Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET. 3. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET. 3. reviderede udgave. Jurist- og Økonomforbundets Forlag"

Transkript

1 Ruth Nielsen Søren Sandfeld Jakobsen E-HANDELSRET 3. reviderede udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag

2 E-Handelsret

3 Ruth Nielsen og Søren Sandfeld Jakobsen E-Handelsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2011

4 Ruth Nielsen og Søren Sandfeld Jakobsen E-Handelsret 3. udgave, 1. oplag 2011 by Jurist- og Økonomforbundets Forlag Alle rettigheder forbeholdes. Mekanisk, elektronisk, fotografisk eller anden gengivelse af eller kopiering fra denne bog eller dele heraf er ifølge gældende dansk lov om ophavsret ikke tilladt uden forlagets skriftlige samtykke eller aftale med Copy-Dan. Omslag: Bo Helsted Tryk: Narayana Press, Gylling Indbinding: Jysk Bogbind, Holstebro Printed in Denmark 2011 ISBN Jurist- og Økonomforbundets Forlag Lyngbyvej 17 Postboks København Ø Telefon: Telefax: Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2010

5 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Forord Kapitel I. Emne og problemstilling 1. Indledning Hovedsynsvinkel i denne bog: EU-retligt perspektiv på privat e-handel Autorisationsmodel eller indre markeds model Grundlæggende begreber Elektronisk handel Informationssamfundstjenester E-handelsreglernes anvendelsesområde International privat- og procesret Skatter og afgifter Persondatabeskyttelse Kartellovgivning og reguleringen af elektroniske kommunikationsnet Kapitel II. Retskilder 1. Emne og problemstilling Nye typer retskilder. Teknologi som retskilde? Global (folkeretlig) regulering Historik CISG UNCITRALs Model Law on Electronic Commerce UNCITRALs Model Law on Electronic Signature UNCITRALs konvention om elektronisk kontraktindgåelse OECD ICC (International Chamber of Commerce) EU-landenes traktatkompetence på det e-handels-retlige område Den EU-retlige ramme Europa 2020-strategien EU s hjemmel til at regulere e-handel

6 4.3. Traktatbestemmelser Forordninger Direktiver Formål med direktiverne rettet mod e-handel Særligt om e-handelsdirektivet Soft law og selvregulering EU-Domstolens praksis Dansk ret Lovgivning Praksis Selvregulering Regulering af internettet qua transnationalt net Kapitel III. EU s indre marked for e-handel 1. Problemstilling Primærretten. EUF-Traktatens fri bevægelighedsregler og EU- Domstolens fortolkning heraf Generelt om princippet om fri bevægelighed i EU Rettigheds- og pligtsubjekter i forhold til EUF-Traktatens fri bevægelighedsregler EU og Medlemsstaterne vertikal direkte virkning Erhvervsdrivende horisontal direkte forpligtende virkning Forbrugere Diskrimination og/eller restriktion Retlige barrierer Retfærdiggørelse af diskrimination og andre restriktioner Restriktioner hidrørende fra private eller privatretlige regler Sondringen mellem offentlig ret og privatret Pligt for medlemsstaterne til at forhindre, at private lægger hindringer i vejen for den frie bevægelighed Triangulær (eller indirekte) virkning for private Fri bevægelighedsreglerne som forbud mod privates retsakter Foreningsvedtægter, adfærdskodekser og lignende Grundretskontrol E-handelsdirektivets indre markeds-klausul (art. 3) Afsenderlandsprincippet Det koordinerede område Definitioner af det koordinerede område

7 Hvilke typer krav er omfattet af det koordinerede område? Offentlig ret, privatret og det koordinerede område Uden for det koordinerede område Hjemlandskontrol: E-handelsdirektivets art. 3, stk. 1 e-handelslovens Restriktionsforbud. Gensidig anerkendelse. E-handelsdirektivets art. 3, stk. 2, og e-handelslovens Generelle undtagelser fra indre markeds-klausulen: bilaget til direktivet og e-handelslovens Kontraktforpligtelser i forbindelse med forbrugeraftaler Forbrugerbegrebet Det obligationsretlige forhold inter partes Kommerciel kommunikation Formkrav og prækontraktuelle pligter Formkrav vedrørende aftaler om fast ejendom Parternes ret til at aftale lovvalg Visse finansielle tjenesteydelser Indgrebsproceduren i e-handelsdirektivets art. 3, stk. 4-6, og e-handelslovens Hvem kan foretage indgreb? Hvilke grunde kan legitimere indgreb? Proportionalitetsprincippet Procedurekrav Servicedirektivet Generelt Direktivets formål Anvendelsesområde Definitioner Rettigheds- og pligtsubjekter Fri bevægelighed for tjenesteydelser Restriktionsforbud Diskriminationsforbud Skiftet i EU s forbrugerregulering fra minimumsharmonisering til fuld harmonisering Konklusion

8 Kapitel IV. Online-markedsføring 1. Indledning Retsgrundlag, herunder den EU-retlige ramme Markedsføringsloven EU-retskilder Markedsføring og fri bevægelighedsreglerne Fra modtagerlandsprincip til afsenderlandsprincip Håndhævelse Fra reklame til kommerciel kommunikation Begrundelsen for en EU-retlig definition Definitionen i e-handelsdirektivet og e-handelsloven God markedsføringsskik og urimelig handelspraksis Vildledende og utilbørlig markedsføring Oplysningspligt Generel oplysningspligt Let, umiddelbar og vedvarende adgang Prisoplysninger Købsopfordringer Salgsfremmende foranstaltninger Forbud mod skjult kommerciel kommunikation Markedsføring over for børn og unge Direkte markedsføring via , sms og lignende Direktivbestemmelserne Markedsføringslovens og persondatalovens regler Henvendelse med henblik på markedsføring Spambøder Kapitel V. Elektroniske kontrakter 1. Emne og problemstilling Muligheden for at indgå kontrakter elektronisk Kravet om funktionel ækvivalens i E-handelsdirektivets art Hovedreglen Undtagelser Implementering af art Princippet om, at aftaler kan indgås formløst Særligt om skriftlighedskrav Elektronisk tilbud og accept Tilbudsbegrebet generelt Tilbud/opfordring til at gøre tilbud på en hjemmeside

9 3.3. Elektronisk accept Kvitteringsprincippet Hvornår er en elektronisk kontrakt indgået? Kravet om en elektronisk ordrebekræftelse Afsendt Modtaget/kommet frem E-handelsdirektivets krav s Påbud afgivet mod en hjemmeside God markedsføringsskik ved forbrugerkontrakter, EDI Kommet til kundskab Passivitet Særlige forpligtelser i forbindelse med aftaleindgåelsen Oplysningspligt Nærmere om art. 10, stk. 1, litra a-d Adfærdskodekser Tilrådighedsstillelse af aftalevilkår Tilrådighedsstillelse af tekniske hjælpemidler Retsvirkninger af manglende overholdelse af oplysningspligten Elektroniske forbrugeraftaler EU-retlig harmonisering Dansk lovgivning om elektroniske forbrugeraftaler Oplysningspligt Fortrydelsesret, herunder ved internetauktioner Det nye direktiv om forbrugerrettigheder Ugyldighed Fejltagelse Forvanskning Aftalelovens Fjernbetaling Anvendelsesområde og aktører Oplysningskrav Ikke pligt til at modtage kontant betaling ved e-handel Hæftelse, ansvar og tilbagebetaling Udstederens hæftelse Betalerens hæftelse Underskrift elektronisk signatur Signaturdirektivet

10 9.2. Signaturloven Hvad er elektronisk signatur? Kvalificeret elektronisk signatur Avanceret elektronisk signatur Sikkert signaturgenereringssystem Kvalificeret certifikat OCES-certifikat og NemID Retsvirkninger af elektronisk signatur Kvalificeret elektronisk signatur skal ligestilles med håndskreven underskrift Elektroniske signaturer som bevismiddel Ikke krav om aftaleretlig harmonisering Original Kapitel VI. Formidleransvar 1. Emne og problemstilling Generelt om ansvarsregimet for tekniske formidlere E-handelsdirektivets art og e-handelslovens Baggrunden for reglerne Forskellig regulering i forskellige EU-lande Den amerikanske Digital Millennium Copyright Act Grænsefladen mellem EU-reguleringen og national ret Medvirkensansvar Aktiv medvirken Medvirken ved undladelse Direktivets implementering Hovedsynspunkter i den retspolitiske debat Ren videreformidling (mere conduit) Hvad forstås ved ren videreformidling? Hvornår er en ren videreformidler ansvarsfri? Tilfælde hvor en ren videreformidler har kendskab til den ulovlige information Retspraksis Danmark Andre lande Bemærkninger til den foreliggende retspraksis Teknisk begrundet mellemlagring (proxy-caching) Oplagring (hosting) E-handelsdirektivets art. 14 og den danske e-handelslov Særligt om reguleringen i Finland og Norge

11 5.2. Strafansvar Erstatning uden for kontrakt Erstatningsansvar i kontrakt Anmeldelse og fjern-systemer (notice and take down procedures) E-handelsdirektivet og dets implementering Den finske notice and take down - og notice and put back -procedure Den franske notifikationsregel Retspraksis vedrørende hosting-reglen Forbud og andre foreløbige foranstaltninger Ingen generel overvågningsforpligtelse Tekniske filtre og hensynet til informations- og ytringsfriheden Arbejdsgivere som hosting providere Søgemaskiner og links Kapital VII. Databeskyttelse 1. Emne og problemstilling Retlig ramme Folkeret EMRK art Europarådskonventionen fra 1981 om databehandling EU-regulering Grundlæggende rettigheder og generelle principper Forordning og direktiver EU-Domstolens praksis National regulering i EU Begreber Behandlingsbegrebet Hvad er personoplysninger? Generelle principper vedrørende oplysningernes kvalitet God databehandlingsskik Formålsbestemthedsprincippet Proportionalitetsprincippet Korrekte og ajourførte oplysninger Tidsbegrænsning Betingelser for lovligheden af en databehandling Samtykke

12 5.2. Kontraktforhold Interessebalancetest Følsomme og ikke-følsomme personoplysninger Fortrolighed og behandlingssikkerhed Generelle krav i databeskyttelsesreglerne Behandlingernes fortrolige karakter Behandlingssikkerhed Pligtsubjekter: både dataansvarlige og databehandlere Sociale medier Netbutikkers hjemmesider Netnedbrud Cloud computing Adfærdsbaseret annoncering på internettet. Cookies, usynlige hyperlinks, mv Indsamling af adresser Trafikdata indhold Webmail Brug af persondata til markedsføring Regeloverblik Samtykke og indsigelsesret Videregivelse/salg Online-kontrakter Adressebureauer Betaling Elektroniske signaturer Grænseoverskridende overførsel af persondata Overførsel til tredjelande, der sikrer et tilstrækkeligt niveau Forholdet til USA. Safe Harbor-principperne Overførsel til usikre tredjelande EU Standardkontrakter om dataeksport Sanktioner Præsumptionsansvar ved persondatakrænkelser Solidarisk ansvar for dataoverførsler til usikre tredjelande Databeskyttelsesdirektivets art

13 Kapitel VIII. Håndhævelse 1. Emne og problemstilling Offentligretlig håndhævelse Forhåndsgodkendelse eller anmeldelse Skal kræves på enkelte områder Må ikke kræves specielt for informationstjenester Markedsadgang Pligt til kontrol med certifikatudstedere i etableringslandet Standardisering og fri bevægelighed for signaturprodukter E-handelsdirektivets indre markeds-klausul tilsynsmyndigheders internationale kompetence internt i EU/EØS Markedsføringsloven og loven om finansiel virksomhed E-handelsdirektivets art. 18 og Forbudsloven Forbud og bevissikring Retsplejelovens almindelige regler om forbud Internationalt værneting i forbudssager Editionspligt og bevissikring Værneting Retsplejelovens almindelige regler om værneting Sagsøgtes hjemsted Undtagelsesværneting Værnetingsaftaler Internationalt værneting i borgerlige sager vedrørende tredjelande Internationalt værneting i borgerlige sager inden for EU/EØS Domsforordningen: Opfyldelsesværneting Filialværneting Forbrugersager Erstatning uden for kontrakt (deliktsværneting) Værnetingsaftaler International strafferet Lovvalg Overblik over lovvalgsregler Kontraktforhold (inter partes relationen) Partsautonomi Lovvalget i mangel af aftale

14 Materiel gyldighed Formkrav i handelsforhold Forbrugeraftaler. Rom-konventionens art Fjernsalg og urimelige kontraktvilkår Formkrav vedrørende forbrugeraftaler Tinglige rettigheder. Kreditsikring Lovvalg ved dataoverførsler til usikre tredjelande Anerkendelse og fuldbyrdelse af retsafgørelser mv Voldgift Grunde til at aftale voldgift Forholdet til EU-retten Voldgiftsaftaler Elektroniske voldgifstaftaler Kan forbrugere indgå voldgiftsaftaler? Skal præceptive regler overholdes? Alternativ konfliktløsning Hvad er alternativ konfliktløsning? E-handelsdirektivet Klagenævn og lignende Forbrugersager Konfliktløsning ved dataoverførsler til usikre tredjelande Digital kommunikation med domstole og forvaltning Processkrifter og meddelelser Bevisspørgsmål Legal bevisteori og fri bevisbedømmelse UNCITRAL Signaturdirektivet Kapitel IX. Immaterialret og e-handel 1. Indledning Ophavsret og e-handel Retsgrundlag Territorial anvendelse Ophavsrettens genstand Litterære og kunstneriske værker Edb-programmer Nærtstående rettigheder Ophavsrettens indhold Eksemplarfremstillingsretten Tilgængeliggørelse for almenheden

15 2.5. Indskrænkninger i ophavsretten Indledning Midlertidige kopier Privatkopiering Særligt om kopiering af edb-programmer Citatretten Reportage af dagsbegivenheder Konsumption Overdragelse af ophavsrettigheder, ansættelsesforhold Kollektiv rettighedsforvaltning Aftalelicens og tvangslicens Særligt om forvaltning af musikrettigheder på internettet Tekniske beskyttelsesforanstaltninger Særlige problemstillinger på internettet Databaser Fildeling Linking Ophavsrettens varighed Sanktioner Varemærker Retsgrundlaget Varemærkerettens genstand Varemærkerettens indhold Varemærkebeskyttelse på internettet Territorialitet internettets grænseoverskridende natur Linking/framing Brug af andres varemærker som søgeord mv Brug af varemærker på internetauktioner Andre kendetegnsretlige regler Domænenavne Indledning Administration af domænenavne Retsgrundlag Domæneloven EU-regulering af topdomænet.eu Warehousing Domænenavnstvister

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012

De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 De nordiske forbrugerombudsmænds standpunkt til markedsføring via sociale medier af 3. maj 2012 Indholdsfortegnelse Indledning 1. Generelt 2. Markedsføringsbudskaber skal kunne identificeres som markedsføring

Læs mere

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000

17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende. (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) af 8. juni 2000 17.7.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende L 178/1 I (Retsakter hvis offentliggørelse er obligatorisk) EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2000/31/EF af 8. juni 2000 om visse retlige aspekter

Læs mere

This page intentionally left blank

This page intentionally left blank EU-statsstøtteret This page intentionally left blank Peter L. Vesterdorf og Mogens Uhd Nielsen EU-statsstøtteret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 EU-statsstøtteret 2009 by Jurist- og Økonomforbundets

Læs mere

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet

Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet. Liability for user-generated content on the internet Formidleransvaret for brugergenereret indhold på internettet Liability for user-generated content on the internet Af Johannes Hessellund Specialet beskæftiger sig med hostingansvaret efter EHL 16 for formidlere

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v.

kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. Straffelovrådets betænkning om kriminalisering af generelle opfordringer til selvmord m.v. Betænkning nr. 1462 København 2005 Kronologisk fortegnelse over betænkninger 2004 1436 Betænkning om reform af

Læs mere

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1)

Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel 1) LOV nr 227 af 22/04/2002 Gældende Offentliggørelsesdato: 24-04-2002 Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Den fulde tekst Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af

Læs mere

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET

GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET Jens Kristiansen GRUNDLÆGGENDE ARBEJDSRET 3. udgave Jurist- og Økonomforbundets Forlag Grundlæggende arbejdsret Jens Kristiansen Grundlæggende arbejdsret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2014 Jens Kristiansen

Læs mere

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14

RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION. Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION Bruxelles, den 7. marts 2003 (OR. fr) 11029/02 Interinstitutionel sag: 2000/0115 (COD) MAP 30 CODEC 922 OC 14 RETSAKTER OG ANDRE INSTRUMENTER Vedr.: Fælles holdning fastlagt

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 5035/01/DA/endelig WP 56 Arbejdsdokument om den internationale anvendelse af Fællesskabets databeskyttelseslovgivning ved behandling af personoplysninger på

Læs mere

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014

Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Dato: 24. marts 2014 Sag: FO-12/01374-70 Sagsbehandler: /bb Retningslinjer for kortfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, april 2014 Baggrunden for retningslinjerne... 1 1. Anvendelsesområde... 3

Læs mere

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9

Publikationen er gratis. Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen. ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 2 > Publikationen er gratis. Udgivet af: IT- & Telestyrelsen IT- & Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Publikationen kan hentes på: digitaliser.dk ISBN (internet): 978-87-92572-47-9 Telefon:

Læs mere

Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven 25. november 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven

NOTAT. Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven NOTAT 1. december 2014 14/06943-2 Kommissorium for udvalg om markedsføringsloven Baggrund Markedsføringsloven udgør en væsentlig rammebetingelse for virksomhederne og forbrugerne. Den skal således medvirke

Læs mere

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet

Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Indledning Værker Spørgsmål 3 Medvirken til krænkelser på internettet Pensum: IT-retten, 2. udg. kap. 17 Stort set alt hvad der findes på nettet, kan være omfattet af ophavsret. 1 Litterære Stort set alle

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 11.1.2012 COM(2011) 942 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En sammenhængende

Læs mere

Fortsat brug af varemærker efter ophør af parternes samarbejde udgjorde en krænkelse

Fortsat brug af varemærker efter ophør af parternes samarbejde udgjorde en krænkelse Nyhedsbrev IP Update IP & Technology Nyhedsbrevet omhandler et udpluk af de lovgivningsmæssige tiltag samt afgørelser, der har været på det IP- og IT-retlige område i perioden 22. januar 2015 1. maj 2015.

Læs mere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere

Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Reguleringen af overtakserede SMS-tjenester Særligt i forhold til børn og unge som forbrugere Regulation of overprized text message services Specifically regarding children and youth as consumers af HELENE

Læs mere

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag

Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM. Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse. Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsesaftalen, mangler og anden misligholdelse Jurist- og Økonomforbundets Forlag Carsten Munk-Hansen FAST EJENDOM Overdragelsen, mangler og anden misligholdelse

Læs mere

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier

Gode råd om... Markedsføring via sociale medier Gode råd om... Markedsføring via sociale medier INDHOLD Indledning 3 Generelt om sociale medier 3 Reklameidentifikation 3 Markedsføringsloven og de sociale medier 5 Hvem er omfattet? 5 Samtykke 5 Hvad

Læs mere

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing

Notat. Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Notat Notat om love og regler der unødigt vanskeliggør anvendelsen af cloud computing Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Definition af cloud computing og eksempler herpå...3 3. Sikkerhed i cloud

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Lånereglerne og konsumptionsreglerne

Lånereglerne og konsumptionsreglerne Lånereglerne og konsumptionsreglerne Indledning Hvad beskyttes? Pensum: Immaterialret, 1. udg, Schovsbo og Rosenmeier Litterære og kunstneriske værker nyder ophavsretlig beskyttelse. Kravene for at udgøre

Læs mere

IP Update, Q1 IP & Technology

IP Update, Q1 IP & Technology Den 8. maj 2014 Nyhedsbrev IP Update, Q1 IP & Technology Nyhedsbrevet omhandler et udpluk af de lovgivningsmæssige tiltag samt afgørelser, der har været på det IP- og IT-retlige område i perioden 1. januar

Læs mere

ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011

ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 webudgave Bogudgaven, som indeholder stikordsregister, kan bl.a. købes på www.extuto.com. ICC s kodeks for reklame og markedskommunikation 2011 Oversat af Peter Møgelvang-Hansen, Thomas Riis, Jan Trzaskowski

Læs mere

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING

FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING FORBRUGEROMBUDSMANDENS ÅRSBERETNING 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD V/HENRIK ØE 3 1.0 INDLEDNING 5 TILSYN 2.0 NY LOVGIVNING 6 3.0 RETNINGSLINJER, VEJLEDNINGER MV. 7 4.0 INTERNATIONALT TILSYNSARBEJDE 12

Læs mere

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag

STRAFFE SAGENS GANG. Jurist- og Økonomforbundets. Forlag STRAFFE SAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen Jurist- og Økonomforbundets Forlag STRAFFESAGENS GANG Gorm Toftegaard Nielsen STRAFFESAGENS GANG Jurist- og Økonomforbundets Forlag København 2011 STRAFFESAGENS

Læs mere

Hvordan skal hjemmesiden indrettes?

Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Hvordan skal hjemmesiden indrettes? Jan Trzaskowski Copenhagen Business School Dansk Fødevare Forum, April 2 nd 2003 God markedsføringsskik Hæderlighed Må ikke misbruge forbrugerens tillid Eller udnytte

Læs mere

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE

ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE ARTIKEL 29-GRUPPEN VEDRØRENDE DATABESKYTTELSE 01037/12/DA WP 196 Udtalelse 05/2012 om cloud computing Vedtaget den 1. juli 2012 Artikel 29-Gruppen er nedsat i henhold til artikel 29 i direktiv 95/46/EF.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6

Indholdsfortegnelse. Forord...4. 1. Indledning...6 Vejledning til bekendtgørelse om krav til information og samtykke ved lagring af eller adgang til oplysninger i slutbrugerens terminaludstyr, Cookie-bekendtgørelsen. 2. udgave, april 2013 Indholdsfortegnelse

Læs mere