Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5"

Transkript

1 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument samt oplysninger om dokumentet fra sagens aktliste fra aktindsigt efter offentlighedslovens 33, nr. 5. Efter lovens 34, nr. 1, havde ministeriet undtaget dokumentet i sin helhed. Dokumentet var udvekslet mellem Justitsministeriet og Statsministeriet til brug for regeringsdannelsen i juni Det var derfor Justitsministeriets opfattelse, at der forelå et hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter, og at en udlevering ville kunne give et indblik i det nærmere omfang og den tidsmæssige udstrækning af bestemte overvejelser i forbindelse med drøftelserne om grundlaget for regeringsdannelsen. Ministeriet henviste også til hensynene bag 24, stk. 1, nr. 2, og 27, nr. 2, i offentlighedsloven. 20. juni 2016 Forvaltningsret Over for ombudsmanden udtalte ministeriet, at aktindsigt i materiale til brug for regeringsdannelsen og som afslører, hvilke emner der har været inddraget eller overvejet inddraget i forhandlingerne, samt hvornår og i hvilket omfang de pågældende emner har været inddraget eller overvejet inddraget vil medføre risiko for, at fremtidige forhandlingsledere vil være tilbageholdende med at gøre brug af embedsværkets bistand. Det vil kunne svække det faglige grundlag, som forhandlingerne baserer sig på, og medføre risiko for, at forhandlingerne fører til resultater, der efterfølgende viser sig uholdbare eller uhensigtsmæssige. Det kunne ikke føre til et andet resultat, at forhandlingerne om regeringsdannelsen var afsluttet på tidspunktet for aktindsigtsanmodningen, når regeringsdannelsen ikke lå længere tilbage i tiden, og de involverede personer fortsat var centrale personer i dansk politik og de drøftede spørgsmål fortsat aktuelle politiske emner. Ombudsmanden var enig i, at en regeringsdannelse var en politisk beslutningsproces af særlig karakter, og med henvisning til Justitsministeriets oplysninger om de mulige konkrete skadevirkninger ved en udlevering af oplysningerne kunne ombudsmanden ikke kritisere, at Justitsministeriet havde afvist aktindsigt med henvisning til 33, nr. 5, og 34, nr. 1. Efter ombudsmandens opfattelse vil tidsfaktoren dog kunne spille en rolle, og hensynene bag 33, nr. 5, vil svækkes, jo længere tid der er gået, efter at den pågældende regering er dannet. (Sag nr. 16/00925)

2 OMBUDSMANDENS UDTALELSE I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen (oprindelig stilet til journalisten), efterfulgt af en sagsfremstilling. Journalisten er anonymiseret med betegnelsen A. Ombudsmandens udtalelse 1. Retsgrundlaget 1.1. Sagen drejer sig om aktindsigt i ét dokument i Justitsministeriet vedrørende lovforslag nr. L 87 om ændring af udlændingeloven, fremsat den 10. december 2015, samt aktindsigt i oplysninger om det pågældende dokument på sagens aktliste. Dokumentet blev udvekslet mellem Justitsministeriet og Statsministeriet til brug for regeringsdannelsen i juni Justitsministeriet har afslået aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, og 34, nr. 1. Ministeriet har også henvist til de hensyn, som ligger bag bestemmelserne i offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, og 27, nr Bestemmelserne lyder således (jf. lov nr. 606 af 12. juni 2013): 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem: ( ) 2) Forskellige ministerier. 27. Retten til aktindsigt omfatter ikke: ( ) 2) Dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces. 33. Retten til aktindsigt kan begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til: ( ) 5) Private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. 2/15

3 OMBUDSMANDENS UDTALELSE 34. Hvis de hensyn, der er nævnt i 30-33, kun gør sig gældende for en del af et dokument, skal der meddeles aktindsigt i dokumentets øvrige indhold. Det gælder dog ikke, hvis 1) det vil medføre en prisgivelse af det eller de hensyn, der er nævnt i 30-33, ( ) 1.3. I bemærkningerne til bestemmelsen i 33, nr. 5 (jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) er bl.a. anført følgende: ( ) Efter nr. 5 kan retten til aktindsigt endvidere begrænses, hvis det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Det er som efter gældende ret en betingelse for at undtage oplysninger efter bestemmelsen, at der er en nærliggende fare for, at de pågældende interesser vil lide skade. Bestemmelsen i nr. 5 den såkaldte generalklausul er enslydende med den gældende lovs 13, stk. 1, nr. 6. Bestemmelsen har som efter gældende ret et snævert anvendelsesområde og forudsættes alene anvendt, hvor hemmeligholdelse af hensyn til offentlige eller private interesser er klart påkrævet. Bestemmelsen skal i første række tilgodese beskyttelsesinteresser, der som sådan er anerkendt i lovens øvrige undtagelsesbestemmelser, men hvor de udtrykkelige bestemmelser har vist sig at være utilstrækkelige. Bestemmelsen kan imidlertid også i særlige tilfælde anvendes til at varetage beskyttelsesinteresser, der ikke har en snæver sammenhæng med de interesser, der er kommet til udtryk i undtagelsesbestemmelserne. Bestemmelsen kan således bl.a. anvendes med henblik på at beskytte hensynet til det offentliges politiske beslutningsproces af særlig karakter. Den kan f.eks. anvendes på de tilfælde, hvor hensynet til den politiske beslutningsproces gør det påkrævet, at retten til aktindsigt begrænses i forhold til oplysninger og dokumenter, der udveksles i forbindelse med sager, der er omfattet af lovforslagets 24, stk. 3. Endvidere kan bestemmelsen f.eks. anvendes til at undtage interne dokumenter, der udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces, men som ikke er udarbejdet til brug for en sådan sag og derfor ikke vil være omfattet af lovforslagets 27, nr. 2. 3/15

4 OMBUDSMANDENS UDTALELSE 1.4. I betænkning om offentlighedsloven (jf. betænkning nr. 1510/2009, s. 721 ff.) er om bestemmelsen i 33, nr. 5 der altså svarer til den tidligere lovs 13, stk. 1, nr. 6 anført bl.a. følgende: Generalklausulen Det følger i overensstemmelse hermed af ombudsmandens praksis, som er gennemgået nærmere under pkt ovenfor, at bestemmelsen er anvendt til at tilgodese beskyttelsesinteresser, der er anerkendt i lovens andre undtagelsesbestemmelser. Det gælder f.eks. hensynet til at beskytte den politiske beslutningsproces af særlig karakter og hensynet til at beskytte oplysninger om private forhold. Endvidere er bestemmelsen i praksis anvendt til at tilgodese beskyttelsesinteresser, der ikke som sådan er varetaget af de øvrige undtagelsesbestemmelser. Det gælder f.eks. hensynet til foreløbige forskningsresultater og hensynet til at beskytte en kildes identitet. Det er på denne baggrund kommissionens opfattelse, at der fortsat er grundlag for at opretholde generalklausulen i den nye offentlighedslov, og at det stadigvæk skal gælde, at bestemmelsen alene kan anvendes, hvor hemmeligholdelse af hensyn til offentlige eller private interesser er klart påkrævet. Bestemmelsen bør således som hidtil have et snævert anvendelsesområde. Kommissionens opfattelse skal i øvrigt ses i sammenhæng med, at lovens øvrige undtagelsesbestemmelser i overensstemmelse med det såkaldte præcisionskrav, der er omtalt ovenfor under kapitel 14, pkt er søgt udformet så præcist, at de ikke dækker et videre anvendelsesområde, end beskyttelsesinteressen bag den enkelte bestemmelse tilsiger. Det medvirker til, at der er risiko for, at undtagelsesbestemmelserne i enkelte tilfælde er utilstrækkelige til at tilgodese anerkendelsesværdige og tungtvejende beskyttelsesinteresser. Det er således kommissionens opfattelse, at generalklausulen fortsat bør kunne finde anvendelse med henblik på at tilgodese de beskyttelsesinteresser af særlig karakter, der er og måtte blive identificeret på grundlag af bl.a. ombudsmandens praksis. Det gælder også i forhold til dokumenter vedrørende den politiske beslutningsproces, der ikke omfattes af andre undtagelsesbestemmelser, jf. pkt ovenfor Bestemmelsen i 33, nr. 5, er også omtalt hos Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, 1. udgave (2014), s. 586 ff. Om hensynet 4/15

5 OMBUDSMANDENS UDTALELSE til den politiske beslutningsproces af særlig karakter er s. 589 ff. bl.a. anført følgende: Det fremgår udtrykkeligt af de specielle bemærkninger til 33, nr. 5, at bestemmelsen kan anvendes med henblik på at beskytte hensynet til det offentliges politiske beslutningsproces af særlig karakter ( ) Ved vurderingen af, om der i det enkelte tilfælde foreligger et sådant hensyn til den politiske beslutningsproces, at oplysninger og dokumenter kan undtages efter opsamlingsbestemmelsen, må der lægges vægt på, om dokumenterne indgår i en politisk proces, der er almindeliget forekommende. Er det tilfældet, kan det tale imod anvendelse af opsamlingsbestemmelsen, da den netop sigter på at blive anvendt, hvor hensynet til den politiske beslutningsproces er af særlig karakter, jf. FOB 1988, side 57, og FOB 1992, side 53. Det forhold, at processen er almindeligt forekommende, udelukker dog ikke i sig selv anvendelsen af opsamlingsbestemmelsen, jf. FOB 2001, side 473, hvor ombudsmanden har anerkendt, at Statsministeriet efter omstændighederne kunne anvende bestemmelsen til at undtage materiale modtaget fra andre ministerier. Endvidere kan det tale imod anvendelsen af opsamlingsbestemmelsen, at de omhandlede dokumenter indgår i en proces, der har tilknytning til en ren administrativ beslutning, f.eks. fordeling af midler, og ikke indgår i en egentlig politisk proces, f.eks. forhandling om lovforslag eller beslutningsforslag, jf. FOB 1998, side 102. Folketingets Ombudsmand har i en del sager anerkendt, at der var tale om en politisk proces af en sådan særlig karakter, at opsamlingsbestemmelsen kunne anvendes til at undtage de omhandlede oplysninger og dokumenter. 2. Hvad har Justitsministeriet anført? 2.1. Justitsministeriet har i afgørelsen af 12. januar 2016 henvist til, at det pågældende dokument er udvekslet mellem Justitsministeriet og Statsministeriet til brug for regeringsdannelsen i juni På den baggrund foreligger der efter ministeriets opfattelse et hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter, der gør det påkrævet at undtage oplysningerne fra aktindsigt. Hvis de pågældende oplysninger blev udleveret, ville det kunne give et indblik i det nærmere omfang og den tidsmæssige 5/15

6 OMBUDSMANDENS UDTALELSE udstrækning af bestemte overvejelser i forbindelse med drøftelserne om grundlaget for regeringsdannelsen. Ministeriet har i den forbindelse også henvist til de hensyn, der ligger bag bestemmelserne i henholdsvis offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, og 27, nr I udtalelsen af 27. maj 2016 har Justitsministeriet efter drøftelse med Statsministeriet nærmere forklaret om processen om embedsbistand fra fagministerierne i forbindelse med en regeringsdannelse, når forhandlingslederen er en anden end den fungerende statsminister. Justitsministeriet har anført, at meddelelse af aktindsigt i baggrundsmateriale, som er leveret fra fagministerierne til forhandlingslederen til brug ved forhandlingerne om regeringsdannelsen og som afslører, hvilke emner der har været inddraget i forhandlingerne, eller hvilke emner det har været overvejet at inddrage i forhandlingerne, samt hvornår og eventuelt i hvilket omfang de pågældende emner har været inddraget eller overvejet inddraget efter Justitsministeriets og Statsministeriets opfattelse vil indebære en tilsidesættelse af væsentlige hensyn til den politiske beslutningsproces i forbindelse med regeringsdannelsen. Meddelelse af aktindsigt i dokumenter af den nævnte karakter eller oplysninger herom vil således uanset om det pågældende emne indgår i det endelige regeringsgrundlag eller ej kunne føre til, at fremtidige forhandlingsledere vil være tilbageholdende med at gøre brug af embedsværkets bistand, f.eks. med henblik på at opnå faktuel eller retlig afklaring af relevante spørgsmål. En sådan tilbageholdenhed vil efter Justitsministeriets og Statsministeriets opfattelse kunne svække det faglige grundlag, som forhandlingerne baserer sig på, med risiko for at forhandlingerne fører til resultater, som efterfølgende af faglige eller retlige grunde viser sig uholdbare eller uhensigtsmæssige. Hertil kommer, at en sådan større tilbageholdenhed generelt vil kunne forsinke processen, hen mod at Danmark igen har en fuldt beslutningsdygtig regering. Det er samlet Justitsministeriets og Statsministeriets opfattelse, at aktindsigt i det pågældende dokument eller oplysninger herom efter en konkret vurdering vil indebære en nærliggende fare for, at processen omkring fremtidige regeringsdannelser vil lide skade. Justitsministeriet har om det tidsmæssige aspekt anført, at det efter Justitsministeriets og Statsministeriets opfattelse ikke har betydning, at forhandlingerne om regeringsdannelsen var afsluttet på det tidspunkt, hvor du anmodede om aktindsigt. Det gælder i hvert fald i et tilfælde som det foreliggende, hvor regeringsdannelsen ikke ligger længere tilbage i tiden, end at de involverede per- 6/15

7 OMBUDSMANDENS UDTALELSE soner fortsat er centrale personer i dansk politik, og de temaer, der har været drøftet, fortsat er aktuelle politiske emner. Justitsministeriet har samtidig tilføjet, at der ikke herved er taget stilling til, hvordan ministeriet vil forholde sig til spørgsmål om aktindsigt i et dokument udarbejdet til brug for en regeringsdannelse, der ligger længere tilbage i tiden. Baggrunden er, at dette spørgsmål ikke var relevant i forbindelse med afgørelsen i din sag. 3. Min vurdering 3.1. Som det fremgår af forarbejderne til bestemmelsen i 33, nr. 5, er det forudsat, at bestemmelsen kun anvendes i begrænset omfang, og kun når hemmeligholdelse må anses for at være klart påkrævet. Endvidere finder bestemmelsen kun anvendelse, når der er en nærliggende fare for, at de beskyttelsesværdige interesser vil lide skade af betydning. Bestemmelsen er med andre ord tiltænkt et snævert anvendelsesområde og finder særligt anvendelse i relation til beskyttelsesinteresser, der som sådan er anerkendt i lovens øvrige undtagelsesbestemmelser. Bl.a. kan bestemmelsen anvendes til at beskytte hensynet til den offentlige politiske beslutningsproces af særlig karakter. Ved vurderingen af, om der foreligger sådanne hensyn, kan der bl.a. lægges vægt på, om oplysningerne og dokumenterne indgår i en politisk proces, der er almindeligt forekommende. Hvis det er tilfældet, vil det tale imod, at bestemmelsen kan anvendes Jeg er enig med Justitsministeriet i, at en regeringsdannelse må siges at være en politisk beslutningsproces af særlig karakter. Jeg er også enig i, at der i forbindelse med en sådan proces kan foreligge hensyn til den politiske beslutningsproces svarende til hensynene bag bestemmelserne i offentlighedslovens 24, stk. 1, eller bestemmelsen i offentlighedslovens 27, nr. 2. I sin udtalelse af 27. maj 2016 har Justitsministeriet forklaret nærmere om de konkrete skadevirkninger, som en udlevering af oplysningerne kan medføre, jf. ovenfor i pkt. 2.2, og ministeriet har forholdt sig til betydningen af, at regeringen på tidspunktet for din aktindsigtsanmodning for længst var dannet. Justitsministeriet har i den forbindelse peget på, at den pågældende regeringsdannelse ikke ligger længere tilbage i tiden, end at de involverede personer fortsat er centrale personer i dansk politik, og at de temaer, der har været drøftet, fortsat er aktuelle politiske emner. Ministeriet har herunder ikke taget stilling til, hvad resultatet ville være i et tilfælde, hvor regeringsdannelsen ligger længere tilbage i tiden. 7/15

8 OMBUDSMANDENS UDTALELSE Med disse præciseringer fra Justitsministeriets side og på baggrund af karakteren af de spørgsmål, der er behandlet i det undtagne dokument kan jeg ikke kritisere, at Justitsministeriet fandt, at oplysninger i dokumentet kunne undtages efter bestemmelsen i offentlighedslovens 33, nr. 5, med henvisning til at der i det konkrete tilfælde forelå et hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter, og at dette hensyn gjorde det påkrævet at undtage oplysningerne fra aktindsigt. Jeg kan heller ikke kritisere, at ministeriet efter samme bestemmelse undtog oplysninger om det pågældende dokument fra sagens aktliste, eller at ministeriet undtog dokumentet i dets helhed med henvisning til offentlighedslovens 34, nr. 1, hvorefter der ikke skal meddeles aktindsigt i dokumentets øvrige indhold, hvis det medfører en prisgivelse af det eller de hensyn, der er nævnt i I forlængelse af de nævnte præciseringer fra Justitsministeriets side bemærker jeg imidlertid mere generelt, at tidsfaktoren efter min opfattelse spiller en rolle, og at hensynene bag 33, nr. 5 også i tilfælde som det foreliggende vil svækkes, jo længere tid der er gået, efter at den pågældende regering er dannet Jeg kan til orientering oplyse, at en anonymiseret udgave af min udtalelse vil blive offentliggjort på min hjemmeside ( efter sagens afslutning. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. 8/15

9 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling Det fremgår af sagen, at du den 4. december 2015 anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i dokumenter vedrørende L 72/lov nr. 153 af samt lovforslag L 62 begge ændringer af udlændingelovgivningen. Du anmodede særligt om aktindsigt i dokumenter, som vedrørte ændring af reglerne om familiesammenføring. Justitsministeriet traf den 9. december 2015 afgørelse i sagen. Ministeriet anførte, at anmodninger om aktindsigt i sager om lovgivning afgøres af det ministerium, under hvis område lovgivningen hører, og at det derfor som udgangspunkt var Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet, som havde kompetencen til at træffe afgørelse vedrørende din anmodning om aktindsigt. Justitsministeriet havde dog identificeret akter på to sager (ministeriets sagsnummer / og ), som udelukkende Justitsministeriet måtte antages at være i besiddelse af. For så vidt angik disse akter anførte ministeriet, at de vedrørte overvejelser om lovforslag vedrørende initiativer, som regeringen den 13. november 2015 havde præsenteret på asyl- og udlændingeområdet. Et af disse initiativer var, at adgangen til familiesammenføring til flygtninge med midlertidig beskyttelsesstatus som udgangspunkt blev udskudt i tre år, således at den gældende periode på et år blev forlænget til tre år. Der var endnu ikke fremsat lovforslag vedrørende initiativet, men forslag forventedes snarest fremsat. Justitsministeriet afviste på den baggrund din aktindsigtsanmodning med henvisning til offentlighedslovens 20, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter sager om lovgivning, før lovforslag er fremsat for Folketinget. Den 10. december 2015 blev der fremsat lovforslag om initiativet (jf. lovforslag nr. L 87 om ændring af udlændingeloven). Den 4. januar 2016 anmodede du Justitsministeriet om aktindsigt på følgende måde: I forlængelse af tidligere vedhæftede korrespondance med jer, søger jeg hermed om aktindsigt i sagerne: sagerne j.nr / og Det fremgår videre af sagen, at du den 11. januar 2016 præciserede din anmodning til at angå eventuelle dokumenter journaliseret på de udbedte sager, der drejede sig om det lovforslag om bl.a. udskydelse af retten til familiesammenføring for personer med midlertidig beskyttelsesstatus som udlændinge-, integrations- og boligministeren fremsatte den 10. december /15

10 BILAG SAGSFREMSTILLING (lovforslag nr. L 87), og som alene Justitsministeriet må antages at være i besiddelse af. Justitsministeriet traf den 12. januar 2016 afgørelse vedrørende din anmodning og meddelte dig delvist afslag på aktindsigt. Justitsministeriet undtog bl.a. oplysninger i ét dokument og oplysninger om det pågældende dokument på sagens aktliste fra aktindsigt med henvisning til 33, nr. 5, i offentlighedsloven. Af Justitsministeriets afgørelse, pkt. 6, fremgår herom følgende: 6. Justitsministeriet har efter en konkret vurdering undtaget en række oplysninger fra ét dokument journaliseret på sagen j.nr / og oplysninger om det pågældende dokument fra den nævnte sags aktliste fra aktindsigt efter offentlighedslovens 33, nr. 5. Efter denne bestemmelse kan retten til aktindsigt begrænses, i det omfang det er nødvendigt til beskyttelse af væsentlige hensyn til private og offentlige interesser, hvor hemmeligholdelse efter forholdets særlige karakter er påkrævet. Det pågældende dokument er udvekslet mellem Justitsministeriet og Statsministeriet til brug for regeringsdannelsen i juni Justitsministeriet har i den forbindelse lagt vægt på, at der i det konkrete tilfælde foreligger et hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter, og at dette hensyn gør det påkrævet at undtage de nævnte oplysninger fra aktindsigt. Hvis de pågældende oplysninger blev udleveret som led i aktindsigt, ville dette således kunne give indblik i det nærmere omfang og den tidsmæssige udstrækning af bestemte overvejelser i forbindelse med drøftelserne om grundlaget for regeringsdannelsen. Der henvises i den forbindelse til de hensyn, der ligger bag offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter, der er udvekslet mellem forskellige ministerier på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Der henvises endvidere til de hensyn, der ligger bag offentlighedslovens 27, nr. 2, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter dokumenter, der udarbejdes og udveksles mellem ministre og folketingsmedlemmer i forbindelse med sager om lovgivning eller anden tilsvarende politisk proces. 10/15

11 BILAG SAGSFREMSTILLING Det bemærkes, at de nævnte oplysninger optræder i det pågældende dokument på en sådan måde, at Justitsministeriet har fundet anledning til at undtage dokumentet i dets helhed, jf. offentlighedslovens 34, nr. 1. Efter denne bestemmelse skal der ikke meddeles aktindsigt i den del af dokumentets oplysninger, der ikke kan undtages fra aktindsigt efter bl.a. offentlighedslovens 33, nr. 5, hvis dette vil medføre en prisgivelse af det hensyn, der begrunder undtagelsen af de pågældende oplysninger. Den 26. februar 2016 klagede du til mig over den del af Justitsministeriets afgørelse, som angik afslag på aktindsigt med henvisning til 33, nr. 5, i offentlighedsloven (pkt. 6 i afgørelsen). Den 1. marts 2016 bad jeg Justitsministeriet om en udtalelse i anledning af din klage. Justitsministeriet meddelte den 14. marts 2016, at ministeriet i det hele kunne henholde sig til afgørelsen af 12. januar 2016, herunder i forhold til begrundelsen for undtagelse af oplysninger med henvisning til 33, nr. 5, i offentlighedsloven. Den 27. april 2016 bad jeg Justitsministeriet om en supplerende udtalelse og skrev i den forbindelse bl.a. følgende: 2. Justitsministeriet har i afgørelsen henvist til, at det pågældende dokument er udvekslet mellem Justitsministeriet og Statsministeriet til brug for regeringsdannelsen i juni Justitsministeriet har ved undtagelsen af dokumentet lagt vægt på, at der i det konkrete tilfælde foreligger et hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter, og at dette hensyn gør det påkrævet at undtage de nævnte oplysninger fra aktindsigt. Hvis de pågældende oplysninger blev udleveret, ville det således kunne give et indblik i det nærmere omfang og den tidsmæssige udstrækning af bestemte overvejelser i forbindelse med drøftelserne om grundlaget for regeringsdannelsen. Ministeriet har endvidere henvist til de hensyn, der ligger bag bestemmelserne i offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, og 27, nr Det fremgår af offentlighedslovens 33, nr. 5, og dens forarbejder, at bestemmelsen har et snævert anvendelsesområde. Den kan kun anvendes, når hemmeligholdelse må anses for klart påkrævet, og når der efter en konkret vurdering foreligger en nærliggende fare for, at de pågældende interesser vil lide skade. 11/15

12 BILAG SAGSFREMSTILLING Det fremgår også af forarbejderne, at bestemmelsen i første række skal tilgodese beskyttelsesinteresser, der som sådan er anerkendt i lovens øvrige undtagelsesbestemmelser. Bl.a. kan bestemmelsen anvendes med henblik på at beskytte hensynet til det offentliges politiske beslutningsproces af særlig karakter. Jeg forstår Justitsministeriets afgørelse sådan, at det er ministeriets opfattelse, at en regeringsdannelse er en politisk beslutningsproces af særlig karakter, og at det derfor i den konkrete sag har været nødvendigt at undtage oplysninger udvekslet i forbindelse med denne fra aktindsigt. Ministeriet har i den forbindelse henvist til, at en udlevering af oplysningerne vil kunne give et indblik i det nærmere omfang og den tidsmæssige udstrækning af bestemte overvejelser i forbindelse med drøftelserne om grundlaget for regeringsdannelsen. Ministeriet har imidlertid ikke anført, hvilke konkrete skadevirkninger en udlevering af oplysningerne vil medføre, og har f.eks. heller ikke forholdt sig til, hvad det eventuelt måtte betyde, at regeringen på tidspunktet for aktindsigtsanmodningen for længst var dannet. 4. Jeg bemærker, at jeg er enig i, at bestemmelsen i 33, nr. 5, efter omstændighederne må antages at finde anvendelse på oplysninger om en regeringsdannelse, herunder bl.a. om udarbejdelse af et regeringsgrundlag. Dette kan f.eks. være tilfældet, hvis der fremsættes begæring om aktindsigt på et tidspunkt, hvor regeringsforhandlingerne fortsat står på. Den begrundelse, som Justitsministeriet har anvendt over for journalist A og henholdt sig til over for mig kan imidlertid umiddelbart efterlade indtryk af, at det forhold, at oplysninger kan give indblik i det nærmere omfang og den tidsmæssige udstrækning af bestemte overvejelser i forbindelse med f.eks. udarbejdelse af et regeringsgrundlag, i sig selv indebærer, at de pågældende oplysninger kan undtages efter 33, nr. 5. Der er således bl.a. ingen indikation af, hvorvidt det kan spille en rolle, om de pågældende forhandlinger mv. på tidspunktet for begæringen om aktindsigt er afsluttet, og hvor længe det i givet fald er siden. På den baggrund beder jeg Justitsministeriet oplyse, om dette er en korrekt forståelse af ministeriets opfattelse, og hvad ministeriet i givet fald nærmere støtter sin opfattelse på. Hvis det anførte ikke er en korrekt forståelse, beder jeg Justitsministeriet om mere konkret at forklare, hvilke nærmere interesser der ville lide hvilken skade ved imødekommelse af A s begæring om aktindsigt. 12/15

13 BILAG SAGSFREMSTILLING 5. Justitsministeriet har i sin afgørelse forudsat, at bl.a. ministerbetjeningsbestemmelsen i offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 2, ikke kan anvendes i den foreliggende sag. Jeg bemærker, at jeg ikke er gået nærmere ind i dette spørgsmål. Justitsministeriet skrev i udtalelse af 27. maj 2016 bl.a. således: Som oplyst i afgørelsen blev det pågældende dokument udvekslet mellem Justitsministeriet og Statsministeriet til brug for regeringsdannelsen i juni Justitsministeriet lagde ved afgørelsen om at undtage dokumentet og oplysninger herom på aktlisten vægt på, at der i det konkrete tilfælde forelå et hensyn til den politiske beslutningsproces af særlig karakter, og at dette hensyn gjorde det påkrævet at undtage de nævnte oplysninger fra aktindsigt. Justitsministeriet anførte endvidere, at hvis de pågældende oplysninger blev udleveret som led i aktindsigt, ville dette således kunne give indblik i det nærmere omfang og den tidsmæssige udstrækning af bestemte overvejelser i forbindelse med drøftelserne om grundlaget for regeringsdannelsen. 3. Justitsministeriet skal i forlængelse heraf efter drøftelse med Statsministeriet bemærke, at hvis statsministeren f.eks. efter et valg må indgive regeringens afskedsbegæring og meddele Hendes Majestæt Dronningen, at der bør indkaldes til dronningerunde med henblik på at få udpeget en forhandlingsleder, og denne forhandlingsleder bliver en anden end den fungerende statsminister, er praksis, at Statsministeriet efter aftale mellem den fungerende statsminister og forhandlingslederen kan yde forhandlingslederen embedsbistand i forbindelse med regeringsdannelsen, herunder med bistand fra fagministerierne. De enkelte fagministerier yder således ikke direkte bistand til forhandlingslederen i forbindelse med regeringsdannelsen, men kan via Statsministeriet blive anmodet om en sådan bistand. Der er navnlig tale om bistand i form af baggrundsmateriale til forhandlingslederen til brug ved forhandlingerne om regeringsdannelsen og udarbejdelsen af det regeringsgrundlag, som skal danne grundlag for den kommende regerings aktiviteter, og som efter praksis præsenteres for offentligheden i forbindelse med en ny regerings tiltræden. Det baggrundsmateriale, som udleveres til forhandlingslederen, vil i sagens natur vedrøre spørgsmål, som enten indgår i forhandlingerne om regeringsdannelsen, eller som det forudses, vil kunne komme til at indgå i forhandlingerne. Det kan således også omfatte forhold, som i sidste ende ikke kommer til at indgå i regeringsgrundlaget. 13/15

14 BILAG SAGSFREMSTILLING Meddelelse af aktindsigt i baggrundsmateriale til forhandlingslederen til brug ved forhandlingerne om regeringsdannelsen eller nærmere oplysninger om sådanne dokumenter, der afslører, hvilke emner der har været inddraget i forhandlingerne, eller hvilke emner det har været overvejet at inddrage i forhandlingerne, samt hvornår og eventuelt i hvilket omfang de pågældende emner har været inddraget i eller overvejet inddraget i forhandlingerne, vil efter Statsministeriets og Justitsministeriets opfattelse indebære en tilsidesættelse af væsentlige hensyn til den politiske beslutningsproces i forbindelse med regeringsdannelsen. Det bemærkes i den forbindelse, at offentlighedsloven i andre tilfælde end regeringsdannelsessituationen anerkender behovet for beskyttelsen af den politiske beslutningsproces, jf. offentlighedslovens 24 (den såkaldte ministerbetjeningsregel) og 27, stk. 2 (den såkaldte folketingspolitikerregel), og at bl.a. de overordnede hensyn til den politiske beslutningsproces, som ligger bag disse bestemmelser, også gælder i den foreliggende situation, hvor bestemmelserne dog ikke finder anvendelse. Det bemærkes i den forbindelse, at meddelelse af aktindsigt i dokumenter af den nævnte karakter eller oplysninger herom uanset om det pågældende emne indgår i det endelige regeringsgrundlag eller ej vil kunne føre til, at fremtidige forhandlingsledere vil være tilbageholdende med at gøre brug af embedsværkets bistand, f.eks. med henblik på at opnå faktuel eller retlig afklaring af relevante spørgsmål. En sådan større tilbageholdenhed fra fremtidige forhandlingslederes side, hvor der i mere begrænset omfang søges embedsbistand til afdækning af f.eks. faktuelle og retlige forhold, som er relevante for regeringsdannelsesprocessen, herunder udarbejdelsen af regeringsgrundlaget, vil efter Statsministeriets og Justitsministeriets opfattelse kunne svække det faglige grundlag, som forhandlingerne baserer sig på, med risiko for, at forhandlingerne fører til resultater, som efterfølgende af faglige eller retlige grunde viser sig uholdbare eller uhensigtsmæssige. Hertil kommer, at en sådan større tilbageholdenhed generelt vil kunne forsinke processen hen mod, at Danmark igen har en fuldt beslutningsdygtig regering. Med afsæt i det, der er anført under pkt. 3, er det Statsministeriets og Justitsministeriets opfattelse, at aktindsigt i det pågældende dokument eller de pågældende oplysninger herom efter en konkret vurdering vil indebære en nærliggende fare for, at processen omkring fremtidige regeringsdannelser vil lide skade. Det bemærkes i den forbindelse, at det efter Statsministeriets og Justitsministeriets opfattelse ikke har betydning, at forhandlingerne om rege- 14/15

15 BILAG SAGSFREMSTILLING ringsdannelsen var afsluttet på det tidspunkt, hvor A anmodede om aktindsigt. Det gælder i hvert fald i et tilfælde som det foreliggende, hvor regeringsdannelsen ikke ligger længere tilbage i tiden, end at de involverede personer fortsat er centrale personer i dansk politik, og de temaer, der har været drøftet, fortsat er aktuelle politiske emner. Justitsministeriet har imidlertid ikke herved taget stilling til, hvordan ministeriet vil forholde sig til et spørgsmål om aktindsigt i et dokument udarbejdet til brug for en regeringsdannelse, der ligger længere tilbage i tiden. Baggrunden herfor er, at dette spørgsmål ikke var relevant i forbindelse med afgørelsen om aktindsigt. Den 30. maj 2016 sendte jeg Justitsministeriets udtalelse til dig med henblik på dine bemærkninger. I et brev, som jeg modtog den 2. juni 2016, anførte du i den anledning bl.a., at du stillede dig uforstående over for Justitsministeriets argument om, at offentlighed kunne svække det faglige grundlag for regeringsdannelser fremover. Det var efter din opfattelse tværtimod sandsynligt, at offentlighed ville give centraladministrationen øgede incitamenter til at sikre fagligheden i dokumenter, som blev udarbejdet til brug for regeringsdannelser og regeringsgrundlag. Den 3. juni 2016 sendte jeg dine bemærkninger til Justitsministeriet til orientering og meddelte dig samtidig, at jeg nu ville færdigbehandle sagen på baggrund af de oplysninger, som jeg havde fået fra dig og Justitsministeriet. 15/15

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

FOB Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat

FOB Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat FOB 2019-21 Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat Resumé En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet efter bestemmelsen

Læs mere

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014 2014-28 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 2015-12 Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse 26. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over

Læs mere

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse

Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-, forsvars- og udenrigspolitiske interesser. Spørgsmål om prisgivelse FOU nr 2015.12 (Gældende) Udskriftsdato: 6. maj 2019 Ministerium: Journalnummer: Folketinget Opfølgning / Opfølgning til Ingen 2015-12. Afslag på aktindsigt begrundet i hensyn til Danmarks sikkerheds-,

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt Udtalelse til Sorø Kommune om aktindsigt Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt 21. november 2018 [A] har den 18. september 2018 på vegne af [B] klaget til Sorø Kommune over kommunens afgørelse

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger i dokumenter vedrørende en ny politiskole/uddannelsescenter i det vestlige Danmark

Aktindsigt i oplysninger i dokumenter vedrørende en ny politiskole/uddannelsescenter i det vestlige Danmark 2016-38 Aktindsigt i oplysninger i dokumenter vedrørende en ny politiskole/uddannelsescenter i det vestlige Danmark En journalist klagede til ombudsmanden over, at Bygningsstyrelsen og Transport- og Bygningsministeriet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt

FOB Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt FOB 2019-9 Dokumenter om kommunal udligning indgik i sag om lovgivning og var derfor undtaget fra aktindsigt Resumé En journalist anmodede Økonomi- og Indenrigsministeriet og Finansieringsudvalget (et

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016

Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde. 12. februar 2016 2016-8 Afslag på aktindsigt i dokumenter, der forventes at indgå i undersøgelseskommissions arbejde Tre journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i besvarede spørgeskemaer. Anonymitet

FOB Afslag på aktindsigt i besvarede spørgeskemaer. Anonymitet FOB 05.141 Afslag på aktindsigt i besvarede spørgeskemaer. Anonymitet En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministres og departementschefers besvarelser af spørgeskemaer fra et udvalg nedsat

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

FOB FOB

FOB FOB FOB 04.323 Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integrations afslag på opsættende virkning med hensyn til udrejsefristen på baggrund af mundtlig ansøgning om humanitær opholdstilladelse indgivet

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

FOB Materiale om anlæg af ny bydel i København var undtaget fra aktindsigt

FOB Materiale om anlæg af ny bydel i København var undtaget fra aktindsigt FOB 2019-12 Materiale om anlæg af ny bydel i København var undtaget fra aktindsigt Resumé En journalist anmodede Statsministeriet om aktindsigt i materiale om projektet om anlæg af den kunstige ø Lynetteholmen.

Læs mere

Journalisten klagede herefter til ombudsmanden over begge afgørelser.

Journalisten klagede herefter til ombudsmanden over begge afgørelser. 2016-42 Afgørelse om aktindsigt i lovgivningssag skal træffes af det ministerium, som sagen hører under En journalist anmodede Nationalbanken om aktindsigt i Nationalbankens korrespondance med Skatteministeriet

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger

Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger 2018-19 Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger Ombudsmanden erfarede på baggrund af konkrete klagesager om aktindsigt efter offentlighedsloven, at nogle myndigheder af ressourcemæssige grunde behandlede

Læs mere

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015 2015-24 Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet En borger klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i borgerens

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2017-6072 Dato: 08-06-2017 Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt X har den 17. januar 2017 bedt Varde Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

FOB Kulturministeriet kunne afslå aktindsigt i kontakt med kongehuset om kronprinsens deltagelse i IOC

FOB Kulturministeriet kunne afslå aktindsigt i kontakt med kongehuset om kronprinsens deltagelse i IOC FOB 2019-7 Kulturministeriet kunne afslå aktindsigt i kontakt med kongehuset om kronprinsens deltagelse i IOC Resumé I en afgørelse til en journalist undtog Kulturministeriet en række oplysninger fra aktindsigt.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere