Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument. 26. januar 2016"

Transkript

1 Aktindsigt i miljøoplysninger i internt dokument En borger klagede til ombudsmanden over, at Natur- og Miljøklagenævnet havde givet afslag på aktindsigt i et internt dokument. Afgørelsen var truffet efter reglerne i miljøoplysningsloven sammenholdt med reglen om interne dokumenter i 7 i offentlighedsloven fra januar 2016 Forvaltningsret Ombudsmanden var enig med Natur- og Miljøklagenævnet i, at det undtagne dokument var et internt arbejdsdokument. Det var imidlertid ombudsmandens opfattelse, at spørgsmålet om aktindsigt i dokumentet skulle afgøres efter reglen om interne dokumenter i forvaltningslovens 12, stk. 1, og ikke 7 i offentlighedsloven fra 1985, da der var tale om en afgørelsessag, som borgeren var part i. Dette fik dog ikke betydning for resultatet i sagen. I lyset af indholdet af det undtagne dokument kunne det efter ombudsmandens opfattelse umiddelbart være vanskeligt at forstå, at hensynene bag forvaltningslovens 12, stk. 1, havde en sådan styrke i sagen, at de oversteg de interesser, der ville blive varetaget ved en udlevering af dokumentet, og at afvejningsreglerne i miljøoplysningslovens 2, stk. 3, derfor skulle føre til, at der ikke blev givet aktindsigt i det undtagne dokument. Hvis Natur- og Miljøklagenævnet under disse omstændigheder ville fastholde sin vurdering, burde nævnet efter ombudsmandens opfattelse give en uddybende forklaring på, hvorfor der ikke kunne gives aktindsigt i dokumentet. Ombudsmanden henstillede derfor til nævnet at genoptage sagen for på ny at overveje, om der kunne være grundlag for at give aktindsigt. Natur- og Miljøklagenævnet genoptog herefter sagen og gav aktindsigt i dokumentet. (Sag nr. 15/04432)

2 I det følgende gengives ombudsmandens udtalelse i sagen (oprindelig stilet til borgeren), efterfulgt af en sagsfremstilling. Ombudsmandens udtalelse 1. Hvad handler sagen om? Sagen handler om Natur- og Miljøklagenævnets afgørelse af 6. oktober 2015 om aktindsigt i en sag, hvor nævnet havde afvist at realitetsbehandle din klage over Gladsaxe Kommunes tiltrædelse af en VVM-redegørelse, da du efter nævnets opfattelse ikke var klageberettiget. Du fik aktindsigt i en række dokumenter, men et enkelt dokument blev i sin helhed undtaget, under henvisning til at der var tale om et internt dokument. Natur- og Miljøklagenævnet har undtaget dokumentet fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 7, jf. miljøoplysningslovens 2, stk. 1 og 3. Afgørelsen om aktindsigt herunder afslaget på aktindsigt i det ene dokument blev således truffet efter reglerne i miljøoplysningsloven sammenholdt med offentlighedslovens Efter hvilke regler skulle spørgsmålet om aktindsigt i det interne dokument afgøres? En myndigheds beslutning om at afvise at tage en sag under behandling er når myndigheden i øvrigt kunne træffe afgørelser i sager af den pågældende karakter en afgørelse i forvaltningslovens forstand, jf. forvaltningslovens 2. Se bl.a. Niels Fenger, Forvaltningsloven med kommentarer (2013), s. 110 f. Det er på den baggrund min opfattelse, at Natur- og Miljøklagenævnets afvisning af at behandle klagen over Gladsaxe Kommunes tiltrædelse af VVMredegørelsen (fordi du ikke kunne anses for klageberettiget) var en afgørelse. Du var som adressat for afgørelsen part i denne afgørelsessag. Det undtagne dokument som jeg har modtaget fra Natur- og Miljøklagenævnet må efter sit indhold anses for omfattet af afgørelsessagen om afvisning af dig som klageberettiget. Jeg mener på den baggrund, at spørgsmålet om aktindsigt i dokumentet skulle behandles efter reglerne i forvaltningsloven om partsaktindsigt og ikke efter offentlighedsloven, jf. forvaltningslovens 9, stk. 1. Også dette skal ske i sammenhæng med miljøoplysningsloven, jf. nærmere nedenfor. 2/11

3 Det anførte får ikke betydning for resultatet i sagen. Jeg har gjort Natur- og Miljøklagenævnet bekendt med min opfattelse. 3. Natur- og Miljøklagenævnets undtagelse af et dokument fra aktindsigt 3.1. Det følger af 2, stk. 1, i miljøoplysningsloven (lovbekendtgørelse nr af 18. august 2015), at enhver under de betingelser og med de undtagelser, der følger af forvaltningsloven (og offentlighedsloven) har ret til at blive gjort bekendt med miljøoplysninger, jf. dog bl.a. lovens 2, stk. 3. Af miljøoplysningslovens 6, stk. 2, 2. pkt., fremgår det, at henvisninger til forvaltningsloven i denne sammenhæng skal forstås som henvisninger til lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober Af miljøoplysningslovens 6, stk. 2, 1. pkt., fremgår det, at henvisninger til offentlighedsloven i denne sammenhæng skal forstås som henvisninger til lov nr. 572 af 19. december 1985 om offentlighed i forvaltningen med senere ændringer. Bestemmelsen i miljøoplysningslovens 2, stk. 3, lyder således: Stk. 3. I sager om aktindsigt i miljøoplysninger, der er omfattet af bestemmelserne i 2, 7 og 10, 12, stk. 1, og 13, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen eller i 12, stk. 1, 14, stk. 1, og 15, stk. 1, i forvaltningsloven, skal vedkommende myndighed foretage en konkret afvejning af offentlighedens interesser, der varetages ved udlevering af miljøoplysningerne, over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering. Bestemmelserne i 2, 7 og 10, 12, stk. 1, og 13, stk. 1, i lov om offentlighed i forvaltningen eller i 12, stk. 1, 14, stk. 1, og 15, stk. 1, i forvaltningsloven skal anvendes restriktivt under hensyntagen til samfundets interesse i, at oplysningerne offentliggøres i det konkrete tilfælde. Bestemmelserne i 1. og 2. pkt. gælder ikke for sager omfattet af 2, stk. 1, 1. pkt., i lov om offentlighed i forvaltningen, som behandles af politiet og anklagemyndigheden. Bestemmelsen forudsætter således, at det først overvejes, om der er tale om miljøoplysninger, der er omfattet af en af de nævnte undtagelsesbestemmelser i din sag forvaltningslovens 12, stk. 1, om interne dokumenter. Dernæst indeholder miljøoplysningslovens 2, stk. 3, en generel afvejningsregel, hvorefter adgangen til at begrænse aktindsigt skal fortolkes restriktivt under hensyn til offentlighedens interesse i, at oplysningerne offentliggøres, 3/11

4 og en konkret afvejningsregel, hvorefter de offentlige interesser, der varetages ved udlevering, i hver enkelt sag skal afvejes over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering Forvaltningslovens 12, stk. 1 Efter 12, stk. 1, i forvaltningsloven (lovbekendtgørelse nr. 988 af 9. oktober 2012) omfatter retten til aktindsigt ikke en myndigheds interne arbejdsdokumenter. Som interne arbejdsdokumenter anses bl.a. dokumenter, der udarbejdes af en myndighed til eget brug ved behandlingen af en sag, og brevveksling mellem forskellige enheder inden for samme myndighed. Det samme følger af 7 i offentlighedsloven fra Det er en forudsætning for, at et dokument kan betragtes som et internt arbejdsdokument, at det ikke er afgivet til udenforstående. Natur- og Miljøklagenævnet har henvist til, at dokumentet er et screeningsark, som er udarbejdet til nævnets eget brug, herunder til underretning mellem forskellige afdelinger i nævnet. Jeg har gennemgået dokumentet, som jeg som nævnt har modtaget fra Natur- og Miljøklagenævnet. Det fremstår som et screeningsark som beskrevet af nævnet, og jeg går på det foreliggende grundlag ud fra, at dokumentet ikke har været afgivet til udenforstående, dvs. til andre end forskellige afdelinger mv. i nævnet. Jeg er på den baggrund enig med Natur- og Miljøklagenævnet i, at det undtagne dokument er et internt arbejdsdokument, og det er derfor omfattet af forvaltningslovens 12, stk. 1. Havde sagen skullet bedømmes efter offentlighedsloven, ville dokumentet have været omfattet af 7 i offentlighedsloven fra Miljøoplysningslovens 2, stk Spørgsmålet er herefter, om afvejningsreglerne i miljøoplysningslovens 2, stk. 3, kan føre til, at der alligevel skal gives aktindsigt i det omhandlede dokument. Som nævnt indeholder 2, stk. 3, både en generel og en konkret afvejningsregel. Bestemmelsen fik sin nuværende ordlyd ved lov nr. 310 af 2. maj 2005 om ændring af miljøoplysningsloven, der gennemførte direktiv 2003/4/EF i dansk ret. Af bemærkningerne til det lovforslag, som ændringsloven bygger på, 4/11

5 fremgår bl.a. følgende (lovforslag nr. L 4 af 23. februar 2005, bemærkninger til lovforslagets enkelte bestemmelser): Til nr. 3. Forslaget gennemfører direktivets generelle afvejningsregel i artikel 4, stk. 2, om at adgangen til at begrænse aktindsigten skal fortolkes restriktivt under hensyn til offentlighedens interesse i, at oplysningerne offentliggøres og direktivets konkrete afvejningsregel, hvorefter de offentlige interesser, der varetages ved udlevering i hver enkelt sag om aktindsigt, skal afvejes overfor de interesser, der varetages ved at afslå udlevering. Se også direktivets præambel (betragtning 16): Retten til information indebærer, at oplysninger som udgangspunkt skal udleveres, og at de offentlige myndigheder bør kunne afslå en anmodning om miljøoplysninger i ganske bestemte, klart afgrænsede tilfælde. Grundene til at give afslag bør fortolkes restriktivt, idet de offentlige interesser, der varetages ved udlevering, bør afvejes over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering. ( ) Azad Taheri Abkenar har i en artikel om begrebet miljøoplysninger i Ugeskrift for Retsvæsen 2015B.86 anført bl.a. følgende om afvejningsreglerne i miljøoplysningslovens 2, stk. 3: Den generelle afvejningsregel kan bedst beskrives som en fortolkningsmaksime, som medfører, at lovens undtagelsesbestemmelser skal fortolkes indskrænkende. ( ) Miljøoplysningslovens konkrete afvejningsregel indebærer, at selv hvis en undtagelsesbestemmelse som sådan generelt kan finde anvendelse, er det kun lovligt at meddele afslag i det konkrete tilfælde, såfremt interesserne, der varetages herved, overstiger de interesser, der varetages ved udlevering af de pågældende oplysninger. Medfører afvejningen, at hensynene, som taler for udlevering, er vægtigst, skal der meddeles aktindsigt. Til forskel fra princippet om meroffentlighed instituerer miljøoplysningslovens konkrete afvejningsregel som sådan en ret for den aktindsigtssøgende Natur- og Miljøklagenævnet har i afgørelsen af 6. oktober 2015 anført, at det er et tungtvejende hensyn, at dokumentet indeholder nævnets foreløbige og umiddelbare overvejelser, og at dokumentet ikke er udarbejdet med henblik på en ekstern modtager. 5/11

6 Heroverfor står interessen i, at der udleveres så mange miljøoplysninger som muligt. I afvejningen af de nævnte modsatrettede hensyn har nævnet vurderet, at hensynet til beskyttelse af nævnets interne beslutningsproces i den konkrete sag er så tungtvejende, at din og offentlighedens interesse i udlevering må vige. I udtalelsen til mig af 2. november 2015 har Natur- og Miljøklagenævnet bl.a. anført, at nævnet ved anmodninger om aktindsigt konkret vurderer, om anmodningen kan imødekommes i fuldt omfang, og om der tillige efter reglerne om meroffentlighed kan meddeles aktindsigt i screeningsark nævnets interne arbejdsdokument. Nævnet har videre anført, at nævnet ofte meddeler fuld aktindsigt i nævnets sager og dermed også i screeningsark, og at nævnet således i overensstemmelse med miljøoplysningslovens 2, stk. 3, anvender muligheden for at undtage dokumenter fra aktindsigt restriktivt og kun undtager sådanne dokumenter efter en konkret vurdering, hvor der er fundet tungtvejende grunde hertil. For så vidt angår din sag er det nævnets vurdering, at screeningsarket i teksten Øvrige bemærkninger indeholder optegnelser over umiddelbare og foreløbige overvejelser til intern brug. Og nævnet har konkret vurderet, at nævnets interesser ved at afslå udlevering overstiger offentlighedens interesse i udlevering af screeningsarket, og at der således foreligger tungtvejende grunde til at undtage arket fra aktindsigt. Jeg må på baggrund af Natur- og Miljøklagenævnets oplysninger lægge til grund, at nævnet har foretaget en konkret afvejning af de modstående hensyn i forbindelse med en udlevering, således som forudsat i miljøoplysningslovens 2, stk. 3. Jeg må endvidere lægge til grund, at nævnet har været opmærksom på, at bestemmelserne om undtagelser fra aktindsigt skal anvendes restriktivt Bestemmelsen i forvaltningslovens 12, stk. 1 (og 7 i offentlighedsloven fra 1985) om interne dokumenter har bl.a. til formål at beskytte myndighedernes interne beslutningsproces. Afvejningsreglerne i miljøoplysningslovens 2, stk. 3, gælder imidlertid fuldt ud for sådanne interne dokumenter. Jeg har gennemgået det undtagne interne dokument. På den baggrund kan det efter min opfattelse umiddelbart være vanskeligt at forstå, at hensynene bag forvaltningslovens 12, stk. 1, i den foreliggende sag har en sådan styrke, at de overstiger de interesser, der varetages ved en udlevering af dokumentet, og at afvejningsreglerne i miljøoplysningslovens 2, stk. 3, således skulle føre til, at der ikke gives aktindsigt. Det samme ville være tilfældet, hvis dokumentet skulle bedømmes efter 7 i offentlighedsloven fra /11

7 Jeg bemærker i den forbindelse også, at nævnet i udtalelsen af 2. november 2015 bl.a. har anført, at nævnet ofte meddeler fuld aktindsigt i nævnets sager og dermed også i screeningsark og at nævnet således i overensstemmelse med miljøoplysningslovens 2, stk. 3, anvender muligheden for at undtage dokumenter fra aktindsigt restriktivt. Hvis Natur- og Miljøklagenævnet under disse omstændigheder vil fastholde sin vurdering, bør nævnet efter min opfattelse give en uddybende forklaring på, hvorfor der ikke kan gives aktindsigt i oplysningerne i det undtagne dokument. Jeg har derfor henstillet til nævnet at genoptage sagen for i lyset af det, som jeg har anført på ny at overveje, om der kan være grundlag for at give dig aktindsigt. Jeg beder dig afvente nævnets nye stillingtagen, før du tager stilling til, om der er grundlag for at rette henvendelse til mig igen. Jeg har bedt Natur- og Miljøklagenævnet om at underrette mig om den nye afgørelse. Jeg har herefter ikke fundet grundlag for at forholde mig til nævnets afslag på ekstrahering og meroffentlighed. Jeg foretager mig ikke mere i sagen. I forlængelse af min udtalelse genoptog Natur- og Miljøklagenævnet sagen og gav borgeren aktindsigt i det undtagne dokument. Af dokumentet fremgik bl.a. følgende: Klageberettigelse: Klager vurderes ikke klageberettiget, da der er ca. ( ) km fra klagers bopæl til nærmeste sted i Bagsværd Sø og ca. ( ) km til de nye robaner på ro-stadionet. Øvrige bemærkninger: Ingen klagevejledning i forbindelse med byrådets vedtagelse af VVM redegørelse, men der har været givet en sådan ved den tidligere offentliggørelse af VVM redegørelsen. Klagefristen er dog overholdt. 7/11

8 Sagen sættes i spor II, da det har været nødvendigt at forelægge sagen for afdelingen for plan vedrørende en foreløbig vurdering af klagers klageberettigelse. Forelagt for ( ), der er enig i afvisning. Herudover indeholdt dokumentet bemærkninger om retsgrundlaget og klagefristens overholdelse. 8/11

9 BILAG SAGSFREMSTILLING Sagsfremstilling Den 30. september 2015 afviste Natur- og Miljøklagenævnet din klage over Gladsaxe Kommunes tiltrædelse af en VVM-redegørelse vedrørende ændringer i det bestående Bagsværd Rostadion fra realitetsbehandling, da du efter nævnets opfattelse ikke var klageberettiget. Nævnet begrundede afgørelsen med, at nævnet efter en samlet vurdering ikke fandt, at udvidelsen af Bagsværd Rostadion ville berøre dig på en måde, der adskilte sig fra påvirkningen for en meget vid kreds af borgere i området. Nævnte henviste til, at din bolig ligger ca. ( ) km i fugleflugtslinje fra den sydøstlige del af Bagsværd Sø og med en afstand på ca. ( ) km til det nærmeste sted på robanen. Du anmodede den 30. september 2015 Natur- og Miljøklagenævnet om aktindsigt i den sag, hvor nævnet samme dag havde afvist din klage. Den 6. oktober 2015 traf Natur- og Miljøklagenævnet afgørelse om aktindsigt efter reglerne i miljøoplysningsloven. Du fik således aktindsigt i en række dokumenter, men et enkelt dokument blev i sin helhed undtaget, under henvisning til at der var tale om et internt dokument. Nævnet skrev bl.a. følgende: Efter miljøoplysningslovens 2, stk. 1, har enhver ret til aktindsigt i miljøoplysninger under de betingelser og undtagelser, der følger af lov om offentlighed i forvaltningen (den tidligere gældende offentlighedslov). Natur- og Miljøklagenævnet har undtaget akt nr. 0, Screeningsark fra aktindsigt. Dokumentet er udarbejdet til nævnets eget brug, og det kan derfor som udgangspunkt undtages fra aktindsigt, jf. miljøoplysningslovens 2, stk. 1, jf. offentlighedslovens 7. Nævnet har behandlet de resterende miljøoplysninger i det undtagne dokument efter miljøoplysningslovens 2, stk. 3. Reglen fastsætter, at der skal foretages en konkret afvejning af offentlighedens interesse i en udlevering over for de interesser, der varetages ved at afslå udlevering, og at undtagelsesbestemmelserne om aktindsigt skal anvendes restriktivt. Det er nævnets vurdering, at det er et tungtvejende hensyn, at det opregnede interne dokument i den konkrete sag ikke udleveres, fordi dokumentet indeholder nævnets foreløbige og umiddelbare overvejelser, og fordi dokumentet ikke er udarbejdet med henblik på en ekstern modtager. Her over for står interessen i, at der udleveres så mange miljøoplysninger som muligt. 9/11

10 BILAG SAGSFREMSTILLING I afvejningen af de nævnte modsatrettede hensyn har Natur- og Miljøklagenævnet vurderet, at hensynet til beskyttelse af nævnets interne beslutningsproces i den konkrete sag er så tungtvejende, at din og offentlighedens interesse i udlevering må vige. Nævnet har derfor besluttet, at miljøoplysningerne i akt nr. 0 ikke kan udleveres. Med samme begrundelse finder nævnet heller ikke, at der skal gives aktindsigt efter bestemmelsen om meroffentlighed i offentlighedslovens 14. Du klagede den 6. oktober 2015 til mig over nævnets afgørelse for så vidt angik afslaget på aktindsigt i det interne dokument. Det var din opfattelse, at alle oplysninger, som kan give borgerne et indtryk af nævnets praksis, er af vital betydning for offentlighedens deltagelse i spørgsmål om miljøet. Det var således din opfattelse, at afslaget på aktindsigt i det interne dokument strider mod selve formålet med FN s Århuskonvention om maksimal åbenhed og inddragelse af offentligheden i forbindelse med stillingtagen til miljøspørgsmål på et oplyst grundlag. Jeg bad den 21. oktober 2015 Natur- og Miljøklagenævnet om en udtalelse om sagen. I en udtalelse af 2. november 2015 har Natur- og Miljøklagenævnet anført bl.a. følgende: I den anledning kan Natur- og Miljøklagenævnet oplyse, at screeningsarket udfærdiges i forbindelse med en foreløbig screening af sagen efter modtagelsen. I screeningsarket vil der bl.a. kunne blive noteret screenerens umiddelbare overvejelser om eventuelle problemstillinger i sagen og om rimelig sagsbehandlingstid henset til sagens karakter (isporsætning). Disse oplysninger bruges blandt andet internt i nævnet til underretning mellem forskellige afdelinger og til brug ved beregning af en forventet og rimelig sagsbehandlingstid for den enkelte sag. Screeningsarket er således et internt arbejdsdokument. Ved anmodninger om aktindsigt i Natur- og Miljøklagenævnets sager vurderer nævnet konkret, om anmodningen kan imødekommes i fuldt omfang, og om der tillige efter reglerne om meroffentlighed i offentlighedslovens 14 kan meddeles aktindsigt i screeningsarket nævnets interne arbejdsdokument. Natur- og Miljøklagenævnet kan i den forbindelse oplyse, at nævnet ofte meddeler fuld aktindsigt i nævnets sager og dermed også i screeningsarket, og at nævnet således i overensstemmelse med 2, stk. 3, i miljøoplysningsloven anvender muligheden for at undtage dokumenter fra aktindsigt restriktivt og kun undtager sådanne 10/11

11 BILAG SAGSFREMSTILLING dokumenter efter en konkret vurdering, hvor der er fundet tungtvejende grunde herfor. I nærværende sag er det nævnets vurdering, at screeningsarket i teksten øvrige bemærkninger indeholder optegnelser over umiddelbare og foreløbige overvejelser til intern brug. Nævnet har endvidere vurderet, at screeningsarket ikke indeholder faktiske oplysninger af væsentlig betydning for sagens afgørelse eller andre faktiske oplysninger, der ikke er indeholdt i sagens øvrige akter, hvori der er meddelt aktindsigt. På den baggrund har Natur- og Miljøklagenævnet i den konkrete sag fundet, at nævnets interesser ved at afslå udlevering overstiger offentlighedens interesse i udlevering af screeningsarket, og at der foreligger sådanne tungtvejende grunde til at undtage arket fra aktindsigt. Nævnet undtog derfor screeningsarket fra aktindsigt i medfør af miljøoplysningslovens 2, stk. 1, jf. offentlighedslovens 7, idet nævnet fandt, at der ikke var grundlag for at meddele aktindsigt i screeningsarket efter reglerne om meroffentlighed i offentlighedslovens 14. Jeg sendte dig den 5. november 2015 en kopi af Natur- og Miljøklagenævnets udtalelse af 2. november 2015 med henblik på dine eventuelle bemærkninger til udtalelsen. I brev af 17. november 2015 skrev du til mig, at du fastholdt din ret til aktindsigt i det interne dokument. Men såfremt du ikke havde ret hertil, mente du, at du i hvert fald havde ret til et ekstraheret dokument. Jeg sendte den 19. november 2015 en kopi af dit brev af 17. november 2015 til Natur- og Miljøklagenævnet med henblik på nævnets eventuelle bemærkninger til udtalelsen. Natur- og Miljøklagenævnet skrev den 25. november 2015 til mig, at nævnet ikke fandt grundlag for at give aktindsigt i et ekstraheret dokument, og at nævnet i øvrigt kunne henvise til det, som nævnet allerede havde anført. Den 26. november 2015 sendte jeg til din orientering en kopi af Natur- og Miljøklagenævnets brev af 25. november 2015 og orienterede dig samtidig om, at jeg nu ville forsøge at behandle sagen på grundlag af de oplysninger, som jeg havde fået fra dig og nævnet. 11/11

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller

FOB Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller FOB 2019-8 Finansministeriets delvise afslag på aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé En journalist bad Finansministeriet om aktindsigt i ministeriets korrespondance med Energi-, Forsynings-

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3

Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 2011 5-4. Aktindsigt i handleplansskemaer kun ved gennemsyn forvaltningslovens 16, stk. 3 Talsmanden for en gruppe indsatte i et statsfængsel klagede til Direktoratet for Kriminalforsorgen over en fast

Læs mere

FOB Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat

FOB Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat FOB 2019-21 Ministerium kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i et strateginotat Resumé En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transport-, Bygnings- og Boligministeriet efter bestemmelsen

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Miljøoplysninger og den særlige adgang til aktindsigt

Miljøoplysninger og den særlige adgang til aktindsigt Miljøoplysninger og den særlige adgang til aktindsigt Jacob Brandt og Mark Christian Walters 2 Lov om aktindsigt i miljøoplysninger - historik Ved lov nr. 292 af 27. april 1994 om aktindsigt i miljøoplysninger

Læs mere

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse

Aktindsigt i borgmesters kalender. Ombudsmandens udtalelse 2009 20-5 Aktindsigt i borgmesters kalender En borger havde bedt om aktindsigt i en borgmesters kalender for en bestemt periode. Kommunen afslog borgerens anmodning da kommunen mente at borgeren skulle

Læs mere

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger

Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger 2017-21 Alt for lang sagsbehandlingstid i klageinstansen i sag om aktindsigt i miljøoplysninger En journalist klagede til ombudsmanden over, at han efter et år endnu ikke havde fået en afgørelse på sin

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud.

Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn genoptog sagen i lyset af ombudsmandens høring og imødekom aktindsigtsanmodningen fuldt ud. 2017-24 Afgørelser vedrørende en læge, der havde fået kritik af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, kunne ikke undtages fra aktindsigt 17. juli 2017 En borger klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsvæsenets

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger

FOB Kommunes svar på spørgsmål fra borger FOB 05.591 Kommunes svar på spørgsmål fra borger Ombudsmanden henstillede til en kommune at genoptage behandlingen af en sag hvor kommunen havde undladt at svare på tre breve fra en borger. Kommunen genoptog

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven

Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven 2008-06-17. Allerød Kommune Aktindsigt offentlighedsloven Resumé: Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Allerød Kommune ikke var berettiget til at afslå anmodning om aktindsigt i dokumenter vedrørende

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018

Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger. 26. februar 2018 2018-11 Det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Krav til udformning af underretninger En borger klagede til ombudsmanden over det kommunale tilsyns sagsbehandlingstid. Ombudsmanden udtalte, at en sagsbehandlingstid

Læs mere

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse

Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse 17-4. Forvaltningsret 11241.2 114.3 1.4 1.5 13.1. Mangelfuldt prøvelsesgrundlag i aktindsigtssag. Notatpligt. Begrundelse Udenrigsministeriet imødekom delvis en journalists anmodning om indsigt i ministeriets

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist

Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance. Statsforvaltningens brev til en journalist Region Hovedstaden - Aktindsigt I Korrespondance Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-189522 Dato: 28-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Hovedstadens afgørelse om aktindsigt. Du har anmodet

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet.

Afgørelsen er truffet af formanden på nævnets vegne, jf. 9 i lov om Natur- og Miljøklagenævnet. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 5. juli 2012 J.nr.: NMK-810-00048 Ref.: peran AFGØRELSE i sag om Tårnby Kommunes afgørelse om aktindsigt i sikkerhedsdokument

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger

Ankestyrelsens brev til en borger Ankestyrelsens brev til en borger 2017-6101 Dato: 30-01-2018 Henvendelse om aktindsigt i interne beregninger hos Aarhus Kommune Du har den 11. januar 2017 bedt Aarhus Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017

Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag. 16. marts 2017 2017-8 Sag om aktindsigt i dokument fra 1997 burde være undersøgt yderligere inden afslag En borger klagede til ombudsmanden over Sundheds- og Ældreministeriets afslag på aktindsigt i en udtalelse fra

Læs mere

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt

FOB Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt FOB 2019-19 Pligt til at vejlede i forbindelse med behandling af en sag om aktindsigt Resumé En journalist bad den 30. maj 2018 Justitsministeriet om aktindsigt i en rapport fra en tværministeriel arbejdsgruppe

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011

Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender. 16. maj 2011 2011 13-4 Sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt i bl.a. ministerkalender Skatteministeriet modtog den 6. august 2010 en anmodning om aktindsigt i ministerens repræsentationsudgifter fra ministerens tiltræden

Læs mere

Ikke aktindsigt i s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21.

Ikke aktindsigt i  s i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden. 21. 2016-15 Ikke aktindsigt i e-mails i mailboks, som Tilsynet ikke havde umiddelbar adgang til, selv om Tilsynet kendte koden 21. marts 2016 En tidligere regionsrådsformand havde givet Statsforvaltningen,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn

AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET. AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn 23. august 2018 Sagsnr.: NMK-810-00247 LINMA-NMKN AFGØRELSE FRA MILJØ- OG FØDEVAREKLAGENÆVNET AKTINDSIGT i sag om Lemvig Kommunes afslag på aktindsigt i byggeri på havn Miljø- og Fødevareklagenævnet har

Læs mere

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen

Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Afslag på indsigt i lægekonsulents navn i Arbejdsskadestyrelsen Arbejdsskadestyrelsen og Ankestyrelsen gav en kvinde afslag på aktindsigt i navnet på den lægekonsulent i Arbejdsskadestyrelsen der havde

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012

Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain. 15. oktober 2012 2012-16 Ikke aktindsigt i oplysninger om dronningens tildeling af storkorset til kongen af Bahrain En journalist klagede over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i korrespondance mellem kongehuset

Læs mere

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger

Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger Statsforvaltningen Midtjyllands brev af 24. juli 2008 til en borger 24-07- 2008 Vedr. Deres henvendelse om aktindsigt TILSYNET Statsforvaltningen Midtjylland har den 31. marts 2008 modtaget Deres henvendelse

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov.

Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. Organisation & Jura J.nr. 020-00112 Ref. morim Den 20. december 2013 Udkast Vejledning om aktindsigt i miljøoplysninger efter ikrafttrædelsen af den nye offentlighedslov. 1. Indledning 1.1 Den 1. januar

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015

Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet. 8. maj 2015 2015-24 Afslag på aktindsigt på grund af risiko for grov chikane. Egenacces. Undersøgelsesprincippet En borger klagede til ombudsmanden over, at Udenrigsministeriet havde afslået aktindsigt i borgerens

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr.

Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering. Undtagelse af oplysninger efter 31 og 33, nr. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 21. marts 2016 Udskriftsdato: 8. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 23, 24 og 27, nr. 2. Ekstrahering.

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

juli Forvaltningsret

juli Forvaltningsret 2015-43 Oplysninger fra konkrete personalesager indgik også i en generel sag. Der var ikke i den generelle sag foretaget en konkret vurdering af, om oplysningerne kunne undtages fra aktindsigt En journalist

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014

Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog. 14. august 2014 2014-22 Afslag på at behandle anmodning om aktindsigt på grund af uforholdsmæssigt ressourceforbrug. Dialog En borger anmodede Skatteministeriet om aktindsigt i ministeriets dokumenter i forbindelse med

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige

Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt tilgængelige Myndighed: Underskriftsdato: 18. maj 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 27. februar 2017 (Gældende) Ikke ekstraheringspligt for ellers ekstraheringspligtige oplysninger, da oplysningerne var offentligt

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark

AFGØRELSE i sag om Miljøcenter Århus afslag på aktindsigt - AarhusKarlshamn A/S Denmark Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 18. december 2012 J.nr.: NMK-810-00029 (tidl. MKN-400-00045) Ref.: Flemming Krog Bjerre, FLEKB-NMKN AFGØRELSE i sag om Miljøcenter

Læs mere

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr

KENDELSE. afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr KENDELSE afsagt af Konkurrenceankenævnet den 14. februar 2011 i sag nr. 2010-0023097 EDC-Gruppen A/S (advokat Christian Buch-Jepsen) mod Konkurrencerådet (Specialkonsulent Gry Høirup) Resume af afgørelsen

Læs mere

De har ved af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt.

De har ved  af 11. oktober 2009 klaget til Energiklagenævnet over Energistyrelsens afgørelse af 11. juni 2009 om aktindsigt. [...] Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk Anmodning

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Der søges indsigt i - Kontrakter - Notater - Korrespondance - Mødereferater o.lign.

Der søges indsigt i - Kontrakter - Notater - Korrespondance - Mødereferater o.lign. Ankestyrelsens brev til Vallensbæk Kommune [A]s anmodning om aktindsigt 17. december 2018 [A] har bl.a. den 28. november 2018 skrevet til Vallensbæk Kommune om kommunens afgørelse af 18. juli 2018 om aktindsigt.

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt Udtalelse til Sorø Kommune om aktindsigt Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt 21. november 2018 [A] har den 18. september 2018 på vegne af [B] klaget til Sorø Kommune over kommunens afgørelse

Læs mere

Ved de leverandører, hvor samhandlen/den samlede omsætning ikke har været sendt i udbud ønskes oplysninger

Ved de leverandører, hvor samhandlen/den samlede omsætning ikke har været sendt i udbud ønskes oplysninger Ankestyrelsens brev til et kommunalt fællesskab [X]s anmodning om aktindsigt 31. januar 2019 [X] har den 24. oktober 2018 skrevet til AFLD I/S om selskabets afgørelse af 27. juni 2018 om aktindsigt. AFLD

Læs mere

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur

Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Aktindsigt i notat om rigshospitalets struktur Udtalt over for undervisningsministeriet, at et notat om rigshospitalets struktur, der var udarbejdet af en sekretariatsgruppe bestående af embedsmænd fra

Læs mere

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt

Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt 2015-5 Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sager om meldepligt Ved dom af 1. juni 2012 kendte Højesteret udlændingemyndighedernes afgørelser om opholds- og meldepligt i forhold til en konkret udlænding

Læs mere

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke

Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke Den indledende sagsbehandling i sager om udsættelse af straf mv. Videregivelse af helbredsoplysninger til politiet og kravet om forsøg på at indhente samtykke En advokat klagede for en borger over at Direktoratet

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo.

En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. 2018-15 Statsforvaltningens afvisning af klage som for sent indgivet efter byggeloven En borger klagede til Statsforvaltningen over, at kommunen havde udstedt en byggetilladelse til hans nabo. Kommunens

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af

Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing. Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune Rådhuset Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing 11-05- 2009 TILSYNET STATSFORVALTNINGEN MIDTJYLLAND Vedr. henvendelse om aktindsigt i e-mail modtaget af Ringkøbing-Skjern Kommune ST. BLICHERS

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016

Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde. 27. maj 2016 2016-23 Justitsministeriet kunne afslå at behandle en journalists aktindsigtsanmodning af ressourcemæssige grunde En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde afslået at behandle

Læs mere

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision

FOB Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision FOB 05.299 Afslag på aktindsigt i rapport udarbejdet som led i intern revision DR gav en journalist afslag på aktindsigt i en rapport udarbejdet af et revisionsfirma der udførte DR's interne revision.

Læs mere

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2.

15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. 15-1. Forvaltningsret 11241.2. Færøerne og Grønland 1. Statsforfatningsret 2.2. Aktindsigt i Statsministeriets korrespondance vedrørende dronningens tale under et officielt besøg på Færøerne En person

Læs mere

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel

Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel 2016-17 Hensynet til ansattes og indsattes sikkerhed kunne begrunde afslag på aktindsigt i oplysninger om lukning af fængsel En journalist klagede til ombudsmanden over, at Direktoratet for Kriminalforsorgen

Læs mere

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse

Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Aktindsigt i udkast til naturgasredegørelse Energiministeriet havde af hensyn til internt præget samarbejde med naturgasselskaberne og af hensyn til den politisk-parlamentariske proces afslået aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning

Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Afslag på aktindsigt i ambassadeindberetning Henstillet til justitsministeriet at undergive en sag, hvori der var meddelt afslag på aktindsigt i en ambassadeindberetning, en fornyet behandling med henblik

Læs mere

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5

Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 2016-29 Aktindsigt i oplysninger til brug for regeringsdannelsen. Offentlighedslovens 33, nr. 5 En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde undtaget oplysninger i ét dokument

Læs mere

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt

Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt 2011 20-10. Navn på anmelder omfattet af notatpligten. Undtagelse af navnet fra aktindsigt En kommune modtog oplysninger fra en borger om at der ulovligt blev udbragt flydende husdyrgødning på en landejendom.

Læs mere

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt

Afgørelse - Klage over Energitilsynets afgørelse af 30. april 2013 om delvist afslag på aktindsigt Allerød Kommune Teknik & Drift Bjarkesvej 2 3450 Allerød Sendt pr. e-mail til kommunen@alleroed.dk og flemming.kjolstadlarsen@alleroed.dk Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere