Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv."

Transkript

1 Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: NYT med virkning fra 1. april side 2 HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side 3 Hvad har jeg RET til efter de nye regler om barsel?... side 3 Barselslovens beskæftigelseskrav... side 3 KVINDER... side 4 Ret til fravær... side 4 Ret til dagpenge... side 4 Ret til løn... side 4 Ret til at forlænge 32 ugers perioden med dagpenge... side 5 Ret til at udskyde orloven... side 5 MÆND... side 5 Ret til fravær... side 6 Ret til dagpenge... side 6 Ret til løn... side 6 Ret til at forlænge 32 ugers perioden med dagpenge... side 6 Ret til at udskyde orloven... side 7 Hvilke TIDSFRISTER skal jeg overholde?... side 7 KVINDER... side 7 Frist for underretning af arbejdsstedet... side 7 Frist for indgåelse af aftaler... side 8 MÆND... side 8 Frist for underretning af arbejdsstedet... side 8 Frist for indgåelse af aftaler... side 9 Hvad kan jeg AFTALE efter de nye regler om barsel?... side 9 Aftale om udskydelse af dagpengeperioden... side 9 Aftale om delvis genoptagelse af arbejdet uden forlæng. af dagpengeperioden... side 10 Aftale om delvis genoptagelse af arbejde med forlæng. af dagpengeperioden... side 10 Adoption... side 11 Børnepasningsorlov... side 11 Børn født senest 31. december side 11 Børn født senere end 31. december 2001 men før 27. marts side 12 Børn født den 27. marts 2002 eller senere... side 12 Omsorgsdage... side 12 Nye regler fra 1. oktober side 13 Optjening af anciennitet mv... side 13 Den lønnede del af barselsorloven... side 13 Den ulønnede del af barselsorloven... side 13 Side 1 af 17

2 Børnepasningsorloven... side 13 Ferie i forbindelse med barsel... side 14 Barsel som en feriehindring... side 14 Perioder under barsel, hvor der er mulighed for at afholde ferie... side 14 Perioder uden feriehindring... side 15 Barsel særlige forhold... side 15 Sygeligt forløbende graviditet mv.... side 15 Abort... side 15 Dødfødsel, barnets død eller bortadoption... side 15 Barnets hospitalsindlæggelse... side 16 Moders sygdom/død i de første 14 uger efter fødslen... side 16 Undervisning... side 16 Helligdage og lign.... side 16 Bopæl i udlandet... side 16 Skemaer... side 16 Målgruppen for denne vejledning er medarbejdere ved Aarhus Universitet. Personale- og udviklingskontorets vejledning om barselsorlov, omsorgsdage og barselsvikarer af 28. juni 1999 (regelsamlingen 22-07) er p.t. under revision og er mere målrettet mod de personer, der på universitetet skal administrere barselsreglerne. Regelsættet omkring barsel består af ligebehandlingsloven, barselsloven og barselsaftalen. Ligebehandlingsloven indeholder reglerne om anciennitet og bevisbyrdereglerne i forbindelse med afsked, barselsloven indeholder reglerne om retten til fravær og dagpenge under orlov samt varslingsreglerne og barselsaftalen indeholder reglerne om retten til løn under orlov for ansatte i staten. Disse rettigheder følges ikke ad, og det giver en del samspilsproblemer mellem de forskellige regelsæt. NYT med virkning fra 1. april 2008 Med virkning for fødsler, der forventes at ske eller sker 1. april 2008 eller senere er der indført en ordning. Det indebærer en ret til lønnet forældreorlov i 18 uger, hvis begge forældre er ansat i staten. Af de 18 uger er de 6 uger forbeholdt moderen og 6 uger forbeholdt faderen, mens de sidste 6 uger frit kan fordeles mellem faderen og moderen. Med virkning fra samme dato er der indført en ret til faderorlov for medmødre. Når et lesbisk par får et barn, vil den ikke-fødende kvinde nu kunne få 2 sammenhængende uger med løn lige efter fødslen eller efter aftale inden for de første 14 uger efter fødslen. Side 2 af 17

3 Denne vejledning er udarbejdet på grundlag af de informationer, som PUK for indeværende er i besiddelse af, og indeholder desuden PUK's fortolkninger af regelsættet. HVEM er omfattet af reglerne? Alle forældre er omfattet af reglerne i ligebehandlingsloven. Alle forældre, der er lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende, er omfattet af reglerne i barselsloven. Alle ansatte i staten, som har ret til fuld løn under sygdom, er omfattet af reglerne i Barselsaftalen. Ansatte i staten, der ikke har ret til løn under sygdom typisk timelønnede medarbejdere vil være omfattet af Barselsaftalen efter sammenlagt 1 års beskæftigelse inden for det pågældende ministerområde. HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra? Barselsreglerne gælder som udgangspunkt for alle børn født den 27. marts 2002 eller senere. For forældre til adoptivbørn gælder tilsvarende med modtagelsestidspunktet som den afgørende skæringsdato. Hvis barnet er født mellem den 1. januar 2002 og den 26. marts 2002 er forældrene omfattet af de gamle regler om barselsorlov. De kunne imidlertid vælge ved skriftlig meddelelse til Arbejdsformidlingen inden 1. juni 2002 at blive omfattet af den nye barselsregler. Der skulle samtidig gives underretning til universitetet. Hvad har jeg RET til efter de nye regler om barsel? Ret til barselsorlov, ret til dagpenge under barselsorlov og ret til løn under barselsorlov følges ikke ad. Du har ikke ret til dagpenge i hele den periode, hvor du har ret til orlov og du har ikke ret til løn i hele den periode, hvor du har ret til orlov og ret til dagpenge. Når du træffer dit valg, bør du være opmærksom på de økonomiske konsekvenser af valget. Barselslovens beskæftigelseskrav. For at universitetet kan udbetale løn under barsel, er det en betingelse, at der er fuld dagpengerefusion. Du skal derfor være dagpengeberettiget i forhold til din kommune for at kunne få udbetalt løn fra universitetet. Du er dagpengeberettiget, hvis du har været tilknyttet arbejdsmarkedet i de sidste 13 uger før uarbejdsdygtighedens indtræden og i denne periode har været beskæftiget i mindst 120 timer samt ikke har ret til dagpenge fra arbejdsgiveren for samme periode og beskæftigelsesforhold eller hvis uarbejdsdygtigheden ikke var indtrådt, ville have været berettiget til arbejdsløshedsdagpenge eller en ydelse, der træder i stedet herfor, jf. lov om en aktiv arbejdsmarkedspolitik eller lov om arbejdsmarkedsuddannelser, inden for den seneste måned har afsluttet en erhvervsmæssig uddannelse af mindst 18 måneders varighed eller Side 3 af 17

4 er elev i lønnet praktik i en uddannelse, der er reguleret ved eller i henhold til lov. Du skal som hovedregel opfylde beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor fraværet starter. Som mor skal du senest opfylde kravet ved fødslen eller ved modtagelsen af barnet. KVINDER. Ret til fravær (uden penge). Som kvinde har du ret til fravær fra arbejdspladsen på grund af barsel 6 uger før fødslen. Du har ret til 12 ugers fravær fra uge 3 efter fødslen (i uge 1 og 2 er der pligt til fravær). Fra den 15. uge efter fødslen har du ret til i alt 32 ugers fravær. Du har ret til at forlænge de 32 uger til 40 eller for beskæftigede lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende til 46 uger. De 40 uger skal afholdes inden barnet er 54 uger gammelt, og de 46 uger skal afholdes inden barnet er 60 uger gammelt. Ret til dagpenge. Når du ikke har ret til løn under barsel, vil du ofte have ret til dagpenge (se ovenfor under barselslovens beskæftigelseskrav). Hvis du opfylder barselslovens beskæftigelseskrav, har du dagpengeret i 4 uger før fødslen og 14 uger efter fødslen. Herefter har du sammen med faderen ret til i alt yderligere 32 uger med dagpenge. Disse 32 uger kan afholdes sammen, på skift eller i forlængelse af hinanden, men der er kun 32 uger til deling mellem faderen og moderen. Vær endvidere opmærksom på, at såfremt faderen vælger at afholde de 6 uger med løn, som er reserveret faderen, så går disse 6 uger fra i jeres 32 fælles uger med dagpenge. Ret til løn. Du har ret til løn under barsel i 6 uger før fødslen, 14 uger efter fødslen og til deling med faderen i alt 6 uger fra den 15. uge efter fødslen samt 6 uger med løn som er reserveret moderen. Retten til løn i perioden før fødslen er betinget af, at du ikke før fødslen påtager dig lønnet beskæftigelse, som du ikke hidtil har haft eller på anden måde foranlediger, at universitetets ret til at modtage dagpengerefusion i henhold til dagpengeloven nedsættes eller bortfalder. En lesbisk mor, der føder et barn har ret til samme orlov som nævnt ovenfor, mens den anden kvinde i forholdet med virkning for fødsler der forventes at ske/er sket fra 1. april 2008 og frem har ret til 2 sammenhængende uger med løn lige efter fødslen eller efter aftale inden for de første 14 uger efter fødslen, under forudsætning af, at parterne har levet sammen i 2½ år inden fødslen. De 6 uger fra uge 15 skal afholdes enten af moderen eller faderen eller deles mellem dem, mens de 6 uger der er reserveret moderen udelukkende kan afholdes af Side 4 af 17

5 moderen og disse 6 lønuger falder bort, hvis de ikke benyttes. Dette gælder, hvis I begge er statsansatte. Er den anden forældre f.eks. privatansat eller kommunalt ansat, så kan du afholde de fælles 6 ugers orlov med løn og din partner kan afholde så mange lønuger, som hans barselsregler giver ret til. Du kan dog ikke afholde de 6 uger med løn som er reserveret faderen. Vær opmærksom på, at alle lønuger går fra i de 32 uger med dagpenge til deling mellem faderen og moderen. Såfremt du vælger at forlænge de 32 ugers fravær (til 40 eller 46 ugers fravær), jf. nedenfor, er det en forudsætning for retten til løn, at dagpengenedsættelsen først får virkning efter afviklingen af de lønnede orlovsperioder. Retten til løn i perioden efter fødslen er betinget af, at universitetet modtager fuld dagpengerefusion. Herved forstås det maksimale dagpengebeløb i forhold til den pågældendes beskæftigelsesgrad. Ret til at forlænge 32 ugers perioden med dagpenge. Alle forældre har ret til at forlænge 32 ugers perioden til 40 uger. Desuden har beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ret til at forlænge 32 ugers perioden til 46 uger. Er der tale om, at den anden forældre er ledig, kan den ledige forældre højst holde 8 uger af den forlængede periode. I har dog stadig kun ret til fulde dagpenge svarende til 32 uger, hvorfor I i de 40/46 uger vil få udbetalt nedsatte dagpenge svarende til det samlede dagpengebeløb for 32 uger. Ugerne skal afholdes i en sammenhængende periode fra og med uge 15. Retten til løn efter barselsaftalen er betinget af, at universitetet kan få den fulde dagpengerefusion. Du skal derfor over for kommunen sikre dig, at forlængelsen (og dermed nedsættelsen af dagpengene) først får virkning fra det tidspunkt, hvor du/i har afviklet de orlovsperioder, hvor der betales løn efter barselsaftalen. I modsat fald bortfalder retten til løn fra det tidspunkt, hvor dagpengene nedsættes. Ret til at udskyde orloven. Du har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af de 32 uger til afholdelse i en sammenhængende periode, indtil barnet fylder 9 år. Retten gælder ikke, såfremt du har valgt at forlænge orloven til 40 eller 46 uger og heller ikke sammen med en delvis genoptagelse af arbejdet med forlængelse, jf. nedenfor. Retten til at udskyde orloven kan kun benyttes af den ene af forældrene. Retten til udskydelse gælder kun for beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Retten til dagpenge i forbindelse med udskudt orlov er betinget af, at du opfylder beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov afholdes. Har du udskudt fravær i perioder, i hvilke du har ret til løn, udskydes retten til løn tilsvarende, i det omfang universitetet modtager fuld dagpengerefusion i henhold til dagpengeloven, og du fortsat er ansat ved universitetet på tidspunktet for den udskudte orlov. Retten til at afholde den udskudte orlov bevares over for en ny arbejdsgiver. Lønretten bortfalder dog, hvis du ved afholdelse af den udskudte orlov ikke længere er ansat ved universitetet. MÆND. Side 5 af 17

6 Ret til fravær (uden penge). Du har ret til 2 ugers fravær på grund af barsel i forlængelse af fødslen eller efter aftale med universitetet på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. Herudover har du alene ret til i alt 32 ugers fravær. Du kan begynde at afholde disse uger allerede i 14 ugers perioden efter fødslen. Du har ret til at forlænge de 32 uger til 40 eller for beskæftigede lønmodtagere eller selvstændige erhvervsdrivende til 46 uger. De 40 uger skal afholdes inden barnet er 54 uger gammelt, og de 46 uger skal afholdes inden barnet er 60 uger gammelt. Ret til dagpenge. Når du ikke har ret til løn under barsel, vil du ofte have ret til dagpenge (se ovenfor under barselslovens beskæftigelseskrav). Såfremt du opfylder barselslovens beskæftigelseskrav, har du dagpengeret i 2 uger efter fødslen. Herudover har du sammen med moderen dagpengeret i 32 uger fra uge 15 efter fødslen. Du kan vælge at begynde afholdelsen af de 32 uger allerede i de første 14 uger efter fødslen. De 32 uger kan afholdes sammen, på skift eller i forlængelse af hinanden, men der er kun 32 uger til deling mellem faderen og moderen. Hvis du vælger at afholde de 6 uger med løn, som er reserveret faderen,, så reduceres de fælles 32 uger med dagpenge tilsvarende. Ret til løn. Du har ret til løn under barsel i 2 uger umiddelbart efter fødslen eller efter aftale med universitetet på et andet tidspunkt inden for de første 14 uger efter fødslen. Herudover har du ret til løn sammen med moderen i i alt 6 uger fra uge 15 efter fødslen samt 6 uger med løn som er reserveret faderen. Du kan dog vælge at afholde din andel af de 6 uger eller en del heraf sammen med de 6 uger med løn reserveret faderen inden for de første 14 uger, således at I begge kan være fraværende samtidig med løn. De 6 fælles uger skal afholdes enten af dig eller moderen eller deles mellem jer. Dette gælder, hvis I begge er statsansatte. Er den anden forældre f.eks. privatansat eller kommunalt ansat, så kan du afholde de fælles 6 uger med løn og din partner kan afholde så mange lønuger som hendes barselsregler giver ret til. Du kan dog ikke afholde de 6 uger med løn, som er reserveret moderen. Vær opmærksom på, at alle lønuger går fra i de 32 uger med dagpenge til deling mellem faderen og moderen. Hvis du vælger at forlænge de 32 ugers orlov til 40 eller 46 uger, er det en forudsætning for retten til løn, at orlovsperioden og dermed dagpengenedsættelsen først får virkning efter afviklingen af de lønnede orlovsperioder. Retten til løn er i alle tilfælde betinget af, at universitetet modtager fuld dagpengerefusion. Herved forstås det maksimale dagpengebeløb i forhold til den pågældendes beskæftigelsesgrad. Ret til at forlænge 32 ugers perioden med dagpenge. Alle forældre har ret til at forlænge 32 ugers perioden til 40 uger. Desuden har beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende ret til at forlænge 32 Side 6 af 17

7 ugers perioden til 46 uger. Er den anden forælder ledig, kan den ledige forælder højst holde 8 uger af den forlængede periode. I har dog stadig kun ret til 32 uger med fulde dagpenge, hvorfor I i de 40/46 uger vil få udbetalt nedsatte dagpenge svarende til det samlede dagpengebeløb for 32 uger. Ugerne skal afholdes i en sammenhængende periode fra og med uge 15 (uge 3). Retten til løn efter barselsaftalen er betinget af, at universitetet kan få den fulde dagpengerefusion. Du skal derfor over for kommunen sikre dig, at forlængelsen (og dermed nedsættelsen af dagpengene) først får virkning fra det tidspunkt, hvor du/i har afviklet de orlovsperioder, hvor der betales løn efter barselsaftalen. I modsat fald bortfalder retten til løn fra det tidspunkt, hvor dagpengene nedsættes. Ret til at udskyde orloven. Du har ret til at udskyde mellem 8 og 13 uger af de 32 uger til afholdelse i én sammenhængende periode, indtil barnet fylder 9 år. Retten gælder ikke, såfremt du har valgt at forlænge orloven til 40 eller 46 uger og heller ikke sammen med en delvis genoptagelse af arbejdet med forlængelse, jf. nedenfor. Retten til at udskyde orloven kan dog kun benyttes af den ene af forældrene. Retten til udskydelse gælder kun for beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende. Retten til dagpenge i forbindelse med udskudt orlov er betinget af, at du opfylder beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov afholdes. Har du udskudt fravær i perioder, i hvilke du har ret til løn, udskydes retten til løn tilsvarende, i det omfang universitetet modtager fuld dagpengerefusion i henhold til dagpengeloven, og du fortsat er ansat ved universitetet på tidspunktet for den udskudte orlov. Retten til at afholde den udskudte orlov bevares over for en ny arbejdsgiver. Lønretten bortfalder dog, hvis du ved afholdelse af den udskudte orlov ikke længere er ansat ved universitetet. Hvilke TIDSFRISTER skal jeg overholde? KVINDER. Frist for underretning af arbejdsstedet. Du skal med 3 måneders varsel underrette universitetet om følgende: $ Forventet fødselstidspunkt og om du agter at udnytte retten til 6 ugers fravær før fødslen. $ Om det forventede tidspunkt for afrejsen (så vidt muligt), hvis du ønsker at benytte retten til fravær med løn i forbindelse med modtagelse af adoptivbarn i udlandet. Du skal inden 8 uger efter fødslen underrette universitetet om følgende: $ Hvornår du vil genoptage arbejdet, hvis du vil udnytte din ret til fravær i 12 uger fra uge 3 efter fødslen. $ Tidspunktet for fraværets begyndelse og om længden heraf, hvis du vil udnytte din ret til fravær i op til 32 (40/46) uger fra og med uge 15 efter Side 7 af 17

8 fødslen. Falder fraværet i flere perioder, skal der samtidig gives underretning om påbegyndelsen og længden af senere fravær. $ Hvorvidt du ønsker at udnytte retten til at udskyde mellem 8 og 13 uger af de 32 ugers barselsorlov. $ Om du vil afholde omsorgsdage i forlængelse af barsels- eller forældreorlov. Du skal med 16 ugers varsel underrette universitetet om følgende: $ Hvis du har givet meddelelse om, at du ønsker at udnytte retten til at udskyde mellem 8 og 13 uger af de 32 ugers barselsorlov, skal du underrette universitetet om, hvornår fraværet påbegyndes og om længden heraf. Der er ikke noget centralt fastsat varslingskrav ved aftaler om udskydelse af op til 32 ugers barselsorlov, men det anbefales, at det aftales, at fristen også her er 16 uger. Du har ret til at ændre anvendelsen af fraværsretten, hvis nyt varsel afgives inden udløbet af de ovennævnte frister for varsel. Du har endvidere ret til at ændre anvendelse af fraværsretten, hvis der indtræffer omstændigheder, som gør det urimeligt at opretholde fraværsretten som varslet. Frist for indgåelse af aftaler. Aftaler om barselsorlov (aftaler om udskydelse af dagpengeperioden, aftaler om delvis genoptagelse af arbejdet med forlængelse og aftaler om delvis genoptagelse af arbejdet uden forlængelse, jf. nedenfor side 7ff) skal være indgået senest 8 uger efter fødslen. MÆND. Frist for underretning af arbejdsstedet. Du skal med 4 ugers varsel underrette universitetet om følgende: $ Når du ønsker at udnytte din ret til 2 ugers fravær ved fødslen eller ved modtagelsen af barnet i hjemmet, skal du oplyse universitetet om forventet tidspunkt for fraværets begyndelse og om længden heraf. $ Om du ønsker at afholde omsorgsdage i forlængelse af faderorlov. $ Om det forventede tidspunkt for afrejsen (så vidt muligt), hvis du ønsker at benytte retten til fravær med løn i forbindelse med modtagelse af adoptivbarn i udlandet. Du skal inden 8 uger efter fødslen underrette universitetet om følgende: $ Tidspunktet for fraværets begyndelse og om længden heraf, hvis du vil udnytte din ret til fravær i op til 32 (40/46) uger fra og med uge 15 (uge 3) efter fødslen. Falder fraværet i flere perioder, skal der samtidig gives Side 8 af 17

9 underretning om påbegyndelsen og længden af senere fravær. $ Hvorvidt du ønsker at udnytte retten til at udskyde mellem 8 og 13 uger af de 32 ugers barselsorlov. $ Om du vil afholde omsorgsdage i forlængelse af fædre- eller forældreorlov. Du skal med 16 ugers varsel underrette universitetet om følgende: $ Hvis du har givet meddelelse om, at du ønsker at udnytte retten til at udskyde mellem 8 og 13 uger af de 32 ugers barselsorlov, skal du underrette universitetet om, hvornår fraværet påbegyndes og om længden heraf. Der er ikke noget centralt fastsat varslingskrav ved aftaler om udskydelse af op til 32 ugers barselsorlov, men det anbefales, at det aftales, at fristen også her er 16 uger. Du har ret til at ændre anvendelsen af fraværsretten, hvis nyt varsel afgives inden udløbet af de ovennævnte frister for varsel. Du har endvidere ret til at ændre anvendelse af fraværsretten, hvis der indtræffer omstændigheder, som gør det urimeligt at opretholde fraværsretten som varslet. Frist for indgåelse af aftaler. Aftaler om barselsorlov (aftaler om udskydelse af dagpengeperioden, aftaler om delvis genoptagelse af arbejdet med forlængelse, og aftaler om delvis genoptagelse af arbejdet uden forlængelse, jf. nedenfor side 7ff) skal være indgået senest 8 uger efter fødslen. Hvad kan jeg AFTALE efter de nye regler om barsel? Aftale om udskydelse af dagpengeperioden/lønperioden. Beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende har mulighed for efter aftale med arbejdsgiveren at udskyde op til 32 uger af de 32 ugers orlov. Dette gælder ikke, hvis I har valgt at forlænge orloven til 40 eller 46 uger. Afholdelsen af en aftalt udskydelse af orloven kan ske drypvis, men skal ske inden barnet fylder 9 år. Begge forældre kan aftale at udskyde orloven. Retten til dagpenge i forbindelse med udskudt orlov er betinget af, at du opfylder beskæftigelseskravet på det tidspunkt, hvor den udskudte orlov afholdes (se ovenfor under dagpengelovens beskæftigelseskrav). Er der tale om udskydelse af fraværsperioder, i hvilke du har ret til løn, udskydes retten til løn tilsvarende, i det omfang universitetet modtager fuld dagpengerefusion i henhold til dagpengeloven og du fortsat er ansat ved universitetet. Ved jobskifte mistes ikke-afholdte uger, med mindre den nye arbejdsgiver accepterer aftalen. Lønretten bevares heller ikke over for en ny arbejdsgiver. Side 9 af 17

10 Aftale om delvis genoptagelse af arbejdet uden forlængelse af dagpengeperioden. Både mænd og kvinder kan efter aftale med universitetet genoptage arbejdet delvist uden forlængelse af dagpengeperioden. Ved delvis genoptagelse forstås for lønmodtagere enhver genoptagelse med en arbejdstid, der er kortere end arbejdets normale omfang forud for orloven. Hvis du opfylder beskæftigelseskravet, er du berettiget til dagpenge for de timer, hvor du ikke har genoptaget arbejdet. Du er berettiget til løn for de timer, hvor arbejdet ikke er genoptaget, under forudsætning af, at du i den pågældende periode, hvor arbejdet genoptages, har ret til løn under fravær, og forudsat at universitetet modtager fuld dagpengerefusion for de pågældende timer. Denne mulighed kan anvendes både i graviditetsorloven (de 6 uger før fødslen), de første 14 uger efter fødslen og de 32 uger fra uge 15 (uge 3 for mænd), dog ikke de første 2 uger efter fødslen for moderens vedkommende. Muligheden gælder også, hvis I har valgt at forlænge de 32 ugers orlov til 40 eller 46 uger og ved udskydelse af orloven (både retsbaseret og aftalebaseret udskydelse af orloven). Aftale om delvis genoptagelse af arbejdet med forlængelse af dagpengeperioden. Beskæftigede lønmodtagere og selvstændige erhvervsdrivende (både mænd og kvinder) kan efter aftale med universitetet genoptage arbejdet delvist. Ved delvis genoptagelse forstås for lønmodtagere enhver genoptagelse med en arbejdstid, der er kortere end arbejdets normale omfang forud for orloven. Hvis du indgår en sådan aftale med universitetet kan dagpengeperioden forlænges svarende til den tid, arbejdet genoptages. Det betyder for eksempel, at du ved at arbejde på halv tid kan forlænge den tidsmæssige udstrækning af retten til dagpenge til det dobbelte antal uger. Du er berettiget til dagpenge for de timer, hvor du ikke har genoptaget arbejdet. Du er berettiget til løn under det forlængede fravær, i det omfang du i den periode, hvor arbejdet genoptages, har ret til løn under fravær, og forudsat at universitetet modtager fuld dagpengerefusion under forlængelsen. Aftalen skal godkendes af kommunen. Denne mulighed kan anvendes både i de første 14 uger efter fødslen og de 32 uger fra uge 15 (fra uge 3 for faderens vedkommende), dog ikke de første 2 uger efter fødslen for moderens vedkommende. Muligheden findes ikke, hvis I har valgt at forlænge de 32 ugers orlov til 40 eller 46 uger og i de tilfælde, hvor I har foretaget en retsmæssig udskydelse af orloven. Adoption. Side 10 af 17

11 Adoptanter har under forudsætning af, at de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at den adoptionssøgende eller den ene af de adoptionssøgende ægtefæller i en periode skal være i hjemmet, ret til fravær og dagpenge svarende til reglerne for biologiske forældre med barnets modtagelse som skæringstidspunkt i stedet for fødslen. Det er vigtigt, at universitetet sikrer sig dokumentation for, at de adoptionsundersøgende myndigheder bestemmer, at den adoptionssøgende eller den ene af de adoptionssøgende ægtefæller i en periode skal være i hjemmet, da retten til løn under barsel forudsætter, at der ydes fuld dagpengerefusion. I de første 14 uger efter modtagelsen af barnet gælder fraværs- og dagpengeretten for én af ægtefællerne ad gangen, bortset fra 2 sammenhængende uger. Den anden af ægtefællerne har dog ret til at påbegynde de 32 ugers orlov inden for de første 14 uger efter modtagelsen. Fra og med uge 15 har adoptanterne tilsammen ret til dagpenge i 32 uger, som de frit kan fordele mellem sig. Fra 1. april 2002 har den ene af forældrene endvidere ret til fravær med løn i forbindelse med transport til og fra samt ophold i modtagelseslandet. Det er dog en forudsætning, at det er efter krav fra adoptionsmyndighederne at barnet skal hentes i udlandet. Retten gælder fra afrejsen og indtil modtagelsen, d.v.s. indtil det tidspunkt, hvor afgiverlandet har godkendt, at adoptanten/adoptanterne kan rejse ud af landet med barnet. De nye regler gælder i tilfælde, hvor afrejse sker den 1. april 2002 eller senere. Ved afrejse 1. juni 2003 eller senere er bestemmelsen udvidet til at dække begge forældre. Ved modtagelse 1. februar 2004 eller senere kan de 2 faderorlovsuger (mellem uge 0 og 46) også afholdes af moderen dog er der maksimalt 2 uger med løn til deling mellem adoptanterne. Fra 1. april 2005 har adoptanter ret til fravær med løn i den periode før modtagelsen af et adoptivbarn, hvor de efter dagpengeloven har ret til dagpenge. Det betyder, at adoptanter, der modtager et adoptivbarn i udlandet, har ret til fravær med løn før modtagelsen i normalt 4 uger, i særlige tilfælde op til 8 uger. Adoptanter, der modtager et barn, der opholder sig på en institution eller lignende i Danmark, får ret til fravær med løn før modtagelsen i normalt 1 uge, i særlige tilfælde dog op til 2 uger. Børnepasningsorlov. Børn født senest 31. december Disse børn er omfattet af loven om børnepasningsorlov. Side 11 af 17

12 Man har ret til børnepasningsorlov i en sammenhængende periode på mindst 8 og højst 13 uger. Retten er dog udvidet til 26 uger, hvis barnet ikke er fyldt 1 år ved orlovens begyndelse. Derudover kan der aftales yderligere orlov, men den samlede orlovsperiode (d.v.s. den man har ret til + den aftalte) kan højst være 52 uger pr. barn. Dog med følgende modifikationer: a) For børn i alderen 0-1 år: Hver forælder har ret til 26 ugers sammenhængende orlov pr. barn men kan nøjes med at tage 8 uger. Da man kun har ret til orlov en gang bortfalder orlovsretten til de 18 uger, hvis man kun holder 8 uger første gang. 5 uger kan overføres til den aftalebaserede orlov, som skal aftales med universitetet, men 13 uger er væk. b) For børn i alderen 1-8 år: Hver af forældrene har ret til 13 ugers sammenhængende orlov pr. barn, men kan nøjes med 8. De op til 5 uger der bliver tilbage, har man ikke ret til at holde, men de kan overføres til den aftalebaserede orlov. Børn født senere end 31. december 2001 men før 27. marts Disse børn er omfattet af loven om børnepasningsorlov og følger derfor de ovenfor skitserede regler. Forældrene kunne imidlertid vælge ved skriftlig meddelelse herom til Arbejdsformidlingen inden 1. juni 2002 at blive omfattet af de nye barselsregler. Har den ene af forældrene valgt at bruge de nye regler, omfattes den anden også af de nye regler. Børn født den 27. marts 2002 eller senere. Disse børn er omfattet af de nye regler om barsel, og der kan ikke søges om børnepasningsorlov. Forældre, der har ret til at afholde børnepasningsorlov efter ovennævnte regler, skulle inden 1. april 2004 give meddelelse til Arbejdsformidlingen for ikke at miste retten til at afholde børnepasningsorlov. Omsorgsdage. Såfremt du har ret til fravær på grund af graviditet, fødsel og adoption efter ovennævnte regler, har du også ret til 10 omsorgsdage pr. barn. Dagene kan af den gravide anvendes som uge før forventet fødsel. Dagene kan ligeledes anvendes i eller uden forbindelse med anden orlov. Der er ingen frist for, hvornår dagene skal være afholdt. Disse regler gælder for børn født, mens moder og/eller fader var statslig ansat og inden 1. oktober Nye regler fra 1. oktober 2005 Side 12 af 17

13 Hvis du ansættes i staten den 1. oktober 2005 eller senere, uanset om barnet er født/modtaget, mens du var ansat i staten, gælder de nye regler om omsorgdage. For allerede ansatte gælder de nye regler for børn, der fødes/modtages efter den 1. oktober De nye regler medfører, at du optjener 2 omsorgsdage om året til og med det kalenderår, hvor barnet fylder 7 år (d.v.s. i barnets 8 første leveår). Ikke afholdte dage bortfalder ved kalenderårets udløb, dog er der mulighed for at overføre fra det kalenderår, hvor barnet er født/modtaget og til det følgende år. Endvidere er der mulighed for at overføre omsorgsdage, som du er forhindret i at bruge, fordi du holder barsels-, adoptions- eller børnepasningsorlov i et helt kalenderår. I forbindelse med barsel er det meget vigtigt at være opmærksom på, at omsorgsdagene efter de nye regler IKKE kan holdes som 7. og 8. uge før fødslen, men godt i forlængelse af barsels-/forældreorloven. Inden for et kalenderår kan ikke-afholdte dage overføres til et nyt ansættelsesforhold i staten og dagene kan ikke konverteres til kontant godtgørelse. Optjening af anciennitet mv. Den lønnede del af barselsorloven Under den lønnede del af barselsorloven optjener du på barsel ret til pension, ferie med løn, særlige feriedage, lønanciennitet og jubilæumsanciennitet. Den ulønnede del af barselsorloven I perioder med dagpenge eller dele heraf, herunder udskudt og forlænget orlov, samt i perioder med ingen indtægt, optjener du, såfremt du er overenskomstansat eller har en forsikringsmæssig pensionsordning fra 1. april 2005 fuld pensionsret under hele den ulønnede barsels- eller adoptionsorlov, uanset om du under orloven har ret til dagpenge. Hvis du vælger at udstrække forældreorloven fra 32 uger til 40 eller 46 uger, optjener du dog ikke pensionsret i de sidste 8 eller 14 uger. Der optjenes ret til ferie med løn og særlige feriedage i hele den ulønnede orlovsperiode, dog max. 6 måneder ud over de 32 ugers forældreorlov. I ulønnede barselsorlovsperioder optjenes fuld løn- og jubilæumsanciennitet. Børnepasningsorloven Under den retsmæssige del af børnepasningsorloven optjenes fuld lønanciennitet og fra den 1. april 2001 ligeledes under den aftalemæssige del af børnepasningsorloven. Under begge typer børnepasningsorlov optjener du ret til ferie med løn og særlige feriedage i hele tjenestefrihedsperioden, såfremt du er omfattet af ferieaftalen. Med virkning for børnepasningsorlov, der påbegyndes den 1. april 2001 eller senere, optjener du også pensionsanciennitet ved såvel den retsbaserede som den aftalebaserede orlov. Under alle omstændigheder optjener du jubilæumsanciennitet. Side 13 af 17

14 Ferie i forbindelse med barsel. I visse tilfælde er barsel en feriehindring i andre tilfælde ikke. Barsel som en feriehindring Barselsorlov på fuld tid Retsbaseret forlængelse af orloven. Hvis du vælger at forlænge de 32 uger fra uge 15 efter fødslen til 40 eller 46 uger, så kan du ikke afholde ferie i denne periode, da orloven skal afholdes i sammenhæng og ikke kan udskydes. Afvikling af retsbaseret udskudt orlov. Hvis du har valgt at udskyde mellem 8 og 13 uges orlov til senere afholdelse, inden barnet fylder 9 år, vil du ikke kunne afholde ferie i denne periode, da det ikke er muligt at afbryde orloven, som skal holdes i en sammenhængende periode. Perioder under barsel med mulighed for at afholde ferie Delvis genoptagelse af arbejdet med og uden forlængelse af orloven. o Hvis du har aftalt at genoptage arbejdet delvist på en sådan måde, at arbejdet genoptages på hele dage (eks. arbejder fuld tid mandag til onsdag og barsel torsdag og fredag), kan ferie afholdes på de hele dage, hvor arbejdet er genoptaget (altså mandag til og med onsdag). Hovedferie vil ikke kunne afholdes, med mindre der indgås aftale om, at orloven udskydes. o Hvis du har aftalt at genoptage arbejdet delvist på en sådan måde, at der dagligt både arbejdes og holdes orlov (arbejder på nedsat tid alle ugens 5 dage), kan ferie kun afholdes, hvis den resterende orlov efter aftale udskydes. I denne situation vil der både kunne afholdes hovedferie og øvrig ferie. Hvis du afholder ferie i en periode med delvis genoptagelse af arbejdet med og uden forlængelse, skal du meddele dette til universitetet og til kommunen. Kommunen vil så stoppe de delvise dagpenge, og du vil i stedet få udbetalt løn under ferie, såfremt du har optjent ret til ferie med løn. Din barselsperiode med delvis genoptagelse vil blive forlænget med den periode, du afholder ferie. Afvikling af aftalebaseret udskudt orlov. Hvis du har aftalt at udskyde op til 32 uger af den fælles orlov fra uge 15 og du afvikler orlov hver dag, vil du kun kunne afholde ferie under afviklingen af den udskudte orlov, hvis du indgår aftale med dit institut om at udskyde orloven, mens du afholder ferie. Der er ikke krav om, at du skal afholde ferie i ovennævnte situationer. Hvis du vælger ikke at afholde ferie, så er der en feriehindring, undtagen i de situationer, Side 14 af 17

15 hvor arbejdet er genoptaget delvist i hele dage (kun feriehindring for så vidt angår hovedferien). Perioder uden feriehindring Børnepasningsorlov. Hvis du afholder ferie under en børnepasningsorlov, udsættes den resterende del af orlovsperioden i en periode, der svarer til den afholdte ferie. Hvis du afholder børnepasningsorlov, skal du derfor afholde din ferie inden ferieårets udløb den 30. april ellers mister du den. Meddelelse om afholdelse af ferie skal gives til Arbejdsformidlingen. Hvis du ikke kan afholde ferie på grund af barsels/adoptionsorlov, betragtes orloven som en feriehindring. Hindringen (d.v.s. orloven) skal ligge op til hovedferiens udløb den 30. september. Efter den 30. september kan feriepenge svarende til hovedferien (15 dage) udbetales eller overføres til næste ferieår, med mindre du vælger at afholde ferie på et senere tidspunkt inden ferieårets udløb. Hvis feriehindringen ligger op til ferieårets udløb den 30. april, kan feriepengene for den ferie, der på grund af feriehindringen ikke kan afholdes inden ferieårets udløb, udbetales ved ferieårets afslutning. Alternativt kan du indgå aftale med dit institut om at overføre hele den ferie, der ikke kan afholdes. Barsel særlige forhold Sygeligt forløbende graviditet mv. I særlige tilfælde har du som mor ret til fravær fra arbejdet med sædvanlig løn på grund af graviditet tidligere end 6 uger før forventet fødsel i situationer, hvor det efter en lægelig bedømmelse skønnes, at graviditeten har et sygeligt forløb, der ved fortsat beskæftigelse vil medføre risiko for kvindens helbred eller for fosteret. Det kan f.eks. være truende abort, tvillinge- eller trillingefødsler, hvis risikoen for abort eller for tidlig fødsel er øget, svangerskabsforgiftning med forhøjet blodtryk, æggehvide i urinen og/eller vand i kroppen, særlige tilfælde med voldsomme og/eller hyppige opkastninger, vaginalblødning, bækkenløsning, for tidlig løsning af moderkagen, alvorlige psykiske lidelser i forbindelse med graviditeten m.fl. Abort Med virkning fra 1. april 2004 er grænsen mellem fødsel og abort udgangen af den 22. svangerskabsuge. Ved abort er der ikke ret til orlov eller omsorgsdage efter barselsaftalen. Dødfødsel, barnets død eller bortadoption Hvis barnet er dødfødt, dør eller bliver bortadopteret inden den 32. uge efter fødslen, har du som mor ret til orlov i indtil 14 uger efter barnets død eller bortadoption. Som Side 15 af 17

16 far har du ret til orlov i 2 sammenhængende uger efter fødslen. Hvis et adopteret barn dør inden den 32. uge efter modtagelsen, har én af adoptanterne ret til orlov i indtil 14 uger efter barnets død. Adoptanterne må vælge, hvem af dem, der vil holde orloven, og kan således ikke dele orloven. Der ydes løn under orloven i det omfang, du ikke allerede har udnyttet din ret til løn efter barselsaftalen, og under forudsætning af, at universitetet modtager fuld dagpengerefusion. Retten til omsorgsdage bevares. Barnets hospitalsindlæggelse Ved barnets hospitalsindlæggelse kan forældrenes orlovsperiode forlænges (højst 3 måneder tilsammen) eller udsættes. Barnets indlæggelse skal være sket inden for de første 46 uger efter fødslen/modtagelsen. Retten til at forlænge fraværsperioden/ lønretten gælder ikke for fædreorlov samt adoptanters ret til 2 ugers samtidig orlov. Det samme gælder faderens særlige 2 uger mellem uge 0 og uge 46. Hvis arbejdet genoptages under barnets indlæggelse, udsættes den resterende del af orlovsperioden. Hvis arbejdet ikke genoptages, forlænges orloven tilsvarende. Moderens sygdom/død i de første 14 uger efter fødslen I ganske særlige tilfælde, hvor moderen dør eller på grund af sygdom ikke kan passe barnet, kan faderen indtræde i hendes ret til barselsdagpenge i de første 14 uger efter fødslen. Det er en forudsætning, at moderen er dagpengeberettiget. Hvis moderen f.eks. er førtidspensionist eller studerende, kan faderen i stedet tage orlov i 14 ugers perioden ved forlods at bruge af 32 ugers perioden efter at have afholdt 2 ugers fædreorlov efter fødslen. Undervisning Du kan frit deltage i undervisning, herunder eksamen, mens du er på orlov. Du er fortsat berettiget til fulde dagpenge og evt. løn, uanset omfanget af undervisningen. Helligdage og lign. Hvis der i en orlovsperiode ligger helligdage og lign., ydes der ikke kompensation herfor. Bopæl i udlandet Hvis du er bosat i udlandet, men arbejder ved universitetet og betaler dansk indkomstskat, vil du som udgangspunkt være omfattet af både ligebehandlingsloven, dagpengeloven og barselsaftalen. Skemaer. Der er udarbejdet nye skemaer til brug ved indberetning af barselsorlov - skema 1 med oplysning om forventet fødsel og orlov inden fødsel (far og mor versioner), Side 16 af 17

17 skema 2 med oplysning om fødsel og orlov efter fødsel (far og mor versioner), skema 3 med oplysning og evt. indstilling om ansættelse af vikar under barselsorloven. samt skema 4 om indgåelse af aftale om delvis genoptagelse af arbejdet under barsel. Alle fire skemaer samt denne vejledning findes på adressen Denne vejledning er senest opdateret den 19. marts Journalnummer: AU Side 17 af 17

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv.

Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Vejledning til medarbejdere ved Aarhus Universitet om forlænget og fleksibel barselsorlov mv. Indholdsfortegnelse: HVEM er omfattet af reglerne?... side 3 HVORNÅR gælder de nye barselsregler fra?... side

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL og 3F overenskomster 25-05-2009 Indhold 1. Lovgrundlag... 3 2. Orlovsperioder - en

Læs mere

Danmarks Designskole

Danmarks Designskole H Danmarks Designskole 0 Denne vejledning er lavet for at give svar på nogle af de spørgsmål, der kan være fra de ansatte i forbindelse med barselsorlov for både moderen og faderen. Hvis du har flere spørgsmål,

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster

Barselsregler. For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Barselsregler For ledere, lærere og børnehaveklasseledere samt pædagogisk og teknisk personale under henholdsvis BUPL- og 3F-overenskomster Udarbejdet af Danmarks Privatskoleforening Senest opdateret i

Læs mere

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Dagpenge ved graviditet, barsel og adoption For nuværende modtagere af barselsdagpenge Udbetalingen af barselsdagpenge sker fra Borgerservice, Faaborg-Midtfyn Kommune beliggende i Ringe. Hvis du eller

Læs mere

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008

Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Afvikling af barsel - efter 1.4.2008 Aftalen omfatter tjenestemandsansatte lærere og børnehaveklasseledere samt månedslønnede lærere og børnehaveklasseledere. Man er omfattet af aftalen, så længe man er

Læs mere

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1.

tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. tat meddelelse 04.09.08 Erstatter: 07.01.08 J. nr. 6.3.1. Om: Barselsreglerne (2008) i oversigtsform I forbindelse med fornyelsen af aftaler og overenskomster pr. 1.4.2008 er der foretaget ændringer i

Læs mere

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til?

Notat fra DFL. Hvor meget orlov har moderen og faderen ret til? Maj 2012 / side 1 af 5 / 12-3174 DFL vil i det følgende give svar på de spørgsmål som personaleforeningerne og DFL typisk får stillet, når medarbejderne skal til at holde orlov i forbindelse med fødsel

Læs mere

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN

IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN IT-UNIVERSITETET I KØBENHAVN BARSEL GUIDE - NÅR DU SKAL VÆRE FORÆLDER Regler og retningslinier - kort og godt HVEM HOLDER ORLOV? NÅR FAR BLIVER HJEMME I Danmark har du mulighed for at holde en lang og

Læs mere

Vejledning om barsel og ferie

Vejledning om barsel og ferie Vejledning om barsel og ferie Denne vejledning beskriver reglerne om optjening og afholdelse af ferie i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Vejledningen beskriver alene feriereglerne i relation til

Læs mere

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte

Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Løn under orlov i forbindelse med graviditet, barsel og adoption for overenskomstansatte Teknisk Landsforbund Sidst redigeret den 5. november 2012 Forfatter: Birgitte Wenckheim Tryk: Teknisk Landsforbund

Læs mere

RÅDGIVNING Gode råd om barsel

RÅDGIVNING Gode råd om barsel RÅDGIVNING Gode råd om barsel Indhold Orlovsperioder 3 Faderens ret til forældreorlov 5 Forlængelse af forældreorlov 6 Udskydelse af forældreorlov 7 Kan en medarbejder genoptage sit arbejde under orloven?

Læs mere

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model)

Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) 1 Vejledning om de ændrede regler i barselsaftalen (den såkaldte 6-6-6 model) Indledning I Regelgrundlag Denne vejledning om aftale om fravær af familiemæssige årsager af juni 2008 er særlig rettet mod

Læs mere

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven)

Nr marts (Udvidelse af barselorloven og ændring af børnepasningsorloven) Nr. 141. 846 25. marts 2002. Lov om ændring af lov om ligebehandling af mænd og kvinder med hensyn til beskæftigelse og barselorlov m.v., lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel og lov om Børnepasningsorlov

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2007 Cirkulære af 8. januar 2007 Perst. nr. 002-07 PKAT nr. J.nr. 06-524-108 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning... 3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom

FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Graduate School, Arts 4.9.2015 Aarhus Universitet bha FAQ Barsel, graviditetsbetinget sygdom og alm. sygdom Barsel... 1... 1 5+3-ordningen samt 4+4-ordningens del B... 2 Graviditetsbetinget sygdom... 4...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002

Læs mere

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015)

Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Arbejdsstedets navn og adresse Lønmodtagerens meddelelse om fravær i forbindelse med fødsel eller adoption (efter 1.4.2015) Meddelelsen sendes/afleveres til arbejdsgiveren inden 8 efter fødslen/ 5 708410

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse April 2018 Værd at vide om BARSEL LÆS MERE OM DINE RETTIGHEDER OG FORDELE Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Forældreorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Før fødsel Efter fødsel

Læs mere

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen.

Barselsorlov. Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Barselsorlov Barselsorlov for børn født efter 31/3 2008 Orlov før fødslen: Moderen har ret til fravær med sædvanlig løn fra 8 uger før terminsdatoen. Orlov efter fødslen: Perioden er uafhængig af tidsforbruget

Læs mere

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige

MORS BARSELSORLOV. For privatansatte og ledige MORS BARSELSORLOV For privatansatte og ledige Forbundet Kommunikation og Sprog Hauser Plads 20, 3. sal DK-1127 København K Telefon 33 91 98 00 Fax 33 48 89 28 www.kommunikationogsprog.dk info@kommunikationogsprog.dk

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F BYGGEGRUPPEN Januar 2013 Indhold Når der er familieforøgelse... side 4 Indviklet puslespil... side 6 Barselsorlov til begge forældre...

Læs mere

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse

Forældreorlov. Barselsdagpenge. Varslingsregler. Barselsorlov BARSEL. Efter fødsel. Beskæftigelseskravet. Graviditetsorlov Ferieydelse Værd at vide om BARSEL Fravær kontra dagpenge Barselsdagpenge Beskæftigelseskravet Barselsorlov Graviditetsorlov Ferieydelse Varslingsregler Forældreorlov I denne pjece vil du få de vigtigste regler for

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten

Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte i regionerne. Barselaftalen, Barselloven og barselsvejledning ansatte i staten BARSEL Brush Up Barsel Brush Up - 2018 2 Barsel, adoption og omsorgsfravær Hvilke regler gælder: Barselloven, funktionærloven og ligebehandlingsloven alle Aftale om fravær af familiemæssige årsager ansatte

Læs mere

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov.

I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Barsel rettigheder for kommende forældre. I denne pjece kan du læse de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel- og forældreorlov. Pjecen er delt

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2008 Cirkulære af 9. juni 2008 Perst. nr. 014-08 PKAT nr. J.nr. 08-524-43 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 3 Ikrafttræden...

Læs mere

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden

Mors barselsorlov. (Privat ansat) Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for. Hvor mange penge får du under orlovsperioden Mors barselsorlov (Privat ansat) Her får du svar på: Hvor lang orlov har du ret til eller mulighed for Hvor mange penge får du under orlovsperioden Hvornår skal du fortælle din arbejdsgiver om graviditeten

Læs mere

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige

Fars barselsorlov. For privatansatte og ledige Fars barselsorlov For privatansatte og ledige Indhold Indledning... 3 Oversigt over orloven... 4 Orlovens længde... 5 Fædreorlov... 5 Forældreorlov... 5 Forlængelse af orloven... 6 Retsbaseret forlængelse

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...

Læs mere

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om aftale om barsel, adoption og omsorgsdage (Gældende) Udskriftsdato: 27. november 2014 Ministerium: Finansministeriet Journalnummer: Finansministeriet, Moderniseringsstyrelsen, j.nr. 2013-1734-009 Senere ændringer til forskriften Ingen Cirkulære

Læs mere

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik

Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Gode råd om Barsel Reglerne for barsels- og forældreorlov kan være komplicerede denne pjece hjælper dig med at få overblik Udgivet af Dansk Handel & Service i samarbejde med Den Danske Boghandlerforening

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2014 Cirkulære af 11. november 2014 Modst. nr. 052-14 J.nr. 2013-1734-009 2 Indholdsfortegnelse Cirkulære Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden...

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4

Læs mere

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL

VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL VEJLEDNING OM MEDARBEJDERES BARSEL INDHOLD Retten til fravær... 3 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 3 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde

Læs mere

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage Side 1 af 8 CIR nr 9065 af 04/02/2004 Historisk Offentliggørelsesdato: 16-02-2004 Finansministeriet Senere ændringer til forskriften CIR nr 9585 af 15/09/2005 Oversigt (indholdsfortegnelse) Bilag Den fulde

Læs mere

Barsel, adoption mv.

Barsel, adoption mv. Barsel, adoption mv. Pjece om barsel, adoption m.v. Reglerne om barsel og adoption er komplicerede. Især, hvis man, som det faktisk er tænkt fra lovgivers side, bruger den fleksibilitet, der er indbygget

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2004 Cirkulære af 4. februar 2004 Perst. nr. 009-04 PKAT nr. J.nr. 03-524-27 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning

Læs mere

0.0.0.0 O.08 XX/2008 Side 1 Bilag x til aftale om fravær af familiemæssige årsager 40, stk. 2: For fødsler/modtagelse sket til og med den 31. marts 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt angår

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Sundhedskartellet 08.13 Side 1 Side 2 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2005 Cirkulære af 15. september 2005 Perst. nr. 048-05 PKAT nr. J.nr. 05-524-66 Indholdsfortegnelse Cirkulære Indledning...3 Bemærkninger til aftalens enkelte

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1

Aftale om fravær af familiemæssige årsager O.18 06/2019 Side 1 Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Forhandlingsfællesskabet Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING... 4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser... 5 1. Hvem er omfattet af aftalen... 5

Læs mere

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Falckreddernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN CHAUFFØRERNES FAGFORENING Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt...

Læs mere

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011

VEJLEDNING HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 VEJLEDNING POST DANMARK A/S PERSONALE DATO 11. FEBRUAR 2011 HÅNDTERING AF BARSEL OG ADOPTION SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING 3 2. REGELSÆT 3 2.1 Personkreds 4 2.2 Karenstid 4 3. GRAVIDITETSORLOV

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2003 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne indgik den 2.

Læs mere

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel

fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel fremtiden starter her... Gode råd om... Barsel INDHOLD Orlovsperioder 3 Forlodsret til faren 4 Forlængelse af forældreorlov 5 Udskydelse af forældreorlov 6 Genoptagelse af arbejdet under orloven 6 Varslingsregler

Læs mere

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn.

Aftalen samt protokollatet vil snarest muligt blive udsendt til KLs samlemapper og blive indsat i NetInfo-serien på FK Løn. Løn- og Personalenyt Orienteringsbrev nr. 2002:11 / 28. juni 2002 Aftale om fravær af familiemæssige årsager (barselsaftalen) ved O.2002 1. Indledning Aftale om fravær af familiemæssige årsager er forhandlet,

Læs mere

Familiedirektoratet s Barselsorlov

Familiedirektoratet s Barselsorlov Familiedirektoratet s Barselsorlov namminersornerullutik oqartussat grønlands hjemmestyre Ilaqutariinnermut Pisortaqarfik Familiedirektoratet Indholdsfortegnelse Orlov ved graviditet og fødsel 5 Hvem har

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL 1. INDLEDENDE BESTEMMELSER...

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner,

Vejledning om. Aftale om fravær af familiemæssige årsager. Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, Vejledning om Aftale om fravær af familiemæssige årsager Barselsorlov, adoption, omsorgsdage og andet fravær for ansatte i kommuner, 2 Forord Aftalen om fravær af familiemæssige årsager blev ændret ved

Læs mere

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?...

Retten til fravær Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel? Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... Indhold Retten til fravær... 2 Hvor meget orlov kan forældre holde ved graviditet og fødsel?... 2 Kan en medarbejder forlænge sin orlov?... 3 Kan en medarbejder udskyde en del af sin orlov?... 3 Kan en

Læs mere

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning. Juni 2007

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning. Juni 2007 PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning Juni 2007 Barselsvejledning Juni 2007 Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg (CFU) Barselsvejledning Udgivet

Læs mere

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel

7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel HR Jura Forlaget Andersen 7.1 Fravær i forbindelse med graviditet og barsel Af advokat Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel - angående hvad en medarbejder har ret til

Læs mere

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage

Cirkulære om. Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om Barsel, adoption og omsorgsdage 2002 1 Cirkulære om barsel, adoption og omsorgsdage (Til samtlige ministerier mv.) Indledning 1. Finansministeriet og centralorganisationerne har den 2. juli

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Amtsrådsforeningen Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2005 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning PERSONALESTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Maj 2009 Barselsvejledning Udgivet maj 2009 Udgivet af Personalestyrelsen Publikationen er udelukkende

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale Aftalen

Læs mere

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER

Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET PROTOKOLLAT TIL AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER Side 2 Indholdsfortegnelse Side 1. ORLOV EFTER DEN 14. UGE EFTER FØDSLEN (FORÆLDREORLOV)

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 9 2.1. GENERELT... 9 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Ansatte på vaskerier Rettigheder og pligter ved graviditet og barsel 3F TRANSPORTGRUPPEN Indhold Rettigheder er ikke en gave fra himlen... side 5 Indviklet puslespil... side 6 Oversigt... side 7 Før fødslen

Læs mere

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel

Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Byggegruppen barselspjece 2018_højformat.qxp_Layout 1 01/08/2018 14.57 Side 1 Bygningsarbejdernes rettigheder og pligter ved graviditet og barsel Fagligt Fælles Forbund Byggegruppen / maj 2018 En gennemgang

Læs mere

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v.

7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. HR Jura Forlaget Andersen 7.3 Medarbejders ret til løn/dagpenge m.v. Af advokatfuldmægtig Miriam Michaelsen, MAQS Law Firm mim@dk.maqs.com Indhold Denne artikel angående hvornår medarbejderen har ret til

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området 6. udgave 1. DECEMBER 2008 0. OM DENNE VEJLEDNING... 5 1. INDLEDNING... 6 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 8 2.1. GENERELT... 8 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge

FORBUND. Far, mor og barn. Barselsorlov med løn/dagpenge FORBUND Far, mor og barn Barselsorlov med løn/dagpenge Indhold Forord 3 Den fleksible barselsorlov 4 Løn og dagpengeklippekort 4 Barselsaftale, overenskomst eller lov? 6 Den første tid inden fødslen og

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Aftale om fravær af familiemæssige årsager Aftale om fravær af familiemæssige årsager KL Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte Side 1 Indholdsfortegnelse Side INDLEDNING...4 Side 2 Kapitel 1. Indledende bestemmelser...5 1. Hvem er omfattet

Læs mere

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003

Finansministeriet Centralorganisationernes Personalestyrelsen Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 Finansministeriet Personalestyrelsen Centralorganisationernes Fællesudvalg BARSELSVEJLEDNING AUGUST 2003 BARSELSVEJLEDNING August 2003 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 4,

Læs mere

Når du skal have barn

Når du skal have barn Når du skal have barn Når du venter barn, er der mange praktiske ting, som skal overvejes. Du skal som kommende forældre bl.a. begynde at overveje, hvordan du vil holde barsel. Er du ansat på en overenskomst,

Læs mere

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN SUNDHEDSKARTELLET Protokollat til aftale om fravær af familiemæssige årsager For fødsler/modtagelse før den 1. april 2008, gælder de hidtidige bestemmelser for så vidt

Læs mere

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3.

Læs mere om udgivelsen på shop.karnovgroup.dk. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup. Barselsregler. fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge. 3. Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave Agnete Lied Andersen & Mads Krarup Barselsregler fleksibilitet, fravær og barselsdagpenge 3. udgave/1.

Læs mere

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder

Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder Gravid i malerfaget Dine rettigheder som kommende forælder STORT TILLYKKE Først og fremmest tillykke med, at du skal være forælder. Vi har samlet de vigtigste regler om barsel, udbetaling af dagpenge ved

Læs mere

Barselsorlov. rettigheder og pligter

Barselsorlov. rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Barselsorlov - rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Schultz Grafisk Layout: LO s grafiske værksted ISBN: 87-7735-648-9 LO-varenr.: 4128

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens

TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens TILLYKKE MED DEN LILLE Få hurtigt overblik over jeres ret til orlov, når I skal være forældre og over jeres ekstra fordele med industriens overenskomster. 52 UGERS ORLOV Loven om barsel giver forældre

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere som er funktionærer, men som ikke er omfattet af en overenskomst 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E. barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold Far, mor og barn barsels med løn/dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår kommunalt/ regionalt ansattes smuligheder

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN FORHANDLINGSFÆLLESSKABET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER **NYT** = Nyt i forhold til tidligere gældende aftale **NYT** med virkning fra dato = Hvis

Læs mere

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området

Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Vejledning om barsel, adoption m.v. på AC-området Januar 2006 4. udgave 0. OM DENNE VEJLEDNING... 4 1. INDLEDNING... 5 2. RET TIL FRAVÆR OG DAGPENGE... 6 2.1. GENERELT... 6 2.2. FORLÆNGELSE AF ORLOVEN...

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

Øremærkning af barselsorlov til mænd

Øremærkning af barselsorlov til mænd Øremærkning af barselsorlov til mænd 07-0988 - SIKO - 02.07.2010 Kontakt: Signe Kofoed - siko@ftf.dk - Tlf: 3336 8844 Langt det meste af barselsorloven holdes af moderen. Selvom forældrene frit kan fordele

Læs mere

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster

Tillykke. med den lille. Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Industriens overenskomster Tillykke med den lille Få styr på: Regler om orlov, når du får børn Dine fordele med Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller udskudt orlov 8 Dine pligter orienter din arbejdsgiver

Læs mere

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN

11.09.2 Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN Side 1 REGIONERNES LØNNINGS- OG TAKSTNÆVN KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE AKADEMIKERNE FOA - FAG OG ARBEJDE SUNDHEDSKARTELLET AFTALE OM FRAVÆR AF FAMILIEMÆSSIGE ÅRSAGER = Nyt i forhold til

Læs mere

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F

Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F Vejledning om betaling under barsel mv. for medarbejdere omfattet af hovedoverenskomsten mellem HORESTA Arbejdsgiver og 3F 1. Orlovsperioder i forbindelse med fødsel i henhold til barselsloven Orlovsperioder

Læs mere

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid

Graviditet & Barsel. Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Graviditet & Barsel Værd at vide når studie og børn skal hænge sammen efter du er blevet gravid Layout: Morten Andresen København, september 2007 Indholdsfortegnelse Forord...5 Generelle regler om barselsorlov...6

Læs mere

Kvikvejledning om barsel

Kvikvejledning om barsel April 2015 Kvikvejledning om barsel Orlovstyper og ret til fravær, løn, dagpenge, pension og ferie under barselsorlov for ansatte, omfattet af den statslige barselsaftale Denne kvikudgave af Moderniseringsstyrelsens

Læs mere

Barsel, adoption og omsorgsdage

Barsel, adoption og omsorgsdage Cirkulære om aftale om Barsel, adoption og omsorgsdage 2015 Cirkulære af 12. august 2015 Modst. nr. 036-15 J.nr. 2015-1734-0013 Generelle bemærkninger... 5 Ikrafttræden... 6 Kapitel 1. Aftalens område...

Læs mere

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning

MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG. Barselsvejledning MODERNISERINGSSTYRELSEN CENTRALORGANISATIONERNES FÆLLESUDVALG Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning April 2012 Barselsvejledning Udgivet april 2012 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen og Centralorganisationernes

Læs mere

TILLYKKE MED DEN LILLE

TILLYKKE MED DEN LILLE TILLYKKE MED DEN LILLE Få styr på regler om orlov, når du får børn. Dine fordele med Industriens overenskomster BARSEL DANSK METAL 1 Indhold 5 Dine rettigheder og fordele 6 52 s orlov 7 Ekstra orlov eller

Læs mere

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl.

Barselorlov. Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barselorlov Retningslinjer for ledige, studerende, nyuddannede m.fl. Barseldagpenge Barselloven giver dig mulighed for at stykke din orlov sammen på mange forskellige måder. Da reglerne om barseldagpenge

Læs mere

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele

Værd at vide om Barsel. læs mere om Dine rettigheder og fordele Værd at vide om Barsel læs mere om Dine rettigheder og fordele I denne pjece vil du få de vigtigste regler for udbetaling af barselsdagpenge samt ret til frihed i forbindelse med barsel/forældreorlov.

Læs mere

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager

Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Administrationsgrundlag af den 1. juli 2002 0.0.0.0 Side 1 Protokollat om: Aftale om fravær af familiemæssige årsager Protokollatet er gældende til og med den 25. juni 20031, hvorefter det ophæves. Ansatte

Læs mere

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n

Et nyt arbejdsliv. O r l ov til børnepasning. A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Et nyt arbejdsliv O r l ov til børnepasning A r b e j d s m a r k e d s t y r e l s e n Orlov til børnepasning Orlov til børnepasning giver forældre til børn under 9 år mulighed for at få orlov i en periode

Læs mere

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008

Aftale om fravær af familiemæssige årsager. pr. 1. april 2008 KL henholdsvis RLTN (Danske Regioner) Kommunale Tjenestemænd og overenskomstansatte Aftale om fravær af familiemæssige årsager pr. 1. april 2008 med KTO s kommentarer 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord...

Læs mere

PLS vejleder om: BARSEL

PLS vejleder om: BARSEL PLS vejleder om: BARSEL PLS Pædagogstuderendes PLS Pædagogstuderendes Landssammenslutning Landssammenslutning Bredgade 25 X Bredgade 1260 København 25 X 1260 K København Tlf 3546 5880 K Tlf pls@pls.dk

Læs mere

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption

Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Inatsisartutlov nr. 14 af 7. december 2009 om orlov og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Kapitel 1 Formål 1. Formålet med denne lov er at sikre forældre ret til orlov i forbindelse med graviditet,

Læs mere

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk

Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk Landstingsforordning nr. 12 af 31. oktober 1996 om orlov, m.v. og dagpenge ved graviditet, barsel og adoption Historisk I medfør af 2 i lov nr. 580 af 29. november 1978, om Arbejds og Socialvæsenet i Grønland

Læs mere

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne

Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne Overenskomst 2014 mellem Socialdemokraternes Folketingsgruppe på Christiansborg og Akademikerorganisationerne 1 Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Lønbestemmelse... 3 3 Pension... 3 4 Arbejdstid...

Læs mere

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge

Far, mor og barn barselsorlov med løn/dagpenge Far, mor og barn F O A F A G O G A R B E J D E barsels med løn/dagpenge Indhold: Far, mor og barn barsels med dagpenge er udgivet af FOA Fag og. Pjecen gennemgår amts/kommunalt ansattes smuligheder med

Læs mere

Barselsorlov. Rettigheder og pligter

Barselsorlov. Rettigheder og pligter Barselsorlov Rettigheder og pligter Barselsorlov rettigheder og pligter Udgivet af Landsorganisationen i Danmark Tryk: Silkeborg Bogtryk Layout: LO s grafiske værksted Foto: Scanpix ISBN: 978-87-7735-861-6

Læs mere

Fravær af familiemæssige årsager

Fravær af familiemæssige årsager aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 det regionale område Regionernes Lønnings - og Takstnævn Sundhedskartellet Aftale om Fravær af familiemæssige årsager 2008 Med Sundhedskartellets kommentarer

Læs mere