Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2012"

Transkript

1 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, Dato: 28. juni 2013 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: Journalnr.: 12/6771 Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2012 Norddjurs Kommune indgik den 8. marts 2012 klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening, hvorefter kommunen forpligter sig til at arbejde for et bedre klima gennem Danmarks Naturfredningsforenings klimakommunekoncept. Med aftalen skal Norddjurs Kommune inden for egen virksomhed nedsætte sit C02-udslip med mindst 2 % årligt frem til år er basisåret for kommunens årlige afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening, og opgørelse for udledning af CO2 i 2011 blev sendt til DN den 3. juli Norddjurs Kommune fremsender hermed opgørelse over udledning af CO2 fra Norddjurs Kommune som virksomhed i 2012, hvoraf det fremgår at der i forhold til basisåret 2011 samlet set er sket et fald i udledningen af CO2 på ca. 7 %. I forbindelse med vores arbejde med opgørelse for 2012 har vi på flere områder valgt at revidere opgørelsesmetoden i forhold til 2011, idet den tidligere anvendte metode har vist sig at uhensigtsmæssig og/eller misvisende. For at kunne sammenligne opgørelsen for 2012 med basisåret 2011 har vi for alle områder, hvor vi har anvendt en ny metode, tillige lavet en ny opgørelse for 2011 efter de nu valgte metoder. Vi har desuden valgt at medtage 2 nye områder, der ikke var med i opgørelsen for 2011, nemlig gadebelysning og færgedrift. For disse områder er også lavet opgørelsen for såvel 2011 som I det følgende vil blive gennemgået opgørelse for følgende hovedområder for 2011 og 2012: 1. Samlet CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed i 2011 og CO2-udledning fra energiforbrug i kommunale bygninger 3. CO2-udledning fra transport, herunder færgedrift 4. CO2-udledning fra gadebelysning 5. CO2-udledning fra forsyningsselskabet Aqua Djurs as Udover opgørelserne indeholder afrapporteringen bemærkninger til beregningerne samt en oplistning af igangværende og planlagte tiltag, der forventes at bidrage til en reduktion af CO2-udledningen fra Norddjurs Kommune i de kommende år. Venlig Hilsen Rikke Flinterup Klimakoordinator Norddjurs Kommune Torvet Grenaa - Tlf: CVR nr Telefon- og åbningstider: Mandag-onsdag: Torsdag: Fredag:

2 - 2 -

3 1. Samlet CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed i 2011 og 2012 Samlet udledning fra kommunale bygninger Samlet udledning fra transport, herunder færgedrift Samlet udledning fra forsyningsselskabet Aqua Djurs Udledt CO2 i tons 2011 Udledt CO2 i tons 2012 Ændring i tons Ændring i % % % % Udledning fra gadebelysning % I alt fra Norddjurs Kommune som virksomhed % Tabel

4 2. CO2-udledning fra energiforbrug i kommunale bygninger Generelle bemærkninger vedr. udledning fra kommunale bygninger Som det fremgår af tabel 2.2 er CO 2 -udledning fra energiforbrug i kommunale bygninger ifølge opgørelsen reduceret med 7 % fra 2011 til 2012 svarende til 265 tons CO 2. Heraf er de 219 tons CO 2 reduktion et resultat af varmeforbrugsreduktion og de 46 tons CO 2 reduktion et resultat af elforbrugsreduktion i kommunale bygninger. De fleste af kommunens bygninger opvarmes med fjernvarme. Som det fremgår af tabel 2.1 er fjernvarmeforbruget fra 2011 til 2012 reduceret med 10 % svarende til kwh. Enkelte bygninger opvarmes med olie eller træpiller. Forbruget af olie er reduceret med 33 %. Samlet for varmeforbruget er CO 2 -udledningen reduceret med 11 % svarende til de 219 tons CO 2. Bortset fra Grenaa Varmeværk bruger alle fjernvarmeværkerne i kommunen udelukkende eller næsten udelukkende biomasse til varmeproduktionen. Som det fremgår af tabel 2.3 sættes CO 2 -emissionsfaktorer for ikke-fossile brændsler til 0. Reduktion af varmeforbrug i bygninger, der forsynes fra de fjernvarmeværker som udelukkende fyrer med flis eller halm, bidrager altså ikke til reduktion af CO 2 - udledningstallet i opgørelsen til DN. Men set i et bredere perspektiv er der god mening i at varmeforbrug reduceres også i disse bygninger. Eksempelvis kan henvises til afsnit og i DN s vejledning fra marts Selvom flere officielle instanser benævner biobrændsler som CO 2 -neutrale energikilder, er det et meget omdiskuteret emne, og CO 2 -emissionsfaktorer for diverse biobrændsler er under stadig udvikling. Elforbruget i de kommunale bygninger er fra 2011 til 2012 reduceret med 2 % svarende til kwh. For elforbruget er CO 2 -udledningen tilsvarende reduceret med 2 % svarende til de 46 tons CO 2. For de kommunale bygninger er også lavet en opgørelse, hvor de aktuelle CO 2 -emissionsfaktorer for 2011 og 2012 er anvendt. Som det fremgår af tabel 2.2 er CO 2 -udledningen herved reduceret med 18 % fra 2011 til 2012 svarende til 736 tons CO 2. Den større CO 2 reduktion ved denne opgørelse kommer af, at CO 2 emissionsfaktorer for el og fjernvarme er faldet fra 2011 til Da el- og fjernvarmeforsyningen ikke er en del af Klimakommuneindsatsen, er det de 7 % der skal anvendes som det dokumenterede CO 2 reduktionstal i opgørelsen for 2012 til DN. Opgørelse Energiforbrug Kommunale bygninger Areal (erhvervs-+ boligareal) m2 El kwh Fjernvarme (graddagskorrigeret) kwh Fyringsolie (graddagskorrigeret) liter Træpiller (graddagskorrigeret) tons Administrationsbygninger Daginstitutioner Fritids- og ungdomsklubber Kulturinstitutioner Skoler Specialinstitutioner Ældrepleje Andre kommunale bygninger I alt I alt - udvikling kwh el kwh fjv liter olie -3 tons træpiller I alt - udvikling ,3 % -9,6 % -33 % -12 % Tabel

5 CO 2 -udledning Kommunale bygninger CO 2 -emission fra el CO 2 -emission fra varme (fjernvame+fyringsolie+træpiller) CO 2 -emission fra el og varme (-ved fastholdte emissionsfaktorer) CO 2 -emission fra el og varme -ved aktuelle emissionsfaktorer tons CO 2 tons CO 2 tons CO 2 tons CO udvikling udvikling udvikling Administrationsbygninger ,4 % Daginstitutioner ,7 % Fritids- og ungdomsklubber ,8 % Kulturinstitutioner ,0 % Skoler ,8 % Specialinstitutioner ,1 % Ældrepleje ,9 % Andre kommunale bygninger ,9 % I alt ,6 % I alt - udvikling tons CO tons CO tons CO tons CO 2 I alt - udvikling ,3 % -11 % -6,6 % -18 % Tabel 2.2 Beregningsforudsætninger Omfang Opgørelsen af CO 2 -udledningen omfatter elforbrug og varmeforbrug i energimærkningspligtige kommunale bygninger, med undtagelse af udlejede bygninger for hvilke forbrugstal ikke er tilgængelige. Undtagelse er også enkelte bygninger, for hvilke der ikke er fundet oplysninger til opgørelsen for basisåret 2011 og år Der er udarbejdet en revideret opgørelse af CO 2 -udledningen for 2011, idet der i forbindelse med udarbejdelse af opgørelsen for 2012 er fundet nogle fejl i opgørelsen for Udlejede bygninger for hvilke forbrugstal for varme og el ikke er tilgængelige er udtaget, og fundne fejl i forbrugstal er rettet. Dette for at kunne sammenligne CO 2 -udledningen i 2012 med 2011 og dokumentere en CO 2 -reduktion. Opgørelsen for 2012 omfatter 90 ejendomme med en bygningsmasse, der har et samlet erhvervs- og boligareal på i alt m 2. Antallet af omfattede ejendomme og bygningsmassen vil svinge lidt fra år til år som følge af eksempelvis salg af en ejendom og udbygning af en anden ejendom. Da klimakommuneaftalens mål er absolutte, skal det rummes indenfor det aftalte årlige reduktionsmål. Forbrugsdatakilder og årsforbrugsperioder Kommunen har i 2012 opstartet etablering af et energistyringssystem, hvorfra det på sigt vil være muligt at udtrække bygningernes forbrug af el, fjernvarme og øvrige brændsler. Ved opgørelserne af CO 2 - udledningen for 2011 og 2012 er anvendt andre forbrugsdatakilder. Oplysninger om forbrug af el og fjernvarme er indhentet hos el-leverandører og fjernvarmeværker. Leverandørerne af el er NRGi, ELRO(nu EnergiMidt) og EnergiDanmark. Kommunen har 13 leverandører af fjernvarme. Oplysninger om forbrug af øvrige brændsler er indhentet hos medarbejdere i eller administratorer for de konkrete bygninger. El-leverandørernes og fjernvarmeværkernes forbrugsopgørelsesperioder er ofte forskudt i forhold til 1. januar. Det betyder, at for mange af bygningerne er årsopgørelsesperioden forskudt i forhold til kalenderåret. For hver enkel bygning er der i opgørelsen af CO 2 -udledningen anvendt den årsopgørelsesperiode for henholdsvis el og fjernvarme, der har mest sammenfald med kalenderåret

6 Datausikkerhed Data er behæftet med sædvanlig datausikkerhed og er en funktion af flere usikkerhedskilder, såsom manuelle aflæsninger, manglende tjek af oliestand ved påfyldning samt skæve aflæsnings- og betalingsterminer. Den resulterende usikkerhed vurderes at være større end det opgjorte samlede reduktionstal for CO 2 -udledning fra energiforbrug i kommunale bygninger i tabel 2.2. På sigt forventes datausikkerheden at blive reduceret i takt med implementering og udbygning af energistyringssystemet DBD-Energi. Graddagskorrektion I opgørelsen af CO 2 -udledningen er varmeforbruget graddagskorrigeret ved anvendelse af DMI s graddagstal for Grenaa og Ødum. DMI ændrede i juni 2012 opgørelsesstruktur, hvorefter Grenaa ikke længere registreret som målestation, men Ødum er og bruges i stedet for fra juni 2012 og frem. Der er ikke oplyst graddage for normalår for Ødum, hvorfor graddage for normalår for Grenaa fortsat bruges. Det vurderes, at forskellen mellem antallet af graddage i et normalår i Grenaa og Ødum er marginal. Til graddagskorrektionen er anvendt normalårsgraddage og målte graddage for Grenaa 1. Graddagsdata er rekvireret hos DMI. Der er anvendt den af DN anbefalede tommelfingerregel om, at rumopvarmningen udgør 80 % af det samlede varmeforbrug. Hvor årsopgørelsesperioden for varmeforbrug er forskudt i forhold til kalenderåret, er graddagskorrektionen forskudt tilsvarende på månedsbasis for hver enkel bygning. Elforbrug anvendt til opvarmning er ikke graddagskorrigeret, idet der ikke er fundet data som kan allokere elforbruget til opvarmningsformål. CO 2 -emissionsfaktorer CO 2 -emissionsfaktorerne for el og fjernvarme og øvrige brændsler varierer fra år til år, og variationen vil ofte være større end de 2 %, som Klimakommune-aftalen indeholder. For at vise, hvilken CO 2 - udledningreduktion kommunens klimaprojekter har resulteret i, er der for opgørelsen af CO 2 -udledningen i 2012 lavet en beregning, hvor emissionsfaktorerne for 2011 er anvendt. For at vide, hvor stor den faktiske CO 2 -udledning fra energiforbrug i bygningerne har været i 2012, er der desuden lavet en opgørelse, hvor emissionsfaktorerne for 2012 er anvendt. Opgørelsen er foretaget med graddagskorrigeret varmeforbrug. For el er i opgørelsen af CO 2 -udledningen anvendt en emissionsfaktor til grønt regnskab indeholdende såvel transmissions- og distributionstab. Den anvendte faktor er rekvireret hos Energinet.dk 2. Der er anvendt 125 %-metoden til fordelingen mellem el og varme. For fjernvarme er anvendt CO 2 -emissionsfaktorer beregnet på baggrund af oplysninger fra de enkelte fjernvarmeværker om brændselsforbrug til fjernvarmeproduktion, varmeproduktionen fordelt på brændsler og nettab i fjernvarmenettene samt CO 2 -emissionsfaktorerne 3 for de anvendte brændsler. CO 2 - emissionsfaktorerne for brændslerne er rekvireret hos DMU 4. For fyringsolie og træpiller, der anvendes i fyringsanlæg for enkelte bygninger, er CO 2 -emissionsfaktorerne ligesom brændslerne anvendt til fjernvarmeproduktion rekvireret hos DMU. For træpillerne har det ikke været muligt at indhente tredjepartsudarbejdet miljødeklaration som anbefalet i DN s vejledning fra marts DMI: 2 Energinet.dk: 3 DMU: 4 CO 2 -emissionsfaktorerne fra DMU indeholder også CO 2 -emission for ikke-fossile brændsler. I forbindelse med denne afrapportering sættes CO 2 -emissionsfaktorerne for ikke-fossile brændsler til 0. Det er også denne kilde Energistyrelsen bruger til CO 2 - emissionsfaktorerne oplyst i deres notater 'Forudsætninger for samfundsøkonomiske analyser på energiområdet' - 6 -

7 I tabel 2.3 vises den samlede oversigt over de anvendte emissionsfaktorer. Type Kilde Enhed CO 2 -udledning 2011 CO 2 -udledning 2012 Elvarme Energinet.dk g/kwh Varmepumper Energinet.dk g/kwh Bioolie DMU g/liter 0 0 Fyringsolie DMU g/liter Halm DMU g/ton 0 0 Naturgas DMU g/m Træflis DMU g/ton 0 0 Træpiller DMU g/ton 0 0 Fjernvarmeværker: Allingåbro Varmeværk Fjernvarmeværket g/kwh 12 8 Auning Varmeværk Fjernvarmeværket g/kwh 0 0 Balle-Hoed-Glatved Fjernvarmeværk Fjernvarmeværket g/kwh Gjerrild Fjernvarmeværk Fjernvarmeværket g/kwh 19 9 Glesborg Fjernvarmeværk Fjernvarmeværket g/kwh Grenaa Varmeværk Fjernvarmeværket g/kwh Nimtofte og Omegns Fjernvarmeforsyning Fjernvarmeværket g/kwh 0 0 Stenvad Fjernvarmeværk Fjernvarmeværket g/kwh 14 8 Trustrup-Lyngby Varmeværk Fjernvarmeværket g/kwh 0 0 Vivild_Nørager Fjernvarme Fjernvarmeværket g/kwh 3 2 Voldby Fjernvarmeværk Fjernvarmeværket g/kwh 6 4 Ørsted Fjernvarmeværk Fjernvarmeværket g/kwh 0 0 Ørum Fjernvarmeværk Fjernvarmeværket g/kwh Tabel

8 3. CO2-udledning fra transport Generelle bemærkninger vedr. udledning fra transport Som det fremgår af nedenstående tabel 3.1 er udledningen fra transport samlet set steget med 134 tons CO2 fra 2011 til 2012, svarende til en stigning på 8 % inden for dette område. Stigningen stammer alene fra kommunens færgefart, hvor merforbruget af brændstof er steget markant i 2012 i forhold til Udledningen fra de øvrige områder, udledning fra egne køretøjer samt fra tjenestekørsel, er derimod faldet. Opgørelse Udledning fra kommunens egne køretøjer Udledning fra tjenestekørsel Udledt CO2 i tons 2011 Udledt CO2 i tons 2012 Ændring i udledning, tons Ændring i % % % Udledning fra færgedrift % Samlet udledning fra transport Tabel % Beregningsforudsætninger Beregningen af udledt CO2 fra egne køretøjer og fra tjenestekørsel er foretaget på baggrund af udtræk fra kommunens økonomisystem. Data for færgernes forbrug af brændstof er indhentet hos de respektive færgefarter. Udledning fra kommunens egne køretøjer Der er anvendt tal for kommunens indkøb af brændstof til egne køretøjer inden for de to områder, hvor der er markant størst kørselsbehov: Teknik og Drift (herunder vejvedligehold, vintertjeneste mv.) og Hjemmeplejen. Fra Teknik og Drift er anvendt data for mængde indkøbt brændstof (antal liter). Fra hjemmeplejen er anvendt tal for udgifter til indkøb af brændstof til køretøjerne. Ved omregning fra udgifter (kr.) til mængde brændstof (antal liter) er det forudsat, at Hjemmeplejens brændstofindkøb består af diesel. Der er anvendt en gennemsnitlig literpris uden moms på 9,55 kr. for diesel. Dette tal er indhentet fra (Energi- og olieforum). Anvendt emmisionsfaktor for benzin er 2400 g/l og for diesel 2650 g/l, jf. DNs vejledning til opgørelse af CO2-udledninger og reduktioner for kommunen som virksomhed, tabel 5-2. Som det ses af tabel 3.1 ovenfor er der sket et lille fald i udledning af CO2 fra kommunens egne køretøjer fra 2011 til Udledning fra tjenestekørsel Der er anvendt tal for kommunens udbetaling af kørselsgodtgørelse for tjenestekørsel i egen bil. Det er forudsat at fraktionen af kilometer kørt i benzinbil er 0,74 og dieselbil 0,26. Disse tal er indhentet fra Dansk Statistik (

9 Ved omregning fra antal kørte kilometer til mængden af udledt CO2, er anvendt følgende nøgletal for hhv. benzin og diesel: Benzin 132g/km, diesel 128 g/km, jf. DNs vejledning til opgørelse af CO2-udledninger og reduktioner for kommunen som virksomhed, tabel 5-2. Som det ses af tabellen ovenfor er der sket et fald i CO2-udledningen fra den del af transporten, der kommer fra tjenestekørsel. Udledning fra færgedrift Norddjurs Kommune har 3 færgeruter. Anholtfærgen, Udbyhøj færgefart og Voer-Mellerup færgefart. De to sidstnævnte sejler begge på Randers Fjord og er ejet i fællesskab med Randers Kommune. For disse er medregnet 50 % af deres brændstofforbrug, idet ejerforholdet er delt ligeligt mellem de to kommuner. Fordelingen af udledningen på ruterne fremgår af nedenstående. Afrapporteringen af udledning fra færgedriften indgik ikke i Norddjurs Kommunes første opgørelse (for år 2011). Af tabellen herunder ses udledningen for hhv. Anholtfærgen og færgefarten på Randers Fjord for hhv og Udledt CO2 i tons Udledt CO2 i tons Ændring i udledning, Ændring i % tons Anholtfærgen 597 tons 774 tons % Færgefarten på Randers Fjord Tabel tons 74 tons % Udledningen af CO2 er for både Grenaa-Anholt-færgen og for færgefarten på Randers Fjord steget fra 2011 til 2012, hvilket for alle ruters vedkommende skyldes et merforbrug af brændstof. Anholtfærgen har fra december 2011 fået en længere rute, som har skullet gennemføres på uændret tid. Ruteomlægningen skyldes arbejdet med at etablere den nye Anholt havvindmøllepark. Udover den længere rute har der desuden i 2012 været afholdt 22 mølleture, hvor Anholtfærgen også har sejlet. På Randers Fjord skyldes stigningen fra dels at forbruget af brændstof i 2011 var unormalt lavt, idet den ene af færgerne (Udbyhøjfærgen) i en del af vintermånederne ikke kunne sejle på grund af vejrforholdene (isvinter). Derudover har der på den anden rute på Randers Fjord (Mellerupfærgen) været et merforbrug af brændstof, som skyldes installation af nye motorer

10 4. CO2-udledning fra gadebelysning Generelle bemærkninger vedr. udledning fra gadebelysning Som det fremgår af nedenstående tabel 4.1 er udledningen gadebelysningen faldet med 820 tons CO2 fra 2011 til 2012, svarende til et fald på 16 %. Afrapporteringen af udledning fra gadebelysning indgik ikke i Norddjurs Kommunes første opgørelse (for år 2011), og der er derfor foretaget beregning for både 2011 og Opgørelse Udledt CO2 i tons 2011 Udledt CO2 i tons 2012 Ændring i udledning, tons Ændring i % Gadebelysning Tabel 4.1 Beregningsforudsætninger Beregningen af udledt CO2 fra gadebelysningen i Norddjurs Kommune er foretaget på baggrund af tal for indkøb af el. Ved omregning fra kwh til mængde CO2 anvendes en emmisionsfaktor på 378 g/kwh. Elforbruget for 2011 er behæftet med en vis usikkerhed, idet afregningen af forbruget i årets 3 første kvartaler har været indregnet i en fast kontraktpris, mens kommunen for året sidste kvartal selv har overtaget den direkte bogføring af alle el-udgifter. Tallene er således det bedst mulige skøn ud fra de tilgængelige oplysninger. Som det ses af tabellen har der fra 2011 til 2012 været et fald i forbruget på 16 %. Set i lyset af usikkerheden omkring opgørelsen for 2011, kan vi imidlertid ikke på nuværende tidspunkt afgøre om der er tale om en reel nedgang i forbruget

11 5. CO2-udledning fra forsyningsselskabet Aqua Djurs as Generelle bemærkninger vedr. udledning fra Aqua Djurs as Aqua Djurs as driver alle offentlige spildevandsanlæg i Norddjurs Kommune samt 4 kommunale vandværker i den vestlige del af kommunen. Selskabet er ejet 100 % af Norddjurs Kommune, og selskabets energiforbrug inddrages på den baggrund i opgørelse af CO2-udledninger for Norddjurs Kommune som virksomhed. Der er anvendt tal for selskabets indkøb af el samt selskabets brug af brændstof til transport. Opgørelsen for 2011 indeholdt ikke oplysninger om Aqua Djurs forbrug af brændstof til transport. Dette punkt er således nyt og der er foretaget beregning for forbruget for både 2011 og Selvom selskabets elforbrug indgik i basisopgørelsen for 2011 er der indhentet nye oplysninger for forbruget i både 2011 og Dette skyldes, at der har vist sig at være en vis usikkerhed omkring rigtigheden af data for Som det ses af nedenstående opgørelse har Aqua Djurs as samlet set reduceret udledningen af CO2 med 4 % fra 2011 til Opgørelse Udledt CO2 i Udledt CO2 i Ændring i Ændring i % tons 2011 tons 2012 udledning, tons Udledning fra elforbruger % Udledning fra transport % Samlet udledning fra Aqua Djurs Tabel % Beregningsforudsætninger Ved omregning fra kwh til mængde CO2 anvendes en emmisionsfaktor på 378 g/kwh, rekvireret hos Energinet.dk. Anvendt emmisionsfaktor for brændstof (kun diesel) er 2650 g/l, jf. DNs vejledning til opgørelse af CO2- udledninger og reduktioner for kommunen som virksomhed, tabel

12 6. Status for CO2-reducerende tiltag i Tiltag Forventet tidspunkt for gennemførelse Kommunale bygninger Optimering af belysningsanlæg for 2 mio. kr. kommunale bygninger 2013 Etablering af solceller for 2 mio. kr. kommunale bygninger 2013 Optimering af varme- og brugsv.anlæg for 1 mio. kr. kommunale bygninger 2013 Efterisolering af klimaskærm for 0,5 mio. kr. kommunale bygninger 2013 Isolering af tekniske installationer kommunale bygninger 2013 Fortsat implementering af energistyringssystem kommunale bygninger 2013 Færdigetablering(tilslutning) af solcelleanlæg 1 daginstitution 2013 Valg af energirigtige løsninger ifm. diverse bygningsvedligeholdelsesarbejder 2013 Energiinvesteringer incl. solceller for 4 mio. kr. kommunale bygninger 2014 Energiforbedringer og bygningsrenov. for 4 mio. kr. kommunale bygninger 2014 Aqua Djurs Nedlæggelse af Bønnerup-, Vejlby- og Fjellerup Renseanlæg. Rensning af spildevand på et større anlæg forventes at medføre et fald i energiforbrug (indregnet den større udgift til transport af spildevandet). Div. separeringsprojekter og søgning efter uvedkommende vand (indsivning, fejlkoblinger). Fjerner vand fra kloaksystemet som medfører reducerede omkostninger til transport og rensning. Forslag om produktion af el ved anvendelse af gas fra rådnetank på Fornæs Renseanlæg. Skitseprojekt under udarbejdelse Ændret procedure for tilsyn med tekniske installationer (nedsat frekvens, mere SRO, kørelogistik). Mindre kørsel. Administration flyttes til Fornæs. Mindre el forbrug til opvarmning. Udnyttelse af varme fra gas til opvarmning. Vejlby 2012, Bønnerup 2013, Fjellerup nedlægges Iværksat 2012, pågår Iværksat Udskiftning af system til beluftning, Fornæs Renseanlæg. Mindre el forbrug. Iværksat 2012, pågår 2013 Udskiftning af luftkompressor, Fonæs Renseanlæg. Mindre el forbrug Ændret frekvens for græsslåning ved grønne områder. Mindre brændstofforbrug. Iværksat 2012, pågår 2013 Administrative tiltag Udarbejdelse af Handleplan for bæredygtig energi, jf. EU's borgmesteraftale Udarbejdelse af Strategisk Energi Plan

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2011 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 3. juli 2012 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.: 12/6771 af CO2-udledning fra

Læs mere

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2013

Opgørelse af CO2-udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2013 Danmarks Naturfredningsforening l Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Lasse Jesper Pedersen, lasse@dn.dk Dato: 30. juni 2014 Reference: Rikke Flinterup Direkte telefon: 89594009 E-mail: rmf@norddjurs.dk Journalnr.:

Læs mere

Opgørelse af CO 2 -udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2014

Opgørelse af CO 2 -udledning fra Norddjurs Kommune som virksomhed 2014 Danmarks Naturfredningsforening, l dn@dn.dk Att: Jens la Cour, jlc@dn.dk Dato: 30. juni 2015 Reference: Sidsel Kontni Prahm Direkte telefon: 89594045 E-mail: skp@norddjurs.dk Journalnr.:14/8018 Opgørelse

Læs mere

CO 2 regnskab

CO 2 regnskab CO 2 regnskab 2007-2010 CO 2 regnskab for Frederiksberg Kommune 2007-2010 Frederiksberg Kommune har den 10. december 2008 indgået en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Aftalens mål

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2012. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2012... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato November 2012 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2008-2011 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 01

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013 Udarbejdet af: Odsherred Kommune 2014. 1 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2013... 1 Baggrund... 3 Data, behandling og beregninger... 3 Data... 3 Behandling...

Læs mere

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014

KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014 Foto Marianne Diers Regnskab udarbejdet af Odsherred Kommune 2015 Indhold KLIMAREGNSKAB ODSHERRED KOMMUNE 2014... 1 Foto Marianne Diers... 1 Regnskab udarbejdet af

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2012

Kommunens grønne regnskab 2012 Kommunens grønne regnskab 212 CO 2- udledningen falder! Ny lavenergi daginstitution på Virginiavej. Foto: Christian Lilliendahl 1 Grønt regnskab for Frederiksberg Kommune 212 Det grønne regnskab viser

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 1 Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune 3 Indledning 3 Resultater 3 Hvad skal der ske i 2013 4 Hvad fortæller tallene 4 Forbruget måles 6 Elforbrug 6 Varmeforbrug 8 Vandforbrug 10 Brændstofforbrug

Læs mere

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016

Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen i 2012 og handlinger til opfyldelse af klimakommuneaftalen 2012-2016 1 Titel: Formål: Udarbejdet af: Klimakommunerapport - Statusrapport for CO2-udledningen

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 CO 2 opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2014 Dato: 28082015 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 9520 Skørping Tel. +45 9682 0400 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8000 Århus C Tel.

Læs mere

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune

CO2-opgørelse Virksomheden Fredericia Kommune CO2-opgørelse 215 Virksomheden Fredericia Kommune 1. Generelle bemærkninger til CO 2 -opgørse 215 Midt i 214 blev driften af plejecentre og ældreboliger overtaget af boligselskabet Lejrbo, og data for

Læs mere

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016

CO2 beregning 2015 (inkl. opdateret beregning for 2014) og Klimatiltag for Gribskov Kommune. CO2 beregning 2015 og Klimatiltag 2016 CO2 2015 (inkl. opdateret 2014) og Klimatiltag 2016 Gribskov Kommune 1 CO2 2015 og Klimatiltag 2016 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2015...3 2.1 Afgrænsning...3 2.2 Ændring

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015

CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 2015 CO 2 -opgørelse for Ærø Kommune som virksomhed 215 Dato: 2-8-216 NORDJYLLAND Jyllandsgade 1 DK 952 Skørping Tel. +45 9682 4 Fax +45 9839 2498 MIDTJYLLAND Vestergade 48 H, 2. sal DK 8 Århus C Tel. +45 9682

Læs mere

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017

CO2 beregning 2016 og Klimatiltag 2017 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Gribskov Kommune 1 CO2 2016 og Klimatiltag 2017 Indholdstegnelse Indholdstegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2 2016...4 2.1 Afgrænsning...4 2.2 CO2 udledning fra energibrug

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2015 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2014 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 1C Dato

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato August 2014 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2013 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016

CO2-regnskab DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 CO2-regnskab 2016 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2016 27-09-2017 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO 2-regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2016... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2014 For virksomheden Silkeborg Kommune 1 Fald i CO 2 -udledning i 2014 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2014 viser

Læs mere

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008

CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 Vordingborg Kommune CO 2 -kortlægning for Vordingborg kommune som virksomhed 2008 CO 2 - kortlægning Juli 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk

Læs mere

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge

CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som. virksomhed Natur og Klima Svendborgvej V. Skerninge CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015 Natur og Klima Svendborgvej 135 5762 V. Skerninge Sagsnr. 16/15054 Udgivet oktober 2016 CO 2 -opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2015

Læs mere

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18

for Gribskov Kommune CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 for Gribskov Kommune 1 CO2 beregning 2014 (basisår) og Klimahandleplan 2015-18 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse...2 1. Indledning...3 2. CO2

Læs mere

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2013 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO 2 -udledning i 2013 Silkeborg Kommune har forpligtet sig til at nedbringe CO 2 -udledningen med 2 % fra 2013-2015. Regnskabet for 2013 viser

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2014. Samsø Kommune, klimaregnskab 214. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 214. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2009. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2009 For virksomheden Jammerbugt Kommune regnskab for Jammerbugt Kommune 2009 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Formålet

Læs mere

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune

CO2-regnskab 2012. For virksomheden Silkeborg Kommune CO2-regnskab 2012 For virksomheden Silkeborg Kommune Uændret CO2 udledning i 2012 Silkeborg Kommune sætter nye mål for at begrænse CO2-udledningen. Allerede sidste år nåede kommunen målet om at sænke udledningen

Læs mere

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011

Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 Redegørelse for CO2-reduktion i Gentofte Kommune 2011 1 CO 2 -udledning i Gentofte Kommune Gentofte Kommune indgik i maj 2009 aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive Klimakommune. Herved

Læs mere

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse

Greve Kommune. Grønt Regnskab og Klimakommuneopgørelse Greve Kommune Grønt Regnskab 2011 og Klimakommuneopgørelse Ressourceforbrug på Greve Kommunes ejendomme i 2011 Indhold Grønt Regnskab 2011 Indledning s. 3 El s. 5 Varme s. 6 Varme s. 7 s. 8 Klimakommuneopgørelse

Læs mere

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO2-regnskab 2008. For virksomheden Jammerbugt Kommune CO2-regnskab 2008 For virksomheden Jammerbugt Kommune - Samlet fra el & varme (ton fra varme (ton Kommunale bygninger i alt 3.604 1.873 Administrationsbygninger 389 124 Skoler 1.856,5 1884,5 Fritids- og

Læs mere

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED

FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Til Faxe Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2013 FAXE KOMMUNE CO 2 -OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED FAXE KOMMUNE CO2-OPGØRELSE 2009-2012 FOR KOMMUNEN SOM VIRKSOMHED Revision 02 Dato

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed.

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. -opgørelse for 2009-2010 for Morsø Kommune som virksomhed. Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Formålet med Klimakommuneaftalen med Danmarks Naturfredningsforening er at sætte et

Læs mere

Klimakommunerapporten 2015

Klimakommunerapporten 2015 Klimakommunerapporten 2015 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

Klimakommunerapporten 2014

Klimakommunerapporten 2014 Klimakommunerapporten 2014 Struer Kommune underskrev i oktober 2013 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har Struer Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015

CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 CO2-regnskab 2015 DN Klimakommune-regnskab for Horsens Kommune 2015 24-06-2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Det samlede CO2 regnskab... 4 Udledning pr. borger for 2015... 5 Udledning pr. m 2 for

Læs mere

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur

CO2 opgørelse Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013-2 Udarbejdet af Byggeri og Natur 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2014. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 214 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 2 Elforbrug... 4 Kommunale bygningers varmeforbrug... 5 Kommunale bygningers vandforbrug... 6 Transport... 7

Læs mere

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016

CO 2. -opgørelse for for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable. Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 -opgørelse for 2014-2015 for Morsø Kommune som virksomhed. Unbearable Skulptur af Jens Galschiøt opstillet i anledning af Kulturmøde 2016 Opgørelse af udledning for Morsø Kommune som virksomhed 2 Indledning

Læs mere

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

Side 2 af , CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed 2014, CO 2 -regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 -udledningen og dermed være med til, at begrænse klimaændringerne og mindske afhængigheden

Læs mere

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015

Udarbejdet af Trafik og Ejendom. CO2 opgørelse 2015 Udarbejdet af Trafik og Ejendom CO2 opgørelse 2015 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2015. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 17/14850 5762 V. Skerninge Udgivet september 2017 CO 2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2016

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2013 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2013 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2013. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Læsevejledning Dette er det Grønne Regnskab for Slagelse Kommunes egen drift. Dokumentet redegør dermed for ressourceforbruget i de kommunale bygninger og udvalgte medarbejders kørsel. Det Grønne Regnskab

Læs mere

Indhold. CO 2 -opgørelse 2011 for Roskilde Kommune som virksomhed

Indhold. CO 2 -opgørelse 2011 for Roskilde Kommune som virksomhed Indhold Indledning... 3 Resultat af CO 2-opgørelse 2011... 4 Datagrundlag og opgørelsesmetode... 7 Afgrænsning og datagrundlag... 7 Emissionsfaktorer... 8 Graddage... 8 Specifikation af CO 2-udledningen

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2013 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2013 HELSINGØR Revision : 1 Revisionsdato

Læs mere

Brønderslev Kommune Klimarapport

Brønderslev Kommune Klimarapport Brønderslev Kommune Klimarapport 2009 Kolofon. Titel : Brønderslev kommune klimarapport 2009 Udgivet af : Brønderslev kommune, Bygninger & beredskab Udgivelses dato : August 2010 Udgivelsessted : Dronninglund

Læs mere

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger)

Kørsel i kommunens egne køretøjer - Kultur, Miljø & Erhverv. - Social & Sundhed - Staben & Jobcenter. Kørselsgodtgørelse. Elektricitet (bygninger) CO 2 -beregning 2014 Kortlægning af Aabenraa Kommunes CO 2 -udlednin g som virksomhed Juni 2015 1 2 Indhold Indledning... 4 Resultater 2014... 5 Den samlede CO 2 -udledning 2014... 5 El og varme i bygninger...

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 215 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016

Grønt Regnskab for Holbæk Kommune 2016 Grønt Regnskab for Holbæk Kommune VÆKST OG BÆREDYGTIGHED Holbæk Kommune Grønt Regnskab Vækst og Bæredygtighed Holbæk Kommunes Samlede CO 2 -Udledning og Energiforbrug Nedenstående tabel viser det samlede

Læs mere

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling

CO2-regnskab For Halsnæs Kommune. Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For Halsnæs Kommune Natur og Udvikling CO2-regnskab 2010 For de kommunale aktiviteter i 2010 var den samlede CO2-udledning på 12.362 t CO2. CO2-udledningen er således faldet med 0,6%

Læs mere

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO2-regnskab for Stevns Kommune 2015 2015 CO2 regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO 2 udledningen og for at begrænse klimaændringerne og mindske

Læs mere

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2013 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-4161 Dokid: 2014-36694 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivelsesdato: 24. september 2014 Udarbejdet af: Byrådsservice

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING

ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED CO 2 REGNSKAB FOR 2010 AFRAPPORTERING TIL DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING 1 Indledning har i en årrække haft fokus på en bred vifte af klimasatsninger. Senest har kommunen

Læs mere

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område

Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område Energi- og klimaregnskab 2012 - Kortlægning af Glostrup Kommunes CO 2 - udledning som virksomhed og som geografisk område November 2013 Indhold 01 INDLEDNING... 2 02 RESULTATER 2012... 2 2.1 Den samlede

Læs mere

Handlingsplan for Hillerød Kommune

Handlingsplan for Hillerød Kommune Handlingsplan for Hillerød Kommune Klimakommune under DN s klimakommuneinitiativ Afrapportering til Danmarks Naturfredningsforening 2016 1 Indledning Hillerød Kommunes Borgmester, underskrev i maj måned

Læs mere

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune

Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv kommune Bilag til: Klimakommuner Vejledning til opgørelse af CO 2 -udledninger og -reduktioner for kommunen som virksomhed Version II-A 12. marts 2012 Bilag 1 Regneark med opstillet CO2-opgørelse for en fiktiv

Læs mere

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2014 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid: 2014-12101 Dokid: 2015-69262 www.odder.dk Ver.: 1.0 Udgivet juni 2015 Udarbejdet af: Byrådsservice 1 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015.

Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Samsø Kommune, klimaregnskab 2015. Hermed følger Samsø Kommunes CO2 regnskab for 2015. Nærværende regnskab har inkluderet enkelte delresultater inden for de enkelte energiforbrug ellers er det selve konklusionen

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2 0 0 7-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

FORORD AF BORGMESTER ELVIN J. HANSEN

FORORD AF BORGMESTER ELVIN J. HANSEN CO2011 FORORD AF BORGMESTER ELVIN J. HANSEN Byrådet har i marts 2012 indgået en Klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. Med aftalen har vi skrevet under på, at vi vil udlede 2 % mindre

Læs mere

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling

CO 2. -regnskab For virksomheden Halsnæs Kommune. Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Natur og udvikling -regnskab 2008 For virksomheden Halsnæs Kommune Den samlede CO2-udledning var i år 2008 12.892 tons CO2-udledningen fordeler sig således:

Læs mere

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed

Grønt Regnskab 2012. Fredericia Kommune. Som virksomhed Grønt Regnskab 212 Fredericia Kommune Som virksomhed Indholdsfortegnelse Sammenfatning... 3 Elforbrug... 4 Varmeforbrug... 6 Transport... 7 Klima... 8 Vandforbrug... 1 Forbrug af sprøjtemidler... 11 Indledning

Læs mere

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED H E L S I N G Ø R K O M M U N E CO 2 R E G N S K A B 2007-2014 KORTLÆGNING AF HELSINGØR KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Kampagnen SLUK, LUK og SKRU NED er udført i Børnehuset Elverhøj og 12 andre børneinstitutioner.

Læs mere

CO2 Regnskab for Ikast-Brande

CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2 Regnskab for Ikast-Brande CO2-regnskab for Ikast-Brande Kommune som virksomhed 2011 Indledning Ikast-Brande Kommune arbejder målrettet med at reducere CO2-udledningen fra de kommunale bygninger/institutioner/anlæg.

Læs mere

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2011

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2011 Teknik og Miljø Klimakommune statusrapport og handleplan 2011 Indledning Resultat af kortlægningen Slagelse Kommune indgik i januar 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen

Læs mere

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014

Udarbejdet af Byggeri og Natur. CO2 opgørelse 2014 Udarbejdet af Byggeri og Natur CO2 opgørelse 2014 2 Indledning Denne opgørelse omhandler forbrugsåret 2014. Frederikssund kommune blev klimakommune i maj 2010. Efter aftale med DN er 2009 udgangsåret.

Læs mere

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune

Grønt Regnskab 2015 Fredericia Kommune Grønt Regnskab 215 Fredericia Kommune Som virksomhed 1 Indholdsfortegnelse Indledning og sammenfatning... 2 Elforbruget i kommunens bygninger og gadebelysning... 5 Varmeforbruget i kommunens bygninger...

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2016 Miljødeklaration 2015 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013

CO 2 -regnskab for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 CO 2 -regnskab 2013 - for Hjørring Kommune som virksomhed for årene 2009 til 2013 Hjørring Kommune Teknik- og Miljøområdet Team Bæredygtig Udvikling November 2014 Forsiden: viser Hjørring Kommunes nyrenoveret

Læs mere

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012

CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse Svendborg Kommune 2011 2012 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune 2011-2012 November 2013 Udarbejdet af: Ærø Energi- og Miljøkontor Vestergade 70 5970 Ærøskøbing Udarbejdet for: Svendborg Kommune

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata

Indholdsfortegnelse. CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug. Greve Kommune. Valideringsnotat. 1 Baggrund. 2 Baggrundsdata Greve Kommune CO 2 fra kommunens eget el- og varmeforbrug Valideringsnotat COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Indholdsfortegnelse 1 Baggrund 1

Læs mere

Klima kommune indberetning 2008

Klima kommune indberetning 2008 Klima kommune indberetning 2008 Hermed fremsendes den første status rapport for forbrugsåret 2008 Målsætning er, en reduktion af CO² udledningen på 3 % pr. år. Der tages udgangspunkt i forbrug for 2007

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016

SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ. Klimakommune. Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 SOLRØD KOMMUNE TEKNIK OG MILJØ Klimakommune Statusrapport for forbrugsåret 2015/2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Status for forbrugsåret 2015... 3 Forudsætninger... 4 Opgørelse... 5 Elforbrug...

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

2014 monitoreringsrapport

2014 monitoreringsrapport 2014 monitoreringsrapport Sønderborg-områdets samlede udvikling i energiforbrug og CO2-udledning for perioden 2007-2014 1. Konklusion & forudsætninger I 2014 er Sønderborg-områdets CO 2-udledningen reduceret

Læs mere

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme

Grønt Regnskab Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Grønt Regnskab 213 Ressourceforbrug i Greve Kommunes ejendomme Indhold Indledning... 3 Greve Kommune er Klimakommune... 3 Udviklingen i energiforbruget samlet set... 3 Datagrundlag... 3 Elforbrug... 4

Læs mere

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune

Teknik og Miljø. Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Teknik og Miljø Kortlægning af CO2-udledning i Gentofte Kommune Delplan 1: Kortlægning af CO 2 -emissionen Indholdsfortegnelse: 1. Kortlægning for Gentofte Kommune som virksomhed 2. Kortlægning for Gentofte

Læs mere

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL

KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL KLIMA- OG MILJØREGNSKAB 2014 I TAL 1 RAPPORTERINGSPRINCIPPER Rapporteringsperioden for 2012 strækker sig fra 1. oktober 2013 til 30. september 2014. Denne rapporteringsperiode er valgt med henblik på at

Læs mere

ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2015

ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2015 ODENSE KOMMUNE CO 2 REGNSKAB 2015 Juli 2016 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Samlet CO2-opgørelse... 4 Samlet energiopgørelse... 6 Odense Kommunes varmeforbrug... 8 Odense Kommunes elforbrug... 9 Gade

Læs mere

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune

CO 2. -regnskab 2011 & 2012. For virksomheden Jammerbugt Kommune -regnskab 2011 & 2012 For virksomheden Jammerbugt Kommune Forsidebilledet viser Ryå, der går over sine bredder -regnskab for Jammerbugt Kommune 2011 & 2012 Jammerbugt Kommune indgik d. 9. oktober 2009

Læs mere

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2017 Miljødeklaration 2016 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2007 til 2014

Kommunens grønne regnskab 2007 til 2014 Kommunens grønne regnskab 2007 til 2014 Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB standard Selvforsynende energihus på Søndermarkskolen 1 Indhold Mål og midler for reduktion af CO2-udledningen...4 Frederiksberg

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2014

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2014 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2014 Natur og Klima Svendborgvej 135 Sagsnr. 15/31180 5762 V. Skerninge Udgivet januar 2016 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som virksomhed 2014 Januar

Læs mere

Klimakommunerapport 2011

Klimakommunerapport 2011 Klimakommunerapport Aalborg Kommune underskrev i juni 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening (DN). Med aftalen har Aalborg Kommune, som virksomhed, forpligtet sig til at reducere

Læs mere

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed

2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed CO 2 -regnskab for Stevns Kommune 2013 Side 2 af 11 2013 CO2-regnskab for Stevns Kommune som virksomhed Stevns Kommune arbejder aktivt for nedsættelse af CO2 udledningen og dermed være med til, at begrænse

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2007 til Selvforsynende energihus på Søndermarkskolen

Kommunens grønne regnskab 2007 til Selvforsynende energihus på Søndermarkskolen Kommunens grønne regnskab 2007 til 2015 Selvforsynende energihus på Søndermarkskolen 1 Indhold Mål og midler for reduktion af CO2-udledningen...3 Frederiksberg Kommunes CO 2 -udledning...3 De offentlige

Læs mere

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016

Notat. TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune. Punkt 5 til Teknisk Udvalgs møde Mandag den 12. december 2016 Notat Side 1 af 6 Til Teknisk Udvalg Til Orientering Kopi til CO2 kortlægning 2015 for Aarhus som samfund TEKNIK OG MILJØ Center for Miljø og Energi Aarhus Kommune Sammenfatning Der er foretaget en CO2

Læs mere

Kommunens grønne regnskab 2007 til Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB-standard

Kommunens grønne regnskab 2007 til Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB-standard Kommunens grønne regnskab 2007 til 2016 Tilbygning på Duevejens skole efter DGNB-standard 1 Indhold Mål og midler for reduktion af CO2-udledningen...3 Frederiksberg Kommunes CO 2 -udledning...3 Den offentlige

Læs mere

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2010

Teknik og Miljø. Klimakommune statusrapport og handleplan 2010 Teknik og Miljø Klimakommune statusrapport og handleplan 2010 Indledning Resultat af kortlægningen Slagelse Kommune indgik i januar 2009 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening. I aftalen

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune

CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune CO 2 -regnskab 2012 For virksomheden Odder Kommune Rådhusgade 3, 8300 Odder - tlf. 87803333 Sagid : 2013-10847 Dokid: 2013-59647 www.odder.dk Ver.: 0 Udgivelsesdato : 10-06-2013 Udarbejdet af : Byggeri

Læs mere

Supplerende indikatorer

Supplerende indikatorer Supplerende indikatorer Nedenstående tabeller viser udviklingen inden for en række områder forbundet med væsentlige miljøpåvirkninger. Det er tale totalopgørelser og indikatorer, der er separat fremstillet

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet

Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Udarbejdet af Fjernvarme Miljønetværk Hovedstaden, april 2015 Miljødeklaration 2014 for fjernvarme i Hovedstadsområdet Miljødeklarationen for fjernvarme

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

Tillæg til Grønt Regnskab 2012

Tillæg til Grønt Regnskab 2012 Tillæg til Grønt Regnskab 212 Varme Kommunes korrigerede varmeforbrug er samlet set steget med 1,9 % over de sidste to år. Dette er naturligvis et skuffende resultat, der vil blive arbejdet på at forbedre

Læs mere