Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker"

Transkript

1 Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: S Ikrafttrædelsesdato: Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til personvognsmekaniker. 2. Der er pr. [dato] sket følgende ændringer: Uddannelsesordningen er udgivet grundet implementering af erhvervsuddannelsesreform, herunder etablering af erhvervsuddannelse for voksne (EUV), ændringer i hovedforløb som følge af ændrede overgangskrav fra grundforløb til hovedforløb, flere høj niveaufag samt oprettelse af talentspor. 3. Uddannelsens formål og opdeling Der henvises til 1 i uddannelsesbekendtgørelsen. 4. Uddannelsens struktur Vejledende struktur for eud forløb, 4 år 6 mdr. GF1 GF2 Hovedforløb for trin 1, personvognsmontør 1 år 6 mdr. Skole 20 uger Skole 20 uger Skole 5 uger Skole 5 uger Skole 5 uger Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år Skole 5 uger Skole 5 uger Skole 5 Uger Skole 5 uger Vejledende struktur for eux, 5 år GF 1 GF 2 Hovedforløb 4 år Skole 20 Skole 20 Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik Skole Praktik uger uger 20 uger 20 uger 20 uger 7,6 uger Den obligatoriske skoleundervisning i hovedforløbet varer 67,6 uger. Skoleugerne fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, således at der er tre forløb med 20 uger og afsluttende skoleperiode på 7.6 uge. Undervisningen skal så vidt muligt tilrettelægges i parallelle spor, således at eleverne i et spor er i praktikuddannelse, mens eleverne i et andet spor er i skoleundervisning. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin. Eleven må ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr. efter svendeprøven. 5. Kompetencemål for hovedforløbet Den anbefalede model for uddannelsens struktur bygger på, at kompetencemålene for hovedforløbet opnås ved at uddannelsens grundfag, uddannelsesspecifikke fag, specialefag og valgfag samt praktikmål ud fra pædagogiske overvejelser fordeles og gennemføres i en helhedsorienteret tilrettelæggelse, der kombinerer teori og praktiske øvelser under hovedforløbets skoleophold og praktikophold. 1

2 6. Elevtyper og fagrækker Det fremgår af oversigtsskemaerne bagerst i uddannelsesordningen, hvilke skolefag og praktikmål, der indgår i uddannelsen, herunder de uddannelsesspecifikke fag på højeste faglige niveau som betegnes specialefag. Hvert fag er koblet til det eller de kompetencemål, det pågældende fag/praktikmål understøtter. Hvert oversigtsskema repræsenterer en elevtype, som har hver sin fagrække. Et skema slettes, hvis den pågældende elevtype ikke eksisterer i uddannelsen. Begrebet elevtype er beskrevet yderligere til sidst i ordningen. Skema 1: Elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i hovedforløbet for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Skema 2: Voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække, der indgår i det standardiserede hovedforløb for voksne. Den samlede varighed af skoleundervisningen skal som udgangspunkt være mindst 10 pct. kortere end varigheden af skoleundervisningen i skema 1. Skema 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække talentsporet i en uddannelse indeholder. Fagrækken i skema 1 og 3a er ens, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Skema 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb I skemaet for denne elevtype er beskrevet den fagrække talentsporet i en uddannelse indeholder. Fagrækken i skema 1 og 3b er ens, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Skema 4: Eux, den gymnasiale del I skemaet for denne elevtype er fagrækken for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. Dette skema indeholder kun den gymnasiale del af eux. Skema 4 skal således kombineres med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. I forlængelse af hvert oversigtsskema 1-4 fremgår en oversigt over fag beskrevet med højere præstationsniveau end det obligatoriske. Eleven kan afslutte et fag på et andet niveau end det obligatorisk fastlagte, jf. 34 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser nr af 22/9-14. Fagets højere niveau erstatter det obligatoriske niveau og fagets bidrag til kompetencemålene undervejs i hovedforløbet. Hovedforløbet kan fra start planlægges således, at eleven når et højere niveau end beskrevet. Det skal bemærkes, at skemaerne 1-4 kun indeholder fagrækken for skoledelen. Praktikmålene fremgår af et særligt skema, skema 5, som er fælles for alle elever hvor praktik indgår i uddannelsen. Forklaring: Skolen bestemmer delmål for undervisningen i de enkelte skoleophold. Uddannelsesordningen kan kun indeholde beskrivelser om delmål, hvor det konkret i hvert enkelt tilfælde er begrundet i nødvendige hensyn til systematisk skoleskift eller sammenhæng med mål for praktikuddannelsen. Konkret gøres det ved at inddele trin/specialekolonnerne i kolonner svarende til hver skoleperiode/praktikperiode og markere de skoleperioder med kryds, hvor det pågældende fag bør gennemføres. Hvis en 2

3 sådan markering skønnes nødvendig, bør der sættes så mange krydser som muligt af hensyn til fleksibilitet for skoler og virksomheder. Da antallet af skoleperioder/praktikperioder ikke ligger fast, kan der i en kolonne også angive fx 1. del og 2. del af hovedforløbet. Nærmere beskrivelse af indholdet af de enkelte skolefag og praktikmål fremgår af den udvidede oversigt, som ligger under udskriv i uddannelsesordningen. For så vidt angår de grundfag, der indgår i uddannelsen, kan der ses en supplerende beskrivelse af mål og øvrige rammer i den gældende bekendtgørelse om grund- og erhvervsfag nr af 22/ Tilrettelæggelse af skoleundervisningen og praktikuddannelsen Eleven kan anvende den læring, eleven opnår i skoleundervisningen, til at løse arbejdsopgaver i praktikken, og omvendt kan eleven gennem formulering og refleksion over praksiserfaringer videreudvikle sine måder at løse arbejdsopgaver på i skoleundervisningen. Alle uddannelsens uddannelsesspecifikke fag og praktik bidrager til kompetencemålet; Eleven kan koble relevant teori til tilrettelæggelse, udførelse og evaluering af konkrete arbejdsopgaver fra praktikken. Bedømmelse og beviser mv. Grundlaget for bedømmelsen er kompetence- og målbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. Prøver og bedømmelse er beskrevet i Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til personvognsmekaniker 6, hvortil følgende supplerende kommentarer knyttes: Til 6 stk. 3 om kørekort: Rammer for kørekort Det faglige udvalg træffer fornødne afgørelser om kørekort og underretter skolen om afgørelserne. Eleven skal påbegynde køreundervisningen ved uddannelsens start eller umiddelbart efter det fyldte 18. år dog 21 år for kørekort D. Det anbefales, at køreundervisningen tidligst påbegyndes efter prøvetidens udløb. Virksomheden er forpligtet til at betale omkostningerne svarende til myndighedskravet som beskrevet i bekendtgørelse om kørekort i forbindelse med erhvervelsen af de(t) for uddannelsen fornødne kørekort ud fra flg. retningslinjer: 1. Kørekort til lastvogn eller busser, (kørekort C eller D). Virksomheden vælger kategori. Der kræves kørekort til almindelig bil før kørekortet til lastbil eller bus. Herudover kan der ved uddannelsesaftalens indgåelse træffes aftale om behovet for supplerende erhvervelse af et D-kørekort (bus)/c-kørekort (lastvogn) og/eller supplerende E-kørekort (påhængskøretøj - kategori B/E, C/E og D/E. Alderskravet er 21 år for erhvervelse af D, CE, DE. 2. For både kategori B, C, D og /E betaler arbejdsgiver i øvrigt for lægeattest og prøvegebyr for den teoretiske og praktiske køreprøve. Øvrige vilkår: 3. Det er virksomheden, der vælger kørelærer. 4. Såfremt uddannelsesaftalen afbrydes ensidigt af eleven er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. 5. Såfremt uddannelsesaftalen opsiges på grund af misligholdelse fra elevens side er arbejdsgiver berettiget til at kræve tilbagebetaling for omkostninger i forbindelse med erhvervelse af kørekortet. Eleven skal være bekendt med dette forhold ved uddannelsesaftalens indgåelse. 6. Det faglige udvalg kan i særlige tilfælde dispensere for krav om kørekort (jf. punkt 1) efter anmodning fra en af parterne. 3

4 Til 6 stk. 2 om svendeprøven for specialet lastvognsmekaniker: Grundlaget for svendeprøven er mål- og fagbeskrivelserne for uddannelsen. Beskrivelserne er dermed det fælles grundlag for undervisning og praktik igennem hele uddannelsesforløbet og således også grundlag for svendeprøvebedømmelsen. Opgaverne stilles af skolen efter samråd med det faglige udvalg. Det faglige udvalg kan udarbejde forslag til opgaver for svendeprøven. Svendeprøven bedømmes ud fra de fagbeskrivelser, der er beskrevet i uddannelsesbekendtgørelsen og uddannelsesordningen for uddannelsen. Indstilling til ny svendeprøve Skolen og det faglige udvalg skal tilbyde elever, der ikke består den afsluttende svendeprøve, en ny prøve. Eleven kan kun deltage i én omprøve, idet skolen efter samråd med det faglige udvalg dog kan tillade en ny omprøve, hvis særlige omstændigheder foreligger. 4

5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever under 25 år og for voksne elever, der skal have et hovedforløb, som i omfang og varighed svarer til hovedforløbet for elever under 25 år. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid i uger Trin 1 lastvognsmontør Trin 2 lastvognsmekaniker Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Uger 15 uger 16 uger Nyt fag Iværksætteri Rutineret 1 X Nyt fag Autofysiske begreber Rutineret 0,5 X Fag nr Kommunikation, kundeservice og dokumentation Rutineret 1 X Fag nr Automiljø Rutineret 0,5 X Fag nr Det internationale arbejdsmarked Rutineret 0,5 X Fag nr Reparation af lastvognsbremser Rutineret 2 X Fag nr Reparation af kobling og aktiveringsudstyr Rutineret 1 X Fag nr Kontrol og reparation af kardan og kraftoverføring Rutineret 1 X Fag nr Sikkerhedseftersyn af styretøj og undervogn Rutineret 1,5 X Fag nr Dieselmotor på lastvogn 1 Rutineret 1,5 X Fag nr Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer Rutineret 1,5 X på lastvogne 1 Fag nr Kontrol og reparation af køle- og smøresystemer Rutineret 0,5 X på lastvogne Fag nr Service på airconditionanlæg Rutineret 0,5 X Fag nr Eftersyn og kontrol af lys, visker og batteri Rutineret 0,5 X Fag nr Fejlfinding på elektriske systemer på lastvogne Rutineret 1 X 1 Fag nr Klargøring til syn Rutineret 0,5 X 5

6 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Præstati- Vejledendonsstandard tid i uger Trin 1 lastvognsmontør Trin 2 lastvognsmekaniker Trin 2 specialet lastvognsmekaniker Fag nr Teknologisk udvikling og innovation Rutineret 0,5 X Fag nr Reparation og afprøvning af lastvognsbremser 1 X Fag nr Reparation af ABS bremser med TCS 1 X Fag nr Electronic Controlled Braking System med 1 X ESP Fag nr Kontrol og reparation af gearkasser inkl. 1,5 X automatisk skift Fag nr Kontrol og reparation af differentiale og 1 X navreduktion Fag nr Undervogn og tilkobling på lastvogn og 1,5 X sættevogn Fag nr Dieselmotor lastvogn 2 3 X Fag nr Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer 2 X 2 Fag nr Reparation af databusstyrede komfort- og 1,5 X sikkerhedssystemer Fag nr Fejlfinding på elektroniske systemer 2 1 X Fag nr Kontrol og reparation af starter og generator 1 X Fag nr It på værkstedet 0,5 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0 2 uger Fag nr Kontrol og reparation af fordelergear 1 X Fag nr Kontrol og reparation af momentomformer 1 X Fag nr Elektronisk fartskriver 0,5 X Kommenterede [LE1]: Der er ½ uge for meget på trin 2. dette fag er ikke aktuelt længere 6

7 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Præstati- Vejledendonsstandard tid i uger Trin 1 lastvognsmontør Trin 2 lastvognsmekaniker Fag nr Reparation af motor- og kabinevarmer 0,5 X Fag nr Reparation af styrede lastvognssæder 0,5 X Fag nr Fejlfinding på afstandsregulerede cruise 0,5 X control system Fag nr Reparation af elektriske lastvognsinstallationer 0,5 X i døre Fag nr Reparation af elektronisk klimateknik 1 X Fag nr Reparation på airbaganlæg Rutineret 0,5 X Fag nr Vurdering af brugt lastvogn 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af lygter 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystem 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af tegnsystemer 0,5 X Fag nr ADR-regler og hovedafbryder Rutineret 0,5 X Fag nr Fejlfinding på elektronisk styrede hovedafbrydere Rutineret 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af luftaffjedring 0,5 X (ECAS) Antal ugers valgfag 0 2 uger i alt] Antal skoleuger i alt 15 uger i alt 20 uger i alt 7

8 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk.3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Reparation og afprøvning af lastvognsbremser. Fag nr 8935 Reparation af ABS bremser med TCS. Fag nr 8936 Electronic Controlled Braking System med ESP. Fag nr Kontrol og reparation af gearkasser inkl. automatisk skift. Fag nr Kontrol og reparation af differentiale og navreduktion. Fag nr Undervogn og tilkobling på lastvogn og sættevogn. Fag nr Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Uger Navn på det fag, hvor niveauet hæves Ekspert 1 Reparation og afprøvning af lastvognsbremser Ekspert 1 Reparation af ABS bremser med TCS Ekspert 1 Electronic Controlled Braking System med ESP Ekspert 1,5 Kontrol og reparation af gearkasser inkl. automatisk skift 1 Kontrol og reparation af differentiale og navreduktion. Ekspert 1,5 Undervogn og tilkobling på lastvogn og sættevogn Obligatorisk præsentationsstandard Rutineret Dieselmotor lastvogn 2. Fag nr Ekspert 3 Dieselmotor lastvogn 2 Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer Ekspert 2 Brændstofanlæg og indsprøjtningssy- 2. Fag nr stemer 2 Reparation af databusstyrede komfort- og sikkerhedssystemer. Fag nr Fejlfinding på elektroniske systemer 2. Fag nr Kontrol og reparation af starter og generator. Fag nr Valgfri uddannelsesspecifikke fag på højere niveau Ekspert 1,5 Reparation af databusstyrede komfort- og sikkerhedssystemer Ekspert 1 Fejlfinding på elektroniske systemer 2 Ekspert 1 Kontrol og reparation af starter og generator 8

9 Elektronisk fartskriver. Fag nr Ekspert 0,5 Elektronisk fartskriver Reparation af motor- og kabinevarmer. Fag nr Reparation af styrede lastvognssæder. Fag nr Fejlfinding på afstandsregulerede cruise control system. Fag nr Reparation af elektriske lastvognsinstallationer i døre. Fag nr Reparation af elektronisk klimateknik. Fag nr Reparation på airbaganlæg. Fag nr Vurdering af brugt lastvogn. Fag nr Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystem Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af tegnsystemer Fag nr ADR-regler og hovedafbryder Fag nr Fejlfinding på elektronisk styrede hovedafbrydere Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af luftaffjedring (ECAS) Ekspert 0,5 Reparation af motor- og kabinevarmer Ekspert 0,5 Reparation af styrede lastvognssæder Ekspert 0,5 Fejlfinding på afstandsregulerede cruise control system Ekspert 0,5 Reparation af elektriske lastvognsinstallationer i døre Ekspert 1 Reparation af elektronisk klimateknik 0,5 Reparation på airbaganlæg Rutineret Ekspert 0,5 Vurdering af brugt lastvogn Ekspert 0,5 Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystem Ekspert 0,5 Kontrol, fejlfinding og reparation af tegnsystemer 0,5 ADR-regler og hovedafbryder Rutineret 0,5 Fejlfinding på elektronisk styrede hovedafbrydere Ekspert 0,5 Kontrol, fejlfinding og reparation af luftaffjedring (ECAS) Rutineret Kommenterede [LE2]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE3]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE4]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE5]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE6]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE7]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE8]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE9]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE10]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE11]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE12]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE13]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE14]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles 9

10 SKEMA 2 Voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever på 25 år og derover, der skal have et standardiseret hovedforløb for voksne. Der er sket afkortning ved at udelade fagene Iværksætteri og Det internationale arbejdsmarked, samt valgfag. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid i uger Trin 1 lastvognsmontør Trin 2 lastvognsmekaniker Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Uger 13,5 uger 16 uger Nyt fag Autofysiske begreber Rutineret 0,5 X Fag nr Kommunikation, kundeservice og dokumentation Rutineret 1 X Fag nr Automiljø Rutineret 0,5 X Fag nr Reparation af lastvognsbremser Rutineret 2 X Fag nr Reparation af kobling og aktiveringsudstyr Rutineret 1 X Fag nr Kontrol og reparation af kardan og kraftoverføring Rutineret 1 X Fag nr Sikkerhedseftersyn af styretøj og undervogn Rutineret 1,5 X Fag nr Dieselmotor på lastvogn 1 Rutineret 1,5 X Fag nr Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer Rutineret 1,5 X på lastvogne 1 Fag nr Kontrol og reparation af køle- og smøresystemer Rutineret 0,5 X på lastvogne Fag nr Service på airconditionanlæg Rutineret 0,5 X Fag nr Eftersyn og kontrol af lys, visker og batteri Rutineret 0,5 X Fag nr Fejlfinding på elektriske systemer på lastvogne Rutineret 1 X 1 Fag nr Klargøring til syn Rutineret 0,5 X Trin 2 specialet lastvognsmekaniker 10

11 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Præstati- Vejledendonsstandard tid i uger Trin 1 lastvognsmontør Trin 2 lastvognsmekaniker Fag nr Teknologisk udvikling og innovation Rutineret 0,5 X Fag nr Reparation og afprøvning af lastvognsbremser 1 X Fag nr Reparation af ABS bremser med TCS 1 X Fag nr Electronic Controlled Braking System med 1 X ESP Fag nr Kontrol og reparation af gearkasser inkl. 1,5 X automatisk skift Fag nr Kontrol og reparation af differentiale og 1 X navreduktion Fag nr Undervogn og tilkobling på lastvogn og 1,5 X sættevogn Fag nr Dieselmotor lastvogn 2 3 X Fag nr Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer 2 X 2 Fag nr Reparation af databusstyrede komfort- og 1,5 X sikkerhedssystemer Fag nr Fejlfinding på elektroniske systemer 2 1 X Fag nr Kontrol og reparation af starter og generator 1 X Fag nr It på værkstedet 0,5 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0 2 uger Fag nr Kontrol og reparation af fordeler gear 1 X Fag nr Kontrol og reparation af moment omformer 1 X Fag nr Elektronisk fartskriver 0,5 X Fag nr Reparation af motor- og kabinevarmer 0,5 X Kommenterede [LE15]: Der er ½ uge for meget på trin 2. dette fag er ikke aktuelt længere 11

12 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Præstati- Vejledendonsstandard tid i uger Trin 1 lastvognsmontør Trin 2 lastvognsmekaniker Fag nr Reparation af styrede lastvognssæder 0,5 X Fag nr Fejlfinding på afstandsregulerede cruise 0,5 X control system Fag nr Reparation af elektriske lastvognsinstallationer 0,5 X i døre Fag nr Reparation af elektronisk klimateknik 1 X Fag nr Reparation på airbaganlæg Rutineret 0,5 X Fag nr Vurdering af brugt lastvogn 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af lygter 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystem 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af tegnsystemer 0,5 X Fag nr ADR-regler og hovedafbryder Rutineret 0,5 X Fag nr Fejlfinding på elektronisk styrede hovedafbrydere Rutineret 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af luftaffjedring 0,5 X (ECAS) Antal ugers valgfag 0 0 Antal skoleuger i alt 13,5 uger i alt 18 uger i alt 12

13 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Reparation og afprøvning af lastvognsbremser. Fag nr 8935 Reparation af ABS bremser med TCS. Fag nr 8936 Electronic Controlled Braking System med ESP. Fag nr Kontrol og reparation af gearkasser inkl. automatisk skift. Fag nr Kontrol og reparation af differentiale og navreduktion. Fag nr Undervogn og tilkobling på lastvogn og sættevogn. Fag nr Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Uger Navn på det fag, hvor niveauet hæves Ekspert 1 Reparation og afprøvning af lastvognsbremser Ekspert 1 Reparation af ABS bremser med TCS Ekspert 1 Electronic Controlled Braking System med ESP Ekspert 1,5 Kontrol og reparation af gearkasser inkl. automatisk skift 1 Kontrol og reparation af differentiale og navreduktion. Ekspert 1,5 Undervogn og tilkobling på lastvogn og sættevogn Obligatorisk præsentationsstandard Rutineret Dieselmotor lastvogn 2. Fag nr Ekspert 3 Dieselmotor lastvogn 2 Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer Ekspert 2 Brændstofanlæg og indsprøjtningssy- 2. Fag nr stemer 2 Reparation af databusstyrede komfort- og sikkerhedssystemer. Fag nr Fejlfinding på elektroniske systemer 2. Fag nr Kontrol og reparation af starter og generator. Fag nr Ekspert 1,5 Reparation af databusstyrede komfort- og sikkerhedssystemer Ekspert 1 Fejlfinding på elektroniske systemer 2 Ekspert 1 Kontrol og reparation af starter og generator 13

14 Valgfri uddannelsesspecifikke fag på højere niveau Elektronisk fartskriver. Fag nr Ekspert 0,5 Elektronisk fartskriver Reparation af motor- og kabinevarmer. Ekspert 0,5 Reparation af motor- og kabinevar- Fag nr mer Reparation af styrede lastvognssæder. Fag nr Ekspert 0,5 Reparation af styrede lastvognssæder Fejlfinding på afstandsregulerede cruise control system. Fag nr Reparation af elektriske lastvognsinstallationer i døre. Fag nr Reparation af elektronisk klimateknik. Fag nr Reparation på airbaganlæg. Fag nr Vurdering af brugt lastvogn. Fag nr Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystem Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af tegnsystemer Fag nr ADR-regler og hovedafbryder Fag nr Fejlfinding på elektronisk styrede hovedafbrydere Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af luftaffjedring (ECAS) Ekspert 0,5 Fejlfinding på afstandsregulerede cruise control system Ekspert 0,5 Reparation af elektriske lastvognsinstallationer i døre Ekspert 1 Reparation af elektronisk klimateknik 0,5 Reparation på airbaganlæg Rutineret Ekspert 0,5 Vurdering af brugt lastvogn Ekspert 0,5 Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystem Ekspert 0,5 Kontrol, fejlfinding og reparation af tegnsystemer 0,5 ADR-regler og hovedafbryder Rutineret 0,5 Fejlfinding på elektronisk styrede hovedafbrydere Ekspert 0,5 Kontrol, fejlfinding og reparation af luftaffjedring (ECAS) Rutineret Kommenterede [LE16]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE17]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE18]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE19]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE20]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE21]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE22]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE23]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE24]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE25]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE26]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE27]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE28]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles 14

15 SKEMA 3a Talentspor for elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/unge. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 1, men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid i uger Trin 1 lastvognsmontør Trin 2 lastvognsmekaniker Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Uger 15 uger 16 uger Nyt fag Iværksætteri Rutineret 1 X Nyt fag Autofysiske begreber Rutineret 0,5 X Fag nr Kommunikation, kundeservice og dokumentation Rutineret 1 X Fag nr Automiljø Rutineret 0,5 X Fag nr Det internationale arbejdsmarked Rutineret 0,5 X Fag nr Reparation af lastvognsbremser Rutineret 2 X Fag nr Reparation af kobling og aktiveringsudstyr Rutineret 1 X Fag nr Kontrol og reparation af kardan og kraftoverføring Rutineret 1 X Fag nr Sikkerhedseftersyn af styretøj og undervogn Rutineret 1,5 X Fag nr Dieselmotor på lastvogn 1 Rutineret 1,5 X Fag nr Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer Rutineret 1,5 X på lastvogne 1 Fag nr Kontrol og reparation af køle- og smøresystemer Rutineret 0,5 X på lastvogne Fag nr Service på airconditionanlæg Rutineret 0,5 X Fag nr Eftersyn og kontrol af lys, visker og batteri Rutineret 0,5 X Fag nr Fejlfinding på elektriske systemer på lastvogne 1 Rutineret 1 X 15

16 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Præstati- Vejledendonsstandard tid i uger Trin 1 lastvognsmontør Trin 2 lastvognsmekaniker Fag nr Klargøring til syn Rutineret 0,5 X Trin 2 specialet lastvognsmekaniker Fag nr Teknologisk udvikling og innovation Rutineret 0,5 X Fag nr Reparation og afprøvning af lastvognsbremser 1 X Fag nr Reparation af ABS bremser med TCS Ekspert 1 X Fag nr Electronic Controlled Braking System Ekspert 1 X med ESP Fag nr Kontrol og reparation af gearkasser 1,5 X inkl. automatisk skift Fag nr Kontrol og reparation af differentiale og Rutineret 1 X navreduktion Fag nr Undervogn og tilkobling på lastvogn og 1,5 X sættevogn Fag nr Dieselmotor lastvogn 2 Ekspert 3 X Fag nr Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer Ekspert 2 X 2 Fag nr Reparation af databusstyrede komfort- Ekspert 1,5 X og sikkerhedssystemer Fag nr Fejlfinding på elektroniske systemer 2 Ekspert 1 X Fag nr Kontrol og reparation af starter og generator Ekspert 1 X Fag nr It på værkstedet 0,5 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0 2 uger Fag nr Kontrol og reparation af fordelergear 1 X Fag nr Kontrol og reparation af momentomformer 1 X Kommenterede [LE29]: Der er ½ uge for meget på trin 2. dette fag er ikke aktuelt længere 16

17 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Præstati- Vejledendonsstandard tid i uger Trin 1 lastvognsmontør Trin 2 lastvognsmekaniker Fag nr Elektronisk fartskriver 0,5 X Fag nr Reparation af motor- og kabinevarmer 0,5 X Fag nr Reparation af styrede lastvognssæder 0,5 X Fag nr Fejlfinding på afstandsregulerede cruise 0,5 X control system Fag nr Reparation af elektriske lastvognsinstallationer 0,5 X i døre Fag nr Reparation af elektronisk klimateknik Ekspert 1 X Fag nr Reparation på airbaganlæg Rutineret 0,5 X Fag nr Vurdering af brugt lastvogn 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af lygter 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystem 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af tegnsystemer 0,5 X Fag nr ADR-regler og hovedafbryder Rutineret 0,5 X Fag nr Fejlfinding på elektronisk styrede hovedafbrydere Rutineret 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af luftaffjedring 0,5 X (ECAS) Antal ugers valgfag 0 2 uger i alt] Antal skoleuger i alt 15 uger i alt 20 uger i alt 17

18 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Reparation og afprøvning af lastvognsbremser. Fag nr 8935 Kontrol og reparation af differentiale og navreduktion. Fag nr Undervogn og tilkobling på lastvogn og sættevogn. Fag nr Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Uger Navn på det fag, hvor niveauet hæves Ekspert 1 Reparation og afprøvning af lastvognsbremser 1 Kontrol og reparation af differentiale og navreduktion. Ekspert 1,5 Undervogn og tilkobling på lastvogn og sættevogn Obligatorisk præsentationsstandard Rutineret Valgfri uddannelsesspecifikke fag på højere niveau Elektronisk fartskriver. Fag nr Ekspert 0,5 Elektronisk fartskriver Reparation af motor- og kabinevarmer. Fag nr Reparation af styrede lastvognssæder. Fag nr Fejlfinding på afstandsregulerede cruise control system. Fag nr Reparation af elektriske lastvognsinstallationer i døre. Fag nr Reparation på airbaganlæg. Fag nr Vurdering af brugt lastvogn. Fag nr Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystem Ekspert 0,5 Reparation af motor- og kabinevarmer Ekspert 0,5 Reparation af styrede lastvognssæder Ekspert 0,5 Fejlfinding på afstandsregulerede cruise control system Ekspert 0,5 Reparation af elektriske lastvognsinstallationer i døre 0,5 Reparation på airbaganlæg Rutineret Ekspert 0,5 Vurdering af brugt lastvogn Ekspert 0,5 Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystem Kommenterede [LE30]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE31]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE32]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE33]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE34]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE35]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE36]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE37]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles 18

19 Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af tegnsystemer Fag nr ADR-regler og hovedafbryder Fag nr Fejlfinding på elektronisk styrede hovedafbrydere Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af luftaffjedring (ECAS) Sagsnr.: S.541 Ekspert 0,5 Kontrol, fejlfinding og reparation af tegnsystemer 0,5 ADR-regler og hovedafbryder Rutineret 0,5 Fejlfinding på elektronisk styrede hovedafbrydere Ekspert 0,5 Kontrol, fejlfinding og reparation af luftaffjedring (ECAS) Rutineret Kommenterede [LE38]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE39]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE40]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE41]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles 19

20 SKEMA 3b Talentspor for voksne med standardiseret hovedforløb Fagrække for elever, der skal følge talentsporet/voksen. Fagrækken er magen til fagrækken i skema 2 men for talentsporet er mindst 25 pct. af skoleundervisningen i hovedforløbet på et højere niveau end det obligatoriske. Der er sket afkortning ved at udelade Iværksætteri og Det internationale arbejdsmarked, samt valgfag. Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Præstationsstandard Vejledende tid i uger Trin 1 lastvognsmontør Trin 2 lastvognsmekaniker Obligatoriske uddannelsesspecifikke fag Uger 13,5 uger 16 uger Nyt fag Autofysiske begreber Rutineret 0,5 X Fag nr Kommunikation, kundeservice og dokumentation Rutineret 1 X Fag nr Automiljø Rutineret 0,5 X Fag nr Reparation af lastvognsbremser Rutineret 2 X Fag nr Reparation af kobling og aktiveringsudstyr Rutineret 1 X Fag nr Kontrol og reparation af kardan og kraftoverføring Rutineret 1 X Fag nr Sikkerhedseftersyn af styretøj og undervogn Rutineret 1,5 X Fag nr Dieselmotor på lastvogn 1 Rutineret 1,5 X Fag nr Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer Rutineret 1,5 X på lastvogne 1 Fag nr Kontrol og reparation af køle- og smøresystemer Rutineret 0,5 X på lastvogne Fag nr Service på airconditionanlæg Rutineret 0,5 X Fag nr Eftersyn og kontrol af lys, visker og batteri Rutineret 0,5 X Fag nr Fejlfinding på elektriske systemer på lastvogne Rutineret 1 X 1 Fag nr Klargøring til syn Rutineret 0,5 X 20

21 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Præstati- Vejledendonsstandard tid i uger Trin 1 lastvognsmontør Trin 2 lastvognsmekaniker Trin 2 specialet lastvognsmekaniker Fag nr Teknologisk udvikling og innovation Rutineret 0,5 X Fag nr Reparation og afprøvning af lastvognsbremser 1 X Fag nr Reparation af ABS bremser med TCS Ekspert 1 X Fag nr Electronic Controlled Braking System Ekspert 1 X med ESP Fag nr Kontrol og reparation af gearkasser 1,5 X inkl. automatisk skift Fag nr Kontrol og reparation af differentiale og Rutineret 1 X navreduktion Fag nr Undervogn og tilkobling på lastvogn og 1,5 X sættevogn Fag nr Dieselmotor lastvogn 2 Ekspert 3 X Fag nr Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer Ekspert 2 X 2 Fag nr Reparation af databusstyrede komfort- Ekspert 1,5 X og sikkerhedssystemer Fag nr Fejlfinding på elektroniske systemer 2 Ekspert 1 X Fag nr Kontrol og reparation af starter og generator Ekspert 1 X Fag nr It på værkstedet 0,5 X Valgfri uddannelsesspecifikke fag 0 2 uger Fag nr Kontrol og reparation af fordelergear 1 X Fag nr Kontrol og reparation af momentomformer 1 X Fag nr Elektronisk fartskriver 0,5 X Kommenterede [LE42]: Der er ½ uge for meget på trin 2. dette fag er ikke aktuelt længere 21

22 Fagnavn Faget bidrager til følgende kompetencemål Sagsnr.: S.541 Præstati- Vejledendonsstandard tid i uger Trin 1 lastvognsmontør Trin 2 lastvognsmekaniker Fag nr Reparation af motor- og kabinevarmer 0,5 X Fag nr Reparation af styrede lastvognssæder 0,5 X Fag nr Fejlfinding på afstandsregulerede cruise 0,5 X control system Fag nr Reparation af elektriske lastvognsinstallationer 0,5 X i døre Fag nr Reparation af elektronisk klimateknik Ekspert 1 X Fag nr Reparation på airbaganlæg Rutineret 0,5 X Fag nr Vurdering af brugt lastvogn 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af lygter 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystem 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af tegnsystemer 0,5 X Fag nr ADR-regler og hovedafbryder Rutineret 0,5 X Fag nr Fejlfinding på elektronisk styrede hovedafbrydere Rutineret 0,5 X Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af luftaffjedring 0,5 X (ECAS) Antal ugers valgfag 0 0 Antal skoleuger i alt 13,5 uger i alt 20 uger i alt 22

23 Fag med valgfrit højere præstationsniveau Elever, der ønsker og har forudsætninger for at gennemføre obligatoriske uddannelsesspecifikke fag på højere niveauer, har mulighed for dette jf. 4, stk. 3 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelserne. Den vejledende varighed for faget på højere niveau skal svare til varigheden af faget på obligatorisk niveau. Faget har desuden samme fagbetegnelse og fagnummer, fordi det højere niveau blot bygger oven på det obligatoriske niveau. Der kan ikke lægges ekstra tid til skoleundervisning på grundlag af et tilvalgt højere præstationsniveau. Fagnavn Reparation og afprøvning af lastvognsbremser. Fag nr 8935 Kontrol og reparation af differentiale og navreduktion. Fag nr Undervogn og tilkobling på lastvogn og sættevogn. Fag nr Præsentationsstandard for tilvalgt højere niveau Vejledende tid Uger Navn på det fag, hvor niveauet hæves Ekspert 1 Reparation og afprøvning af lastvognsbremser 1 Kontrol og reparation af differentiale og navreduktion. Ekspert 1,5 Undervogn og tilkobling på lastvogn og sættevogn Obligatorisk præsentationsstandard Rutineret Valgfri uddannelsesspecifikke fag på højere niveau Elektronisk fartskriver. Fag nr Ekspert 0,5 Elektronisk fartskriver Reparation af motor- og kabinevarmer. Fag nr Reparation af styrede lastvognssæder. Fag nr Fejlfinding på afstandsregulerede cruise control system. Fag nr Reparation af elektriske lastvognsinstallationer i døre. Fag nr Reparation på airbaganlæg. Fag nr Vurdering af brugt lastvogn. Fag nr Ekspert 0,5 Reparation af motor- og kabinevarmer Ekspert 0,5 Reparation af styrede lastvognssæder Ekspert 0,5 Fejlfinding på afstandsregulerede cruise control system Ekspert 0,5 Reparation af elektriske lastvognsinstallationer i døre 0,5 Reparation på airbaganlæg Rutineret Ekspert 0,5 Vurdering af brugt lastvogn Kommenterede [LE43]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE44]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE45]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE46]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE47]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE48]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE49]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles 23

24 Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystem Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af tegnsystemer Fag nr ADR-regler og hovedafbryder Fag nr Fejlfinding på elektronisk styrede hovedafbrydere Fag nr Kontrol, fejlfinding og reparation af luftaffjedring (ECAS) Sagsnr.: S.541 Ekspert 0,5 Kontrol, fejlfinding og reparation af visker/vaskersystem Ekspert 0,5 Kontrol, fejlfinding og reparation af tegnsystemer 0,5 ADR-regler og hovedafbryder Rutineret 0,5 Fejlfinding på elektronisk styrede hovedafbrydere Ekspert 0,5 Kontrol, fejlfinding og reparation af luftaffjedring (ECAS) Rutineret Kommenterede [LE50]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE51]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE52]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE53]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles Kommenterede [LE54]: Kompetencepinde fra fag skal tilkobles 24

25 SKEMA 4 - Eux I skemaet for denne elevtype indgår den gymnasiale fagrække for elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen, eux. I dette skema fremgår kun den gymnasiale del af eux. Dette skema skal derfor ses i sammenhæng med et af de øvrige skemaer for at få elevens samlede fagrække. Dog skal det bemærkes, at valgfag og grundfag, som indgår på lavere eller samme niveau i fagrækken på gymnasialt niveau, og fag med grundfagslignende indhold, som fremgår på de øvrige skemaer, ikke skal indgå hos en eux elev. Placeringen af fagene på skoleperiode er alene vejledende for skolerne. Om eux Der er eux for specialet personvognsmekaniker. Jf. skemaet på s.2 bør skoleugerne fordeles ligeligt mellem skoleperioderne, således at der er tre forløb med 20 uger og afsluttende skoleperiode med de resterende 7.6 uge hvor også svendeprøve, eksamensprojekt og den større skriftlig opgave placeres, dette understøtte synenergi mellem eux og eud. Skoleperioder, der indeholder undervisning i gymnasiale fag, skal afsluttes ved en gymnasial eksamenstermin. Eleven må ikke afslutte uddannelsen senere end 3 mdr. efter svendeprøven. Kryds indikerer, hvilken skoleperiode faget anbefales at være på. Fagnavn Vejledende 1. Skoleperiode 2. Skoleperiode 3. Skoleperiode 4. Skoleperiode tid Antal uger Dansk A 6,2 uge X X X X Matematik B 5,0 uger X X X Teknologi B 3,0 uger X X Teknikfag B 3,0 uger X X Teknikfag C 1,0 uger X Fysik B 3,6 uge X X Engelsk B 4,8 uge X X X Kemi C 2,4 uge X X Valgfag (matematik A) 4,0 uger X X Større skriftlig opgave 1,0 uger X Eksamensprojekt 0,6 uge X Antal skoleuger i alt 34,6 uger 25

26 Skema 5 Praktikuddannelsens bidrag til kompetencemålene Praktikmål Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Trin 1 Lastvognsmontør Trin 2 Lastvognsmekaniker 8968 Service og reparation [x, y, z] X X 8969 Kvalitet, produktivitet og en god økonomi og kundeservice X X 8970 Bremsesystemer X X 8971 Styretøj og undervogn X X 8972 Transmission X X 8973 Dieselmotorer X X 8974 Køle- og airconditionanlæg X X 8975 Airbaganlæg X X 8976 Lygter, tegngivningsapparater og visker/ X X 8977 Ukompliceret fejlfinding på elektriske systemer X X 8978 Klargøring af en lastvogn til syn X X 8979 Arbejde miljøbevidst X X 8980 Komplekse fejlfindings- og reparationsopgaver samt vedligeholdelse X på lastvognes dieselmotorer 8981 Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på bremsesystemer X 8982 Montage, fejlfinding, reparation og vedligeholdelse komfort- og X sikkerhedsudstyr 8985 Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse elektriske forsyningsanlæg X 8989 Fejlfinding og reparation på elektroniske og elektriske installationer X 26

27 Praktikmål Sagsnr.: S.541 Aktiviteten bidrager til følgende kompetencemål Trin 1 Lastvognsmontør Trin 2 Lastvognsmekaniker 8991 Fejlfinding, reparation og vedligeholdelse på styretøj, undervogn X og tilkoblinger 8994 Styrende hjul og aksler samt elektronisk styret luftaffjedring X 8995 Transmission på lastvogne og kontrol af og fejlfinding på fartskrivere X 8996 Fejlfinding og reparation på elektroniske systemer. X 27

28 Begrebet elevtyper: Fagrækken for den enkelte elev afhænger af elevens baggrund. Der er oprettet nogle såkaldte elevtyper, som fortæller noget om elevens baggrund. Ved hjælp af disse elevtyper, bliver det muligt at få angivet den enkelte elevs fagrække. I oversigt 1 er angivet de elevtyper, der er oprettet i systemet. I første kolonne er angivet forkortelsen af elevtypen og i anden kolonne er der givet en uddybning af, hvad den enkelte elevtype betyder. De forskellige elevtyper kan kombineres, eksempelvis en elev under 25 år direkte fra 9. kl. (EU9) som gerne vil tage talentsporet (TAL). En række af de forskellige eletypekombinationer kan efterfølgende grupperes, i og med en del af dem skal have samme fag på uddannelsen. I oversigt 2 er vist de forskellige kombinationer af elevtyper samt grupperingen af disse. I den sidste kolonne i oversigt 2 er angivet hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen hører under. Af skemaerne 1-4 i uddannelsesordningen fremgår det hvilke fag den enkelte elevtype skal have. Oversigt 1 herunder angiver, hvordan disse elevtyper kan kombineres og efterfølgende grupperes. Grupperingen afhænger som sagt af, om de skal have samme fagrække. I uddannelsesordningen har vi taget udgangspunkt i 4 fagrækker, og de er som følgende: Skema 1: EU9, EU9+ og EUV3 elever Skema 2: EUV1 og EUV2. Ved EUV1 skal praktikmål dog udelades. Skema 3a: Talentspor, unge + EUV3 Skema 3b: Talentspor, voksen Skema 4: EUX-elever Oversigt 1: Elevtyper Oversigten viser de enkelte elevtyper, samt en uddybning af disse. Elevtype Uddybning EU9 EU9+ EU9X EU9X+ EUV1 EUV2 Elever starter direkte fra 9. og 10. klasse. Grundforløbet varer et år. Elever under 25 år, der ikke kommer fra 9. eller 10. klasse, starter direkte på 2. del af grundforløbet, der har en varighed på 20 uger. EU9 elever, der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen EU9+ elever der kombinerer en erhvervsuddannelse med en gymnasial eksamen. De starter direkte på grundforløbets 2. del. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil udelukkende bestå af et reduceret hovedforløb, og er således uden grundforløb og uden praktikuddannelse. Voksen-elever der skal have et standardiseret uddannelsesforløb for voksne. Uddannelsesforløbet vil bestå af grundforløbets 2. del med en varighed op til 20. uger, samt et reduceret hovedforløb inklusiv praktikuddannelse med en maksimal varighed på 2. år. 28

29 Elevtype EUV3 EUX MEST PREUD Uddybning Voksen-elever, der skal have et uddannelsesforløb, der i omfang og varighed svarer til en erhvervsuddannelse for unge, dog kun med grundforløbets 2. del. Praktikuddannelsens længde vil svare til praktikperioden for de unge. EUX Ny mesterlære: 1. år af uddannelsen foregår som praktisk arbejde hos mester. Eleven skal ikke igennem det almindelige grundforløb på skole. Oplæringen hos mester eller i virksomheden erstatter grundforløbet. Produktionsskolebaseret EUD, grundforløbet erstattes helt eller delvist af grundlæggende praktisk oplæring på en produktionsskole efter modellen om ny mesterlære. Den praktiske oplæring afsluttes med en praktisk opgave, som indgår i den samlede vurdering af elevens kompetencer. Hovedforløbet gennemføres på normal vis. TAL GYM Talentspor med højniveauer i specialefag For elever med en afsluttet gymnasial uddannelse indføres standardmeritter på alle de merkantile uddannelser, så studenterne får merit for dele af grundforløbet og den studiekompetencegivende del af eux-forløbet samt for en del af praktikuddannelsen og skoleundervisningen i hovedforløbet. Oversigt 2: Gruppering af elevtype Oversigten viser de forskellige kombinationsmuligheder af elevtyper samt grupperingen af disse. Dvs. hvilke kombinationer har samme fagrække. Den sidste kolonne angiver hvilket skema i uddannelsesordningen grupperingen henhører til. ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9 EUD lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+ EUD ikke lige efter 9. (10) klasse 1 EU9+M EU9 + og mesterlære 1 EU9+P EU9 + og produktionsskolebaseret EUD 1 EU9M EU9 og mesterlære 1 EU9P EU9 og produktionsskolebaseret EUD 1 EUV3 Voksenelever fuldt forløb, ikke 1. del 1 EUV3M EUV3 og mesterlære 1 EUV2 Voksenelever standardiseret forløb, ikke 1. del 2 EUV2M EUV2 og mesterlære 2 EUV1 Voksenelever uden grundforløb og praktik 3b EU9+X EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse 4 EU9X EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse 4 EUV3X EUV3 og EUX 4 EUV2X EUV2 /EUV1 og EUX 2+4 EU9+X+T EU9+ og EUX ikke lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 29

30 ELEVTYPE BETEGNELSE Skema EU9X+T EUD9 og EUX lige efter 9. (10) klasse og talent 3a+4 EUV3X+T EUV3 og EUX og talent 3a+4 EUV2X+T EUV2 og EUX og talent 3b+4 EUV1X+T EUV1 og EUX og talent 3b+4 EU9T EUD9 og talentspor 3a EU9+T EUD9+ og talentspor 3a EUV3T EUV3 og talentspor 3a EUV2T EUV2 og talentspor 3b EUV1T EUV1 og talentspor 3b EU9+G EUV2G EU9+ og GYM EUV2 og GYM EUV1G EUV1 og GYM Herudover kommer praktikmålene som fremgår af skema 5.. I uddannelsesadministration er der indarbejdet let tilgængelige funktioner, som vil understøtte de faglige udvalgs arbejde i, at tilknytte fag til de enkelte elevtyper. Elevtyperne er grupperet efter ovennævnte skema 2. Såfremt det faglige udvalg ikke tilknytter fag på disse elevtype grupperingen vil fagrækken ikke være synligt i systemet for skolerne. Fagene skal tilknyttes på elevtype i eud.adm.dk. Det vil foregå ud fra man laver en bruttoliste af fag for uddannelsen og efterfølgende sætter man flueben i et skema ud for hvilke elevtyper/grupperingen der skal have det pågældende fag. Der er ikke i eud-adm.dk sat regel for hvor mange af disse elevtyper man skal lave for at få godkendt en uddannelsesordning, men der skal dog mindst være to. Herudover skal de faglige udvalg være opmærksom på, er der ikke udarbejdet voksen er det frit for den enkelte skole, at bestemme hvor de 10% reducering skal ligge jf. 16, stk. 5 i bekendtgørelse om erhvervsuddannelser. 30

31 Oversigt over ændringer (denne tekst er kun med ifm høringsfasen). Eux: brug af ½ års model fordelt med 3 skoleperioder af 20 uger og de resterende 7,6 uge til svendeprøve, eksamensprojekt og større skriftlig opgave. Max. 3 mdr. praktik efter svendeprøve. Kørekort: Man kan vælge mellem bus (D kort) eller lastvogn (C kort). Eud: Grundfaget Iværksætteri og innovation er omskrevet til et uddannelsesspecifikt fag der er kommet et nyt fag uddannelsesspecifikt fag Autofysiske begreber, begge placeret på trin 1. Faget: It på værkstedet udgår. Valgfag er placeret på trin 2 med 2 uger. Oprydning: I de valgfrie uddannelsesspecifikke på højere niveau mangler tilknytning af kompetencepinde. Euv: 10 % afkortning er fordelt på trin 1 og trin 2 ved at udlade fagene: Iværksætteri, Kommunikation, kundeservice og dokumentation, samt valgfag. Talentspor, som både er for eud og euv, sammensat af højniveau fagene: 8936 Reparation af ABS bremser med TCS 8938 Eletronic Controlled Braking System med ESP 8939 Kontrol og reparation af gearkasser inkl. automatisk skift 8942 Dieselmotor Brændstofanlæg og indsprøjtningssystemer Reparation af databusstyrede komfort- og sikkerhedssystemer 8945 Fejlfinding på elektroniske systemer Kontrol og reparation af starter og generator 8959 Reparation af elektroniske klimateknik Talentspor udgør i alt 13 uger. De to nye fag forventes begge at være på rutineret niveau og med følgende kompetence pinde Iværksætteri, 1 uge 1. Eleven opnår kendskab til iværksætteri-begrebet i forhold til oprettelse af virksomhed 2. Eleven opnår kendskab til basale økonomistyringsprincipper herunder bogføring og regnskab 3. Eleven opnår kendskab til forskellige selskabsformer samt procedure for selskabsoprettelse og afvikling 4. Eleven kan arbejde med ide- og konceptudvikling rettet mod autobranchen 5. Eleven kan opnå viden om mulighederne for iværksætterstøtte, rådgivning og vejledning Autodidaktiske begreber, 0,5 uge 1. Eleven har viden om almene begreber for tryk i forbindelse med måling og vurdering af tryk fx ifm. Indsugningstryk, hydraliske tryk i bremsesystemer, servostyring, automatgear samt ved måling af benzin- og dielseltryk 2. Eleven har viden om almene begreber for temperatur ifm måling og vurdering af temperaturer fx ifm med vandtemperatur og lufttemperatur. 3. Eleven har viden om almene begreber for hastighed, drejehastighed og indsprøjtningstider. 4. Eleven har viden om almene begreber for taste- og frekvensstyring ifm måling og vurdering af pulsbreddestyringer fx ifm lysstyring, pumpestyring og el-motorstyring. 5. Eleven har viden om almene og autofysiske begreber for vinkel ifm måling og vurdering af fx styretøjsvinkler og krumtapsgrader. 31

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 379 af 8. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 380 af 18. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Metalsmed Udstedt af det faglige udvalg for metalsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik

Hovedforløb for trin 2, personvognsmekaniker 2 år. Skole. Skole. Skole 5 Uger. Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik Praktik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Personvognsmekaniker Udstedt af det faglige udvalg for personvognsmekanikeruddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for Landbrugsuddannelsen Udstedt af Jordbrugets Uddannelser og Udvalget for landbrugets lederuddannelse i henhold til bekendtgørelse nr. 249 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt

Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Uddannelsesordning for uddannelsen til Sikkerhedsvagt Udstedt af det faglige udvalg for Vagt- og Sikkerhedsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 297 af 24.03.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Gartner Udstedt af Jordbrugets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 235 af 8. marts 2016 om uddannelsen til Gartner.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist

Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 4.2 1. Uddannelsesordning for uddannelsen til mejerist 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for mejeristuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 232 af 8. marts 2016 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2016 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 1640 af 15. december

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist

Uddannelsesordning for uddannelsen til Receptionist Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for receptionist i henhold til bekendtgørelse nr. 432 af 13. april 2015 om uddannelsen til receptionist.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til CNC Tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til lastvognsmekaniker Udstedelsesdato: 1.juli 2013 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne i

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 363 af 27/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen

Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen Uddannelsesordning for togklargøringsuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 362 af 07/04/2017 om togklargøringsuddannelsen.

Læs mere

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen

Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Uddannelsesordning for entreprenør- og landbrugsmaskinuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 8. Bedømmelse og beviser mv.... 4 SKEMA elever under 5 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juli 2015] Uddannelsesordning for uddannelsen til Industrislagter Udstedt af Slagterfagets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til industrislagter

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener

Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener Uddannelsesordning for uddannelsen til tjener 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for tjener i henhold til bekendtgørelse nr. 434 af 13. april 2015 om uddannelsen til tjener.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til laboratorietandtekniker. 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 495 af 22/04/2015 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør Uddannelsesordning for uddannelsen til elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: [15. juni 2015] Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Trin 1: Turistbuschauffør

Trin 1: Turistbuschauffør Uddannelsesordning for uddannelsen til Turistbuschauffør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 288 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til guld- og sølvsmed. Udkast 13.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Kommenterede [ED1]: Hed tidligere: Uddannelsesordning for uddannelsen inden for Digital media 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Finmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til [uddannelsens

Læs mere

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen

Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen Uddannelsesordning for modelsnedkeruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse BEK nr. 337 af 27/03/2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik

Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Ejendomsservicetekniker Udstedt af det faglige udvalg for ejendomsservice i henhold til bekendtgørelse nr. 296 af /03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til turistbuschauffør. Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 505 af 24/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør

Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2017 Uddannelsesordning for Teknisk Isolatør Udstedt af det faglige udvalg for Isoleringsfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 274 af 15. marts 2016 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for cykel- og motorcykeluddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015. Udstedt af det faglige udvalg for gastronom i henhold til bekendtgørelse nr. 441 af 13. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator

Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator Uddannelsesordning for uddannelsen til web-integrator 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 557 af 28. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Sagsnr.: 060.09S.541 Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 316 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Køletekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 328 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent

Uddannelsesordning for uddannelsen til Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 294 af 23.3. 2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker Uddannelsesordning for uddannelsen til Tagdækker 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Struktør-, Brolægger- og Tagdækkerfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 272 af

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det faglige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 273 af 15/03/2016 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen

Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Uddannelsesordning for Cykel- og motorcykeluddannelsen Udstedelsesdato: 28. marts 2008 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg for cykel- og motorcykeluddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 0 uger praktik 5 uger 5 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger 0 uger Uddannelsesordning for uddannelsen elektronik og svagstrøm

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører

Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører Uddannelsesordning for uddannelsen til kranfører 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 467 af 16/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker Uddannelsesordning for uddannelsen til Kosmetiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Kosmetikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar 2015

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.07.2016... 1 2. Der er pr. 01.07.2016 sket følgende ændringer:... 1 3. Uddannelsens formål og opdeling... 1 4. Elevtyper...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder

Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Redder Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for redderuddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen Lager og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf Udstedt af det faglige udvalg for Fotografuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato]

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Skibsmekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for Maritime Metaluddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 493 af 22. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Havn og terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for havne- og terminaluddannelsen i henhold

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag

Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag Uddannelsesordning for uddannelsen maritime håndværksfag 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold bekendtgørelse nr. BEK nr. 329 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter Uddannelsesordning for uddannelsen til frontline pc-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Støberitekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens Uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 326 af 26/03/2015

Læs mere

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen

Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen Uddannelsesordning for skibsmontøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg for skibsmontøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 157 af 17. februar

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik.

Uddannelsesordning for uddannelsen til. til buschauffør i kollektiv trafik. Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august. 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Buschauffør i kollektiv trafik Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. personvognsmekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 1. januar 2014 personvognsmekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 386 af 26/4/2012 om uddannelserne

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Elektronikoperatør Udstedt af det faglige udvalg for elektronikoperatør uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 556 af

Læs mere

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen

Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen Uddannelsesordning for Beslagsmedeuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08.2015 Udstedt af Metalindustriens Uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 318 af 26. marts 2015 om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Frontline radio-tv-supporter Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 391 af 9. april

Læs mere

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen

Uddannelsesordning for digital media uddannelsen Uddannelsesordning for digital media uddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for digital media i henhold til bekendtgørelse nr. 470 af 16. april 2015 om digital

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til. mekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedelsesdato: 28.03.2008 mekaniker Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 134 af 28/02/2008 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Forsyningsoperatør 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for forsyningsoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 487 af 21. april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Laboratorietandtekniker Udstedt af det faglige udvalg for tandteknik i henhold til bekendtgørelse nr. 247

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Flymekaniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af Metalindustriens uddannelsesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed

Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed 26.05.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Guld- og sølvsmed Udstedt af det faglige udvalg for Guld- og sølvsmed i henhold til bekendtgørelse nr. 390 af 09.04.2015

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Beklædningshåndværker Udstedt af det Faglige Udvalg for Beklædning i henhold til bekendtgørelse nr. 497 af /04/015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gastronom . Ikrafttrædelsesdato: 5. juli 07 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for gastronomuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 774 af. december 06 om uddannelsen til gastronom.

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf

Uddannelsesordning for uddannelsen til Fotograf 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for uddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 468 af 16. april 2015 om uddannelsen til fotograf

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen

Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Vindmølleoperatøruddannelsen Udstedt af det faglige udvalg for vindmølleoperatøruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. [x]

Læs mere

Trin 2 Serviceassistent

Trin 2 Serviceassistent 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for serviceassistentuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 334 af 6.4. 2017 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal

Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager og terminal Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Lager terminal Udstedt af Transporterhvervets Uddannelser som det faglige udvalg for lager- terminaluddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og Eventtekniker Uddannelsesordning for uddannelsen til Teater-, Udstillings- og 1. Ikrafttrædelsesdato: 15.07.2016 Udstedt af det faglige udvalg for teater-, udstillings- og eventteknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter

Uddannelsesordning for uddannelsen til Gourmetslagter 1. Ikrafttrædelsesdato: 1.juli 2017 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af Slagterets Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 342 af 06/04/2017 om uddannelsen til gourmetslagter. Skolen

Læs mere

Lastvognsmekaniker (udkast 3)

Lastvognsmekaniker (udkast 3) Bilag 5 Lastvognsmekaniker (udkast 3) 1. Uddannelsens formål og opdeling 1.1. Uddannelsen til lastvognsmekaniker har som overordnet formål, at eleven gennem skoleundervisning og praktikuddannelse opnår

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til grafisk tekniker Udstedt af det faglige udvalg for grafisk teknikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 378 af 8. april

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler

Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler Uddannelsesordning for uddannelsen til bygningsmaler. Ikrafttrædelsesdato:. august 05 Udstedt af Malerfagets faglige Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 350 af. april 05 om uddannelsen til bygningsmaler..

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger

Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Uddannelsesordning for uddannelsen til Stenhugger Udstedt af det faglige udvalg for murer, stenhugger og stukkaturfaget i henhold til bekendtgørelse nr. 285 af 15.03.2016

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. juli 2017 Udstedt af det faglige udvalg for Metalindustriens uddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 215 af 9/03/2016

Læs mere

Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet. Rutineret, Avanceret

Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet. Rutineret, Avanceret Tabel 1 Fagenes bidrag til kompetencemålene - skoledelen af hovedforløbet Faget bidrager til følgende kompeencemål Fagnavn for faget Vejledende tid Trin 1 Automontør Trin 2 Mekaniker Nummereringen af kompetencemål

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. 381 af 8. april 2015 om uddannelsen til. 2. Der er pr. 1.

Læs mere

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen

Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Uddannelsesordning for data- og kommunikationsuddannelsen Indholdsfortegnelse Bemærkninger til uddannelsesbekendtgørelsen... 2 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende hovedforløb...

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør

Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Sagsnr.: 060.09S.541 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Produktør Udstedt af Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. 436 af 13/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker

Uddannelsesordning for uddannelsen til Film- og tv-produktionstekniker Udkast 16.03.15 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Udstedt af det faglige udvalg for i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen til. 2. Der

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering

Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering Uddannelsesordning for uddannelsen til boligmontering 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016 Udstedt af det faglige udvalg for Bolig og Ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 210 af 8. marts 2016 om

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Sagsnr.: 060.09S.54. Ikrafttrædelsesdato: [dato. måned. år] Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Udstedt af det Industriens Fællesudvalg i henhold til bekendtgørelse nr. [x] af [dato] om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist

Uddannelsesordning for uddannelsen til. ortopædist Uddannelsesordning for uddannelsen til ortopædist 1. Ikrafttrædelsesdato: 01.08. 2015 Udstedt af Det faglige udvalg for Bolig og ortopædi i henhold til bekendtgørelse nr. 433 af 13.april 2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker

Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til mediegrafiker Udstedt af det faglige udvalg for mediegrafikeruddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 462 af 14. april

Læs mere

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen

Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Uddannelsesordning for karrosseriuddannelsen Indhold 4. Uddannelsens struktur... 2 8. Bedømmelse og beviser mv.... 3 9. Rammer for kørekort... 5 SKEMA 1 elever under 25 år og voksne, der skal have et tilsvarende

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces

Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces Uddannelsesordning for uddannelsen til Automatik og proces 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Udstedt af det faglige udvalg for [uddannelse] i henhold til bekendtgørelse nr. 489 af 21/04/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen

Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for Vvs-energiuddannelsen Udstedt af Det faglige Udvalg for VVS-energiuddannelsen i henhold til bekendtgørelse nr. 348 af 01/04/2015 om erhvervsuddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer

Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer 1. Ikrafttrædelsesdato: 1. august 2015 Uddannelsesordning for uddannelsen til Teknisk designer Udstedt af det lige udvalg for Teknisk designer i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 27/03/2015 om uddannelsen

Læs mere

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen

Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedelsesdato: 5. juni 2013 Uddannelsesordning for landbrugsuddannelsen Udstedt af Fællesudvalget for landbrugsuddannelser i henhold til bekendtgørelse nr. 330 af 11/04/2012 om uddannelserne i den erhvervsfaglige

Læs mere

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager

Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Uddannelsesordning for uddannelsen til plastmager Indhold 1. Ikrafttrædelsesdato: 15. juli 2016... 2 2. Ændringer... 2 3. Uddannelsens formål og struktur... 3 4. Elevtyper... 4 5. Tilrettelæggelse af skoleundervisningen

Læs mere