vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Save this PDF as:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros"

Transkript

1 vejledning om person sikkerhed ved anvendelse af brandøvelsesobjekter Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

2 Indledning Denne branchevejledning er en revideret udgave af branchevejledningen Sikkerhed i brandøvelseshuse og røgdykkerbaner, overtændingscontainere og skibsmoduler fra 1998, som nu er udvidet med midlertidige øvelsesfaciliteter, gas- og væskeovertændingsanlæg samt vejledning til instruks for øvelsesobjekter. Branchevejledningens formål er at sikre brand- og redningspersonalets arbejdsmiljø og sikkerhed under uddannelse og træning ved de forskellige øvelsesobjekter, så de kan planlægges, tilrettelægges og udføres fuldt forsvarligt i henhold til Arbejdsmiljølovens bestemmelser.

3 Øvelsesobjekter Som øvelsesobjekter anvendes etablerede øvelsesfaciliteter herunder brandhuse, overtændingscontainere, skibsmoduler, røgdykkerbaner og midlertidige øvelsesfaciliteter, herunder faciliteter der indrettes eller markeres til enkeltstående øvelsesformål. Brandhuse Brandhuse kan opbygges af mursten eller containere - hvor en eller flere containere opstilles, konstrueres og indrettes på en sådan måde, at de simulerer en bygning og indrettes med henblik på afvikling af øvelser, hvor der anvendes afbrænding af faste stoffer, væsker eller gas under sikre forhold. Overtændingscontainere Overtændingscontainere er opbygget og indrettet med henblik på afvikling af overtændingsøvelser under sikre forhold. I overtændingscontainere bliver varmepåvirkningen hurtigt kraftig og koncentreret, hvilket kræver skærpet opmærksomhed fra røgdykkerinstruktøren, således at uheld undgås. Der skal være flere døre bagerst i containeren, så en hurtig evakuering kan foretages. Én af disse døre skal som minimum altid holdes på klem. Alle døre skal kunne skubbes op i flugtretningen. Flammeskærm og skorsten skal være korrekt sikkerhedsmæssigt placeret i overtændingscontaineren og røgdykkerinstruktøren skal have mulighed for at betjene skorstenen (åbne og lukke) via et særligt håndtag. 1

4 Skibsmoduler Skibsmoduler er opbygget og indrettet med henblik på afvikling af øvelser, hvor der trænes slukning af skibsbrande under sikre forhold. På de skoler, hvor der undervises i bekæmpelse af skibsbrande, trænes der jfr. Søfartsstyrelsens uddannelseskrav. Det er røgdykkerinstruktørens ansvar, at oliekar ikke bliver så varme, at risiko for selvantændelse kan opstå. Der skal derfor være flere kar at veksle imellem. Røgdykkerbaner Røgdykkerbaner indrettes som faste anlæg med lukkede og snævre rum eller i særlige indrettede bygninger eller containersystemer. Røgdykkerbaner/ bygninger skal være indrettet med de nødvendige flugtveje. så deltagerne kan tages hurtigt ud. I røgdykkerbaner/bygninger må der kun anvendes vandbaserede røgmidler til markeringen. Som supplerende markering kan f. eks anvendes lys og lyd. Markeringerne skal altid tilpasses deltagernes forudsætninger. Ved anvendelse af røgmarkering i røgdykkerbaner og bygninger skal der kunne skabes sigtbarhed på mindre end et minut. 2

5 Gas- og væskeafbrændingsanlæg Gas- og væskeafbrændingsanlæg kan installeres i containere og brandhuse for at simulere brandforløb og træne slukningsøvelser. Anlæggene skal teknisk dimensioneres og installeres sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Rummene, hvor anlæggene installeres i, skal være udført med ventilationsmuligheder, som sikrer en fuldstændig forbrænding igennem alle øvelserne. Det kan foregå ved hjælp af døre, vinduer eller særlige ventilationsskakte. Tilførsel af væske eller gas til afbrænding betjenes/styres via en særlig dødemandsknap (væske eller gas tilføres kun, når knappen påvirkes). Dødemandsknappen må kun betjenes af røgdykkerinstruktøren, når han opholder sig i afbrændingsrummet. Fra afbrændingsrummet skal der skal være mindst to døre til evakuering direkte til det fri. Anlægget må kun betjenes af røgdykkerinstruktører, som har uddannelse i det/ de specifikke anlæg. Eksempel på væskeafbrændingsanlæg Pumpe Miljøvenligt brændstof 3

6 Midlertidige øvelsesfaciliteter Ved midlertidige øvelsesfaciliteter forstås objekter, redningsberedskabet kan anvende, for at øve indsats omkring specielle objekter, eksempelvis særlige virksomheder, transportmidler, skoler mv. Der må ikke gennemføres øvelser med indvendig slukning i disse objekter. Før gennemførelse af øvelser i midlertidige øvelsesfaciliteter skal der udarbejdes en målbeskrivelse for øvelsen samt en instruks for øvelsesobjektet. Disse udarbejdes af den øvelsesansvarlige i samarbejde med sikkerhedsrepræsentanten. Ved planlægningen af øvelsen skal der udvises særlig opmærksomhed mod objektets indretning, f. eks sikring mod utilsigtet start af maskiner, risiko for fald fra højde mv. Ved øvelser, hvor der anvendes vandbaserede røgmidler til markering, gælder samme sikkerhedsforhold som ved røgdykkerbaner (sigtbarhed på mindre end et minut). 4

7 Instruktørkompetencer Røgdykkerinstruktør En holdleder, der har gennemgået kurset røgdykkerinstruktør, har kompetence til at planlægge, tilrettelægge og gennemføre uddannelse for røgdykkere og skal ved en af Beredskabsstyrelsens skoler have gennemgået og bestået: Holdlederuddannelse Indsats Røgdykkerinstruktør Evt. suppleret med instruktørkursus i brug af overtændingscontainer Evt. suppleret med taktisk brandventilation Evt. suppleret med et særligt kursus i betjening af gas- og væskeafbrændingsanlæg. Holdleder/hjælpeinstruktør Holdlederen har kompetence til under øvelser at følge deltageren, evaluere hans røgdykkeradfærd samt virke som hjælper ved røgdykkerøvelser. Skal ved en af Beredskabsstyrelsens skoler have gennemgået og bestået: Holdlederuddannelse Indsats. 5

8 Sikringshold I forbindelse med planlægning af uddannelse og øvelser vurderer røgdykkerinstruktøren, om der i den konkrete uddannelse eller øvelse er behov for sikringshold. Hvis der er behov for sikringshold, skal holdet bestå af 2 personer, som bemander en selvstændig sikringsslange, som er uafhængig af den primære angrebsslanges vandforsyning. Røgdykkerinstruktøren skal i hvert tilfælde vurdere behovet for sikringsholdets sammensætning og kompetence (grunduddannet/ funktionsuddannet) samt deres opgave under afviklingen af uddannelsen eller øvelsen. Instruktørerne, som deltager i uddannelsen eller øvelsen, kan indgå som en del af sikringsholdet. Opgaven samt placeringen af sikringshold skal være beskrevet i Instruks for øvelsesobjekt. Se bilag 1. Sikringshold, som har gennemført og bestået Funktionsuddannelse Indsats, har kompetence til at blive indsat i forbindelse med utilsigtede hændelser i øvelsesobjekter med ild og varme. Røgdykkerinstruktøren skal instruere sikringsholdet i deres placering og opgave i forbindelse med uddannelsen eller øvelsen. Sikringshold, som har gennemført og bestået Grunduddannelse Indsats, har kompetence til at blive indsat i forbindelse med utilsigtede hændelser i øvelsesobjekter, hvor der ikke er ild. Røgdykkerinstruktøren skal instruere sikringsholdet i deres placering og opgave i forbindelse med uddannelsen eller øvelsen. 6

9 Deltagerforudsætninger Øvelsesdeltager Det er generelt vigtigt for en brandmand at være i god psykisk balance og fysisk form. (Se Branchevejledningen om fysisk træning samt BRS elevhæfte til lærebog i brandtjeneste Fysiske og psykiske krav til brandmanden ) På øvelsestidspunktet skal man som øvelsesdeltager være frisk, veludhvilet og i naturlig væskebalance (se BRS elevhæfte til lærebog i brandtjeneste Kroppens reguleringsmekanismer ). Deltageren har selv ansvaret for at informere om forhold, som kan have indflydelse på hans fulde deltagelse i øvelsen (sygdom, skader mm.). Under øvelsesforløbets pauser skal deltageren have mulighed for at drikke tilstrækkelig væske for at opretholde sin naturlige væskebalance. Efter øvelsen skal man som øvelsesdeltager drikke yderligere væske for at sikre den naturlige væskebalance i kroppen. Indsatsbeklædning Alle, som deltager i øvelsen, skal være iført korrekt indsatsbeklædning samt indsatsstøvler, brandindsatshjelm, brandhandsker og røgdykkerhætte (jfr. Vejledning om indsatsbeklædning fra BSR 4 og Vejledning om røgdykning fra BAR transport og engros, samt BRS elevhæfte til lærebog i brandtjeneste Personligt beskyttelsesudstyr for indsatspersonale ). 7

10 Mellem/underbeklædning Mellembeklædningen skal tilpasses den type indsatsdragt, der anvendes (jfr. EN ). Det vil sige, at der hvor hele varmebeskyttelsen opfyldes af indsatsdragtens opbygning, skal mellem/underbeklædningens primære opgave være at have gode svedtransporterende egenskaber i en flammehæmmet kvalitet mærket med EN 531. Den flammehæmmede beskyttelse er vigtig, fordi der kan ske en flammepåvirkning fra dragtens åbninger, hvilket blandt andet er set ved forsøg på den såkaldte Termoman. (Se vejledning om Personligt beskyttelsesudstyr fra BAR transport og engros samt BRS elevhæfte til lærebog i brandtjeneste Personligt beskyttelsesudstyr for indsatspersonale ). Åndedrætsværn Det er instruktørernes ansvar at deltagerne er instrueret i korrekt brug af det åndedrætsværn, der skal benyttes under øvelsen. Instruktørerne skal sikre sig, at deltagerne har foretaget funktionsafprøvning af trykluftsapparatet, herunder: Visuel - indhold - tæthed - fløjte - maske (se BRS elevhæfte til lærebog i brandtjeneste Åndedrætsbeskyttelsesudstyr ). 8

11 Tilrettelæggelse, instruktion samt afvikling af øvelser Generelt Øvelser med røgdykning skal varsles, så deltagerne har mulighed for at opfylde deltagerforudsætningerne som beskrevet tidligere i denne branchevejledning. Der skal foreligge en skriftlig instruks for anvendelse af øvelsesobjekter. Instruksen skal indeholde den nødvendige information som sikrer, at røgdykkerinstruktøren kan anvende objektet sikkerhedsmæssigt forsvarligt. Se vejledning til udarbejdelse af instruks, bilag 1. Tilrettelæggelse Røgdykkerinstruktøren skal inden øvelsesstart have gennemgået og forstået instruksen samt have kontrolleret øvelsesobjektet. Røgdykkerinstruktøren skal ydermere have forstået formål og mål med øvelsesindholdet samt øvelsesscenariet. Instruktion Røgdykkerinstruktøren skal inden øvelsesstart have informeret deltagerne om formål og mål med øvelsen. Endvidere skal øvelsesdeltagerne være bekendt med øvelsesobjektets indretning samt sikkerhedsforanstaltninger - herunder nødudgange. 9

12 Afvikling af øvelsen Røgdykkerinstruktøren/holdlederen skal under øvelsen følge indsatsen og sikre, at der ikke opstår risikable forhold for mandskabet. Ved øvelser, hvor der alene anvendes vandbaseret røgmarkering, fra f. eks røggenerator, kan røgdykkerinstruktøren efter en konkret risikovurdering ændre på den gennemgåede øvelsesopstilling. Ændringen skal være relevant og realistisk. Deltagerne informeres inden indtrængning om, at ændringer i øvelsesopstillingen kan forekomme. Ved røgdykkerøvelser, hvor der anvendes brandmarkering, etableres såvel angrebsslange som sikringsslange. Angrebsslange og sikringsslange skal fungere uafhængig af hinanden, begge med selvstændig vandforsyning. Sikringsslangen skal min. yde 200 l/min. Strålerør afprøves inden øvelsesstart. Instruktøren må først tænde op, når deltagerne er klar til indsats. Ved øvelser, hvor der anvendes fuld åndedrætsbeskyttelse, må indsatstiden af hensyn til den fysiske belastning ikke overbelaste den enkelte røgdykker. Mellem hvert flaskeskift skal der holdes tilstrækkelig pause, (minimum 30 min. eller til deltageren melder sig klar igen) så deltageren har mulighed for at restituere sig og hindre varmeophobning i kroppen. Pausen bruges til at nedbringe legemstemperaturen samt indtagelse af væske i rigelige mængder. Det er vigtigt at indtage væske før, under og efter øvelsen. Personale, der har vagt, skal kunne røgdykke fuldt forsvarligt og effektivt i tilfælde af alarm. Derfor skal der tages særligt hensyn til planlægningen af røgdykkerøvelser for personalet, som er i vagt. 10

13 Brandmarkering Brandmarkeringens størrelse skal afpasses øvelsens uddannelsesmæssige formål. Optænding af brandmarkeringen skal afpasses til den forventede tid, røgdykkerne anvender til klargøring og indsats mod brandmarkeringen. Der anvendes udelukkende faste materialer til brandmarkering. I forbindelse med optænding må der anvendes mindre mængder af brandfarlige væsker klasse II og III. Til markering i skibsmoduler kan der anvendes klasse III væsker, jfr. uddannelseskrav fra Søfartsstyrelsen. I forbindelse med væskeovertændingsanlæg må der kun anvendes klasse III væsker. Temperatur: Røgdykkerinstruktøren/holdlederen skal sikre, at der ikke sker skader på mandskab og materiel på grund af for stor varmepåvirkning. Derfor skal røgdykkerinstruktøren/holdlederen kontrollere, at røgdykkerne bevæger sig lavt i varme omgivelser. I deltagernes opholdszone må rumtemperaturen i højden 120 cm. ikke overstige 200 o C. Dette skal kontrolleres ved termometre med akustiske signalgivere i brandøvelsesobjektet, som signalerer til instruktøren, hvis temperaturen kommer over den kritiske grænse på de 200 o C. Uheldsberedskab Der skal etableres sikker kommunikation mellem røgdykkerinstruktør/holdleder og øvelsesdeltagere. Se branchevejledningerne om Røgdykning og om Radiokommunikation samt BRS emnehæfte Indsats. Ved enhver øvelse skal der være etableret førstehjælps- og genoplivningsudstyr samt udstyr til behandling af brandskader. Der skal ved brug af alle øvelsesobjekter etableres direkte alarmmulighed til Det kan være en permanent telefon, mobiltelefon eller radioforbindelse til betjent vagtcentral. 11

14 Bilag 1. Vejledning for udarbejdelse af instruks. Instruks for øvelsesobjekt Øvelsesobjektets adresse Den nærmere adresse (vej eller område) beskrives her. Øvelsesobjektet Herunder beskrives øvelsesobjektets muligheder og begrænsninger. Markering Markeringsmulighederne beskrives herunder. Nødudgange/flugtveje/instruktørgange eller -lokaler. Flugtveje samt særlige flugtvejsforhold beskrives nærmere herunder. Sikringshold Herunder beskrives sikringsholdets placering og opgave under øvelsen. Vandforsyning Vandforsyningsmuligheder, trykforøger eller andre relevante forhold beskrives herunder. Førstehjælps- og genoplivningsudstyr Herunder beskrives, hvilket udstyr der skal medbringes samt placering af udstyret i området eller i køretøjer. Uhelds- og alarmeringsprocedure Stedets uheldsprocedure (interne radiokommunikation) samt alarmeringsprocedure beskrives nærmere herunder. OBS! Denne instruks kan downloades i en word-udgave, så man selv kan lave sine tilføjelser under hvert afsnit. Gå ind på 12

15 Referencer og lignende Henvisninger og litteraturliste: Lov nr. 268 af 18. marts 2005 om Arbejdsmiljø med senere ændringer Bekendtgørelse nr. 559 af 17. juni 2004 og nr af 17. december 1997 om arbejdets udførelse Bekendtgørelse nr af 18. december 1996 om sikkerhedskrav til personlige værnemidler Bekendtgørelse nr. 746 af 28. august 1992 om brug af personlige værnemidler med senere ændringer (Se i øvrigt Arbejdstilsynet s hjemmeside om ændrede bekendtgørelser mv.) At-meddelelse D.5.4. om åndedrætsværn. Marts 2003 At-vejledning A.1.8 gravide- og ammendes arbejdsmiljø DS EN 137 Trykluftapparater DS EN Kredsløbsapparater DS/EN ISO DS/EN ISO del 1+ 2 indsatsstøvle EN 443/2006 Brandmandshjelme EN 469/2006 Branddragter EN 531 Krav til ikke brændbare klæder EN 659 Brandmandshandsker DS EN Røgdykkerhætte pren ISO Sikkerhedsfodtøj til brandbekæmpelse Branchevejledning om røgdykning Branchevejledning om personligt beskyttelsesudstyr Branchevejledning om fysisk træning Branchevejledning om radiokommunikation BRS lærebøger i brandtjeneste samt indsats. Denne vejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros af Brancheudvalget for Brandog Redning. Brancheudvalget består af repræsentanter for FKB Foreningen af Kommunale Beredskabschefer, FOA Fag og Arbejde, Falck Danmark A/S og 3F, Fagligt Fælles Forbund. Arbejdstilsynet har haft branchevejledningen til gennemsyn og finder, at indholdet er i overensstemmelse med lovgivningen. Arbejdstilsynet har alene vurderet branchevejledningen, som den foreligger og har ikke taget stilling til, om den dækker samtlige relevante emner inden for området. Vejledningen har desuden været forelagt Beredskabsstyrelsen, hvis bemærkninger er indarbejdet i vejledningen. Vejledningen kan bestilles af organisationernes medlemmer gennem egen organisation eller via Fællessekretariatet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros, H.C. Andersens Boulevard 18, 1787 København V. Tlf.: eller Vejledningen kan købes gennem: Videncenter for Arbejdsmiljø, ArbejdsmiljøButikken, Lersø Parkallé 105, 2100 København Ø eller via Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Layout: Søren Sørensens Tegnestue Tryk: PrintDivision 1. udgave, 1. oplag år 2009 ISBN nummer Vare nr

16

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. sikkerhed. og arbejdsmiljø i sygetransportvogne. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning sikkerhed og arbejdsmiljø i sygetransportvogne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet for Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Læs mere

RØGDYKNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 2002 BRANCHEVEJLEDNING

RØGDYKNING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 2002 BRANCHEVEJLEDNING RØGDYKNING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 2002 BRANCHEVEJLEDNING Målet er at forebygge ulykker og sygdom i forbindelse med røgdykning Definitioner: Røgdykkere er brandfolk, der i kraft

Læs mere

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til nyansatte indenfor brand og rednings området Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Til nyansatte indenfor brand- og redningsområdet Som nyansat i brand- og redningsbranchen er det vigtigt,

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2015 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER BRANCHEVEJLEDNING

PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER BRANCHEVEJLEDNING BRANCHEVEJLEDNING PERSONLIGT BESKYTTELSESUDSTYR FOR BRAND- OG REDNINGSMANDSKAB TIL BRUG VED UHELD MED FARLIGE STOFFER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kemikaliedykkeres beskyttelsesudstyr

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2014 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse 2017 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne for indsatspersonalet

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING NY UDGAVE 2018 SIKKERHED OG SUNDHED VED RØGDYKNING. Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING NY UDGAVE 2018 SIKKERHED OG SUNDHED VED RØGDYKNING. Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING NY UDGAVE 2018 SIKKERHED OG SUNDHED VED RØGDYKNING Branchearbejdsmiljøudvalget for transport og engros SIKKERHED OG SUNDHED VED RØGDYKNING Formålet med denne branchevejledning er at forebygge

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING INDSATS- BEKLÆDNING TIL AMBULANCE- TJENESTE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING AMBULANCE- INDSATS- BEKLÆDNING TIL TJENESTE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING OM INDSATSBEKLÆDNING TIL AMBULANCETJENESTE 1 Definition Ved indsatsbeklædning

Læs mere

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORFLYTNINGSTEKNIK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning FORFLYTNINGSTEKNIK i ambulance og sygetransport Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af brancheudvalget for brand- og redning under BAR

Læs mere

ammunition, sprængstoffer og gasser

ammunition, sprængstoffer og gasser ISBN nr.: 87-91106-26-5 Vare nr.:16 20 34 2. udgave 2. oplag, 2006 Tryk: PrintDivision Layout: Søren Sørensen s Tegnestue Branchevejledning i sikker håndtering af ammunition, sprængstoffer og gasser 1

Læs mere

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen:

Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Repetitionsspørgsmål inden start på Holdlederuddannelsen: Nedenstående spørgsmål er udarbejdet med henblik på at kommende deltagere på Holdlederuddannelsen har mulighed for at teste viden og fagligt niveau

Læs mere

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning 2012 FORHOLDSREGLER VED INDSATS PÅ ASBEST- FORURENEDE BRAND- OG SKADESTEDER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Indledning Asbest blev anvendt i en række bygningsmaterialer

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2018 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål at træne og videreudvikle kompetencerne

Læs mere

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros arbejdsmiljøarbejdet i virksomheder med under 10 ansatte uden arbejdsmiljøorganisation Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Eksempler på materialer fra Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros PLIGTER, ANSVAR OG POTENTIELLE GEVINSTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad har jeg egentlig pligt til? Hvis skyld er det, hvis noget går galt på virksomheden? Og hvem har ansvaret

Læs mere

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser

Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Retningslinjer for Brand- og Evakueringsøvelser Baggrund For visse bygninger fastlægger byrådene én gang om året, hvorvidt der skal gennemføres en brand- og evakueringsøvelse. Formål Disse retningslinjer

Læs mere

Arbejdspladsvurdering

Arbejdspladsvurdering Arbejdspladsvurdering Alle virksomheder skal udarbejde en skriftlig arbejdspladsvurdering. En såkaldt APV. Det fremgår af arbejdsmiljøloven. Den skriftlige APV skal revideres senest hvert 3. år. APV skal

Læs mere

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

MODTAGER KULTUR. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros MODTAGER KULTUR Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvordan tager vi godt imod? Hvor gode er vi egentlig til at få nye kolleger til at føle sig velkomne i vores afdeling eller på virksomheden?

Læs mere

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord

RÅD GODE ADRESSER OG TELEFONNUMRE VED RENGØRING OM ARBEJDSMILJØ. Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord ADRESSER OG TELEFONNUMRE Sekretariat for BFA Transport, Service Turisme og Jord til Bord H.C. Andersens Boulevard 18 1787 København V www.bfa5.dk Arbejdstagersekretariatet Kampmannsgade 4 1790 København

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik

udstyr og oprettelse af rensepunktet en CBRN hændelse væskebehov taktik Deltageren kan i samarbejde med andre løse de forskellige CBRN opgaver uden for område med direkte kontakt på opgaver der skal løses ved CBRN skadestedet under anvendelse af hændelser grundlæggende tekniske

Læs mere

gode om arbejde med kemikalier

gode om arbejde med kemikalier gode om arbejde med kemikalier 10 GODE RÅD OM ARBEJDE MED KEMIKALIER Her er 10 gode råd om arbejde med farlige kemikalier. De 10 gode råd handler om principperne for forebyggelse, og hvordan man sikrer

Læs mere

Oplæg til øvelsesafvikling

Oplæg til øvelsesafvikling Oplæg til øvelsesafvikling Øvelse Kompetencemål Indholdstemaer Sted: Instruktør/kontakt Bemærkning 1 Deltageren kan selvstændigt og i samarbejde med andre virke som røgdykker og på en sikkerhedsmæssig

Læs mere

Det var arbejdsgruppens formål at evaluere skæreslukkeren, nærmere at undersøge om skæreslukkeren:

Det var arbejdsgruppens formål at evaluere skæreslukkeren, nærmere at undersøge om skæreslukkeren: FORSØG MED SKÆRESLUKKER I PERIODEN APRIL - JUNI 2007 RAPPORT V. 1.3 TIL OFFENTLIGGØRELSE KØBENHAVNS BRANDVÆSEN BRAND- & REDNINGSAFDELINGEN H. C. ANDERSENS BOULEVARD 23 1553 KØBENHAVN V Side 1 af 9 /HET

Læs mere

personligt beskyttelsesudstyr til brug ved brand

personligt beskyttelsesudstyr til brug ved brand branchevejledning 2012 personligt beskyttelsesudstyr til brug ved brand og redningsindsatser Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indhold Introduktion... 1 Hjelme... 2 Brandindsatsdragt...

Læs mere

Hjælperøgdykkerkursus

Hjælperøgdykkerkursus Bestemmelser for funktionsbestemte uddannelser Hjælperøgdykkerkursus Formål Formålet med uddannelsen er at give deltageren den nødvendige viden og de nødvendige færdigheder til at indgå i virksomhedens

Læs mere

Mobile arbejdspladser

Mobile arbejdspladser Mobile arbejdspladser ISO-standard skibscontainere ved midlertidigt arbejde af kort varighed Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon:

Læs mere

Vedligeholdelsesuddannelse indsats Sønderborg Brand & Redning -/JG

Vedligeholdelsesuddannelse indsats Sønderborg Brand & Redning -/JG Vedligeholdelsesuddannelse indsats 2017 0 Vedligeholdelsesuddannelse indsats 2017 I den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse skal redningsberedskabet søge at: inddrage identificerede risikoelementer

Læs mere

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015

Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Lektionsplaner for ringøvelserne 2015 Øvelse 1 - Brandhuset: Afsøgningsteknikker Evaluering med fokus på Instruktøroplæg med sikkerhedsgennemgang selvstændigt og i og redning af klasse 1 den enkelte deltagers

Læs mere

BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE TØRKE. Emne: Afsnit: 4.1.0 Side: 1/14 Dato: 06-12-2011. (Brandkonkurrence)

BEREDSKABSFORBUNDETS LANDSSTÆVNE TØRKE. Emne: Afsnit: 4.1.0 Side: 1/14 Dato: 06-12-2011. (Brandkonkurrence) Side: 1/14 Generelt Konkurrencen omfatter pakning, udlægning af brandmateriel, indtrængning i bygning, personredning, indvendig slukning, trinvis førstehjælp til bevidstløse uden vejrtrækning samt flaskeskift

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING FYSISK TRÆNING FOR BRAND- OG AMBULANCEFOLK

BRANCHEVEJLEDNING FYSISK TRÆNING FOR BRAND- OG AMBULANCEFOLK BRANCHEVEJLEDNING FYSISK TRÆNING FOR BRAND- OG AMBULANCEFOLK Du skal give dig tid til at motionere, ellers skal du give dig tid til sygdom på et senere tidspunkt Branchearbejdsmiljørådet for transport

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2013 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

ved brand redningslifte sikkerhed ved brug af stiger og springpuder og redningsopgaver branchevejledning

ved brand redningslifte sikkerhed ved brug af stiger og springpuder og redningsopgaver branchevejledning branchevejledning sikkerhed ved brug af stiger redningslifte og springpuder ved brand og redningsopgaver Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indhold Formål med denne branchevejledning og indledning...

Læs mere

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012

Indsats. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Indsats Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Indsats 2012 Den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse har til formål løbende at træne og videreudvikle

Læs mere

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Kursistmateriale om undervisning i godt arbejdsmiljø på havne Indledning Dette materiale til

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING SIKKERHED VED SEJLADS MED REDNINGS- BADE Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Denne branchevejledning er udarbejdet af Planudvalget for brand og redning for at sikre, at

Læs mere

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

en nem til et bedre arbejdsmiljø og direkte vej Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros en nem og direkte vej til et bedre arbejdsmiljø Gode råd om arbejdsmiljøorganisation og APV Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Sådan etablerer I en arbejdsmiljøorganisation Er I 10 eller

Læs mere

branchevejledning sikkerhed og sundhed under øvelser og træning af brand- og redningsfolk Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

branchevejledning sikkerhed og sundhed under øvelser og træning af brand- og redningsfolk Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning sikkerhed og sundhed under øvelser og træning af brand- og redningsfolk branchevejledning BRANCHEVEJLEDNING Fysisk træning For brand- og ambulancefolk Du skal give dig tid til at motionere,

Læs mere

Beredskabsplan Sejerø

Beredskabsplan Sejerø Dato: 13/4 2018 Rev: Initialer: TC/LH Beredskabsplan Sejerø Side 1 af 6 1. Indledning. 2. Beredskabets opbygning 3. Brandalarm 4. Stormflod 5. Olieforurening på kystnære områder 6. Krisehjælp 7. Uddannelse

Læs mere

Personligt beskyttelsesudstyr til brand- og redningsfolk

Personligt beskyttelsesudstyr til brand- og redningsfolk Personligt beskyttelsesudstyr til brand- og redningsfolk BRANCHEVEJLEDNING Indledning Denne vejledning omfatter de vigtigste krav til det personlige beskyttelsesudstyr, som indsatspersonale skal anvende

Læs mere

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling

Falck Kursus Giv dine medarbejdere mulighed for individuel udvikling Vil du vide mere? Ring til Falck på telefon 7010 2031-2 Falck Erhverv, Trindsøvej 4-10, 8000 Århus C, E-mail: erhverv@falck.dk www.falck.dk/erhverv www.prinfodjurs.dk Tel. +45 86 48 36 33 Falck Kursus

Læs mere

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

RISIKO VURDERING. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros RISIKO VURDERING Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros 1 Hvad er risikovurdering? Fald og snublen, tunge løft, risiko for vold fra en passager eller risikoen for at blive påkørt af en truck.

Læs mere

Brandventilation. Grundlæggende teknik og taktik for holdledere

Brandventilation. Grundlæggende teknik og taktik for holdledere Brandventilation Grundlæggende teknik og taktik for holdledere Formål med ventilation Reducere røgfaren for indespærrede og øge flugt mulighederne Øge røgdykkernes sikkerhed som følge af: - reduktion i

Læs mere

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner

Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner Mobiltelefoni vejledning om arbejde i nærheden af sendeantenner CO-industri Vester Søgade 12,2. 1790 København V Telefon: 3363 8000 Telefax: 3363 8091 E-mail: co@co-industri.dk www.co-industri.dk Dansk

Læs mere

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros pengehåndtering i bus og taxi Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Pengehåndtering i bus og taxi Indhold: Penge en del af dit arbejde Tal ikke om pengene... 1 I løbet af arbejdsdagen... 1 Når

Læs mere

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter

BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER. Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter BRANCHEARBEJDSMILJØRÅDET FOR SERVICE- OG TJENESTEYDELSER Branchevejledning om kommunikation/ sikkerhedsalarm ved værditransporter Forord Vejledningen er udsendt af Branchearbejdsmiljørådet for service-

Læs mere

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ

VELKOMMEN. til temadag om ARBEJDSMILJØ VELKOMMEN til temadag om ARBEJDSMILJØ Dagens program Formiddag Velkommen, præsentation og aftaler Rammen om arbejdsmiljø Fysisk APV Eftermiddag Psykisk arbejdsmiljø Redskaber i hverdagen Trivsels APV Spørgehjørnet

Læs mere

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand

God forebyggelsesadfærd november 2013. Undgå kræft i arbejdet som brandmand God forebyggelsesadfærd november 2013 Undgå kræft i arbejdet som brandmand Udgivet af: Københavns Brandvæsen, Beredskabscenter Aalborg, Odense Brandvæsen, Aarhus Brandvæsen, Falck Danmark, Foreningen af

Læs mere

Stations dimensionering på Djursland anno 2013.

Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Stations dimensionering på Djursland anno 2013. Version 1.0 Denne dimensionering bygger på kommentar, henvisninger og anbefalinger fra den dimensionering Anders Enggaard har analyseret sig frem til. Analyse

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved ulykker på Marselisborg Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af Miljø- og Sikkerhedsudvalget, Marselisborg

Læs mere

Beredskabsplan Orø. Dato: 13/ Rev: Initialer: TC/LH

Beredskabsplan Orø. Dato: 13/ Rev: Initialer: TC/LH Dato: 13/4 2018 Rev: Initialer: TC/LH 1. Indledning. 2. Beredskabets opbygning 3. Brandalarm 4. Stormflod 5. Olieforurening på kystnære områder 6. Krisehjælp 7. Uddannelse og øvelser 8. Instruks. INDLEDNING.

Læs mere

Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Virksund Lystbådehavn Sandkrogen 10, 7840 Højslev Beredskabsplan for indsats ved uheld på Virksund Lystbådehavn Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Udarbejdet af

Læs mere

Kommunikation. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation

Kommunikation. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation Kommunikation Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation 2011-2013 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Kommunikation 2011-2013 Nedenfor er anført plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse,

Læs mere

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning

Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Besparelses muligheder hos Brand & Redning Herning Hoved overskrift Beløb Konsekvens 1. Nedlæggelse af hjælpebrandstation i Feldborg Stationen har ca. 8-13 udrykninger om året 6. Længere kørervej til Haderup

Læs mere

arbejde over skulderhøjde

arbejde over skulderhøjde Branchearbejdsmiljørådet (BAR) for transport og engros medvirker ved løsning af sikkerheds- og sundhedsspørgsmål inden for transport og engroshandel og understøtter arbejdsmiljøindsatsen på branche- og

Læs mere

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros FALDSIKRING VED ANHUGNING AF CONTAINER- OG SKURELEMENTER Faldsikring ved anhugning af container-

Læs mere

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg

Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg 2013 Vejledning Stigrør og trykforøgeranlæg Denne Vejledning er udarbejdet i samarbejde mellem Aalborg, Odense, Aarhus og Københavns beredskaber. Anders Brosbøl Beredskabscenter Aalborg 31-05-2013 18.

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros BRANCHEVEJLEDNING KØRSEL MED TRUCK Indledning Trucks, el-heste og andre løftevogne bruges i stort omfang på lagre. Arbejdstilsynets

Læs mere

Indsats. Obligatorisk efter og vedligeholdelsesuddannelse Indsats, 2019 til 2023 Manuelt og Holdlederniveau

Indsats. Obligatorisk efter og vedligeholdelsesuddannelse Indsats, 2019 til 2023 Manuelt og Holdlederniveau Indsats Obligatorisk efter og vedligeholdelsesuddannelse Indsats, 2019 til 2023 Manuelt og Holdlederniveau Obligatorisk efter og vedligeholdelsesuddannelse Indsats, 2019 til 2023 Obligatorisk efter- og

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED. med lageradresse SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN FIREWORKS DENMARK ENGROS A/S BALLEGÅRDSVEJ 10, 6040 EGTVED med lageradresse ERHVERVSPARK VANDEL, NORDLIGE PARALLELBANE 8-16, 7184 VANDEL Revideret: 14.1.2015

Læs mere

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG

SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG SIKRING AF CO 2 -BRANDSLUKNINGS- ANLÆG VEJLEDNING Arbejdsmiljø i Jern- og metalindustrien Industriens Branchearbejdsmiljøråd Postbox 7777 1790 København V Telefon: 7023 1543 Telefax: 7023 1540 E-mail:

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING. Sikkerhed ved brug af stiger og redningslifte ved brand- og redningsopgaver. DS/EN-standarder af betydning for stigevejledningen

BRANCHEVEJLEDNING. Sikkerhed ved brug af stiger og redningslifte ved brand- og redningsopgaver. DS/EN-standarder af betydning for stigevejledningen DS/EN-standarder af betydning for stigevejledningen PrEN1147: Portable Ladders for Fire Service Use Dette forslag til standard omhandler transportable stiger til brug ved brandslukning og lignende opgaver.

Læs mere

DBI vejledning 10, del 1

DBI vejledning 10, del 1 2. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 1 Brandsikringsforanstaltninger Planlægning og gennemførelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning..................................

Læs mere

På gensyn til mange spændende uddannelsestimer i Beredskab og Sikkerhed.

På gensyn til mange spændende uddannelsestimer i Beredskab og Sikkerhed. UDDANNELSPLAN FOR BEREDSKAB OG SIKKERHED 20 Kære Kollegaer Hermed følger vores uddannelsesplan for 20. Vi glæder os til at fortsætte den faglige udvikling af frivillige, brandmænd, holdledere og indsatsledere

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Beredskabsplan Nekselø

Beredskabsplan Nekselø Dato: 13/4 2018 Rev: Initialer: TC/LH Beredskabsplan Nekselø Side 1 af 6 1. Indledning. 2. Beredskabets opbygning 3. Brandalarm 4. Stormflod 5. Olieforurening på kystnære områder 6. Krisehjælp 7. Uddannelse

Læs mere

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL

Beredskabskommissionen Syddjurs og Norddjurs Kommuner BESLUTNINGSPROTOKOL BESLUTNINGSPROTOKOL Sted: Ebeltoft Brandstation Kirkegade 30, 8400 Ebeltoft Øvrige deltagere: Jan Lindstrøm (frivillige, observatør), afbud Jan Møller Nielsen (medarbejder repræsentant, observatør) Dato:

Læs mere

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker

At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6. Arbejde med brandfarlige væsker At-VEJLEDNING STOFFER OG MATERIALER C.0.6 Arbejde med brandfarlige væsker Vejledning om forebyggelse af brandfare ved arbejde med organiske opløsningsmidler og andre brandfarlige væsker August 2005 Erstatter

Læs mere

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både

Beredskabsplan. for indsats ved uheld på Ry Marina. Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Beredskabsplan for indsats ved uheld på Ry Marina Ved brand, drukneulykker, personskader, forureningsulykker og synkende både Indhold: 1. Formål 2. Alarmering 3. Brand 4. Drukneulykker 5. Personskader

Læs mere

Alene-arbejde må man det?

Alene-arbejde må man det? Alene-arbejde må man det? Forord Alene-arbejde er ikke en risikofaktor i sig selv, men ansatte skal ikke sættes til arbejde som er særligt farligt at udføre alene, og ansatte som arbejder alene må ikke

Læs mere

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

Branchevejledning. distribution. af varer. Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Branchevejledning distribution af varer Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros branchevejledning om distribution af varer Indhold Indledning... 1 Transport- og adgangsveje.... 2 Parkering...

Læs mere

Retningslinjer for brandvagter

Retningslinjer for brandvagter Retningslinjer for brandvagter Baggrund Når Haderslev Brand og Redning giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal være en

Læs mere

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros kursistopgaver arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Samarbejde mellem Check-in og bagagehåndtering Ud fra de to film skal I diskutere, hvordan korrekt

Læs mere

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS

Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS Bilag 1 Retningslinier for obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse i Funktionsområde INDSATS 2006 For hver af de 12 øvelser er nedenfor anført, hvad øvelsen skal omhandle. Indholdet svarer til en del af

Læs mere

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen

Det er billigere at viske ud end at flytte mure. - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen Det er billigere at viske ud end at flytte mure - en vejledning i at inddrage medarbejderne i byggeprocessen 1 Det er billigere at viske ud end at flytte mure Arbejdsmiljøsekretariatet Studiestræde 3,3.

Læs mere

Organisering af indsatsområde

Organisering af indsatsområde Organisering af indsatsområde Generelt Et indsatsområde er afgrænset af en ydre afspærring, inden for hvilken skadestedet findes afgrænset af en indre afspærring. Det er indsatsleder-redningsberedskab,

Læs mere

EKSTERN BEREDSKABSPLAN

EKSTERN BEREDSKABSPLAN APM TERMINALS EKSTERN BEREDSKABSPLAN 1 Forord... 3 2 Planens mål... 3 3 Indsatsleder politi (ISL-PO) opgaver... 3 4 Indsatsleder redningsberedskab (ISL-RB) opgaver... 3 5 Ansvarsfordeling ved iværksættelse

Læs mere

Anvisninger for brug af Brandvagter

Anvisninger for brug af Brandvagter Anvisninger for brug af Brandvagter Baggrund Når Brand & Redning Sønderjylland giver tilladelse til et arrangement, kan der, som vilkår for tilladelsen stilles krav om, at der under arrangementet skal

Læs mere

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10)

Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Arbejdstilsynet (vejledning A.1.10) Flugtveje og sikkerhedsbelysning (nødbelysning) på faste arbejdssteder 1. Afgrænsning Denne vejledning oplyser om kravene i arbejdsmiljølovgivningen til flugtveje og

Læs mere

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr.

HØRESKADER. Branchevejledning om forebyggelse af. Forsvar og politi. 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. Branchevejledning om forebyggelse af HØRESKADER Forsvar og politi 2. udgave 2.oplag, 2005 ISBN nr. 87-91106-25-7 Vare nr. 162033 Layout: www.zenario.com Tryk: PrintDivision Vejledningen henvender sig til

Læs mere

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole

Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Sikkerhedsinstruks for sejlads med mindre fartøjer for Sorø Akademis Skole Hvilket fartøj gælder denne sikkerhedsinstruks for? 16 kajakker, 12 kanoer og 2 robåde 1. Identifikation af rederen Skriv navn

Læs mere

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN

SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SYDØSTJYLLANDS POLITI S EKSTERNE BEREDSKABSPLAN SHELL RAFFINADERIET EGESKOVVEJ 265, 7000 FREDERICIA Revideret: 14.1.2015 Politistaben Planenheden Side 2 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3 2. Planens mål...

Læs mere

Beredskabsplan Reersø.

Beredskabsplan Reersø. Dato: 13/4 2018 Rev: Initialer: TC/LH Beredskabsplan Reersø. Side 1 af 5 1. Indledning. 2. Beredskabets opbygning 3. Brandalarm 4. Stormflod 5. Olieforurening på kystnære områder 6. Krisehjælp 7. Uddannelse

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE

BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE BRANCHEVEJLEDNING OM SIKKERHED VED STENSAVE Indhold 3 Indledning 4 Typer af stensave Save med horisontal kørende klinge Bevægeligt emne 7 Præcisionsarbejde 8 Generelt Betjening Manglende udsyn 9 Vær opmærksom

Læs mere

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv,

Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, Bliv Ildsjæl er et tilbud til dig fra Vejle Brandvæsen om hjælp til at kunne løfte det ansvar, du bærer i forhold til brandsikkerhed for dig selv, dine kolleger og ikke mindst beboerne på plejehjemmet,

Læs mere

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015

Redning. Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Redning Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Obligatorisk vedligeholdelsesuddannelse Redning 2015 Nedenfor er anført vejledende plan for den obligatoriske vedligeholdelsesuddannelse, der

Læs mere

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.).

Indledning. meget let (f.eks. linolie, lakrester m.v.). Indledning Denne folder giver gode råd om brandsikring ved korrekt opstilling og anvendelse af affaldscontainere. Folderen omfatter affaldscontainere med et rumindhold på 120 liter eller mere. Folderen

Læs mere

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 4. maj 2016 kl Halsnæs Rådhus Direktionslokalet Rådhuspladsen Frederiksværk

REFERAT. Beredskabskommissionen. Onsdag den 4. maj 2016 kl Halsnæs Rådhus Direktionslokalet Rådhuspladsen Frederiksværk REFERAT Onsdag den 4. maj 2016 kl. 14.00 Halsnæs Rådhus Direktionslokalet Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Mødedeltagere: Tilforordnet: Sekretær: Steen Hasselriis, Dorte Meldgaard, John Schmidt Andersen,

Læs mere

DBI vejledning 10, del 3

DBI vejledning 10, del 3 1. udgave November 2008 Udgivet af Dansk Brandog sikringsteknisk Institut Varmt arbejde DBI vejledning 10, del 3 Brandsikringsforanstaltninger Indendørs Indholdsfortegnelse 1 Indledning...7 1.1 Anvendelsesdiagram...10

Læs mere

Generel Sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP

Generel Sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP Generel Sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler. Afvigelser fra denne instruks skal aftales med rederen. 1. Identifikation

Læs mere

Når lyd bliver til støj

Når lyd bliver til støj Når lyd bliver til støj En vejledning til undervisere på erhvervsskolerne 1 Når lyd bliver til støj NY_Når lyd bliver til støj_layout.indd 1 2014-10-24 10:30:40 Indhold 3 Vent ikke til skaden er sket 5

Læs mere

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen

Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøve til certificering i Indsatsuddannelsen Prøven gennemføres i rækkefølgen A, B og C. Opgave A og B ses herunder. Spørgsmål til opgave C medbringes til prøven af censor. Når eksaminanden har trukket

Læs mere

Uddannelseskalender 2014 Version 3, opdateret 09-04-2014

Uddannelseskalender 2014 Version 3, opdateret 09-04-2014 Version 3, opdateret 09-04-2014 Introduktionsuddannelse (sagsnr. 2013/031397) Ansættelsesforløb for nye frivillige ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene. Ansøgere bliver informeret om BRSH opgavesæt og krav

Læs mere

Retningslinjer for eksterne entreprenører/håndværkere ved Tønder Forsyning

Retningslinjer for eksterne entreprenører/håndværkere ved Tønder Forsyning Retningslinjer for eksterne entreprenører/håndværkere ved Tønder Forsyning 1. udgave Juni 2017 Dette er relevant for alle entreprenører/håndværker, der udfører arbejde for Tønder Forsyning. Gældende for

Læs mere

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros

til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros til underviseren arbejdsmiljø undervisning i lufthavne Branchearbejdsmiljørådet for transport og engros Indledning Arbejdsmiljøet i lufthavne har nogle særlige udfordringer, som naturligvis handler om

Læs mere

Introduktionsuddannelse

Introduktionsuddannelse Bestemmelser for lokalt bestemte uddannelser Marts 2009 ved Beredskabsstyrelsen Hedehusene side 1 Introduktionsuddannelse Formål Formålet med uddannelsen er, at give deltageren den nødvendige viden om

Læs mere

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi.

Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Generel sikkerhedsinstruks for sejlads med kano, kajak og SUP boards i UngVest regi. Sikkerhedsinstruksen er udarbejdet efter Søfartsstyrelsens regler, og er gældende for alle brugere i UngVest. Denne

Læs mere

Udarbejdelse af udbudsmateriale

Udarbejdelse af udbudsmateriale Checkliste til udbydere Udarbejdelse af udbudsmateriale ved transport af patienter og handicappede Indledning Checklisten kan bruges ved udarbejdelsen af udbudsmateriale for patient- og handicaptransport.

Læs mere

APM Terminal Aarhus A/S

APM Terminal Aarhus A/S APM Terminal Aarhus A/S Østjyllands Brandvæsen og Østjyllands Politis EKSTERNE BEREDSKABSPLAN for APM Terminals Aarhus A/S Østhavnsvej 43 8000 Aarhus C Revideret: 29012018 Planansvarlig: OPC PLAN Indholdsfortegnelse

Læs mere