Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet"

Transkript

1 Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet Kapitel 1 Adfærd Afsnit I Ro og orden 1. Kollegianerne skal tilstræbe at der hersker god ro og orden på kollegiet. Stk. 2. Bevidst støjende eller chikanerende adfærd er ikke tilladt. Stk. 3. Kollegianerne skal tage hensyn til hinanden, herunder respektere de øvrige kollegianeres krav på læse- og nattero, samt lyst til fest og musik i et rimeligt omfang. 2. Enhver kollegianer skal efterkomme forskrifter, der måtte blive givet af kollegiets bestyrelse, beboermøde, beboerråd, inspektør, 8-udvalg eller den relevante udvalgsformand. 3. I forbindelse med kollegiets eksamensperioder, vejer hensynet til øvrige kollegianere specielt tungt. Alle fester skal afholdes i kollegiets kælderbar, Falladen, og musik skal afspilles uden gene for de øvrige kollegianere. Stk. 2. Kollegiets eksamensperioder er som udgangspunkt maj-juni og december-januar. De præcise datoer og undtagelser herfra fastsættes pr. mail af beboerrådets formand. Afsnit II Gæster 4. Den enkelte kollegianer hæfter for adfærd og skader forsaget af dennes gæster. Afsnit III Benyttelse 5. Kollegianerne må ikke have børn boende. 6. Kollegianerne må ikke holde husdyr, akvariefisk undtaget. 7. Der må ikke laves mad på enkeltværelserne. Kollegianerne der bor på disse værelser henvises til fælleskøkkenerne. 8. Kollegianerne må ikke installere køleskab, fryser, ovn, vaskemaskine, varmeovn/-blæser, komfur eller lignende i hverken lejlighederne eller på enkeltværelserne. På enkeltværelserne må der ligeledes ikke opsættes elkedel, kaffemaskine, mikroovn, riskoger eller lignende apparater. 9. Der må ikke opsættes altankasser, paraboler og andet på kollegiets facade, vinduer og karme. 10. Kollegianerne må ikke opbevare fyrværkeri i ulovlige mængder, sprængstof, ulovlige genstande eller andre genstande, der kan være forbundet med umiddelbar fare. 11. Fra det øjeblik kollegianeren får overdraget sin nøgle af inspektøren og indtil inspektøren atter har modtaget nøglen, er kollegianeren alene ansvarligt for sit værelse med indbo. Han/hun er derfor pligtig til at erstatte eller godtgøre enhver skade som ikke kan tilskrives normalt slid eller ælde, eller skader annonceret ved indflytning. 12. Der må ikke anbringes søm, skruer, tegnestifter eller lignende i vægge, døre eller dørkarme. Til opsætning af billeder eller plakater må ikke anvendes lim eller tape. Anvend istedet de opsatte skinner på væggene. 13. Beboerrådet betaler hvad det koster at reparere værelses- eller køkken- yderdøre ud over kr. 750, såfremt hærværksmanden ikke findes. Beløb indtil kr. 750 betales af den beboer/det køkken hvortil døren hører. 14. Fremleje kan alene ske efter forudgående godkendelse fra bestyrelsen på kollegiet. Fremleje foregår på kollegiet gennem den til enhver tid udpegede fremlejemand, der kan oplyse nærmere om reglerne for fremleje.

2 Kapitel 2 Fællesarealer, -faciliteter og -inventar. Med fællesarealer menes: gange, trapper, udendørsarealer, cykelkælder og cykelskure Med fællesfaciliteter menes: musikrum, multisportsbane, vaskekælder, billardrum, bordtennisrum, sportsrum, kanoer, kajakker og Falladen. Afsnit I Adfærd 15. Der skal opretholdes orden på/ved alle fællesarealer. Brug af fællesarealer og inventar skal ske uden gene for de øvrige kollegianere. 16. Generelt gælder følgende for brug af alle fællesfaciliteter, dog med undtagelse af Falladen (se afsnit VII); Stk. 2. Fællesfaciliteterne må kun benyttes i reserverbare perioder. Stk. 3. Der indskærpes at man kun reserverer den tid man er sikker på at ville bruge. Stk. 4. Såfremt en facilitet ikke er benyttet inden 10 minutter efter den reserverede periodes begyndelse, er enhver anden kollegianer berettiget til at benytte den pågældende facilitet i det omhandlede tidsrum dvs. i hele den reserverede periode. Man skal da ændre reservationen til sig eget værelsesnummer. Stk. 5. Inden man tager en fællesfacilitet i brug (ang. Vask se Stk. 6.) skal enhver forvoldt skade meddeles den udvalgsformand hvorunder faciliteten hører, eller et beboerrådsmedlem. I modsat fald kan man selv blive gjort ansvarlig. Stk. 6. For vaskemaskiner mv. underrettes inspektøren straks om enhver uregelmæssighed. Uden for arbejdstid lægges en besked i inspektørens postkasse ved kontoret eller der sendes en Kollegianeren eller kollegianerne skal afholde omkostninger til reparation eller erstatning af beskadigede bygningsdele, inventar eller udstyr på fællesarealerne, hvis skaden skyldes kollegianerens eller kollegianernes adfærd eller undladelse. 18. Gange, brandtrapper og branddøre må ikke være helt eller delvist spærret af møbler, cykler, fodtøj, tørrestativer eller andre genstande. 19. Rygning er forbudt på alle indendørs fællesarealer og fællesfaciliteter. 20. Kollegianerne skal påse, at brandmateriel, såsom skumslukkere, brandslanger, røgalarmer, brandalarmer og branddøre, ikke udsættes for misbrug, skade eller deaktivering. Opdager kollegianeren, at brandmateriellet ikke er funktionsdygtigt, skal kollegianeren meddele dette til inspektøren eller en anden ansvarlig person med henblik på udbedring af materiellet. Udøvelse af misbrug eller skade på brandmateriel anses som en grov overtrædelse af husordenen. 21. Fælles for alle aktiviteter betales der depositum til det respektive udvalg for lån af nøgle. Nøgleindehaver er økonomisk ansvarlig for skader der er forvoldt af ham/hende selv eller personer som har lånt hans/hendes nøgle. 22. Opslagstavlen på hovedtrappen mærket rådstavle er forbeholdt beboerrådet, kollegianerforeningen og meddelelser fra diverse udvalg. 23. Før afholdelse af udendørs fester underrettes kollegiets naboer om, at der vil blive støjet på dagen for festens afholdelse. Stk. 2. Ved støjende indendørsfester holdes vinduer lukket. Afsnit II Billardrum 24. Alle medlemmer af kollegianerforeningen kan få adgang til billardrummet ved at henvende sig til en poolnøgleperson og låne en nøgle, mod aflevering af billed-id.

3 25. Billardrummet må benyttes i følgende tidsrum: Mandag til torsdag Kl. 10:00 21:00 Fredag Kl. 10:00 22:30 Lørdag Kl. 12:00 24:00 Søndag Kl. 12:00 21:00 Stk. 2. Billardrummet skal være aflåst og må ikke benyttes i kollegiets eksamensperiode, se 3. Stk.2. Stk. 3. Sportsudvalget kan, aflåse rummet ved fest i Falladen. Stk. 4. Overtrædelse af åbningstider betragtes som en overtrædelse af Ved manglende tilbagelevering af nøglen til rummet, kan sportsudvalget give brugeren karantæne fra rummet i 1 måned. Stk. 2. Ved gentagne overtrædelser, kan karantænen forlænges indtil 6 måneder. Afsnit III Kano- og kajakudstyr 27. Udstyret skal reserveres før brug. 28. Udstyret må kun benyttes i den af de danske roklubber definerede sommerperiode. 29. Det er ikke tilladt at reservere udstyret i mere end 48 timer ad gangen. 30. Afgangen skal ske i Bagsværd sø eller Lyngby sø. Afsnit IV Multisportsbane 31. Alle medlemmer af kollegianerforeningen kan få adgang til multisportsbanen. 32. Multisportsbanen må benyttes efter først til mølle-princippet i følgende tidsrum: Mandag til torsdag Kl. 10:00 21:00 Fredag og lørdag Kl. 10:00 22:30 Søndag Kl. 12:00 21:00 Stk. 2. Benyttelse af multisportsbanen uden for de i 32 Stk. 1. nævnte tidspunkter betragtes som et brud på 1. Stk. 3. Benyttelse af multisportsbanen skal ske under hensyntagen til kollegiets naboer. Afsnit V Musikrum 33. Alle medlemmer af kollegianerforeningen kan få adgang til musikrummet ved at henvende sig til et medlem af musikudvalget og modtage en nøgle. Stk. 2. Der opkræves et depositum på 100 kr. pr. nøgle. Stk. 3. Hvis personen ikke tilbageleverer nøglen ved udmeldelse af kollegianerforeningen, tilfalder depositummet udvalget. 34. Musikrummet må benyttes i følgende tidsrum: Søndag til torsdag Kl. 10:00 21:00 Fredag og lørdag Kl. 10:00 22:00 Stk. 2. Musikrummet skal være aflåst og må ikke benyttes under kollegiets eksamensperioder. Stk. 3. Overtrædelse af åbningstider betragtes som en overtrædelse af 1.

4 Stk. 4. I særlige tilfælde kan beboerrådet, i samråd med musikrummets overboer, dispensere fra 34. Stk. 1 og Stk. 2. Afsnit VI Bordtennisrummet 35. I Falladens åbningstid har Falladen råderet over bordtennisrummet, hvorfor det ikke er tilladt at indtage medbragte drikkevarer i bordtennisrummet i dette tidsrum. 36. Holdes der fest i bordtennisrummet, skal rummet rengøres senest dagen efter festen. 37. Ved brug af bordtennisrummet skal der tages hensyn til de ovenboende. Stk. 2. Bordtennisudstyret må benyttes i følgende tidsrum: Mandag til torsdag Kl. 10:00 21:00 Fredag Kl. 10:00 22:30 Lørdag Kl. 12:00 24:00 Søndag Kl. 12:00 21:00 Stk. 3. Såfremt Falladen skal bruge bordtennisrummet, har Falladen førsteret. 38. Alle medlemmer af kollegianerforeningen kan få adgang til bordtennisudstyret ved at henvende sig til et medlem af sportsudvalget og modtage en nøgle. Stk. 2. Der opkræves et depositum på 100 kr. pr. nøgle. Stk. 3. Hvis personen ikke tilbageleverer nøglen ved udmeldelse af kollegianerforeningen, tilfalder depositummet udvalget. Afsnit VII Falladen Del 1 - Åbningstider 39. Alle kan benytte Falladen i åbningstiden. 40. Alle medlemmer af kollegianerforeningen kan blive medlem af Falladeudvalget. 41. En fra Falladens bestyrelse er bestyrer (i henhold til Bekendtgørelse af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. af 18/01/ a). 42. Falladen har normalt åbent tirsdag fra kl til oftes kl og lørdag fra kl Stk. 2. Åbningsdagen i ugen kan ændres til en anden, såfremt det annonceres på kollegiet senest en uge i forvejen. Stk. 3. Åbningstidspunktet kan ændres, såfremt det annonceres på kollegiet senest en uge i forvejen. Stk. 4. I kollegiets eksamensperiode (jf. 3 Stk. 2.) er der kun åbent lørdag fra kl Del 2 - Lydniveau 43. I samråd med køkken N er der fundet passende lydniveauer, til hhv. tirsdags- og lørdagsåbning. Disse skal til enhver tid overholdes. Stk. 2. Ved tirsdagsåbning, samt lørdag efter kl , spilles der på det laveste niveau (tirsdagsniveau). Stk. 3. I kollegiets eksamensperiode (jf. 3 Stk. 2.) skal lydniveauet holdes på tirsdagsniveau hele aftenen. Del 3- Lån og leje 44. Lån og leje skal til enhver tid følge Falladens fastsatte regler omkring dette.

5 Del 4 - Ædruansvarlig 45. Der skal til enhver tid være en ædruansvarlig som opholder sig på Kollegiet i Falladens åbningstid Stk. 2. Den ædruansvarlige vagt skal være aftalt før åbning af Falladen og den ædruansvarlige skal melde sig i Falladen 5 min. før åbning. Stk. 3. Den ædruansvarlige har vagt til Falladens døre lukker. Herefter gælder kun husordenen. Stk. 4. Den ædruansvarlige skal være upåvirket af alkohol og euforisende stoffer i hele Falladens åbningstid. Stk. 5. Den ædruansvarlige skal være en person fra Falladen, Rådet eller 8-udvalget 46. En tender kan til enhver tid kontakte den ædruansvarlige og denne skal straks indfinde sig i Falladen. 47. Skulle der opstå en uventet nødsituation som betyder at den ædruansvarlige må forlade kollegiet, må dette ikke ske før der findes en stedfortræder som opfylder 45 stk. 4. Dette skal meddeles tenderne. Stk. 2. Er det ikke muligt at finde en stedfortræder skal tenderne meddeles at Falladen skal lukke. 48. Den ædruansvarlige har til opgave at bistå tenderne i nødsituationer og derved opretholde ro og orden. 49. Hvis en situation opstår som påkræver at den ædruansvarlige tilkaldes, skal tenderne til enhver tid følge den ædruansvarliges anvisninger. 50. Den ædruansvarlige står som hovedregel for at tilkalde politiet Afsnit VIII Symaskine 51. Symaskinen udlånes i perioder af 24 timer. Symaskinen kan kun reserveres for én periode af gangen. Først når denne periode er påbegyndt kan en ny reserveres af samme låner. Stk. 2. Ved lån betales kr. 100 i depositum. Depositum tilfalder symaskinekøkkenet hvis maskinen ikke leveres tilbage rettidigt. Tvivlstilfælde afgøres i første instans af beboerrådet. Stk. 3. Låneren kan gøres erstatningspligtig ved uforsvarlig behandling af maskinen. Dette afgøres i første instans af beboerrådet. Stk. 4. Symaskinekøkkenet skal på valg på ordinært beboermøde, såfremt symaskinekøkkenet eller et andet køkken anmoder herom. Afsnit IX Vaskekælderen 52. Der må maksimalt reserveres 12 timer pr. 14 dage pr. person. Udnyttelsen af reserverede perioder er underlagt 16 Stk Er tøjet færdigvasket, har enhver lov at tage det ud og anvende maskinen selv om perioden ikke er udløbet, forudsat tøjet lægges forsigtigt i en kurv. 54. Er maskinen i gang når den periode man selv har reserveret påbegyndes, er man berettiget til at standse maskinen, lægge tøjet i en kurv, og selv tage maskinen i brug. 55. Ved brug af 2 eller flere maskiner har man i den efterfølgende time ret til at bruge 1 tørretumbler pr. to maskiner. Stk. 2. Er en tørretumbler ikke taget i brug 10 minutter inde i den i 55 Stk. 1 omtalte time, er enhver anden kollegianer berettiget til at benytte den. Afsnit X Kælderskabe 56. Hvert køkken har rådighed over de kælderskabe, der er markeret med det pågældende køkkens bogstav. Stk. 2. Det enkelte køkken administrerer selv fordelingen af de til køkkenet hørende skabe.

6 57. Hvis et køkken mener at der er et eller flere af køkkenets kælderskabe der benyttes uretmæssigt, kan køkkenet afholde en kælderskabsrazzia. Denne skal varsles 4 uger i forvejen ved opslag på opslagstavler samt via mail til info-listen. Afsnit XI Parkering og cykelskure 58. Parkering af cykler, knallerter, biler og motorcykler må alene ske på de hertil indrettede eller afmærkede arealer. 59. Hver kollegianer må have netop én brugbar cykel stående i cykelskurene. Stk. 2. I specielle tilfælde kan Trafikudvalgets formand give dispensation fra denne regel. 60. Cykler der ikke er i en brugbar stand kan efter varsel på mindst seks uger fjernes af Trafikudvalget. Stk. 2. Til cykler der ikke er i en brugbar stand regnes cykler der mangler styret, ét eller begge hjul og/eller kæden samt cykler med mindst ét hjul der er så deformeret at man ikke kan køre på cyklen. Stk. 3. Trafikudvalget udfører efter behov cykeloprydninger, hvor kollegiets udendørs arealer gennemses og fundne cykler der ikke er i en brugbar stand (jf. Stk. 2) fjernes. Stk. 4. Cykeloprydninger efter Stk. 3 meddeles med varsel på mindst seks uger ved opslag på rådstavlen og via mail til info-listen. 61. Trafikudvalget udfører, med mindst seks ugers varsel, mindst én cykelrazzia om året. Ved en cykelrazzia fjernes cykler der ikke er i brugbar stand if. 60 Stk. 2 og brugbare cykler der ikke er markeret efter Trafikudvalgets anvisninger. Stk. 2. Cykelrazziaer meddeles med varsel på mindst seks uger ved opslag på rådstavlen og på alle køkkendøre samt via mail til info-listen. Kapitel 3 Køkkener 62. De enkelte køkkener kan på et køkkenmøde vedtage egne retningslinier for brug af køkkenet såfremt det ikke er modstridende husordenen. Stk. 2. Rygning på køkkenerne er som udgangspunkt ikke tilladt, dog kan et køkken vælge at tillade rygning på køkkenet, såfremt det besluttes enstemmigt på et køkkenmøde. 63. Alle med nøgle til køkkenet hæfter solidarisk for det til køkkenet hørende inventar. Dog tages der forbehold for normal slid og ælde. 64. Rengøringspersonalet skal kunne komme til på køkkenerne mellem kl. 9 og kl. 12. Kapitel 4 Klager og advarsler Afsnit I Klageorgan 65. Såfremt en kollegianer overtræder husordenen eller i øvrigt er til gene for andre kollegianere, kan der klages over kollegianeren til beboerrådet. Beboerrådet kan vælge at søge klagemålet løst selv, eller inddrage Polyteknisk Kollegie Selskab, bestyrelsen for kollegiet eller Kollegie Konsulent Ordningen (KKO). 66. Klagen skal være skriftlig og underskrevet af samtlige klagere. Beboerrådet skal give den kollegianer der klages over, en rimelig frist til at kommentere klagen. Stk. 2. Beboerrådet skal tilstræbe at enhver klage behandles senest 1 måned efter beboerrådet har modtaget denne. 67. Mener en kollegianer at en eller flere kollegianere overtræder husordenen, kan kollegianeren indkalde en person fra 8-udvalget ( 8-person) som tredjemand. 8-personen kan desuden yde bistand i det omfang det skønnes nødvendigt, i henhold til 8-udvalgets regler.

7 Afsnit II Advarsler 68. Såfremt beboerrådet finder, at den pågældende kollegianer har overtrådt husordenen eller i øvrigt været til gene for andre kollegianere, kan beboerrådet indstille for kollegiets bestyrelse, at denne giver kollegianeren en skriftlig advarsel. Beboerrådet og kollegiets bestyrelse skal overfor den anklagede begrunde advarslen. Stk. 2. Beboerrådet har en frist på 14 dage til at indstille kollegianeren til en advarsel. Denne frist regnes fra det beboerrådsmøde hvorpå klagen er behandlet. Afsnit III Opsigelse Ophævelse 69. Beboerrådet kan indstille til kollegiets bestyrelse, at den pågældende kollegianers lejemål opsiges med forskriftsmæssigt varsel, såfremt en kollegianer har modtaget tre (3) advarsler eller groft har overtrådt husorden. 70. I særligt grove tilfælde, som hvor kollegianeren har været til fare eller væsentlig gene for andre kollegianere (f.eks. vold eller groft hærværk), kan lejemålet ophæves med øjeblikkelig virkning. Afsnit IV Tavshedspligt 71. Under og efter hele sagsforløbet har beboerrådet tavshedspligt. Afsnit V Afbrydelse af klageprocedure 72. Hvis klageren og den anklagede indbyrdes afklarer klagemålet kan klageproceduren afbrydes. Kapitel 5 Netværk Afsnit I Netværket 73. På kollegiet er der etableret et computernetværk (netværket). Netværket er tilsluttet et datanetværk (K- Net). Via K-Net har kollegianeren adgang til internettet. 74. Adgang til netværket er forbeholdt kollegianere, som har underskrevet en brugererklæring. Afsnit II Ansvar 75. Benyttelsen af netværket sker på brugerens eget ansvar. 76. Kollegiet, dets bestyrelse, beboerråd og netværksgruppen kan ikke gøres erstatningsansvarlig for forhold vedrørende netværkets oppetid, funktionalitet, hastighed eller for oplysninger/indhold modtaget og sent via netværket. Afsnit III Frakobling 77. I særskilte brugererklæringer forpligter brugerne sig til at overholde gældende lovgivning samt de i brugererklæringen og denne husorden fastsatte retningslinjer for brug af netværket. Såfremt brugeren overtræder gældende lovgivning eller retningslinjer for brugen af netværket fastsat i husorden eller brugererklæringen, kan netværksgruppen bestemme, at den pågældende bruger skal frakobles netværket. 78. Såfremt frakobling baserer sig på, at brugeren ved brug af netværket har overtråd gældende lovgivning eller retningslinjer i husorden/brugererklæringen, skal brugeren skriftligt orienteres om årsagen til den påtænkte frakobling. Sammen med brevet skal der fremlægges dokumentation for den angivelige retsstridige eller krænkende adfærd og/eller benyttelse. Brugeren gives en frist på 7 dage til at

8 kommentere det tilsendte materiale. Netværksgruppen beslutter herefter, hvorvidt der skal foretages frakobling. 79. Såfremt netværksgruppen finder, at den skete overtrædelse er af særlig grov karakter eller en bruger er til stor gene for de øvrige brugere (f.eks. virus), kan netværksgruppen bestemme at der skal ske frakobling med øjeblikkelig virkning. Brugeren skal i så tilfælde orienteres i henhold til Brugeren kan klage over netværksgruppens beslutning om frakobling til beboerrådet. Beboerrådet kan bestemme, at klagen skal have opsættende virkning. Kapitel 6 Vedtagelse og ændring Afsnit I Vedtagelse 81. Denne husorden er vedtaget af beboermødet for kollegiet d. 5. april Afsnit II Ændring 82. Forslag til ændringer af husordenen indgives til beboerrådet, der herefter indstiller forslaget til afstemning på førstkommende beboermøde. 83. Vedtagelse af ændringer afgøres ved simpelt relativt flertal blandt de fremmødte kollegianere på beboermødet.

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Ørestad

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Ørestad HUSORDEN Bikuben Kollegiet Ørestad Revideret September 2014 Indholdsfortegnelse HUSORDEN... 1 BIKUBEN KOLLEGIET ØRESTAD... 1 1. ADFÆRD... 3 1.1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.2. RO OG ORDEN...3 1.3. FÆLLESAREALER

Læs mere

HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK- 8260 Viby J

HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK- 8260 Viby J HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK- 8260 Viby J 1. Generelt 1.1.Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL Boligforeningen Vesterport Afd. 4 MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken. I dette hæfte gives en kort beskrivelse af afdeling 4, dens muligheder

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8.

Husorden. For. Sjællandshuse. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3001-2 Sjællandshuse Godkendt på afdelingsmødet den 8. For Sjællandshuse Samvirkende Boligselskaber E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 6 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I

Læs mere

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB

ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Afd. 4 Oxholmsvej 2-40 ARBEJDERNES BOLIGSELSKAB Husorden regler for Afd. 4 - OXHOLMSVEJ. 1. Miljø. Enhver beboer anmodes om at medvirke til et godt miljø, d.v.s. i egen interesse at overholde nedennævnte

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Vejledning i brug af Kollegienettet

Vejledning i brug af Kollegienettet Vejledning i brug af Kollegienettet Del I - Sådan tilsluttes din computer til netværket/internettet - side 2 Del II - Vejledning for intranetog internetadgang - side 16 Del III - Regler for Intranetog

Læs mere

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE. Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Du kan leje en sognegård SOGNEGÅRDE Adresser, regler, faciliteter og priser 2014 TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR Indhold Gimsing Sognegård... 3 Hjerm Sognegård... 4 Humlum Sognegård... 5 Langhøj Sognegård...

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

Spørgsmål og svar i Vesterbo

Spørgsmål og svar i Vesterbo Spørgsmål og svar i Vesterbo Kære beboer august 2007 Her har vi samlet en række spørgsmål og svar, der handler om dagligdagen i Vesterbo. Det er spørgsmål, som både ejendomsfunktionærerne og afdelingsbestyrelsen

Læs mere

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21

Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 Husorden for Teglværkshavnen Peter Holms Vej 18 20, 11 13 og 19 21 November 2011 November 2011 Husorden mv. GENERELT Som beboer i Teglværkshavnen er du og din familie blevet en del af en boligafdeling

Læs mere

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

December 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C December 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 00 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39. Ranunkelvej 241-323 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 39 Ranunkelvej 241-323 Hver boligorganisationsafdeling har sit eget husordensreglement. Det er beboerne der på et afdelingsmøde bestemmer hvad det skal indeholde, dog er

Læs mere

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning

Indhold Boligen Området Husorden Til-/fraflytning Indhold Boligen... 2 Afløb/toilet:... 2 Akutte skader:... 2 Antenne:... 2 Hvidevarer:... 2 Nøgler og låse:... 2 Skure:... 2 Særlige aftaler:... 3 Udluftning:... 3 Vandlåse:... 3 Vedligeholdelse af have:...

Læs mere

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

Februar 2014. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion Februar 2014 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

om at klage sådan skal du gøre

om at klage sådan skal du gøre om at klage sådan skal du gøre 02 om Om at klage Heldigvis lever de fleste beboere i fsb fredeligt side om side. Heldigvis tager de fleste hensyn til naboen på den anden side af væggen. Og heldigvis kan

Læs mere

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV

HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV August 2015 HUSORDEN FOR AFD. 09 DIGTERPARKEN IV I et alment familieboligområde lever mange mennesker forholdsvis tæt sammen. Det er derfor nødvendigt at efterleve givne retningslinier og regler for ikke

Læs mere

Husorden for Kollegiegården

Husorden for Kollegiegården Husorden for Kollegiegården Generel husorden 1. Kollegianere skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere. 2. Radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende må aldrig benyttes til gene for

Læs mere

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium

Informationshæfte Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium Guide til indflytning på Otto Mønsteds Kollegium 5.januar 2015 Redigeret af Liv Birkemose, 411 Indhold 1. Generelt om OMK... 3 1.1 Arrangementer... 3 1.2 Udvalg og Klubber... 3 3. Inspektøren... 4 4. Vaskekælderen...

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 06

Ordensbestemmelser for Afd. 06 Ordensbestemmelser for Afd. 06 Pramstedvej, K. Kristoffersvej og Dr. Margrethesvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn ORDENSBESTEMMELSER 1. Generelle

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 07 Skolebakken/Abildvej Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn Ordensbestemmelser 1. Generelle bestemmelser A. Ordensreglementet

Læs mere

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9.

Husorden. En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Husorden En af vejene til godt naboskab i afdeling 6-9. Ordensreglementet medvirker til at skabe et godt boligmiljø. Derfor er det vigtigt, at du sætter dig ind i det og efterlever det. Emnerne står i

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Vadgårdsparken Selskabslokaler

Vadgårdsparken Selskabslokaler Vadgårdsparken Selskabslokaler Betingelser for leje af selskabslokale Udlejning Gældende fra 1. juni 2009 Lokalerne kan lejes af beboere i ABG. Reservationer kan kun ske ved personlig fremmøde, hvor depositum

Læs mere

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX

Lejekontrakt. Pilleovn til beboelsesejendom. Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig i et år XXXXXXXX Lejekontrakt Pilleovn til beboelsesejendom Udlejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CVR-nr.: Lejer, Navn: Adresse: Tlf.: Mail: CPR-nr.: de nedenfor nævnte effekter: Type: Serienummer: Leje pr. måned Uopsigelig

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål

Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST. Navn og formål Stiftet den 25. januar 1978 Vedtægter for KANOKLUBBEN PUST Sidste ændringer vedtaget på generalforsamlingen d. 3. marts 2010 Navn og formål Klubbens navn er KANOKLUBBEN PUST, hjemsted er radiobugten ved

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 238 GRÆSTED HAVE REVIDERET 10. JANUAR 2012 1 - Anlægget Da alle gerne vil bo i et pænt kvarter, er der gjort meget for at skabe en god bebyggelse.

Læs mere

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem

Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring. facebook.com/ skolehjem Velkommen til EUC Nords kollegium - Hjørring facebook.com/ skolehjem Velkommen Kollegiet er en del af skolehjemmet på EUC Nord i Hjørring. Kollegianerne er primært elever på hhx, htx samt lærlingeuddannelserne.

Læs mere

Ejerforeningen Bryggervangen

Ejerforeningen Bryggervangen Husorden og praktiske oplysninger Ejerforeningen Bryggervangen Ejerlejlighedsforeningen Bryggervangen omfatter: Victor Bendix Gade 1 og 9-11 Bryggervangen 34-40 Skt. Kjelds Plads 4-10 Nygårdsvej 60 Da

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus

Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Information til brugere af ULFBUEN s Fælleshus Fælleshusudvalget Se opslag i Fælleshuset. Vedrørende leje af Fælleshuset se kalenderen i Fælleshuset Yderligere oplysninger kan hentes på ULFBUEN s hjemmeside

Læs mere

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion

April 2015. Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion. Husorden for Orion April 2015 Bo- og rehabiliteringstilbuddet Orion Husorden for Orion Husorden for Orion Husordenen er gældende for samtlige tilbud i Orion. Husordenens bestemmelser er fastsat af Lov om Social Service,

Læs mere

Husorden 1-6076 Bryggergården

Husorden 1-6076 Bryggergården Husorden 1-6076 Bryggergården Husordenen er revideret på afdelingsmødet den 16. september 2014 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller

Læs mere

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE

GENERELT ANTENNER/PARABOLER BARNEVOGNE, CYKLER, KNAL- LERTER M.M. AFFALD BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. ALTANER DØRSKILTE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE

Læs mere

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere.

Aviser og blade: Aviser og blade må kun henkastes i de dertil beregnede containere. Husorden Ejendommen Falen 6-14, 5000 Odense C Denne Husorden har til hensigt at give korte og præcise informationer om såvel dagligdags problemer som mere specifikke spørgsmål vedrørende ejendommen Falen

Læs mere

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus

Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Nøglehus Lejekontrakt for Kirke Flinterup Forsamlingshus Flinterup Forsamlingshus er et nøglehus, dvs. at man lejer hele huset uden vært eller personale, og det er derfor tilladt at ryge indendørs, hvis

Læs mere

Studie- og ordensregler

Studie- og ordensregler Studie- og ordensregler for HHX og HTX på Erhvervsgymnasiet Grindsted Udarbejdet august 2014 på baggrund af BEK nr. 1222 af 4.12.2006 Bekendtgørelse om studie- og ordensregler i de gymnasiale uddannelser

Læs mere

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER.

ANTENNER Tilslutning til fællesantenneanlægget må kun ske med originalkabler og originale stik. Se evt. under PARABOLER. Husorden afdeling 20 vedtaget på afdelingsmøde d. 1.9.2009 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi

Læs mere

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10.

Husorden. For. Stefansgård. Samvirkende Boligselskaber. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. Samvirkende Boligselskaber 3005-1 Stefansgård Godkendt på afdelingsmødet den 10. oktober 2012 Husorden For Stefansgård Samvirkende Boligselskaber Administration: KAB Vester Voldgade 17 1552 København V

Læs mere

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted

Studie- og ordensregler for HHX og HTX, ZBC Ringsted De fysiske rammer Skolen skaber de fysiske rammer. Klasselokaler, fællesarealer, udstyr vedligeholdes og moderniseres løbende, og vi behandler tingene med respekt og omtanke. Når lokaler forlades slukker

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmødet afholdt den 19. september 2001 Generelt En afdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden, og vi er fælles

Læs mere

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26

Husorden Afdeling 21. Fjordparken 4-26 Husorden Afdeling 21 Fjordparken 4-26 INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN INDHOLD: SIDE: INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING AFFALD BAD OG TOILET DØRE/VINDUER EL EMHÆTTER HAVER 5 HUSDYR (HUND/KAT) 6 MUSIK -

Læs mere

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV

HUSORDENSREGLER. Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV HUSORDENSREGLER Gislavænget 1-23 og 2-60, 5210 Odense NV Gislavænget skal være et godt sted at bo. Der står i lejeloven, at udlejer skal sørge for, at der hersker god orden i ejendommen. Der står også,

Læs mere

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3.

Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. Ølmandens regulativ Regulativ af 24. Marts 1987 Vedtaget i sin nuværende udformning på det ordinære repræsentantskabsmøde den 3. december 2013 1. Formål... 2 2. Organisering... 2 2.1 Valg... 2 2.2 Opsigelse...

Læs mere

Kagsgårdens. husorden

Kagsgårdens. husorden Kagsgårdens husorden 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Affald... 4 Altaner... 4 Antenneanlæg / Parabol... 4 Badning mv.... 4 Barnevogne, cykler, legeredskaber m.v.... 5 Forurening... 5 Fugle og andre dyr...

Læs mere

Leje og Leveringsbetingelser

Leje og Leveringsbetingelser Leje og Leveringsbetingelser Så længe lejemålet varer, bærer lejeren enhver risiko og ansvar for det lejede materiel Lejer er, ved tilbagelevering, forpligtet til at aflevere det lejede i samme stand (

Læs mere

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE

VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE VELKOMMEN TIL CHRISTIANSMINDE Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling og husorden. AFDELING 14 CHRISTANSMINDE Ejendommen på Barfredsvej 46 48 er et miniaturesamfund, der

Læs mere

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium

Studie- og ordensregler. for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Aalborg Handelsgymnasium Studie- og ordensregler for Handelsgymnasiet Studie- og ordensreglerne er fastlagt i henhold til gældende lov og bekendtgørelse om hhx. De konkrete

Læs mere

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek

Brug af møde og udstillingslokaler. på Humlebæk Bibliotek Brug af møde og udstillingslokaler på Humlebæk Bibliotek SALEN standardopstilling med 28 stole og 12 borde GRUPPERUM standardopstilling med 28 stole og 9 borde Mødelokaler Humlebæk Bibliotek har to mødelokaler,

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II

HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 118 VENNEMINDEVEJ II VEDTAGET PÅ DET AFDELINGSMØDET 10. FEBRUAR 2004 REV. DEN 4. FEBRUAR 2015 1. INDLEDNING En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement.

Læs mere

Velkommen som beboer i Hjerteparken

Velkommen som beboer i Hjerteparken Velkommen som beboer i Hjerteparken Boligselskabet BSB Svendborg samt Hjerteparkens afdelingsbestyrelse byder alle nye beboere velkommen her til afdeling 8 Hjerteparken. Vi vil håbe, at I kan falde godt

Læs mere

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse

HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse HUSORDEN Rækkehuse og fritliggende huse Afdeling 231 - Anemonevej Godkendt på afdelingsmødet den 03.09.2012 RÆKKEHUSE Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2

Læs mere

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab

Husorden. for. Sværdagergård. Roskilde Nord Boligselskab for Sværdagergård Roskilde Nord Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 7 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver

Læs mere

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE

GENERELT ANSØGNINGER ANTENNER/PARABOLER AFFALD BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE «Bruger_Initial» INDHOLDSFORTEGNELSE GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANSØGNINGER 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BILER, MOTORCYKLER, CAMPINGVOGNE OG TRAILERE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 4 DØRSKILTE OG UDENDØRSBELYSNING...

Læs mere

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby

Husorden Afdeling 34. Studievej 15, Nørresundby Husorden Afdeling 34 Studievej 15, Nørresundby INDHOLDSFORTEGNELSE TIL HUSORDEN FOR AFDELING 34 STUDIEVEJ 15 INDLEDNING 3 ANSVAR OG FORSIKRING 3 AFFALD 3 ANTENNER/PARABOLER 4 BAD OG TOILET 4 CYKLER 4 DØRE/VINDUER

Læs mere

Husorden 1-1041 Toftegård Tag

Husorden 1-1041 Toftegård Tag Husorden 1-1041 Toftegård Tag Vedtaget af organisationsbestyrelsen den 10. december 2012 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre

Læs mere

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9

Ordensregler for Afdeling 10. Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 «Lejekontrakt_Navn» Ordensregler for Afdeling 10 Lærkevej 37-81 & 42-56 Mågevej 3-9 Generelt Der skal ansøges om tilladelse til væsentlige ændringer ved boligen/haven, samt opsætning af væsentligt udstyr

Læs mere

Regler for Indstillingsudvalget

Regler for Indstillingsudvalget Regler for Indstillingsudvalget 1 Indstillingsudvalgets formål, arbejdsramme, struktur og mødedag Indstillingsmedlemmerne sørger for den daglige drift af Indstillingsudvalget, tager stilling til hvilke

Læs mere

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne

Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Husorden 1-6095 Arbejderboligerne Vedtaget i september 1998 Revideret og vedtaget på afdelingsmødet den 31. august 2011 Omdelt oktober 2011 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes

Læs mere

Husorden A/B TOFTEVANG

Husorden A/B TOFTEVANG Husorden A/B TOFTEVANG Denne husorden erstatter tidligere husorden af 1. februar 2012. Vedtaget den 10. april 2014. Generelt Alle beboere, andelshavere, lejere, og fremlejere skal overholde denne husorden.

Læs mere