Randers Kommune. Sundhedspolitik

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Randers Kommune. Sundhedspolitik"

Transkript

1 Randers Kommune Sundhedspolitik

2

3 Forord Randers Kommune skal gå forrest og rage op også på sundhedsområdet! Derfor har byrådet forud for denne sundhedspolitik vedtaget en række visioner for sundheden i vores kommune. Der er tale om visioner, som skal være med til at udstikke kursen for den forebyggende sundhedsindsats vi fra kommunens side tilbyder borgerne. Bevægelse er et vigtigt element i det at leve sundt. Det samme gælder for den forebyggende sundhedsindsats, og det vil være det overordnede fokuspunkt for sundhedspolitikken de næste 3 år. Vi ser naturligvis på alle aldersgrupper og vi vægter både den fysiske og psykiske sundhed for børn, voksne og ældre i kommunen. Vores mål er, at vi sammen kan løfte indsatsen for at skabe en sundere tilværelse for alle borgere i Randers. Henning Jensen Nyhuus Borgmester Det er vores vision, at vi med denne sundhedspolitik kan være med til at løfte den generelle sundhedstilstand i kommunen - blandt andet ved at tænke på tværs af kommunens institutioner og afdelinger. Vi ønsker også at denne politik kan være med til at understøtte den sociale lighed igennem sundhedsaktiviteter. Hvis vi som kommune er med til at sikre, at borgerne møder sundhedstilbuddene igennem så mange forskellige kommunale tilbud som muligt, har vi også banet vejen for en effektiv og fokuseret forebyggelse.

4 (version ) Randers i sund bevægelse! Randers Kommune skal gå forrest og rage op - også på sundhedsområdet! I 2012 indvier Randers Kommune et 6500 m2 stort nyt sundhedscenter på Thors Bakke, som rummer både kommunale, regionale og private sundhedsaktører. Visionen bag sundhedscenteret er at samle en række sundhedsmæssige indsatser i forhold til borgerens forskellige livsfaser lige fra fødsel til ungdom og de voksne år til alderdommen med let tilgængelighed for borgeren. Med vores nye sundhedscenter sætter vi særlig fokus på forebyggelse og sundhedsfremme. Byrådets visioner sigter mod at alle borgere får mulighed for at leve et sundt liv. Dette skal ske ved blandt andet at tænke sundhed ind i anlægsbyggerier, infrastruktur, skoler og daginstitutioner. Vi ser også en vigtig opgave i at forsøge at fremme ligheden i sundhed samt øge fokus på trivslen blandt vore borgere uanset alder. Bevægelse er grundlæggende for et sundt liv. Vi skal derfor sørge for at styrke rammerne og motivationen for at vi alle bevæger os mere i hverdagen. Hvad enten det er i skolen, daginstitutionen, fritiden eller på vej til og fra arbejde, så kan vi som kommune være med til at forbedre mulighederne for fysisk aktivitet og bevægelse. Sundhed er ikke fordelt ligeligt i alle grupper af samfundet. Med denne politik sigter vi mod, at alle borgere får mulighed for at leve et sundt liv, også de, der behøver ekstra hjælp og støtte til at tilegne sig sunde vaner. Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag i såvel skole- og arbejdsliv som i fritiden. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de pågældende arenaer. Den enkelte borger skal også selv være aktiv, når det gælder om at leve et sundt liv. Så når vi skal gøre Randers Kommune til en sundere kommune er det vigtigt, at vi får etableret et godt samarbejde mellem kommunen og borgerne sammen kan vi gøre en forskel. Denne sundhedspolitik vil på baggrund af byrådets visioner og de udfordringer vi ser i sundhedsprofilen fokusere sin indsats imod følgende områder:

5 Randers i sund bevægelse Borgere i trivsel Lige muligheder for et sundt liv Flere gode leveår Teknologi og digitalisering Vi ser sundhed som mere end fraværet af sygdom og vi vægter både den fysiske og psykiske sundhed. Det handler ikke kun om at leve længere, men også om at have det godt, mens vi lever.

6

7 Randers i (sund) bevægelse Udfordring I en tid, hvor stillesiddende aktiviteter fylder mere og mere, og bevægelse i stadig mindre grad er en naturlig del af hverdagen, finder vi det særligt vigtigt at prioritere indsatsen i forhold til bevægelse og fysisk aktivitet for alle aldersgrupper. Randers Kommune udgør en ramme for borgernes hverdag dels i form af de fysiske omgivelser og dels i form af de kommunale tilbud som daginstitutioner, skoler, ældrecentre osv., hvor en stor del af kommunens borgere har deres daglige gang som brugere eller medarbejdere. Derfor er det vigtigt, at kommunen indrettes, så det sunde valg gøres til det lette valg. Vi skal sikre, at det offentlige rum motiverer til bevægelse. Fysisk aktivitet har positive effekter i forhold til borgernes samlede sundhed. Fysisk aktive personer lever længere og har større chancer for at undgå en lang række livsstilssygdomme. Fysisk aktivitet og bevægelse forbedrer desuden den mentale sundhed ved at øge livsglæden, overskuddet, selvtilliden og den sociale trivsel. Mål Det er vores mål, at vi som kommune tænker sundhed ind i alle de sammenhænge, hvor vi møder borgerne. Randers Kommune vil skabe gode rammer for bevægelse. For at gøre det sunde valg til det lette valg skal kommunens institutioner fastlægge lokale politikker for sundheden i forhold til mad og måltider, rygning og alkohol og i forhold til den mentale sundhed. Voksne 33% er fysisk aktive mindst 30 min. pr. dag, 6-7 dage om ugen. 52% dyrker idræt eller regelmæssig motion. 65% ønsker at være mere fysisk aktive. Kilde: Center for Folkesundhed: Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Voksne. Børn Ca. 45% af de årige cykler til skole. Kilde: Institut for Folkesundhed: Skolebørnsundersøgelsen

8 Rammer for bevægelse Børn i kommunens skoler, institutioner og dagplejetilbud skal have mulighed for udendørs bevægelse og aktivitet hver dag. Det stiller krav til både personale og faciliteter. Det samme fokus skal vi også have på fritidslivet og foreningerne i kommunen. Det er derfor en målsætning, at alle rammer omkring vores børn, i såvel institutioner som i fritiden, giver gode muligheder for bevægelse. Erfaringer viser, at jo tidligere man starter en aktiv tilværelse desto lettere bliver det som voksen at fortsætte et aktivt liv. Det moderne arbejdsliv bliver generelt mere og mere stillesiddende. Derfor skal flere arbejdspladser have fokus på bevægelse i forbindelse med arbejdet. Randers Kommune har som en af byens største arbejdspladser en vigtig rolle i at gå forrest. Bevægelse skal være en naturlig del af hverdagen. Borgerne skal have lettere ved at transportere sig rundt i kommunen ved f.eks. at cykle, gå eller løbe. Det gælder transport til og fra daginstitutioner, uddannelsesinstitutioner, arbejde, indkøb, fritidsaktiviteter, naturoplevelser osv. Det skal være nemmere at bruge en aktiv transportform, ligesom den offentlige transport skal opprioriteres. Der skal derfor være let adgang til rekreative områder i by og på land, hvor borgerne kan nyde naturen, eller hvor der er legepladser, aktivitetsbaner, faciliteter til uorganiseret idræt og andet, der indbyder til bevægelse. Der skal sættes særligt ind i forhold til udvalgte boligområder og til områder, hvor børn har langt til rekreative områder. Sådan vil vi gøre: Sikre at børn i skoler og institutioner har adgang til moderne og inspirerende legepladser, som stimulerer motorisk udvikling og giver børnene glæde ved bevægelse Sikre at alle skoledage indeholder mindst en times fysisk aktivitet Styrke kompetenceudviklingen af kommunens medarbejdere, i forhold til fysisk aktivitet. Randers Kommune vil sætte fokus på mad i idrætshaller, så det sunde valg også bliver det lette valg for de fysisk aktive. Tilbyde motionsvejledning for alle borgere, som ønsker at komme i gang med fysisk aktivitet. Øge samarbejdet med frivillige foreninger i forhold til at flere borgere får lyst til at være mere aktive Tilbyde arbejdspladser oplysning om motion og bevægelse f.eks. via foredrag eller kampagner

9 Give borgere adgang til fysisk udfoldelse der, hvor de er ved etablering af to nye aktivitets/træningsfaciliteter om året Skabe trygge og sikre rammer for borgere, som cykler, går eller løber mellem bolig og skole, arbejde og fritidsaktiviteter. Udbygge og forbedre stinettet. Tænke infrastrukturen ind i forbindelse med nybyggeri Indrette oaser og rekreative områder med bl.a. mulighed for uorganiseret idræt Understøtte lokale initiativer, der sigter på at forbedre mulighederne for bevægelse Tænke bevægelse og aktiv transport ind i alle kommunens planer i forbindelse med udbygning og anlæg f.eks. ved at etablere flere cykelstier Sikre at alle institutioner i Randers Kommune skal udarbejde lokale politikker om kost, rygning, alkohol og motion.

10 Borgere i trivsel Udfordring For både børn, unge, voksne og ældre handler sundhed om at trives, at kunne udfolde sine evner, at kunne håndtere dagligdagens udfordringer og stress samt om at indgå i fællesskaber med andre mennesker. Den mentale sundhed kan påvirke den fysiske tilstand, ligesom den fysiske tilstand kan have indflydelse på den psykiske sundhed og oplevelsen af livskvalitet. Den fysiske sundhed påvirkes udover fysisk aktivitet - i høj grad af, hvad og hvor meget vi spiser, om vi ryger, og om vi drikker for meget alkohol. Mål Velvære og trivsel skal være et grundlag for alle børn og unge i Randers Kommune og skal prioriteres højt. Vi skal være med til at skabe robuste børn og unge, som kan håndtere deres eget liv. Gennem øget fokus på trivsel på arbejdspladserne vil vi reducere andelen af borgere, som lider af stress. Blandt ældre vil vi arbejde på at modvirke ensomhed.

11 Sådan vil vi gøre: Øge kompetenceudviklingen af personalet i daginstitutioner og skoler i forhold til tidlig opsporing af mistrivsel hos børnene, samt iværksætte aktive indsatser, der fremmer trivslen Tilbyde inspirationsforløb for forældre med henblik på at støtte deres børns trivsel Sætte fokus på børns evne til at navigere i forhold til elektroniske medier og elektroniske, sociale fællesskaber Iværksætte tilbud om forebyggelse af stress og depression samt formidle viden om sammenhæng mellem fysisk og mental sundhed Formidle viden om trivsel på arbejdspladserne samt yde rådgivning om fremme af mental sundhed Være aktiv medspiller i forhold til at skabe og tilbyde kulturelle oplevelser Understøtte mulighederne for netværksdannelse blandt ældre borgere 23% af borgerne i Randers Kommune har et højt stressniveau. Kilde: Center for Folkesundhed: Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Voksne.

12 Lige muligheder for et sundt liv Udfordring Udfordringen omkring lighed i sundhed er meget kompleks og kan ikke alene løses i sundhedspolitikken, men ind, da det er med til at underbygge de sundhedsfremmende mål. kræver at der samarbejdes på tværs af de kommunale Mål forvaltningsområder og politikker. Der er behov for en Det er særligt vigtigt at have fokus på de børn, der ram- differentieret indsats med særlige tilbud rettet mod ud- mes af uligheden i sundhed dels fordi de sunde vaner satte grupper for at forbedre sundhedstilstanden. grundlægges i barndommen, og dels fordi sundheds- I arbejdet med at bryde den sociale arv, bør arbejdsmar- tilstanden har indflydelse på børnenes mulighed for at kedsindsatsen og et øget fokus på uddannelse tænkes lære. Sundhedstiltag i daginstitutioner og skoler vil i

13 særlig grad komme de børn til gode, hvis forældre har behov for støtte til at sikre sundhedstilstanden. I forhold til de voksne borgere skal vi sikre at den fysiske og/eller mentale sundhedstilstand ikke er en barriere for at kunne komme ind på arbejdsmarkedet. Derfor er det afgørende at sundhed er en del af beskæftigelsesindsatsen, så flere bliver i stand til at varetage uddannelse og arbejde. Sådan vil vi gøre: Styrke det tværgående samarbejde og inddrage relevante parter også fra arbejdsmarked og uddannelsesområderne Sikre tilbud til borgere, der har behov for støtte Udvikle sundhedsindsatser som øger ligheden Opsøge og møde borgerne hvor de er Gøre sundhed til en del af beskæftigelsesindsatsen Sætte fokus på den seksuelle sundhed blandt udsatte grupper Fortsætte kompetenceudvikling af kommunens medarbejdere Udbygge mulighederne for fysisk aktivitet også i kommunens udsatte boligområder På landsplan har 31% af rygerne ingen erhvervsuddannelse. 9% af rygerne har lang videregående uddannelse. Kilde: Sundhedsprofil2010.dk

14

15 Flere gode leveår Udfordring Vi skal leve længere og vi skal have flere gode leveår. Det gælder både raske borgere og dem, der allerede lever med kronisk sygdom. Mål Alle borgere skal have mulighed for rådgivning og støtte til at leve et sundt og godt liv. Vi skal sikre, at flest muligt har et liv med høj livskvalitet, også på trods af sygdom. Vi vil fortsætte med at målrette og udvikle vores tilbud til dem, der er i risiko for at blive syge, er syge, eller kommer til skade. Borgere med kroniske sygdomme, som f.eks. hjertesygdom, kræft, sukkersyge eller rygerlunger (KOL), skal opleve, at der er sammenhæng og koordinering mellem læge, hospital og kommunale tilbud, og at de får hjælp til at kunne håndtere deres sygdom. Der skal fortsat være fokus på forebyggelse af indlæggelser blandt ældre. Sådan vil vi gøre: Øge sundhedstilstanden ved at tilbyde rådgivning og oplysning om rygestop, alkohol, motion, sund mad og seksualvejledning Styrke tilbud om rehabilitering til borgere med kronisk sygdom og funktionstab Styrke samarbejdet mellem kommunens ældreområde, hospital og almen praksis Opsøge de personer som er i risikogruppen for kroniske sygdomme ved at tilbyde forebyggende helbredsundersøgelser til alle borgere mellem år Vi vil have særligt fokus på børns sundhed, og på at børn i udsatte familier tilbydes støtte og behandling. Borgere, der ryger, drikker for meget alkohol, er overvægtige eller som på anden måde er i risiko for at udvikle sygdom, skal have mulighed for at få rådgivning og støtte til sundere levevis. I Randers har borgere kroniske sygdomme. Fx lider borgere af forhøjet blodtryk og borgere har muskel-skelet sygdomme. Kilde: Center for Folkesundhed: Hvordan har du det? Sundhedsprofil for region og kommuner. Voksne.

16 Teknologi og digitalisering Udfordring Udviklingen af digitale medier og teknologiske sundhedsløsninger går hurtigt i disse år. Vi ser det som en vigtig opgave, at udnytte denne udvikling mest muligt såvel i kommunikation med borgeren som i forbindelse med konkrete aktiviteter. Dette stiller krav til kommunens IT-løsninger herunder også til udviklingen af ny software, som kan understøtte sundhedsfremmende og forebyggende tiltag. Randers Sundhedscenter vil skabe et eksplicit fokus på mulighederne inden for sundhedsområdet for at etablere og øge samarbejdet mellem kommunen og virksomheder omkring innovation. Formålet hermed er at bidrage til på den ene side en bedre sundhedsfaglig service og på den anden side udnytte kommunens sundhedsdrift som en bevidst driver for at skabe vækst i erhvervslivet.

17 Mål Randers Kommune vil udvikle brugen af digitale medier i kommunikation med borgerne. De digitale medier skal sikre borgerne optimal kommunikation i forhold til kommunens sundhedstilbud. Med ny teknologi vil kommunen kunne udvikle nye og bedre tilbud samt variere allerede eksisterende tilbud. Sådan vil vi gøre: Videreudvikle den digitale Sundhedsportal på Samarbejde om brug af velfærdsteknologi Gøre Randers Sundhedscenter til en aktiv samarbejdspartner for virksomheder som ønsker at afprøve og udvikle innovationsløsninger på sundhedsområdet. Dette blandt andet ved oprettelsen af et innovationsteam i Sundhedscentret

18 Fra politik til handling Det overordnede ansvar for den samlede koordinering af sundhedsindsatserne i Randers Kommune forankres i sundhedsafdelingen, der sikrer, at der arbejdes systematisk med sundhedspolitikkens implementering og løbende udvikling i alle forvaltninger. Implementeringsplan En sundhedsfremmende og forebyggende indsats skal bygge på dokumenteret viden og skal i sig selv dokumenteres. For at sikre at de fastlagte politikker og strategier bliver gennemført er det vedtaget, at der bliver lavet en implementeringsplan for sundhedspolitikken. Der nedsættes en række implementeringsgrupper, som har til opgave at føre politikken ud i livet. Implementeringsgrupperne vil så vidt muligt blive nedsat på tværs af forvaltningsområderne med repræsentanter for de relevante fagområder, så der sikres en så bred forankring af politikken som muligt.

19 Sådan måler vi vores sundhed Randers i sund bevægelse Udfordring Mål for 2017 I 2017 skal randrusianerne have mulighed for at bevæge sig mere og have lige muligheder for at leve et sundt og aktivt liv 17 % af de voksne er inaktive. 67 % af de voksne opfylder ikke Sundhedsstyrelsens anbefaling om 30 min. fysisk aktivitet om dagen. 25 % af de 15-årige ryger dagligt, ugentligt eller sjældnere. 24 % voksne er dagligrygere. 23 % har et højt stressniveau. 28 % af mændene har mindst én af de tre risikable former for alkoholforbrug borgere har dårligt selvvurderet helbred. Alle børn i daginstitutioner og skoler bevæger sig min. 1 time om dagen. Højst 10 % af de voksne er inaktive. 50 % af de voksne opfylder anbefalingerne. Højst 15 % af de 15-årige ryger dagligt, ugentligt eller sjældnere. Højst 20 % voksne er dagligrygere. Højst 20 % har et højt stressniveau. Højst 25 % af mændene har mindst én af de tre risikable former for alkoholforbrug. Antallet falder med borgere. Sundhedsafdelingen vil løbende følge op på implementeringen af sundhedspolitikken, så vi sikrer, at de ønskede mål bliver indfriet.

20 Randers Kommune Laksetorvet 8900 Randes C

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester

Forord. Claus Omann Jensen Borgmester Sundhedspolitik Forord Randers Kommune har fokus på vækst i sundhed og ønsker med denne sundhedspolitik at sætte rammerne for kommunens sundhedsarbejde i de kommende år. Byrådets visioner for sundhedsområdet

Læs mere

Forord. Borgmester Torben Hansen

Forord. Borgmester Torben Hansen 1 Forord 2 Forord Som kommune har vi berøring med mange borgeres hverdag. Derfor påtager vi os et ansvar for at sætte rammerne for et sundt liv i de mange forskellige arenaer, hvor borgeren færdes. I Randers

Læs mere

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD

SUNDHED SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN. i Assens Kommune FORORD Sammen om sundhed FORORD SAMMEN LØFTER VI SUNDHEDEN I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden. Derfor

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse. Lemvig Kommune Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Lemvig Kommune 2019-2022 Om vision, politik og strategi i Lemvig Kommune Denne strategi tager udgangspunkt i Lemvig Kommunes vision: Vi er stolte af vore forpligtende

Læs mere

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025

UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 UDKAST KØBENHAVNS KOMMUNES SUNDSHEDSPOLITIK 2015-2025 Nyd livet, københavner Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives fysisk, psykisk og socialt. Der findes mange bud på, hvad det

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Sundhedspolitik Sammen om sundheden i Gladsaxe Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. Desværre har ikke alle mennesker de samme

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik

SOLRØD KOMMUNE. Sundhedspolitik SOLRØD KOMMUNE Sundhedspolitik Titel: Sundhedspolitik 2019 X Udgivet af: Solrød Kommune, Solrød Center 1, 2680 Solrød Strand. Tiltrådt på Byrådsmøde den X. Skriv til Solrød Kommune på e-mail: forebyggelse@solrod.dk

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1

SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE. Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK -ET FÆLLES ANLIGGENDE FOR HELE HELSINGØR KOMMUNE EN DEL AF VORES VEJ - SAMLEDE POLITIKKER I HELSINGØR KOMMUNE Vores vej // Sundhedspolitik // Side 1 SUNDHEDSPOLITIK - ET FÆLLES ANLIGGENDE

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015

SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 - Det lette valg bliver det gode og sunde valg - Mere lighed i sundhed - Et aktivt fritidsliv for alle - Arbejdspladsen, et godt sted at trives INDLEDNING Sundhed vedrører alle

Læs mere

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse

Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Strategi for sundhedsfremme og forebyggelse Maj 2019 Indhold Forord... 2 Baggrund... 3 Sundhed i Danmark... 3 Social ulighed i sundhed... 3 Sundhed på tværs... 4 Strategimodel... 5 Sundhedsfaglige fokusområder...

Læs mere

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE

ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE ALLERØD KOMMUNE SUNDHEDSPOLITIK ALLERØD KOMMUNE 2017-2020 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Indledning... 4 Vision... 5 Værdigrundlag... 5 kens indsatsområder... 6 1. Trivsel og

Læs mere

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018

VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK. Varde Kommune 2014-2018 VISIONSPOLITIK SUNDHEDSPOLITIK Varde Kommune 2014-2018 Godkendt af Byrådet den 01.04.2014 1. Indledning Alle borgere i Varde Kommune skal have mulighed for at leve et godt liv hele livet have mulighed

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1

gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 gladsaxe.dk Sammen om et sundt liv i Gladsaxe Udkast til Gladsaxe Kommunes Sundhedspolitik 1 2 Indledning Vision Et godt helbred er udgangspunktet for at kunne trives fysisk, psykisk og socialt. I Gladsaxe

Læs mere

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre

Sundhedspolitik. sunde borgere i alle aldre Sundhedspolitik sunde borgere i alle aldre Indholdsfortegnelse Forord....................... 3 Pejlemærke og principper.............. 4 Indsatsområder.................... 5 1. Sunde børn, unge og familier

Læs mere

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg

Sundhedspolitik Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg Sundhedspolitik 2020 Omsorgs- og Forebyggelsesudvalg 25.3.19 Involvering i - og kvalificering afsundhedspolitikken Langsigtet rammepolitik med principper og pejlemærker 2 årige strategier Handleplaner

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forslag til behandling på xxx møde den xx 2011 Indhold Forord.... 3 Indledning....4 Værdier...6 Målsætninger.... 7 Principper for arbejdet med forebyggelse og sundhedsfremme...8

Læs mere

2012-2018. Sammen om sundhed

2012-2018. Sammen om sundhed 2012-2018 Sammen om sundhed forord Sammen løfter vi sundheden I Assens Kommune vil vi sætte spot på sundheden og arbejde målrettet for udvikling, fremgang og livskvalitet for alle. Vi vil løfte sundheden.

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed er en ressource,

Læs mere

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre

Vejle Kommunes Sundhedspolitik Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle Kommunes Sundhedspolitik 2017-2024 T S A K UD Nyd livet! sammen gør vi det bedre Vejle vil Livet I Vejle Kommune er langt de fleste borgere sunde og raske. Sådan bør det fortsat være. Men sundhed

Læs mere

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune

Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune Udkast Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik for Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at leve et sundt og aktivt liv, hele livet. Langt de fleste

Læs mere

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune

lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune lev godt og længe en sundhedspolitik for borgerne i Helsingør Kommune 2017-2022 Sundhed handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at alle borgere er i stand til at leve det liv, de gerne

Læs mere

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6

Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 SUNDHEDSPOLITIK 2012-2015 2 Forord: Fra visionære ord til sund handling 3 Hvad skal vi med en ny sundhedspolitik? 4 Sundhedspolitisk vision 5 Bærende principper 6 1. Forebyggelse tidligt i livet 8 2. Røgfri

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2015-2025 1 Forord v. Sundheds- og omsorgsborgmester Ninna Thomsen (Afventer) 2 Lev det gode københavnerliv Et godt helbred er et godt udgangspunkt for, at vi kan trives

Læs mere

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune

FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune FOREBYGGELSES OG SUNDHEDSFREMMEPOLITIK Furesø Kommune 2018-2022 1 Forebyggelses- og Sundhedsfremmepolitik Furesø Kommune 2019-2022 Politisk forord Alle borgere i Furesø kommune skal have adgang til at

Læs mere

Udkast til Sundhedspolitik

Udkast til Sundhedspolitik Ringsted Kommune Udkast til Sundhedspolitik Udkast januar 2017 Udkast til Sundhedspolitik Indhold Indledning... 2 Politikkens opbygning... 3 Gennemgående værdier... 4 Samskabelse... 4 Lighed i sundhed...

Læs mere

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG

STRATEGI VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI BEVÆGELSE NATURLIGT FOR ALLE BORGERE BEVÆGE SIG HVER DAG I Sundhedspolitikken 2014-2018 har Byrådet opsat seks overordnede målsætninger. Målsætningen for bevægelse

Læs mere

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK

Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK Hjørring Kommunes SUNDHEDSPOLITIK 2019-2022 FORORD Vores borgere skal leve et godt, sundt og langt liv. Det er ambitionen med Hjørring Kommunes sundhedspolitik. S undhedspolitikken bygger videre og bedre

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Udkast Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt

Læs mere

Tværgående Sundhedspolitik

Tværgående Sundhedspolitik Tværgående Sundhedspolitik Vedtaget af Byrådet den 20. maj 2015 Tværgående Sundhedspolitik Vision Sundhed er et fælles ansvar, hvor borgere, familier, foreninger, virksomheder, region, kommune m.v. løfter

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik

Til alle interesserede i Frederikssund Kommune. Høring om ny sundhedspolitik Til alle interesserede i Frederikssund Kommune Dato 6. februar 2015 Sagsnr. SUNDHED Høring om ny sundhedspolitik Byrådet har på sit møde 28. januar 2015 besluttet at sende forslag til en ny sundhedspolitik

Læs mere

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune

SUNDHEDS- POLITIK i Faaborg-Midtfyn Kommune SUNDHEDS- POLITIK 2016-19 i Faaborg-Midtfyn Kommune 1 FORORD Den nye Sundhedspolitik 2016-19 er den overordnede ramme for det forebyggende og sundhedsfremmende arbejde i Faaborg-Midtfyn Kommune. Vi har,

Læs mere

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 KØBENHAVNS SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 INDHOLD AT NYDE LIVET ER SUNDT s 5 1. EN LANGSIGTET VISION s 7 2. KØBENHAVNERNES SUNDHED 2015 s 9 Vi lever længere, men s 9 Vi har ikke lige muligheder s 10 Flere

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Et sundere arbejdsmarked...

Læs mere

Sundhedspolitik 2006-2010

Sundhedspolitik 2006-2010 Sundhedspolitik 2006-2010 Vedtaget xxx2007 1 Sundhedspolitik for Assens Kommune Pr. 1. januar 2007 har kommunen fået nye opgaver på sundhedsområdet. Kommunen får blandt andet hovedansvaret i forhold til

Læs mere

Sammen Om Sundhed

Sammen Om Sundhed Sammen Om Sundhed 2019-2022 FOR DET GODE OG SUNDE LIV 2 Sammen Om Sundhed 2019-2022 Forord Sundhed betyder noget forskelligt for forskellige mennesker. Sundhed kan både handle om fysisk og mental sundhed,

Læs mere

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version

Sundheden frem i hverdagen. Sundhedsstrategi Kort version Sundheden frem i hverdagen Sundhedsstrategi Kort version Forord Vi taler om det. Vi bliver bombarderet med det. Vi gør det eller vi får dårlig samvittighed over ikke at gøre det. Sundhed er blevet en vigtig

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN

SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHEDSPOLITIK FORSLAG VI GÅR PÅ TVÆRS MED SUNDHEDEN - OG VI GÅR SAMMEN SUNDHED OG TRIVSEL FOR ALLE I NÆSTVED KOMMUNE Vores sundhed er afgørende for, at vi kan leve det liv, vi gerne vil. At være sund

Læs mere

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? Data for Skanderborg Kommune. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4.

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? Data for Skanderborg Kommune. Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4. Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 - Data for Kultur-, Sundheds- og Beskæftigelsesudvalget Den 4. april 2018 Kort om undersøgelsen Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 : Indeholder oplysninger

Læs mere

Sammen skaber vi sundhed

Sammen skaber vi sundhed Sammen skaber vi sundhed Sundhedspolitik for Favrskov Kommune 2016-2019 Indholdsfortegnelse Indledning...4 Vision...5 Sundhedspolitikkens fem temaer: Sunde børn og unge i trivsel...6 Mere sundhed for alle...7

Læs mere

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

UDKAST, MAJ 2015 UDKAST, MAJ er et aktivt seniorliv. Sundhed og trivsel for alle i KOLDING KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Sundhed og trivsel for alle i lighed i sundhed fl ere g lade børn l i vs d u e l i g e u n g e vo ks n e i ba l a nce 2016-2019 1 er et aktivt seniorliv KOV1_Kvadrat_RØD Indhold Forord 3 Forord 4 Udfordringen

Læs mere

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008

Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Odder Kommunes sundhedspolitik 2007-2008 Vores vision er, at en sund livsførelse i 2020 er det naturlige valg for borgerne i Odder Kommune. Der vil være stor trivsel, livskvalitet og livsglæde blandt borgerne

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Forord... 4 Vision, mål og værdier... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale

Læs mere

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte

BilagSSU_141201_pkt.05.01. Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Sammen om sundhed med omtanke for den enkelte Hvidovre Kommunes Sundheds- og forebyggelsespolitik 2015-2018 1 Kære borger i Hvidovre De største udfordringer for sundheden er rygning, alkohol, fysisk inaktivitet,

Læs mere

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik

Sund Sammen. Odense Kommunes Sundhedspolitik Sund Sammen Odense Kommunes Sundhedspolitik Forord Sundhed er mere end blot fraværet af sygdom. At være sund handler om at have det så godt fysisk, socialt og mentalt, at den enkelte er i stand til at

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Sundhedspolitik 2015-2018 Borgmesterens forord 2 Frederiksberg Kommunes Sundhedspolitik 2015-2018 Vision Borgerne på Frederiksberg skal have et længere liv med flere gode leveår Vi har borgeren i centrum

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet

Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Anvendelse af sundhedsprofilen i forebyggelsesarbejdet Lancering af sundhedsprofil 2013, Region Syddanmark, Vejle, 6. marts 2014 Lisbeth Holm Olsen Sundhedspolitik et flagskib for nyt byråd Nationale mål

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr.

Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. Oplæg til Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 14. august 2015 Dokument nr. 480-2015-284327 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde

Læs mere

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK SUNDHED MED ALLE FREDERICIAS SUNDHEDSPOLITIK Opdateret maj 2015 2 SUNDHED MED ALLE Fredericias sundhedspolitik Forord I Fredericia vil vi sundhed med alle. Det betyder, at alle borgere skal have mulighed

Læs mere

Ishøj, en sund kommune for alle

Ishøj, en sund kommune for alle 1 Vision Ishøj Kommunes Sundhedspolitik bygger på følgende vision: I Ishøj Kommune vil arbejde for at forbedre folkesundheden. I samarbejde med borgerne vil vi gøre det nemt at træffe det sunde valg og

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den XX 1 Forord Hans Nissen (A) Formand, Social- og Sundhedsudvalget 2 Indledning Det er Fredensborg Kommunes ambition at borgere med psykosociale handicap

Læs mere

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune

Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune Sundhedsstrategi 2011-2014 for Slagelse Kommune En sundhedsstrategi, der virker En sundhedsstrategi med to spor Slagelse Kommune har en stor udfordring med befolkningens sundhedstilstand. Sundhedsprofil

Læs mere

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse

Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse Punkt 4. Orientering om KL's udspil om sundhedsfremme og forebyggelse 2018-007141 Sundheds- og Kulturforvaltningen fremsender til Sundheds- og Kulturudvalgets orientering KL's udspil om sundhedsfremme

Læs mere

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr.

Strategi for Sundhed 2016-2021. Sammen satser vi sundt. Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. Strategi for Sundhed 2016-2021 Sammen satser vi sundt Oprettet den 9. november 2015 Dokument nr. 480-2015-359074 Sags nr. 480-2014-148763 Indhold Forord... 2 Sundhed fra flere sider... 3 Den Sunde sammenhæng...

Læs mere

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER

SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER SUNDHEDSPROFILEN OG DEN BORGERRETTEDE FOREBYGGELSE I KOMMUNERNE PÅ TVÆRS AF FORVALTNINGER Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Forskningschef Aalborg Kommune Adj. professor Aalborg

Læs mere

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik

Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik Sammen om sundhed Rødovre Kommunes Sundhedspolitik (billeder og layout tilføjes senere) Side 1 af 14 Forord Sundhed er mere end gulerødder og løbeture sundhed handler om trivsel og om at kunne leve og

Læs mere

Hvordan har du det? 2010

Hvordan har du det? 2010 Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge Sammenfatning Folkesundhed og Kvalitetsudvikling Hvordan har du det? 2010 Sundhedsprofil for region og kommuner unge sammenfatning Udarbejdet

Læs mere

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN

FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN FOREBYGGELSE - SUNDE RAMMER FOR BORGERNES LIV I HELE KOMMUNEN Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet Danskernes sundhed De

Læs mere

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan

Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan Sundhedsprofil for Mariagerfjord Kommune handleplan J.nr. 16.20.02-G01-1-09 Om sundhedsprofilen I foråret 2011 kunne alle landets kommuner og regioner præsentere resultater og analyser fra en befolkningsundersøgelse

Læs mere

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune

Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune Forebyggelsespakker Mental Sundhed Lene Dørfler Udvikling og Forebyggelse Silkeborg Kommune 1 Hvad sker der på forebyggelsesområdet? Regeringen har stigende fokus på forebyggelse Regeringsgrundlaget nationale

Læs mere

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik

Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Forebyggelses- og sundhedsfremmepolitik Vedtaget af Byrådet den 31. august 2011 Indhold Forord.... 3 Forord - Forebyggelsesudvalget....4 Indledning....6 Værdier...8 Målsætninger....9 Principper for arbejdet

Læs mere

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE

Sundhedsvision og målsætninger WEBUDGAVE Sundhedsvision og målsætninger 1 Indhold Forord...3 Overordnet vision:...5 Borgere i Bevægelse...5 Målsætning 1: Sundhed for Alle...6 Målsætning 2: Sundhed på arbejdspladser...7 Målsætning 3: Sundhed i

Læs mere

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune

Sundhed. på DIN arbejdsplads. Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Randers Kommune Sundhed på DIN arbejdsplads Vi tilbringer alle en stor del af vores liv på arbejdsmarkedet. Derfor er det naturligt, at arbejdspladserne sætter sundhed på dagordenen,

Læs mere

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik

Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik Punkt 2. Forslag til arbejdsspor i Sundhedspolitik 2015-2018. 2014-2390. Sundheds- og Kulturforvaltningen indstiller, at Sundheds- og Kulturudvalget godkender, at Sunde rammer, Lighed i sundhed, Mental

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK

SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Lighed i sundhed... 7 Sundhed og trivsel blandt børn og unge... 9 Den mentale sundhed skal styrkes...11 Sunde arbejdspladser og en sund

Læs mere

SSU Temadag om sundhed

SSU Temadag om sundhed SSU Temadag om sundhed { 1 Temadag om sundhed i Senior- og Sundhedsudvalget mandag d. 11. marts 2019 Program 12.30-13.00 Let arbejdsfrokost 13.00-14.00 14.00-14.10 14.10-14.55 Oplæg v. Professor Jakob

Læs mere

Sundhedspolitik

Sundhedspolitik Bilag 1 Sundhedspolitik 2019-2022 Vores sunde Frederiksberg Frederiksberg er Hovedstadens grønne hjerte det skal også være Hovedstadens sunde hjerte. De seneste fire år har vi målrettet arbejdet mod at

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015

SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2015 SUNDHEDSPOLITIK 2 SUNDHEDSPOLITIK INDHOLD Vision, mål og værdier... 4 Sundhed - et fælles ansvar... 5 Sundhed og trivsel blandt udsatte borgere... 7 Sundhed og trivsel blandt børn

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025

SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 SUNDHEDSPOLITIK 2015-2025 - sunde rammer hele livet Indhold Forord ved Stén Knuth og Michael Gram Indledning Center for Sundhed og Omsorg Folkesundhed Torvegade 15 4200 Slagelse Fotos: Forside: Lene Holck

Læs mere

Sundhedspolitik. Alle borgere skal have mulighed for et sundt liv

Sundhedspolitik. Alle borgere skal have mulighed for et sundt liv Sundhedspolitik Alle borgere skal have mulighed for et sundt liv Indhold Indledning...Side 4 Politikkens opbygning... 5 Gennemgående værdier... 6 Samskabelse Lighed i sundhed Tidlig indsats Tilgængelighed

Læs mere

Handleplan for sundhedspolitikken

Handleplan for sundhedspolitikken Social og Sundhed Sundhed og Forebyggelse Sagsnr. 95544 Brevid. 1172777 Ref. RABA Dir. tlf. 46 31 77 28 RasmusBaa@roskilde.dk Handleplan for sundhedspolitikken Sammenlignet med andre kommuner har Roskilde

Læs mere

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne?

Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Hvad er de største sundheds- og forebyggelsespolitiske udfordringer for kommunerne? Temadag om Aalborg Kommunes næste sundhedspolitik, 17. juni 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet

Læs mere

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune

Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Skanderborg Kommune Notat 25. maj 2018 Sundhedsprofilen Hvordan har du det? 2017 Resultatet for Kort om sundhedsprofilen Sundhedsprofilen "Hvordan har du det? 2017" er en spørgeskemaundersøgelse blandt borgere i. Undersøgelsen

Læs mere

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK

ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK SUND SAMMEN ODENSE KOMMUNES SUNDHEDSPOLITIK Kolofon Udgivet: Juni 2019 Udarbejdet af Odense Kommune Fotografer: VisitOdense Odense Kommune Colourbox INDHOLDSFORTEGNELSE Sund Sammen - forord... 4 Vision,

Læs mere

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018.

1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik for 2015-2018. Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sundhed og Omsorg Dato 13. juni 2014 Aarhus kommunes Sundhedspolitik 1. Resume Sammen om sundhed mere af det der virker er Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Læs mere

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er:

Hvor sætter vi ind? Visionen for sundhedsindsatsen er: Sunde borgere nære tilbud Greve Kommunes Sundhedspolitik 2013-2016 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Hvor sætter vi ind?... 4 Tema 1: Sunde borgere, der trives... 5 Tema 2: Den vigtige indsats - når vi er

Læs mere

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre

Det gode og aktive hverdagsliv. Aabenraa Kommunes politik for ældre Det gode og aktive hverdagsliv Aabenraa Kommunes politik for ældre Forord Kære læser! I Aabenraa Kommune har vi en vision om, at alle kommunens ældre borgere har mulighed for at leve et godt, aktivt og

Læs mere

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet?

Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? Hvordan kan sundhedsprofilerne bruges i forebyggelsesarbejdet? KONFERENCE OM SUNDHEDSPROFIL 2013 Region Nordjylland og de nordjyske kommuner, 17. marts 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk

Læs mere

NOTAT. Allerød Kommune

NOTAT. Allerød Kommune NOTAT Resume Sundhedsprofil Allerød 2010 Hvad er sundhedsprofilen? Sundhedsprofilen er baseret på spørgeskemaundersøgelsen Hvordan har du det? 2010, som blev udsendt til en kvart million danskere fra 16

Læs mere

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.

Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni. Velkommen til temadagen Samarbejde om borgernes sundhed og trivsel i almene boligområder Sundheds- og kvartershuset, Aalborg Øst 9. juni.2015 Lisbeth Holm Olsen og Eva Michelle Burchard Center for Forebyggelse

Læs mere

SAMMEN OM SUNDHED. Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet

SAMMEN OM SUNDHED. Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet SAMMEN OM SUNDHED Tine Curtis, Leder af Center for Forebyggelse i praksis, KL Adj. professor Aalborg Universitet og Syddansk Universitet HJØRRING KOMMUNE, JANUAR 2019 SAMMEN OM SUNDHED Danskernes sundhed

Læs mere

Psykiatri- og misbrugspolitik

Psykiatri- og misbrugspolitik Psykiatri- og misbrugspolitik l Godkendt af Byrådet den 25. februar 2013 1 Forord I et debatmøde i efteråret 2012 med deltagelse af borgere, medarbejdere, foreninger, organisationer, samarbejdspartnere

Læs mere

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik

Sammen om sundhed. - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik Udkast i høring Sammen om sundhed - mere af det der virker! Aarhus Kommunes sundhedspolitik 2015-2018 Trivsel skaber sundhed, og man skal tage ansvar for sig selv og andre. Når vi er sammen, tager vi ansvar

Læs mere

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune

Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune Sundhedspolitik for borgerne i Esbjerg Kommune 2011-2014 INDHOLD 2 Forord 3 Visioner og værdier 4 Udfordringer 5 Sundhed - en helhedsorienteret indsats 6 Sådan når vi målet 8 Implementering, evaluering

Læs mere

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014

Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Resultater fra kortlægning af forebyggelsespakkerne - Socialudvalget den 14. maj 2014 Forebyggelsespakkerne Udgivet af Sundhedsstyrelsen Forebyggelsespakkerne: indeholder vidensbaserede faglige anbefalinger

Læs mere

Hvordan har du det? 2017

Hvordan har du det? 2017 #RMsundhedsprofil Hvordan har du det? 2017 Sundhedskoordinationsudvalget 4.4.18 Finn Breinholt Larsen Marie Hauge Pedersen www.defactum.dk 1 Hvordan har du det? 2017 Hvordan har du det? er en del af en

Læs mere

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014

Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Forebyggelsespakkerne som redskab til at skabe kvalitet i forebyggelsen KLs Sundhedskonference, januar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Det overordnede udfordringsbillede

Læs mere

www.centerforfolkesundhed.dk

www.centerforfolkesundhed.dk www.centerforfolkesundhed.dk Hvordan har du det? 2010 SYDDJURS KOMMUNE www.centerforfolkesundhed.dk Disposition Om undersøgelsen Sundhedsadfærd Selvvurderet helbred og kronisk sygdom Sammenligninger på

Læs mere

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune

Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Kommunens arbejde med implementering af Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker 2013 Frederikshavn Kommune Forebyggelse og sundhedsfremme i fokus Sundhed er fysisk, psykisk og social velbefindende et mål

Læs mere

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008

UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 UDKAST TIL SUNDHEDSPOLITIK Dato 19.08.2008 Forord Som følge af kommunalreformen og i forbindelse med at den nye Sundhedslov trådte i kraft, fik Nordfyns kommune den 1. januar 2007 ansvar for det forebyggende

Læs mere

Det sunde liv i den sunde kommune

Det sunde liv i den sunde kommune sund FrederiksSUND Det sunde liv i den sunde kommune Frederikssund Kommune Januar 2008 Grafisk produktion: Prinfoparitas A/S Forord Frederikssund Kommune skal være en sund kommune at leve, bo og arbejde

Læs mere

Københavns Kommunes Sundhedspolitik

Københavns Kommunes Sundhedspolitik Bilag 1: Udkast til Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011-14 Længe Leve København Københavns Kommunes Sundhedspolitik 2011 2014 UDKAST INDHOLD 1. FORORD S. 3 2. LÆNGE LEVE KØBENHAVN S. 4 3. FRA VISION

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE

SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE SUNDHEDSPOLITIK FOR DET GODE LIV I NATURENS RIGE en del af SUNDHEDSPOLITIK FOR NATURENS RIGE forebyggelse INDHOLD 03 Indledning 04 Forslag til indsatser 06 Aximaion et et rempore 07 Velos peruptaspel is

Læs mere

INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK

INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK INVITATION TIL FOLKESUNDHEDSMØDE 28. JANUAR KL. 18.00-20.30 PIXI-DEBATOPLÆG TIL SUNDHEDSPOLITIK 2018-19 Sammen om Sundhed Kommunalbestyrelsen ønsker med dette debatoplæg at sætte retning for det forebyggende

Læs mere