Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige"

Transkript

1 Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Brev til journalist A ved mediet B Sag nr. 16/00314 Delvist afslag på aktindsigt i oplysninger i Erhvervs- og Vækstministeriet Jeg har nu færdigbehandlet sagen. Jeg er enig med Erhvervs- og Vækstministeriet i, at de to undtagne dokumenter er omfattet af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, og 24, stk. 1, nr. 1, og derfor som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt. Efter min opfattelse indeholder de to dokumenter dog en række oplysninger udover det ene ekstraherede afsnit der som udgangspunkt er ekstraheringspligtige i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt. Jeg har gjort Erhvervs- og Vækstministeriet bekendt med dette, men foretager mig i øvrigt ikke mere. Det skyldes, at du kan finde de ekstraheringspligtige oplysninger i dokumenter, som er offentligt tilgængelige. Jeg har ikke fundet anledning til at kritisere, at Erhvervs- og Vækstministeriet ikke gav dig aktindsigt i form af meroffentlighed. I det følgende kan du læse nærmere om begrundelsen for resultatet af min undersøgelse. Fra side 11 har jeg lavet en sagsfremstilling. 1

2 Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad drejer sagen sig om? Sagen drejer sig om aktindsigt i to dokumenter hos Erhvervs- og Vækstministeriet (herefter ministeriet ). Det ene dokument er et dokument, som er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen og videresendt til ministeriet (dokument nr. 1). Dette dokument har ministeriet undtaget fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1. Det andet dokument er et dokument, som er udarbejdet af ministeriet til brug for ministeriets departementschef (dokument nr. 2). Dette dokument har ministeriet undtaget fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Ministeriet har med henvisning til offentlighedslovens 28, stk. 1, om ekstrahering givet dig aktindsigt i nogle oplysninger fra dokument nr. 1, men har ikke herudover fundet, at dokumenterne indeholder oplysninger, som skal ekstraheres. Ministeriet har ligeledes overvejet, om dokumenterne kunne udleveres til dig efter princippet om meroffentlighed, men har ikke fundet grundlag for dette (offentlighedslovens 14). Du har klaget til mig over ministeriets afgørelse, da du mener, at du har ret til mere aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1. Jeg har fra ministeriet modtaget de to dokumenter, som sagen handler om. 2. Offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1 Bestemmelsen i 23, stk. 1, nr. 1, i offentlighedsloven (lov nr. 606 af 12. juni 2013) lyder således: 23. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses 1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, Ministeriet har om dokument nr. 2 anført, at der er tale om et dokument udarbejdet til ministeriets departementschef, og at dokumentet ikke har været afgivet til udenforstående. Dokumentet fremstår som et dokument udarbejdet af ministeriet til ministeriets departementschef. 2

3 Jeg er på den baggrund enig med ministeriet i, at dokument nr. 2 er et internt dokument omfattet af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, og dermed som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt. 3. Offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1 Bestemmelsen i 24, stk. 1, i offentlighedsloven lyder således: 24. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter og oplysninger, der udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, mellem: 1) Et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder. 2) Forskellige ministerier. I de specielle bemærkninger til 24 (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) er der anført bl.a. følgende: Bestemmelsen i stk. 1 finder alene anvendelse, hvor interne dokumenter og oplysninger udveksles i forbindelse med ministerbetjening. Dette er ( ) i bestemmelsens ordlyd beskrevet på den måde, at dokumenter og oplysninger alene kan undtages fra aktindsigt, hvis der på det tidspunkt, hvor de pågældende dokumenter eller oplysninger udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder eller mellem forskellige ministerier, er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Det vil således fortsat gælde som et almindeligt udgangspunkt, at udveksling af internt materiale mellem forskellige forvaltningsmyndigheder i forbindelse med udførelsen af opgaver, der ikke vedrører ministerbetjening, bevirker, at materialet bliver undergivet aktindsigt efter offentlighedslovens almindelige regler, jf. lovforslagets 23, stk. 2. Det afgørende for, om et dokument eller en oplysning, der udveksles mellem f.eks. to ministerier i stk. 1 s forstand sker i forbindelse med ministerbetjening, er, om udvekslingen sker i en sammenhæng og på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at ministeren har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Det vil dog uden videre kunne lægges til grund, at ministeren har brug for rådgivning og bistand, såfremt udvekslingen af dokumenter mellem to forskellige forvaltningsmyndigheder sker i et tilfælde, hvor ministeren selv eller ministersekretariatet på ministerens vegne har bedt embedsværket f.eks. undersøge eller overveje et spørgsmål. I mange tilfælde vil der imidlertid ikke foreligge en konkret bestilling fra ministeren, og ved vurderingen af, om der er konkret grund til at antage, at der vil opstå et behov for at yde ministeren bistand m.v., må der i stedet for lægges vægt på, om ministeren i den konkrete sammenhæng erfaringsmæssigt får brug for embedsværkets bistand, eller om det i øvrigt ud fra sagens mere eller mindre politiske karakter må forventes, at ministeren får brug herfor. 3

4 Som eksempler på opgaver, der vil være omfattet af bestemmelsen, kan bl.a. nævnes embedsværkets rådgivning af ministeren om mulige politiske problemer i en sag samt løsningen heraf, embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse af forhandlinger med f.eks. andre ministerier eller oppositionen, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i en forespørgselsdebat eller et samråd i Folketinget, embedsværkets bistand i forbindelse med ministerens deltagelse i et telefonisk eller fysisk møde med andre ministre, embedsværkets udarbejdelse af lovforslag og besvarelse af folketingsspørgsmål samt embedsværkets bistand i forbindelse med forberedelse og iværksættelse af politiske initiativer som politikoplæg, reformprogrammer, handlingsplaner og idékataloger. ( ) I praksis vil bestemmelsen fortrinsvist finde anvendelse i forhold til dokumenter og oplysninger, der udarbejdes til brug for ministerbetjening. Bestemmelsen omfatter imidlertid også interne dokumenter, som allerede var udarbejdet, og som sidenhen og i anden sammenhæng udveksles i forbindelse med ministerbetjening. Ministeriet har om dokument nr. 1 anført, at der er tale om et notat om økonomien i forbindelse med udflytningen af Sikkerhedsstyrelsen til Esbjerg i 2004/2005. Dokumentet er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen og tilsendt ministeriets departement til brug for forberedelsen af erhvervs- og vækstministerens deltagelse i samråd i Udvalg for Landdistrikter og Øer den 16. december Formålet var, at oplysningerne i dokumentet skulle indgå i forberedelsen af materialet til ministerens deltagelse i dette samråd, som var indkaldt på et tidspunkt, hvor der mediemæssigt var stor interesse for bl.a. udgifterne til flytning af Sikkerhedsstyrelsen i Det var således vigtigt, at ministeren var klædt på til at besvare eventuelle spørgsmål om dette under samrådet. Det er på den baggrund ministeriets opfattelse, at dokumentet er udvekslet mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. Derfor kunne dokumentet undtages fra aktindsigt under henvisning til offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1. Det fremgår, at erhvervs- og vækstministeren den 16. december 2015 var i samråd i Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer vedrørende regeringens plan for flytning af statslige arbejdspladser. Ifølge et dokument vedrørende samrådet (Udvalget for Landdistrikter og Øer , ULØ, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål 37) omtalte ministeren i samrådet bl.a. udgifterne til udflytning af Sikkerhedsstyrelsen i Dokument nr. 1 fremstår som et notat udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen med et indhold som beskrevet af ministeriet. Notatet er dateret den 22. juni Jeg går ud fra, at dokumentet ikke har været sendt til udenforstående, før det blev sendt til ministeriet. Jeg er på den baggrund enig med ministeriet i, at dokument nr. 1 er et såkaldt ministerbetjeningsdokument omfattet af offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1, og dermed som udgangspunkt undtaget fra aktindsigt. 4

5 4. Offentlighedslovens 28 (ekstrahering) 4.1. Spørgsmålet er herefter, om oplysninger i de undtagne dokumenter udover de oplysninger i dokument nr. 1, som du har fået aktindsigt i er omfattet af retten til aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens 28 om ekstraheringspligt. Bestemmelsen lyder således: 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, i det omfang 1) det vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, 2) de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, eller 3) oplysningerne er offentligt tilgængelige. I de specielle bemærkninger til 28, stk. 1 (lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013) er der anført bl.a. følgende: Til 28 Det afgørende for, om en oplysning skal ekstraheres efter bestemmelsen i stk. 1, 1. pkt., er i lighed med, hvad der følger af gældende ret om der er tale om egentlige faktuelle oplysninger eller andre oplysninger, der bidrager til at supplere sagens bevismæssige grundlag eller i øvrigt tilvejebringes for at skabe klarhed med hensyn til sagens faktiske grundlag. Udtrykket oplysninger om en sags faktiske grundlag i stk. 1, 1. pkt., omfatter på den baggrund egentlige faktuelle oplysninger, som f.eks. oplysninger i et internt dokument om, at der på en motorvejsstrækning passerer biler dagligt eller en oplysning der bygger på undersøgelser og analyser om, at der på samme motorvejsstrækning tidligere passerede mellem og biler dagligt, samt andre oplysninger, der medvirker til at skabe klarhed om sagen, herunder oplysninger om de metoder og forudsætninger, som en forvaltningsmyndighed har anvendt ved fastlæggelsen af de egentlige faktuelle oplysninger. Ekstraheringspligten efter stk. 1, 1. pkt., omfatter ikke interne og eksterne faglige vurderinger samt politiske og strategiske udtalelser, ligesom ekstraheringspligten ikke omfatter tilkendegivelser af standpunkter, argumenter eller vurderinger med hensyn til en sags afgørelse eller oplysninger, der isoleret set gengiver generelle objektive kendsgerninger, der ikke direkte vedrører sagen, f.eks. oplysninger om indholdet af gældende ret. Bedømmelsen af, om en oplysning om en sags faktiske grundlag er af relevans for sagen, afhænger af en konkret vurdering i det enkelte tilfælde. Den nævnte relevansvurdering skal foretages i forhold til det tidspunkt, 5

6 hvor aktindsigten begæres, men som nævnt skal ikke blot oplysninger, som en myndighed har lagt til grund, men også oplysninger, der taler imod myndighedens beslutning, ekstraheres. Om det nærmere indhold af offentlighedslovens 28 henviser jeg også til Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer, 2014, side 476 ff I afgørelsen af 19. januar 2016 ekstraherede ministeriet et enkelt afsnit i dokument nr. 1, mens ministeriet for så vidt angik dokument nr. 2 anførte, at dokumentet ikke indeholdt oplysninger om sagens faktiske grundlag, der er relevante for sagen, eller oplysninger om eksterne faglige vurderinger, og som efter offentlighedslovens 28, stk. 1, vil skulle meddeles uanset bestemmelsen i lovens 23, stk. 1. Ministeriet fandt heller ikke grundlag for at give meroffentlighed. Men i afsnittet om meroffentlighed oplyste ministeriet under henvisning til erhvervs- og vækstministerens besvarelse af to spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer at der oprindeligt blev afsat ca. 40 mio. kr. på finansloven (21 mio. kr. i 2004 og 19 mio. kr. i 2005) til etablering af Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg. Det har været fremme, at der blev udflyttet 80 medarbejdere til Esbjerg, og [d]er er imidlertid aldrig lavet et regnskab for selve udflytningen, men et efterfølgende skøn fra Sikkerhedsstyrelsen viser, at den samlede pris for selve udflytningen landede på ca. 17 mio. kr. (2015-priser), jf. også ministerens besvarelse af spørgsmål 38, alm. del, stillet af Udvalg for Landdistrikter og Øer. Da der blev udflyttet i alt 75 arbejdspladser, kan gennemsnitsprisen beregnes til ca kr. pr. arbejdsplads. I en udtalelse af 24. februar 2016 som jeg har sendt til dig i kopi har ministeriet om dokument nr. 2 anført, at dokumentet bl.a. indeholder et generelt afsnit baggrund, hvori der henvises til en artikel i Berlingske om prisen på udflytning af statslige arbejdspladser, som efter ministeriets umiddelbare vurderinger ikke var af interesse for dig. Ministeriet har herefter i udtalelsen citeret dette afsnit. Ministeriet har endvidere om dokument nr. 2 anført, at det herudover indeholder et afsnit vedrørende udflytningen af Sikkerhedsstyrelsen til Esbjerg i 2004, og at ministeriet har vurderet, at afsnittet vedrørende udflytningen af Sikkerhedsstyrelsen til Esbjerg i 2004 ikke indeholder ekstraheringspligtige oplysninger om sagens faktiske grundlag, jf. offentlighedslovens 28, stk Jeg forstår ministeriets afgørelse således, at der for så vidt angår dokument nr. 1 udover det ene ekstraherede afsnit efter ministeriets opfattelse ikke er oplysninger i dokumentet, som er omfattet af offentlighedslovens 28, stk. 1. For så vidt angår dokument nr. 2 fremgår det ikke klart, om det er ministeriets opfattelse, at afsnittet Baggrund indeholder oplysninger omfattet af offentlighedslovens 28, stk. 1. Da du i din af 9. marts 2016 til mig har anført, at ministeriet har ret i sin vurdering af, at oplysningerne i afsnittet Baggrund i dokument nr. 2 ikke er af interesse for dig og da du nu kender oplysningerne har jeg ikke anledning til at tage stilling til, om oplysningerne var omfattet af offentlighedslovens 28, stk. 1, og dermed som udgangspunkt skulle have været udleveret til dig allerede i forbindelse med afgørelsen af 19. januar Med hensyn til de øvrige oplysninger i de to dokumenter har jeg følgende bemærkninger: 6

7 For så vidt angår dokument nr. 1 indeholder dette dokument udover det ene ekstraherede afsnit efter min opfattelse en række oplysninger om sagens faktiske grundlag, og efter min opfattelse er oplysningerne også relevante for sagen. Det gælder oplysningerne i dokumentets side 1, afsnit 1, 2. pkt., tabellen på side 1 og side 1, sidste afsnit, 1. og 2. pkt. Jeg bemærker i den forbindelse, at pligten til ekstrahering ud over egentlige faktuelle oplysninger også omfatter oplysninger om de metoder og forudsætninger, som en forvaltningsmyndighed har anvendt ved fastlæggelsen af de egentlige faktuelle oplysninger, jf. pkt. 4.1 ovenfor om forarbejderne til offentlighedslovens 28, stk. 1. Jeg bemærker også, at så længe der er tale om oplysninger, som efter deres karakter vedrører faktuelle forhold f.eks. hvad der har været udgifterne til en allerede gennemført udflytning gør det efter min opfattelse ingen forskel, at myndighedens fastlæggelse af disse forhold beror på et estimat eller skøn mv., og at f.eks. opgørelsen af udgifter som de nævnte derfor kan være forbundet med en vis usikkerhed. For så vidt angår dokument nr. 2 indeholder dette dokument i afsnittet om Erfaringerne fra Sikkerhedsstyrelsen efter min opfattelse også oplysninger om sagens faktiske grundlag, og efter min opfattelse er oplysningerne også relevante for sagen. Det gælder efter min opfattelse de fleste af oplysningerne i afsnittet. Derfor er også disse oplysninger som udgangspunkt ekstraheringspligtige i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt. Jeg henviser til det, der er anført ovenfor vedrørende dokument nr. 1. Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse, men foretager mig ikke mere vedrørende dette, jf. pkt. 4.4 nedenfor Ekstraheringspligten efter 28, stk. 1, gælder bl.a. ikke, hvis oplysningerne er offentligt tilgængelige, jf. offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3. I sådanne tilfælde skal afgørelsen indeholde udtrykkelig oplysning om, at ellers ekstraheringspligtige oplysninger ikke ekstraheres i medfør af 28, stk. 2, nr. 3, og angive, hvor de pågældende oplysninger er tilgængelige. Henvisningen skal være så præcis, at den aktindsigtssøgende kan konstatere, hvilke konkrete oplysninger myndigheden har undladt at ekstrahere. Se ombudsmandens endelige redegørelse af 16. december 2015 i sag nr , offentliggjort på Ministeriet har i afgørelsen af 19. januar 2016 omtalt erhvervs- og vækstministerens besvarelse af to spørgsmål fra Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer, jf. ovenfor. Det fremgår dog ikke, at denne omtale er sket som led i anvendelsen af offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3. Ministeriet har således hverken i afgørelsen eller i udtalelsen til mig omtalt 28, stk. 2, nr. 3, men har alene omtalt 28, stk. 1. De to svar, der er tale om, er erhvervs- og vækstministerens svar af 12. januar 2016 på spørgsmål 38 og 39 stillet af Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer den 16. december 2015 (Udvalget for Landdistrikter og Øer , ULØ, Alm. del, endeligt svar på spørgsmål 38 og 39), som kan findes på Folketingets hjemmeside. I de enkelte afsnit i de to svar indgår (praktisk taget) alle de oplysninger fra dokument nr. 1 og dokument nr. 2, som må anses for omfattet af offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt. For så vidt angår dokument nr. 1 fremgår enkelte oplysninger også af Sikkerhedsstyrelsens årsrapporter for 2004 og

8 Du kan således i alt væsentligt finde de ekstraheringspligtige oplysninger fra dokument nr. 1 og dokument nr. 2 i offentligt tilgængelige dokumenter. På den baggrund, og da ministeriet kunne have undladt at ekstrahere ved at henvise til disse dokumenter, jf. offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3, foretager jeg mig ikke mere vedrørende spørgsmålet om ekstrahering. 5. Offentlighedslovens 14 (meroffentlighed) Offentlighedslovens 14 om meroffentlighed lyder således: 14. Det skal i forbindelse med behandlingen af en anmodning om aktindsigt overvejes, om der kan gives aktindsigt i dokumenter og oplysninger i videre omfang, end hvad der følger af Der kan gives aktindsigt i videre omfang, medmindre det vil være i strid med anden lovgivning, herunder regler om tavshedspligt og regler i lov om behandling af personoplysninger. Ifølge afgørelsen af 19. januar 2016 overvejede ministeriet, om de to undtagne dokumenter udover det ene afsnit, som var ekstraheret kunne udleveres til dig efter reglen om meroffentlighed. Ministeriet foretog i den forbindelse en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger til grund for bestemmelserne i offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, og 24, stk. 1, nr. 1 (hensynet til den interne og politiske beslutningsproces), og på den anden side den berettigede interesse, du som journalist måtte antages at have i, at anmodningen om aktindsigt blev imødekommet. Ministeriet fandt på den baggrund ikke grundlag for at udlevere dokumenterne. På baggrund af det ovenfor nævnte i afsnittet om ekstrahering, hvorefter du kan gøre dig bekendt med store dele af oplysningerne i de to omhandlede dokumenter ved at se erhvervs- og vækstministerens besvarelse af de to folketingsspørgsmål, har jeg alene fundet anledning til at forholde mig til spørgsmålet om meroffentlighed i forhold til de oplysninger fra dokumenterne, som ikke fremgår af de to ministersvar. Jeg har ikke fundet anledning til at kritisere, at ministeriet ikke gav dig aktindsigt i de sidstnævnte oplysninger i form af meroffentlighed. Jeg har gjort ministeriet bekendt med min opfattelse. Jeg foretager mig herefter ikke mere i sagen. Med venlig hilsen 8

9 Sagsfremstilling Du anmodede den 16. december 2015 Erhvervs- og Vækstministeriet om aktindsigt i en udregning på, hvor meget udflytningen af Sikkerhedsstyrelsen til Esbjerg i 2004 kostede. Den 19. januar 2016 traf Erhvervs- og Vækstministeriet følgende afgørelse: Erhvervs- og Vækstministeriet har ved en søgning i sit journalsystem identificeret en sag omhandlende udflytning af Sikkerhedsstyrelsen i Der vedlægges aktoversigt fra sagen, j.nr. 15/09128, jf. offentlighedslovens 7. For så vidt angår dokument nr. 1, Notat fra SIK, gælder det, at der er tale om et dokument, der er udarbejdet til brug for ministerbetjening i forbindelse med erhvervs- og vækstministerens samråd i Udvalget for Landdistrikter og Øer den 16. december Erhvervs- og Vækstministeriet har undtaget dette dokument fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens 24, stk. 1, nr. 1, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter og oplysninger, der udveksles mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand. For så vidt angår dokument nr. 2, Cover til DC, er der tale om et internt arbejdsdokument, som ministeriet har undtaget fra aktindsigt, jf. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Erhvervs- og Vækstministeriet kan i den anledning oplyse, at det følger af offentlighedslovens 23, stk. 1, at retten til aktindsigt ikke omfatter interne dokumenter. Som interne dokumenter anses 1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, 2) dokumenter, der efter lovens 24, stk. 1, udveksles på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, og 3) dokumenter, der efter lovens 25 udveksles i forbindelse med økonomiske eller politiske forhandlinger eller i forbindelse med drøftelser om fælles kommunale og regionale initiativer. Det følger af offentlighedslovens 28, stk. 1, at retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Dokument nr. 1, Notat fra SIK, indeholder oplysninger om sagens faktiske grundlag, som er relevante for sagen, hvorfor disse oplysninger skal ekstraheres, jf. offentlighedslovens 28, stk. 1. Der er tale om følgende oplysninger: 9

10 I 2004 og 2005 blev der overført hhv. 21- og 19,4 mio. kr. til sammenlægning og udflytning af elektricitetsrådet samt DGP. Der var ansat ca. 75 medarbejdere i de 2 sammenlagte institutioner. Dokument nr. 2, Cover til DC, indeholder ikke oplysninger om sagens faktiske grundlag, der er relevante for sagen, eller oplysninger om eksterne faglige vurderinger, og som efter offentlighedslovens 28, stk. 1, vil skulle meddeles uanset bestemmelsen i lovens 23, stk. 1. Meroffentlighed Ministeriet har overvejet, om de undtagne dokumenter burde udleveres til dig efter reglen om meroffentlighed i offentlighedslovens 14, stk. 1. Ministeriet har i den forbindelse foretaget en afvejning af på den ene side de hensyn, der ligger til grund for bestemmelserne i offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1 og 24, stk. 1, nr. 1 (hensynet til den interne og politiske beslutningsproces), og på den anden side den berettigede interesse, du som journalist må antages at have i, at anmodningen om aktindsigt imødekommes. Ministeriet har på den baggrund ikke fundet grundlag for at udlevere det pågældende dokument. Ministeriet kan dog oplyse, jf. besvarelse af spørgsmål 39, alm. del, stillet af Udvalg for Landdistrikter og Øer, at der oprindeligt blev afsat ca. 40 mio. kr. på finansloven (21 mio. kr. i 2004 og 19 mio. kr. i 2005) til etablering af Sikkerhedsstyrelsen i Esbjerg. Det har været fremme, at der blev udflyttet 80 medarbejdere til Esbjerg. Der er imidlertid aldrig lavet et regnskab for selve udflytningen, men et efterfølgende skøn fra Sikkerhedsstyrelsen viser, at den samlede pris for selve udflytningen landede på ca. 17 mio. kr. (2015-priser), jf. også ministerens besvarelse af spørgsmål 38, alm. del, stillet af Udvalg for Landdistrikter og Øer. Da der blev udflyttet i alt 75 arbejdspladser, kan gennemsnitsprisen beregnes til ca kr. pr. arbejdsplads. Du klagede den 20. januar 2016 til mig over Erhvervs- og Vækstministeriets afslag på aktindsigt. Du henviste til, at du efter offentlighedslovens 28 havde ret til aktindsigt i beregningen af omkostninger inklusiv forudsætninger og metoder, da de vedrører faktiske forhold. Jeg anmodede den 28. januar 2016 Erhvervs- og Vækstministeriet om en udtalelse om sagen. I en udtalelse af 24. februar 2016 har Erhvervs- og Vækstministeriet anført bl.a. følgende: Efter en søgning i ministeriets journalsystem blev to dokumenter identificeret som omfattet af aktindsigtsanmodningen: dokument nr. 15/ og dokument nr. 15/ Dokument nr. 15/ , notat fra SIK, er et notat om økonomien i forbindelse med udflytningen af Sikkerhedsstyrelsen til Esbjerg i 2004/2005. Dokumentet er udarbejdet af Sikkerhedsstyrelsen og tilsendt departementet til brug for forberedelsen af erhvervs- og vækstministerens deltagelse i samråd i Udvalg for Landdistrikter og Øer den 16. december Formålet med udarbejdelsen af dokumentet er således, at oplysningerne i dokumentet indgår i forberedelsen af materialet til ministerens deltagelse i dette samråd, som var indkaldt på et tidspunkt, hvor der mediemæssigt var stor interesse for bl.a. udgifterne til flytning af Sikkerhedsstyrelsen i Det har således været vigtigt, at ministeren var klædt på til at besvare evt. spørgsmål om dette under samrådet. 10

11 Det er på denne baggrund ministeriets vurdering, at dokument nr. 15/ er udvekslet mellem et ministeriums departement og dets underordnede myndigheder på et tidspunkt, hvor der er konkret grund til at antage, at en minister har eller vil få behov for embedsværkets rådgivning og bistand, hvorfor ministeriet ved behandlingen af aktindsigtssagen undtog dokumentet under henvisning til undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 24 om ministerbetjening. Ministeriet har i forbindelse med vurderingen af dokumentet fra Sikkerhedsstyrelsen foretaget ekstrahering af oplysninger om sagens faktuelle grundlag mv. efter lovens 28, jf. 24, stk. 2. De ekstraherede oplysninger handler om styrelsens bevilling i 2004 og 2005, som allerede er offentliggjort i finanslove for de pågældende år. Det andet dokument, dokument nr. 15/ cover til DC, er en intern covernote udarbejdet i departementet til departementschefen til brug for forelæggelse af en sag vedr. udflytning af statslige arbejdspladser. Dokumentet indeholder dels et generelt afsnit baggrund, hvori der henvises til en artikel i Berlingske om prisen på udflytning af statslige arbejdspladser, som efter ministeriets umiddelbare vurdering ikke var af interesse for anmoder. Afsnittet lyder som følger: Baggrund Berlingske bringer i dag en artikel om prisen på udflytning af statslige arbejdspladser. På baggrund af en aktindsigt hos NaturErhvervstyrelsen opgøres gennemsnitsprisen til ca kr. pr. udflyttet arbejdsplads. NaturErhvervstyrelsen skønner således, at det vil koste 184 mio. kr. at udflytte de 392 arbejdspladser til Augustenborg. Vicedirektør i tænketanken Kraka Jens Hauch vurderer, at skønnet er rimeligt og henviser her til udflytningen af Sikkerhedsstyrelsen i Her blev afsat en samlet bevilling på 40 mio. kr. til udflytningen af planlagt 80 medarbejdere, dvs. 0,5 mio. kr. pr. arbejdsplads. Herudover indeholder covernoten et afsnit vedrørende udflytningen af Sikkerhedsstyrelsen til Esbjerg i Det kan tilføjes, at covernoten ikke har været afgivet til udenforstående, og den har således bibeholdt sin interne karakter. Det er på ovennævnte baggrund ministeriets vurdering, at dokumentet falder ind under undtagelsesbestemmelsen i offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, der undtager aktindsigt i interne dokumenter. Ministeriet har i forbindelse med vurderingen af dokumentet overvejet, om der er oplysninger om sagens faktiske grundlag, der er relevante for sagen, eller oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som ministeriet efter lovens 28, stk. 1, skulle give aktindsigt i uanset lovens 23, stk. 1. Ministeriet har i den forbindelse vurderet, at afsnittet vedrørende udflytningen af Sikkerhedsstyrelsen til Esbjerg i 2004 ikke indeholder ekstraheringspligtige oplysninger om sagens faktiske grundlag. Ministeriet overvejede meroffentlighed i de to dokumenter, dokument nr. 15/ og dokument nr. 15/ , jf. lovens 14. Det var ministeriets vurdering efter en konkret afvejning af de hensyn, som ligger bag bestemmelserne i henholdsvis 23, stk. 1, nr. 1, og 24, stk. 1, nr. 1, som er hensynet til den interne 11

12 beslutningsproces over for hensynet til den journalistiske interesse, som A måtte have i de to dokumenter, at hensynet til den interne beslutningsproces vejede tungere, hvorfor ministeriet ikke har meddelt meroffentlighed i dokumenterne. Jeg sendte dig den 25. februar 2016 en kopi af Erhvervs- og Vækstministeriets udtalelse af 24. februar 2016, således at du fik mulighed for at komme med bemærkninger til udtalelsen. I af 9. marts 2016 fremkom du med bl.a. følgende bemærkninger: Jeg mener ikke, at Ministeriet kan afvise at give aktindsigt i de nye udregninger bag udflytningen udelukkende ved at henvise til 24 i Offentlighedsloven. Ministeren forklarede under samrådet, at udgifterne til udflytningen var omtrent halvt så høje, som det på daværende tidspunkt blev beskrevet i medierne. For flere mediers vedkommende herunder B s stammede de nævnte tal fra en udregning, som Velfærdsministeriet i 2009 havde fået foretaget. ( ) Ministerens nye, tilsyneladende faktuelle oplysninger bruges altså til at gendrive tidligere tilsyneladende faktuelle oplysninger fra et tidligere ministerium overfor medlemmerne af et udvalg samt enhver, der overværede samrådet på Folketingets frit tilgængelige Live TV-kanal. Hvis de nye tal, der ligger halvt så højt som de gamle, kan præsenteres offentligt, mener jeg, at udregningerne, der ligger bag, er oplysninger om sagens faktiske grundlag jævnfør 28. Jeg mener derfor, at ministeriet skal udlevere dokumentet notat fra SIK. Mht. dokumentet cover til DC har ministeriet ret i sin vurdering af det nævnte afsnit fra Berlingske. Således indeholder afsnittet ikke nogle interessante oplysninger, som ikke blev beskrevet i samrådet. Det interessante i dokumentet er det afsnit, som vedrører udflytningen af Sikkerhedsstyrelsen til Esbjerg i Ministeriet vurderer, at dokumentet falder ind under undtagelsesbestemmelsen i Offentlighedslovens 23, der undtager aktindsigt i interne dokumenter, fordi dokumentet ikke har været afgivet til udenforstående og således har bibeholdt en intern karakter. Yderligere vurderer ministeriet, at der i dokumentet ikke er oplysninger om sagens faktiske grundlag, der er relevante for sagen, som ministeriet efter Offentlighedslovens 28 skal give aktindsigt i uanset 23. Ministeriet uddyber ikke, hvorfor det ikke mener, at der i dokumentet ( ) er oplysninger om sagens faktiske grundlag, der er relevante for sagen. Det er derfor ikke muligt for mig at bestride den påstand. Jeg ser dog ikke det, at covernoten ikke tidligere har været afgivet til udenforstående, som en gyldig begrundelse for at se bort fra 28. Jeg har tiltro til Folketingets Ombudsmands vurdering, når denne får indsigt i dokumentet. Jeg sendte den 10. marts 2016 en kopi af dine bemærkninger af 9. marts 2016 til Erhvervs- og Vækstministeriet, således at ministeriet fik mulighed for at komme med eventuelle bemærkninger hertil. I af 21. marts 2016 fremkom Erhvervs- og Vækstministeriet med følgende bemærkninger: På baggrund af de bemærkninger, som journalist A, mediet B, har afgivet til ombudsmanden, skal ministeriet bekræfte, at erhvervs- og vækstministeren oplyste, at udgifterne til udflytningen var omtrent halv så høje, som det på daværende tidspunkt blev beskrevet i medierne. De pågældende oplysninger, som ministeren refererede fra, er et internt dokument, som ikke mister sin interne karakter ved oplæsning, jf. lovbemærkninger til offentlighedslovens

13 I relation til A s bemærkninger vedrørende ekstraheringspligtige oplysninger og evt. begrundelse for ministeriets vurdering, skal ministeriet bemærke følgende: Det fremgår af såvel ministeriets besvarelse til A som af ministeriets udtalelse til Folketingets Ombudsmand, at offentlighedslovens 28 tilsiger, at ministeriet skal ekstrahere en sags faktiske grundlag fra dokumenter undtaget efter 24. Som oplyst af ministeren på samrådet, er der tale om et skøn udarbejdet af Erhvervs- og Vækstministeriet, hvilket i modsætning til de meddelte ekstraherede oplysninger, ikke er oplysninger, som efter lovens ordlyd skal ekstraheres. Ministeriet skal på den baggrund gentage, at ministeriet efter ministeriets opfattelse har overholdt den ekstraheringsligt, der følger af offentlighedslovens regler. Jeg sendte dig den 29. marts 2016 til orientering en kopi af Erhvervs- og Vækstministeriets af 21. marts 2016 og bemærkede samtidig, at jeg nu ville forsøge at behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde fået fra dig og Erhvervs- og Vækstministeriet. 13

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016

Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens februar 2016 2016-10 Materiale til brug for underretning af Udenrigspolitisk Nævn kunne undtages efter offentlighedslovens 35 En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. april 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 7. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af

Læs mere

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174

Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Svar til journalist A ved medie B Sag nr. 14/05174 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. marts 2015 Udskriftsdato: 30. juni 2017 (Gældende) Udenrigsministeriets afslag på aktindsigt i liste over mulige omprioriteringer af ulandsbistanden

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 12. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 19. marts 2017 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende genudnævnelse af præsidenten for Den Europæiske

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering

Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-42 Aktindsigt i korrespondance mellem Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse. Ministerbetjening. Ekstrahering En forsker klagede til ombudsmanden over, at det daværende Ministerium

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering 2015-9 Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter fra tværministeriel arbejdsgruppe. Ministerbetjening. Ekstrahering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Uddannelses- og Forskningsministeriet

Læs mere

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26.

Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. 26. 2016-26 Ministeriernes implementeringsplaner for udflytning af statslige arbejdspladser. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering 26. maj 2016 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Finansministeriet

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt

Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg. Tavshedspligt Myndighed: Underskriftsdato: 20. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 3. februar 2017 (Gældende) Skatteministeriets delvise afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende beskatning af Marienborg.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. november 2015 Udskriftsdato: 22. januar 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt. Journalisering og identifikation af akter. Interne dokumenter

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening)

Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) Justitsministeriet Udleveringsnotits om henvendelse fra Oluf Jørgensen om foreløbigt udkast til lovforslag om ændring af offentlighedsloven (ministerbetjening) 8. marts 2018 1. Den overordnede kritik fra

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

maj Forvaltningsret

maj Forvaltningsret 2016-20 Dokumenter i sag om selveje af universitetsbygninger kunne undtages fra aktindsigt efter ministerbetjeningsreglen. Ikke en konkret afgørelsessag 11. maj 2016 En anmodning fra Københavns Universitet

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Spørgeskema til samtlige departementer

Spørgeskema til samtlige departementer Lovafdelingen Dato: 12. december 2016 Kontor: Forvaltningsretskontoret Sagsbeh: Anna Seneberg Winkel Sagsnr.: 2016-760-0530 Dok.: 2126354 Spørgeskema til samtlige departementer 1. Antal anmodninger om

Læs mere

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt

Retsudvalget L 90 Bilag 5 Offentligt Retsudvalget 2010-11 L 90 Bilag 5 Offentligt Folketingets Retsudvalg Christiansborg 1240 København K Vanløse d. 31. december 2010 Kære medlemmer af Folketingets Retsudvalg I forbindelse med Folketingets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt 6. juni 2018 Odsherred Kommune har den 7. marts 2018 på din foranledning indbagt en sag for Ankestyrelsen om

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret

Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance. 24. marts Forvaltningsret 2015-14 Delvist afslag på aktindsigt i Udenrigsministeriets korrespondance med sydkoreanske myndigheder. Diskretionsforbehold. Folkeretlig kutyme 24. marts 2015 En journalist klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 12. februar 2017 Udskriftsdato: 6. januar 2019 (Gældende) 2017-4. Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K

Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade København K Udlændinge- og Integrationsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse:

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov

Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov Politisk aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om en ny offentlighedslov 1. Regeringen, Venstre og Konservative (herefter benævnt aftaleparterne) har indgået aftale om en ny offentlighedslov.

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt

Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 2017-4 Afslag på behandling af aktindsigtsanmodning på grund af et uforholdsmæssigt ressourceforbrug burde være truffet på et tidligere tidspunkt 12. februar 2017 En borger klagede til ombudsmanden over,

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering

Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering 2014-36 Afslag på meroffentlighed på grund af myndighedens ressourceforbrug. Anonymisering En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udlændingestyrelsen og Justitsministeriet havde givet (delvist)

Læs mere

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014 2014-28 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager

Justitsministeriet Slotsholmsgade København K Justitsministeriets sagsbehandlingstid i aktindsigtssager Justitsministeriet Slotsholmsgade 10 1216 København K Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere