Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte model)

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)"

Transkript

1 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod de ændrede regler om løn under barselsorlov. Under I beskrives regelgrundlaget efter barselloven og barselsaftalen med eller uden deling mellem forældrene, men uden brug af de fleksible barselsregler omtalt nedenfor under II. 1. Orlov før fødslen En kvindelig medarbejder har ret til fravær med sædvanlig løn fra det tidspunkt, hvor der skønnes at være 8 uger til fødslen. 2. Orlov efter fødslen (de første 14 uger) De første 14 uger efter fødslen er reserveret til moderen. I denne periode gives sædvanlig løn. En fader har ret til fravær med løn i indtil 2 uger efter fødslen eller efter aftale inden for de første 14 uger efter fødslen. Faderen kan endvidere i de 14 uger efter fødslen forlods bruge af sin ret til orlov i 32 uger efter den 14. uge efter fødslen jfr. nedenfor, så han kan holde fri med løn samtidig med moderen i hele eller dele af de første 14. uger efter fødslen. 3. Orlov efter den 14. uge efter fødslen Efter den 14. uge efter fødslen har begge forældre en ret til 32 ugers fravær fra arbejdet (forældreorlov). Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at forældrene tilsammen kun har ret til 32 ugers dagpenge efter den 14. uge efter fødslen. Forlænges fraværsperioden efter 10, stk. 2 nedsættes dagpengene forholdsmæssigt. Moderen og faderen har hver især ret til 6 ugers sædvanlig løn ved anvendelse af fraværsret efter aftalens 10, stk. 1 og 2. Retten til sædvanlig løn bortfalder, hvis den reserverede orlov med sædvanlig løn ikke anvendes eller ikke udskydes efter 11. Herudover har en ansat ret til 6 ugers sædvanlig løn ved anvendelse af sin fraværsret efter 10, stk. 1 og 2. Hvis begge forældre er omfattet af denne aftale, kan der dog højst udbetales løn i 6 uger til forældrene tilsammen. Forældrene kan vælge at dele de 6 uger. Forældre kan med sædvanlig løn afholde fravær samtidig eller afholde fravær på skift. Tilsvarende gælder i forhold til fravær efter 10, stk. 1 og 2. Faderen har udover fravær i indtil 2 uger efter fødslen efter begæring også ret til sædvanlig løn i indtil 12 (6+6) uger ved forlods anvendelse af sin fraværsret efter 10, stk. 3, dvs. inden for de første 14 uger efter

2 2 fødslen, jfr. oven for under pkt. 2. Udnytter faderen denne ret, sker der en forholdsmæssig reduktion af perioden med sædvanlig løn efter 10, stk. 5, dvs. at, hvis faderen forlods har anvendt 12 uger efter 14 uger efter fødslen, har moderen ret til 6 uger med løn. Eksempel på et barselsforløb uden brug af de fleksible barselsregler og uden deling mellem forældrene: En kvindelig medarbejder har forventet fødselstidspunkt 31. juli Hendes orlov før fødslen starter 8 uger før, dvs. den 6. juni Hun føder den 7. august Derefter holder hun først de 14 ugers orlov, som er reserveret til moderen, med sædvanlig løn. Faderen har i forbindelse med fødslen ret til fravær med sædvanlig løn indtil 2 uger efter fødslen. Derefter holder den kvindelige medarbejder 12 ugers orlov med sædvanlig løn og holder derefter 20 ugers orlov med dagpenge efter barselsloven. I den periode indbetaler arbejdsgiveren pensionsbidrag. For at kunne rådgive om lønretten vedrørende de 6 ugers orlov med sædvanlig løn, som forældrene kan dele, er man som arbejdsgiver nødt til at vide, om den anden forælder også er omfattet af aftalen. Hvis begge forældre er omfattet af barselsaftalen, er der efter fødslen ret til i alt 34 uger med løn ( uger), hvoraf de 6 kan deles mellem forældrene. Er den anden forælder ikke omfattet af den kommunale barselsaftale, men eventuelt af en anden barselsaftale, hvor der også er lønrettigheder, får den forælder, der er ansat i kommunen, mulighed for fravær med løn indtil 12 uger efter den 14. uge efter fødslen/modtagelsen også selv om den anden forælder holder orlov med løn efter en anden aftale. I følgende 2 eksempler er både moderen og faderen kommunalt ansat. Begge holder de 6 ugers øremærkede mødre- og fædreorlov med løn. Moderen holder yderligere 4 uger af de 6 uger med løn til deling, faderen holder de sidste 2 uger. Der resterer 14 uger af i alt 32 uger på dagpenge, hvor der indbetales pensionsbidrag. Heraf holder moderen de 13 uger, faderen 1 uge. Forskellen mellem de 2 eksempler er, at faderen holder sin orlov fra hhv. barnets uge og uge Ex. 1 gr. orlov M: 8 uger m. løn M: 14 uger m. løn F: 2 uger m. løn M: 6 uger m. løn + 4 uger m. løn + 13 uger dagpenge og pension F: 6 uger m. løn + 2 uger m. løn + 1 uge dagpenge + pension uge 0 uge 14 uge 37 uge 46

3 3 Ex. 2 gr. orlov M: 8 uger m. løn M: 14 uger m. løn F: 2 uger m. løn + 6 uger m. løn 2 uger m. løn 1 uge dagpenge + pension M: 6 uger m. løn + 4 uger m. løn + 13 uger dagpenge og pension uge 0 uge 14 uge 37 De 32 uger jfr. barselsaftalens 10, stk. 1 og 2, der bygger på barselslovens 21, kan forældrene som nævnt holde på skift, i forlængelse af hinanden eller samtidig. Orloven skal være holdt inden barnet bliver 46 henholdsvis 54/60 uger, og der skal således være tale om et kontinuerligt forløb, hvor mindst én af forældrene hele tiden er på orlov. Der er ikke i forhold til denne bestemmelse et krav om, at opdelingen skal ske efter aftale med arbejdsgiveren. Fordelingen af orloven skal fremgå af det varsel, som forældrene senest 8 uger efter fødslen skal give til arbejdsgiveren. Højesteret har i en dom afsagt den 7. maj 2007 fastslået, at et forældrepars ønske om at opdele orloven i forbindelse med en adoption, så faderen holdt orlov to dage om ugen og moderen holdt orlov tre dage om ugen, var i overensstemmelse med lovgivningen. En 2-3 ordning med en delvis genoptagelse af arbejdet i hhv. 3 og 2 dage er således en mulighed. Højesteret udtalte dog, at dommen ikke tager stilling til om der kan vælges fravær i kortere eller mindre regelmæssige perioder. Dommen bygger på bl.a. på nogle lovbemærkninger, hvorefter forældrene efter den 14. uge efter fødslen har ret til fulde dagpenge i 32 uger, som de kan fordele som de vil. I eksempel 3, som bygger på højesteretsdommen er moderen privat ansat og faderen kommunalt ansat. De har aftalt at holde orlov på skift, således at faderen holder orlov 2 dage, moderen 3 dage om ugen, idet de genoptager arbejdet hhv. 3 og 2 dage om ugen. Faderen vil ved at fordele sin lønnede forældreorlov over flere uger kunne modtage fuld løn 2 dage om ugen i 30 uger (2x6 uger = 12 uger á 5 dage fordelt over 30 uger i 2 dage) samt dagpenge 2 dage om ugen i yderligere 2 uger. Ex 3

4 4 uge F: 2 dage med løn M: 3 dage med løn eller dagpenge De genoptager arbejdet hhv. 3 og 2 dage uge F: 2 dage med dagpenge M: 3 dage med dagpenge De genoptager arbejdet i hhv. 3 og 2 dage uge 0 uge 14 uge 44 uge 46 Forældrene kan holde forældreorlov samtidig. Nedenstående ex 4 bygger på, at forældrene har aftalt, at faderen holder 6 ugers forældreorlov med dagpenge samtidig med moderen. Moderen holder de øvrige 26 uger uden slip fra barnets uge 14 til uge 40. Spørgsmålet er herefter, om faderen kan placere de 6 uger fuldstændig frit (dvs. ude aftale med arbejdsgiveren) eller der er grænser for fleksibiliteten. Ex. 4 M: 14 uger m. løn F: 2 uger m. løn M: 12 uger m. løn M 14 uger dagpenge uge 0 uge 14 uge 26 uge 40 Faderen ønsker at holde fædreorlov med løn 6 uger fordelt over uge 5-6, uge 16-17, uge Faderen kan aftale denne fordeling med arbejdsgiveren. Hvorvidt han har krav på denne opdeling i henhold til barselsloven, således at han kan varsle opdelingen med 8 ugers varsel over for arbejdsgiveren, fremgår ikke klart af loven og er derfor af KL blevet forelagt Beskæftigelsesministeriet til udtalelse. Når KL har modtaget Beskæftigelsesministeriets udtalelse vil KL udsende information herom. Ex. 1-4 viser bl.a. følgende: a. Dagpengeretten i 32 (40/46) uger efter barnets 14 uge er til fri fordeling mellem forældrene, men de skal holde orlov samtidig eller i umiddelbar forlængelse af hinanden ellers er der tale om udskydelse ( retsbestemt eller aftalebestemt, jfr. nedenfor), og ved udskydelse består den frie fordelingsret ikke. Fraværsretten i de 32 (40/46) uger kan holdes på skift, så længe der ikke er afbrydelse undervejs. Højesteretsdommen har fastslået, at fraværsretten kan holdes på skift, således at moderen og faderen holder hhv. 3 og 2 dage på skift, indtil dagpengeretten ophører, idet der dog ikke i dommen er taget stilling til om der kan vælges fravær i kortere eller mindre regelmæssige perioder. Der kan ydes løn under den delte orlov, men stadig under forudsætning af, at lønnet orlov holdes før ulønnet orlov for den enkelte ansatte. b. Lønnet orlov holdes før ulønnet orlov for den enkelte. Det betyder, at en ansat, der vælger at holde orlov med sædvanlig løn fra barnets 26. uge til og med barnets 37. uge ikke kan holde ulønnet orlov fra barnets 14. uge til og med barnets 25. uge.

5 5 c. Faderens lønnede orlov kan holdes i umiddelbar fortsættelse af de 2 ugers fædreorlov, der ligger indtil 2 uger efter fødslen, eller på et senere tidspunkt, men skal være holdt ved barnets uge 46 (54/60). d. Forældrene kan placere fraværet samtidigt under forudsætning af, at lønnet orlov for den enkelte ansat holdes før ulønnet orlov. ad a-d I en række situationer skal ovenstående modificeres som følge af retsbaserede eller aftalte ændringer neden for under II. II. Fleksibiliteten i barselsreglerne Ved lovændringen i 2002 blev der indført forskellige (yderligere) fleksible barselsregler, der ikke påvirkes af de ændrede regler om lønnet orlov i barselsaftalen. Der er navnlig 3 elementer i de fleksible barselsregler ud over, hvad der er beskrevet ovenfor, nemlig mulighed for 1) forlængelse, 2) udskydelse og 3) hel eller delvis genoptagelse af arbejdet. Hovedparten af fleksibilitetsmulighederne ligger efter den 14. uge efter fødslen. De fleksible barselsrettigheder giver forældrene mange muligheder for at sammensætte et orlovsforløb, men som arbejdsgiver er det vigtigt at være opmærksom på grænserne for fleksibiliteten. Brugen af de fleksible rettigheder er i nogle tilfælde betinget af, at der kan indgås en aftale herom med arbejdsgiveren. Inden for aftaleområdet kan det anbefales, at arbejdsgiveren får fastlagt hele forløbet ved aftalebaseret udskydelse og genoptagelse af arbejdet fuldstændigt, både ved fordelingen af de 6 ugers orlov med sædvanlig løn mellem forældrene, (slip i forløbet, orlov på hhv. løn og dagpenge og afviklingsperioden eller i hvert fald få aftalt et rimeligt varsel for afviklingen.) Vedrørende den aftalebaserede udskydelse, jf. dog 12, stk Forlængelse En medarbejder kan forlænge sit fravær. Medarbejderen har efter den 14. uge efter fødslen ret til fravær i op til 32 uger. Disse 32 uger kan enten forlænges med 8 uger til 40 uger eller med 14 uger til 46 uger. Denne ret har begge forældre. Der er ikke mulighed for at forlænge med et andet antal uger. Forældrene bør vente med at påbegynde forlængelsen indtil lønperioden er udløbet, da en forlængelse under lønperioden medfører nedsættelse af lønnen. Det skyldes, at de 32 uger med fulde dagpenge udstrækkes, så de dækker henholdsvis 40 eller 46 ugers fravær og dermed nedsættes forholdsmæssigt, og at der kun ydes fuld løn, hvis arbejdsgiveren får de fulde dagpenge, som den ansatte vil have ret til efter barselsloven. Reglerne beskrevet oven for om orlov frem til barnet er 46 uger gælder med fornødne tilpasninger (navnlig nedsatte dagpenge) ved forlænget orlov.

6 6 En moder vil gerne holde orlov indtil barnet bliver 60 uger. Først holder hun orlov i 26 uger efter fødslen med fuld løn. Efter den 26. uge begynder hun på forlængelsen på 14 uger med den konsekvens, at hun får nedsatte dagpenge i 34 uger. Pensionsindbetalingen i den ulønnede del af orloven, dvs. i de 34 uger, skal forholdsmæssigt fordeles på alle 34 uger. 2. Udskydelse En medarbejder har ret til at udskyde dele af retten til fravær. Udskydes retten til fravær, udskydes retten til dagpenge og evt. løn tilsvarende. Orloven kan dog ikke udskydes, hvis den ansatte har valgt at forlænge sin orlov. En udskydelse kan ske på 2 måder. a. Retsbaseret En medarbejder kan retsbaseret, altså uden aftale med arbejdsgiveren, udskyde mindst 8 uger og højst 13 uger af de 32 uger, som den pågældende har ret til efter den 14. uge efter fødslen. Udskydes der retsbaseret, er det kun den ene af forældrene, der kan bruge denne ret. Den udskudte orlov skal afholdes inden barnet fylder 9 år og afholdelse skal ske i en sammenhængende periode. Retten til at afholde udskudt orlov i 8-13 uger gælder over for enhver ny arbejdsgiver. Ved udskydelse af 8-13 ugers fravær inden for en periode med løn efter barnets 14. uge, udskydes også retten til løn, hvis den ansatte bliver ved med at have den samme arbejdsgiver. En fader ansat i en kommune, medens moderen er privat ansat, vælger at udskyde sin ret til fravær med 12 ugers løn og 1 uges dagpenge, så han kan holde orloven ved barnets fyldte 2. år. Dette kræver ikke en aftale med arbejdsgiveren. Faderen kan i eksemplet ikke herudover holde orlov på dagpenge fra barnet er 14 uger til barnet er 25 uger, da lønnet orlov skal holdes før ulønnet orlov. b. Aftalebaseret En medarbejder kan også udskyde sit fravær efter aftale med arbejdsgiveren. I dette tilfælde kan der udskydes op til 32 uger af fraværet, og begge forældre kan udskyde aftalebaseret. Der er ingen undergrænse for hvor meget, der kan udskydes. Der er ikke andre krav til afviklingsperioden, end at det udskudte fravær skal afholdes inden barnet fylder 9 år, og at lønnet orlov holdes før ulønnet orlov. Udskudt orlov kan således afholdes drypvis helt ned til dage og timer (ved delvis genoptagelse af arbejdet). 3. Genoptagelse Hel eller delvis genoptagelse af arbejdet kræver altid en aftale med arbejdsgiveren jfr. aftalens 13 og barselslovens 12. Retten til at gen-

7 7 optage arbejdet delvist gælder begge forældre. Moderen har dog pligt til at vente til 2 uger efter fødslen. Ved aftale om delvis genoptagelse af arbejdet kan det aftales at fraværsretten, herunder retten til dagpenge og løn forlænges med den tid, hvori arbejdet har været genoptaget. Ved aftale om genoptagelse af arbejdet på fuld tid under fravær efter den 14. uge efter fødslen, kan det aftales, at fraværsretten, herunder retten til dagpenge og løn, udskydes med den tid, hvori arbejdet har været genoptaget. Når arbejdet genoptages delvist, udbetales der dagpenge for de timer, der udgør forskellen mellem den arbejdstid, den pågældende havde før orloven, og den arbejdstid, den pågældende har genoptaget arbejdet med. Der udbetales løn for den tid, der arbejdes og dagpenge og evt. løn for resten af timerne op til den sædvanlige arbejdstid. Også ved delvis genoptagelse af arbejdet holdes evt. lønnet orlov forud for ulønnet orlov. En kvindelig medarbejdergenoptager arbejdet i 25 timer pr. uge efter uge 26 efter fødslen. Hun arbejder i 25 timer og får orlov i 12 timer i de resterende 20 uger af orloven. Orloven forlænges med 25 timer x 20 uger = 500 timer. Disse timer udgør det, som orloven forlænges med. Hun ønsker at forlænge orloven så meget som muligt. Hun fortsætter derfor med at arbejde 25 timer pr. uge og bruger 12 timers orlov således: 500 timer/12 timer = 41,67 uger = 42 uger (kun 8 timers orlov i uge 42). I alt kan hun på dagpenge holde orlov i: 8 uger (før fødsel) + 26 uger med løn + 20 uger + 42 uger = 100 uger. Hun kunne også have valgt at afvikle alle 500 timer på én gang. 500 timer/37 timer = 13,51 uge Reglerne om genoptagelse af arbejdet er ikke ændret som følge af de nye regler om fædreorlov. III. Varsling af orlov til arbejdsgiveren IV. Lønnet orlov efter gamle og nye regler Det er vigtigt, at medarbejderen overholder fristerne for varsler. Reglerne om varsler er ikke ændret. Neden for gives en oversigt over reglerne gældende fra 1/4-08 sammenholdt med reglerne gældende frem til 31/3-08. Det er det faktiske fød-

8 8 selstidspunkt og ikke det planlagte fødselstidspunkt, der bestemmer, hvilket regelsæt der gælder. Regelændringerne betyder at, orloven for fædre øges fra 2+2 til 2+6uger = 8 uger det samlede fravær med løn efter fødslen øges fra 28 uger til i alt 34 uger (hvis begge forældre er omfattet af aftalen) 6 uger er øremærket til moderen hhv. faderen. Kan ikke overdrages og går tabt, hvis de ikke holdes 6 uger kan deles mellem faderen og moderen, hvis begge er kommunalt ansatte. den udvidede fædreorlov på 2 uger forsvinder Faderens orlov på op til 12 uger kan (ud over de 2 uger efter fødslen) placeres inden for moderens første 14 uger, som de 10 uger efter de gamle regler, men kan tillige placeres frem til barnets 46.(54/60) uge Lønnet orlov holdes altid før ulønnet orlov. Tilsvarende regler gælder for adoptanter. Denne vejledning om modellen vil blive indarbejdet i den generelle vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager, der er under revision i KL.

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig.

Ved den tredje politiske forhandling den 25. januar 2008 mellem forhandlingsdelegationerne på KL s område blev der indgået et nyt delforlig. KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE LØNGANGSTRÆDE 25, 1 1468 KØBENHAVN K TLF. 33 11 97 00 - FAX 33 11 97 07 www.kto.dk - E-mail: kto@kto.dk Til KTO s medlemsorganisationer Sagsnr.: 1212.3 JH/jb

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april 2008...side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

O P M A N D S K E N D E L S E

O P M A N D S K E N D E L S E O P M A N D S K E N D E L S E af 10. december 2012 i faglig voldgiftssag FV 2012.0063: Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) (advokat Karen-Margrethe Schebye) mod Kommunernes Landsforening

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge FORBUND Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge Indhold Forord 3 Den fleksible barselsorlov 4 Løn og dagpengeklippekort 4 Barselsaftale, overenskomst eller lov? 6 Den første tid inden fødslen og

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge FORBUNDET AF OFFENTLIGT ANSATTE Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af Forbundet af Offentligt Ansatte. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Eksempler på barselsorlov

Eksempler på barselsorlov Eksempler på barselsorlov I dette bilag er der givet en række eksempler på, hvordan de nye barselsorlovsregler kan tilrettelægges. Nedenstående eksempler er langt fra udtømmende, idet de nye orlovsregler

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3.

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave/1.

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk

Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk Til samtlige kommuner m.fl. Finsensvej 78 2000 Frederiksberg Tlf. 33 92 59 00 Fax 38 19 38 90 adir@adir.dk www.adir.dk 20. februar 2003 Vores sag Orientering om ændringer i sygedagpengebekendtgørelsen

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2004 Cirkulære af 4. februar 2004 Perst. nr. 009-04 PKAT nr. J.nr. 03-524-27 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage Side 1 af 8 CIR nr 9065 af 04/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-02-2004 Finansministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9585 af 15/09/2005 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag Den fulde

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel

Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel 1 Det skal I vide, når I planlægger jeres barsel Indhold Når I får barn...2 Betingelser for orlov...3 Løn under orloven...4 Hvor meget kan jeg få?...4 Sammensæt jeres forældreorlov...5 Del forældreorloven

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Udgivet maj 2009 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning. Juni 2007

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning. Juni 2007 PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning Juni 2007 Barselsvejledning Juni 2007 Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Barselsvejledning Udgivet

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Fravær af familiemæssige årsager

Fravær af familiemæssige årsager aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 det regionale område Regionernes Lønnings - og Takstnævn Sundhedskartellet Aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

GLS-A BARSELUDLIGNING

GLS-A BARSELUDLIGNING GLS-A BARSELUDLIGNING 18. juni 2015 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af

Udskrift af Arbejdsrettens dom af Udskrift af Arbejdsrettens dom af i sag nr. A2007.507: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Grundfos

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Fravær af familiemæssige årsager

Fravær af familiemæssige årsager aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 det kommunale område KL Sundhedskartellet Aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer Indhold Sundhedskartellets

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

BASISKONTRAKT FAST LØN

BASISKONTRAKT FAST LØN Indholdet af denne basiskontrakt er forhandlet af henholdsvis Sektionen for ansatte, lejere og selvstændige uden arbejdsgiveransvar og Sektionen for Arbejdsgivere med lejere og/eller ansatte. Basiskontrakten

Læs mere

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017

D.O. II \ KORT UDDRAG AF. L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/ til 1/3-2017 KORT UDDRAG AF L A N D S O V E R E N S K O M S T for butikker 1/3-2014 til 1/3-2017 mellem DANSK ERHVERV ARBEJDSGIVER og HK HANDEL BEMÆRK! Er kun gældende, hvis butikken har overenskomst med HK, eller

Læs mere

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING

VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING VEJLEDNING GLS-A BARSELUDLIGNING 3. januar 2019 GLS-A-Barseludligning - få refusion ved barsel Hvorfor GLS-A-Barseludligning I henhold til Lov om barseludligning på det private arbejdsmarked (barseludligningsloven)

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland

Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage for statens tjenestemænd i Grønland 2005 Cirkulære af 6. juni 2005 Perst. nr. 032-05 PKAT nr. J.nr. 02-233-11 Indholdsfortegnelse Cirkulære... 3 Aftale 1. Ret

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN YNGRE LÆGER VEJLEDNING om vilkår for nyuddannede læger under sygdom, graviditet og barsel m.v. 2017 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. LØN UNDER SYGDOM... 3 2. LØN

Læs mere

NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov

NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov Skole og Børnesekretariatet Sagsnr. 309331 Brevid. 2915737 Ref. LHJ Dir. tlf. 46 31 40 08 lenehj@roskilde.dk NOTAT: Deltidspladser til børn af forældre på barsels- eller forældreorlov 20. august 2018 I

Læs mere

Dagens program (fortsat)

Dagens program (fortsat) Dagens program Kl. 10.30-12 Højskolerne og de statslige regler Barsel - regler og rammer - Orlovstyper med og uden løn samt varighed - Varslingsfrister/orienteringsbreve, placering af orlov - Omsorgsdage

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...5

Læs mere