Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet"

Transkript

1 Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet Kapitel 1 Adfærd Afsnit I Ro og orden 1. Kollegianerne skal tilstræbe at der hersker god ro og orden på kollegiet. Stk. 2. Bevidst støjende eller chikanerende adfærd er ikke tilladt. Stk. 3. Kollegianerne skal tage hensyn til hinanden, herunder respektere de øvrige kollegianeres krav på læse- og nattero, samt lyst til fest og musik i et rimeligt omfang. 2. Enhver kollegianer skal efterkomme forskrifter, der måtte blive givet af kollegiets bestyrelse, beboermøde, beboerråd, inspektør, 8-udvalg eller den relevante udvalgsformand. 3. I forbindelse med kollegiets eksamensperioder, vejer hensynet til øvrige kollegianere specielt tungt. Alle fester skal afholdes i kollegiets kælderbar, Falladen, og musik skal afspilles uden gene for de øvrige kollegianere. Stk. 2. Kollegiets eksamensperioder er som udgangspunkt maj-juni og december-januar. De præcise datoer og undtagelser herfra fastsættes pr. mail af beboerrådets formand. Afsnit II Gæster 4. Den enkelte kollegianer hæfter for adfærd og skader forsaget af dennes gæster. Afsnit III Benyttelse 5. Kollegianerne må ikke have børn boende. 6. Kollegianerne må ikke holde husdyr, akvariefisk undtaget. 7. Der må ikke laves mad på enkeltværelserne. Kollegianerne der bor på disse værelser henvises til fælleskøkkenerne. 8. Kollegianerne må ikke installere køleskab, fryser, ovn, vaskemaskine, varmeovn/-blæser, komfur eller lignende i hverken lejlighederne eller på enkeltværelserne. På enkeltværelserne må der ligeledes ikke opsættes elkedel, kaffemaskine, mikroovn, riskoger eller lignende apparater. 9. Der må ikke opsættes altankasser, paraboler og andet på kollegiets facade, vinduer og karme. 10. Kollegianerne må ikke opbevare fyrværkeri i ulovlige mængder, sprængstof, ulovlige genstande eller andre genstande, der kan være forbundet med umiddelbar fare. 11. Fra det øjeblik kollegianeren får overdraget sin nøgle af inspektøren og indtil inspektøren atter har modtaget nøglen, er kollegianeren alene ansvarligt for sit værelse med indbo. Han/hun er derfor pligtig til at erstatte eller godtgøre enhver skade som ikke kan tilskrives normalt slid eller ælde, eller skader annonceret ved indflytning. 12. Der må ikke anbringes søm, skruer, tegnestifter eller lignende i vægge, døre eller dørkarme. Til opsætning af billeder eller plakater må ikke anvendes lim eller tape. Anvend istedet de opsatte skinner på væggene. 13. Beboerrådet betaler hvad det koster at reparere værelses- eller køkken- yderdøre ud over kr. 750, såfremt hærværksmanden ikke findes. Beløb indtil kr. 750 betales af den beboer/det køkken hvortil døren hører. 14. Fremleje kan alene ske efter forudgående godkendelse fra bestyrelsen på kollegiet. Fremleje foregår på kollegiet gennem den til enhver tid udpegede fremlejemand, der kan oplyse nærmere om reglerne for fremleje.

2 Kapitel 2 Fællesarealer, -faciliteter og -inventar. Med fællesarealer menes: gange, trapper, udendørsarealer, cykelkælder og cykelskure Med fællesfaciliteter menes: musikrum, multisportsbane, vaskekælder, billardrum, bordtennisrum, sportsrum, kanoer, kajakker og Falladen. Afsnit I Adfærd 15. Der skal opretholdes orden på/ved alle fællesarealer. Brug af fællesarealer og inventar skal ske uden gene for de øvrige kollegianere. 16. Generelt gælder følgende for brug af alle fællesfaciliteter, dog med undtagelse af Falladen (se afsnit VII); Stk. 2. Fællesfaciliteterne må kun benyttes i reserverbare perioder. Stk. 3. Der indskærpes at man kun reserverer den tid man er sikker på at ville bruge. Stk. 4. Såfremt en facilitet ikke er benyttet inden 10 minutter efter den reserverede periodes begyndelse, er enhver anden kollegianer berettiget til at benytte den pågældende facilitet i det omhandlede tidsrum dvs. i hele den reserverede periode. Man skal da ændre reservationen til sig eget værelsesnummer. Stk. 5. Inden man tager en fællesfacilitet i brug (ang. Vask se Stk. 6.) skal enhver forvoldt skade meddeles den udvalgsformand hvorunder faciliteten hører, eller et beboerrådsmedlem. I modsat fald kan man selv blive gjort ansvarlig. Stk. 6. For vaskemaskiner mv. underrettes inspektøren straks om enhver uregelmæssighed. Uden for arbejdstid lægges en besked i inspektørens postkasse ved kontoret eller der sendes en Kollegianeren eller kollegianerne skal afholde omkostninger til reparation eller erstatning af beskadigede bygningsdele, inventar eller udstyr på fællesarealerne, hvis skaden skyldes kollegianerens eller kollegianernes adfærd eller undladelse. 18. Gange, brandtrapper og branddøre må ikke være helt eller delvist spærret af møbler, cykler, fodtøj, tørrestativer eller andre genstande. 19. Rygning er forbudt på alle indendørs fællesarealer og fællesfaciliteter. 20. Kollegianerne skal påse, at brandmateriel, såsom skumslukkere, brandslanger, røgalarmer, brandalarmer og branddøre, ikke udsættes for misbrug, skade eller deaktivering. Opdager kollegianeren, at brandmateriellet ikke er funktionsdygtigt, skal kollegianeren meddele dette til inspektøren eller en anden ansvarlig person med henblik på udbedring af materiellet. Udøvelse af misbrug eller skade på brandmateriel anses som en grov overtrædelse af husordenen. 21. Fælles for alle aktiviteter betales der depositum til det respektive udvalg for lån af nøgle. Nøgleindehaver er økonomisk ansvarlig for skader der er forvoldt af ham/hende selv eller personer som har lånt hans/hendes nøgle. 22. Opslagstavlen på hovedtrappen mærket rådstavle er forbeholdt beboerrådet, kollegianerforeningen og meddelelser fra diverse udvalg. 23. Før afholdelse af udendørs fester underrettes kollegiets naboer om, at der vil blive støjet på dagen for festens afholdelse. Stk. 2. Ved støjende indendørsfester holdes vinduer lukket. Afsnit II Billardrum 24. Alle medlemmer af kollegianerforeningen kan få adgang til billardrummet ved at henvende sig til en poolnøgleperson og låne en nøgle, mod aflevering af billed-id.

3 25. Billardrummet må benyttes i følgende tidsrum: Mandag til torsdag Kl. 10:00 21:00 Fredag Kl. 10:00 22:30 Lørdag Kl. 12:00 24:00 Søndag Kl. 12:00 21:00 Stk. 2. Billardrummet skal være aflåst og må ikke benyttes i kollegiets eksamensperiode, se 3. Stk.2. Stk. 3. Sportsudvalget kan, aflåse rummet ved fest i Falladen. Stk. 4. Overtrædelse af åbningstider betragtes som en overtrædelse af Ved manglende tilbagelevering af nøglen til rummet, kan sportsudvalget give brugeren karantæne fra rummet i 1 måned. Stk. 2. Ved gentagne overtrædelser, kan karantænen forlænges indtil 6 måneder. Afsnit III Kano- og kajakudstyr 27. Udstyret skal reserveres før brug. 28. Udstyret må kun benyttes i den af de danske roklubber definerede sommerperiode. 29. Det er ikke tilladt at reservere udstyret i mere end 48 timer ad gangen. 30. Afgangen skal ske i Bagsværd sø eller Lyngby sø. Afsnit IV Multisportsbane 31. Alle medlemmer af kollegianerforeningen kan få adgang til multisportsbanen. 32. Multisportsbanen må benyttes efter først til mølle-princippet i følgende tidsrum: Mandag til torsdag Kl. 10:00 21:00 Fredag og lørdag Kl. 10:00 22:30 Søndag Kl. 12:00 21:00 Stk. 2. Benyttelse af multisportsbanen uden for de i 32 Stk. 1. nævnte tidspunkter betragtes som et brud på 1. Stk. 3. Benyttelse af multisportsbanen skal ske under hensyntagen til kollegiets naboer. Afsnit V Musikrum 33. Alle medlemmer af kollegianerforeningen kan få adgang til musikrummet ved at henvende sig til et medlem af musikudvalget og modtage en nøgle. Stk. 2. Der opkræves et depositum på 100 kr. pr. nøgle. Stk. 3. Hvis personen ikke tilbageleverer nøglen ved udmeldelse af kollegianerforeningen, tilfalder depositummet udvalget. 34. Musikrummet må benyttes i følgende tidsrum: Søndag til torsdag Kl. 10:00 21:00 Fredag og lørdag Kl. 10:00 22:00 Stk. 2. Musikrummet skal være aflåst og må ikke benyttes under kollegiets eksamensperioder. Stk. 3. Overtrædelse af åbningstider betragtes som en overtrædelse af 1.

4 Stk. 4. I særlige tilfælde kan beboerrådet, i samråd med musikrummets overboer, dispensere fra 34. Stk. 1 og Stk. 2. Afsnit VI Bordtennisrummet 35. I Falladens åbningstid har Falladen råderet over bordtennisrummet, hvorfor det ikke er tilladt at indtage medbragte drikkevarer i bordtennisrummet i dette tidsrum. 36. Holdes der fest i bordtennisrummet, skal rummet rengøres senest dagen efter festen. 37. Ved brug af bordtennisrummet skal der tages hensyn til de ovenboende. Stk. 2. Bordtennisudstyret må benyttes i følgende tidsrum: Mandag til torsdag Kl. 10:00 21:00 Fredag Kl. 10:00 22:30 Lørdag Kl. 12:00 24:00 Søndag Kl. 12:00 21:00 Stk. 3. Såfremt Falladen skal bruge bordtennisrummet, har Falladen førsteret. 38. Alle medlemmer af kollegianerforeningen kan få adgang til bordtennisudstyret ved at henvende sig til et medlem af sportsudvalget og modtage en nøgle. Stk. 2. Der opkræves et depositum på 100 kr. pr. nøgle. Stk. 3. Hvis personen ikke tilbageleverer nøglen ved udmeldelse af kollegianerforeningen, tilfalder depositummet udvalget. Afsnit VII Falladen Del 1 - Åbningstider 39. Alle kan benytte Falladen i åbningstiden. 40. Alle medlemmer af kollegianerforeningen kan blive medlem af Falladeudvalget. 41. En fra Falladens bestyrelse er bestyrer (i henhold til Bekendtgørelse af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. af 18/01/ a). 42. Falladen har normalt åbent tirsdag fra kl til oftes kl og lørdag fra kl Stk. 2. Åbningsdagen i ugen kan ændres til en anden, såfremt det annonceres på kollegiet senest en uge i forvejen. Stk. 3. Åbningstidspunktet kan ændres, såfremt det annonceres på kollegiet senest en uge i forvejen. Stk. 4. I kollegiets eksamensperiode (jf. 3 Stk. 2.) er der kun åbent lørdag fra kl Del 2 - Lydniveau 43. I samråd med køkken N er der fundet passende lydniveauer, til hhv. tirsdags- og lørdagsåbning. Disse skal til enhver tid overholdes. Stk. 2. Ved tirsdagsåbning, samt lørdag efter kl , spilles der på det laveste niveau (tirsdagsniveau). Stk. 3. I kollegiets eksamensperiode (jf. 3 Stk. 2.) skal lydniveauet holdes på tirsdagsniveau hele aftenen. Del 3- Lån og leje 44. Lån og leje skal til enhver tid følge Falladens fastsatte regler omkring dette.

5 Del 4 - Ædruansvarlig 45. Der skal til enhver tid være en ædruansvarlig som opholder sig på Kollegiet i Falladens åbningstid Stk. 2. Den ædruansvarlige vagt skal være aftalt før åbning af Falladen og den ædruansvarlige skal melde sig i Falladen 5 min. før åbning. Stk. 3. Den ædruansvarlige har vagt til Falladens døre lukker. Herefter gælder kun husordenen. Stk. 4. Den ædruansvarlige skal være upåvirket af alkohol og euforisende stoffer i hele Falladens åbningstid. Stk. 5. Den ædruansvarlige skal være en person fra Falladen, Rådet eller 8-udvalget 46. En tender kan til enhver tid kontakte den ædruansvarlige og denne skal straks indfinde sig i Falladen. 47. Skulle der opstå en uventet nødsituation som betyder at den ædruansvarlige må forlade kollegiet, må dette ikke ske før der findes en stedfortræder som opfylder 45 stk. 4. Dette skal meddeles tenderne. Stk. 2. Er det ikke muligt at finde en stedfortræder skal tenderne meddeles at Falladen skal lukke. 48. Den ædruansvarlige har til opgave at bistå tenderne i nødsituationer og derved opretholde ro og orden. 49. Hvis en situation opstår som påkræver at den ædruansvarlige tilkaldes, skal tenderne til enhver tid følge den ædruansvarliges anvisninger. 50. Den ædruansvarlige står som hovedregel for at tilkalde politiet Afsnit VIII Symaskine 51. Symaskinen udlånes i perioder af 24 timer. Symaskinen kan kun reserveres for én periode af gangen. Først når denne periode er påbegyndt kan en ny reserveres af samme låner. Stk. 2. Ved lån betales kr. 100 i depositum. Depositum tilfalder symaskinekøkkenet hvis maskinen ikke leveres tilbage rettidigt. Tvivlstilfælde afgøres i første instans af beboerrådet. Stk. 3. Låneren kan gøres erstatningspligtig ved uforsvarlig behandling af maskinen. Dette afgøres i første instans af beboerrådet. Stk. 4. Symaskinekøkkenet skal på valg på ordinært beboermøde, såfremt symaskinekøkkenet eller et andet køkken anmoder herom. Afsnit IX Vaskekælderen 52. Der må maksimalt reserveres 12 timer pr. 14 dage pr. person. Udnyttelsen af reserverede perioder er underlagt 16 Stk Er tøjet færdigvasket, har enhver lov at tage det ud og anvende maskinen selv om perioden ikke er udløbet, forudsat tøjet lægges forsigtigt i en kurv. 54. Er maskinen i gang når den periode man selv har reserveret påbegyndes, er man berettiget til at standse maskinen, lægge tøjet i en kurv, og selv tage maskinen i brug. 55. Ved brug af 2 eller flere maskiner har man i den efterfølgende time ret til at bruge 1 tørretumbler pr. to maskiner. Stk. 2. Er en tørretumbler ikke taget i brug 10 minutter inde i den i 55 Stk. 1 omtalte time, er enhver anden kollegianer berettiget til at benytte den. Afsnit X Kælderskabe 56. Hvert køkken har rådighed over de kælderskabe, der er markeret med det pågældende køkkens bogstav. Stk. 2. Det enkelte køkken administrerer selv fordelingen af de til køkkenet hørende skabe.

6 57. Hvis et køkken mener at der er et eller flere af køkkenets kælderskabe der benyttes uretmæssigt, kan køkkenet afholde en kælderskabsrazzia. Denne skal varsles 4 uger i forvejen ved opslag på opslagstavler samt via mail til info-listen. Afsnit XI Parkering og cykelskure 58. Parkering af cykler, knallerter, biler og motorcykler må alene ske på de hertil indrettede eller afmærkede arealer. 59. Hver kollegianer må have netop én brugbar cykel stående i cykelskurene. Stk. 2. I specielle tilfælde kan Trafikudvalgets formand give dispensation fra denne regel. 60. Cykler der ikke er i en brugbar stand kan efter varsel på mindst seks uger fjernes af Trafikudvalget. Stk. 2. Til cykler der ikke er i en brugbar stand regnes cykler der mangler styret, ét eller begge hjul og/eller kæden samt cykler med mindst ét hjul der er så deformeret at man ikke kan køre på cyklen. Stk. 3. Trafikudvalget udfører efter behov cykeloprydninger, hvor kollegiets udendørs arealer gennemses og fundne cykler der ikke er i en brugbar stand (jf. Stk. 2) fjernes. Stk. 4. Cykeloprydninger efter Stk. 3 meddeles med varsel på mindst seks uger ved opslag på rådstavlen og via mail til info-listen. 61. Trafikudvalget udfører, med mindst seks ugers varsel, mindst én cykelrazzia om året. Ved en cykelrazzia fjernes cykler der ikke er i brugbar stand if. 60 Stk. 2 og brugbare cykler der ikke er markeret efter Trafikudvalgets anvisninger. Stk. 2. Cykelrazziaer meddeles med varsel på mindst seks uger ved opslag på rådstavlen og på alle køkkendøre samt via mail til info-listen. Kapitel 3 Køkkener 62. De enkelte køkkener kan på et køkkenmøde vedtage egne retningslinier for brug af køkkenet såfremt det ikke er modstridende husordenen. Stk. 2. Rygning på køkkenerne er som udgangspunkt ikke tilladt, dog kan et køkken vælge at tillade rygning på køkkenet, såfremt det besluttes enstemmigt på et køkkenmøde. 63. Alle med nøgle til køkkenet hæfter solidarisk for det til køkkenet hørende inventar. Dog tages der forbehold for normal slid og ælde. 64. Rengøringspersonalet skal kunne komme til på køkkenerne mellem kl. 9 og kl. 12. Kapitel 4 Klager og advarsler Afsnit I Klageorgan 65. Såfremt en kollegianer overtræder husordenen eller i øvrigt er til gene for andre kollegianere, kan der klages over kollegianeren til beboerrådet. Beboerrådet kan vælge at søge klagemålet løst selv, eller inddrage Polyteknisk Kollegie Selskab, bestyrelsen for kollegiet eller Kollegie Konsulent Ordningen (KKO). 66. Klagen skal være skriftlig og underskrevet af samtlige klagere. Beboerrådet skal give den kollegianer der klages over, en rimelig frist til at kommentere klagen. Stk. 2. Beboerrådet skal tilstræbe at enhver klage behandles senest 1 måned efter beboerrådet har modtaget denne. 67. Mener en kollegianer at en eller flere kollegianere overtræder husordenen, kan kollegianeren indkalde en person fra 8-udvalget ( 8-person) som tredjemand. 8-personen kan desuden yde bistand i det omfang det skønnes nødvendigt, i henhold til 8-udvalgets regler.

7 Afsnit II Advarsler 68. Såfremt beboerrådet finder, at den pågældende kollegianer har overtrådt husordenen eller i øvrigt været til gene for andre kollegianere, kan beboerrådet indstille for kollegiets bestyrelse, at denne giver kollegianeren en skriftlig advarsel. Beboerrådet og kollegiets bestyrelse skal overfor den anklagede begrunde advarslen. Stk. 2. Beboerrådet har en frist på 14 dage til at indstille kollegianeren til en advarsel. Denne frist regnes fra det beboerrådsmøde hvorpå klagen er behandlet. Afsnit III Opsigelse Ophævelse 69. Beboerrådet kan indstille til kollegiets bestyrelse, at den pågældende kollegianers lejemål opsiges med forskriftsmæssigt varsel, såfremt en kollegianer har modtaget tre (3) advarsler eller groft har overtrådt husorden. 70. I særligt grove tilfælde, som hvor kollegianeren har været til fare eller væsentlig gene for andre kollegianere (f.eks. vold eller groft hærværk), kan lejemålet ophæves med øjeblikkelig virkning. Afsnit IV Tavshedspligt 71. Under og efter hele sagsforløbet har beboerrådet tavshedspligt. Afsnit V Afbrydelse af klageprocedure 72. Hvis klageren og den anklagede indbyrdes afklarer klagemålet kan klageproceduren afbrydes. Kapitel 5 Netværk Afsnit I Netværket 73. På kollegiet er der etableret et computernetværk (netværket). Netværket er tilsluttet et datanetværk (K- Net). Via K-Net har kollegianeren adgang til internettet. 74. Adgang til netværket er forbeholdt kollegianere, som har underskrevet en brugererklæring. Afsnit II Ansvar 75. Benyttelsen af netværket sker på brugerens eget ansvar. 76. Kollegiet, dets bestyrelse, beboerråd og netværksgruppen kan ikke gøres erstatningsansvarlig for forhold vedrørende netværkets oppetid, funktionalitet, hastighed eller for oplysninger/indhold modtaget og sent via netværket. Afsnit III Frakobling 77. I særskilte brugererklæringer forpligter brugerne sig til at overholde gældende lovgivning samt de i brugererklæringen og denne husorden fastsatte retningslinjer for brug af netværket. Såfremt brugeren overtræder gældende lovgivning eller retningslinjer for brugen af netværket fastsat i husorden eller brugererklæringen, kan netværksgruppen bestemme, at den pågældende bruger skal frakobles netværket. 78. Såfremt frakobling baserer sig på, at brugeren ved brug af netværket har overtråd gældende lovgivning eller retningslinjer i husorden/brugererklæringen, skal brugeren skriftligt orienteres om årsagen til den påtænkte frakobling. Sammen med brevet skal der fremlægges dokumentation for den angivelige retsstridige eller krænkende adfærd og/eller benyttelse. Brugeren gives en frist på 7 dage til at

8 kommentere det tilsendte materiale. Netværksgruppen beslutter herefter, hvorvidt der skal foretages frakobling. 79. Såfremt netværksgruppen finder, at den skete overtrædelse er af særlig grov karakter eller en bruger er til stor gene for de øvrige brugere (f.eks. virus), kan netværksgruppen bestemme at der skal ske frakobling med øjeblikkelig virkning. Brugeren skal i så tilfælde orienteres i henhold til Brugeren kan klage over netværksgruppens beslutning om frakobling til beboerrådet. Beboerrådet kan bestemme, at klagen skal have opsættende virkning. Kapitel 6 Vedtagelse og ændring Afsnit I Vedtagelse 81. Denne husorden er vedtaget af beboermødet for kollegiet d. 5. april Afsnit II Ændring 82. Forslag til ændringer af husordenen indgives til beboerrådet, der herefter indstiller forslaget til afstemning på førstkommende beboermøde. 83. Vedtagelse af ændringer afgøres ved simpelt relativt flertal blandt de fremmødte kollegianere på beboermødet.

HUSORDEN for Paul Bergsøe Kollegiet

HUSORDEN for Paul Bergsøe Kollegiet HUSORDEN for Paul Bergsøe Kollegiet INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. ADFÆRD... 2 1.1 Ro- og orden... 2 1.2 Fælles arealer og inventar... 2 1.3 Benyttelse... 3 2. NETVÆRK... 3 2.1 Netværket... 3 2.2 Netværksudvalget...

Læs mere

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Ørestad

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Ørestad HUSORDEN Bikuben Kollegiet Ørestad Revideret September 2014 Indholdsfortegnelse HUSORDEN... 1 BIKUBEN KOLLEGIET ØRESTAD... 1 1. ADFÆRD... 3 1.1. GENERELLE BESTEMMELSER...3 1.2. RO OG ORDEN...3 1.3. FÆLLESAREALER

Læs mere

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Odense

HUSORDEN. Bikuben Kollegiet Odense HUSORDEN Bikuben Kollegiet Odense September 2015 1 Indholdsfortegnelse 1. ADFÆRD... 3 1.1 Generelle bestemmelser... 3 1.2 Ro og orden... 3 1.3 Fællesarealer og inventar... 3 1.4 Altangange... 4 1.5 Rygning

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET 1 Generelt Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til at efterkomme de forskrifter,

Læs mere

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej

Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej Frederiksberg, den 1. juli 2009 Husorden for Kollegiet på Lauritz Sørensens Vej 1 Beboerne må under deres udfoldelser i afdelingen respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til

Læs mere

HUSORDEN FOR VILH. KIERS KOLLEGIUM

HUSORDEN FOR VILH. KIERS KOLLEGIUM HUSORDEN FOR VILH. KIERS KOLLEGIUM 1 Samtlige kollegianere er i fællesskab ansvarlig for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver kollegianer er pligtig til at efterkomme de forskrifter, der

Læs mere

HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK- 8260 Viby J

HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK- 8260 Viby J HUSORDEN FOR DAMAGER KOLLEGIET DAMAGERVEJ 12A-N DK- 8260 Viby J 1. Generelt 1.1.Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer er forpligtet til

Læs mere

Hørhus Kollegiets husorden

Hørhus Kollegiets husorden Hørhus Kollegiets husorden 1: Generelt. Beboere må under deres udfoldelse på Hørhus Kollegiet respektere de rammer, som hensynet til de øvrige beboeres trivsel og til kollegiets forsvarlige drift kræver.

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. 13. FEBRUAR 2013 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN

VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN VELKOMMEN TIL MØLLEPARKEN Hermed en lille hilsen til dig og din familie, som beboere i Mølleparken Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden.

Læs mere

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen.

Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Husorden for afdeling 6. Skelagergårdene. Vedtaget på Beboermødet den 31. maj 2011. Revideret marts 2014. Lejerne har pligt til at læse, samt overholde husordenen. Hasseris Boligselskab Afd. 6. Skelagergårdene

Læs mere

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004

HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 HUSORDEN A/B Høsterkøbgade 9-17 m.fl. Gældende pr. 1. April 2004 Forord En andelsboligforening er et miniaturesamfund. Beboerne bliver mere eller mindre afhængige af hinanden man bliver fælles om mange

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger

HUSORDEN Dannerhøj. 1 Bygninger Husorden afd.17 HUSORDEN Dannerhøj Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Dannerhøj, hvor mange mennesker bor så tæt sammen som

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken

HUSORDENSREGLEMENT. Afdeling 15 Næsbyparken - 1 - Oktober 2007 HUSORDENSREGLEMENT For Afdeling 15 Næsbyparken Funktionærens kontor: Næsbyvej 15-17. tlf. 36 41 22 25 Kontortid: Man fredag kl. 07.30 08.00. Samt torsdag 17.00 17.30 Afdelingsbestyrelsens

Læs mere

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN

VELKOMMEN TIL MIDTBYEN VELKOMMEN TIL MIDTBYEN Med dette hæfte vil vi gerne give en kort beskrivelse af vores afdeling, dens muligheder og husorden. Hæftet er opdelt i tre afsnit: - DINE MULIGHEDER I MIDTBYEN - AFDELINGSBESTYRELSEN

Læs mere

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden afd. 9 1 Bygninger HUSORDEN Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Markiser, flagstænger kan opsættes efter aftale med afdelingsbestyrelsen. Ekstra antenner og paraboler kan opstilles uden for

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade

HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Husorden afd.10 HUSORDEN Kayerødsgade, Thomas Boss Gade, Søndergade, Jernbanegade og Nyhavnsgade Hensyn til dine naboer Det er enhver lejers pligt og i lejerens egen interesse at følge afdelingens forskrifter

Læs mere

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken.

Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Husorden Funktionærernes boligselskab i Rødovre Kommune. Afdeling 702-01 Valhøjparken. Vedtaget på afdelingsmødet den 12. april 2011 Indhold 1. Lejemålet 1.1. Overholdelse 1.2. Benyttelse 1.3. Ændringer

Læs mere

A/B Udbygård. Husorden

A/B Udbygård. Husorden A/B Udbygård Husorden 2016 Indhold Forord... 1 Affald... 2 Altaner... 2 Beboerlokalet... 3 Cykler, ladcykler, barnevogne mv.... 3 Forhaverne og gården... 3 Husdyr... 3 Kældre og loft, samt trappeopgange...

Læs mere

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden.

Generelt. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden af at tage hensyn til hinanden. Vedtaget på afdelingsmøde afholdt den 2. september 2014 Generelt Denne husorden gælder i NordParken (afdelingerne 56, 7, 8, 10, 12 og 14). En afdeling med mange lejere kan sammenlignes med et mini-samfund.

Læs mere

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13

Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden Ejerforeningen Odensegade 17 & Faksegade 13 Husorden revideret ordinær generalforsamling 2016 2 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund og formål 3 2. Generelt 3 3. Husdyr 3 4. Affald 3 5. Barnevogne

Læs mere

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3

Ordensregler. Hjørring Gymnasium og Hf. M i c r o s o f t. S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g. T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 Ordensregler Hjørring Gymnasium og Hf M i c r o s o f t S k o l e v a n g e n 2 3, 9 8 0 0 H j ø r r i n g T l f : ( + 4 5 ) 9 8 9 2 2 4 3 3 F a x : ( + 4 5 ) 9 8 9 0 9 1 9 0 01-10- 2 0 1 2 I. SKOLENS

Læs mere

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet

Husorden. for. På sporet. Samvirkende Boligselskab. Samvirkende Boligselskaber 3044-6 - På sporet for På sporet Samvirkende Boligselskab E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk Side 1 af 8 GENERELT En boligafdeling kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller mindre afhængige

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 116 TELEVÆNGET I VEDTAGET PÅ AFDELINGSMØDET DEN 25. AUGUST 1997 Indledning Et godt klima er meget værd. Med disse sider vil vi gerne orientere

Læs mere

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012.

HUSORDEN. Andelsboligforeningen Borups Plads. Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012. HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads Bemærk at denne husorden er gældende for alle beboere og erhverv fra 26. juni 2012 2 HUSORDEN for Andelsboligforeningen Borups Plads 1. ANTENNE m.v. Beboerne

Læs mere

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012

Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 Husorden for andelsboligforeningen Lersøgaard af 2012 1 Tilsidesættelse af god skik og orden 2 Ansvar 3 Husdyr 4 Toiletter og afløb 5 Skadedyr 6 Høj musik og støj 7 Brug af maskiner etc. 8 Trappeopgange,

Læs mere

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X

HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X HUSORDEN FOR KONG CHRISTIAN D. X KOLLEGIET CHRISTIAN X S VEJ 70-76 DK-8260 VIBY J 1. Generelt 1.1. Samtlige beboere har i fællesskab ansvaret for opretholdelsen af ro og orden på kollegiet. Enhver beboer

Læs mere

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden.

HUSORDEN. Generelt. Ikke alt kan komme med i en husorden, så derfor opfordrer vi til, at alle beboere viser hensyn til hinanden. Husorden afd. 11 HUSORDEN Generelt Husordenen skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at (opret)holde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Lille Tingbakke, hvor mange mennesker bor så tæt, som

Læs mere

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer)

Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden. Husorden. Pr. 17. juni (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Alabu Bolig Afd. 61 Østergaarden Husorden Pr. 17. juni 2013 (Revideret den 3. november 2016 Nyt afdelingsnummer) Reglement for husorden for Afdeling 61 Alabu Bolig Generel opførsel Der skal være plads

Læs mere

Husorden for Bispeparken afd. 1-22

Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Husorden for Bispeparken afd. 1-22 Generelt Bispeparken er et godt sted at bo, og det skal det fortsat være. Derfor har vi vedtaget denne husorden. Den fortæller, hvordan vi som beboere i Bispeparken omgås

Læs mere

Husorden For Stilledal

Husorden For Stilledal Husorden For Stilledal SAMVIRKENDE BOLIGSELSER Husorden for afd. Stilledal Så vi alle kan være her Affald Af hygiejniske grunde skal affald være pakket i affaldsposer. Større ting som møbler og lignende,

Læs mere

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II

HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN FÆLLESVASKERI VIBO AFDELING 135 CHARLOTTEAGER II GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDE I MARTS 1998 REV. 25. FEBRUAR 2014 1. Færdsel på trapper og i kældergange, samt på de til ejendommen

Læs mere

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken

Husorden. Afd. 26 - Himmerlandsparken Husorden Afd. 26 - Himmerlandsparken Administration: Kirkegade 3 9600 Aars Kontortid: Mandag Onsdag 09.00 16.00 Torsdag 10.00 17.00 Fredag 09.00 12.00 En boligafdeling med flere beboere er et miniaturesamfund.

Læs mere

levereglerne i og omkring

levereglerne i og omkring Side 1 af 5 sider Om levereglerne i og omkring din bolig Hvor meget må du støje? Må du have husdyr? Hvordan bruger du fællesarealer? og meget mere Side 2 af 5 sider Fælles leveregler En boligafdeling udgør

Læs mere

Husorden for Otto Mønsteds Kollegium

Husorden for Otto Mønsteds Kollegium Husorden for Otto Mønsteds Kollegium Regulativ nr. 2 af 22. maj 1990 Vedtaget i sin nuværende form på den ordinære efterårsgeneralforsamling d. 6. oktober 2015 1. Overordnede regler... 2 2. Inventar...

Læs mere

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11

HUSORDEN FARUMGADE 7-9 - 11 HUSORDEN FOR FARUMGADE 7-9 - 11 Indledning!... 1 IKRAFTTRÆDEN AF HUSORDEN!... 2 Affald!... 2 Altaner og altankasser!... 2 Ansvar og forsikring!... 2 Antenner og paraboler!... 2 Bad og toilet!... 3 Døre

Læs mere

Husorden afd. 13-15 og16

Husorden afd. 13-15 og16 Husorden afd. 13-15 og16 HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke,

Læs mere

Regulativ for Bodegaen

Regulativ for Bodegaen Regulativ for Bodegaen Regulativ af d. 4.02.2014 Vedtaget i sin nuværende udformning til repræsentantskabsmødet den 4. februar 2014 1. Almindelige bestemmelser 2 1.1 Formål 2 1.2 Organisation 2 1.3 Åbningstider

Læs mere

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M.

GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Information om beboerhuset Skæphøj

Information om beboerhuset Skæphøj Beboerhuset Skæphøj hører til afdeling 88 under Østjysk Bolig. I beboerhuset er der festsal samt gæsteværelse. Festsal og gæsteværelse kan lejes af beboere i Østjysk Bolig Ry afdelingerne, samt medlemmer

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD

HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 105 HAVEKILDEGÅRD VEDTAGET PÅ DET ORDINÆRE AFDELINGSMØDE JUNI 1997 REV. FEBRUAR 2014 Et godt klima er meget værd! Med disse sider vil vi gerne orientere nuværende

Læs mere

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN

VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN VELKOMMEN TIL FLADSTRANDSPARKEN HUSORDEN HUSORDEN SÅDAN VIL VI BO: Her i afdeling 30 Fladstrandsparken ønsker vi et godt naboskab. Vi bor tæt med naboer hele vejen rundt, og det er derfor af stor betydning

Læs mere

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden Afdeling 9 HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade 1 Bygninger Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele.

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V.

GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. AFFALD FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3

Læs mere

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm

Ordensregler. for. Ejerforeningen. Matr. Nr. 18 R. Sohngårdsholm Ordensregler for Ejerforeningen Januar 2010 5. udgave Side 1 af 6 Ordensregler for Ejerforeningen Affald: Affald skal være forsvarligt indpakket og anbringes i de dertil indrettede containere. Flasker

Læs mere

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015

Husorden for ejerforeningen 4OK. Revideret 2015 Husorden for ejerforeningen 4OK Revideret 2015 AFFALD Køkken affald: På Landlystvej er opstillet grønne containere til køkkenaffald. Affaldsposerne skal snøres sammen inden de smides i containerne, så

Læs mere

Vedligeholdelsesreglement

Vedligeholdelsesreglement Arbejderbevægelsens kollegium 29. maj 2015 Vedligeholdelsesreglement Ved indflytning Lofter fremtræder som nymalede Vægge fremtræder som nymalede med standardfarver. Malede vægge vil være i ensartet glans.

Læs mere

HUSORDEN NB Woltershus

HUSORDEN NB Woltershus HUSORDEN NB Woltershus Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar gælder i forbindelse med

Læs mere

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial»

Indholdsfortegnelse. «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V.... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING

Læs mere

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade

HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade Husorden Afdeling 9 HUSORDEN - Jyttevej, Heimdalsgade og Lundsgårdsgade 1 Bygninger Beboerne er økonomisk ansvarlige for de skader, som leg, hærværk eller lignende måtte påføre bygninger og andre bygningsdele.

Læs mere

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun

Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Tillægshusorden Boligforeningen Neptun Indholdsfortegnelse Afd. 3 Ryttervej. Afd. 4 Nedre Mosevej. Afd. 6 Hede-, Lyng- og Porsevej. Afd. 7 Skarpæs- og Parkvej. Afd. 9 Mosegårds og Skarpæsvej. Afd. 10/12

Læs mere

Husorden for A/B Dannevirke

Husorden for A/B Dannevirke Husorden for A/B Dannevirke Ejendommen Slien 2-6, Alsgade 7-9, Slesvigsgade 21-33 og Dannevirkegade 22-32. Affald: Almindeligt husholdningsaffald placeres i de grønne affaldscontainere i gården. Gamle

Læs mere

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2

Brøndbyernes Andelsboligforening afdeling 2 Husorden Indledning. Husordenen er en del af lejekontrakten. Misligholdelse af husordenen, kan medføre opsigelse/ophævelse af lejekontrakten jf. gældende regler herom. Beboerne opfordres til at anvende

Læs mere

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS

HUSORDEN. Søholm Boligselskab ApS HUSORDEN Søholm Boligselskab ApS 1. INDLEDNING ikke et "nej-reglement" En husorden kan let blive opfattet som et nej-reglement. Det er ikke tanken bag denne husorden. Alle skal kunne fungere sammen, og

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE

CYKLER, KNALLERTER M.M. GENERELT DØRSKILTE FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING BRANDDØRE «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BRANDØRE... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING... 3 FORURENING...

Læs mere

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger.

Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. Sådan vil vi bo her! - husorden og leveregler for dig, der bor i Røde Kro Velkommen som beboer i fsb s afdeling Røde Kro en af Danmarks mange almene boliger. I Røde Kro ønsker vi at have et godt naboskab,

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN Frederiksberg, 18-11-2015 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN LOTTRUPGÅRDEN DEAS A/S Dirch Passers Allé 76 2000 Frederiksberg www.deas.dk Tel +45 70 30 20 20 info@deas.dk cvr. 20 28 34 16 Regionskontorer: Aalborg

Læs mere

Ordensbestemmelser for Afd. 19, Storegade 45, Arbejdernes Andels- Boligforening Varde

Ordensbestemmelser for Afd. 19, Storegade 45, Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Ordensbestemmelser for Afd. 19, Storegade 45, Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Indholdsfortegnelse Ordensbestemmelser Beboerklagenævn ORDENSBESTEMMELSER 1. Generelle bestemmelser A. Ordensreglementet

Læs mere

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN

HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN HUSORDEN FOR ANDELSBOLIGFORENINGEN HUMLEGÅRDEN Husordenen gælder alle lejere og andelshavere. Den enkelte lejer/andelshaver har ansvaret for, at husstanden og gæster overholder husordenen. Samme ansvar

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 27

HUSORDEN FOR AFDELING 27 HUSORDEN FOR AFDELING 27 Brandevej, Aalborg Husorden for afd.27 Brandevej Aalborg Generelt Et godt miljø er meget værd for at kunne trives. Det skaber tryghed og tilfredshed, hvis alle erkender nødvendigheden

Læs mere

Bilag 1 Husorden for Kollegiegården Generel husorden Regler for intern flytning

Bilag 1 Husorden for Kollegiegården Generel husorden Regler for intern flytning Bilag 1 Husorden for Kollegiegården 1. Generel husorden 1.1. til de øvrige beboere herunder skal det understreges, at almindelige love og regler selvfølgelig også gælder på kollegiet. 1.2. Støjende adfærd

Læs mere

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN

HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN BOLIGFORENINGEN VIBO HUSORDEN VIBO AFDELING 350 KROGTOFTEN GODKENDT PÅ AFDELINGSMØDET DEN 13. SEPTEMBER 2004 REV. PÅ BEBOERMØDET DEN 26. FEBRUAR 2013 1. Anlægget Skån de grønne områder - alle vil gerne

Læs mere

Husordenen på Herlev Kollegiet

Husordenen på Herlev Kollegiet Generelt Husordenen på Herlev Kollegiet Et kollegium med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og vi er fælles om mange ting. Derfor er det

Læs mere

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

CYKLER, KNALLERTER, M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 DØRSKILTE...3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

Husorden 1-1029 Møllergården

Husorden 1-1029 Møllergården Husorden 1-1029 Møllergården 1. oktober 2011 2 Et godt klima skaber trivsel En boligafdeling kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er mere eller mindre afhængige af hinanden - og fælles om

Læs mere

Oplysning om Afdeling:

Oplysning om Afdeling: Oplysning om Afdeling: Afdelingsbestyrelsen Afdelingsbestyrelsen vælges af og blandt beboerne på beboermødet. Det er afdelingsbestyrelsens opgave mellem beboermøderne at varetage det løbende samarbejde

Læs mere

Husorden. Side 1 af 8. Indhold

Husorden. Side 1 af 8. Indhold Husorden Indhold Kapitel 1 Ansvar for ro og orden... 2 Kapitel 2 Ansvar for egen bolig... 3 Kapitel 3 Ansvar for fællesarealer... 4 Kapitel 4 Husdyr... 6 Kapitel 5 Kommunikation, beskeder og klager...

Læs mere

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2

HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 HUSORDENSREGLEMENT FOR AFDELING 2 Lovgrundlag Der henvises til lov om almene boliger og AlmenBo s vedtægter Reglernes ikrafttræden Med virkning fra den 1.oktober 2009 erstatter dette ordensreglement tidligere

Læs mere

Husorden for afdeling 19 Afdelingsbestyrelsen for afdeling 19 Udsendt april 2010

Husorden for afdeling 19 Afdelingsbestyrelsen for afdeling 19 Udsendt april 2010 Husorden for afdeling 19 Afdelingsbestyrelsen for afdeling 19 Udsendt april 2010 Husorden Denne husorden er gældende for alle beboere i Rødovre Boligselskabs afdeling 19 beliggende Brandholms Allé 15-29.

Læs mere

HUSORDEN FOR AFDELING 8, 10 og 11

HUSORDEN FOR AFDELING 8, 10 og 11 HUSORDEN FOR AFDELING 8, 10 og 11 Store Tingbakke, Vodskov Boligselskabet Limfjorden v/vivabolig Vesterbro 23 Postboks 213 9100 Aalborg Åbningstid Telefontid Mandag-fredag kl.9.30-12.30 Mandag-fredag kl.9-14

Læs mere

Munkegårdens elevhåndbog

Munkegårdens elevhåndbog 2015 Tilhører: Din dagligdag: Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag weekend 8.00-8.45 Morgenmad og morgenrutiner i husene (ikke dagelever) 9.00-10.30 Bo-uv. I hvert sit hus dagelever på Vejrupvej 10.30-10.45

Læs mere

HUSORDEN FOR A/B INGOLF

HUSORDEN FOR A/B INGOLF HUSORDEN FOR A/B INGOLF Forord Som andelsboligforening er vi fælles. I fællesskab har vi også et individuelt ansvar for, at vores forening fungerer. Og for at fungere ikke mindst fordi vi er mange i huset

Læs mere

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. GENERELT CYKLER, KNALLERTER, INDKØBS- VOGNE M.M. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 CYKLER, KNALLERTER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3

Læs mere

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab.

Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment boligselskab. Gældende ordensregler vedtaget på afdelingsmødet i Bispehaven den 2. september 2008. Fælles spilleregler giver fair play. Det betyder, at der er en række regler, som skal overholdes, når man bor i et alment

Læs mere

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING

BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBS- VOGNE M.M. GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING AFFALD ANTENNER/PARABOLER FORURENING «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BARNEVOGNE, CYKLER, INDKØBSVOGNE M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 FODRING AF FUGLE M.V.... 3 FORSIKRING...

Læs mere

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO

DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO DEN ALMENNYTTIGE ANDELSBOLIGFORENING VIBO HUSORDEN Rengøring & vedligeholdelse af altan VIBO AFDELING 142 BAGERGÅRDEN VEDTAGET PÅ BEBOER/BUDGETMØDE D. 10. FEBRUAR 2005 REV. 19. JANUAR 2010 1. Færdsel på

Læs mere

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9

Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Velkommen til Reginehøj - afdeling 9 Juni 2011 Indledning Meningen med denne folder er først og fremmest at byde VELKOMMEN i afdelingen. REGINEHØJ bebyggelsen består af 5 stk. 7 etages blokke, som indeholder

Læs mere

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6

HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 HUSORDEN FOR EJERFORENINGEN E/F DANASVEJ 4-6 Indhold 1. Bestyrelse og ejendomsservice 2. Husdyr 3. Navneskilte 4. Nøgler 5. Pulterrum 6. Støj 7. Musiceren og fester 8. Værktøj og vaskemaskiner mv. 9. Ophold

Læs mere

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde

Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde Husorden for medlemmerne i E/F Blågårdsstrœde 2-4 og Skomagergade 46, Roskilde 1. Hvem er omfattet af husordenen? Stk. 1: Denne husorden gælder for samtlige ejerforeningens medlemmer og lejere. Stk. 2.

Læs mere

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:...

Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 2 Indhold Regler for udlejning af beboerlokaler/gæsteværelser på kollegierne i Sønderborg... 4 Beboerlokalet/gæsteværelset kan benyttes til:... 4 Generelle regler for leje af beboerlokalet... 4 Reservation...

Læs mere

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med.

Husorden. Sidst, men ikke mindst påtal selv eventuelle overtrædelser af husordenen over for dine medbeboere, det kommer man som regel længst med. Husorden Det er vigtigt, at du læser denne husorden omhyggeligt igennem, da gentagne overtrædelser vil kunne medføre en opsigelse eller ophævelse af dit lejemål. Er du/i forældre, vil det være af stor

Læs mere

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15

STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 STUDIE- OG ORDENSREGLER 2014-15 INDHOLD Indledning... 2 Studieaktivitet... 3 Ordensregler... 4 Deltagelse i ekskursioner... 5 IT regler... 5 Klageprocedure... 6 Vald. Poulsens Vej 8 7500 Holstebro T 9627

Læs mere

1. HUSORDEN. 2. Generelt

1. HUSORDEN. 2. Generelt Husorden afd. 15 1. HUSORDEN Store Tingbakke, Vodskov 2. Generelt Denne husorden skal ses i sammenhæng med nødvendigheden af at opretholde faste regelsæt i en fælles bebyggelse som Store Tingbakke, hvor

Læs mere

HUSORDEN Etagebyggeri

HUSORDEN Etagebyggeri HUSORDEN Etagebyggeri Afdeling 109 - Ringparken Godkendt på afdelingsmøde den 24.10.2012 Side 1 af 4 Indholdsfortegnelse Fælles ordensregler... 2 Forurening... 2 Musik... 2 Parabol/antenne... 2 Infotavler...

Læs mere

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden

Velkommen til. Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5. Arbejdernes Andels- Boligforening Varde. Husorden Velkommen til Afd. 01, Lundvej 24 og Aavangen 1, 3, 5 Arbejdernes Andels- Boligforening Varde Husorden En boligforening med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller

Læs mere

Husorden 1-1015 Egeløvparken

Husorden 1-1015 Egeløvparken Husorden 1-1015 Egeløvparken Vedtaget på afdelingsmødet den 19. maj 2014 Husorden for afdeling 1015 Egeløvparken En boligafdeling som»egeløvparken«kan sammenlignes med et minisamfund, hvor beboerne er

Læs mere

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER

GENERELT CYKLER, KNALLERTER M.M. BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. DØRSKILTE AFFALD FODRING AF FUGLE M.V. FORSIKRING ANTENNER/PARABOLER «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 CYKLER, KNALLERTER M.M.... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M.V... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V... 3 FORSIKRING...3

Læs mere

Husorden for T13 - Silergården

Husorden for T13 - Silergården Formålet med denne husorden er at sikre, at alle lejere kender de regler, der er vedtaget på beboermødet, så alle ved, hvordan man tager hensyn til de omkringboende, og hvordan de skal tage hensyn til

Læs mere

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD

Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Husorden for afdeling NORDRE MUNKEGÅRD Affald Køkkenaffald skal lægges i plastposer, som lukkes, inden de kastes i containerhusene.. Flasker og aviser må ikke kastes i containerhusene, men skal anbringes

Læs mere

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V.

ANTENNER/PARABOLER GENERELT BIL- KNALLERTKØRSEL M.V. CYKLER, INDKØBS-VOGNE M.M. AFFALD DØRSKILTE ALTANER FODRING AF FUGLE M.V. «Bruger_Initial» Indholdsfortegnelse GENERELT... 3 AFFALD... 3 ALTANER... 3 ANTENNER/PARABOLER... 3 BIL-, KNALLERTKØRSEL M. V.... 3 CYKLER, INDKØBSVOGNE M. M.... 3 DØRSKILTE... 3 FODRING AF FUGLE M.V....

Læs mere

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved

Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved Lejeaftale & lejebetingelser for udlejning af selskabslokale på Militærvej 18, 4700 Næstved i samarbejde med Guldtryk CVR Nr. 74806414 Dato : er indgået flg. aftale med Lejer/Navn Mail Adresse Tlf. Lejeperiode/Dato:

Læs mere

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej

Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Husorden 1-1012 Herlevgårdsvej Vedtaget den 15. marts 2006. Det er vigtigt, du som beboer kender dine rettigheder og pligter, som de fremgår af lejekontrakten, denne HUSORDEN, vedligeholdelsesreglementet

Læs mere

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden.

Husk, at du kan risikere at miste din bolig, hvis du ikke overholder husorden. Leveregler for godt naboskab Vi bor mange mennesker i Afd. 1006 Karré 6. Vi har forskellige interesser og måder at indrette vores liv på. For at kunne trives sammen har vi tre simple leveregler: 1. Vi

Læs mere

Husorden for Kollegiegården

Husorden for Kollegiegården Husorden for Kollegiegården Generel husorden 1. Kollegianere skal i deres færden på kollegiet tage hensyn til de øvrige beboere. 2. Radio, fjernsyn, musikanlæg og lignende må aldrig benyttes til gene for

Læs mere

AB Merlegårdsparken II

AB Merlegårdsparken II Loftsrum: AB Merlegårdsparken II Husorden Loftsrummene må ikke benyttes som opholds- eller soverum, og der må ikke opbevares brandbare væsker. Brug af ild eller anden adfærd, der kan beskadige andelsforeningens

Læs mere

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C

Maj 2014. Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910 Frederiksberg C Maj 2014 Hovedbiblioteket Falkoner Plads 3 2000 Frederiksberg T 38 21 18 08 E biblioteket@frederiksberg.dk Biblioteket Godthåbsvej Godthåbsvej 85A 2000 Frederiksberg Biblioteket Danasvej Danasvej 30B 1910

Læs mere

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015

HUSORDEN LEJERBO AFD HUSORDEN JULI 2015 JULI 2015 HUSORDEN I en almen boligafdeling bor mange mennesker sammen. En afdeling er som sådan et lille samfund, hvor alle er forskellige og har forskellige forventninger, krav og ønsker til at bo. Netop

Læs mere

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447.

Husorden Afdeling 12 Løvvangen. Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. Husorden Afdeling 12 Løvvangen Vikingevej 1 29, Strubjerg 2 20, Arkildsdal 1 173, Vangen 83 447. INDLEDNING Et godt miljø er meget værd. DET SKABER TRYGHED OG TILFREDSHED NÅR ALLE TAGER HENSYN TIL HINANDEN.

Læs mere