OG ANALYSER 3 Produktionsbudget...3

Læs mere

Årsrapport 2010. Årsrapport 2008-09. DLBR GÅRDEN v/anders Andersen Agro Food Park 15 8200 Århus N 01.01.2010-31.12.2010 1.10.2008-30.09.

Årsrapport 2010. Årsrapport 2008-09. DLBR GÅRDEN v/anders Andersen Agro Food Park 15 8200 Århus N 01.01.2010-31.12.2010 1.10.2008-30.09. Årsrapport 2010 Årsrapport 2008-09 01.01.2010-31.12.2010 1.10.2008-30.09.2009 DLBR GÅRDEN v/anders Andersen Agro Food Park 15 8200 Århus N Indholdsfortegnelse 2 Årsrapport Ledelsespåtegning 3 Den uafhængige

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. S:\7600-Oekonomisystemer\7690 Nyt regnskab\opstilling A Definition parameter\v_fg_drft_landbr_a_def 03.doc Definition af årsrapport intern, landbrug Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A,

Læs mere

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010

Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 Driftsresultater Foreløbige 24. marts 2010 version 2 v/ Arvo Oinask og Karen Jørgensen Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet

Læs mere

Tabel 2 Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste og dårligste femtedel målt på afkast til kapital

Tabel 2 Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste og dårligste femtedel målt på afkast til kapital Tabel 2 Planteavl. Resultater fra heltidsbrug med planteavl, opdelt på bedste og dårligste femtedel målt på afkast til kapital 100-150 ha 150-250 ha Gruppering Alle bedst dårligst Alle bedst dårligst Antal

Læs mere

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen

Regnskabsresultater 2013. ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Regnskabsresultater 2013 ved driftsøkonomikonsulenterne Kenneth Lund Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme v. driftsøkonomikonsulent Kenneth Lund 2 bedrifter er udskiftet siden sidste år. Et bredt

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN PÅLANDET DEMO BUDGETOPFØLGNING KØB AF EJ Vejldning Resultatopfølgning 01.01.2016 30.06.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 AARHUS N LANDBOVEJEN 123 1234 PÅLANDET INDHOLD ÅRSBUDGET OPFØLGNING

Læs mere

Økonomien i planteavlsbedrifter

Økonomien i planteavlsbedrifter Økonomien i planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 15. januar 2010 Konklusion/sammendrag. Regnskabsresultaterne

Læs mere

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin)

Forventede resultater for 2014. v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Forventede resultater for 2014 v. Økonomikonsulent Thomas Skovhus (kvæg) og Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar (svin) Mælkeprisens udvikling 2013 Mælkepris øre/kg 450 400 350 300 250 200 150 4,9 10,3 15,4

Læs mere

Økonomien for planteavlsbedrifter

Økonomien for planteavlsbedrifter Økonomien for planteavlsbedrifter regnskabsanalyse og fremskrivning for 2009-2011 Ajourført 29. marts 2010 Landskonsulent Erik Maegaard DLBR Landscentret, Planteproduktion 29. marts 2010 Konklusion/sammendrag.

Læs mere

Driftsgrensanalyse med benchmarking

Driftsgrensanalyse med benchmarking med benchmarking Navn Adresse Lars Landmand Ejd. Nummer 0 Kapacitetsomkostninger -2.239-1.298 Ejeraflønning -62-447 Resultat af primær drift -144 217 Afkoblet EU støtte 507 356 Anden indtjening 5 27 Finansieringsomkostninger

Læs mere

Kontonummer. Produktionsværdi (Saldo) (sp 10) Mælk (Saldo) 3880 (sp 11)

Kontonummer. Produktionsværdi (Saldo) (sp 10) Mælk (Saldo) 3880 (sp 11) Definition til produktionsgrensopgørelse Forkortelser anvendt i definitionen I denne beskrivelse af kontobenyttelsen i Ø90 er der anvendt følgende forkortelser: (Saldo) Betyder saldoen på kontoen beregnet

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Driftsresultater 2009

Driftsresultater 2009 Driftsresultater VSP.LF.DK VSP-INFO@LF.DK Foreløbige tal pr. 28. maj SMÅGRISEPRODUCENTER PRODUKTIONSGRUNDLAG 2008 Antal regnskaber Landbrugsareal, ha Antal årssøer Antal producerede grise pr. årsso Aktiver

Læs mere

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt

I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. Fortegn. Txt Definition skatteregnskab selskab I det følgende defineres kontoopsamlingen til de enkelte afsnit i skatteregnskab for selskaber. 1. Resultatopgørelse 2. Balance 3. Kapitalforklaring Forkortelser (Oms)

Læs mere

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015

RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 RESULTATER KVÆG 2014 PROGNOSE 2015 ONSDAG D. 4 FEBRUAR 2015 Carsten Friis Fagchef Kvæg GODT NYTÅR FORVENTNINGER 2014 2014 Areal - ha 191 Årskøer - stk. 220 Kg EKM pr. årsko, lev. 9.774 Mælkepris 2,95 DB/

Læs mere

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask

DRIFTSRESULTATER. Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask DRIFTSRESULTATER Foreløbige d. 5. juli, 2010 v/ Arvo Oinask Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri har deltaget i finansieringen af projektet. Malkekvægbedrifter Produktionsgrundlag

Læs mere

Review af årsrapport og skatteregnskab

Review af årsrapport og skatteregnskab Reviewskema: Review af årsrapport og skatteregnskab Indhold i dette dokument: 1. Planlægning 2. Udførelse 3. Konklusion Kundenavn: Bakkegaarden Ejendomsnummer: 123456 Regnskabsår: 2008 Dato Initialer Vurdering

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne 2008 blev et katastrofeår for smågriseproducenterne som følge af en kombination af kraftigt stigende kapacitetsomkostninger, stigende afskrivninger og en næsten fordobling af finansieringsomkostningerne.

Læs mere

Over 12000 Slagtesvin. Gruppering Alle 0-4000 Slagtesvin Slagtesvin. Slagtesvin

Over 12000 Slagtesvin. Gruppering Alle 0-4000 Slagtesvin Slagtesvin. Slagtesvin Gruppering Alle 0-4000 Slagtesvin 8000 12000 Slagtesvin Slagtesvin Over 12000 Slagtesvin Antal 704 146 270 159 129 Antal vejet 1.121,17 214,54 405,02 261,03 240,57 Landbrugsareal, ha 171 93 138 200 263

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N BUDGETOVERSLAG Intern opstilling 01.01.2017 31.12.2017 GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD BUDGETBEMÆRKNINGER 3 Ledelsespåtegning...3 Revisors

Læs mere

Regnskabsresultater 2016

Regnskabsresultater 2016 Regnskabsresultater 2016 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 4 bedrifter er udskiftet siden sidste år. (næsten identiske) Et bredt udsnit af både store

Læs mere

Tabel 11 - Slagtekyllinger Gruppering

Tabel 11 - Slagtekyllinger Gruppering Tabel 11 - Slagtekyllinger Slagtekyllinger Antal 50 Antal vejet 173,53 Ejendomsnummer 3.680 Landbrugsareal, ha 126 Årskøer 0 Årssøer 0 Antal slagtesvin produceret 197 Antal minktæver 39 Dyreenheder 235

Læs mere

Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkastandel til kapital

Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på afkastandel til kapital Tabel 3. Malkekvæg. Resultater fra heltidsbrug med malkekvæg af stor race, opdelt på bedste- og dårligste femtedel målt på andel til kapital 50-100 årskøer 100-200 årskøer Alle Højeste Alle Højeste Antal

Læs mere

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H.

Hvordan gik 2015? Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl v/carsten H. Hvordan gik 2015? v/carsten H. Sørensen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Slagtesvin Planteavl 2 1 Resultatopgørelse - intern side 19 Spec. 2015 kr. 2014 tkr. S110 Korn

Læs mere

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016

AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 AFTALEGRUNDLAG BUDGET 2016 Kundenr. Navn: Adresse: Telefon: Biltelefon: Mail: Besøgsdato: Mål for besøgsdato: Medvirken af fagkonsulenter: Planteavl: Navn Svineavl: Navn Kvægavl: Navn Kopi af budget sendes

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N KASSE-RÅBALANCE GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD RÅBALANCE SAMMENDRAG 3 Resultat...3 Investering og finansiering...4 RÅBALANCE SPECIFIKATIONER

Læs mere

Årsrapport 2006 med produktionsgrene 01.01.2006 31.12.2006

Årsrapport 2006 med produktionsgrene 01.01.2006 31.12.2006 Årsrapport 2006 med produktionsgrene 01.01.2006 31.12.2006 Fra den 26/10 2007 Bakkegården 2006 KUN TIL INTERN BRUG Indhold Virksomhedsoplysninger (tom) 3 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Noter 8 Noter 13

Læs mere

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N

SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK AARHUS N DEMO BUDGET KØB AF EJENDOM Vejledning budget 01.01.2016 31.12.2016 SEGES ØKONOMISTYRING DEMO AGRO FOOD PARK 15, SKEJBY, 8200 ÅRHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD ÅRSBUDGET 3 5-kolonner... 4

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter Samlet set er driftsresultatet 955.000 kr. dårligere i 2007 end i 2006, hvilket resulterer i et negativ driftsresultat. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger,

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen

Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen Hvordan gik 2015? v/jørgen Cæsar Jensen og Henrik Eeg Knudsen 1 Hvordan gik 2015? Overordnede tal 2015 Driftsgrenene: Kvæg Svin Planteavl Mink Budgetter 2016 2 Hvordan gik 2015? 3 Resultatopgørelse - intern

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2018 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2017 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Afgrødekalkuler 2018

Læs mere

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor.

Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. Definition af årsrapport intern, forretning Dette afsnit indeholder definition af årsrapport A, landbrug. Afsnittene fremgår af indholdsfortegnelsen nedenfor. 1. Forkortelser anvendt i definitionen 2.

Læs mere

Integrerede bedrifter

Integrerede bedrifter Integrerede bedrifter De seneste år har der været et stort fald i antallet af integrerde bedrifter. Til gengæld stiger produktionsomfanget støt. >> Anders B. Hummelmose, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER 2013/2014 FORELØBIGE RESULTATER 2013/2014 2013/2014 Prognose Gnsn. Bedste ½ Antal ejendomme 41 21 Gens. størrelse, ha 528 637 Gens. høstudbytte korn, kg pr. ha 7.350 7.293 7.698 Arealfordeling

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne for slagtesvineproducenterne er forbedret i 2011, bl.a. på grund af stigende priser på svinekød. > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion

Læs mere

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr.

En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager kg tilskudsfoder a 2,90 kr. 47 5. Svin Opgave 5.1. Dækningsbidrag i sohold En landmand driver en svineejendom, hvor der produceres 7 kg grise med salg til fast aftager. Der foreligger følgende oplysninger for et regnskabsår: Produktionsomfang

Læs mere

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller

PLANTE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller PLANTE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulent Niels Reinhard Jensen og planterådgiver Jacob Møller Resultat oversigt Tal i 1.000 kr. 2016 2017 Forskel Dækningsbidrag mark 1.075 1.354 279 Dækningsbidrag

Læs mere

Integrerede producenter

Integrerede producenter Integrerede producenter De integrerede producenter havde i gennemsnit et driftsresultat på knap en halv mio. kr. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for integrerede

Læs mere

Kroner frem for kilo

Kroner frem for kilo Kroner frem for kilo SAGRO Kvæg Økonomikonference 2018 Mælkeprisen, standard mælk 2017 375 325 341 377 275 276 263 225 jan feb mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec - 2017 Konv. Øko Resultater Konventionel

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Driftsgrenen med den største fremgang fra 211 til 212 var smågriseproduktionen. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for

Læs mere

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug

SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015. Et naturligt valg for det professionelle landbrug SVIN RESULTATER 2014 PROGNOSE 2015 Uge 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47 49 51 NOTERING SLAGTESVIN - 2014 12,50 12,00 11,50 Gns. 11,56* Prognose 11,00 10,50 10,00 Realiseret

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne oplevede i 2007 det økonomisk værste år i meget lang tid. Det dårlige resultat er en kombination af lavere indtægter, højere omkostninger og faldende besætningsværdier.

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2018 Økonomimøde, Aulum den 27. februar 2019 Nøgletal kartoffelavler 2018 2017 Avl vårbyg pr. ha 50 hkg 58 hkg Pris pr. hkg. solgt byg 135 kr. 118 kr. Avl stivelsekartofler pr.

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen

Planteavl Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Planteavl 2016 Planteavlskonsulent Torben B Hansen Virksomhedsrådgiver Jørgen Cæsar Jensen Program Planteavl 2016 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder Udvikling udbytte Effekt

Læs mere

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær

SVINE-spor. Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær SVINE-spor Ved strategi- og virksomhedskonsulenterne Rasmus Gramkow og Morten Elkjær Svineproducent i Danmark 2017 106 svineregnskaber fra LMO, LandboSyd, SAGRO & LandboNord. Sohold 7 kg & 30 kg Slagtesvin

Læs mere

Enkeltmandsvirksomhed

Enkeltmandsvirksomhed Kontoplan Enkeltmandsvirksomhed Nummer Navn 1000 OMSÆTNING 1001 Varesalg, indland 1002 Varesalg, eksport indenfor EF 1003 Varesalg, eksport udenfor EF 1010 Igangværende arbejder primo 1011 Igangværende

Læs mere

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N

GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK AARHUS N RÅBALANCE Kasseomsætning 3 kvartal i forhold til sidste år GÅRDEJER LARS LANDMAND AGRO FOOD PARK 15, 8200 AARHUS N AGRO FOOD PARK 15 8200 AARHUS N INDHOLD Virksomhedsoplysninger...3 Bemærkninger til råbalancen...4

Læs mere

for smågriseproducenterne

for smågriseproducenterne Smågriseproducenterne > > Morten Sindberg og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsresultaterrne for smågriseproducenterne er forbedret i 21 bl.a. på grund af stigende dækningsbidrag.

Læs mere

Smågriseproducenterne

Smågriseproducenterne Smågriseproducenterne Smågriseproduktionen havde den højeste indtjening i 213. > > Niels Vejby Kristensen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien for smågriseproducenter I 213 havde de danske

Læs mere

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene:

2. Dækningsbidrag. Opgave 2.1. Produktionsgrene. Opgave 2.2. Intern omsætning. Giv eksempler på produktionsgrene: 11 2. Dækningsbidrag Opgave 2.1. Produktionsgrene Giv eksempler på produktionsgrene: på en kvægejendom: Malkekøer - Kvieopdræt Slagtekalve Ungtyre på en svineejendom: Sohold Smågrise Slagtesvin på en planteavlsejendom:

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018

LOKALE REGNSKABSRESULTATER Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 LOKALE REGNSKABSRESULTATER 2017 Økonomimøde i Aulum den 7. marts 2018 KARTOFLER Nøgletal kartoffelavler 2017 2016 Avl vårbyg pr. ha 58 hkg 48 hkg Avl stivelsekartofler pr. ha 464 hkg 432 hkg DB korn pr.

Læs mere

Skattepligtig indkomst

Skattepligtig indkomst Skattepligtig indkomst Årets resultat før skat Fra årsrapport 10 Ikke skattepligtige indtægter 7300-7349 Vend Saldo skat 7600-7699 pos Vend Saldo skat 20 Ikke fradragsberettigede udgifter 7350-7399 Vend

Læs mere

Regnskabsresultater 2017

Regnskabsresultater 2017 Regnskabsresultater 2017 v/ driftsøkonomirådgivere Kenneth Lund og Jens Brixen Gennemgang af 15 svineejendomme 1 bedrift er udskiftet siden sidste år. Et bredt udsnit af både store og små, søer og slagtesvin.

Læs mere

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater

Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater Prognose for svineproducenternes økonomiske resultater 2011-2012 Juni 2011 Side 1 af 11 INDHOLD Sammendrag... 3 Tendens... 4 Smågriseproducenter... 5 Slagtesvineproducenter... 6 Integreret svineproduktion...

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Driftsresultaterne var for slagtesvineproducenterne i 2008 i frit fald bl.a. som følge af kraftige stigninger i foderomkostninger og negative konjunkturer. >> Anders B. Hummelmose,

Læs mere

På en kvægejendom foreligger der følgende resultater for et regnskabsår: Afkoblet støtte kr. Resultat af primær drift kr.

På en kvægejendom foreligger der følgende resultater for et regnskabsår: Afkoblet støtte kr. Resultat af primær drift kr. 119 13. Regnskabsanalyse Opgave 13.1. Regnskabsanalyse I (rentabilitet) På en kvægejendom foreligger der følgende resultater for et regnskabsår: Afkoblet støtte 230.000 kr. Resultat af primær drift 450.000

Læs mere

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne?

Business Check Svin. Individuel benchmarking for svineproducenter. Formål. Hvor kommer data fra. Hvordan læses tabellerne? Business Check Svin Individuel benchmarking for svineproducenter Formål Business Check er en sammenligning af bedrifters økonomiske resultat bedrift for bedrift. Det er kun hoveddriftsgrenen, der sættes

Læs mere

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver

Friske regnskabstal. v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Friske regnskabstal v/ Rasmus Riber Rasmussen, virksomhedsrådgiver Mælkeprisen, kr. / kg 255 250 245 240 Opnået 239 235 230 Prognose 237 225 220 Arla- standardmælk 215 jan-15 feb-15 mar-15 apr-15 maj-15

Læs mere

Slagtesvineproducenterne

Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne har fordoblet deres driftsresultat pr. gris fra 50 kr. til 100 kr. > > Niels Vejby Kristensen og Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion Driftsøkonomien

Læs mere

TOMME EJENDOMME TOMME EJENDOMME TOMME EJENDOMME AGRO FOOD PARK 15 SKEJBY, 8200 ÅRHUS N

TOMME EJENDOMME TOMME EJENDOMME TOMME EJENDOMME AGRO FOOD PARK 15 SKEJBY, 8200 ÅRHUS N ÅRSRAPPORT 2015 01.01.2015 31.12.2015 TOMME EJENDOMME 500-1999 TOMME EJENDOMME 500-1999 TOMME EJENDOMME 500-1999 AGRO FOOD PARK 15 SKEJBY, 8200 ÅRHUS N DET KAN JEG IKKE HUSKE VEJ 17 0000 BESKRIVELSE AF

Læs mere

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014

Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 ÅRSMØDE FOR SVINEPRODUCENTER 25. Februar 2015 Driftsøkonom Finn Skotte 1 Svineproducenternes økonomiske resultater 2014 Regnskabsresultater 2014 - Udvikling og tendenser - Forventninger til 2015 25. februar

Læs mere

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter

Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus. d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Brugerkonference 2011 Workshop: Samspil og kundefokus d. 8. december 2011 Koldkærgård Konferencecenter Definition af kundegruppe Virksomhedslandmænd Produktionslandmænd Deltidslandmænd Boliglandmænd Undertegnede

Læs mere

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh

Planteavl Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Planteavl 2019 Planteavlskonsulent Torben Bach Hansen Økonomikonsulent Jens Peter Kragh Program Planteavl 2018 Regnskabstal Afgrødepriser Økonomi salgsafgrøder Økonomi grovfoder 2 Regnskabstal Produktionsomfang

Læs mere

Rentabilitet i svineproduktion

Rentabilitet i svineproduktion Rentabilitet i svineproduktion > > Brian Oster Hansen, Videncenter for Svineproduktion De bedste 33% af 30 kg smågriseproduktion producerede i 2013 1,2 flere grise pr. so end gennemsnittet, mens de også

Læs mere

DRIFTSANALYSER 2016/2017 FORELØBIGE RESULTATER

DRIFTSANALYSER 2016/2017 FORELØBIGE RESULTATER DRIFTSANALYSER FORELØBIGE RESULTATER INDHOLDSFORTEGNELSE FORELØBIGE RESULTATER Indledning 3 Resultatopgørelse, samlet markbrug, nettoudbytte 4 Vinterhvede 5 Rug 5 Vinterbyg 5 Vårbyg 5 Havre 5 Vinterraps

Læs mere

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi.

som er positive, fordi kornbeholdningerne steg mere i værdi, end slagtesvinene faldt i værdi. Slagtesvineproducenterne Slagtesvineproducenterne fik i 2007 det dårligste driftsresultat siden 2003. >> Lene Korsager Bruun og >> Sisse Villumsen Schlægelberger, Dansk Svineproduktion Totaløkonomi for

Læs mere

Rørby-Årby Vandværk I/S

Rørby-Årby Vandværk I/S Årsrapport 2014 Resultatopgørelse for 01.01.2014-31.12.2014 Balance pr. 31.12.2014 Budget år 2015 Resultatopgørelse for perioden 01.01.14-31.12.14 Note 2014 2013 1 Nettoomsætning 1.039.286 922.293 2 Produktionsomkostninger

Læs mere