Landmøller. Havmøller 2,7. kr. generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. generation er markedsledende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landmøller. Havmøller 2,7. kr. generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. generation er markedsledende"

Transkript

1 ÅrsraPPort 2006

2 Kort om dong energy omsætning 35,7mia. kr. EBitDA 8,8 mia. kr. EBit 5,5 mia. kr. resultat EftEr skat 4,9 mia. kr. Generation Exploration & Production Centrale kraftværker Ved udgangen af 2006 var produktionskapaciteten fra kraftværker 5,7 gw, mens kapaciteten fra vindog vandbaserede anlæg var 0,9 gw. elproduktion i 2006: gwh Varmeproduktion i 2006: TJ Vandkraft Landmøller Havmøller geografiske fokusområder for efterforskningsog produktionsaktiviteterne Aktiviteterne i exploration & Production er fokuseret på opbygning af gasreserver til understøttelse af gassalgsaktiviteterne, samt produktion af olie og naturgas. I 2006 var produktionen 13,8 mio. boe. Generation mio. kr Omsætning EBIT EBitDA 2,7 mia. kr. generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. generation er markedsledende inden for projektering, opførelse og drift af havvindmølleparker og clean coal teknologi. Exploration & Production mio. kr Omsætning EBIT EBitDA 3,5 mia. kr. efterforsknings- og produktionsaktiviteterne finder sted i farvandene omkring danmark, norge, Storbritannien og Færøerne. derudover drives danmarks eneste olieledning som fører olien fra nordsøen til olieterminalen i Fredericia.

3 Medarbejdere ultimo Antal Aktiver ultimo mia. kr EBITDA fordeling 31% 40% Generation Exploration & Production Distribution Markets % 11% Distribution Markets eldistribution eldistributionskunderne er lokalieret i nordsjælland, i København og på Frederiksberg gasdistribution gasdistributionskunderne er lokaliseret i det sydlige Jylland, samt Syd- og Vestsjælland gaslager ved Stenlille på Sjælland el- og gasmarkeder Salgskontorer energibørser elafsætning i 2006: gwh gasafsætning i 2006: mio. m 3 Distribution mio. kr EBitDA 1,0 mia. kr. Markets mio. kr EBitDA 1,6 mia. kr Omsætning EBIT distribution varetager dong energy s el- og gasdistribution samt gaslagring i danmark. distribution betjener ca kunder med el og ca kunder med naturgas. gaslagringskapaciteten er 401 mio. m Omsætning EBIT Markets er med omkring 1 million kunder danmarks største leverandør af el og gas. Fokusområdet er det nordeuropæiske marked, hvor der sælges el, gas og relaterede produkter.

4 generation EXplorAtion & production DistriBution markets generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. generation er markedsledende inden for projektering, opførelse og drift af havvindmølleparker og clean coal teknologi. exploration & Production skaber værdi ved olie- og gasproduktion, samt fremskaffelse af gas til konkurrencedygtig pris. efterforsknings- og produktionsaktiviteterne finder sted i farvandene omkring danmark, norge, Storbritannien og Færøerne. distribution varetager dong energy s el- og gasdistribution, samt lagring af naturgas i danmark. eldistributionen foregår i hovedstadsområdet og i nordsjælland, mens gasdistributionen dækker det sydlige Jylland, samt Syd- og Vestsjælland. Markets sælger dong energy s el, naturgas og relaterede produkter til mere end en million kunder i danmark, Sverige, Tyskland og Holland. Kunderne omfatter privatkunder, industrikunder, offentlige kunder og engroskunder. indhold Kort om dong energy omslag Forord 2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 6 Væsentlige begivenheder og forventninger til generation 12 exploration & Production 16 distribution 20 Markets 24 Medarbejdere 28 Miljø og sikkerhed 30 risikostyring 32 Corporate governance 38 Økonomisk beretning 42 Påtegninger 47 resultatopgørelse 49 Balance 50 egenkapitalopgørelse 52 Pengestrømsopgørelse 54 noter 55 Selskabsoplysninger omslag Årsregnskab for moderselskab omslag (vedlagt på Cd-roM*) * Årsregnskabet for moderselskabet, dong energy A/S, der fremgår af vedlagte Cd-roM, er en integreret del af den samlede årsrapport.

5 DONG Energy Danmarks nye energiselskab DONG Energy er en af Nordens førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger ca medarbejdere og omsætter for 36 mia. kr. Det er planen at notere DONG Energy s aktier på Københavns Fondsbørs i 2. halvår 2007, såfremt markedsforholdene tillader det.

6 FORORD 2006 blev året, hvor Danmarks nye store energiselskab blev skabt. Sammenlægningen af DONG, Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energis elaktiviteter og Frederiksberg Forsynings elaktiviteter er nu en realitet. Den 14. marts 2006 godkendte EU-Kommissionen sammenlægningen af de seks selskaber, og på den ordinære generalforsamling den 19. april 2006 valgte en række tidligere aktionærer i Elsam og Energi E2 at ombytte deres respektive aktier med aktier i DONG Energy. Statens ejerandel blev således reduceret til ca. 73%. Den 1. juli 2006 overdrog Vattenfall ejerandelen på 35% i Elsam til DONG Energy mod samtidig at få overdraget en række aktiver fra Elsam og Energi E2. Dermed faldt den sidste transaktion på plads, og DONG Energy fik fuld kontrol over alle de tilkøbte selskaber. Som et led i EU-Kommissionens godkendelse blev der stillet to betingelser: 1) salg af gaslageret ved Ll. Torup og 2) introduktion af et seksårigt gasauktionsprogram, hvor DONG Energy årligt skal stille 400 mio. m 3 gas til rådighed i Danmark mod at få tilsvarende mængder leveret i udlandet. Gaslageret ved Ll. Torup er solgt til Energinet.dk, og den første af de seks gasauktioner har fundet sted. DONG Energy er endvidere forpligtet til at sælge 132 kv transmissionsnettet i Nordsjælland til Energinet.dk, som konsekvens af overtagelsen af Nesa. Salgsprocessen er endnu ikke afsluttet. Resultaterne for året De finansielle resultater for året blev meget tilfredsstillende. Der var store prisstigninger på olie, gas og el. Kombinationen af manglende nedbør i Norge og Sverige og en midlertidig nedlukning af en række atomkraftværker i Sverige var særligt medvirkende til en væsentlig stigning i elpriserne, der øgede indtjeningen i Generation. Exploration & Production nød godt af de stigende oliepriser, mens handelsforretningen, Markets, blev særskilt begunstiget som følge af tidsforskydninger i købsog salgskontrakter for naturgas. Konkurrencen i Danmark er fortsat hård, ikke mindst inden for naturgasområdet, hvor liberaliseringen fortsat medfører tab af markedsandele. Målt i mængder blev det mistede naturgassalg i Danmark opvejet af øget salg til udlandet, specielt Tyskland og Holland. På elområdet er konkurrencen ligeledes blevet skærpet med Vattenfall som en ny stor udbyder. Resultatet efter skat blev mio. kr., ikke mindst hjulpet af de gunstige prisudviklinger gennem året. Resultatet er negativt påvirket af nettoengangsposter på 385 mio. kr. De opnåede resultater er markant højere end oprindeligt forventet ved indgangen til året. På miljøsiden er der sat store ressourcer ind på at begrænse udledningen af CO 2, og der pågår en række projekter, som alle har til formål at mindske udledningen af CO 2 -ækvivalenter. Der blev registreret 10,3 ulykker med fravær pr. million arbejdstimer for medarbejdere og ansatte hos underleverandører. Det er målet at nedbringe ulykkesfrekvensen væsentligt, og der er derfor iværksat en række initiativer hertil. Foreslået udbytte Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 40% af resultatet efter skat for Dette giver en udbyttebetaling på mio. kr. Opdateret strategi I forbindelse med sammenlægningen af de seks selskaber opstod der et naturligt behov for at revurdere den eksisterende strategi. Den nye strategi består af tre hovedelementer: Fremskaffelse af konkurrencedygtig gas Etablering af en stabil og bæredygtig elproduktion Optimering af infrastrukturen og den nuværende markedsposition Som en konsekvens af strategiarbejdet blev det blandt andet besluttet at frasælge de spanske og græske vindaktiviteter, at fravælge investeringer i affaldsfyrede kraftværker uden for Danmark, samt at satse på produktion af andengenerations bioethanol. >> DONg energy årsrapport 2006

7 Bestyrelsesformand Fritz H. Schur og administrerende direktør Anders Eldrup forord

8 Fremskaffelse af konkurrencedygtig gas Strategien på dette område er dels at opbygge en højere egenproduktion af gas, dels at supplere egenproduktionen med længerevarende indkøbsaftaler. Målet er at have en selvfor-syningsgrad på omkring 30%. Året bød på stor fremdrift i realiseringen af strategien. Den 19. juni 2006 blev der indgået en 20-årig aftale med det russiske selskab Gazprom om gasleverancer til levering ved den dansk/tyske grænse fra og med DONG Energy er tilsvarende forpligtet til at levere gas i Storbritannien, gældende fra udgangen af 2007 og 15 år frem. Den 5. februar 2007 indgik Wingas og DONG Energy en aftale om udveksling af gas, hvor DONG Energy skal levere 5 mia. m 3 gas til Wingas i Storbritannien mod at få tilsvarende leverancer i Nordtyskland. Herudover har DONG Energy og Wintershall Erdgas Handelshaus indgået en aftale om gasleverancer i Tyskland. Ormen Lange projektet, som DONG Energy ejer 10,3% af, følger fortsat tidsplanen og er ultimo % færdiggjort. Den første gas fra Ormen Lange forventes leveret i 4. kvartal Omkostningerne til projektet ligger på niveau med det forventede. Projektet er et vigtigt element i at opnå større selvforsyningsgrad. Derudover investeres der i efterforskning af gas og olie, både i den danske og norske del af Nordsøen samt i området mellem Shetlandsøerne og Færøerne. Etablering af en stabil og bæredygtig elproduktion Strategien er at sikre størst mulig effektivitet og fleksibilitet i valget af brændselstyper inden for termisk el- og varmeproduktion, samtidig med at der opbygges en større kapacitet inden for vedvarende energi, især på vindmølleområdet. Udvikling af CO 2 -neutrale anlæg har særlig høj prioritet. Året var i høj grad præget af forandringer, idet en del af produktionskapaciteten i Elsam og Energi E2 overgik til Vattenfall ved udgangen af juni. Udskillelsen skete uden nævneværdige problemer. Der blev i løbet af året foretaget investeringer i flere af de danske kraftværker, dels for at forlænge levetiden af anlæggene, dels for at optimere driften og dels for at mindske udledningen af kvælstofoxider. Uden for landets grænser er forberedelserne til opførelse af et gasfyret kraftværk på 280 MW i Mongstad i Norge påbegyndt. I Tyskland undersøges muligheden for at opføre et større kulfyret kraftværk på MW i Greifswald. Inden for vedvarende energi blev havvindmølleparken Barrow i Storbritannien på 90 MW færdiggjort i 2006, og opførelsen af en tilsvarende 90 MW havvindmøllepark i Storbritannien, Burbo, forventes afsluttet i En tredje havvindmøllepark i Storbritannien på 108 MW, Gunfleet Sands, vil blive påbegyndt i I Danmark DONg energy årsrapport 2006

9 pågår der ligeledes overvejelser om etablering af yderligere havvindmølleparker. Proformatal for 2006 forventes at blive offentliggjort i det planlagte børsprospekt. Optimering af infrastrukturen og den nuværende markedsposition En af de største udfordringer er sammenlægningen af Nesa med Københavns Energis elaktiviteter. Integrationen er indtil videre forløbet planmæssigt, og næste skridt bliver at integrere Frederiksberg Forsynings elaktiviteter, som indtil videre har opereret som en selvstændig enhed. Sideløbende hermed er der blevet arbejdet på at øge produktsortimentet og sikre en fortsat høj kundetilfredshed. Af nye tiltag kan nævnes etablering af fibernet, der åbner for en lang række spændende serviceydelser, som kunderne fremover vil kunne nyde godt af. Inden for naturgasområdet blev der indgået en ny treårig distributionsaftale med HNG Midt-Nord, gældende fra 1. januar Aftalen omfatter ca. 60% af HNG Midt-Nords nuværende gassalg og sikrer dermed DONG Energy en god markedsposition i Danmark. På trods af dette forventes der fortsat en faldende markedsandel i Danmark på grund af den øgede konkurrence. DONG Energy s markedsposition i udlandet, specielt Tyskland og Holland, er styrket med en række nye salgskontrakter og samarbejdsaftaler. Ændringer i ledelsen Torkild Bentzen og Poul Lind valgte begge at udtræde af koncernledelsen ved årets udgang. Som nyt koncernledelsesmedlem indtrådte Lars Clausen til erstatning for Poul Lind. Torkild Bentzens tidligere område varetages af Niels Bergh-Hansen. Ny rapporteringsstruktur og proformatal Som omtalt i årsrapporten for 2005 er der implementeret en ny rapporteringsstruktur. Den består af fire segmenter, benævnt Generation, Exploration & Production, Distribution og Markets. Status på integrationen Integrationen af de seks selskaber kører efter planen. En af milepælene blev nået i forbindelse med udskillelsen af aktiver til Vattenfall den 1. juli Udskillelsen foregik uden problemer. Integrationen af de to elselskaber Elsam og Energi E2 forløber planmæssigt og der forventes ingen større forhindringer. En anden milepæl er integrationen af Københavns Energis og Nesas elkunder i et fælles IT system. Integrationen forventes afsluttet i løbet af sommeren De største udfordringer i forbindelse med sammenlægningen forventes således løst ved udgangen af Synergier De oprindelige synergimål fastholdes, og de foreløbige resultater viser, at det vil være muligt at realisere de planlagte synergier. Den fulde effekt af synergierne forventes opnået i 2008, men allerede i 2007 opvejer synergierne stort set integrationsomkostningerne. Synergiernes størrelse og sammensætning vil blive beskrevet nærmere i børsprospektet. Finansiering og rating Finansieringen af de store opkøb er på plads, og det skønnes således ikke nødvendigt at udstede nye lån, bortset fra lån, der vedrører refinansiering. Den 11. august 2006 ændrede Moody s deres outlook fra Baa1 Stable Outlook til Positive Outlook. Den 31. august 2006 ændrede Standard & Poor s tilsvarende deres outlook fra BBB+ Stable Outlook til BBB+ Positive Outlook. Privatisering og børsnotering I 2007 vil ledelsens fokus være koncentreret om realiseringen af synergier og af den kommende børsnotering, som forventes at finde sted i 2. halvår af 2007, hvis markedsforholdene tillader det. forord

10 Hoved- og nøgletal mio. kr Nettoomsætning fordelt på segmenter: Generation Exploration & Production Distribution Markets Øvrige (inkl. elimineringer) (4.190) (709) (355) (1.215) (14) EBITDA 1 fordelt på segmenter: Generation Exploration & Production Distribution Markets Øvrige (inkl. elimineringer) (14) (74) EBIT Finansielle poster, netto (592) (152) Resultat efter skat EBITDA margin (%) EBIT margin (overskudsgrad) (%) Frie pengestrømme til egenkapital (med opkøb) (4.262) (1.061) Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb) Aktiver Tilgang i materielle anlægsaktiver Rentebærende aktiver Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld (208) Egenkapital Investeret kapital Finansiel gearing 7 0,42 (0,01) 0,19 0,14 0,22 Note 1: Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Note 6: Note 7: Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet, eksklusiv pengestrømme fra køb/salg af virksomheder. Købesummen for Ormen Lange feltet er medtaget som opkøb Rentebærende aktiver er modregnet udnyttede kassekreditter Rentebærende gæld er eksklusiv udnyttede kassekreditter Egenkapital +/- tab/gevinst vedrørende sikringsinstrumenter på egenkapitalen + nettorentebærende gæld Nettorentebærende gæld divideret med egenkapital Hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Sammenligningstal for er ikke tilpasset, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. DONg energy årsrapport 2006

11 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER og forventninger til 2007 Gunstige markedspriser påvirkede resultatet positivt Opkøbte elaktiviteter indgår kun for en del af året DONG Energy forventes børsnoteret i 2. halvår af 2007 Økonomisk resultat Koncernens resultat efter skat udgjorde mio. kr. i 2006 mod mio. kr. i Resultat efter skat fra tilkøbte elselskaber udgjorde mio. kr., mens engangsposter udgjorde netto -385 mio. kr. og hovedsageligt vedrørte: Opsigelse af koncerninterne aftaler, mio. kr. avance ved salg af licensandele og cushiongas, +127 mio. kr. Avance ved salg af lageret i Ll. Torup, mio. kr. I 2005 udgjorde engangsposter en indtægt på 229 mio. kr., og resultater fra tilkøbte elselskaber udgjorde 115 mio. kr. (indregnet som udbytte fra ejerandele i de nu overtagne elselskaber). for naturgas. Dette indebærer, at virkningen af olieprisændringer slår forholdsvist hurtigt igennem på salgspriserne, mens indkøbspriserne reguleres med op til 17 måneders forsinkelse (timelag-effekt). De stigende oliepriser i de første 9 måneder af 2006 medførte således en positiv timelag-effekt, som dog blev delvist modsvaret af faldende oliepriser i 4. kvartal. EBITDA og resultat af primær drift (EBIT) udgjorde henholdsvis mio. kr. og mio. kr. mod henholdsvis mio. kr. og mio. kr. i Resultat før skat blev mio. kr. mod mio. kr. i Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb) udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Væsentlige begivenheder Årets væsentligste begivenheder var: 7 Resultaterne i de tilkøbte elselskaber Elsam, Energi E2 og Nesa indgik i konsolideringen fra 1. juli 2006, mens elaktiviteterne fra Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune indgik fra 1. maj Korrigeret for resultater fra tilkøbte elselskaber og engangsposter blev resultatet efter skat 917 mio. kr. højere end i Resultatet blev væsentligt bedre end forventet ved årets begyndelse, hvilket hovedsageligt skyldes højere realiserede olie- og gaspriser end antaget og positiv timelageffekt. Den gennemsnitlige oliepris var i USD/tdr. mod 54 USD/tdr. i Olieeksponeringen var i 2006 ikke afdækket i lige så høj grad som i 2005, hvilket betød, at DONG Energy fik større fordel af de højere oliepriser end i Olieprisen og dollarkursen indgår med forskellige tidsforskydninger i DONG Energy s købs- og salgskontrakter Godkendelse af sammenlægningen Europa-Kommissionen godkendte den 14. marts 2006 sammenlægningen af energiselskaberne DONG, Energi E2, Elsam, Nesa, Frederiksberg Forsyning (elaktiviteterne) og Københavns Energi (elaktiviteterne). Kommissionen fastholdt dog visse bekymringer for så vidt angår konkurrencen på gasmarkedet. Der blev aftalt følgende konkurrencefremmende tiltag: Frasalg af gaslageret ved Ll. Torup i Jylland Gasauktionsprogram Frasalget af gaslageret ved Ll. Torup til Energinet.dk betyder, at der nu bliver to uafhængige gaslagerudbydere i Danmark. Energinet.dk s endelige overtagelse af lageret finder sted 1. maj Salgsprisen udgør 2,0 mia. kr. på gældsfri basis. Herudover er der aftalt en eventuel yderligere betaling baseret på værdien af aktiviteterne efter år >> Væsentlige begivenheder

12 Gasauktionsprogrammet betyder, at DONG Energy over de næste seks år bortauktionerer 400 mio. m 3 gas årligt, svarende til ca. 10 % af det samlede årlige danske forbrug. Den 30. august gennemførte DONG Energy den første gasauktion. Resultatet blev, at DONG Energy leverer naturgas i Danmark til en række uden-landske aktører mod at få tilsvarende leverancer i Storbritannien, Belgien og Tyskland. Nye aktionærer i DONG Energy På generalforsamlingen den 19. april 2006 indtrådte SEAS-NVE og en række tidligere aktionærer i Elsam som aktionærer i DONG Energy. Efter kapitaludvidelsen besidder staten nu ca. 73% af aktierne, mens de resterende aktier ejes af de nye aktionærer. Stævning fra tidligere Elsam-aktionærer DONG Energy modtog i juni en stævning fra 12 tidligere aktionærer i Elsam, som forvarslet i de tidligere aktionærers pressemeddelelse af 15. marts Sagen er anlagt ved Vestre Landsret og vedrører uenighed om, hvorvidt en forkøbsretsbestemmelse i Elsams tidligere vedtægter er udløst. Den primære påstand er igangsætning af en forkøbsret. Den sekundære påstand er betaling af et erstatningsbeløb, som er opgjort til ca. 800 mio. kr. Treårig aftale med HNG Midt-Nord DONG Energy og HNG Midt-Nord indgik i juni en treårig aftale om levering af naturgas gældende fra 1. januar Købsaftale med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Den 1. maj blev aktiekøbsaftalerne med Københavns Kommune om overtagelse af Københavns Energis elaktiviteter samt Københavns Energis 34% aktiepost i Energi E2 gennemført. Ligeledes blev aktiekøbsaftalerne vedrørende overtagelsen af Frederiksberg Forsynings elaktiviteter, herunder en aktiepost på 2,26% i Energi E2, endeligt gennemført samme dag. Aftalen omfatter ca. 60% af HNG Midt-Nords nuværende naturgasafsætning, mens selskabets resterende gasbehov dækkes af andre leverandører. Gasaftaler med Gazprom I juni indgik Gazprom og DONG Energy en 20-årig aftale om leverancer af russisk gas. Ifølge aftalen vil Gazprom påbegynde gasleverancer til den dansk/tyske grænse i 2011 via den nordeuropæiske DONg energy årsrapport 2006

13 rørledning. Dette er den første aftale nogensinde om gasleverancer mellem Rusland og Danmark. Derudover vil DONG Energy under en separat aftale påbegynde gasleverancer til det britiske marked gennem Gazproms datterselskab, Gazprom Marketing and Trading. De første leverancer finder sted i 2007 og aftalen løber i 15 år. Aftalerne med Gazprom medvirker til at sikre DONG Energy s fremtidige selvforsyningsgrad. en konsekvens af, at DONG Energy med succes har afsluttet sine opkøbstransaktioner inden for elsektoren i Danmark, samt at Ormen Lange projektet fortsat følger tidsplanen. Standard & Poor s ændrede den 31. august DONG Energy s kreditvurdering fra BBB+ Stable Outlook til BBB+ Positive Outlook. Ændringen reflekterede udsigten til en hurtigere end forventet genetablering af DONG Energy s finansielle profil, efter at opkøbet af elselskaberne blev godkendt og gennemført i Aftale med Vattenfall Den 1. juli overtog DONG Energy Vattenfalls 35,3% ejerandel i Elsam samt Vattenfalls 40% andel i Avedøre 2 værket. Samtidig overtog Vattenfall Nordjyllandsværket, Fynsværket, Amagerværket, decentrale værker i Helsingør og Hillerød samt visse vindaktiviteter. Disse aktiviteter var indtil da ejet af Elsam og Energi E2. Den endelige opgørelse vedrørende transaktionen blev afsluttet primo Kapitalforhold og kreditvurdering Moody s Investor Service ændrede den 11. august kreditvurderingen for DONG Energy s obligationslån (Baa1) og hybridkapital (Baa3) fra Stable Outlook til Positive Outlook. Ændringen skete blandt andet som Annoncering af børsnotering Den 25. oktober 2006 udsendte Finansministeriet en pressemeddelelse, hvori man annoncerede forberedelserne til børsintroduktionen af DONG Energy på Københavns Fondsbørs. Børsintroduktionen forventes at finde sted i 2. halvår af 2007, såfremt markedsforholdene tillader det. Kraftværk i Tyskland DONG Energy undersøger muligheden for at bygge et kraftværk i Tyskland. Projektet er p.t. på udviklingsstadiet og vil fortsætte indtil medio En endelig investeringsbeslutning om opførelse af kraftværket vil blive truffet herefter. >> Væsentlige begivenheder

14 Opførelsen af et kraftværk i Tyskland styrker og understøtter de eksisterende aktiviteter i Tyskland og er baseret på DONG Energy s kernekompetencer inden for clean coal teknologi. Ormen Lange forventes at gå i produktion i 4. kvartal 2007 og vil dermed kun have beskeden indvirkning på resultatet for 2007 på grund af den begrænsede produktionsperiode. 10 Begivenheder efter årets udløb Gasaftaler med Wingas I februar 2007 indgik Wingas og DONG Energy en aftale om udveksling af gas. DONG Energy skal levere 5 mia. m 3 gas til Wingas i Storbritannien i perioden fra 2007 til Som modydelse skal Wingas levere 5 mia. m 3 gas til DONG Energy i Nordtyskland i perioden fra 2010 til Herudover har DONG Energy og Wintershall Erdgas Handelshaus indgået en aftale om gasleverancer i Tyskland. Aftalen indebærer, at Wintershall Erdgas Handelshaus skal levere op til 0,7 mia. m 3 gas om året i perioden fra 2010 til Forventninger til 2007 Forudsætninger DONG Energy s finansielle resultater påvirkes af prisudviklingen på en række råvarer, herunder olie, gas, el, kul og CO 2, samt valutakursudviklingen, herunder navnlig dollarkursen. I 2006 har olie-, gas- og elpriser i gennemsnit været væsentligt højere end niveauet til dato i Forventningerne til olie-, gas- og elpriser samt dollarkursen i 2007 er baseret på priserne i starten af Forventet udvikling i aktivitet I 2007 vil resultaterne fra de nytilkøbte elselskaber for første gang indgå fuldt ud i koncernresultatet. I ultimobalancen for 2006 er en række aktiver klassificeret som bestemt for salg. Afhændelsen af disse aktiver forventes ikke at have væsentlig indvirkning på omsætning og resultat for Forhold der påvirker forventningerne til 2007 De lavere forventninger til råvarepriserne i 2007 vil have en negativ virkning på resultatet for 2007 i forhold til Udover påvirkningen fra de underliggende bevægelser, påvirkes DONG Energy af to specifikke forhold i relation til bevægelser i råvarepriserne: Effekten af tidsforskydninger på kontraktpriser samt den måde, hvorpå DONG Energy styrer sin portefølje af købskontrakter for naturgas. Olieprisændringer indgår med forskellige tidsforskydninger i en række af DONG Energy s købs- og salgskontrakter for naturgas. Virkningen af olieprisændringer slår forholdsvis hurtigt igennem på salgspriserne, mens indkøbspriserne reguleres med op til 17 måneders forsinkelse (timelag-effekt). Den lavere forventning til olieprisen i 2007 medfører, at timelag-effekten bliver negativ i 2007 i modsætning til i 2006, hvor effekten var positiv som følge af stigende oliepriser. DONg energy årsrapport 2006

15 DONG Energy køber gas fra flere typer af kontrakter med forskellig prisindeksering. Aftaget fra de enkelte kontrakter sker inden for gasåret, der løber fra 1. oktober til 30. september, men der er en vis fleksibilitet i hvilke kontrakter, der kan aftages fra i de enkelte måneder i gasåret. Afhængig af de aktuelle priser samt forventningerne til det fremtidige prisniveau, er det i visse kvartaler optimalt at købe gas fra relativt dyre kontrakter mod billigere gas i andre kvartaler. På basis af DONG Energy s olieprisforventninger vil det i kalenderåret 2007 være fordelagtigt at aftage den relativt dyrere gas. Resultatforventninger På basis af de ovenfor skitserede forudsætninger forventes DONG Energy s EBITDA for 2007 at blive lidt lavere end i DONG Energy s resultat efter skat for 2007 forventes imidlertid at blive væsentligt lavere end i 2006 som følge af afskrivninger af CO 2 -kvoter samt højere renteomkostninger. Derudover vil DONG Energy s resultat fortsat blive påvirket af integrationsomkostninger, om end disse vil blive delvist opvejet af synergier i Resultaterne fra elproduktionsaktiviteterne vil også blive negativt påvirket af engangsafskrivningen af de CO 2 - kvoter, som Elsam og Energi E2 er tildelt for Disse kvoter indregnes og afskrives i regnskabet som følge af førstegangskonsolideringen af de tilkøbte selskaber. Tildelte CO 2 -kvoter anvendt til egenproduktion påvirker normalt ikke resultatopgørelsen, og der vil ikke være tilsvarende afskrivninger i forbindelse med tildelingen af CO 2 -kvoter i Endelig vil DONG Energy s renteomkostninger stige som følge af gældsforøgelsen efter akkvisitionen af elselskaberne i Udsagn om fremtiden Årsrapporten indeholder udsagn om fremtidige forhold, herunder de finansielle forventninger til Disse udsagn er i deres natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer kan bevirke, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Eksempler på sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, udviklingen på olie-, gas-, el-, kul-, CO 2 -, valuta- og rentemarkederne, ændringer i lovgivning, regulering eller standarder, forandring af konkurrencesituationen på DONG Energy s markeder, leveringssikkerhed samt integrationen af tilkøbte aktiviteter. Se også beskrivelsen af risici i afsnittet om Risikostyring på side Væsentlige begivenheder

16 Generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. Generation er markedsledende inden for projektering, opførelse og drift af havvindmølleparker og clean coal teknologi. 12 Elproduktion GWh EBITDA mio. kr. Varmeproduktion TJ DONg energy årsrapport 2006

17 GENERATION produktion af el og varme Mulighed for opførelse af stort kraftværk i Greifswald undersøges Flere vindmølleprojekter i støbeskeen Allokeringsplan for CO 2 reducerer DONG Energy s kvoter med ca. 30% Hovedaktiviteterne i Generation er at bygge, eje og drive el- og kraftvarmeværker samt at sælge el og varme på de nordeuropæiske elbørser. Generation varetager også aktiviteter inden for vedvarende energi, der står for 11% af den samlede elproduktion. El- og varmeproduktionen finder sted på 10 centrale kraftværker og en række decentrale og affaldsfyrede værker. Værkerne har betydelig fleksibilitet med hensyn til valg af brændsel, idet der kan fyres med kul, naturgas, affald og en række biobrændsler som halm, træpiller og træflis. DONG Energy har en stærk position inden for vedvarende energi og er en af verdens største operatører af havvindmølleparker. Aktiviteterne inden for vedvarende energiformer er fokuseret på opførelse og drift af landog havvindmølleparker i Nordeuropa. Ud over elproduktion fra vindmølleparker produceres der el på vandkraftværker i Sverige og Norge. DONG Energy s produktionskapacitet fra vind- og vandbaserede anlæg var ved udgangen af ,9 GW, heraf 0,2 GW fra vandkraftværker. Til sammenligning var den samlede kraftværkskapacitet 5,7 GW. Markedsforhold I juni 2005 indgik DONG og Vattenfall aftale om salg af kraftværker til Vattenfall mod betaling med Vattenfalls aktieandele i Elsam. Aftalen blev godkendt af konkurrencemyndig-hederne i Med Vattenfalls etablering som en væsentlig aktør i Danmark er der skabt en ny konkurrencesituation. DONG Energy tegner sig nu for ca. 60% af den samlede elproduktion i Danmark. Konkurrencen på det nordeuropæiske marked har sikret, at de danske elpriser i gennemsnit er blandt de laveste i Nordeuropa. Konkurrencestyrelsen har analyseret prisdannelsen på spotmarkedet for elektricitet i Vestdanmark. Konkurrencerådet pålagde tidligere Elsam et prisloft, men Konkurrenceankenævnet har i sin kendelse fundet, at et prisloft er uforeneligt med et frit elmarked. Prisloftet fastholdes derfor ikke. Konkurrenceankenævnet har konkluderet, at Elsam i perioden 1. juli 2003 til 31. december 2004 i et vist omfang udnyttede sin dominerende position i Vestdanmark og i perioder afkrævede for høje priser. DONG Energy har indbragt Konkurrenceankenævnets kendelse for Sø- og Handelsretten. Som følge af nævnets afgørelse har kunder tilkendegivet, at der vil blive fremsat erstatningskrav, når opgørelse heraf er mulig. Der er ikke foretaget hensættelse til dækning af eventuelle krav. Reguleringsmæssige forhold EU har, for at leve op til miljømålene i Kyoto-protokollen, fastlagt mål for CO 2 -udledningen. Derfor blev der i 2005 etableret et europæisk marked for handel med CO 2 - kvoter. Den 17. januar 2007 fremsendte Danmark den nationale allokeringsplan for perioden med henblik på endelig godkendelse i EU. Allokeringsplanen fordeler Danmarks samlede antal CO 2 -kvoter mellem industrien, som får dækket sit behov med 92%, og elsektoren, som må nøjes med en dækning på 57%. Dette er en reduktion på ca. 30% i forhold til tildelingen i perioden På trods af, at DONG Energy s kraftværker hører til de mest effektive i verden, er DONG Energy blandt de selskaber der rammes hårdest af CO 2 -reguleringen. DONG Energy s reduktionsforpligtelse vil ikke umiddelbart medføre højere priser for forbrugerne, da de danske elpriser fastsættes i fri konkurrence på elbørsen Nord Pool, hvor DONG Energy kun dækker en mindre del af handelen. >> 13 generation

18 14 Fakta om Generation Generation producerer el og varme. Elproduktionen udgjorde i 2006 ca. 60% af den samlede danske produktion, mens varmeproduktionen udgjorde ca. 36%. Produktionen i 2006 kom dels fra Generations 10 centrale kraftværker, 14 decentrale kraftværker samt 6 affaldsfyrede kraftværker og dels fra vedvarende energikilder, som i 2006 udgjorde 11% af elproduktionen. Kraftværkskapaciteten er 5,7 GW og produktionen er primært baseret på kul, naturgas og biomasse. Alle de eksisterende kraftværker ligger i Danmark, men i 2007 påbegyndes opførelsen af et kraftvarmeværk i Mongstad lidt nord for Bergen i Norge. Herudover undersøges muligheden for at opføre et kraftværk ved Greifswald i Tyskland. Kapaciteten inden for vedvarende energi er 0,9 GW, fordelt med 0,4 GW landvindmøller, 0,3 GW havvindmøller og 0,2 GW vandkraft. Ca. 60% af kapaciteten er beliggende i udlandet. I 2006 blev der for anden gang afholdt auktion over virtuelle kraftværker, det vil sige retten til at disponere over en del af værkernes produktion. DONG Energy er forpligtet til at udbyde virtuel kapacitet på 250 MW i 2006, 500 MW i 2007 og 600 MW i 2008 og de efterfølgende år. Auktionen har til formål at fastholde konkurrencen på engros elmarkedet efter Elsams overtagelse af Nesa i I forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af Elsams køb af Nesa i 2004 indvilligede Elsam desuden i at sælge sin portefølje af gasfyrede decentrale kraftvarmeværker. De sidste fem værker med en samlet kapacitet på ca. 30 MW blev solgt i slutningen af 2006 og overdraget til de nye ejere 1. januar DONG Energy er efter elforsyningsloven forpligtet til at anvende en del af kapaciteten til produktion af el og varme ved afbrænding af biomasse som f. eks. halm og træflis på kraftværkerne. Den samlede årlige forpligtelse er 1,2 mio. tons biomasse. I 2006 udgjorde biomasseanvendelsen 1,2 mio. tons, eller 7% af det samlede brændselsforbrug på de centrale værker. Heraf udgjorde halmforbruget 46%. På grund af knaphed på træpiller til Avedøreværket nåede forbruget af træflis ikke den ønskede mængde. Samlet lå biomasseanvendelsen lidt over den fastsatte mængde. For at sikre fremtidige leverancer af halm blev der i 2006 indgået en aftale med landbruget om procedurerne for indkøb af halm i Øst- og Vestdanmark. Aftalen sikrer handel på markedsvilkår. Kraftværksprojekter og udviklingsaktiviteter DONG Energy undersøger muligheden for at bygge et kulfyret kraftværk med en kapacitet på MW ved Greifswald i det nordlige Tyskland. Kraftværket vil kunne forsyne 1,5 mio. husstande, svarende til ca. 2% af forbruget i Tyskland. Investeringen vil beløbe sig til omkring EUR 2 mia. I efteråret 2006 fik DONG Energy de norske myndigheders DONg energy årsrapport 2006

19 Hovedtal, Generation mio. kr Elproduktion (GWh) Varmeproduktion (TJ) Nettoomsætning EBITDA EBIT (1) Investeringer endelige godkendelser til opførelsen af et gasfyret kraftvarmeværk ved Statoils raffinaderi i Mongstad lidt nord for Bergen. Byggeriet påbegyndes i 2007, og værket vil blive idriftsat i løbet af DONG Energy skal eje og drive kraftværket i en periode på foreløbig 20 år. Kraftvarmeværket får en effekt på ca. 280 MW el og 350 MJ varme. Investeringen udgør ca. 1,2 mia. kr. På Burbo Banks, på den engelske vestkyst ud for Liverpool, er havmølleparken Burbo under opførelse. Der opføres 25 havmøller med en samlet kapacitet på 90 MW. Parken forventes i drift ved udgangen af I 2006 blev rettighederne til opførelse af havmølleparken Gunfleet Sands erhvervet. Samtlige miljøgodkendelser til den 108 MW store havmøllepark er på plads, og forbe-redelserne til bygningsarbejdet ventes at gå i gang i Havmølleparken, som opføres syv kilometer ud fra Englands østkyst ved udmundingen af Themsen, ventes at stå færdig i efteråret I Danmark har DONG Energy vundet koncessionen på den planlagte havmøllepark Rødsand 2 nær Nysted, og på Horns Rev 2. Også i Norge, Sverige og Polen har DONG Energy landvindmølleprojekter under udvikling. 15 DONG Energy deltager i et EU-finansieret projekt, der har til formål at opsamle og deponere CO 2 fra kraftværker. I forbindelse med dette projekt blev der i 2006 opført et pilotanlæg til opsamling af CO 2 på Esbjergværket. Projektet forventes afsluttet i 2009 og vil, hvis det bliver en succes, kunne bidrage til en teknologiudvikling, der vil reducere CO 2 -udledningen til atmosfæren væsentligt. Projekter inden for vedvarende energi Havmølleparken ud for Barrow-in-Furness på den engelske vestkyst blev færdiggjort i 2006 og er nu i drift. Parken har en kapacitet på 90 MW. Finansielle resultater Nettoomsætningen blev mio. kr. mod 114 mio. kr. i De tilkøbte selskaber udgjorde mio. kr. EBIT blev mio. kr. mod -1 mio. kr. i EBIT for tilkøbte selskaber udgjorde mio. kr. Investeringerne i 2006 udgjorde mio. kr. og vedrørte hovedsageligt køb af andele og aktiver i en række spanske vindmølleprojekter samt levetidsforlængelser og vedligeholdelsesinvesteringer på de danske kraftværker. generation

20 Exploration & Production skaber værdi ved olie- og gasproduktion, samt fremskaffelse af gas til konkurrencedygtig pris. 16 Olie- & gasproduktion 13,8 mio. boe Olietransport, DK 107 mio. tdr. EBITDA mio. kr. DONg energy årsrapport 2006

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004 DONG A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 24 2. december 24 Highlights Koncernens nettoresultat for 3. kvartal 24 blev 94 mio. kr., mod et resultat på 245 mio. kr. i 3. kvartal. Koncernens nettoresultat

Læs mere

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26 ÅRSRAPPORT 07 20 26 14 Generation Exploration Distribution & production 32 Markets Generation producerer el og varme fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. Generation er markedsledende inden

Læs mere

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning 7.224 mio. kr. EBITDA 1.689 mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder Årsrapport 2005 Indholdsfortegnelse Forord 2 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Efterforskning og produktion 10 Naturgas, handel 12 Naturgas, distribution og lager 13 El og vedvarende

Læs mere

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON ÅRSRAPPORT 2008 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

3D Laser scanning på kraftværker

3D Laser scanning på kraftværker 3D Laser scanning på kraftværker 1 Agenda Præsentation. Anvendelse af 3D laser scanning i DONG Energy. 3D Laser scanner udstyr og software. 3D laser scanner projekter i DONG Energy. Kom godt i gang med

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012

Halvårsrapport 2012. HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Halvårsrapport 2012 HANDELSBANKEN CAPITAL MARKETS 8. august 2012 Agenda Præsentation ved: Lars Nymann Andersen Administrerende direktør, North Media Kåre Wigh Økonomidirektør, North Media Arne Ullum Mediadirektør,

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015

Uddrag på dansk. Årsrapport. 20. februar 2015 Uddrag på dansk Årsrapport 2014 20. februar 2015 Årsrapporten er udarbejdet og offentliggjort på engelsk. I tvivlstilfælde er ordlyden i den engelske version gældende. Uddraget på dansk omfatter en oversættelse

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening

Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Dato: 7. november 2005 Baggrundsnotat om justering af visse energiafgifter med henblik på at opnå en bedre energiudnyttelse og mindre forurening Baggrund Det er ønsket at forbedre energiudnyttelsen mindske

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014

Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 Til NASDAQ OMX Copenhagen 15. september 2014 Selskabsmeddelelse 15/2014 TDC udvider sin forretning ved at købe det førende norske kabel-tv selskab Get AS TDC A/S meddeler i dag, at selskabet har indgået

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk

Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder. Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Kraftvarmeværkernes fremtid - udfordringer og muligheder Kraftvarmedag 21. marts 2015 v/ Kim Behnke kim.behnke@mail.dk Ambitiøs dansk klima- og energipolitik Bred politisk opbakning i Folketinget om at

Læs mere

Energi. til dig og resten af Danmark

Energi. til dig og resten af Danmark Energi til dig og resten af Danmark Hos E.ON arbejder vi med energi på mange måder E.ON har en række aktiviteter rundt om i Danmark - og det handler alt sammen om energi. På Lolland forsyner vores vindmøllepark

Læs mere

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand

Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand Det Nordiske Elmarked Seminar på Hotel Ebeltoft Strand 2011.10.27 1 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall 2 Det Nordiske Elmarked Per B. Christiansen 27/10/2011 Vattenfall er

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1.

Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S. 1. Dato: 24. juni 2015 Sag: BET-15/05842 Godkendelse af Maabjerg Energy Center BioHeat & Power A/S køb af Måbjergværket A/S fra DONG Energy Thermal Power A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret

Vestjyske Net 60. Reguleringsregnskab for regnskabsåret Vestjyske Net 60 CVR-nr. 28 10 65 48 Reguleringsregnskab for regnskabsåret A/S PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR-nr. 33 Resenvej 7800 Skive T: 9615 4900, F: 9615 4990,

Læs mere

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013

Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Naturgas eller Fjernvarme - hvad er den bedste løsning for dig? Blommenslyst 14. marts 2013 Velkommen - aftenens program Gassens fremtid i Blommenslyst og Holmstrup v. Pernille Høgstrøm Resen, Naturgas

Læs mere

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01

Alt bliver lettere. Athena IT-Group A/S. Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013. CVR-nr. 19 56 02 01 Alt bliver lettere Athena IT-Group A/S CVR-nr. 19 56 02 01 Delårsrapport for perioden 1. juli 2012-31. marts 2013 First North Meddelelse nr. 110, 2013 Vojens den 24. april 2013 Delårsrapport for 3. kvartal

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa

TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12. Tivoli Residential Park Warszawa TK Development delårsrapport for 1. halvår 2011/12 Tivoli Residential Park Warszawa Indhold H1 2011/12 Tal Projektnyheder Markedsforhold Fornyet uro Tidsmæssig usikkerhed Projektporteføljen Bogførte værdier

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015

KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 2015 KVARTALSORIENTERING 1. KVARTAL 215 Den 7. maj 215 Selskabsmeddelelse nr. 4-15 Flere end 35. husstande er nu tilmeldt NejTak+, som fortsætter fremgangen planmæssigt. Koncernens omsætning og resultat var

Læs mere

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015

overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 overblik Statistisk Virksomhedernes energiomkostninger 3. KVARTAL 2015 > > Elprisen 2 > > Olieprisen 2 > > Gasprisen 3 > > Kulprisen 4 > > Eltariffer 4 > > Kvoteprisen 5 Energipriserne har overordnet haft

Læs mere

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning

Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Notat om den fremtidige el-, gas- og fjernvarmeforsyning Anders Michael Odgaard Nordjylland Tel. +45 9682 0407 Mobil +45 2094 3525 amo@planenergi.dk Vedrørende Til brug for udarbejdelse af Energiperspektivplan

Læs mere

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig

Det må dog forudsættes, at naturgas i årene fremover fortsat vil udgøre en væsentlig Det Energipolitiske Udvalg 2010-11 EPU alm. del Bilag 126 Offentligt Klima- og energiministerens besvarelse af samrådsspørgsmål I, H og J om langsigtet strategi for naturgas, lagerkapacitet og miljøpåvirkning

Læs mere

DONG Energy kort fortalt

DONG Energy kort fortalt Årsrapport 2010 DONG Energy kort fortalt DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014

GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 GENERALFORSAMLING I ROYAL GREENLAND A/S I NUUK 10. FEBRUAR 2014 Dagsordenens pkt. a: Beretning om selskabets virksomhed. I regnskabsåret 2012/2013, som sluttede den 30. september 2013, opnåede Royal Greenland

Læs mere

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker

NOTAT 1. februar 2014. Vurdering af effektsituationen på termiske værker NOTAT 1. februar 2014 Ref. AHK Vurdering af effektsituationen på termiske værker En del af analysen om elnettets funktionalitet som besluttet i energiaftalen fra marts 2012 vedrører elforsyningssikkerheden

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse

Bilag 1 N Opgavebeskrivelse 15. januar 2013 J.nr. 2201/1182-0006 Ref. BAK Bilag 1 N Opgavebeskrivelse Indhold 1. Baggrund... 2 2. Forsyningspligtens omfang og indhold... 2 2.1 De udbudte bevillingsområder... 2 2.2 Forsyningspligtens

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers virksomhed i perioden 1. januar 2014-31. december 2014.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers virksomhed i perioden 1. januar 2014-31. december 2014. Protokol DONG Energy A/S Generalforsamling 2015 Den 4. marts 2015 kl. 14.00 afholdtes ordinær generalforsamling i DONG Energy A/S (CVR-nr. 36 21 37 28), Fredericia kommune, i MESSE C, Konferencecenter,

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande.

MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. MES a.m.b.a. Repræsentantskabsmøde 28. maj 2013, kl. 19.00, på Hotel Dalgas, Brande. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi 73 personer

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse

Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008. mermaid technology a/s. Årsregnskabsmeddelelse Selskabsmeddelelse nr. 24 11 marts 2008 mermaid technology a/s Årsregnskabsmeddelelse 2007 I løbet af 2007 blev mermaid technology a/s aktier optaget til handel på First North og Selskabet opkøbte ultimo

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår

Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Bestyrelsens beretning for det forløbne regnskabsår Regnskabsåret 2014/2015 Vamdrup Fjernvarme fik i regnskabsåret 2014/2015 et resultat på 2.219.000 kr. i overskud. Det flotte resultat skyldes blandt

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give.

MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. MES A.m.b.a. Repræsentantskabsmøde tirsdag, den 27. maj 2014, kl. 19.00, på Diagonalkroen i Give. Først velkommen til Jer som repræsentanter for MES: Tak for interessen og støtten fra Jer. I aften er vi

Læs mere

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP

DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP Organisation for erhvervslivet august 2009 DANSK SÆRSKAT PÅ ELBRUG LIGGER I TOP AF KONSULENT MARTIN GRAM, MGM@DI.DK danske virksomheder betaler op til fire gange så meget i transportudgifter og grønne

Læs mere

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr.

38.490 mio. kr. 10.032 mio. kr. 3.091 mio. kr. 2009: 35.791 mio. kr. 2009: 6.830 mio. kr. 2009: 1.081 mio.kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning EBITDA Resultat efter skat 38.490 10.032 3.091 : 35.791 : 6.830 : 1.081 mio.kr. Solidt resultat samtidig med at omstillingen til grøn energi fortsætter Bestyrelsen for

Læs mere

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00

Reference - direkte tlf.nr. 20. august 2001 CA/yc - 74 36 20 00 Københavns Fondsbørs Øvrige interessenter Fondsbørsmeddelelse nr. 09/01 Direktionen Peberlyk 4 Postboks 1038 6200 Aabenraa Telefon 74 36 36 36 Telefax 74 36 35 36 mogens.asmund@sydbank.dk www.sydbank.dk

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S

Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S 29-07-2009 TIF 4/0120-0401-0042 /SAH Baggrundsnotat: Finansiel Stabilitets overtagelse af Roskilde Bank A/S Den 22. juli 2009 meddelte Danmarks Nationalbank (herefter Nationalbanken), at denne sammen med

Læs mere

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER

HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER HORNS REV 2 EN AF VERDENS STØRSTE HAVMØLLEPARKER 5. maj 2008 - Første spadestik / Maj 2008 - Første fundament Juli/aug. 2008 - Kabelarbejde indledes Aug. 2008 - Transformerstation installeres HORNS REV

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S.

ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. ÅRSBERETNING. Program for intern overvågning Naturgas Fyn Distribution A/S. Indholdsfortegnelse 1 Indledning...3 2 Beskrivelse af Naturgas Fyn Distribution A/S s ( NGFD s ) program for intern overvågning...3

Læs mere

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95

esoft systems FIRST NORTH NR. 74 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE CVR-nr. 25 36 21 95 05.08.2014 esoft systems HALVÅRSMEDDELELSE 2014 CVR-nr. 25 36 21 95 2 Stigende omsætning Positivt resultat Investeringer Omsætning Esoft systems a/s, der omfatter alle aktiviteter i gruppen, har i perioden

Læs mere

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD

ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD ANKENÆVNETS AFGØRELSE 4/1920-0101-0428 /MLD Klager: Indklaget energiselskab: NN 2605 Brøndby DONG Energy Sales & Distribution A/S CVR 2021 4414 [Kraftværksvej 53, Skærbæk, 7000 Fredericia] Nesa Allé 1

Læs mere

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba.

Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Rolfsted og Omegns Transformerforenings Netselskab Amba. Program for intern overvågning. 1. Programmets formål og opbygning. To nødvendige forudsætninger for et velfungerende konkurrencemarked for el er,

Læs mere