Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: Navn: 1 Forventning

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: Navn: 1 Forventning"

Transkript

1 Navn: 1 Forventning Uge: Ugesamtaler: Planlagt dato: Ny dato: 2 Ugesamtale 3 Ugesamtale Hold: 4 Ugesamtale 5 Ugesamtale 6 Ugesamtale Periode: 7 Ugesamtale 8 Midtvejs/bilag til praktikerklæring 9 Ugesamtale 10 Ugesamtale 11 Ugesamtale 12 Ugesamtale 13 Ugesamtale 14 Ugesamtale 15 Slutevaluering bilag til praktikerklæring/ afsluttende praktikerklæring

2 Copyright. Praktikmappen er blevet til i samarbejde mellem Guldborgsund, Vordingborg og Lolland Kommuner samt Social & Sundhedsskolen Nykøbing F. Forfattere: Hanne Mette Strøm, Hanne Andreasen, Pia Lindquist, Birgitte Pedersen (Guldborgssund kommune), Christina Graungaard (Vordingborg Kommune), Lise Davidsen, Birte Engen, Gitte Overvad (Lolland Kommune) og Gitte Guttner (SOSU Nyk F). Layout: Julia Sandra Rasmussen, Lolland Kommune. 1 Første udgave redigeret: Januar 2014

3 Mål 1: Mål 2: Mål 3: Mål 4: Mål 5: Mål 6: Mål 7: Mål 8: Mål 9: Mål 10: Mål 11: Mål 12: Mål 13: Mål 14: Mål 15: Mål 16: Praktikmål for SSA-uddannelsen. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Eleven kan (selvstændigt) identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgere/patienter ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation. Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere/patienter til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens/ patientens forløb. Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos borgeren/patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens/patientens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og sammenspillet mellem disse faktorer. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens/patientens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger/patient herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over borgerens/patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede patienten i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. Eleven kan indgå aktivt i borgeres/patienters genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere/patienter til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation (selvstændigt) ophælde og uddele medicinen samt observere bivirkning/ bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere/patienter samarbejder omkring medicinindtag Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede borgerne/patienterne, pårørende og kolleger herom. Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til borgerne/patienterne og sig selv. Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egen og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed 2

4 Lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for Social- og sundhedsassistentelever Praktik 5 Erhvervsfaglig kompetencemodel (Frit efter Bloom) Formålet med den erhvervsfaglige kompetencemodel er: At synliggøre de krav, der stilles til elevens kompetenceudvikling i praktikuddannelsen. At eleven opnår indsigt i sit eget faglige niveau samt erkendelse af, hvilke kompetencer der i særlig grad er brug for at arbejde videre med. At praktikvejlederne har overblik over elevens praktikforløb, samt viden om elevens kompetenceniveau og dennes behov for vejledning. At synliggøre progression i kompetenceudviklingen. At eleven motiveres og aktiveres i praktikuddannelsen, når målene tydeliggøres og operationaliseres. Formålet med taksonomiskemaet: Følgende skema er tænkt som et hjælperedskab for både elev og vejleder til at indplacere eleven på rette niveau i forhold til den viden, færdigheder, faglige vurderinger og etiske overvejelser eleven har. Niveauerne er inddelt i begynder, rutineret og avanceret, hvor der i Praktik 5 forventes at eleven overvejende arbejder på et avanceret niveau. For eksempel: Undervejs i et forløb kan der være situationer, hvor eleven har en stor viden indenfor et område eller emne, men mangler færdighederne og omvendt kan en elev have færdigheder uden at have den nødvendige viden. Elevens kompetenceniveau vil blive tydeliggjort via indplacering i det lille taksonomiskema under hvert operationelle mål, og skal anvendes i vejledningen og læringsprocessen. 3 Taksonomi for praktik 5.

5 Begynder Rutine Avanceret KENDSKAB TIL Hjælpe ord: Fakta viden Genkende Beskrive Gengive VIDEN OM Hjælpe ord: Vælger Overfører Redegører Generaliserer Sammenligner Begrunder INDSIGT I Hjælpe ord: Planlægger Kombinerer Overskuer Diskuterer Fremstiller Forholder sig til Løse opgaver i kendte situationer eller i nye situationer under vejledning. Hjælpe ord: Vejledes, indstillet på, kopierer, anvender, bliver klar over, kan ikke prioritere. Kan planlægge og gennemføre eller løse et problem i rutine- og/eller kendte situationer og omgivelser alene og i samarbejde med andre. Kan sætte sig ind i mere komplicerede problemstillinger. Kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller løse et problem også i ikkerutinerede situationer alene og/eller i samarbejde med andre under hensynstagen til opgavens art. Hjælpe ord: Overblik, afprøver, rutinepræget, sikkerhed, selvstændighed, overskuer eget arbejde. Hjælpe ord: Udfører selvstændigt, udfører sikkert, udfører kreativt, ser nuancer, prioriterer mellem opgaver, overskuer større sammenhænge udover eget arbejde. Faglig vurdering og etiske overvejelser REAGERE PÅ Forholde sig til Hjælpe ord: Deltager Interesseret Lytter Udviser Forståelse REFLEKTERE OVER Hjælpe ord: Argumenterer Påtager sig Bevidst om Konsekvent Vælger Samarbejder Kommunikerer ARBEJDER BEVIDST MED Udvikle Hjælpe ord: Tager selvstændigt ansvar Har en grundholdning Beslutter Ændrer strategier Kritisk reflekterende Viser selvtillid (Kilde: P. Benner og B. Bloom) 4

6 Mål 1 Kompetenceområde, Relevante love, Politikker & Værdier. 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kompetenceområde: Hvad indebærer det at være autoriseret? Kender du kommunens ansvars - og kompetencebeskrivelse og jobprofil for SSA? Find kommunens organisationsplan Hvad indeholder kommunens kvalitetsstandarder + servicedeklarationer? Hvilke sygeplejeopgaver kan uddelegeres? Hvorfor har sundhedspersonale tavsheds -og oplysningspligt? Relevante Love og Politikker: Arbejdsmiljølovgivning Serviceloven Sundhedsloven Magtanvendelse Aktindsigt Den danske kvalitetsmodel Kommunens IT - politik Sociale medier Værdier: Kommunens værdier og værdigrundlag Samlet vurdering af mål 1: Begynder Rutine Avanceret Hvad indebærer forskellen på ydelser indenfor Sundhedsloven og Serviceloven, for personalet og for borgeren? 5

7 Mål 2 Identificere, Begrunde, Udføre. 2 Eleven kan (selvstændigt) identificere behov og begrunde behov for og udføre grundlæggende sygepleje til borgeren ud fra en metodisk tilgang indeholdende dataindsamling, planlægning, handling, evaluering og dokumentation. Identificere: Identificere borgerens behov Kende og forholde sig til Fællessprog Hvilke ydelser er borgeren visiteret til? Hvilke grundlæggende sygeplejebehov har din borger? o Hvilke omsorgsbehov har din borger? o Hvilke personlige plejebehov har din borger? Hvilke ressourcer har din borger? Dataindsamling o F.eks. temp., blodprøvesvar, BS, BT, kostscreening, symptomer mm. o Det kliniske blik Begrunde: Hvordan anvender du sygeplejeteorier i praksis? Hvilke overvejelser har du gjort dig i den grundlæggende sygepleje af din borger? Udføre: Hvordan tænker du det hele menneske med i din pleje? Hvilke procedurer og retningslinjer bør du kende i plejen af din borger? (PPS/kroniske retningslinjer f.eks. sårpleje, sondeernæring, stomi, påsætning af kompressionsbandager) Har du den fornødne handlekompetence til at udføre hele sygeplejeopgaven? Kan du udføre sygeplejeopgaven selvstændigt? Hvilke overvejelser gør du dig efter dine sygeplejehandlinger? Kunne varetage uddelegerede sygeplejeopgaver Samlet vurdering af mål 2: Begynder Rutine Avanceret Hvordan kan du arbejde med sygeplejeprocessen? 6

8 Mål 3 Etik, Patientrettigheder & Patientsikkerhed. 3 Eleven kan reflektere over de etiske dilemmaer, der følger arbejdet som professionel sundhedsperson, og varetage opgaver i relation til patientrettigheder samt procedurer for patientsikkerhed herunder indberetning af utilsigtede hændelser jf. Sundhedsstyrelsens gældende vejledning. Etik: Sundhedsstyrelsens etiske retningslinjer Etisk Råd Patientrettigheder / Sikkerhed: Undersøg hvilken lovgivning der er relevant for din borger Embedslæge Samtykkeerklæring Værgemål Magtanvendelse Aktindsigt Kommunens klageråd (Hjemmehjælp) Patientklagenævn (Hjemmesygepleje) Utilsigtede hændelser Samlet vurdering af mål 3: Begynder Rutine Avanceret Beskriv et etisk dilemma du har haft med en borger. Hvordan varetages borgerens selvbestemmelsesret på praktikstedet? 7

9 Mål 4 Dokumentation. Videregive relevante informationer/isbar. Sammenhæng og helhed i borgerforløb. Grundig oplæring i kommunens dokumentationssystem. Retningslinjer for dokumentation. Gå på opdagelse i dokumentations systemet. 4 Eleven kan dokumentere og videregive relevante informationer og observationer vedrørende tildelte borgere til plejepersonale og andre faggrupper, herunder til fagpersoner i andre sektorer, og dermed medvirke til at sikre sammenhæng og helhed i borgerens forløb. Dokumentation: Reflekter over hvilke relevante informationer og observationer du vil dokumentere, hvor og til hvem Hvordan og hvornår følger du op på handleplaner og træningsplaner? Hvordan kan din dokumentation sikre kontinuitet for din borger? Udarbejd en handleplan Udarbejd en plejeplan o I dit team/gruppe: Hvad er forskellen på dit og andres kompetenceniveau? Hvilke ressourcepersoner er der i dit team? Hvem kan delegere hvilken opgave? Hvilke tværfaglige samarbejdspartnere har du? o I kommunen: Hvilke tværfaglige samarbejdspartnere har du? Hvilke ressourcepersoner er der i kommunen? Nævn de forløbsprogrammer der er i kommunen o I regionen: Hvad ved du om sundhedsaftaler mellem kommunen og Region Sjælland? Videregive relevante informationer: ISBAR Samlet vurdering af mål 4: Begynder Rutine Avanceret Udfærdige/revidere handleplan og eller plejeplan Udfærdige livshistorie Hvilke af dine borger medvirker i et forløbsprogram og er der borgere du tænker, der kunne have glæde af det? Kender du ISBAR og hvordan har du arbejdet med ISBAR? 8

10 Mål 5 Kompleksitet. 5 Eleven kan identificere komplekse problemstillinger hos patienten og reagere hensigtsmæssigt på ændringer i borgerens psykiske, fysiske eller sociale tilstand og sammenspillet mellem disse faktorer. Komplekse problemstillinger: Hvad er definitionen på komplekse problemstillinger? Kender du dit kompetenceområde inden for den delegerede opgave? Find kommunens regler for delegering/uddelegering af ydelser Hvordan siger du til og fra i forhold til en dellegeret opgave? Hvordan kan du bruge Fælles Sprog til at identificere en kompleks problemstilling? Reagerer hensigtsmæssigt på ændringer: Nævn eksempler på at observere og identificere ændringer Reagere hensigtsmæssigt på ændringer Hvornår er borgeren i stabil fase og ikke stabil? Samlet vurdering af mål 5: Begynder Rutine Avanceret Nævn et eksempel på en kompleks problemstilling du har arbejdet med, og hvordan reagerede/handlede du? 9

11 Mål 6 Fagsprog. 6 Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse med social- og sundhedsassistentens kompetenceområde. Mundtligt fagsprog: Hvornår og hvordan anvender du målrettet kommunikation? - nævn eksempler Hvad er forskel på privat og professionel kommunikation? Kan anvende relevante latinske betegnelser Skriftligt fagsprog: Hvilke regler er der for dokumentation i din kommune? Kan anvende relevante latinske betegnelser Dokumenter i omsorgssystemet Samlet vurdering af mål 6: Begynder Rutine Avanceret Viderebringe/overlevere faglige observationer, handlinger og refleksioner mundtligt og skriftligt Beskriv dine sygeplejefaglige opgaver som du udfører hos en borger med fagsprog. 10

12 Mål 7 Kommunikation. 7 Eleven kan som led i behandlingen og med udgangspunkt i borgerens behov anvende relevant kommunikationsform herunder lytte, anerkende, støtte, vejlede og følge op. Kommunikationsform: Verbal og nonverbal kommunikation Anerkendende kommunikation Aktiv lytning Vejledning Evaluering af egen kommunikation Dokumentere og evaluere samtale med borger Kommunikationsovervejelser: Nævn eksempler på holdninger/fordomme inden den planlagte kommunikation Er borgeren motiveret til at modtage behandlingen, hvad gør du, hvis han ikke er det? Hvordan kan du udvise empati og nærvær? Virkede min kommunikation - hvad kunne have været anderledes? Samlet vurdering af mål 7: Begynder Rutine Avanceret Læse relevante kommunikationsteorier. Reflekter over en kommunikation du har haft med en borger og pårørende. Hvad er empati for dig? 11

13 Mål 8 Sundhedsfaglige ydelser. 8 Eleven kan indlede og afslutte en sundhedsfaglig ydelse til en borger herunder gennemføre samtaler i relation til modtagelse, udskrivning og hjemkomst. Indled og afslut en sundhedsfaglig ydelse: Kendskab til BUM modellen Kendskab til kontaktpersonsystemet Hvilken ydelse er borgeren visiteret til? Find ydelsen i ydelseskataloget Er ydelsen inden for dit kompetenceområde? Find procedurerne i din kommune evt. Praktiske Procedure, Sygeplejen (PPS eller tilsvarende) Nævn et eksempel på et sammenhængende patientforløb, du har haft ansvaret for Ansvarlig for at afslutte en sundhedsfaglig ydelse Huskeliste ved indlæggelse/modtagelse Samtaler: Med borger i forbindelse med modtagelse/indlæggelse Med pårørende i forbindelse med modtagelse/indlæggelse Med samarbejdspartnere i forbindelse med modtagelse/indlæggelse Samlet vurdering af mål 8: Begynder Rutine Avanceret Reflekter over en samtale du har haft med en borger, hvor du har startet/afsluttet ny ydelse. 12

14 Mål 9 Rehabilitering & mestringsevne. Sundhedsfremme & forebyggelse. Livsstil & livskvalitet. Sygeplejeproces Sundhedspædagogik Refleksion Visitation /dataindsamling 9 Eleven kan arbejde rehabiliterende, sundhedsfremmende og forebyggende ud fra refleksioner over patientens autonomi og mestringsstrategier samt vejlede borgeren i sundhedsfaglige spørgsmål, der understøtter egenomsorgsevnen, livsstil og livskvalitet. Rehabilitering og mestringsevne: Hvad er forskellen på forebyggelse og rehabilitering? Hverdagsrehabilitering/aktiv hverdag Hvilke mestringskategorier er der? Affollter, Bobath, Coombs (ABC-konceptet, genoptrænings og behandlingskoncepter) Egenomsorg Vejlede borgere/pårørende i at varetage sygeplejeopgaver f.eks. øjendryp, engangskateter, injektion, sårpleje, medicindosering og inhalationer. Sundhedsfremme og forebyggelse: Hvad er sundhed for borgeren og for dig? Motivation KRAM Vaccinationer og screening (eks. mammografi/ernæringsscreening) Forebygge genindlæggelser Forebyggelse af komplikationer f.eks. andenvægt/overvægt, kakeksi, immobilitet, decubitus, adipositas, infektioner og depression Livsstil og livskvalitet: Hvad er livskvalitet for borger? Livshistorie Forandringshjul Samlet vurdering af mål 9: Begynder Rutine Avanceret 13 Beskriv din borgers mestrings- og egenomsorgsevne. Foreslå et sundhedsfremmende tiltag ud fra ovenstående. Hvilke teoretikere taler om livskvalitet? Hvad vil du gøre, hvis borgeren siger fra?

15 Mål 10 Genoptræningsforløb. Vejledning fra fagpersoner. 10 Eleven kan indgå aktivt i borgerens genoptræningsforløb efter vejledning fra relevante fagpersoner. Genoptræningsforløb: Hvad er en træningsplan? Hvem udarbejder den? Hvem støtter borgeren i at udføre den? Sygehus genoptræningsplan Kommunal træningsplan (terapeut) Åbent træningscenter (kan klare sig selv) Hvordan kan jeg som SSA støtte genoptræningen? Lovgivning - Sundhedsloven Vejledning fra fagpersoner: Oplæring Tværfaglighed Tværsektorielt Samlet vurdering af mål 10: Begynder Rutine Avanceret Udøv genoptræning med borger, efter træningsplan i samarbejde med fagpersoner. 14

16 Mål 11 Motivere til aktivitet. Vejlede og informere om Relevante tilbud. 11 Eleven kan aktivt indgå i og motivere borgere til at deltage i aktiviteter ud fra relevante tilgange, som fx recovery eller rehabilitering, samt vejlede og informere om relevante tilbud inden for rehabilitering, sygepleje og service- og botilbud. Motivere til aktiviteter: Aktivitetsanalyse Kendskab til tilbud for borgere med psykiske, fysiske og socialt betingede symptomer Vejlede og informere om relevante tilbud: Afdække tilbud i kommunen i forhold til rehabilitering, sygepleje, service og botilbud Hvilke tilbud kræver visitation? Forløbsprogrammer f.eks. KOL, diabetes, hjertekarsygdomme Samarbejde med frivillige og pårørende Lovgivning (sundheds- og serviceloven) Kend de private udbydere i kommunen Samlet vurdering af mål 11: Begynder Rutine Avanceret Beskriv, planlæg og igangsæt mulige servicetilbud til en af dine borgere, og begrund hvordan det vil gavne borgeren 15

17 Mål 12 Ophælde og uddele medicin. Observere virkning/bivirkning. Informere om medicinen. Dokumentere. 12 Eleven kan efter praktikstedets retningslinjer og efter delegation (selvstændigt) ophælde og uddele medicinen samt observere bivirkning/ bivirkninger, informere om medicinen, dokumentere og medvirke til, at borgere samarbejder omkring medicinindtag. Ophældning og uddele medicin: Sundhedsstyrelsens retningslinjer for medicin udlevering Indgiftsformer og dispensering herunder PN medicin Kend Kommunens procedure for medicinhåndtering Medicinskema, indikation, revidering og ajourføring Kan grundlæggende medicinudregning Procedure ved anafylaktisk chok CAVE Indhente viden om og observere virkning/bivirkning: Læse indlægssedlerne i medicinæsken Det kliniske blik Informere om medicin: Informationer af borger (samarbejde med pårørende) om virkning/bivirking Tilskudsordninger Vejlede om forholdsregler ved indtagelse Opbevaring og bortskaffelse Dokumentere: Dokumentation for udlevering, ophældning, og bestilling Evaluering af virkning Indberetning af bivirkninger til Samlet vurdering af mål 12: Begynder Rutine Avanceret Beskriv hygiejne ved medicinhåndtering eksempelvis ved cytostatika Lav en APV ved medicinophældning Grundlæggende medicinudregning Reflekterer over og administrer medicin efter forskellige indgiftsformer, injektion, plastre, inhalationer, suppositorier osv. 16

18 Mål 13 Hygiejne, Principper, Procedurer & Vejledning. 13 Eleven kan anvende generelle principper for hygiejne herunder særlige regimer og teknikker, fx steril teknik i forbindelse med sårpleje og kateteranlæggelse, samt vejlede patienter, pårørende og kolleger herom. Principper for hygiejne: Forklare forskel på ren og steril teknik. I hvilke situationer bruger du dem? Brug af værnemidler Arbejdsbeklædning smittebryder eller smittespreder? Smittespredning og afbrydelse af smitteveje. Retningslinjer & procedurer: Procedurer for multiresistente bakterier, f.eks.: o Clostridium o MRSA o ESBL Procedurer for Fnat, HIV, Hepatitis. Procedure for hygiejniske principper f.eks.: o RIK (ren intermitterende kateterisation) o SIK (steril intermitterende kateterisation) o Sårpleje, personlig pleje mm. Vejledning: Vejledning af borgere, pårørende og kollegaer i afbrydelse af smitteveje. Hvilke muligheder hvilke overvejelser? Søg viden: Statens seruminstitut Hygiejne sygeplejerske Samlet vurdering af mål 13: Begynder Rutine Avanceret Undervis en elev i udvalgte hygiejniske procedurer. Vær opsøgende omkring mulighed for at anlægge katheter og udøve sårpleje. 17

19 Mål 14 Fysisk/Psykisk arbejdsmiljø. 14 Eleven kan forholde sig kritisk til egne og andres arbejdsstillinger og arbejdsstedets indretning i forhold til forebyggelse af arbejdsskader og voldsomme episoder samt kan følge gældende ergonomiske principper og sikkerhedsforanstaltninger både i forhold til patienterne og sig selv. Lovgivning og politikker: Stresspolitik Alkoholpolitik Voldspolitik Arbejdsmiljølovgivningen AMIR (Arbejdsmiljørepræsentant) TR (Tillidsrepræsentant) Med-struktur Fysisk og psykisk arbejdsmiljø: APV Ergonomi Forflytningsteknik Hjælpemidler Konflikthåndtering Nænsom nødværge Arbejdskultur Supervision/vejledning Hvis uheldet er ude: Beredskabsplan Brandinstruks Procedure ved arbejdsskade Indberetning om nærvedshændelser Samlet vurdering af mål 14: Begynder Rutine Avanceret Hvor vil du henvende dig, hvis du oplever at borgerens hjem ikke er indrettet efter gældende ergonomiske principper? Hvordan vil du gribe det an, hvis du oplever et dårligt psykisk arbejdsmiljø? Hvordan kan du bidrage til et godt arbejdsmiljø fysisk/psykisk? 18

20 Mål 15 Arbejdsprocesser. 15 Eleven kan tilrettelægge og følge op på både egen og andres arbejdsprocesser i forhold til såvel administrative som sygeplejefaglige opgaver omkring den enkelte borger. Tilrettelæggelse: Vurdere egen kompetence Drøfte sygeplejefaglig opgave Hvilke ressourcer er der til stede for at løse opgaven? Udviser initiativ og loyalitet Kvalitetsstandarder Dialog med samarbejdspartnere Indsamle data i omsorgssystemet hos borgeren og personalet Følge op: Selvevaluering i samspil med andre Tid og dato Følge op og skabe overblik Rollemodel Medvirke til at sikre faglig kvalitet i plejen Supervision og vejledning Ledelsesformer Samarbejdsformer Være innovativ (sætte i gang) Nye idéer til praksis? Samlet vurdering af mål 15: Begynder Rutine Avanceret En dag med en planlægger. Introduktion af ny elev. Hvordan arbejder du for at højne kvaliteten i plejen? 19

21 Mål 16 Identifikation, Anvendelse/vejledning, Søg viden. 16 Eleven kan identificere behov for velfærdsteknologiske hjælpemidler i borgerens hjem herunder anvende og vejlede i brugen samt tage højde for eventuelle dilemmaer forbundet hermed. Plads til noter Identifikation: Observere behovet Være opsøgende/hvad findes Anvendelse/vejledning: Telemedicin Etiske dilemmaer i forhold til borgere og ressourcer Læse instruktioner forklarer og anvende Søg viden: Hjælpemiddelbasen.dk Patientforeninger Seniorshoppen Samlet vurdering af mål 16: Begynder Rutine Avanceret Diskuter etiske dilemmaer i forbindelser med overvejelser om velfærdsteknologiske hjælpemidler (spiserobot, falsk kat). 20

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato :

Erhvervsfaglige kompetencer i social- og sundhedsassistentuddannelsen, trin 2 inkl. status omkring målopfyldelse. Midtvejsevaluering, dato : Navn: Praktiksted: Periode: Vejleder: Praktik 1 Praktik 2 Praktik 3 6. Eleven kan anvende et mundtligt og skriftligt fagsprog, som er i overensstemmelse social- og sundhedsassistentens kompetenceområde.

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring for SSA Elev navn: midtvejsevaluering slutevaluering Fødselsdato: Hold: SSA Praktik 3: d. Praktik 4: d. Praktik 5: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udarbejdet for at understøtte evalueringen. De

Læs mere

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent

Praktikerklæring. for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæring for trin 2 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedsassistent Praktikerklæringen udstedes til eleven og til skolen. Gemmes evt. i Elevplan. Praktikområde (sæt kryds) Somatisk

Læs mere

Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik

Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik Kompetencekort primærpraktik Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever i primærpraktik Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Praktik uge

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2.

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2. Praktikøvelser fra Koordinering, kvalitetssikring og dokumentation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Særlig version til SSA1408-optaget Tillæg vedr. overgangssamtaler og læringspraktik kommer efterfølgende Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus.

Bedre indblik og forståelse for arbejdsfordelingen i personalegruppen på Fabianhus. Faglige mål for social og sundhedsassistent elever. Indhold Læringsmetode Læringsudbytte Evalueringsmetode Mål 1 : Kompetencer og lovgivning. Eleven skal arbejde inden for sit kompetence område i overensstemmelse

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Kommunal praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale - TRIN 2/PRAKTIK 3 Dok. 149704-15 - Nov. 2015 1 af 20 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed

Læs mere

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2

Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 Praktikøvelser fra Sundhedspædagogik og kommunikation 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Alle sidehenvisninger refererer til den trykte bog. Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter

Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter Elevmateriale Trin 2: Social Og Sundhedsassistenter SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Februar 2016 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende

Læs mere

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal

SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal SSA Elevmateriale trin 2 3. praktik kommunal April 2014 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

NB. Spørgsmål 1-8 skal besvares. Praktikvirksomhedens navn og adresse: Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedsassistentuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune

SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune SSA Elevmateriale Trin 2 Kommunal praktik Billund Kommune April 2015 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

1. Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden for social service, sundhed og psykiatri og ud fra arbejdspladsens værdier. Kende til værdigrundlag for

Læs mere

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev.

Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal du bruge i din praktik. Det vedlagte materiale

Læs mere

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient

Læringsark O4. 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Læringsark O4 1. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation eller ud fra en kendt problemstilling eller kan

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 03.01.14 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1

SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 16.02.15 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede

Læs mere

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune.

Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. Social- og sundhedsassistentelever - praktikperiode 3 kommunal praktik - Fanø Kommune. SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 3 - Kommunal praktik Gældende fra 04.02.16 1 Dok. 2016-26831 Velkommen i praktik

Læs mere

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune

Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Praktik 2 Socialpsykiatri i Varde Kommune Godkendt 27/11 2013 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale.

Læs mere

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever

Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever Elevmateriale Social psykiatri praktik Social- og sundhedsassistentelever SSA Elevmateriale PRAKTIKPERIODE 2 Social Psykiatri praktik- Godkendt 04.02.16 Side 1 af 22 Velkommen i praktik som social- og

Læs mere

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4

Indholdsfortegnelse 1-2 CBH s profil: Målgruppe 3 CBH s hovedopgaver: 3 Principper for arbejdet 3. CBH s værdigrundlag: Værdigrundlag 4 Uddannelsesplan for Social- og Sundhedsassistentelever i psykiatrisk praktik ved Sociale forhold og beskæftigelse, Socialpsykiatri og udsatte voksne, Center for bostøtte i eget hjem (CBH), Aarhus Kommune.

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen

Forklar betydningen. Kliniske sygeplejehandlinger. Sygeplejeprocessen Mål 1 Eleven kan gennemføre og reflektere over kliniske sygeplejehandlinger, herunder selvstændigt anvende sygeplejeprocessen til at indsamle data, identificere, analysere, planlægge, udføre og evaluere

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA

Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Elevens navn: Lokalt bilag til praktikerklæring, SSA Midtmidtvejsevaluering (Praktik 1a) Midtvejsevaluering Slutevaluering (Ikke i praktik1a) Dato: Dato: Dato: Fødselsdato: Hold: SSA Praktik: Praktikstedets/afdelingens

Læs mere

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune

Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune Praktik 3 Kommunal praktik i Varde Kommune 1 Velkommen i praktik som social- og sundhedsassistentelev. Hermed modtager du supplerende materiale, til det tidligere udleverede elevmateriale. Materialet skal

Læs mere

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen

Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overvejelser om skolepraktik på social- og sundhedsuddannelsen Overordnet konklusion Ud fra vores første spæde research, mener vi, at praktikmålene godt kan nås i skolepraktik. Det er dog en forudsætning,

Læs mere

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2

KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 KONKRETISERING AF PRAKTIKMÅLENE FOR SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENT ELEVER, TRIN 2 Læsevejledning Dokumentet skal læses indenfor en ramme af social- og sundhedsassistentens arbejdsområde, der dækker grundlæggende

Læs mere

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

Læringsark O4. 3. Praktik: Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Læringsark O4 3. Praktik: Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Avanceret niveau Eleven kan vurdere et problem, kan planlægge, løse og gennemføre en opgave eller

Læs mere

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1

Social- og sundhedsassistentuddannelsen Læringsaktiviteter tema 1: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering læringsark 1 1. praktikperiode Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre en aktivitet i en kendt situation

Læs mere

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Praktikmål. Afdelings-specifikke læringsmuligheder Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin social -og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 0-7-0 side 8) og med udgangspunkt i kompetencemål

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering. Grindsted. SAMBO Regions patientvejleder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Bilag - Praktikmål trin 1

Bilag - Praktikmål trin 1 Bilag - Praktikmål trin 1 Vejledning vedr. praktikmål Overordnet set, er alle praktikmål i spil i de tre praktikperioder. I forbindelse med bedømmelsen, anvendes taksonomi fra hhv. karakterskala og præstationsstandarder.

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange

Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Skema: Vejledende standpunkt i praktik ved interne overgange Sæt kryds: o 1. praktik efter delpraktik A o 2. praktik mellem praktiksteder i psykiatrien o 3. praktik mellem somatik og primær (primær og

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsassistentuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

SYGEPLEJE BRAINSTORM

SYGEPLEJE BRAINSTORM SYGEPLEJE BRAINSTORM Hvad er der brug for, at de nye social- og sundhedsassistenter bliver dygtigere til, når: 1. Der lægges mere vægt på en metodisk tilgang til sygeplejen? 2. De skal indgå i mere komplekse

Læs mere

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen

Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Praktik 3 - Det sammenhængende sundhedsvæsen Målopfyldelse og afvikling i 3. praktik 3. praktik - Det sammenhængende sundhedsvæsen er en 40 ugers praktik, hvoraf de 12 uger er placeret i sygehusregi. De

Læs mere

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse:

Praktik 2. Midtvejsevaluering: Standpunktsbedømmelse: Begynde at opnå Arbejde videre med at opnå Opnået Trin 1 - Praktik mål, erhvervsfaglige kompetencer samt status for målopfyldelse. Elevnavn: Praktiksted: Praktikperiode: Vejleder: Praktikmål Erhvervsfaglig

Læs mere

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri

Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Kompetencekort praktik 4 Psykiatri Til opnåelse af erhvervsfaglige kompetencer for social- og sundhedsassistentelever Navn: Et lærings- og evalueringsredskab i praktikuddannelsen Uge Forventede samtaler:

Læs mere

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN

SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN SOCIAL OG SUNDHEDSASSISTENT UDDANNELSEN Praktikmål med tiltag og tegn efter uddannelsesordning a 2013 Mål1: Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse med relevante love inden

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH

Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013. Indhold i Praktikperiode 1A og 1B. Afdeling J1, OUH Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Indhold i Praktikperiode 1A og 1B Afdeling J1, OUH Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B

Social og sundhedsassistentuddannelsen. Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i Praktikperiode 2A og 2B Lungemedicinsk afdeling J 1 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på 17 uger (incl. ferie) skal du nå praktik målene

Læs mere

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn

Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Læringsark 2 - praktik 3 for social- og sundhedsassistentselever på Fyn Tema 3 Det tværprofessionelle og tværsektorielle samarbejde i sammenhængende borger/patientforløb Fokusområde 2 i læringsaktiviteterne:

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-8 Tiltag ved behov

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d.

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen. Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn:

Læs mere

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Ortopædkirurgisk afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive hofte- og knæ patienter Akutte patienter Amputationer Sår Fod- og håndkirugi Traumepatienter

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedsuddannelsen trin 1 Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Afsnit for Rygmarvsskade arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af rygmarvsskade patienter, para og tetraplegiker efter : Traumer Infektioner Medfødt

Læs mere

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering

Sygehus, opgaver/handlinger, eksempler. Sundhedslov: Visitering Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Kompetencekort Studerende

Kompetencekort Studerende Kompetencekort Studerende Modul 6 Et lærings- og evalueringsredskab i Klinikken Uge 1 Uge samtaler Forventningssamtale Planlagt dato Udført/ aflyst Dato for afleverede refleksioner Uge 2 Intro til refleksion

Læs mere

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag

Praktikøvelser. ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter. Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2. Gads Forlag Praktikøvelser Psykiatrisk sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Psykiatrisk_Praktikøvelser.indd 444 04/04/13 15.42 Praktikmål 1 Eleven kan arbejde

Læs mere

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSA- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Portfolie og logbog side 5 Kontaktinformationer side 6-9 Tiltag ved behov

Læs mere

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013

Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen. Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Den røde tråd større sammenhæng i uddannelsen Social- og sundhedshjælperuddannelsen Januar 2013 Indhold Kontaktinformationer side 2 Oversigt over samtaler i uddannelsesforløbet side 3-5 Kompetencehjul

Læs mere

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen

Lokalt bilag til praktikerklæring Social og sundhedshjælperuddannelsen Elev navn: Midtvejsevaluering Slutevaluering d. d. Cpr : Hold : SSH Praktik 1B: d. Praktik 2: d. Praktikstedets/afdelingens navn: Disse ark er udfyldes af praktikvejleder hver gang eleven midtvejs- og

Læs mere

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner

1. Praktik: Tema: Kompetenceområde: Præstationsstandard: Praktikmål Fokus og emner 1. Praktik: Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Aktivitet i hverdagsliv og rehabilitering Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Center for planlagt kirurgi. Ortopædkirurgisk afsnit. Regionshospitalet Silkeborg På Ortopædkirurgisk afsnit K og hotel arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Elektive

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 2 Socialpsykiatri, demens, specialenheder Borgere og patienter med psykiatriske lidelser, herunder demens Praktikstederne i praktik 2 er i psykiatrien Faglig kompetence Elevens data:

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurocenter Sengeafsnit 14 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Fokus på at

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre

Læs mere

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1

Idé-katalog. Læringstemaer Praktik 1. Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Idé-katalog Læringstemaer Praktik 1 Formål: At skabe et struktureret praktikforløb for elever og vejledere Formål: At sikre progression i elevens læring i praktik 1 Læringstema 1: Kommunikation med borgeren

Læs mere

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper.

Godskrivning af 1. og 2. praktikperiode i uddannelsen til Social og sundhedshjælper. Inspiration til metoder til afklaring af kompetencer med henblik på godskrivning, som kan benyttes af den uddannelsesansvarlige/praktikansvarlige på ansøgerens nuværende eller tidligere arbejdsplads. Gennemgang,

Læs mere

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling

Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling Social og sundhedsassistentuddannelsen Indhold i 3. Praktikperiode Afdeling J1 Social og sundhedsassistentuddannelsen 2013 Praktikperiodens indhold I løbet af din praktikperiode på ca. 13 uger (incl. ferie)

Læs mere

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens

Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Uddannelsesbog til SSH- uddannelsen SOSU-Fredericia-Vejle-Horsens Skole Skole Praktik Indholdsfortegnelse: Brug af bogen side 4 Kontaktinformationer side 5-7 Tiltag ved behov for særlig indsats side 8

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Neurorehabilitering, Afsnit 12 og 13 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Rehabilitering af senhjerneskade/ erhvervet hjerneskade efter: Hæmoragia Infarkt Traumer

Læs mere

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper

Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring i elevens første praktikperiode for trin 1 i social- og sundhedsuddannelsen, social- og sundhedshjælper Vejledende praktikerklæring udstedet af praktikvejlederen og den praktikansvarlige

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Fredag, mandag eller tirsdag d. 14., 17. eller 18. august 2015 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter Midt

Læs mere

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15

SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 SSA Vejledermateriale Trin 2 - Kommunal praktik Godkendt 04.02.15 1 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne. Beskrivelse af det gode praktikforløb 3 Erhvervsfaglig kompetence 4 Pejlemærker og eks. på anvendelse

Læs mere

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb

3. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb 3. praktik Tema: Social- og sundhedsassistentens professionelle arbejde med sammenhængende borger- og patientforløb Kompetenceområde: Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse Præstationsstandard: Avanceret

Læs mere

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017

Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Ny Social- og sundhedshjælperuddannelse Start januar 2017 Struktur af uddannelsen Strukturen som vi kender den i dag, bibeholdes: 1 uge skole 13 uger praktik 15 uger skole 26 uger praktik 1 uge skole Påbygning

Læs mere

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever

Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever Ansøgningsskema Ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever For udfyldelse af skemaet se Vejledning til ansøgning om godkendelse som praktiksted for social- og sundhedshjælperelever.

Læs mere

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen

Fagligt udvalgt for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen Udstedelsesdato: 2. oktober 2012 Uddannelsesordningen er udstedt af det faglige udvalg for den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 816 af

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Karkirurgisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Karkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Karkirurgiske patienter med lidelser i arterier og vener:

Læs mere

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold

Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier trin 2 Indhold Bedømmelseskriterier for farmakologi og medicinhåndtering (avanceret niveau)... 2 Bedømmelseskriterier for forebyggelse og rehabilitering (avanceret niveau)... Bedømmelseskriterier

Læs mere

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1

SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 SOSU-ASSISTENT PRAKTIK 1, DEL 1 Sygepleje, sundhedsfremme og forebyggelse i det nære sundhedsvæsen Praktikstederne i praktik 1 del 1 og 2 er både på plejecentre og i hjemmeplejen Faglig kompetence Elevens

Læs mere

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Klinisk sygepleje. Relationsskabelse, kommunikation og dokumentation. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Arbejde med mål i praktikken Praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og det hele menneske Klinisk sygepleje Mål 4 Mål 5 Mål 6 Mål 7 Mål 8 Mål 9 Relationsskabelse,

Læs mere

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2

Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 Praktikøvelser fra Somatisk Sygdomslære og farmakologi 2 ud fra praktikmål for social- og sundhedsassistenter Gads Forlag Praktikmål 1 Eleven kan arbejde inden for sit kompetenceområde i overensstemmelse

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit Regionshospitalet Viborg På Mave- og Tarmkirurgisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier, dvs. patienter med: Ulcus/Ventrikel

Læs mere

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet.

værdigrundlaget ses i de opgaver, på arbejdet. Mine mål med tema 1: Social- og sundhedshjælperenss rolle og arbejdsområde 1. praktikperiode Fokusområde Hvad har jeg nået Egne noter Introduktion har vist min uddannelsesplan til min leder / praktikvejleder

Læs mere

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen

Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskema til praktikerklæring, social- og sundhedshjælperuddannelsen Hjælpeskemaet udfyldes med elevens personlige oplysninger. Praktikstedet markerer i skemaet, hvilket niveau (begynder, rutineret,

Læs mere

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder

Sygepleje. Rehabilitering og det hele menneske. Koordinering og samarbejde. Kritiske og udviklende færdigheder Vejledning til arbejdet med mål i praktikken Det faglige udvalgs (PASS) forslag til et samlet overblik over praktikmålenes rækkefølge og mulige gruppering: Sygepleje Mål 1 Mål 2 Mål 3 Rehabilitering og

Læs mere

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet.

Bilag. Vejledning til udfyldelse af oplysningsskemaet. Oplysningsskema - foreløbig til brug for godkendelse og registrering af praktiksteder ikke omfattet af koncerngodkendelser inden for social- og sundhedshjælperuddannelsen Bilag. Vejledning til udfyldelse

Læs mere

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

1. praktik. Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 1. praktik Tema: Social og sundhedsassistentens professionelle møde med borger og patient Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Begynderniveau Eleven kan løse en opgave og udføre

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Akutafsnit 2, Regionshospitalet Viborg På Akutafsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Akutafsnit 2 modtager akutte patienter til udredning, pleje og behandling.

Læs mere

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje

2. praktik. Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde. Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje 2. praktik Tema: Social- og sundhedsassistenten og det professionelle samarbejde Kompetenceområde: Omsorg, pleje og sygepleje Præstationsstandard: Rutineret niveau Eleven kan planlægge og gennemføre en

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicisnk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 2 er specialerne gastroenterologi( lever og mavetarm), endokrinologi

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Diagnostisk Center, Medicinsk Afsnit 1 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: På Medicinsk Afsnit 1 er vores specialer hjerte-/lungesygepatienter i både den akutte

Læs mere

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen

Uddannelsesordning for Social- og sundhedsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for sundhedsuddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for Den pædagogiske assistentuddannelse og social- og sundhedsuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2

Praktikkatalog. Social- og sundhedshjælperuddannelsen. Temadage i praktik 1 & 2 Praktikkatalog Social- og sundhedshjælperuddannelsen Temadage i praktik 1 & 2 Formål: Dagene bidrager til at eleverne udvikler sig fagligt og personligt i løbet af praktikperioderne Temadag 1: Mødet med

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt På Medicinsk Afsnit 2 arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Kol Astma C.pulm Udredning for c.pulm Pneumothorax Pleuradræn Tuberkulose Pneumoni Empyem Emfysem Speciale

Læs mere

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15.

Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. Læringsforløb for social- og sundhedsassistentelever i Læringscenter Midt Dag 1 Tirsdag, onsdag eller torsdag d. 13., 14. eller 15. december 2016 Formål og forberedelse Læringsforløbet i Læringscenter

Læs mere

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt

Særlige fokusområder i somatisk praktik på Hospitalsenhed Midt Neurologi, Neurologisk Afsnit, Regionshospitalet Viborg På Neurologisk Afsnit arbejder eleven med praktikmålene i forhold til afsnittets patientkategorier: Apopleksi, centrale blødninger ALM neurologi,

Læs mere

Afdelings-specifikke læringsmuligheder

Afdelings-specifikke læringsmuligheder Praktikmål Forslag til læringsmuligheder i forhold til praktikmål Trin 2 social-og sundhedsassistent ( Udkast til uddannelsesordning for social- og sundhedsuddannelsen 30-7-2012 side 8) og med udgangspunkt

Læs mere

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik

Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik 0 Indhold: Trin 2 til praktikvejlederne i 3. praktik Beskrivelse af det gode praktikforløb 2 Erhvervsfaglig kompetence 3 Pejlemærker og eks. på anvendelse 3 Faglige standarder Modtagelse af elever Forventningssamtaler

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring

Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring Oktober 2018 Vurdering af eleven Her kan du finde inspiration til at udfylde vurderingsskema og praktikerklæring 2 Indhold Introduktion... 3 Konkret eksempel på en faglig vurdering... 4 Kompetenceniveauer

Læs mere