Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik"

Transkript

1 Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14

2 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og klare livets mange forskellige situationer. I Rødovre arbejder vi målrettet for, at alle borgere kan leve et sundt liv med høj livskvalitet uanset livssituation. Et godt helbred er en forudsætning for at trives og udfolde sine potentialer. Vores vision er, at alle borgere i Rødovre får lige mulighed for et liv med sundhed og livskvalitet. Vi ønsker at bekæmpe den sociale ulighed i sundhed og skabe bedre muligheder for alle, så de kan leve det liv, de ønsker. Lighed i sundhed skabes i sunde og gode rammer i alle de kommunale sammenhænge, som borgerne indgår i. På daginstitutionsområdet, på skoleområdet, på ældreområdet, i beskæftigelsesindsatsen og i forhold til planlægning af de fysiske rammer i kommunen. Gode og sunde rammer skal skabes i et samarbejde på tværs af alle kommunens områder. Borgeren er i centrum for indsatsen, og det skal være let og overskuelig at få adgang til sundhedsområdet. Rødovre Sundhedscenter udgør indgangen til de borgerrettede sundhedstilbud og aktiviteter i kommunen. I sundhedscenteret kan vores borgere få en sundhedssamtale, der munder ud i en plan for borgerens egne bud på handlemuligheder. I det nære sundhedsvæsen i hjemmeplejen og træningscenteret er der patientrettede indsatser for borgere, der udskrives fra hospital og for borgere med kronisk sygdom. Rødovres borgere skal opleve sammenhæng og helhed i deres møde med de mange aktører, der ofte er involveret. Ligheden i sundheden styrkes ved at have fokus på borgernes forskellige vilkår for at kunne navigere i sundhedssystemet og forebygge, at der er nogen, der falder mellem to stole. For alle sundhedsindsatser gælder det, at borgeren spiller en aktiv rolle, og at kommunens medarbejdere er med til at understøtte borgeren i at opbygge evnen til at træffe beslutninger og handle på egne vegne. Som borger kan man have forskellige behov og ressourcer, og sundhedsudfordringerne kan være forskellige, alt efter hvor i livet, man befinder sig. Det stiller krav om individuelt tilpassede indsatser med øget fokus på borgere, der har brug for en særlig indsats. Samtidig skal sundhedstilbuddene i Rødovre Kommune være synlige og tilgængelige for borgerne. Det kræver god og målrettet kommunikation. Ligheden i sundheden styrkes ved at vi lytter til og kommunikerer direkte med borgerne. Side 2 af 14

3 Rødovre Kommunes sundhedspolitik er skabt i tæt samarbejde med borgere og medarbejdere i kommunen. Vi har afholdt borgermøder, dialogmøder og workshops. På den måde håber vi at have styrket fundamentet for det fremtidige samarbejde, når vi skal gøre sundhedspolitikken levende og gennemføre de indsatser, der skal til for at virkeliggøre vores vision for sundhedsområdet. I tilknytning til arbejdet i sundhedscenteret er der udarbejdet en kommunikationsstrategi, som skal sikre, at sundhedsindsatsen kommunikeres bedst muligt til forskellige målgrupper. Sundhedspolitikken er en tværgående politik, som gælder alle forvaltningsområder, og den skal spille sammen med de mange andre politikker, vi har i kommunen. Hvert år godkender Kommunalbestyrelsen en handleplan for sundhedsindsatsen med beskrivelse af de konkrete indsatsområder, herunder beskrivelse af de konkrete mål for indsatserne. Handleplanen skal være et redskab til at arbejde på tværs af forvaltninger og afdelinger så vi sammen får opfyldt visionen om at sundhed og livskvalitet bliver en lige mulighed for alle borgere i Rødovre. Indsatserne skal dermed også ses i sammenhæng med de projekter, der opstår ud fra Rødovre Kommunes vision for velfærdsfornyelse Sammen om Rødovre. Vi ser frem til, at sundhedspolitikken bliver udgangspunktet for mange fælles, gode og virkningsfulde sundhedsindsatser fremover. Erik Nielsen Borgmester Britt Jensen Formand for Social- og Sundhedsudvalget Side 3 af 14

4 Vores tilgang til sundhed Sundhed handler om både mentalt, socialt og fysisk velbefindende og derfor ikke kun om fravær af sygdom. Vi anser sundhed som en ressource og en forudsætning for at leve og klare hverdagens udfordringer og til at indgå i fællesskaber med andre mennesker. I Rødovre Kommune har vi fokus på sundhed gennem hele livet. Vi har respekt for den enkelte borgers ret til at træffe egne valg, og vi målretter vores tilbud, så de matcher borgernes forskellige faser i livet. Livsfaser, hvor borgerne har forskellige ressourcer, sundhedsmæssige udfordringer og rammer for deres sociale liv. Gennemgående for alle indsatser er, at det handler om at understøtte borgerne i at få stærke handlekompetencer til at leve et godt og sundt liv. I alle aldersgrupper findes der udsatte grupper, hvor risikofaktorerne tynger mere end for andre grupper med stærkere ressourcer. Her kan den enkelte borger have behov for særlig støtte, og vi skal tilrettelægge indsatsen herefter. Sundhedsindsatsen skal være præget af en helhedsorienteret og sammenhængende tilgang, hvilket stiller høje krav om samarbejde på alle niveauer. Samtidig skal indsatsen være synlig og tilgængelig. Den skal være baseret på dokumenteret viden og erfaringer, samt konstant være i udvikling. Tal fra sundhedsprofilen 2013 viser, at de sundhedsmæssige udfordringer i Rødovre Kommune ikke adskiller sig væsentligt i forhold til gennemsnittet for kommunerne i Region Hovedstaden. Regeringens nationale mål for danskernes sundhed de næste 10 år: Sundere liv for alle ligger til grund for den borgerrettede sundhedsindsats, samt Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker, der giver anbefalinger i forhold til flere risikofaktorområder som alkohol - fysisk aktivitet hygiejne - indeklima i skolerne - mad & måltider - mental sundhed overvægt - seksuel sundhed solbeskyttelse - stoffer og tobak. Grundlaget for den patientrettede sundhedsindsats er sundhedsaftalen indgået mellem kommunerne i regionen og forløbsprogrammerne for indsatsen for borgere med kronisk sygdom. Forløbsprogrammerne er en beskrivelse af hvordan almen praksis, hospitaler og kommuner konkret skal arbejde sammen om at give borgere med kronisk sygdom den behandling og træning, de har brug for. Side 4 af 14

5 Vores værdier I sundhedsindsatsen tager vi udgangspunkt i nedenstående værdier: Respekt. Det er borgerne, som har mest forstand på og ansvar for eget liv, og som kan træffe egne valg. Aktiv inddragelse. Borgerne skal inddrages aktivt i indsatsen. Helhedsorienteret og sammenhængende indsats. Medarbejderne skal have en stærk samarbejdskultur både i kommunen og i forhold til andre aktører på sundhedsområdet. Tidlig indsats. Forebyggelse og tidlig indsats er grundlaget for at skabe lighed i sundhed Særlig fokus på udsatte borgere. Vi tilbyder fleksible indsatser tilpasset den enkeltes behov og målrettet kommunikation til særlige målgrupper. Høj faglighed og kvalitet. Ud fra dokumenteret viden og evidensbaserede metoder udvikler vi vores tilbud, så vi udnytter ressourcerne bedst muligt. Synlighed og tilgængelighed. Borgere og samarbejdspartere skal kende til sundhedstilbud og aktiviteter i kommunen. Mental sundhed. Mental sundhed er en del af det brede sundhedsbegreb og skal tænkes ind i alle indsatser. Side 5 af 14

6 Vision for sundhedsindsatsen Vores vision for sundhedsindsatsen i Rødovre Kommune er: Sundhed og livskvalitet lige muligheder for alle i Rødovre Visionen afspejler, at vi både arbejder med sundhed og livskvalitet, og at ligheden i sundhed skal fremmes, så flere får mulighed for at leve et godt og sundt liv. En af de store udfordringer på sundhedsområdet er det faktum, at sundhedsrisici og sygdomme er socialt skævt fordelt i samfundet. Det medfører, at jo dårligere borgerne er stillet socialt set, jo højere sygelighed og dødelighed har de statistisk set. Vi ønsker med denne vision at arbejde målrettet med at skabe større lighed i sundhedsindsatsen. For at komme nærmere visionen om mere lighed i sundhed er det vigtigt, at sundhed ses som et fælles ansvar på tværs af alle kommunale fagområder som for eksempel miljø, læring, sport og kultur, beskæftigelsesindsatsen og byplanlægning. Vi skal styrke samarbejdet på tværs, så vi får sunde rammer, der hvor borgerne færdes. Samtidig skal der være gode og relevante sundhedstilbud, og der skal kommunikeres både bredt og målrettet for, at tilbuddene er synlige for borgerne, og for at borgerne benytter sig af dem. Derudover er det vigtigt, at borgerne oplever sammenhæng og helhed i indsatsen. For at komme nærmere visionen for sundhedsindsatsen, vil vi arbejde med fire nedenstående strategimål: 1. Vi har sunde, trygge og sikre rammer, der hvor borgerne færdes 2. Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne 3. Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne 4. Der er sammenhæng og helhed i indsatsen Neden for ses sammenhængen mellem vision og strategimål: Sunde rammer Relevante tilbud Sundhed og livskvalitet lige muligheder for alle i Rødovre Synlighed Sammenhæng Side 6 af 14

7 Sunde, trygge og sikre rammer hvor borgerne færdes Strategimål 1: Vi har sunde, trygge og sikre rammer, der hvor borgerne færdes i kommunen De rammer vi bevæger os rundt i har stor betydning for vores sundhedsadfærd. Børnene er påvirket af familiens levevilkår og vaner, og den sociale sammenhæng familien indgår i. Her spiller sundhedsplejen en rolle ved at støtte op om forældrenes viden og handlekompetence i forhold til at leve et godt og sundt familieliv. Rammerne i daginstitutioner/dagplejen, skoler og fritidsmiljøer har stor betydning for børnenes sundhedsadfærd. Det er vigtigt, at der er fokus på sund mad og hygiejne, at der er bevægelse i hverdagen, og at der bliver arbejdet med opbygning af gode sociale relationer, børnenes robusthed og evne til at klare livets udfordringer. Endvidere kan de politikker og retningslinjer, der aftales i institutioner, skoler, fritidsmiljøer og på ungdomsuddannelserne bidrage til at styrke børn og unges sundhed. De voksne færdes også på mange forskellige arenaer, alt efter hvor de er i livet. Sunde og gode rammer på arbejdspladser, i bo- og dagtilbud, aktivitetscentre og på plejehjem har stor betydning for borgernes sundhedsadfærd. For alle aldersgrupper gælder, at byens rum danner rammer for socialt samvær, kulturelle arrangementer og fysisk aktivitet. Udformningen af byens rum har stor betydning for sundhed og trivsel. Sundhedsaspektet er vigtigt at inddrage i planlægning og udformning af nye boligområder, trafiknet og grønne områder for at fremme sundhed, reducere ulykker og begrænse miljøfaktorers negative påvirkning af sundheden. I Rødovre kommune vil vi: Have sundhedsfremmende rammer for børnene i daginstitutioner/dagplejen/skoler/fritidsmiljøer med voksne omkring børnene, som har stærke kompetencer som formidlere af sunde værdier Have sundhedsfremmende rammer, der hvor voksne borgere færdes i kommunen Fremme et fysisk og psykisk sundt arbejdsmiljø ved at støtte arbejdspladser og virksomheder i Rødovre Kommune i at leve op til deres ansvar for at sikre etgodt arbejdsmiljø. Have grønne områder, attraktive boligområder, stier og pladser, der inviterer til bevægelse, samvær, fordybelse og refleksion. Side 7 af 14

8 Gode og relevante sundhedstilbud til borgerne Strategimål 2: Vi har gode og relevante sundhedstilbud til borgerne Rødovre Kommune skal have gode relevante sundhedstilbud til borgere, som har brug for støtte til at arbejde med at ændre deres sundhedsadfærd. Det kan både være en tidlig indsats for at mindske, at sygdomme opstår eller en indsats for dem, som allerede har problemer og sygdomme, så de støttes i at mestre sygdommen og mindske komplikationer. I Rødovre Sundhedscenter er der tilbud om sundhedssamtaler, sundhedstjek, rygestopforløb, vægtstopforløb og individuelle tilbud om vejledning i kost og motion. Derudover er der løbende tilbud om mental sundhed og stress og andre tilbud, som tager aktuelle sundhedstemaer op. Andre sundhedstilbud er tandplejen, som omfatter alle børn og unge, og sundhedsplejen der udover deres tilbud til småbørnsfamilier og skolebørn også giver tilbud om dialogbaseret undervisning i seksuel sundhed og tilbud om rygestopkurser for unge. Flere mennesker lever med kronisk sygdom, og nogle har brug for vejledning og støtte i, hvordan de lever bedst med sygdommen. Rødovre Kommune tilbyder indsatser for borgere med KOL, type2diabetes, hjertekarsygdomme, lænde-ryg problemer, kræft og demens. Udsatte gruppers sundhed kan styrkes ved at oprette særlige tilbud eventuelt i boligområder tæt på borgernes hverdag. Det kan være borgere, der har et misbrug, psykisk sårbare borgere eller borgere med anden etnisk baggrund end dansk, som har brug for en anden måde at kommunikere og handle på i forhold til sundhed og trivsel. Ældre borgere skal også støttes i et aktivt liv, og der skal være muligheder for at komme uden for hjemmet og indgå i fælleskaber med andre mennesker. Hjemmeplejen har fokus på træning i selv at kunne klare flere praktiske ting i hjemmet, og der skal være en tidlig indsats for at undgå de indlæggelser på hospital. I Rødovre Træningscenter tilbydes genoptræning efter hospitalsindlæggelse og funktionsbevarende træning. Alle sundhedstilbud skal være af høj kvalitet, og for hver indsats skal der være fokus på måling af effekt, evaluering og udvikling af indsatsen. Et vigtigt element er også inddragelse af målgruppen i planlægning og udvikling af indsatserne. Et fælles mål for alle tilbud er opbygning af borgernes selvstændige handlekompetencer, og evne til at forsætte fortsætte på eget initia- Side 8 af 14

9 tiv efter deltagelse i et tilbud. Det kan være ved at danne netværk med andre deltagere eventuelt med udgangspunkt i frivilligcenteret, i lokale patientforeninger og andre frivillige foreninger. I Rødovre Kommune vil vi: understøtte borgerne i at have stærke handlekompetencer til at leve et godt og sundt liv have let tilgængelige og vedkommende sundhedstilbud til alle aldersgrupper udbyde relevante tilbud af høj faglig kvalitet, både i og uden for sundhedscenteret i alle tilbud have fokus på, hvordan borgerne bedst støttes i fortsættelse af nye vaner på egen hånd eventuelt i frivilligt regi Side 9 af 14

10 Lettilgængelige og synlige sundhedstilbud Strategimål 3: Kommunens tilbud er lettilgængelige og synlige for borgerne For at borgerne deltager i aktiviteter og benytter sig af sundhedstilbud, skal de vide, at tilbuddene er der. Borgerne bevæger sig i mange forskellige arenaer, og det er vigtigt at skabe kendskab til indsatserne hos kommunens medarbejdere. Det skal være let for borgerne at orientere sig om kommunens sundhedstilbud. Derfor er det vigtigt, at vores materialer er synlige i kommunens institutioner, afdelinger og forvaltninger både fysisk og digitalt. Medarbejderne fungerer desuden også som ambassadører for kommunens sundhedstilbud, da de i det daglige er med til at forbedre borgernes sundhed ude i f.eks. daginstitutionerne, plejehjemmene og bo- og værestederne. Kommunikation såvel som sundhedsindsatser skal tage udgangspunkt i målgruppens værdier, ressourcer og behov. Det er vigtigt, at vi ved, hvordan vi kommer i kontakt med borgerne, og at de oplever at få en god og høj service. Vores sundhedsbudskaber og tilbud skal være relevante og meningsfulde, samt kunne omsættes til handling. Vi skal inddrage borgerne for at udvikle og tilrettelægge nye indsatser bedst muligt i forhold til deres behov og interesser. Sundhed skal formidles på en måde, så borgerne oplever, at det en lettilgængelig mulighed at styrke éns sundhed, uanset forhold som køn, etnicitet, alder, handicap eller social baggrund, og på den måde opnå en højere, individuel livskvalitet. Den sociale ulighed i sundhed bidrager til, at der er nogle grupper af borgere, som sundhedsmæssigt er mere udfordrede end andre. Det kan eksempelvis være borgere med ikke-vestlig baggrund, kortuddannede og socialt udsatte borgere, som misbrugere, psykisk sårbare borgere og hjemløse. I forhold til disse grupper er det relevant at benytte sig af nye og anderledes tilgange eller kanaler for bedst muligt at komme i dialog med dem. Det kan f.eks. være igennem sundhedsformidlerne med en multikulturel/-etnisk baggrund, jobcentrene eller frivillige sociale foreninger. Det kan også være opsøgende indsatser på lokale arbejdspladser, i boligområder eller væresteder. I udviklingen af byens rum skal der være fokus på at informere om og synliggøre de mange muligheder, der er i byen i dag. Side 10 af 14

11 I Rødovre Kommune vil vi: have synlige, meningsfulde og lettilgængelige sundhedstilbud for borgerne styrke borgernes kendskab til mulighederne for oplevelser og fysisk aktivitet i kommunen udbrede kendskabet til sundhedstilbuddene til medarbejderne i kommunen, så de kan orientere borgerne om dem både fysisk og digitalt arbejde målrettet med sundhedsformidling i alle indsatser, så kommunens sundhedstilbud fremstår meningsfulde og når ud til den tilsigtede målgruppe af borgere Side 11 af 14

12 Sammenhæng og helhed i sundhedsindsatsen Strategimål 4: Der er sammenhæng og helhed i kommunens indsats på sundhedsområdet Borgeren er i centrum for kommunens indsats, og skal opleve sammenhæng og helhed, selvom mange, både interne og eksterne aktører, skal arbejde sammen. En tidlig sammenhængende og helhedsorienteret indsats for børn, unge og deres familier bidrager til at forebygge udviklingen af større sundhedsmæssige problemer. Ved overgange i børnenes liv er det afgørende, at der er et godt samarbejde mellem de voksne omkring barnet både forældre, pædagoger og lærere. Sundhedscenteret skal fungere som én indgang for borgerne til sundhedsområdet i kommunen. Når en borger henvender sig skal medarbejdere i sundhedscenteret, ved behov, kunne henvise til relevante tilbud både i og uden for centeret. Flere borgere har kroniske sygdomme, og det giver udfordringer i det nære sundhedsvæsen i kommunen. Det gælder både i forhold til samarbejde med de praktiserende læger og hospitalerne og samarbejde internt i kommunen. Særligt i forhold til den tidlige indsats for borgere med risiko for udvikling af kronisk sygdom og allerede opstået kronisk sygdom er samarbejdet med de praktiserende læger i kommunen vigtig. Indsatsen tilrettelægges efter retningslinjerne i sundhedsaftalen indgået mellem kommunerne i regionen og forløbsprogrammerne, som skal sikre en sammenhængende og koordineret indsats for borgere med kronisk sygdom. Den stadige specialisering af hjemmesygeplejens opgaver giver et øget behov for samarbejde på tværs mellem borgeren/patienten/de pårørende og hospitaler, praktiserende læger og medarbejderne i hjemmeplejen. Rødovre Kommune har sygeplejersker på hospitalerne, der koordinerer det videre forløb for borgeren ved udskrivelse fra hospital for at sikre det rette kommunale tilbud og forebygge genindlæggelser. I hjemmeplejen er der ansat en udviklingssygeplejerske som har til opgave at udvikle hjemmeplejen med henblik på at mindske utilsigtede hændelser og styrke samarbejdet på tværs. Nemme og lettilgængelige digitale kommunikationsmuligheder har stor betydning for at samarbejdet og kommunikationen mellem praktiserende læger, hospital og kommunen fungerer smidigt og effektivt. Nogle borgere kan have brug for særligt støtte og opmærksomhed for at opleve helhed i indsatsen og for at kunne navigere i sundhedssystemet. Det kan dreje sig om borgere uden netværk, psykisk sårbare borgere, og borgere med en anden kulturel baggrund end den danske. Side 12 af 14

13 I Rødovre Kommune vil vi: styrke kommunikationen mellem de voksne ved overgange i børnenes liv styrke borgernes oplevelse af en nær og sammenhængende sundhedsindsats arbejde for at borgerne får en helhedsorienteret og sammenhængende indsats med fokus på egne ressourcer, og at familier og netværk bliver inddraget. forbedre mulighederne for at kommunikere digitalt med de praktiserende læger og hospitalerne Side 13 af 14

14 En levende sundhedspolitik Sundhedspolitikken er sammen med mange andre politikker i Rødovre Kommune en tværgående politik, da borgernes sundhed er et fælles ansvar for alle forvaltningsområder. Sundhed er tæt forbundet med andre fagområder. Disse fagområder har alle specifikke målsætninger for arbejdet, og sundhed kan både være et mål i sig selv eller være et middel til at opnå målsætninger på andre områder. Implementeringen af sundhedspolitikken vil derfor ske på forskellige niveauer og på tværs af kommunens politikområder. I sundhedspolitikken er visionen og de overordnede strategimål for sundhedsindsatsen formuleret. I den årlige handleplan for den borgerrettede sundhedsindsats bliver de konkrete indsatser beskrevet. Handleplanen tager udgangspunkt i risikofaktorer, såsom rygning, alkoholforbrug, kost, fysisk aktivitet, mental sundhed m.m. og vil følge forebyggelsespakkerne i forhold til beskrivelse af rammer, tilbud, information/undervisning og opsporing for de forskellige målgrupper. Mål for den borgerrettede indsats tager udgangspunkt i de nationale mål for sundheden Sundere liv for alle. Der udarbejdes konkrete mål for indsatserne og følges hvert år op med status på handleplan for den borgerrettede sundhedsindsats. Den patientrettede sundhedsindsats tager udgangspunkt i forløbsprogrammerne for borgere med kronisk sygdom og sundhedsaftalen indgået mellem kommunerne i Region Hovedstaden. Der vil i forbindelse med sundhedsaftalen blive udarbejdet implementeringsplaner for indsatserne, som skal følges op af en lokal implementeringsplan i Rødovre Kommune. En helhedsorienteret sundhedsindsats, der sætter borgeren i centrum kræver involvering og inddragelse af mange aktører som borgerne/pårørende, medarbejdere, foreninger, frivillige, praktiserende læger, hospitaler, uddannelsesinstitutioner og erhvervslivet. Vi arbejder løbende med udvikling af nye måder at inddrage de relevante aktører på, når indsatserne skal planlægges og gennemføres. For at gøre sundhedspolitikken levende vil vi: Arbejde systematisk med at indarbejde sundhedshensyn i planlægning af aktiviteter i og på tværs af forvaltninger Fremme samarbejdet om brugen af sundhed som middel til at opnå mål på andre fagområder Udvikle og afprøve nye måder at inddrage borgere og andre aktører i planlægningen og gennemførelsen af aktiviteter Side 14 af 14

Sammen. Rødovre Kommunes Sundhedspolitik om sundhed

Sammen. Rødovre Kommunes Sundhedspolitik om sundhed Sammen Rødovre Kommunes Sundhedspolitik om sundhed Udgivet af Social- og Sundhedsforvaltningen i Rødovre Kommune oktober 2015 Grafisk design og produktion: ADboost Oplag: 400 Papir: 150 g Maxisilk Sundhed

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL

Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge. Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Fremtidens sundhedsindsats i kommunerne med fokus på børn og unge Konsulent Nina Gath Center for Social og Sundhed, KL Sundhedsspor og velfærdsspor Den brede dagsorden Sundhedsaftaler Forebyggelsespakker

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet

Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune. Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det nære sundhedsvæsen Fredericia Kommune Tine Curtis Leder Center for Forebyggelse i praksis Adj. Professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede på sundhedsområdet Større andel af

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED

Udvalgsplan Velfærds- og Sundhedsudvalget. Web udgave VELFÆRD OG SUNDHED Udvalgsplan 2014-2017 Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed

Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Gladsaxe Kommunes Strategi for lighed i sundhed Indhold Indledning... 2 Målgruppe... 2 Vision... 2 Pejlemærker... 3 Udmøntning... 4 Indsatser... 4 Opfølgning... 6 Indledning Social ulighed i sundhed beskriver

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Sundhed og trivsel for alle i lighed i sundhed fl ere g lade børn l i vs d u e l i g e u n g e vo ks n e i ba l a nce 2016-2019 1 er et aktivt seniorliv KOV1_Kvadrat_RØD Indhold Forord 3 Forord 4 Udfordringen

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at leve et sundt og aktivt liv, hele livet. Langt de fleste

Læs mere

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune 2018-2022 1 Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016

Fredericia Kommune. Sundhedsstrategi. Gældende fra oktober 2016 Fredericia Kommune Sundhedsstrategi Gældende fra oktober 2016 Indhold Indledning... 3 Nationale mål... 3 Lokale politiske mål... 4 Temaerne... 4 Sundhed til udsatte og sårbare borgere... 5 Stærke børn

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik

SAMMEN OM SUNDHED. med omtanke for den enkelte. Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 1 SAMMEN OM SUNDHED med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 2 3 Indhold Forord side 5 Den sunde forstad side 6 Attraktive byrum side 8 Sundhed i hverdagen

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Et sundere arbejdsmarked...

Læs mere

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017

Rubrik. Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år. Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Rubrik Sundhed og trivsel for børn og unge i alderen 0-30 år Sundhedsfremme- og forebyggelsesstrategi for perioden 2014-2017 Social og Sundhed Side 1 af 8 Indholdsfortegnelse INDLEDNING... 3 VISION...

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

Randers Kommune. Sundhedspolitik

Randers Kommune. Sundhedspolitik Randers Kommune Sundhedspolitik Forord Randers Kommune skal gå forrest og rage op også på sundhedsområdet! Derfor har byrådet forud for denne sundhedspolitik vedtaget en række visioner for sundheden i

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK 2019-2022 FORORD Vores borgere skal leve et godt, sundt og langt liv. Det er ambitionen med Hjørring Kommunes sundhedspolitik. S undhedspolitikken bygger videre og bedre

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalget ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive liv. Horsens Kommune

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan for Skive Kommune 2018-2021 Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatri- og rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del af Sundhedsafdelingen.

Læs mere

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED

TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk. Politik for SUNDHED TÆTTERE PÅ DET GODE LIV vordingborg.dk Politik for SUNDHED VISION Vordingborg Kommune er storbyens sunde og smukke forhave Vordingborg Kommunes sundhedsområde spiller en central rolle i realiseringen af

Læs mere

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget

Udvalgsplan for Velfærds- og Sundhedsudvalget Udvalgsplan 2014-2017 for Velfærds- og Sundhedsudvalget FØRSTEBEHANDLING VELFÆRD OG SUNDHED Forord Velfærds- og Sundhedsudvalgets ønsker, at børn, unge og voksne i Horsens Kommune skal leve gode og aktive

Læs mere

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune

Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune Styrkelse af sundhedstilbud til borgere i Svendborg Kommune I Danmarks ses stigende sundhedsudfordringer, som sammen med nye krav og retningslinjer fra flere sider stiller større krav til kommunernes arbejde

Læs mere

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre Sundhedspolitik sunde borgere i alle aldre Indholdsfortegnelse Forord....................... 3 Pejlemærke og principper.............. 4 Indsatsområder.................... 5 1. Sunde børn, unge og familier

Læs mere

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN

UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN SEMINARRUNDE 7 UDVIKLING AF ET NÆRE SUNDHEDSVÆSEN Eva Michelle Burchard Specialkonsulent i Center for Forebyggelse i praksis, KL 24. Oktober 2017 Arrangør: Danske Ældreråd Hvad er på programmet? Den sundhedspolitiske

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

Sundhed Godkendt den

Sundhed Godkendt den Sundhed Godkendt den 21.2.2019 Denne strategi er todelt med et fokus på mental sundhed og et fokus på fysisk sundhed. Begge dele beskrives nedenfor. Mental sundhed fremgår af del 1 og fysisk sundhed af

Læs mere

Høringsversion. Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE. September et lidt bedre liv

Høringsversion. Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE. September et lidt bedre liv Høringsversion Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE September 2017 - et lidt bedre liv DU SKAL LEVE ET LANGT OG SUNDT LIV Som borger i Gribskov Kommune skal du skal leve et sundt og langt

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

Vores sundhed. Oktober et lidt bedre liv SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE

Vores sundhed. Oktober et lidt bedre liv SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE Vores sundhed SUNDHEDSPOLITIK FOR GRIBSKOV KOMMUNE Oktober 2017 - et lidt bedre liv 2 Birgit Roswall og Cosmo ved Blistrup DU SKAL LEVE ET LANGT OG SUNDT LIV Som borger i Gribskov Kommune skal du leve

Læs mere

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune

Psykiatri- og Rusmiddelplan. - for Skive Kommune Sundhedsafdelingen i Skive Kommune Psykiatri- og Rusmiddelplan - for Skive Kommune 2018-2021 www.skive.dk Forord Sundheds- og Forebyggelsesudvalget har det politiske ansvar for psykiatriog rusmiddelområdet, der organisatorisk er en del

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME

STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME INDHOLD SIDE 4 SIDE 7 SIDE 8 SIDE 10 SIDE 15 ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGENS STRATEGI FOR ARBEJDET MED FOREBYGGELSE OG SUNDHEDSFREMME GRUNDLAGET

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv

Det gode og aktive hverdagsliv Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for voksne med handicap Godkendt af Byrådet xx 2013 Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens voksne borgere

Læs mere

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår

Sundhedspolitik. Sundhed. over Billund Kommune. Sociale fællesskaber. Kulturelle faktorer. Livsstil (KRAM) Leve- og arbejdsvilkår Sundhedspolitik Sociale fællesskaber Livsstil (KRAM) Personlige valg og prioriteringer Alder, køn, arv (biologi) Sundhed over Billund Kommune Kulturelle faktorer Leve- og arbejdsvilkår Socialøkonomi, miljø

Læs mere

Vision for Fælles Sundhedshuse

Vision for Fælles Sundhedshuse 21. februar 2014 Vision for Fælles Sundhedshuse Indledning Hovedstadsregionen skal være på forkant med at udvikle fremtidens sundhedsvæsen med borgeren og patienten i centrum og med fokus på kvalitet og

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Indledning Læsevejledning

Indledning Læsevejledning 1 Indledning Mariagerfjord Kommunes Sundhedspolitik fastslår, at Mariagerfjord arbejder på at skabe rammer og vilkår for det gode liv. Det gode liv handler om et godt helbred, psykisk velvære, gode relationer

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Juni 2019 Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Vision,

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet

Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet Dato: 19-02-2016 Ref.: J.nr.: ninag 29.30.00-A00-2-16 Kommuneklynge Midt: Forslag til temaer i fælleskommunalt strategipapir på sundhedsområdet 1. Baggrund Kommunerne i Kommuneklynge Midt mener, at et

Læs mere

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker

Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker Sundheds- og Kulturudvalget Punkt 5. Orientering om Sundhedsstyrelsens reviderede forebyggelsespakker 2018-037484 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor Aalborg

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen

Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik og Strategi for det nære sundhedsvæsen Punkt 8. Godkendelse af forsættelse af Sundhedspolitik 2015-2018 og Strategi for det nære sundhedsvæsen 2017-050028 Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender,

Læs mere

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik

Et godt og aktivt ældreliv. Dragør Kommunes ældrepolitik Et godt og aktivt ældreliv Dragør Kommunes ældrepolitik Udgivet af: Social, Børn og Kulturudvalget Ansvarshavende redaktør: Mette Brinch, direktør Tekst og redaktion: Pernille Dørr Kjær og Johannes Bo

Læs mere

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER

TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER . TEMADAG TEMADAG OM UDVIKLING AF SUNDHEDSPOLITIKKER Karen K. Eriksen og Eva M. Burchard Konsulenter i Center for Forebyggelse i praksis, KL Center for Forebyggelse i praksis Formål 2016-2018 Center for

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse)

Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) Udviklingsområde 1: Sunde rammer (Strukturel forebyggelse) I Holbæk Kommune skal det være nemt at leve sundt, og træffe sunde valg i hverdagen. Det vil Holbæk Kommune gøre til virkelighed på arbejdspladser,

Læs mere

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune

SUNDHED OG OMSORG Sundhed Aarhus Kommune Notat til Sundheds- og Omsorgsudvalget: Arbejdet med sundhedspolitikken i Sundhed og Omsorg udmøntning af indsatser og det tværmagistratslige samarbejde Indledning Sundheds- og Omsorgsudvalget har efterspurgt

Læs mere

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013

Ældrepolitik. Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Ældrepolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 Forord Fremtiden byder på nye udfordringer inden for ældreområdet og de mest markante er, at der bliver flere ældre og flere demente, hvoraf en

Læs mere

FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALGET

FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALGET FOLKESUNDHED OG OMSORGSUDVALGET INDLEDNING Ved udvalgsformand Bo Abildgaard Rammer og vision Guldborgsund Kommune vil gerne, at borgerne forener det gode liv med det sunde liv - og at flere borgere oplever

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018

Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Sund kommune Fælles ansvar Sundhedspolitik 2016-2018 Godkendt af byrådet den XXXXXXXX Indhold Forord 3 Baggrund 4 2 Hvordan har vi det i Sønderborg Kommune? 7 Vision for sundhedspolitikken 8 Fra vision

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet Danskernes sundhed De

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide

Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Side 1 af 5 Eksempel på individuel tilrettelagt interviewguide Intro Kort introduktion af PoHeFa. Mål med interviewet. Etik og spilleregler. Tema 1: Borgerens sundhed Hvordan vil I definere begrebet sundhed?

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

POLITIK POLITIK FOR SUNDHED

POLITIK POLITIK FOR SUNDHED POLITIK POLITIK FOR SUNDHED indledning I Thisted Kommune udarbejdes styringsdokumenter ud fra dette begrebshierarki Hvad er en politik? Kommunalbestyrelsen fastsætter, fordeler og prioriterer, gennem en

Læs mere

Godkendelse af status på Sundhedspolitik , ultimo 2016

Godkendelse af status på Sundhedspolitik , ultimo 2016 Punkt 2. Godkendelse af status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016 2016-040894 Sundheds- og Kulturudvalget indstiller, at byrådet godkender status på Sundhedspolitik 2015-2018, ultimo 2016. Mads

Læs mere