Elevens navn: Social- og sundhedsassistentelev Udgivet januar 2017

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Elevens navn: Social- og sundhedsassistentelev Udgivet januar 2017"

Transkript

1 Elevens navn: Social- og sundhedsassistentelev Udgivet januar 2017

2 Copyright Praktikmappen er blevet til i samarbejde mellem Guldborgsund, Vordingborg og Lolland Kommuner samt SOSU Nykøbing F. Forfattere: Ditte Bornebusch, Birgitte Pedersen, Hanne Andreasen og Pia Lindquist fra Guldborgsund Kommune. Birte Engen fra Lolland Kommune. Christina Graungaard fra Vordingborg Kommune. Gitte Guttner fra SOSU Nykøbing Falster. November

3 Mål 1: Mål 2: Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: Mål 9: Mål 10: Mål 11: Mål 12: Mål 13: Mål 14: Praktikmål for SSA-uddannelsen Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere sygepleje til borgere/patienter med grundlæggende behov. Eleven kan planlægge og iværksætte sundhedsfaglige handlinger på baggrund af faglige og kliniske vurderinger, herunder Sundhedsstyrelsens screeningsværktøjer til tidlig opsporing samt lokale procedurer og retningslinjer. Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på ændring i borgerens/patientens sundhedstilstand. Ved uforudsete og komplekse problemstillinger kan eleven udføre sygeplejehandlinger inden for eget kompetenceområde samt delegerede sygeplejehandlinger, herunder udføre palliativ pleje. Eleven kan ud fra en helhedsorienteret tilgang, der understøtter borgerens/patientens mestring af eget liv, selvstændigt og i samarbejde med borgeren/patienten og pårørende arbejde med rehabilitering og recovery. Eleven kan selvstændigt og tværprofessionelt arbejde sundhedsfremmende og ud fra et helhedssyn forebygge udvikling af livsstilssygdomme ved at vejlede og motivere borgeren/patienten til mestring af eget liv. Eleven kan ud fra en rehabiliterende tilgang selvstændigt planlægge, udføre og evaluere omsorg, praktisk hjælp og personlig pleje til borgere med fysiske, psykiske og sociale behov. Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre fysiske, sociale, kulturelle og kreative aktiviteter, og informere og vejlede om aktivitetstilbud, herunder inddrage netværk og frivillige ud fra borgerens interesser og behov og understøtte borgere/patienter i at træffe egne valg. Eleven kan selvstændigt forebygge smittespredning ud fra nationale og lokale retningslinjer og standarder for hygiejne, herunder særlige regimer og teknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kollegaer og frivillige herom. Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation varetage medicinhåndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling. Eleven kan etablere relationer, der skaber samarbejde med borgere/patienter, pårørende og frivillige, herunder kommunikere målrettet og anvende relevante kommunikationsformer. Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske aktiviteter og varetage vejledning af kollegaer. Eleven kan kommunikere på en måde der, under hensyntagen til egen og andres sikkerhed, understøtter borgere og patienters integritet og selvbestemmelse i forbindelse med konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Eleven kan selvstændigt kommunikere og dokumentere faglige handlinger i relevante dokumentationssystemer med henblik på at understøtte patientsikre overgange og kontinuitet i det samlede borger-/patientforløb og øge den borger-/patientoplevede kvalitet. Eleven kan selvstændigt koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde samt understøtte og indgå i teamsamarbejde omkring opgaveløsning med borgerens/patientens mål for øje. 3

4 Mål 15: Mål 16: Mål 17: Mål 18: Mål 19: Mål 20: Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en borgers/patients behov for tværprofessionel og tværsektoriel indsats, herunder selvstændigt indlede, afslutte og dokumentere en social- og sundhedsfaglig ydelse i relation til modtagelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst. Eleven kan selvstændigt udføre sygepleje med anvendelse af teknologi og retningslinjer, der tager udgangspunkt i erfaringsbaseret viden og evidens. Eleven kan støtte op om udviklingen af god praksis for kvalitetssikring og patientsikkerhed i det tværprofessionelle samarbejde. Eleven kan forholde sig kritisk til og understøtte udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder udføre forflytninger samt vurdere pladsforhold under overholdelse af arbejdsmiljøreglerne og anvendelse af velfærdsteknologi. Eleven kan reflektere over og træffe kvalificerede valg i forhold til etiske og faglige dilemmaer, der følger med arbejdet som professionel sundhedsperson, fx forhold som tavshedspligt, magtanvendelse, patientrettigheder, omsorgspligt og hensyn til borgerens/patientens livskvalitet. Eleven kan planlægge og redegøre for eget arbejde og kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson i overensstemmelse med relevant lovgivning og andres kompetenceområder. Kilde: Uddannelsesordning for Social- og sundhedsassistentuddannelsen af 1. januar

5 Lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever Erhvervsfaglig kompetencemodel (frit efter Bloom) Formålet med den erhvervsfaglige kompetencemodel er: at synliggøre de krav, der stilles til elevens kompetenceudvikling i praktikuddannelsen at eleven opnår indsigt i sit eget faglige niveau samt erkendelse af, hvilke kompetencer der i særlig grad er brug for at arbejde videre med at praktikvejlederne har overblik over elevens praktikforløb samt viden om elevens kompetenceniveau og dennes behov for vejledning at synliggøre progression i kompetenceudviklingen at eleven motiveres og aktiveres i praktikuddannelsen, når målene tydeliggøres og operationaliseres. Formålet med taksonomiskemaet: Følgende skema er tænkt som et hjælperedskab for både elev og vejleder til at indplacere eleven på rette niveau i forhold til den viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser, eleven har. Niveauerne er inddelt i begynder, rutineret og avanceret, hvor der i den afsluttende praktik forventes, at eleven arbejder på et avanceret niveau. 5

6 Taksonomi for praktikken Begynder Rutineret Avanceret Viden KENDSKAB TIL Hjælpeord: Faktaviden Genkender Beskriver Gengiver VIDEN OM Hjælpeord: Vælger Overfører Redegør Generaliserer Sammenligner Begrunder INDSIGT I Hjælpeord: Planlægger Kombinerer Overskuer Diskuterer Fremstiller Forholder sig til Færdighed Løse opgaver i kendte situationer eller i nye situationer under vejledning. Hjælpeord: Vejledes, indstillet på, kopierer, anvender, bliver klar over, kan ikke prioritere. Kan planlægge og gennemføre eller løse et problem i rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser alene og i samarbejde med andre. Kan sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger. Kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller løse et problem også i ikkerutinerede situationer alene og/eller i samarbejde med andre under hensynstagen til opgavens art. Hjælpeord: Overblik, afprøver, rutinepræget, sikkerhed, selvstændighed, overskuer eget arbejde. Hjælpeord: Udfører selvstændigt, udfører sikkert, udfører kreativt, ser nuancer, prioriterer mellem opgaver, overskuer større sammenhænge udover eget arbejde. Faglig vurdering og etiske overvejelser REAGERE PÅ Forholde sig til REFLEKTERE OVER Hjælpeord: Argumenterer Hjælpeord: Påtager sig Deltager Bevidst om Interesseret Konsekvent Lytter Vælger Udviser forståelse Samarbejder Kommunikerer (Kilde: P. Benner og B. Bloom) ARBEJDER BEVIDST MED Udvikle Hjælpeord: Tager selvstændigt ansvar Har en grundholdning Beslutter Ændrer strategier Kritisk reflekterende Viser selvtillid 6

7 Mål 1 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere sygepleje til borgere/patienter med grundlæggende behov. Sygeplejeproces Dataindsamling (borger, pårørende og journal m.m.): Borgerens helbredstilstand, behov, sygeplejefaglige problemstilling(er) og diagnose(r) Borgerens ressourcer Identificere og analysere Problem, årsag og symptomer Hvilke ydelser er borgeren visiteret til, vurdere det aktuelle behov? Hvilke grundlæggende behov har borgeren? (fysisk, psykisk, socialt og åndeligt) Målinger fx temp., BT, BS, SAT, ernæringsscreening, urinsticks Planlægning Hvordan tænker du det hele menneske med i din pleje? Sæt mål i forhold til SMART model (specifikt, målbart, acceptabelt, realistisk, tid) Prioritere Inddrag samarbejdspartnere Koordiner Hvilke procedurer og retningslinjer bør du kende i plejen af borgeren? (PPS/kliniske retningslinjer fx grundlæggende pleje, kateterpleje, sårpleje, sondeernæring, stomi) Har du den fornødne viden og færdigheder til at udføre hele sygeplejeopgaven? Er opgaven inden for eget ansvars- og kompetenceområde? Udføre Udfør de planlagte handlinger med etiske overvejelser undervejs Evaluere Refleksion efter handling kunne det være gjort anderledes? Er målene nået i forhold til SMART model? Eventuelt justere/sætte nye mål og handlinger 7

8 Mål 2 2 Eleven kan planlægge og iværksætte sundhedsfaglige handlinger på baggrund af faglige og kliniske vurderinger, herunder Sundhedsstyrelsens screeningsværktøjer til tidlig opsporing samt lokale procedurer og retningslinjer. Tidlig opsporing analysere borgeren i forhold til: Fysiske klager fx træthed, smerter, syn/hørelse Psykisk- socialt fx forvirring, tristhed, netværk Spise-drikke fx tandstatus, vægtændring, kvalme, synkeproblemer Hverdagsaktiviteter fx mobilitet, aktivitetsniveau, faldtendens Hjemmet - fx generelt forfald, snavs, dårlig lugt, løse tæpper Medicinindtagelse for lidt eller for meget, indtages medicin? Se Sundhedsstyrelsens hjemmeside sst.dk tidlig opsporing Screeningsværktøjer Undersøg din kommunes screeningsværktøjer (fx VAS, Braden, Bristolskala, ernæringsscreening), procedurer og retningslinjer Anvend disse i forhold til dine borgere 8

9 Mål 3 3 Eleven kan selvstændigt identificere og reagere på ændring i borgerens/patientens sundhedstilstand. Ved uforudsete og komplekse problemstillinger kan eleven udføre sygeplejehandlinger inden for eget kompetenceområde samt delegerede sygeplejehandlinger, herunder udføre palliativ pleje. Ansvars- og kompetenceområde Find kommunens ansvars- og kompetencekatalog Find kommunens regler for delegering/uddelegering af ydelser Hvordan siger du til og fra i forhold til en delegeret opgave? Kender du dit kompetenceområde inden for den delegerede opgave? Uforudsete og komplekse problemstillinger Identificer, redegør og reager på komplekse og uforudsete problemstillinger hos borgerne - har du den formelle handlekompetence? Nævn eksempler du selv har været involveret i Hvordan kan du bruge Fælles Sprog til at identificere en kompleks problemstilling? Vurder om borgeren er i en stabil eller ustabil fase Palliativ pleje reflektere og drøfte med vejleder Kommunens retningslinjer for palliation Mulige samarbejdspartnere, fx palliativt team, palliativ sygeplejerske, vågekoner m.fl. Hvordan er borgerens livskvalitet, og hvordan kan du understøtte denne i forløbet? Forebyg/behandl komplikationer, fx tryksår, svamp, smerter Etiske dilemmaer, værdig pleje, værdig død Tidlig, sen og terminal fase Behov for lindrende behandling? Inddragelse af andre samarbejdspartnere? Samarbejde med pårørende Information vedr. terminaltilskud, plejeorlov m.m. Sorg og krise i forhold til borger og pårørende Patientforening Forslag til studiebesøg Palliativt team, bedemand, præst, køre med sygeplejersken, sygeplejeklinikken, vågekoner 9

10 Mål 4 4 Eleven kan ud fra en helhedsorienteret tilgang, der understøtter borgerens/patientens mestring af eget liv, selvstændigt og i samarbejde med borgeren/patienten og pårørende arbejde med rehabilitering og recovery. Mestring Hvordan oplever dine borgere at mestre eget liv? Hvordan understøtter du borgerens mestring af eget liv med en rehabiliterende tilgang? Hvordan oplever du, at borgeren mestrer sit liv? (fysisk, psykisk, socialt, kulturelt og åndeligt) Hvilke mestringsstrategier anser du som relevante at anvende med udgangspunkt i din borgers ønsker? Rehabilitering Forklar begrebet rehabilitering Udarbejd en målsætning i samarbejde med borgeren Hvordan arbejder du rehabiliterende i samarbejde med borgeren? Afdæk tilbud i kommunen i forhold til rehabilitering, sygepleje, service og botilbud - Hvilke af disse kræver visitation? Samarbejde med frivillige og pårørende Lovgivning (sundheds- og serviceloven) Recovery Forklar begrebet recovery Hvordan arbejder du med recovery? 10

11 Mål 5 5 Eleven kan selvstændigt og tværprofessionelt arbejde sundhedsfremmende og ud fra et helhedssyn forebygge udvikling af livsstilssygdomme ved at vejlede og motivere borgeren/patienten til mestring af eget liv. Sundhedsfremme Definer begrebet sundhedsfremme Hvilke sundhedsfremmende indsatser anser du som relevante for borgerne? Hvordan motiverer du borgerne til evt. livsstilsændring? Hvilke tværprofessionelle samarbejdspartnere er der mulighed for at kontakte og inddrage? KRAMS Forebyggelse Definer begrebet forebyggelse Hvilke forebyggende tiltag anser du som relevante for borgerne? Hvilke tværprofessionelle samarbejdspartnere er der mulighed for at kontakte og anvende? Forløbsprogrammer fx KOL, diabetes, hjertekarsygdomme Vaccinationer og screening (fx mammografi/ernæringsscreening) Forebygge genindlæggelser Forebyggelse af komplikationer fx undervægt/overvægt, kakeksi, immobilitet, decubitus, adipositas, infektioner og depression Projekter i kommunen Vejledning og motivation Beskriv de forskellige former for motivation, og hvordan vil du anvende dem i forhold til borgerne? Hvilke former for kommunikation vil du anvende i din vejledning? Forslag til studiebesøg Rehabiliteringscenter (forløbsprogrammer), sundhedscenter KOL- og diabetessygeplejerske Følg en borger, der er knyttet til et forløbsprogram/sundhedskonsulent/forebyggelseskonsulent/seniorrådgi vere Kør med KRAMbussen 11

12 Mål 6 6 Eleven kan ud fra en rehabiliterende tilgang selvstændigt planlægge, udføre og evaluere omsorg, praktisk hjælp og personlig pleje til borgere med fysiske, psykiske og sociale behov. med udgangspunkt i sygeplejeprocessen Omsorg Omsorgsteori læse og forstå Hvordan yder du omsorg hos borgeren? Hvordan begrunder du din pleje ud fra omsorgsteorierne? Praktisk hjælp med rehabiliterende tilgang (ADL) Rengøring i samarbejde med borgeren Bestille varer Træning (fx at gå til købmand) Tøjvask Anretning og servering af mad Personlig pleje med rehabiliterende tilgang (ADL) Øvre og nedre toilette Bad/sengebad Hårvask Negleklip Hudpleje Mundpleje Barbering Påklædning Visitering til rehabilitering Hvordan bliver borgeren visiteret til hverdagsrehabilitering? Vurder borgerens behov for hverdagsrehabilitering og iværksæt dette Studiebesøg Ergoterapeut Deltage i rehabiliteringsmøder 12

13 Mål 7 7 Eleven kan selvstændigt tilrettelægge og gennemføre fysiske, sociale, kulturelle og kreative aktiviteter, og informere og vejlede om aktivitetstilbud, herunder inddrage netværk og frivillige ud fra borgerens interesser og behov og understøtte borgere/patienter i at træffe egne valg. Afdæk din kommunes aktivitetstilbud (fx aktivitetscentre, private udbydere, foreninger) Dialog med borgeren er borgeren tilfreds med egen livsudfoldelse? Kunne der være relevante aktiviteter, du med fordel kunne iværksætte for/med borgeren? Som giver mening for borgeren? Hvordan medtænker du borgerens eget netværk og frivillige i tilrettelæggelsen af aktiviteter? Udarbejdelse af aktivitetsanalyse Studiebesøg Frivilligkoordinator Aktivitetscenter følg eventuelt en borger 13

14 Mål 8 8 Eleven kan selvstændigt forebygge smittespredning ud fra nationale og lokale retningslinjer og standarder for hygiejne, herunder særlige regimer og teknikker samt vejlede borgere, patienter, pårørende, kollegaer og frivillige herom. Principper for hygiejne Forklar forskellen på ren og steril teknik, og hvordan bruger du dem? Brug af værnemidler Arbejdsbeklædning Smittespredning og afbrydelse af smitteveje - Hvor ser du risiko for smittespredning? - Hvordan vil du afbryde smitteveje? Vejled borgere, pårørende, samarbejdspartnere i hindring af smittespredning Retningslinjer og standarder Nationale og lokale retningslinjer for omgang med borgere, der bærer multiresistente bakterier (clostridium, MRSA, ESBL) Nationale og lokale retningslinjer for omgang med borgere, der har fnat, HIV, hepatitis Retningslinjer for hygiejniske principper (RIK, SIK, sårpleje, personlig pleje m.m.) Søg evt. viden hos hygiejnesygeplejerske, Statens Seruminstitut m.fl. Studiebesøg Hygiejnesygeplejersken 14

15 Mål 9 9 Eleven kan selvstændigt efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation varetage medicinhåndtering, observere virkning/bivirkninger samt dokumentere og samarbejde med borger/patient i den medicinske behandling. Ophældning og uddeling af medicin Orienter dig i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for medicinudlevering Læs, redegør for og anvende din kommunes standard for medicinhåndtering Borgeridentifikation hvordan sikrer du, at det er den rette borger, du udleverer medicin til? Indgiftsformer hvilke former findes der? Dispensering/dosisdispensering, herunder PN-medicin God og systematisk praksis for medicindosering Medicinskema, indikation/kontraindikation, revidering og ajourføring af medicinskema Grundlæggende medicinudregning Cave hvad betyder det, og hvor finder du oplysninger herom? Og hvor skal det registreres? Redegøre for symptomer og behandling for anafylaktisk chok Opbevaring/bortskaffelse af medicin Forklar virkning/bivirkning af din borgers farmaka (kilder: medicinhåndbog, medicin.dk, interaktionsdatabasen, indlægssedlerne etc.) Dokumentere bivirkninger i omsorgssystemet Hvordan er din borgers compliance i forhold til medicinindtagelse og samarbejde herom? FMK Fælles Medicin Kort Studiebesøg Apoteket 15

16 Mål Eleven kan etablere relationer, der skaber samarbejde med borgere/patienter, pårørende og frivillige, herunder kommunikere målrettet og anvende relevante kommunikationsformer. Etablere relationer Hvad er formålet med relationen? Hvordan formår du at etablere relationer, der skaber godt samarbejde? Hvordan afklarer du borgerens/pårørende/frivilliges forudsætninger for samarbejdet? Førstehåndsindtryk - tovejs Din fremtoning, adfærd og attitude Hvordan fremstår du troværdig? Hvordan udviser du empati og nærvær? Kommunikationsform Hvordan anvender du verbal og nonverbal kommunikation? Hvordan anvender du anerkendende kommunikation? Nævn eksempler, hvor du har anvendt aktiv lytning Udfør vejledning af borger, pårørende og frivillige Kommunikationsovervejelser Hvordan kan dine/teamets holdninger/fordomme påvirke den planlagte kommunikation? Virkede min kommunikation - hvad kunne have været anderledes? Er der brug for alternative kommunikationsformer (staveplader, piktogrammer m.m) Studieaktivitetsopgave Studér kommunens værdigrundlag, og overvej, hvordan du bringer det i spil i samarbejde med borgeren 16

17 Mål Eleven kan selvstændigt gennemføre pædagogiske aktiviteter og varetage vejledning af kollegaer. Pædagogiske aktiviteter Aktivitetsanalyse Deltagerforudsætning(er) Livshistorie Tilrettelæg, gennemfør og evaluer aktiviteter (kagebagning, fordre høns, vasketøj) ADL Spejling Reminiscens Sansestimuli Sociale, kulturelle, fysiske og kreative tilbud Nærmiljøet Kommunens tilbud Vejledning af kolleger Hvem er målgruppen for vejledning? Hvad er målet? Hvordan vil du vejlede? (fx tegne, synge, spille) Evaluer din vejledning Faglig vejledning af kolleger 17

18 Mål Eleven kan kommunikere på en måde der, under hensyntagen til egen og andres sikkerhed, understøtter borgere og patienters integritet og selvbestemmelse i forbindelse med konflikthåndtering og voldsforebyggelse. Voldsforebyggende kommunikation Hvordan anvender du anerkendende kommunikation i forhold til borgerne? Nævn eksempler, hvor du anvender anerkendende kommunikation Ikke voldelig kommunikation Voldsforebyggende handling Hvordan tager du hensyn til borgerens selvbestemmelsesret nævn eksempler Hvad betyder integritet, og hvordan kommer det til udtryk i plejen af borgerne? Kommunens tiltag Læs din kommunes voldspolitik Deltag i kursus Nænsom nødværge 18

19 Mål Eleven kan selvstændigt kommunikere og dokumentere faglige handlinger i relevante dokumentationssystemer med henblik på at understøtte patientsikre overgange og kontinuitet i det samlede borger-/patientforløb og øge den borger-/patientoplevede kvalitet. Kommunikation Anvend skriftligt fagsprog/latinske betegnelser Hvordan kommunikerer du professionelt i relevante dokumentationssystemer? (husk aktindsigt) Dokumentation Sæt dig ind i reglerne for dokumentation i din kommune Hvilke informationer anser du som relevante at dokumentere, hvor og til hvem? Hvilke TAG ord er relevante for din dokumentation? Hvordan og hvornår følger du op på handleplaner og træningsplaner? Hvordan kan din dokumentation sikre kontinuitet og sammenhæng for din borger? Hvad skal du være særligt opmærksom på ved sektorovergange, når du dokumenterer? Læs borgerens anamnese, sygeplejefaglige udredning, handleplan og daglig livsførelse Udarbejd en handleplan og daglig livsførelse Videregive relevante informationer ISBAR 19

20 Mål Eleven kan selvstændigt koordinere og tilrettelægge eget og andres arbejde samt understøtte og indgå i teamsamarbejde omkring opgaveløsning med borgerens/patientens mål for øje. Koordinere og tilrettelægge Indsaml data i omsorgssystemet, hos borgeren, hos pårørende og personalet Vurder egen kompetence i forhold til opgaveløsningen Drøft den sygeplejefaglige opgave med samarbejdspartnere Hvilke ressourcer/kompetencer er der til stede for at løse opgaven i teamet? Hvordan vil du skabe overblik, tilrettelægge og prioritere egne og andres opgaver med borgerens mål for øje Udvis loyalitet over for den beslutning, der er truffet i teamet Hvordan vil du medtænke kommunens kvalitetsstandarder? Hvordan sikrer du, at opgaven bliver fulgt op? Evaluering af egen rolle i forhold til: Samspil med andre Tovholderfunktion At være rollemodel (god tone, attitude, engagement) Medvirk til at sikre faglig kvalitet i plejen Supervision og vejledning Ledelsesformer Vær innovativ (sæt i gang) Hvilke udfordringer oplevede du i forbindelse med tilrettelæggelsen og opgaveløsningen? Er der noget, du kan gøre anderledes næste gang? Forslag til studiebesøg Følg en gruppeleder/teamleder/assisterende distriktsleder 20

21 Mål Eleven kan koordinere og indgå i samarbejdet om en borgers/patients behov for tværprofessionel og tværsektoriel indsats, herunder selvstændigt indlede, afslutte og dokumentere en social- og sundhedsfaglig ydelse i relation til modtagelse, indlæggelse, udskrivning og hjemkomst. Tværprofessionel og tværsektoriel indsats Hvilke udfordringer kan der være ved sektorovergange har du oplevet nogle? Hvilke udfordringer kan der opstå ved tværprofessionelt samarbejde har du oplevet nogle? Hvilke fordele kan der være ved samarbejde tværprofessionelt og tværsektorielt? Hvilke koordinerende opgaver er der ved indlæggelse og hjemkomst? Indled og afslut en sundhedsfaglig ydelse Kendskab til BUM modellen Kendskab til kontaktpersonsystemet Hvilken ydelse er borgeren visiteret til? Find ydelsen i indsatskataloget Er ydelsen inden for dit kompetenceområde? Find procedurerne i din kommune evt. Praktiske Procedurer i Sygeplejen (PPS eller tilsvarende) Hvordan sikrer du et sammenhængende patientforløb? Hvordan indleder, afslutter og dokumenterer du en sundhedsfaglig ydelse? Samtaler Med borger i forbindelse med modtagelse/indlæggelse Med pårørende i forbindelse med modtagelse/indlæggelse Med samarbejdspartnere i forbindelse med modtagelse/indlæggelse Forslag til studiebesøg Følg en borger i sektorovergange Følg med en visitator til indflytningssamtale Følg med visitator til udskrivelsessamtaler Følg med sygeplejerske til hjemkomstsamtale Følg med planlægger et par timer 21

22 Mål Eleven kan selvstændigt udføre sygepleje med anvendelse af teknologi og retningslinjer, der tager udgangspunkt i erfaringsbaseret viden og evidens. til selvstændigt at udføre sygepleje ved hjælp af: Teknologi Hvilke teknologiske hjælpemidler kender du til? (telemedicin, Dosecan, spiserobotter, skærmbesøg m.m.) Læs instruktioner, forklar og anvend de teknologiske hjælpemidler Observer og vurder behov for brug af teknologi i din sygepleje Etiske dilemmaer i forhold til borgere og kommunens ressourcer Retningslinjer PPS tag en test Lokale og nationale procedurer i forhold til dine borgere Erfaringsbaseret viden og evidens Hvad er erfaringsbaseret viden? Hvad er evidensbaseret viden Forslag til studiebesøg Besøg den Velfærdsteknologiske lejlighed (Nakskov, Slagelse, Næstved) Visiterende ergoterapeut - hjælpemiddeldepot Call-center i forbindelse med skærmbesøg (Guldborgsund Kommune) 22

23 Mål Eleven kan støtte op om udviklingen af god praksis for kvalitetssikring og patientsikkerhed i det tværprofessionelle samarbejde. Kvalitetssikring DDKM den danske kvalitetsmodel hvordan arbejdes der med den i kommunen? PPS Den lokale kvalitetssikring hvad findes der lokalt? Hvordan arbejder du med kvalitetssikring i praksis? Giv eksempler Hvordan sikrer du, at du overholder kvalitetsstandarderne? Giv eksempler Deltag i udviklingen af god praksis (udviklingsprojekter) Patientsikkerhed Embedslæge - statusattest Samtykkeerklæring stedfortrædende samtykke Værgemål Aktindsigt Kommunens klageråd (hjemmehjælp) Patientklagenævn (hjemmesygepleje) Utilsigtede hændelser/patientsikkerhed Patientrettigheder Tjek patientsikkerhed.dk Studiebesøg Kvalitetskonsulenterne 23

24 Mål Eleven kan forholde sig kritisk til og understøtte udvikling af et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø, herunder udføre forflytninger samt vurdere pladsforhold under overholdelse af arbejdsmiljøreglerne og anvendelse af velfærdsteknologi. Politikker Stresspolitik Alkoholpolitik Rygepolitik Voldspolitik Trivselspolitik IT politik sociale medier Fysisk og psykisk arbejdsmiljø Arbejdsmiljølovgivningen AMIR (arbejdsmiljørepræsentant) APV læs og forhold dig til denne TR (tillidsrepræsentant) MED-struktur Ergonomi Forflytningsteknik Konflikthåndtering Nænsom nødværge Arbejdskultur Opsøg/giv supervision/vejledning i forhold til ovenstående punkter Velfærdsteknologi Hvordan bringes velfærdsteknologi i spil i forbindelse med forflytninger? Hvis uheldet er ude Beredskabsplan Brandinstruks Procedure ved arbejdsskade Indberetning om nærveds-/utilsigtede hændelser - UTH 24

25 Mål Eleven kan reflektere over og træffe kvalificerede valg i forhold til etiske og faglige dilemmaer, der følger med arbejdet som professionel sundhedsperson, fx forhold som tavshedspligt, magtanvendelse, patientrettigheder, omsorgspligt og hensyn til borgerens/patientens livskvalitet. Refleksion og kvalificerede valg i forhold til: Etiske og faglige dilemmaer Sundhedsstyrelsens etiske retningslinjer Etisk Råd Beskriv et etisk dilemma vedrørende magtanvendelse Beskriv et fagligt dilemma vedrørende tavshedspligt Hvorfor har sundhedspersonale tavsheds -og oplysningspligt? Patientrettigheder Embedslæge - statusattest Samtykkeerklæring stedfortrædende samtykke Værgemål Aktindsigt Kommunens klageråd (hjemmehjælp) Patientklagenævn (hjemmesygepleje) Utilsigtede hændelser/patientsikkerhed Magtanvendelse indberetning, procedure Omsorgspligt Dialog om omsorgspligt kontra omsorgssvigt i forhold til en konkret borger Oplysningspligt Livskvalitet Hvad er livskvalitet for borgeren? Hvordan arbejder du med etik, patientrettigheder og omsorgspligt i relation til opretholdelse af livskvalitet for borgeren? 25

26 Mål Eleven kan planlægge og redegøre for eget arbejde og kompetenceområde som autoriseret sundhedsperson i overensstemmelse med relevant lovgivning og andres kompetenceområder. Autorisation Hvad indebærer det at være autoriseret? Kompetenceområde Anvend og overhold kommunens ansvars - og kompetencebeskrivelse og jobprofil for SSA Hvilke sygeplejeopgaver kan SSA uddelegere? Og til hvilke faggrupper? Hvilke sygeplejeopgaver kan delegeres til SSA? Relevante love og politikker Autorisationsloven Serviceloven Sundhedsloven 26

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurocenter Sengeafsnit 14 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Fokus på at

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Center for planlagt kirurgi. Ortopædkirurgisk afsnit. Regionshospitalet Silkeborg På Ortopædkirurgisk afsnit K og hotel arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Karkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Karkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Karkirurgiske patienter med lidelser i arterier og vener:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurorehabilitering, Afsnit 12 og 13 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Viborg På Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier, dvs. patienter med: Ulcus/Ventrikel

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Akutafsnit 2, Regionshospitalet Viborg På Akutafsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Akutafsnit 2 modtager akutte patienter til udredning, pleje og behandling.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 1 er vores specialer hjerte-/lungesygepatienter i både den akutte

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Medicinsk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Kol Astma C.pulm Udredning for c.pulm Pneumothorax Pleuradræn Tuberkulose Pneumoni Empyem Emfysem Speciale

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicisnk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 2 er specialerne gastroenterologi( lever og mavetarm), endokrinologi

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Neurologisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Apopleksi, centrale blødninger ALM neurologi,

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 Sygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse i det nære sundhedsvæsen Praktikstederne i praktik 1 del 1 og 2 er både på plejecentre og i hjemmeplejen Faglig kompetence Elevens

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 1 marts 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen

UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen UDDANNELSESBOGEN - min røde tråd i SSA - uddannelsen Skole Skole Praktik Elevnavn: Holdnavn: Sidst revideret d. 6. juli 2017 1 Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 3 Portfolie og logbog side 4 Hvem

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Urinvejskirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Urinvejskirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Indkaldte patienter til operation (Elektive

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Hjerteafsnit, Regionshospitalet Viborg På Hjerteafsnittet arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: agngina pectoris, hjertesvigt, LE, DVT, arytmier,( VT, brady, tachy,

Læs mere

Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: Navn: 1 Forventning

Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: Navn: 1 Forventning Navn: 1 Forventning Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: 2 Ugesamtale 3 Ugesamtale Hold: 4 Ugesamtale 5 Ugesamtale 6 Ugesamtale Periode: 7 Ugesamtale 8 Midtvejs/bilag til praktikerklæring 9 Ugesamtale

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Medicinsk Afsnit 1, Regionshospitalet Viborg På Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Mave-/tarmsygdomme: Patienten med levercirosse Ascites (baggrund

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Hammel Neurocenter arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer Anoksisk hjerneskade betændelsestilstande

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Fødegangen, Kvindesygdomme og Fødsler, Regionshospitalet Viborg På Fødegangen arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Gravide/fødende Gravide med komplikationer i

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Arbejde med mål i praktikken Praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og det hele menneske Klinisk sygepleje Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Relationsskabelse,

Læs mere

Praktik-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1. Læringstema 2: Personlig pleje og praktisk hjælp

Praktik-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1. Læringstema 2: Personlig pleje og praktisk hjælp Praktik-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og praktikvejledere Formål: At skabe progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Vejledning til arbejdet med mål i praktikken Det faglige udvalgs (PASS) forslag til et samlet overblik over praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering: Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og

Læs mere

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6 Bedømmelseskriterier Social- og sundhedshjælperuddannelsen Uddannelsesspecifikke fag ARBEJDSMILJØ OG ERGONOMI, AVANCERET... 2 PLEJE OG DOKUMENTATION, AVANCERET... 4 PLEJE OG DOKUMENTATION, EKSPERT... 6

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUV merit/ EUV merit Aalborg Kommune

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUV merit/ EUV merit Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 1 Undervisning fælles for SSA-elever side 2 Det nære sundhedsvæsen side 3 Aalborg Kommunes Værdigrundlag side 4 Praktisk og personlig hjælp og hygiejne side

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUD GF2 / EUV GF2 Aalborg Kommune

Social- og sundhedsassistentuddannelsen EUD GF2 / EUV GF2 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse: Indholdsfortegnelse side 1 Undervisning fælles for SSA-elever side 2 Det nære sundhedsvæsen side 3 Aalborg Kommunes Værdigrundlag side 4 Praktisk og personlig hjælp og hygiejne side

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring Oktober 2018 Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring 2 Indhold Introduktion... 3 Konkret eksempel på en faglig vurdering... 4 Kompetenceniveauer

Læs mere

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG

REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG REFERAT FRA LUP-UDVIKLINGSDAG LUU/LEU Lokalt Uddannelses Udvalg/Lokalt Efteruddannelses Udvalg Deltagere: Eva Pedersen Viborg Kommune Dorte M Søgaard Skive Kommune Nina Jexen Thisted og Morsø Kommune Mai-Britt

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab. 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab. 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Samarbejdsaftale Pædagogisk læringsredskab 1. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Indholdsfortegnelse... 0 1. Indledning... 2 2. Overordnet organisering af 1. praktikperiode... 2 Skolepraktikorganisering:...

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

PRAKTIK 2 LÆRINGSTEMAER PSYKIATRI. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 2

PRAKTIK 2 LÆRINGSTEMAER PSYKIATRI. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 2 PRAKTIK 2 LÆRINGSTEMAER PSYKIATRI Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 2 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter

Praktikmål og læringsaktiviteter Praktikmål og læringsaktiviteter Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. Til hvert mål er beskrevet eksempler på læringsaktiviteter, der skal hjælpe dig som elev til at opfylde praktikmålene.

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier trin 1 Indhold Bedømmelseskriterier for arbejdsmiljø og ergonomi... 2 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation (Avanceret niveau)... 5 Bedømmelseskriterier for Pleje og dokumentation

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik

Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik Praktikmål og læringsaktiviteter til første praktik Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. I dette materiale er der beskrevet eksempler på læringsaktiviteter til hvert praktikmål med

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik

Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Praktik uge

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

Rehabilitering og det hele menneske. Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde

Rehabilitering og det hele menneske. Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde Arbejde med mål i praktikken Praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og det hele menneske Klinisk sygepleje Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Relationsskabelse,

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2

Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2 Praktikmål og eksempler på Læringsaktiviteter SSH Praktik 1 og Praktik 2 Ved afslutning af Praktik 1: Målene skal være opnået på begynder eller rutineret niveau. Ved afslutning af Praktik 2: Alle målene

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter Elevmateriale Social og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale - Godkendt 20.02.17 Velkommen Billund Kommune byder dig velkommen som social- og sundhedsassistentelev. Elevmaterialet er dit, og vi forventer,

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Vejledning til arbejdet med mål i praktikken på social- og sundhedsassistentuddannelsen Det faglige udvalgs (PASS) forslag til et samlet overblik over praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering: Sygepleje

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

SSA mål i Socialpsykiatri og rusmiddel, (dec. 2017)

SSA mål i Socialpsykiatri og rusmiddel, (dec. 2017) Præstationsstandarderne begynder, rutineret, avanceret skal anvendes inden for det kompetenceniveau, som gælder for det enkelte uddannelsestrin. Avanceret niveau svarer til det niveau, en nyuddannet forventes

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Læringsark O4 3. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

Praktikvejledertræf 2018

Praktikvejledertræf 2018 Praktikvejledertræf 2018 SSH - Uddannelsen 2. Skoleperiode 1 Mål for (1.og) 2. Skoleperiode Personlig hjælp, omsorg og pleje 1. Eleven kan anvende viden om menneskets grundlæggende behov og funktionsniveau

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1. Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 Kompetencemål Mål for områdefag Mål for valgfrit specialefag Gældende for hold startet efter 1. januar 2013 1. KOMPETENCEMÅL TRIN 1... 3 2. MÅL FOR FAGENE - TRIN 1...

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin social -og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 0-7-0 side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål

Læs mere

Bilag. Bilag 10. Samarbejdsaftale. 3. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen

Bilag. Bilag 10. Samarbejdsaftale. 3. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag Bilag 10 Samarbejdsaftale 3. praktikperiode i Social- og sundhedsassistentuddannelsen Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Overordnet organisering af 3. praktikperiode... 2 2.1 Sygehuspraktikken...

Læs mere

Praktikmål og læringsaktiviteter for psykiatripraktikken (praktikperiode 2)

Praktikmål og læringsaktiviteter for psykiatripraktikken (praktikperiode 2) Praktikmål og læringsaktiviteter for ken (praktikperiode 2) Som en del af din uddannelse skal du bestå 20 praktikmål. Til hvert mål er beskrevet eksempler på læringsaktiviteterne, der skal hjælpe dig som

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere