Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009"

Transkript

1 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt i ministres kalendere. Journalisten fik delvis aktindsigt i sagen, men ministeriet undtog i alt 7 dokumenter efter bestemmelsen i offentlighedslovens 10. Ministeriet skrev at det havde overvejet om de 7 dokumenter burde udleveres efter princippet om meroffentlighed, men mente ikke at der var grundlag for det. Ministeriet lagde vægt på de samme hensyn som dem der lå bag undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens 7 og oktober 2009 Forvaltningsret Journalisten klagede til ombudsmanden over det delvise afslag på aktindsigt. Ombudsmanden udtalte at han ikke kunne kritisere at Justitsministeriet havde undtaget dokumenterne fra aktindsigt efter bestemmelsen i offentlighedslovens 10. I udtalelsen fremsatte ombudsmanden nogle generelle bemærkninger om afvejningen af de forskellige hensyn og om udformningen af begrundelsen ved afslag på meraktindsigt: (J.nr ). Ombudsmandens udtalelse Regelgrundlaget I lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen (som ændret bl.a. ved 1 i lov nr. 347 af 6. juni 1991, 1, nr. 1, i lov nr. 276 af 13. maj 1998 og 1, nr. 1, i lov nr. 433 af 4. juni 2009) er der bl.a. følgende bestemmelser: 2. Loven gælder ikke for sager inden for strafferetsplejen. Loven gælder endvidere ikke for sager om førelse af en ministerkalender. Sager om lovgivning, herunder bevillingslove, er kun omfattet af loven, for så vidt lovforslag er fremsat for Folketinget.

2 4. Enhver kan med de undtagelser, der er nævnt i 7-14, forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. En forvaltningsmyndighed kan give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt mv. 7. Retten til aktindsigt omfatter ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Som interne arbejdsdokumenter anses 1) dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til eget brug, 10. Retten til aktindsigt omfatter ikke: 1) Statsrådsprotokoller, referater af møder mellem ministre og dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til brug for sådanne møder. 2) Brevveksling mellem ministerier om lovgivning, herunder bevillingslove. 11. Oplysninger i dokumenter, der er omfattet af 7 og 10, nr. 1-4, om faktiske omstændigheder, der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, skal uanset disse bestemmelser meddeles i overensstemmelse med lovens almindelige regler. Justitsministeriets afgørelse Du anmodede den 15. maj 2009 Justitsministeriet om aktindsigt i samtlige dokumenter vedr. lovforslag L 212 herunder en journalliste, notater, drøftelser, korrespondance mellem ministerier, ministre og presserådgivere mv.. Den 25. maj 2009 traf Justitsministeriet afgørelse om at du i medfør af offentlighedslovens 4, stk. 1, fik delvis aktindsigt. Ministeriet undtog to dokumenter fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 10, nr. 1, hvorefter retten til aktindsigt bl.a. ikke omfatter dokumenter der udarbejdes af en myndighed til brug for møder mellem ministre. Ministeriet undtog således dokumenterne under aktlistens nr. 4 og 5 under henvisning til at disse dokumenter var udarbejdet til brug for møde i Regeringens Koordinationsudvalg. 2/12

3 Endvidere undtog ministeriet fem dokumenter fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 10, nr. 2, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter brevveksling mellem ministerier om lovgivning. Justitsministeriet undtog således dokumenterne under aktlistens nr. 3, 6-7 og 9-10 under henvisning til at der var tale om brevveksling mellem Statsministeriet og Justitsministeriet om spørgsmålet om lovregulering af adgangen til aktindsigt i en ministerkalender. Ministeriet skrev også at de undtagne dokumenter ikke indeholdt oplysninger om faktiske omstændigheder af væsentlig betydning for sagsforholdet der var ekstraheringspligtige efter offentlighedslovens 11, stk. 1. Ligeledes skrev ministeriet at det var overvejet om de omhandlede dokumenter som der ikke var ret til aktindsigt i, burde udleveres efter princippet om meroffentlighed (offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt.). Ministeriet fandt imidlertid ikke grundlag herfor. Ministeriet lagde vægt på de samme hensyn som dem der lå bag de nævnte undtagelsesbestemmelser i offentlighedslovens 7 og 10. I en udtalelse af 17. juni 2009 til mig fastholdt Justitsministeriet at der ikke var grundlag for at give aktindsigt i form af meroffentlighed i de akter du ikke havde fået aktindsigt i. Ministeriet havde i forbindelse med behandlingen af din begæring om aktindsigt overvejet om de undtagne dokumenter burde udleveres efter princippet om meroffentlighed. Men ministeriet havde efter en konkret vurdering af de pågældende dokumenter fundet at der ikke var grundlag for at meddele meroffentlighed i dokumenterne. Ministeriet havde lagt vægt på de samme hensyn som dem der lå bag de undtagelsesbestemmelser i offentlighedslovens 7 og 10 som førte til at ministeriet undtog dokumenterne fra aktindsigt. Om spørgsmålet om ekstraheringspligt skrev ministeriet at de dokumenter som var undtaget fra aktindsigt, efter ministeriets opfattelse ikke indeholdt oplysninger som var ekstraheringspligtige efter offentlighedslovens 11, stk. 1. Ministeriet bemærkede at der var tale om dokumenter som dels indeholdt oplysninger om retlige omstændigheder, herunder med hensyn til indholdet af gældende ret på området, dels indeholdt oplysninger om de involverede ministeriers egne synspunkter, argumenter og vurderinger af sagen. Til din bemærkning i klagen om at Justitsministeriet ikke har vedlagt en klagevejledning, som det ellers ifølge forvaltningsloven er forpligtet til, skrev ministeriet at ministeriet gik ud fra at der blev sigtet til bestemmelsen i forvaltningslovens 25 om klagevejledning. Denne bestemmelse omfatter imidlertid alene afgørelser som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, og der var derfor efter ministeriets opfattelse ikke nogen pligt for Justitsministeriet til efter bestemmelsen at give dig klagevejledning i den konkrete sag. 3/12

4 Min opfattelse I din klage til mig over Justitsministeriets afgørelse af 25. maj 2009 skriver du at ministeriet har undtaget syv dokumenter (dokumenterne under aktlistens nr. 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 10), og at du ønsker fuld aktindsigt i dokumenterne eller i hvert fald oplysninger ekstraheret fra disse dokumenter. Du henviser til princippet om meroffentlighed og til ekstraheringspligten. Du skriver også at Justitsministeriet ikke har vedlagt en klagevejledning, som det ellers ifølge forvaltningsloven er forpligtet til. Du beder mig således vurdere afgørelsen for så vidt angår afslag på at give aktindsigt i dokumenterne under aktlistens nr. 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 10, og det er alene afslaget vedrørende disse dokumenter jeg behandler. Jeg har ved min behandling af sagen lånt Justitsministeriets akter i den sag du har anmodet om aktindsigt i, herunder også de akter som du har fået afslag på aktindsigt i (dokumenterne under aktlistens nr. 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 10). Jeg har således læst disse akter. Din anmodning om aktindsigt blev fremsat den 15. maj 2009, og der blev den 5. maj 2009 fremsat forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (aktindsigt i ministerkalendere). Lovsagen var derfor på tidspunktet for din aktindsigtsanmodning omfattet af offentlighedsloven (offentlighedslovens 2, stk. 1, 3. pkt.). Udgangspunktet er herefter at enhver med de undtagelser der er nævnt i offentlighedslovens 7-14 kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter der er indgået til eller oprettet af en forvaltningsmyndighed som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed (offentlighedslovens 4, stk. 1, 1. pkt.). Offentlighedslovens 10, nr. 1 og 2 Justitsministeriet har undtaget dokumenterne under aktlistens nr. 4 og 5 med henvisning til offentlighedslovens 10, nr. 1. Ministeriet har henvist til at der er tale om dokumenter udarbejdet til brug for møde i Regeringens Koordinationsudvalg. Ifølge offentlighedslovens 10, nr. 1, omfatter retten til aktindsigt bl.a. ikke dokumenter der er udarbejdet af en myndighed til brug for møder mellem ministre. Det afgørende er om dokumentet er udarbejdet netop med henblik på at skulle indgå i drøftelser på et møde mellem ministre, mens det ikke kan kræves at dokumentet rent faktisk bliver anvendt på mødet. Det er uden be- 4/12

5 tydning for anvendelsen af bestemmelsen om der er tale om egentlige ministermøder med deltagelse af samtlige regeringens medlemmer eller om et møde i et ministerudvalg, herunder Regeringens Koordinationsudvalg, eller i øvrigt en mere uformel drøftelse mellem to eller flere ministre. Efter en gennemgang af de to dokumenter sammenholdt med ministeriets oplysninger i afgørelsen af 25. maj 2009 om at dokumenterne blev udarbejdet til brug for et møde i Regeringens Koordinationsudvalg, har jeg ikke grundlag for at kritisere at ministeriet har henført dokumenterne under aktlistens nr. 4 og 5 under offentlighedslovens 10, nr. 1. Justitsministeriet har endvidere undtaget dokumenterne under aktlistens nr. 3, 6-7 og 9-10 fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 10, nr. 2. Ministeriet har henvist til at der er tale om brevveksling mellem Statsministeriet og Justitsministeriet om spørgsmålet om lovregulering af adgangen til aktindsigt i en ministerkalender. Ifølge offentlighedslovens 10, nr. 2, omfatter retten til aktindsigt ikke brevveksling mellem ministerier om lovgivning. Efter en gennemgang af de fem dokumenter sammenholdt med ministeriets oplysninger i afgørelsen af 25. maj 2009 om dokumenterne har jeg ikke grundlag for at kritisere at ministeriet har henført dokumenterne under aktlistens nr. 3, 6-7 og 9-10 under offentlighedslovens 10, nr. 2. Ekstrahering (offentlighedslovens 11) Adgangen til at undtage dokumenter fra aktindsigt i medfør af bl.a. offentlighedslovens 10, nr. 1 og 2, modificeres af bestemmelsen i offentlighedslovens 11. Ifølge offentlighedslovens 11, stk. 1, skal oplysninger om faktiske omstændigheder der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, i dokumenter der er omfattet af bl.a. 10, nr. 1 og 2, gives i overensstemmelse med offentlighedslovens almindelige regler. Dette kaldes ekstrahering. Spørgsmålet er derfor om de undtagne dokumenter under aktlistens nr. 3-7 og 9-10 indeholder oplysninger som skal ekstraheres efter offentlighedslovens 11, stk. 1. Justitsministeriet har i afgørelsen af 25. maj 2009 skrevet at de undtagne dokumenter ikke indeholder oplysninger om faktiske omstændigheder af væsentlig betydning for sagsforholdet der skal ekstraheres efter offentlighedslovens 11, stk. 1. 5/12

6 Justitsministeriet har i udtalelsen af 17. juni 2009 til mig uddybet begrundelsen med at der er tale om dokumenter som dels indeholder oplysninger om retlige omstændigheder, herunder med hensyn til indholdet af gældende ret på området, dels indeholder oplysninger om de involverede ministeriers egne synspunkter, argumenter og vurderinger af sagen. Ekstraheringspligten efter 11, stk. 1, omfatter enhver konkret oplysning om faktiske omstændigheder af væsentlig betydning for sagsforholdet. Efter bemærkningerne til lovforslaget om offentlighedsloven skal der dog kun ekstraheres oplysninger fra dokumentet hvis disse oplysninger ikke fremgår af andre af sagens dokumenter der er omfattet af retten til aktindsigt (Folketingstidende , tillæg A, sp. 225). Der skal være tale om oplysninger om faktiske omstændigheder. Det betyder bl.a. at oplysninger om synspunkter, argumenter og vurderinger af sagen fra den myndighed der har udarbejdet det dokument der er tale om at undtage fra aktindsigt, ikke er omfattet af ekstraheringspligten. Efter en gennemgang af dokumenterne i den sag der er tale om at give aktindsigt i, herunder de dokumenter under aktlistens nr. 3-7 og 9-10 som er undtaget fra aktindsigt, har jeg ikke fundet grundlag for at kritisere at Justitsministeriet har vurderet at der ikke var oplysninger i dokumenterne under aktlistens nr. 3-7 og 9-10 som skulle meddeles i medfør af 11, stk. 1. Jeg har lagt vægt på det som Justitsministeriet har skrevet i udtalelsen af 17. juni 2009 til mig om ekstrahering. Jeg har også lagt vægt på at offentlighedslovens 11, stk. 1, på baggrund af bemærkningerne til lovforslaget (refereret ovenfor) må forstås således at der kun er ekstraheringspligt vedrørende oplysninger om faktiske omstændigheder der er af væsentlig betydning for sagsforholdet, hvis disse oplysninger ikke fremgår af andre af sagens dokumenter der er omfattet af retten til aktindsigt. Jeg bemærker om det sidstnævnte at der efter min opfattelse i de undtagne dokumenter under aktlistens nr. 3-7 og 9-10 indgår oplysninger hvor det godt kunne overvejes om der ikke er tale om oplysninger vedrørende faktiske omstændigheder der er af væsentlig betydning for sagsforholdet. Men de pågældende oplysninger fremgår af de dokumenter du har fået aktindsigt i, og der ville derfor ikke være ekstraheringspligt med hensyn til de pågældende oplysninger. Jeg har derfor ikke fundet anledning til at undersøge dette spørgsmål nærmere. Meroffentlighed (offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt.) 6/12

7 Princippet om meroffentlighed fremgår af offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt. Ifølge bestemmelsen kan en forvaltningsmyndighed give aktindsigt i videre omfang, medmindre andet følger af regler om tavshedspligt m.v. Bestemmelsen blev indsat for at understrege at offentlighedslovens regler ikke er til hinder for at myndighederne efter eget skøn giver oplysninger i videre omfang, herunder på anden måde eller i anden form end loven forpligter til (Folketingstidende , tillæg A, sp. 211). Det blev endvidere af offentlighedsudvalget anset for ønskeligt at myndighederne ikke blot nøjes med at undersøge om en anmodning om aktindsigt kan afslås af formelle grunde eller med hjemmel i offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser, men at de mere frit overvejer om hemmeligholdelse i konkrete tilfælde overhovedet er påkrævet (betænkning nr. 857/1978 om offentlighedslovens revision, s. 70). Betænkningen fremhæver i øvrigt at meroffentlighedsprincippet bør udstrækkes særlig vidt over for repræsentanter for medierne (s. 229 ff). Dette fremgår endvidere af Justitsministeriets vejledning om offentlighedsloven (vejledning nr af 3. november 1986), jf. vejledningens punkt 7 samt Justitsministeriets forord til vejledningen. Justitsministeriet har i afgørelsen af 25. maj 2009 vurderet spørgsmålet om meroffentlighed med hensyn til dokumenterne under aktlistens nr. 3-7 og Ministeriet fandt imidlertid ikke grundlag for meroffentlighed i disse dokumenter. Ministeriet lagde vægt på de samme hensyn som dem der ligger bag undtagelsesbestemmelserne i offentlighedslovens 7 og 10, og som førte til at ministeriet havde undtaget disse dokumenter fra aktindsigt. Om de hensyn ministeriet har anført i sin begrundelse for afslaget på meraktindsigt, bemærker jeg følgende: En myndigheds mulighed for at give meraktindsigt er som nævnt begrænset af reglerne om tavshedspligt. Tavshedspligten angår fortrolige oplysninger, jf. forvaltningslovens 27 og straffelovens 152. En del af offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser svarer i meget vidt omfang til området for tavshedspligt. I disse tilfælde kan meraktindsigt ikke komme på tale (medmindre ansøgeren samtidig pålægges tavshedspligt). De hensyn som ligger bag disse undtagelsesbestemmelser, er de samme som dem der fører til at oplysningerne er fortrolige og dermed undergivet tavshedspligt. Det vil i disse tilfælde efter min opfattelse være mest hensigtsmæssigt at begrunde et afslag på meraktindsigt med at de omhandlede dokumenter udelukkende indeholder fortrolige oplysninger, og at tavshedspligten dermed er til hinder for at give meraktindsigt. Dette forekommer at være mere oplysende over for den aktindsigtsbegærende end at en myndighed i disse tilfælde som begrundelse alene an- 7/12

8 giver at den har lagt vægt på de samme hensyn som ligger bag de omhandlede undtagelsesbestemmelser, uanset at en sådan begrundelse formelt set er korrekt, jf. den sag der er gengivet i Folketingets Ombudsmands beretning for 1998, s. 167 ff*. En del af offentlighedslovens undtagelsesbestemmelser giver dog også myndigheder ret til at afslå aktindsigt i oplysninger selv om disse ikke er fortrolige, og loven efterlader således et område hvor en myndighed ikke på grund af tavshedspligt er afskåret fra at give aktindsigt. F.eks. findes der ofte i interne arbejdsdokumenter (jf. 7) og i andre dokumenter ( 10) oplysninger som ikke er fortrolige. Her er tavshedspligten ikke til hinder for at give meraktindsigt i dokumenterne. Bestemmelsen om meraktindsigt forudsætter at myndigheden i disse tilfælde udøver et konkret skøn og afvejer de hensyn som taler for at imødekomme ansøgningen, over for de hensyn som taler imod, jf. Jens Garde, Carl Aage Nørgaard og Karsten Revsbech, Forvaltningsret, Sagsbehandling, 6. udgave (2007), s. 296 ff. Hvor de i forhold til offentlighedsprincippet modstående hensyn ikke i sig selv begrunder tavshedspligt, har myndigheden således en reel mulighed for at give meraktindsigt. Overvejer en myndighed alligevel at give afslag på meraktindsigt, bør myndigheden efter min mening i overensstemmelse med det ovenfor anførte vurdere de hensyn som taler for meraktindsigt, over for de hensyn som taler imod. De hovedhensyn som er bestemmende for skønsudøvelsen under en sådan afvejning, skal også afspejle sig i udformningen af et skriftligt afslag på meraktindsigt, jf. forvaltningslovens 24, ligesom det i afgørelsen bør angives at tavshedspligt ikke har været afgørende for sagens udfald. Det vil her ikke være tilstrækkeligt blot at angive at afslaget er begrundet i de samme hensyn som ligger bag de aktuelle undtagelsesbestemmelser. Jeg henviser til at bestemmelsen om meraktindsigt fremstår som en selvstændig bestemmelse som i forhold til lovens undtagelsesbestemmelser giver en reel videregående mulighed for aktindsigt, for så vidt der er tale om ikkefortrolige oplysninger. Efter min gennemgang af dokumenterne kan jeg konstatere at de i betydeligt omfang indeholder oplysninger som næppe kan anses for fortrolige. Jeg henviser bl.a. til at oplysningerne i nogle af dokumenterne i vidt omfang allerede synes at fremgå af de dokumenter du har fået aktindsigt i, herunder i bemærkningerne til lovforslag L 212 (aktindsigt i ministerkalendere). Ministeriets afslag på meraktindsigt kan imidlertid give det indtryk at afslaget er begrundet i at oplysningerne er fortrolige, og at tavshedspligt således har været til hinder for at give indsigt. På den baggrund har jeg henstillet til Justitsministeriet at genoptage sagen og overveje spørgsmålet om meroffentlighed igen. I tilfælde af fornyet afslag har jeg henstillet til ministeriet at ministeriet udformer sin begrundelse herfor i 8/12

9 overensstemmelse med det ovenfor anførte. Jeg beder dig vente til du har fået svar fra ministeriet, før du tager stilling til om der er grundlag for at klage til mig igen. Klagevejledning I din klage til mig skriver du at Justitsministeriet ikke vedlagde afgørelsen af 25. maj 2009 en klagevejledning som ministeriet er forpligtet til efter forvaltningsloven. Justitsministeriet skriver i udtalelsen af 17. juni 2009 til mig at bestemmelsen i forvaltningslovens 25 om klagevejledning alene omfatter afgørelser som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed. Derfor har der ikke været nogen pligt for ministeriet til at give dig klagevejledning i aktindsigtssagen. Det fremgår af forvaltningslovens 25, stk. 1, 1. pkt., at skriftlige afgørelser som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, skal være ledsaget af en vejledning om klageadgang med angivelse af klageinstans og oplysning om fremgangsmåden ved indgivelse af klage, herunder om en eventuel tidsfrist. Justitsministeriets afgørelse af 25. maj 2009 kunne ikke påklages til anden forvaltningsmyndighed. Jeg er derfor enig med Justitsministeriet i at du ikke skulle have en klagevejledning i forbindelse med ministeriets afgørelse af 25. maj Sagsfremstilling Journalist A anmodede den 15. maj 2009 Justitsministeriet om aktindsigt i samtlige dokumenter vedr. lovforslag L 212 herunder en journalliste, notater, drøftelser, korrespondance mellem ministerier, ministre og presserådgivere mv.. Den 25. maj 2009 traf Justitsministeriet afgørelse om at A fik delvis aktindsigt. Ministeriet skrev bl.a. følgende: I den anledning kan det oplyses, at Justitsministeriet i medfør af offentlighedslovens 4, stk. 1, meddeler Dem delvis aktindsigt i sagens dokumenter som nærmere anført nedenfor. En liste over sagens akter samt de dokumenter, der er ret til aktindsigt i (dokumenterne under aktlistens nr. 1, 2, 8 og 11-80), vedlægges. Det bemærkes dog, at dokumenterne under aktlistens nr. 41, 47 og 66 er omjournaliseret og derfor ikke er en del af sagen, og at dokumenterne under 9/12

10 aktlistens nr. 79 og 80 ved en fejl også er oprettet under aktlistens nr. 81 og 82. Justitsministeriet vedlægger endvidere lovforslaget, justitsministerens fremsættelsestale og et resumé af lovforslaget. Justitsministeriet har undtaget to dokumenter fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 10, nr. 1, hvorefter retten til aktindsigt bl.a. ikke omfatter dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til brug for møder mellem ministre. Justitsministeriet har således undtaget dokumenterne under aktlistens nr. 4 og 5, idet disse dokumenter er udarbejdet til brug for møde i Regeringens Koordinationsudvalg. Det bemærkes, at der på sagen findes en række udkast til de pågældende dokumenter, som i det omfang de ikke er interne arbejdsdokumenter undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 7, stk. 1, nr. 1 er undtaget fra aktindsigt af samme grund som de endelige dokumenter. Endvidere har Justitsministeriet undtaget fem dokumenter fra aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 10, nr. 2, hvorefter retten til aktindsigt ikke omfatter brevveksling mellem ministerier om lovgivning. Justitsministeriet har således undtaget dokumenterne under aktlistens nr. 3, 6-7 samt 9-10, idet der er tale om brevveksling mellem Statsministeriet og Justitsministeriet om spørgsmålet om lovregulering af adgangen til aktindsigt i en ministerkalender. Endelig findes der på sagen korrespondance mellem Justitsministeriet og ( ) om trykning af lovforslaget og fremsættelsestalen. Disse dokumenter, som ikke er akteret på sagen, er efter Justitsministeriets opfattelse også efter oversendelsen til trykning hos det pågældende private firma at anse for interne arbejdsdokumenter, og dokumenterne er derfor efter offentlighedslovens 7, stk. 1, nr. 1, undtaget fra retten til aktindsigt. Der kan i den forbindelse henvises til Hans Gammeltoft-Hansen m. fl., Forvaltningsret, 2. udgave (2002), side 408. De undtagne dokumenter indeholder i øvrigt ikke oplysninger om faktiske omstændigheder af væsentlig betydning for sagsforholdet, der er ekstraheringspligtige efter offentlighedslovens 11, stk. 1. Justitsministeriet har overvejet, om de omhandlede dokumenter, som der ikke er ret til aktindsigt i, bør udleveres efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt. Justitsministeriet har imidlertid ikke fundet grundlag herfor. Der er herved lagt vægt på de samme hensyn som dem, der ligger bag de nævnte undtagelsesbestemmelser i offentlighedslovens 7 og /12

11 Den 26. maj 2009 klagede A til mig over Justitsministeriets afgørelse af 25. maj 2009 om delvis afslag på aktindsigt. A bad mig vurdere afgørelsen for så vidt angik afslag på at give aktindsigt i dokumenterne nr. 3, 4, 5, 6, 7, 9 og 10. Jeg bad den 29. maj 2009 Justitsministeriet om en udtalelse i anledning af A s klage. I brev af 17. juni 2009 skrev Justitsministeriet bl.a. følgende: 1. (A) har i sin klage til Folketingets Ombudsmand i første række klaget over, at Justitsministeriet ikke har meddelt ham fuld aktindsigt i medfør af princippet om meroffentlighed. Som det fremgår af Justitsministeriets afgørelse af 25. maj 2009, har Justitsministeriet i forbindelse med behandlingen af (A) s begæring om aktindsigt overvejet, om de dokumenter, der ikke er ret til aktindsigt i, burde udleveres efter princippet om meroffentlighed, jf. offentlighedslovens 4, stk. 1, 2. pkt. Justitsministeriet har imidlertid efter en konkret vurdering af de pågældende dokumenter fundet, at der ikke er grundlag for at meddele meroffentlighed i dokumenterne. Justitsministeriet har herved, som det også fremgår af ministeriets afgørelse af 25. maj 2009, lagt vægt på de samme hensyn som dem, der ligger bag de undtagelsesbestemmelser i offentlighedslovens 7 og 10, som førte til, at ministeriet undtog dokumenterne fra aktindsigt. Justitsministeriet kan af de anførte grunde fortsat henholde sig til afgørelsen om ikke at meddele meroffentlighed i de omhandlede dokumenter. 2. (A) har endvidere klaget over, at Justitsministeriet ikke fra de undtagne dokumenter ekstraherede oplysninger om faktiske omstændigheder af væsentlig betydning for sagsforholdet, jf. offentlighedslovens 11, stk. 1. Som det fremgår af Justitsministeriets afgørelse af 25. maj 2009, indeholder de dokumenter, som er undtaget fra aktindsigt, efter ministeriets opfattelse ikke oplysninger, som er ekstraheringspligtige efter offentlighedslovens 11, stk. 1. Justitsministeriet skal i den forbindelse bemærke, at der er tale om dokumenter, som dels indeholder oplysninger om retlige omstændigheder, herunder med hensyn til indholdet af gældende ret på området, dels indeholder oplysninger om de involverede ministeriers egne synspunkter, argumenter og vurderinger af sagen. Justitsministeriet kan således også på dette punkt henholde sig til den trufne afgørelse. 11/12

12 3. Endelig har (A) i sin klage til Folketingets Ombudsmand påpeget, at Justitsministeriet ikke har vedlagt en klagevejledning, som det ellers ifølge forvaltningsloven er forpligtet til. Justitsministeriet går ud fra, at der hermed sigtes til bestemmelsen i forvaltningslovens 25 om klagevejledning. Denne bestemmelse omfatter imidlertid alene afgørelser, som kan påklages til anden forvaltningsmyndighed, og der har derfor efter bestemmelsen ikke været nogen pligt for Justitsministeriet til at give (A) klagevejledning i den konkrete sag. På den anførte baggrund skal Justitsministeriet således fastholde den trufne afgørelse. Jeg sendte den 26. juni 2009 A en kopi af Justitsministeriets udtalelse af 17. juni 2009 med henblik på dine eventuelle bemærkninger. Jeg modtog ikke nogen bemærkninger fra A, og jeg skrev derfor den 6. august 2009 til A at jeg ville behandle sagen på det foreliggende grundlag. NOTE: (*) FOB 1998, s /12

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening.

Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale medier. Ministerbetjening. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 4. november 2014 Udskriftsdato: 17. juli 2017 (Gældende) Afslag fra Statsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende ministres brug af sociale

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Aktindsigt i dokumenter vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt. Ekstrahering. Begrundelse

Aktindsigt i dokumenter vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt. Ekstrahering. Begrundelse FOB 05.485 Aktindsigt i dokumenter vedrørende en fast forbindelse over Femern Bælt. Ekstrahering. Begrundelse En journalist klagede over Transport- og Energiministeriets afslag på aktindsigt i dokumenter

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016 2016-6 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen:

Sagsfremstillingen, som omtales i udtalelsen, gengives ikke. Følgende betegnelser er brugt til at anonymisere sagen: Anonymiseret udgave af udtalelse fremsendt 12. oktober 2017. Nal. nr./j.nr.: 2016-702-0007 All. nr./brevnr.: 50017 Sull./sagsbeh.: HB I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen om afslag på

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret.

En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret. 2017-35 Afslag på aktindsigt i oplysninger om eventuelt samarbejde mellem PET og Forsvaret En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i oplysninger om et eventuelt samarbejde mellem PET og

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt

+ bilag. Vedrørende Miljøministeriets afslag på aktindsigt FOLKETINGETS OMBUDSMAND Gammel Torv 22. 1457 København K Telefon 33 13 25 12. Telefax 33 13 07 17 Personlig henvendelse 10-15 Ritzaus Bureau I/S Store Kongensgade 14 1264 København K Att.: Christian Lindhardt

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde

Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Myndighed: Underskriftsdato: 27. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 16. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i 14 år gammelt referat af møde Svar til journalist A, medie B 27-06-2016

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014

Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt. 21. oktober 2014 2014-28 Aktindsigt i personalesagsoplysninger i en ikke-personalesag. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet med henvisning til offentlighedslovens 33, nr. 5, havde

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf *

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf * ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 4. juli 2016 (2016-4038). K kunne ikke meddeles aktindsigt

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion

Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion 2-x. Forvaltningsret 1113.1 114.3 115.1 123.1. Afslag på dispensation fra ansøgningsfrist for fleksjobrefusion En friskole glemte at søge Økonomistyrelsen om fleksjobrefusion inden ansøgningsfristen udløb.

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende)

Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 15. maj 2017 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 1. oktober 2019 (Gældende) Ikke kritik af delvist afslag fra Udenrigsministeriet på aktindsigt i ambassadehenvendelser vedrørende

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed.

Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Kendelse af 22. februar 1996. 95-93.584. Nægtet aktindsigt i Finanstilsynets materiale vedr. spekulationsforbudet i bank- og sparekasseloven og i lov om forsikringsvirksomhed. Bank- og sparekasselovens

Læs mere

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter

Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter 2017-26 Ekstraheringspligten gælder også for dokumenter med talepunkter En journalist klagede til ombudsmanden over, at Statsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om den

Læs mere

FOB Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat

FOB Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat FOB 2019-21 Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat Resumé En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet efter bestemmelsen

Læs mere

Aktindsigt i ministers kalender. Ombudsmandens udtalelse. 4. marts 2009

Aktindsigt i ministers kalender. Ombudsmandens udtalelse. 4. marts 2009 2009 19-1 Aktindsigt i ministers kalender En journalist bad om aktindsigt i en ministers kalender for perioden 2003-2008. Da journalisten modtog kalenderen, havde ministeriet redigeret i indholdet inden

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2

Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger efter offentlighedslovens 36, stk. 2 Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 25. februar 2015 Udskriftsdato: 31. december 2016 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter i Christiania-sagen. Sagsbehandlingstid. Underretninger

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015 2015-24 Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet En borger klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i borgerens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt.

Statsministeriet udleverede imidlertid hverken de ekstraheringspligtige oplysninger eller de dokumenter, som var omfattet af retten til aktindsigt. 2018-5 Ministerium kunne ikke gennemføre aktindsigt ved at henvise til materiale, som snart ville blive offentligt tilgængeligt Statsministeriet gav en journalist delvist afslag på aktindsigt i korrespondance

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015

Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt. 27. april 2015 2015-26 Delvist afslag på aktindsigt var ikke tilstrækkeligt begrundet. Ekstraheringspligt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Beskæftigelsesministeriet havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Udtalt over for undervisningsministeriet, at et notat om rigshospitalets struktur, der var udarbejdet af en sekretariatsgruppe bestående af embedsmænd fra

Læs mere

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed

Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering og meroffentlighed Myndighed: Underskriftsdato: 19. maj 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 2. februar 2017 (Gældende) Ikke kritik af afslag på aktindsigt i bl.a. ministerbetjeningsdokumenter. Spørgsmål om ekstrahering

Læs mere

Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen

Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen Aktindsigt i konsulentrapport om Fiskerikontrollen Udtalt, at Fiskeriministeriet burde have givet en journalist aktindsigt i en konsulentrapport og i brevveksling med konsulentfirmaet, da materialet ikke

Læs mere

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved

Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Aktindsigt i sag om levering af jagtfalk til fremmed statsoverhoved Anmodet udenrigsministeriet om på ny at overveje et afslag på aktindsigt i en sag om levering af jagtfalke til visse arabiske stater.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der

var knyttet til ministerens funktion som minister, men om en opgave, der 2014-3 Ikke aktindsigt i dokumenter udarbejdet af særlig rådgiver som led i ministers partiarbejde To journalister klagede uafhængigt af hinanden til ombudsmanden over, at Skatteministeriet havde givet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet

Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet 2015-56 Afslag på aktindsigt i dokumenter om erfaringer med reglerne om tele- og internetlogning. Sager om lovgivning. Sagsbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde

Læs mere

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 27. oktober 2014 Udskriftsdato: 19. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Forsvarsministeriet på aktindsigt i dokumenter vedrørende lov om Forsvarets Efterretningstjeneste.

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende)

Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 30. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 22. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer

Læs mere