April Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "April 2012. Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender"

Transkript

1 April 2012 Thomas og Tanga klædt i solens farver. INDHOLD Indbydelse til Hanstholm skræntflyvning Indbydelse til Standerhejsning Protokol fra generalforsamlingen Referat af konstituerende bestyrelsesmøde Referat af første ordinære bestyrelsesmøde Klubbens medlemsudvikling Klubbens økonomi Klubbens strategi Klubbens fremtid i Lystrup Klubbens ånd Nye medlemmer Opdateret kalender

2 1. Hjemmeside: Bestyrelsen Formand Ove Foldbjerg Kasserer Allan Feld allan.feld mail.tele.dk Pladsforvaltning Thomas Rune Sekretær Helge Laursen Bestyrelse Henrik Jørgensen henrik nordiskmalerteam.dk Kontaktpersoner Pladsformand Thomas Rune Sikkerhedsansvarlig Ole Jensen ole-hv15 stofanet.dk Klubbladet AMC-nyt Allan Feld allan.feld mail.tele.dk Nøgler til klubhus Henrik Jørgensen henrik nordiskmalerteam.dk Webmaster Lars Klitte Instruktører (navne markeret med * er også kontrollanter for certifikatprøver) Motorfly brændstof: Motorfly elektriske Christian Kaastrup Henrik Jørgensen Allan Feld* Troels Gripping Svævemodeller: Stormodeller motor (A): Thomas Rune Ole Jensen* Troels Gripping Peter Bejerholm* Helikopter Robert Svendsen Thomas Rune Regler om begrænsning af motorstøj Flyvning med brændstofmotor er tilladt i følgende tidsrum: Mandag 09:30 22:00 Onsdag 09:30 22:00 Klubaften 18:30 til 21:00 Fredag 09:30 20:00 Lørdag 09:30 20:00 Søndag 11:00 16:00 men kun i perioden 15/9 til 1/4 I øvrige tidsrum er flyvning med brændstofmotor ikke tilladt. Overtrædelse kan medføre bortvisning eller karantæne.

3 Pladsklargøring og standerhejsning Lørdag d. 14. april fra kl Vi skal have gjort rent i klubhuset, selvfølgelig. Vi tager bænken ud af klubhuset for at give plads, og sættes op udendørs til erstatning for den gamle Bænkebordene skal vaskes af. Der skal tromles og måske slås græs Standpladserne trænger til en kærlig hånd Der er nok at tage fat på, MEN vi skal da også Smage en ristet pølse eller to med lidt vådt at drikke. Den der kommer sidst i luften er en gammel ost. Ikke sådan. men sådan! Side 3

4 Protokol fra generalforsamlingen Afholdt d. 22. februar Valg af dirigent Christian bød velkommen til de fremmødte og foreslog Ole Jensen som dirigent. Der var ikke andre forslag, og Ole blev valgt. Ole startede med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt samt at al information var udsendt rettidigt. 2. Bestyrelsens beretning ved formanden. Christian fremhævede nogle af årets begivenheder, fx turen til Hanstholm, som havde været sjov og oplevelsesrig. Vi hørte om Helges flyver der måtte eftersøges af politiet og om årets arrangementer. Et af de mere usædvanlige var klubbens opvisning på Tangkrogen ifm. Vestas indslag I Culture by the Sea. Beretningen blev godkendt. 3. Godkendelse af regnskab. Allan gennemgik det reviderede regnskab. Regnskabet viser en forbedret økonomi efter at kontingentsatsen blev hævet sidste år. På grund af store udgifter til tyverisikring, blev overskuddet ikke stort nok til at dække de planlagte hensættelser, men det er stadig et pænt resultat. Regnskabet blev godkendt. 4. Fremlæggelse af budget. Allan fremlage budgetforslaget. Budgettet er forsigtigt men viser et forventet overskud i 2012 på Kr, hvilket netop er det beløb der skal hensættes til plæneklipper og flyttekasse. Budgettet blev godkendt. 5. Indkomne forslag. Der var ikke indsendt forslag til behandling. 6. Fastsættelse af medlemskontingent. Der var ikke forslag om ændring. 7. Valg af formand Christian ønskede ikke at genopstille. Ove Foldbjerg fulgte opfordringen fra flere sider om at opstille. Ove blev valgt som ny formand med applaus. 8. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bo Rejmers og Ronni Jørgensen ønskede ikke genvalg. Thomas Rune og Helge Laursen blev foreslået som kandidater, og modtog begge kandidaturet. Thomas og Helge blev valgt til bestyrelsen med applaus. 9. Valg af suppleanter. Lars Klitte ønskede ikke at genopstille som suppleant og Thomas var netop valgt til bestyrelsen. Derfor skulle der findes 2 nye suppleanter. Henryk Zylber og Frank Herbsleb opstillede og blev begge valgt med applaus. 10. Valg af revisor Leif Nielsen modtog genvalg med applaus. Leif gjorde opmærksom på at det bliver hans sidste periode som revisor for AMC. 11. Valg af revisorsuppleant. Per Holm blev valgt med applaus. 12. Eventuelt. Der blev spurgt hvorvidt bestyrelsen havde forholdt sig til lokalplanen for området. Hertil blev svaret, at man er opmærksom på at det kan medføre at klubben skal flytte derfor opsparing i flyttekassen, men vi kan ikke få oplyst konkrete planer fra kommunen. Nogle savner nøgle til klubhuset. Hvordan kan det gøres bedre. Svaret herpå er at vi har en udmærket ordning, hvor ethvert medlem kan erhverve sig en nøgle ved at kontakte Henrik Jørgensen pr. mail eller telefon. Der blev foreslået at opsætte en nøgleboks på klubhuset med elektronisk kodelås som alternativ til at hvert medlems skal have nøgle. Fra salen blev der kommenteret med at en nøgleboks vil have stor sandsynlighed for at blive vandaliseret af uvedkommende. Allan indskærpede, at man som medlem har pligt til at deltage i vedligeholdelse af klubfaciliteterne, så pladsformanden ikke skal påtage sig hele arbejdsbyrden. Ole takkede herefter for god ro og orden. Tak til Ole for dirigeringen. Side 4

5 Referat af konstituerende bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt d. 14. marts 2012 Deltagere: Ove Foldbjerg, Allan Feld, Henrik Jørgensen, Thomas Rune og Helge Laursen Bestyrelsen konstituerede sig således: Kasserer Allan Feld Pladsformand Thomas Rune Sekretær Helge Laursen Bestyrelse Henrik Jørgensen Referat af ordinært bestyrelsesmøde Mødet blev afholdt d. 14. marts 2012 Deltagere: Deltagere: Ove Foldbjerg, Allan Feld, Henrik Jørgensen, Thomas Rune, Helge Laursen og Henryk Zylber. Afbud: Frank Herbsleb. AMC skal give opvisning Wedellslund Car Club ønsker modelflyveopvisning i forbindelse med arrangement 5. juni. Vi tjekker interessen for at deltage og melder tilbage. Evt inviteres MFA, Skanderborg og Silkeborg El og Svæv (Henrik og Allan). Pladsdag Pladsdag lørdag den 14. april. Standerhejsning finder sted kl. 13. Thomas indhenter pris på rep. af vejen hos Lars Gravco og igangsætter, hvis prisen er overkommelig. Allan bestiller tromle hos Danjord. Henrik indkøber diverse fortæring. Tilkaldevagt ved indbrud Tilkaldelisten revideres efter udskiftningen i bestyrelsen. Desuden undersøges pris for en ny alarmordning med udkørsel til indbrud. WEB-siden Allan vedligeholder nu web-siden sammen med Lars Klitte. Bestyrelsen ønsker at vi på sigt skal over på MDK s web, bl.a. for nemmere at kunne uploade foto og video. Formandsskifte Allan skaffer nødvendige blanketter fra bank og kommune til underskrift ifm. formandsskiftet. Medbringes på pladsdagen. En række emner for fremtidig klubstrategi blev drøftet: Klubhus: Toilettet er uhumsk og da det næppe er muligt at finde nogen, der kan/vil bringe det og holde det i en hygiejnemæssigt forsvarlig stand. Derfor er det er besluttet at afskaffe toilettet. Bænk i klubhus nedtages og flyttes udenfor og erstattes med mere hensigtsmæssige (små)borde og stole. El udendørs: Der er kø ved stikkontakten på standpladsen. Der sættes flere kontakter op. Der laves et bord ved kontakterne. Desuden undersøges igen mulighederne for at føre 12/24 volt ud til pladsen. Medlemstilgang: Alle opfordres til at være opmærksomme på nysgerrige, der kommer på pladsen for at kigge på modelflyvning. Der er måske tale om potentielle nye medlemmer, der bare skal have et lille skub for at komme igen. De bør opleve imødekommenhed med svar på spørgsmål og måske henvises til at tale med instruktører eller andre med speciel viden om modelfly. Og selvfølgelig orienteres om mulighederne for at blive medlem. Opbemanding af instruktørgruppe Der arbejdes på at finde en person, der kan træde ind som helikopterinstruktør. I det hele taget er det ønskeligt at udvide staben af instruktører på alle områder. Reduceret aktivitetsprogram for 2012 I erkendelse af, at interessen for en familiedag har været dalende gennem de senere år, planlægges der ikke noget arrangement i år. Interessen for evt. senere at genoptage traditionen, måske under lidt nye former, vil blive undersøgt hen over året. Side 5

6 Også Motorkonkurrence, Svævekonkurrencen og Helikopterkonkurrencen udgår i Det blev i stedet vedtaget, at der vil blive indkaldt til særlige hygge-flyvedage med meget kort varsel, når der er udsigt til godt vejr. Ændring i støjregler og flyvetider Det tilstræbes at gennemføre diverse støjmålinger hen over sommeren. Hensigten er især at få skabt et fast billede af, hvilket støjbillede forskellige flytyper skaber, når de er luften og ved forskellige vejrforhold. Dermed skulle vi gerne stå bedre rustet til at gå i dialog med naboer, der måtte føle sig foranlediget til at klage over støjgener. I den sammenhæng vil der blive vurderet på muligheder/behov for at ændre på flyvetider på pladsen. AMC fylder rundt AMC har 50 års jubilæum næste sommer. Hvordan skal det markeres? Klubbens medlemsudvikling De fleste modelflyveklubber i Danmark har i omegnen af 25 medlemmer. Men nogle er større, og det gælder bl.a. vores egen klub AMC, der ved årsskiftet havde 108 medlemmer. Vi er ikke landets største modelflyveklub, men jeg tror vi er nr. 3 eller 4 efter Greve, Ålborg og måske EKF-87. Nu er det ikke et mål i sig selv at klubben skal være størst mulig. Der skal være en balance mellem antallet af klubmedlemmer, antallet af faktisk aktive medlemmer og flyvepladsens faciliteter, som gerne skal gå op i en højere enhed. Modelflyvere som fastholder deres medlemskab af klubben selv om de ikke er aktive i en kortere eller længere årrække er et vigtigt aktiv for klubben. Med deres kontingent styrker de klubbens økonomi og de vil sikkert komme tilbage til klubben som aktive medlemmer, når tilværelsens mere vigtige ting er blevet håndteret. De aktive medlemmer er selvfølgelig lige så vigtige, for de driver klubben, skaber aktiviteter og klubliv og de er hele tiden med til at udvikle klubben. Der er ingen grænse for hvor mange hvilende medlemmer en klub kan have, men der er en praktisk grænse for antallet af aktive medlemmer i forhold til belastning af banerne. Heldigvis er denne grænse langt fra er nået i AMC. Det ville være dejligt med endnu mere aktivitet end vi har. Der er stor forskel på hvordan modelflyvere bruger deres klub både inden for samme klub og fra den ene klub til den anden. I mange mindre klubber flyver man ikke så ofte, måske kun én eller få gange om måneden eller sjældnere. Til gengæld er alle mand af huse, når der endelig flyves, og man har en fest ud af det. I andre klubber er piloterne mere individuelle og kommer på flyvepladsen alene eller i små grupper. De kommer på alle dage og på alle tidspunkter, og der er ikke så mange på flyvepladsen ad gangen. Det giver plads til at man kan dyrke sine egne interesser, men det giver ikke så meget klubliv. Det er nok dét mønster der kendetegner AMC og måske mere generelt de store modelflyveklubber. Det er ikke for at sige at det ene er bedre end det andet. Det er bare forskellige måder at gøre det på. Medlemstallet i AMC har bevæget sig omkring 100 i mange år. Tilbage i 2000 da jeg startede var der 85 medlemmer. Det har været jævnt stigende indtil 2010 hvor vi toppede med 117 medlemmer. I 2011 har vi haft tilbagegang både fordi der er kommet færre nye medlemmer end der plejer og fordi vi har haft en unormal høj afgang af mangeårige medlemmer. Der er en naturlig udskiftning på ca. 15% af medlemsskaren om året. Naturlig fordi mange af de nye medlemmer finder ud af, at det måske alligevel ikke var modelflyvning de brændte for eller fordi forstyrrende forhold som kone og børn pludselig tager deres tid de næste 20 år. Det usædvanlige i 2011 er at vi især mistede en del af de ældre/mangeårige medlemmer. Og hvad kan det nu skyldes? Er Side 6

7 der noget vi gør forkert i klubben og som vi kan rette? Det ser ikke sådan ud. De der har meldt sig ud har angivet forskellige praktiske årsager. Der er ingen som har angivet kontingentstigning eller problemer i klubben som årsag. På AMC s hjemmeside kan du finde det statistiske materiale over bevægelser i medlemstallet gennem de seneste 3 år, som det blev gennemgået på generalforsamlingen d. 22/2. Jeg håber at vi kan fastholde AMC i nogenlunde den størrelse den har. Det er en passende størrelse både i forhold til økonomien og i forhold til flyvepladsens kapacitet. Vi gør det lidt anderledes i år Som du måske allerede har læst i referatet fra det første bestyrelsesmøde, så vil vi gøre det lidt anderledes i år hvad angår arrangementer. Da vi skulle finde datoer til de traditionelle årlige arrangementer, kom diskussionen til at dreje sig om hvorfor der altid er så få deltagere. Kunne det være at vi bare ikke har lyst til at deltage i noget sammen og bare vil have lov at flyve som man har lyst. Vi kom ikke frem til nogen konklusion på det spørgsmål, men vi enedes om at droppe arrangementerne i denne sommer. Derfor er der kun turen til Hanstholm og festugeflyvningen på sæsonens program udover selvfølgelig standerhejsning og stander strygning. Nu må vi se om nogen savner motorkonkurrencen, svævekonkurrencen og familiedagen. Hvis ikke, så skal vi ikke bruge kræfter ogpenge på at arrangere. Men hvis der er mange der savner det, så kan vi altid tage arrangementerne op næste år igen. Det var for øvrigt året efter vores 40 års jubilæum, altså i 2004, at AMC for første gang arrangerede familiedag med AMC som vært = gratis mad og drikke. Det stoppede igen i 2009, og samtidig faldt tilslutningen til familiedagen dramatisk. Spørgsmålet er om det er de senere års vejr eller om den gratis forplejning lokkede folk af huse. Vi gør det også anderledes til næste år - i 2013 Men det er af en helt anden årsag. De talstærke har nok regnet ud, at når vi havde 40 års jubilæum i 2003, så kan der ikke være længe til at vores gode gamle klub runder de 50 år, nemlig i Vi gjorde en hel del ud af at fejre vores 40 års jubilæum, så 50 års jubilæet kan jo ikke fejres mindre - det skal fejres med manér. Bestyrelsen har ikke nogen kreative idéer på forhånd, så alle der har en god idé til hvordan jubilæet skal markeres, er velkomne med deres forslag. Klubbens økonomi Siden kontingentforhøjelsen i 2010 har AMC igen fået en sund økonomi. Som det kan ses af det udsendte regnskab havde vi en faktisk overskud på Kr og det er til trods for at vi har spenderet Kr på tyverisikring. Havde vi ikke gjort det, ville overskuddet have været på Kr. Det budgetterede overskud for 2012 er på Kr. Det kunne jo lydes som om vi svømmer i penge og det gør vi sådan set. Men de mange rare penge er ikke nogen vi kan bruge. Da generalforsamlingen i 2010 besluttede at forhøje kontingentet, blev bestyrelsen samtidig pålagt at hensætte Kr om året dels til anskaffelse af ny plæneklipper og dels til en flyttekasse, der kan tages i brug, når og hvis AMC skal flytte til en ny flyveplads. Så meget kunne vi dog ikke hensætte i år, da overskuddet jo kun var på ca. det halve pga. tyverisikringen. Men det var bestyrelsens vurdering at tyverisikringen var nødvendig efter at vores plæneklipper var blevet stjålet 2 Side 7

8 gange med 2 års mellemrum. Ud over at forsikringen nok ville blive trætte af at betale nye plæneklippere til os, er det største problem den relativt lange periode vi skal undvære en plæneklipper. Ingen plæneklipper, ingen flyvning med jordstart. Til en ny plæneklipper hensætter vi Kr. om året. Det betyder at en plæneklipper i den kaliber vi har nu, skal kunne holde i 7-8 år indtil vi har råd til at udskifte den. Til flyttekassen reserverer vi Kr. Ved udgangen af 2011 ligger der i alt Kr. til ny plæneklipper og Kr ligger i flyttekassen. Hvis vi er så heldige at vi stadig har flyvepladsen når flyttekassen runder Kr., vil bestyrelsen overveje om kontingentet skal foreslås reduceret eller vi skal spare videre. Budgettet for 2012 er lagt meget traditionelt. Vi har været forsigtige og har kalkuleret med en fortsat reduktion af medlemstallet. Vi forventede ikke at få kommunalt tilskud i 2012 til leje af banearealerne. Det viser sig nu, at det får vi alligevel, så det forbedrer økonomien med ca Kr. De penge kan vi til gengæld tillade os at bruge, hvis der kommer en god anledning til det måske lidt godt til familiedagen. Klubbens fremtid i Lystrup Siden 2006 har det været kendt at Kommunen vil lave en ny engsø på vores side af Lystrupvej. Det vil man gøre ved at stoppe dræningen af arealet hvor fodboldbanerne ligger, så området springer i eng. Når det sker, vil Kommunen opsige vores lejemål på arealerne, og vi skal finde et nyt sted at flyve. MEN ingen aner hvornår det faktisk kommer til at ske. Det kan være til næste år eller det kan være om 10 år. Kommunen har nemlig nogle store økonomiske udfordringer ved planerne, da de er nødt til at ekspropriere mange ha land fra de omkringboende landmænd. Mange ha land koster mange penge, og mange penge har Kommunen ingen af. Men tiderne kan ændre sig eller en politisk prioritering kan få tilstrækkeligt med penge til at flyde hen hvor de skal bruges. Da der var tæt ved at komme realiteter i planerne i 2008, havde Kommunen fundet en ny flyveplads til os. Desværre vidste de ikke hvilke behov vi havde og de kendte ikke afstandskravene i BL 9.4. Derfor ville de placere os oppe ved rundkørslen ved hundetræningsbanerne. Det duede selvfølgelig ikke, men det gode var, at Kommunen dermed viste, at de var indstillede på, at hjælpe os med at finde en ny plads. Det håber vi på at de er igen, når det engang bliver alvor for alvor. Men spørgsmålet er også hvor meget vandet vil stige. Den lille gamle Egå der løber rundt om vores flyveplads er i niveau med den nye Egå og dermed i niveau med engsøen. Hvis man blot stopper dræn og pumper, vil vores baneanlæg ikke blive oversvømmet. Men laver man en opstemning af vandet øst for vores flyveplads, så skal vi nok til at flyve med pontoner på modellerne i stedet for hjul. Vi har talt om at vi måske kan flytte et par hundrede meter mod øst hen mod skoven. Foruden at det er en god placering i forhold til træerne langs Egåen, vil vi også kunne holde banen tør, da den ligger ½-1 meter højere i niveau. Men vi risikerer nemt, at der sammen med engsøen kommer ornitologer og andet godtfolk, der ikke kan lide modelflyvning. Så er det måske en bedre løsning at komme helt væk fra området, hvis det ellers er muligt at finde et nyt område til en modelflyveplads. Vi ved ikke ret meget om realiteterne. Spørgsmålet er om Kommunens tekniske forvaltning ved mere. Det vil vi prøve at spørge dem om, så vi måske bedre ved hvor vi står. Side 8

9 Klubbens ånd Hvad er overhovedet ånden i en klub? Ja, det er ikke en flaskeånd, for så kunne den måske få det hele til at flaske sig. Klubbens ånd er et vidt og abstrakt begreb. Klubbens ånd er næret af den opfattelse vi har af os selv og andre både som individ og som klub, og den er næret af den måde vi agerer sammen og overfor hinanden. I en klub som AMC hvor vi er eller er blevet meget individuelle som personer, er klubånden ikke så fremtrædende. Som nævnt tidligere, så er klubånden markant i mange af de mindre klubber, hvor man nogle steder kun flyver, når man er sammen om det. Så laver man en dag ud af det, spiser måske i fællesskab på flyvepladsen, hvor også familien deltager. Det gjorde vi faktisk også i AMC for bare 6-8 år siden især på lørdage, hvor brændstofflyvningen skulle stoppe allerede kl. 18, men det ebbede ud i takt med at flyvetiden blev udvidet og både røg og støj gjorde det ubehagelig at sidde der. Om det var årsagen alene, ved jeg ikke, men det var i hvert fald dét der var starten på det der blev til kraftigt optrukne fronter mellem helikopterpiloter og vingepiloter. De fronter er for længst væk, så måske kunne noget af lørdagshyggen vende tilbage. Men klubånd er andet og mere end at spise grillpølser og bøffer sammen lørdag aften. Det er også noget med at føle sig som en del af klubben og ikke bare at have et sted hvor man betaler for at kunne bruge en flyveplads. Hvis man har klubånden og føler sig godt tilpas sammen med sine klubkammerater, kommer man måske også forbi uden flyver af og til bare for at hilse på. Måske føler man lyst til at gøre lidt for at der skal være ekstra rart at være på flyvepladsen, fx så simpelt som at tømme affaldsbøtten, snuppe et par muldvarpeskud eller hvad der ellers kunne trænge. Måske får man lyst til at deltage i klubbens arrangementer og måske endda selv stå for arrangementet eller hjælpe med til det. Det ser vi ikke i disse år. Når der er arrangementer, kan bestyrelsen selv stå med hele forberedelsen. Måske kommer der nogen og deltager i arrangementet, men det er ofte få. Alm. oprydning og vedligeholdelse kan bestyrelsen også selv ordne hva søren, man betaler jo sit dyre kontingent. Selv simple ting som at sortere sit affald (flasker i en bøtte og resten i en anden) blæser man på. De skilte bestyrelsen har sat op, kan umuligt gælde mig tænker nogen åbenbart. Eller også vil de bare blæse på det. Det er der ikke meget klubånd i altså. Vi er jo ikke ens alle sammen, og vi har ikke samme muligheder og ressourcer. Derfor er det vigtig at de der hár ressourcer og evner vil tage et initiativ, vil gå foran og vil gøre noget for klubben og klublivet. Det er dem man kalder ildsjæle. Det er dem der får tingene til at fungere. Om en klub har succes og trivsel eller ikke afhænger fuldstændig af om klubben har ildsjæle og om klubbens bestyrelse og medlemmer støtter op om ildsjælene. AMC hár ildsjæle. Men de har trange kår og det skyldes både medlemmer og ledelse. Hvis vi ikke bakker op om ildsjælene, fx vores baneformænd og om de der arrangerer vores aktiviteter, så brænder de ud. Vi har slidt 3 baneformænd op på 5 år. De har hver især slidt i det, for de har haft ressourcerne og lysten; men det blev for meget. Vi er alle sammen nødt til at tage et nap, hvad enten det er for at hjælpe med vedligeholdelsen eller et arrangement. Ellers bliver der ingen arrangementer og banearealet forfalder. Jeg sigter selvfølgelig ikke til vores hvilende medlemmer her. Jeg sigter til dem, der ofte kommer på flyvepladsen, og som tager / burde tage del i klublivet. Jeg håber vi kan få pustet liv i klubånden i de kommende år. Jeg kan huske hvor rart det var da vi havde den. Tiderne har ændret sig og det har vi også selv, men at have det rart i hinandens selskab og at bidrage hver især til at det kan lykkes, går vel aldrig af mode. Side 9

10 Klub information AMC byder hjerteligt velkommen til Mdl. Navn By Telefon 475 Thomas Pedersen 8380 Thrige tp rcskycam.dk 476 Troels Hinrichsen 8200 Århus N Troelshin hotmail.com for at beskytte mailadresser, når bladet lægges på internet. Aktivitetskalender 2012 for Aarhus Modelflyve Club Ugedag Dato Tidspunkt Aktivitet lørdag 14. apr. -12 Fra kl. 10:00 Standerhejsning weekend 4-6. maj -12 Skrænttur til Hanstholm lørdag 01. sep :00-16:00 onsdag 05. sep :30-20:00 lørdag 08. sep :00-16:00 Festugeflyvning Publikumsopvisning (mød senest 12:00) Festugeflyvning opvisning (mød op senest kl ) Festugeflyvning opvisning RESERVEDATO (mød senest 12:00) lørdag 13. okt. 12 fra kl Standerstrygning onsdag 05. dec. 12 Fra kl Glögg aften Side 10

11 Skal du med AMC til Hanstholm? Så er det i weekenden d. 4-6 maj. Det er ved at være en tradition at AMC tager til Hanstholm og flyver skræntflyvning i den første weekend i maj. Det gør vi også i år. Vi lejer i fællesskab nogle hytter hos Vigsø Feriecenter. Der er en herlig skrænt næsten uden for vinduerne, og er vinden bedre til en anden skrænt, så kører vi bare dertil. Det plejer at være spændende og ikke mindst festligt. Henrik Jørgensen står for arrangementet. Tilmelding og betaling til Henrik senest 7/4 på mail.

12 Vi skal spare på vores pladsformand I løbet af de seneste 6 år har vi slidt 3 pladsformænd op. De er blevet slidt op fordi de gerne vil holde flyvepladsen ryddelig og i en god stand, men de står helt alene med opgaven. Jamen de kan jo bare bede om hjælp. Ja, det er der nogle, der kan; men ikke alle. Det er heller ikke altid at de får hjælp selv om de spørger. MEN DET ER IKKE GODT NOK, HR. MEDLEM. Vores modelflyveklub er ikke som en golfklub eller en sportsklub hvor alting bliver ordnet for en. Vi er en gruppe modelflyveinteresserede der er så heldige at have et stykke kommunalt jord som vi deles om og som vi kalder vores flyveplads. Hvis vi skulle have en klub hvor alt blev ordnet for medlemmerne, skulle kontingentet ikke være 700 Kr. om året men om måneden og det er det ikke. Hvis du kommer jævnligt på flyvepladsen og benytter faciliteterne, er det DIN PLIGT at deltage i flyvepladsens vedligeholdelse, som minimum når du bliver bedt om det. Men du kan også selv tage et initiativ, hvis der ligger affald, hvis affaldssækken er fuld eller hvis noget ikke er i orden. Nu har vi fået endnu en ny pladsformand Thomas Rune. Det er pladsformandens opgave at sikre at flyvepladsen og de tilhørende faciliteter er i en ryddelig og brugbar stand. Men det er ikke pladsformandens opgave at udføre alt arbejdet selv. Så ville rollen ikke hedde formand men kuli. Så vi har fået ny pladsformand; men ikke ny plads- kuli. Spar nu på ham. Han skal holde længe. God sommer

Generalforsamling SMK 26-2-2013

Generalforsamling SMK 26-2-2013 Generalforsamling SMK 26-2-2013 Keld Jensen Bød velkommen. Rolf Weber og Kurt Siig blev valgt til stemmetællere. Punkt 1 : Valg af dirigent. Allan Mølbach blev valgt til dirigent. Indkaldelsen er udsendt

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 30. april 2014 Referat af ordinær generalforsamling 2. april 2014 Der var til generalforsamlingen fremmødt 17 medlemmer samt 6 fra bestyrelsen. Følgende dagsorden var udsendt: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011

Ordinær generalforsamling i HTK. Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Ordinær generalforsamling i HTK Den ordinære generalforsamling blev afholdt i klubhuset d. 23. februar 2011 Tilstede fra bestyrelsen: Jakob Erikstrup, Peter Back Johansen, Torben Mikkelsen og Jonas Vallebæk

Læs mere

december 2011 Heldigvis er vores baneanlæg godkendt til stormodeller og je

december 2011 Heldigvis er vores baneanlæg godkendt til stormodeller og je december 2011 INDHOLD Indbydelse til glöggaften Indbydelse til generalforsamling Nu er gode dyr rådne ny bestyrelse Politiet eftersøger havareret modelfly Flyveopvisning på Tangkrogen Hvor f. ligger Herning?

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

En dejlig forårs eftermiddag i AMC d. ¼ 2009.

En dejlig forårs eftermiddag i AMC d. ¼ 2009. INDHOLD Invitationer og aktiviteter Samarbejdsaftale med MFA Ny WEB til AMC Pladsåbning hos MFA 4/4 Et pust fra gamle dage Bestyrelsens beretning Protokol fra generalforsamlingen En dejlig forårs eftermiddag

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS.

REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. REFERAT AF GENERALFORSAMLINGEN I DANSKE ØLDOMMERE, AFHOLDT DEN 29. OKTOBER I AARHUS. Generalforsamlingen startede kl. 11. Formanden Jens Christian Gam bød velkommen til de fremmødte. Tilstede var 2 fra

Læs mere

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden.

Vi har holdt 5 bestyrelsesmøder i løbet af året, og referaterne er lagt ind på hjemmesiden. Generalforsamling i SAS løb og motion Onsdag den 10. februar 2010. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Åbning af mødet og godkendelse af indkaldelsen 3. Valg af mødesekretær 4. Beretning 5. Regnskab 6. Fremlæggelse

Læs mere

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov.

Græsslåning ved STV er den største post. Har været lidt mindre på grund af mindre behov. Referat af generalforsamlingen Grf. Kærlodden 5-161 den 13.4.2011 Deltagere: 26 fremmødte, en husstand ved fuldmagt. Punkt 1: Valg af dirigent: Henning (157) Valg af referent: Per (147) Punkt 2: Beretning

Læs mere

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013.

Vængernes Beboerlaug. Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 23.oktober 2013. Den 23. oktober 2013 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014

Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Referat af generalforsamling i ABK31 d. 22. maj, 2014 Ad 1) Valg af ordstyrer og prøvelser af mandater Finn B Nielsen blev foreslået og valgt som ordstyrer. Der var 10 stemmeberettigede medlemmer på generalforsamlingen.

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus

Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Generalforsamling onsdag d. 26.03.14 i Ottestrup forsamlingshus Henrik (formand) byder velkommen! 1) Valg af dirigent: Peter Filtenborg. Konstaterer at generalforsamlingen er lovlig og beslutningsdygtig,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 21. marts 2013 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

PROTOKOL GENERALFORSAMLING

PROTOKOL GENERALFORSAMLING Ordinær generalforsamling i Kaj Lykke Golfklub Tidspunkt: Tirsdag den 22. februar 2011 Sted: Klubhuset Bramming Kultur & Fritidscenter, Idræts Alle 10, 6740 Bramming Tidspunkt: kl. 19:00 Dagsorden: 1.

Læs mere

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30

Grundejerforeningen Stagebjergparken. Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 Referat Ordinær generalforsamling 26. august 2010 kl. 19.30 21.30 1.Valg af dirigent Søren Krab blev valgt. 2. Formandens beretning om det forløbne år Formanden berettede: Bestyrelsen har i det forløbne

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via

a. På dagen hvor det skulle have været tilgængelig gør bestyrelsen opmærksom på det via Referat fra Nordborg Golfklubs ordinære generalforsamling den 10. marts 2OL4i Valhal, Skolevej 55, Havnbjerg Klubbens formand B6rge Munksgaard bød de 60 medlemmer velkommen til generalforsamlingen. Pkt.

Læs mere

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen

Pkt. 2: Valg af referent: Anita Askegaard Jensen og stemmetæller: Bitten Holm Hansen Mødets art: Generalforsamling Frufølge FF Dato/tid Sted: Torsdag den 5. februar 2015, kl. 19.30 I gangen v/hallen på Holmebækskolen Fremmødte: Karina Pedersen, Conny Jung, Trine Søgård, Charlotte Egebak,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk

Thyholm Idrætsforening www.thyholm-if.dk Kallerup 11. marts 2006 MØDEREFERAT Dato: 9.marts 2005 Sted: klubhuset Referent Kirsten Hansesgaard Emne: Generalforsamling Thyholm Idrætsforening. I alt 18 personer var mødt op til TIF s generalforsamling.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 ArbejdsmiljøNET Referat af ordinær generalforsamling 2015 26. april 2015 Sekretær Bente Nørgård Referat af Ordinær generalforsamling Onsdag den 15. april 2015, kl. 17.00-18.00 på Comwell Kolding, Skovbrynet

Læs mere

LEDEREN JOHNNY REITZ.

LEDEREN JOHNNY REITZ. LEDEREN Så blev det tid til at skrive igen, der er ikke sket så meget siden sidste blad udkom. Vi mangler aktive folk som gerne vil stå for nogle af de udvalg som er ledige, så hvis der er nogle der har

Læs mere

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der.

Inden generalforsamlingen gik i gang, bød Brian velkommen til hans arbejdsplads, og fortalte lidt om stedet, og det der foregår der. Ordinær generalforsamling i Modelsejlklubben den 10. marts 2012 Afholdt på Christianshavns brandstation Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af regnskab til godkendelse

Læs mere

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB

AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB AABENRAA ALMENE BOLIGSELSKAB Kallemosen 16 6200 Aabenraa Tlf. 74 64 36 00 Fax 74 64 36 32 Til beboere i afdeling 1 Kirkevej Tinglev Cvr-nr 14 79 86 17 Sydbank A/S Kto. 7910-1751331 30. marts 2012 Referat

Læs mere

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades.

Ændringsforslag: Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus. uændret. uændret. Ændringsforslag: udlades. Gældende love. Forslag til ændringer. LOVE FOR ÅBYSKOV FORSAMLINGSHUS Vedtægter for Åbyskov Forsamlingshus 1 Foreningens navn er Åbyskov Forsamlingshus, Åbyskovvej 39, 5881 Skårup. uændret 2 Foreningens

Læs mere

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele.

GENERALFORSAMLING. De bedste hilsner og på gensyn. Merete Behrndt Stoltz Formand for Garderhøjfortets venner Telefon 26164576 kbhloppe@post.tele. GENERALFORSAMLING Tiden for årets generalforsamling nærmer sig og på grund af Påsken og andre helligdage, bliver Generalforsamlingen afholdt sent i år. Vi har valgt søndag den 19. april. Jeg skal opfordre

Læs mere

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013

H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 H/F Engdraget Ordinær generalforsamling 31.-05.-2013 Referent: Rasmus A. Valg af dirigent. A: dirigent: Christian valgt B. Godkendelse af referat fra ordinær generalforsamling maj 2012. B: referatet blev

Læs mere

Generalforsamling 22.03.2013

Generalforsamling 22.03.2013 Generalforsamling 22.03.2013 Mødeart: Mødested: Generalforsamling - Single Rock Cafe Horsens. Vestergade 7B, 8700 Horsens. Mødedato: Fredag d. 22.03.2013 kl. 18.00. Referatdato: 22.03.2013. Deltagere:

Læs mere

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012.

Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Vængernes Beboerlaug Referat fra generalforsamlingen den 24. Oktober 2012. Den 24. Oktober 2012 afholdtes den ordinære generalforsamling i Vængernes Beboerlaug. Oldermanden bød velkommen og gik herefter

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen.

Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. Referat fra Generalforsamlingen i H/F Sydgrænsen, mandag d. 29. juni 2009, kl. 19,00. Formand Jørgen Gyldenbo bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Generalforsamlingen valgte Arne

Læs mere

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub

Vedtægter for Møllebakkens Rideklub Vedtægter for Møllebakkens Rideklub 1 Klubbens navn er Møllebakkens Rideklub forkortet MBRK Klubbens hjemsted er Slagelse Kommune 2 Det er klubbens formål: - At iværksætte ridesportslige aktiviteter på

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Grundejerforeningen Lille Grundet

Grundejerforeningen Lille Grundet Grundejerforeningen Lille Grundet Referat af ordinær generalforsamling onsdag den 26. april 2006 i Kobbelhusenes fælleshus Ringdams Kobbel. 1. Velkomst og valg af dirigent og referent Formand Finn Lindgaard

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.

GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir. GRUNDEJERFORENINGEN ASEN v/formand Jan Sørensen Dværghøjen 3, 4700 Næstved Tlf. 40607931 Internet: www.gf-åsen.dk. e-mail.: gf.aasen@ofir.dk Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17

Indkaldelse til Generalforsamling i Grundejerforeningen Svenstruphøj. Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 Indkaldelse til Generalforsamling i Onsdag den 6. april 2011 kl. 19.00 i Sognegården Gammel Viborg Vej 17 I år har vi inviteret sikringsrådgiver Andreas Mylund fra Nordjyllands politi til at fortælle om,

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00.

STRANDPARKENS BÅDELAUG, ISHØJ HAVN 2635 ISHØJ. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. REFERAT FRA GENERALFORSAMLING TIRSDAG DEN 19. MARTS 2013 kl. 19.00. GENERALFORSAMLINGEN BLEV AFHOLDT I KLUBHUSET Punkt 1 Punkt 2 Valg af dirigent og evt. stemmetællere. Michael Johansson blev valgt som

Læs mere

Konfirmandstuen ved Præstegården

Konfirmandstuen ved Præstegården Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2003 Konfirmandstuen ved Præstegården tirsdag, den 25. marts 2003 kl. 18.30 Inden generalforsamlingen vil der være indlæg ved Mette Rønne fra Det Danske Haveselskab

Læs mere

Vedtægter for Skanderborg Rideklub

Vedtægter for Skanderborg Rideklub Vedtægter for Skanderborg Rideklub 1 Navn og Hjemsted Skanderborg Rideklub er stiftet den. 15. november 1966, og har hjemsted i Skanderborg kommune, på adressen Christiansmindevej 3, 8660 Skanderborg.

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling

Referat af Ordinær Generalforsamling Referat af Ordinær Generalforsamling Afholdt d. 14. april 2011, i Helsinge Kulturhus, Sideskibet Mødet startede kl. 19:00, og til stede var: ialt 17 husstande, 17 stemmeberettigede: 6, 14, 15, 21, 30,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod.

Dorthe Pedersen og Claus Christiansen blev foreslået som stemmetællere, og Uffe Rasmussen foreslået som referent. Der var ingen indvendinger herimod. Referat af ordinær generalforsamling i Roskilde Roklub, d. 7. marts 2011 Der var 70 fremmødte medlemmer med stemmeret. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Hans Jørgen Bendixen. Forslaget blev godkendt.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013

VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 VEDTÆGTER FOR ENHEDSLISTEN VARDE 2013 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Enhedslisten Varde. Foreningen er en lokalafdeling af foreningen Enhedslisten De Rød-Grønne. Foreningens hjemsted er Varde

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82

Klitmøller Lystfisker Forening Ørhagevej 156, Klitmøller, 7700 Thisted Telefon klubben: 97 97 56 91, CVR nr: 32 95 26 82 Fremmødt: 48 stemmeberettigede Pkt Forslag/Beslutning (Godkendelse af referater på næste møde) 1. Valg af dirigent Erik Odder blev foreslået som ordstyrer. Erik gennemgik at generalforsamlingen er indkaldt

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen GREVE STRANDBY Onsdag den 21. marts 2012. Grundejerforeningen Greve Strandby www.grevestrandby.dk E-mail: bestyrelsen@grevestrandby.dk Formand: Henrik Lundorff Hyldebærengen 38 Tlf.: 43 69 67 64 Næstfor.: Steen Beck Tyttebærkæret 34 Tlf.: 48 41

Læs mere

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub

Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtægter for Jysk Akademisk Fægteklub Vedtaget 1957 Revideret december 1964 Revideret november 1980 Revideret november 1981 Revideret november 1984 Revideret januar 1989 Revideret april 2001 Revideret

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Søndertoften

Grundejerforeningen Søndertoften Grundejerforeningen Søndertoften Referat af Generalforsamling 25/11-2013 Søndertoften, den 10. januar 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent Bestyrelsen indstillede advokat Simone Voergaard 258, som blev

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde

Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Referat af ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Terrasserne Onsdag den 8. juni 2005 På Comwell Roskilde Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år. 3. Aflæggelse

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Onsdag d. 19.03.2013 Afholdt på: Dalum Landbrugsskole Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven-Erik Peterson blev valgt som dirigent.

Læs mere

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling:

Fredericia april 2014. Indstilling. Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: Fredericia april 2014 Indstilling Bestyrelsen indstiller følgende vedtægtsændringer til vedtagelse på førstkommende generalforsamling: 1. Klubbens navn er Fredericia Sportsrideklub. Fork: FSRK Klubbens

Læs mere

Her er de alle mande.

Her er de alle mande. INDHOLD Standerhejsning Ole Jensen til EM i skala Konkurrencer udsat til 16. august Familieaften og hyggekonkurrence Udvidelse af banen snart klar til brug Vi har fået 2 pilotfelter. Sådan bruges de. Velkommen

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Vedtægter for DKK Esbjerg

Vedtægter for DKK Esbjerg Vedtægter for DKK Esbjerg 1 Lokalafdelingen 1) Lokalafdelingens navn er DKK Esbjerg og er hjemmehørende i Esbjerg Kommune. 2) Lokalafdelingen er en del af landsforeningen Dansk Kennel Klub (DKK). 3) Dansk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010

Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 Referat af ordinær generalforsamling 30. maj 2010 45 haver var repræsenteret på generalforsamlingen på pladsen, hvor formand Kurt Bisgaard (have 64) bød velkommen. Kurt anmodede om et øjebliks stilhed,

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36.

V E D T Æ G T E R. for. Viborg Håndbold Klub. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. V E D T Æ G T E R for Viborg Håndbold Klub 1. Foreningens navn er Viborg Håndbold Klub. Den er stiftet den 19.03.36. Dets hjemsted er Viborg kommune. 2. Foreningens formål er at fremme interessen og bedre

Læs mere

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014

Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Referat af generalforsamling HF Oldhøjen 2014 Søndag den 30. marts kl. 11:00 i selskabslokalerne Præstevangsvej 10A, 8210 Aarhus V 49 haver repræsenteret (60 personer) l. Valg af dirigent Anette, have

Læs mere

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent.

Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 1. Valg af dirigent. Grundejerforeningen Garbogård Referat af den ordinære generalforsamling 26. marts 2008 Sekretæren Peter Cowland bød velkommen til grundejerforeningens ordinære generalforsamling 2008. 1. Valg af dirigent.

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov

Grundejerforeningen Stenagervej, 8240 Risskov Onsdag den 16. november 2005 kl. 19.30 I Mødelokalet, Ellevang Kirke Afholdtes den ordinære generalforsamling for Der var i alt fremmødt 14 delegerede, som tilsammen repræsenterede 12 af de i alt 21 foreninger

Læs mere

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET

REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET REFERAT AF GENERALFORSAMLING DEN 22. FEBRUAR 2005 I ØSTERBROHUSET Dagsorden: 1) Valg af dirigent og referent 2) Bestyrelsens beretning for det forløbne år. se nedenfor 3) Forelæggelse og godkendelse af

Læs mere

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling

Referat af MAF- Danmarks generalforsamling Referat af MAF- Danmarks generalforsamling MAF Danmark generalforsamling - 5. april 2014 i Jacobskirken, Odense Generalforsamlingen begyndte kl. 15.30 og sluttede kl. 16.30. Formanden Arne Puggaard bød

Læs mere

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset.

Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Referat af generalforsamling den 27. marts 2012 kl. 19.00 Sted: Klubhuset. Tilstede var: 7 medlemmer og 7 bestyrelsesmedlemmer Dagsorden: (ifølge vedtægterne) 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011

Silkeborg Cykle Ring Motion. Ordinær generalforsamling. Onsdag den 2. november 2011 Silkeborg Cykle Ring Motion Ordinær generalforsamling Onsdag den 2. november 2011 Onsdag den 2. november 2011 kl. 19 afholdtes ordinær generalforsamling i Silkeborg Cykle Ring Motion. Generalforsamlingen

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken

GRUNDEJERFORENINGEN Havremarken/Rugmarken/Majsmarken/Græsmarken Generalforsamling Afholdt: Torsdag d. 22.03.2011 Afholdt på: Hjalleseskolen Referat i henhold til dagsorden på indkaldelse. Dagsorden: 1. Valg af dirigent Sven Erik Peterson blev valgt som dirigent. 2.

Læs mere

Svinninge Modeljernbaneklub

Svinninge Modeljernbaneklub Svinninge Modeljernbaneklub Formand/daglig leder Referant Referat fra Allan Risgård Jensen Svend Windeleff ordinær generalforsamling 21 43 56 03 Dato: 20/2-2014 Referat fra Ordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk.

Kochs Skole: Der mangler stadig en nøglevagtsansvarlig på Kochs skole. Stole og bænk i boulderen: Rune står for stole og Jeppe står for bænk. Referat af bestyrelsesmøde Torsdag den 08.01.2004 Tilstede: Britta, Hans, Dieter, Tonny, Michael, Thomas og Jakob Afbud: René, Rune og Rikke. Referent: Michael Gennemgang af sidste referat / hængepartier

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo.

1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. 1 Foreningsnavn, hjemsted og logo. Stk. 1 Foreningens navn er Roskilde Amerikaner Bil Club (Roskilde ABC). Stk. 2 Foreningen er hjemmehørende i Roskilde kommune. Stk. 3 Klubbens officielle mærker er: Rundt

Læs mere

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund

Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Beslutningsreferat fra ordinær generalforsamling i A/B Fredenslund Andelsboligforeningen Fredenslund afholdt ordinær generalforsamling mandag d. 12. maj 2014 kl. 19.00 i foreningens fælleslokale i kælderen.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub

Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub Vedtægter for Svendborg Nunchaku-Do klub 1 Navn og hjemsted 2. reviderede udgave Klubbens navn er: Svendborg Nunchaku-Do klub. Hjemstedet er Svendborg Kommune. Svendborg Nunchaku-Do Klub er medlem af DGI

Læs mere

Vedtægter for VK Heden anno 2015

Vedtægter for VK Heden anno 2015 Vedtægter for VK Heden anno 2015 1. Navn og hjemsted. 1. 1. Foreningens navn: VK Heden anno 2015 1. 2. Foreningens hjemsted: Herning Kommune 2. Formål. 1. 1. Foreningens formål er, gennem et socialt fællesskab

Læs mere