Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth"

Transkript

1 Padder, krybdyr og anden natur langs den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth Januar 2010 Tekst: W. Vries & Lars Briggs Feltarbejde: L. Briggs, W. de Vries, W. Lenschow & P. Ravn Figurer og billeder: W. de Vries og P.Ravn

2 2 INDLEDNING Skov- og Naturstyrelsen har i samarbejde med Faaborg-Midtfyn kommune igangsat et projekt med etablering af en natursti på den nedlagte jernbanestrækning fra Ringe til Korinth. Som led i forundersøgelserne har Amphi Consult fået til opgave at kortlægge naturinteresser på den nedlagte jernbanestrækning. Kortlægningen er gennemført i sommeren I denne rapport præsenteres resultaterne af undersøgelsen. Rapporten kommer desuden med forslag til, hvordan naturstien kan anlægges, så potentielt levested for bilag 4 arter opretholdes, samt forslag til hvordan der evt. kan foretages yderligere naturgenopretning langs den nedlagte jernbane. Jernbanestrækningen Ringe-Faaborg blev taget i brug i 1882 og var herefter i drift med gods- og passagertransport frem til Fra 1962 blev strækningen alene brugt til godstransport. Efter 1988 var det kun strækningen Ringe-Korinth der i begrænset omfang blev brugt til godstransport. I begrænset omfang er strækningen Ringe-Korinth benyttet til veterantogskørsel.al togtransport ophørte før 2000 af sikkerhedsmæssige hensyn. Jernbanestrækningen er et kunstigt/menneskeskabt anlæg, som er etableret dels ved påfyldning af materiale og dels ved gennemgravninger i terrænet. Herefter er der påfyldt sten, som underlag for skinner og sveller. På store dele af strækningen er der grøfter langs traceet. Mens jernbanen var i aktiv brug blev der foretaget regelmæssig vedligeholdelse af skinner og sidearealer, f.eks. ved sprøjtning mod ukrudt, slåning/nedskæring af buske og oprensning af grøfter. Efterfølgende har vedligeholdelsen været sporadisk og for flere år siden sandsynligvis helt ophørt med den konsekvens, at strækningen incl. grøfterne langsomt er ved at gro til. Naturstien anlægges ved, at skinner og sveller fjernes og erstattes med en natursti, som består af en ca. 1½ m bred asfalteret cykel- og gangsti, samt et ca. 1 m bredt grusspor til ridning. Sidearealerne berøres meget begrænset af anlægget, men indgår i et vist omfang i den efterfølgende drift, f.eks. ved slåning på arealerne nærmest naturstien. MÅL, AREAL OG METODER Formålet med rapporten er at få kortlagt naturinteresser på den nedlagte jernbanestrækning Ringe-Korinth, således at der i forbindelse med anlæg og drift kan tages nødvendigt hensyn til eventuel beskyttet natur på strækningen. Med udgangspunkt i at der er tale om et kunstigt, menneskeskabt anlæg, der på visse strækninger er opbygget af grus og sten, er kortlægningen målrettet følgende naturinteresser: Registrering og kortlægning af forekomst af markfirben Registrering og kortlægning af evt. øvrige forekommende bilag IV arter af padder og krybdyr Registrering af evt. forekomst af hugorm

3 Registrering af botanisk interessante områder: områder med relativ åben vegetation med forekomst af lavt voksende og nøjsomme plantearter (bl.a. med henblik på at få kortlagt eventuel forekomst af rødlistede og/eller fredede arter samt bilag IV arter). 3 Den nedlagte jernbane strækker sig femten kilometer fra Ringe i nordøst til Korinth i sydvest (figur 1). Efter nedlæggelse af jernbanen har den ligget ubenyttet hen uden synlige tegn på egentlig arealdrift i flere årtier. Skinner og sveller ligger fortsat på strækningen. Sporet er mange steder under tilgroning med en vegetation af græs og højtvoksende urter på jernbanesporet og sidarealerne. Træer og buske er også under indvandring. Mellem skinnerne er der på hele strækningen et smalt trampespor i op til ½ m s bredde, der fremstår med blottet jord eller meget kort vegetation. Det samlede jernbanetrace varierer i bredde med op til en bredde på ca. 14 m, typisk hvor banen løber på en kunstig anlagt vold eller er gravet gennem terrænet. Jernbanetraceet omgives hovedsageligt af marker, men enkelte steder også af skov og overdrev. Nogle få vandløb, veje og stier krydser eller går under jernbanen. I juli 2009 blev jernbanen undersøgt for tilstedeværelse af sjældne og beskyttede populationer af padder, krybdyr samt mulige levesteder og botanisk interessante områder. Mulige forbedringer af de umiddelbare omgivelser, især potentielt tørt levested for arter som f.eks. markfirben, blev noteret. De mest egnede levesteder blev besøgt igen for at registrere arter i området. Tabel 1. Metoder Periode Juli 2009 August 2009 September, oktober 2009 Undersøgelse Visuel registrering af krybdyr (markfirben) og padder Visuel registrering af krybdyr (markfirben) og padder Visuel registrering af krybdyr (markfirben unger) og padder De visuelle registreringer af krybdyr foregik på solrige ikke alt for varme dage. Sådanne dage er også gode for registrering af springfrø. Attraktive levesteder for lavtvoksende planter og varmeelskende dyr langs jernbanen blev dokumenteret med billeder. Undersøgelsens registreringer er foretaget på selve jernbanen, dvs. sporet med skinner og sveller inklusiv 0,5 m sideareal fra svellekanten. Dette areal er i rapporten benævnt KJ. Desuden er der registreret en strækning på hver side af jernbanen i afstanden 0,5 m til 5 m. Dette areal er i rapporten benævnt KJ5. (Planteregistreringen er nogle steder udført med større afstand til sporet.)

4 Hver strækning af jernbanen med forskellige typer af levesteder blev registreret i forhold til stedets kvalitet som tørt levested for krybdyr: 1. Velegnet tørt levested (billede 8 og 10) Tilstedeværelse af soleksponerede åbne områder med rige myre- og sommerfuglesamfund og næringsfattig jord. 2. Marginalt levested (billede 8, rabatter) Tørt, bevokset areal uden åbne områder med færre arter tilknyttet næringsfattig jord, enten soleksponeret eller skygget af buske eller træer. 3. Intet levested (billede 9) Bevokset med buske som f.eks. brombær, træer eller invasive planter eller byområder. 4

5 5 Figur 1. Oversigt over den undersøgte jernbanestrækning fra Ringe til Korinth (sort linie), juli (Grundkort: juli 2009).

6 6 RESULTATER OG VURDERINGER Tørt levested Figur 2 giver en oversigt over de kortlagte tørre levesteder. Næsten hele jernbanesporet (KJ) har sparsom vegetation med nøjsomme og lavtvoksende plantearter, hvilket er værdifuldt for dyr, der foretrækker næringsfattige forhold. På de tilgrænsende fem meter sideareal (KJ5) er der lavere forekomst af nøjsomme og lavtvoksende plantearter. Ud fra kategoriseringen af arealets egnethed som levested (kategori 1-3) er sidearealerne for det meste af lavere kvalitet. Jernbanestrækningen har sandsynligvis haft den højeste andel af tørt og lysåbent levested, mens jernbanen endnu var i drift, og der blev foretaget en regelmæssig vedligeholdelse. Konsekvensen af jernbanendriftens ophør har været en langsom tilgroning med mere næringskrævende og højtvoksende arter, herunder træer og buske. Naturstiprojektet giver mulighed for pleje af sidearealerne.

7 7 Figur 2. Lokalisering af velegnet rasteområder som levested for markfirben men hvor æglægningssteder (ynglesteder) mangler langs jernbanen (markeret gult). Disse gult markerede områder kan med fordel plejes for at tilgodese krybdyr, insekter og vegetation der kræver varme og sol.

8 8 Krybdyr Der blev ikke set markfirben på strækningen. Undersøgelse er jf. tabel 1 gennemført i perioden juli-oktober og under velegnede vejrforhold, dvs. i det tidsrum hvor eventuelt forekomst af arten vil kunne påvises. Når der ikke har kunnet påvises markfirben, vurderes baggrunden at være fraværet af lokaliteter til lægning og udvikling af æg og generelt har syd- og østvendte skråninger alt for høj og tæt græsvegetation til optimal æglægning. På flere strækninger langs den nedlagte jernbane fandtes potentielle rasteområder som levesteder (se figur 2, gule markeringer langs jernbanen). På tre steder og i alt på 2 af disse strækninger observeredes det mere almindelige skovfirben som er fredet. Skovfirben oberserves på strækningen vest for Espe og umiddelbart syd for Nybøllegård. Desuden øst for Espe, på hver side af Rudmevejs krydsning af jernbanen, sålededes ca 20 m vest for krydsningen og 50 m øst for krydsningen. Hugorm blev ikke obervervet på strækningen. Skov- og Naturstyrelsen er af en borger gjort opmærksom på forekomst af markfirben på jernbanen. Denne oplysning er ikke verificeret ved hjælp af fotos eller kort. Selv om undersøgelsen ikke har påvist markfirben, kan det ikke afvises, at jernbanen benyttes som spredningskorridor og i marginalt omfang som levested. Det kan konkluderes, at jernbanen ikke udgør et kerneområde for markfirben, men dog har stort potentiale som fremtidig spredningskorridor såfremt æglægningssteder anlægges. Der findes levende hegn og andre korridorer mellem jernbanen og Espe skov/tumlepark. Der er forekomst af en stor population af markfirben nogle få hundrede meter nord for jernbanen ved Espe, bl.a. i Espe skov og Espe Tumlepark, der er en tidligere råstofgrav (se figur 3). I forbindelse med anlæg af naturstien vil en aktiv indsats for at forbedre områdets egnethed som levested for markfirben kunne forbedre overlevelsesmuligheden for en eventuel forekomst af arten på selve strækningen, ligesom strækningen vil kunne få en funktion som spredningskorridor for markfirben. Billede 1. Muligt levested for markfirben i dag, hvor traceet er under tilgroning. Indtil for fem år siden bestod store dele af den nedlagte jernbane af disse soleksponerede områder med masser af æglægningsmuligheder, men nu er næsten hele strækningen overgroet, da der ikke er foretaget vedligeholdelse efter jernbanedriftens ophør. Padder Der blev ikke påvist padder på jernbanestrækningen, jf. tabel 2 i afsnittet Forslag til naturforbedringer langs jernbanen. (Bør stå hvis det er sådan det forholder sig:

9 Undersøgelse er jf. tabel 1 gennemført i perioden juli-oktober, dvs. i det tidsrum hvor eventuelt forekomst af arterne vil kunne påvises.) I området omkring jernbanen fra Ringe til Korinth forekommer alle de 7 ynglende paddearter, der er kendt fra denne del af Fyn. Sjældne og beskyttede paddearter som strandtudse, springfrø og stor vandsalamander (Bilag IV padderarter) findes nogle få hundrede meter nord for jernbanen ved Espe i de gamle grusgrave, bl.a. i Espe Tumlepark (tidligere råstofgrav), hvor der i forbindelse med etablering af motorvejen til Svendborg blev lavet erstatningsvandhul for strandtudse. I Espe grusgrave er adskillige ynglesteder for alle 3 bilag IV paddearter. Det vurderes, at jernbanen sandsynligvis benyttes af individer af springfrø og stor vandsalamander fra populationerne, men populationerne som sådan er ikke afhængige af levesteder på eller langs jernbanen. 9 Karakteristiske tørbundsplanter I forbindelse med registreringen og vurderingen af tørre levesteder blev der noteret nogle vigtige planter som ofte findes i markfirben levesteder og som er også som er nøjsomme og lavtvoksende planter i jernbanetraceet. Forekomst af disse planter var primært knyttet til jernbanesporet inklusiv skinner og sveller, da de er knyttet til åbne soleksponerede levesteder. Af typiske tørbundsplanter kan nævnes: Blåhat (urt, se foto) Harekløver (urt) Merian (urt) Timian (urt) Billede 4. Blåhat er en vigtig nektarproducent, og der findes en art af bier, som er helt knyttet til denne urt. Ingen af de registrerede arter er fredede eller rødlistede. På figur 2 er de mest værdifulde og sårbare områder markeret med gule linjer. Det er i tilknytning til disse områder, der er størst potentiale for forbedring af muligt levested.

10 10 KONKLUSION FOR MINIMUMSTILTAG FOR AT IMØDEKOMME EU HABITATDIREKTIVET OG ANDEN LOVGIVNING Jernbanen er kortlagt bl.a. med henblik på at påvise, hvorvidt der er forekomst af arter omfattet at habitatdirektivets bilag IV. Der er ved denne undersøgelse ikke påvist arter omfattet af habitatdirektivets bilag IV. Ud fra kendskab til forekomst af arterne (markfirben, strandtudse, springfrø og stor vandsalamander) i lokalområdet kan der ikke entydigt konkluderes, at de nævnte bilag IV arter ikke benytter arealet spontant som spredningskorridor, fødesøgningssted og i begrænset omfang som levested. Jernbanen udgør ikke et kerneområde for nogle af de nævnte arter. Hvis et areal er levested, dvs. regelmæssigt benyttet yngle- og rasteområde for en art omfattet af habitatdirektivets bilag IV, må arealets økologiske funktionalitet samlet set ikke forringes. Såfremt der gennemføres ændringer, som kan påvirke yngle- og rasteområdet, skal der derfor samtidig gennemføres tiltag til sikring af, at levestedets økologiske funktionalitet opretholdes. Markfirben: Arten er ikke påvist på jernbanen i undersøgelsen. Der er kendskab til forekomst af markfirben nogle hundrede meter nord for jernbanestrækningen ved Espe. Der findes arealer med nøjsomme og lavtvoksende plantearter på sporet og på sidearealerne. Dele af disse arealer vil forsvinde i forbindelse med anlæg af naturstien. For at sikre økologisk funktionalitet bør andelen af potentiel habitat for markfirben med forekomst af nøjsomme og lavtvoksende planter samt forekomst af sandpletter til ynglesteder være uændret eller øget efter projektgennemførelsen. Dette kan gøres ved gennem naturpleje at udvide arealerne på sydsiden af jernbaneskråningerne med forekomst af nøjsom og lavtvoksende vegetation. Plejen kan bestå i, at de pågældende arealer fremover afslås samt ved, at der udlægges sand i mindre områder. Etablering af naturstien med 1,5 m asfalt og 1 m bredt grusspor vil have den positive sideeffekt, at markfirben får et nyt stort område, hvor der findes velegnede solepladser. Strandtudse: Arten er ikke påvist på jernbanen i undersøgelsen. Der er kendskab til forekomst af arten nogle hundrede meter nord for jernbanestrækningen ved Espe. Foranstaltninger der udføres for markfirben vil betyde, at strandtudsen vil kunne sprede sig langs jernbanen, og den økologiske funktionalitet vil være opretholdt for strandtudse. Stor vandsalamander og springfrø: Disse 2 arter benytter mest skov- og buskområder med lysåbne partier som fourageringsområder. Den pleje der udføres for markfirben, vil sikre at Stor vandsalamander og Springfrø kan sprede sig langs jernbanen, og den økologiske funktionalitet vil være opretholdt for de 2 arter. Det vil også være gunstigt for arterne, at der opretholdes områder på banestrækningen med træ- og buskbevoksning. Anden lovgivning:

11 Der er på 3 lokaliteter fundet skovfirben (alm. Firben). Naturpleje, der skaber bedre mulighed for at markfirben vil benytte naturstistraceet som levested, vil også gavne skovfirben. Der er ikke registreret fredede eller rødlistede plantearter. Det er således ikke påkrævet, at der gennemføres særlige beskyttelsesinitiativer for konkrete plantearter. Afværgeforanstaltninger i form af sensommerslåning af siderabatten med det formål at skabe nye potentielle levesteder for markfirben, vil samtidig give anledning til, at der kan ske en frøspredning af nøjsomme og lavtvoksende plantearter til nye arealer og dermed øge den arealmæssige forekomst af disse planter. 11

12 12 FORSLAG TIL NATURFORBEDRINGER LANGS JERNBANE: På baggrund af forekomsten af krybdyr og padder i nærheden af jernbanen, vil der kunne opnås en stor naturmæssig gevinst ved at gennemføre naturforbedring på naturstiens sidearealer. I det følgende foreslås en række tiltag som kan gennemføres i forbindelse med anlæg af naturstien eller på et senere tidspunkt i forbindelse med dette eller nye projekter. Forslagene vedrører både selve jernbanetraceet og arealer uden for jernbanesporet. Tørt levested og nøjsomme plantearter Den nedlagte jernbane har været uden vedligeholdelse i mange år og er derfor under tilgroning, hvilket betyder at de nøjsomme og lavtvoksende plantearter fortrænges. De nøjsomme arter, som findes i dag, forekommer hovedsagligt direkte mellem skinnerne, hvor trampestien har holdt et smalt spor åbent, og hvor der er der soleksponerede samt næringsfattige forhold (gule linjer på figur 2). Betingelserne for de nøjsomme arter kan relativt let forbedres ved slåning af udvalgte delområder en til to gange om året samt ved fjernelse af buske og det øverste jordlag på visse strækninger. Dette vil også forbedre muligheder for fødeindsamling og ynglemuligheder for det sjældne markfirben. For at undgå at de nøjsomme og lavtvoksende planter helt forsvinder fra området kan der igangsættes pleje af jernbanesporets nærmeste sideareal, så der kan ske frøspredning af planterne i sporet. Nøjsomme arter kan flyttes som opgravede klumper. Markfirben I grusgravene og skoven nord for Espe, hvor der findes en stor populationen af markfirben, kan der skabes en gunstig udvikling af bestanden ved at forbedre markfirbenenes levesteder i såvel de gamle grusgrave som på jernbanens sidearealer. Overlevelsen af æg og unge firben kan øges ved at etablere passende levesteder enten manuelt eller med brug af lette maskiner. Populationen i Espe grusgrave kan forbindes med jernbanen ved hjælp af korridorer med attraktive fødeindsamlingsområder og udvandringslevesteder langs marker og veje; jf. forslag figur 3. Dette vil gøre det muligt for populationen at nå jernbanen og benytte denne. De gule markeringer på figur 2 er strækninger med marginale til gode levesteder for både markfirben såvel som andre arter, der kræver næringsfattige forhold. Her kan der oprettes ynglesteder for markfirbenet ved, at der afsættes små sandområder på syd-, sydøst- og sydvestvendte skråninger langs strækninger med den højeste kvalitet. Disse tiltag er uholdbare i længden, men ved at skabe gode æglægningsforhold på kort sigt, kan æggenes overlevelse forbedres. Dermed kan

13 antallet af individer i populationen stige, og de vil derfor have større chance for at kolonisere jernbanens sidearealer. Områder med gule linjer på fig. 2 bør slås en gang årligt, nogle arealer oftere og nogle arealer kun hvert andet år alt efter markfirbenets behov. Alt slået materiale bør fjernes. Partier med sand bør udlægges som potentielt æglægningssted for markfirben de steder, hvor de sandede partier med nøjsom og lavtvoksende vegetation nedlægges. 13 Figur 3. Population af markfirben i nærheden af den gamle jernbane (grøn signatur). I gult markerede områder kan tiltag, der forbedrer levestedsmulighederne for markfiben, fremme bestandens udvikling. Padder Strandtudse findes med små og helt isolerede bestande omkring Espe og Nybølle. Hvis naturstien holdes lysåben med partier af lysåben og lavtvoksende vegetation vil det givetvis kunne hjælpe strandtudsen i den eventuelle spredning fra Espe/Nybølle til andre potentielle levesteder, der måtte opstå i fremtiden.

14 14 Tabel 2. Paddearter Paddeart Påvist ved undersøgelsen Bilag II/IV ynglesteder Strandtudse Nej IV Yngler i grusgrave ved Espe Springfrø Nej IV Yngler i grusgrave ved Espe Butsnudet frø og Nej Er begge Skrubtudse kendt fra området Grøn frø Nej Er kendt fra området Lille vandsalamander Nej Er kendt fra området Vigtige områder Espe grusgrave og jernbanen som spredningskoridor Løvskovsområder mellem Espe og Ringe. Handlinger Pleje af sidearealer til natursti vil gavne Strandtudse. Forbedring af vandhuller og landlevesteder. Forbedring af vandhuller. Stor vandsalamander Nej II/IV Yngler i grusgrave ved Espe Ekstensivt anvendte overdrev og skovområder mellem Espe og Ringe og indtil 1 km fra Korinth. Forbedring af vandhuller. Tabel 2. Paddearter med populationer i nærheden af den nedlagte jernbane mellem Ringe og Korinth i Bilag II/IV: Bilag fra EU s habitatdirektiv hvori arterne er listede (II=arter som kræver specielt beskyttede områder; IV=arter som kræver fuld beskyttelse af population og levested). N-ynglesteder: antal (observerede) ynglesteder. Vigtige områder: de vigtigste områder med land- og vandlevesteder for arterne. Handlinger: hvordan populationernes forhold kan forbedres langs jernbanen. Syv paddearter, inklusiv tre sjældne og beskyttede arter (strandtudse, stor vandsalamander og springfrø) findes i nærheden af den nedlagte jernbane. Populationerne benytter sandsynligvis jernbanen og de umiddelbare omgivelser (grønne områder på figur 2), men ingen af populationerne synes dog at være direkte afhængig af levestederne skabt af jernbanen. Billede 5. Levende hegn og skovpartier langs og vinkelret på jernbanen er vigtige for bevarelse af landlevesteder for sjældne padder og pattedyr. Disse fungerer desuden som korridorer.

15 Billede 6. Indenfor KJ områder med høj kvalitet er selve jernbanen meget vigtig for planter og dyr som er knyttet til næringsfattig, soleksponeret jord. Hvis jernbanen fjernes uden tanke på disse arter, vil mange af arterne sandsynligvis uddø. 15 Følgende tiltag anbefales for at styrke jernbanens korridorfunktion og den generelt høje naturværdi på og omkring jernbanen: Forbedring af yngle- og fødeindsamlingsforhold for markfirben indenfor en 500 m zone omkring de gamle grusgrave nord for Espe. Begrænset brug af asfalt. Flytning af sjældne arter eller deres frø til områder i nærheden som tidligere er blevet forbedret. Forbedring af vandhuller for at øge populationerne af padder. Vedligeholdelse af buske og træer, især på nord- og vestsiden af sporet. Dette gøres så skygning undgås, men så pattedyr og fugle har en korridor og et levested. Vedligeholdelse af gamle træer og frugttræer. Vedvarende pleje af området med slåning (skiftende på forskellige strækninger forskellige år) efter markfirbenets behov, samt fjernelse af det afslåede materiale. Konstruktion af eventuelle opholdsarealer for mennesker i de mere næringsrige områder. Appendikset som følger indeholder kvaliteten af selve jernbanesporet (KJ) og omgivelserne indenfor 5 m (KJ5) samt strækningernes start- og slutkoordinater (UTM WGS zone 32).

16 16 APPENDIKS Jernbanestrækningernes koordinater og kvalitet KJ : Kvalitet af overdrev på jernbanen inklusiv 0,5 m rabatter til begge sider. KJ5 : Kvalitet af overdrev langs jernbanen indtil 5 m fra skinnerne. 1 = Høj kvalitet men behøver pleje 2 = Marginal kvalitet, pleje kan forbedre/genoprette 3 = Lav eller ingen kvalitet, overgroet og overdrevslevesteder er gået tabt eller har ikke eksisteret tidligere. Billede 8. Eksempel på en strækning af høj kvalitet da KJ er åben. KJ5 er af marginal kvalitet, men kan let forbedres/genoprettes. Billede 9. Eksempel på en strækning af lav kvalitet da den er overgroet med buske. Billede 10. Eksempel på en strækning af høj KJ kvalitet med diverse vegetation på næringsfattig jord.

17 17 Strækning x start y start x slut y slut UTM Højde KJ KJ U 70 m U 68 m U 64 m U 68 m U 71 m U 58 m U 63 m U 64 m U 64 m U 63 m U 63 m U 59 m U 60 m U 60 m U 58 m U 49 m U 59 m U 65 m U 48 m U 49 m U 52 m U 55 m U 56 m U 58 m U 57 m U 60 m U 60 m U 58 m U 55 m U 57 m U 57 m U 56 m U 52 m U 56 m U 56 m U 56 m U 60 m U 57 m U 58 m U 49 m U 48 m U 40 m U 34 m 2 2

18 18 Strækning x start y start x slut y slut UTM Højde KJ KJ U 35 m U 41 m U 41 m U 41 m U 41 m U 30 m U 37 m U 36 m U 67 m U 62 m U 47 m U 40 m U 32 m U 24 m U 24 m U 33 m U 29 m U 46 m U 28 m U 29 m U 34 m U 34 m U 37 m U 43 m U 43 m U 39 m U 39 m U 40 m U 33 m U 39 m U 42 m U 40 m U 37 m U 39 m U 37 m U 34 m U 36 m U 12 m U 11 m U 22 m U 22 m U 35 m U 35 m 2 2

19 19 Strækning x start y start x slut y slut UTM Højde KJ KJ U 34 m 2 3

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej

Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Plejeplan for markfirben ved Isterødvej/Kildevej Markfirben-han, 2013. Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet

Læs mere

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand

Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Teknik og Miljø Markfirben, Lacerta agilis Rapport for 2014 ved Næsby Strand Monitering af markfirben ved Næsby Strand i forbindelse med konsekvensvurdering af evt. etablering af dige Forsidefoto af Markfirben

Læs mere

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej

Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Plejeplan for markfirben Isterødvej ved Helsingevej Markfirben-han Foto: Peer Ravn Naturteamet, By og Miljø Hillerød Kommune, 2014 Plejeplan udformet af Amphi-Consult v. Peer Ravn Formål: Formålet med

Læs mere

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

VURDERINGSRAPPORT. Vejdirektoratet. VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af LRM/MAC Godkendt af MXJ VURDERINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E20/E45, Kolding Fredericia

Læs mere

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088

Naturplejeprojekt for dyr og levesteder i det åbne land ved Boserup i Roskilde Kommune NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 NaturErhvervstyrelsen: j.nr. 32313-L-13-200M-0088 Formål: Med dette naturplejeprojekt har Roskilde Kommune i samarbejde med NaturErhvervstyrelsen, Den Europæiske Union og lokale lodsejere skabt en række

Læs mere

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3.

Natur- og Miljøklagenævnet har truffet afgørelse efter naturbeskyttelseslovens 3. Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 27. februar 2013 J.nr.: NMK-510-00302 Ref.: meh AFGØRELSE i sag om omlægning af Vasevej m.v. i Rudersdal Kommune Natur-

Læs mere

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk

Nye metoder til undesøgelse af vandhuller www.amphiconsult.dk Nye metoder til undesøgelse af vandhuller Amphi Consult Naturstyrelsen nye metode til bilag II arter i N2000. Eksempel på andre metoder Novana-metoden Nye metoder under udvikling Hvad betyder fund af bilag

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation fra naturbeskyttelsesloven Dispensation til at pleje en mindre sø, kaldet Christianshøj Grusgravsø, ved Kirke Værløsevej 101, matr.nr.13al Kirke Værløse By, Værløse. Furesø Kommune har besluttet

Læs mere

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled

Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Gyldenrisbekæmpelse i testområde på Amager Fælled Denne rapport indeholder en begrundelse for prioriteringen af testområdet for gyldenrisbekæmpelse på Amager Fælled, beskrivelse af metoden for den præcise

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Odsherred Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt for digeprojekt Gniben

AFGØRELSE i sag om Odsherred Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt for digeprojekt Gniben Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 8. februar 2013 J.nr.: NMK-34-00215 Ref.: ilgra AFGØRELSE i sag om Odsherred Kommunes afgørelse om ikke VVM-pligt for digeprojekt

Læs mere

Overvågning af padder Randers kommune 2009

Overvågning af padder Randers kommune 2009 Overvågning af padder Randers kommune 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers Kommune Natur og Vand Miljø og Teknik Overvågning af padder, Randers kommune, 2009 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Randers

Læs mere

Naturgenopretning ved Bøjden Nor

Naturgenopretning ved Bøjden Nor LIFE09 NAT/DK/000371 - Connect Habitats - Bøjden Nor Naturgenopretning ved Bøjden Nor - en kystlagune med overdrev Lægmandsrapport En naturperle Bøjden Nor er et helt særligt værdifuldt naturområde, der

Læs mere

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune

Teknik og Miljø. Rapport fra 2015. Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Teknik og Miljø Rapport fra 2015 Opdræt og udsætning af klokkefrø Bombina bombina i Slagelse Kommune Forsidefoto: Klokkefrø Bombina bombina - Peer Ravn, Amphi Consult Klokkefrøen i Slagelse Kommune Klokkefrøen

Læs mere

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk

Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Charlotte Mærsk Møller Langegyde 64b, 5762 Vester Skerninge Sendt med email: charlotte@tugronja.dk Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012

Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 Paddemonitering, Filsø & Gyldensteen 2012 3. udgave 23. november 2012 Udført af: Per Klit Christensen og Niels Damm AMPHI Consult er et landsdækkende konsulentfirma der arbejder med rådgivning og planlægning

Læs mere

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit.

Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Bilag 4. Miljørapport for Natura 2000-planen Miljørapport for Natura 2000-planen for område nr. N7, Rubjerg Knude og Lønstrup Klit. Den enkelte naturplan skal ifølge lov nr. 1398 af 22. oktober 2007 om

Læs mere

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune

Naturværdier i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Naturværdier i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 14. januar, Ringsted kommune Antal Spørgeskema om naturværdier Respondenter 33 personer, 23 mænd,

Læs mere

9.7 Biologisk mangfoldighed

9.7 Biologisk mangfoldighed 9.7 Biologisk mangfoldighed MÅL For biologisk mangfoldighed er det Byrådets mål, at: Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal standses senest 2010, og at den biologiske mangfoldighed i Sønderborg

Læs mere

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige.

Ortofoto 2014. Hedensted Kommune. A eksisterende sø, B og C nye søer, D nyt jorddige. LiebhaverSkovfogeden I/S Skibetvej 40 7100 Vejle Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Birgitte Mogensen Dir: +4579755675 Mob: 21130536 e-mail: Birgitte.Mogensen @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-153-15

Læs mere

Dispensation til oprensning af 3 sø

Dispensation til oprensning af 3 sø Dato: 14. januar 2016 Niels Jørgen Møller Nielsen Præstevejen 157 Glerup 9631 Gedsted Natur, Miljø og Sekretariat Frederik IX's Plads 1 9640 Farsø Sagsnr.: 820-2016-52186 Dokumentnr.: 820-2016-12517 Sagsbehandler:

Læs mere

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten

Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten By og Miljø Trollesmindealle 27 3400 Hillerød Tlf. 7232 2184 Fax 7232 3213 krso@hillerod.dk Notat om naturbeskyttelsesinteresser i Lokalplanområde Erhvervstrekanten Sag 219-2015-2430 22. januar 2015 Undertegnede

Læs mere

Notat om belægningstyper på Fodsporet

Notat om belægningstyper på Fodsporet Notat om belægningstyper på Fodsporet Indledning I dette notat gennemgås 11 forskellige løsningsmodeller, som enten er fremkommet i den offentlige debat og/eller er foreslået af projektgruppen. Modellerne

Læs mere

Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller for Kanalforbindelsen

Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller for Kanalforbindelsen v/ Lars Briggs, Syddanske Forskerparker, Forskerparken 10, 5230 Odense M, SE nr.: 1669 3502, tlf: 6315 7143, fax: 6593 2309, mobil: 2161 0797, email: nd@amphi.dk Kolonisation af padder i erstatningsvandhuller

Læs mere

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com

Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Til Alfred Elneff Vejstrupvej 27, Brudager 5882 Vejstrup Sendt med email: alfred.elneff@hotmail.com Miljø og Teknik Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Tlf. 62 23 30 00 mt@svendborg.dk www.svendborg.dk

Læs mere

Hjortespring Naturplejeforening, Hjortespringkilen

Hjortespring Naturplejeforening, Hjortespringkilen Hjortespring Naturplejeforening, Hjortespringkilen Demonstrationsforsøg med græsningspause i en periode efter en indledende hård afgræsning. Tekst ved naturkonsulent Anna Bodil Hald, Natur & Landbrug Fotos:

Læs mere

Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010

Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010 Overvågning af Markfirben Silkeborg kommune 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT for Silkeborg Kommune Teknik og Miljø Natur og Miljø Overvågning af Markfirben, Silkeborg kommune, 2010 Udarbejdet af AQUA CONSULT

Læs mere

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø.

Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com. Dispensation til oprensning af sø. Peter Djørup EriksholmResearchCenter Oticon Rørtangvej 20 3070 Snekkersten. Mail: pd@eriksholm.com Center for Teknik Miljø og Klima Natur og Miljø Mørdrupvej 15 3060 Espergærde Tlf. 49282541 ajb55@helsingor.dk

Læs mere

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane.

Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard Golfbane. VVM-screening af: Benniksgaard Golf Cource Aps v/jens Enemark Bakkegårdsvej 29 6340 Kruså Vandløbsreguleringsprojektet er en del af et større projekt med etablering af ny og forbedret natur på Benniksgaard

Læs mere

Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven

Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven t o te Tegn og mal padder og krybdyr - fra skoven Almindeligt firben Bjergsalamander Bjergsalamander Butsnudet frø Hugorm Lille vandsalamander Lille vandsalamander Løvfrø Skrubtudse Snog Spidssnudet frø

Læs mere

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010)

16-08-2010 Side 1 af 8. Kommentarer vedr. Forslag til plejeplan 2010-15 for Smør- og Fedtmosen (Marts 2010) 16-08-2010 Side 1 af 8 Gladsaxe Kommune By- og Miljøforvaltningen Vej- og Parkafdelingen Rosenkæret 39 2860 Søborg Med kopi til Herlev Kommune Teknisk Forvaltning Herlev Bygade 90 2730 Herlev Kommentarer

Læs mere

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen

Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Høringsbemærkninger til revision af plejeplan for Storebjerg-fredningen Der er indkommet 7 høringssvar, derudover kommentarer fra DN Furesø efter markvandring i september 2015. Høringspart Bemærkning Kommunens

Læs mere

SVOGERSLEV GRUSGRAV BAGGRUND OG MULIGHEDER. Udkast X. X 201X

SVOGERSLEV GRUSGRAV BAGGRUND OG MULIGHEDER. Udkast X. X 201X SVOGERSLEV GRUSGRAV BAGGRUND OG MULIGHEDER Udkast X. X 201X November 2014 1973 2006 2 2013 Svogerslev Grusgrav Roskilde Kommune er i færd med at købe Svogerslev Grusgrav. Svogerslev Grusgrav kan blive

Læs mere

Bilag 1/26 Bilag 1 2 1 2/26 Bilag 2 3/26 Bilag 3 4/26 5/26 6/26 7/26 Bilag 4 8/26 Bilag 5 9/26 Bilag 6 10/26 Bilag 7 11/26 Bilag 8 12/26 Bilag 9 13/26 Bilag 10 14/26 Bilag 11 15/26 Bilag 12 Id. nr. Naturtype

Læs mere

Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy

Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy .. BIOLOGISK FORENING FOR NORDVESTJYLLAN D Forslag til nationalparkplan for Nationalpark Thy Biologisk Forening for Nordvestjylland og Dansk Botanisk Forening har fulgt arbejdet med Nationalpark Thy med

Læs mere

Flagermus og Vindmøller

Flagermus og Vindmøller Flagermus og Vindmøller Baggrund: Habitatdirektivet Habitatdirektivet Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER

Læs mere

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge

Bilag 1 -Naturnotat. Besigtigelse af overdrev i Toftun Bjerge POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK DATO: 31-10-2012 JOURNALNUMMER 01.05.08-P19-5-12 Bilag 1 -Naturnotat RÅDHUSET, PLAN OG MILJØ ØSTERGADE

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til delvis oprensning af sø Jan Løhndorf Haderslevvej 80 6760 Ribe Torvegade 74, 6700 Esbjerg Dato 08-02-2016 Sagsbehandler Mette Sejerup Rasmussen Telefon direkte 76 16 51 25 E-mail mesej@esbjergkommune.dk Sagsid 16/264 Dispensation

Læs mere

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392

Tilskudsmuligheder og regler. Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Tilskudsmuligheder og regler Naturrådgiver Anne Robenhagen Ravnshøj arr@jlbr.dk tlf: 76602392 Emner Kort om Grundbetaling og græs Rekreative arealer Pleje af græs og naturarealer Regler HNV-værdi valg

Læs mere

Perspektiv nr. 16, 2009. Overblik over invasive arter en god økonomisk beslutning. Flemming Kristensen og Christian Tøttrup

Perspektiv nr. 16, 2009. Overblik over invasive arter en god økonomisk beslutning. Flemming Kristensen og Christian Tøttrup Overblik over invasive arter en god økonomisk beslutning Flemming Kristensen og Christian Tøttrup Kortlægningen af bjørneklo og andre invasive planter i kommunerne er primært baseret på observationer foretaget

Læs mere

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for

Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende i delområde I i lokalplan 72 for Boligejendom ApS v. Procasa Nørre Voldgade 22, 1. sal 1358 København K Att.: Steen Fischer Dispensation til at udføre naturpleje på 3-beskyttet areal på matr. nr. 10 h Kirke Værløse By, Værløse, beliggende

Læs mere

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor.

Placeringen af ansøgte projekt er markeret med gul stjerne på kortet nedenfor. POSTBOKS 19 T: 96 84 84 84 WWW.STRUER.DK ØSTERGADE 11-15 F: 96 84 81 09 7600 STRUER E: STRUER@STRUER.DK Harry Gade Tambohusvej 16 7790 Thyholm Etablering af jordvarmeanlæg i beskyttet natur Struer Kommune

Læs mere

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV

Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Proaktiv brug af erstatningsnatur i VVM/SMV Miljøvurderingsdag 19/8-2015 Martin Hesselsøe (mh@amphi.dk) Biologisk konsulentarbejde siden 1993 Ca. 20 konsulenter

Læs mere

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING

NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING FREMTIDENS NORDFORBRÆNDING NY OVNLINJE 5 PÅ NORDFORBRÆNDING I HØRSHOLM KOMMUNE Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM-redegørelse Vurdering af levesteder og mulige

Læs mere

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou

Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr. 6c Mou By, Mou Aalborg Kommune, Park og Natur Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Marianne Hegelund Thomsen Gadekærsvej 2 9280 Storvorde 07-09-2015 Tilladelse efter planlovens 35 til etablering af en sø på matr. nr.

Læs mere

Dispensation til oprensning og slåning

Dispensation til oprensning og slåning Tønder Spildevand A/S Stationsvej 5 6261 Bredebro Miljø og Natur Direkte tlf.: +4574928043 Mail: mom1@toender.dk Sags id.: 01.05.08-P25-11-15 Ks: LSc 26. august 2015 Dispensation til oprensning og slåning

Læs mere

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 2500 m 2 på ejendommen matr. nr. 1a Lindholt Gde, Tvis.

Holstebro Kommune har modtaget din ansøgning om tilladelse til at etablere en sø på op til 2500 m 2 på ejendommen matr. nr. 1a Lindholt Gde, Tvis. Side 1/5 Kristian Harald Halgaard Lindholtvej 2 7500 Holstebro Dato: 24-06-2014 Sagsnr.: 01.03.03-P19-65-14 Henv. til: Payman Hassan Sidiq Natur og miljø Direkte tlf.: 9611 7805 Afdeling tlf.:9611 7500

Læs mere

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011

Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2011 Tekst & fotos: Lars Hansen Udarbejdet af naturkonsulent.dk for Nyborg kommune Indhold Indledning 4 Stor Vandsalamander 5 Strandtudse 8 Grønbroget

Læs mere

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård

Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov. Skovridergård. Knudsbygård Basisanalyse for Natura 2000 område 181, Oreby Skov Storstrøms Amt 2006 Kringelhøje Jættestue Trehøje Delbjerg Stubbehøj Strandgård Roshøj Viekærgård Milehøj Skovridergård Knudsbygård Knudsby Oreby Orehøj

Læs mere

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng

Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen. Den21. december 2015. Dispensation til indgreb i beskyttet eng Vejdirektoratet Thomas Helstedsvej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen Den21. december 2015 Odsherred Kommune har modtaget din ansøgning af 12. november 2015 om dispensation fra naturbeskyttelseslovens

Læs mere

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges

Ll. Valby, Slagelse Jorder nyt nr. Ll. Valby, Slagelse Jorder mark og fold,15f 1280kvm. Bilag 2, punkt 1d. undersøges Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Slagelse Nordskov (arbejdstitel) er et samarbejde mellem Slagelse Kommune og

Læs mere

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring

Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring Forsvarets bygnings- og etablissementstjeneste Arsenalvej 55 9800 Hjørring fbe@mil.dk FBE-MMS23@mil.dk Dato Sagsbehandler J.nr. tkoee 002794-2013 Rådhuset Torvet 2 3600 Frederikssund Udkast til dispensation

Læs mere

Landzonetilladelse til etablering af en sø

Landzonetilladelse til etablering af en sø Mogens Mugge Weje Harck Lauridsen Teglværksvej 12 Starreklinte 4534 Hørve Sendt til e-mail: mugges@hotmail.dk Den 13. november 2014 Natur, Miljø og Trafik Landzonetilladelse til etablering af en sø Odsherred

Læs mere

Kløverstier Brøndbyøster

Kløverstier Brøndbyøster Kløverstier Brøndbyøster Blå rute Sommer Brøndby kommune Naturbeskrivelse Om sommeren står de fleste blomster i fuldt flor, skoven er grøn, insekterne summer og fuglene synger lystigt. Nætterne er lyse

Læs mere

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune

Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter. Af Bo Levesen, Vejle Kommune Sådan håndterer kommunerne bilag IV-arter Af Bo Levesen, Vejle Kommune NATURA2000 netværket Internationale naturbeskyttelsesområder habitatområder fuglebeskyttelsesområder Ramsarområder Habitatdirektivets

Læs mere

BYNÆR NATUR et afsnit i naturplanen

BYNÆR NATUR et afsnit i naturplanen BYNÆR NATUR et afsnit i naturplanen 1. De kommunale arealer i spil 2. Dyrk Svendborg et tværgående eksperiment 3. Projekter i byen eller i det bynære eksempler og diskussion MÅL Hvad vil vi? Forbedre eksisterende

Læs mere

DN Sønderborg Årsmøde den 18 november 2014

DN Sønderborg Årsmøde den 18 november 2014 DN Sønderborg Årsmøde den 18 november 2014 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen 4. Forslag fra medlemmerne 5. Eventuelt Beretning

Læs mere

Lille vandsalamander Kendetegn Levevis

Lille vandsalamander Kendetegn Levevis Lille vandsalamander Som for alle andre padder i Danmark er bestanden af lille vandsalamander gået meget tilbage de sidste 50 år. Dog er den lille vandsalamander blandt de almindeligste af Danmarks nuværende

Læs mere

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet.

Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser Vildtremiser - nr. 3 på demonstrationsarealet. Vildtremiser er beplantninger, hvis eneste formål er at være til gavn for vildtet. Det kan de f.eks. være som ynglested, dækning og spisekammer.

Læs mere

Projektrapport for Naturplejeprojektet for klokkefrø ved Rønnebæksholm i Næstved Kommune

Projektrapport for Naturplejeprojektet for klokkefrø ved Rønnebæksholm i Næstved Kommune Naturplejeprojekt for Klokkefrø ved NERV j.nr. 32313-L-13-200M-0100 Formål: Det er naturplejeprojektets formål at forbedre naturforholdene og skabe særlige levesteder for klokkefrø og andre padder og krybdyr

Læs mere

Eksempelsamling Menneskepassager

Eksempelsamling Menneskepassager Eksempelsamling Menneskepassager Grøn passage, stitunnel Placering: Flynderupsvej i Egebæksvang, Skotterup syd for Helsingør Banestr.: Kystbanen Dimensioner: Længde: 20 m, diameter: 3,7 m, største frihøjde:

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Jens Christian Simonsen Saturnvej 6800 Varde Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til rydning af vedopvækst i beskyttet mose Du har søgt om dispensation til at rydde træer og buske på matr. nr. 3

Læs mere

Referat Det Grønne Råd's møde Onsdag den 24-08-2011 Kl. 15:30 Miljø og Teknik

Referat Det Grønne Råd's møde Onsdag den 24-08-2011 Kl. 15:30 Miljø og Teknik Referat Det Grønne Råd's møde Onsdag den 24-08-2011 Kl. 15:30 Miljø og Teknik Deltagere: Birger Jensen, Bruno Hansen, Henrik Fog-Møller, Jeppe Ottosen, Erik Brejninge Andersen, Carsten Hunding, Niels Andersen,

Læs mere

Pletmælkebøtte. Naturen i landskabet Rita Merete Buttenschøn

Pletmælkebøtte. Naturen i landskabet Rita Merete Buttenschøn Pletmælkebøtte Naturen i landskabet Rita Merete Buttenschøn Indhold: 1. Fra skov til åbent landskab 2. Beskyttet natur 3. Naturens tilstand 4. Indsatsmuligheder a. Mere viden b. Naturpleje/- genopretning

Læs mere

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen).

5. Midlertidig omlægning af Møllebækken på en ca. 20-25 meter strækning i forbindelse med etableringen af den midlertidige bro (øst for motorvejen). Greve Kommune Teknik & Miljø Vejdirektoratet Gladsaxe Ringvej 51 2730 Herlev Att.: Michael Kenneth Quist vd@vd.dk, ptp@vd.dk; mq@vd.dk; umj@vd.dk; bjer@vd.dk; Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3

Læs mere

Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997

Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997 Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997 Storstrøms Amt - Teknik- og miljøforvaltningen Natur- og plankontoret ISBN nr. 87-89754-26-3 Rødlistede padder og krybdyr i Storstrøms Amt 1997 Storstrøms

Læs mere

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark "Kongernes Nordsjælland"

Dato: 3. januar qweqwe. Nationalpark Kongernes Nordsjælland Dato: 3. januar 2017 qweqwe Nationalpark "Kongernes Nordsjælland" OBS! Zoom ind for at se naturbeskyttede områder og vandløb, eller se kortet i stort format. Der har været arbejdet med at etablere en nationalpark

Læs mere

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016.

Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Til NaturErhvervstyrelsen Fremsendt pr. email til: landbrug@naturerhverv.dk, 14. december 2015 Natrurbeskyttelse.dk s høringssvar til udkast til Vejledning til Pleje af græs- og naturarealer 2016. Med

Læs mere

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema

VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema Aarhus Fysisk planlægning og VVM VVM screening af nedlæggelse af overkørsel 142 og 144 På banestrækningen mellem Viborg og Struer Screeningsskema J. nr. NST-130-00140 Juni 2012 A Bilag A Skema til brug

Læs mere

Bufferzoner på bare 6 m s bredde: En fantastisk mulighed for at bringe noget natur tilbage i agerlandet.

Bufferzoner på bare 6 m s bredde: En fantastisk mulighed for at bringe noget natur tilbage i agerlandet. Bufferzoner på bare 6 m s bredde: En fantastisk mulighed for at bringe noget natur tilbage i agerlandet. Peter Esbjerg 1 Søren Navntoft 1 Kristian Kristensen Louise C. Andresen 3 Lene Sigsgaard 1 Rasmus

Læs mere

Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009

Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009 Undersøgelse af paddeforekomster på arealer syd for Svenstrup Gods, april 2009 I foråret 2009 undersøgte jeg på vegne af DN Køge vandhuller for paddeforekomster på Svenstrup Gods arealer. Ét væsentligt

Læs mere

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris

Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Kulhuse Strandjagtforening v/ Formand John Hansen Gerlev Strandvej 3 3630 Jægerspris Dato Sagsbehandler J.nr. Tkoee 002037-2013 Dispensation fra Naturbeskyttelseslovens 3 til etablering af 6 støjskærme

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø

Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Kim Rask Hansen Engmosevej 4A 7200 Grindsted Dispensation efter naturbeskyttelsesloven til oprensning af sø Du har ansøgt om dispensation til at oprense en ca. 1531 m² stor beskyttet sø beliggende på matrikel

Læs mere

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup

SAGSANSVARLIG Peter Jannerup NOTAT DATO 09-03-2012 JOURNAL NR. 326-2012-12815 SAGSANSVARLIG Peter Jannerup PLAN BYG OG MILJØ Konsekvensvurdering i forhold til Natura 2000-områder af miljøgodkendelse til Gørlev Flyveplads Der er i

Læs mere

Trærammen/spunsen skal rage mindst muligt op over jordoverfladen under hensyntagen til funktionen, så den syner mindst muligt set fra stien.

Trærammen/spunsen skal rage mindst muligt op over jordoverfladen under hensyntagen til funktionen, så den syner mindst muligt set fra stien. Fra den 1. november sender Helsingør Kommune posten digitalt! Gå ikke glip af vigtig post, husk derfor at tjekke din postkasse jævnligt på www.borger.dk. For at få adgang til din digitale postkasse skal

Læs mere

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

Sagen er behandlet i et forpligtende samarbejde mellem Ærø Kommune og Svendborg Kommune efter Lov om forpligtende kommunale samarbejder. «Navn» Att.: «Attention» «Adresse» «Postnr» «By» «Land» Kultur, Erhverv og Udvikling Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 Vester Skerninge Christian.Vinther@svendborg.dk www.svendborg.dk VVM-screening

Læs mere

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI

Indsats for. særligt beskyttede padder 10 TRAFIK & VEJE 2009 JUNI/JULI MOTORVEJSÅBNING: ODENSE-SVENDBORG Indsats for særligt beskyttede padder Motorveje medfører generelt konflikter mellem den tætte trafik og dyrearters vandring og behov for beskyttede levesteder. I 2004

Læs mere

Hvordan fremmer vi alsidig natur på en almindelig eng?

Hvordan fremmer vi alsidig natur på en almindelig eng? Hvordan fremmer vi alsidig natur på en almindelig eng? Anna Bodil Hald Når naturen skal genoprettes på enge, som har været i omdrift nogle år eller bare været gødsket, bliver der normalt sat et elektrisk

Læs mere

KORTLÆGNINGSRAPPORT. VVM-undersøgelse for udbygning af E45/E20, Kolding-Fredericia. Kortlægning af padder, krybdyr og insekter Datarapport

KORTLÆGNINGSRAPPORT. VVM-undersøgelse for udbygning af E45/E20, Kolding-Fredericia. Kortlægning af padder, krybdyr og insekter Datarapport Vejdirektoratet 21. december 2010 Projekt nr. 201993 Udarbejdet af Amphi Consult Kontrolleret af MAC/LRM Godkendt af MXJ KORTLÆGNINGSRAPPORT VVM-undersøgelse for udbygning af E45/E20, Kolding-Fredericia

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord. 3. Indledning. 4. Grøn Helhedsplan 6. Ringe skov har vokseværk Plan for udvidelse af skoven. 8

Indholdsfortegnelse. Forord. 3. Indledning. 4. Grøn Helhedsplan 6. Ringe skov har vokseværk Plan for udvidelse af skoven. 8 1 Indholdsfortegnelse Forord. 3 Indledning. 4 Grøn Helhedsplan 6 Ringe skov har vokseværk Plan for udvidelse af skoven. 8 Tilgængelighed og friluftsliv. 9 Mere skov. 11 Mere natur og vand.. 13 Landskab

Læs mere

Besøg biotopen Heden

Besøg biotopen Heden Danmarks flora, danmarksflora.dk Besøg biotopen Heden Informationer og opgaver om heden som kulturlandskab, om naturpleje, jordbundsforhold, flora især lyng og ene, dyr og insekter, mad og drikke og endelig

Læs mere

Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune

Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune Kortlægning af gyldenris i Furesø Kommune er udarbejdet for: af : Furesø Kommune, By, Erhverv og Natur e-mail: benpost@furesoe.dk Care4Nature, Hans Wernberg, Charlotte

Læs mere

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev)

Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Naturgradienter på højbund hede og tørt græsland (overdrev) Til landmænd og deres konsulenter. Af naturkonsulent Anna Bodil Hald Natur & Landbrug, www.natlan.dk Hvor findes den højeste og den laveste naturkvalitet

Læs mere

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK

VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK OKTOBER 2015 ENERGINET.DK VVM FOR LANDANLÆG TIL KRIEGERS FLAK HAVMØLLEPARK BAGGRUNDSRAPPORT - NATUR ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse

År: 2014. ISBN nr. 978-87-7091-883-1. Dato: 18. december 2014. Forsidefoto: Karsten Dahl, DCE. Må citeres med kildeangivelse Forslag til natura 2000 plan 2016-21 Titel: Forslag til Natura 2000-plan 2016-2021 for Kims Top og Den Kinesiske Mur Natura 2000-område nr. 190 Habitatområde H165 Emneord: Habitatdirektivet, Miljømålsloven,

Læs mere

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE

DERFOR HAR VI BYGGET MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE 1 MIDTJYSKE MOTORVEJ & E45 VED VEJLE DERFOR HAR VI BYGGET Motorvejsstrækningen mellem Riis og Vejle er en del af Midtjyske Motorvej mellem Herning og Vejle, mens motorvejsstrækningen mellem Hornstrup og

Læs mere

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN

FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN FORSLAG TIL UDVIKLINGS- OG PLEJEPLAN FOR GRANHAUGEN 2. udkast, januar 2013/ARP Debatten har vist, at rigtig mange mennesker holder meget af Granhaugen og har stærke ønsker om, hvordan Granhaugen skal udvikles

Læs mere

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur

NOTAT. Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur Korrespondance mellem Kalundborg Kommune og Naturstyrelsen vedr. efterbehandling af råstofgrave til natur DATO 10. juni 2013 SAGS NR. Kalundborg Kommune. 31. oktober 2012: Jeg har et generelt spørgsmål

Læs mere

Dispensation og landzonetilladelse til søprojekt på matrikel nr. 22 Foverup, Ravsted

Dispensation og landzonetilladelse til søprojekt på matrikel nr. 22 Foverup, Ravsted Ulla Petersen & Jesper Fries Hansen Fogderup Østermark 19 6372 Bylderup-Bov Byg, Natur & Miljø Skelbækvej 2 6200 Aabenraa Tlf.: 73767676 Dato: 13-11-2015 Sagsnr.: 15/31094 Dok.løbenr.: 310288/15 Kontakt:

Læs mere

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø.

Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby Sø. J. nr. LIFE02/ef.: LCA Lyngby-Tårbæk Kommune Att1: Gert Juhl og Att2: Lone Güldner Kolenda Registrering af invasive plantearter og kortlægning af lysåben 3-natur og skovhabitatnaturtyper i fredningen Lyngby

Læs mere

Insekter og planter Elev ark - Opgaver

Insekter og planter Elev ark - Opgaver INSEKTER Insekter og lugte Nu skal I tage det rødvin, som jeres lærer har taget med. I skal bruge 1 deciliter rødvin og 1 deciliter sukker. I blander det indtil alt sukkeret er opløst i rødvinen I skal

Læs mere

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å

RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å RESTAURERINGSPROJEKT 2005 Skovsø-Gudum Å, Vestermose Å og Maglemose Å Fokus på fysiske forhold Restaurering 2003 Restaurering 2004 Restaurering 2005 Skovsø-Gudum Å Slagelse Kommune har sat fokus på vandløbenes

Læs mere

Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø

Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø Thomas Aabling Vandmiljø Korsørgade 19, 2. tv 2100 København Ø Lovliggørende dispensation til på vilkår at brinksikre søbredden på matr.nr. 77 d, Hareskov By, Værløse, beliggende Åvej 20 A, Hareskovby.

Læs mere

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland

Dansk Ornitologisk Forening Lokalafdeling Nordjylland Ploven fjerner 3 beskyttet natur Naturbeskyttelsesloven fra 1992 indeholder bestemmelser om beskyttelse af bestemte naturtyper. Disse bestemmelser er beskrevet i lovens 3. Mange naturområder er forsvundet

Læs mere

Badevandsprofil Bøgebjerg

Badevandsprofil Bøgebjerg Badevandsprofil Bøgebjerg Figur 1: Badestedets placering med billeder taget på badestedet i september 2010. Fysiske forhold Vest for det primære badeområde afgrænses stranden ved badebroen. Herefter præges

Læs mere

Løgfrøen ved Sevel Skovby

Løgfrøen ved Sevel Skovby Afrapportering for projektet Løgfrøen ved Sevel Skovby Pleje af eksisterende vandhuller og etablering af nye vandhuller i området ved Sevel Skovby og Ryde Bavnehøj Reference nr.: 2014-A-68 Projektansvarlig:

Læs mere

Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr

Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr Bestemmelsesnøgle til danske padder og krybdyr Hans Viborg Kristensen, Naturhistorisk Museum april 2016 Der findes 15 paddearter og 5 krybdyrarter, der er almindeligt forekommende i Danmark. Denne nøgle

Læs mere

Plejeplan for Lille Norge syd

Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplan for Lille Norge syd Plejeplanen er udarbejdet for en femårig periode (2008-2013) Plejeplanen skal sikre, at arealet plejes i henhold til fredningens formål Miljø- og naturafdelingen, Teknik-

Læs mere

Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16

Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16 Overvågning af padder og krybdyr i Nyborg Kommune 2013 Indhold Stor Vandsalamander 2 Strandtudse 5 Grønbroget Tudse 7 Spidssnudet Frø 8 Springfrø 10 Markfirben 11 Øvrige arter 12 Kortbilag 16 Tekst & fotos:

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20

Dispensation fra naturbeskyttelsesloven 3 og 16 til udvidelse af en del af E20 Vejdirektoratet Thomas Helsteds Vej 11 8660 Skanderborg Att. Agnete Jørgensen By- Kulturforvaltningen Natur, Miljø og Trafik Park og Natur Odense Slot Nørregade 36-38 Postboks 740 5000 Odense C www.odense.dk

Læs mere

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16

Dispensation efter naturbeskyttelseslovens 16 Michael Bredmose Andersen og Liselotte Andersen Toftholmvej 42 Lammefj 4550 Asnæs Sendt til e-mail: lsaliselotte@yahoo.dk Den 22. januar 2015 Natur, Miljø og Trafik Dispensation efter naturbeskyttelseslovens

Læs mere