HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HEFTE 1 AAR 1927 REDAKTION: C. FERDINANDSEN Ø.WINGE INDHOLD:"

Transkript

1 HEFTE 1 C. FERDINANDSEN REDAKTION: AAR 1927 Ø.WINGE INDHOLD: Pag. SKo KEMP: Om Frilandsdyrkning af Champignons , F. H. MØLLER: Boletus itnpoliius Fr. paa Falster 15 Forenings-Meddelelser " 18 Smaa Notitser " " I Hermed som Bilag: Mykologisk Ekskursionsflora Pag KØBENHAVN - H. H. TIDELES BOGTRYKKERI

2 Foreningens Publikationer. Ny tiltrædende Medlemmer faar gratis tilsendt, hvad der er udgivet i Indtrædelsesaaret. Det tidligere udkomne kan erholdes til en Pris af 50 Øre pr. Hefte af "Meddelelserne" (Hefte 1 og 2, 1912 er dog udsolgt) og 50 Øre pr. Ark af Bilaget ved Henvendelse til Sekretæren, Assistent, cand. mag. N. F. Buchwald, Rolighedsvej 23, Kbhvn. V. Hertil bedes ogsaa indsendt Reklamationer i Anledning af eventuelle Forsendelsesfejl. Flytning bedes tilmeldt Sekretæren, Assistent, cand. mag. N. F. Buchwald, Rolighedsvej 23, Kbhvn. V., der ogsaa modtager Indmeldelser i Foreningen. Aarskontingentet er for saavel inden- som udenlandske Medlemmer 3 Kr. Redaktionens Adresse: Professor, Dr. C. Ferdinandsen og Professor, Dr. 0. 'Vinge, Den kgl. Veterinær- og Landbohøjskole, Rolighedsvej, København V. - Hertil bedes indsendt Bidrag til Meddelelserne". PDF scanning and OCR by the Danish Mycological Society

3 Om Frilandsdyrkning af Champignons. Af Sko Kemp. Medens den indendørs Champignonsdyrkning (i Stalde, Kældere o. s. v.) har været drevet en Del herhjemme og med Held, støder Frilandsdyrkningen paa langt større Vanskeligheder og synes kun at have været forsøgt meget lidt. C. BRøDSGAARD, Vallø, vor hjemlige Ekspert paa Champignondyrkningens Omraade, har gjort nogle enkelte Forsøg i den Retning (bl. a. med Dyrkning under Kaalplanter), som det synes med lidet opmuntrende Resultat. Hovedvanskeligheden ved Frilandsdyrkningen ligger baade efter BRøDs GAARDS og mine egne Erfaringer utvivlsomt i Fugtigheden. Den for Myceliets Spiring og Trivsel nødvendige Minimalvarme (ca. 15 o C.) vil jo i Reglen være tilstede, naar Frilandsdyrkningen foretages i Sommermaanederne, men faar det nyanlagte Champignonbed for megen. Regn, - og blot et Par Gennemvædninger af Bedet i Myceliets Spiringstid synes at være tilstrækkeligt - raadner Myceliet, og hele Forsøget.slaar fejl. Det er da ogsaa først og fremmest denne Vanskelighed, jeg' ved mine Dyrkningsforsøg har søgt at komme udenom, idet jeg har anlagt mine Champignonbede enten under tætte, fuldstændigt skyggegivende Bøgetræer eller ind under Grenene af en tæt Granhæk. Man opnaar herved samtidigt en naturlig Beskyttelse mod Regnen og mod Solens Straaler. I Modsætning til de vildt voksende Champignons, der jo vokser fortræffeligt i fuldt Sollys, er de dyrkede nemlig meget sensible overfor Straalerne, ja synes at trives bedst i tættest mulig Skygge. Ved mine Dyrkningsforsøg nøjedes jeg i de to første Sommere med denne naturlige 'Beskyttelse og opnaaede derved et udmærket Resultat, saaledes som det fremgaar af omstaaende Billede (Fig. 1). I de følgende Sommere faldt det imidlertid ind med en særlig fugtig Periode kort efter, at Yngelen var lagt i Bedene, og Høsten mislykkedes herved helt det ene Aar og gav kun et magert Resultat det andet. For at undgaa gentagne Skuffelser af denne Art har jeg 1

4 - 10- i de sidste Aar dækket mine Champignonbede paa følgende Maade : hen over Bedet spændes over lave nedrammede Pæle almindeligt Hønsestaaltraadsfletværk ca. 10 cm. over Bedets Overflade, og ovenpaa dette lægges almindelig Tagpap; dettes Bredde (ca. 60 cm.] er i den sædvanlige Hulleform netop tilstrækkelig til at dække det ca. Fig. 1. Champignondyrkning under Bøgetræer. 45 cm. brede Champignonbed. For at hindre at Tagpaperi blæser af, fæstes den til Staaltraadsunderlaget med almindelige Tøjklemmer. og for at undgaa Vandansamling paa Taget gøres dette ca, 5 cm. højerepaa den ene Side (se omstaaende Skitse). For at reducere Risikoen for Bundfugtighed i Bedet til det rnindst mulige, bør man alllægge det paa et Terræn med let Fald i Bedets Længderetning. Er Bedet anlagt paa et noget lavtliggende Sted, eller er Jordunderlaget tungt, lerholdigt, bør man give Bedet et ca. 10 cm. dybt "Dræningsunderlag" af stærkt sandblandet Muldjord. Iøvrigt har jeg ved Anlæggelsen af mine Champignonsbede i alt væsentligt fulgt den af BRøDSGAARD *) angivne Teknik, saaledes at det færdigt anlagtebed i Tværsnit ser ud som omstaaendetegning (Fig. 2). I det dertil udsete Terræn udgraver man en ca. 15 cm. dyb og cm. bred Rende. I Bunden af denne fyldes et 5-10 cm. ~.) C. Bll.ØDSGAARD: Champignonsdyrkning. Hagerups Forlag.

5 højt Lag sandblandet Muldjord og herover et Lag frisk halmfri Hestegødning', som, naar den er traadt eller banket saa fast sammen som muligt, udgør et ca. 10 cm. tykt Lag. Ovenherpaa anbringes Champignonsyngeleu i ca. hønseægstore Stykker med en indbyrdes Afstand af 25 cm.: der paaføres atter et Lag Hestegødning, halvt 'saa G --- p----.: ' :;'y.,>:.-::/:i t:i:.~: ':;,\:::.' Fig. 2. A. Sandblandet Muldjord. B. Hestegødning, Underlag. C. Do.' Overlag. D. Myceliet. E. Muldjord. F. Staaltraadsfletværk. G. Tagpap. tykt som det foregaaende. Ogsaa dette Lag sammentrædes godt, og endelig dækkes hele Bedet med et 4 cm.' tykt Lag Muldjord (bedst Bladmuld), som klappes godt sammen med en Skovl.' Hestegødningen skal som nævnt være frisk og halmfri, men da Gødningens rette Behandling er en af de vigtigste Betingelser, for at Kulturen skal lykkes, maa jeg omtale den mere udførligt, idet jeg i alt væsentligt henholder mig til BRøDSGAARDS udmærkede Anvisning. Er Gødningen halmholdig - og naar man ikke selv holder Hest, vil det altid være vanskeligt at faa leveret en halmfri.gødning - maa den groveste Del af Halmen først rystes fra med en Greb. Derpaa rives Gødningen omhyggeligt igennem, bedst med en Græsplænerive med Staaltraadstænder; tilberedt paa denne Maade kan man faa Gødningen næsten fuldstændigt halmfri. Hvis man ikke kan skaffe tilstrækkelig frisk Gødning, kan man godt anvende noget ældre til Iblanding, naar den ikke er for vaad eller sur. Den gennemrevne Gødning lægges til Gæring i ca, 1 Uge i et jævnt tykt Lag, bedst paa et skyggefuldt overdækket Sted; i denne Tid omstikkes Gødningen 5 a 6 Gange og er saa tjenlig til at anbringes i Bedet. Er Gødningen efterhaanden bleven lovligt tør, kan man give den en forsigtig Overbrusning før Anvendelsen, men 1*

6 den maa aldrig blive saa fugtig, at der siver Vand ud af den ved Sammenpresning. Det er imidlertid ikke nok, at man paa denne Maade skaffer Myceliet de bedst mulige Vækstbetingelser; en nødvendig Forudsætning for at kunne opnaa et smukt Udbytte af Kulturen er naturligvis den, at man er i Besiddelse af et virkelig spiredygtigt Mycelium. Til mine Dyrkninger har jeg benyttet BRøDSGAARDS "Champignonsyngel", og har været meget tilfreds dermed; kun maa man gardere sig' imod, at Yngelen har ligget for lang Tid, eventue1t aarevis, hos Forhandlerne. Efter B.s Erfaring taber Yngelen allerede i Løbet af et Aars Tid noget af sin Spireevne. Bedst anlægges Bedet ca. midt i Juni og eftersees 3 a 4 Uger senere, idet man hist og her forsigtigt afdækker enkelte af de nedlagte Yngelstykker. Hvis disse og den omgivende Gødning er gennemvævede med talrige fine, hvide Traade, er Myceliets Spredning i fuld Gang. Skulde delte ikke være Tilfældet, er det tilmadeligt at lægge ny Yngel ned i Bedet, i Mellemrumme mellem de først nedlagte Yngelstykker. Dette udføres bedst paa den Maade, at man med en buet Graveske udgraver cylindriske Huller af ca. 8 cm Diameter ned til ca. midt i det dybe Gødningslag. Bunden af Hullet fyldes med ny frisk Hestegødning, der stødes fast sammen; herpaa anbringes Yngelstykket. som atter dækkes med et Lag frisk Gødning, og endelig paaføres den fjernede Jord atter. At lægge Myceliestykkerne direkte ned i den gamle, muligt let sure Gødning, vil som Regel ikke give noget gunstigt Resultat. Da Hovedfaren for Myceliets Trivsel, som tidligere fremhævet, utvivlsomt ligger i for megen Fugtighed i Bedet i Spiringstiden. bør man paa dette Tidspunkt undgaa enhver Vanding. Først naar Svampene er begyndt at komme frem, kan der være Tale om Vanding, men selv da maa denne foretages med yderste Forsigtighed. En forsigtig Overbrusning, netop saa meget at Jordlaget bliver fugtigt, uden atvandet trænger ned i den underliggende Gødning', kan man tillade sig, naar Svampene er begyndt at vise sig) og saa eventuelt gentage denne ca, hver 14. Dag' i tørre og varme Somre, bedst paa et Tidspunkt hvor der er relativt faa Champignons fremme paa Bedet, men hellere ingen Vanding end for megen Vanding. Selv har jeg ved en lidt uforsigtig, men dog ikke særlig rigelig Vanding kort efter, at Svampene var begyndtat komme frem, ødelagt en Champignonhøst, der fra først af syntes at tegne lovende. Omtrent 2 Maaneder efter Bedets Anlæggelse kan man vente

7 -- 13 ~ den første Fremkomst af Champignons; denne fortsætter sig i de følgende 2-3 Maaneder, oftest i næsten eksplosionsagtigeudbrud over hele Bedet med 8-14 Dages Mellemrum. Udbyttet tager dog gradvis af, og i Begyndelsen af Oktober ophører Fremkomsten af Champignons helt - og dermed er det desværre definitivt forbi med selve Bedets Ydedygtighed. Det følgende Aar bliver Champignonshøsten fra Anlægsbedet kun minimal eller udebliver ganske, saa man staar sig ved hen paa Efteraaret at nedlægge Bedet og benytte den værdifulde "Svampejord" til Gødning andetsteds ihaven. Selvom selve Champignonsbedet saaledes kun kan ventes at give Udbytte et enkelt Aar, Fig. 3. Champignonsdyrkning under Granhæk. er der en ikke helt Af H. t. Fotograferingen er Tagpapdækket fjernet og de dækkende Grangrene holdt af Vejen ved Hjælp af ringe Chance for i Staaltraadsnettet.. de følgende Aar at faa Kompensation herfor paa en anden Maade, naar man ikke er altfor radikal i sin Plukning i det første Aar, men lader en Del Svampe blive staaende tilbage til fuld Ildfoldning og Udvikling: ved at Champignonsporerne fra Bedet har spredt sig ud over det omgivende Terræn, er det to Gange lykkedes mig at faa en Høst af virkelige Frilandschampignons, der har fortsat sig flere Aar igennem. Fra det i Fig. 1 afbildede, under Bøgetræer anlagte Bed spredte Svam pene sig saaledes dels ud over en i ca. 25 Meters Afstand liggende solaaben Græsplæne, dels op paa en i umiddelbar Nærhed af Bedet, under Bøgetræerne liggende Skrænt. Denne Skrænt bestod udelukkende af sandblandet Ler, hidrørende fra Udgravningen af en ca, 26 Alen dyb Brønd andetsteds i Haven; den har aldrig været i Berøring med Gødning, saa der kan vanskeligt være Tvivl om, at de her fremkomne Champignons hidrører fra Svampesporer, der fra Bedet har spredt sig ud over Skrænten.

8 - 14- Til Trods for at Vækstbetingelserne a priori skulde synes at være de slettest mulige - reent Sand og Ler uden synlig Muldtilblanding, dannende en stejl Skrænt (paa ca. 45 ), hvor hverken Græs eller Ukrudtsplanter vilde vokse - trivedes Svampene ypperligt her. 1. Aars Høst overgik langt Anlægsbedets, og navnlig var de enkelte Svampe af en imponerende Størrelse i Sammenligning med deres dyrkede Forfædre. De dyrkede Svampe er delikate i Smagen, men næsten alle kun smaar.i lukket Tilstand gennemgaaendevalnødstore, en Del betydeligt mindre, og kun enkelte naar udover Blommestørrelse. Disse Frilandsefterkommere antog derimod for Hovedpartens Vedkommende Dimensioner, som jeg kun sjældent har set hos de almindelige vildtvoksende Champignons: æble- til appelsinstore "Knopper", der i udfoldet Tilstand naaede indtil Desserttallerken-Størrelse. Ved Sammenligning mellem de to Generationer maatte man faa det Indtryk, at de i Aartier i lukkede Rum kultiverede Champignons efterhaanden havde opsparet en mægtig Vækstenergi, som de ekstraordinære ydre Forhold havde hindret i at komme til Udvikling, men som nu under Frilandsforhold fik frit Løb. Heri ligger antageligt ogsaa Forklaringen paa den Ejendommelighed, at disse Frilandschampignons kom frem allerede i Slutningen af Maj og Begyndelsen af Juni, hvad der ellers kun undtagelsesvis sker ude i Naturen. Endnu i de følgende 2 Aar var Høsten rigelig, om end noget aftagende, men ophørte saa efterhaanden -:- antageligt paa Grund af for haardhændet Plukning, men muligt kan ogsaa andre Aarsager have spillet med ind. Frilandsdyrkning af Champignons er i det hele taget en delikat Sag, og Skuffelser har jeg da heller ikke undgaaet, men paa den anden Side har jeg haft saa megen Fornøjelse af mine Forsøg dermed, at det har været mig en Glæde at følge Professor ø. WINGE'S Opfordring om at meddele Læserne lidt om mine Erfaringer.

9 Boletus impolitus Fr. paa Lolland. Af F. H. Møller. 6/ havde Naturhist. Foren. f. Lolland-Falster Svampeekskursion til Vesterborgskovene. Paa Vesterborg Station mødte om Morgenen Vinhandler G. EBBEsEN, Nakskov, med, hvad en foreløbig Razzia gennem den nærliggende Skov Rosningen havde indbragt. Ved at se ned i hans Kurv fangedes min Opmærksomhed straks af et prægtigt, udmærket typisk Eksemplar af Boletus satan as, men ved Siden heraf laa nogle Individer af en anden stor Rørhat Art, som val' mig aldeles ukendt. Senere paaviste Hr. EBBESEN mig Voksestedet. Begge Arter var plukket i høj Bøgeskov iblandet Eg pau-en Skraaning ned mod en lille Skovsump*) fyldt med Padderokker. Trods vor ihærdige Søgen fandles ikke flere B. satanas-individer, hvorimod vi plukkede et Par Stykker til af den ukendte Rørhat. Ved min Hjemkomst kom jeg til det Resultat, at vort Fund maalte henføres til Boletus impolit~ts Fr. FRIES' Beskrivelse fandt jeg, til Trods for dens Korthed, særdeles rammende, og hans Billede (Sverig. åtl, Svamp. t. 42) svarede nogenlunde, særlig i Form, mindre i Hatfarve, til vort Fund. Kun var der visse for vor Svamp paafaldende Karakterer, som ikke var medtaget i FRIES' Beskrivelse eller fremstillet paa hans Figur. Af Hensyn hertil, og til at Svampen aldrig før er paavist her i Landet, bestemte jeg mig til at se Tiden an, til flere Fund forelaa, før jeg vovede at publicere Fundet. Men da jeg ved Nytaarstid 1927 modtog 2 den Levering af FR. KALLENBAcH: Die Rohrlinge (,;Die Pilze Mitteleuropas"), fik jeg min Bestemmelse saa sikkert bekræftet gennem de udmærket vellignende Billeder af B. impoliiue, som medfulgte, at der ingen Tvivl er mulig mere. Og nu, en Maaned senere, fik jeg i "Zeitschrift fur Pilzkunde" Hæfte 1, 1927, yderligere Vished gennem KALLENBAcHs Beskrivelse, som i det *) Er afsat paa Generalstabskort 1 : ca, 200 m. S. f. Landevejen Vesterborg-Lindet omtrent midtvejs mellem Lille Rosningen og Skovfogedhuset i N. Fredskov.

10 - 16- store og hele stemmer overens med mine Dagbogsoptegnelser, og netop de, Karakterer, som jeg savnede hos FRIES, bl. a. K a r b 01 lugt og rødbrune Trykpletter paa Hat og Stok, har Kallenbach faaet med i sin Beskrivelse. Boletus inipolitue fra Rosningen (x 2/5). 6 Cystider fra Rørlaget; 3 Basidier, hvoraf 1 umoden; 3 Sporer (X 500). Jeg' tilføjer nu en Beskrivelse af Svampene fra Rosningen, ledsaget af egne originale Tegninger i formindsket Maalestok e/5). Beskrivelse. Hatform som hos Boletus edulis. Randen lidt lappet, først indbøjet, saa udstaaende. Lys okkerbrunlig farvet, b liven d e r ø d brunt eller rødgult plettet ved Tryk. Mat og' beklædt med en for en Rørhat k r a f t i g gr a a g u l F ilt (mindende lidt om Kvæ-

11 ders Beklædning, kun svagere udviklet). Porerne smaa, rundagtige, svovlgule. dernæst mere guldgule som hos Boletus appendiculaius og senere olivengule ; ved Tryk lidt brunlige. 'R ø r mat gule, senere kraftigere farvede, skilte fra Stokken ved en bredere eller smallere Kløft. Rørene længst nær Stokken. Hverken Rør eller Porer blaaner. Stokken æg- eller kølleformet, med but Basis. Mangler fuldstændig Net, men Overfladen er fint kornet, særlig i Toppen; nedefter ogsaa fibret. Med et livlig gult Bælte nær Rørene, nedefter blegere gul og derunder olivenbrunlig eller graalig. Kornene er lidt purpur anløbne tæt under den gule Topzone, og Stokken er lige saa modtagelig for Tryk som Hatten, idet den plettes purpurr ø d t. K ø d e t i k k e b l a a n e n d e, svagt rødligt i Hattens øvre Del og kraftig svovl g u l t mod Rørene, ligesaa langs Stokkens Yderlinie, ogsaa helt ved Stokhasis, hvor den gule Farve kan gaa centimeterdybt ind; iøvrigt hvidt, særlig i Stokken, haardt og næsten silkeglinsende. Sneglegnav er først gule, men farves mere eller mindre røde efterhaanden, stærkest i Stokken. Smag sød og behagelig, men Lugten el' tydelig k a l' b o l a gti g. KALLENBAcH meddeler, at Hatten farves violet, naar man holder den ov.er Salmiak, der damper ("Salmia.kgeist"). Dette Forsøg har jeg ikke anstillet. Sporestøvet olivenbrunt. Sporerne X 4 1/2-53 / 4 læ, gule med rødgul Membran. Basidierne 4-sporede, 32 1 /2-40 X /2lt. Cystiderne 37 1 /2-62 1/2'X 7 1 / / 4 p. Angaaende Svampens Dimensioner er det tilstrækkeligt at henvise til Tegningerne, der repræsenterer større saa vel som mindre Individer. Boletus impoliiue findes i alle vore Nabolande, og jeg anser det for sandsynligt, at den ogsaa findes i de Hosningen nærliggende Skove f. Eks. Hyde Skov, men almindelig er den ikke, for sidste Aar lykkedes det os ikke at genfinde den andetsteds.

12 Forenings-Meddelelser. Generalforsamling i Torsdag d. 24. Februar 1927 Kl. 7 1 /2 afholdtes den ordinære Generalforsamling i Botanisk Museums Auditorium. Ingeniør P. M. Wilkens valgtes til Dirigent. 1. Formanden, Professor ø. W i n g e, aflagde Beretning om Foreningens Virksomhed i det forløbne. Aar. Vedrørende Medlemsantallet gaves følgende Oversigt; Medlemsantal 1. Januar , Foreningen kan saaledes glæde sig ved Fremgang i Medlemsantallet. Følgende Medlemmer er afgaaet ved Døden i 1926: Redaktør K o n rad Jørgensen, Kolding og Overretsprokurator J. H. Mundt, København, der begge har været Medlemmer siden Foreningens Stiftelse i 1905, samt Materialist, cand. pharm. F. F r e d e r ik s e n og Fru. Bankier P a u l H a g e m a n n, begge af København. Endvidere meddeltes det, at Foreningen er blevet opfordret til at deltage i den store Havebrugsudstilling. der afholdes i September 1927 i Kæmpehallen i København, og at den i Aar ligesom i Fjor af Carlsen L a n g e s Legatstiftelse har modtaget et Beløb paa 500 Kr. til Støtte ved den fortsatte Udgivelse af "Mykologisk Ekskursionsflora". 2. Kassereren, cand. mag. N. F. B u ch w al d, fremlagde derpaa Regnskabet, som balancerede med 1622,82 Kr. Regnskabet, godkendtes af Generalforsamlingen. ' 3. Formanden, Prof. ø. W in g e, forelagde derefter et fra Bestyrelsen affattet Forslag til mindre Ændringer i Foreningens Love, hvoraf de vigtigste var følgende: 6 faar flg. Ordlyd: Bestyrelsen bestaar af 7 Medlemmer med 2 Suppleanter, der afgaar efter Tur med henholdsvis 3 og 4 Medlemmer samt 'l Suppleant aarlig. Genvalg kan finde Sted. Bestyrelsen fordeler selv Forretningerne imellem sig. Endvidere indsættes som nyt Punkt efter 8 flg. Paragraf: Lovændringer skal vedtages paa to paa hinanden følgende Generalforsamlinger. Generalforsamlingen vedtog Lovændringerne. 4. Valg af Bestyrelse og Revisor. Saavel Bestyrelse som Revisor genvalgtes.

13 - 19- Efter Generalforsamlingen forelagde Prof. ø. Winge en Meddelelse fra Lærer F. H. Mø 11 e r, Nykøbing F., om Fund af to interessante Boletus Arter, B. impolitu» Fr., og B. sanguineus Fr. var gentilis Quel., hvorpaa cand. mag. B u c h w a l d holdt Foredrag om: Afbildninger af Storsvampe gennem Tiderne, ledsaget af en Demonstration af de vigtigste Svampe. billedværker, som Botanisk Haves Bibliotek velvilligt havde stillet til Haadighed. Herefter samledes en Del af Deltagerne til hyggeligt Samvær paa Cafe de la Heine. BESTYRELSEN. Personalia. Foreningens mangeaarige Revisor, Kasserer i "Bikuben", V a l d e m a r Engelhardt, København, afgik ved Døden den 16. Juni 1927,'i en Alder af 76 Aar. Kasserer Engelhardt var Medlem af Foreningen siden dens Stiftelse, hvortil han virksomt bidrog. Smaa Notitser. Rettelse. Den i nærværende Binds Side 7 optagne Angivelse om Gyromitl'a esculenta viser sig at bero paa en dobbelt Misforstaaelse. Den paagældende Gyromitra-Art voksede i afdreven N a ale s k o v og var G. gigas. Morkler paa en Kældervæg. I et lille Udhus til en Villa her i Nabolaget (Husrnandsskolen ved Odense) overraskedes jeg for nogle Dage siden ved at se et stort og smukt Eksemplar af en Morkel, der var vokset frem fra den bare Væg. Ved nøjere Undersøgelse viste det sig at være et Eksemplar af den saakaldte høje Morkel (Mol cllellaelat{{pers.), der findes godt afbildet i Michael's "Fllbrer filt, Pilzfreunde", Fig. 96. Den er kendelig ved, at Hovedet er meget langstrakt og smalt, næppe bredere end Stokken paa det tykkeste. Totalhøjden var ca. 15 cm., hvoraf Hovedet udgjorde de 7 cm. Svampen voksede frem paa et Sted i Skuret, hvor Muren var lidt brøstfærdig og Pudslaget delvis løsnet. SImrets Gulv ligger ca. 25 cm, under Jordoverfladen, og Svampen sad ca. 7 cm. under den udenfor værende Havegangs Niveau. Af Plantevækst var der næsten intet i Nærheden, kun en lille Skovvedbend slyngede sig op ad Muren tæt ved. Rummet, hvori Svampen voksede, var forøvrigt ret lyst med temmelig store Vinduer og kun lidt Brænde og Skrammel i Hjørnerne. Mon det ikke er et enestaaende Fund? Har andre mødt Svampe under lignende abnorme Forhold? Den 7. Maj JAKOB E. LANGE.

14 - 20- Tilsendt Idteratur D i e P il z e Mitte l e u r o p a s, herausgegeben von Der Deutschen Gesellschaft flir Pilzkunde, Der Deutschen Botanischen Gesellschaft, Dem Deutschen Lehrerverein frir Naturkunde. Werner Klinkhardts Forlag, Leipzig. Dette store Værks Bind I (Folio-Format) omfatter Rørhattene og forfattes af Franz Kallenbach, der anses for den største nulevende Kender af Europas Rørhatte. Det er sjældent, man føler Trang til ubetinget at rose de Svampebilledværker, der offentliggøres nu om Stunder, men ifald hele Værket kan holdes paa Højde med de hidtil udkomne Hefter, da har man for sig et Værk af Dimensioner og en Værdi, som overgaar, hvad man hidtil har set i Svampeliteraturen. Det er sjældent, at den moderne Reproduktionskunst hal' ydet saa tilfredsstillende Resultater som i disse Hefter, men unægtelig er ogsaa selve Original-Akvarellerne baade videnskabeligt og kunstnerisk set saa fortrinligt udførte, at de overgaar alle tidligere Præstationer. Arterne er minutiøst beskrevet og afbildet i naturlig Størrelse, hver enkelt Aet undertiden repræsenteret af over en halv Snes Eksemplarer for at vise Variationen. Saavel de farvelagte Tavler som fotografiske Gengivelser paa Sorttrykstavler bidrager til at illustrere Arternes Karakteristika. Synonymer, Findesteder, Oplysning om kulinarisk Værdi og lignende er udførligt medtaget. Maatte dette Værk kunne fuldendes lige saa lykkeligt, som det er paabegyndt. Pilze, von Prof. Dr. L. Spilger. - Adna Sammiung aus der Natur. K. G. Lutz Forlag, Stuttgart. Dette Værks Bind, iait ca. 100 Sider (smaat Oktav) og 32 farvelagte Tavler omfatter Rørhatte, der er behandlede af Franz Kal l e n b a c h, samt Poresvampe og Pigsvampe af L. Spilger. Rørhattene er oftest beskrevet særdeles udførligt og originalt, og der tages Hensyn til baade makroskopiske og mikroskopiske Kendetegn, medens Poresvampe og Pigsvampe gennemgåaende kun er meget kort beskrevet og uden mange originale Iagttagelser, ligesom mikroskopiske Kendetegn her ofte mangler. De farvelagte Tavler er hovedsagelig Gengivelser af forud eksisterende' Billedværker. Tegning og Farvet' lader noget tilbage at ønske. Som i mangfoldige andre Svampebilledværker er Farverne noget overdrevent livlige og Detaillerne for faa, Adskillige er dog gode. Udvalget af Arter er ret omfattende, men just flere afde almindeligste Arter, saasom Boletus edulis, B. seaber, HydnuJn repsindum etc. mangler, idet de er medtagne i et tidligere udkommet Adn a-bind. Dette gør natur-i ligvis den foreliggende Bog noget fragmentarisk..,-- Det lille pynteligt udstyrede Værk kan dog være til god Nytte for den, som ønsker at have Beskrivelser ved Haandenafen lidt større Række Arter. ø.w.

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Ydervægges vanddamptransmission. Ellis ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Ydervægges vanddamptransmission Ellis ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Ydervægges Va11ddamptransmiss:i.011 Af Civiling eniør Fer :Brask Foruden den Fugtighed, der udefra tilføres

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT

AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT AFSTØBNINGER AF BERTEL THORVALDSENS ANSIGT De mennesker, der har interesse for vor store billedhugger Bertel T h o r valdsen, kender sandsynligvis hans dødsmaske. Den viser os et kraftigt, fyldigt fysiognomi,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 265-1906) Originalt emne Hovedgaarden Marselisborg Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 27. september 1906 2) Byrådsmødet den 4. oktober 1906 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Følger af forbuden Kjærlighed

Følger af forbuden Kjærlighed Følger af forbuden Kjærlighed Rædsel fylder vor Tanke Tidt ved Romaners Spind, Frygtsomt Hjerterne banke, Bleg bliver mangen Kind, Men naar man saa betænker, At det opfundet var, Brister strax Frygtens

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 210-1929) Originalt emne Belysningsvæsen Elektricitetsafgift Uddrag fra byrådsmødet den 23. maj 1929 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 210-1929)

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

Landinspektørforeningen.

Landinspektørforeningen. LOVE for Landinspektørforeningen. & Jehny Lazarus, Ittfbenhay^ V. A. Foreningens Formaal. i- Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke til Gavn for og Sammenhold i Standen,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses..

den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. .hvilke Udbredelsen og Karakteren af denne, ikke nærmere omtalte Jordrystelse udførlig belyses.. Jordskælvet i det østlige Sjælland den 21. Maj 1881. Ved V. HINTZE. Om Jordrystelsen paa Sj ælian den 21. Maj 1881 har J. F. JOHNSTRUP. indsamlet en lang Række af Beretninger, gennem.hvilke Udbredelsen

Læs mere

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens

Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens Ark No 26/1880 Forslag til en Forandring i Vedtægten for den kommunale Styrelse i Vejle Kjøbstad, dens 17 19. 17 Ligningskommissionen bestaar af 9 Medlemmer. Den vælger selv sin Formand og Næstformand.

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

Om Mellemoligocænets Udbredelse

Om Mellemoligocænets Udbredelse Om Mellemoligocænets Udbredelse i Jylland. Af J. P. J. RAVN. ED Opdagelsen af ny forsteningsførende Lokaliteter Vi Jylland øges stadig vort Kendskab til Tertiærformationens forskellige Underetagers Udbredelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920.

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. KØBENHAVN FOR VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN. VEDTAGET PAA GENERALFORSAMLINGEN I KØBENHAVN DEN 12. AUGUST 1920. KØBENHAVN FR. G. KNUDTZONS BOGTRYKKERI (i n d e h a v e r : o s c a r e n e v o l d s e n ) 886 1921

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942

DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 1 DE DANSKE STATSBANER BANEAFDELINGEN PALLAASEN DENS INDBYGNING OG VEDLIGEHOLDELSE KØBENHAVN S. L. MØLLERS BOGTRYKKERI 1942 2 Forord til reproduktionen Dette er en gengivelse af en beskrivelse af pallåsen

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Barakker Boligforhold Brandforsikring Byraadet Ejendomme og Inventar Ejendomme og Inventar i Almindelighed Forsikring Kommunale Beboelseshuse Taksation Udvalg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 259-1908) Originalt emne Embedsmænd i Almindelighed Embedsmænd, Kommunale Uddrag fra byrådsmødet den 4. marts 1909 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde

Læs mere

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm.

Et geologisk Profil langs Vellengsaa paa Bornholm. Et gelgisk Pfil langs Vellengsaa paa Brnhlm. Af ' KAJ HANEN. I Beskrivelsen til det gelgiske Krtblad Brnhlm) har GEN- WALL (Fig. 10, ide 141) tegnet et Pfil langs Vellengsaa eller tampeaa, sm han kalder

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1932) Originalt emne Kommunehospitalet Radiologisk Afdeling, Radiumstation Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 26. maj 1932 2) Byrådsmødet den 16. juni

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 124-1913) Originalt emne Haven ved Vesterbro Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. maj 1913 2) Byrådsmødet den 3. juli 1913 3) Byrådsmødet den 10. juli 1913

Læs mere

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872

-Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Præsentation af kilde 11 -Louis Pios brev til Friedrich Engels fra 19. august 1872 Kildetype: Brev fra Louis Pio til Friedrich Engels fra 19. august 1872 1 Afsender: Louis Pio, fængslet formand for den

Læs mere

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.

Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning. Studier over Søkalk, Bønnemalm og Søg'ytje i dans]{e Indsøer. l) Af C. WESENBERG-LuND. (Med 3 Tavler og engelsk Resume.) Indledning.. Da jeg i Aaret 1897 kunde gøre mig Haab om i en nær Fremtid mere indgaaende

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 654-1930) Originalt emne Aldersrente Aldersrenteboliger Uddrag fra byrådsmødet den 29. januar 1931 - side 1 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 654-1930)

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Agronom Johnsens indberetning 1907

Agronom Johnsens indberetning 1907 Forts. fra forr. no. Agronom Johnsens indberetning 1907 (Amtstingsforh. 1908.) Omtrent overalt merket man, at foring saavel som melking sjelden ud førtes til bestemte tider. Arbeidstiden i fjøset blev

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte

Forblad. Centralvarme og Ventilation. red. S. Winther Nielsen. Tidsskrifter. Arkitekten 1937, Ugehæfte Forblad Centralvarme og Ventilation red. S. Winther Nielsen Tidsskrifter Arkitekten 1937, Ugehæfte 1937 Centralvarme o g Ventilation Arkitekten har til Anmeldelse faaet tilsendt: Centralvarme og Ventilation,

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet

Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra. Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet bokselskap.no 2012 Ragnhild Jølsen: Rikka Gan Teksten i bokselskap.no er basert på xml-fil mottatt fra Universitetet i Oslo/dokpro.uio.no. Dokpros tekst er hentet fra: Samlede Skrifter. Aschehoug, Oslo,

Læs mere

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS?

KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? KAN SONNES FRISE GENSKABES I NY FARVEPUDS? A f Murerformand Hans Petersen. I de fem Aar, der har været arbejdet med Farvepuds paa Thorvaldsens Museums Gaardfaçade, har mange Mennesker spurgt: Kan man ogsaa

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Brandvæsen Brandvæsen i Almindelighed Brandvæsenets Personale Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. november 1927 2) Byrådsmødet den 8. december

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Fagforeninger Foreninger Hospitalernes Funktionærer Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 28. april 1921 2) Byrådsmødet den 12. maj 1921 3) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Arbejderforhold Arbejderforhold i Almindelighed Fagforeninger Foreninger Havnen Havnens Personale Lønninger Lønninger i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Jagtbrev fra Lolland. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917.

Flokit. En ny Zeolith fra Island. Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. Flokit. En ny Zeolith fra Island. Af Karen Callisen. Meddelelser fra Dansk geologisk Forening. Bd. 5. Nr. 9. 1917. JDlandt de islandske Zeolither, som fra gammel Tid har været henlagt i Mineralogisk Museum

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den nye Støver. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Støverjagt. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 52_5-1935) Originalt emne Undervisning og Drift Universitet Uddrag fra byrådsmødet den 5. september 1935 - side 8 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 52_5-1935)

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 376-1918) Originalt emne Boligforhold Boliglove (Huslejelove) Lejerforhold Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet den 10. oktober 1918

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Embedsmænd Laan Stadsarkitekt Udlaan og Anbringelse af Kommunens Midler Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 13.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 798-1919) Originalt emne Boligforhold Kommunale Beboelseshuse Uddrag fra byrådsmødet den 27. marts 1920 - side 2 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 798-1919)

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

FRA KRYSTALOVERFLADE R

FRA KRYSTALOVERFLADE R Det Kgl. Danske Videnskabernes Selskab. Matematisk-fysiske Meddelelser. I, 2. FORDAMPNIN G FRA KRYSTALOVERFLADE R A F MARTIN KNUDSEN KØBENHAVN HOVRDKOMMISFIONIER : ANDR. FRED. HØST & SØN, KGL. HOF-ROGIIANDEL

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag

Ark No 173/1893. Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober o Bilag Ark No 173/1893 Generaldirektoratet for Statsbanedriften til Jour.Nr 6964 Kjøbenhavn V., den 24 Oktober 1893. o Bilag Efter Modtagelsen af det ærede Byraads Skrivelse af 30. f.m. angaaende Anbringelsen

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening

Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening Vedtægter for Dansk Geologisk Forening 1 Navn Stk.1. Foreningens navn er Dansk Geologisk Forening (DGF), stiftet d. 16. januar 1893 i København. Stk. 2. I internationale

Læs mere

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

De Pokkers Fasaner. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 196-1923) Originalt emne Lystanlæg Vennelyst Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1923 2) Byrådsmødet den 21. juni 1923 3) Byrådsmødet den 6. september 1923

Læs mere

Bemærlrningerangaaende Lufttemperaturers Anvendelighed i plantegeografiske

Bemærlrningerangaaende Lufttemperaturers Anvendelighed i plantegeografiske Bemærlrningerangaaende Lufttemperaturers Anvendelighed i plantegeografiske,og zoogeografiske Undersøgelser. Af M. VAHL. I Anledning af Diskussionen i geologisk Forening den 15. Novbr. 1906»Om den senglaciale

Læs mere

Forblad. Husvampen. N.P.A Bauditz. Tidsskrifter. Architekten 1920

Forblad. Husvampen. N.P.A Bauditz. Tidsskrifter. Architekten 1920 Forblad Husvampen N.P.A Bauditz Tidsskrifter Architekten 1920 1920 HUBSVAMPEN Hussvampen (meruleus lacrymans) er vore Bygni.ngers farligste Fjende og det maa ovenikøbet siges, at den breder sig meget stærkt

Læs mere

'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910. 'JlCrøX-

'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910. 'JlCrøX- O L 'GRAFISK.* KUNSTNER: SHC1FUND UDSTiliNG DEC. I9 9 JAN. 1910 'JlCrøX- l l i l i "Ksi-nx GRAFISK KUNSTNERSAMFUNDS UDSTILLING .. S.Clod Svensson: Frisk Kuling. Radering LIDT OM GRAFISK KUNST Det Kunstværk,

Læs mere

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse.

Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Lov Nr. 500 af 9. Oktober 1945 om Tilbagebetaling af Fortjeneste ved Erhvervsvirksomhed m. v. i tysk Interesse. Min. f. Handel, Industri og Søfart V. Fibiger. (Lov-Tid. A. 1945 af 12/10). 1. Bestemmelserne

Læs mere

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte

Forblad. Murværk af teglsten og klinkerbetonsten. Ernst Ishøy. Tidsskrifter. Arkitekten 1941, Ugehæfte Forblad Murværk af teglsten og klinkerbetonsten Ernst Ishøy Tidsskrifter Arkitekten 1941, Ugehæfte 1941 Murværk af 'l'eg Isten og Klinkerbetonsten Af Civiling-eniøi :Ei nst Ishøy Civilingeniør Ernst Ishøy

Læs mere

Hans Majestæt Urkokken

Hans Majestæt Urkokken Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Askepusteren og Ønskekvisten

Askepusteren og Ønskekvisten Askepusteren og Ønskekvisten Tysk Folkeventyr Der var engang en rig Mand, der havde en eneste Datter, som han elskede over al Maade. Hans Hustru var død. Datteren var overordentlig smuk, og alt, hvad hun

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø

-147- Nils J. Chr. Vibe Stockfleth. Kilde: nb.no OCR-Lenvik Museum Kåre Rauø -144- Lenvig. Den 4de Juli forlod jeg igjen Lyngen og gik i Maursund, 3 1/2 Mil fra Lyngen, ombord paa Dampskibet for at følge med samme til Talvig; da det kom tilbage fra Hammerfest, fulgte jeg med det

Læs mere

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk.

Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Vedtægter for Coronet Club Danmark / www.coronetclub.dk. 1. Klubbens navn, adresse og mærke: Klubbens navn er Coronet Club Danmark / coronetclub.dk. Adressen er den til enhver tid siddende formands adresse.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1914) Originalt emne Anlæg, Udvidelse og Regulering af Gader og Veje, Gadeplaner Foreninger Forskønnelsesforeningen Gader Uddrag fra byrådsmødet den 14. januar 1915

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte

Forblad. Staalrørssituationen. Tidsskrifter. Arkitekten 1943, Ugehæfte Forblad Staalrørssituationen - Tidsskrifter Arkitekten 1943, Ugehæfte 1943 Staalrørssituationen Fra "Staalrørsudvalget af 1943", som er en Fællesrepræsentation \ for Elektricitetsbranchens, Ingeniørernes

Læs mere

Vedtægter for Skibet Idrætsforening

Vedtægter for Skibet Idrætsforening Vedtægter for Skibet Idrætsforening 1. Foreningens navn er Skibet Idrætsforening, og foreningen er hjemmehørende i Vejle Kommune. Foreningen er stiftet i 1892. 2. Formål. Foreningens formål er ved idræt

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere