Lovtidende A Udgivet den 2. juni 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015"

Transkript

1 Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni maj Nr Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E) 1) I medfør af 56, stk. 5, og 64, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr af 11. december 2013, fastsættes efter bemyndigelse i henhold til 134 b, stk. 1: 1. Undervisning af elever med henblik på erhvervelse af kørekort til kategori C/E skal foregå i overensstemmelse med undervisningsplanen for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E), der er optaget som bilag til denne bekendtgørelse. 2. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli Stk. 2. Bekendtgørelse nr. 872 af 10. september 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C/E (lastbil med stort påhængskøretøj) ophæves. Stk. 3. Elever, der har påbegyndt køreuddannelsen før den 1. juli 2015, kan afslutte uddannelsen og aflægge køreprøve efter de hidtil gældende regler frem til udgangen af september Rigspolitiet, den 26. maj 2015 JENS HENRIK HØJBJERG / Svend Larsen 1) Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF af 20. december 2006 om kørekort, EU-tidende 2006, nr. L 403, side 18, som senest ændret ved Kommissionens direktiv 2014/85/EU af 1. juli 2014 om ændring af Europa- Parlamentets og Rådets direktiv 2006/126/EF om kørekort, EU-tidende 2014, nr. L 194, side 10. Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr AA008550

2 26. maj Nr Bilag 1 Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING 0.1 Systematikken i undervisningsplanen 0.2 Præstationskravenes anvendelse 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV. 1.1 Styreapparatet Styreapparatets funktion mv. 1.2 Bremser Driftsbremser Nødbremse Parkeringsbremser Supplerende bremser Kontrol af bremser Lovbestemmelser i øvrigt om bremser 1.3 El-anlæg, lygter, reflekser mv El-anlæggets funktion, lygter og reflekser 1.4 Bærende dele Bærende deles funktion mv. 1.5 Motor, transmission samt energi- og miljørigtig kørsel Energi- og miljørigtig kørsel 1.6 Karrosseri og opbygning mv Karrosseri, opbygning og dets fastgørelse Tilkoblingsanordninger 1.7 Indre indretning, udsyn og særligt udstyr 1.8 Kontrolapparat (fartskriver) Kontrolapparatets (fartskriverens) funktion 1.9 Vogntogets sammenkobling og dokumenter Sammenkobling Registrerings- og koblingsattest 1.10 Særlige køretøjer Ikke-registreringspligtige påhængskøretøjer mv Andre påhængskøretøjer 1.11 Lastbilens betjeningsudstyr Betjeningsudstyr 1.12 Forebyggende vedligeholdelse og nødvendig reparation Vedligehold mv. 2. INDLEDENDE ØVELSER PÅ VEJ 2.1 Forberedelse til kørsel Eftersyn, indstilling mv. 2.2 Vogntogs spejle 2.3 Igangsætning og standsning ved kørebanekant Start, gearbetjening, igangsætning og bremsning

3 26. maj Nr Højresving om hjørner Færdigheder ved svingning 2.5 Baglænskørsel med målbremsning Orientering og bedømmelse af vogntogets længde 3. KØRETØJERS MANØVREEGENSKABER 3.1 Manøvreegenskaber mv Generelt om forskellige køretøjers manøvreegenskaber mv. 4. TRAFIKANTADFÆRD 4.1 Trafikantadfærd mv Opfattelse, reaktion, syn, helbred, andre trafikanter samt adfærd og holdninger mv. 5. VEJFORHOLD 5.1 Vejforhold mv Risikoforhold og vejenes sikkerhedsmæssige udformning mv. 6. GRUNDREGLER FOR KØRSEL MED VOGNTOG, HERUNDER DIMENSIONER, VÆGT OG BELÆSNING 6.1 Anvisninger for færdslen Anvisninger for færdslen mv Kørekortkategori og førerret 6.2 Dimensioner og gods samt særlige forhold mv Vogntogets bredde Vogntogets længde Vogntogets højde Vogntogets vægt Gods Signalgivning, tegngivning og brug af lys Motorstop og slæbning mv Færdselsulykke Forsikringspligt Overladelse af køretøj til andre 6.3 Køre- og hviletidsbestemmelser samt anvendelsen af kontrolapparatet Køre- og hviletidsbestemmelser samt anvendelsen af kontrolapparatet 6.4 Godstransport mv Vejkort og godskørsel Særregler 7. UDVIDEDE ØVELSER PÅ VEJ Øvelse 1: 7.1 Igangsætning og standsning ved kørebanekant Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder 7.2 Placering under ligeudkørsel Kendskab til risikoforhold

4 26. maj Nr Orienterings- og manøvrefærdigheder 7.3 Hastighed under ligeudkørsel Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings- og manøvrefærdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.4 Vognbaneskift og sammenfletning Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings- og manøvrefærdigheder 7.5 Vending og baglænskørsel Kendskab til risikoforhold Orienterings- og manøvrefærdigheder 7.13 Højresving i kryds (mindre veje) Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienterings- og manøvrefærdigheder 7.14 Venstresving i kryds (mindre veje) Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder Øvelse 2: 7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer, gående mv Kendskab til risikoforhold Orientering- og manøvrefærdigheder 7.7 Møde Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder samt lovbestemmelser i øvrigt 7.8 Kørsel foran eller efter andre Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder 7.11 Fremkørsel mod kryds Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder 7.12 Ligeudkørsel i kryds Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold 7.13 Højresving i kryds 7.14 Venstresving i kryds 7.15 Kørsel i rundkørsel Kendskab til ulykker, kendskab til risikoforhold, orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder Øvelse 3 (Kørsel uden for tættere bebygget område): 7.2 Placering under ligeudkørsel 7.3 Hastighed under ligeudkørsel

5 26. maj Nr Kendskab til risikoforhold Orienterings- og manøvrefærdigheder 7.6 Kørsel forbi holdende køretøjer, gående mv. 7.7 Møde 7.8 Kørsel foran eller efter andre 7.9 Overhaling Kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder 7.16 Kørsel på motorvej Kendskab til ulykker Kendskab til risikoforhold, orienterings- og manøvrefærdigheder samt lovbestemmelser i øvrigt Øvelse 4: 7.12 Ligeudkørsel i kryds 7.13 Højresving i kryds 7.14 Venstresving i kryds 7.15 Kørsel i rundkørsel 7.17 Kørsel ved siden af andre Orienterings- og manøvrefærdigheder Øvelse 5: 7.18 Standsning og parkering Kendskab til ulykker og kendskab til risikoforhold Orienteringsfærdigheder Manøvrefærdigheder Lovbestemmelser i øvrigt 7.20 Kørsel i tunnel 8. SÆRLIGE RISIKOFORHOLD I TRAFIKKEN 8.1 Særlige risikoforhold mv Alkohol, bevidsthedspåvirkende stoffer, høj hastighed og manglende brug af sikkerhedssele 8.2 Egne holdninger og adfærd mv Opmærksomhed, adfærd over for andre og egne kørselskompetencer 9. MANØVRER PÅ KØRETEKNISK ANLÆG 9.1 Vejgreb og belæsning Vejgrebets betydning Belæsning, dæktryk mv. 9.2 Hastighed, centrifugalkraft, bremselængde og vejgrebets udnyttelse Bevægelsesenergi og hastighed Centrifugalkraft Bremselængder Vejgrebets udnyttelse 9.3 Hindringer på vejen Slalom

6 26. maj Nr Dobbelt undvigemanøvre uden bremsning Kombineret bremse- og undvigemanøvre 9.4 Genvindelse af vejgreb efter udskridning Kørsel i kurve Baghjulsudskridning med lastbilen Forhjulsudskridning med lastbilen Udskridning med påhængskøretøjet Manøvrernes gennemførelse 10. FORBEREDELSE TIL KØREPRØVE 10.1 Betingelser for at få kørekort Køreundervisning Indstilling til køreprøve 10.2 Køreprøvens gennemførelse Krav ved køreprøven Teoriprøven Den praktiske prøve 10.3 Lovbestemmelser i øvrigt om kørekort Kørekortets gyldighed Inddragelse og generhvervelse af kørekort

7 26. maj Nr INDLEDNING Bilag 2 Det overordnede mål for køreuddannelsen til kategori C/E er: 1) at give eleverne indsigt i og forståelse for de farer og vanskeligheder, de som førere af vogntog møder i færdslen, samt give dem viden om de færdselsregler og andre lovbestemmelser, der har betydning i denne forbindelse, 2) at give eleverne en sådan viden om vogntog og deres betjening, at de kan konstatere opståede mangler af betydning for sikkerheden og miljøet, 3) at give eleverne færdighed i at bedømme færdslen kritisk og føre vogntog uden fare for sig selv og andre og 4) at give eleverne viden om og færdighed i energi- og miljørigtig kørsel under hensyntagen til sikker kørsel. 0.1 Systematikken i undervisningsplanen Køreuddannelsen til kategori C/E skal i øvrigt opfattes som en overbygning på køreuddannelsen til kategori C. Derfor må undervisningen til kategori C/E først påbegyndes, når grundlaget er i orden, dvs. når eleven har erhvervet kørekort til kategori C. Kørelæreren skal dog ved repetition af lærestoffet til de respektive kategorier sikre sig, at eleven fortsat er i besiddelse af de grundlæggende kundskaber og færdigheder i det omfang, de har betydning for kørsel med stort påhængskøretøj, således som det fremgår af bemærkningerne til delmålene. Denne undervisningsplan indeholder en nærmere specificering af uddannelsesmålene opdelt i hovedafsnit og underafsnit. Hvert hovedafsnit indledes med en kort beskrivelse af undervisningens formål. Derefter følger en opdeling i underafsnit med angivelse af hovedmål og detaljerede delmål. ene udgør de egentlige retningslinjer for såvel undervisningen som bedømmelse ved køreprøven, idet de nøjere klarlægger, hvad eleven skal vide og kunne efter endt undervisning. Til hvert delmål er knyttet et præstationskrav. I køreuddannelsen og ved køreprøven anvendes følgende præstationskrav: 1) have kendskab til; det vil sige, at eleven skal være så vidt orienteret om et emne, at det ikke er ukendt for eleven, eller at det kan understøtte og lette forståelsen af en efterfølgende mere målrettet og grundigere undervisning, 2) udpege; det vil sige, at eleven i praksis skal kunne lokalisere bestemte køretøjsdele, herunder betjeningsudstyr, 3) aflæse og forstå betydningen af; det vil sige, at eleven i praksis skal kunne anvende instrumenter og kontrollys i køretøjet, forstå betydningen af disse og reagere i nødvendigt omfang, 4) kontrollere; det vil sige, at eleven uden brug af værktøj i praksis skal kunne undersøge og tage stilling til, om de i de pågældende kontrolafsnit anførte krav til køretøjet er opfyldt, herunder kunne forklare, hvordan kontrollen udføres, 5) angive årsager til, indhold eller betydning af; det vil sige, at eleven skal kunne finde de korrekte svar blandt flere mulige på spørgsmål om vejafmærkning, indholdet af en lovbestemmelse og lignende samt andre forhold af væsentlig betydning, 6) beherske orienterings- og manøvrefærdigheder samt andre færdigheder; det vil sige, at eleven i praksis skal kunne orientere sig kritisk, håndtere køretøjets betjeningsudstyr korrekt, udføre manøvrer fejlfrit samt udføre andre færdigheder korrekt,

8 26. maj Nr ) opfatte og bedømme; det vil sige, at eleven skal kunne bemærke bestemte forhold i en færdselssituation eller på billeder, forstå forholdets betydning, og hvordan man reagerer herpå eller finde de korrekte svar blandt flere mulige på spørgsmål om de pågældende forhold, 8) genkende; det vil sige, at eleven i praksis skal kunne genkende betydningen af anvisninger for færdslen og efterleve betydningen af disse, 9) reagere hensigtsmæssigt; det vil sige, at eleven i praksis skal kunne føre køretøjet og ændre hastighed, placering eller kørselsretning i overensstemmelse med færdselsreglerne, hensynet til sikkerheden og trafikafviklingen, 10) ved øvelse opnå erfaring om; det vil sige, at eleven under kørsel alene i køretøjet på køreteknisk anlæg får lejlighed til at konstatere køretøjets reaktioner under udførelse af bestemte manøvrer, 11) opnå nogen færdighed i; det vil sige, at eleven under kørsel alene i køretøjet på køreteknisk anlæg skal kunne betjene køretøjet korrekt, uden at manøvren som helhed kræves fejlfrit udført og 12) ved øvelse opnå færdighed i; det vil sige, at eleven under kørsel alene i køretøjet på køreteknisk anlæg skal kunne udføre manøvrer korrekt. I delmålsbeskrivelserne kan præstationskravene kombineres eller anvendes delvist. Fx er der i præstationskravet»genkende og angive betydningen af«anvendt beskrivelser fra to præstationskrav. Ved teoriprøven skal eleven ud fra situationer på billeder kunne»angive betydningen af«fx vejafmærkninger ved at finde de korrekte svar blandt flere mulige. Præstationskravet»angive årsager til, indhold eller betydning af«anvendes ved teoriprøven. Ved den praktiske prøve skal eleven i en færdselssituation kunne»genkende«fx vejafmærkning og efterleve betydningen af disse. Præstationskravet»genkende«anvendes ved den praktiske prøve. Der er ved målbeskrivelserne ikke skelnet skarpt mellem teoretisk og praktisk undervisning. Dette skyldes hensynet til, at teoretisk og praktisk undervisning skal integreres i størst muligt omfang, og at kørelæreren derfor stilles mere frit i valget af undervisningsmetode og undervisningssituation. En skarp skelnen mellem teori og praksis er i øvrigt mindre hensigtsmæssig, idet megen praktisk undervisning, dvs. undervisning i praktiske færdigheder, udmærket kan indlæres i et teorilokale med de rette hjælpemidler, og en del teoriundervisning, dvs. undervisning i teoretiske emner, med fordel kan formidles under praktiske øvelser i færdslen. 0.2 Præstationskravenes anvendelse I teoriundervisningen anvendes følgende præstationskrav: 1) have kendskab til, 2) angive årsager til, indhold eller betydning af og 3) opfatte og bedømme. I den praktiske undervisning anvendes følgende præstationskrav: 4) udpege, 5) aflæse og forstå betydningen af, 6) kontrollere, 7) beherske orienterings- og manøvrefærdigheder samt andre færdigheder, 8) opfatte og bedømme, 9) genkende, 10) reagere hensigtsmæssigt, 11) ved øvelse opnå erfaring om, 12) opnå nogen færdighed i og

9 26. maj Nr ) ved øvelse opnå færdighed i. Ved teoriprøven anvendes følgende præstationskrav: 14) angive årsager til, indhold eller betydning af og 15) opfatte og bedømme. Ved den praktiske prøve anvende følgende præstationskrav: 16) kontrollere, 17) udpege, 18) aflæse og forstå betydningen af, 19) beherske orienterings- og manøvrefærdigheder samt andre færdigheder, 20) opfatte og bedømme, 21) genkende og 22) reagere hensigtsmæssigt. Definitioner Eleven skal have kendskab til følgende definitioner: 23) Et påhængskøretøj er et køretøj, der efter sin indretning er bestemt til at blive trukket af et andet køretøj. 24) Påhængskøretøjer inddeles i: a) Påhængsvogn, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods. b) Sættevogn, der hovedsagelig er indrettet til befordring af personer eller gods, og som kobles til det trækkende køretøj således, at køretøjet og/eller dets last delvist hviler på det trækkende køretøj. c) Påhængsredskab (registreringspligtig), der er et andet påhængskøretøj end påhængsvogn og sættevogn, fx en campingvogn. d) Påhængskøretøj (ikke registreringspligtigt), der er et andet påhængskøretøj end påhængsvogn og sættevogn, fx skurvogn. 25) Et påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over 750 kg anses her som et stort påhængskøretøj. 26) En bil med tilkoblet påhængskøretøj kaldes et vogntog. 27) Ved modulvogntog forstås vogntog bestående af lastbil og 1 eller 2 påhængskøretøjer, hvor de enkelte køretøjer opfylder gældende bestemmelser om største længde, men hvor vogntogslængden overskrider 18,75 m. 28) Ved dolly forstås en påhængsvogn med stiv trækstang, der er beregnet til at være trækkraft for sættevogn. 29) Ved linktrailer forstås en sættevogn, der er beregnet til at være trækkraft for sættevogn. Et påhængskøretøj kan efter særlige regler sammenkobles med et trækkende køretøj på følgende måder: 30) Fast kombination. 31) Variabel kombination. 32) Synsfri sammenkobling. Afsnittene vedrørende kategori C/E omhandler påhængskøretøjer med en tilladt totalvægt på over kg. I forbindelse med undervisning til kategori C/E skal relevante uddannelsesmål fra kategori B/E anvendes i nødvendigt omfang. Der er anvendt samme afsnitsnummerering i afsnittene vedrørende B/E, C/E og D/E. Visse afsnit, der ikke er relevante, er alene medtaget med angivelse af overskrift af hensyn til en ensartet afsnitsnummerering.

10 26. maj Nr Om den nærmere planlægning og gennemførelse af undervisningen, herunder valg af hjælpemidler, henvises til lærervejledningen til undervisningsplanen. Øvelseskørsel (dvs. indledende øvelser på vej, udvidede øvelser på vej og øvelser på køreteknisk anlæg) samt den praktiske prøve til kategori C/E, skal gennemføres i en lastbil kategori C, med tilkoblet påhængsvogn. Vogntoget skal opfylde bestemmelserne for køretøjer til kategori C/E som anført i kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag. Ud over lastbil med tilkoblet påhængsvogn skal nogle af øvelserne på køreteknisk anlæg gennemføres i en lastbil med tilkoblet sættevogn. Sættevognstoget kan ikke erstatte lastbil med tilkoblet påhængsvogn under øvelser på vej eller ved køreprøven. Vogntoget skal opfylde bestemmelserne for sættevognstog som anført i kørekortbekendtgørelsens bilag. Om de nærmere retningslinjer for køreprøven henvises til kørekortbekendtgørelsen med tilhørende bilag.

11 26. maj Nr PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV. Bilag 3 Formålet med undervisningen er at give eleven en sådan viden om påhængskøretøjets indretning, udstyr og dokumenter samt en sådan forståelse af påhængskøretøjets funktioner, at det letter indlæringen af en korrekt og skånsom behandling af påhængskøretøjet/vogntoget og en sikker udførelse af de forskellige manøvrer. Undervisningen har desuden til formål at gøre eleven bekendt med de vigtigste lovbestemmelser om påhængskøretøjets udstyr, således at eleven selv kan konstatere og tage stilling til mangler eller fejl, der har betydning for færdselssikkerheden. Eleven skal endvidere have en sådan forståelse af de tegn på fejl og mangler, der røber sig gennem vogntogets kontrolsystemer, funktioner og reaktioner, at eleven kan afgøre, om den igangværende eller påtænkte kørsel med vogntoget er lovlig og forsvarlig. Det skal i øvrigt fremhæves i undervisningen, at de i delmålene anførte fremgangsmåder for kontrol og afprøvning af udstyr ikke er udtømmende eller dækkende for alle tænkelige systemer, og at eleven må være opmærksom på stadige ændringer af påhængskøretøjets indretning samt af lovbestemmelserne. Undervisningen skal give eleverne en sådan viden om vogntoget og dets betjening, at de kan konstatere forhold af betydning for sikkerheden og miljøet. Undervisningen har endelig til formål at gøre eleven bekendt med lovbestemmelser om de vigtigste administrative dokumenter i forbindelse med vogntogets benyttelse. 1.1 Styreapparatet Eleven skal lære om styreapparatets funktion og tegn på fejl, der har betydning for færdselssikkerheden. Eleven skal endvidere kunne konstatere, om lovkrav til styreapparatet er opfyldt, samt kunne de vigtigste lovbestemmelser om styreapparatet Styreapparatets funktion mv. Eleven skal have kendskab til følgende funktioner: 1) Styreapparatet på en påhængsvogn eller et påhængsredskab består sædvanligvis af en drejekrans, der muliggør forakslens/forhjulenes drejning. Drejekransen består af en øvre og en nedre ring, hvorimellem der er anbragt en række kugler. 2) Sættevogn og kærre har ikke noget egentligt styreapparat. Sættevogne kan være forsynet med mekanisk aktiveret styreapparat på bagakslen eller akslerne. Kontrol af styreapparatet Eleven skal på et holdende påhængskøretøj kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt: 3) Ved drejekransen må der ikke forekomme væsentligt slør. Dette kontrolleres ved kun at afbremse påhængsvognens baghjul og foretage små rykkende bevægelser med den tilkoblede lastbil (rokkeprøve).

12 26. maj Nr ) Drejekransens monteringsbolte kontrolleres for fastspænding, hvilket bedømmes under rokkeprøven og/eller ved eventuel rustdannelse omkring boltene. Tegn på fejl ved styreapparatet Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved styreapparatet og udpege, hvor fejlene kan opstå: 5) Slør ved drejekransen kan være tegn på slitage i selve drejekransen eller tegn på, at monteringsboltene til drejekransen er løse. Lovbestemmelser i øvrigt om styreapparatet Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 6) Væsentligt slør i styreapparatet som helhed eller i dets enkelte dele må ikke forekomme. 1.2 Bremser Eleven skal lære om bremsernes funktion og om tegn på fejl, der har betydning for færdselssikkerheden. Eleven skal endvidere kunne konstatere, om lovkrav til bremserne er opfyldt samt kunne de vigtigste lovbestemmelser om bremserne Driftsbremser Driftsbremsen på påhængskøretøj med en tilladt totalvægt på over kg er trykluft-mekaniske bremser. Eleven skal have kendskab til følgende opdeling og indretning af et to-leder trykluft-bremsesystem på et påhængskøretøj samt de enkelte deles virkemåde: 1) Et to-leder bremsesystem har to slangeforbindelser mellem lastbilen og påhængskøretøjet. 2) Forsyningsslangen overfører trykluft fra lastbilen til påhængskøretøjets trykluftbeholder. 3) Styreslangens tryk regulerer bremsetrykket i påhængskøretøjets bremsekreds (trykluftsignal). Påhængskøretøjets forsyningskreds består af følgende dele: 4) Styreventilen, der er anbragt på lastbilen, tillader passage af trykluft fra lastbilens forsyningskreds til påhængskøretøjets trykluftbeholder. 5) Slangekoblingen, der består af to halvdele med den ene anbragt på lastbilen og den anden på påhængskøretøjets trykluftslange. Koblingen kan være markeret med rød farve. 6) Forsyningsslangen, der er en bøjelig højtryksslange. I tilslutning til slangen kan der være indskudt et rørfilter, der opsamler urenheder. 7) Bremseventilen, der tillader, at luften passerer til påhængskøretøjets trykluftbeholder. 8) Trykluftbeholderen, der opbevarer den komprimerede luft, skal kunne aftappes for kondensvand, eventuelt automatisk. 9) Rør og slanger, der forbinder de enkelte dele i forsyningskredsen. Påhængskøretøjets styrekreds består af følgende dele:

13 26. maj Nr ) Styreventilen, der er anbragt på lastbilen, og som leder trykluftsignal fra lastbilens bremsekreds til påhængskøretøjets bremseventil, når lastbilen bremser. Signalets styrke afhænger af lastbilens bremsetryk. 11) Slangekoblingen, der består af 2 halvdele med den ene anbragt på lastbilen og den anden på påhængskøretøjets styreslange. Slangekoblingen kan være markeret med gul farve. 12) Styreslangen, der er en bøjelig højtryksslange. I tilslutning til slangen kan der være indskudt et rørfilter, der opsamler urenheder. 13) Bremseventilen, der regulerer lufttrykket i bremsekredsen og dermed bremsningens styrke i overensstemmelse med trykluftsignalet fra lastbilens bremsekreds. 14) Slangekoblingerne til forsyningskredsen og styrekredsen kan være sammenbygget i en kobling (duomatic). Påhængskøretøjets bremsekreds består af følgende dele: 15) Bremsekraftregulatoren (ALB-ventilen), der regulerer bremsetrykket i forhold til påhængskøretøjets belæsning. Ved påhængskøretøjer med mekanisk affjedring er ALB-ventilen monteret på chassisrammen og er i mekanisk forbindelse med hjulakslen. Afstanden mellem chassisrammen og aksler regulerer det bremsetryk, ALB-ventilen styrer med. Der er normalt ALB-ventil på hver aksel/akselgruppe. Ved påhængskøretøjer med luftaffjedring reguleres ALB-ventilen af trykket i luftbælgene. Hvis bremsesystemet er indrettet som blokeringsfri bremser, vil der i visse tilfælde ikke forefindes bremsekraftregulator. 16) Bremsemembranerne, der påvirker hjulbremserne, når der ledes bremsetryk til bremsekredsen. 17) Rør og slanger, der forbinder de enkelte dele i bremsekredsen. 18) Hjulbremsen, der nedsætter hjulets rotation ved, at et sæt bremsebakker presses mod en bremsetromle, eller bremseklodser presses mod en bremseskive, når bremsen påvirkes af trykket i bremsekredsen. Hjulbremsen er forsynet med en justeringsanordning, hvorved afstanden mellem bremsebakker (bremseklodser) og bremsetromle (bremseskive) kan reguleres, efterhånden som bremsebelægningen slides. Justeringen kan ske manuelt eller automatisk. Eleven skal kunne angive indholdet af følgende forhold ved indretning og virkning af blokeringsfri bremser (ABS-bremser): 19) Alle typer bremseanlæg kan være opbygget som ABS-bremser. 20) ABS-bremsesystemet er indrettet således, at der ved de enkelte hjul er anbragt følere, der ved hjælp af en tandkrans registrerer hjulets rotation. Følerne sender signaler om de enkelte hjuls rotation til en elektronisk styreboks. Hvis et eller flere hjul under opbremsning har tendens til at blokere, vil den elektroniske styreboks regulere trykket til hjulbremserne således, at blokering af hjulene undgås. ABS-bremsesystemet er indrettet således, at det i en vis udstrækning muliggør styring og bremsning samtidig. 21) Ved bremsning med et vogntog med ABS-bremser sørger ABS-bremsesystemet for, at hjulene holdes i rotation og ikke blokerer. Når ABS-bremsesystemet regulerer, kan der på nogle mindre lastbiler opstå vibrationer i bremsepedalen. Dette er normalt og betyder, at systemet er i funktion. Uanset vibrationerne skal trykket på bremsepedalen opretholdes, så længe bremsning ønskes. Hvis ABSbremsesystemet ikke virker, vil bremseegenskaberne ændres, og kun kørsel til nærmeste værksted er tilladt Nødbremse Der er ikke krav om nødbremse på påhængskøretøjer.

14 26. maj Nr Eleven skal have kendskab til, at lastbilens nødbremse skal aktivere påhængskøretøjets driftsbremse, ligesom brud på eller tab af forsyningsslangen skal medføre, at påhængskøretøjets driftsbremse automatisk aktiveres Parkeringsbremser Eleven skal have kendskab til følgende funktioner: 1) Mekanisk parkeringsbremse virker på hjulbremserne på en eller flere aksler gennem særlige mekaniske forbindelser (wirer eller stænger). 2) Fjederbremsen virker ved, at førerens betjening af en håndbremseventil udløser en fjeder, der ad mekanisk vej påvirker hjulbremserne på en eller flere aksler Supplerende bremser Eleven skal have kendskab til, at påhængskøretøjet kan have følgende supplerende bremser: 1) Hjælpebremse, der ad elektrisk vej aktiverer påhængskøretøjets driftsbremse, når lastbilens motorbremse eller retarder benyttes. Bremsekraften er afpasset efter motorbremsen eller retarderen. 2) Bakbremse, der automatisk bremser vogntoget ved hjælp af vogntogets bremse, når lastbilen er sat i bakgear, og en føleliste bag på påhængskøretøjet berøres Kontrol af bremser Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved trykluftbremsernes forsyningskreds og dens enkelte dele er opfyldt: 1) Trykluftbeholdere skal være fastspændte og må ikke være synligt tærede eller bulede. Beholderne skal kunne tømmes for kondensvand. 2) Rør og slanger skal være fastspændte og uden tæringer, utætheder eller revner, bedømt på umiddelbart tilgængelige dele. 3) Slangekobling skal være tæt, bedømt ved hørlig udsivning af luft, samt korrekt sammenkoblet. Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved trykluftbremsernes styrekreds og dens enkelte dele er opfyldte: 4) Styreventilen og bremseventilen kontrolleres ved at aktivere bremsepedalen og derefter slippe den. Man vil da kunne høre, at bremsemembranerne og -cylindrene udluftes, bedømt ved hørlig udsivning af luft. 5) Slangekobling, rør og slange kontrolleres som på forsyningskredsen. Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved trykluftbremsernes bremsekreds og dens enkelte dele er opfyldte: 6) Mekanisk bremsekraftregulator (ALB-ventil) skal have intakt mekanisk forbindelse. Ventilarmen skal afhængig af type kunne bevæges frit. Ved ændring af ventilstillingen fra bundstilling til topstilling skal lufttrykket i cylinderen eller membranen ændres. Dette kan eventuelt høres som udsivning af luft. 7) Rør og slanger kontrolleres som på forsyningskredsen. 8) Luftforbruget ved en fuldbremsning med standset motor må som hovedregel ikke overstige 0,5 bar, da dette kan indikere manglende justering af bremserne på enten bilen eller påhængskøretøjet. Eleven skal kunne kontrollere, om kravene til påhængskøretøjets bremsesystems tæthed og belastning er opfyldt i både forsynings- og i bremsekreds bedømt ved følgende prøver:

15 26. maj Nr ) Tæthedsprøve udføres ved at bringe trykket i forsyningskredsen op til højeste arbejdstryk. Bremsepedalen trædes ned til fast stop, og motoren standses, og der lyttes efter udsivning. Hvis der ikke konstateres udsivning eller konstateres trykfald fra anlægget, er det tilstrækkeligt tæt. Eleven skal have kendskab til, at tætheden på påhængskøretøjets bremseanlæg kan foretages ved at frakoble forsyningsslangen. Der må i dette tilfælde ikke forekomme hørlig udsivning af luft fra bremsesystemet på påhængskøretøjet. Eleven skal, inden kørslen påbegyndes, kunne kontrollere følgende forhold: 10) Bremseanlægget skal have det nødvendige arbejdstryk efter bilfabrikantens anvisninger. Eleven skal kunne kontrollere, om driftsbremsen er tilstrækkelig virksom, bedømt på følgende måde: 11) Med afmonteret forsyningsslange forsøger man at trække påhængskøretøjet. Hvis dette ikke kan lade sig gøre, eller kun med stort besvær, anses bremseevnen at være tilstrækkelig. Eleven skal under kørsel på en vandret, tør kørebane med asfaltbelægning kunne kontrollere, om følgende forhold er opfyldt: 12) Driftsbremsen skal på nyere vogntog have en sådan virkning, at bremselængden ved 30 km/t ikke overstiger ca. 10 m. Eleven skal kunne kontrollere, at følgende krav til parkeringsbremsen er opfyldt: 13) Betjeningsgrebet skal være let at aktivere. 14) Mekaniske dele må ikke kunne føres til bundstilling. 15) Wirer og lignende skal være ubeskadigede. 16) Parkeringsbremsen skal kunne fastholdes i aktiveret stilling. Tegn på fejl ved bremser Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved bremserne og udpege, hvor fejlene kan opstå: 17) For lang oppumpningstid kan være tegn på utæthed i bremseanlægget, eventuelt ved slangekoblinger. 18) Trykfald ved tæthedsprøven kan være tegn på utæthed i bremseanlægget, eventuelt ved slangekoblinger. 19) Hvis kontrollampen for ABS-bremsesystemet ikke slukkes kort efter igangsætning, er det tegn på fejl i ABS-bremsesystemet, og kun kørsel til nærmeste værksted er tilladt. 20) Større forbrug af trykluft end normalt kan være tegn på for lang stempelvandring i bremsecylindre, bremsemembraner eller lastbilens transformer og medfører nedsat og/eller forsinket bremsevirkning. Dette kan skyldes manglende justering af bremser. 21) Skævtrækning under bremsning eller uens bremsning tyder på fugt eller snavs på bremsebelægninger eller på defekte hjulbremser, bremsecylindre eller bremsemembraner. 22) Ujævn bremsning eller pludselige hugninger fra et eller flere hjul tyder på fejl i bremsetromler/bremseskiver eller bremsebelægninger. 23) Nedsat bremsevirkning tyder på manglende justering af bremser eller forkert indstillet, eventuelt defekt, ALB-ventil. 24) Hjulblokade ved moderat opbremsning kan være tegn på forkert indstillet eller defekt ALB-ventil. 25) Nedsat bremsevirkning efter tilkobling af påhængskøretøjet kan være tegn på utilstrækkelig bremseevne på påhængskøretøjet (påhængskøretøjet»skubber«lastbilen). Selv om vogntoget i sin helhed opfylder de vejledende bremselængder, kan påhængskøretøjets bremseevne godt være utilstrækkelig.

16 26. maj Nr Lovbestemmelser i øvrigt om bremser Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold: 1) Påhængskøretøjet skal være forsynet med driftsbremse og parkeringsbremse. 2) Nyere påhængs- og sættevogne skal være forsynet med ABS-bremser. 3) Driftsbremsen skal være tilsluttet den trækkende lastbils driftsbremse. 4) Driftsbremsen skal virke på alle hjul og skal kunne afbremse og standse påhængskøretøjet på en sikker, hurtig og virksom måde ved enhver hastighed og under alle belastningsforhold. 5) Driftsbremsen på påhængskøretøjet skal være således indrettet, at køretøjet automatisk bremses i tilfælde af brud på tilkoblingsanordningen mellem lastbil og påhængskøretøj. 6) Kompressoren skal på anlæg, uden manometer, på mindre end 6 min. kunne fylde tomme trykluftbeholdere på både lastbil og påhængskøretøj, indtil kontrollys slukker, eller alarmen træder ud af funktion. På anlæg med manometer skal 2/3 (65 %) af det af bilfabrikanten foreskrevne tryk for bremserne være opnået på mindre end 6 minutter. 7) Parkeringsbremsen på påhængskøretøjet skal kunne holde dette standset på hældende vej (18 %) og skal kunne blive stående tilspændt. 8) Parkeringsbremsen på lastbilen skal kunne holde vogntoget standset på hældende vej (12 %) og skal kunne blive stående tilspændt. 1.3 El-anlæg, lygter, reflekser mv. Eleven skal lære om det elektriske anlægs funktion. Eleven skal endvidere kunne konstatere, om lovkrav til lygter, reflekser mv. er opfyldt, samt kunne de vigtigste lovbestemmelser om el-anlæg, lygter og reflekser El-anlæggets funktion, lygter og reflekser Eleven skal have kendskab til følgende forhold: 1) Lygterne på et påhængskøretøj skal være elektrisk forbundet til de tilsvarende lygter på lastbilen. 2) ABS-bremser på et påhængskøretøj skal være elektrisk forbundet til el-anlægget på det trækkende køretøj, sædvanligvis gennem et særligt elstik. Lovbestemmelser om påbudte lygter og reflekser Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser vedrørende påbudte lygter og reflekser mv: 3) Et påhængskøretøj må kun være forsynet med påbudte og tilladte lygter og reflekser. 4) De påbudte lygter og reflekser omfatter: a) to lygter med positionslys, b) to lygter med baglys, c) to lygter med stoplys, d) mindst én nummerpladelygte, e) to blinklygter bagpå, f) to godkendte og mærkede hvide fremadvendende reflekser, g) to godkendte og mærkede røde bagudvendende trekantede reflekser anbragt med spidsen opad og h) gule godkendte og mærkede bagudvendende refleksplanke(r) med en rød kant.

17 26. maj Nr ) På påhængskøretøjer, der er bredere end 2,1 m, skal der desuden være to fremadrettede og to bagudrettede markeringslygter henholdsvis med hvidt og rødt lys, der tydeligt kan ses i 300 m s afstand uden at blænde. 6) Positionslyset skal være hvidt og skal tydeligt kunne ses i mindst 300 m s afstand uden at blænde. 7) Baglygterne skal have rødt lys, der tydeligt kan ses i mindst 300 m s afstand uden at blænde. 8) Påhængskøretøjer skal være forsynet med godkendte og mærkede gule sidereflekser, og såfremt påhængskøretøjets totallængde er længere end 6 m, også godkendte og mærkede gule sidemarkeringslygter, der skal være passende fordelt på påhængskøretøjets sider. 9) Sidemarkeringslygter skal tydeligt kunne ses i mindst 300 m s afstand uden at blænde. 10) Nummerpladelygter skal belyse nummerpladen, så den tydeligt kan læses i mindst 20 m s afstand. 11) Ikke-registreringspligtigt påhængsredskab skal være forsynet med afmærkning for langsomtkørende køretøj (rød trekant). Lovbestemmelser om tilladte lygter og reflekser Eleven skal have kendskab til følgende lovbestemmelse: 12) De tilladte lygter og reflekser omfatter: a) baklygter, arbejdslygter, ekstra baglygter, ekstra fremadrettede og bagudrettede markeringslygter, ekstra sidemarkeringslygter, tågebaglygter, sideblinklygter, forblinklygter, ekstra bagblinklygter, ekstra stoplygter, havariblink og ekstra reflekser. Kontrol af påbudte lygter mv. Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved påbudte lygter og reflekser er opfyldt: 13) Alle lygter og reflekser skal være hele og rene, og alle lygter skal kunne lyse. 14) Stoplygterne skal give væsentligt kraftigere lys end baglygterne. 15) Blinklygterne skal blinke med gult lys, der tydeligt kan ses i sollys. 16) Nummerpladelygter skal have hvidt lys, der kan belyse nummerpladen. 17) Lygter i et lygtepar skal have ens farve og lysstyrke. 18) Bagudvendende refleksplanke(r) skal være gul(e) med rød kant. 19) Bagudvendende reflekser skal være trekantede og anbragt med spidsen opad. Tegn på fejl ved lygter Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved lygterne og udpege, hvor fejlene kan opstå: 20) Lygter, der ikke virker eller virker forkert, kan skyldes fejl (dårlig forbindelse) i elstikket mellem bil og påhængskøretøj. Eleven skal kunne angive følgende årsager til tegn på fejl ved lygter mv.: 21) Hvis blinklygterne blinker væsentligt hurtigere end sædvanligt, er det normalt tegn på, at en eller flere blinklygter ikke virker. 1.4 Bærende dele Eleven skal lære om de bærende deles funktion og om tegn på fejl, der har betydning for færdselssikkerheden. Eleven skal endvidere kunne konstatere, om lovkrav til de bærende dele er opfyldt, samt kunne de vigtigste lovbestemmelser om bærende dele.

18 26. maj Nr Bærende deles funktion mv. Eleven skal have kendskab til følgende forhold og funktioner: 1) Påhængskøretøjers bærende dele omfatter følgende: a) chassis/selvbærende konstruktioner, b) hjulophæng, som kan bestå af aksler/bogier, fjederkonsoller, fjederbolte, lasker, fjedre og støddæmpere, c) hjul, som består af hjullejer, fælge og dæk, d) drejekrans og e) hovedbolt. 2) Påhængskøretøjets vægt overføres til vejen gennem de bærende dele. 3) Fjedersystemets funktion er sammen med eventuelle støddæmpere at udjævne eller optage de kræfter, der opstår ved kørsel på ujævn vej, samt sikre hjulenes kontakt med vejbanen. Nogle fjedersystemer skal ligeledes overføre de kræfter, der opstår ved bremsning og svingning. 4) Affjedring med bladfjedre og luftbælge er de almindeligste fjedersystemer. 5) Bladfjedrenes form kan være forskellig, men normalt består en bladfjeder af flere sammenholdte fjederlag af forskellig længde. Det øverste fjederlag (styrelaget) er som regel forsynet med et øje. Fjederen er fortil fastgjort til chassisrammen med en fjederbolt og bagtil via et glideled eller en laskeforbindelse. 6) Luftaffjedringssystemer består i princippet af et antal luftbælge, fastgjort mellem chassisrammen og hjulakslen. Da luftbælgene kun kan optage lodrette kræfter, er systemet suppleret med reaktionsarme, der skal optage de kræfter, der opstår ved bremsning og svingning. Luftbælgene indeholder luft, og lufttrykket reguleres gennem ventiler alt efter påhængskøretøjets belastning. 7) En bogie er et system, hvor en enkelt aksel er erstattet af 2 eller 3 aksler for at forøge påhængskøretøjets lasteevne. I nogle bogiekonstruktioner kan akslerne være selvstyrende eller tvangsstyrede. I nogle bogiekonstruktioner kan en eller to aksler løftes fra vejen. Det kan være en fordel ved kørsel uden læs, da det nedsætter sliddet på dæk og hjulophæng, men indebærer samtidig en risiko, da påhængskøretøjets styreegenskaber ændres, især ved løft af bageste aksel. 8) Drejekransen muliggør forhjulenes drejning, og gennem en træktriangel overføres trækkraften fra lastbilen til påhængskøretøjet. Drejekransen består af en øvre og nedre ring, hvorimellem er anbragt en række kugler. 9) Hovedbolten er fastmonteret under sættevognens forreste del og overfører trækkraften mellem lastbil og sættevogn. 10) Sættevognsskamlen er fastgjort til lastbilens chassisramme og fastlåser hovedbolten ved hjælp af en låsemekanisme. Sættevognsskamlen kan være forskydelig i længderetningen. Drejebevægelser foregår mellem sættevognsskamlen og hovedbolten. Risikoforhold ved bærende dele Eleven skal kunne angive betydningen af følgende forhold: 11) Kørsel med dæk, der ikke er beregnet til det aktuelle køretøj og det aktuelle kørselsformål, medfører risiko for dækskader og eventuel dæksprængning. 12) Kørsel med dæk, der er beskadiget, kan ligeledes medføre risiko for dæksprængning. Dæksprængningen vil som regel ske ved høj hastighed, og derfor er konsekvenserne så meget desto værre. 13) Fejl i bærende dele (hjulophæng, lejer, mv.) medfører risiko for sammenbrud. 14) Manglende afbremsning af køretøj ved hjulskift medfører risiko for skade på køretøj og personer.

19 26. maj Nr Kontrol af bærende dele Eleven skal kunne kontrollere, om følgende forhold ved de bærende dele er opfyldt: 15) Dæk skal på alle hjul have mindst 1 mm dybde i slidbanens hovedmønster. Sliddet bør ikke være ujævnt, og dækket skal være uden beskadigelser. 16) Nav- og hjulmøtrikker skal være afskærmet ved hjulkapsel eller lignende, såfremt de ligger uden for dækkets yderside. 17) Chassisrammen og trækstangen må ikke være deformeret, revnet eller beskadiget i øvrigt. 18) Bladfjedrenes enkelte lag må ikke være knækket. 19) Luftbælge skal være tætte, bedømt ved, at utætheder vil kunne høres som en hvislen. Påhængskøretøjet vil blive»skævt«ved større utætheder, og luftforbruget bliver unormalt stort, eventuelt aflæst på manometer. 20) Akslen skal være fastspændt til fjedren. 21) Væsentligt slør må ikke forekomme i drejekransen eller triangelbefæstelsen. Dette kontrolleres ved kun at afbremse påhængsvognens baghjul og foretage små rykkende bevægelser med den tilkoblede lastbil (rokkeprøve). 22) Drejekransens monteringsbolte kontrolleres for fastspænding, hvilket bedømmes under rokkeprøven og/eller ved eventuel rustdannelse omkring boltene. Lovbestemmelser og forhold i øvrigt om bærende dele Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 23) Dæk kan være opbygget som diagonaldæk eller radialdæk. 24) I hjulophænget som helhed eller i dets enkelte dele må der ikke på grund af slid eller lignende forekomme væsentligt slør. 25) Dæk, fælge og hjullejer skal være ubeskadigede. 26) Dæk skal være pumpet op til et lufttryk efter fabrikantens forskrifter. 27) Dæk på samme aksel skal sammenlagt have en bæreevne, som mindst skal svare til det tilladte akseltryk. Bæreevnen fremgår af dækmærkningen. Dæk skal desuden være af en dimension og udformning, der svarer til fælgen. 28) Dæk på samme aksel skal være af samme dimension og type. 29) Væsentlig slør må ikke forekomme mellem hovedbolt og sættevognsskammel. Tegn på fejl ved bærende dele Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl i bærende dele og udpege, hvor fejlene kan opstå: 30) Ujævnt/skævt dækslid kan skyldes fejl i affjedringssystemet, ubalance i hjulene eller forkert dæktryk. Ved påkørsel af kantsten eller lignende vil der kunne opstå skader på dækket (slidbane og karkasse). 31) Unormal dækform ved vejbanen eller unormalt varmt dæk efter nogen tids kørsel tyder på ukorrekt dæktryk, som i længden kan ødelægge dækket. Dæktrykket bør i så fald kontrolleres ved brug af dæktryksmåler. 32) Revner i malingen eller koncentrerede rustdannelser (ruststriber) på chassisramme eller fjedre kan skyldes brud. Rustdannelser omkring bolte og nitter tyder på, at de har løsnet sig på grund af slid eller manglende vedligeholdelse. 33) Når påhængskøretøjet under kørsel ligeud ikke følger lastbilens spor, kan det være tegn på, at en aksel har forskubbet sig, eller at trækstangen/træktrianglen er skæv.

20 26. maj Nr Motor, transmission samt energi- og miljørigtig kørsel Eleven skal lære om de særlige miljømæssige forhold ved kørsel med vogntog Energi- og miljørigtig kørsel Eleven skal have kendskab til følgende forhold: 1) Ved kørsel med påhængskøretøj vil lastbilens motor belastes yderligere især ved acceleration og kørsel op ad bakke. Det er derfor vigtigt at skifte til passende gear, således at motoren ikke sejtrækker. I øvrigt repetition efter afsnittet»energi- og miljørigtig kørsel«i afsnit i undervisningsplanen for køreuddannelsen til kategori C. 1.6 Karrosseri og opbygning mv. Eleven skal lære om påhængskøretøjets karrosseri, opbygning, herunder betegnelser, og tilkoblingsanordning. Eleven skal kunne de vigtigste lovbestemmelser om påhængskøretøjets karrosseri, opbygning og tilkoblingsanordning Karrosseri, opbygning og dets fastgørelse Eleven skal have kendskab til følgende betegnelser: 1) Karrosseri og opbygning omfatter det, der er monteret oven på chassisrammen (lad, varekasse eller karrosseri til beboelse) eller selvbærende karosseri. 2) Et påhængskøretøj kan være indrettet med flere forskellige opbygninger. Eleven skal kunne kontrollere følgende forhold: 3) at døre til eventuelt lastrum er forsvarligt lukket/fastgjort, 4) at skærme og eventuelle stænklapper er hele og fastgjorte, 5) at eventuel container eller veksellad er forsvarligt fastgjort, 6) at eventuel presenning er tilspændt, 7) at eventuelt gods er placeret og fastgjort forsvarligt (se afsnit 6.2.5) og 8) at eventuel læssemekanisme (fx læssebagsmæk eller kran) er fastgjort forsvarligt. Almindeligt forekommende opbygninger Eleven skal kunne angive indholdet af følgende forhold ved opbygninger, fastgørelse og betjening: 9) Fast lad er permanent fastgjort med bolte til chassisrammen eller en hjælperamme, der fordeler belastningen på chassisrammen. Bolte skal være fastspændt, og chassis- eller hjælperamme skal være uden revner eller brud. 10) Tippelad er et lad, der ved hjælp af et hydraulisk løftesystem kan tippes bagud og/eller til siderne. Løftesystemet skal være solidt indbygget i chassisrammen og således indrettet, at tipningen automa-

21 26. maj Nr tisk ophører, når ladet er i øverste stilling. Ladet skal understøttes med stænger eller lignende i løftet stilling, når man arbejder under det. Under kørsel skal tippeladslåsene være spændte. 11) Container er et lastrum, som med eller uden last er beregnet til at blive læsset af eller på påhængskøretøjet. Opbygning til container omfatter containerlåse i chassis eller hjælperammen, således at containeren kan være sikkert fastlåst i hvert hjørne under kørsel. 12) Veksellad (sættelad, skiftelad, herunder fx»affaldscontainer«og»tankveksellad«) er ladtyper beregnet til af- og pålæsning enten ved hjælp af en hejseanordning eller ved at køre påhængskøretøjet ind under ladet, som skal være hævet på støtteben i passende højde. Opbygning til kørsel med veksellad omfatter anordninger, der kan fastholde vekselladet sikkert på påhængskøretøjet. 13) Tanke kan være fast anbragt på påhængskøretøjet eller være aftagelige. Tanke på lad med et rumfang på 4 m 3 eller derover skal være fastgjort til chassis- eller hjælperamme. Mindre tanke på lad skal mindst være fastgjort til ladets tværstrøer. 14) Læssebagsmæk anvendes til af- og pålæsning. Læssebagsmæk må under kørsel ikke udnyttes som forlænget lad, men skal være slået op og sat i korrekt transportstilling efter fabrikantens anvisning. 15) Læssekran anvendes til af- og pålæsning. Læssekran skal være solidt fastmonteret til påhængskøretøjet. Under kørsel skal læssekran være sat i transportstilling efter fabrikantens anvisning. Risikoforhold ved opbygninger Eleven skal kunne angive betydningen af følgende risikoforhold: 16) Container, tank eller andre høje opbygninger på påhængskøretøjet bevirker, at tyngdepunktet hæves, hvorved køreegenskaberne ændres med øget risiko for væltning i sving. 17) Førerens manglende justering af underkøringsafskærmning. Lovbestemmelser om karrosseri og opbygning Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold: 18) Karrosseri og opbygning skal være solidt fastgjort til påhængskøretøjets bærende dele. 19) Karrosseri og opbygning skal være uden skarpe kanter eller udragende dele, der kan være til unødig fare for andre trafikanter. 20) Påhængskøretøjets hjul skal være således afskærmet, eventuelt ved karrosseriets udformning, at andre trafikanter er beskyttet mod stænk. 21) Påhængskøretøjet skal normalt være forsynet med en afskærmning bagtil mod underkøring (bagkofanger), der forhindrer bagfrakommende at køre ind under påhængskøretøjet. Der gælder særlige regler for fx påhængskøretøj med veksellad. 22) Afskærmning bagtil mod underkøring skal være placeret (ved justerbar afskærmning placeres denne) højst 0,4 m fra påhængskøretøjets bageste punkt. Dette gælder dog ikke veksellad, hvor ladet hejses op fra påhængskøretøjets bagende. Her må afstanden ikke overstige 0,7 m. 23) Påhængskøretøjet skal være forsynet med sideafskærmning på højre side. Transport af farligt gods Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser: 24) Påhængskøretøj til transport af farligt gods i tanke samt visse påhængskøretøjer til transport af eksplosiver skal godkendes specielt af en synsvirksomhed og Beredskabsstyrelsen Tilkoblingsanordninger Eleven skal kunne angive indholdet af følgende forhold:

22 26. maj Nr ) Påhængsvognskobling består af en koblingsdel på bilen, fastboltet til chassisrammens træktravers, og en koblingsdel på påhængsvognen, fastgjort til påhængsvognens træktriangel eller -stang. Træktriangel/trækstang kan være forskydelig. 2) Påhængsvognens koblingsdel består af et trækøje med bøsning. 3) Sættevognskobling består af en koblingsdel på lastbilen (skammel), fastboltet på chassisrammen, og en koblingsdel på sættevognen (hovedbolt), fastgjort under sættevognens forreste del. Eleven skal have kendskab til følgende betegnelser: 4) Lastbilens koblingsdel består af en koblingstragt, koblingshus, koblingsbolt og automatisk låsemekanisme. 5) Sættevognsskamlen består af følgende hoveddele: koblingsfod, trykplade (lejret til koblingsfoden) og automatisk låsemekanisme. Sættevognsskamlen kan være forskydelig. 6) Tilkoblingsanordning kan endvidere bestå af en kuglekobling eller en særlig redskabskobling. Kontrol af tilkoblingsanordninger Eleven skal kunne kontrollere, om følgende krav til tilkoblingsanordninger er opfyldt: 7) Væsentligt slør må ikke forekomme mellem lastbilens koblingsdel og påhængsvognens koblingsdel. Dette kontrolleres ved kun at afbremse påhængsvognens baghjul og foretage små rykkende bevægelser med den tilkoblede lastbil (rokkeprøve). 8) Træktriangel/trækstang må ikke være deformeret, revnet eller beskadiget i øvrigt. Eleven skal have kendskab til, at kontrol for slør mellem lastbilens og sættevognens koblingsdele foregår på samme måde som for lastbil og påhængsvogn. Lovbestemmelser og forhold i øvrigt om tilkoblingsanordninger Eleven skal kunne angive indholdet af følgende lovbestemmelser og forhold: 9) Tilkoblingsanordningen skal være solidt fastgjort til køretøjets bærende dele. Boltforbindelser skal være sikret mod adskillelse. 10) Tilkoblingsanordningen skal være forsynet med mekanisk sikring, der hindrer, at koblingen utilsigtet kan udløses. 11) Koblingsdelen på lastbilen (godkendt og monteret efter særlige regler) og koblingsdelen på påhængskøretøjet skal være beregnet til indbyrdes sammenkobling. 12) De sammenkoblede koblingsdele skal have tilstrækkelig indbyrdes bevægelighed. 13) En forskydelig sættevognsskammel og trækstang/træktriangel skal kunne fastlåses i de enkelte stillinger. 14) Det skal være registreret hos SKAT, at lastbilen har en tilkoblingsanordning. Tegn på fejl ved tilkoblingsanordninger Eleven skal kunne angive årsager til følgende tegn på fejl ved tilkoblingsanordninger og kunne udpege, hvor fejlene kan opstå: 15) Mærkbare stød under kørsel i forbindelse med acceleration eller bremsning kan være tegn på væsentligt slør i koblingsdele eller ledforbindelser. 16) Når påhængskøretøjet ikke følger lastbilens spor under kørsel ligeud, kan det være tegn på deformeret trækstang/træktriangel. 1.7 Indre indretning, udsyn og særligt udstyr Der er sædvanligvis ikke særligt udstyr på påhængskøretøjer til lastbil.

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn

Lovkrav til hænger. Styreapparatet. Kontrol af bremser. Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Lovkrav til hænger Kontrolstof til Køreprøven - Påhængsvogn Styreapparatet Du skal på et holdende påhængskøretøj kunne kontrollere, om følgende forhold ved styreapparatet er opfyldt: Ved drejekransen må

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stort påhængskøretøj (kategori E) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 735 af 24. august 1992

Læs mere

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden?

Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden? Starten på den praktiske prøve Hvor du har den sagkyndige ved vogntoget. Næsten uanset hvad du bliver spurgt om: Er styreapparatet i orden? Er bremserne i orden? Er lyset i orden? Er dækkene i orden? Så

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 10. september 2009. Nr. 872. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C/E (lastbil med stort påhængskøretøj) 1) I medfør af

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D OG E Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI C 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV....1-5 1.1 Styreapparatet... 1-6

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN VOGNTOG LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL VOGNTOG KATEGORI C/E Mileparken 12a 2740 Skovlunde Tlf. 44870100 www.ucplus.dk Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev Navn: Adresse: Tlf. nr.: E-mail.: Ver. 01.07.2015

Læs mere

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2015 Udgivet den 2. juni 2015. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2015 Udgivet den 2. juni 2015 26. maj 2015. Nr. 751. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, og 64, stk.

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D (ep-d) starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Aspiranten skal demonstrere

Læs mere

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1)

Lovtidende A. 2012 Udgivet den 27. november 2012. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) Lovtidende A 2012 Udgivet den 27. november 2012 25. november 2012. Nr. 1088. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj 1) I medfør af 56, stk. 5, 64,

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122

Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 Beringsplads 4, 8700 Horsens Mob.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 1 Lektion = 45 min Køreuddannelsens formål og indhold. Undervisningens

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E) 1) BEK nr 1299 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger.

Hurtig: Vil sige at hjulene præcis følger rattets og at der ikke forefindes ratslør. Evt. tilladeligt ratslør fremgå af bilfabrikantens anvisninger. Lovkrav til lastbil Teoristof til Køreprøve Styretøj: Bilens styretøj skal kunne betjenes på en: Let sikker hurtig måde. Let: Dvs. at under kørsel med lav hastighed skal rattet kunne drejes fra yderstilling

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Valbyvej 1, tlf: 26482959 Navn: Lektionsplan kategori B for: cpr-nr: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori D. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori D (ep-d) starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Elevens Navn: Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon

Køreskolen 4690. Lektionsplan Kategori B. www. Køreskolen4690.dk. Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690. Elevens Navn: Adresse: Telefon Dato Lektion Tid Sign. Elev Sign. Lærer Køreskolen 4690 Lektionsplan Kategori B Jernbanegade 10A 4690 Haslev Telefon: 60644690 Elevens Navn: Adresse: Telefon Uddannelse påbegyndt d. Afsluttet d. www. Køreskolen4690.dk

Læs mere

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk

Teoribog til Trailer. - En praktisk håndbog til kørsel med trailer. Trailer guide www.sparet-er-tjent.dk Teoribog til Trailer - En praktisk håndbog til kørsel med trailer Her er alt det du skal vide for at køre trailer, såkaldt B/E. Når du vil tage trailerkørekort er der 2 forskellige typer af kort efter

Læs mere

Lektionsplan (Logbog)

Lektionsplan (Logbog) Jernbanegade 5 B, 4000 Roskilde Lektionsplan (Logbog) Eleveksemplar Undervisereksemplar * *Navn Underskrives efter hvert undervisningsmodul af kørelærer og elev. Kørelærerens eksemplar medbringes ved alle

Læs mere

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil

Lektionsplan til Kategori B. Almindelig personbil Lektionsplan til Kategori B Almindelig personbil Elevens navn: Adresse: Telefon nummer: Cpr. nr.: Lektionsplan til kategori B Køreundervisningen skal mindst omfatte: 29 teorilektioner i teorilokale og

Læs mere

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons

1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons. 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 18 tons Spørgsmål 1 Hvilke(n) af følgende lovbestemmelser om bus skal eleven have kendskab til? 1. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte totalvægt ikke overskride 16 tons 2. Ved en bus med 2 aksler, må tilladte

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI C, D og E Som hjælpemiddel må anvendes Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C1 og C Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D1 og D Undervisningsplan

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Version 5.09 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 17. september 2009 10. september 2009. Nr. 873. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E (almindelig bil med stort påhængskøretøj) 1) I medfør

Læs mere

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Vitus Berings Plads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B ELEVKOPI Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Lektion 1-2 2 x 45 min. (Teorilokale) Køreuddannelsens formål

Læs mere

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B

Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B T8 Borgergade 23 C, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI ELEVKOPI LEKTIONSPLAN KAT. B Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne lektionsplans lektioner

Læs mere

St. Voldgade 5, 8900 Randers C

St. Voldgade 5, 8900 Randers C St. Voldgade 5, 8900 Randers C www.meyers-køreskole.dk mads@meyers-koreskole.dk Elevens navn Elevens Tlf. Nr. Elevens Adresse Undervisning startet Teoriprøve: Glatbane: Kørelærer: Mads Meyer Michael W.

Læs mere

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.)

Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Kørekort Skolen I/S Klosterbakken 22 st. th., 5000 Odense C Tlf.: 27 73 74 75 Lektionsplan Kategori B (Lektionsplan jfr. BEK 26, 29 & 30 stk. 2.) Eleveksemplar Lærereksemplar Elev: Adresse: Tlf. / Mobil:

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI D 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet... 1-4

Læs mere

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve.

Teoribog. b/e kørekort. I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Køreprøven: Inden køreprøven starter, har

Læs mere

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST

LEKTIONSPLAN GOD ARBEJDSLYST GOD ARBEJDSLYST Med lektionsplanen har du fået udleveret din studieplan og vi vil fra Kørekortperten ønske dig held og lykke med din køreuddannelse. Det vigtigste for os er faktisk: At du får dit KØREKORT

Læs mere

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.:

Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: T9 Beringsplads 4, 8700 Horsens Tlf.: 4084 1122 LEKTIONSPLAN KAT. B Navn CPR nr. Adresse Postnr./By Fast tlf./mobil Email 1 Kære elev! Der er lovkrav til køreuddannelsen (se mere på: www.politi.dk). Denne

Læs mere

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS

LEKTIONSPLAN UNDERVISNINGEN BUS LEKTIONSPLAN FOR UNDERVISNINGEN TIL BUS KATEGORI D Undervisningen påbegyndt: - afsluttet: Elev: Navn: Adresse: Post nr. By KompetenceCenter for Transport og logistik - en del af Tlf.: nr. Undervisning

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. december 2014. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1)

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 12. december 2014. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) Lovtidende A 2014 Udgivet den 12. december 2014 28. november 2014. Nr. 1310. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5,

Læs mere

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1)

Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) Bekendtgørelse om indretning og udstyr for traktorer og motorredskaber m.v. (* 1) I henhold til 33 a, stk. 2, 35, stk. 1, 2 og 4, 68, stk. 1, 83 og 118, stk. 5, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

Lektionsplan for Kat. B

Lektionsplan for Kat. B Kari s Køreskole 40983614 Lektionsplan for Kat. B Elevens Navn : Adresse : Post nr. & by : Tlf. : Start dato : Slut dato : Lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Køreuddannelsen skal mindst omfatte:

Læs mere

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes:

Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE. Som hjælpemiddel må anvendes: Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C, D og E. Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E. Undervisningsplan

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI D Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 342 af 1. maj 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen til

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) BEK nr 1297 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 5. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B. Adresse: Navn: tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen Obligatorisk kursus til kørekort ALLE, der skal have kørekort for første gang, skal gennemgå et 7 timers kursus i færdselsrelateret førstehjælp. Du kan tage kurset op til 1 år før du starter kørekortundervisningen

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E) 1) BEK nr 750 af 26/05/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. august 2016 Ministerium: Justitsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Har du tid - så har jeg RAT

Har du tid - så har jeg RAT Gina Jaqueline Nielsen Åmosevej 84 4440 Mørkøv : 20 208 209 CVR: 30 43 98 05 LEKTIONSPLAN PERSONBIL KATEGORI B Navn: Nr. 2011 - -. Adresse: Postnr.: By: Fødselsdato/år: Telefon: Telefon: Har du tid - så

Læs mere

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve

Lovstof til B/E. Vægt betegnelser: Bremser på traileren: Krav til bremsen: Teoristof til Køreprøve Lovstof til B/E Teoristof til Køreprøve Vægt betegnelser: Egenvægt er køretøjets vægt når den køre fra fabrikken uden drivmidler. Tjenestevægt er køretøjets egenvægt + værktøj og reservehjul samt fører

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Lektionsplan kategori B for: Adresse: Postnr: By Mobilnr: Email Start dato Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com Kørelærer 2 Anders Støvring

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil med stort påhængskøretøj (kategori B/E) 1) BEK nr 1293 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1) BEK nr 1599 af 22/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 18. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til

Læs mere

Teoribog b/e kørekort

Teoribog b/e kørekort Teoribog b/e kørekort I dette pdf-dokument gennemgås de emner, du kan blive overhørt i til den praktiske køreprøve. Du er velkommen til at udskrive teoribogen. Den rolige køreskole Denrolige.dk Trailerkørekort

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar

Læs mere

Lektionsplan kategori B for:

Lektionsplan kategori B for: Navn: Adresse: Postnr: Mobilnr: Start dato Lektionsplan kategori B for: By Email Slut dato Kørelærer 1 Per Egekjær Disagervej 9 4200 Slagelse tlf. 21 79 05 75 egekjaer@me.com... Underskrift Kørelærer 3...

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1) BEK nr 1599 af 22/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 25. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1) BEK nr 1599 af 22/12/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 22. januar 2018 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori C. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori C Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lastbil (kategori C) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og 134a

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus med stort påhængskøretøj (kategori D/E)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D) 1) BEK nr 1301 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 17. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) BEK nr 1310 af 28/11/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 29. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus med stort påhængskøretøj (kategori D1/E)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C) 1) BEK nr 1310 af 28/11/2014 Udskriftsdato: 30. juli 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2014-9050-3 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7

Ikrafttræden: 01.01.2014 1 Version 7 esyn Fejlkoder version 7 Nr. Gruppe beskrivelse Område Omfang Afgørelse Synsresultat Målekrav Fejlpoint * Bemærkninger 2 Identifikation og påskrifter bevillingsplade - mangler Omsyn 1,0 2 Identifikation

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar 2017,

Læs mere

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato. . Elevens lektionsplan

BESTÅ. LEKTIONSPLAN. for køreuddannelsen til kategori B. Elevens navn. Adresse. Postnr. Mobiltlf. Fødselsdato.  . Elevens lektionsplan for køreuddannelsen til kategori B Elevens lektionsplan Kørelærerens lektionsplan Elevens navn Adresse Postnr. Mobiltlf. By Fødselsdato E-mail Udd. start den: Udd. slut den: BESTÅ. Kære elev Køreskolen

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C1/E) 1) BEK nr 1300 af 27/11/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 20. april 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. maj 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. maj 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 6. maj 2009 1. maj 2009. Nr. 342. Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) 1) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5, og efter bemyndigelse

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORIERNE C1/E OG D1/E Version 1.13 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1089 af 25. november 2012 om undervisningsplan

Læs mere

Lektionsplan kategori B Personbil

Lektionsplan kategori B Personbil Køge Bugt køreskole Teori: Tøxensvej 2, 4600 Køge Åmarkens køreskole Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre EasyDrive.dk - Ishøj Teori: Lodsvej 2, 1.sal, 2650 Hvidovre Kontaktoplysninger: Telefon/sms 2425

Læs mere

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser.

Lygter, reflekser og horn Lovkrav: Bilen må kun være udstyret med påbudte eller tilladte lygter og reflekser. lere Styreapparat Let, sikkert og hurtigt Der må ikke pga slid eller lignende forekomme væsentlig sløri styapparetet som helhed eller i de enkelte dele Ved kørsel med lav hastighed skal rattet let kunne

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI B/E og C/E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 1.16 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse Mobil E-mail Peter Søgaard

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Færdselsstyrelsen er en del af Trafik- og Byggestyrelsen Version 6.14 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til bekendtgørelse nr. 873 af 10.

Læs mere

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07

Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C. Version 3.07 Rigspolitiet LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Færdselsstyrelsens bekendtgørelse af 11. juni 1996 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil. . Kørelærerens

Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori. Elevens navn Adresse Mobil.  . Kørelærerens Lektionsplan for kategori B. Almindelig bil. Version med 9 x teori SØGAARDS KØRESKOLE V/Peter Søgaard Hovvej 87 3060 Espergærde 4055 2472 CVR-nr: 16166936 Nordea Bank 2313 1860020316 Elevens navn Adresse

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI E Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 873 af 10. september 2009 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog

Bekendtgørelse om køretøjer i forsøg med modulvogntog BEK nr 1076 af 07/11/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 17. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transportmin., Færdselsstyrelsen, j.nr. FS302-12 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori B/E. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B/E Version 7.07 PÅHÆNGSKØRETØJ TIL KATEGORI B 1. PÅHÆNGSKØRETØJETS INDRETNING, UDSTYR OG DOKUMENTER MV.... 1-3 1.1 Styreapparatet.... 1-4

Læs mere

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve.

Bilens teknik indgår som en fast del i en praktisk køreprøve. Bilens teknik... Til den praktiske prøve er Du for første gang fører af køretøjet. Som ejer eller fører følger et ansvar for at køretøjet er lovlig / forsvarlig at kører. For at kunne leve op dette ansvar

Læs mere

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07

Rigspolitiet. Undervisningsplan. for køreuddannelsen til kategori D. Version 7.07 Rigspolitiet Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D Version 7.07 Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) I medfør af 56, stk. 5, 64, stk. 5,

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. Kategori A. LOGBOG, 3.udgave, 1.oplag 2006/6 Redaktion: Mogens Stjernqvist og Lars-Christian Borg ISBN 87 7241 143 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 1999 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, www.polytype.dk

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI B Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori B Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen skal foretages på

Læs mere

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer:

Lektionsplan. Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Elevnavn. Postnr./By. Adresse. E-mail. Tlf. Slutdato. Startdato. Kørelærer: Kørelærer: Kørelærer: Lektionsplan Kategori B (alm. bil u/3500 kg) Kildemarksvej 37 4700 Næstved 28 117 117 ens lektionsplan ens lektionsplan navn Adresse Tlf Startdato Postnr./By E-mail Slutdato : Mikael Kastrup Hansen Kalbyrisvej

Læs mere

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B.

Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den udvidede kontrolprøve til erhvervsprøven til kategori B. Den praktiske prøve til erhvervsprøven til kategori B starter med en udvidet kontrol af køretøjets udstyr. Der er udarbejdet følgende oversigt

Læs mere

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1

LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 LÆRERVEJLEDNING OM KØREUDDANNELSEN TIL KATEGORI C1 Denne lærervejledning er udarbejdet i tilknytning til Rigspolitiets bekendtgørelse nr. 1087 af 25. november 2012 om undervisningsplan for køreuddannelsen

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor personbil (kategori D) 1) BEK nr 342 af 01/05/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 19. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsministeriet, Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til

Læs mere

Eleven s Navn:Leander Kokspang

Eleven s Navn:Leander Kokspang CPR nr: Eleven s Navn:Leander Kokspang Nørregade 56. 5000 Odense C Tlf: 20 10 38 25 @: Leanderk@Live.dk Kørelærers Lektionsplan og din Ansøgning om kørekort skal altid medbringes til Grøn Køreskole dvs.

Læs mere

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet.

Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Velkommen på Trailerholdet. Her er lidt praktisk information om forløbet. Du skal bruge en lægeattest som skal laves af egen læge koster 5-600 kr., der er typisk 14 dages ventetid på lægeattesten. Du skal

Læs mere

TRAILER / BE 1 af 25

TRAILER / BE 1 af 25 TRAILER / BE 1 af 25 Forord Denne teoribog er udarbejdet af Michael Roy. Bogens opbygning og indhold følger færdselsstyrelsens undervisningplan til kategori B/E Formålet med bogen er at give dig et sådant

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1) 1) BEK nr 1639 af 15/12/2017 (Gældende) Udskriftsdato: 21. juni 2019 Ministerium: Transport-, Bygnings- og Boligministeriet Journalnummer: Transport-, Bygnings- og Boligmin., Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen,

Læs mere

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A

SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Præliminær udgave SKRIFTLIG FORPRØVE TIL KØRELÆRERKATEGORI A Som hjælpemiddel må anvendes: Undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori A Lærervejledning til undervisningsplanen Prøvebesvarelsen

Læs mere

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet.

KÆRE BIL-ELEV. Består du ikke kontrolprøven kommer du slet ikke ud at køre, og du skal betale et nyt prøvegebyr til politiet. KÆRE BIL-ELEV I forbindelse med aflæggelse af din praktiske køreprøve til bil indgår en såkaldt kontrolprøve. Den finder sted umiddelbart før selve kørslen og består af 3-4 tekniske spørgsmål vedr. bilen.

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1)

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer 1) BEK nr 485 af 25/05/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 13. januar 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Transport- og Bygningsmin., Trafik- og Byggestyrelsen, j.nr. TS2060604-8

Læs mere

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer

Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer UDKAST af 9. november 2015 J.nr.TS2060604-8 Bekendtgørelse om slæbning af køretøjer I medfør af 70, stk. 4, og 118, stk. 7, i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr.1386 af 11. december 2013, fastsættes

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D/E (stor personbil med stort påhængskøretøj) 1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til kategori D/E (stor personbil med stort påhængskøretøj) 1) BEK nr 874 af 10/09/2009 (Historisk) Udskriftsdato: 12. marts 2017 Ministerium: Transport- og Bygningsministeriet Journalnummer: Justitsmin., Rigspolitiet, j.nr. 2007-9050-2 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)1)

Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)1) Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)1) I medfør af 56, stk. 5, 1. pkt., og 64, stk. 5, 1. pkt., i færdselsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 38 af 5. januar

Læs mere

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1.

LOG BOG LOG BOG ELEVENS LEKTIONSPLAN LEKTIONSPLAN KØRELÆRERENS. Christian Ejlers Forlag. Christian Ejlers Forlag. LOGBOG, 1.udgave, 1. LOGBOG, 1.udgave, 1.oplag 2006/4 Redaktion: Morten Rud Johansen og Jacob Ditlevsen ISBN 87 7241 126 0 Copyright: by Christian Ejlers Forlag 2006 Design og sats: Carl-H.K. Zakrisson, Polytype Tryk og indbinding:

Læs mere

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1)

Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr 1) Hjemmel Denne bekendtgørelse om detailforskrifter for køretøjers indretning og udstyr er udstedt med hjemmel i 68, stk. 1, og

Læs mere

Trailerkort. Krav til køreprøven fremhævet med GRØNT. Ugerløse Køreskole

Trailerkort. Krav til køreprøven fremhævet med GRØNT. Ugerløse Køreskole Trailerkort Krav til køreprøven fremhævet med GRØNT Dokumenter der skal med.. Lektionsplan Lægeattest med foto Ansøgning om kørekort Kopi af sygesikringsbevis Trailerkort Bremser El anlæg mm Bærende dele

Læs mere