HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD:

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD:"

Transkript

1 HEFTE 1 C. FERDINANDSEN REDAKTION: AAR 1927 Ø.WINGE INDHOLD: Pag. SKo KEMP: Om Frilandsdyrkning af Champignons , F. H. MØLLER: Boletus itnpoliius Fr. paa Falster 15 Forenings-Meddelelser " 18 Smaa Notitser " " I Hermed som Bilag: Mykologisk Ekskursionsflora Pag KØBENHAVN - H. H. TIDELES BOGTRYKKERI

2 Foreningens Publikationer. Ny tiltrædende Medlemmer faar gratis tilsendt, hvad der er udgivet i Indtrædelsesaaret. Det tidligere udkomne kan erholdes til en Pris af 50 Øre pr. Hefte af "Meddelelserne" (Hefte 1 og 2, 1912 er dog udsolgt) og 50 Øre pr. Ark af Bilaget ved Henvendelse til Sekretæren, Assistent, cand. mag. N. F. Buchwald, Rolighedsvej 23, Kbhvn. V. Hertil bedes ogsaa indsendt Reklamationer i Anledning af eventuelle Forsendelsesfejl. Flytning bedes tilmeldt Sekretæren, Assistent, cand. mag. N. F. Buchwald, Rolighedsvej 23, Kbhvn. V., der ogsaa modtager Indmeldelser i Foreningen. Aarskontingentet er for saavel inden- som udenlandske Medlemmer 3 Kr. Redaktionens Adresse: Professor, Dr. C. Ferdinandsen og Professor, Dr. 0. 'Vinge, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Rolighedsvej, København V. - Hertil bedes indsendt Bidrag til Meddelelserne". PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society

3 Om Frilandsdyrkning af Champignons. Af Sko Kemp. Medens den indendørs Champignonsdyrkning (i Stalde, Kældere o. s. v.) har været drevet en Del herhjemme og med Held, støder Frilandsdyrkningen paa langt større Vanskeligheder og synes kun at have været forsøgt meget lidt. C. BRøDSGAARD, Vallø, vor hjemlige Ekspert paa Champignondyrkningens Omraade, har gjort nogle enkelte Forsøg i den Retning (bl. a. med Dyrkning under Kaalplanter), som det synes med lidet opmuntrende Resultat. Hovedvanskeligheden ved Frilandsdyrkningen ligger baade efter BRøDs GAARDS og mine egne Erfaringer utvivlsomt i Fugtigheden. Den for Myceliets Spiring og Trivsel nødvendige Minimalvarme (ca. 15 o C.) vil jo i Reglen være tilstede, naar Frilandsdyrkningen foretages i Sommermaanederne, men faar det nyanlagte Champignonbed for megen. Regn, - og blot et Par Gennemvædninger af Bedet i Myceliets Spiringstid synes at være tilstrækkeligt - raadner Myceliet, og hele Forsøget.slaar fejl. Det er da ogsaa først og fremmest denne Vanskelighed, jeg' ved mine Dyrkningsforsøg har søgt at komme udenom, idet jeg har anlagt mine Champignonbede enten under tætte, fuldstændigt skyggegivende Bøgetræer eller ind under Grenene af en tæt Granhæk. Man opnaar herved samtidigt en naturlig Beskyttelse mod Regnen og mod Solens Straaler. I Modsætning til de vildt voksende Champignons, der jo vokser fortræffeligt i fuldt Sollys, er de dyrkede nemlig meget sensible overfor Straalerne, ja synes at trives bedst i tættest mulig Skygge. Ved mine Dyrkningsforsøg nøjedes jeg i de to første Sommere med denne naturlige 'Beskyttelse og opnaaede derved et udmærket Resultat, saaledes som det fremgaar af omstaaende Billede (Fig. 1). I de følgende Sommere faldt det imidlertid ind med en særlig fugtig Periode kort efter, at Yngelen var lagt i Bedene, og Høsten mislykkedes herved helt det ene Aar og gav kun et magert Resultat det andet. For at undgaa gentagne Skuffelser af denne Art har jeg 1

4 - 10- i de sidste Aar dækket mine Champignonbede paa følgende Maade : hen over Bedet spændes over lave nedrammede Pæle almindeligt Hønsestaaltraadsfletværk ca. 10 cm. over Bedets Overflade, og ovenpaa dette lægges almindelig Tagpap; dettes Bredde (ca. 60 cm.] er i den sædvanlige Hulleform netop tilstrækkelig til at dække det ca. Fig. 1. Champignondyrkning under Bøgetræer. 45 cm. brede Champignonbed. For at hindre at Tagpaperi blæser af, fæstes den til Staaltraadsunderlaget med almindelige Tøjklemmer. og for at undgaa Vandansamling paa Taget gøres dette ca, 5 cm. højerepaa den ene Side (se omstaaende Skitse). For at reducere Risikoen for Bundfugtighed i Bedet til det rnindst mulige, bør man alllægge det paa et Terræn med let Fald i Bedets Længderetning. Er Bedet anlagt paa et noget lavtliggende Sted, eller er Jordunderlaget tungt, lerholdigt, bør man give Bedet et ca. 10 cm. dybt "Dræningsunderlag" af stærkt sandblandet Muldjord. Iøvrigt har jeg ved Anlæggelsen af mine Champignonsbede i alt væsentligt fulgt den af BRøDSGAARD *) angivne Teknik, saaledes at det færdigt anlagtebed i Tværsnit ser ud som omstaaendetegning (Fig. 2). I det dertil udsete Terræn udgraver man en ca. 15 cm. dyb og cm. bred Rende. I Bunden af denne fyldes et 5-10 cm. ~.) C. Bll.ØDSGAARD: Champignonsdyrkning. Hagerups Forlag.

5 højt Lag sandblandet Muldjord og herover et Lag frisk halmfri Hestegødning', som, naar den er traadt eller banket saa fast sammen som muligt, udgør et ca. 10 cm. tykt Lag. Ovenherpaa anbringes Champignonsyngeleu i ca. hønseægstore Stykker med en indbyrdes Afstand af 25 cm.: der paaføres atter et Lag Hestegødning, halvt 'saa G --- p----.: ' :;'y.,>:.-::/:i t:i:.~: ':;,\:::.' Fig. 2. A. Sandblandet Muldjord. B. Hestegødning, Underlag. C. Do.' Overlag. D. Myceliet. E. Muldjord. F. Staaltraadsfletværk. G. Tagpap. tykt som det foregaaende. Ogsaa dette Lag sammentrædes godt, og endelig dækkes hele Bedet med et 4 cm.' tykt Lag Muldjord (bedst Bladmuld), som klappes godt sammen med en Skovl.' Hestegødningen skal som nævnt være frisk og halmfri, men da Gødningens rette Behandling er en af de vigtigste Betingelser, for at Kulturen skal lykkes, maa jeg omtale den mere udførligt, idet jeg i alt væsentligt henholder mig til BRøDSGAARDS udmærkede Anvisning. Er Gødningen halmholdig - og naar man ikke selv holder Hest, vil det altid være vanskeligt at faa leveret en halmfri.gødning - maa den groveste Del af Halmen først rystes fra med en Greb. Derpaa rives Gødningen omhyggeligt igennem, bedst med en Græsplænerive med Staaltraadstænder; tilberedt paa denne Maade kan man faa Gødningen næsten fuldstændigt halmfri. Hvis man ikke kan skaffe tilstrækkelig frisk Gødning, kan man godt anvende noget ældre til Iblanding, naar den ikke er for vaad eller sur. Den gennemrevne Gødning lægges til Gæring i ca, 1 Uge i et jævnt tykt Lag, bedst paa et skyggefuldt overdækket Sted; i denne Tid omstikkes Gødningen 5 a 6 Gange og er saa tjenlig til at anbringes i Bedet. Er Gødningen efterhaanden bleven lovligt tør, kan man give den en forsigtig Overbrusning før Anvendelsen, men 1*

6 den maa aldrig blive saa fugtig, at der siver Vand ud af den ved Sammenpresning. Det er imidlertid ikke nok, at man paa denne Maade skaffer Myceliet de bedst mulige Vækstbetingelser; en nødvendig Forudsætning for at kunne opnaa et smukt Udbytte af Kulturen er naturligvis den, at man er i Besiddelse af et virkelig spiredygtigt Mycelium. Til mine Dyrkninger har jeg benyttet BRøDSGAARDS "Champignonsyngel", og har været meget tilfreds dermed; kun maa man gardere sig' imod, at Yngelen har ligget for lang Tid, eventue1t aarevis, hos Forhandlerne. Efter B.s Erfaring taber Yngelen allerede i Løbet af et Aars Tid noget af sin Spireevne. Bedst anlægges Bedet ca. midt i Juni og eftersees 3 a 4 Uger senere, idet man hist og her forsigtigt afdækker enkelte af de nedlagte Yngelstykker. Hvis disse og den omgivende Gødning er gennemvævede med talrige fine, hvide Traade, er Myceliets Spredning i fuld Gang. Skulde delte ikke være Tilfældet, er det tilmadeligt at lægge ny Yngel ned i Bedet, i Mellemrumme mellem de først nedlagte Yngelstykker. Dette udføres bedst paa den Maade, at man med en buet Graveske udgraver cylindriske Huller af ca. 8 cm Diameter ned til ca. midt i det dybe Gødningslag. Bunden af Hullet fyldes med ny frisk Hestegødning, der stødes fast sammen; herpaa anbringes Yngelstykket. som atter dækkes med et Lag frisk Gødning, og endelig paaføres den fjernede Jord atter. At lægge Myceliestykkerne direkte ned i den gamle, muligt let sure Gødning, vil som Regel ikke give noget gunstigt Resultat. Da Hovedfaren for Myceliets Trivsel, som tidligere fremhævet, utvivlsomt ligger i for megen Fugtighed i Bedet i Spiringstiden. bør man paa dette Tidspunkt undgaa enhver Vanding. Først naar Svampene er begyndt at komme frem, kan der være Tale om Vanding, men selv da maa denne foretages med yderste Forsigtighed. En forsigtig Overbrusning, netop saa meget at Jordlaget bliver fugtigt, uden atvandet trænger ned i den underliggende Gødning', kan man tillade sig, naar Svampene er begyndt at vise sig) og saa eventuelt gentage denne ca, hver 14. Dag' i tørre og varme Somre, bedst paa et Tidspunkt hvor der er relativt faa Champignons fremme paa Bedet, men hellere ingen Vanding end for megen Vanding. Selv har jeg ved en lidt uforsigtig, men dog ikke særlig rigelig Vanding kort efter, at Svampene var begyndtat komme frem, ødelagt en Champignonhøst, der fra først af syntes at tegne lovende. Omtrent 2 Maaneder efter Bedets Anlæggelse kan man vente

7 -- 13 ~ den første Fremkomst af Champignons; denne fortsætter sig i de følgende 2-3 Maaneder, oftest i næsten eksplosionsagtigeudbrud over hele Bedet med 8-14 Dages Mellemrum. Udbyttet tager dog gradvis af, og i Begyndelsen af Oktober ophører Fremkomsten af Champignons helt - og dermed er det desværre definitivt forbi med selve Bedets Ydedygtighed. Det følgende Aar bliver Champignonshøsten fra Anlægsbedet kun minimal eller udebliver ganske, saa man staar sig ved hen paa Efteraaret at nedlægge Bedet og benytte den værdifulde "Svampejord" til Gødning andetsteds ihaven. Selvom selve Champignonsbedet saaledes kun kan ventes at give Udbytte et enkelt Aar, Fig. 3. Champignonsdyrkning under Granhæk. er der en ikke helt Af H. t. Fotograferingen er Tagpapdækket fjernet og de dækkende Grangrene holdt af Vejen ved Hjælp af ringe Chance for i Staaltraadsnettet.. de følgende Aar at faa Kompensation herfor paa en anden Maade, naar man ikke er altfor radikal i sin Plukning i det første Aar, men lader en Del Svampe blive staaende tilbage til fuld Ildfoldning og Udvikling: ved at Champignonsporerne fra Bedet har spredt sig ud over det omgivende Terræn, er det to Gange lykkedes mig at faa en Høst af virkelige Frilandschampignons, der har fortsat sig flere Aar igennem. Fra det i Fig. 1 afbildede, under Bøgetræer anlagte Bed spredte Svam pene sig saaledes dels ud over en i ca. 25 Meters Afstand liggende solaaben Græsplæne, dels op paa en i umiddelbar Nærhed af Bedet, under Bøgetræerne liggende Skrænt. Denne Skrænt bestod udelukkende af sandblandet Ler, hidrørende fra Udgravningen af en ca, 26 Alen dyb Brønd andetsteds i Haven; den har aldrig været i Berøring med Gødning, saa der kan vanskeligt være Tvivl om, at de her fremkomne Champignons hidrører fra Svampesporer, der fra Bedet har spredt sig ud over Skrænten.

8 - 14- Til Trods for at Vækstbetingelserne a priori skulde synes at være de slettest mulige - reent Sand og Ler uden synlig Muldtilblanding, dannende en stejl Skrænt (paa ca. 45 ), hvor hverken Græs eller Ukrudtsplanter vilde vokse - trivedes Svampene ypperligt her. 1. Aars Høst overgik langt Anlægsbedets, og navnlig var de enkelte Svampe af en imponerende Størrelse i Sammenligning med deres dyrkede Forfædre. De dyrkede Svampe er delikate i Smagen, men næsten alle kun smaar.i lukket Tilstand gennemgaaendevalnødstore, en Del betydeligt mindre, og kun enkelte naar udover Blommestørrelse. Disse Frilandsefterkommere antog derimod for Hovedpartens Vedkommende Dimensioner, som jeg kun sjældent har set hos de almindelige vildtvoksende Champignons: æble- til appelsinstore "Knopper", der i udfoldet Tilstand naaede indtil Desserttallerken-Størrelse. Ved Sammenligning mellem de to Generationer maatte man faa det Indtryk, at de i Aartier i lukkede Rum kultiverede Champignons efterhaanden havde opsparet en mægtig Vækstenergi, som de ekstraordinære ydre Forhold havde hindret i at komme til Udvikling, men som nu under Frilandsforhold fik frit Løb. Heri ligger antageligt ogsaa Forklaringen paa den Ejendommelighed, at disse Frilandschampignons kom frem allerede i Slutningen af Maj og Begyndelsen af Juni, hvad der ellers kun undtagelsesvis sker ude i Naturen. Endnu i de følgende 2 Aar var Høsten rigelig, om end noget aftagende, men ophørte saa efterhaanden -:- antageligt paa Grund af for haardhændet Plukning, men muligt kan ogsaa andre Aarsager have spillet med ind. Frilandsdyrkning af Champignons er i det hele taget en delikat Sag, og Skuffelser har jeg da heller ikke undgaaet, men paa den anden Side har jeg haft saa megen Fornøjelse af mine Forsøg dermed, at det har været mig en Glæde at følge Professor ø. WINGE'S Opfordring om at meddele Læserne lidt om mine Erfaringer.

9 Boletus impolitus Fr. paa Lolland. Af F. H. Møller. 6/ havde Naturhist. Foren. f. Lolland-Falster Svampeekskursion til Vesterborgskovene. Paa Vesterborg Station mødte om Morgenen Vinhandler G. EBBEsEN, Nakskov, med, hvad en foreløbig Razzia gennem den nærliggende Skov Rosningen havde indbragt. Ved at se ned i hans Kurv fangedes min Opmærksomhed straks af et prægtigt, udmærket typisk Eksemplar af Boletus satan as, men ved Siden heraf laa nogle Individer af en anden stor Rørhat Art, som val' mig aldeles ukendt. Senere paaviste Hr. EBBESEN mig Voksestedet. Begge Arter var plukket i høj Bøgeskov iblandet Eg pau-en Skraaning ned mod en lille Skovsump*) fyldt med Padderokker. Trods vor ihærdige Søgen fandles ikke flere B. satanas-individer, hvorimod vi plukkede et Par Stykker til af den ukendte Rørhat. Ved min Hjemkomst kom jeg til det Resultat, at vort Fund maalte henføres til Boletus impolit~ts Fr. FRIES' Beskrivelse fandt jeg, til Trods for dens Korthed, særdeles rammende, og hans Billede (Sverig. åtl, Svamp. t. 42) svarede nogenlunde, særlig i Form, mindre i Hatfarve, til vort Fund. Kun var der visse for vor Svamp paafaldende Karakterer, som ikke var medtaget i FRIES' Beskrivelse eller fremstillet paa hans Figur. Af Hensyn hertil, og til at Svampen aldrig før er paavist her i Landet, bestemte jeg mig til at se Tiden an, til flere Fund forelaa, før jeg vovede at publicere Fundet. Men da jeg ved Nytaarstid 1927 modtog 2 den Levering af FR. KALLENBAcH: Die Rohrlinge (,;Die Pilze Mitteleuropas"), fik jeg min Bestemmelse saa sikkert bekræftet gennem de udmærket vellignende Billeder af B. impoliiue, som medfulgte, at der ingen Tvivl er mulig mere. Og nu, en Maaned senere, fik jeg i "Zeitschrift fur Pilzkunde" Hæfte 1, 1927, yderligere Vished gennem KALLENBAcHs Beskrivelse, som i det *) Er afsat paa Generalstabskort 1 : ca, 200 m. S. f. Landevejen Vesterborg-Lindet omtrent midtvejs mellem Lille Rosningen og Skovfogedhuset i N. Fredskov.

10 - 16- store og hele stemmer overens med mine Dagbogsoptegnelser, og netop de, Karakterer, som jeg savnede hos FRIES, bl. a. K a r b 01 lugt og rødbrune Trykpletter paa Hat og Stok, har Kallenbach faaet med i sin Beskrivelse. Boletus inipolitue fra Rosningen (x 2/5). 6 Cystider fra Rørlaget; 3 Basidier, hvoraf 1 umoden; 3 Sporer (X 500). Jeg' tilføjer nu en Beskrivelse af Svampene fra Rosningen, ledsaget af egne originale Tegninger i formindsket Maalestok e/5). Beskrivelse. Hatform som hos Boletus edulis. Randen lidt lappet, først indbøjet, saa udstaaende. Lys okkerbrunlig farvet, b liven d e r ø d brunt eller rødgult plettet ved Tryk. Mat og' beklædt med en for en Rørhat k r a f t i g gr a a g u l F ilt (mindende lidt om Kvæ-

11 ders Beklædning, kun svagere udviklet). Porerne smaa, rundagtige, svovlgule. dernæst mere guldgule som hos Boletus appendiculaius og senere olivengule ; ved Tryk lidt brunlige. 'R ø r mat gule, senere kraftigere farvede, skilte fra Stokken ved en bredere eller smallere Kløft. Rørene længst nær Stokken. Hverken Rør eller Porer blaaner. Stokken æg- eller kølleformet, med but Basis. Mangler fuldstændig Net, men Overfladen er fint kornet, særlig i Toppen; nedefter ogsaa fibret. Med et livlig gult Bælte nær Rørene, nedefter blegere gul og derunder olivenbrunlig eller graalig. Kornene er lidt purpur anløbne tæt under den gule Topzone, og Stokken er lige saa modtagelig for Tryk som Hatten, idet den plettes purpurr ø d t. K ø d e t i k k e b l a a n e n d e, svagt rødligt i Hattens øvre Del og kraftig svovl g u l t mod Rørene, ligesaa langs Stokkens Yderlinie, ogsaa helt ved Stokhasis, hvor den gule Farve kan gaa centimeterdybt ind; iøvrigt hvidt, særlig i Stokken, haardt og næsten silkeglinsende. Sneglegnav er først gule, men farves mere eller mindre røde efterhaanden, stærkest i Stokken. Smag sød og behagelig, men Lugten el' tydelig k a l' b o l a gti g. KALLENBAcH meddeler, at Hatten farves violet, naar man holder den ov.er Salmiak, der damper ("Salmia.kgeist"). Dette Forsøg har jeg ikke anstillet. Sporestøvet olivenbrunt. Sporerne X 4 1/2-53 / 4 læ, gule med rødgul Membran. Basidierne 4-sporede, 32 1 /2-40 X /2lt. Cystiderne 37 1 /2-62 1/2'X 7 1 / / 4 p. Angaaende Svampens Dimensioner er det tilstrækkeligt at henvise til Tegningerne, der repræsenterer større saa vel som mindre Individer. Boletus impoliiue findes i alle vore Nabolande, og jeg anser det for sandsynligt, at den ogsaa findes i de Hosningen nærliggende Skove f. Eks. Hyde Skov, men almindelig er den ikke, for sidste Aar lykkedes det os ikke at genfinde den andetsteds.

12 Forenings-Meddelelser. Generalforsamling i Torsdag d. 24. Februar 1927 Kl. 7 1 /2 afholdtes den ordinære Generalforsamling i Botanisk Museums Auditorium. Ingeniør P. M. Wilkens valgtes til Dirigent. 1. Formanden, Professor ø. W i n g e, aflagde Beretning om Foreningens Virksomhed i det forløbne. Aar. Vedrørende Medlemsantallet gaves følgende Oversigt; Medlemsantal 1. Januar , Foreningen kan saaledes glæde sig ved Fremgang i Medlemsantallet. Følgende Medlemmer er afgaaet ved Døden i 1926: Redaktør K o n rad Jørgensen, Kolding og Overretsprokurator J. H. Mundt, København, der begge har været Medlemmer siden Foreningens Stiftelse i 1905, samt Materialist, cand. pharm. F. F r e d e r ik s e n og Fru. Bankier P a u l H a g e m a n n, begge af København. Endvidere meddeltes det, at Foreningen er blevet opfordret til at deltage i den store Havebrugsudstilling. der afholdes i September 1927 i Kæmpehallen i København, og at den i Aar ligesom i Fjor af Carlsen L a n g e s Legatstiftelse har modtaget et Beløb paa 500 Kr. til Støtte ved den fortsatte Udgivelse af "Mykologisk Ekskursionsflora". 2. Kassereren, cand. mag. N. F. B u ch w al d, fremlagde derpaa Regnskabet, som balancerede med 1622,82 Kr. Regnskabet, godkendtes af Generalforsamlingen. ' 3. Formanden, Prof. ø. W in g e, forelagde derefter et fra Bestyrelsen affattet Forslag til mindre Ændringer i Foreningens Love, hvoraf de vigtigste var følgende: 6 faar flg. Ordlyd: Bestyrelsen bestaar af 7 Medlemmer med 2 Suppleanter, der afgaar efter Tur med henholdsvis 3 og 4 Medlemmer samt 'l Suppleant aarlig. Genvalg kan finde Sted. Bestyrelsen fordeler selv Forretningerne imellem sig. Endvidere indsættes som nyt Punkt efter 8 flg. Paragraf: Lovændringer skal vedtages paa to paa hinanden følgende Generalforsamlinger. Generalforsamlingen vedtog Lovændringerne. 4. Valg af Bestyrelse og Revisor. Saavel Bestyrelse som Revisor genvalgtes.

13 - 19- Efter Generalforsamlingen forelagde Prof. ø. Winge en Meddelelse fra Lærer F. H. Mø 11 e r, Nykøbing F., om Fund af to interessante Boletus Arter, B. impolitu» Fr., og B. sanguineus Fr. var gentilis Quel., hvorpaa cand. mag. B u c h w a l d holdt Foredrag om: Afbildninger af Storsvampe gennem Tiderne, ledsaget af en Demonstration af de vigtigste Svampe. billedværker, som Botanisk Haves Bibliotek velvilligt havde stillet til Haadighed. Herefter samledes en Del af Deltagerne til hyggeligt Samvær paa Cafe de la Heine. BESTYRELSEN. Personalia. Foreningens mangeaarige Revisor, Kasserer i "Bikuben", V a l d e m a r Engelhardt, København, afgik ved Døden den 16. Juni 1927,'i en Alder af 76 Aar. Kasserer Engelhardt var Medlem af Foreningen siden dens Stiftelse, hvortil han virksomt bidrog. Smaa Notitser. Rettelse. Den i nærværende Binds Side 7 optagne Angivelse om Gyromitl'a esculenta viser sig at bero paa en dobbelt Misforstaaelse. Den paagældende Gyromitra-Art voksede i afdreven N a ale s k o v og var G. gigas. Morkler paa en Kældervæg. I et lille Udhus til en Villa her i Nabolaget (Husrnandsskolen ved Odense) overraskedes jeg for nogle Dage siden ved at se et stort og smukt Eksemplar af en Morkel, der var vokset frem fra den bare Væg. Ved nøjere Undersøgelse viste det sig at være et Eksemplar af den saakaldte høje Morkel (Mol cllellaelat{{pers.), der findes godt afbildet i Michael's "Fllbrer filt, Pilzfreunde", Fig. 96. Den er kendelig ved, at Hovedet er meget langstrakt og smalt, næppe bredere end Stokken paa det tykkeste. Totalhøjden var ca. 15 cm., hvoraf Hovedet udgjorde de 7 cm. Svampen voksede frem paa et Sted i Skuret, hvor Muren var lidt brøstfærdig og Pudslaget delvis løsnet. SImrets Gulv ligger ca. 25 cm, under Jordoverfladen, og Svampen sad ca. 7 cm. under den udenfor værende Havegangs Niveau. Af Plantevækst var der næsten intet i Nærheden, kun en lille Skovvedbend slyngede sig op ad Muren tæt ved. Rummet, hvori Svampen voksede, var forøvrigt ret lyst med temmelig store Vinduer og kun lidt Brænde og Skrammel i Hjørnerne. Mon det ikke er et enestaaende Fund? Har andre mødt Svampe under lignende abnorme Forhold? Den 7. Maj JAKOB E. LANGE.

14 - 20- Tilsendt Idteratur D i e P il z e Mitte l e u r o p a s, herausgegeben von Der Deutschen Gesellschaft flir Pilzkunde, Der Deutschen Botanischen Gesellschaft, Dem Deutschen Lehrerverein frir Naturkunde. Werner Klinkhardts Forlag, Leipzig. Dette store Værks Bind I (Folio-Format) omfatter Rørhattene og forfattes af Franz Kallenbach, der anses for den største nulevende Kender af Europas Rørhatte. Det er sjældent, man føler Trang til ubetinget at rose de Svampebilledværker, der offentliggøres nu om Stunder, men ifald hele Værket kan holdes paa Højde med de hidtil udkomne Hefter, da har man for sig et Værk af Dimensioner og en Værdi, som overgaar, hvad man hidtil har set i Svampeliteraturen. Det er sjældent, at den moderne Reproduktionskunst hal' ydet saa tilfredsstillende Resultater som i disse Hefter, men unægtelig er ogsaa selve Original-Akvarellerne baade videnskabeligt og kunstnerisk set saa fortrinligt udførte, at de overgaar alle tidligere Præstationer. Arterne er minutiøst beskrevet og afbildet i naturlig Størrelse, hver enkelt Aet undertiden repræsenteret af over en halv Snes Eksemplarer for at vise Variationen. Saavel de farvelagte Tavler som fotografiske Gengivelser paa Sorttrykstavler bidrager til at illustrere Arternes Karakteristika. Synonymer, Findesteder, Oplysning om kulinarisk Værdi og lignende er udførligt medtaget. Maatte dette Værk kunne fuldendes lige saa lykkeligt, som det er paabegyndt. Pilze, von Prof. Dr. L. Spilger. - Adna Sammiung aus der Natur. K. G. Lutz Forlag, Stuttgart. Dette Værks Bind, iait ca. 100 Sider (smaat Oktav) og 32 farvelagte Tavler omfatter Rørhatte, der er behandlede af Franz Kal l e n b a c h, samt Poresvampe og Pigsvampe af L. Spilger. Rørhattene er oftest beskrevet særdeles udførligt og originalt, og der tages Hensyn til baade makroskopiske og mikroskopiske Kendetegn, medens Poresvampe og Pigsvampe gennemgåaende kun er meget kort beskrevet og uden mange originale Iagttagelser, ligesom mikroskopiske Kendetegn her ofte mangler. De farvelagte Tavler er hovedsagelig Gengivelser af forud eksisterende' Billedværker. Tegning og Farvet' lader noget tilbage at ønske. Som i mangfoldige andre Svampebilledværker er Farverne noget overdrevent livlige og Detaillerne for faa, Adskillige er dog gode. Udvalget af Arter er ret omfattende, men just flere afde almindeligste Arter, saasom Boletus edulis, B. seaber, HydnuJn repsindum etc. mangler, idet de er medtagne i et tidligere udkommet Adn a-bind. Dette gør natur-i ligvis den foreliggende Bog noget fragmentarisk..,-- Det lille pynteligt udstyrede Værk kan dog være til god Nytte for den, som ønsker at have Beskrivelser ved Haandenafen lidt større Række Arter. ø.w.

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15

Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 Moderne Fyrtaarne i Danmark Chr. Bjørn Petersen Ingeniør & entreprenør København Stockholm Hovedkontor: Grønningen 15 MODERNE FYRTAARNE I DANMARK Medens Fyrtaarne i Almindelighed bygges paa land eller

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken

Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Opdagelse af stenkiste fra slutningen af 1700-tallet over Søbækken Af arkitekt MAA Jan Arnt I efteråret 2006 skete der oversvømmelse af en villa på Søbækvej 1A. Dette uheld var årsag til, at offentligheden

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning. saavel i. i en mindre Have. Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«.

HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning. saavel i. i en mindre Have. Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«. HAVEVENN E N. En kortfattet, praktisk Vejledning saavel i Blomster- som Wien- og Frittavejfrtninpi i en mindre Have. Af Stephan Myeland, Direktør for Havebrugshøjskolen»VUvorde«. Anden f o r ø g e'd e

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Svampe i skolehaven

NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI. Svampe i skolehaven SIDE 1 NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI Svampe i skolehaven SIDE 2 NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN NATUR/TEKNOLOGI SVAMPE I SKOLEHAVEN SIDE 3 NATUR/ TEKNOLOGI Svampe i skolehaven

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012

Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling torsdag den 22. marts 2012 Dagens program: Formanden bød velkommen til de fremmødte. En særlig velkomst til overlæge Peter Kramp, der holdt dagens foredrag samt til

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE

AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE AB RYESGADE/HEDEMANNSGADE INFORMATIONSMØDE OM I BYGNINGER MANDAG DEN 16. JANUAR 2012 JANUAR 2012 FORMÅL Formålet med dette informationsmøde er: at I får mere information om forekomsten af svampe i bygninger

Læs mere

Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne

Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne Rapport om dyrkning af bælgplanter i Gartneri Offside 2014 efter aftale med Foreningen Frøsamlerne Vi har dyrket 13 forskellige sorter 11 sorter af ærter og 2 sorter bønner. I kontrakten står 14 forskellige

Læs mere

Billund Foderstof- og gødningsforening.

Billund Foderstof- og gødningsforening. Billund Foderstof- og gødningsforening. Den første foderstofforening. I slutningen af 1800-tallet blev der oprettet en brugsforening i Billund. Vi mangler forhandlingsprotokollen for de første år i foreningens

Læs mere

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE

BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE GLOSTRUP KOMMUNE BRUG TAGVANDET BYG EN FASKINE Teknik- og Miljøforvaltningen Rådhusparken 4 2600 Glostrup Tlf.:4323 6170, Fax: 4343 2119 E-mail: teknik.miljo@glostrup.dk. April 2007 En faskine er en god

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM

Love for Sejl- og Motorbådsklubben FREM 1 Klubbens navn og hjemsted. Klubbens navn er Sejl- og Motorbådsklubben FREM. Stiftet den 16. november 1953. Klubbens hjemsted er Gammelsø 49, 5000 Odense C 2 Klubbens formål. Klubbens formål er at fremme

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

De 250 almindeligste adjektiver på dansk

De 250 almindeligste adjektiver på dansk De 250 almindeligste adjektiver på dansk n-form t-form e-form komparativ = mere superlativ ubestemt =mest oversættelse absolut absolut absolutte absolut absolut adskillig adskilligt adskillige - - afgørende

Læs mere

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt.

Væk med skimmelsvamp. sådan gør du. Sådan gør du. Tegn på skimmelsvamp: Tag kampen op: HUSK! Du bør lufte grundigt ud 3 x 15 minutter dagligt. Sådan gør du Tegn på skimmelsvamp: Væk med skimmelsvamp - når skimmelsvamp er væk sådan gør du Når skimmelsvamp er fjernet, er det vigtigt at støvsuge og afvaske grundigt, så du fjerner alt støv og skidt,

Læs mere

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges.

2 Arrangøren har ret til at begrænse antallet af deltagere. En sådan begrænsning skal dog meddeles, når arrangøren udpeges. FORMÅLET MED MESTERSKABET Formålet med et nationalt eller internationalt mesterskab i langtidspiberygning er at lade enkeltpersoner og/eller hold konkurrere om at ryge længst muligt på en pibe uden at

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler.

Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler. Et Besøg under Jorden i Paris' Svampehuler. Af ø. W inge. D et var henimod Foraarets Komme i Slutningen af Marts Maaned. Endnu kunde der komme enkelte kolde Dage, og der laa ofte lidt Sne i Paris' Omegn;

Læs mere

SVANEMØLLEN Svaneke.

SVANEMØLLEN Svaneke. SVANEMØLLEN Svaneke. Løse og nedfaldende egespåner 2010 Tilstand Beklædning, vinduer og døre. Istandsættelse NIELS-HOLGER LARSEN 2013 Indledning. Ved møllen opførelse blev både skrog og hat beklædt med

Læs mere

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009

Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Referat af generalforsamling tirsdag d. 20. januar 2009 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Regnskab 4. Indkomne forslag. (Skal være formanden i hænde senest 1 uge før.) 5. Valg af

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi

Vedtægter for Islandshesteklubben Faxi 1. Navn: Klubbens navn er Islandshesteklubben Faxi, stiftet i 1976. Klubbens geografiske område er Holbæk og omegn. 2. Formål: Klubbens formål er at udbrede kendskab til den islandske hest, specielt dens

Læs mere

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED

LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED LOVE for Aalborg Kaserners Idrætsforening FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED 1. NAVN. Foreningens navn er Aalborg Kaserners Idrætsforening (AKIF). Dens hjemsted er Aalborg Kaserner, 9400 Nørresundby. Foreningen

Læs mere

: 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord " 1

: 1): :.' :1F'IffiIEMMIE:- 0: REDAKTION: INDHOLD: Pag. Bestyrelsens Forord  1 H~1nEJDllJiEfCiE-[sER : 1):. - a -. l ': '(h~'. I ",.'4.".'4.."'ot ", "... ~~.. ~ t... 1ft.U(/I'" ""q'et.., c.., u, (~(,Ut.,'.C'U «. ~'.l' ~ l J. ftuttct "'liilillf~(i"('((f tnutl~ir., 'ti 'HtU( (,1 '"

Læs mere

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK.

Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Hele familiens nyhedsbrev April 2015 Så er vi startet i TAK. Der er gang i alle vores hold og vi er ret godt fyldt op. Der tegner sig en god klubånd som der plejer og vi håber at alle nye som gamle medlemmer

Læs mere

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt

Sådan dyrker du økologiske LØG. Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt Sådan dyrker du økologiske LØG Miljørigtig have - kampagne i Storstrøms Amt SUNDHED Løg er godt for helbredet. Det har man vidst så at sige altid. Da de ægyptiske pyramider blev bygget, fik arbejderne

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014

Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 Vedtægter for Senest opdateret 6. maj 2014 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Regstrup Å. Foreningens hjemsted Holbæk Kommune. Foreningens værneting er retten i 4300

Læs mere

GRATIS GUIDE P H O T O F I L T R E S T U D I O X. Bedre kontrast MED. Introduktion 2. Ud med gråtonerne, A 3. HDRfoto.dk 2014. Ud med gråtonerne, B 4

GRATIS GUIDE P H O T O F I L T R E S T U D I O X. Bedre kontrast MED. Introduktion 2. Ud med gråtonerne, A 3. HDRfoto.dk 2014. Ud med gråtonerne, B 4 Bedre kontrast GRATIS GUIDE MED P H O T O F I L T R E S T U D I O X Introduktion 2 Ud med gråtonerne, A 3 Ud med gråtonerne, B 4 Før og efter, gråtoner 5 Før og efter, kontrast 6 Før og efter, saturation

Læs mere

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP

musefangst NATUREN PÅ KROGERUP musefangst NATUREN PÅ KROGERUP På Krogerup lægger vi stor vægt på, at det økologiske landbrug arbejder sammen med naturen. Blandt andet derfor bruger vi i det økologiske landbrug ikke sprøjtegifte og kunstgødning.

Læs mere

Svampe i Botanisk Have

Svampe i Botanisk Have Svampe i Botanisk Have Henning Knudsen Lektor, cand. scient. Botanisk Have og Museum, Statens Naturhistoriske Museum, Københavns Universitet henningk@snm.ku.dk 12 En botanisk have adskiller sig fra andre

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

Fig. 1. Oversigtsfoto af Istedløven. Skulpturen fremstår irret med sorte områder og pletter.

Fig. 1. Oversigtsfoto af Istedløven. Skulpturen fremstår irret med sorte områder og pletter. Tilstandsrapport Kort om Istedløven Skulpturen Istedløven blev skabt af billedhugger H. W. Bissen til minde om de faldne danske soldater i krigen 1848 1850. Den blev afsløret den 25. juli 1862 på Sankt

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening

Vedtægter for Vibenshusbeboernes Antenneforening Navn og hjemsted 1, stk 1. Foreningens navn er Vibenshusbeboerne`s Antenneforening 1, stk. 2. Foreningens hjemsted er bebyggelsen Vibenshus, beliggende på Buddinge Hovedgade 283-299 og Vibevænget 4-54

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014

Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Vedtægter for Foreningen Holbæk Middelalder Dage (HMD) Af 24-09-2014 Indholdsfortegnelse Vedtægter... 2 1 Foreningens navn, formål og hjemsted:... 2 2 Medlemmer:... 2 3 Foreningens indtægter og deres anvendelse:...

Læs mere

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899

Vedtægter. for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Vedtægter for Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn Stiftet den. 6. april 1899 Foreningens navn og formål 1 Foreningens navn er Håndværkerforeningen for Hørsholm og omegn. Dens formål er at virke

Læs mere

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR KJØBENHAVNS OG PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR 1872 1922 1 ET MINDESKRIFT KJØBENHAVNS GLAS- OG P O RCELAINS HANDLER FORENING I ANLEDNING AF DENS 50 AARS JUBILÆUM VED C. V. KJÆR OG VILH. HOLM KØBENHAVN

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune.

2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. Vedtægter for Askø Strandvig Grundejerforening - udprint fra www.askoe-nyt.dk Navn, hjemsted og formål: 1: Foreningens navn er Askø Strandvig. 2: Foreningens hjemsted er Askø under Lolland Kommune. 3:

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen.

01970.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00. Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt. Domme. Taksationskommissionen. 01970.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01970.00 Fredningen vedrører: Veksømose - Udsigt Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfred ningsnævnet 28-01-1954 Fredningsnævnet 04-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde.

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. Terslev den 9. oktober 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde. I henhold til grundejerforeningens vedtægter 8, indkaldes hermed til ekstraordinær generalforsamling onsdag den

Læs mere

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform

Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Slutrapport for græsrodsprojektet Krydderurter udvikling af en stabil økologisk gødning i flydende og fastform Gartneriet Vestjysk Krydderurter ApS Aksel Bruun, Mosebyvej 49, Mejrup 7500 Holstebro Journal

Læs mere

Modul 1. 1. a Hvad er økologi?

Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Modul 1. 1. a Hvad er økologi? Se på øko-mærket herunder. Det henviser til økologisk mad fra økologisk dyrkning af jorden. Men økologisk betyder andet end det. Økologisk landbrug har lånt ordet økologisk

Læs mere

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven.

9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. 9. april 1891 Lov om Alderdomsunderstøttelse til værdige trængende udenfor Fattigvæsenet. ***** Indholdsfortegnelse til Alderdomsunderstøttelsesloven. Betingelserne for at erholde Alderdomsunderstøttelse:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden.

Ankebegæring inden 14 Dage fremsættes af Indehaveren af Forældremyndigheden. Værgeraadsloven. Efter Straffeloven af 10. Februar 1866 var Handlinger, foretagne af Børn under 10 Aar, straffri; dog kunde der, naar det fandtes fornødent, af det offentlige anvendes Forbedrings- eller

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Data for svaler og mursejler

Data for svaler og mursejler Svaler I Danmark yngler tre svalearter, bysvale (Delichon urbicum), digesvale (Riparia riparia) og landsvale (Hirundo rustica). Desuden ses årligt rødrygget svale (Ceropis dauruca) (Sydeuropa) og meget

Læs mere

Fotoringens guide til undervandsfoto

Fotoringens guide til undervandsfoto Fotoringens guide til undervandsfoto Digitalkameraet stormer frem og er ved også at gøre undervandskamera til hvermandseje. Med et digital undervandskamera i hånden har du pludselig en hel verden af muligheder

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt.

Referat af ordinær generalforsamling. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret ved fuldmagt. J.nr. 00196 mg/ih Referat af ordinær generalforsamling Den 28. april 2015 afholdtes ordinær generalforsamling i AB Terslev Skovpark. Det blev konstateret, at 10 ud af 17 boliger var mødt eller repræsenteret

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner

Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner Vejledning i ansøgning, udførelse og vedligeholdelse af regnvandsfaskiner 2015 Hvad er en faskine? Faskiner er en alternativ måde at aflede regnvand på. En faskine er et hul i jorden, der fyldes med sten

Læs mere

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune

Læreplaner Dagplejen i Fredericia kommune Barnet skal føle sig værdifuldt Barnet skal have mulighed for læring Barnet skal kunne håndtere modspil Barnet skal blive selvhjulpen Barnet udvikler indlevelsesevne Jeg aflæser og handler på barnets signaler

Læs mere

Atter en Besværing over offentlige Fruentimres Nærgaaenhed Det er paafaldende at see, hvorledes Antallet af logerende og ledigtliggende Fruentimre stedse alt mere og mere tiltager i Hovedstaden; men det

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

VMJK klubblad 1. kvartal 2012

VMJK klubblad 1. kvartal 2012 VMJK klubblad 1. kvartal 2012 Side 1 Nu er vi kommet godt ind i 2012, og jeg ønsker alle har haft en god jul med mange gode tog gaver og er kommet godt ind i 2012. På klubplan er vi kommet et godt stykke

Læs mere

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune.

1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens hjemsted er Randers Kommune. Hornbæk Sportsforening Randers Stiftet den 15. juli 1945 VEDTÆGTER FOR HORNBÆK SPORTSFORENING Overvænget 25 8900 Randers 1 Foreningens navn er HORNBÆK SPORTSFORENING, almindeligvis omtalt Hornbæk SF. Dens

Læs mere

Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt

Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt Katalog over redskaber til reducering af markskader forvoldt af hjortevildt. Udarbejdet af: Løvenholm, Fjeld og omegns hjortevildtlaug Juni 2011 Løvenholm Fjeld og omegns hjortevildtlaug Side 1 Formål:

Læs mere

Rettelsesblad for Vedtægter

Rettelsesblad for Vedtægter Rettelsesblad for Vedtægter Rettelser april 2012 6 stk. 2: rettet til 4 medlemmer vedtaget på generalforsamlingen 6. april 2011. 5 stk. 1: Fællesantennelæg er slettet, da det ikke er relevant efter ændring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED

VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED VEDTÆGTER FOR TELELAUGET HVIDESTED Der stiftes herved et Telelaug omfattende ejendommene Ingerslevsgade 138-140, matr. nr. 1457, Ingerslevsgade 142, matr. nr. 1458, Sigerstedgade 11-15, matr. nr. 1458,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN-SÆBY AUTO SPORT 1. Klubbens navn er Frederikshavn-Sæby Auto Sport ( FSAS ). 2. Klubbens formål er at fremme motorsporten og færdselssikkerheden, og skal til stadighed virke

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S

Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S Svendborg Rudkøbing Tlf. 6221 0101 post@borch advokater.dk Vedtægter Aagaard Vindmøllelaug I/S 1. NAVN 1.1 Interessentskabets navn er Aagaard Vindmøllelaug I/S. 1.2 Interessentskabets hjemsted er Kalundborg

Læs mere

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter

Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Taldata 1. Chancer gennem eksperimenter Indhold 1. Kast med to terninger 2. Et pindediagram 3. Sumtabel 4. Median og kvartiler 5. Et trappediagram 6. Gennemsnit 7. En statistik 8. Anvendelse af edb 9.

Læs mere

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen:

Hér er et lille udpluk af lege og spil, som vi med sikkerhed ved, har deres oprindelse i middelalderen: Middelalderlandsbyen Værkstedsarbejde 3 MIDDELALDERENS LEGE OG SPIL Det går jo som en leg lyder en gammel kendt talemåde. Og vi kender det alle sammen, når tingene bare glider og er muntre og festlige

Læs mere

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Sønderkærskolen. Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Sønderkærskolen Adresse Placering Kettegård Allé 2, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Sønderkærskolen er bygget i etaper, bygningen mod gaden er fra 1926, i 1949

Læs mere

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe

200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe 200 år etter: Hvorfor Camilla Collett i dag? Tone Selboe Vi har foran os en Bog, der, nylig udkommen i Danmark, giver os et Billede af Tilstandene før og efter den store franske Revolution. Den kaster,

Læs mere

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00

Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Hermed indkaldes til ordinær generalforsamling i Torsdags Bridge torsdag den 10. april 2014 kl. 12.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. 3. Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening

Vedtægter for Nykøbing Sjælland Lokalhistoriske Forening Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn Lokalhistorisk Forening for Nykøbing Sjælland og omegn 1 Foreningens navn Foreningens navn er: Historisk selskab for Nykøbing Sjælland og omegn 2 Hjemsted

Læs mere

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013.

Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Referat af Ordinær Generalforsamling i Hellerup Roklub, afholdt den 27.02.2013. Sted: Hellerup Roklub Referent: Maureen Jørgensen 1. Valg af dirigent og referent. Bestyrelsen foreslog Dorthe Budtz som

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR HJARBÆK FJORD GOLF KLUB 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Hjarbæk Fjord Golf Klub. Klubben er stiftet den 3. juni 1991, og golfanlægget er åbnet den 8. august 1992. Golfklubben har hjemsted

Læs mere

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde

Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE. Skovlunde Endelige love for grundejerforeningen KRATBJERGHUSENE Skovlunde 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er KRATBJERGHUSENE Dens hjemsted er Skovlunde Dens værneting er Ballerup ret. 2. FORMÅL Foreningens

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid.

Foreningsarbejdet skal give børn, unge og ældre i lokalområdet omkring Munkebjergskolen mulighed for aktivt og kammeratligt samvær i deres fritid. 1. NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Munkebjerg Gymnastikforening. Dens hjemsted er Odense Kommune. FORMÅL 2. Foreningens formål er at samle gymnastik- og idrætsinteresserede under velkvalificeret ledelse

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Første Forsøgsrække. Side 1

Første Forsøgsrække. Side 1 Efter Hr. Telegrafdirektørens Paalæg skal jeg herved tillade mig at afgive Beretning om de Forsøg, som Statstelegrafvæsenet i Efteraaret 1898 og Foraaret 1899 har ladet foretage med Telegrafering uden

Læs mere

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone.

Holmegårdsskolen. Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre. Bygningerne er placeret i byzone. Holmegårdsskolen Adresse Placering Plovheldvej 8, 2650 Hvidovre Bygningerne er placeret i byzone. Beskrivelse af bygningen Holmegårdsskolen er opført i 1940 og 1950, og er senere tilbygget i 1961. Bygningerne

Læs mere

I landet med den store ordfabrik

I landet med den store ordfabrik I landet med den store ordfabrik Af Agnés de Lestrade og Valeria Docampo På dansk v/dal Michaelsen En meget poetisk billedbog, der sætter fokus på sprog og ord. Den får os til at tænke over alt det, der

Læs mere

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse

Hermed ønskes beboerne godt nytår af ejendomsfunktionærer og afdelingsbestyrelse Beboerinformation Måløv Park december 2003 Affald ved varmemesterkontoret I sidste beboerinformation meldte afd.best. ud at der ikke må hensættes affald på den lille plads ved varmemesterkontoret. Ejendomsfunktionærer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted

V E D T Æ G T E R. Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser. Artikel 1. Navn, område og hjemsted V E D T Æ G T E R Vedrørende vedtægtsændringer: Det med rødt skal fjernes det med grønt er nye tilføjelser Artikel 1 Navn, område og hjemsted 1. Grundejerforeningens navn er Nørgård Koloniens Grundejerforening.

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012

Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013. DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Accent Bladet Bladet for danske Accent 26 sejlere Januar 2013 DEN279 Von til onsdagssejlads i Roskilde 16. maj 2012 Billede taget og udlånt af Sejlfoto.dk Besøg Dansk Accent Klub på internettet www.accent26.dk

Læs mere