Sparekassen Thy. CVR-Nr

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Sparekassen Thy. CVR-Nr. 24 25 58 16"

Transkript

1 Sparekassen Thy CVR-Nr Halvårsrapport 2012

2 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1-4 Ledelsespåtegning 5 5 års hoved- og nøgletal 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Kapitalbevægelser 9 Kernekapital, basiskapital og solvensprocent 10 Noter 11-12

3 Ledelsesberetning HOVEDAKTIVITET Koncernens hovedaktivitet er at udbyde ind- og udlånsprodukter til private kunde og erhvervskunder. Størstedelen af kunderne er baseret i Nordvest- og Midtjylland. USÆDVANLIGE FORHOLD Der har, i første halvår, ikke været usædvanlige forhold, der har påvirket Sparekassen Thy. Den samlede udgiftsførsel i relation til sektorrelaterede løsninger i forbindelse med pengeinstitutter der er gået konkurs samt indbetaling af bidrag til Garantifonden for indskydere og investorer er opgjort til ca. 3,9 mio. kr. Beløbet er udgiftsført under andre ordinære udgifter i resultatopgørelsen. UDVIKLING I AKTIVITET OG ØKONOMISKE FORHOLD Generelt Sparekassen Thy koncernen fastholdte i første halvår af 2012 den positive konsolidering trods vanskelige markedsvilkår. Sparekassen Thy er dermed fortsat den sikre vej igennem finanskrisen, med udelukkende positive resultater. Resultatet efter skat blev 19,6 mio. kr. mod 6,4 mio. kr. i samme periode sidste år. Det ordinære resultat er steget fra 38,5 til 55,1 mio. kr. Stigningen kan dels relateres til en positiv udvikling i netto rente- og gebyrindtægterne som følge af de overtagne afdelinger fra Fjordbank Mors, som ikke var med i 1. halvår Dels er der realiseret en betydelig vækst i gebyr- og provisionsindtægterne fra konverteringsaktiviteter samt fra investeringsområdet. 55,1 Ordinært resultat før kursreguleringer og nedskrivninger i mio. kr : 38,5 Kursreguleringerne er i første halvår positive med 6,6 mio. kr. mod negative kursreguleringer i samme periode 2011 på 13,4 mio. kr. De samlede kursreguleringer er således 18,3 mio. kr. bedre end i 1. halvår Den økonomiske krise har nu stået på gennem mere end fire år, og den lave vækst i samfundet påvirker også en del af sparekassens erhvervskunder, herunder detailhandlen. Primært af denne årsag har der været behov for at foretage forøgede nedskrivninger, men posten er dog også i begrænset omfang påvirket af de skærpede krav fra Finanstilsynet, som har medført ekstra nedskrivninger i niveauet 2-3 mio. kr. Samlet ligger nedskrivningerne dog fortsat på et acceptabelt niveau, og forventes for året som helhed at ligge inden for det budgetterede niveau. Nedskrivningsprocenten for perioden er opgjort til 0,7% mod 0,4% i samme periode Egenkapitalen udgør 886 mio. kr. mod 892 mio. kr. ved udgangen af 2011, og solvensprocenten er opgjort til 16,0%, hvilket er et fald i forhold til 31. december 2011, hvor procenten udgjorde 17,9%. Kernekapitalen udgør ligeledes 16,0%. Solvensprocenten er faldet, idet den aktuelle høje konverteringsaktivitet øger garantistillelserne og dermed de vægtede poster. Dertil har Sparekassen Thy i 1. halvår tilbagebetalt et garantindskud på 25 mio. kr. fra et pensionsselskab, hvilket reducerer kerne- og basiskapitalen og dermed solvensprocenten. Solvensbehovet er dog ligeledes faldet fra 9,9% til 9,6%, hvilket begrænser faldet i den solvensmæssige "friværdi". Det samlede forretningsomfang opgjort som summen af udlån, indlån og garantier steg i første halvår med 6% til mio. kr. Stigningne skyldes i høj grad stigninger i garantier til Totalkredit, som følge af forhøjet aktivitet på realkreditområdet. 1

4 Ledelsesberetning UDVIKLING I AKTIVITET OG ØKONOMISKE FORHOLD, fortsat Det ordinære resultat på 55,1 mio. kr. ligger over de angivne forventninger i årsrapporten for 2011, som følge af større indtjening på investerings- og realkreditområdet end ventet. FORVENTNINGER TIL 2. HALVÅR 2012 Sparekassen Thy forventes i 2. halvår 2012 at fusionere med Hunstrup-Østerild Sparekasse med Sparekassen Thy som det fortsættende pengeinstitut. Overtagelsen forventes ikke at påvirke resultatet for 2. halvår Forretningsomfanget ventes at stige med 3,7% og solvensprocenten forventes at falde med 0,3% som følge af det forøgede forretningsomfang. Sparekassen ønsker at fastholde en balanceret udvikling imellem ind- og udlån med en stabil udvikling i likviditeten og netto rente- og gebyrindtægter til følge. Omkostninger, eksklusive omkostninger i relation til integrationen af Hunstrup-Østerild Sparekasse, ventes at ligge på niveau med eller under niveauet for 2. halvår Det ordinære resultat før kursreguleringer og nedskrivninger for 2012 ventes at stige i forhold til forventet 100 Ordinært resultat før kursreguleringer og nedskrivninger i mio. kr VÆSENTLIGSTE RISICI OG USIKKERHEDSFAKTORER Sparekassen er eksponeret over for forskellige typer af risici. Formålet med sparekassens politikker for risikostyring er at minimere tab, der kan opstå som følge af bl.a. uforudsigelige udviklinger på de finansielle markeder. Sparekassen Thy udvikler løbende sine værktøjer til identifikation og styring af risici, som til dagligt påvirker sparekassen. Bestyrelsen fastlægger de overordnede rammer og principper for risiko- og kapitalstyring og modtager løbende rapportering om udvikling i risici og udnyttelse af de tildelte risikorammer. Der anvendes afledte finansielle instrumenter på specifikke områder til at sikre mod visse risici. Sparekassen Thy har defineret politikker og mål for følgende typer af finansielle risici: Markedsrisici Markedsrisiko er risikoen for, at markedsværdien af koncernens aktiver og passiver ændrer sig som følge af ændringer i markedsforholdene. Koncernens samlede markedsrisiko opgøres som summen af rente-, valuta- og aktierisiciene. Markedsrisiciene styres på baggrund af en instruks fra bestyrelsen til direktionen og overvåges af økonomiafdelingen. Ledelsen modtager kontinuerligt rapportering herom. Renterisici Renterisiko omfatter koncernens samlede tabsrisiko som følge af renteændringer på de finansielle markeder. Renterisikoen, beregnet i henhold til Finanstilsynets opgørelsesmetode som risikoen ved en parallelforskydning af renteniveauet på 1 procentpoint, udgør 16,9 mio. kr., svarende til 2,1% af den ansvarlige kapital. Der udarbejdes løbende opgørelser af renterisikoens størrelse og via analyser m.v. foretager ledelsen løbende en vurdering af, om renterisikoen ligger på et passende niveau. 2,1% Renterisiko i % af kernekapital : 1,9% 2

5 Ledelsesberetning Aktierisici Koncernens beholdning af børsnoterede aktier udgør 29,7 mio. kr. mod 24,8 mio. kr. ultimo Koncernens beholdning af unoterede aktier udgør 169,5 mio. kr. Der udarbejdes løbende opgørelser af aktiebeholdningens størrelse og via analyser m.v. foretager ledelsen løbende en vurdering af, om aktiebeholdningen er på et passende niveau. Valutarisici Koncernen påtager sig ikke større risici i valutamarkedet for egen regning. Valutapositionen excl. EUR udgør 4,2 mio. kr. og incl. EUR 83,1 mio. kr., svarende til 10,1% af den ansvarlige kapital. Overordnede målsætninger: Mål Aktuelt niveau Renterisiko i procent af basiskapital < 5 2,1 Danske børsnoterede aktier i procent af basiskapital < 7 1,8 Udenlandske børsnoterede aktier i procent af basiskapital < 3 1,7 Maksimal valuta nettoposition i procent af basiskapital < 10 10,1* *) Skyldes enkeltstående transaktion d. 30/6. D. 1/7 er procenten nede på mellem 1 og 2%. Likviditetsrisici Koncernens likviditet styres og overvåges løbende. Koncernen har overskudslikviditet, som forsøges forrentet bedst muligt. Koncernens overdækning i forhold til 10% kravet, jf. Lov om finansiel virksomhed 152, udgør 193,2%. Overordnede målsætninger: Mål Aktuelt niveau Udlån i forhold til indlån < ,3 Overdækning i forhold til lovkrav om likviditet > ,2 193,2% Overdækning ift. lovkrav om likviditet : 199,0% Kreditrisici Kreditrisiko er risikoen for, at låntagerne ikke honorerer deres forpligtelser. Koncernens kreditrisici styres efter politikker og rammer fastlagt og vedtaget af koncernens ledelse. Ansvaret for overvågning og rapportering til ledelsen varetages centralt i kreditafdelingen. Alle private engagementer over kr. og alle erhvervsengagementer større end 2 mio. kr. vurderes løbende. Desuden vurderes udvalgte engagementer under disse grænser. Vurderingen foretages blandt andet ved inddragelse af økonomiske analyser og oplysninger om kunders indtjenings- og kapitalforhold. Koncernen tilstræber en diversificeret kreditportefølje, således at der ikke er for stor eksponering inden for de enkelte brancher. 0,0% Summen af engagementer > 10% af den ansvarlige kapital : 0% Overordnede målsætninger: Mål Aktuelt niveau Summen af store engagementer (engagementer > end 10 pct. af basiskap.) 0 0 Udlån i forhold til egenkapital Udlån til erhverv i pct. af samlet udlån Bestyrelsen vurderer løbende om fordelingen af erhvervsudlån på brancher er hensigtsmæssig. < 5 3,9 < 65 60,5 3

6 Ledelsesberetning Usikkerhedsfaktorer Nedskrivninger på udlån opgøres med udgangspunkt i de forventede fremtidige betalingsstrømme på udlån med objektiv indikation for værdiforringelse. De forventede fremtidige betalingsstrømme opgøres i nogle tilfælde som det bedste skøn over betalingens størrelse og tidsmæssige placering. Der kan som følge af ovenstående være en vis usikkerhed forbundet med målingen af nedskrivninger på udlån. Det er ledelsens opfattelse, at usikkerheden og en eventuel afvigelse ikke er væsentlig for halvårsrapporten. FINANSTILSYNETS TILSYNSDIAMANT Finanstilsynet har opstillet en række pejlemærker for, hvad der som udgangspunkt må anses som værende pengeinstitutvirksomhed med forhøjet risiko - den såkaldte "tilsynsdiamant". Tilsynsdiamanten fastlægger en række særlige risikoområder med angivne grænseværdier, som pengeinstitutterne som udgangspunkt bør ligge inden for fra ultimo Sparekassen Thy ligger fortsat inden for samtlige grænseværdier, og er dermed ikke et pengeinstitut med forhøjet risiko ifølge Finanstilsynets målestok. ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS Anvendt regnskabspraksis er uændret i forhold til anvendt regnskabspraksis i årsrapporten for

7 Ledelsespåtegning Vi har dags dato behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 1. januar juni 2012 for Sparekassen Thy. Halvårsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed herunder bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl. Det er vores opfattelse, at halvårsrapporten giver et retvisende billede af sparekassens og koncernens aktiver og passiver, finansielle stilling og resultat for perioden 1. januar juni Det er endvidere vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for udviklingen i sparekassens og koncernens aktiviteter og økonomiske forhold samt en beskrivelse af de væsentligste risici og usikkerhedsfaktorer, som sparekassen og koncernen kan påvirkes af. Der er ikke foretaget revision eller review af halvårsrapporten. Thisted, den 15. august 2012 Ivan Christiansen Direktionen Bestyrelsen: Jacob Schousgaard Ivan Høgh Finn Holst Formand Næstformand Carsten Beith Ricky Larsen Jens Otto Nystrup Anders Colstrup Per B. Rasmussen Tina Brandt Preben Dahlgaard Michael Axelsen Erik K. Nielsen 5

8 5 års hoved- og nøgletal HOVEDTAL, SPAREKASSEN (Pr. 30. juni) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale m.v. og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Halvårets resultat Udlån Indlån Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL, SPAREKASSEN Solvensprocent 16,6 19,9 17,7 16,9 16,3 Kernekapitalprocent 16,6 19,9 17,9 16,9 16,3 Egenkapitalforrentning før skat 3,0 1,0 2,7 1,8 2,1 Egenkapitalforrentning efter skat 2,2 0,8 2,1 1,4 1,5 Indtjening pr. omkostningskrone 1,22 1,09 1,20 1,13 1,23 Renterisiko 2,1 2,2 2,1 4,0 2,2 Valutaposition 10,1 1,1 2,3 0,0 0,6 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Udlån + nedskrivninger i.f.t. indlån 87,6 94,0 88,3 95,2 105,5 Udlån i.f.t. egenkapital 3,9 3,7 3,5 4,1 4,2 Halvårets udlånsvækst -0,9-1,3-6,1-2,4 11,7 Overdækning i.f.t. lovkrav om likviditet 210,7 220,0 221,3 204,5 100,3 Summen af store engagementer 11,3 0,0 0,0 25,0 50,3 Halvårets nedskrivningsprocent 0,6 0,4 0,6 0,7 0,1 HOVEDTAL, KONCERNEN (Pr. 30. juni) Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Udgifter til personale m.v. og administration Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Halvårets resultat Udlån Indlån Egenkapital Aktiver i alt NØGLETAL, KONCERNEN Solvensprocent 16,0 19,3 17,2 16,5 16,1 Kernekapitalprocent 16,0 19,3 17,3 16,5 16,0 Egenkapitalforrentning før skat 3,0 1,0 2,8 1,9 2,2 Egenkapitalforrentning efter skat 2,2 0,8 2,1 1,4 1,5 Indtjening pr. omkostningskrone 1,16 1,08 1,18 1,12 1,20 Renterisiko 2,1 2,2 2,1 4,0 2,2 Valutaposition 10,1 1,1 2,3 0,0 1,5 Valutarisiko 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 Udlån + nedskrivninger i.f.t. indlån 87,3 91,7 89,3 97,7 108,2 Udlån i.f.t. egenkapital 3,9 3,6 3,5 4,2 4,3 Halvårets udlånsvækst -2,0-3,3-2,5-2,5 10,1 Overdækning i.f.t. lovkrav om likviditet 193,2 205,1 216,2 192,4 98,3 Summen af store engagementer 0,0 0,0 0,0 25,0 50,3 Halvårets nedskrivningsprocent 0,7 0,4 0,6 0,7 0,1 6

9 Resultatopgørelse Koncernen Sparekassen Note t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 1 Renteindtægter Renteudgifter Netto renteindtægter Udbytte af aktier m.v Gebyrer og provisionsindtægter Afgivne gebyrer og provisionsudgifter Netto rente- og gebyrindtægter Kursreguleringer Andre driftsindtægter Udgifter til personale og administration Af- og nedskrivninger på immaterielle og materielle aktiver Andre driftsudgifter Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v Resultat af kapitalandele i associerede og tilknyttede virksomheder Resultat før skat Skat af halvårets resultat Halvårets resultat Forslag til resultatdisponering Henlagt til nettoopskrivninger - indre værdis metode Overført til næste periode Totalindkomstopgørelse Årets resultat Anden totalindkomst Ændringer i værdi af sikringsinstrumenter Skat af ændring i værdi af sikringsinstrumenter Anden totalindkomst efter skat Årets totalindkomst

10 Balance Koncernen Sparekassen Note Aktiver t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 0 Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender hos centralbanker Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Obligationer til dagsværdi Aktier m.v Kapitalandele i associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Aktiver tilknyttet puljeordninger Immaterielle aktiver Investeringsejendomme Domicilejendomme Øvrige materielle aktiver Aktuelle skatteaktiver Aktiver i midlertidig besiddelse Andre aktiver Periodeafgrænsningsposter Aktiver i alt Passiver 0 Gæld til kreditinstitutter og centralbanker Indlån og anden gæld Indlån i puljeordninger Udstedte obligationer til amortiseret kostpris Aktuelle skatteforpligtelser Andre passiver Periodeafgrænsningsposter Gæld i alt Hensættelser til pensioner og lignende forpligtelser Hensættelser til udskudt skat Hensættelser til tab på garantier Hensatte forpligtelser i alt Garantkapital Akkumulerede værdiændringer Andre reserver Overført overskud Egenkapital i alt Passiver i alt

11 Egenkapitalopgørelse Sparekassen Andre reserver Overført resultat Egenkapital primo Årets resultat Værdiregulering af sikringsinstrument Samlet indkomst der kan henregnes til egenkapitalen Tilgang garantkapital Afgang garantkapital Egenkapital ultimo Egenkapital primo Årets resultat Værdiregulering af sikringsinstrument Samlet indkomst der kan henregnes til egenkapitalen Tilgang garantkapital Afgang garantkapital Egenkapital 30. juni Koncernen Garantkapital Opskrivningshenlæggelser Garantkapital Opskrivningshenlæggelser Overkurs ved emission Overført resultat Egenkapital primo Værdiregulering af sikringsinstrument Årets resultat Samlet indkomst der kan henregnes til egenkapitalen Tilgang garantkapital Afgang garantkapital Egenkapital ultimo Egenkapital primo Værdiregulering af sikringsinstrument Årets resultat Samlet indkomst der kan henregnes til egenkapitalen Tilgang garantkapital Afgang garantkapital Egenkapital 30. juni I alt I alt 9

12 Kernekapital, basiskapital og solvensprocent Koncernen Sparekassen t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. Egenkapital (halvårets resultat indregnet*) Opskrivningshenlæggelser Immaterielle aktiver % af summen af kapitalandele > 10% jf. FIL 139 stk Overført fra fradrag i basiskapital Kernekapital efter fradrag Kernekapital efter fradrag Opskrivningshenlæggelser % af summen af kapitalandele > 10% jf. FIL 139 stk Overført til fradrag i kernekapital Basiskapital efter fradrag Vægtede poster Kapitalkrav Kernekapitalprocent 16,0 17,9 16,6 18,6 Solvensprocent 16,0 17,9 16,6 18,6 Kapitalkrav, solvens- og kernekapitalprocenter er opgjort efter gældende lovgivning på opgørelsestidspunkterne. *) Årets løbende overskud er indregnet iht. Bek. om opgørelse af basiskapital 4, stk. 1, nr

13 Noter Koncernen Sparekassen t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 1 Renteindtægter Tilgodehavender hos kreditinstitutter og centralbanker Udlån og andre tilgodehavender Leasing Obligationer Rentekontrakter Øvrige renteindtægter Renteudgifter Kreditinstitutter og centralbanker Indlån Udstedte obligationer Garantikapital Øvrige renteudgifter Gebyrer og provisionsindtægter Værdipapirhandel og depoter Betalingsformidling Lånesagsgebyrer Garantiprovision Øvrige gebyrer og provisioner Netto rente- og gebyrindtægter fordelt på aktivitetsområder Filialnet Leasingaktiviteter Kursreguleringer Andre udlån og tilgodehavender til dagsværdi Obligationer Aktier Valuta Afledte finansielle instrumenter Aktiver tilknyttet puljeordninger Indlån i puljeordninger

14 Noter Koncernen Sparekassen t.kr. t.kr. t.kr. t.kr. 6 Udgifter til personale og administration Lønninger Pensioner Udgifter til social sikring Øvrige administrationsomkostninger Nedskrivninger på udlån og tilgodehavender m.v. Individuelle nedskrivninger: Nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Andre bevægelser Gruppevise nedskrivninger: Nedskrivninger Tilbageførsel af nedskrivninger foretaget i tidligere regnskabsår Garantiforpligtelser: Nedskrivninger Tilbageførsel af hensættelser foretaget i tidligere regnskabsår Årets nedskrivninger i alt Heraf udgør renter af nedskrevne fordringer Udlån og andre tilgodehavender til amortiseret kostpris Udlån og tilgodehavender før nedskrivning Nedskrivning Eventualforpligtelser Garantier m.v. Finansgarantier Øvrige garantier

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014

Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Kvartalsrapport pr. 30. september 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Kvartalsrapport

Læs mere

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab

Indhold Ledelsesberetning Års- og koncernregnskab Årsrapport 2014 2 Indhold Ledelsesberetning Indholdsfortegnelse 3 Oplysninger om Sparekassen Thy 4 Organisation 5 Repræsentantskab 6 Ledelseshverv 7 Ledelsesberetning - overblik 8 Forretningsudvikling

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S

CVR-nr. 34 88 79 69. Coop Bank A/S CVR-nr. 34 88 79 69 Coop Bank A/S Årsrapport 2014 / Årsrapport 2014 / Indhold Indhold 3 Ledelsesberetning Kort om Coop Bank 3 Ledelsesberetning 4 Bestyrelse og direktion 9 Ledelsespåtegning 11 Den uafhængige

Læs mere

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent

pwc Spar Vest Fonden Årsrapport for 2011 CVR-nr. 13909776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde Dirigent Spar Vest Fonden Årsrapport for 211 CVR-nr. 1399776 Årsrapporten er fremlagt og godkendt påfondensbestyrelsesmøde den / 212 Dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

for fondsmæglerselskaber

for fondsmæglerselskaber for fondsmæglerselskaber FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr. 10 50 86 49 Årsrapport 2014 1. FormueFyn Fondsmæglerselskab A/S Indholdsfortegnelse Side Oplysninger om fondsmæglerselskabet Ledelsespåtegning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015

Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april 2015 Fondsbørsmeddelelse nr. 11, 2015 Til NASDAQ OMX Copenhagen 29. april Fondsbørsmeddelelse nr. 11, Kvartalsrapport 1. kvartal for Spar Nord Bank A/S Høj aktivitet på bolig- og formueområdet samt frasalg af aktier i Nørresundby Bank giver

Læs mere

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461

01.01-30.06.2014. www.djs.dk CVR-nr. 24260461 HALVårsrapport 2014 01.01-30.06.2014 www.djs.dk CVR-nr. 24260461 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... side 2 Oplysninger om pengeinstituttet... side 3 Velkomst fra direktionen... side 4 Glimt fra

Læs mere

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013

Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 Halvårsrapport 2013 01.01.2013-30.06.2013 www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side 4 Glimt fra det forløbne halvår...side

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12

Indholdsfortegnelse. Årsrapport 2006. Generalforsamling s. 4. 5 års hovedtal s. 5. Beretning s. 6. Anvendt regnskabspraksis s. 12 Årsrapport 26 1 Årsrapport 26 Indholdsfortegnelse Generalforsamling s. 4 5 års hovedtal s. 5 Beretning s. 6 Anvendt regnskabspraksis s. 12 Resultatopgørelse s. 14 Balance s. 15 Noter s. 16 Nøgletal s.

Læs mere

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011

FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 2011 9. november 2011 FIH Koncernens regnskabsmeddelelse for første til tredje kvartal 9. november Resume FIH har de tre første kvartaler opnået et resultat før nedskrivninger og skat, eksklusive Axcel III-fonden, på 547,2

Læs mere

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport

Fælleskassen det grønne pengeinstitut. Årsrapport Fælleskassen det grønne pengeinstitut Årsrapport 2009 9 2 Årsrapport 2009 Selskabsoplysninger 4 Ledelsespåtegning 5 Den uafhængige revisors påtegning 6 Ledelsens beretning 7 Resultatopgørelse 12 Balance

Læs mere

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis...

Ledelse og afdelinger... 3. Vision og idégrundlag... 4. Velkommen i Salling Bank... 5. Ledelsesberetning... 6. Anvendt regnskabspraksis... Årsrapport 2008 Indholdsfortegnelse Ledelse og afdelinger... 3 Vision og idégrundlag... 4 Velkommen i Salling Bank... 5 Ledelsesberetning... 6 Anvendt regnskabspraksis... 21 Resultatopgørelse... 24 Balance...

Læs mere

Oplysninger om pengeinstituttet

Oplysninger om pengeinstituttet Årsrapport 2013 Oplysninger om pengeinstituttet Pengeinstitut A/S Nørresundby Bank Torvet 4 9400 Nørresundby CVR-nr. 34 79 05 15 Tel. 98 70 33 33 Fax 98 70 30 19 SWIFT NRSBDK24 direktionssekretariatet@nrsbank.dk

Læs mere

Årsrapport 2010 104. regnskabsår

Årsrapport 2010 104. regnskabsår CVR-nr. 36684828 Årsrapport 2010 104. regnskabsår Indholdsfortegnelse...... Side... Oplysninger om Aktieselskabet Lollands Bank... 3-4 Ledelsespåtegning... 5 Revisionspåtegning... 6-7 Ledelsesberetning...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side

Indholdsfortegnelse. Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse. Indholdsfortegnelse. Nøgletal. 2 Året der gik... side Årsrapport 2009 Nøgletal Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal Middelfart Sparekasse Netto rente- og gebyrindtægter 2009 2008 2007 2006 2005

Læs mere

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk

Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011. Mere dig NÆRVÆR. www.djs.dk Halvårsrapport 2011 01.01.2011-30.06.2011 Mere dig NÆRVÆR ER MERE VÆRD www.djs.dk Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...side 2 Oplysninger om pengeinstituttet...side 3 Velkomst fra direktionen...side

Læs mere

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling

Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711. Sparekassen Balling Årsrapport 2009 CVR. NR. 10757711 Sparekassen Balling Motiver på forsiden Orienteringsmøde for selskaber/erhvervskunder i sparekassens lokaler. Reception ifb. med souschef Karl Krogh Simonsens 50 års fødselsdag.

Læs mere

Årsrapport 2014 side 2

Årsrapport 2014 side 2 Årsrapport 2014 Nordjyske Bank Jernbanegade 4-8 9900 Frederikshavn Telefon +45 9633 5000 email@nordjyskebank.dk www.nordjyskebank.dk CVR: 30828712 BIC/SWIFT ebandk22 Årsrapport 2014 side 2 Indhold Indhold

Læs mere

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010

Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Lokal forankring gør en forskel... Å r s r a p p o r t 2 010 Indholdsfortegnelse Bankens ledelse........................... 4 Ledelsespåtegning.......................... 6 Intern revisions påtegning......................

Læs mere

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse

Ledelse. Bestyrelse. Direktion. Revisorer. Registrering. Adresse Indhold 2 3 4 5 8 9 10 14 15 16 20 21 22 23 24 39 41 43 Ledelse Koncernoversigt Hoved- og nøgletal Beretning Mål og strategier Fremtiden Koncernens forretningsaktiviteter Medarbejdere Aktionærforhold Regnskabspraksis

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28

SELSKABSOPLYSNINGER. Andelskassen Fælleskassen Bülowsvej 48 A 1870 Frederiksberg C. CVR nr. 69 55 67 28 Årsrapport 2007 2 Årsrapport 2007 Fælleskassen Bestyrelsens beretning Ledelsespåtegning Den uafhængige revisors påtegning Ledelsesberetning - nøgletal Ledelsesberetning Regnskabspraksis Resultatopgørelse

Læs mere

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver

Dette Prospekt er dateret den 1. juni 2015 ( Prospektdatoen ) Finansiel rådgiver Nordjyske Bank A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 30 82 87 12) Udbud af 6.121.505 stk. nye aktier a nominelt 10 kr. til 115 kr. pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer Dette prospekt

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Årsrapport Jyske Bank Marketing

Årsrapport Jyske Bank Marketing Årsrapport Indhold Ledelsesberetning 1 Jyske Bank-koncernen i hovedtal 1 Ledelsen udtaler 2 Året 2009 3 - Samfundsøkonomisk baggrund 4 - Basisindtjening 5 - Forretningsomfang 5 - Bruttoindtjening 6 -

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30

Årsrapport 2014. Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Årsrapport 2014 Lån & Spar Bank A/S CVR-nr. 13 53 85 30 Indhold Til vores aktionærer... 1 Hoved- og nøgletal 2010-2014... 2 Ledelsesberetning... 3-22 Strategi Plan 218, Vision og Mission... 9 Plan 218

Læs mere

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1

Årsrapport 2013. Å rsrapport 2013 1 Årsrapport 2013 Å rsrapport 2013 1 Sydbank-koncernens årsrapport for 2013 Bestyrelsen for Sydbank-koncernen har i dag godkendt den reviderede årsrapport for 2013. Hovedpunkter Sydbank-koncernen fik i 2013

Læs mere

Risiko- og Solvensrapport 2013

Risiko- og Solvensrapport 2013 Risiko- og Solvensrapport 2013 Basel II Søjle III (Virksomhedens oplysningsforpligtelse) Indholdsfortegnelse Indledning... 3 1. Risikoforhold.. 4 2. Anvendelsesområde... 5 3. Basiskapital 6 4. Solvenskrav

Læs mere

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER

BANKENS EKSPEDERENDE AFDELINGER Årsrapport 2003 Frederiksgade 6 Box 119, 7800 Skive Telefon 97 52 33 66 Telefax 97 51 06 96 SWIFT: SALL DK 22 CVR nr. 37760412 www.sallingbank.dk - sb@sallingbank.dk REPRÆSENTANTSKABET Isenkræmmer Hans

Læs mere