Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet"

Transkript

1 Husorden for P. O. Pedersen-Kollegiet Kapitel 1 Adfærd Afsnit I Ro og orden 1. Kollegianerne skal tilstræbe at der hersker god ro og orden på kollegiet. Stk. 2. Bevidst støjende eller chikanerende adfærd er ikke tilladt. Stk. 3. Kollegianerne skal tage hensyn til hinanden, herunder respektere de øvrige kollegianeres krav på læse- og nattero, samt lyst til fest og musik i et rimeligt omfang. 2. Enhver kollegianer skal efterkomme forskrifter, der måtte blive givet af kollegiets bestyrelse, beboermøde, beboerråd, inspektør, 8-udvalg eller den relevante udvalgsformand. 3. I forbindelse med kollegiets eksamensperioder, vejer hensynet til øvrige kollegianere specielt tungt. Alle fester skal afholdes i kollegiets kælderbar, Falladen, og musik skal afspilles uden gene for de øvrige kollegianere. Stk. 2. Kollegiets eksamensperioder er som udgangspunkt maj-juni og december-januar. De præcise datoer og undtagelser herfra fastsættes pr. mail af beboerrådets formand. Afsnit II Gæster 4. Den enkelte kollegianer hæfter for adfærd og skader forsaget af dennes gæster. Afsnit III Benyttelse 5. Kollegianerne må ikke have børn boende. 6. Kollegianerne må ikke holde husdyr, akvariefisk undtaget. 7. Der må ikke laves mad på enkeltværelserne. Kollegianerne der bor på disse værelser henvises til fælleskøkkenerne. 8. Kollegianerne må ikke installere køleskab, fryser, ovn, vaskemaskine, varmeovn/-blæser, komfur eller lignende i hverken lejlighederne eller på enkeltværelserne. På enkeltværelserne må der ligeledes ikke opsættes elkedel, kaffemaskine, mikroovn, riskoger eller lignende apparater. 9. Der må ikke opsættes altankasser, paraboler og andet på kollegiets facade, vinduer og karme. 10. Kollegianerne må ikke opbevare fyrværkeri i ulovlige mængder, sprængstof, ulovlige genstande eller andre genstande, der kan være forbundet med umiddelbar fare. 11. Fra det øjeblik kollegianeren får overdraget sin nøgle af inspektøren og indtil inspektøren atter har modtaget nøglen, er kollegianeren alene ansvarligt for sit værelse med indbo. Han/hun er derfor pligtig til at erstatte eller godtgøre enhver skade som ikke kan tilskrives normalt slid eller ælde, eller skader annonceret ved indflytning. 12. Der må ikke anbringes søm, skruer, tegnestifter eller lignende i vægge, døre eller dørkarme. Til opsætning af billeder eller plakater må ikke anvendes lim eller tape. Anvend istedet de opsatte skinner på væggene. 13. Beboerrådet betaler hvad det koster at reparere værelses- eller køkken- yderdøre ud over kr. 750, såfremt hærværksmanden ikke findes. Beløb indtil kr. 750 betales af den beboer/det køkken hvortil døren hører. 14. Fremleje kan alene ske efter forudgående godkendelse fra bestyrelsen på kollegiet. Fremleje foregår på kollegiet gennem den til enhver tid udpegede fremlejemand, der kan oplyse nærmere om reglerne for fremleje.

2 Kapitel 2 Fællesarealer, -faciliteter og -inventar. Med fællesarealer menes: gange, trapper, udendørsarealer, cykelkælder og cykelskure Med fællesfaciliteter menes: musikrum, multisportsbane, vaskekælder, billardrum, bordtennisrum, sportsrum, kanoer, kajakker og Falladen. Afsnit I Adfærd 15. Der skal opretholdes orden på/ved alle fællesarealer. Brug af fællesarealer og inventar skal ske uden gene for de øvrige kollegianere. 16. Generelt gælder følgende for brug af alle fællesfaciliteter, dog med undtagelse af Falladen (se afsnit VII); Stk. 2. Fællesfaciliteterne må kun benyttes i reserverbare perioder. Stk. 3. Der indskærpes at man kun reserverer den tid man er sikker på at ville bruge. Stk. 4. Såfremt en facilitet ikke er benyttet inden 10 minutter efter den reserverede periodes begyndelse, er enhver anden kollegianer berettiget til at benytte den pågældende facilitet i det omhandlede tidsrum dvs. i hele den reserverede periode. Man skal da ændre reservationen til sig eget værelsesnummer. Stk. 5. Inden man tager en fællesfacilitet i brug (ang. Vask se Stk. 6.) skal enhver forvoldt skade meddeles den udvalgsformand hvorunder faciliteten hører, eller et beboerrådsmedlem. I modsat fald kan man selv blive gjort ansvarlig. Stk. 6. For vaskemaskiner mv. underrettes inspektøren straks om enhver uregelmæssighed. Uden for arbejdstid lægges en besked i inspektørens postkasse ved kontoret eller der sendes en Kollegianeren eller kollegianerne skal afholde omkostninger til reparation eller erstatning af beskadigede bygningsdele, inventar eller udstyr på fællesarealerne, hvis skaden skyldes kollegianerens eller kollegianernes adfærd eller undladelse. 18. Gange, brandtrapper og branddøre må ikke være helt eller delvist spærret af møbler, cykler, fodtøj, tørrestativer eller andre genstande. 19. Rygning er forbudt på alle indendørs fællesarealer og fællesfaciliteter. 20. Kollegianerne skal påse, at brandmateriel, såsom skumslukkere, brandslanger, røgalarmer, brandalarmer og branddøre, ikke udsættes for misbrug, skade eller deaktivering. Opdager kollegianeren, at brandmateriellet ikke er funktionsdygtigt, skal kollegianeren meddele dette til inspektøren eller en anden ansvarlig person med henblik på udbedring af materiellet. Udøvelse af misbrug eller skade på brandmateriel anses som en grov overtrædelse af husordenen. 21. Fælles for alle aktiviteter betales der depositum til det respektive udvalg for lån af nøgle. Nøgleindehaver er økonomisk ansvarlig for skader der er forvoldt af ham/hende selv eller personer som har lånt hans/hendes nøgle. 22. Opslagstavlen på hovedtrappen mærket rådstavle er forbeholdt beboerrådet, kollegianerforeningen og meddelelser fra diverse udvalg. 23. Før afholdelse af udendørs fester underrettes kollegiets naboer om, at der vil blive støjet på dagen for festens afholdelse. Stk. 2. Ved støjende indendørsfester holdes vinduer lukket. Afsnit II Billardrum 24. Alle medlemmer af kollegianerforeningen kan få adgang til billardrummet ved at henvende sig til en poolnøgleperson og låne en nøgle, mod aflevering af billed-id.

3 25. Billardrummet må benyttes i følgende tidsrum: Mandag til torsdag Kl. 10:00 21:00 Fredag Kl. 10:00 22:30 Lørdag Kl. 12:00 24:00 Søndag Kl. 12:00 21:00 Stk. 2. Billardrummet skal være aflåst og må ikke benyttes i kollegiets eksamensperiode, se 3. Stk.2. Stk. 3. Sportsudvalget kan, aflåse rummet ved fest i Falladen. Stk. 4. Overtrædelse af åbningstider betragtes som en overtrædelse af Ved manglende tilbagelevering af nøglen til rummet, kan sportsudvalget give brugeren karantæne fra rummet i 1 måned. Stk. 2. Ved gentagne overtrædelser, kan karantænen forlænges indtil 6 måneder. Afsnit III Kano- og kajakudstyr 27. Udstyret skal reserveres før brug. 28. Udstyret må kun benyttes i den af de danske roklubber definerede sommerperiode. 29. Det er ikke tilladt at reservere udstyret i mere end 48 timer ad gangen. 30. Afgangen skal ske i Bagsværd sø eller Lyngby sø. Afsnit IV Multisportsbane 31. Alle medlemmer af kollegianerforeningen kan få adgang til multisportsbanen. 32. Multisportsbanen må benyttes efter først til mølle-princippet i følgende tidsrum: Mandag til torsdag Kl. 10:00 21:00 Fredag og lørdag Kl. 10:00 22:30 Søndag Kl. 12:00 21:00 Stk. 2. Benyttelse af multisportsbanen uden for de i 32 Stk. 1. nævnte tidspunkter betragtes som et brud på 1. Stk. 3. Benyttelse af multisportsbanen skal ske under hensyntagen til kollegiets naboer. Afsnit V Musikrum 33. Alle medlemmer af kollegianerforeningen kan få adgang til musikrummet ved at henvende sig til et medlem af musikudvalget og modtage en nøgle. Stk. 2. Der opkræves et depositum på 100 kr. pr. nøgle. Stk. 3. Hvis personen ikke tilbageleverer nøglen ved udmeldelse af kollegianerforeningen, tilfalder depositummet udvalget. 34. Musikrummet må benyttes i følgende tidsrum: Søndag til torsdag Kl. 10:00 21:00 Fredag og lørdag Kl. 10:00 22:00 Stk. 2. Musikrummet skal være aflåst og må ikke benyttes under kollegiets eksamensperioder. Stk. 3. Overtrædelse af åbningstider betragtes som en overtrædelse af 1.

4 Stk. 4. I særlige tilfælde kan beboerrådet, i samråd med musikrummets overboer, dispensere fra 34. Stk. 1 og Stk. 2. Afsnit VI Bordtennisrummet 35. I Falladens åbningstid har Falladen råderet over bordtennisrummet, hvorfor det ikke er tilladt at indtage medbragte drikkevarer i bordtennisrummet i dette tidsrum. 36. Holdes der fest i bordtennisrummet, skal rummet rengøres senest dagen efter festen. 37. Ved brug af bordtennisrummet skal der tages hensyn til de ovenboende. Stk. 2. Bordtennisudstyret må benyttes i følgende tidsrum: Mandag til torsdag Kl. 10:00 21:00 Fredag Kl. 10:00 22:30 Lørdag Kl. 12:00 24:00 Søndag Kl. 12:00 21:00 Stk. 3. Såfremt Falladen skal bruge bordtennisrummet, har Falladen førsteret. 38. Alle medlemmer af kollegianerforeningen kan få adgang til bordtennisudstyret ved at henvende sig til et medlem af sportsudvalget og modtage en nøgle. Stk. 2. Der opkræves et depositum på 100 kr. pr. nøgle. Stk. 3. Hvis personen ikke tilbageleverer nøglen ved udmeldelse af kollegianerforeningen, tilfalder depositummet udvalget. Afsnit VII Falladen Del 1 - Åbningstider 39. Alle kan benytte Falladen i åbningstiden. 40. Alle medlemmer af kollegianerforeningen kan blive medlem af Falladeudvalget. 41. En fra Falladens bestyrelse er bestyrer (i henhold til Bekendtgørelse af lov om restaurations- og hotelvirksomhed m.v. af 18/01/ a). 42. Falladen har normalt åbent tirsdag fra kl til oftes kl og lørdag fra kl Stk. 2. Åbningsdagen i ugen kan ændres til en anden, såfremt det annonceres på kollegiet senest en uge i forvejen. Stk. 3. Åbningstidspunktet kan ændres, såfremt det annonceres på kollegiet senest en uge i forvejen. Stk. 4. I kollegiets eksamensperiode (jf. 3 Stk. 2.) er der kun åbent lørdag fra kl Del 2 - Lydniveau 43. I samråd med køkken N er der fundet passende lydniveauer, til hhv. tirsdags- og lørdagsåbning. Disse skal til enhver tid overholdes. Stk. 2. Ved tirsdagsåbning, samt lørdag efter kl , spilles der på det laveste niveau (tirsdagsniveau). Stk. 3. I kollegiets eksamensperiode (jf. 3 Stk. 2.) skal lydniveauet holdes på tirsdagsniveau hele aftenen. Del 3- Lån og leje 44. Lån og leje skal til enhver tid følge Falladens fastsatte regler omkring dette.

5 Del 4 - Ædruansvarlig 45. Der skal til enhver tid være en ædruansvarlig som opholder sig på Kollegiet i Falladens åbningstid Stk. 2. Den ædruansvarlige vagt skal være aftalt før åbning af Falladen og den ædruansvarlige skal melde sig i Falladen 5 min. før åbning. Stk. 3. Den ædruansvarlige har vagt til Falladens døre lukker. Herefter gælder kun husordenen. Stk. 4. Den ædruansvarlige skal være upåvirket af alkohol og euforisende stoffer i hele Falladens åbningstid. Stk. 5. Den ædruansvarlige skal være en person fra Falladen, Rådet eller 8-udvalget 46. En tender kan til enhver tid kontakte den ædruansvarlige og denne skal straks indfinde sig i Falladen. 47. Skulle der opstå en uventet nødsituation som betyder at den ædruansvarlige må forlade kollegiet, må dette ikke ske før der findes en stedfortræder som opfylder 45 stk. 4. Dette skal meddeles tenderne. Stk. 2. Er det ikke muligt at finde en stedfortræder skal tenderne meddeles at Falladen skal lukke. 48. Den ædruansvarlige har til opgave at bistå tenderne i nødsituationer og derved opretholde ro og orden. 49. Hvis en situation opstår som påkræver at den ædruansvarlige tilkaldes, skal tenderne til enhver tid følge den ædruansvarliges anvisninger. 50. Den ædruansvarlige står som hovedregel for at tilkalde politiet Afsnit VIII Symaskine 51. Symaskinen udlånes i perioder af 24 timer. Symaskinen kan kun reserveres for én periode af gangen. Først når denne periode er påbegyndt kan en ny reserveres af samme låner. Stk. 2. Ved lån betales kr. 100 i depositum. Depositum tilfalder symaskinekøkkenet hvis maskinen ikke leveres tilbage rettidigt. Tvivlstilfælde afgøres i første instans af beboerrådet. Stk. 3. Låneren kan gøres erstatningspligtig ved uforsvarlig behandling af maskinen. Dette afgøres i første instans af beboerrådet. Stk. 4. Symaskinekøkkenet skal på valg på ordinært beboermøde, såfremt symaskinekøkkenet eller et andet køkken anmoder herom. Afsnit IX Vaskekælderen 52. Der må maksimalt reserveres 12 timer pr. 14 dage pr. person. Udnyttelsen af reserverede perioder er underlagt 16 Stk Er tøjet færdigvasket, har enhver lov at tage det ud og anvende maskinen selv om perioden ikke er udløbet, forudsat tøjet lægges forsigtigt i en kurv. 54. Er maskinen i gang når den periode man selv har reserveret påbegyndes, er man berettiget til at standse maskinen, lægge tøjet i en kurv, og selv tage maskinen i brug. 55. Ved brug af 2 eller flere maskiner har man i den efterfølgende time ret til at bruge 1 tørretumbler pr. to maskiner. Stk. 2. Er en tørretumbler ikke taget i brug 10 minutter inde i den i 55 Stk. 1 omtalte time, er enhver anden kollegianer berettiget til at benytte den. Afsnit X Kælderskabe 56. Hvert køkken har rådighed over de kælderskabe, der er markeret med det pågældende køkkens bogstav. Stk. 2. Det enkelte køkken administrerer selv fordelingen af de til køkkenet hørende skabe.

6 57. Hvis et køkken mener at der er et eller flere af køkkenets kælderskabe der benyttes uretmæssigt, kan køkkenet afholde en kælderskabsrazzia. Denne skal varsles 4 uger i forvejen ved opslag på opslagstavler samt via mail til info-listen. Afsnit XI Parkering og cykelskure 58. Parkering af cykler, knallerter, biler og motorcykler må alene ske på de hertil indrettede eller afmærkede arealer. 59. Hver kollegianer må have netop én brugbar cykel stående i cykelskurene. Stk. 2. I specielle tilfælde kan Trafikudvalgets formand give dispensation fra denne regel. 60. Cykler der ikke er i en brugbar stand kan efter varsel på mindst seks uger fjernes af Trafikudvalget. Stk. 2. Til cykler der ikke er i en brugbar stand regnes cykler der mangler styret, ét eller begge hjul og/eller kæden samt cykler med mindst ét hjul der er så deformeret at man ikke kan køre på cyklen. Stk. 3. Trafikudvalget udfører efter behov cykeloprydninger, hvor kollegiets udendørs arealer gennemses og fundne cykler der ikke er i en brugbar stand (jf. Stk. 2) fjernes. Stk. 4. Cykeloprydninger efter Stk. 3 meddeles med varsel på mindst seks uger ved opslag på rådstavlen og via mail til info-listen. 61. Trafikudvalget udfører, med mindst seks ugers varsel, mindst én cykelrazzia om året. Ved en cykelrazzia fjernes cykler der ikke er i brugbar stand if. 60 Stk. 2 og brugbare cykler der ikke er markeret efter Trafikudvalgets anvisninger. Stk. 2. Cykelrazziaer meddeles med varsel på mindst seks uger ved opslag på rådstavlen og på alle køkkendøre samt via mail til info-listen. Kapitel 3 Køkkener 62. De enkelte køkkener kan på et køkkenmøde vedtage egne retningslinier for brug af køkkenet såfremt det ikke er modstridende husordenen. Stk. 2. Rygning på køkkenerne er som udgangspunkt ikke tilladt, dog kan et køkken vælge at tillade rygning på køkkenet, såfremt det besluttes enstemmigt på et køkkenmøde. 63. Alle med nøgle til køkkenet hæfter solidarisk for det til køkkenet hørende inventar. Dog tages der forbehold for normal slid og ælde. 64. Rengøringspersonalet skal kunne komme til på køkkenerne mellem kl. 9 og kl. 12. Kapitel 4 Klager og advarsler Afsnit I Klageorgan 65. Såfremt en kollegianer overtræder husordenen eller i øvrigt er til gene for andre kollegianere, kan der klages over kollegianeren til beboerrådet. Beboerrådet kan vælge at søge klagemålet løst selv, eller inddrage Polyteknisk Kollegie Selskab, bestyrelsen for kollegiet eller Kollegie Konsulent Ordningen (KKO). 66. Klagen skal være skriftlig og underskrevet af samtlige klagere. Beboerrådet skal give den kollegianer der klages over, en rimelig frist til at kommentere klagen. Stk. 2. Beboerrådet skal tilstræbe at enhver klage behandles senest 1 måned efter beboerrådet har modtaget denne. 67. Mener en kollegianer at en eller flere kollegianere overtræder husordenen, kan kollegianeren indkalde en person fra 8-udvalget ( 8-person) som tredjemand. 8-personen kan desuden yde bistand i det omfang det skønnes nødvendigt, i henhold til 8-udvalgets regler.

7 Afsnit II Advarsler 68. Såfremt beboerrådet finder, at den pågældende kollegianer har overtrådt husordenen eller i øvrigt været til gene for andre kollegianere, kan beboerrådet indstille for kollegiets bestyrelse, at denne giver kollegianeren en skriftlig advarsel. Beboerrådet og kollegiets bestyrelse skal overfor den anklagede begrunde advarslen. Stk. 2. Beboerrådet har en frist på 14 dage til at indstille kollegianeren til en advarsel. Denne frist regnes fra det beboerrådsmøde hvorpå klagen er behandlet. Afsnit III Opsigelse Ophævelse 69. Beboerrådet kan indstille til kollegiets bestyrelse, at den pågældende kollegianers lejemål opsiges med forskriftsmæssigt varsel, såfremt en kollegianer har modtaget tre (3) advarsler eller groft har overtrådt husorden. 70. I særligt grove tilfælde, som hvor kollegianeren har været til fare eller væsentlig gene for andre kollegianere (f.eks. vold eller groft hærværk), kan lejemålet ophæves med øjeblikkelig virkning. Afsnit IV Tavshedspligt 71. Under og efter hele sagsforløbet har beboerrådet tavshedspligt. Afsnit V Afbrydelse af klageprocedure 72. Hvis klageren og den anklagede indbyrdes afklarer klagemålet kan klageproceduren afbrydes. Kapitel 5 Netværk Afsnit I Netværket 73. På kollegiet er der etableret et computernetværk (netværket). Netværket er tilsluttet et datanetværk (K- Net). Via K-Net har kollegianeren adgang til internettet. 74. Adgang til netværket er forbeholdt kollegianere, som har underskrevet en brugererklæring. Afsnit II Ansvar 75. Benyttelsen af netværket sker på brugerens eget ansvar. 76. Kollegiet, dets bestyrelse, beboerråd og netværksgruppen kan ikke gøres erstatningsansvarlig for forhold vedrørende netværkets oppetid, funktionalitet, hastighed eller for oplysninger/indhold modtaget og sent via netværket. Afsnit III Frakobling 77. I særskilte brugererklæringer forpligter brugerne sig til at overholde gældende lovgivning samt de i brugererklæringen og denne husorden fastsatte retningslinjer for brug af netværket. Såfremt brugeren overtræder gældende lovgivning eller retningslinjer for brugen af netværket fastsat i husorden eller brugererklæringen, kan netværksgruppen bestemme, at den pågældende bruger skal frakobles netværket. 78. Såfremt frakobling baserer sig på, at brugeren ved brug af netværket har overtråd gældende lovgivning eller retningslinjer i husorden/brugererklæringen, skal brugeren skriftligt orienteres om årsagen til den påtænkte frakobling. Sammen med brevet skal der fremlægges dokumentation for den angivelige retsstridige eller krænkende adfærd og/eller benyttelse. Brugeren gives en frist på 7 dage til at

8 kommentere det tilsendte materiale. Netværksgruppen beslutter herefter, hvorvidt der skal foretages frakobling. 79. Såfremt netværksgruppen finder, at den skete overtrædelse er af særlig grov karakter eller en bruger er til stor gene for de øvrige brugere (f.eks. virus), kan netværksgruppen bestemme at der skal ske frakobling med øjeblikkelig virkning. Brugeren skal i så tilfælde orienteres i henhold til Brugeren kan klage over netværksgruppens beslutning om frakobling til beboerrådet. Beboerrådet kan bestemme, at klagen skal have opsættende virkning. Kapitel 6 Vedtagelse og ændring Afsnit I Vedtagelse 81. Denne husorden er vedtaget af beboermødet for kollegiet d. 5. april Afsnit II Ændring 82. Forslag til ændringer af husordenen indgives til beboerrådet, der herefter indstiller forslaget til afstemning på førstkommende beboermøde. 83. Vedtagelse af ændringer afgøres ved simpelt relativt flertal blandt de fremmødte kollegianere på beboermødet.

Ostebogen. Side 1 af 64

Ostebogen. Side 1 af 64 Ostebogen Side 1 af 64 Velkommen Om Ostenfeld Kollegiet Kort om Kollegiet Historie Miljø og økonomi Plantegninger Grunden Kælderen Værelser Køkkenerne Faciliteter Festkælderen Vaskerummet Motionsrummet

Læs mere

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel

Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel Denne info-folder er udarbejdet af bestyrelsen for Andelsboligforeningen Ryesgade/Hedemannsgade. Formålet med folderen er at informere såvel nyindflyttede som gamle andelshavere om forskellige forhold

Læs mere

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet

Kollegiehåndbogen. din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen din guide til Rasmus Raskkollegiet Kollegiehåndbogen udgives af: Rådskontoret Rasmus Raskkollegiet Elmelundsvej 4, 2020 5200 Odense V 66 16 91 62 14. reviderede udgave, november 2010

Læs mere

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013

Boligmappen. Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere. Version 4.00, august 2013 Boligmappen Praktiske oplysninger til A/B Fiskedammens beboere Version 4.00, august 2013 A/B Fiskedammen Fiskedammen 25 og 25A-C 2100 København Ø www.abfiskedammen.dk Matr. nr. 2828 Udenbys Klædebo Kvarter

Læs mere

Velkommen til Trørød Kollegiet

Velkommen til Trørød Kollegiet Velkommen til Trørød Kollegiet Velkomstfolder revideret september 2013 Velkommen til Trørød Kollegiet Trørød Kollegiet ligger i naturskønne omgivelser og med masser af muligheder for alle. Der opfordres

Læs mere

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard

Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard Vedtægter, husorden samt regler for sammenlægning for AB Nymindegaard SIDE 1 AF 26 Side 2 Indholdsfortegnelse Vedtægter Navn og hjemsted... 4 Formål... 4 Medlemmer... 4 Indskud... 5 Hæftelse... 5 Andel...

Læs mere

Håndbog for andelshavere i AST

Håndbog for andelshavere i AST Andelsboligforeningen AST Anneberghus, Sandbygård og Torbenfeldthus. Stiftet 19/4 1967 Andelsboligforeningen AST Bellahøjvej 142 2720 Vanløse e-mail: ast@mail.tele.dk www.abast.dk Telefon: 38 60 04 04

Læs mere

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9

1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5. 2. Husorden Side 6 9 BEBOERHÅNDBOG 1. Tegning over værelse Borefrizoner i de forskellige lejligheder Type A, B, C og D Side 2 5 2. Husorden Side 6 9 3. Beboerrådsbrev ver. 2. Side 10-11 4. Praktiske tips Side 12-15 5. Dørtelefon

Læs mere

INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG

INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG INFORMATIONSMATERIALE FOR BEBOERNE I AFDELING 79 KORSVANG Kontakt til boligforeningen: Boligforeningen Kristiansdal, Valmuemarken 27, 5260 Odense S tlf.: 63 14 22 20 Boligkontoret: Stentevej 13 G, 5610

Læs mere

Parkering og motorkørsel

Parkering og motorkørsel Indledning Antenner Affald Altaner og altankasser Bad og toilet Cykler, barnevogne Fællesarealer Have Husdyr Hårde hvidevarer Leg og boldspil Lofts- og kælderrum Maskiner og brug af grill Musik Parkering

Læs mere

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen

Høng Gymnasium og HF ABC. Kostafdelingen Høng Gymnasium og HF ABC Kostafdelingen Skoleåret 2014-2015 Indledning Den 3. september 2014 Høng Gymnasium og HF har en lang tradition for at mange elever bor på skolen som kostelever. Vi bestræber os

Læs mere

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER

Husorden. For. Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSKABER For Glumsøparken SAMVIRKENDE BOLIGSELSER E-mail: kab@kab-bolig.dk Hjemmeside: www.kab-bolig.dk 1/12 GENERELT En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund. I bliver mere eller

Læs mere

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN

TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN TÅSTRUPGÅRD HUSORDEN Forord til husorden 3 Affald 4 Altaner 5 Antenner & paraboler 6 Bad & toilet 6 Barnevogne 6 Bilvask 6 Branddøre 7 Cykling og cykler på stier 7 Døre 7 Dørskilte 7 Forsikring 7 Elevatorer

Læs mere

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet)

Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN. (med tillæg vedrørende bofællesskabet) Afd. 26 Uglehøjen HUSORDEN (med tillæg vedrørende bofællesskabet) 1. En boligafdeling med mange beboere, er et miniaturesamfund. Vi bliver mere eller mindre afhængige af hinanden - vi bliver fælles om

Læs mere

Generelle ordensregler

Generelle ordensregler Generelle ordensregler Ordensregler for afdeling 42 er godkendt på afdelingsmødet den 14. januar 2009. ET GODT KLIMA ER MEGET VÆRD En boligafdeling med mange beboere er et miniaturesamfund. Man er mere

Læs mere

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg

Lokaleudlån. Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Lokaleudlån Generelle retningslinjer for brug af kommunale lokaler, haller, gymnastiksale, og udendørsanlæg Godkendt af Folkeoplysningsudvalget i Hillerød den 12. januar 2012. GENERELT... 3 ANSØGNING OM

Læs mere

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu

Lejer-info. Afdeling sp 23 Taulov Bystræde. boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu Lejer-info Afdeling sp 23 Taulov Bystræde boli.nu Danmarksgade 81 7000 Fredericia 75 92 48 44 adm@boli.nu www.boli.nu 1 Indhold Min bolig... 3 Velkommen i boli.nu... 3 Nye udlejningsregler 2010 i boli.nu...

Læs mere

HUSORDEN OG INFORMATION

HUSORDEN OG INFORMATION HUSORDEN OG INFORMATION A/B Ny Haraldsgade Haraldsgade 90-110 2100 København Ø www.nyharaldsgade.dk Find svar på det meste i din husorden læs den derfor inden du kontakter bestyrelsen eller viceværten

Læs mere

Ejerforeningen Fjordstokkene

Ejerforeningen Fjordstokkene Ejerforeningen Fjordstokkene Beboerhåndbog og husorden Indholdsfortegnelse Indledning... side 3 Bestyrelse... side 3 Fjordstokkene... side 3 Fjordstokkenes vicevært... side 3 Husorden... side 3 Ansvar...

Læs mere

Husorden i ejerforeningen Kærhusene

Husorden i ejerforeningen Kærhusene Husorden Indholdsfortegnelse 1. Forord 2. Affald 2.1. Generelt 2.2. Brug af skralderum 2.3. Brug af storskraldsrum 3. Fællesarealernes renholdelse 3.1 Gårdanlæg 3.2 Grillning 4. Skilte 5. Vaskeri 6. Tørrerum

Læs mere

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000

HUSORDEN. for SAB Tingbjerg afd. 1-5. Samvirkende Boligselskaber Tingbjerg I-V Godkendt på afdelingsmødet den 27. november 2000 HUSORDEN for SAB Tingbjerg afd. 1-5 E-mail: kab@kab-bolig.dk - Hjemmeside:www.kab-bolig.dk Husorden Side 1 af 7 Når mange mennesker bor tæt sammen, som man gør i Tingbjerg, er man nødt til at have et sæt

Læs mere

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til:

Indhold. ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG. Velkommen til: Velkommen til: ANDELSBOLIGFORENINGEN DUEVEJ 84-106 2000 FREDERIKSBERG Indhold. Lidt om ejendommen Hvem sidder i bestyrelsen Viceværten Ejendomsadministrationen Andelsboligforeningen Kabel - tv Fjernvarmeanlæg

Læs mere

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A.

ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. ORDENSREGLEMENT BOLIGSELSKABET TROLLEBO AFDELING 3401 - NØDDEHEGNET V/DOMEA S.M.B.A. Dette ordensreglement er udarbejdet på baggrund af retningslinier fra Boligselskabernes Landsforening. Vi har dog fundet

Læs mere

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget

Afdelinger. Båstrupvej Rosenvænget Indholdsfortegnelse BOLIGSELSKABET... 2 BEBOERKLAGENÆVNET... 3 AFDELINGSBESTYRELSEN... 4 BEBOERINDSKUD, BOLIGSTØTTE og BOLIGSIKRING... 5 RÅDERET... 6 HUSORDEN... 7 TILBYGNINGER... 9 VEDLIGEHOLD... 10 HAVER,

Læs mere

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER

HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Version 6 2014 014 F Ejerforeningen kelund styrelsen E/F Ejerforeningen Birkelund Bestyrelsen HUSORDEN OG PRAKTISKE OPLYSNINGER Gældende regler og betingelser for ejere i Topperne RDEN OG PRAKTISKE SNINGER

Læs mere

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a.

VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. VEDTÆGTER for BOLIGEJERFORENINGEN RENTEGÅRDEN A.m.b.a. Juni 2009 1 Navn & Hjemsted Foreningens navn er Boligejerforeningen Rentegården a.m.b.a. Foreningens hjemsted er i Københavns Kommune. 2 Formål Foreningens

Læs mere

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1

Abz. Trigeparken. Afd. 20. Abz - marts 2008 - side 1 Abz Trigeparken Afd. 20 Abz - marts 2008 - side 1 Abz - Indholdsfortegnelse Side Afdelingsbestyrelse.. 3+34 Side Haver / Haveråd..... 11+12+31 Side Skader / skadedyr... 5+13+17 Affald... 5+11 Husdyr...

Læs mere

Håndbog for beboere i kollegiet

Håndbog for beboere i kollegiet Håndbog for beboere i kollegiet Det Grønlandske Hus i Aarhus Dalgas Avenue 52 8000 Aarhus C Tlf: 86 11 02 88 E-mail: aarhus@glhus.dk www.groenlandskehus.dk Lidt om kollegiets formål og historie Med denne

Læs mere

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960

Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 P A R C E L F O R E N I N G E N E L M E G Å R D E N Kongelundsvej 98G 2300 København S www.pf-elmegaarden.dk Vedtægter og ordensregler for Parcelforeningen Elmegården Anno 1960 ********* ******* ******

Læs mere

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015

Information om Copyright 2005 2015 Ejerforeningen Frugtvangen og Bolignet Frugtvangen. Revision Februar 2015 Information om Indhold Side 2 Indhold Velkommen 3 Adresser 4 Ejerforeningen Ejerforeningens bestyrelse Bolignettet Bolignettets bestyrelse Administrator Elektricitet Vand Varme Telefoner, internet mv.

Læs mere