Kategorisk og statistisk diskrimination

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kategorisk og statistisk diskrimination"

Transkript

1 ANALYSE April 2009 Kategorisk og statistisk diskrimination Mehmet Ümit Necef Denne artikel diskuterer to former for diskrimination, den kategoriske og den statistiske, og fremhæver, at man i dansk forskning mangler en forståelse for den anden form.

2 Mehmet Ümit Necef: Kategorisk og statistisk diskrimination 2 D en dominerende fortælling om diskrimination i forskningen i Danmark lyder således: For at opretholde deres hierarkiske magtposition pådutter danskerne indvandrerne en række negative træk. Med andre ord konstruerer danskerne en række negative forestillinger om indvandrere for at bevare deres magtposition og gruppeinteresser. Dernæst bruger de disse forestillinger til at diskriminere dem og holde dem fra samfundets goder og muligheder såsom attraktive dele af boligmarkedet og arbejdsmarkedet (se eksempelvis Hervik 1999, 2003; Hjarnø og Jensen 1997; Thomsen og Moes 2002; Andreassen 2007; Diken 1998). Ifølge denne fortælling har disse projicerede negative træk ikke meget med minoriteternes reelle egenskaber at gøre. De er blot irrationelle forestillinger og fordomme, der har mere at gøre med danskernes egen identitetskonstruktion og ønske om at bevare deres magtposition end indvandrernes reelle egenskaber. Denne fortællings vigtigste teoretiske svaghed er dens a priori præmis, der går ud på, at danskernes holdning til etniske minoriteter hovedsagligt påvirkes af fordomme, dvs. irrationelle forestillinger, der ikke har hold i virkeligheden. Danskerne er styret af diskurser, som de selv har konstrueret i en essentialiseret dikotomi mellem sig selv og de etniske minoriteter. At danskere, for at være mere præcis: danskere i forskellige roller såsom arbejdsgivere, dørmænd, udlejere eller blot intimitetssøgende, kan diskriminere medlemmer af etniske minoriteter, og at denne diskriminations udgangspunkt kan være rationelle kalkuler eller tommelfingerregler, er utænkeligt i denne teoretiske ramme. Derfor vil jeg præsentere en teori, som a priori ikke afviser, at diskrimination kan være rationel, nemlig tesen om statistisk diskrimination. At sammenkoble diskrimination og rationalitet kan virke selvmodsigende. Men der er to pointer, der bør understreges: For det første at vi i høj grad er præget af oplysningstidens optimistiske forventning om, at jo mere vi får mere at vide om andre mennesker, jo mere vi vil blive tolerante og ikke-diskriminerende. Men man kan sagtens være rationel og have relativt korrekte oplysninger eller fornemmelser om en bestemt gruppe og være intolerant og diskriminerende over den. Som Nannestad siger, Rationalitet og intolerance kan udmærket gå i spænd (Nannestad 1999: 38). For det andet bør man ikke forveksle betegnelsen af en bestemt diskriminerende handling som rationel med moralsk blåstempling af den pågældende handling. At en handling er rationel, siger intet om, hvorvidt den er moralsk.

3 Mehmet Ümit Necef: Kategorisk og statistisk diskrimination 3 Arbejdsgiveren vil ikke ansætte en tyrker, fordi... I store dele af den internationale forskning skelnes der faktisk mellem to hovedformer for diskrimination: Kategorisk diskrimination og statistisk diskrimination (Phelps 1972, Banton 1998, Sowell 1983, 1994; Tagiueff 2001: ; Baumle og Fosset 2005). Forskellige forskere bruger lignede begreber til at betegne den samme skelnen. I stedet for kategorisk diskrimination bruger Baumle og Fosset eksempelvis begrebet traditionel fordomsbaseret diskrimination og Kirschenmann og Neckerman (1991: 204) ren diskrimination ( pure discrimination ). For at illustrere forskellen mellem kategorisk og statistisk diskrimination, lad os tage nogle eksempler: En arbejdsgiver vil ikke ansætte tyrkerne, fordi han ikke kan lide dem. De passer bare ikke til hans smag. Han synes, de er dumme og ubehagelige at være sammen med, og han kan ikke lide deres hudfarve og deres udseende. Denne arbejdsgiver vil kategorisk og af princip ikke ansætte en tyrker uanset tyrkerens faglige og relevante kompetencer. Mange vil umiddelbart betegne dette som direkte, åbenlys og ren diskrimination, da denne form for diskrimination er motiveret af fordomme, affekter, negative følelser, irrationelle forestillinger og ubegrundede stereotyper i forhold til en kategori af mennesker, tyrkerne. Men der er andre situationer, hvor mange vil tøve med at bruge betegnelsen uberettiget diskrimination, som tager udgangspunkt i irrationelle og ubegrundede fordomme. Lad os tage tre eksempler: Forsikringsselskabernes diskrimination går mest ud over yngre mænd uanset etnisk herkomst, da de betaler de højeste bilforsikringer. For nylig har forsikringsselskaber næsten fordoblet præmierne for yngre mandlige bilister og sænkede dem til gengæld for de ældre bilister. Selskabernes begrundelse er, at der statistisk kan dokumenteres, at unge mænd har mere tendens til at køre for stærkt og til at blive involveret i flere ulykker end kvinder og ældre mennesker. Dette betyder, at lovlydige unge mænd også straffes, blot fordi de tilhører en køns- og aldersmæssig kategori, som begår flere ulovligheder og derfor har et dårligt, men velfortjent, ry. 1 Et andet eksempel er, at de danske myndigheder med hensyn til visumpligt behandler borgere i forskellige lande forskelligt: Der skelnes mellem statsborgere i visumpligtige lande, som skal have visum for at rejse ind i Danmark (138 lande) og borgere i lande, som ikke behøver visum for at rejse ind i Danmark (58 lande). I den første 1 Oplysningerne er taget fra diverse presseartikler lagt ude i internet. Se for eksempel Dyre præmier. Forsikringer til unge bilister bliver dyrere. 24timer Syd,

4 Mehmet Ümit Necef: Kategorisk og statistisk diskrimination 4 gruppe placerer man igen landene i tre kategorier i forhold til, om deres statsborgere med diplomat-, special- og tjenestepas er visumfrie eller ej. Det tredje eksempel er den omstændighed, at grænsekontrollen i en række internationale lufthavne stopper yngre mænd af tydelig mellemøstlig afstamning for kontrol hyppigere end ældre kvinder med europæisk udseende (Baumle og Fosset 2005: 1251). De tre sidste er også eksempler på forskelsbehandling, dvs. diskrimination, men de baserer sig ikke på de uberettigede og irrationelle fordomme overfor henholdsvis yngre mænd, borgere i visumpligtige lande eller unge mænd af tydelig mellemøstlige afstamning. Eksempelvis er det vanskeligt at betegne visumpligt for en række lande som racistisk diskrimination, da den kan begrundes med, at der er stor sandsynlighed for at folk, der netop kommer fra disse lande med turistvisum vil forsøge at blive i landet som indvandrere. Hvis man synes at rejse frit til andre lande er en ukrænkelig menneskeret, kan man fremføre, at der tale om en (racistisk) krænkelse af menneskerettighederne. Men hvis man synes Danmark, som alle andre nationalstater, skal have ret til at kontrollere indvandring ind i sit nationale territorium, kan man betegne denne diskrimination som rationel og berettiget. Forskel i motivation Mens den første form for diskrimination, den kategoriske, tager udgangspunkt i fordomme, følelser, irrationelle forestillinger, ubegrundede stereotyper og lignende, baserer statistisk diskrimination sig på rationelle overvejelser om produktivitet og risiko (Baumle og Fosset 2005: 1251). Mens den første form er ufordelagtig behandling af alle personer, der tilhører en bestemt gruppe, stammer den anden form fra en rationel sandsynlighedskalkule, der går ude på, at folk tilhørende den pågældende kategori, muligvis ikke vil have de egenskaber, som diskriminatoren efterlyser (Michael Banton 1983: 270; Banton og Cashmore 1988: 79). Diskriminatorens forestillinger om en bestemt kategori stammer ikke fra frit cirkulerende diskurser eller irrationelle fordomme, men fra sin egne eller andre arbejdsgiveres erfaringer og generaliseringer, i uformelle tommelfingerregler, almenviden og beretninger i medierne. De kan sågar begrundes i formel statistisk analyse (Baumle og Fosset 2005: 1253; Kirscheman og Neckerman 1991: 209). Den kendte britiske racisme- og diskriminationsforsker Michael Banton påpeger, at denne form for diskrimination ofte foregår i situationer, hvor antallet af ansøgere betragteligt stiger antallet af ledige stillinger. Som et eksempel på kategorisk

5 Mehmet Ümit Necef: Kategorisk og statistisk diskrimination 5 diskrimination nævner han behandlingen af afroamerikanerne i Sydstaterne i USA, indtil de fik borgerrettigheder. Den vigtigste forskel mellem de to former er diskriminationens motivation. Adfærden, der henholdsvis kendetegner den kategoriske diskrimination og statistisk diskrimination, kan i nogen grad ligne hinanden, og konsekvenserne kan også, men motivationerne er forskellige: Mens den første er en manifestation af en form for fordom, er den anden en form for optimerende opførsel (Banton 1983: 270). Banton mener, at kategorisk diskrimination under et frit markedsforhold uden for meget politisk indblanding vil forsvinde efterhånden, da arbejdsgiverne vil gå op i at ansætte folk, der kan skabe mest profit/afkast, og ikke i at ansætte folk, hvis etniske eller racemæssige kategori, de synes mest om. Men omkostningerne ved at opnå information om den enkelte jobsøgende kan selv under et konkurrencepræget marked få arbejdsgiverne til at praktisere statistisk diskrimination (s. 271). Dette kan føre til en situation, hvor et individ er bedømt ifølge den gennemsnitlige karakteristika af den gruppe, hun/han antages at tilhøre frem for hans/hendes personlige karakteristika (s. 271). Grunden til, at arbejdsgiveren frasorterer medlemmer af en bestemt gruppe, er ikke hans/hendes fjendskab eller racistiske fordomme over en bestemt gruppe, men et ønske om at brug så lidt tid og energi som muligt i sorteringsprocessen. I stedet for i detaljer at se på hver enkel ansøger vil han forlange basale viden og betragte gruppe- og kategoritilhørsforhold som en effektiv måde at sortere på (s. 272). Han har ikke noget incitament til at afsøge mulige kandidater blandt de dele af arbejdstagergruppe, som han intet eller lidt kendskab til. Banton illustrerer statistisk diskrimination ved at tage en hypotetisk situation, hvor problematikken vedrører kønnet, ikke etniske eller racemæssige gruppe:... [C]onsider the situation in which two equally qualified people apply for a post. One belongs in a category (say, male) in which the expected probability of proving satisfactory and remaining in post for five years is 95 per cent. The other belongs in a category (in this case, female) in which that probability is 85 per cent. The rational employer will engage the first person, and on successive occasions, people like him, because in that way he can avoid the costs of hiring an additional 10 per cent of his labour force. Eighty five per cent of the applicants from the second category... are not hired because they are presumed to belong in a category which has a lower probability of staying the course... The motivation behind the statistical discrimination is the desire to minimize costs; this could be important even

6 Mehmet Ümit Necef: Kategorisk og statistisk diskrimination 6 in a competitive market in circumstances in which the costs of recruiting and training workers make up a large proportion of the firm s expenditure on personnel. (272-3). Systematiske og længerevarende fejltagelser Andre teoretikere skelner også mellem de to former, selv om de nogle gange bruger andre ord. For eksempel skriver Levitt at, der er to fremtrædende teorier om diskrimination: Den første, teorien om den smagsbaserede diskrimination, fremfører, at nogle økonomiske aktører ikke fortrækker at interagere med en bestemt gruppe af personer, og at de er parat på at betale en økonomisk pris for at undgå interaktioner med dem. Den anden forklaringsmodel, informationsbaseret diskrimination, har to versioner: Den første påstår, at en gruppe har forkerte oplysninger, ubegrundede og uberettigede forestillinger, fordomme, negative generaliseringer og lignende om en anden gruppes sproglige og erhvervsmæssige kompetencer, dens opførsel og arbejdsmoral. Levitt synes, at denne model ikke er tilfredsstillende, da den antager, at individer foretager systematiske og længerevarende fejltagelser, når de bedømmer andre. Man ville fremfører han ellers forvente, at beslutningstagere med tiden vil opdage, at de fejlbedømmer gruppen. Han mener derfor, at den anden model for informationsbaseret diskrimination, statistisk diskrimination, kommer uden om denne kritik, fordi individerne - i følge denne forklaringsmodel - diskriminerer imod bestemte grupper, da de ikke kan aflæse og gennemskue den pågældende gruppes positive egenskaber. I følge denne model - i modsætning til smagsbaserede modeller - har økonomiske aktører nemlig intet fjendskab imod en bestemt gruppe (s. 423). Hvorfor er det vigtigt at skelne? Erkendelsen af skelnen mellem de to former har to gevinster: En politisk og en teoretisk. Den politiske gevinst består som Banton påpeger - i, at man bedre kan bekæmpe racisme og diskrimination, hvis man er klar over, at moralske og altruistiske kampagner eventuelt vil virke overfor kategoriske diskriminatorer, men sandsynligvis ikke overfor de statistiske. Det er nemlig vanskeligere at overbevise statistiske diskriminatorer om, at de skal holde op med at bruge sorteringsmetoder, som de tror, gavner de-

7 Mehmet Ümit Necef: Kategorisk og statistisk diskrimination 7 res materielle interesser (s. 281). Han understreger, at det er urealistisk at arbejde på at reducere diskrimination uden at analysere diskriminationens økonomiske påvirkninger på diskriminatorerne. De metoder man bruger imod kategorisk diskrimination har sandsynligvis ikke den store effekt på den statistiske diskrimination, da dens motivation er anderledes. Ved siden af den politiske er der også en teoretisk gevinst: Ved at drage paralleller mellem diskrimination vedrørende etniske og racemæssige grupper på den ene side og aldersgrupper og kønnene på den anden kan vi undgå at stirre os blinde på etnicitet og race og overdrive deres betydning ude i det virkelige liv. Selv om forskere, der har tendens til at kategorisere deres iagttagelser under kategorisk diskrimination ofte beskylder danskerne eller arbejdsgiverne for at kulturalisere, dvs. overdrive de kulturelle forskelle mellem danskere og indvandrere, mangler de selv en forståelse for, at der også er andre ting end kulturelle fordomme, ikke mindst økonomiske interesser, på spil. Det er nemlig ikke kun etniske minoriteter, der bliver (statistisk) diskrimineret, men også unge mænd og kvinder, og der er ikke grund til at gøre enhver forfordeling til en etnisk eller racemæssig diskrimination. Gammel vin på nye flasker? En oplagt indvending imod tesen om statistisk diskrimination er, at de to former i bund og grund er det samme, og at den såkaldte statistiske diskrimination blot er en form for efterrationalisering eller den traditionelle racistiske diskrimination skjult under mere acceptabel fernis, dvs. gammel vin på nye flasker. De traditionelle forklaringsmodeller for at forklare diskrimination opererer med begreber som fordomme og myter om etniske minoriteter, flertalssamfundets gruppeinteresse, magt, dominans, essentalistisk kulturalisering osv. Det er sandsynligvis derfor statistisk diskriminations -tilgangen ikke har vundet indpas i dansk forskning. Statistisk diskrimination skyldes ikke irrationelle forestillinger, dvs. fordomme, og heller ikke majoritetsgruppens ønske om at bevare sin magtposition over for en minoritetsgruppe. Statistisk diskrimination tager udgangspunkt i aktørernes ønske om at reducere risiko og omkostningerne i udvælgelsen af folk, man ønsker at interagere med. På arbejdsmarkedet er det tale om arbejdsgivernes ønske om at reducere omkostningerne ved udvælgelse af nye medarbejdere.

8 Mehmet Ümit Necef: Kategorisk og statistisk diskrimination 8 Forskere, der forklarer forskellige fænomener såsom forskelle i flertalsgruppens og minoriteternes arbejdsløshed eller en del unge mandlige indvandreres problemer ved at komme ind i diskotekerne til henvisning til kategorisk og ren diskrimination, gør sig skyldige i reduktionisme, da alt for meget bliver reduceret til racisme. En anden ting, de gør sig skyldige i, er at undgå at forholdes sig til den sociale virkeligheds kontroversielle aspekter såsom etniske minoriteters sproglige og erhvervsmæssige kompetencer, uhensigtsmæssig opførsel i nattelivet osv. Det er nemlig ikke nok at konstatere, at arbejdsgiverne bruger bl.a. navnet eller hudfarven som et hurtigt og billigt pejlemærke (proxy) til at vælge nye medarbejdere, eller at dørmænd bruger bl.a. hudfarven og evt. accenten til at sortere, hvem der må komme ind på diskotekerne. Forskere, der hurtigt henviser til racistiske eller essentialistiske fordomme stopper der, hvor det vanskelige begynder, nemlig en nøgtern undersøgelse af problemstillinger såsom, om der virkelig er problemer ved etniske gruppers sproglige og erhvervsmæssige kvalifikationer, opførsel i nattelivet osv., som mange arbejdsgivere eller dørmænd tilsyneladende antager? Baumle og Fossett (2005) medgiver, at der kan være noget om påstanden om, at den gamle traditionelle fordomsbaserede diskrimination nu bliver rationaliseret på nye og mere acceptable måder. Men denne indvending tilbageviser de alligevel ved at påpege, at en række undersøgelser viser, at der ikke er store forskelle mellem, hvordan arbejdsgivere og beslutningstagere, der tilhører både minoritetsgrupperne og majoritetsgrupper i USA, vurderer de samme grupper: Research suggests that minority and majority decision makers alike sincerely, and some cases correctly, believe that nontrivial differences on characteristics relevant to decision-making sometimes exist between demographic groups (s. 1253). Som et eksempel henviser de til Moss og Tilly (2001), som rapporterer, at arbejdsgivere har tendens til at påpege, at afroamerikanerne sakker bagud både med hensyn til målbare færdigheder ( hard skills ) såsom læsedygtighed, sprog, basal matematik og computerfærdigheder og bløde færdigheder såsom attitude, motivation, professionalisme, venlighed og pålidelighed i sammenligning med andre grupper herunder andre minoritetsgrupper (Moss and Tilly 2001: ). Men deres vigtigste konklusion ifølge Baumle og Fossett - i denne sammenhæng er den følgende: Significantly, Moss and Tilly reported that this view is evident for managers of all races, including African-American managers (pp ). They

9 Mehmet Ümit Necef: Kategorisk og statistisk diskrimination 9 also stressed that although unfounded stereotyping may be involved, the general weight of the evidence suggests that managers and employers are often reporting differences that are real in some degree (Moss and Tilly 2001: 131). Undersøgelsen af arbejdsgivere i Chicago Alle forskere, der har undersøgt gruppeforskellene, som arbejdsgiverne er klar over og handler efter, bruger forståelig nok et forsigtigt sprog. Eksempelvis skriver Neckerman og Kirschenman (1991) og Kirschenman and Neckerman (1991), at forskere, der bruger begrebet statistisk diskrimination er uenige om, hvorvidt arbejdsgivernes opfattelser og fornemmelser om forskelle i gruppernes produktivitet afspejler virkeligheden. De synes selv statistisk diskriminations -tilgangen kan bruges med fordel, uanset om arbejdsgiverne har ret eller ej med hensyn til kvaliteten af en bestemt gruppes arbejdskraft. Dette spørgsmål - skriver de - er ikke et spørgsmål, som de kan løse med den data, de har samlet, og denne problemstilling er desuden et meget kompliceret empirisk spørgsmål (Kirschenman and Neckerman 1991: 204-5). Med andre ord vil de ikke tage stilling til, hvorvidt arbejdsgiverne tager udgangspunkt i rationelle sandsynlighedskalkulationer eller i myter og fordomme. Men i deres undersøgelse, hvor de har interviewet arbejdsgivere i Chicago om deres overvejelser i forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere, fremlægger de alligevel data, der tyder på, at arbejdsgiverne ser tingene relativt nuanceret og tager udgangspunkt i reelle forskelle, dvs. i den sociale virkelighed. For det først fordi, arbejdsgivere, der praktiserer statistisk diskrimination, skelner mellem forskellige etniske grupper. Eksempelvis finder de gennemsnitligt indvandrere fra Polen mere motiverede end hispanics. For det andet skelner de mellem forskellige subkategorier eksempelvis i forhold til kvarter og klassebaggrund. En arbejdsgiver giver udtryk for en differentieret holdning, når hun siger: The Blacks that are employed are just not as good, not that there aren t good blacks, but it s a smaller percent than it would be of whites, for whatever reasons, cultural things, or family background, whatever (Kirschenman and Neckerman 1991: 440).

10 Mehmet Ümit Necef: Kategorisk og statistisk diskrimination 10 Arbejdsgiverne er også i stand til at skelne mellem forskellige subkategorier blandt de hvide. Til spørgsmålet om, hvorvidt de hvide har den bedste arbejdsetik, svarer en arbejdsgiver: Ikke med hensyn til ethvert tilfælde, men som en gruppe, ja (s. 211). Som et andet eksempel på arbejdsgivernes differentieret holdning noterer Kirschenman and Neckerman (1991), at selv om arbejdsgiverne rekrutterer mest fra katolske skoler og fravælger public schools, og at denne form for rekruttering begunstiger de hvide studerende, betragtes dette valg ikke som relateret til racen: Black Catholic school students were also viewed as more desirable employees than black public school students (s. 438). Som endnu et eksempel på differentiering inden i den sorte gruppe, refererer Kirschenman and Neckerman (1991: 212) til en konflikt mellem afrikanske indvandrere og afroamerikanere: A service employer in the suburbs mentioned that some black American workers had filed discrimination suits against their Nigerian supervisors (s. 212). Forfatterne har iagttaget, at selv om sort for mange arbejdsgivere betyder inner-city poor, var mange andre - vel at mærke både sorte og hvide - arbejdsgivere i stand til at se opdelinger inden for den sorte population (s. 212). Efter at have præsenteret en stor mængde data konkluderer forfatterne, at de sorte bliver ramt af statistisk diskrimination. Arbejdsgiverne bruger nemlig racetilhørsforholdet som en stedfortræder (proxy) for egenskaber, som, de synes, er kostbare og tidskrævende at vurdere individuelt. Men de betragter ikke den enkelte sorte som et offer, fastlåst i en uforanderlig og statisk skæbne. Hun kan omgå racebaserede generaliseringer ved at markere overfor arbejdsgiveren, at hun tilhører middel- eller arbejderklasse. De typiske markører, folk i nedvurderede kategorier benytter sig af, er korrekt accent og korrekte sproglige former, god adresse, påklædning, kropssprog samt dokumenter på udannelse og kurser. Det vil sige sorte ansøgere bør i modsætning til deres hvide kollegaer vise overfor arbejdsgivere, at stereotyperne ikke gælder for dem selv (s. 1991: 231). Negative konsekvenser af statistisk diskrimination Man kan rette to typer af kritik imod statistisk diskriminations-praksis. Den første er af samfundsøkonomisk karakter: Denne form for diskrimination kan have en selvopfyldende effekt, da den vil tage modet fra enkelte medlemmer af lavprestigegrupper, som

11 Mehmet Ümit Necef: Kategorisk og statistisk diskrimination 11 ønsker at investere i supplerende uddannelse og at forbedre arbejdsvaner, hvis de er klar over, at arbejdsgiverne tager beslutninger på basis af gruppeegenskaber. Det vil skabe en ond cirkel, hvor en del medlemmer af minoritetsgrupperne ikke vil forbedre sig, og statistiske vurderinger vil blive bekræftet (Baumle og Fossett 2005: 1260; Lundberg og Startz 1983; Arrow 1988). Den anden type kritik er af en mere etisk karakter, og som i følge Baumle og Fosset (2005: 1256) derfor kan virke stærkere, og den går ud på, at man bør skelne mellem en tilskreven og en opnået kategori. Den første kategori handler om en række karakteristika, som er i høj grad er udenfor individets kontrol, og som ikke i sig selv er relateret til produktivitet og risiko.. Derfor er det uretfærdigt at bruge tilskrevne kategorier på sådan en måde, hvor man forfordeler individer, der fortjener en bedre behandling. Den anden kategori, den opnåede kategori, handler om kunnen, egenskaber og færdigheder, som et individ gennem uddannelse eller arbejde har tilegnet sig. Man kan derfor med rimelighed forsvare princippet om, at gruppe- og kategoriforskelle i færdigheder og kvalifikationer kun kan legitimt blive anvendt, når der er tale om en opnået kategori. Men en ting skal slås fast: Det kan godt være, at statistisk diskrimination som praksis er skadelig for samfundsøkonomien og for den enkeltes ønsker om social mobilitet, og det kan godt være, at den er uretfærdig over for individer, der bliver fejlbedømt og uretfærdigt behandlet. Men tilskrevne karakteristika så som race hænger ofte sammen med færdigheder og kvalifikationer. Denne korrelation er netop den fundamentale begrundelse for, hvorfor statistisk diskrimination praktiseres. Ellers kan vi ikke forklare, hvorfor så mange arbejdsgivere, hvis primære formål højst sandsynligvis er at tjene penge, og ikke at beskæftige sig med etniske eller racemæssige problemstillinger, tyer til statistisk diskrimination. Litteratur: Andreassen, Rikke 2007: Der er et yndigt land. Medier, minoriteter og danskhed. København: Tiderne Skifter. Banton, Michael: Categorical and statistical discrimination. Ethnic and Racial Studies, volume 6 Number 3, Banton, Michael og Ellis Cashmore: Discrimination, Dictionary of Race and Ethnic Relations, 1988.

12 Mehmet Ümit Necef: Kategorisk og statistisk diskrimination 12 Baumle, Amanda K. og Fossett, Mark: Statistical Discrimination in Employment. Its Practice, Conceptualization, and Implications for Public Policy, American Behavioral Scientist, Vol. 48 No. 9, 2005, s Diken, Bülent: Strangers, Ambivalence and Social Theory (Aldershot, Ashgate, 1998). Hervik, Peter: På jagt efter danskheden, Grus, nr. 68, Hervik, Peter: Den generende forskellighed (København, Hans Reitzel, 1999). Hjarnø, Jan og Jensen, Torben, Diskriminering af unge med indvandrerbaggrund ved jobsøgning, Dansk national rapport efter oplæg fra ILO, (Esbjerg, Sydjysk Universitetsforlag, 1997). Levitt Steven D.: Testing Theories of Discrimination: Evidence from Weakest Link. University of Chicago Journal of Law and Economics, vol. XLVII (October 2004)] Nannestad, Peter, Solidaritetens pris. Holdninger til indvandrere og flygtninge i Danmark (Aarhus, Aarhus Universitetsforlag, 1999). Phelps, E. S., The Statistical Theory of Racism and Sexism, American Economic Review 62, 1972, s Sowell, Thomas, The Economic and Politics of Race (New York, William Morrow, 1983). Sowell, Thomas, Race and Culture (New York, Basic Books, 1994). Thomsen, Margit Helle og Moes, Mette, 2002: Kompetencer mellem kulturalisering og mangfoldighed. AMID Working Papers 9/2002. Taguieff, Pierre-André, The force of prejudice: on racism and its doubles (Minneapolis, University of Minnesota Press, 2001).

KAN TRO FLYTTE BJERGE?

KAN TRO FLYTTE BJERGE? KAN TRO FLYTTE BJERGE? - OM FORVENTNINGER OG FORDOMME SIDE 1/8 HURTIGSKRIV OVER TEMAETS OVERSKRIFT: KAN TRO FLYTTE BJERGE? -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Diskriminations forskellige ansigter

Diskriminations forskellige ansigter ANALYSE Februar 2009 Diskriminations forskellige ansigter Mehmet Ümit Necef Artiklen diskuterer modstridende definitioner af begrebet diskrimination og påpeger svaghederne ved en definition, som både udvider

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Er de veluddannede mere tolerante?

Er de veluddannede mere tolerante? ANALYSE Juni 2010 Er de veluddannede mere tolerante? Mehmet Ümit Necef Med udgangspunkt i debatten om en række socialdemokratiske politikeres skolevalg for deres børn diskuterer artiklen den tilsyneladende

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University.

US AARH. Generelle oplysninger. Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics. Navn på universitet i udlandet: Tartu University. US AARH Generelle oplysninger Studie på Aarhus Universitet: MA Cognitive Semiotics Navn på universitet i udlandet: Tartu University Land: Estonia Periode: Fra: 02.2012 Til: 06.2012 Udvekslingsprogram:

Læs mere

Kritisk matematikundervisning

Kritisk matematikundervisning Kritisk matematikundervisning SEMAT, 11-12 marts 2015 Ole Skovsmose osk@learning.aau.dk Nogle centrale begreber (1) Globalisering/ghettoisering (2) Elevers forgrund (3) Matematik som handling (4) Refleksion

Læs mere

Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker

Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker Biblioteker og publikumsudvikling eller hvorfor kommunikation og PR ikke virker Katrine Winther Adelsparre, Leder Bibliotek og Medborgercenter Hedemarken Søren Mørk Petersen, Udviklingschef Albertslund

Læs mere

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer?

Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? ANALYSE November 2010 Er det uetisk at flygte fra sociale og kulturelle problemer? Mehmet Ümit Necef Hvordan skal man f.eks. som forælder, som beboer eller blot som privat individ agere i forhold til de

Læs mere

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse

Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse Talentudvikling på DTUs MBAuddannelse (MMT) Torben Andersen direktør, cand.merc. og ph.d. Torben Andersen Team Copenhagen efterår 2007 1 Indhold Talent management en af tidens buzz words Den større eksterne

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Praktikkonsulenten i spændingsfeltet mellem virksomhedskrav og hensynet til ikke-disdiskrimination

Praktikkonsulenten i spændingsfeltet mellem virksomhedskrav og hensynet til ikke-disdiskrimination Slagelse, 28. april 2009 Praktikkonsulenten i spændingsfeltet mellem virksomhedskrav og hensynet til ikke-disdiskrimination Torben Tranæs Dagsorden Hvorfor denne undersøgelse? Diskrimination er ikke blot

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet

Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet Side 1 Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet Side 2 Program 1. Introduktion 2. Intersektionalitet som teori

Læs mere

Diffusion of Innovations

Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations Diffusion of Innovations er en netværksteori skabt af Everett M. Rogers. Den beskriver en måde, hvorpå man kan sprede et budskab, eller som Rogers betegner det, en innovation,

Læs mere

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION

USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION USERTEC USER PRACTICES, TECHNOLOGIES AND RESIDENTIAL ENERGY CONSUMPTION P E R H E I S E L BERG I N S T I T U T F OR BYGGERI OG A N L Æ G BEREGNEDE OG FAKTISKE FORBRUG I BOLIGER Fra SBi rapport 2016:09

Læs mere

kan skabe behov for civile initiativer. Individualisering har dog øjensynligt ændret typen og sammensætningen af frivillige arbejde.

kan skabe behov for civile initiativer. Individualisering har dog øjensynligt ændret typen og sammensætningen af frivillige arbejde. Dansk resume Denne afhandling undersøger omfanget af det formelle og uformelle frivillige arbejde i Danmark. Begrebet frivilligt arbejde i denne afhandling omfatter således både formelle og uformelle aktiviteter,

Læs mere

Er danskerne racister?

Er danskerne racister? Henning Bech og Mehmet Umit Necef Er danskerne racister? Indvandrerforskningens problemer UNIVERSITÅTSBIBLIOTHEK KIEL - ZENTRALBIBLIOTHEK - Frydenlund Indhold Kapitel 1. Indledning 10 Materialet, vi har

Læs mere

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur

Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag. Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Dårlig litteratur sælger - Trykkekultur i 1800-tallets Storbritannien og idag Maria Damkjær Post.doc. i Engelsk Litteratur Horace Engdahl i interview i Politiken Bøger, 7. december 2014: [Hos os i Norden]

Læs mere

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG

3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG 3.4 TERRITORIER MED SÄRSKILD STATSRÄTTSLIG STATUS 3.4.1 FORVALTNING I GRØNLAND. MELLEM NATIONALSTAT OG KOMMUNE. ANNE SKORKJÆR BINDERKRANTZ Et ofte overset aspekt i nordisk forvaltningsforskning drejer

Læs mere

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler

Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler Vurdering af kvalitative videnskabelige artikler For at springe frem og tilbage i indtastningsfelterne bruges Piletasterne-tasten, op/ned (Ved rækken publikationsår/volume/nummer og side brug TAB/shift-TAB)

Læs mere

Sport for the elderly

Sport for the elderly Sport for the elderly - Teenagers of the future Play the Game 2013 Aarhus, 29 October 2013 Ditte Toft Danish Institute for Sports Studies +45 3266 1037 ditte.toft@idan.dk A growing group in the population

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528)

Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM528) Skriftlig Eksamen Kombinatorik, Sandsynlighed og Randomiserede Algoritmer (DM58) Institut for Matematik og Datalogi Syddansk Universitet, Odense Torsdag den 1. januar 01 kl. 9 13 Alle sædvanlige hjælpemidler

Læs mere

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed?

Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Faglig udvikling og strategisk ledelse utopi eller nødvendighed? Danske Gymnasiers ledelseskonference Den 15. april 2015 Søren Barlebo Rasmussen (sbr@cbs-simi.dk, barlebokon.dk) Perspektiv/erfaringer:

Læs mere

Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet

Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet Side 1 Professionshøjskolen Metropol - tværprofessionelt samarbejde ved humanitære katastrofer med fokus på flygtninge Intersektionalitet Side 2 Program 1. Introduktion 2. Intersektionalitet som teori

Læs mere

GUIDE TIL BREVSKRIVNING

GUIDE TIL BREVSKRIVNING GUIDE TIL BREVSKRIVNING APPELBREVE Formålet med at skrive et appelbrev er at få modtageren til at overholde menneskerettighederne. Det er en god idé at lægge vægt på modtagerens forpligtelser over for

Læs mere

Essential Skills for New Managers

Essential Skills for New Managers Essential Skills for New Managers Poynter Institute 7.-12. december 2014 1 Overskrifterne for kurset var: How to establish your credibility as a leader, even if you are new in your role. How to provide

Læs mere

Uenighed mellem epistemisk ligeværdige

Uenighed mellem epistemisk ligeværdige Der ønskes en fremstilling af problematikken om uenighed blandt epistemisk ligeværdige, samt en diskussion af det forsonende svar på problematikken Jeg vil i denne opgave vise, at Christensens forsonende

Læs mere

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR

TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR TILLIDEN MELLEM DANSKERE OG INDVANDRERE DEN ER STØRRE END VI TROR mellem mennesker opfattes normalt som et samfundsmæssigt gode. Den gensidige tillid er høj i Danmark, men ofte ses dette som truet af indvandringen.

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Rikke Andreassen. Stik mig det hudfarvede plaster. Integration og biblioteker Kulturelle perspektiver 23. jan. 2008, kl. 14.15-14.50 14.

Rikke Andreassen. Stik mig det hudfarvede plaster. Integration og biblioteker Kulturelle perspektiver 23. jan. 2008, kl. 14.15-14.50 14. Rikke Andreassen Malmö Universitet & Q & A Stik mig det hudfarvede plaster Integration og biblioteker Kulturelle perspektiver 23. jan. 2008, kl. 14.15-14.50 14.50 Sprog og kulturmøder: Dagens oplæg Hvordan

Læs mere

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99

Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae. DK-1307 Copenhagen K +45 41 56 26 76 Denmark +45 33 34 48 99 Marie Louise Schultz-Nielsen Curriculum Vitae Home Adress: Work Adress: Tordenskjoldsvej 39 The Rockwool Foundation Research Unit DK-3000 Elsingore Sølvgade 10, 2 tv. Denmark DK-1307 Copenhagen K +45 41

Læs mere

Remember the Ship, Additional Work

Remember the Ship, Additional Work 51 (104) Remember the Ship, Additional Work Remember the Ship Crosswords Across 3 A prejudiced person who is intolerant of any opinions differing from his own (5) 4 Another word for language (6) 6 The

Læs mere

Forløb og effekt af arbejdsrehabilitering for dem som er syge af stress eller andre psykiske lidelser

Forløb og effekt af arbejdsrehabilitering for dem som er syge af stress eller andre psykiske lidelser Forløb og effekt af arbejdsrehabilitering for dem som er syge af stress eller andre psykiske lidelser Vigdís Jónsdóttir Direktør af VIRK - Rehabiliteringsfond Agenda 1. VIRK Rehabiliteringsfond, formål

Læs mere

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF

Aalborg Universitet. Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias. Publication date: 2011. Document Version Også kaldet Forlagets PDF Aalborg Universitet Feriehusferie nej tak! Bubenzer, Franziska; Jørgensen, Matias Publication date: 2011 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.

QUESTIONNAIRE DESIGN. Center for OPinion & ANalyse (COPAN) betydningen heraf for datakvalitet. Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau. QUESTIONNAIRE DESIGN og betydningen heraf for datakvalitet Lektor Sanne Lund Clement E-mail: clement@dps.aau.dk Center for OPinion & ANalyse (COPAN) 1 QUESTIONNAIRE DESIGN Design er her ikke lig layout

Læs mere

Status\Anklaget Hvid Sort Dømt til døden 19 17 Frifundet 141 149

Status\Anklaget Hvid Sort Dømt til døden 19 17 Frifundet 141 149 I dette projekt vil vi undersøge racefordomme i USA: Bliver de sorte diskrimineret i forhold til de hvide? Fx har det været påstået at retssystemet ikke er så farveblindt som det måske burde være. For

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle

Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle Hvordan en stat bør vægte hensynet til minoritetsgrupper med en kvindeundertrykkende kulturel praksis mod hensynet til kvinders generelle rettigheder. 1 Prolog Jeg vil i denne opgave se på, hvordan en

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Panorama billede fra starten den første dag i 2014 Michael Koldtoft fra Trolling Centrum har brugt lidt tid på at arbejde med billederne fra

Læs mere

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.

ATEX direktivet. Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet. ATEX direktivet Vedligeholdelse af ATEX certifikater mv. Steen Christensen stec@teknologisk.dk www.atexdirektivet.dk tlf: 7220 2693 Vedligeholdelse af Certifikater / tekniske dossier / overensstemmelseserklæringen.

Læs mere

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel -

NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - NEW AUDIENCE DEVELOPMENT - en kulturpolitisk og organisatorisk vinkel - Hvad er det? Hvilke erfaringer er der? Hvilke strategier kan anvendes? Hvordan kan bibliotekerne indbygge Audience Development i

Læs mere

Studiestøtte og social mobilitet i Norge

Studiestøtte og social mobilitet i Norge Studiestøtte og social mobilitet i Norge Notatet samler norske og internationale undersøgelser om det norske studiestøtte- og uddannelsessystem, særligt med fokus på social mobilitet og gennemførelse.

Læs mere

Hvad skal vi leve af i fremtiden?

Hvad skal vi leve af i fremtiden? Konkurrenceevnedebat: Hvad skal vi leve af i fremtiden? Mandag den 3. november 2014 www.regionmidtjylland.dk 1 Agenda Globalisering og dens udfordringer Væsentlige spørgsmål Eksempler 2 www.regionmidtjylland.dk

Læs mere

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen

The X Factor. Målgruppe. Læringsmål. Introduktion til læreren klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen The X Factor Målgruppe 7-10 klasse & ungdomsuddannelser Engelskundervisningen Læringsmål Eleven kan give sammenhængende fremstillinger på basis af indhentede informationer Eleven har viden om at søge og

Læs mere

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011

Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 Succes i byggeriet hvad er det, og hvordan måles det? Kristian Kreiner Netværket Ledelse i byggeriet 26. oktober 2011 En mega fiasko!?! Resultater (pris, kvalitet, tid) versus konsekvenser (påvirkninger,

Læs mere

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay

How consumers attributions of firm motives for engaging in CSR affects their willingness to pay Bachelor thesis Institute for management Author: Jesper Andersen Drescher Bscb(sustainability) Student ID: 300545 Supervisor: Mai Skjøtt Linneberg Appendix for: How consumers attributions of firm motives

Læs mere

Ensomhed blandt unge og betydningen af etnisk baggrund. Katrine Rich Madsen, ph.d.-studerende Cand.scient.san.publ., BSc idræt

Ensomhed blandt unge og betydningen af etnisk baggrund. Katrine Rich Madsen, ph.d.-studerende Cand.scient.san.publ., BSc idræt Ensomhed blandt unge og betydningen af etnisk baggrund Katrine Rich Madsen, ph.d.-studerende Cand.scient.san.publ., BSc idræt Disposition Hvad er ensomhed? Baggrund for mit studie Population Anvendte variable

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning

Uforudsete forsinkelser i vej- og banetrafikken - Værdisætning Downloaded from orbit.dtu.dk on: Dec 17, 2015 - Værdisætning Hjorth, Katrine Publication date: 2012 Link to publication Citation (APA): Hjorth, K. (2012). - Værdisætning [Lyd og/eller billed produktion

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013

Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages. Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 Measuring the Impact of Bicycle Marketing Messages Thomas Krag Mobility Advice Trafikdage i Aalborg, 27.08.2013 The challenge Compare The pilot pictures The choice The survey technique Only one picture

Læs mere

Vadehavsforskning 2015

Vadehavsforskning 2015 Vadehavsforskning 2015 Borgere, brugere og lokal sammenhængskraft i Vadehavsområdet v/ Charlotte Jensen Aarhus Universitet Oplæg 1. Faglig baggrund 2. Forskning i Vadehavsområdet indtil nu (vadehavspolitik)

Læs mere

Education and Ethnic Minorities in Denmark

Education and Ethnic Minorities in Denmark Ph.D. Dissertation Education and Ethnic Minorities in Denmark by Bjørg Colding Aalborg University AMID, Academy for Migration Studies in Denmark AKF, Institute of Local Government Studies Denmark Chapter

Læs mere

Feedback Informed Treatment

Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Feedback Informed Treatment Principles: Couples, Families, Groups, and Mandated Clients Where is the distress? To whom does the feedback refer? Multiple voices in the room Systemic

Læs mere

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme

Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Individer er ikke selv ansvarlige for deres livsstilssygdomme Baggrunden Både i akademisk litteratur og i offentligheden bliver spørgsmål om eget ansvar for sundhed stadig mere diskuteret. I takt med,

Læs mere

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål

Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13. Formulering af forskningsspørgsmål + Forskningsprojekt og akademisk formidling - 13 Formulering af forskningsspørgsmål + Læringsmål Formulere det gode forskningsspørgsmål Forstå hvordan det hænger sammen med problemformulering og formålserklæring/motivation

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2015

Trolling Master Bornholm 2015 Trolling Master Bornholm 2015 (English version further down) Sæsonen er ved at komme i omdrejninger. Her er det John Eriksen fra Nexø med 95 cm og en kontrolleret vægt på 11,8 kg fanget på østkysten af

Læs mere

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse

Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse Udvælgelse, rekruttering, coaching og fastholdelse succesfulde medarbejdere med ProfileXT consulting sales staffing support Profiles International Denmark DANMARK FÆRØERNE GRØNLAND SHETLAND Indholdsfortegnelse

Læs mere

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law.

Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Causal Factors of Radicalisation. Af forskningsenheden Transnational Terrorism, Security & the Rule of Law. Med udgangspunkt i kritikken af eksisterende radikaliseringsmodeller præsenterer rapporten en

Læs mere

Hvad virker i undervisning

Hvad virker i undervisning www.folkeskolen.dk maj 2006 1 / 5 Hvad virker i undervisning Af Per Fibæk Laursen Vi ved faktisk en hel del om, hvad der virker i undervisning. Altså om hvad det er for kvaliteter i undervisningen, der

Læs mere

Notat vedr. resultaterne af specialet:

Notat vedr. resultaterne af specialet: Notat vedr. resultaterne af specialet: Forholdet mellem fagprofessionelle og frivillige Et kvalitativt studie af, hvilken betydning inddragelsen af frivillige i den offentlige sektor har for fagprofessionelles

Læs mere

Godtgørelse: Hvad skal det til for?

Godtgørelse: Hvad skal det til for? Godtgørelse: Hvad skal det til for? Oversigt Argumenter for Regel 62.1 Eksempel 1 Eksempel 2 Argumenter imod Diskussion 2 Argumenter for Sejlsport afvikles i naturen på baner, som ikke kan lukkes Der forekommer

Læs mere

INDVANDRERES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET

INDVANDRERES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET Januar 2003 Af Anita Vium - Direkte telefon: 33 55 77 24 Resumé: INDVANDRERES TILKNYTNING TIL ARBEJDSMARKEDET Indvandrere har større ledighed, mindre erhvervsdeltagelse og dermed lavere beskæftigelse end

Læs mere

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet

Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet 4. juli 2014 ARTIKEL Af David Elmer & Louise Jaaks Sletting Flere end hver femte ledige indvandrer står reelt ikke til rådighed for arbejdsmarkedet Hver femte mandlig og hver fjerde kvindelig indvandrer,

Læs mere

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan:

Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede har viden om: Den uddannede kan: Den uddannede kan: Den studerende har udviklingsbaseret viden om og forståelse for Den studerende kan Den studerende kan Den studerende har udviklingsbaseret

Læs mere

begrebskatalog drop diskrimination

begrebskatalog drop diskrimination begrebskatalog drop diskrimination 1 begrebskatalog 3 indhold Introduktion 6 Diskrimination (direkte og indirekte) Instruktion til diskrimination Chikane, Multipel diskrimination Racediskrimination Institutionel

Læs mere

Anders Holm og Mads Jæger. "Kan det betale sig for samfundet at have skoler?"

Anders Holm og Mads Jæger. Kan det betale sig for samfundet at have skoler? Anders Holm og Mads Jæger "Kan det betale sig for samfundet at have skoler?" Mere moderat spørgsmål Virker skoler? Virker hvordan? Læring Test resultater Det kontrafaktiske spørgsmål hvordan ville eleverne

Læs mere

TA BUSSEN - LINIE 888 - HURTIGT BILLIGT BEHAGELIGT NEMT KØBENHAVN SILKEBORG ÅRHUS THISTED AALBORG KUN 120 KR. til Århus og Silkeborg. Aalborg og Thisted kun 140 kr. Ovenstående priser er for studerende

Læs mere

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et)

Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Forældreskema Barnets navn: Børnehave: Kommune: Barnets modersmål (kan være mere end et) Barnets alder: år og måneder Barnet begyndte at lære dansk da det var år Søg at besvare disse spørgsmål så godt

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2014

Trolling Master Bornholm 2014 Trolling Master Bornholm 2014 (English version further down) Den ny havn i Tejn Havn Bornholms Regionskommune er gået i gang med at udvide Tejn Havn, og det er med til at gøre det muligt, at vi kan være

Læs mere

Åbenhed i online uddannelser

Åbenhed i online uddannelser Åbenhed i online uddannelser Christian Dalsgaard (cdalsgaard@tdm.au.dk) Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier Aarhus Universitet Formål Hvad er de pædagogiske og uddannelsesmæssige muligheder

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre

Guide om ligestilling og ansættelse. Praktiske råd om hvad du kan gøre Guide om ligestilling og ansættelse Praktiske råd om hvad du kan gøre Drejebog til brug for rekruttering og ansættelsesinterview Kære ansætter! Din arbejdsplads står overfor at skulle ansætte en ny medarbejder.

Læs mere

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund

Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund Ligebehandlingens Emma Gad Mangfoldighed Denne pjece giver værdifulde informationer om en god integration af medarbejdere med mangfoldig baggrund regionsyddanmark.dk På engelsk hedder det Diversity På

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning

IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning IAIMTE 2015 Mønstre og perspektiver i den internationale forskning sammenholdt med danskdidaktisk forskning Hver enkelt ytring er naturligvis individuel, men enhver sfære inden for sprogbrugen udvikler

Læs mere

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning

Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Lykken er så lunefuld Om måling af lykke og tilfredshed med livet, med fokus på sprogets betydning Jørgen Goul Andersen (email: goul@ps.au.dk) & Henrik Lolle (email: lolle@dps.aau.dk) Måling af lykke eksploderer!

Læs mere

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension

DK - Quick Text Translation. HEYYER Net Promoter System Magento extension DK - Quick Text Translation HEYYER Net Promoter System Magento extension Version 1.0 15-11-2013 HEYYER / Email Templates Invitation Email Template Invitation Email English Dansk Title Invitation Email

Læs mere

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER

LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER LEDERSKAB (OG MOTIVATION) I DANSKE GYMNASIER Christian Bøtcher Jacobsen Adjunkt SLIDE 2 INDLEDNING Ledelse fremhæves i disse år ofte som afgørende for offentlige organisationers performance og effektivitet.

Læs mere

gladsaxe.dk Integrationspolitik

gladsaxe.dk Integrationspolitik gladsaxe.dk Integrationspolitik 2017 1 retning Forord I 2006 besluttede det daværende byråd, at Gladsaxe Kommune for første gang skulle have en egentlig integrationspolitik. Resultatet blev en politik,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6

Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 Trolling Master Bornholm 2016 Nyhedsbrev nr. 6 English version further down Johnny Nielsen med 8,6 kg laks Laksen blev fanget seks sømil ud for Tejn. Det var faktisk dobbelthug, så et kig ned i køletasken

Læs mere

Unge, vold og politi

Unge, vold og politi Unge, vold og politi Politisk vold i Danmark efter 2. Verdenskrig Fem casestudier om konflikt og vold blandt (unge) i Danmark BZ-bevægelse og Autonome Racistiske og antiracistiske aktioner Vrede unge indvandrere

Læs mere

IT og hygiejneadfærd i et ledelsesperspektiv Storkøkkener. Christian Coff cco@ucsj.dk UCSJ og VIFFOS Ankerhus, 30. Maj 2013

IT og hygiejneadfærd i et ledelsesperspektiv Storkøkkener. Christian Coff cco@ucsj.dk UCSJ og VIFFOS Ankerhus, 30. Maj 2013 IT og hygiejneadfærd i et ledelsesperspektiv Storkøkkener Christian Coff cco@ucsj.dk UCSJ og VIFFOS Ankerhus, 30. Maj 2013 Hvordan leder man egenkontrol? Michel Foucault Conduct of conduct Ledelse af selv-ledelse

Læs mere

Motorway effects on local population and labor market

Motorway effects on local population and labor market Motorway effects on local population and labor market Per Homann Jespersen Associate Professor, Roskilde University Jean P. Endres phd student, Roskilde University Trafikdage 23-08-16 Motorways and the

Læs mere

How do we know bias when we can t even see it in ourselves? (Hvordan forstår vi fordomme, når vi ikke kan se dem I os selv?)

How do we know bias when we can t even see it in ourselves? (Hvordan forstår vi fordomme, når vi ikke kan se dem I os selv?) God eftermiddag How do we know bias when we can t even see it in ourselves? (Hvordan forstår vi fordomme, når vi ikke kan se dem I os selv?) Howard Ross April 27, 2007 Først og fremmest vil jeg sige, hvor

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

EVIDENSBASERET COACHING

EVIDENSBASERET COACHING EVIDENSBASERET COACHING - SAMTALER BASERET PÅ DEN BEDST TILGÆNGELIGE VIDEN VED FORMAND FOR SEBC, EBBE LAVENDT STIFTER@SEBC.DK, WWW.EVIDENSBASERETCOACHING.DK Der vil være en times forelæsning efterfulgt

Læs mere

Domestic violence - violence against women by men

Domestic violence - violence against women by men ICASS 22 26 august 2008 Nuuk Domestic violence - violence against women by men Mariekathrine Poppel Email: mkp@ii.uni.gl Ilisimatusarfik University of Greenland Violence: : a concern in the Arctic? Artic

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi

Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Kalkulation: Hvordan fungerer tal? Jan Mouritsen, professor Institut for Produktion og Erhvervsøkonomi Udbud d af kalkulationsmetoder l t Economic Value Added, Balanced Scorecard, Activity Based Costing,

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011

Aalborg Universitet. Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard. Publication date: 2011 Aalborg Universitet Økonomisk ulighed og selvværd Hansen, Claus Dalsgaard Publication date: 2011 Document Version Tidlig version også kaldet pre-print Link to publication from Aalborg University Citation

Læs mere

Et oplæg til dokumentation og evaluering

Et oplæg til dokumentation og evaluering Et oplæg til dokumentation og evaluering Grundlæggende teori Side 1 af 11 Teoretisk grundlag for metode og dokumentation: )...3 Indsamling af data:...4 Forskellige måder at angribe undersøgelsen på:...6

Læs mere

Værktøjer til dialog og forandring. Det Udviklende Arbejde

Værktøjer til dialog og forandring. Det Udviklende Arbejde Værktøjer til dialog og forandring Det Udviklende Arbejde Hvad vil fagbevægelsen? Medlemmerne af fagbevægelsen skal have et godt arbejdsliv. Produkter og service skal være af høj kvalitet. Og arbejdspladserne

Læs mere

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet

Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge? af Klemens Kappel, Afdeling for filosofi, Københavns Universitet Omskæring af drenge hvad med rettighederne?, Folketingets Tværpolitiske Netværk for Seksuel og Reproduktiv Sundhed

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere