Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist"

Transkript

1 Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet om, at Region Hovedstadens afgørelser om aktindsigt i korrespondance mv. om Eurovision Song Contest 2014 og Wonderful Copenhagen indbringes for Statsforvaltningen, som i medfør af regionslovens 30 fører tilsynet med regionerne. Resumé Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Region Hovedstaden ikke har overholdt reglerne i offentlighedslovens 36, stk. 2, om tidsfristen for behandling af aktindsigtsanmodninger. Det er endvidere Statsforvaltningens opfattelse, at Region Hovedstadens afgørelser ikke opfylder de krav til begrundelse, der følger af forvaltningslovens 24, jf. 22. Tilsynet Statsforvaltningen Storetorv Aabenraa Sagsnummer.: SAGSBEHANDLER: Torsten Pedersen Telefon: EAN- Nr skriv til os via borger.dk EKSPEDITIONS- OG TELEFONTIDER findes på Statsforvaltningen bemærker, at Region Hovedstaden ikke ses at have meddelt aktindsigt i aktliste(r), jf. offentlighedslovens 7, stk. 2, nr. 2. Statsforvaltningen anmoder Region Hovedstaden om at genoptage sine afgørelser af henholdsvis den 23. oktober, 14. november, 1. december, 2. december og 4. december 2014 med henblik at træffe en ny afgørelse om aktindsigt i overensstemmelse med begrundelseskravet i forvaltningslovens 24, jf. 22, samt at meddele aktindsigt i aktliste(r), jf. lovens 7, stk. 2, nr. 2. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Den 14. september 2014 anmodede du om aktindsigt i al korrespondance, mødereferater og telefonnotater med 1

2 andre parter om Eurovision og Wonderful Copenhagen fra 15. juni til dags dato. Dette gælder også møder hvor kommunens ansatte og regionsformanden har deltaget i eksempelvis i præsidiet, projektselskabets bestyrelse og diverse følgegrupper om eventet. Du søgte samtidig aktindsigt i: al regionens korrespondance med Wonderful Copenhagen, den nuværende og tidligere bestyrelsesformand samt analyser udarbejdet om Wonderful Copenhagen generelt fra 1. juni og frem. Den 23. oktober 2014 traf Region Hovedstaden afgørelse om delvis afslag på aktindsigt. Afgørelsen indeholder følgende begrundelse: Det kan oplyses, at en række dokumenter og dele af dokumenter er undtaget fra aktindsigt under henvisning til dels 86 i lov om radio- og fjernsynsvirksomhed, hvorefter "sager og dokumenter vedrørende DR's og de regionale TV 2-virksomheders programvirksomhed og forretningsmæssige forhold i tilknytning hertil er undtaget fra lov om offentlighed i forvaltningen", dels offentlighedslovens 23, 30 og 33. Regionens Stillingtagen til din anmodning om aktindsigt betyder, at det for en række dokumenters vedkommende gør sig gældende, at disse afventer udtalelse fra berørte parter, primært Danmarks Radio og Wonderful Copenhagen. Den 24. oktober 2014 klagede du over regionens afgørelse. Du begrundede klagen med, at regionen i det mindste skal gøre opmærksom på akternes eksistens og derefter for hver enkel argumentere for, hvorfor de er undtaget. Den 7. november 2014 sendte Region Hovedstaden følgende supplerende begrundelse: Henset til den meget brede formulering af din anmodning om aktindsigt, har regionen skønnet, at der for de dokumenters vedkommende, som er undtaget i deres helhed, kunne henvises generelt til undtagelsesbestemmelserne i offentlighedsloven og i radio- og fjernsynsloven. For de dokumenters vedkommende, hvor oplysninger alene er undtaget med henvisning til de nævnte lovbestemmelser, er du allerede ved det tilsendte materiale bekendt med dokumenternes karakter. Det kan til orientering oplyses, at der - for de dokumenters vedkommende, som er undtaget fra aktindsigt i deres helhed - er tale om undtagelser med henvisning til offentlighedslovens 23 om interne arbejdsdokumenter. Et enkelt dokument er dog undtaget med henvisning til 30 stk. 1 nr. 1. Det skal til orientering oplyses, at regionen har overvejet, om der efter bestemmelserne om meroffentlighed kunne gives aktindsigt i de undtagne dokumenter, men at afvejningen af hensynet til de beskyttelsesinteresser, der ligger bag de pågældende undtagelsesbestemmelse, eller andre lovlige hensyn, mod hensynet til de interesser, der ligger bag anmodningen om aktindsigt, fører til, at regionen ikke finder grundlag for at give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Den 10. november 2014 meddelte du, at du ønskede at opretholde din klage. Den 14. november 2014 traf Region Hovedstaden yderligere afgørelse om aktindsigt. Regionen begrundede denne afgørelse således: 2

3 Som svar på din anmodning om aktindsigt af 14. september 2014 vedlægges i nærværende mail en række dokumenter. Det bemærkes, at nogle oplysninger i nogle af dokumenterne er undtaget fra aktindsigt under henvisning til offentlighedslovens 30, stk. 1, nr. 2. Den 18. november 2014 sendte Region Hovedstaden din klage til Statsforvaltningen og oplyste i den forbindelse: Regionen besvarede i første omgang klagen ved i mail af 7. november 2004 at oplyse, at regionen henset til den meget brede formulering af hans anmodning om aktindsigt havde skønnet, at der for de dokumenters vedkommende, som var undtaget i deres helhed, kunne henvises generelt til undtagelsesbestemmelserne i offentlighedsloven, herunder offentlighedslovens 23 om intern arbejdsdokumenter, og i radio- og fjernsynsloven. Herudover oplystes det, at et enkelt dokument var undtaget fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 30, stk. 1, nr. 1. Regionen skal for god ordens skyld for så vidt angår interne arbejdsdokumenter i sagen oplyse, at de ikke var omfattet af Lars Fogts anmodning af 14. september 2014, der gik på korrespondance med eksterne parter, hvorfor de ikke indgår i klagesagen. Det beror således på en fejl, når regionen i sin afgørelse af 23. oktober 2014 oplyste, at visse dokumenter var undtaget fra aktindsigt i kraft af deres status som interne arbejdsdokumenter. Det kan supplerende oplyses, at regionen i sin mail af 7. november 2014 til Lars Fogt oplyste, at det var overvejet, om der efter bestemmelserne om meroffentlighed kunne gives aktindsigt i de undtagne dokumenter, men at afvejningen af hensynet til de beskyttelsesinteresser, der ligger bag de pågældende undtagelsesbestemmelse, eller andre lovlige hensyn, mod hensynet til de interesser, der ligger bag anmodningen om aktindsigt, førte til, at regionen ikke finder grundlag for at give aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet. Endelig bemærkes, at en række andre dokumenter, som er omfattet af Lars Fogts anmodning, er sendt i høring hos berørte parter med henblik på indhentning af udtalelse til brug for regionens stillingtagen til hans anmodning om aktindsigt. Sagsbehandlingen af disse dokumenter er derfor endnu ikke afsluttet. Der er tilsendt Lars Fogt en kopi af dette brev uden bilag. Den 1. december 2014 sendte Region Hovedstaden yderligere dokumenter til dig. Regionen anførte samtidig, at regionen forsat behandlede nogle dokumenter med henblik på stillingtagen til din anmodning, og at denne proces var forventet afsluttet inden udgangen af ugen. Den 2. december 2014 traf Region Hovedstaden på baggrund af en høring af Wonderful Copenhagen endnu en afgørelse om aktindsigt og sendte en række yderligere dokumenter. Regionen undtog ved denne afgørelse visse dokumenter og oplysninger fra aktindsigt med følgende begrundelse: De dokumenter, som er undtaget fra aktindsigt i deres helhed, er for nogles vedkommende undtaget med henvisning til offentlighedslovens 30 stk. 1 nr. 2, idet dokumenterne indeholder oplysninger af forretningsmæssig karakter og gør det i et 3

4 omfang, der i henhold til 34 stk. 1 nr. 1 udelukker muligheden for at udlevere en eventuelt ikke-fortrolig del af dokumentet. Der er i øvrigt til din orientering i de pågældende dokumenter tale om oplysninger, som i al væsentligt drejer sig om andre aktiviteter end ESC For andre dokumenters vedkommende er der tale om dokumenter vedr. kommunikation mellem medlemmer af bestyrelsen, som undtages efter 33 stk. l nr. 5 af hensyn til behovet for at beskytte bestyrelsesmedlemmernes mulighed for at kunne udveksle synspunkter om forhold af forretningsmæssig og styringsmæssig karakter, jf. herved bestemmelserne om fortrolighed i lov om erhvervsdrivende fonde. Herudover er der med samme begrundelse enkelte steder i det vedlagte materiale markeret oplysninger, som efter administrationens opfattelse må undtages efter reglerne i offentlighedslovens 30 eller 33. Den 4. december 2014 traf Region Hovedstaden endnu en afgørelse om aktindsigt. Regionen undtog ved denne afgørelse visse oplysninger fra aktindsigt med følgende begrundelse: Denne afgørelse er truffet på baggrund af en høring af fonden Wonderful Copenhagen, DR, Københavns Kommune og Retshaleøens ejendomsselskab vedr. dele af materialet. Materiale, der er udvekslet mellem medlemmer af den jf. redegørelse fra Projektselskabet nedsatte styregruppe, kan betragtes som interne arbejdsdokumenter, som er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 23, forudsat, at materialet i administrativ henseende har været holdt afsondret fra regionens øvrige dokumenter. Dette har dog for Region Hovedstadens vedkommende ikke været tilfældet, hvorfor din anmodning er behandlet efter lovens almindelige regler. Regionen har derfor skønnet, at der kan gives aktindsigt i de vedlagte dokumenter. Regionen har imidlertid undtaget visse oplysninger fra aktindsigt under henvisning til offentlighedslovens 30 i det vedlagte materiale og din anmodning imødekommes hermed ikke fuldt ud vedrørende denne del af materialet. På en foranledning af en henvendelse fra Statsforvaltningen har Region Hovedstaden den 11. juni 2015 sendt en kopi af de akter, der er helt eller delvist undtaget fra aktindsigt ved afgørelsen af 23. oktober 2014, samt en aktliste vedrørende regionens journalnr Region Hovedstaden har i denne forbindelse blandt andet oplyst, at: regionen har journaliseret korrespondance vedrørende regionens engagement i Eurovision Song Contest 2014 på journalnr der kun er et eksternt dokument, som er undtaget i sin helhed fra aktindsigt på baggrund af høringssvar har regionen truffet afgørelser af henholdsvis den 14. november, 1. december, 2. december og 4. december 2014 om aktindsigt i øvrige akter omfattet af anmodningen 4

5 der den 2. juni 2015 er blevet meddelt aktindsigt efter meroffentlighedsprincippet i en række dokumenter, som regionen tidligere havde meddelt helt eller delvis afslag på aktindsigt i. Efter en gennemgang af de dokumenter, som Region Hovedstaden den 23. oktober 2014 helt eller delvist har undtaget fra aktindsigt, kan Statsforfatningen konstatere, at: det dokument, der er undtaget i sin helhed efter offentlighedslovens 30, nr. 1, består af en fra Region Hovedstaden til Wonderful Copenhagen om en navngiven person, i de dokumenter, hvori der er meddelt delvist aktindsigt, består de undtagne oplysninger af interne s, hvoraf flere kan karakteres som formløse e- mails. Statsforvaltningen kan endvidere konstatere, at der i journalnr er journaliseret 196 dokumenter mellem den 1. juni 2014 og 14. september De udleverede akter og Region Hovedstadens afgørelser præciserer ikke, hvilke dokumenter der anses for omfattet af de enkelte undtagelsesbestemmelser i offentlighedsloven og i radio- og fjernsynslovens 86. Statsforvaltningen har ikke modtaget kopi af de akter, som blev sendt i høring hos eksterne parter, og som var omfattet af Region Hovedstadens afgørelser af henholdsvis den 14. november, 1. december, 2. december og 4. december Statsforvaltningens kompetence Statsforvaltningen fører tilsyn med, at regionerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. regionslovens 30-31, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Det tilsyn, som Statsforvaltningen udøver overfor en region, er et retlig tilsyn, der kun omfatter spørgsmål om, hvorvidt regionen har tilsidesat det retsgrundlag, der særligt gælder for offentlige myndigheder, herunder regionale forskrifter, der er udstedt i medfør af denne lovgivning. Med udtrykket retsgrundlag menes i denne forbindelse offentligretlig lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan derfor ikke tage stilling til spørgsmål vedrørende skønsudøvelsen, så længe skønnet udøves indenfor de rammer, der følger af den offentligretlige lovgivning og offentligretlige retsgrundsætninger. Statsforvaltningen kan udtale sig om lovligheden af regionale dispositioner eller undladelser, jf. regionslovens 31, jf. kommunestyrelseslovens 50. Statsforvaltningens udtalelse Region Hovedstaden har henholdsvis den 23. oktober, 14. november, 1. december, 2. december og 4. december 2014 truffet afgørelse om aktindsigt på baggrund af din anmodning af 14. september 2014 om aktindsigt i al korrespondance, 5

6 mødereferater og telefonnotater med andre parter om Eurovision og Wonderful Copenhagen. Statsforvaltningen forstår regionens afgørelse af 23. oktober 2014 således, at - regionen har vurderet, at din anmodning om aktindsigt alene vedrører dokumenter journaliseret på journalnr interne dokumenter i journalnr ikke anses for omfattet af din aktindsigtsanmodning - en række dokumenter er undtaget fra aktindsigt efter radio- og fjernsynslovens 86 - et enkelt dokument er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 30, nr. 1 - der er meddelt delvis aktindsigt og undtaget oplysninger i en række dokumenter under henvisning til, at disse indeholder oplysninger omfattet af henholdsvis radio- og fjernsynslovens 86, offentlighedslovens 30, nr. 1, og offentlighedslovens 33. Statsforvaltningen forstår regionens afgørelser af henholdsvis den 14. november, 1. december, 2. december og 4. december 2014 således, at: en række dokumenter er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 30, stk. 1, nr. 2, og 33, nr. 5. der er meddelt delvis aktindsigt og undtaget oplysninger i en række dokumenter efter offentlighedslovens 34, jf. 30 og 33. Sagen giver Statsforvaltningen anledning til at tage stilling til, om Region Hovedstaden har handlet i overensstemmelse med reglerne i offentlighedsloven om tidsfrister for besvarelse af aktindsigtsanmodninger og om aktindsigt i aktlister. Sagen giver endvidere Statsforvaltningens anledning til at tage stilling til, om Region Hovedstaden har handlet i overensstemmelse med reglerne i forvaltningsloven om begrundelse. Henset til, at Statsforvaltningen anmoder Region Hovedstaden om at genoptage sine afgørelser om aktindsigt, idet vi finder, at afgørelserne ikke er i overensstemmelse med: offentlighedslovens 7, stk. 2, om aktindsigt i aktlister, begrundelseskravet i forvaltningslovens 24, jf. 22, kan Statsforvaltningen ikke på foreliggende grundlag tage stilling til, hvorvidt Region Hovedstadens afgørelser er i overensstemmelse med offentlighedslovens 30-33, 34 og meroffentlighedsprincippet i offentlighedslovens 14. Af samme grund kan Statsforvaltningen ikke tage stilling til, hvorvidt Region Hovedstadens afgørelser er i overensstemmelse med radio- og tv-lovens 86. 6

7 Tidsfrist for aktindsigt. Anmodninger om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen. Dette følger af offentlighedslovens 36, stk. 2, som har følgende ordlyd: Stk. 2. Vedkommende myndighed m.v. afgør snarest, om en anmodning om aktindsigt kan imødekommes. En anmodning om aktindsigt skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage efter modtagelsen, medmindre dette på grund af f.eks. sagens omfang eller kompleksitet undtagelsesvis ikke er muligt. Den, der har anmodet om aktindsigt, skal i givet fald underrettes om grunden til fristoverskridelsen og om, hvornår anmodningen kan forventes færdigbehandlet. Det fremgår af de akter, som Statsforvaltningen har modtaget, at du anmodede om aktindsigt den 14. september 2014, og at Region Hovedstaden den 23. oktober 2014 meddelte aktindsigt og underrettede om yderligere sagsbehandlingstid for akter sendt i høring hos eksterne parter. Det er derfor Statsforvaltningens opfattelse, at Region Hovedstaden ikke har overholdt reglerne i offentlighedslovens 36, stk. 2, om tidsfristen for behandling af aktindsigtsanmodninger. Aktliste Retten til aktindsigt fremgår af offentlighedslovens 7, som har følgende ordlyd: 7. Enhver kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Stk. 2. Retten til aktindsigt omfatter med de i nævnte undtagelser 1) alle dokumenter, der vedrører den pågældende sag, og 2) indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter. Stk. 3. Retten til aktindsigt efter stk. 2, nr. 1, i et dokument, der er afsendt af myndigheden m.v., gælder først fra dagen efter afsendelsen af dokumentet. I lovforslaget til offentlighedsloven (Lovforslag 144 fremsat den 7. februar 2013), er følgende blandt andet anført under de specielle bemærkninger til 7, stk. 2: Bestemmelsen i stk. 2, nr. 2, giver som hidtil adgang til aktindsigt i indførsler i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter (journalindførslen/aktlisten). Det gælder uanset, om journalen m.v. føres manuelt eller elektronisk. Bestemmelsen indebærer, at den pågældende myndighed m.v. på eget initiativ og samtidig med sagens øvrige dokumenter skal meddele aktindsigt i journalindførslen (aktlisten). Den aktindsigtssøgende har således et selvstændigt krav på aktindsigt i journalindførslen, og afslag herpå kan alene meddeles, hvis den pågældende indførsel indeholder oplysninger, der i sig selv er omfattet af de bestemmelser i loven, der undtager oplysninger fra retten til aktindsigt, jf. lovforslagets 30-35, eller hvis oplysningerne er omfattet af særlovgivningens undtagelsesbestemmelser. Der gælder 7

8 dog ikke en ret til aktindsigt i journalindførslen, hvis aktindsigtsanmodningen angår en sag, f.eks. en straffesag, der som sådan er undtaget fra loven, jf. lovforslagets 19, stk. 1. I Offentlighedsloven med Kommentarer af Mohammad Ahsan, Jurist og Økonomforbundets Forlag, 2014, side , er følgende blandt andet anført om fortolkning af 7, stk. 2, nr. 2. Bestemmelsen i 7, stk. 2, nr. 2, giver som hidtil adgang til aktindsigt i indførelser i journaler, registre og andre fortegnelser vedrørende den pågældende sags dokumenter, dvs. den del af journalregistret, som vedrører den sag, der anmodet om aktindsigt i (aktlisten). Det gælder uanset, om journalen mv. føres manuelt eller elektronisk. Baggrunden herfor er hensynet til, at den aktindsigtssøgende ved at få en udskrift af aktlisten kan kontrollere, om den pågældende har fået aktindsigt i samtlige de dokumenter, der knytter sig til den sag, som vedkommende har anmodet om aktindsigt i, jf. betænkning nr , side 333, samt FOB 1989, side 241 (268). Det anførte vedrører det tilfælde, hvor den aktindsigtssøgende har anmodet om aktindsigt i en (samlet) sag. I tilfælde, hvor den aktindsigtssøgende alene har anmodet om aktindsigt i bestemte angivne dokumenter eller typer af dokumenter i en sag, kan det derfor ikke udelukkes, at den pågældende alene meddeles aktindsigt i den del af aktlisten, der knytter til de pågældende dokumenter, hvad enten der meddeles aktindsigt i alle dokumenterne eller ej. På denne måde kan vedkommende fortsat ved hjælp af aktlisten kontrollere, om myndigheden har forholdt sig til og inddraget samtlige af de dokumenter, som der er anmodet om aktindsigt i. Det samme må antages at gælde, hvor den aktindsigtsøgende har anmodet om aktindsigt i en afgrænset problemstilling i en sag, der rummer flere problemstillinger. Region Hovedstaden ses ikke at have sendt akliste(r) sammen med sine afgørelser om aktindsigt. Statsforvaltningen bemærker, at regionen af egen drift skal meddele aktindsigt i aktlister for de sager/dokumenter, som er omfattet af aktindsigtsanmodningen, jf. offentlighedslovens 7, stk. 2, nr. 2. Statsforvaltningen anmoder derfor Region Hovedstaden om at genoptage sine afgørelser med henblik på at sende aktliste(r), jf. offentlighedslovens 7, stk. 2, nr. 2. Begrundelse Når en myndighed meddeler helt efter delvis afslag på aktindsigt, skal afgørelsen begrundes. Dette følger af forvaltningslovens 22 og 24, som har følgende ordlyd: 22. En afgørelse skal, når den meddeles skriftligt, være ledsaget af en begrundelse, medmindre afgørelsen fuldt ud giver den pågældende part medhold. 24. En begrundelse for en afgørelse skal indeholde en henvisning til de retsregler, i henhold til hvilke afgørelsen er truffet. I det omfang, afgørelsen efter disse regler beror på et administrativt skøn, skal begrundelsen tillige angive de hovedhensyn, der har været bestemmende for skønsudøvelsen. 8

9 Stk. 2. Begrundelsen skal endvidere om fornødent indeholde en kort redegørelse for de oplysninger vedrørende sagens faktiske omstændigheder, som er tillagt væsentlig betydning for afgørelsen. En begrundelse skal derfor fremtræde som en sandfærdig forklaring på, hvorfor afgørelsen har fået netop det pågældende indhold. I FOB har Folketingets Ombudsmand beskrevet begrundelseskravet ved afgørelser om aktindsigt efter offentlighedsloven: I sager, hvor der gives helt eller delvist afslag på aktindsigt, indebærer begrundelseskravet bl.a., at det tydeligt skal fremgå af afgørelsen, at der er tilbageholdt dokumenter/oplysninger, ligesom det skal fremgå, efter hvilken bestemmelse i offentlighedsloven de enkelte dokumenter/oplysninger er undtaget. Dette kan f.eks. ske ved, at myndigheden på de aktlister, som er udleveret i forbindelse med aktindsigten, ud for hvert dokument angiver den eller de relevante undtagelsesbestemmelser. Det vil således ikke være i overensstemmelse med begrundelseskravet blot mere generelt at anføre, at en række dokumenter/oplysninger er undtaget efter forskellige bestemmelser i offentlighedsloven, hvis ikke det specifikt for det enkelte dokument fremgår, med hvilken hjemmel dokumentet (eller en del af dokumentet) er tilbageholdt. Jeg henviser bl.a. til Folketingets Ombudsmands beretning for 2005, s. 485, og til beretningen for 2009, sag nr Se endvidere Mohammad Ahsan, Offentlighedsloven med kommentarer (2014), s I Offentlighedsloven med kommentarer af Mohammad Ahsan, Jurist- og Økonomiforbundets Forslag, 2014, side 620 fremgår følgende om fortolkningen af begrundelseskravet ved afgørelser om aktindsigt: Begrundelseskravet i forvaltningslovens 24 indebærer således bl.a., at en forvaltningsmyndighed ved et delvist afslag på aktindsigt tydeligt skal tilkendegive, at der tilbageholdes dokumenter eller oplysninger. Herudover skal det specifikt i forhold til de enkelte dokumenter og oplysninger oplyses, hvilken bestemmelse i offentlighedsloven der begrunder en tilbageholdelse af de enkelte dokumenter (f.eks. offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, og 33, nr. 5). Begrundelseskravet indebærer dog ikke, at forvaltningsmyndigheden dokument for dokument er forpligtet til at forklare, hvorledes undtagelsesbestemmelserne er anvendt, men myndigheden kan nøjes med at henvise til, at undtagelsen er sket med hjemmel i den pågældende bestemmelse (eventuelt ved på aktlisten ud for de enkelte dokumenter at anføre, hvilken bestemmelse der har begrundet undtagelsen), jf. bl.a. FOB 2005, side 485, FOB Det vil således ikke være i overensstemmelse med begrundelseskravet blot mere generelt at anføre, at en række dokumenter er undtaget efter f.eks. offentlighedslovens 23, nr. 1, nr. 1, og 33, nr. 5, uden samtidig at præcisere, hvilke dokumenter der er anset for omfattet af de enkelte undtagelsesbestemmelser. Hvis der er tale om undtagelse af oplysninger omfattet af f.eks. 30, nr. 1, bør myndigheden efter omstændighederne give en kort redegørelse for karakteren af de oplysninger, der undtages fra aktindsigt, f.eks. at der er tale om, at der i dokumenter er undtaget oplysninger om beskyttede adresser og hemmelige telefonnumre, sammenlign FOB

10 Det er Statsforvaltningens opfattelse, at Region Hovedstadens afgørelser om aktindsigt ikke opfylder de krav til begrundelse, der følger af forvaltningslovens 24, jf. 22. Vi lægger herved vægt på, at afgørelserne ikke indeholder oplysninger om, hvilke sager og dokumenter, som anses omfattet af aktindsigtsanmodningen, eller hvilke dokumenter der indgår i de omhandlede sager. Vi lægger endvidere vægt på, at det ikke fremgår af afgørelserne efter hvilken bestemmelse, de enkelte dokumenter og oplysninger er undtaget fra aktindsigt, eller efter hvilken bestemmelse, der er undtaget oplysninger i de enkelte dokumenter. Endelig lægger vi vægt på, at der i afgørelser af henholdsvis den 23. oktober og 4. december 2014 ikke er en redegørelse for karakteren af de oplysninger, der er undtaget aktindsigt. Region Hovedstadens afgørelser fremstår derfor ikke, jf. ovenfor som forklaringer på, hvorfor afgørelserne på din anmodning om aktindsigt fik netop det pågældende indhold. Statsforvaltningen anmoder derfor Region Hovedstaden om at genoptage sine afgørelser med henblik på at træffe en afgørelse om aktindsigt i overensstemmelse med begrundelseskravet i forvaltningslovens 24, jf. 22. Statsforvaltningen har sendt en kopi af dette brev til Region Hovedstaden. Udtalelsen vil blive offentliggjort på Med venlig hilsen Hanne Villumsen Kontorchef Torsten Pedersen 10

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt

2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt 2016-4374 Sagsbehandlingsfrister ved behandling af anmodninger om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger: Henvendelse vedrørende aktindsigt Det fremgår af en skrivelse af 12. januar 2016 fra

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en Journalist. Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt 2014-173600 Statsforvaltningens brev til en Journalist Dato: 15-06- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afgørelse om aktindsigt Aarhus Kommune har den 26. september 2014 givet dig delvis afslag

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist.

Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger. Statsforvaltningens brev en til journalist. Aktindsigt kontrolstatistikker for alment praktiserende læger Statsforvaltningens brev en til journalist. 2015-13448 Dato: 08-0 1-2016 Henvendelse vedrørende Region Hovedstaden om aktindsigt Du har den

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt 2015-13204 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-09- 2015 Din henvendelse vedrørende Region Hovedstaden v/z om aktindsigt Du har ved e-mail af 9. februar 2015 klaget over afgørelse af 9.

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven

Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Spørgsmålet om anvendelse af forvaltningsloven Det bemærkes indledningsvis, at Statsforvaltningen er enig med Kommune i, at din anmodning om aktindsigt skal behandles efter offentlighedslovens bestemmelser

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger

Ankestyrelsens brev til en borger Ankestyrelsens brev til en borger 2017-80287 Dato: 12-01-2018 Henvendelse vedrørende Lolland Kommunes afgørelsen om delvis aktindsigt Du har den 29. oktober 2017 klaget over Lolland Kommunes afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist

Statsforvaltningens brev til en journalist Statsforvaltningens brev til en journalist 2016-49294 Dato: 29-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Sjælland om aktindsigt Du har den 13. juni 2016 meddelt Region Sjælland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2016-38082 Dato: 08-07-2016 Henvendelse vedrørende Frederikshavn Kommune om aktindsigt Du har den 9. maj 2016 klaget over Frederikshavn Kommunes afgørelse af 2. maj

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens brev til et firma 2015-44795 Dato: 01-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 26. juni 2015 på vegne af firma X klaget over Region Hovedstadens afgørelse af 25. juni 2015

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist X

Statsforvaltningens brev til journalist X Statsforvaltningens brev til journalist X 03-07- 2014 Du har 28. marts 2014 rettet henvendelse til Statsforvaltningen vedrørende Rigshospitalets behandling af to sager om aktindsigt. Det fremgår af din

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]:

Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Statsforvaltningen har i dag skrevet således til [navn på nyhedsmedie]: Ikke til2014-182202 Ikke berettiget at meddele afslag på aktindsigt i en kontrakt i medfør af offentlighedslovens 30, nr. 2, idet den interesse og økonomiske betydning, der for en virksomhed var forbundet

Læs mere

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende:

Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved  af 18. august 2016 på vegne af massemediet har anmodet Region Sjælland om aktindsigt i følgende: 14 om meroffentlighed. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens dokumenter, at du ved e-mail af 18.

Læs mere

Sagens omstændigheder:

Sagens omstændigheder: ERHVERVSANKENÆVNET Kampmannsgade 1 * Postboks 2000 * 1780 København V * Tlf. 33 30 76 22 * Fax 33 30 76 00 Ekspeditionstid 9-16 * www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 2. september 2011 (J.nr. 2011-0024373)

Læs mere

vi har skrevet til_ Orientering om af ørelse esag Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F vedrørende tidli ere matr.nr. kommunens sagsnr.

vi har skrevet til_ Orientering om af ørelse esag Guldborgsund Kommune Parkvej Nykøbing F vedrørende tidli ere matr.nr. kommunens sagsnr. Guldborgsund Kommune Parkvej 37 4800 Nykøbing F Dato: 08-09-2016 Orientering om af ørelse vi har skrevet til_ vedrørende klage over delvist afsla å aktindsi ti b vedrørende tidli ere matr.nr. kommunens

Læs mere

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke

Det er herefter Statsforvaltningen opfattelse, at kommunens afgørelse af 24. september 2015 om aktindsigt i de pågældende oplysninger ikke Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie 2015-81755 Dato: 02-06-2016 Henvendelse vedrørende afgørelser om aktindsigt X har den 3. december 2015 klaget over Aarhus Kommunes to afgørelser om aktindsigt,

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt 6. juni 2018 Odsherred Kommune har den 7. marts 2018 på din foranledning indbagt en sag for Ankestyrelsen om

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det:

Sagens omstændigheder: I Finanstilsynets afgørelse af 23. februar 2010 hedder det: Kendelse af 5. november 2010 (J.nr. 2010-0021307) Sag hjemvist til Finanstilsynets stillingtagen til om retten til aktiindsigt skal begrænses efter forvaltningslovens 15, stk. 1, nr. 3. Værdipapirhandelslovens

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev af til en journalist

Statsforvaltningens brev af til en journalist Statsforvaltningens brev af 1.10.2010 til en journalist 01-10- 2010 TILSYNET MED KOMMUNERNE Du har ved e-mail af 24. og 28. september 2009 klaget over Varde Kommunes afslag på aktindsigt i dokument nr.

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet

2015-30. Sms-korrespondance dokumentbegrebet 2015-30 Sms-korrespondance dokumentbegrebet En journalist klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet ved to afgørelser havde givet afslag på aktindsigt i sms-beskeder udvekslet mellem (på tidspunktet

Læs mere

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug

Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug 2016-62190 Udtalelse om afslag på aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 9, stk. 2, nr. 1, om uforholdsmæssigt ressourceforbrug Statsforvaltningen har på baggrund af en henvendelse fra en borger vejledende

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger:

Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: Statsforvaltningens brev af 31. juli 2007 til en borger: De har rettet henvendelse til Statsforvaltningen Sjælland, Tilsynet med kommunerne i Region Sjælland. De har gjort gældende at ændringen i Deres

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby

DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne. Att.: Simon Oxby DR Bornholm Åkirkebyvej 52 3700 Rønne Att.: Simon Oxby Resumé: Statsforvaltningen fandt ikke, at Bispebjerg Hospital havde handlet i strid med offentlighedslovens 2, stk. 3, ved at undtage oplysninger

Læs mere

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage,

Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, Resumé: Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at de foreliggende oplysninger ikke giver statsforvaltningen grundlag for at antage, at Køge Kommune har en forkert forståelse af bestemmelsen i offentlighedslovens

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 Rådhuset 9800 Hjørring Henvendelse om aktindsigt 20. december 2018 Vedr. jeres sagsnummer: 02.11.00-A53-8-16 Att.: Byrådet i Hjørring Kommune Ankestyrelsen har i en

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning

8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning 8-1. Forvalningsret 12.2. Statsforfatningsret 2.2. Ministers e-mail til sin folketingsgruppe var en aktivitet inden for den offentlige forvaltning En journalist bad Miljøministeriet om aktindsigt i en

Læs mere

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget.

2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. 2007-10-11. Gentofte Kommune. Vedr. lovligheden af beslutninger truffet i kommunalbestyrelsen og økonomiudvalget. Resumé: udtalt, at det forhold, at et på mødet omdelt afstemningstema ikke har været tilgængeligt

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger.

Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. Statsforvaltningens brev af 25. marts 2009 til en borger. 25-03- 2009 Statsforvaltningen Syddanmark har modtaget din henvendelse af 16. november 2008 vedrørende klage over afslag på aktindsigt i lejekontrakt

Læs mere

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven

Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Københavns Kommune aktindsigt efter offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at det efter sagens oplysninger kan lægges til grund, at kommunen har fremfundet de sager, som det

Læs mere

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup

JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven Agedrup JOHN G. CONSULT ApS Att.: Johnny K. Olesen Pærehaven 12 5320 Agedrup 2016-52659 Dato: 10-10-2016 Henvendelse vedrørende Region Nordjylland om aktindsigt Du har den 25. juni 2016 meddelt Region Nordjylland,

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Aktindsigt i kontrakt. Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Aktindsigt i kontrakt Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-182202 Dato:28-01- 2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Dagbladet Ringkøbing-Skjern har ved e-mail af 30. september

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven.

Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. Resumé Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at en kommune har overholdt reglerne om aktindsigt efter offentlighedsloven. 10-06- 2009 A har ved brev af x. xx 200x med bilag rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt.

2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. 2008-01-29. Halsnæs Kommune. Aktindsigt. Resumé: Udtalt, at Halsnæs Kommune ikke har handlet i strid med offentlighedslovens regler om aktindsigt ved at give afslag på aktindsigt i forvaltningens redegørelse

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger.

Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C. Vedr. afslag til stillingsansøger. Århus Byråd Rådhuset 8000 Århus C 09-06- 2008 Vedr. afslag til stillingsansøger. A har ved brev af 13. december 2007 rettet henvendelse til Statsforvaltningen Midtjylland, som i medfør af 47 i lov om kommunernes

Læs mere