April Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender"

Transkript

1 April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde Referat af første ordinære bestyrelsesmøde Klubbens medlemsudvikling Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

2 1. Hjemmeside: Bestyrelsen Formand Ove Foldbjerg Kasserer Allan Feld allan.feld mail.tele.dk Pladsforvaltning Thomas Rune Sekretær Helge Laursen Bestyrelse Henrik Jørgensen henrik nordiskmalerteam.dk Kontaktpersoner Pladsformand Thomas Rune Sikkerhedsansvarlig Ole Jensen ole-hv15 stofanet.dk Klubbladet AMC-nyt Allan Feld allan.feld mail.tele.dk Nøgler til klubhus Henrik Jørgensen henrik nordiskmalerteam.dk Webmaster Lars Klitte Instruktører (navne markeret med * er også kontrollanter for certifikatprøver) Motorfly brændstof: Motorfly elektriske Christian Kaastrup Henrik Jørgensen Allan Feld* Troels Gripping Svævemodeller: Stormodeller motor (A): Thomas Rune Ole Jensen* Troels Gripping Peter Bejerholm* Helikopter Robert Svendsen Thomas Rune Regler om begrænsning af motorstøj Flyvning med brændstofmotor er tilladt i følgende tidsrum: Mandag 09:30 22:00 Onsdag 09:30 22:00 Klubaften 18:30 til 21:00 Fredag 09:30 20:00 Lørdag 09:30 20:00 Søndag 11:00 16:00 men kun i perioden 15/9 til 1/4 I øvrige tidsrum er flyvning med brændstofmotor ikke tilladt. Overtrædelse kan medføre bortvisning eller karantæne.

3 Pladsklargøring og standerhejsning Lørdag d. 14. april fra kl Vi skal have gjort rent i klubhuset, selvfølgelig. Vi tager bænken ud af klubhuset for at give plads, og sættes op udendørs til erstatning for den gamle Bænkebordene skal vaskes af. Der skal tromles og måske slås græs Standpladserne trænger til en kærlig hånd Der er nok at tage fat på, MEN vi skal da også Smage en ristet pølse eller to med lidt vådt at drikke. Den der kommer sidst i luften er en gammel ost. Ikke sådan. men sådan! Side 3

4 Protokol fra generalforsamlingen Afholdt d. 22. februar Valg af dirigent Christian bød velkommen til de fremmødte og foreslog Ole Jensen som dirigent. Der var ikke andre forslag, og Ole blev valgt. Ole startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt samt at al information var udsendt rettidigt. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. Christian fremhævede nogle af årets begivenheder, fx turen til Hanstholm, som havde været sjov og oplevelsesrig. Vi hørte om Helges flyver der måtte eftersøges af politiet og om årets arrangementer. Et af de mere usædvanlige var klubbens opvisning på Tangkrogen ifm. Vestas indslag I Culture by the Sea. Beretningen blev godkendt. 3. Godkendelse af regnskab. Allan gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet viser en forbedret økonomi efter at kontingentsatsen blev hævet sidste år. På grund af store udgifter til tyverisikring, blev overskuddet ikke stort nok til at dække de planlagte hensættelser, men det er stadig et pænt resultat. Regnskabet blev godkendt. 4. Fremlæggelse af budget. Allan fremlage budgetforslaget. Budgettet er forsigtigt men viser et forventet overskud i 2012 på Kr, hvilket netop er det beløb der skal hensættes til plæneklipper og flyttekasse. Budgettet blev godkendt. 5. Indkomne forslag. Der var ikke indsendt forslag til behandling. 6. Fastsættelse af medlemskontingent. Der var ikke forslag om ændring. 7. Valg af formand Christian ønskede ikke at genopstille. Ove Foldbjerg fulgte opfordringen fra flere sider om at opstille. Ove blev valgt som ny formand med applaus. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bo Rejmers og Ronni Jørgensen ønskede ikke genvalg. Thomas Rune og Helge Laursen blev foreslået som kandidater, og modtog begge kandidaturet. Thomas og Helge blev valgt til bestyrelsen med applaus. 9. Valg af suppleanter. Lars Klitte ønskede ikke at genopstille som suppleant og Thomas var netop valgt til bestyrelsen. Derfor skulle der findes 2 nye suppleanter. Henryk Zylber og Frank Herbsleb opstillede og blev begge valgt med applaus. 10. Valg af revisor Leif Nielsen modtog genvalg med applaus. Leif gjorde opmærksom på at det bliver hans sidste periode som revisor for AMC. 11. Valg af revisorsuppleant. Per Holm blev valgt med applaus. 12. Eventuelt. Der blev spurgt hvorvidt bestyrelsen havde forholdt sig til lokalplanen for området. Hertil blev svaret, at man er opmærksom på at det kan medføre at klubben skal flytte derfor opsparing i flyttekassen, men vi kan ikke få oplyst konkrete planer fra kommunen. Nogle savner nøgle til klubhuset. Hvordan kan det gøres bedre. Svaret herpå er at vi har en udmærket ordning, hvor ethvert medlem kan erhverve sig en nøgle ved at kontakte Henrik Jørgensen pr. mail eller telefon. Der blev foreslået at opsætte en nøgleboks på klubhuset med elektronisk kodelås som alternativ til at hvert medlems skal have nøgle. Fra salen blev der kommenteret med at en nøgleboks vil have stor sandsynlighed for at blive vandaliseret af uvedkommende. Allan indskærpede, at man som medlem har pligt til at deltage i vedligeholdelse af klubfaciliteterne, så pladsformanden ikke skal påtage sig hele arbejdsbyrden. Ole takkede herefter for god ro og orden. Tak til Ole for dirigeringen. Side 4

5 Referat af konstituerende bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt d. 14. marts 2012 Deltagere: Ove Foldbjerg, Allan Feld, Henrik Jørgensen, Thomas Rune og Helge Laursen Bestyrelsen konstituerede sig således: Kasserer Allan Feld Pladsformand Thomas Rune Sekretær Helge Laursen Bestyrelse Henrik Jørgensen Referat af ordinært bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt d. 14. marts 2012 Deltagere: Deltagere: Ove Foldbjerg, Allan Feld, Henrik Jørgensen, Thomas Rune, Helge Laursen og Henryk Zylber. Afbud: Frank Herbsleb. AMC skal give opvisning Wedellslund Car Club ønsker modelflyveopvisning i forbindelse med arrangement 5. juni. Vi tjekker interessen for at deltage og melder tilbage. Evt inviteres MFA, Skanderborg og Silkeborg El og Svæv (Henrik og Allan). Pladsdag Pladsdag lørdag den 14. april. Standerhejsning finder sted kl. 13. Thomas indhenter pris på rep. af vejen hos Lars Gravco og igangsætter, hvis prisen er overkommelig. Allan bestiller tromle hos Danjord. Henrik indkøber diverse fortæring. Tilkaldevagt ved indbrud Tilkaldelisten revideres efter udskiftningen i bestyrelsen. Desuden undersøges pris for en ny alarmordning med udkørsel til indbrud. WEB-siden Allan vedligeholder nu web-siden sammen med Lars Klitte. Bestyrelsen ønsker at vi på sigt skal over på MDK s web, bl.a. for nemmere at kunne uploade foto og video. Formandsskifte Allan skaffer nødvendige blanketter fra bank og kommune til underskrift ifm. formandsskiftet. Medbringes på pladsdagen. En række emner for fremtidig klubstrategi blev drøftet: Klubhus: Toilettet er uhumsk og da det næppe er muligt at finde nogen, der kan/vil bringe det og holde det i en hygiejnemæssigt forsvarlig stand. Derfor er det er besluttet at afskaffe toilettet. Bænk i klubhus nedtages og flyttes udenfor og erstattes med mere hensigtsmæssige (små)borde og stole. El udendørs: Der er kø ved stikkontakten på standpladsen. Der sættes flere kontakter op. Der laves et bord ved kontakterne. Desuden undersøges igen mulighederne for at føre 12/24 volt ud til pladsen. Medlemstilgang: Alle opfordres til at være opmærksomme på nysgerrige, der kommer på pladsen for at kigge på modelflyvning. Der er måske tale om potentielle nye medlemmer, der bare skal have et lille skub for at komme igen. De bør opleve imødekommenhed med svar på spørgsmål og måske henvises til at tale med instruktører eller andre med speciel viden om modelfly. Og selvfølgelig orienteres om mulighederne for at blive medlem. Opbemanding af instruktørgruppe Der arbejdes på at finde en person, der kan træde ind som helikopterinstruktør. I det hele taget er det ønskeligt at udvide staben af instruktører på alle områder. Reduceret aktivitetsprogram for 2012 I erkendelse af, at interessen for en familiedag har været dalende gennem de senere år, planlægges der ikke noget arrangement i år. Interessen for evt. senere at genoptage traditionen, måske under lidt nye former, vil blive undersøgt hen over året. Side 5

6 Også Motorkonkurrence, Svævekonkurrencen og Helikopterkonkurrencen udgår i Det blev i stedet vedtaget, at der vil blive indkaldt til særlige hygge-flyvedage med meget kort varsel, når der er udsigt til godt vejr. Ændring i støjregler og flyvetider Det tilstræbes at gennemføre diverse støjmålinger hen over sommeren. Hensigten er især at få skabt et fast billede af, hvilket støjbillede forskellige flytyper skaber, når de er luften og ved forskellige vejrforhold. Dermed skulle vi gerne stå bedre rustet til at gå i dialog med naboer, der måtte føle sig foranlediget til at klage over støjgener. I den sammenhæng vil der blive vurderet på muligheder/behov for at ændre på flyvetider på pladsen. AMC fylder rundt AMC har 50 års jubilæum næste sommer. Hvordan skal det markeres? Klubbens medlemsudvikling De fleste modelflyveklubber i Danmark har i omegnen af 25 medlemmer. Men nogle er større, og det gælder bl.a. vores egen klub AMC, der ved årsskiftet havde 108 medlemmer. Vi er ikke landets største modelflyveklub, men jeg tror vi er nr. 3 eller 4 efter Greve, Ålborg og måske EKF-87. Nu er det ikke et mål i sig selv at klubben skal være størst mulig. Der skal være en balance mellem antallet af klubmedlemmer, antallet af faktisk aktive medlemmer og flyvepladsens faciliteter, som gerne skal gå op i en højere enhed. Modelflyvere som fastholder deres medlemskab af klubben selv om de ikke er aktive i en kortere eller længere årrække er et vigtigt aktiv for klubben. Med deres kontingent styrker de klubbens økonomi og de vil sikkert komme tilbage til klubben som aktive medlemmer, når tilværelsens mere vigtige ting er blevet håndteret. De aktive medlemmer er selvfølgelig lige så vigtige, for de driver klubben, skaber aktiviteter og klubliv og de er hele tiden med til at udvikle klubben. Der er ingen grænse for hvor mange hvilende medlemmer en klub kan have, men der er en praktisk grænse for antallet af aktive medlemmer i forhold til belastning af banerne. Heldigvis er denne grænse langt fra er nået i AMC. Det ville være dejligt med endnu mere aktivitet end vi har. Der er stor forskel på hvordan modelflyvere bruger deres klub både inden for samme klub og fra den ene klub til den anden. I mange mindre klubber flyver man ikke så ofte, måske kun én eller få gange om måneden eller sjældnere. Til gengæld er alle mand af huse, når der endelig flyves, og man har en fest ud af det. I andre klubber er piloterne mere individuelle og kommer på flyvepladsen alene eller i små grupper. De kommer på alle dage og på alle tidspunkter, og der er ikke så mange på flyvepladsen ad gangen. Det giver plads til at man kan dyrke sine egne interesser, men det giver ikke så meget klubliv. Det er nok dét mønster der kendetegner AMC og måske mere generelt de store modelflyveklubber. Det er ikke for at sige at det ene er bedre end det andet. Det er bare forskellige måder at gøre det på. Medlemstallet i AMC har bevæget sig omkring 100 i mange år. Tilbage i 2000 da jeg startede var der 85 medlemmer. Det har været jævnt stigende indtil 2010 hvor vi toppede med 117 medlemmer. I 2011 har vi haft tilbagegang både fordi der er kommet færre nye medlemmer end der plejer og fordi vi har haft en unormal høj afgang af mangeårige medlemmer. Der er en naturlig udskiftning på ca. 15% af medlemsskaren om året. Naturlig fordi mange af de nye medlemmer finder ud af, at det måske alligevel ikke var modelflyvning de brændte for eller fordi forstyrrende forhold som kone og børn pludselig tager deres tid de næste 20 år. Det usædvanlige i 2011 er at vi især mistede en del af de ældre/mangeårige medlemmer. Og hvad kan det nu skyldes? Er Side 6

7 der noget vi gør forkert i klubben og som vi kan rette? Det ser ikke sådan ud. De der har meldt sig ud har angivet forskellige praktiske årsager. Der er ingen som har angivet kontingentstigning eller problemer i klubben som årsag. På AMC s hjemmeside kan du finde det statistiske materiale over bevægelser i medlemstallet gennem de seneste 3 år, som det blev gennemgået på generalforsamlingen d. 22/2. Jeg håber at vi kan fastholde AMC i nogenlunde den størrelse den har. Det er en passende størrelse både i forhold til økonomien og i forhold til flyvepladsens kapacitet. Vi gør det lidt anderledes i år Som du måske allerede har læst i referatet fra det første bestyrelsesmøde, så vil vi gøre det lidt anderledes i år hvad angår arrangementer. Da vi skulle finde datoer til de traditionelle årlige arrangementer, kom diskussionen til at dreje sig om hvorfor der altid er så få deltagere. Kunne det være at vi bare ikke har lyst til at deltage i noget sammen og bare vil have lov at flyve som man har lyst. Vi kom ikke frem til nogen konklusion på det spørgsmål, men vi enedes om at droppe arrangementerne i denne sommer. Derfor er der kun turen til Hanstholm og festugeflyvningen på sæsonens program udover selvfølgelig standerhejsning og stander strygning. Nu må vi se om nogen savner motorkonkurrencen, svævekonkurrencen og familiedagen. Hvis ikke, så skal vi ikke bruge kræfter ogpenge på at arrangere. Men hvis der er mange der savner det, så kan vi altid tage arrangementerne op næste år igen. Det var for øvrigt året efter vores 40 års jubilæum, altså i 2004, at AMC for første gang arrangerede familiedag med AMC som vært = gratis mad og drikke. Det stoppede igen i 2009, og samtidig faldt tilslutningen til familiedagen dramatisk. Spørgsmålet er om det er de senere års vejr eller om den gratis forplejning lokkede folk af huse. Vi gør det også anderledes til næste år - i 2013 Men det er af en helt anden årsag. De talstærke har nok regnet ud, at når vi havde 40 års jubilæum i 2003, så kan der ikke være længe til at vores gode gamle klub runder de 50 år, nemlig i Vi gjorde en hel del ud af at fejre vores 40 års jubilæum, så 50 års jubilæet kan jo ikke fejres mindre - det skal fejres med manér. Bestyrelsen har ikke nogen kreative idéer på forhånd, så alle der har en god idé til hvordan jubilæet skal markeres, er velkomne med deres forslag. Klubbens økonomi Siden kontingentforhøjelsen i 2010 har AMC igen fået en sund økonomi. Som det kan ses af det udsendte regnskab havde vi en faktisk overskud på Kr og det er til trods for at vi har spenderet Kr på tyverisikring. Havde vi ikke gjort det, ville overskuddet have været på Kr. Det budgetterede overskud for 2012 er på Kr. Det kunne jo lydes som om vi svømmer i penge og det gør vi sådan set. Men de mange rare penge er ikke nogen vi kan bruge. Da generalforsamlingen i 2010 besluttede at forhøje kontingentet, blev bestyrelsen samtidig pålagt at hensætte Kr om året dels til anskaffelse af ny plæneklipper og dels til en flyttekasse, der kan tages i brug, når og hvis AMC skal flytte til en ny flyveplads. Så meget kunne vi dog ikke hensætte i år, da overskuddet jo kun var på ca. det halve pga. tyverisikringen. Men det var bestyrelsens vurdering at tyverisikringen var nødvendig efter at vores plæneklipper var blevet stjålet 2 Side 7

8 gange med 2 års mellemrum. Ud over at forsikringen nok ville blive trætte af at betale nye plæneklippere til os, er det største problem den relativt lange periode vi skal undvære en plæneklipper. Ingen plæneklipper, ingen flyvning med jordstart. Til en ny plæneklipper hensætter vi Kr. om året. Det betyder at en plæneklipper i den kaliber vi har nu, skal kunne holde i 7-8 år indtil vi har råd til at udskifte den. Til flyttekassen reserverer vi Kr. Ved udgangen af 2011 ligger der i alt Kr. til ny plæneklipper og Kr ligger i flyttekassen. Hvis vi er så heldige at vi stadig har flyvepladsen når flyttekassen runder Kr., vil bestyrelsen overveje om kontingentet skal foreslås reduceret eller vi skal spare videre. Budgettet for 2012 er lagt meget traditionelt. Vi har været forsigtige og har kalkuleret med en fortsat reduktion af medlemstallet. Vi forventede ikke at få kommunalt tilskud i 2012 til leje af banearealerne. Det viser sig nu, at det får vi alligevel, så det forbedrer økonomien med ca Kr. De penge kan vi til gengæld tillade os at bruge, hvis der kommer en god anledning til det måske lidt godt til familiedagen. Klubbens fremtid i Lystrup Siden 2006 har det været kendt at Kommunen vil lave en ny engsø på vores side af Lystrupvej. Det vil man gøre ved at stoppe dræningen af arealet hvor fodboldbanerne ligger, så området springer i eng. Når det sker, vil Kommunen opsige vores lejemål på arealerne, og vi skal finde et nyt sted at flyve. MEN ingen aner hvornår det faktisk kommer til at ske. Det kan være til næste år eller det kan være om 10 år. Kommunen har nemlig nogle store økonomiske udfordringer ved planerne, da de er nødt til at ekspropriere mange ha land fra de omkringboende landmænd. Mange ha land koster mange penge, og mange penge har Kommunen ingen af. Men tiderne kan ændre sig eller en politisk prioritering kan få tilstrækkeligt med penge til at flyde hen hvor de skal bruges. Da der var tæt ved at komme realiteter i planerne i 2008, havde Kommunen fundet en ny flyveplads til os. Desværre vidste de ikke hvilke behov vi havde og de kendte ikke afstandskravene i BL 9.4. Derfor ville de placere os oppe ved rundkørslen ved hundetræningsbanerne. Det duede selvfølgelig ikke, men det gode var, at Kommunen dermed viste, at de var indstillede på, at hjælpe os med at finde en ny plads. Det håber vi på at de er igen, når det engang bliver alvor for alvor. Men spørgsmålet er også hvor meget vandet vil stige. Den lille gamle Egå der løber rundt om vores flyveplads er i niveau med den nye Egå og dermed i niveau med engsøen. Hvis man blot stopper dræn og pumper, vil vores baneanlæg ikke blive oversvømmet. Men laver man en opstemning af vandet øst for vores flyveplads, så skal vi nok til at flyve med pontoner på modellerne i stedet for hjul. Vi har talt om at vi måske kan flytte et par hundrede meter mod øst hen mod skoven. Foruden at det er en god placering i forhold til træerne langs Egåen, vil vi også kunne holde banen tør, da den ligger ½-1 meter højere i niveau. Men vi risikerer nemt, at der sammen med engsøen kommer ornitologer og andet godtfolk, der ikke kan lide modelflyvning. Så er det måske en bedre løsning at komme helt væk fra området, hvis det ellers er muligt at finde et nyt område til en modelflyveplads. Vi ved ikke ret meget om realiteterne. Spørgsmålet er om Kommunens tekniske forvaltning ved mere. Det vil vi prøve at spørge dem om, så vi måske bedre ved hvor vi står. Side 8

9 Klubbens ånd Hvad er overhovedet ånden i en klub? Ja, det er ikke en flaskeånd, for så kunne den måske få det hele til at flaske sig. Klubbens ånd er et vidt og abstrakt begreb. Klubbens ånd er næret af den opfattelse vi har af os selv og andre både som individ og som klub, og den er næret af den måde vi agerer sammen og overfor hinanden. I en klub som AMC hvor vi er eller er blevet meget individuelle som personer, er klubånden ikke så fremtrædende. Som nævnt tidligere, så er klubånden markant i mange af de mindre klubber, hvor man nogle steder kun flyver, når man er sammen om det. Så laver man en dag ud af det, spiser måske i fællesskab på flyvepladsen, hvor også familien deltager. Det gjorde vi faktisk også i AMC for bare 6-8 år siden især på lørdage, hvor brændstofflyvningen skulle stoppe allerede kl. 18, men det ebbede ud i takt med at flyvetiden blev udvidet og både røg og støj gjorde det ubehagelig at sidde der. Om det var årsagen alene, ved jeg ikke, men det var i hvert fald dét der var starten på det der blev til kraftigt optrukne fronter mellem helikopterpiloter og vingepiloter. De fronter er for længst væk, så måske kunne noget af lørdagshyggen vende tilbage. Men klubånd er andet og mere end at spise grillpølser og bøffer sammen lørdag aften. Det er også noget med at føle sig som en del af klubben og ikke bare at have et sted hvor man betaler for at kunne bruge en flyveplads. Hvis man har klubånden og føler sig godt tilpas sammen med sine klubkammerater, kommer man måske også forbi uden flyver af og til bare for at hilse på. Måske føler man lyst til at gøre lidt for at der skal være ekstra rart at være på flyvepladsen, fx så simpelt som at tømme affaldsbøtten, snuppe et par muldvarpeskud eller hvad der ellers kunne trænge. Måske får man lyst til at deltage i klubbens arrangementer og måske endda selv stå for arrangementet eller hjælpe med til det. Det ser vi ikke i disse år. Når der er arrangementer, kan bestyrelsen selv stå med hele forberedelsen. Måske kommer der nogen og deltager i arrangementet, men det er ofte få. Alm. oprydning og vedligeholdelse kan bestyrelsen også selv ordne hva søren, man betaler jo sit dyre kontingent. Selv simple ting som at sortere sit affald (flasker i en bøtte og resten i en anden) blæser man på. De skilte bestyrelsen har sat op, kan umuligt gælde mig tænker nogen åbenbart. Eller også vil de bare blæse på det. Det er der ikke meget klubånd i altså. Vi er jo ikke ens alle sammen, og vi har ikke samme muligheder og ressourcer. Derfor er det vigtig at de der hár ressourcer og evner vil tage et initiativ, vil gå foran og vil gøre noget for klubben og klublivet. Det er dem man kalder ildsjæle. Det er dem der får tingene til at fungere. Om en klub har succes og trivsel eller ikke afhænger fuldstændig af om klubben har ildsjæle og om klubbens bestyrelse og medlemmer støtter op om ildsjælene. AMC hár ildsjæle. Men de har trange kår og det skyldes både medlemmer og ledelse. Hvis vi ikke bakker op om ildsjælene, fx vores baneformænd og om de der arrangerer vores aktiviteter, så brænder de ud. Vi har slidt 3 baneformænd op på 5 år. De har hver især slidt i det, for de har haft ressourcerne og lysten; men det blev for meget. Vi er alle sammen nødt til at tage et nap, hvad enten det er for at hjælpe med vedligeholdelsen eller et arrangement. Ellers bliver der ingen arrangementer og banearealet forfalder. Jeg sigter selvfølgelig ikke til vores hvilende medlemmer her. Jeg sigter til dem, der ofte kommer på flyvepladsen, og som tager / burde tage del i klublivet. Jeg håber vi kan få pustet liv i klubånden i de kommende år. Jeg kan huske hvor rart det var da vi havde den. Tiderne har ændret sig og det har vi også selv, men at have det rart i hinandens selskab og at bidrage hver især til at det kan lykkes, går vel aldrig af mode. Side 9

10 Klub information AMC byder hjerteligt velkommen til Mdl. Navn By Telefon 475 Thomas Pedersen 8380 Thrige tp rcskycam.dk 476 Troels Hinrichsen 8200 Århus N Troelshin hotmail.com for at beskytte mailadresser, når bladet lægges på internet. Aktivitetskalender 2012 for Aarhus Modelflyve Club Ugedag Dato Tidspunkt Aktivitet lørdag 14. apr. -12 Fra kl. 10:00 Standerhejsning weekend 4-6. maj -12 Skrænttur til Hanstholm lørdag 01. sep :00-16:00 onsdag 05. sep :30-20:00 lørdag 08. sep :00-16:00 Festugeflyvning Publikumsopvisning (mød senest 12:00) Festugeflyvning opvisning (mød op senest kl ) Festugeflyvning opvisning RESERVEDATO (mød senest 12:00) lørdag 13. okt. 12 fra kl Standerstrygning onsdag 05. dec. 12 Fra kl Glögg aften Side 10

11 Skal du med AMC til Hanstholm? Så er det i weekenden d. 4-6 maj. Det er ved at være en tradition at AMC tager til Hanstholm og flyver skræntflyvning i den første weekend i maj. Det gør vi også i år. Vi lejer i fællesskab nogle hytter hos Vigsø Feriecenter. Der er en herlig skrænt næsten uden for vinduerne, og er vinden bedre til en anden skrænt, så kører vi bare dertil. Det plejer at være spændende og ikke mindst festligt. Henrik Jørgensen står for arrangementet. Tilmelding og betaling til Henrik senest 7/4 på mail.

12 Vi skal spare på vores pladsformand I løbet af de seneste 6 år har vi slidt 3 pladsformænd op. De er blevet slidt op fordi de gerne vil holde flyvepladsen ryddelig og i en god stand, men de står helt alene med opgaven. Jamen de kan jo bare bede om hjælp. Ja, det er der nogle, der kan; men ikke alle. Det er heller ikke altid at de får hjælp selv om de spørger. MEN DET ER IKKE GODT NOK, HR. MEDLEM. Vores modelflyveklub er ikke som en golfklub eller en sportsklub hvor alting bliver ordnet for en. Vi er en gruppe modelflyveinteresserede der er så heldige at have et stykke kommunalt jord som vi deles om og som vi kalder vores flyveplads. Hvis vi skulle have en klub hvor alt blev ordnet for medlemmerne, skulle kontingentet ikke være 700 Kr. om året men om måneden og det er det ikke. Hvis du kommer jævnligt på flyvepladsen og benytter faciliteterne, er det DIN PLIGT at deltage i flyvepladsens vedligeholdelse, som minimum når du bliver bedt om det. Men du kan også selv tage et initiativ, hvis der ligger affald, hvis affaldssækken er fuld eller hvis noget ikke er i orden. Nu har vi fået endnu en ny pladsformand Thomas Rune. Det er pladsformandens opgave at sikre at flyvepladsen og de tilhørende faciliteter er i en ryddelig og brugbar stand. Men det er ikke pladsformandens opgave at udføre alt arbejdet selv. Så ville rollen ikke hedde formand men kuli. Så vi har fået ny pladsformand; men ikke ny plads- kuli. Spar nu på ham. Han skal holde længe. God sommer

April 2010. Referat fra konstituerende best. møde Referat fra bestyrelsesmøde 6/3

April 2010. Referat fra konstituerende best. møde Referat fra bestyrelsesmøde 6/3 April 2010 INDHOLD Indbydelse til standerhejsning Indbydelse til motorkonkurrence Indbydelse til helikopterkonkurrence Indbydelse til familiedag og auktion Referat fra bestyrelsesmøde 3/2 Protokol fra

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 1 OKT 2007 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent.

-------- Ad dagsordenens pkt. 1. Valg af dirigent. Referat af generalforsamling for Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afholdt torsdag d. 26. marts 2009 kl. 1700 hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen, Sankt Knudsvej 2, 3., 1903 Frederiksberg

Læs mere

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund

ATLETKLUBBEN VIKING KASTRUP. Stiftet 20. november 1951 Medlem af Dansk Vægtløftningsforbund & Danmarks Idrætsforbund Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling tirsdag den 8. april 2008, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab 2007 samt

Læs mere

Referat Generalforsamling 25.maj 2016

Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Referat Generalforsamling 25.maj 2016 Generalforsamlingen er rettidig indkaldt iflg. vedtægterne. Indkaldelse er udsendt pr. mail til alle klubbens medlemmer den 7.4. Der er 3 indkomne forslag. (se punkt

Læs mere

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132

AVIATOR Aalborg Svæveflyveklub Forhandlingsprotokol dokument 0132 Referat fra ordinær generalforsamling, 12. marts 2011 på EKVH kl. 10:00. Side 1 af 5 Erik Nørskov byder velkommen til generalforsamling. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Frank Sandeløv. Valgt

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

April 2011. Det er så koldt derude - dog syyyynger der en lille fugl med radio-muffedisse på hænderne. Ja, det rimer ikke, men det passer.

April 2011. Det er så koldt derude - dog syyyynger der en lille fugl med radio-muffedisse på hænderne. Ja, det rimer ikke, men det passer. April 2011 INDHOLD Indbydelse til sommerens aktiviteter Farvel til gamle kæmper Protokol fra generalforsamlingen Bestyrelsens årsberetning Konstituerende bestyrelsesmøde Referat fra bestyrelsesmøder Flyv

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 7. juni 2009 7. juni 2009 Referat af den ordinære generalforsamling 17. maj 2000. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent. Foreningens revisor Hans-Georg Christensen blev valgt og konstaterede ud

Læs mere

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80

HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 HOLLUF PILE-TORNBJERG IDRÆTSFORENING Nøglens Kvarter 12, 5220 Odense SØ Stiftet 27. juni 1980, tlf. 65 93 18 80 Referat fra hovedgeneralforsamling Tirsdag den 24. marts 2009 kl. 19.00 i klubhuset Dagsorden:

Læs mere

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30

Aalborg Kommunale Kunstforening. Referat af ordinær generalforsamling. Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 Aalborg Kommunale Kunstforening Referat af ordinær generalforsamling Torsdag d. 28. april 2016 kl. 19:30 I By- og Landskabsforvaltningen og Miljø- og Energiforvaltningens kantine på Stigsborg Brygge 5,

Læs mere

Indkaldelse til generalforsamling Det var kattens Modeludstilling Fra standerstrygning Fra festugeflyvning. December 2014

Indkaldelse til generalforsamling Det var kattens Modeludstilling Fra standerstrygning Fra festugeflyvning. December 2014 f December 2014 Indkaldelse til generalforsamling Det var kattens Modeludstilling 2015 Fra standerstrygning Fra festugeflyvning Henrik Jørgensens Beast, som fik godt med gas under opvisningen. Her fotograferet

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup.

Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Torsdag den 29. oktober 2015 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, i Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen

Grundejerforeningen Fjordager og Fjordbakken. Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen MØDEREFERAT Emne: Afholdt Deltagere: Dagsorden Ordinær generalforsamling Søndag den 18. november 2012 kl. 14,30 på Færgekroen 30 personer til kaffebord, heraf 5 bestyrelsesmedlemmer og 2 børn 1. Valg af

Læs mere

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard

Grundejerforeningen Kildebrøndegaard Referat fra ORDINÆR GENERALFORSAMLING Mandag den 22. april 2013 kl. 19.00 Greve Borgerhus, Greveager 9, 2670 Greve Dagsorden. 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 19.maj 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent.

Preben Elle Hansen oplyste, at bestyrelsen foreslog Søren D. Sørensen som dirigent. 1 REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I VISENS VENNER I TAASTRUP (VVT) ONSDAG DEN 2. MARTS 2016 KL. 19.00 I STORE SAL I MEDBORGERHUSET, TAASTRUP HOVEDGADE 71, 2630 TAASTRUP. Formand Preben Elle Hansen

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING

REFERAT AF GENERALFORSAMLING REFERAT AF GENERALFORSAMLING LØRDAG DEN 10. JUNI 2006 DAGSORDEN 1. Valg af dirigent og stemmetællere 2. Beretning 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab 4. Fastsættelse af kontingent for året 2007

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 24.11.2015 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning formand Per Nørgaard Klaus Rasmussen blev valgt

Læs mere

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP

SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER TRUFFET PÅ 40. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING SØNDAG DEN 8. DECEMBER 2013 I KLUBHUSET I MOGENSTRUP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB, MOGENSTRUP REFERAT AF BESLUTNINGER

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent.

02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING. i Holluf Pile Tornbjerg IF. Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 02/04 2008 REFERAT FRA HOVEDGENERALFORSAMLING i Holluf Pile Tornbjerg IF Mandag Den 31/03-2008 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Carlo Vajhøj bød velkommen. Da ingen ønskede at være dirigent, indvilgede

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling Onsdag den 26. marts Formand Per Sørensen bød velkommen kl. 19. - Vi var 25 fremmødte. Ad. 1: Valg af dirigent, referent og stemmetællere Klaus Roos blev valgt til dirigent

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Bestyrelsens beretning 2012 Spisning Som noget nyt, har vi i år valgt at invitere til mad før generalforsamlingen. Vi håber, I alle har nydt middagen og vil gerne vide, om det er noget, vi skal fortsætte

Læs mere

Grundejerforeningen Bredekæret

Grundejerforeningen Bredekæret Grundejerforeningen Bredekæret Referat af Generalforsamling 18. april 2012 Regnskab 2011/2012 Budget 2012/2013 Bestyrelsen 2012/2013 Formand Kasserer Sekretær Peter Toft Jon Finsen Kim Brejndal Bredekæret

Læs mere

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand

Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Hus- og Grundejerforeningen Lystrup Strand Referat fra ordinær generalforsamling, lørdag 11. juni 2016 1. VALG AF DIRIGENT Formanden Arne Munk bød velkommen til årets generalforsamling i Amerikanerhuset,

Læs mere

Grundejerforeningen. Digevang

Grundejerforeningen. Digevang Grundejerforeningen Digevang Referat af grundejerforeningen Digevangs årlige generalforsamling, der tirsdag den 26. februar 2013 kl. 19.00 blev afholdt i mødelokaltet på 1. sal i Nøragersmindecenteret.

Læs mere

Foreningen Tyrings Ager

Foreningen Tyrings Ager Foreningen Tyrings Ager Marts 2014 Det grønne boligområde ved Kongeåen Referat af generalforsamlingen 2014 Arbejdsdag/rengøringsdag torsdag den 24. april kl. 19.00 20.00 Generel info til medlemmerne www.tyringsager.dk

Læs mere

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008:

Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Nr. 2 april - 2008 Alpha 29 Klubben s Generalforsamling i ÅSK s lokaler i Århus d. 9. marts 2008: Kl 14:00 bød formanden de fremmødte deltagere (vi var 4 ialt) velkommen. Pkt.1 Valg af dirigent: Der fandtes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN

GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN GRUNDEJERFORENINGEN GRØFTHØJPARKEN Højbjerg, den 25. juni 2012 Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 30. maj 2012 kl. 19.00 i Ravnsbjergkirkens mødelokale. Dagsorden ifølge vedtægterne: a. Valg

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr lasse Rand om han ville være mødets Dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere den 2. april 2016 afholdt i Korsør Sejlklub, Restaurant Lagunaen, Sylowsvej 10, 4220 KORSØR Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup.

Tirsdag den 25. oktober 2016 kl i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Projekt/Tema Tid og sted Fordeler Generalforsamling Tirsdag den 25. oktober 2016 kl. 17.00 i Werner (kantinen) Borupvang 9, Ballerup. Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard

Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard Referat fra ordinær generalforsamling H/F Dahlia Onsdag den 2. maj 2011 kl. 19.00 på Risbjerggaard 1. Valg af dirigent Anne, Have 89 blev valgt og konstaterede at generalforsamlingen var rettidig indkaldt.

Læs mere

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016

Herreklubben. Referat. Generalforsamlingen 2016 Referat. Generalforsamlingen 2016 1. Valg af dirigent Jens Jepsen udeblev og Asger S. Schmidt foreslog selv at tage hvervet som dirigent. Der blev ikke foreslået andre emner. Dirigenten Bekræftede, at

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent.

1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Referat for generalforsamling den 31. Marts 2016 Der var mødt 75 medlemmer op. 1. Valg af dirigent. - Bestyrelsen foreslog Morten B. Dalsgaard Morten Dalsgaard blev enstemmigt valgt som dirigent. Morten

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html

http://www.toemrerbakken.dk/toemrer_referat_2010.html Til grundejerforeningens medlemmer. Til forsiden FREDAG 6. APR 2012 For dem som modtager referatet via brev følger vedlagt giro-indbetalingskort til kontingentet for 2010. For dem som modtager referatet

Læs mere

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10.

Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Torslunde-Ishøj Idrætsforenings Støtteforening afholder bestyrelsesmøde torsdag den 8. januar 2015 kl. 17.00 i klubhuset på Torbens Vænge 10. Fremmødte: Keld, Erik, Vibeke, Ole, Gerner, Peter og Ivan.

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset

Generalforsamling. Torsdag den 24. september 2015 kl i Cafe Niffen i klubhuset Generalforsamling Torsdag den 24. september 2015 kl. 19.00 i Cafe Niffen i klubhuset Referat Formanden Tina Høilund Pedersen bød velkommen til generalforsamlingen, nr. 76 i rækken og gik over til dagsordenen.

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012

Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Page 1 of 6 Referat Ordinær generalforsamling Svebølle Motocross Klub 28.11.2012 Dagsorden: 1. Valg af ordstyre 2. Valg af referent 3. Formandens beretning v/per Kaiser 4. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Eurasier Klub Danmark

Eurasier Klub Danmark Eurasier Klub Danmark Stiftet den 09. september 2007 Samarbejdende specialklub med Dansk Kennel Klub Referat af: Generalforsamling i Eurasier Klub Danmark Tid: 31. maj 2014, kl. 17.00 Sted: Kennel Tværskov,

Læs mere

Håndbold Foreningen MORS

Håndbold Foreningen MORS Håndbold Foreningen MORS CVR. NR. 15171294 www.hfmors.dk hf@mors.dk Referat fra generalforsamlingen i HF Mors mandag den 28. marts 2011 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmetællere 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde. Generalforsamling d 12/3-16 i Viborg Flyveklub 23 deltagere Dirigent Christian Gravesen Formandens beretning ved Frank Nielsen Frank blev formand i efteråret grundet Jørn havde fået nye udfordring på arbejde.

Læs mere

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst

REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst REFERAT fra generalforsamling i ejerforeningen Havkærvej 12-16, Tilst Tid: Tirsdag d. 5. maj 2015, kl. 19.00 Sted: Havkærvej 16, fælleslokale i kælder Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec.

Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. MOGENSTRU UP SYDSJÆLLANDS GOLFKLUB MOGENSTRUP Ny bestyrelse efter Generalforsamlingen den 12. dec. 18. NYHEDSBREV 14. december 2011 Ad. 5. Forslag fra bestyrelsen: Ad. 5.1 Forslag til vedtægtsændringer

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 14. marts 2014 kl. 20.00 i Brugsens nye lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 89 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere

Læs mere

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk

Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1. Nr: 1, 2015 23. Årgang. www.horsensdykkerklub.dk Klubblad for Horsens Dykkerklub Side 1 Klubblad Nr: 1, 2015 23. Årgang Dyk sikkert Dyk organiseret www.horsensdykkerklub.dk I dette nummer: Bestyrelse:... 1 Kontaktpersoner i klubbens udvalg:... 1 Kære

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling mandag den 16. marts 2009, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 20. marts 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 11 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 15. april 2017 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen og bad deltagerne rejse sig for at holde

Læs mere

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30

Shell Motel, Støvring. Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Hulvejens Grundejerforening indbyder hermed til ordinær generalforsamling og spisning på: Shell Motel, Støvring Mandag den 3. marts 2008 kl. 18.30 Bestyrelsen har i år valgt at vi, inden selve generalforsamlingen,

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 6 OKT 2008 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014.

REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. REFERAT AF ORDINÆR GENERALFORSAMLING I GRUNDEJER- FORENINGEN RAMSØBAKKEN MANDAG D. 7. APRIL 2014. Fremmødte: 15 husstande af 57. Formanden Leif Elken bød velkommen i fællesarealet på Gadstrup skole. 1.

Læs mere

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent.

Formand Poul Erik Jakobsen bød velkommen til de fremmødte og gik derefter direkte over til dagsordenen. 1. Valg af dirigent. Beslutningsreferat fra generalforsamlingen i Danske Tursejlere Den 8. april 2017 i Silkeborg Motorbåd Klub, Restaurant Indelukket Spisested, Åhave Alle 9 C, 8600 Silkeborg Formand Poul Erik Jakobsen bød

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling.

Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Gentofte-Vangede IF seniorklubs generalforsamling. Referat af ordinær generalforsamling den 23 juni 2016 Sted : Gentofte-Vangede IF`s lokaler Mosebuen 28B 2820 Gentofte Fremmødte : 17 deltagere plus bestyrelse

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd.

Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Elgårdsminde Syd. Søften den 20.12.2011 Til: Grundejerne i Efterfølgende til: Favrskov Kommune Emne: Referat fra ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen. Bilag: 1. Referat fra ordinær generalforsamling. 2. Formandens

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere.

Ole Kaae, Iniz Tvillinggaard og Grethe Gottlieb blev valgt til stemmetællere. 1 Dagsorden og referat fra generalforsamling lørdag den 21. maj 2015 Adresse: Overgade 48, 5000 Odense C, 1. sal Møntergårdens nye udstillingsbygning. Velkomst ved rådmand Jane Jegin, By - og Kulturforvaltningen

Læs mere

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016

Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Distriktsmødet onsdag den 9. marts 2016 Til stede var følgende grupper: Bolund 2 Borup 3 Karlslunde 2 Lejre 1 Roskilde 6 Svogerslev 4 Tune 5 Vindinge 1 Walburris 2 Herudover var udviklings konsulent Kristian

Læs mere

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent.

Formanden bød velkommen til de fremmødte. Formanden bød kl velkommen til de fremmødte medlemmer og foreslog Leif Nielsen som dirigent. Referat fra generalforsamlingen i BRT Golf Klub Søndag den 29. november 2015 kl. 13.00 i Golf-Indoor, Trippendalscentret Trippendalsvej, Herstedøster, 2600 Glostrup. Dagsorden for den ordinære generalforsamling:

Læs mere

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB

AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS 4. AFLÆGGELSE AF DET REVIDEREDE REGNSKAB GRUNDEJERFORENINGEN TRANAGERGÅRD REFERAT AF FORENINGENS ORDINÆRE GENERALFORSAMLING AFHOLDT DEN 19. MARTS 2002 PÅ SKOVLUNDE MEDBORGERHUS DAGSORDEN 1. VALG AF DIRIGENT OG STEMMETÆLLERE 2. KONTROL AF FULDMAGTER

Læs mere

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup.

Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. Referat af A.K. Vikings ordinære generalforsamling torsdag den 3. maj 2011, kl. 18.00 i klubhuset Ved Diget 21, 2770 Kastrup. 4. maj 2011 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formanden beretning 3. Regnskab

Læs mere

Grundejerforeningen Slangerupgård

Grundejerforeningen Slangerupgård Grundejerforeningen Slangerupgård Referat af generalforsamlingen 18.maj 2013 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsen aflægger beretning 3. Kassereren fremlægger regnskab til godkendelse. 4. Fastsættelse

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent.

Formanden Gunnar Weber bød velkommen til de 39 fremmødte medlemmer, og bestyrelsen foreslog Werner Jensen som dirigent. Referat af generalforsamling mandag den 25. marts 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning. 3. Aflæggelse af det reviderede regnskab. 4. Indkomne forslag. 5. Fastsættelse

Læs mere

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent.

Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Referat fra General forsamling modelsejlklubben 28.02.15. Formanden bød velkommen og spurgte Hr. Lasse Rand om han ville være mødets dirigent. Lasse takkede for valget og satte mødet i gang med at konstatere

Læs mere

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M

Fyns Militærhistoriske Samling Kragsbjerggård Kragsbjergvej Odense M Februar 2013 Fyns Militærhistoriske Samlings generalforsamling d. 19. februar 2013 på Dannevirke Formanden Johannes Lollesgaard bød velkommen til årets ordinære generalforsamling. Formanden fortsatte med

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING HØRSHOLM GOLFKLUB AFHOLDT 10. MARTS 2015, KL. 19.00 I STALDEN 1. Valg af dirigent Formanden, Bo Wildfang bød velkommen. Som dirigent foreslog bestyrelsen advokat John

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling Golfvængets grundejerforening 29. april 2014 Bestyrelsen fremsender hermed referat fra årets generalforsamling. Mødet blev afholdt på formandens adresse. Følgende husstande

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30

Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Referat af bestyrelsesmøde 12. Maj 2015 kl. 18.30 Fremmødt: Steffen, Thorup, Rasmus, Nadia, Bo, Kåre, Parbæk Fremmødt: Kathrine Formalia Ordstyrer: Steffen Referent: Kåre 1. Opgavelisten Rasmus har sendt

Læs mere

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl

Generalforsamling den 7. marts 2016 kl Referat fra generalforsamling i Ishøj GolfKlub den 7. marts 2016 kl. 19. Afholdt på Kanehøjgaard, Køgevej 275, 2635 Ishøj Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014.

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2014. NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2014. I dette nummer: Bestyrelsen Indkaldelse til generalforsamling Regnskab 2013 Budget 2014 Året i billede og tekst af Bente. Kalenderen Formandens side Bestyrelsen: Formand:

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN

Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN ANDELSBOLIGFORENINGEN AMAGERBRO Smyrnavej 34 2300 København S Kontortid: Tirsdag kl. 18.30-19.30 Referat af ORDINÆR GENERALFORSAMLING mandag den 17. marts 2008 KL. 18.30 I SUNDBYØSTERHALLEN Med følgende

Læs mere

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag:

Jeg vil gerne starte med at oplyse jer om, hvad programmet er for i dag: Tale ved Standerhejsningen den 2. maj 2015. På bestyrelsens vegne vil jeg gerne byde jer alle velkommen her i dag på en meget flot forårsdag, hvor træerne står lysegrønne og banerne står klar til brug.

Læs mere

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014

Kulturarrangementer September, Oktober, November og December 2014 Side 12 Sindklubben: Fælleskab og store oplevelser. Sind klubben Nygade 2-4 7400 Herning T: 97220172 Vigtige meddelelser: Tilmeldinger/ Du er først tilmeldt et betaling: arrangement når du har betalt!

Læs mere