KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE"

Transkript

1 KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den KOM(2004)385 endelig 2004/0121(CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til visse typer af projekter i Rusland og de vestlige nye uafhængige stater (de vestlige NIS-lande (WNIS)) (forelagt af Kommissionen)

2 BEGRUNDELSE 1. INDLEDNING Dette forslag drejer sig om en fællesskabsgaranti på op til 500 mio. EUR til dækning af Den Europæiske Investeringsbanks (EIB) lån i Rusland og de vestlige nye uafhængige stater (de vestlige NIS-lande (WNIS)) 1 til videreudbygning af afgørelsen om den nordlige dimension 2 og i overensstemmelse med den nye naboskabspolitik for det bredere Europa 3. Midtvejsvurderingen 4 af EIB s eksterne långivningsmandat ifølge Rådets afgørelse 2000/24/EF 5 anerkendte behovet for øgede investeringer i Rusland og de vestlige NIS-lande. (1) Tidligere erfaringer På Det Europæiske Råds møde i Luxembourg i december 1997 anerkendtes for første gang på EU-plan den nordlige dimension i Den Europæiske Unions eksterne og grænseoverskridende politikker. På Det Europæiske Råds møde i Wien (december 1998) og Köln (juni 1999) fik begrebet et mere konkret indhold. I november 1999 afholdt det finske EU-formandskab en udenrigsministerkonference om den nordlige dimension, og en måned senere opfordrede Det Europæiske Råd på mødet i Helsingfors Kommissionen til at udarbejde en handlingsplan for perioden , der blev godkendt af Det Europæiske Råd i Feira i juni I oktober 2003 godkendte Det Europæiske Råd anden handlingsplan for den nordlige dimension ( ), som trådte i kraft den 1. januar På mødet i Stockholm den marts 2001 gav Det Europæiske Råd på forslag af Kommissionen sin tilslutning til, at Fællesskabet skulle åbne op for EIB-långivning til udvalgte miljøprojekter i området langs Ruslands Østersøkyst. Låneloftet blev begrænset til 100 mio. EUR, og garantisatsen blev sat til 100 %. Rådet fastsatte følgende specifikke kriterier: Projekterne skal klart tage sigte på miljøforbedringer og være af væsentlig interesse for EU. EIB skal samarbejde og arrangere samfinansiering med andre internationale finansielle institutioner for at sikre en rimelig risikodeling og passende projektkrav Belarus, Moldova og Ukraine. Rådets afgørelse 2001/777/EF af 6. november 2001 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med en særlig långivningsaktion til fordel for udvalgte miljøprojekter i området langs Ruslands Østersøkyst som led i den nordlige dimension (EFT L 292 af , s. 41). Det bredere europæiske naboskab: en ny ramme for forbindelserne med vores naboer i øst og syd", KOM(2003) 104. Midtvejsvurdering af EIB s eksterne långivningsmandat ifølge Rådets afgørelse 2000/24/EF, KOM(2003) 603. Rådets afgørelse 2000/24/EF af 22. december 1999 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til projekter uden for Fællesskabet (Central- og Østeuropa, Middelhavslandene, Latinamerika og Asien samt Den Sydafrikanske Republik) (EFT L 9 af , s. 24). 2

3 EIB's bestyrelse forelægger kun projekter til godkendelse i styrelsesrådet, hvis Rusland honorerer sine internationale finansielle forpligtelser, herunder forpligtelserne over for Paris-Klubben. Projekterne skal vurderes og godkendes hver for sig af EIB's styrelsesråd. EIB s långivning under denne afgørelse er ved at nærme sig loftet på 100 mio. EUR. (2) Den europæiske naboskabspolitik Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) igangsatte i november 2002 arbejde vedrørende den nye naboskabspolitik for det bredere Europa og fremhævede i denne forbindelse Ukraines, Moldovas og Belarus særlige situation. Det Europæiske Råd i København i december 2002 påpegede endnu en gang, at udvidelsen vil tjene til at styrke forbindelserne med Rusland, og slog til lyd for at udbygge forbindelserne med Ukraine, Moldova og Belarus med udgangspunkt i en langsigtet strategi til fremme af reformer, bæredygtig udvikling og handel. I marts 2003 opstillede Kommissionen i sin meddelelse om det bredere europæiske naboskab et forslag til en strategi for forholdet til nabolandene i øst og syd med det slutmål at skabe en "ring af venner", et område med fælles værdier, stabilitet og økonomisk fremgang samt dybere økonomisk integration. I denne ånd tilsluttede Det Europæiske Råd sig den 19. juni 2003 konklusionerne fra mødet i Rådet (almindelige anliggender og eksterne forbindelser) den 16. juni 2003 om Kommissionens meddelelse Det bredere europæiske naboskab og udtrykte store forventninger til både Rådets og Kommissionens videre arbejde med at stykke de forskellige elementer af denne politik sammen. Kommissær Günter Verheugen aflagde mundtlig beretning for Rådet (almindelige anliggender) i oktober Rådet og efterfølgende Det Europæiske Råd på sit møde i oktober opfordrede Kommissionen til at videreføre arbejdet på dette område. Kommissionens meddelelse forventer en gradvis og målrettet udvidelse af EIB s generallånemandat til Rusland og de vestlige NIS-lande i nært samarbejde med EBGU og andre relevante internationale finansielle institutioner. En udvidelse af EIB s aktiviteter har til formål at belønne den reformindsats, disse lande har iværksat. Den vil endvidere afspejle deres politiske betydning for EU og deres behov for de øgede investeringer i infrastruktur, som EIB-projekter vil kunne afstedkomme. (3) Midtvejsvurdering af EIB s eksterne långivningsmandat I oktober 2003 forelagde Kommissionen en midtvejsvurdering af EIB s eksterne långivningsmandat for Rådet og Europa-Parlamentet, inklusive et forslag til ændring af Rådets afgørelse 2000/24/EF. Forslaget drejede sig om en revision for den resterende del af mandatperioden af Fællesskabets budgetgaranti. 3

4 Vurderingen foreslog, at to af de regionale budgetbevillinger 6 til EIB s eksterne långivning blev omlagt inden for den samlede låneramme for at tage højde for det forhold, at de nye medlemsstater ikke falder ind under anvendelsesområdet for generallånemandatet. Omlægningen afspejlede også udviklingen i prioriteringen i Fællesskabets eksterne politikker. Endvidere blev det i overensstemmelse med meddelelsen Det bredere europæiske naboskab foreslået at gennemføre en gradvis udvidelse af EIB s långivning i Rusland og de vestlige NIS-lande. Kommissionen foreslog Rådet, at der bevilges 300 mio. EUR til Rusland og de vestlige NIS-lande under det eksterne generallånemandat. 2. FORSLAGET I sine konklusioner vedrørende det finansielle samarbejde med Rusland og de vestlige NISlande godkendte Økofin-Rådet den 25. november 2003 en fællesskabsgaranti for et låneloft på 500 mio. EUR til lån, som EIB skal yde af egne midler i Rusland og de vestlige NIS-lande. Denne foranstaltning kan ses som en videreudbygning af afgørelse 2001/777/EF. Foranstaltningen skal dreje sig om begrænset långivning i Rusland og de vestlige NIS-lande inden for bestemte sektorer (nemlig miljø samt transport-, telekommunikations- og energiinfrastruktur i prioriterede TEN-korridorer (de transeuropæiske net) med et grænseoverskridende aspekt for en medlemsstat), og den skal undtagelsesvis baseres på en 100 % garantidækning uden for det eksterne generallånemandat. Udvidelsen af EIB s aktiviteter til at omfatte de vestlige NIS-lande skal have til formål at belønne den reformindsats, som de nye nabolande har iværksat. For Ruslands vedkommende vil långivningen desuden bygge på de erfaringer, der er indhøstet under det nuværende lånemandat til støtte for miljøprojekter i området langs Ruslands Østersøkyst. Aktivitetsudvidelsen vil endvidere afspejle regionens politiske betydning for EU og dens behov for de øgede investeringer i infrastruktur, som EIB-projekter vil kunne afstedkomme. Dette mandat vil dels blive underlagt passende betingelser, der ligger i forlængelse af EUaftalerne på højt niveau om politiske og makroøkonomiske aspekter og aftalerne med andre internationale finansielle institutioner om sektor- og projektaspekter, og dels en passende arbejdsdeling mellem EIB og EBGU. EIB-långivningen vil blive aktiveret for et land ad gangen og være betinget af, at der iværksættes en passende reformindsats i hvert af de berørte lande. Det foreslås, at de enkelte lande bliver låneberettigede under låneloftet, når de opfylder de specifikke betingelser, der følger af EU-aftalerne på højt niveau med det pågældende land om politiske og makroøkonomiske aspekter. Kommissionen afgør, hvornår det enkelte land opfylder de specifikke betingelser, og underretter EIB herom. Modsat hvad der gælder i afgørelsen om den nordlige dimension, indeholder dette forslag ikke bestemmelser om, at EIB s styrelsesråd skal foretage godkendelse fra sag til sag. Det foreslås på linje med afgørelse 2000/24/EF om generallånemandatet, at afgørelsen skal dække EIB s långivningsaktiviteter frem til udgangen af januar Lånelofterne er: sydøstlige nabolande mio. EUR, Middelhavslande mio. EUR, Latinamerika og Asien mio. EUR, Den Sydafrikanske Republik 825 mio. EUR og det særlige handlingsprogram til støtte for toldunionen EF-Tyrkiet 450 mio. EUR. 4

5 Om Rusland og de vestlige NIS-lande skal inkluderes i generallånemandatet vil blive afgjort i forbindelse med vurderingen af generallånemandatet i BUDGETMÆSSIGE VIRKNINGER EIB s skøn for låneomfanget og Kommissionens skøn for Euratom-lån og lån til makrofinansiel bistand giver tilstrækkelig margen til at finansiere garantien for den foreslåede udvidelse af mandatet fra reserven til garantifonden. De direkte budgetmæssige virkninger af udvidelsen er knyttet til mekanismen i garantifonden og påvirker brugen af reserven til garantifonden. Se tabellen nedenfor: Tabel 1: Skøn for garantifonden mio. EUR EIB-lån Mandat Korrektion Låne Tilførsel beløb ,14-181,00-10, Låne Tilførsel beløb 2.909,00 170, Låne Tilførsel beløb ,24 Ruslands Østersøkyst Korrektion 1 75,00-15,00 6,75-1,35 Rusland/vestlige NIS-lande Lån til makrofinansiel bistand Euratom-lån Tilførsel i alt Reserve Margen Resterende 100 % garantikapacitet Korrektion 1 EIB-lån i alt Årligt 2 Akkumuleret , ,50 143,71 143,71 9,00 169,95 18,00 20,12 208,07 221,00 12, , ,15 302,86 18,00 188,18 22,50 210,68 225,00 14, ,94 505,80 18,00 188,24 22,50 210,74 229,00 18,27 1 Korrektion af 2003-tilførsel til afspejling af faktisk 2003-långivning. 2 Årlig resterende kapacitet = margen / 0,09. 3 Reelt 31. januar På de budgetposter, der støtter fællesskabsgarantien, er indsat et p.m.. 5

6 2004/0121 (CNS) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til visse typer af projekter i Rusland og de vestlige nye uafhængige stater (de vestlige NIS-lande (WNIS)) RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR - under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 308, under henvisning til forslag fra Kommissionen 7, under henvisning til udtalelse fra Europa-Parlamentet 8, og ud fra følgende betragtninger: (1) Til støtte for Den Europæiske Unions naboskabspolitik for det bredere Europa ønsker Rådet at gøre det muligt for Den Europæiske Investeringsbank (EIB) at yde lån til visse typer af projekter i Rusland og de vestlige nye uafhængige stater (de vestlige NIS-lande (WNIS)), nemlig Belarus, Moldova og Ukraine. (2) Til støtte for initiativet vedrørende den nordlige dimension, der blev lanceret på Det Europæiske Råds møde i Helsingfors i december 1999, er Rådets afgørelse 2001/777/EF af 6. november 2001 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med en særlig långivningsaktion til fordel for udvalgte miljøprojekter i området langs Ruslands Østersøkyst som led i den nordlige dimension 9 blevet vedtaget. (3) EIB s långivning under afgørelse 2001/777/EF er nu ved at nærme sig låneloftet. (4) Økofin-Rådet indvilligede i konklusionerne fra mødet den 25. november 2003 i at stille en yderligere bevilling til rådighed til EIB-långivning til Rusland og de vestlige NIS-lande som en videreudbygning af afgørelse 2001/777/EF til projekter inden for områder, hvor EIB har en komparativ fordel, og hvor der er en uopfyldt låneefterspørgsel. De områder, inden for hvilke EIB anses for at have en komparativ fordel, er: miljø samt transport-, telekommunikations- og energiinfrastruktur i prioriterede TEN-korridorer (de transeuropæiske net) med grænseoverskridende virkninger for en medlemsstat EUC [ ] af [ ], s. [ ]. EUC [ ] af [ ], s. [ ]. EFT L 292 af , s

7 (5) Lånemandatet skal dels være underlagt passende betingelser, der ligger i forlængelse af EU-aftalerne på højt niveau om politiske og makroøkonomiske aspekter og aftalerne med andre internationale finansielle institutioner om sektor- og projektaspekter, og dels en passende arbejdsdeling mellem EIB og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBGU). (6) EIB-finansieringen skal forvaltes i overensstemmelse med EIB s sædvanlige kriterier og procedurer, herunder passende kontrolforanstaltninger, og med de relevante regler og procedurer for Revisionsretten og OLAF på en sådan måde, at den tjener til støtte for Fællesskabets politikker. EIB og Kommissionen bør jævnligt rådføre sig med hinanden for at sikre en koordinering af prioriteterne og aktiviteterne i de pågældende lande og for at vurdere, i hvor høj grad der sker fremskridt hen imod opfyldelse af de relevante mål for Fællesskabets politikker. (7) Rusland og de vestlige NIS-lande bør inddrages fuldt ud i revisionen i 2006 af EIB s generallånemandat under Rådets afgørelse 2000/24/EF af 22. december 1999 om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med lån til projekter uden for Fællesskabet (Central- og Østeuropa, Middelhavslandene, Latinamerika og Asien samt Den Sydafrikanske Republik) 10. (8) Traktaten indeholder ikke anden hjemmel for vedtagelsen af denne afgørelse end artikel TRUFFET FØLGENDE AFGØRELSE: Artikel 1 Formål Fællesskabet yder Den Europæiske Investeringsbank (i det følgende benævnt EIB ) en garanti til dækning af alle udeblevne, men forfaldne afdrag på lån, som den i overensstemmelse med sine sædvanlige kriterier og til støtte for de relevante mål for Fællesskabets eksterne politikker yder til investeringsprojekter i Rusland og i de vestlige nye uafhængige stater, nemlig Belarus, Moldova og Ukraine. Artikel 2 Låneberettigede projekter De låneberettigede projekter skal være økonomisk rentable og være af væsentlig interesse for Den Europæiske Union. De låneberettigede sektorer skal være miljø samt transport-, telekommunikations- og energiinfrastruktur i prioriterede TEN-korridorer (de transeuropæiske net) med grænseoverskridende virkninger for en medlemsstat. 10 EFT L 9 af , s

8 Artikel 3 Låneloft og betingelser 1. Det samlede låneloft er på 500 mio. EUR. 2. EIB ydes en ekstraordinær fællesskabsgaranti på 100 %, som skal dække det totale beløb for lån, der ydes i henhold til denne afgørelse, og alle dertil knyttede beløb. 3. Projekter, der finansieres ved hjælp af lån, der er dækket af garantien, skal opfylde følgende kriterier: a) de skal opfylde betingelserne i artikel 2 b) EIB skal samarbejde og arrangere samfinansiering med andre internationale finansielle institutioner for at sikre en rimelig risikodeling og passende projektkrav. EIB og EBGU sikrer en passende arbejdsdeling. Artikel 4 Låneberettigelse for de enkelte lande De enkelte lande bliver låneberettigede under låneloftet, når de opfylder de specifikke betingelser, der følger af EU-aftalerne på højt niveau med det pågældende land om politiske og makroøkonomiske aspekter. Kommissionen afgør, hvornår det enkelte land opfylder de specifikke betingelser, og underretter EIB herom. Artikel 5 Aflæggelse af rapport Kommissionen underretter hvert år Europa-Parlamentet og Rådet om de lånetransaktioner, der foretages i henhold til denne afgørelse, og fremlægger samtidig en vurdering af gennemførelsen af denne afgørelse og af samarbejdet mellem de internationale finansielle institutioner, der er involveret i projekterne. Denne orientering skal omfatte en vurdering af, hvor stort et bidrag långivningen i henhold til denne afgørelse har ydet til realiseringen af de relevante mål for Fællesskabets eksterne politikker. Med henblik på første og andet afsnit fremsender EIB alle relevante oplysninger til Kommissionen. Artikel 6 Garantien dækker lån, der undertegnes frem til den 31. januar Hvis de lån, EIB har ydet, ved denne periodes udløb ikke har nået det samlede låneloft, der er omhandlet i artikel 3, stk. 1, forlænges perioden automatisk med seks måneder. 8

9 Artikel 7 Afsluttende bestemmelser 1. Denne afgørelse får virkning fra datoen for offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. 2. EIB og Kommissionen fastsætter de nærmere betingelser for indrømmelsen af garantien. Udfærdiget i Bruxelles, den På Rådets vegne Formand 9

10 FINANSIERINGSOVERSIGT 1. BUDGETPOST: (tidligere B0-222): Det Europæiske Fællesskabs sikkerhedsstillelse for lån ydet af Den Europæiske Investeringsbank til andre tredjelande TO: [ ] BEVILLINGER: 2. TITEL: Udvidelse af Det Europæiske Fællesskabs sikkerhedsstillelse for EIB-lån til Rusland og de vestlige nye uafhængige stater (WNIS Belarus, Moldova og Ukraine). 3. RETSGRUNDLAG: Forslag til Rådets afgørelse om en fællesskabsgaranti til Den Europæiske Investeringsbank mod tab i forbindelse med låneprojekter i Rusland og de vestlige nye uafhængige stater (WNIS). 4. FORANSTALTNINGENS FORMÅL: Budgetposten har til formål at give budgetmæssig dækning for garantier ydet af Det Europæiske Fællesskab til Den Europæiske Investeringsbank. Ved forslaget fastsættes et låneloft på 500 mio. EUR til dækning af långivning til Rusland og de vestlige NIS-lande fra EIB frem til udgangen af januar 2007 for lån, den yder af egne midler. Långivningen dækkes af en fællesskabsgaranti på 100 % FINANSIELLE VIRKNINGER Kun i tilfælde af at garantien faktisk anvendes. UDGIFTER - OVER EF-BUDGETTET (RESTITUTIONER/INTERVENTIONER): Den direkte budgetmæssige virkning af udvidelsen hidrører fra de obligatoriske udgifter i tilknytning til mekanismen i garantifonden for aktioner i forhold til tredjelande. - OVER DE NATIONALE BUDGETTER - ANDRE SEKTORER 2004 (mio. EUR) [9] 2005 (mio. EUR) [18] 2006 (mio. EUR) [18] 5.2 BEREGNINGSMÅDE: De direkte budgetmæssige virkninger af udvidelsen er knyttet til mekanismen i garantifonden og påvirker brugen af reserven til garantifonden. Den er beregnet efter de nugældende regler for fonden: størrelsen af det garanterede lån * blankogarantisatsen * tilførselssatsen = 500 mio. EUR * 100 % * 9 % = 45 mio. EUR. Det forventede omfang af låneundertegnelser er følgende: i 2004 for 100 mio. EUR, i 2005 for 200 mio. EUR og i 2006 for 200 mio. EUR. EIB s skøn for låneomfanget i løbet af disse år og Kommissionens skøn for Euratom-lån og lån til makrofinansiel bistand giver tilstrækkelig margen til at finansiere garantien for den foreslåede udvidelse af mandatet fra reserven til garantifonden. På de budgetposter, der støtter fællesskabsgarantien, er indsat et p.m.. Skulle EIB aktivere Fællesskabets garanti, vil garantifonden intervenere. Der vil først blive trukket på Fællesskabets budget, når fondens midler er udtømt. Som følge heraf kan størrelsen af og tidspunktet for et eventuelt træk på denne budgetpost ikke beregnes på forhånd og skulle ikke finde sted, eftersom garantifondsmekanismen netop er oprettet for at undgå direkte træk på Fællesskabets budget. 6.0 ER FINANSIERING MULIG OVER DE BEVILLINGER, DER PÅ DET LØBENDE BUDGET ER OPFØRT UNDER DET RELEVANTE KAPITEL? BEMÆRKNINGER: JA 10

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER SEK(2005) 479 ENDELIG BRUXELLES, DEN 15.04.2005 DET ALMINDELIGE BUDGET REGNSKABSÅRET 2005 SEKTION III KOMMISSIONEN AFSNIT 01 BEVILLINGSOVERFØRSEL NR. DEC11/2005

Læs mere

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK,

TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, TRAKTAT OM STABILITET, SAMORDNING OG STYRING I DEN ØKONOMISKE OG MONETÆRE UNION MELLEM KONGERIGET BELGIEN, REPUBLIKKEN BULGARIEN, KONGERIGET DANMARK, FORBUNDSREPUBLIKKEN TYSKLAND, REPUBLIKKEN ESTLAND,

Læs mere

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2010 Rådsmøde 3020 - Økofin Bilag 1 Offentligt 27. maj 2010 Samlenotat dagsorden vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 8. juni 2010 1. (evt.) EIB s eksterne lånemandat 2007-2013 midtvejsevaluering

Læs mere

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year

Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE. for the 2008 financial year DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK Annual Report to the Board of Governors AUDIT COMMITTEE Annual Report to the Board of Governors for the 2008 financial year Den 9. juni 2009 DEN EUROPÆISKE INVESTERINGSBANK

Læs mere

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01)

REVISIONSRETTEN ÅRSBERETNING. for regnskabsåret 1999 (2000/C 342/01) 1.12.2000 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 1 REVISIONSRETTEN I medfør af traktaterne (EKSF-traktatens artikel 45 C, stk. 4, EF-traktatens artikel 248, stk. 4, og Euratom-traktatens artikel 160 C,

Læs mere

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg NAT/256 Udvikling af landdistrikterne /ELFUL Bruxelles, den 9. marts 2005 Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalgs UDTALELSE om Forslag til Rådets forordning

Læs mere

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015

Samlenotat til ECOFIN 17. februar 2015 Europaudvalget 2015 Rådsmøde 3370 - Økofin Bilag 3 Offentligt Enhed International Økonomi Sagsbehandler DEPTLK Koordineret med Sagsnr. 2015-707 Doknr. 203570 Dato 04-02-2015 Samlenotat til ECOFIN 17. februar

Læs mere

Meddelelse fra Kommissionen

Meddelelse fra Kommissionen COM 95 (508) DA Meddelelse fra Kommissionen REGNSKABSHARMONISERING: EN NY STRATEGI VIS-A-VIS INTERNATIONAL HARMONISERING 1 1. Indledning og sammenfatning 1.1 Fjerde og syvende selskabsdirektiv giver et

Læs mere

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau

STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau STANDARDKONTRAKT Videnskabelige konferencer på højt niveau Udgave af 22. juni 1999 1 CEC Research DG-F1: HM\rm\HPConf\ModelContractV1: 09-11-1999 Kontrakt nr. Det Europæiske Fællesskab (i det følgende

Læs mere

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02)

Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) C 155/10 Kommissionens meddelelse om anvendelsen af EF-traktatens artikel 87 og 88 på statsstøtte i form af garantier (2008/C 155/02) Denne meddelelse erstatter Kommissionens meddelelse om anvendelsen

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring

Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring PUBLIKATIONER OM ERHVERV OG INDUSTRI Denne vejledning indeholder: Den nye definition af små og mellemstore virksomheder Brugervejledning og erklæring Beskrivelse af og forklarende bemærkninger til den

Læs mere

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til

Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag. til Fremsat den {FREMSAT} af erhvervs- og vækstminister (Henrik Sass Larsen) Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om finansiel stabilitet, lov om en garantifond for indskydere og

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.5.2015 COM(2015) 240 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EN EUROPÆISK

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER

DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER DEN EUROPÆISKE UNION KONSOLIDEREDE TRAKTATER CHARTER OM GRUNDLÆGGENDE RETTIGHEDER MARTS 2010 30.3.2010 Den Europæiske Unions Tidende C 83/1 T E U KONSOLIDEREDE UDGAVER AF T E U F TRAKTATEN OM DEN EUROPÆISKE

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2012 COM(2012) 730 final 2012/0344 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 994/98 af 7. maj 1998 om anvendelse af artikel 92

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 26.2.2015 COM(2015) 85 final MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DEN EUROPÆISKE CENTRALBANK OG EUROGRUPPEN Det europæiske semester 2015: Vurdering

Læs mere

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK

Den Økonomiske og Monetære. Union og euroen. For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa INDBLIK I EU-POLITIK INDBLIK I EU-POLITIK Den Økonomiske og Monetære For stabilitet, vækst og velstand på tværs af Europa Union og euroen En velfungerende økonomisk og monetær union og en stærk stabil euro er fundamentet for

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ),

under henvisning til forslag fra Kommissionen ( 1 ), under henvisning til udtalelse fra Det Økonomiske og Sociale Udvalg ( 2 ), L 77/36 DA De Europæiske Fællesskabers Tidende 14. 3. 98 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 98/5/EF af 16. februar 1998 om lettelse af adgangen til varig udøvelse af advokaterhvervet i en anden medlemsstat

Læs mere

EU s budget et overblik

EU s budget et overblik EU s budget et overblik Hvad bruges pengene til? Hvor kommer pengene fra? Hvordan vedtages budgettet? Hvordan bliver pengene brugt og kontrolleret? Hvordan aflægges der regnskab for anvendelsen af pengene?

Læs mere

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108

4. KONTROL INDHOLD. DOC_DA\DV\381\381127DA.doc 108 4. KONTROL INDHOLD INDLEDNING 4.1. Grundtræk 4.2. Igangværende reformer 4.3. Andre kontrolmekanismer 4.4. Den valgte fremgangsmåde 4.5. Første beretning - afgrænsning af problemområder INTERN KONTROL 4.6.

Læs mere

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002

Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 Europa-Kommissionen XXXII Beretning om Konkurrencepolitikken 2002 (udgivet i tilslutning til Den almindelige beretning om Den Europæiske Unions virksomhed 2002) Bruxelles Luxembourg, 2003 Europe Direct

Læs mere

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem Meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg Patentering som innovationsfremme * * * Opfølgning af grønbogen om EF-patentet og det europæiske patentsystem

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER

(Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER 23.5.2014 L 155/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/61/EU af 15. maj 2014 om foranstaltninger for at reducere omkostningerne ved etablering af højhastighedsnet

Læs mere

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet

Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 København 2009 Gennemførelse af forbrugerkreditdirektivet Betænkning nr. 1509 Publikationen kan bestilles via Justitsministeriets hjemmeside

Læs mere