Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt"

Transkript

1 Ankestyrelsens udtalelse til Frederikssund Kommune Henvendelse vedrørende Frederikssund Kommune om aktindsigt 17. august 2018 Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 indbragt Lokalavisens klage over kommunens afgørelse af 8. januar 2018 om delvist afslag på aktindsigt i en række akter relateret til Vinge-projektet. Ankestyrelsen har den 15. juni 2018 videresendt sagen til Klagenævnet for Udbud i medfør af kommunestyrelseslovens 48, stk. 3. Klagenævnet for Udbud har den 10. juli 2018 afvist at behandle sagen og har tilbagesendt den til Ankestyrelsen. Ankestyrelsen har herefter genoptaget behandlingen af sagen. Resumé Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Frederikssund Kommunes henvisning til, hvor der findes oplysninger, som er undladt ekstraheret, ikke er tilstrækkelig præcis. Ankestyrelsen har lagt vægt på, at kommunen blot har henvist til, at oplysningerne findes i nogle ikke nærmere angivne udleverede dokumenter, herunder at der ikke er henvist til, hvor oplysningerne findes i dokumenterne. J.nr Ankestyrelsen 7998 Statsservice Tel ast@ast.dk sikkermail@ast.dk EAN-nr: Åbningstid: man-fre kl Dermed er der efter Ankestyrelsens opfattelse ikke ved afgørelsen af 8. januar 2018 truffet en lovlig afgørelse om, at faktiske oplysninger af relevans for sagen i advokatrapporten, i korrespondancen med advokatfirmaet om kommissorium/opgaveopdrag, og i kommunens interne dokumenter om overvejelser om at inddrage advokatfirmaet i sagen, kan undtages fra ekstrahering efter offentlighedslovens 28, stk. 2. For så vidt angår de interne dokumenter om kommunens overvejelser om at inddrage advokatfirmaet i sagen, ses kommunen endvidere ikke at

2 have taget stilling til, om de er omfattet af retten til aktindsigt i visse interne dokumenter, som foreligger i endelig form efter offentlighedslovens 26. Endelig ses kommune ikke at have taget stilling til retten til ekstrahering af eventuelle eksterne faglige vurderinger, som måtte findes i de interne dokumenter, efter offentlighedslovens 28, stk. 1, 2. pkt. Ankestyrelsen anmoder på den baggrund Frederikssund Kommune om at genoptage sagens behandling og tage fornyet stilling til Lokalavisens anmodning om aktindsigt. Ankestyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at hvis kommunen fastholder sit afslag på ekstrahering efter offentlighedslovens 28, stk. 2, og sagen på ny indbringes for Ankestyrelsen, skal kommunen vedlægge den undtagne korrespondance med advokatfirmaet om kommissorium/opgaveopdrag og de undtagne interne dokumenter. Ankestyrelsen har yderligere fundet anledning til over for Frederikssund Kommune at bemærke, at en borgers henvendelse om at ville indbringe en sag om aktindsigt efter offentlighedsloven for den kommunale tilsynsmyndighed skal videresendes til Ankestyrelsen senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen af henvendelsen. Vi henviser til offentlighedslovens 38, stk. 1, 2. pkt., og lovens 37, stk. 2. Idet vi lægger til grund, at Frederikssund Kommune fremadrettet vil overholde offentlighedslovens regler om sagsbehandlingstid, foretager vi os ikke yderligere vedrørende dette punkt. Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Ankestyrelsens opfattelse. Sagens baggrund Det fremgår af sagens akter, at Lokalavisen den 14. december 2017 har anmodet Frederikssund Kommune om aktindsigt i bl.a. følgende: Frederikssund Kommunes kommissorium eller opgaveopdrag til advokatfirmaet Nielsen Nørager. Nielsen Nøragers konklusioner eller vurderinger for så vidt angår Frederikssund Kommunes overholdelse af forvaltningsretlige, bevillingsmæssige regler, udbudsretlige regler samt regler om ulovlig statsstøtte. Ved afgørelse af 8. januar 2018 har Frederikssund Kommune meddelt Lokalavisen afslag på aktindsigt i en rapport fra advokatfirmaet, der 2

3 indeholder advokatfirmaets konklusioner og vurderinger i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Kommunen har henvist til, at advokatfirmaets konklusioner og vurderinger indgår i kommunens overvejelser om en eventuel retssag, og at oplysningerne i disse dokumenter i givet fald må forventes at indgå under en sådan retssag. Ankestyrelsen har forstået kommunens afgørelse således, at kommunens korrespondance med advokatfirmaet omhandler kommissoriet/opgaveopdraget. Vi har endvidere forstået afgørelsen således, at disse akter også er undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4. Kommunen har herved henvist til, at der er tale om korrespondance med sagkyndige til brug for retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres. Kommunen har endvidere oplyst, at den er i besiddelse af interne notater mv., der ikke er sendt til advokatfirmaet eller andre, og som indeholder overvejelser om at inddrage advokatfirmaet som rådgiver i sagen. Disse dokumenter har kommune undtaget fra aktindsigt med henvisning til offentlighedslovens 23. Kommunen har endvidere overvejet, om der i medfør af offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt., er pligt til at udlevere oplysninger om sagens faktiske grundlag, der fremgår af de ovennævnte dokumenter. Kommunen har henvist til, at de nævnte dokumenter i deres helhed angår eksterne faglige juridiske vurderinger, og at de derfor ikke er omfattet af ekstraheringspligten. Kommunen har endvidere henvist til, at de faktiske oplysninger, der fremgår af dokumenterne, også fremgår af det øvrige materiale, som Lokalavisen er meddelt aktindsigt i. For så vidt angår de ovennævnte interne dokumenter, har kommune tillige meddelt afslag på ekstrahering af oplysninger om interne faglige vurderinger i endelig form i medfør af offentlighedslovens 29, stk. 1. Kommune har henvist til, at dokumenterne ikke indeholder oplysninger herom. I den forbindelse har kommunen også henvist til offentlighedslovens 33, nr.3, uden en nærmere begrundelse herfor. Endelig har kommunen meddelt afslag på meraktindsigt i de omhandlede dokumenter efter offentlighedslovens 14. Lokalavisen har den 9. januar 2018 klaget over kommunens afgørelse, og har blandt andet anført følgende: [ ] Jeg skal hermed påklage afvisningen på aktindsigt for så vidt angår følgende forhold i punkt 3. 3

4 Frederikssund Kommunes kommissorium eller opgaveopdrag til advokatfirmaet Nielsen Nørager, Nielsen Nøragers konklusioner eller vurderinger for så vidt angår Frederikssund Kommunes overholdelse af forvaltningsretlige, bevillingsmæssige regler, udbudsretlige regler samt regler om ulovlig statsstøtte. Det er vanskeligt at forestille sig, kommissoriet eller oprindelige opgaveopdrag omfattet af undtagelsesbestemmelserne. Jeg er ganske indforstået med, at dele af besvarelsen på den stillede opgave kan være omfattet af undtagelsesbestemmelserne, men det er netop besvarelsen på spørgsmålene/opgaven, der kan tænkes anvendt i en retssag, og ikke selve det faktum, at kommunen beder om en vurdering. Hvad angår aktindsigt i det andet nævnte forhold, skal der henvises til, at det er endnu sværere at forestille sig, at en ekstern vurdering af Frederikssund Kommunes forhold til forvaltningslov mv. blive genstand for en retssag. En vurdering af Frederikssund Kommunes overholdelse af forvaltningsretlige principper kan efter min opfattelse heller ikke dækkes ind under hverken undtagelsesparagrafferne relateret til forberedelse til retssager eller 33, hvis formål er at sikre myndighedens konkurrencemuligheder. I betænkningen forud for offentlighedslovens revision hedder det således under , at Der kan ikke tages hensyn til de mere offentligretlige sider af det offentliges virksomhed. Det er altså alene en snæver økonomisk undtagelsesregel, og i princippet bør også de øvrige vurderinger af kommunens forhold til gældende lovgivning være omfattet af lov om offentlighed i forvaltningen.[ ] Frederikssund Kommune har den 30. januar 2018 fastholdt afgørelsen og har indbragt sagen for Ankestyrelsen. Lokalavisen har den 3. og 13. april 2018 afgivet supplerende bemærkninger til sagen. Lokalavisen har blandt andet henvist til, at da kommunen henholdsvis den 19. januar og 8. februar 2018 har indgået forlig med de omhandlede parter/virksomheder i sagen, kunne 4

5 kommunen fra disse tidspunkter ikke længere undtage de omhandlede akter med henvisning til kommunens overvejelser om førelse af retssag. Kommunen burde derfor efter Lokalavisens opfattelse have revideret sit afslag hurtigst muligt. Ankestyrelsens kompetence Ankestyrelsen fører tilsyn med, at kommunerne overholder den lovgivning, der særligt gælder for offentlige myndigheder, jf. kommunestyrelseslovens 48, stk. 1. Ankestyrelsen kan udtale sig om lovligheden af kommunale dispositioner eller undladelser, jf. kommunestyrelseslovens 50. Ankestyrelsens udtalelse Hjemmelsgrundlaget: Det fremgår af offentlighedslovens 7, stk. 1, og stk. 2, (lov nr. 606 af 12. juni 2013), at enhver med de undtagelser, der er nævnt i 19-35, kan forlange at blive gjort bekendt med dokumenter, der er indgået til eller oprettet af en myndighed m.v. som led i administrativ sagsbehandling i forbindelse med dens virksomhed. Brevveksling med sagkyndige Offentlighedslovens 27, nr. 4, har følgende ordlyd: 27 Retten til aktindsigt omfatter ikke: [ ] 4)brevveksling med sagkyndige til brug i retssager eller ved overvejelse af, om retssag bør føres. Det fremgår af de specielle bemærkninger til offentlighedslovens 27, nr. 4, i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013, at bestemmelsen er identisk med bestemmelsen i 10, nr. 4, i den dagældende offentlighedslov. I Justitsministeriets betænkning nr om offentlighedsloven, bind 1, kap. 16, pkt (side 543 ff.) fremgår følgende: Bestemmelsen i offentlighedslovens 10, nr. 4, har til formål at sikre, at det offentlige på samme måde som en modpart har ret til - som grundlag for sine overvejelser - at søge fornøden sagkyndig vejledning, uden at andre gennem offentlighedsloven skal have adgang til at gøre sig bekendt 5

6 med sådanne responsa, jf. betænkning nr. 325/1963, side 67. [ ] Det er dog en forudsætning for anvendelsen af 10, nr. 4, at vedkommende myndighed er eller kan blive part i retssagen eller er blevet eller må forventes at blive inddraget som biintervenient, jf. Vogter, s. 206, og Gammeltoft- Hansen m.fl., side 420. [ ] Der kan være grund til at fremhæve, at det antages, at det alene er brevveksling med sagkyndige om juridiske tvivlsspørgsmål - men derimod næppe med hensyn til andre spørgsmål, der ikke har direkte sammenhæng med et aktuelt eller eventuelt sagsanlæg, men hvor dette må forstås som en nærliggende mulighed i forbindelse med den pågældende sag - som vil kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 10, nr. 4, jf. Vogter, side 206. [ ] Offentlighedslovens 10, nr. 4, indeholder i øvrigt ikke nogen tidsmæssig begrænsning. Den omstændighed, at en retssag er afsluttet - eller myndighedens overvejelser er endt med, at der ikke skal føres sag - medfører således ikke, at brevvekslingen bliver undergivet aktindsigt. [ ] Undtagelsesbestemmelsen gælder kun, når brevvekslingen sker i det anførte øjemed, det vil sige til brug ved en verserende retssag eller ved overvejelser om en eventuel retssag. Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Frederikssund Kommune som udgangspunkt har været berettiget til at undtage den omhandlede rapport med advokatfirmaets vurderinger og konklusioner samt korrespondancen med advokatfirmaet om kommissorium/opgaveopdrag fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4. Ankestyrelsen har herved lagt vægt på, at advokatrapportens indhold vedrører sagkyndig bistand i forbindelse med kommunens overvejelser om juridiske dispositioner, der kan føre til anlæggelse af en eventuel 6

7 retssag. Af samme grund er også kommissoriet efter Ankestyrelsens opfattelse omfattet af offentlighedslovens 27, nr. 4. Pligten til at ekstrahere oplysninger om en sags faktiske grundlag mv. Selvom et dokument kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, skal der imidlertid - efter lovens almindelige regler - meddeles indsigt i visse oplysninger i det undtagne dokument (den såkaldte ekstraheringspligt), jf. offentlighedslovens 28, stk. 1, 1. pkt. Offentlighedslovens 28 har følgende ordlyd: 28. Retten til aktindsigt i dokumenter omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr. 1-4, omfatter uanset disse bestemmelser oplysninger om en sags faktiske grundlag, i det omfang oplysningerne er relevante for sagen. Det samme gælder oplysninger om eksterne faglige vurderinger, som findes i dokumenter, der er omfattet af 23, 24, stk. 1, 25 og 27, nr Stk. 2. Stk. 1 gælder ikke, i det omfang 1) [ ] 2) de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, eller 3) oplysningerne er offentligt tilgængelige. Af de almindelige bemærkninger til 28, stk. 2, nr. 1-3, fremgår bl.a. følgende, jf. lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013: Offentlighedskommissionen foreslår i øvrigt, at der som noget nyt indsættes bestemmelser i offentlighedsloven om, at forvaltningsmyndighederne skal kunne gøre undtagelse fra ekstraheringsbestemmelserne, hvis ekstrahering vil nødvendiggøre et uforholdsmæssigt ressourceforbrug, eller hvis den pågældende oplysning fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten eller er offentligt tilgængelig, jf. lovudkastets 28, stk. 2, og 29, stk. 2. Offentlighedskommissionen har i den forbindelse henvist til dels den meget betydelige ressourcebelastning, som behandling af aktindsigtsbegæringer efter omstændighederne kan indebære for myndighederne, dels at det allerede af forarbejderne til den gældende offentlighedslovs 11, stk. 1, følger, at ekstraheringspligten ikke gælder i de tilfælde, hvor oplysningerne fremgår af andre, offentligt tilgængelige dokumenter i sagen. Kommissionen finder i forlængelse her- 7

8 af, at der ikke skal foretages ekstrahering, hvis oplysningerne er offentligt tilgængelige. Herved tænkes der navnlig på, at de pågældende oplysninger er tilgængelige for offentligheden via forvaltningsmyndighedens hjemmeside. Ankestyrelsen har forstået Frederikssund Kommunes afgørelse af 8. januar 2018 således, at advokatrapporten og kommunens korrespondance med advokatfirmaet om kommissorium/opgaveopdrag indeholder oplysninger om sagens faktiske grundlag, som er relevante for sagen. Vi har endvidere forstået afgørelsen således, at kommunen ikke har anset oplysningerne for ekstraheringspligtige, idet de faktiske oplysninger, der fremgår af dokumenterne, også fremgår af det øvrige materiale, som Lokalavisen er meddelt aktindsigt i. Såfremt de faktiske oplysninger i de omhandlede dokumenter er offentlige tilgængelige eller de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, er der efter offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 2 og nr. 3 ikke pligt til ekstrahering. I FOB har Folketingets Ombudsmand behandlet spørgsmålet om, hvor præcist myndighederne når de anvender offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 3 skal angive det sted, hvor de pågældende oplysninger er offentlige tilgængelige. Ombudsmanden har udtalt, at offentlighedsloven 28, stk. 2, nr. 3, må fortolkes sådan, at henvisningen til det sted, hvor en oplysning, som i medfør af bestemmelsen ikke ekstraheres, er offentlig tilgængelig, skal være så præcis, at den, der har søgt aktindsigt, kan konstatere, hvilke konkrete oplysninger myndigheden har undladt at ekstrahere. I den konkrete sag var en henvisning til, at oplysningerne kunne findes i dokumenter på henholdsvis 1 ½ side, 3 ½ side og 27 sider, efter ombudsmandens opfattelse ikke strækkelig præcis, da den aktindsigtsøgende ikke ved denne henvisning kunne konstatere, hvilke konkrete oplysninger myndigheden havde undladt at ekstrahere. Myndigheden burde efter ombudsmandens opfattelse have henvist til de sider og afsnit, som oplysningerne indgik i. Det er derfor Ankestyrelsens opfattelse, at Frederikssund Kommunes henvisning til, hvor der findes oplysninger, som er undladt ekstraheret, ikke er tilstrækkelig præcis. Ankestyrelsens har lagt vægt på, at kommunen blot har henvist til, at oplysningerne findes i nogle ikke nærmere angivne udleverede dokumenter, herunder at der ikke er henvist til, hvor oplysningerne findes i dokumenterne. Dermed er der efter Ankestyrelsens opfattelse ikke ved afgørelsen af 8. januar 2018 truffet en lovlig afgørelse om, at faktiske oplysninger af 8

9 relevans for sagen i advokatrapporten og i korrespondancen med advokatfirmaet kan undtages fra ekstrahering efter offentlighedslovens 28, stk. 2. Frederikssund Kommune anmodes på den baggrund om at genoptage sagens behandling og tage fornyet stilling til Lokalavisens anmodning om aktindsigt. Ankestyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at hvis kommunen fastholder sit afslag på ekstrahering efter offentlighedslovens 28, stk. 2, og sagen på ny indbringes for Ankestyrelsen, skal kommunen vedlægge den undtagne korrespondance med advokatfirmaet. Interne dokumenter der er undtaget fra aktindsigt Udgangspunktet om retten til aktindsigt, jf. offentlighedslovens 7, modificeres også af undtagelsesreglerne i offentlighedslovens 23, stk. 1, hvorefter interne dokumenter ikke er omfattet af retten til aktindsigt. Offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, har følgende ordlyd: 23. Retten til aktindsigt omfatter ikke interne dokumenter. Som interne dokumenter anses 1) dokumenter, der ikke er afgivet til udenforstående, [ ] Det følger af forarbejderne til bestemmelserne i 23, stk. 1, nr. 1-3, at de har til formål at sikre en beskyttelse af forvaltningsmyndighedernes interne og politiske beslutningsproces samt de forskellige stadier af disse processer. Bestemmelserne har endvidere til formål at sikre en beskyttelse af de offentligt ansattes arbejdsvilkår, så de sikres adgang til på en fri og formløs måde at foretage deres overvejelser og udføre forberedende arbejde, uden det pres en eventuel senere offentliggørelse af ufærdige eller foreløbige overvejelser kan udgøre, jf. de specielle bemærkninger til 23 i lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen, og betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, kapitel 16, pkt Det fremgår af 23, stk. 1, nr. 1, i sammenhæng med stk. 2, at dokumenter, der udarbejdes af en myndighed, og som ikke afgives til udenforstående, har karakter af interne dokumenter. Det følger af lovens forarbejder, at et dokument, der udveksles mellem forskellige enheder inden for samme myndighed ( intern afgivelse), betragtes som et internt dokument, mens udveksling mellem to forskellige myndigheder ( ekstern afgivelse) indebærer, at dokumentet som udgangspunkt mister sin interne karakter. I lovens forarbejder bemærkes det 9

10 endvidere, at brevveksling mellem en kommunalbestyrelse og dennes udvalg, afdelinger og andre organer eller mellem disse organer indbyrdes betragtes som intern. Ankestyrelsen henviser til lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen, under de specielle bemærkninger til 23, og til betænkning nr. 1510/2009 om offentlighedsloven, kapitel 16, afsnit 2.3 og afsnit Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Frederikssund Kommune som udgangspunkt har været berettiget til at undtage de interne notater om overvejelser om at inddrage advokatfirmaet som rådgiver i sagen efter offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1. Ankestyrelsen har herved lagt vægt på kommunens oplysninger om, at akterne ikke er afgivet til udenforstående. Interne dokumenter i endelig form der er omfattet af aktindsigt Adgangen til at undtage interne dokumenter fra aktindsigt efter offentlighedslovens 23, stk. 1, modificeres af offentlighedslovens 26, hvorefter visse interne dokumenter der foreligger i endelig form, er omfattet af retten til aktindsigt. Offentlighedslovens 26 har følgende ordlyd: 26. Retten til aktindsigt omfatter uanset 23, stk. 1, interne dokumenter, som foreligger i endelig form, når 1) dokumenterne alene gengiver indholdet af den endelige beslutning vedrørende en sags afgørelse, 2) dokumenterne alene indeholder en gengivelse af oplysninger, som der har været pligt til at notere efter 13, 3) dokumenterne er selvstændige dokumenter, der er udarbejdet for at tilvejebringe bevismæssig eller anden tilsvarende klarhed med hensyn til en sags faktiske omstændigheder, 4) dokumenterne indeholder generelle retningslinjer for behandlingen af bestemte sagstyper eller 5) dokumenterne indeholder en systematiseret gengivelse af praksis på bestemte sagsområder. Det følger af lovens forarbejder, at baggrunden for bestemmelsen er, at de hensyn der ligger bag 23, stk. 1, - hensynet til navnlig embedsværkets arbejdsvilkår og hensynet til myndighedernes interne beslutningsproces - ikke taler for, at de i bestemmelsen angivne typer af dokumenter, uanset deres interne karakter, undtages fra aktindsigt. 10

11 Ifølge lovens forarbejder er det en betingelse, at dokumentet foreligger i endelig form, og at det er udarbejdet som et selvstændigt dokument. Dokumentet vil dog kunne undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens almindelige regler. Ankestyrelsen henviser til lovforslag nr. L 144 af 7. februar 2013 om offentlighed i forvaltningen, de specielle bemærkninger til 26. Frederikssund Kommune ses ikke at have taget stilling til, om de omhandlede interne dokumenter er omfattet af retten til aktindsigt efter offentlighedslovens 26. Pligten til at ekstrahere oplysninger i interne dokumenter Selvom et internt dokument kan undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 23, skal der efter lovens almindelige regler meddeles indsigt i visse oplysninger i det undtagne dokument (den såkaldte ekstraheringspligt), jf. 28, stk. 1. Det gælder således oplysninger om en sags faktiske grundlag samt eksterne faglige vurderinger, i det omfang oplysningerne eller vurderingerne er relevante for sagen, jf. gennemgangen ovenfor. Ankestyrelsen har forstået Frederikssund Kommunes afgørelse af 8. januar 2018 således, at de interne dokumenter vedrørende kommunens overvejelser om at inddrage advokatfirmaet som rådgiver i sagen indeholder oplysninger om sagens faktiske grundlag, som er relevante for sagen, men at disse ikke er anset for ekstraheringspligtige, idet de faktiske oplysninger, der fremgår af dokumenterne, også fremgår af det øvrige materiale, som Lokalavisen er meddelt aktindsigt i. Såfremt de faktiske oplysninger i de interne dokumenter er offentligt tilgængelige eller de pågældende oplysninger fremgår af andre dokumenter, som udleveres i forbindelse med aktindsigten, er der efter offentlighedslovens 28, stk. 2, nr. 2 og nr. 3 ikke pligt til ekstrahering, jf. gennemgangen ovenfor. Det er Ankestyrelsens opfattelse, at Frederikssund Kommunes henvisning til, hvor der findes oplysninger, som er undladt ekstraheret, ikke er tilstrækkelig præcis. Ankestyrelsens har lagt vægt på, at kommunen blot har henvist til, at oplysningerne findes i nogle ikke nærmere angivne udleverede dokumenter, herunder at der ikke er henvist til, hvor oplysningerne findes i dokumenterne. Dermed er der efter Ankestyrelsens opfattelse ikke ved afgørelsen af 8. januar 2018 truffet en lovlig afgørelse om, at faktiske oplysninger i de omhandlede interne dokumenter, kan undtages fra ekstrahering efter offentlighedslovens 28, stk

12 Endvidere ses kommunen ikke at have taget stilling til retten til ekstrahering af eksterne faglige vurderinger, som findes i interne dokumenter, der er omfattet af 23, jf. 28, stk. 1, 2. pkt. Frederikssund Kommune anmodes også på den baggrund om at genoptage sagens behandling og tage fornyet stilling til Lokalavisens anmodning om aktindsigt. Ankestyrelsen skal i den forbindelse bemærke, at hvis kommunen fastholder sit afslag på ekstrahering efter offentlighedslovens 28, stk. 2, og sagen på ny indbringes for Ankestyrelsen, skal kommunen vedlægge de undtagne interne dokumenter. Ankestyrelsen har yderligere fundet anledning til over for Frederikssund Kommune at bemærke, at en borgers henvendelse om at ville indbringe en sag om aktindsigt efter offentlighedsloven for den kommunale tilsynsmyndighed skal videresendes til Ankestyrelsen senest 7 arbejdsdage efter modtagelsen af henvendelsen. Vi henviser til offentlighedslovens 38, stk. 1, 2. pkt., og lovens 37, stk. 2. Idet vi lægger til grund, at Frederikssund Kommune fremadrettet vil overholde offentlighedslovens regler om sagsbehandlingstid, foretager vi os ikke yderligere vedrørende dette punkt. Ankestyrelsen har sendt en kopi af dette brev til Lokalavisen. Udtalelsen vil blive offentliggjort på i anonymiseret form. Venlig hilsen Hanne Villumsen Kontorchef Line Mussegaard Christensen 12

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie:

Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Ekstraheringspligtige oplysninger. Ankestyrelsens brev til en journalist fra et nyhedsmedie: Henvendelse vedrørende Region Syddanmark I forlængelse af Ankestyrelsens udtalelse af 1. december 2017 har Region

Læs mere

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Region Syddanmark Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt 25. september 2018 Region Syddanmark har den 30. august 2018 indbragt [A]s klage over regionens afgørelse

Læs mere

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen.

Da du efterfølgende har fået aktindsigt i opgørelsen finder Statsforvaltningen ikke anledning til at foretage yderligere i sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 02-05-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om afslag på aktindsigt Du har på vegne af X den 16. november 2015 anmodet Region

Læs mere

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune

Statsforvaltningens udtalelse i sagen: Henvendelse vedrørende Billund Kommune 2016-43793 Juridisk notat om retsvirkningerne af en tinglyst deklaration om forkøbsret undtaget fra retten til aktindsigt i medfør af offentlighedslovens 27, nr. 4. Statsforvaltningens udtalelse i sagen:

Læs mere

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens udtalelse til en journalist. Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Ankestyrelsens udtalelse til en journalist 2017-84059 Dato: 31-01-2018 Region Syddanmarks afgørelse om delvist afslag på aktindsigt Du har den 28. november 2017 klaget over Region Syddanmarks afgørelse

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir

Statsforvaltningens brev til en journalist. Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir 2014-216254 Statsforvaltningens brev til en journalist Viborg Kommune afslag på aktindsigt i interne dokumenter, herunder talepapir Henvendelse vedrørende Viborg Kommunes afgørelse om delvist afslag på

Læs mere

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2016-90922 Dato: 06-12-2017 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommune om aktindsigt Du har den 9. november 2016 anmodet Ballerup Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen])

Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune. [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) Ankestyrelsens brev til Sønderborg Kommune [XX]s anmodning om aktindsigt (kommunens sagsnr. [sagsnr. udeladt af Ankestyrelsen]) 19. september 2018 [XX] har den 1. august 2018 klaget til Ankestyrelsen over

Læs mere

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt 2014-202609 Dato: 29-06- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 9. oktober 2014 anmodet om, at Odense Kommunes afgørelse af 8. oktober 2014 om delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist

Aktindsigt i ændringsforslag til budget. Statsforvaltningens brev til en journalist Aktindsigt i ændringsforslag til budget Statsforvaltningens brev til en journalist 2014-190684 Dato: 18-09- 2015 Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Region Syddanmark har den 3. september

Læs mere

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv.

vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. vering af oplysningerne vil medføre væsentlig økonomisk skade for myndigheden selv. Derudover bemærkes det, at nogle af de hensyn, som i forbindelse med sin vurdering af spørgsmålet om meroffentlighed

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune 2015-11863 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 01-12- 2015 Henvendelse vedrørende delvist afslag på aktindsigt fra Guldborgsund Kommune Ved e-mails af 2. og 5. februar 2015 har du til Guldborgsund

Læs mere

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter.

Statsforvaltningen lægger til grund, at kommunens afgørelse er truffet i medfør af offentlighedslovens 23, stk. 1, nr. 1, om interne dokumenter. Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 21-10-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. august 2016 på vegne af massemediet rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 21. december 2018 Nyhedschef hos [nyhedsmediet A] [navn udeladt af Ankestyrelsen] har den 15. november 2018 klaget til Københavns Kommune

Læs mere

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat:

Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningens skrivelse af 4. oktober 2010 til en advokat: Statsforvaltningen Syddanmark har den 1. oktober 2010 modtaget din anmodning om genoptagelse af statsforvaltningens afgørelse af 28. september

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hedensted Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hedensted Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Hedensted Kommune Henvendelse vedrørende Hedensted Kommune om aktindsigt 22. juni 2018 Hedensted Kommune har den 9. maj 2018 indbragt en borgers klage over kommunens afgørelse af

Læs mere

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 20. februar 2015 Udskriftsdato: 24. januar 2017 (Gældende) Afslag fra Justitsministeriet på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem ministerier og

Læs mere

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune. Henvendelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Københavns Kommune Henvendelse om aktindsigt 22. februar 2019 Nyhedschefen hos [nyhedsmediet A] har den 11. januar 2019 klaget til Københavns Kommune over kommunens afgørelse af

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Klage over afslag på aktindsigt 2016-48256 Statsforvaltningens brev til en borger Klage over afslag på aktindsigt Du har den 8. juni 2016 klaget over Region Syddanmarks afgørelse truffet samme dag om afslag på aktindsigt i oplysninger

Læs mere

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Myndighed: Underskriftsdato: 19. juni 2015 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 20. marts 2017 (Gældende) Justitsministeriet var berettiget til at afslå aktindsigt i dokumenter vedrørende Grimhøjmoskeen.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune

Ankestyrelsens brev til en virksomhed. Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ankestyrelsens brev til en virksomhed 2017-45299 Dato: 14-11-2017 Henvendelse vedrørende Ishøj Kommune Ishøj Kommune har på A s foranledning den 28. juni 2017 sendt sagen vedrørende kommunens afgørelse

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. november 2015 Udskriftsdato: 29. december 2016 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i idékatalog. Ministerbetjeningsdokument. Ekstrahering Svar

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens opfattelse. 2016-63511 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Esbjerg Kommunes afgørelse om aktindsigt Du har den 17. august 2016 anmodet Esbjerg Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2015-15464 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 0 8-10- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 19. februar 2015 og 14. august 2015 oplyst til Københavns Kommune, at

Læs mere

Henvendelse vedrørende aktindsigt

Henvendelse vedrørende aktindsigt 2014-221623 Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende aktindsigt Skolelederen på skolen har den 19. juni 2014 på din foranledning indbragt en sag for Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune

Ankestyrelsens brev til en advokat. Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Ankestyrelsens brev til en advokat 2017-41827 Dato: 15-09-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt hos Billund Kommune Billund Kommune har den 6. juni 2017 oversendt X advokaters klage af 1. juni 2017 over

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt 2016-22035 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 01-06-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Sønderborg Kommunes afgørelse om delvis aktindsigt Du har som journalist på JydskeVestKysten den 7.

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt

Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse om Odsherred Kommunes afgørelse om aktindsigt 6. juni 2018 Odsherred Kommune har den 7. marts 2018 på din foranledning indbagt en sag for Ankestyrelsen om

Læs mere

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009

Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt. 9. oktober 2009 2009 5-3 Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt En journalist bad Justitsministeriet om aktindsigt i en sag om et lovforslag om regulering af adgangen til aktindsigt

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger

Statsforvaltningens brev til en borger Statsforvaltningens brev til en borger 2016-32751 Dato: 14-02-2017 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har ved e-mail af 5. april 2016 meddelt Region Midtjylland, at du ønsker at klage over

Læs mere

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument.

Ombudsmanden henstillede til ministeriet at genoptage sagen for i lyset af det anførte at overveje ekstrahering fra det interne dokument. 2017-20 Delvis aktindsigt i miljøoplysninger i ministers interne talepapir En journalist klagede til ombudsmanden over, at Miljø- og Fødevareministeriet havde givet afslag på aktindsigt i ministerens talepapir

Læs mere

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne.

Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens 47 fører tilsyn med kommunerne. 2014-188910 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 14-07-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 12. maj 2016 rettet henvendelse til Statsforvaltningen, som i medfør af kommunestyrelseslovens

Læs mere

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen.

Her følger en gennemgang af sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Statsforvaltningens vurdering af sagen. 2015-71331 Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie Dato: 21-11-2016 Henvendelse vedrørende Region Syddanmarks afslag på aktindsigt Du har den 20. september 2016, som journalist for et nyhedsmedie anmodet

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger

Ankestyrelsens brev til en borger Ankestyrelsens brev til en borger 2017-80287 Dato: 12-01-2018 Henvendelse vedrørende Lolland Kommunes afgørelsen om delvis aktindsigt Du har den 29. oktober 2017 klaget over Lolland Kommunes afgørelse

Læs mere

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie:

Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral. Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: 2016-33556 Retten til aktindsigt i opkald til alarmcentral Statsforvaltningens brev til et nyhedsmedie: Dato: 16-06-2016 Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i rapporter fra AMKvagt-centralens

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt 2016-54506 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 25-08-2016 Henvendelse vedrørende Hvidovre Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 12. juli 2016 anmodet Hvidovre Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i internt dokument 2015-23 Ekstrahering af oplysninger i internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Sundhedsstyrelsen og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse havde givet delvist afslag på aktindsigt

Læs mere

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt

Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt FOB 05.165 Afslag på aktindsigt i elektronisk regneark. Internt dokument. Meraktindsigt En redaktør bad Sundhedsstyrelsen om aktindsigt i et elektronisk regneark som styrelsen havde udarbejdet på grundlag

Læs mere

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 26. oktober 2015 Udskriftsdato: 25. december 2018 (Gældende) Delvist afslag på aktindsigt i to interne dokumenter hos Skatteministeriet. Ekstrahering

Læs mere

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning

Det er efter Statsforvaltningens opfattelse ikke ganske klart, om din aktindsigtsanmodning 2016-66296 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 08-11-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 27. august 2016 anmodet Vejle Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014

Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt. 15. maj 2014 2014-14 Store dele af ministerbetjeningsdokument var underlagt aktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at først SKAT og siden Skatteankestyrelsen havde givet ham afslag på aktindsigt i

Læs mere

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen

Udtalelse. Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Udtalelse Skatteministeriets afslag på aktindsigt i materiale om ophævelse af formueskattekursen Resumé 22. oktober 2018 Skatteministeriet havde ad flere omgange givet delvist afslag på aktindsigt til

Læs mere

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat

Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale. Statsforvaltningens brev til en advokat 2015-21818 Frederiksberg Kommune - Aktindsigt i udbudsmateriale Statsforvaltningens brev til en advokat Dato: 08-12- 2015 Henvendelse vedrørende Frederiksberg Kommune om aktindsigt Du har som advokat for

Læs mere

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009

Aktindsigt i lovsag. Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret. 30. juni 2009 2009 1-2 Aktindsigt i lovsag Ekstrahering af oplysninger om udenlandsk ret Et forbund bad Beskæftigelsesministeriet om aktindsigt i to lovsager og tilhørende aktlister. Begge sager drejede sig om ændring

Læs mere

Der søges indsigt i - Kontrakter - Notater - Korrespondance - Mødereferater o.lign.

Der søges indsigt i - Kontrakter - Notater - Korrespondance - Mødereferater o.lign. Ankestyrelsens brev til Vallensbæk Kommune [A]s anmodning om aktindsigt 17. december 2018 [A] har bl.a. den 28. november 2018 skrevet til Vallensbæk Kommune om kommunens afgørelse af 18. juli 2018 om aktindsigt.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Statsforvaltningens brev til en borger 2014-169206 Dato: 12-0 5-2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Sjællands afslag på aktindsigt Du har den 28. oktober 2014 klaget over Region Sjællands afgørelse

Læs mere

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008

Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Myndighed: Underskriftsdato: 6. juni 2016 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 25. februar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i telefonnotat om ministerielt høringsvar fra 2008 Svar til journalist

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Statsforvaltningens brev til et rådgivningsfirma 2016-48312 Dato: 07-10-2016 Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Fredericia Kommune har den 14. juni 2016 videresendt XX s klage over afslag på

Læs mere

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse:

Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal. Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: 2016-69965 Ikke ret til aktindsigt i en afdøds plejehjemsjournal Statsforvaltningens svar på en borger henvendelse: Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har den 2. september 2016 meddelt XX

Læs mere

Afslag på aktindsigt i intern i Udlændinge- og Integrationsministeriet

Afslag på aktindsigt i intern  i Udlændinge- og Integrationsministeriet Radio24syv Att.: Jeppe Findalen Vester Farimagsgade 41, 2. sal 1606 København V Sendt til jetf@radio24syv.dk Afslag på aktindsigt i intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet Jeg har nu foretaget

Læs mere

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Nordfyns Kommune Nordfyns Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 17. januar 2017 og 24. januar 2017 skrevet til Statsforvaltningen om Nordfyns

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en advokat

Statsforvaltningens brev til en advokat Statsforvaltningens brev til en advokat 2016-31278 Dato: 10-10-2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende Region Syddanmark om aktindsigt Du har den 6. april 2016 meddelt Region Syddanmark, at du ønsker at klage

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt

Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger 2017-6072 Dato: 08-06-2017 Henvendelse vedrørende Varde Kommunes afslag på aktindsigt X har den 17. januar 2017 bedt Varde Kommune om at indbringe kommunens afgørelse

Læs mere

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende)

Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 14. september 2016 Udskriftsdato: 25. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens 24, stk. 1. Ekstrahering efter 28, stk.

Læs mere

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt

Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt. Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Ringkøbing-Skjern Kommune Aktindsigt Statsforvaltningens udtalelse til en Journalist. 2014-182202 Dato: 18-08- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende afgørelse om aktindsigt Du har rettet henvendelse til

Læs mere

Periodeafgrænsning 1. januar 2016 til 31. december 2018.

Periodeafgrænsning 1. januar 2016 til 31. december 2018. Ankestyrelsens brev til Aalborg Kommune [A] s anmodning om aktindsigt 27. juni 2019 [A] (herefter borgeren) har den 20. marts 2019 skrevet til Aalborg Kommune om kommunens afgørelse af 19. marts 2019 om

Læs mere

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn

I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn I sag om aktindsigt har Statsforvaltningen udtalt, at der er notatpligt i relation til oplysning om anmelders navn Statsforvaltningens udtalelse til borger: Henvendelse vedrørende oplysning om navn på

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt 2014-213751 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 10-06- 2015 Henvendelse vedrørende afslag på aktindsigt Du har den 17. og 19. september 2014 oplyst Region Hovedstaden ved Rigshospitalet om, at

Læs mere

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården

Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård og Lindegården KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik Anders Ejbye-Ernst, Fagbladet FOA Genvurdering af aktindsigtsanmodning om pressechefens korrespondance med personale og ledelse på tilbuddene Sundbygård

Læs mere

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt Udtalelse til Sorø Kommune om aktindsigt Henvendelse vedrørende Sorø Kommune om aktindsigt 21. november 2018 [A] har den 18. september 2018 på vegne af [B] klaget til Sorø Kommune over kommunens afgørelse

Læs mere

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde

FOB Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde FOB 2019-14 Forsinket aktindsigt kan ikke begrundes med valgfrihed med hensyn til fremgangsmåde ved gennemførelse af ekstrahering Resumé En intern e-mail i Udlændinge- og Integrationsministeriet indeholdt

Læs mere

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt

Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet. Ankestyrelsens brev til en borger. Henvendelse vedrørende aktindsigt Offentlighedslovens 7 og afgørelsesbegrebet Ankestyrelsens brev til en borger Dato: 12-06-2017 Henvendelse vedrørende aktindsigt Slagelse Kommune har den 1. juli 2016 fremsendt en klage af 20. juni 2016

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt 2015-32300 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 2 4-09- 2015 Henvendelse vedrørende Ballerup Kommunes afslag på aktindsigt Du har den 6. maj 2015 klaget over Ballerup Kommunes afgørelse af

Læs mere

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler

Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler 2016-49433 Titel: Ikke ret til dataudtræk fra logoplysninger vedrørende opslag i elektroniske patientjournaler På foranledning af en henvendelse fra en borger har Statsforvaltningen udtalt: Henvendelse

Læs mere

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009:

Tårnby Kommune. U.B. har blandt andet anført i sin mail af 6. maj 2009: Tårnby Kommune U.B. har ved mail af 6. maj 2009 rettet henvendelse til statsforvaltningen med klage over Tårnby Kommunes behandling af aktindsigtsbegæring af 27. januar 2009 om opførelse af nye gymnastik-

Læs mere

Vi har på baggrund af din henvendelse haft kontakt til indringer, der har tilkendegivet, at han anser oplysningen for

Vi har på baggrund af din henvendelse haft kontakt til indringer, der har tilkendegivet, at han anser oplysningen for Ankestyrelsens brev til en region 18. februar 2019 [X]s anmodning om aktindsigt J.nr. 18-73758 [X] har den 12. december 2018 skrevet til Region Midtjylland om regionens afgørelse af 6. december 2018 om

Læs mere

Ved de leverandører, hvor samhandlen/den samlede omsætning ikke har været sendt i udbud ønskes oplysninger

Ved de leverandører, hvor samhandlen/den samlede omsætning ikke har været sendt i udbud ønskes oplysninger Ankestyrelsens brev til et kommunalt fællesskab [X]s anmodning om aktindsigt 31. januar 2019 [X] har den 24. oktober 2018 skrevet til AFLD I/S om selskabets afgørelse af 27. juni 2018 om aktindsigt. AFLD

Læs mere

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering

Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering Myndighed: Underskriftsdato: 10. april 2014 Folketingets Ombudsmand Udskriftsdato: 4. marts 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387

Statsforvaltningens brev til Region. Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 2015-71331 Statsforvaltningens brev til Region Syddanmark Dato: 31-10-2016 Vedrørende Region Syddanmarks sagsbehandlingstid regionens sagsnr. 16/15387 Statsforvaltningen har den 13. juli 2016 anmodet Region

Læs mere

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer

Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer Ret til aktindsigt i lægekonsulents navn, også mens sagen verserer En partsrepræsentant i en sag hos Ankestyrelsen klagede til ombudsmanden over at Ankestyrelsen havde givet afslag på at få oplyst navnet

Læs mere

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt

Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt 2018-24 Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt En journalist havde anmodet Statsministeriet om aktindsigt i eventuelle e- mails vedrørende ministerielle anliggender, som

Læs mere

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål.

Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse af samrådsspørgsmål. Myndighed: Folketingets Ombudsmand Underskriftsdato: 16. marts 2015 Udskriftsdato: 17. januar 2017 (Gældende) Afslag på aktindsigt i dokumenter udvekslet mellem Skatteministeriet og SKAT til brug for besvarelse

Læs mere

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt.

På den baggrund er det Statsforvaltningens opfattelse, at der i den konkrete sag er truffet en lovlig afgørelse om afslag på aktindsigt. 2016-42186 Testresultater og testopgaver i relation til nationale test i skolerne ikke undergivet retten til aktindsigt Dato: 05-08-2016 Statsforvaltningens udtalelse til en borger: Henvendelse vedrørende

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014

Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt. 27. oktober 2014 2014-29 Ekstrahering af oplysninger i interne dokumenter. Meraktindsigt En journalist klagede til ombudsmanden over, at Transportministeriet havde givet afslag på aktindsigt i to dokumenter (to forelæggelsessider

Læs mere

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger.

Statsforvaltningen har gennemgået Valgbarhedsnævnets afgørelse af 4. juni 2012 og referat fra byrådets møde den 25. april 2012 uden overstregninger. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-9283 Dato: 15-06-2016 Henvendelse vedrørende Vejle Kommune om aktindsigt På foranledning af din henvendelse af 24. januar 2016 har Vejle Kommune den 27. januar

Læs mere

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed

Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Internt materiale bliver eksternt ved fremsendelse til den kommunale tilsynsmyndighed Udtalt, at det ikke var i overensstemmelse med motiverne til offentlighedsloven at antage - således som Indenrigsministeriet

Læs mere

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance

FOB Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance FOB 2019-20 Finansministeriet kunne undtage miljøoplysninger fra aktindsigt i korrespondance om solceller Resumé Finansministeriet undtog i en afgørelse til en journalist en række oplysninger fra aktindsigt

Læs mere

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt

Regler om betaling for aktindsigt. Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Henvendelse om betaling for aktindsigt 2016-20263 Regler om betaling for aktindsigt Statsforvaltningens svar på henvendelse fra borger: Dato: 04-07-2016 Henvendelse om betaling for aktindsigt Du har den 28. februar og 3. marts 2016 rettet henvendelse

Læs mere

Ankestyrelsens brev til en borger

Ankestyrelsens brev til en borger Ankestyrelsens brev til en borger 2017-6101 Dato: 30-01-2018 Henvendelse om aktindsigt i interne beregninger hos Aarhus Kommune Du har den 11. januar 2017 bedt Aarhus Kommune om at indbringe kommunens

Læs mere

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed

Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed 2015-18 Høringssvar udleveret efter princippet om meroffentlighed En journalist anmodede Justitsministeriet om aktindsigt i høringssvarene til lovforslag nr. L 72 om ændring af udlændingeloven (Midlertidig

Læs mere

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt

Statsforvaltningens brev til et firma Henvendelse vedrørende aktindsigt Statsforvaltningens brev til et firma 2015-44795 Dato: 01-02-2016 Henvendelse vedrørende aktindsigt Du har den 26. juni 2015 på vegne af firma X klaget over Region Hovedstadens afgørelse af 25. juni 2015

Læs mere

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger.

Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent. Statsforvaltningens brev til en borger. Fanø Kommune Aktindsigt i notat udarbejdet af ekstern konsulent Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-14629 Dato: 16-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Fanø Kommune om aktindsigt Du har den

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune

Statsforvaltningens brev til en borger. Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune 2014-124909 Statsforvaltningens brev til en borger Dato: 23-12-2016 Henvendelse vedrørende Svendborg Kommune Du har den 13. juli 2016 anmodet Svendborg Kommune om at indbringe kommunens afgørelse af 28.

Læs mere

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens

Det er endvidere statsforvaltningens opfattelse, at Køge Kommune ved afslaget på aktindsigt efter offentlighedslovens Statsforvaltningen Sjælland udtaler, at Køge Kommune ikke har haft hjemmel til at give afslag på aktindsigt i det mellem kommunen og Agens International indgåede forlig efter offentlighedslovens 10, nr.

Læs mere

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune

Statsforvaltningens brev til Odense Kommune 2014-212824 Statsforvaltningens brev til Odense Kommune Dato: 0 9-0 6-2015 Henvendelse vedrørende Odense Kommunes afgørelse om afslag på aktindsigt i specifikationer i borgmester Anker Boyes telefonregning

Læs mere

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner.

Odense og Co er et partnerskab mellem Odense Kommune, det private erhvervsliv og offentlige institutioner. Statsforvaltningens brev til en borger 2016-53180 Dato: 14-03-2017 Tilsynet Henvendelse vedrørende Odense Kommune om aktindsigt Du har den 3. juli 2016 meddelt Odense Kommune, at du ønsker at påklage kommunens

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt hos Horsens Kommune kommunens sagsnr A

Henvendelse om aktindsigt hos Horsens Kommune kommunens sagsnr A Ankestyrelsens brev til Horsens Kommune Henvendelse om aktindsigt hos Horsens Kommune kommunens sagsnr. 82.02.00-A53-4-18 5. september 2018 Horsens Kommune har den 10. august 2018 indbragt [borgers navn

Læs mere

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater

Statsforvaltningens brev til journalist: Henvendelse vedrørende retten til aktindsigt i mødereferater 2015-14326 Ikke hjemmel til med den anførte begrundelse, at afslå aktindsigt i oplysninger vedrørende forebyggelse af radikalisering efter offentlighedslovens 33, nr. 1. Statsforvaltningens brev til journalist:

Læs mere

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges.

Det var ombudsmandens opfattelse at retsplejelovens regler om aktindsigt i straffesager eller i hvert fald principperne heri skulle bruges. 2012-2. Aktindsigt i sag om udlevering til udenlandsk myndighed afgøres efter retsplejelovens regler En journalist klagede til ombudsmanden over Justitsministeriets afslag på aktindsigt i ministeriets

Læs mere

november Forvaltningsret

november Forvaltningsret 2016-46 Korrespondance mellem Skatteministeriet og Kammeradvokaten kunne ikke undtages fra aktindsigt efter offentlighedslovens 27, nr. 4, da retssag ikke kunne antages at være en nærliggende mulighed

Læs mere

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29

FOB Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 FOB 2018-27 Intern faglig vurdering til brug for besvarelse af pressehenvendelse indgik ikke på en sag omfattet af offentlighedslovens 29 Resumé Justitsministeriet havde givet tre journalister afslag på

Læs mere

Henvendelse om aktindsigt

Henvendelse om aktindsigt Hjørring Kommune Springvandspladsen 5 Rådhuset 9800 Hjørring Henvendelse om aktindsigt 20. december 2018 Vedr. jeres sagsnummer: 02.11.00-A53-8-16 Att.: Byrådet i Hjørring Kommune Ankestyrelsen har i en

Læs mere

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument

Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument 2014-23 Ekstrahering af oplysninger i et internt dokument En journalist klagede til ombudsmanden over, at Justitsministeriet havde givet ham delvist afslag på aktindsigt i et dokument med henvisning til,

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport

Statsforvaltningens brev til en journalist. Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport 2015-15171 Statsforvaltningens brev til en journalist Dato: 26-01- 2016 Tilsynet Henvendelse vedrørende aktindsigt i en arkitektrapport Statsforvaltningen har fået indbragt en sag vedrørende Nyborg Kommune,

Læs mere

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger.

Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger. Statsforvaltningens brev til en borger. Aarhus Kommune - dataudtræk af personaleoplysninger Statsforvaltningens brev til en borger. 2014-216125 Dato:08-09- 2015 Henvendelse vedrørende Aarhus Kommunes afslag på sammenstilling af oplysninger (dataudtræk)

Læs mere

Henvendelse vedrørende Hørsholm Kommune om aktindsigt

Henvendelse vedrørende Hørsholm Kommune om aktindsigt Ankestyrelsens brev til en borger Henvendelse vedrørende Hørsholm Kommune om aktindsigt 24. maj 2018 Du har den 29. oktober 2017 meddelt Hørsholm Kommune, at du ønsker at klage over kommunens afgørelse

Læs mere

Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2

Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 Ankestyrelsens brev til Egedal Kommune Udtalelse om Egedal Kommunes sagsbehandlingsfrister efter retssikkerhedslovens 3, stk. 2 [A] har den 19. juni 2017 skrevet til Ankestyrelsen om Egedal Kommunes offentliggjorte

Læs mere

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger.

Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde. Statsforvaltningens brev til en borger. Morsø Kommune Aktindsigt i referat og bilag til lukket punkt på udvalgsmøde Statsforvaltningens brev til en borger. 2015-7436 Dato: 08-12- 2015 Tilsynet Henvendelse vedrørende Morsø Kommune om aktindsigt

Læs mere

Radio 24syv s anmodning om aktindsigt

Radio 24syv s anmodning om aktindsigt Ankestyrelsens brev til Kolding Kommune Radio 24syv s anmodning om aktindsigt 2. november 2018 Nyhedschef [A] har på vegne af Radio 24syv den 7. september 2018 klaget til Kolding Kommune over kommunens

Læs mere

Afslag på at få oplæst en intern , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018

Afslag på at få oplæst en intern  , som tidligere var læst op i anden sammenhæng. 24. april 2018 2018-14 Afslag på at få oplæst en intern e-mail, som tidligere var læst op i anden sammenhæng Udlændinge- og integrationsministerens særlige rådgiver læste under en telefonsamtale med et folketingsmedlem

Læs mere