Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder"

Transkript

1 Årsrapport 2005

2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Efterforskning og produktion 10 Naturgas, handel 12 Naturgas, distribution og lager 13 El og vedvarende energi 14 Olierør 15 Kvalitet, sikkerhed og miljø 16 Medarbejdere 18 Risikostyring 19 Corporate governance 22 Økonomisk beretning 26 Påtegninger 29 Anvendt regnskabspraksis 31 Resultatopgørelse for koncernen 49 Balance for koncernen 50 Egenkapitalopgørelse for koncernen 52 Pengestrømsopgørelse for koncernen 54 Resultatopgørelse for moderselskabet 55 Balance for moderselskabet 56 Egenkapitalopgørelse for moderselskabet 58 Pengestrømsopgørelse for moderselskabet 59 Noter 60 Selskabsoplysninger 119 Om årsrapporten 2005 Årsrapporten 2005 har et andet format end i tidligere år. Under hensyntagen til den forestående sammenlægning af virksomhederne DONG, Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energis elaktiviteter og Frederiksberg Forsynings el-aktiviteter er det valgt at minimere omkostningerne til årsrapporten og frigøre vigtige medarbejderressourcer til forberedelse af sammenlægningen. Det betyder, at årsrapporten 2005 indeholder mindre grafik, ligesom papirkvalitet, omslag m.v. er ændret i forhold til tidligere år. DONGs forretningsområder Efterforskning og produktion Efterforsknings- og produktionsaktiviteterne finder sted i farvandene omkring Danmark, Norge, Storbritannien og Færøerne. I dag produceres i overvejende grad olie, men det er et vigtigt mål for efterforskningen og udbygningen af felter at fremskaffe gasreserver, der kan understøtte gassalgsaktiviteterne. Naturgas, handel DONG sælger naturgas til både distributionsselskaber, kraftvarmeselskaber, erhvervskunder og privatpersoner. DONG er den førende leverandør af naturgas i Danmark og Sydsverige og eksporterer herudover til Tyskland og Holland. Naturgas, distribution og lager DONGs gasdistributionsnet dækker det sydlige Jylland samt Syd- og Vestsjælland. DONGs gaslagre er beliggende i Stenlille på Sjælland og Ll. Torup i Jylland og har en samlet kapacitet på ca. 760 mio. m 3. El og vedvarende energi Aktiviteterne omfatter dels ejerandele i Nesa, EnergiGruppen Jylland og Elsam, dels aktiviteter indenfor vedvarende energiformer først og fremmest vindmølleparker. Olierør Danmarks eneste olieledning til ilandføring af råolie forbinder offshore platformen Gorm-E med Filsø i Vestjylland og herfra videre til olieterminalen i Fredericia. 1

3 Forord 2005 blev året, hvor fundamentet til Danmarks nye store energiselskab blev lagt. Forberedelserne til sammenlægningen af DONG, Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energis elaktiviteter og Frederiksberg Forsynings el-aktiviteter har været længe undervejs, og den endelige sammenlægning forventes at finde sted i løbet af Dette forudsætter EU-Kommissionens godkendelse, som, ved årsrapportens færdiggørelse, endnu ikke foreligger. I de kommende måneder efter godkendelsen skal den endelige aftale med Vattenfall om udskillelsen af aktiviteter fra henholdsvis Elsam og Energi E2 afsluttes. Sideløbende hermed tages de første skridt til at opfylde de betingelser, som EU-Kommissionen forventes at stille i forbindelse med godkendelsesprocessen. Denne årsrapport forventes således at være den sidste i DONGs regi. million arbejdstimer for medarbejdere og ansatte hos underleverandører mod et tilsvarende tal på 4,6 for På miljøsiden har fokus været rettet mod at begrænse udledningen af CO 2 -ækvivalenter, og udledningen er reduceret med 19% i forhold til Opfølgning på den eksisterende strategi Større markedsandele i udlandet for gashandel Som følge af liberaliseringen af det danske naturgasmarked er konkurrencen blevet større, hvilket har medført tab af markedsandele for DONG. Denne udvikling forventes at fortsætte, og strategien er derfor fortsat at øge markedsandelene i udlandet for at kompensere for det faldende salg i Danmark. Salget af naturgas uden for Danmarks grænser er vokset væsentligt gennem de seneste år. Eksportandelen, målt i både mængder og kroner, udgør nu over 50%. Denne andel forventes at vokse yderligere i 2006 som følge af et forventet højere salg i udlandet og et forventet lavere salg på hjemmemarkedet. Finansielle resultater Konkurrencen på energimarkedet i Danmark er fortsat hård, og liberaliseringen har som forventet medført tab af markedsandele. Målt i mængder blev det faldende naturgassalg i Danmark opvejet af et øget salg til udlandet, specielt Tyskland og Holland, om end salget på disse markeder medførte højere transportomkostninger. Det højere olieprisniveau, øgede gassalg og engangsindtægter på 360 mio. kr. er de væsentligste årsager til, at resultatet efter skat blev mio. kr., hvilket må betegnes som tilfredsstillende. De opnåede resultater er væsentligt højere end oprindeligt forventet ved indgangen til året. Foreslået udbytte Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 35 mio. kr. Sociale og miljømæssige resultater Det lykkedes at fastholde den lave frekvens af arbejdsulykker med fravær. Der blev registreret 3,4 ulykker pr. Fremskaffelse af konkurrencedygtig gas Strategien på dette område er at opbygge en højere egenproduktion af gas, efterhånden som produktionen fra den danske undergrund begynder at aftage. Derfor foretog DONG i slutningen af 2004 den største enkeltinvestering i virksomhedens historie, da der blev indgået aftale med BP om køb af en andel på 10,34% i det norske gasfelt Ormen Lange. Prisen for andelen var næsten 7 mia. kr. med et forventet investeringsbehov på yderligere 3 mia. kr. i perioden Projektet følger fortsat tidsplanen og er på nuværende tidspunkt 60% færdiggjort. Den første gas fra Ormen Lange forventes leveret i slutningen af Omkostningerne til projektet ligger på niveau med det oprindeligt planlagte. Derudover investeres der i efterforskning af gas, specielt i området mellem Shetlandsøerne og Færøerne, hvor 2006 vil byde på det største antal boringer i DONGs historie. Egenproduktionen vil blive suppleret med indgåelsen af større indkøbsaftaler, så der sikres en konkurrencedygtig og differentieret gasportefølje. 2

4 Integration med el-sektoren De foregående års liberalisering af el-sektoren medførte et opbrud i markedet, hvor flere af de store selskaber blev sat til salg. Strategien har været at arbejde aktivt for at udnytte muligheden for at skabe et nyt dansk energiselskab, der er repræsenteret i alle dele af værdikæden. Planlægningen af sammenlægningen af DONG, Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energis elaktiviteter samt Frederiksberg Forsynings el-aktiviteter er godt i gang. Ved årsrapportens udsendelse er status følgende: Hovedtal Det nye selskab vil, efter udskillelse til Vattenfall, have omkring medarbejdere og ville i år 2005 have haft en estimeret omsætning i størrelsesordenen 33 mia. kr., et estimeret EBITDA på ca. 10,5 mia. kr. og et EBIT på ca. 7. mia. kr. Ledelse I juni 2005 blev koncernledelsen for det nye selskab udpeget, og i september og oktober blev lederne af de næste ledelsesniveauer udnævnt. Dermed var ledelsesstrukturen på plads inden udgangen af Inden for de øverste ledelsesniveauer er næsten 200 ledere blevet udpeget. Organisationsstruktur Det nye selskab vil bestå af de seks forretningsområder; E&P, Generation, Renewables, Energy Markets, Sales & Distribution og Gas Distribution & Storage. Synergier Bestyrelsen har godkendt de synergimål, som forventes realiseret i forbindelse med sammenlægningen af selskaberne. Målene lever til fulde op til de beregninger, der blev foretaget inden opkøbene. Den fulde effekt af synergierne forventes opnået i Kultur og værdisæt Det nye selskab vil orientere sig internationalt, og derfor er værdisættet, i lighed med forretningsområdernes navne, formuleret på engelsk. Værdisættet består af tre R er: Result oriented: Målrettet og resultatorienteret arbejde er i fokus. Gode resultater skal belønnes, mens manglende målopfyldelse tilsvarende skal føre til korrigerende handlinger. Responsive: Lydhør, der giver sig udtryk i nye løsninger og produkter. Udvikling af åbenhed internt, så informationer udveksles og nyttiggøres i virksomheden. Hurtig reaktionsevne skal være et bærende element. Responsible: Ansvarlig, sikkerhed og trivsel hos medarbejdere er i højsædet, også i en hård konkurrencesituation. Virksomhedens adfærd skal være præget af stor ansvarlighed. Værdierne skal nu udbygges, fortolkes og oversættes til konkrete handlinger ude i de enkelte forretningsområder. Navn Det vurderes i øjeblikket, om navnet DONG skal beholdes, eller om der skal findes et nyt navn, som bedre beskriver den nye virksomhed. Resultatet forventes at foreligge senere i Finansiering I juni 2005 udstedte DONG obligationslån og hybridkapital, hvilket sammenlagt gav 12 mia. kr. Ny strategi Når godkendelsen af det nye selskab er en realitet, vil der blive udarbejdet en ny strategi, der omfatter alle dele af den nye virksomhed. Herunder vil der blive lagt særlig vægt på emner som geografisk afgrænsning af aktiviteterne, definition af kerneforretningens aktiviteter, optimal sammensætning af forretningsområder samt investeringsprioriteringer. Dette arbejde forventes afsluttet inden sommeren Privatisering og børsnotering I begyndelsen af året gav SEAS-NVE tilsagn om at konvertere de hidtidige aktier i Energi E2 til aktier i DONG. En række tidligere aktionærer i Elsam overvejer for nærværende på tilsvarende måde at konvertere hidtidige Elsam-aktier til DONG-aktier. 3

5 I 2006 vil ledelsens fokus koncentrere sig om sammenlægning af virksomhederne og realisering af synergier. En børsnotering vil derfor tidligst finde sted i foråret Det nærmere tidspunkt vil blandt andet afhænge af den generelle udvikling og vilkårene på aktiemarkedet. 4

6 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal for koncernen mio. kr. *2005 * Nettoomsætning fordelt på forretningsområder: Efterforskning og produktion Naturgas, handel Naturgas, distribution og lager Naturgas, transmission (Energinet.dk) 922 Olierør El og vedvarende energi Øvrige (inklusive eliminering) (842) (689) (1.787) (14) (159) EBIT fordelt på forretningsområder: Efterforskning og produktion Naturgas, handel Naturgas, distribution og lager Naturgas, transmission (Energinet.dk) 233 Olierør (104) El og vedvarende energi (1) Øvrige (inklusive eliminering) (55) (26) 4 (104) (53) Finansielle poster, netto (152) Resultat efter skat EBITDA EBITDA margin (%) EBIT margin (overskudsgrad) (%) Pengestrømme fra driftsaktivitet Frie pengestrømme til egenkapital (med opkøb) (4.262) (1.061) Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb) Aktiver Tilgang i materielle anlægsaktiver Likvider Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld (208) Egenkapital Investeret kapital Finansiel gearing 9 (0,01) 0,19 0,14 0,22 0,25 * Hoved- og nøgletal for 2004 og 2005 er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU, jf. afsnit om anvendt regnskabspraksis, side 31. Sammenligningstal for er ikke tilpasset den ændrede regnskabspraksis, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. Note 1 : DONG Naturgas A/S blev 1. januar 2003 spaltet i 6 nye selskaber. Sammenligningstal for er ikke tilpasset den nuværende selskabsstruktur Note 2 : Pr. 1. januar 2004 blev DONG Transmission (nu Energinet.dk) solgt og indgår således ikke i regnskabet for Note 3: Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat Note 4 : Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet Note 5 : Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet eksklusiv pengestrømme fra køb/salg af virksomheder Note 6 : Likvider består af likvide beholdninger der frit kan disponeres over + værdipapirer som indgår i den løbende likviditetsstyring - kassekreditter Note 7 : Rentebærende gæld er eksklusiv udnyttede kassekreditter Note 8 : Egenkapital +/- tab/gevinst vedrørende sikringsinstrumenter på egenkapitalen + nettorentebærende gæld Note 9 : Nettorentebærende gæld divideret med egenkapital Øvrige nøgletal er beregnet efter Den Danske Finansanalytikerforenings 'Anbefalinger og Nøgletal 2005' Selskabet og koncernen indregnede tidligere overlift til realisationsværdi med regulering i nettoomsætningen, mens underlift blev indregnet til kostpris med regulering i produktionsomkostningerne. Fra og med indeværende regnskabsår indregnes såvel over- som underlift til realisationsværdi med regulering i nettoomsætningen. Der er foretaget tilpasning af sammenligningstallene for

7 Økonomisk resultat Koncernen fik i 2005 et resultat efter skat på mio. kr. mod mio. kr. i Engangsindtægter udgjorde 360 mio. kr. og vedrørte hovedsageligt regulering af udskudt skat dels på grund af reduktion af selskabsskatteprocenten, dels relateret til aktier i Nesa, som har været ejet i over 3 år. I 2004 udgjorde engangsindtægter 889 mio. kr. Før skat blev overskuddet mio. kr. mod mio. kr. i Resultat af primær drift (EBIT) og EBITDA udgjorde henholdsvis mio. kr. og mio. kr. mod henholdsvis mio. kr. og mio. kr. i Frie pengestrømme ekskl. opkøb udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Resultatet blev væsentligt bedre end forventet ved årets begyndelse, hvilket hovedsagligt skyldes en højere realiseret oliepris end antaget. DONGs forretning er i høj grad påvirket af olieprisen, som har været stigende gennem Resultatet efter skat er steget væsentligt i forhold til 2004, når der korrigeres for engangsindtægter. Dette skyldes flere forhold: Olieprisen var i 2005 i gennemsnit 54,5 USD/tdr., omregnet til danske kroner 327 kr./tdr. Dette er 43% højere end gennemsnittet for En væsentlig del af oliepriseksponeringen var i 2005 afdækket, hvilket medførte, at DONG ikke fik det fulde udbytte af de høje oliepriser. Når resultatet alligevel steg væsentligt, skyldes det hovedsagligt, at olieprisen og dollarkursen indgår med forskellige tidsforskydninger i DONGs købs- og salgskontrakter for naturgas. Dette indebærer, at virkningen af olieprisændringer forholdsvist hurtigt slår igennem på salgspriserne, mens indkøbspriserne reguleres med op til 15 måneders forsinkelse (timelag-effekt). De stigende oliepriser i 2005 gav en gevinst, som var større end i Resultatet fra efterforsknings- og produktionsaktiviteterne steg som følge af lavere omkostninger til efterforskningsaktivitet end i Væsentlige begivenheder Årets væsentligste begivenheder var: Integration med el-sektoren I 2005 var en række aktiviteter koncentreret om integration med de tilkøbte el-selskaber: Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energis el-virksomhed samt Frederiksberg Forsynings el-virksomhed. Af de mange begivenheder i forbindelse med integrationen kan nævnes: Udnævnelse af den øverste ledelse Bestyrelsens godkendelse af synergimål i forbindelse med sammenlægningen Aftale mellem DONG og Vattenfall om kraftværker og aktier DONG og Vattenfall underskrev den 1. juni 2005 en aftale, der udmøntede hensigtserklæringen fra den 14. april om det fremtidige ejerskab af Elsam og Energi E2: Vattenfall overtager Nordjyllandsværket, Fynsværket, Amagerværket, de decentrale værker i Helsingør og Hillerød samt en portefølje af vindkraftaktiviteter. I alt overtager Vattenfall produktionsaktiver med en samlet kapacitet på cirka MW. DONG overtager Vattenfalls ejerandele på 35,3% i Elsam og 40% i Avedøre 2 værket. I alt beholder Elsam og Energi E2 produktionsaktiviteter med en samlet kapacitet på cirka MW. Aftalen forventes gennemført senere på året efter EU- Kommissionens godkendelse af sammenlægningen. Kapitalforhold og kreditvurdering I maj indgik DONG aftale med en gruppe på 13 banker om en fem-årig syndikeret kreditfacilitet på 11,2 mia. kr. (1,5 mia. EUR). Aftalen har indbygget en mulighed for en forlængelse på op til to år. I juni udstedte DONG dels et obligationslån, dels hybridkapital på det europæiske kapitalmarked med et samlet provenu på 11,8 mia. kr. (1,6 mia. EUR). 6

8 Hybridkapitalen bliver, som følge af lånets permanente karakter og efterstillede natur, behandlet af ratingbureauerne som 50% egenkapital og 50% rentebærende gæld. Regnskabsmæssigt behandles den som egenkapital og indgår derfor ikke i opgørelsen af den nettorentebærende gæld i hoved- og nøgletalsoversigten. Den regnskabsmæssige behandling medfører endvidere, at de eventuelle rentebetalinger ikke medtages i resultatopgørelsen, men medtages i pengestrømsopgørelsen i lighed med udbyttebetalinger som finansieringsaktivitet. I forbindelse med udstedelsen af obligationslånet og hybridkapitalen, som blev væsentligt overtegnet, offentliggjorde DONG en langsigtet målsætning for to kreditnøgletal. De to nøgletal er Funds From Operation (FFO) i forhold til nettorentebærende gæld, hvor målsætningen er mindst 25%, og nettorentebærende gæld i forhold til investeret kapital, hvor målsætningen er højst 50%. Som en naturlig konsekvens af DONGs finansieringsbehov samt integrationsrisici i forbindelse med opkøbene indenfor el-sektoren nedjusterede ratingbureauerne DONGs kreditvurdering i løbet af året. Moody's Investors Service satte DONG A/S på observationsliste i februar og ændrede i maj sin kreditvurdering fra A3/negative outlook til Baa1/stable outlook. Standard & Poor's Rating Service ændrede i februar kreditvurderingen fra A-/stable outlook til A-/negative outlook og nedjusterede i juni kreditvurderingen til BBB+/stable outlook. Det nye obligationslån har samme kreditvurderinger som DONG A/S, mens kreditvurderingerne af hybridkapitalen, i overensstemmelse med ratingbureauernes sædvanlige praksis for efterstillet gæld, er lavere, henholdsvis Baa3 og BBB-. Ved Financial News' årlige uddeling af Awards for Excellence in Investment Banking modtog DONG i november prisen for Corporate Bond of the Year. Prisen blev begrundet i den innovative hybride bond udstedt af DONG som debutant i markedet. Herudover modtog DONG i januar 2006 Euroweek s pris som Best New Borrower of the Year. udstedelse af obligationer med løbetid op til 30 år. EMTN-programmet skal hovedsagligt anvendes til refinansiering. Køb af Intergas Levering I juni blev der indgået aftale med Intergas Energie N.V. om at købe det hollandske energiforsyningsselskab Intergas Levering for 389 mio. kr. Intergas Levering har omkring gaskunder og el-kunder og omsatte i 2005 for ca. 1,3 mia. kr. Køb af andel i EWL I november 2004 indgik DONG en aftale om et langsigtet samarbejde med Stadtwerke Lübeck, som indebar, at DONG med effekt pr. 28. februar 2005 købte 25,1% af aktierne i selskabet Energie und Wasser Lübeck GmbH (EWL). Den samlede købspris udgjorde 546 mio. kr. DONG har tilbudt at købe yderligere 24,8% af aktierne inden udgangen af Nye licenser I september udbød den britiske stat rettigheden til at lede efter olie og gas i et af de mest lovende områder i Nordatlanten mellem Shetlandsøerne og Færøerne. Området er et af DONGs tre fokusområder indenfor olie og gas. DONG fik tilbudt alle ansøgte licenser og har således slået sin position fast i Nordatlanten og bliver dermed en af de største licenshavere i området. Begivenheder efter årets udløb Det forventes, at EU-Kommisionens godkendelse af sammenlægningen med de tilkøbte selskaber vil finde sted kort tid efter årsrapportens udarbejdelse. Der er ikke indtrådt begivenheder efter årets udløb, som har betydning for vurderingen af selskabets økonomiske stilling. DONG etablerede i december et EMTN-program med en beløbsramme på 3 mia. EUR og med mulighed for 7

9 Forventninger til 2006 DONGs finansielle resultater er i vidt omfang afhængige af udviklingen i oliepris og dollarkurs. Tilkøbene af el-selskaberne betyder, at DONG fremover også vil være eksponeret overfor el-, kul- og CO 2 -priser. I forhold til 2005 er forventningen for 2006 påvirket af en række modsatrettede forhold. I negativ retning trækker det forhold, at olieprisen og dollarkursen indgår med forskellige tidsforskydninger i købs- og salgskontrakter for naturgas (timelag-effekten). Dette indebærer, at virkningen af olie- og dollarkursændringer slår forholdsvis hurtigt igennem på salgspriserne, mens indkøbspriserne reguleres med op til 15 måneders forsinkelse. Disse tidsforskydninger kan ikke afdækkes. I de tre seneste år, hvor oliepriserne har været stigende, har dette forhold givet DONG en betydelig gevinst, som ikke forventes gentaget i Det påvirker også negativt, at der i 2006 forventes yderligere tab af markedsandele indenfor naturgassalg i Danmark. Dette er en naturlig følge af den fulde markedsåbning primo Markedstabet forventes opvejet af vækst i eksport til hovedsagligt Holland. Salg til dette marked vil dog medføre øgede transportomkostninger. I positiv retning trækker, at en stor del af oliepriseksponeringen i 2006 er afdækket ved optioner og lignende afdækningsinstrumenter. Dette betyder, at DONG i forhold til i 2004 og 2005, hvor afdækningerne i stort omfang var foretaget med swaps, påvirkes mere positivt ved høje oliepriser. I forventningen er ikke indregnet resultat fra elselskaberne, da tidspunktet for closing, og dermed regnskabsmæssig indregning, ikke ligger fast. Dog er der indregnet 300 mio. kr. svarende til 25% af det forventede resultat i Elsam (associeret selskab). Tilsvarende er der ikke indregnet integrationsomkostninger i forbindelse med sammenlægningen. Der forventes et resultat efter skat for året på 3,0 mia. kr. Forventningen er baseret på en gennemsnitlig oliepris på omkring 55 USD/tdr. for den resterende del af året. Senere på året, når alle el-transaktionerne er gennemført, vil der blive udmeldt en ny resultatforventning. Udsagn om fremtiden Årsrapporten indeholder udsagn om fremtidige forhold, herunder om de finansielle forventninger til Disse udsagn er i deres natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer kan bevirke, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Eksempler på sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, udviklingen på olie-, valuta- og rentemarkederne, ændring i lovgivning, regulering eller standarder, forandring af konkurrencesituationen på DONGs markeder, leveringssikkerhed samt integration af tilkøbte aktiviteter. Se også beskrivelsen af risici i afsnittet om Risikostyring på side 19. Segmenter i det nye selskab Det nye selskab vil bestå af de seks forretningsområder; E&P, Generation, Renewables, Energy Markets, Sales & Distribution og Gas Distribution & Storage: E&P varetager efterforskning og produktion af olie og gas. Fremadrettet fokuseres på fremskaffelse af gasreserver, der kan understøtte gassalgsaktiviteterne. Generation producerer el og varme i Øst- og Vestdanmark. Består af aktiviteter fra Elsam og Energi E2 efter udskillelsen af aktiver til Vattenfall. Renewables producerer vedvarende energi, primært fra vindmøller og vandkraft. Etableres med aktiviteter fra DONG, Elsam og Energi E2. Energy Markets køber og sælger gas til store virksomheder samt foretager engroshandel. Endvidere indkøbes el til videresalg internt i koncernen. Etableres gennem aktiviteter fra DONG, Elsam, Energi E2, Nesa og Københavns Energis elaktiviteter. Sales & Distribution sælger el til alle kundesegmenter samt gas til private og mellemstore kunder. Herudover varetages el-distributionen i hovedstadsområdet. Etableres gennem aktiviteter fra DONG, Nesa, Københavns Energis el-aktiviteter samt Frederiksberg Forsynings el-aktiviteter. Gas Distribution & Storage består af gasdistributionsnettet i det sydlige Jylland samt Syd- og Vestsjælland. Endvidere indgår de to danske gaslagre. 8

10 Rapporteringsmæssigt vil der være fire segmenter, idet Generation og Renewables samles i segmentet Generation (inkl. Renewables), ligesom Gas Distribution & Storage sammenlægges med el-distribution under navnet Infrastructure. Gas- og el-handelsaktiviteterne samles i Markets. Det nye selskab vil have omkring medarbejdere. Skønnede tal for 2005 for DONG inklusive de tilkøbte virksomheder, Elsam og Energi E2 (eksklusive den andel, der sælges til Vattenfall), Nesa, Københavns Energis og Frederiksberg Forsynings el-virksomheder gav en samlet omsætning i størrelsesorden 33 mia. kr., et EBITDA på ca. 10,5 mia. kr. og et EBIT på ca. 7 mia. kr. Fordelingen på forretningsområder var for 2005 som følger (skønnede, ureviderede tal): Skønnet omsætningsfordeling i det nye selskab Infrastructure (4,3 mia. kr.) Markets (16,0 mia. kr.) E&P (3,8 mia. kr.) Generation (inkl. Renewables) (9,1 mia. kr.) Oplysninger om det nye selskab Alle taloplysninger om det nye selskab er foreløbige og skønnede ureviderede pro forma tal for 2005, der oplyses alene af illustrative årsager. Der er blandt andet ikke foretaget regulering for intern samhandel, interne avancer, forskelle i anvendt regnskabspraksis, konsekvenser af konkurrencemyndighedernes godkendelse mv., ligesom skønsmæssig regulering for de aktiviteter, der frasælges til Vattenfall, er forbundet med betydelig usikkerhed. Skønnet EBITDA-fordeling i det nye selskab Infrastructure (1,4 mia. kr.) E&P (2,6 mia. kr.) Markets (3,2 mia. kr.) Generation (inkl. Renewables) (3,4 mia. kr.) Skønnet EBIT-fordeling i det nye selskab Infrastructure (0,7 mia. kr.) E&P (1,3 mia. kr.) Markets (2,7 mia. kr.) Generation (inkl. Renewables) (2,3 mia. kr.) 9

11 Efterforskning og produktion Formålet med aktiviteterne indenfor efterforskning og produktion er dels opbygning af reserver, dels produktion af olie og naturgas. For at styrke konkurrencedygtigheden og sikre forsyningerne til naturgaskunderne i Danmark, Sverige og de øvrige markeder i Europa er det DONGs målsætning, at egenproduktionen af naturgas skal udgøre en væsentlig andel af den samlede salgsmængde. Gasreserverne steg i 2005 i kraft af købet af en andel i Ormen Lange feltet. Udbygningen af feltet går planmæssigt. Der er gennemført nedsætning på havbunden af de installationer, der skal danne basis for produktionsbrøndene. Den sydlige del af gasledningen Langeled er lagt, og boringerne af produktionsbrønde er påbegyndt. Trym feltet, der er et mindre gasfelt på norsk sokkel, er blevet modnet til udbygning og bidrager ligeledes til en forøgelse af gasreserverne. Opgørelsen af olie- og naturgasreserver sker efter SPE standarder (Society of Petroleum Engineers) som reserver, der er påviste og sandsynlige (Proven and Probable / 2P). Reserverne var ultimo 2005 på 359 mio. boe (tønder olieækvivalenter) mod 95 mio. boe ultimo Stigningen i reserverne skyldes primært købet af andelen i Ormen Lange. På DONGs producerende felter i Norge og Danmark medvirker udviklingen af nye teknikker til fortsat længere levetid og dermed til en stigning i reserverne. Efterforskningsfund medtages først i reserverne, når der er besluttet en udbygningsplan. I 2005 producerede DONG i alt 17,7 mio. boe, hvilket naturligvis reducerede reserverne. I 2005 deltog DONG i 2 efterforsknings- og vurderingsboringer mod 10 i Stigende aktivitet som følge af olieprisniveauet i 2005 har medført knaphed på borerigge. Det har derfor været nødvendigt at udskyde en række planlagte efterforsknings- og vurderingsboringer. Efterforskningsporteføljen blev udvidet i Positionerne i både området mellem Færøerne og Shetlandsøerne og i Norge blev styrket med nye licenser. Gennem udbudsrunder fik DONG tildelt fem nye licenser på engelsk sokkel, hvoraf DONG er operatør på to. De senere års succesrige efterforsknings- og vurderingsboringer gør området til en strategisk vigtig region for efterforskning efter både naturgas og olie. På færøsk sokkel fik DONG tildelt yderligere to efterforskningslicenser. DONG forventer at deltage i mindst én efterforskningsboring på færøsk sokkel i I Norge fik DONG i slutningen af 2005 tildelt fem efterforskningslicenser. De nye licenser styrker positionen i Midtnorge samt området nord for Siri licensen. Fakta om efterforsknings- og produktionsaktiviteterne Efterforsknings- og produktionsaktiviteterne finder sted i farvandene omkring Danmark, Norge, Storbritannien og Færøerne med hovedvægten lagt på Nordsøen. I dag produceres i overvejende grad olie, men det er et vigtigt mål for den fremtidige efterforskning og udbygning af felter at fremskaffe gasreserver, der kan understøtte DONGs gassalgsaktiviteter. Produktionen foregår hovedsageligt indenfor tre geografiske lokaliteter - Syd Arne feltet i Danmark (35% af produktionen), Ula- Gyda-Tambar-Glitne felterne i Norge (42% af produktionen) og Siri-Stine-Nini-Cecilie felterne, som drives af DONG ved den dansk-norske grænse (23% af produktionen). Udover Danmark er efterforskningen primært koncentreret om områderne mellem Færøerne og Shetlandsøerne og Norskehavet ud for Midtnorges kyst. I området mellem Færøerne og Shetlandsøerne deltager DONG i licenser i Storbritannien og Færøerne. Efterforskningen i Norge foregår i Norskehavet ud for Midtnorges kyst og den sydlige del af den norske Nordsø Geografisk fordeling af efterforsknings- og produktionslicenser Danmark Færøerne Norge Storbritannien DONG deltager i den seneste danske udbudsrunde og investerer fortsat i yderligere indvinding af reserver fra de danske felter Syd Arne, Siri, Stine, Nini og Cecilie. På trods af de fortsatte investeringer er produktionen fra de danske felter naturligt faldende. For at 10

12 optimere indtjeningen og forlænge levetiden er der på Siri feltet gennemført et projekt, der reducerer driftsomkostningerne. De hidtidige resultater viser, at det er lykkedes at reducere driftsomkostningerne i overensstemmelse med målsætningen, og det forventes, at der opnås en placering blandt de mest effektive operatører i Nordsøen. Siri-området vurderes fortsat at have potentiale til at sikre yderligere produktion i fremtiden og dermed medvirke til at udnytte infrastrukturen omkring feltet bedst muligt. Investeringerne i infrastruktur i forbindelse med Syd Arne feltet kan på samme måde optimeres ved at modne de omkringliggende fund til produktion. I 2005 er der afsluttet en vurderingsboring på Hejre fundet, og partnergruppen undersøger mulighederne for en udbygning af fundet. DONG har i 2005 etableret kontor i Esbjerg, der skal yde support til offshore aktiviteterne i Nordsøen, herunder fragt af udstyr til og fra Siri platformen og DONG-opererede borerigge. Efterforsknings- og produktionsaktiviteterne resulterede i 2005 i et EBIT på mio. kr. mod 366 mio. kr. i Det højere EBIT kan henføres til højere nettoomsætning samt lavere efterforskningsomkostninger og afskrivninger. Faldet i afskrivningerne skyldtes, at en mindre andel af produktionen kom fra afskrivningstunge felter i Omsætningen blev mio. kr. mod mio. kr. i De stigende oliepriser slog ikke fuldt igennem på omsætningen, idet en væsentlig del af produktionen var sikret ved finansielle afdækningsforretninger. Investeringerne i 2005 var præget af købet af BP s 10,34% andel i Ormen Lange feltet samt 10,2% andelen i Langeled rørledningen. Efterforskning og produktions andel af købesummen samt efterfølgende investeringer udgjorde mio. kr., mens øvrige investeringer i udbygning og aktiveret efterforskning udgjorde 411 mio. kr. I 2005 producerede DONG i alt 17,7 mio. boe, hvilket svarer til niveauet i Omkring 42% af produktionen kom fra Norge. DONG har indgået aftaler om salg af i alt 60% af licensen PL274 (Oselvar) i Nordsøen. De nye partnere, PA Resources Norway AS og Revus Energy ASA, overtager hver 30% af licensen, mens DONG beholder de resterende 40% og fortsætter som operatør. Endvidere skilles en mindre del af licensens sydlige del ud i en selvstændig licens. Selskabet BG Norge AS overtager 80% og bliver operatør på denne licens, mens DONG beholder de resterende 20%. Gevinsten ved salget til BG Norge AS og Revus Energy ASA er indregnet i årsresultatet. De norske myndigheders godkendelse af aftalen med PA Resources Norway AS forventes primo 2006 og indregnes derfor først i Hovedtal mio. kr Olie- og gasproduktion, DK (mio. boe) 10,3 12,2 Olie- og gasproduktion, N (mio. boe) 7,4 5,4 Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer

13 Naturgas, handel Det danske gasmarked var i 2005 præget af stigende konkurrence fra såvel eksisterende som nye aktører på markedet. Den skærpede konkurrencesituation medførte tab af markedsandele. DONG solgte i ,5 mia. m 3 gas direkte til slutkunder i Danmark, svarende til en markedsandel på ca. 61% mod ca. 66% i For at bevare sin position som markedsleder på det danske marked blev der, i dialog med kunderne, løbende udviklet nye produkter, der matcher efterspørgslen efter energi-, service- og prisprodukter. I 2004 introducerede DONG salg af el til både erhvervs- og privatkunder. I 2005 blev positionen som el-leverandør styrket, og markedsandelen udgør nu knap 2% af det danske el-marked. Det frie el-marked i Danmark blev pr. 1. januar 2005 udvidet til også at omfatte decentral el-produktion. DONG har derfor udviklet et kraftvarme-koncept, som sikrer, at kraftvarmekunderne kan optimere deres el-produktion og afsætte denne i markedet. I 2005 er der indgået kontrakter med flere kraftvarmeværker. Fakta om gassalgsaktiviteterne Målsætningen med gassalgsaktiviteterne er at fastholde positionen som den førende leverandør af naturgas i Danmark og Sydsverige samt at udbygge positionen på eksportmarkederne i Tyskland og Holland. I dag forsynes kunderne hovedsageligt med dansk gas. Den danske gasproduktion forventes at være aftagende i fremtiden, og i takt hermed vil dansk gas blive erstattet med en kombination af udenlandsk gas købt på langtidskontrakter og DONGs egen gasproduktion. Med virkning fra 1. januar 2005 er de fleste store CO 2 -udledere i Europa underlagt en kvoteforpligtelse i henhold til et EU-direktiv. Kvoteforpligtelsen omfatter blandt andre DONG og mange af DONGs større naturgaskunder. DONG er derfor gået aktivt ind i handlen med CO 2 -kvoter og indgik i 2005 et større antal handler i Danmark og Sverige omfattende i alt godt kvoter. Partnerskabet med det danske olieselskab OK om salg af gas til OK s oliekunder og salg af olie til DONGs gaskunder udviklede sig positivt i Samtidig steg salget af serviceordninger til privat- og erhvervsmarkedet, og der blev indgået yderligere aftaler med selvstændige VVS-firmaer. Konkurrencestyrelsen gjorde i efteråret 2005 indsigelser mod gasleveranceaftalen mellem DONG og HNG Midt-Nord, som løber frem til DONG besluttede derfor at justere aftalen. Konkurrencerådet har tilkendegivet, at de aftalte justeringer medfører, at indvendingerne bortfalder. Internationalisering I 2005 blev positionen i udlandet styrket. Mere end 50% af salget af gas og el skete således til lande uden for Danmark. En fortsat internationalisering af handelsaktiviteterne er en forudsætning for, at DONG også i fremtiden kan øge afsætningen af naturgas og udbygge sin konkurrencedygtighed på energimarkederne i Nordeuropa. Internationaliseringen sker ikke udelukkende med henblik på øget salg. Det stigende aktivitetsniveau uden for Danmark giver samtidig øget afsætningsmæssig fleksibilitet. DONG købte i 2005 det hollandske energiforsyningsselskab Intergas Levering med omkring gaskunder, el-kunder og en årlig omsætning på ca. 1,3 mia. kr. Købet realiserede et væsentligt element i strategien om at opnå en større markedsandel i Holland. På det tyske marked følger DONG en strategi om at øge gas- og el-salget til regionale forsyningsselskaber. Som et led heri fortsatte DONG i 2005 udviklingen af salgsselskabet E-nord og partnerskabet med Stadtwerke Lübeck GmbH. Liberaliseringen af det svenske gasmarked er blevet udskudt flere gange, og fastsættelsen af markedsreglerne er endnu ikke på plads. Således har alle erhvervskunder først fra efteråret 2005 fået mulighed for frit at skifte leverandør. På trods heraf lykkedes det DONG at udbygge positionen på det svenske marked yderligere i 2005 understøttet af det svenske salgskontor i Göteborg. Kundetilfredshed Der var i 2005 fokus på initiativer med henblik på at øge kundetilfredsheden på det danske marked. Det er derudover et vigtigt formål rettidigt at kunne identificere ændringer i kundernes tilfredshed og loyalitet og finde frem til de faktorer, der betyder mest for kunderne i denne forbindelse. 12

14 Udvikling i kundetilfredshed Naturgas, distribution og lager Distribution af naturgas Gasdistributionsnettet dækker det sydlige Jylland samt Syd- og Vestsjælland. De kilometer distributionsledninger forsyner kunder med naturgas. Der blev i 2005 transporteret 978 mio. m 3 gas mod mio. m 3 i Faldet skyldtes væsentlig lavere aftag hos en større kunde, samt at der i 2005 blev realiseret færre graddage. Kundeorientering og fleksibilitet har medført, at kundernes tilfredshedsindeks har udviklet sig positivt. Blandt privatkunder er tilfredsheden fastholdt på et højt niveau, mens tilfredsheden blandt erhvervskunder steg. Markedsundersøgelser viser endvidere, at en stigende andel af forbrugerne vil vælge DONG ved skift af energileverandør. Hovedtal mio. kr Naturgasafsætning (mio. m3) Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer Indtægterne ved distributionen er reguleret af en indtægtsramme, der fastsættes af Energitilsynet. Indtægtsrammen fastlægger, at omkostningerne ved effektiv drift og udbygning af distributionsnettet, herunder en rimelig forrentning af den investerede kapital, kan blive dækket. I oktober 2005 fastsatte Energitilsynet indtægtsrammen for 2005 og for perioden Dele af Energitilsynets afgørelse blev anket til Energiklagenævnet af samtlige gasdistributionsselskaber. I sommeren 2005 gennemførte Energitilsynet en benchmarking af omkostningerne i de danske gasdistributionsselskaber. Undersøgelsen viste, at DONG er et af Danmarks mest omkostningseffektive gasdistributionsselskaber. Energitilsynet har derfor ikke pålagt DONG særlige effektiviseringskrav. Handelsaktiviteterne resulterede i 2005 i et EBIT på mio. kr. mod mio. kr. i Stigningen skyldtes væsentligst de højere gassalgspriser samt øget salg. Herudover medførte tidsforskydninger mellem købs- og salgskontrakter en større positiv effekt end i Investeringer er hovedsagligt relateret til Ormen Lange ejerandelen, købet af Intergas Levering samt ejerandel i Energie und Wasser Lübeck GmbH. Lagring af naturgas Lageraktiviteten varetages af to anlæg, der ligger i henholdsvis Ll. Torup i Jylland og Stenlille på Sjælland. Lagrene har en samlet kapacitet på 760 mio. m 3. Omkring 22% af kapaciteten sælges til statens transmissionsselskab, Energinet.dk, med henblik på systembalance og nødforsyning. Omkring 17% sælges til øvrige eksterne kunder, mens 61% sælges til DONG Naturgas A/S. I 2005 blev der gennemført en undersøgelse af muligheden for at forbedre udnyttelsen af kapaciteten i gaslageret i Ll. Torup. Undersøgelsens konklusioner vil blive vurderet i

15 Fakta om distributions- og lageraktiviteterne Gasdistributionsnettet dækker det sydlige Jylland samt Syd- og Vestsjælland. De kilometer distributionsledninger forsyner kunder med naturgas. Gaslagringsaktiviteten varetages af to anlæg, der ligger i henholdsvis Ll. Torup i Jylland og Stenlille på Sjælland. Naturgaslageret i Ll. Torup består af syv hulrum (kaverner), der ligger i ca. 1,5 kilometers dybde i en salthorst. I naturgaslageret i Stenlille lagres gassen i cirka 1,5 kilometers dybde i vandfyldte lag af porøs sandsten, der ligger omkapslet under en flere hundrede meter tyk, gastæt lerkappe. Liberaliseringen af det danske naturgasmarked indebærer, at det fremtidige lagerbehov bliver sværere at forudsige. Da større udbygninger af gaslagrene skal planlægges flere år, før kapaciteten skal være til rådighed, vil der derfor i fremtiden være en tættere dialog med lagerkunderne om deres forventede, fremtidige kapacitetsbehov. Ved udgangen af 2005 var der seks købere af lagerkapacitet mod fem i Ingen anmodninger om lagerkapacitet er hidtil blevet afvist. Tarifferne for brug af lagrene er blandt de laveste i Nord- og Mellemeuropa. Inden for EU blev der i marts 2005 udarbejdet retningslinier for, hvordan lageroperatører bør agere for at fremme gennemsigtighed og ikke-diskriminerende adgang til naturgaslagre (GPSSO - Guidelines for Good Practice for Storage System Operators). DONG følger disse retningslinier. Hovedtal mio. kr Transporterede mængder (mio. m 3 ) Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer El og vedvarende energi Forretningsområdet omfatter dels DONGs ejerandele i Elsam, Nesa og EnergiGruppen Jylland (EGJ), dels DONGs aktiviteter indenfor vedvarende energiformer, først og fremmest vindmølleparker, et område, der er udbygget kraftigt gennem investeringer i de seneste tre år. Pr. 31. december 2005 ejes 25% af aktierne i Elsam. Sammenlægningen med el-selskaberne Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energis el-aktiviteter og Frederiksberg Forsynings el-aktiviteter har længe været undervejs, og den endelige sammenlægning forventes at finde sted senere på året. DONG ejer 50% af selskabet Barrow Offshore Wind Ltd., der med DONG som operatør er ved at opføre en havmøllepark ud for Barrow-in-Furness på den engelske vestkyst. Det engelske energiselskab Centrica ejer de resterende 50%. Havmølleparken kommer til at bestå af 30 vindmøller med en samlet kapacitet på 90 MW. Installationsarbejdet til havs blev indledt i foråret 2005, og havmølleparken forventes fuldt idriftsat i 2. kvartal Den første produktion af el fra parken blev påbegyndt i 1. kvartal I 2005 købte DONG de resterende 50% af en licens til forundersøgelser med henblik på etablering af en havmøllepark ved Walney Island ud for den engelske vestkyst. Licensen ejes herefter 100% af DONG. Parken kan få en kapacitet på op mod 450 MW. De indledende undersøgelser af blandt andet miljøforhold forventes afsluttet i 1. kvartal 2006 med indsendelse af en miljørapport til de engelske myndigheder. Såfremt de nødvendige myndighedsgodkendelser opnås, vil mølleparken kunne opføres, så produktion kan indledes i Såfremt opførelse igangsættes, vil DONG søge partnere til projektet. EBIT for distributions- og lageraktiviteterne udgjorde i mio. kr. mod 218 mio. kr. i Faldet i EBIT skyldtes færre transporterede mængder, nedskrivning af stikledninger i distributionsnettet, som ikke længere benyttes, samt et højere omkostningsniveau for lageraktiviteten, primært relateret til undersøgelser af de underjordiske kaverner, hvor naturgassen lagres, samt til recirkulation af gassen i lagrene. 14

16 Fakta om El og vedvarende energi El-aktiviteterne styrker DONGs position på det danske energimarked. De kombinerede gas- og elektricitetsaktiviteter gør det muligt at tilbyde kunderne en bredere produktportefølje samt på sigt at anvende egenproduceret gas i produktionen af elektricitet. Derudover er der synergigevinster indenfor infrastruktur og drift. DONG-koncernen ejer 25% af aktierne i Elsam. Herudover besiddes 13% af aktierne i Nesa. Primo 2005 blev der indgået en række aftaler om køb af el-aktiviteter, som forventes gennemført senere på året i DONGs hovedfokus indenfor vedvarende energi er på vindenergiprojekter. Desuden arbejdes der med produktion af geotermisk energi, ligesom nye energiteknologier såsom brændselsceller og mikrogasturbiner løbende vurderes. På vindområdet er det ambitionen at etablere DONG som en væsentlig aktør i det nordvesteuropæiske område. Der arbejdes særligt med offshore-vindprojekter, hvor synergier til DONGs erfaringer fra olie-/gasefterforskning og produktion kan udnyttes. DONG ejer 30% af Nysted Havmøllepark, der ligger syd for Lolland. Parken, der blev sat i drift i 2003, består af 72 Bonus-vindmøller og har en samlet kapacitet på ca. 166 MW. Produktionen i 2005 blev 547 GWh - nok til at forsyne ca parcelhuse med energi. DONG har i december 2005 sammen med Energi E2 og E.ON Sverige indsendt ansøgning til Rødsand 2, som er en havmøllepark beliggende i området omkring Nysted havmøllepark. Ansøgningen er givet i konkurrence med to andre konsortier. Forhandlinger med myndighederne pågår og forventes afsluttet i DONG deltager med en ejerandel på 28% i Hovedstadsområdets Geotermiske Samarbejde (HGS), der har etableret et geotermisk varmeanlæg på Amager. Det geotermiske anlæg overgik til permanent drift i august Hovedtal mio. kr Nettoomsætning EBITDA EBIT (1) 29 Investeringer Olierør Danmarks eneste olieledning til ilandføring af råolie forbinder offshore platformen Gorm-E med en pumpestation ved Filsø i Vestjylland og herfra videre til olieterminalen i Fredericia. I 2005 blev der i alt transporteret 114 mio. tdr. råolie til udskibning fra råolieterminalen i Fredericia mod 113 mio. tdr. i Indtjeningen i olierørsaktiviteten afhænger af værdien af den olie, der transporteres gennem rørsystemet, og er lovreguleret. I henhold hertil modtager DONG 5% af værdien af den transporterede mængde olie, hvoraf staten opkræver 95% i afgiftsbetaling. Dette fortjenstelement bortfalder medio Hovedtal mio. kr Transporterede mængder (mio. tdr.) Nettoomsætning EBITDA EBIT Investeringer - - Omsætningen i 2005 blev 467 mio. kr. mod 373 mio. kr. i Omsætningsfremgangen skyldtes det højere olieprisniveau i EBIT blev 78 mio. kr. mod 211 mio. kr. i Det lavere EBIT skyldtes primært, at der i 2004 skete reduktion af fjernelsesforpligtigelse med 160 mio. kr. Fakta om olierøret DONG ejer og driver olietransportsystemet, der omfatter Gorm E- platformen i Nordsøen, olierørsledningen, en pumpestation ved Filsø samt råolieterminalen i Fredericia. Alle omkostninger ved anlæg og drift af olietransportsystemet betales af brugerne. Herudover modtager DONG en betaling på 5% af værdien - efter fradrag af transportomkostninger - af den transporterede olie. Dette fortjenstelement udgør den væsentligste del af transportbetalingen. DONG betaler en afgift på 95% af fortjenstelementet til staten. Fortjenstelementet bortfalder medio Aktiviteterne indenfor el og vedvarende energi resulterede i 2005 i et EBIT på -1 mio. kr. mod 29 mio. kr. i Det lavere resultat skyldtes hovedsageligt, at dele af EnergiGruppen Jyllands aktiviteter blev frasolgt ultimo

17 Kvalitet, sikkerhed og miljø DONG fastholdt i 2005 sin position som en energileverandør med en høj standard inden for forsyningssikkerhed, menneskelig sikkerhed og hensyn til miljøet. Kvalitet, sikkerhed og miljø er et samlet indsatsområde i koncernen. De enkelte forretningsområder er selv ansvarlige for indsatsen på de tre områder, men arbejdet sker efter fastlagte koncernpolitikker, ligesom der er etableret integrerede, forretningsorienterede systemer til at understøtte de enkelte politikker. I lighed med tidligere år har DONG udarbejdet en særskilt kvalitets-, sikkerheds- og miljørapport, som er offentliggjort elektronisk på Her findes også de lovpligtige grønne regnskaber for gaslagrene i Ll. Torup og Stenlille, gasbehandlingsanlægget i Nybro og råolieterminalen i Fredericia. Kvalitet Kvalitets-, sikkerheds- og miljøledelsessystemerne udvikles løbende. Der er fastlagt overordnede koncernkrav og -procedurer for blandt andet kvalitetssikringsaudit, rapportering af uønskede hændelser, korrigerende handlinger samt dokumentstyring. Indenfor de tekniske aktiviteter har forretningsområderne gennem de seneste to år fået større ansvar for at auditere egne aktiviteter og systemer. Der blev i 2005 gennemført flere interne audits end i tidligere år med øget fokus på værdiskabende aktiviteter. Alle DONG-opererede offshore produktionsaktiviteter og øvrige tekniske anlæg er certificeret efter kvalitetsstyringsstandarden ISO9001. I februar 2005 blev offshore produktionsenhederne certificeret efter miljøstyringsstandarden ISO Hermed er alle tekniske olie- og gasaktiviteter offshore certificeret efter denne standard. Sikkerhed I 2005 var der 8 arbejdsulykker med fravær og 15 ulykker uden fravær blandt egne medarbejdere og medarbejdere hos leverandører på DONG-opererede områder. Antallet er det laveste i fem år. Frekvensen af arbejdsulykker er fortsat lav i sammenligning med det danske arbejdsmarked som helhed. 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 - Uheldsfrekvens for ansatte i DONG og underleverandører Uheld pr. million arbejdstimer 25,2 19,9 18,7 14,1 14,0 11,5 9,3 6,9 9,8 6,4 5,3 4,6 4,7 4,6 3, Uheld uden fravær Uheld med fravær Frekvensen for ansatte i DONG og hos leverandører var 3,4 arbejdsulykker med fravær pr. million arbejdstimer i 2005 mod 4,6 i Frekvensen for det danske arbejdsmarked som helhed var ifølge Dansk Arbejdsgiverforening 28 i Frekvensen for uheld med og uden fravær var ved udgangen af ,5 pr. million arbejdstimer for ansatte i DONG og hos leverandører på DONG-opererede områder. Den lave arbejdsulykkesfrekvens er opnået gennem en vedvarende indsats for at fremme en aktiv sikkerhedskultur hos alle medarbejdere. Som en del af denne indsats er flere af sikkerhedsrepræsentanterne og udvalgte medarbejdere blevet trænet i adfærdssikkerhed. For at styrke organisationens evne til løbende at forbedre processer og systemer har DONG et fælles hændelsesrapporteringssystem for hele koncernen. I 2005 blev der rapporteret mere end uønskede hændelser og observationer, og erfaringerne herfra bruges til en prioriteret indsats på kvalitets-, sikkerheds- og miljøområdet. Miljø Den største miljøpåvirkning fra DONGs aktiviteter sker ved produktion og transport af olie og gas. Der udledes CO 2 og andre drivhusgasser (metan og flygtige organiske stoffer) fra forbrænding af gas og andre drivmidler, og der udledes kemikalier i forbindelse med boring af brønde. Derudover udledes der olie- og kemikalierester i forbindelse med olie- og gasproduktionen. 16

18 Den samlede miljøpåvirkning blev i 2005 reduceret. Det gjaldt især emissionerne til luft. Emissionen af CO 2 -ækvivalenter faldt med 19% i forhold til 2004, primært på grund af lavere CO 2 -emissioner i forbindelse med olieproduktionen i Nordsøen, efter at et forbedret system til gasgenindvinding og flarereduktion på Siri platformen blev taget i brug i slutningen af Desuden skete der en reduktion i emissionen af flygtige organiske forbindelser (Volatile Organic Compounds, VOC) ved olielastning og transport. Udledning af CO 2 og andre drivhusgasser tons CO 2-ækvivalenter CO 2-besparelse ved VE Administration Naturgas, distribution og lager Olie- og gasproduktion Olierør CO 2 -emissionerne fra DONGs kvotebelagte anlæg - produktionsplatformen Siri, gasbehandlingsanlægget i Nybro og tre fjernvarmecentraler hos EGJ i Holstebro - var tilsammen lavere end de tildelte CO 2 -kvoter, og for de øvrige anlæg var CO 2 -emissionerne også lave. DONG producerer energi fra vedvarende energikilder, primært vindkraft. Den vedvarende energi erstatter energi fremstillet fra fossile brændstoffer og sparer derved miljøet for udledning af CO 2. Som følge af lavere produktion fra vindmølleparkerne faldt CO 2 - besparelsen i 2005 til tons mod tons i Det geotermiske varmeanlæg på Amager blev sat i drift i sommeren 2005 efter en tilfredsstillende afprøvningsperiode. Anlægget forventes at medføre en CO 2 -besparelse på ca tons årligt i forhold til varme leveret fra et kulfyret kraftvarmeværk. Ordforklaring Kuldioxid, CO 2, er den væsentligste drivhusgas. Udledning af CO 2 sker i Danmark primært ved energiproduktion og transport. Ved alle former for forbrænding dannes der CO 2, fra forbrændingsprocessernes iltning af brændslernes kulstofindhold. Naturgas bidrager mindre til CO 2-udledningen end kul og olie, fordi forholdet mellem brint og kulstof er større i naturgas. Svovldioxid, SO 2. Udslip af svovldioxid skyldes, at svovlforbindelser i olie og kul iltes til svovldioxid ved forbrænding. Kraftvarmeværker og industrien bidrager med langt det største SO 2-udslip i Danmark. Svovlindholdet i naturgas er meget lavt. Kvælstofoxider, NOX. Emissionen af kvælstofoxider opstår ved forbrænding ved høj temperatur, hvor der både sker en iltning af kvælstofforbindelserne i brændslet samt kvælstoffet i luften. Kraftvarmeværker, industrien, privat boligopvarmning og trafikken bidrager til kvælstofudledningen. VOC står for "Volatile Organic Compounds" og er en samlebetegnelse for en række flygtige organiske forbindelser. De dannes og udsendes naturligt, men også som følge af forbruget af kul, olieprodukter og naturgas samt fordampning ved brug af opløsningsmidler. Udledningerne til havet var i 2005 påvirket af to modsatrettede forhold, som dog samlet betød en reduktion i den samlede udledning. For at mindske udledningen af kemikalier i forbindelse med offshore boring af brønde genbruges boremudderet, og de forurenende borespåner tages i land for at blive renset. Udledning af miljøskadelige kemikalier i havet minimeres mest muligt dels ved konsekvent brug af mere miljøvenlige kemikalier, dels ved reduktion i udledningerne pr. boret kilometer. Reduktionen i den samlede udledning fortsatte i 2005, primært som følge af lavere boreaktivitet end i Udledning af kemikalier i forbindelse med boreprojekter ton/km Kemikalier med begrænset miljøpåvirkning Kemikalier med moderat miljøpåvirkning Kemikalier med stor miljøpåvirkning Olieproduktionen i Nordsøen udviste derimod en stigende tendens i udledningen af kemikalier og olie til 17

19 havet. Det skyldtes tekniske og reservoirmæssige problemer, som begrænsede mulighederne for at pumpe det vand, der følger med olien op, tilbage i undergrunden. Problemerne er nu løst, men betød for 2005, at en større andel end tidligere blev udledt til havet. I 2005 blev 66% pumpet tilbage i undergrunden mod 88% i Selv om resultatet i 2005 var utilfredsstillende for DONG, er det bedre end gennemsnittet for Nordsøens produktionsplatforme, som ligger på 14% Udledning af olie og kemikalier i forbindelse med DONGs olie- og gasproduktion i Nordsøen ton Reinjiceret Udledt Medarbejdere DONG beskæftigede i gennemsnit 996 medarbejdere mod medarbejdere i Faldet i antal medarbejdere skyldtes organisationstilpasninger indenfor Efterforsknings- og produktionsaktiviteterne samt distributions- og lageraktiviteterne. Den samlede personaleomsætning var 12,5% mod 10,8% i også her spiller organisationstilpasningerne ind Antal fuldtidsbeskæftigede medarbejdere (gennemsnit for året) Der blev i februar 2005 gennemført den årlige medarbejdertilfredshedsundersøgelse, hvor 762 medarbejdere deltog. Formålet med at undersøge og kortlægge medarbejdernes tilfredshed og loyalitet er at give et faktuelt grundlag for at identificere og prioritere indsatsområder, som kan gøre DONG til en endnu bedre arbejdsplads. Sammenlignet med tidligere undersøgelser i DONG er der tilbagegang indenfor parametrene tilfredshed, motivation, loyalitet og troskab, men øget engagement. Sammenlignes resultaterne med Dansk Medarbejderindeks, ligger DONG på niveau med gennemsnittet. Set i lyset af de forestående sammenlægninger, organisationstilpasninger mv., som naturligt giver utryghed, er resultatet tilfredsstillende. DONG prioriterer uddannelse af medarbejderne højt, hvilket betyder, at medarbejderne i 2005 i gennemsnit anvendte 5 arbejdsdage på uddannelse. Der blev gennemsnitlig brugt kr. pr. medarbejder på uddannelsesaktiviteter. 18

20 Risikostyring DONGs aktiviteter, finansielle stilling, resultater og fremtidige vækst påvirkes af en række ikkefinansielle og finansielle risici. Derfor evalueres DONGs risikobillede og tilknyttede risikopolitikker løbende, således at risikoeksponeringen til enhver tid er hensigtsmæssigt afbalanceret i forhold til DONGs aktiviteter. Risikostyringen finder sted på såvel strategisk som operationelt niveau. DONG arbejder målrettet på at sikre en optimal anvendelse af risikostyringen. Risikostyringen tager til enhver tid udgangspunkt i DONGs aktiviteter. Ikke-finansielle risici Afslutte (complete) aftaler indenfor el-sektoren, herunder Vattenfall aftalen Alle el-opkøbsaftalerne, herunder Vattenfalltransaktionen, forventes afsluttet i løbet af Perioden, der går forud for den endelige integration, medfører øget risiko for manglende fokus på den eksisterende forretning, manglende sammenhæng i ITsystemer, at integrationen bliver dyrere end forudset, samt at mindre synergier end oprindelig forudset kan realiseres. For at imødegå disse risici er der foretaget et omfattende planlægnings- og analysearbejde forud for transaktionernes afslutning. Dette arbejde forløber planmæssigt. opmærksomhed på fysisk sikkerhed. I tilfælde af såvel personskade som skader på anlæg kan konsekvenserne være alvorlige og medføre svigt i forsyningen af olie/gas/strøm og ikke mindst potentielt tab af menneskeliv. Herudover indgår sikkerhedsniveauet og uheldsstatistikken i vurderingen ved tildeling af licenser til efterforskning og produktion af olie og naturgas. Da manglende sikkerhed kan have alvorlige negative konsekvenser for DONG, fastholdes et højt sikkerhedsniveau for alle DONGs aktiviteter lige fra produktionen i Nordsøen til transport og distribution af olie og gas. På landbaserede og offshore-anlæg udskiftes de enkelte driftskomponenter løbende for at sikre en tidssvarende produktionsteknologi og kontinuerlig drift. Der stilles høje krav til leverandører, og der foretages forebyggende vedligeholdelse for at reducere risikoen for ulykker. DONGs tekniske anlæg er alle ISO9001 certificeret. Skader på såvel personer som anlæg mv. er forsikret gennem anerkendte forsikringsselskaber. Projektrisici DONG er en investeringstung virksomhed, hvilket stiller særligt høje krav til styring af projektrelaterede risici. Investeringsprojekterne er ofte komplekse, hvilket øger risikoen for budgetoverskridelser og forsinkelser. Disse projektrisici reduceres ved anvendelse af en standardiseret beslutningsproces og udnyttelse af DONGs erfaringer med og kompetencer indenfor investeringsprojekter. Regulatoriske risici Liberaliseringen af energisektoren medfører ændringer i lovgrundlag og regulatoriske forhold, og dette kan påvirke resultater og den fremtidige vækst negativt. For eksempel er indtjeningen i distributions- og lageraktiviteterne afhængig af nationale reguleringer. DONG søger at modvirke de regulatoriske risici ved løbende at følge markedsreguleringer og lovgivningsmæssige forhold. Hvor det er påkrævet af lovmæssige hensyn, arbejder DONG med en streng adskillelse af forretningsenheder for at hindre udveksling af fortrolige informationer mellem disse. Sikkerhed ved DONGs anlæg Efterforskningsaktiviteter og vurdering af reservegrundlag Efterforskning efter olie og naturgas indebærer naturlig usikkerhed om mulighederne for at gøre fund af olie eller gas. Forud for enhver boring søges det bedst mulige beslutningsgrundlag tilvejebragt gennem grundige forundersøgelser. Derved reduceres risikoen for negative resultater. Vurderingen af de producerende felters reservestørrelser er en kompliceret proces, hvori der indgår en række parametre, som hver især er belagt med usikkerhed. Ved vurdering af reserver anvendes geologiske modeller og uafhængige tredjepartsvurderinger. Produktion og transport af olie og gas kræver særlig 19

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004 DONG A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 24 2. december 24 Highlights Koncernens nettoresultat for 3. kvartal 24 blev 94 mio. kr., mod et resultat på 245 mio. kr. i 3. kvartal. Koncernens nettoresultat

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Landmøller. Havmøller 2,7. kr. generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. generation er markedsledende

Landmøller. Havmøller 2,7. kr. generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. generation er markedsledende ÅrsraPPort 2006 Kort om dong energy omsætning 35,7mia. kr. EBitDA 8,8 mia. kr. EBit 5,5 mia. kr. resultat EftEr skat 4,9 mia. kr. Generation Exploration & Production Centrale kraftværker Ved udgangen af

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning 7.224 mio. kr. EBITDA 1.689 mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26 ÅRSRAPPORT 07 20 26 14 Generation Exploration Distribution & production 32 Markets Generation producerer el og varme fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. Generation er markedsledende inden

Læs mere

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON ÅRSRAPPORT 2008 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer

Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Senest revideret juni 2011 Energistyrelsens klassifikationssystem for olie- og gasressourcer Energistyrelsen benytter et klassifikationssystem for kulbrinter til at opgøre Danmarks olie- og gasressourcer,

Læs mere

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004

1. halvår 2004. Pressemøde. København, 17. august 2004 1. halvår 2004 Pressemøde København, 17. august 2004 1. Finansielle hovedtal Resume af 1. halvår 2004 - Positiv udvikling i resultatet af basisforretningen Overskud efter skat 8 pct. til 4,4 mia. kr. Basisindtægter

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011

Formandens beretning. Alf Duch-Pedersen Formand. 29. marts 2011 Formandens beretning Alf Duch-Pedersen Formand 29. marts 2011 1 Disclaimer Vigtig meddelelse Dette materiale er ikke og skal ikke opfattes eller fortolkes som et tilbud om at sælge eller udstede værdipapirer

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme.

Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Bedre vindmølleøkonomi gennem lokalt ejerskab, flere landmøller og integration af el og varme. Nordisk folkecenter 18 April 2013 Frede Hvelplund Aalborg Universitet Department of Development and Planning

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9

Selskabsmeddelelse fra. Vestas Wind Systems A/S. Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Selskabsmeddelelse fra Aarhus, 11. februar 2015 Selskabsmeddelelse nr. 7/2015 Side 1 af 9 Årsrapport 2014 Stærke præstationer på alle finansielle og operationelle hovedparametre Resumé: 2014 var det første

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige

TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige Til OMX Nordiske Børs København Meddelelse nr. 13-2009 2. marts 2009 TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak i Sverige TrygVesta køber Moderna Försäkringar Sak (Moderna) skadeforsikring for 427 mio. DKK

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger

Agenda. Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger Årsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af regnskabsåret 2001 Resultat efter skat: 6.984 mio. kr. Resultat pr. aktie er steget 14% Egenkapitalforrentning:

Læs mere

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut

Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nordsøindtægter større end ventet - olieeventyr er langt fra slut Nyt olieprisskøn fra Det Internationale Energi Agentur er en massiv opjustering i forhold til Finansministeriets hidtil anvendte antagelse.

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012

DIRF. Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 DIRF Finansielle nøgletal i teori og praksis Maj 2012 v./ Christian V. Petersen, Professor, Ph.D. Copenhagen Business School Institut for Regnskab og Revision Copyright 1 @ Christian V. Peter Agenda Introduktion

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk

Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Hvem skal investere i fremtidens energiinfrastrukturer? Peder Ø. Andreasen, Energinet.dk Med denne præsentation skal det slås fast, at Det politiske mål om fossil uafhængighed er på plads Gassen er et

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder

af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Ændringer til årsregnskabsloven: Forhøjelse af størrelsesgrænser medfører flere B- virksomheder Kontakt Kim Tang Lassen Telefon: 3945 3522 Mobil: 2381 0467 E-mail: kil@pwc.dk Rasmus Risager Eriksen Telefon:

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004

Årsrapport 2003. Pressemøde. København, 5. februar 2004 Årsrapport 2003 Pressemøde København, 5. februar 2004 1. Resumé af 2003 Året 2003 Ny organisation med øget brandfokus på Danske Bank og BG Bank Salg af Danske Prioritet, BG Bolig Plus og afdragsfrie lån

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013

Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 1 Bemærk, at pressemeddelelsen efter aftale først må offentliggøres den 20. august 2013 kl. 17.00 halvårs- regnskab 2013 Pressemeddelse Halvårsregnskab 2013 // 2

Læs mere

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S

Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Med venlig hilsen. DLR Kredit A/S Den 15. februar 2007 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. --------------------------- Bestyrelsen for DLR Kredit A/S godkendte d.d. årsrapporten for 2006. Vedlagt følger årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001

Velkommen til analytikermøde. Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Velkommen til analytikermøde Præsentation af 1. halvårsregnskab 2001 Agenda Finansielle hovedtal Fremskridt i fusionen Udvikling på forretningsområder Forventninger 2 Resumé af 1. halvår 2001 Resultat

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015

Kvartalsrapport pr. 31. marts 2015 Metroselskabet. Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni 2015 Kvartalsrapport pr. 31. marts Metroselskabet Bilag K21-02-03 Kvartalsmøde nr. 21 10. juni Resultatopgørelse Note 2014 Indtægter 2 Metroens takstindtægter 771.529 182.920 176.906 190.173 735.290 714.790

Læs mere

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy

85/15. Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy 85/15 Har naturgassen fortsat en rolle i energiforsyningen? Kurt Bligaard Pedersen Koncerndirektør, DONG Energy DGF Gastekniske Dage 2010 11. maj 2010 1973 Primære energiforsyning 6 % 2 % 1972 92 % Oil

Læs mere