Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009"

Transkript

1 Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009 I foråret 2009 undersøgte jeg på vegne af DN Køge vandhuller for paddeforekomster på Svenstrup Gods arealer. Ét væsentligt mål var for mig at kortlægge forekomsten af springfrø, som i dette område lever nær sin samlede nordgrænse. Jeg har en solid viden om dens udbredelse i skovene nær Køge (især den gamle Køge Kommune), så jeg var specielt interesseret i at få indblik i dens forekomster i den tidligere Skovbo Kommune. Da arten er truet, er den og dens leve- og ynglesteder stærkt beskyttede (via Habitatdirektivets bilag IV), men flere andre padder har samme beskyttelse. Svenstrup Gods ved Claus Løvendahl ønskede undersøgelsen afsluttet inden 1. maj. Jeg afgrænsede det geografiske område til skov- og markarealerne syd for Borupvej og nordvest for jernbanen mellem Roskilde og Ringsted. Godset havde på deres kortmateriale markeret en række skov- og markvandhuller, som jeg undersøgte. Derudover bemærkede jeg enkelte andre vandhuller, som jeg også undersøgte. Hvert vandhul blev undersøgt én gang, idet jeg ketsjede med net i vandet og i øvrigt holdt øje med padder i vand og på land. Men stærk tilgroning af krat og buskads vanskeliggjorde eller endog umuliggjorde ofte ketjsning i vandet, ligesom det kunne være meget svært at gå ned til vandkanten. Fig. 1. Han af stor vandsalamander, der blev fanget i vandhul 2 om natten den 16. juni. Den måler i voksen stand op til 16 cm og er på oversiden sortbrun med små lyse vorter. Hos hannen er ryg- og halefinne adskilt af et indhak lige over kloakåbningen, hvorimod ryg- og halefinne går ud i ét hos hannen af lille vandsalamander.

2 2 Desuden registrerede jeg frø- og tudseæg. Specielt for springfrø er optælling af ægklumper en sikker metode, idet én ægklump svarer til én hun. Ægklumper af den art har en diameter på ca cm og flyder på dette sene tidspunkt i vandoverfladen (fig. 8). Der blev brugt ca. ½ time ved hvert vandhul. Vandhullerne blev undersøgt over to dage: Den 14. april (de østligt beliggende vandhuller, sydøst for godset) og den 17. april (de vestlige vandhuller, sydvest for godset). Desuden undersøgte jeg ét af vandhullerne (nr. 2) en ekstra gang om natten den 16. juni mhp. at finde stor vandsalamander, der er overvejende nataktiv. Jeg har selv foretaget nummerering af de enkelte vandhuller, hvilket i grove træk følger kronologien i min undersøgelse. Det betyder, at der er en opdeling i øst og vest, hvor de østlige har fået de laveste numre og de vestlige de højeste numre. I artslisterne for de enkelte vandhuller er de strengt beskyttede paddearter under Habitatdirektivets bilag IV (artsbeskyttelse såvel som habitatbeskyttelse) skrevet med røde typer. I nogle tilfælde giver jeg anbefalinger om fremtidig pleje af vandhullerne mhp. at sikre padder og generelt høj mangfoldighed af dyr og planter. Fig. 2. Han af lille vandsalamander og en rudskalle fra vandhul 5 på græsplænen ved godset. De mange fisk forringer vandhullets værdi markant, og de bør fjernes ved en fuldstændig tømning af vandhullet.

3 3 Øst, undersøgt 14. april 2009 Vandhul 1. Markvandhul (nr. 187a) lige syd for Borupvej. Kun få steder var det muligt at trænge gennem krattet ned til vandkanten, og det var stort set umuligt at ketsje. 1 musvåge blev observeret. Et vandhul med ringe biologisk værdi. Ingen Fig. 3. Et kuriosum i vandhul 7 var en voksen hun af rødøret terrapin svømmende i vandoverfladen! Den stammer fra USA og er blevet udsat. Vandhul 2. Lysåbent markvandhul ( Mark 6 ) lige syd for Borupvej. I juni fik jeg oplyst, at der skulle leve stor vandsalamander i dette vandhul. Pga. artens nataktivitet besøgte jeg vandhullet igen om natten den 16. juni (kl ), hvor det lykkedes mig at finde én stor vandsalamander (de fleste havde nok forladt vandhullet efter ynglesæsonen). Se fig. 1. Stor vandsalamander: 1 han (16. juni) Springfrø: 1 ægklump (14. april) Skrubtudse: 2 kvækkende hanner (14. april)

4 4 Vandhul 3. Markvandhul (nr. 186a) lige syd for Borupvej. De fleste steder var det umuligt at trænge gennem krattet ned til vandkanten, og det var stort set umuligt at ketsje. Desuden hørte jeg kvækkende grønne frøer om natten den 16. juni, da jeg befandt mig ved vandhul 2, og de befandt sig med stor sandsynlighed i vandhul 3. Stor vandsalamander: 1 han set svømmende (14. april) Grøn frø: Mindst 3 kvækkende hanner (16. juni) Anbefaling: Fjernelse af størstedelen af krattet omkring vandhullet ville være gavnlig. Bestanden af stor vandsalamander i vandhullet er sandsynligvis lille og sårbar. Fig. 4. Det relativt nyetablerede vandhul 8, fotograferet fra jordhøjen. Fire arter af padder blev registreret ved besøget. Vandhul 4. Vandhul (nr. 704) mellem dyrket mark (Iskældermarken) og godset.

5 5 Ingen 1 rødmus blev fundet under affald. Fig. 5. En skrubtudse fra vandhul 8. Bemærk de lysende orangebrune øjne og de store giftkirtler bag øjnene. Den er en meget vortet padde, der er vidt udbredt i Danmark og stiller begrænsede krav til sine ynglevandhuller. Vandhul 5. Vandhul (nr. 190a) i Fårefolden. Et lysåbent vandhul beliggende på græsplænen ved godset. Lille vandsalamander: 5 hanner Skrubtudse: Ægstrenge, sandsynligvis fra 1 par Store mængder yngel af rudskalle (fig. 2). Anbefaling: De mange fisk forringer vandhullet og hele dets fauna og flora markant. Derfor ville det være nyttigt, hvis vandhullet kunne tømmes og tørlægges helt om efteråret, hvor langt de fleste padder har forladt vandhullet, så fiskene kunne fjernes. Sådan en indsats ville dog kræve en total tørlægning, således at der ikke vil være mudder med nogle få overlevende fisk. Hvis blot ét par fisk

6 6 skulle overleve oprensningen, vil indsatsen sandsynligvis være spildt, idet fiskebestanden hurtigt vil kunne opformeres igen. Vandhullet er dybt. Vandhul 6. Iskælderen (nr. 213a), markvandhul på Iskældermarken. Et sværttilgængeligt og meget tilgroet vandhul i en vildtremise. Det har ringe biologisk værdi. Ingen Fig. 6. En springfrø fra vandhul 8. Den er meget langbenet og har sarte brune farver, ofte i rødlige nuancer. Den er knyttet til løvskov og har en lille udbredelse herhjemme. Køge Kommune befinder sig tæt på artens naturlige nordgrænse. Vandhul 7. Kimmerslevhullet (nr. 212a), markvandhul på Kimmerslevmarken.

7 7 Skrubtudse: 1 han Desuden observerede og fotograferede jeg én skildpadde, nemlig en hun af rødøret terrapin, der naturligt lever i USA! Der udsættes en del fangenskabsdyr i naturen. Én eller nogle få skildpadder vil næppe gøre nogen skade. Arten kan ikke yngle i Danmark, og der er stor vinterdødelighed. Se fig. 3. Vandhul 8. Stort skovvandhul (nr. 250) på Svanesletten. Det virker nygravet, ikke mindst da der ligger en stor bunke jord (en høj) ved siden af, hvilket tilfører levestedet god struktur og variation. Et positivt initiativ. Se fig. 4. Lille vandsalamander: 15 voksne individer Butsnudet frø: 1 ægmasse Springfrø: 2 voksne hanner + 1 død hun + 16 ægklumper Skrubtudse: 7 voksne individer + 1 ægstreng Fig. 7. Vandhul 9 er et godt lille skovvandhul.

8 8 Fig. 8. Ægklumper af springfrø i vandhul 10. Der er én ægklump i forgrunden og to i baggrunden. Springfrøens ægklumper er cm i diameter og afsættes spredt i vandhullet. De lægges under vand og hæftes til strå og kviste, men efter få uger kommer de op i vandoverfladen, som det ses på billedet. Her er de lette at observere og tælle. Vandhul 9. Lille skovvandhul (nr. 215a) i Hestehave, beliggende umiddelbart vest for Peter Bangs Vej. Det ligger tæt på vandhul 10. Lille vandsalamander: 3 voksne individer (2 hanner + 1 hun) Springfrø: 1 voksent individ + 3 ægklumper

9 9 Vandhul 10. Skovvandhul (nr. 215a) i Hestehave, beliggende umiddelbart øst for Peter Bangs Vej. Det ligger tæt på vandhul 9, men er væsentligt større. Under besøget fortalte to forbipasserende kvinder mig, at de omkring ultimo marts til primo april 2009 havde bemærket talrige døde voksne frøer på grusvejen, nogenlunde ved dette vandhul 10. Frøerne havde ingen synlige læsioner. På det grundlag er det umuligt at forklare observationen, dvs. hvor vidt fænomenet har skyldtes en prædator, sygdom eller en tredje årsag. Skulle der senere blive fundet adskillige døde frøer på et begrænset område, bør de indsamles, nedfryses og undersøges. Lille vandsalamander: 4 voksne individer (3 hanner + 1 hun) Springfrø: 41 ægklumper Fig. 9. Vandhul 11 har en god bestand af springfrø og lille vandsalamander. Men unge graner bør ikke vokse op tæt på vandhullet. Vandhul 11. Skovvandhul (nr. 246) i Hestehave, beliggende vest for Peter Bangs Vej. Lille vandsalamander: 11 voksne individer Springfrø: 13 ægklumper

10 10 Vandhul 12. Skovvandhul (nr. 259a) i Hestehave, beliggende sydsydøst for Peter Bangs Vej. Lille vandsalamander: Over 30 voksne individer Springfrø: 26 ægklumper Skrubtudse: Ægstrenge fra 1-2 par Vest, undersøgt 17. april 2009 Vandhul 13. Markvandhul (nr. 755a) i skellet mellem Grønholtmarken og Harebomarken sydvest for Borupvej. Vandhullet er åbent og soleksponeret mod øst, derudover er der en del krat. Lille vandsalamander: 3 voksne individer (1 han + 2 hunner) Springfrø: 5 ægklumper Fig. 10. Det meget lavvandede vandhul 16. Det tørret givetvis ud, inden paddeynglen når at forvandle sig. Pga. dets gunstige placering lige ved den lille skov bør en plejeindsats, hvor hullet graves dybere og større, gives høj prioritet.

11 11 Vandhul 14. Hareboremisen (nr. 756a) beliggende på Harebomarken. Dette markvandhul er helt tilgroet af et næsten uigennemtrængeligt krat. Ingen Vandhul 15. Skovvandhul (nr. 263) nær Fredskovmarken. Det er lavvandet og har karakter af en oversvømmet lavning. Lille vandsalamander: 5 voksne individer (2 hanner + 3 hunner) Anbefaling: Da vandhullet er meget lavvandet og med stor sandsynlighed temporært, bør det graves dybere, så der også i denne nordvestlige del af skovområdet kan komme et godt og stabilt skovvandhul. Fig. 11. Vandhul 18 er omkranset af et bælte af træer og buske, som bør udtyndes kraftigt. En oprensning af selve vandhullet vil også være gavnlig.

12 12 Vandhul 16. Vandhul (nr. 276) beliggende mellem mark og en lund. Det er meget lavvandet og tørrer sandsynligvis hurtigt ud, så ingen paddeyngel kan overleve. Springfrø: 7 ægklumper Anbefaling: Vandhullet bør graves dybere snarest, ligesom dets areal meget gerne må gøres større til gavn for dyrelivet. Det er et plus for vandhullet og dets fauna, at det ligger i tilknytning til den lille skov. Området vil næppe kunne bruges til agerdyrkning. Vandhul 17. Fredskovshullet (nr. 209a) på Fredskovmarken. Et markvandhul med næringsberiget vand, uden nævneværdig undervandsvegetation. Springfrø: 3 ægklumper Skrubtudse: 1 ægstreng Fig. 12. Han af butsnudet frø fra vandhul 18. Den er mere rund og har kortere bagben end springfrøen.

13 13 Vandhul 18. Vandhul (nr. 758a) i den sydligste del af Grønholt, beliggende mellem skov og mark. Det er omgivet af krat og høje træer. Der er bistader mod syd. Butsnudet frø: 1 voksen han og 1 ægklump Anbefaling: Vandhullet har en udmærket placering i kanten af skoven, men for øjeblikket er dets værdi ringe. Størstedelen af træerne og krattet bør fjernes (navnlig mod syd), ligesom en oprensning af selve vandhullet også ville være gavnlig. Vandhul 19. Markvandhul (nr. 1017c) beliggende i den nordlige del af Flengsmarken. Det er omkranset af et meget tæt krat. Fig. 13. Han af butsnudet frø fra vandhul 18. Her er der fokuseret på venstre forben, idet hannen udvikler iøjnefaldende sorte hudfortykkelser på og ved tommelfingeren i yngletiden. De er ru som sandpapir og sætter hannen i stand til at få et fast greb om den glatte hun under parringen.

14 14 Ingen Vandhul 20. Bjergvængeremisen (nr. 759a) beliggende på Bjergvængemarken. Dette markvandhul har meget næringsberiget vand og ingen nævneværdig undervandsvegetation. Vandhullet har desværre stejle bredder. Det ville have haft større biologisk værdi, hvis der havde været i det mindste én eller to bredder med jævnt skrånende sider med lavvandede partier. Denne remise er nyanlagt med stadig helt unge buske. Skrubtudse: 1 ægstreng Anbefaling: Når remisen gror til, vil buskadset kunne kvæle vandhullet, som det ses ved godsets andre markvandhuller. Det vil være et stort plus for vandhullet, hvis der lige rundt om det bliver en buskfri bræmme på 3-5 meter. Når det gøres på et så tidligt stadie, vil det ikke være arbejdskrævende at holde dette bælte fri for vedplanter, idet græsset blot skal slås 1-2 gange årligt. Herved vil vandhullet kunne få en god mangfoldighed af dyr og planter. Desuden anbefales det at ændre én eller to bredder (gerne bl.a. den sydvendte), så de bliver jævnt skrånende med lavvandede partier. En sådan pleje af remisen og vandhullet vil også være til nytte for vildtet. Bl.a. råvildt vil kunne drage fordel af det. Status for 7 paddearter Lille vandsalamander: Arten er registreret i 8 af 20 vandhuller. Den er almindelig i løvskov, men kun sporadisk forekommende i godsets markvandhuller. Stor vandsalamander: Arten er registreret i 2 af 20 vandhuller. Bestanden i vandhul 2 er formodentlig lille og truet. Den vil generelt have ringe mulighed for at trives i godsets markvandhuller, hvorimod det er sandsynligt, at den lever i flere skovvandhuller. Men arten er overvejende nataktiv og opholder sig mest i dybere partier af vandhullerne. Når det tillige er svært at ketsje i mange af vandhullerne, vil chancerne for at finde arten i dagtimerne være dårlige. Derfor var mine eftersøgninger i dagtimerne præget af tilfældigheder. Butsnudet frø: Arten er registreret i 2 af 20 vandhuller. 1 skovvandhul og 1 vandhul ved skovbryn. Springfrø: Arten er registreret i 9 af 20 vandhuller. 5 skovvandhuller, 3 markvandhuller og 1 vandhul mellem skov og mark (skovbryn). Der er ingen tvivl om, at springfrø har svært ved at yngle i markvandhullerne, og at arten har sin basis i skovvandhullerne.

15 15 Grøn frø: Pga. det tidlige tidspunkt for min undersøgelse fandt jeg ingen grønne frøer i april. Men da et kort besøg i juni resulterede i, at grøn frø blev registreret i ét vandhul, er den antagelig temmelig vidt udbredt i området. Skrubtudse: Arten er registreret i 7 af 20 vandhuller. Den ukritisk i sit valg af ynglevandhul. I modsætning til vores andre paddearter kan dens haletudser overleve, selv om der lever mange fisk i vandhullet, da de besidder en hudgift. Andre padder vil have forringet overlevelse. Men på trods heraf var markvandhullerne generelt i en så dårlig tilstand, at der enten slet ikke ynglede skrubtudser, eller der var ganske få skrubtudser. Når det gælder manglende arter, var det bemærkelsesværdigt, at jeg ikke konstaterede arten spidssnudet frø. Den er en brun frø, der navnlig holder til på fugtige græsenge med større lavvandede vandhuller og sumparealer. Dvs. ekstensivt dyrkede områder, gerne med græsning. Pga. sit valg af levested er spidssnudet frø truet i Danmark. Nu var min undersøgelse ikke specielt grundig, og jeg kan sagtens have overset arten, men de vandhuller og landhabitater, som jeg undersøgte, var ikke ideelle for spidssnudet frø. Jeg fandt ingen krybdyr, bortset fra den udsatte skildpadde. Skovene vil være et oplagt levested for skovfirben (kaldes også almindeligt firben) og stålorm. Men jeg finder det særdeles sandsynligt, at begge krybdyr forekommer i det pågældende skovområde og tilstødende levende hegn. Jeg formåede heller ikke at finde snog, som meget vel også kan forekomme i tilknytning til skovene. Den vil kræve store paddepopulationer og gode vandhuller. Generelt om Svenstrup Gods vandhuller Der ses en skarp kontrast mellem godsets skovvandhuller og markvandhuller. De fem stabile skovvandhuller (nr. 8-12) er udmærkede og trænger ikke til pleje, men de er i mindretal og udgør kun en fjerdel af vandhullerne. Specielt er det positivt, at ét stort skovvandhul (nr. 8) lader til at være nygravet. På den anden side har vi markvandhullerne, hvis biologiske værdi vurderes som ringe. Her har padderne generelt meget svære livsbetingelser. Hovedårsagerne ligger i intensiv agerdyrkning med næringstilførsel fra omkringliggende marker og tilgroning af krat og buskads. Skal paddepopulationerne fortsat have overlevelsesmuligheder, vil vandhullerne ikke kunne tåle yderligere belastning. Det vil være gunstigt, hvis i det mindste nogle af disse markvandhuller kunne forbedres. Her har jeg konkret stillet forslag for de vandhuller, der ser ud til at kunne forbedres med en nogenlunde begrænset indsats. Markvandhuller, der ikke ligger isoleret på dyrket mark, men ligger lige op ad eller næsten op ad anden naturtype (typisk løvskov), bør opprioriteres, da de specielt vil kunne få gavn af en pleje. Vandhuller i vildtremiser vil generelt have særdeles lav biologisk værdi, hvis tæt krat overgror dem fuldstændigt. Men hvis der etableres en busk-fri bræmme på ca. 3-5 meter omkring sådanne vandhuller, vil deres værdi for bl.a. padder kunne øges virkelig markant. Det vil være klart lettest at gøre den indsats, inden krattet gror for vildt op, som jeg har foreslået for vandhul nr. 20 i den nyetablerede remise. Der kendes adskillige positive resultater af den form for pleje for vandhuller i remiser på Sjælland og Lolland (padde- og krybdyrkonsulent Kåre Fog, personlig meddelelse), hvorfor den varmt kan anbefales her. For en del padder, bl.a. den stærkt beskyttede stor vandsalamander, kan en større vildtremise med et godt vandhul danne både land- og vandhabitat, så

16 16 dyrene ikke behøver at bevæge sig over marken til andre områder. For mig at se er det tænkeligt, men ikke sikkert, at der her endvidere vil kunne oppebæres en lille population af springfrø, men en del individer vil formodentlig bevæge sig over marken til nærmeste skov, der så bruges som landhabitat uden for ynglesæsonen. Kortmateriale Filen Kort_Svenstrup_syd.pdf, byggende på Svenstrup Gods kortmateriale, viser det undersøgte mark- og skovområde syd for Svenstrup Gods og nordvest for jernbanen. Første side viser den østlige halvdel af området, der blev undersøgt den 14. april, og anden side viser den vestlige halvdel, der blev undersøgt den 17. april. De 20 vandhuller er markeret med fede krydser og numrene Undertegnede har anbragt krydser og numre. Tekst og fotos: Henrik Bringsøe Danmarks Naturfredningsforening Køge Irisvej Køge Tlf Køge den 15. juli 2009

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 Formål: Med dette naturplejeprojekt har Roskilde Kommune i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Den Europæiske Union og lokale lodsejere skabt en række

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2011 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven

Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven t o te Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven Almindeligt firben Bjergsalamander Bjergsalamander Butsnudet frø Hugorm Lille vandsalamander Lille vandsalamander Løvfrø Skrubtudse Snog Spidssnudet frø

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2014

Overvågning af padder Randers kommune 2014 Overvågning af padder Randers kommune 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2014 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2010

Overvågning af padder Randers kommune 2010 Overvågning af padder Randers kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik

Overvågning af padder Randers kommune Udarbejdet af AQUA CONSULT for. Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder Randers kommune 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2012 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune

Vandhuller. - Anlæg og oprensning. Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 1 Vandhuller - Anlæg og oprensning Teknik og Miljøafdelingen, Silkeborg Kommune 2 Invitér naturen ind på din ejendom Et godt vandhul indgår som et naturligt og smukt element i landskabet og er fyldt med

Læs mere

Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16

Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2013 Indhold Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16 Tekst & fotos:

Læs mere

naturhistorisk museum - århus

naturhistorisk museum - århus EMNE Danske padder H312 SVÆRHEDSRAD Middel (4. - 6. klasse) HVOR LØSES OPAVEN? På 1. sal, montre 67,69 og 71 PRODUKTION O COPYRIHT TENINER Bent Vestergård og Henrik Sell, Naturhistorisk Museum Inge-Marie

Læs mere

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Indsats for særligt beskyttede padder Motorveje medfører generelt konflikter mellem den tætte trafik og dyrearters vandring og behov for beskyttede levesteder. I 2004

Læs mere

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth

Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Januar 2010 Tekst: W. Vries & Lars Briggs Feltarbejde: L. Briggs, W. de Vries, W. Lenschow & P. Ravn Figurer og billeder:

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2009

Overvågning af padder Randers kommune 2009 Overvågning af padder Randers kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung

Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Afrapportering af rydningsprojekt i Ravnsby Møllelung Projektet er finansieret af Det Europæiske Fællesskab og Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri samt Lolland Kommune. Rapport udarbejdet for

Læs mere

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer

Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens. Tilladelse til oprensning og udvidelse af søer Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Martin Jensen Lindevej 9 8700 Horsens Tlf. +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 27. juni 2016 Tilladelse

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Efterår Brøndby kommune Naturbeskrivelse I løbet af efteråret skifter skoven karakter. Grønne blade skifter farve og gule, orange, røde og brune nuancer giver et fantastisk

Læs mere

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge.

Der er registreret 17 3 områder indenfor fredningsforslaget: 11 vandhuller, 1 mose, 2 strandenge og 3 ferske enge. 1 of 5 Notat om naturinteresser indenfor forslag til fredning, Eskerod Dette notat er udarbejdet som støtte for en kommunal stillingtagen til det fredningsforslag, der i februar 2014 er udarbejdet af Danmarks

Læs mere

Naturplejeprojekt for løvfrø ved Tystrup-Bavelse Sø i Næstved Kommune

Naturplejeprojekt for løvfrø ved Tystrup-Bavelse Sø i Næstved Kommune Etablering af yngledamme for stor vandsalamander, løvfrø, springfrø og spidssnudet frø NERV j.nr. 32313-L-13-200M-0099 Formål: Med dette naturplejeprojekt har Næstved Kommune i samarbejde med Natur- Erhvervstyrelsen,

Læs mere

Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr

Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr Hans Viborg Kristensen, Naturhistorisk Museum april 2016 Der findes 15 paddearter og 5 krybdyrarter, der er almindeligt forekommende i Danmark. Denne nøgle

Læs mere

Strandtudserne i Tarup-Davinde 2015 Tekst og fotos Viggo Lind

Strandtudserne i Tarup-Davinde 2015 Tekst og fotos Viggo Lind Strandtudserne i Tarup-Davinde 2015 Tekst og fotos Viggo Lind For 10 år siden regnede man med, at der var maks 170 lokaliteter for strandtudser fordelt over hele landet. Af dem var de 20 såkaldte indlandslokaliteter,

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 - Rapport for 2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Klokkefrøen i Slagelse Kommune Fra tidligere at have været vidt udbredt

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 08-04-2014 Sags id.: 14/3714 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Landzonetilladelse til etablering af vandhul Afgørelse Fredericia Kommune

Læs mere

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg kommune Indhold Indledning 4 Stor Vandsalamander 5 Strandtudse 8 Grønbroget

Læs mere

Overvågning af padder - baseline 2012

Overvågning af padder - baseline 2012 Overvågning af padder - baseline 2012 66 Herning Århus, Etape 6620 og 6625 Funder Låsby Notat 11. november 2012 (1. udgave) Af Per Klit Christensen og Martin Hesselsøe AMPHI Consult er et landsdækkende

Læs mere

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Naturprojekt på Glænø 2009-2010. Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Naturprojekt på Glænø 2009-2010 Opdræt og udsætning af klokkefrø, Bombina bombina i Slagelse Kommune Indholdsfortegnelse Oversigtskort s. 3 Baggrund for Glænø-Naturplejeprojektet s. 4

Læs mere

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009

Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Overvågning af Løvfrø Kolding kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Kolding Kommune Teknisk Forvaltning Miljø Natur og Vand Overvågning af Løvfrø, Kolding kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Bilag 3 LUGT BEREGNING

Bilag 3 LUGT BEREGNING BILAG 93 Bilag 1 94 95 Bilag 2 Bilag 3 LUGT BEREGNING For ejendommen Kanalvej 10 er udpeget følgende områder hvortil geneafstande for lugt beregnes: Nabobeboelse (Kanalvej 8) Samlet bebyggelse/rekreativt

Læs mere

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune

Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Eksempel hæfte, 7 gadekær fra Langeland Kommune Baggrund Historien Gadekær har igennem århundreder haft en central funktion i landsbysamfundet, dels som et naturligt samlingssted, men også med praktiske

Læs mere

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg Vandhuller Oprensning og nyanlæg Oprensning og nyanlæg af Vandhuller i Favrskov Kommune Et vellykket nyt eller oprenset vandhul øger den biologiske variation i landskabet, og beriger din ejendom med nyt

Læs mere

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro

Etablering af ny sø på matr. nr. 12d Den mellemste Del, Idom med adressen Høgsbjergvej 17, 7500 Holstebro Side 1/5 Skovdyrkerforeningen Vestjylland Nupark 47F 7500 Holstebro Att. Bo T. Simonsen Dato: 03-11-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-148-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805

Læs mere

Der meddeles tilladelse til oprensning og udvidelse af søen på følgende vilkår: Søen må oprenses og udvides som angivet på nedenstående kort.

Der meddeles tilladelse til oprensning og udvidelse af søen på følgende vilkår: Søen må oprenses og udvides som angivet på nedenstående kort. Frederikssund Kommune Att: Troels Karlog, tkarl@frederikssund.dk Dato 5. september 2016 Sagsnr. 01.05.08-P25-2-16 BY OG LANDSKAB Postadresse: Torvet 2 3600 Frederikssund Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010

Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010 Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af Markfirben, Silkeborg kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Rapport fra 2015 Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Forsidefoto: Klokkefrø Bombina bombina - Peer Ravn, Amphi Consult Klokkefrøen i Slagelse Kommune Klokkefrøen

Læs mere

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg

Vandhuller. Oprensning og nyanlæg Vandhuller Oprensning og nyanlæg Oprensning og nyanlæg af vandhuller i Norddjurs Kommune Et vellykket nyt eller oprenset vandhul øger den biologiske variation i landskabet, og beriger din ejendom med nyt

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af vandhul

Landzonetilladelse til etablering af vandhul Peter Muller Larsen Ellelausvej 17 8660 Skanderborg e-mail: petermullerlarsen@gmail.com Dato: 9. september 2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-5041-16 Skanderborg Kommune Adelgade 44 8660 Skanderborg Tlf. 8794

Læs mere

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR

Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars BYGGERI OG NATUR Berit Boserup Nakkedamsvej 83 4070 Kirke Hyllinge Dato Sagsbehandler J.nr. 29. januar 2014 klars 019370-2013 BYGGERI OG NATUR Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning af 2 mindre vandingsvandhuller

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6

Indhold: 1. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER... 3 2.1 Padder... 3 2.2 Planter... 3 2.3 Dækningsgrader mm... 4 3. KONKLUSION... 6 Ringsted Kommune Att: Berit Thøgersen NOTAT: Søer på Odinsvej Tilsyn/besigtigelse: Kåre Fog Tekst: Martin Hesselsøe og Kåre Fog Dato:. udgave 27. juni 20 Indhold:. INDLEDNING... 2 2. REGISTRERINGER...

Læs mere

Etablering og pleje af søer og vandhuller

Etablering og pleje af søer og vandhuller Etablering og pleje af søer og vandhuller Søer og vandhuller Søer og vandhuller er vigtige levesteder for mange planter og dyr. Søer og vandhuller giver også variation i landskabet. Desværre er mange mindre

Læs mere

Grøn mosaikguldsmed. Latinsk navn: Aeshna viridis

Grøn mosaikguldsmed. Latinsk navn: Aeshna viridis Parringshjul Foto af Erland Nielsen Grøn mosaikguldsmed Latinsk navn: Aeshna viridis I Gribskov Kommune er vi så heldige at have nogle af de områder, hvor man stadig kan finde de beskyttede guldsmede,

Læs mere

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013

Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013 Overvågning af padder Silkeborg kommune 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Natur og Miljø Overvågning af padder, Silkeborg kommune, 2013 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune,

Læs mere

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter.

2. Bredderne skal anlægges så flade som muligt, med en hældning, der ikke overstiger 1:5, og dybden på vandhullet må ikke være mere end 1 meter. RANA-CONSULT v/peer Ravn Jacobsen Finlandsvej 6 4200 Slagelse 20-01-2014 Sags id.: 14/329 Sagsbehandler: Dorthe Brix Folsted Aaboer Tilladelse til etablering af et vandhul Afgørelse: Fredericia Kommune,

Læs mere

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park

Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Registreringer af beskyttede dyrearter i projektområdet for Kildedal Park Rekvirent: Egedal Kommune Dato: 1. udgave 5. Oktober 2007 Feltarbejde: John Frisenvænge, Peer Ravn Jacobsen, Poul Evald Hansen,

Læs mere

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro

Planlovstilladelse til etablering af ny sø ved Kragbækvej 4, 7500 Holstebro Side 1/5 Else-Marie Kannegaard Olsen Kragbækvej 4 7500 Holstebro Dato: 15-06-2016 Sagsnr.: 01.03.03-P19-75-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7557

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Forår Brøndby kommune Naturbeskrivelse Når kulden slipper sit tag, og dagene bliver længere, springer skoven ud. Foråret er en skøn tid, hvor dyrene kommer ud af deres

Læs mere

Lille vandsalamander Kendetegn Levevis

Lille vandsalamander Kendetegn Levevis Lille vandsalamander Som for alle andre padder i Danmark er bestanden af lille vandsalamander gået meget tilbage de sidste 50 år. Dog er den lille vandsalamander blandt de almindeligste af Danmarks nuværende

Læs mere

Supplerende sommerfugleundersøgelser på matr. nr. 12k Skellerup by, Linå i juni og august 2016

Supplerende sommerfugleundersøgelser på matr. nr. 12k Skellerup by, Linå i juni og august 2016 23. august 2016 Supplerende sommerfugleundersøgelser på matr. nr. 12k Skellerup by, Linå i juni og august 2016 Silkeborg Kommune har den 20. juni 2016 og 5. august 2016 foretaget en supplerende undersøgelse

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af 2 søer på hhv. matr. nr. 894 Stubbæk, Ensted, 680 og 41 Sdr. Hostrup Ensted.

Landzonetilladelse til etablering af 2 søer på hhv. matr. nr. 894 Stubbæk, Ensted, 680 og 41 Sdr. Hostrup Ensted. Erik Faudel Sdr Hostr Østergade 34 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 19-11-2015 Sagsnr.: 15/31597 Dok.løbenr.: 317083/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Sommer Brøndby kommune Naturbeskrivelse Om sommeren står de fleste blomster i fuldt flor, skoven er grøn, insekterne summer og fuglene synger lystigt. Nætterne er lyse

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Løgfrøen ved Sevel Skovby

Løgfrøen ved Sevel Skovby Afrapportering for projektet Løgfrøen ved Sevel Skovby Pleje af eksisterende vandhuller og etablering af nye vandhuller i området ved Sevel Skovby og Ryde Bavnehøj Reference nr.: 2014-A-68 Projektansvarlig:

Læs mere

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb.

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 500 m 2 på ejendommen matr. nr. 11a Vemb By, Vemb. Side 1/5 Gert Ørskov Jensen Sdr Hedegårdsvej 9 7570 Vemb Dato: 06-08-2014 Sagsnr.: 01.03.03-P19-82-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7500 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Miljøvurderingsdag 19/8-2015 Martin Hesselsøe (mh@amphi.dk) Biologisk konsulentarbejde siden 1993 Ca. 20 konsulenter

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til delvis oprensning af sø

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til delvis oprensning af sø Boligselskabet Rosenvænget Servicecenter Frederikssund Heimdalsvej 7 C 3600 Frederikssund Sendt på mail til Rikke Larsen, Grøn Formand ejdrl@domea.dk Dato 21. september 2015 Sagsnr. 01.05.08-P25-4-15 Matr.nr.

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Natur og miljø i højsædet

Natur og miljø i højsædet Natur og miljø i højsædet Spidssnudet frø lægger æg i lysåbne vandhuller. Brunflagermus sover og overvintrer i hule træer i skoven. Markfirben lever på lysåbne, sydvendte skråninger. Vi passer på naturen

Læs mere

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø.

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø. J. nr. LIFE02/ef.: LCA Lyngby-Tårbæk Kommune Att1: Gert Juhl og Att2: Lone Güldner Kolenda Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby

Læs mere

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø.

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø. Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby,

Dispensation og landzonetilladelse til etablering af sø på matr. nr. 352 Skovby, Skovskifte Grundejerforening Skovskifte 5 6200 Aabenraa Natur Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 18-12-2015 Sagsnr.: 13/37210 Dok.løbenr.: 351583/15 Kontakt: Torben Hansen Direkte tlf.: 73767358

Læs mere

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro

Etablering af nye vandhuller ved Morrevej, Holstebro Side 1/6 Amphi Consult v/ Per Klit Christensen Vistelhøjvej 5, Skarrild 6933 Kibæk Dato: 28-09-2015 Sagsnr.: 01.03.03-P19-117-15 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling

Læs mere

Ejendommen matr.nr. 12e Plejelt by, Tikøb, Nørrerisvej 6, 3230 Græsted.

Ejendommen matr.nr. 12e Plejelt by, Tikøb, Nørrerisvej 6, 3230 Græsted. Modtag din post digitalt - Tilmeld dig via NemBorger på www.helsingorkommune.dk Hans Christian Heidensleben Nørrerisvej 6 3230 Græsted mail: Hans.Heidensleben@lactalis.dk Center for Teknik og Miljø Natur

Læs mere

Dispensation til oprensning og udvidelse af sø på Frøstjernevej 26

Dispensation til oprensning og udvidelse af sø på Frøstjernevej 26 Gladsaxe Kommune Rådhus Allé 7, 2860 Søborg Telefon: 39 57 59 24 E-mail: natur@gladsaxe.dk Jacob Øhlenschlæger Frøstjernevej 26 2880 Bagsværd 20. oktober 2015 Dispensation til oprensning og udvidelse af

Læs mere

Dispensation til oprensning af 3 sø

Dispensation til oprensning af 3 sø Dato: 14. januar 2016 Niels Jørgen Møller Nielsen Præstevejen 157 Glerup 9631 Gedsted Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-52186 Dokumentnr.: 820-2016-12517 Sagsbehandler:

Læs mere

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning/pleje af et vandhul ved Vester Nørlundvej, 7500 Holstebro

Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til oprensning/pleje af et vandhul ved Vester Nørlundvej, 7500 Holstebro Side 1/6 Ole Gade Sirvej 18 7500Holstebro Dato: 18-10-2016 Sagsnr.: 01.05.08-P19-17-16 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.: 9611 7557 teknik.miljoe@holstebro.dk

Læs mere

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for Boligejendom ApS v. Procasa Nørre Voldgade 22, 1. sal 1358 København K Att.: Steen Fischer Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende

Læs mere

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi.

Lokalplanområdet vurderes at være artsfattigt og med relativt lav naturværdi. Ingen Ikke væsentlig Væsentlig Miljøvurdering af planer og programmer Screeningsskema iht. lovbekendtgørelse nr. 936 af 24/9 2009. Screeningen (forundersøgelsen) omfatter sandsynlige væsentlige påvirkning

Læs mere

Projektrapport for Naturplejeprojektet for klokkefrø ved Rønnebæksholm i Næstved Kommune

Projektrapport for Naturplejeprojektet for klokkefrø ved Rønnebæksholm i Næstved Kommune Naturplejeprojekt for Klokkefrø ved NERV j.nr. 32313-L-13-200M-0100 Formål: Det er naturplejeprojektets formål at forbedre naturforholdene og skabe særlige levesteder for klokkefrø og andre padder og krybdyr

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Michael Reich Tørslevvej 39B 3630 Jægerspris Sendt pr. mail til: michael@reich.dk BY OG LANDSKAB Dato 12. januar 2017 Sagsnr. 01.05.08-P25-12-16 Torvet 2 3600 Frederikssund Telefon 47 35 10 00 Telefax

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004

Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult for Vejle Amt 2004 Titel: Overvågning af løvfrølokaliteter mellem Vejle og Kolding 2004 Udarbejdet af Aqua Consult

Læs mere

Indsigelser til Lokalplan 27-011

Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsigelser til Lokalplan 27-011 Indsiger Indhold i indsigelse Forvaltnings kommentar Helle Søndergaard Torngårdsvej 30 9440 Aabybro To indsigelser Cirkus Ønsker at der udlægges areal til cirkus og markedsplads

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Sagsnr P

Sagsnr P Vejdirektoratet Att. Agnete Jørgensen Thomas Helsteds Vej 11 Skanderborg Sendt pr. mail til: agjo@vd.dk Dato 16. september 2016 Sagsnr. 01.05.08-P25-15-15 BY OG LANDSKAB Torvet 2 3600 Frederikssund Landzonetilladelse

Læs mere

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2012

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2012 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2012 201 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg kommune 1 Indhold Stor Vandsalamander 3 Strandtudse 6 Grønbroget Tudse 8

Læs mere

Beskyttelse af bækken

Beskyttelse af bækken Beskyttelse af bækken Motorvejens fineste vandløb Korskær Bæk mellem Låsby og Mollerup er det fineste og reneste vandløb langs motorvejen med planter og dyr, for eksempel slørvinger, som er tilpasset koldt

Læs mere

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund.

NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. NIRAS Sortemosevej 19 3450 Allerød Att: Anna Dall nr. LIFE02/ef.: NOTAT Titel: Vurdering af muligheder for flytning af padder fra vandhul på Haldor Topsøes fabriksanlæg i Frederikssund. Dato: 3. udgave

Læs mere

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE...

FORDELING AF POLYGONER PÅ AREALTYPE... Att: Jacob Heilmann-Clausen Københavns Universitet 15. april 2014nr. LIFE02/ Titel: Afrapportering af baseline-undersøgelse af padder i Høstemark Skov og Tofte Skov i 2013 Tekst og kort: Rune Sø Neergaard

Læs mere

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Markfirben-han Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet med

Læs mere

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4

Hareskov By BIRKEVANG LLE VBO SE A SKANDRUPS ALLE LINDEVEJ PPEL ALLE JE 82 SEVEJ83 78 T S 89 VILD P A IG L RINGVEJ B 4 Hareskov By 500 0 250 meter 89 89 89 89 89 89 89 89 89 88 88 88 88 88 88 88 88 88 90 90 90 90 90 90 90 90 90 62 62 62 62 62 62 62 62 62 64 64 64 64 64 64 64 64 64 66 66 66 66 66 66 66 66 66 80 80 80 80

Læs mere

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk Nye metoder til undesøgelse af vandhuller Amphi Consult Naturstyrelsen nye metode til bilag II arter i N2000. Eksempel på andre metoder Novana-metoden Nye metoder under udvikling Hvad betyder fund af bilag

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

Vi har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø på din ejendom.

Vi har nu behandlet din ansøgning om landzonetilladelse til etablering af sø på din ejendom. Johnny Axel Larsen Ørnholmvej 15A 3070 Snekkersten Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 10.03.2015 Sagsnr.

Læs mere

"Draget" - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde.

Draget - en smal sandtange ud til de sidste-4-5 km af Knudshoved Odde. Naturgenopretning på Knudshoved Odde. Tekst og fotos: Jens Dithmarsen. Knudshoved Odde er et unikt naturområde i Sydsjælland, et overdrevslandskab med mange små bakker adskilt af flade arealer, hvor man

Læs mere

Danmarks krybdyr og padder

Danmarks krybdyr og padder Danmarks krybdyr og padder kom tættere på Danmarks Krybdyr & Padder Findes der skildpadder i Danmark, er tudser slimede og hvorfor ses den giftige hugorm stort set aldrig? De danske padder og især danske

Læs mere

Naturgenopretning ved Hostrup Sø

Naturgenopretning ved Hostrup Sø Naturgenopretning ved Hostrup Sø Sammenfatning af hydrologisk forundersøgelse Sammenfatning, 12. maj 2011 Revision : version 2 Revisionsdato : 12-05-2011 Sagsnr. : 100805 Projektleder : OLJE Udarbejdet

Læs mere

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi

Eksempel på Naturfagsprøven. Biologi Eksempel på Naturfagsprøven Biologi Indledning Baggrund Der er en plan for, at vi i Danmark skal have fordoblet vores areal med skov. Om 100 år skal 25 % af Danmarks areal være dækket af skov. Der er flere

Læs mere

Afrapportering af løgfrøprojekt ved Lidsø

Afrapportering af løgfrøprojekt ved Lidsø Afrapportering af løgfrøprojekt ved Lidsø Baggrund for projektet Lolland Kommune besluttede i 2010, at foretage en grundig undersøgelse af udbredelsen af padder opført på habitatdirektivets bilag IV. Undersøgelsen

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Vejledning om vandhuller

Vejledning om vandhuller Vejledning om vandhuller Nyetablering, pleje og hvad du skal huske INDHOLD 1 Hvorfor grave et nyt vandhul? 3 2 Hvor skal vandhullet placeres? 4 Placering i landskabet 4 Hvor må du grave? 4 Drænrør og andet

Læs mere

VANDHULLER. oprensning og nyanlæg ARHUS AMT NATUR OG MILJØ

VANDHULLER. oprensning og nyanlæg ARHUS AMT NATUR OG MILJØ VANDHULLER oprensning og nyanlæg O ARHUS AMT NATUR OG MILJØ VANDHULLER GIVER NYT LIV Et vellykket nyt eller oprenset vandhul pynter i landskabet, og beriger din ejendom med nyt liv. I sommerhalvåret går

Læs mere

Sanglærke. Vibe. Stær

Sanglærke. Vibe. Stær Sanglærke Sanglærken noteres, når den høres synge første gang. Det sker helt sikkert i luften, for den stiger til vejrs under jublende og langvarig sang. Den er stadig en af vores almindeligste fugle i

Læs mere

FJO.:DENS PADII LR. En del mennesker tror, at en "lavfra" er sådan en almindelig fra, der hopper omkring i det visne Isv i skovbunden.

FJO.:DENS PADII LR. En del mennesker tror, at en lavfra er sådan en almindelig fra, der hopper omkring i det visne Isv i skovbunden. FJO.:DENS PADII LR En del mennesker tror, at en "lavfra" er sådan en almindelig fra, der hopper omkring i det visne Isv i skovbunden. Det er helt forkert. Lavfraen er en lille fr0, der kan klatre, og som

Læs mere

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK

BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK BESTANDSUDVIKLING OG FORVALTNING AF HEDEPLETVINGE I DANMARK ANNE ESKILDSEN JENS-CHRISTIAN SVENNING BEVARINGSSTATUS Kritisk truet (CR) i DK ifølge rødlisten En observeret, skønnet, beregnet eller formodet

Læs mere