Landmøller. Havmøller 2,7. kr. generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. generation er markedsledende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landmøller. Havmøller 2,7. kr. generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. generation er markedsledende"

Transkript

1 ÅrsraPPort 2006

2 Kort om dong energy omsætning 35,7mia. kr. EBitDA 8,8 mia. kr. EBit 5,5 mia. kr. resultat EftEr skat 4,9 mia. kr. Generation Exploration & Production Centrale kraftværker Ved udgangen af 2006 var produktionskapaciteten fra kraftværker 5,7 gw, mens kapaciteten fra vindog vandbaserede anlæg var 0,9 gw. elproduktion i 2006: gwh Varmeproduktion i 2006: TJ Vandkraft Landmøller Havmøller geografiske fokusområder for efterforskningsog produktionsaktiviteterne Aktiviteterne i exploration & Production er fokuseret på opbygning af gasreserver til understøttelse af gassalgsaktiviteterne, samt produktion af olie og naturgas. I 2006 var produktionen 13,8 mio. boe. Generation mio. kr Omsætning EBIT EBitDA 2,7 mia. kr. generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. generation er markedsledende inden for projektering, opførelse og drift af havvindmølleparker og clean coal teknologi. Exploration & Production mio. kr Omsætning EBIT EBitDA 3,5 mia. kr. efterforsknings- og produktionsaktiviteterne finder sted i farvandene omkring danmark, norge, Storbritannien og Færøerne. derudover drives danmarks eneste olieledning som fører olien fra nordsøen til olieterminalen i Fredericia.

3 Medarbejdere ultimo Antal Aktiver ultimo mia. kr EBITDA fordeling 31% 40% Generation Exploration & Production Distribution Markets % 11% Distribution Markets eldistribution eldistributionskunderne er lokalieret i nordsjælland, i København og på Frederiksberg gasdistribution gasdistributionskunderne er lokaliseret i det sydlige Jylland, samt Syd- og Vestsjælland gaslager ved Stenlille på Sjælland el- og gasmarkeder Salgskontorer energibørser elafsætning i 2006: gwh gasafsætning i 2006: mio. m 3 Distribution mio. kr EBitDA 1,0 mia. kr. Markets mio. kr EBitDA 1,6 mia. kr Omsætning EBIT distribution varetager dong energy s el- og gasdistribution samt gaslagring i danmark. distribution betjener ca kunder med el og ca kunder med naturgas. gaslagringskapaciteten er 401 mio. m Omsætning EBIT Markets er med omkring 1 million kunder danmarks største leverandør af el og gas. Fokusområdet er det nordeuropæiske marked, hvor der sælges el, gas og relaterede produkter.

4 generation EXplorAtion & production DistriBution markets generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. generation er markedsledende inden for projektering, opførelse og drift af havvindmølleparker og clean coal teknologi. exploration & Production skaber værdi ved olie- og gasproduktion, samt fremskaffelse af gas til konkurrencedygtig pris. efterforsknings- og produktionsaktiviteterne finder sted i farvandene omkring danmark, norge, Storbritannien og Færøerne. distribution varetager dong energy s el- og gasdistribution, samt lagring af naturgas i danmark. eldistributionen foregår i hovedstadsområdet og i nordsjælland, mens gasdistributionen dækker det sydlige Jylland, samt Syd- og Vestsjælland. Markets sælger dong energy s el, naturgas og relaterede produkter til mere end en million kunder i danmark, Sverige, Tyskland og Holland. Kunderne omfatter privatkunder, industrikunder, offentlige kunder og engroskunder. indhold Kort om dong energy omslag Forord 2 Ledelsesberetning Hoved- og nøgletal 6 Væsentlige begivenheder og forventninger til generation 12 exploration & Production 16 distribution 20 Markets 24 Medarbejdere 28 Miljø og sikkerhed 30 risikostyring 32 Corporate governance 38 Økonomisk beretning 42 Påtegninger 47 resultatopgørelse 49 Balance 50 egenkapitalopgørelse 52 Pengestrømsopgørelse 54 noter 55 Selskabsoplysninger omslag Årsregnskab for moderselskab omslag (vedlagt på Cd-roM*) * Årsregnskabet for moderselskabet, dong energy A/S, der fremgår af vedlagte Cd-roM, er en integreret del af den samlede årsrapport.

5 DONG Energy Danmarks nye energiselskab DONG Energy er en af Nordens førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere, handle og sælge energi og tilknyttede produkter i Nordeuropa. Vi beskæftiger ca medarbejdere og omsætter for 36 mia. kr. Det er planen at notere DONG Energy s aktier på Københavns Fondsbørs i 2. halvår 2007, såfremt markedsforholdene tillader det.

6 FORORD 2006 blev året, hvor Danmarks nye store energiselskab blev skabt. Sammenlægningen af DONG, Elsam, Energi E2, Nesa, Københavns Energis elaktiviteter og Frederiksberg Forsynings elaktiviteter er nu en realitet. Den 14. marts 2006 godkendte EU-Kommissionen sammenlægningen af de seks selskaber, og på den ordinære generalforsamling den 19. april 2006 valgte en række tidligere aktionærer i Elsam og Energi E2 at ombytte deres respektive aktier med aktier i DONG Energy. Statens ejerandel blev således reduceret til ca. 73%. Den 1. juli 2006 overdrog Vattenfall ejerandelen på 35% i Elsam til DONG Energy mod samtidig at få overdraget en række aktiver fra Elsam og Energi E2. Dermed faldt den sidste transaktion på plads, og DONG Energy fik fuld kontrol over alle de tilkøbte selskaber. Som et led i EU-Kommissionens godkendelse blev der stillet to betingelser: 1) salg af gaslageret ved Ll. Torup og 2) introduktion af et seksårigt gasauktionsprogram, hvor DONG Energy årligt skal stille 400 mio. m 3 gas til rådighed i Danmark mod at få tilsvarende mængder leveret i udlandet. Gaslageret ved Ll. Torup er solgt til Energinet.dk, og den første af de seks gasauktioner har fundet sted. DONG Energy er endvidere forpligtet til at sælge 132 kv transmissionsnettet i Nordsjælland til Energinet.dk, som konsekvens af overtagelsen af Nesa. Salgsprocessen er endnu ikke afsluttet. Resultaterne for året De finansielle resultater for året blev meget tilfredsstillende. Der var store prisstigninger på olie, gas og el. Kombinationen af manglende nedbør i Norge og Sverige og en midlertidig nedlukning af en række atomkraftværker i Sverige var særligt medvirkende til en væsentlig stigning i elpriserne, der øgede indtjeningen i Generation. Exploration & Production nød godt af de stigende oliepriser, mens handelsforretningen, Markets, blev særskilt begunstiget som følge af tidsforskydninger i købsog salgskontrakter for naturgas. Konkurrencen i Danmark er fortsat hård, ikke mindst inden for naturgasområdet, hvor liberaliseringen fortsat medfører tab af markedsandele. Målt i mængder blev det mistede naturgassalg i Danmark opvejet af øget salg til udlandet, specielt Tyskland og Holland. På elområdet er konkurrencen ligeledes blevet skærpet med Vattenfall som en ny stor udbyder. Resultatet efter skat blev mio. kr., ikke mindst hjulpet af de gunstige prisudviklinger gennem året. Resultatet er negativt påvirket af nettoengangsposter på 385 mio. kr. De opnåede resultater er markant højere end oprindeligt forventet ved indgangen til året. På miljøsiden er der sat store ressourcer ind på at begrænse udledningen af CO 2, og der pågår en række projekter, som alle har til formål at mindske udledningen af CO 2 -ækvivalenter. Der blev registreret 10,3 ulykker med fravær pr. million arbejdstimer for medarbejdere og ansatte hos underleverandører. Det er målet at nedbringe ulykkesfrekvensen væsentligt, og der er derfor iværksat en række initiativer hertil. Foreslået udbytte Bestyrelsen indstiller, at der udbetales et udbytte på 40% af resultatet efter skat for Dette giver en udbyttebetaling på mio. kr. Opdateret strategi I forbindelse med sammenlægningen af de seks selskaber opstod der et naturligt behov for at revurdere den eksisterende strategi. Den nye strategi består af tre hovedelementer: Fremskaffelse af konkurrencedygtig gas Etablering af en stabil og bæredygtig elproduktion Optimering af infrastrukturen og den nuværende markedsposition Som en konsekvens af strategiarbejdet blev det blandt andet besluttet at frasælge de spanske og græske vindaktiviteter, at fravælge investeringer i affaldsfyrede kraftværker uden for Danmark, samt at satse på produktion af andengenerations bioethanol. >> DONg energy årsrapport 2006

7 Bestyrelsesformand Fritz H. Schur og administrerende direktør Anders Eldrup forord

8 Fremskaffelse af konkurrencedygtig gas Strategien på dette område er dels at opbygge en højere egenproduktion af gas, dels at supplere egenproduktionen med længerevarende indkøbsaftaler. Målet er at have en selvfor-syningsgrad på omkring 30%. Året bød på stor fremdrift i realiseringen af strategien. Den 19. juni 2006 blev der indgået en 20-årig aftale med det russiske selskab Gazprom om gasleverancer til levering ved den dansk/tyske grænse fra og med DONG Energy er tilsvarende forpligtet til at levere gas i Storbritannien, gældende fra udgangen af 2007 og 15 år frem. Den 5. februar 2007 indgik Wingas og DONG Energy en aftale om udveksling af gas, hvor DONG Energy skal levere 5 mia. m 3 gas til Wingas i Storbritannien mod at få tilsvarende leverancer i Nordtyskland. Herudover har DONG Energy og Wintershall Erdgas Handelshaus indgået en aftale om gasleverancer i Tyskland. Ormen Lange projektet, som DONG Energy ejer 10,3% af, følger fortsat tidsplanen og er ultimo % færdiggjort. Den første gas fra Ormen Lange forventes leveret i 4. kvartal Omkostningerne til projektet ligger på niveau med det forventede. Projektet er et vigtigt element i at opnå større selvforsyningsgrad. Derudover investeres der i efterforskning af gas og olie, både i den danske og norske del af Nordsøen samt i området mellem Shetlandsøerne og Færøerne. Etablering af en stabil og bæredygtig elproduktion Strategien er at sikre størst mulig effektivitet og fleksibilitet i valget af brændselstyper inden for termisk el- og varmeproduktion, samtidig med at der opbygges en større kapacitet inden for vedvarende energi, især på vindmølleområdet. Udvikling af CO 2 -neutrale anlæg har særlig høj prioritet. Året var i høj grad præget af forandringer, idet en del af produktionskapaciteten i Elsam og Energi E2 overgik til Vattenfall ved udgangen af juni. Udskillelsen skete uden nævneværdige problemer. Der blev i løbet af året foretaget investeringer i flere af de danske kraftværker, dels for at forlænge levetiden af anlæggene, dels for at optimere driften og dels for at mindske udledningen af kvælstofoxider. Uden for landets grænser er forberedelserne til opførelse af et gasfyret kraftværk på 280 MW i Mongstad i Norge påbegyndt. I Tyskland undersøges muligheden for at opføre et større kulfyret kraftværk på MW i Greifswald. Inden for vedvarende energi blev havvindmølleparken Barrow i Storbritannien på 90 MW færdiggjort i 2006, og opførelsen af en tilsvarende 90 MW havvindmøllepark i Storbritannien, Burbo, forventes afsluttet i En tredje havvindmøllepark i Storbritannien på 108 MW, Gunfleet Sands, vil blive påbegyndt i I Danmark DONg energy årsrapport 2006

9 pågår der ligeledes overvejelser om etablering af yderligere havvindmølleparker. Proformatal for 2006 forventes at blive offentliggjort i det planlagte børsprospekt. Optimering af infrastrukturen og den nuværende markedsposition En af de største udfordringer er sammenlægningen af Nesa med Københavns Energis elaktiviteter. Integrationen er indtil videre forløbet planmæssigt, og næste skridt bliver at integrere Frederiksberg Forsynings elaktiviteter, som indtil videre har opereret som en selvstændig enhed. Sideløbende hermed er der blevet arbejdet på at øge produktsortimentet og sikre en fortsat høj kundetilfredshed. Af nye tiltag kan nævnes etablering af fibernet, der åbner for en lang række spændende serviceydelser, som kunderne fremover vil kunne nyde godt af. Inden for naturgasområdet blev der indgået en ny treårig distributionsaftale med HNG Midt-Nord, gældende fra 1. januar Aftalen omfatter ca. 60% af HNG Midt-Nords nuværende gassalg og sikrer dermed DONG Energy en god markedsposition i Danmark. På trods af dette forventes der fortsat en faldende markedsandel i Danmark på grund af den øgede konkurrence. DONG Energy s markedsposition i udlandet, specielt Tyskland og Holland, er styrket med en række nye salgskontrakter og samarbejdsaftaler. Ændringer i ledelsen Torkild Bentzen og Poul Lind valgte begge at udtræde af koncernledelsen ved årets udgang. Som nyt koncernledelsesmedlem indtrådte Lars Clausen til erstatning for Poul Lind. Torkild Bentzens tidligere område varetages af Niels Bergh-Hansen. Ny rapporteringsstruktur og proformatal Som omtalt i årsrapporten for 2005 er der implementeret en ny rapporteringsstruktur. Den består af fire segmenter, benævnt Generation, Exploration & Production, Distribution og Markets. Status på integrationen Integrationen af de seks selskaber kører efter planen. En af milepælene blev nået i forbindelse med udskillelsen af aktiver til Vattenfall den 1. juli Udskillelsen foregik uden problemer. Integrationen af de to elselskaber Elsam og Energi E2 forløber planmæssigt og der forventes ingen større forhindringer. En anden milepæl er integrationen af Københavns Energis og Nesas elkunder i et fælles IT system. Integrationen forventes afsluttet i løbet af sommeren De største udfordringer i forbindelse med sammenlægningen forventes således løst ved udgangen af Synergier De oprindelige synergimål fastholdes, og de foreløbige resultater viser, at det vil være muligt at realisere de planlagte synergier. Den fulde effekt af synergierne forventes opnået i 2008, men allerede i 2007 opvejer synergierne stort set integrationsomkostningerne. Synergiernes størrelse og sammensætning vil blive beskrevet nærmere i børsprospektet. Finansiering og rating Finansieringen af de store opkøb er på plads, og det skønnes således ikke nødvendigt at udstede nye lån, bortset fra lån, der vedrører refinansiering. Den 11. august 2006 ændrede Moody s deres outlook fra Baa1 Stable Outlook til Positive Outlook. Den 31. august 2006 ændrede Standard & Poor s tilsvarende deres outlook fra BBB+ Stable Outlook til BBB+ Positive Outlook. Privatisering og børsnotering I 2007 vil ledelsens fokus være koncentreret om realiseringen af synergier og af den kommende børsnotering, som forventes at finde sted i 2. halvår af 2007, hvis markedsforholdene tillader det. forord

10 Hoved- og nøgletal mio. kr Nettoomsætning fordelt på segmenter: Generation Exploration & Production Distribution Markets Øvrige (inkl. elimineringer) (4.190) (709) (355) (1.215) (14) EBITDA 1 fordelt på segmenter: Generation Exploration & Production Distribution Markets Øvrige (inkl. elimineringer) (14) (74) EBIT Finansielle poster, netto (592) (152) Resultat efter skat EBITDA margin (%) EBIT margin (overskudsgrad) (%) Frie pengestrømme til egenkapital (med opkøb) (4.262) (1.061) Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb) Aktiver Tilgang i materielle anlægsaktiver Rentebærende aktiver Rentebærende gæld Nettorentebærende gæld (208) Egenkapital Investeret kapital Finansiel gearing 7 0,42 (0,01) 0,19 0,14 0,22 Note 1: Note 2: Note 3: Note 4: Note 5: Note 6: Note 7: Resultat før af- og nedskrivninger, finansielle poster og skat Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet Pengestrømme fra driftsaktivitet og investeringsaktivitet, eksklusiv pengestrømme fra køb/salg af virksomheder. Købesummen for Ormen Lange feltet er medtaget som opkøb Rentebærende aktiver er modregnet udnyttede kassekreditter Rentebærende gæld er eksklusiv udnyttede kassekreditter Egenkapital +/- tab/gevinst vedrørende sikringsinstrumenter på egenkapitalen + nettorentebærende gæld Nettorentebærende gæld divideret med egenkapital Hoved- og nøgletal for er udarbejdet i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt af EU. Sammenligningstal for er ikke tilpasset, men udarbejdet i henhold til den hidtidige regnskabspraksis baseret på bestemmelserne i årsregnskabsloven og danske regnskabsvejledninger. DONg energy årsrapport 2006

11 VÆSENTLIGE BEGIVENHEDER og forventninger til 2007 Gunstige markedspriser påvirkede resultatet positivt Opkøbte elaktiviteter indgår kun for en del af året DONG Energy forventes børsnoteret i 2. halvår af 2007 Økonomisk resultat Koncernens resultat efter skat udgjorde mio. kr. i 2006 mod mio. kr. i Resultat efter skat fra tilkøbte elselskaber udgjorde mio. kr., mens engangsposter udgjorde netto -385 mio. kr. og hovedsageligt vedrørte: Opsigelse af koncerninterne aftaler, mio. kr. avance ved salg af licensandele og cushiongas, +127 mio. kr. Avance ved salg af lageret i Ll. Torup, mio. kr. I 2005 udgjorde engangsposter en indtægt på 229 mio. kr., og resultater fra tilkøbte elselskaber udgjorde 115 mio. kr. (indregnet som udbytte fra ejerandele i de nu overtagne elselskaber). for naturgas. Dette indebærer, at virkningen af olieprisændringer slår forholdsvist hurtigt igennem på salgspriserne, mens indkøbspriserne reguleres med op til 17 måneders forsinkelse (timelag-effekt). De stigende oliepriser i de første 9 måneder af 2006 medførte således en positiv timelag-effekt, som dog blev delvist modsvaret af faldende oliepriser i 4. kvartal. EBITDA og resultat af primær drift (EBIT) udgjorde henholdsvis mio. kr. og mio. kr. mod henholdsvis mio. kr. og mio. kr. i Resultat før skat blev mio. kr. mod mio. kr. i Frie pengestrømme til egenkapital (uden opkøb) udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i Væsentlige begivenheder Årets væsentligste begivenheder var: 7 Resultaterne i de tilkøbte elselskaber Elsam, Energi E2 og Nesa indgik i konsolideringen fra 1. juli 2006, mens elaktiviteterne fra Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune indgik fra 1. maj Korrigeret for resultater fra tilkøbte elselskaber og engangsposter blev resultatet efter skat 917 mio. kr. højere end i Resultatet blev væsentligt bedre end forventet ved årets begyndelse, hvilket hovedsageligt skyldes højere realiserede olie- og gaspriser end antaget og positiv timelageffekt. Den gennemsnitlige oliepris var i USD/tdr. mod 54 USD/tdr. i Olieeksponeringen var i 2006 ikke afdækket i lige så høj grad som i 2005, hvilket betød, at DONG Energy fik større fordel af de højere oliepriser end i Olieprisen og dollarkursen indgår med forskellige tidsforskydninger i DONG Energy s købs- og salgskontrakter Godkendelse af sammenlægningen Europa-Kommissionen godkendte den 14. marts 2006 sammenlægningen af energiselskaberne DONG, Energi E2, Elsam, Nesa, Frederiksberg Forsyning (elaktiviteterne) og Københavns Energi (elaktiviteterne). Kommissionen fastholdt dog visse bekymringer for så vidt angår konkurrencen på gasmarkedet. Der blev aftalt følgende konkurrencefremmende tiltag: Frasalg af gaslageret ved Ll. Torup i Jylland Gasauktionsprogram Frasalget af gaslageret ved Ll. Torup til Energinet.dk betyder, at der nu bliver to uafhængige gaslagerudbydere i Danmark. Energinet.dk s endelige overtagelse af lageret finder sted 1. maj Salgsprisen udgør 2,0 mia. kr. på gældsfri basis. Herudover er der aftalt en eventuel yderligere betaling baseret på værdien af aktiviteterne efter år >> Væsentlige begivenheder

12 Gasauktionsprogrammet betyder, at DONG Energy over de næste seks år bortauktionerer 400 mio. m 3 gas årligt, svarende til ca. 10 % af det samlede årlige danske forbrug. Den 30. august gennemførte DONG Energy den første gasauktion. Resultatet blev, at DONG Energy leverer naturgas i Danmark til en række uden-landske aktører mod at få tilsvarende leverancer i Storbritannien, Belgien og Tyskland. Nye aktionærer i DONG Energy På generalforsamlingen den 19. april 2006 indtrådte SEAS-NVE og en række tidligere aktionærer i Elsam som aktionærer i DONG Energy. Efter kapitaludvidelsen besidder staten nu ca. 73% af aktierne, mens de resterende aktier ejes af de nye aktionærer. Stævning fra tidligere Elsam-aktionærer DONG Energy modtog i juni en stævning fra 12 tidligere aktionærer i Elsam, som forvarslet i de tidligere aktionærers pressemeddelelse af 15. marts Sagen er anlagt ved Vestre Landsret og vedrører uenighed om, hvorvidt en forkøbsretsbestemmelse i Elsams tidligere vedtægter er udløst. Den primære påstand er igangsætning af en forkøbsret. Den sekundære påstand er betaling af et erstatningsbeløb, som er opgjort til ca. 800 mio. kr. Treårig aftale med HNG Midt-Nord DONG Energy og HNG Midt-Nord indgik i juni en treårig aftale om levering af naturgas gældende fra 1. januar Købsaftale med Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Den 1. maj blev aktiekøbsaftalerne med Københavns Kommune om overtagelse af Københavns Energis elaktiviteter samt Københavns Energis 34% aktiepost i Energi E2 gennemført. Ligeledes blev aktiekøbsaftalerne vedrørende overtagelsen af Frederiksberg Forsynings elaktiviteter, herunder en aktiepost på 2,26% i Energi E2, endeligt gennemført samme dag. Aftalen omfatter ca. 60% af HNG Midt-Nords nuværende naturgasafsætning, mens selskabets resterende gasbehov dækkes af andre leverandører. Gasaftaler med Gazprom I juni indgik Gazprom og DONG Energy en 20-årig aftale om leverancer af russisk gas. Ifølge aftalen vil Gazprom påbegynde gasleverancer til den dansk/tyske grænse i 2011 via den nordeuropæiske DONg energy årsrapport 2006

13 rørledning. Dette er den første aftale nogensinde om gasleverancer mellem Rusland og Danmark. Derudover vil DONG Energy under en separat aftale påbegynde gasleverancer til det britiske marked gennem Gazproms datterselskab, Gazprom Marketing and Trading. De første leverancer finder sted i 2007 og aftalen løber i 15 år. Aftalerne med Gazprom medvirker til at sikre DONG Energy s fremtidige selvforsyningsgrad. en konsekvens af, at DONG Energy med succes har afsluttet sine opkøbstransaktioner inden for elsektoren i Danmark, samt at Ormen Lange projektet fortsat følger tidsplanen. Standard & Poor s ændrede den 31. august DONG Energy s kreditvurdering fra BBB+ Stable Outlook til BBB+ Positive Outlook. Ændringen reflekterede udsigten til en hurtigere end forventet genetablering af DONG Energy s finansielle profil, efter at opkøbet af elselskaberne blev godkendt og gennemført i Aftale med Vattenfall Den 1. juli overtog DONG Energy Vattenfalls 35,3% ejerandel i Elsam samt Vattenfalls 40% andel i Avedøre 2 værket. Samtidig overtog Vattenfall Nordjyllandsværket, Fynsværket, Amagerværket, decentrale værker i Helsingør og Hillerød samt visse vindaktiviteter. Disse aktiviteter var indtil da ejet af Elsam og Energi E2. Den endelige opgørelse vedrørende transaktionen blev afsluttet primo Kapitalforhold og kreditvurdering Moody s Investor Service ændrede den 11. august kreditvurderingen for DONG Energy s obligationslån (Baa1) og hybridkapital (Baa3) fra Stable Outlook til Positive Outlook. Ændringen skete blandt andet som Annoncering af børsnotering Den 25. oktober 2006 udsendte Finansministeriet en pressemeddelelse, hvori man annoncerede forberedelserne til børsintroduktionen af DONG Energy på Københavns Fondsbørs. Børsintroduktionen forventes at finde sted i 2. halvår af 2007, såfremt markedsforholdene tillader det. Kraftværk i Tyskland DONG Energy undersøger muligheden for at bygge et kraftværk i Tyskland. Projektet er p.t. på udviklingsstadiet og vil fortsætte indtil medio En endelig investeringsbeslutning om opførelse af kraftværket vil blive truffet herefter. >> Væsentlige begivenheder

14 Opførelsen af et kraftværk i Tyskland styrker og understøtter de eksisterende aktiviteter i Tyskland og er baseret på DONG Energy s kernekompetencer inden for clean coal teknologi. Ormen Lange forventes at gå i produktion i 4. kvartal 2007 og vil dermed kun have beskeden indvirkning på resultatet for 2007 på grund af den begrænsede produktionsperiode. 10 Begivenheder efter årets udløb Gasaftaler med Wingas I februar 2007 indgik Wingas og DONG Energy en aftale om udveksling af gas. DONG Energy skal levere 5 mia. m 3 gas til Wingas i Storbritannien i perioden fra 2007 til Som modydelse skal Wingas levere 5 mia. m 3 gas til DONG Energy i Nordtyskland i perioden fra 2010 til Herudover har DONG Energy og Wintershall Erdgas Handelshaus indgået en aftale om gasleverancer i Tyskland. Aftalen indebærer, at Wintershall Erdgas Handelshaus skal levere op til 0,7 mia. m 3 gas om året i perioden fra 2010 til Forventninger til 2007 Forudsætninger DONG Energy s finansielle resultater påvirkes af prisudviklingen på en række råvarer, herunder olie, gas, el, kul og CO 2, samt valutakursudviklingen, herunder navnlig dollarkursen. I 2006 har olie-, gas- og elpriser i gennemsnit været væsentligt højere end niveauet til dato i Forventningerne til olie-, gas- og elpriser samt dollarkursen i 2007 er baseret på priserne i starten af Forventet udvikling i aktivitet I 2007 vil resultaterne fra de nytilkøbte elselskaber for første gang indgå fuldt ud i koncernresultatet. I ultimobalancen for 2006 er en række aktiver klassificeret som bestemt for salg. Afhændelsen af disse aktiver forventes ikke at have væsentlig indvirkning på omsætning og resultat for Forhold der påvirker forventningerne til 2007 De lavere forventninger til råvarepriserne i 2007 vil have en negativ virkning på resultatet for 2007 i forhold til Udover påvirkningen fra de underliggende bevægelser, påvirkes DONG Energy af to specifikke forhold i relation til bevægelser i råvarepriserne: Effekten af tidsforskydninger på kontraktpriser samt den måde, hvorpå DONG Energy styrer sin portefølje af købskontrakter for naturgas. Olieprisændringer indgår med forskellige tidsforskydninger i en række af DONG Energy s købs- og salgskontrakter for naturgas. Virkningen af olieprisændringer slår forholdsvis hurtigt igennem på salgspriserne, mens indkøbspriserne reguleres med op til 17 måneders forsinkelse (timelag-effekt). Den lavere forventning til olieprisen i 2007 medfører, at timelag-effekten bliver negativ i 2007 i modsætning til i 2006, hvor effekten var positiv som følge af stigende oliepriser. DONg energy årsrapport 2006

15 DONG Energy køber gas fra flere typer af kontrakter med forskellig prisindeksering. Aftaget fra de enkelte kontrakter sker inden for gasåret, der løber fra 1. oktober til 30. september, men der er en vis fleksibilitet i hvilke kontrakter, der kan aftages fra i de enkelte måneder i gasåret. Afhængig af de aktuelle priser samt forventningerne til det fremtidige prisniveau, er det i visse kvartaler optimalt at købe gas fra relativt dyre kontrakter mod billigere gas i andre kvartaler. På basis af DONG Energy s olieprisforventninger vil det i kalenderåret 2007 være fordelagtigt at aftage den relativt dyrere gas. Resultatforventninger På basis af de ovenfor skitserede forudsætninger forventes DONG Energy s EBITDA for 2007 at blive lidt lavere end i DONG Energy s resultat efter skat for 2007 forventes imidlertid at blive væsentligt lavere end i 2006 som følge af afskrivninger af CO 2 -kvoter samt højere renteomkostninger. Derudover vil DONG Energy s resultat fortsat blive påvirket af integrationsomkostninger, om end disse vil blive delvist opvejet af synergier i Resultaterne fra elproduktionsaktiviteterne vil også blive negativt påvirket af engangsafskrivningen af de CO 2 - kvoter, som Elsam og Energi E2 er tildelt for Disse kvoter indregnes og afskrives i regnskabet som følge af førstegangskonsolideringen af de tilkøbte selskaber. Tildelte CO 2 -kvoter anvendt til egenproduktion påvirker normalt ikke resultatopgørelsen, og der vil ikke være tilsvarende afskrivninger i forbindelse med tildelingen af CO 2 -kvoter i Endelig vil DONG Energy s renteomkostninger stige som følge af gældsforøgelsen efter akkvisitionen af elselskaberne i Udsagn om fremtiden Årsrapporten indeholder udsagn om fremtidige forhold, herunder de finansielle forventninger til Disse udsagn er i deres natur usikre og forbundet med risici. Mange faktorer kan bevirke, at den faktiske udvikling afviger væsentligt fra forventningerne. Eksempler på sådanne faktorer omfatter, men er ikke begrænset til, udviklingen på olie-, gas-, el-, kul-, CO 2 -, valuta- og rentemarkederne, ændringer i lovgivning, regulering eller standarder, forandring af konkurrencesituationen på DONG Energy s markeder, leveringssikkerhed samt integrationen af tilkøbte aktiviteter. Se også beskrivelsen af risici i afsnittet om Risikostyring på side Væsentlige begivenheder

16 Generation producerer energi fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. Generation er markedsledende inden for projektering, opførelse og drift af havvindmølleparker og clean coal teknologi. 12 Elproduktion GWh EBITDA mio. kr. Varmeproduktion TJ DONg energy årsrapport 2006

17 GENERATION produktion af el og varme Mulighed for opførelse af stort kraftværk i Greifswald undersøges Flere vindmølleprojekter i støbeskeen Allokeringsplan for CO 2 reducerer DONG Energy s kvoter med ca. 30% Hovedaktiviteterne i Generation er at bygge, eje og drive el- og kraftvarmeværker samt at sælge el og varme på de nordeuropæiske elbørser. Generation varetager også aktiviteter inden for vedvarende energi, der står for 11% af den samlede elproduktion. El- og varmeproduktionen finder sted på 10 centrale kraftværker og en række decentrale og affaldsfyrede værker. Værkerne har betydelig fleksibilitet med hensyn til valg af brændsel, idet der kan fyres med kul, naturgas, affald og en række biobrændsler som halm, træpiller og træflis. DONG Energy har en stærk position inden for vedvarende energi og er en af verdens største operatører af havvindmølleparker. Aktiviteterne inden for vedvarende energiformer er fokuseret på opførelse og drift af landog havvindmølleparker i Nordeuropa. Ud over elproduktion fra vindmølleparker produceres der el på vandkraftværker i Sverige og Norge. DONG Energy s produktionskapacitet fra vind- og vandbaserede anlæg var ved udgangen af ,9 GW, heraf 0,2 GW fra vandkraftværker. Til sammenligning var den samlede kraftværkskapacitet 5,7 GW. Markedsforhold I juni 2005 indgik DONG og Vattenfall aftale om salg af kraftværker til Vattenfall mod betaling med Vattenfalls aktieandele i Elsam. Aftalen blev godkendt af konkurrencemyndig-hederne i Med Vattenfalls etablering som en væsentlig aktør i Danmark er der skabt en ny konkurrencesituation. DONG Energy tegner sig nu for ca. 60% af den samlede elproduktion i Danmark. Konkurrencen på det nordeuropæiske marked har sikret, at de danske elpriser i gennemsnit er blandt de laveste i Nordeuropa. Konkurrencestyrelsen har analyseret prisdannelsen på spotmarkedet for elektricitet i Vestdanmark. Konkurrencerådet pålagde tidligere Elsam et prisloft, men Konkurrenceankenævnet har i sin kendelse fundet, at et prisloft er uforeneligt med et frit elmarked. Prisloftet fastholdes derfor ikke. Konkurrenceankenævnet har konkluderet, at Elsam i perioden 1. juli 2003 til 31. december 2004 i et vist omfang udnyttede sin dominerende position i Vestdanmark og i perioder afkrævede for høje priser. DONG Energy har indbragt Konkurrenceankenævnets kendelse for Sø- og Handelsretten. Som følge af nævnets afgørelse har kunder tilkendegivet, at der vil blive fremsat erstatningskrav, når opgørelse heraf er mulig. Der er ikke foretaget hensættelse til dækning af eventuelle krav. Reguleringsmæssige forhold EU har, for at leve op til miljømålene i Kyoto-protokollen, fastlagt mål for CO 2 -udledningen. Derfor blev der i 2005 etableret et europæisk marked for handel med CO 2 - kvoter. Den 17. januar 2007 fremsendte Danmark den nationale allokeringsplan for perioden med henblik på endelig godkendelse i EU. Allokeringsplanen fordeler Danmarks samlede antal CO 2 -kvoter mellem industrien, som får dækket sit behov med 92%, og elsektoren, som må nøjes med en dækning på 57%. Dette er en reduktion på ca. 30% i forhold til tildelingen i perioden På trods af, at DONG Energy s kraftværker hører til de mest effektive i verden, er DONG Energy blandt de selskaber der rammes hårdest af CO 2 -reguleringen. DONG Energy s reduktionsforpligtelse vil ikke umiddelbart medføre højere priser for forbrugerne, da de danske elpriser fastsættes i fri konkurrence på elbørsen Nord Pool, hvor DONG Energy kun dækker en mindre del af handelen. >> 13 generation

18 14 Fakta om Generation Generation producerer el og varme. Elproduktionen udgjorde i 2006 ca. 60% af den samlede danske produktion, mens varmeproduktionen udgjorde ca. 36%. Produktionen i 2006 kom dels fra Generations 10 centrale kraftværker, 14 decentrale kraftværker samt 6 affaldsfyrede kraftværker og dels fra vedvarende energikilder, som i 2006 udgjorde 11% af elproduktionen. Kraftværkskapaciteten er 5,7 GW og produktionen er primært baseret på kul, naturgas og biomasse. Alle de eksisterende kraftværker ligger i Danmark, men i 2007 påbegyndes opførelsen af et kraftvarmeværk i Mongstad lidt nord for Bergen i Norge. Herudover undersøges muligheden for at opføre et kraftværk ved Greifswald i Tyskland. Kapaciteten inden for vedvarende energi er 0,9 GW, fordelt med 0,4 GW landvindmøller, 0,3 GW havvindmøller og 0,2 GW vandkraft. Ca. 60% af kapaciteten er beliggende i udlandet. I 2006 blev der for anden gang afholdt auktion over virtuelle kraftværker, det vil sige retten til at disponere over en del af værkernes produktion. DONG Energy er forpligtet til at udbyde virtuel kapacitet på 250 MW i 2006, 500 MW i 2007 og 600 MW i 2008 og de efterfølgende år. Auktionen har til formål at fastholde konkurrencen på engros elmarkedet efter Elsams overtagelse af Nesa i I forbindelse med Konkurrencerådets godkendelse af Elsams køb af Nesa i 2004 indvilligede Elsam desuden i at sælge sin portefølje af gasfyrede decentrale kraftvarmeværker. De sidste fem værker med en samlet kapacitet på ca. 30 MW blev solgt i slutningen af 2006 og overdraget til de nye ejere 1. januar DONG Energy er efter elforsyningsloven forpligtet til at anvende en del af kapaciteten til produktion af el og varme ved afbrænding af biomasse som f. eks. halm og træflis på kraftværkerne. Den samlede årlige forpligtelse er 1,2 mio. tons biomasse. I 2006 udgjorde biomasseanvendelsen 1,2 mio. tons, eller 7% af det samlede brændselsforbrug på de centrale værker. Heraf udgjorde halmforbruget 46%. På grund af knaphed på træpiller til Avedøreværket nåede forbruget af træflis ikke den ønskede mængde. Samlet lå biomasseanvendelsen lidt over den fastsatte mængde. For at sikre fremtidige leverancer af halm blev der i 2006 indgået en aftale med landbruget om procedurerne for indkøb af halm i Øst- og Vestdanmark. Aftalen sikrer handel på markedsvilkår. Kraftværksprojekter og udviklingsaktiviteter DONG Energy undersøger muligheden for at bygge et kulfyret kraftværk med en kapacitet på MW ved Greifswald i det nordlige Tyskland. Kraftværket vil kunne forsyne 1,5 mio. husstande, svarende til ca. 2% af forbruget i Tyskland. Investeringen vil beløbe sig til omkring EUR 2 mia. I efteråret 2006 fik DONG Energy de norske myndigheders DONg energy årsrapport 2006

19 Hovedtal, Generation mio. kr Elproduktion (GWh) Varmeproduktion (TJ) Nettoomsætning EBITDA EBIT (1) Investeringer endelige godkendelser til opførelsen af et gasfyret kraftvarmeværk ved Statoils raffinaderi i Mongstad lidt nord for Bergen. Byggeriet påbegyndes i 2007, og værket vil blive idriftsat i løbet af DONG Energy skal eje og drive kraftværket i en periode på foreløbig 20 år. Kraftvarmeværket får en effekt på ca. 280 MW el og 350 MJ varme. Investeringen udgør ca. 1,2 mia. kr. På Burbo Banks, på den engelske vestkyst ud for Liverpool, er havmølleparken Burbo under opførelse. Der opføres 25 havmøller med en samlet kapacitet på 90 MW. Parken forventes i drift ved udgangen af I 2006 blev rettighederne til opførelse af havmølleparken Gunfleet Sands erhvervet. Samtlige miljøgodkendelser til den 108 MW store havmøllepark er på plads, og forbe-redelserne til bygningsarbejdet ventes at gå i gang i Havmølleparken, som opføres syv kilometer ud fra Englands østkyst ved udmundingen af Themsen, ventes at stå færdig i efteråret I Danmark har DONG Energy vundet koncessionen på den planlagte havmøllepark Rødsand 2 nær Nysted, og på Horns Rev 2. Også i Norge, Sverige og Polen har DONG Energy landvindmølleprojekter under udvikling. 15 DONG Energy deltager i et EU-finansieret projekt, der har til formål at opsamle og deponere CO 2 fra kraftværker. I forbindelse med dette projekt blev der i 2006 opført et pilotanlæg til opsamling af CO 2 på Esbjergværket. Projektet forventes afsluttet i 2009 og vil, hvis det bliver en succes, kunne bidrage til en teknologiudvikling, der vil reducere CO 2 -udledningen til atmosfæren væsentligt. Projekter inden for vedvarende energi Havmølleparken ud for Barrow-in-Furness på den engelske vestkyst blev færdiggjort i 2006 og er nu i drift. Parken har en kapacitet på 90 MW. Finansielle resultater Nettoomsætningen blev mio. kr. mod 114 mio. kr. i De tilkøbte selskaber udgjorde mio. kr. EBIT blev mio. kr. mod -1 mio. kr. i EBIT for tilkøbte selskaber udgjorde mio. kr. Investeringerne i 2006 udgjorde mio. kr. og vedrørte hovedsageligt køb af andele og aktiver i en række spanske vindmølleprojekter samt levetidsforlængelser og vedligeholdelsesinvesteringer på de danske kraftværker. generation

20 Exploration & Production skaber værdi ved olie- og gasproduktion, samt fremskaffelse af gas til konkurrencedygtig pris. 16 Olie- & gasproduktion 13,8 mio. boe Olietransport, DK 107 mio. tdr. EBITDA mio. kr. DONg energy årsrapport 2006

Ordinær generalforsamling 2008

Ordinær generalforsamling 2008 Ordinær generalforsamling 2008 Klik for at redigere titeltypografi i masteren Klik for at redigere undertiteltypografien i masteren Dagsorden 1. Bestyrelsens beretning om selskabets og dets datterselskabers

Læs mere

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006 OG 4. KVARTAL 2006 EBIT. 5.534 mio.

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 2006 OG 4. KVARTAL 2006 EBIT. 5.534 mio. KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR OG 4. KVARTAL Omsætning 35.661 mio. kr. EBIT 5.534 mio. kr. Resultat efter skat 4.917 mio. kr. blev et meget tilfredsstillende år. Resultatet blev positivt påvirket af høje

Læs mere

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up

Generalforsamling. April 2010. Generalforsamling. Temaer som back-up Generalforsamling April 2010 Generalforsamling Temaer som back-up Årsregnskab 2009 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe,

Læs mere

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2006. Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mio. kr. mod 4.204 mio. kr.

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2006. Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mio. kr. mod 4.204 mio. kr. DONG Energy 25. august Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde 5.848 mod 4.204 i EBIT for kvartalet udgjorde 977 mod 1.112 EBIT for 1. halvår udgjorde 3.808 mod 2.449

Læs mere

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2005 og 4. kvartal 2005 DONG A/S 2. marts 2006 Koncernregnskabsmeddelelse for og 4. kvartal blev et godt år med væsentligt bedre resultater end forventet ved årets start. Det bedre resultat skyldtes hovedsageligt højere oliepriser.

Læs mere

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2006 EBIT. -231 mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.948 mio. kr. mod 3.391 mio. kr.

KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL 2006 EBIT. -231 mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.948 mio. kr. mod 3.391 mio. kr. KONCERNREGNSKABSMEDDELELSE FOR 3. KVARTAL Omsætning 8.948 mio. kr. -231 mio. kr. Resultat efter skat 643 mio. kr. 3. kvartal var det første kvartal hvor de tilkøbte elselskaber Elsam, Energi E2, Nesa og

Læs mere

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr.

DONG Energy. Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. DONG Energy 22. maj Koncernregnskabsmeddelelse for 1. kvartal Omsætningen for kvartalet udgjorde 8.184 mod 5.105 i 2005 EBIT for kvartalet udgjorde 2.831 mod 1.337 Resultat efter skat blev 2.083 mod 769

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012

Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S. April 2012 Notat til Statsrevisorerne om tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af DONG Energy A/S April 2012 RIGSREVISORS FAKTUELLE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Tilrettelæggelsen af en større undersøgelse af

Læs mere

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til 2008 13 Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26 ÅRSRAPPORT 07 20 26 14 Generation Exploration Distribution & production 32 Markets Generation producerer el og varme fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. Generation er markedsledende inden

Læs mere

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004

Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 2004 DONG A/S Koncernregnskabsmeddelelse for 3. kvartal 24 2. december 24 Highlights Koncernens nettoresultat for 3. kvartal 24 blev 94 mio. kr., mod et resultat på 245 mio. kr. i 3. kvartal. Koncernens nettoresultat

Læs mere

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 1.689 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal 2007 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 3. KVARTAL Omsætning 7.224 mio. kr. EBITDA 1.689 mio. kr. Resultat efter skat 108 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 3. kvartal med følgende

Læs mere

2. kvartalsrapport 2004 DONG A/S. Overskud efter skat for 2. kvartal er 317 mio. kr., mod et overskud på 338 mio. kr. i 2. kvartal 2003.

2. kvartalsrapport 2004 DONG A/S. Overskud efter skat for 2. kvartal er 317 mio. kr., mod et overskud på 338 mio. kr. i 2. kvartal 2003. . kvartalsrapport 4 3. august 4 DONG A/S Highlights Overskud efter skat for. kvartal er 317 mio. kr., mod et overskud på 338 mio. kr. i. kvartal 3. Overskud efter skat for halvåret udgør 1.16 mio. kr.

Læs mere

Kvartalsmeddelelse: januar marts 2004 DONG A/S

Kvartalsmeddelelse: januar marts 2004 DONG A/S Kvartalsmeddelelse: januar marts 24 4. juni 24 DONG A/S Highlights Overskud efter skat for 1. kvartal 24 er 845 mio. kr. mod et overskud på 1.11 mio. kr. i 1. kvartal 23 Forventningerne til resultatet

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder Årsrapport 2005 0 Indholdsfortegnelse Forord 2 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Efterforskning og produktion 10 Naturgas, handel 12 Naturgas, distribution og lager 13 El og vedvarende

Læs mere

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne.

Regnskabsberetning. af de russiske bryggerier har isoleret set reduceret omkostningerne. Carlsberg Årsrapport 2006 / Regnskabsberetning 49 Regnskabsberetning Årsrapporten for Carlsberg-gruppen for 2006 afl ægges i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards som godkendt

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2014 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2013 31. marts 2014 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

EBITDA. 3.186 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter:

EBITDA. 3.186 mio. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008 med følgende hovedpunkter: DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL 2008 Omsætning 15.080 mio. kr. EBITDA 3.186 mio. kr. Resultat efter skat 1.252 mio. kr. Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten for 1. kvartal 2008

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport

REGNSKABSMEDDELELSE. Halvårsrapport 2016 2014 REGNSKABSMEDDELELSE Halvårsrapport H1 LEDELSENS KOMMENTAR Energi Danmark koncernen realiserede i 1. halvår 2016 et resultat før skat på 55,356 mio. kr. og en samlet koncernomsætning på 8.314

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2005

DONG A/S. Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal 2005 DONG A/S 30. august Koncernregnskabsmeddelelse for 2. kvartal Koncernens nettoresultat for 2. kvartal blev 891 mod 319 i 2. kvartal. Resultatet blev positivt påvirket af de højere oliepriser, samt engangsindtægter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2017 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2016 31. marts 2017 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE

DENERCO OIL. Side 1 af februar 2003 PRESSEMEDDELELSE Side 1 af 5 18. februar 2003 PRESSEMEDDELELSE 2002 var endnu et godt år for DENERCO OIL. Siri og Syd Arne felterne var i produktion gennem hele året, hvilket - sammen med den gunstige oliepris og tilkøb

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 7. ordinære generalforsamling lørdag den 1. april 2006 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Vindåret Vindåret 2005

Læs mere

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder

Indholdsfortegnelse. DONGs forretningsområder Årsrapport 2005 Indholdsfortegnelse Forord 2 Ledelsesberetning 5 Hoved- og nøgletal for koncernen 5 Efterforskning og produktion 10 Naturgas, handel 12 Naturgas, distribution og lager 13 El og vedvarende

Læs mere

Information om forsyningssituationen 2011-2013

Information om forsyningssituationen 2011-2013 Information om forsyningssituationen 2011-2013 Information om forsyningssituationen 2011-2014 Det danske naturgassystem Roller i Gasmarkedet Forsyningssituationen Udbygning af transmissionsnettet Hvorfor

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2010 31. marts 2011 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON

DONG Energy A/S DONG Energy A/S DONG E ÅRSRAPPORT 2008 G y Årsrapp O rt 2008 ExPlORATiON GENERATiON & PRODucTiON ENERGY SAlES & MARkETS DiSTRibuTiON ÅRSRAPPORT 2008 DONG Energy er en af Nordeuropas førende energikoncerner med hovedsæde i Danmark. Vores forretning er baseret på at fremskaffe, producere, distribuere og handle energi og tilknyttede produkter

Læs mere

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening

København den 28.februar 2007. Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007. Tilfredsstillende vækst og indtjening First North meddelelse nr. 54 / 28. februar 2007 København den 28.februar 2007 Notabene.net A/S offentliggøre halvårsregnskab for regnskabsåret 2006/2007 Tilfredsstillende vækst og indtjening Notabene.net

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006)

Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K. Fondsbørsmeddelelse nr. 6 2006/07 23. januar 2007 Rapport for 1. kvartal 2006/07 (1. oktober - 31.december 2006) InterMail tog i 1. kvartal 2006/07

Læs mere

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S

Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S 1 af 5 21-08-2013 16:07 Opfølgning på fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S Fusionen mellem DONG Naturgas A/S og Naturgas Sjælland I/S blev godkendt at Konkurrencerådet 28. februar

Læs mere

Teknisk briefing. Fremsættelse af aktstykke ifm børsnoteringen af DONG Energy. Marts 2016

Teknisk briefing. Fremsættelse af aktstykke ifm børsnoteringen af DONG Energy. Marts 2016 Finansudvalget 2015-16 Aktstk. 72 7 Bilag 1 Offentligt Teknisk briefing Fremsættelse af aktstykke ifm børsnoteringen af DONG Energy Marts 2016 DAGSORDEN 1 Baggrund for børsnoteringen af DONG Energy 2 Det

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2016

Delårsrapport for 1. halvår 2016 19.08.16 Meddelelse nr. 31, 2016 Delårsrapport for 1. halvår 2016 På et møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2016. Delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016

Brd. Klee A/S. CVR.nr Delårsrapport for perioden 1. oktober marts 2016 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2015 31. marts 2016 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv

Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv ENERGI I FORANDRING Den danske el-markedsmodel i et internationalt perspektiv Morten Hultberg Buchgreitz 2020 strategi 1 Opretholde markedsførende position; firdoble kapacitet 2 Forstærke regional position;

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011

Delårsrapport for perioden 1. juli til 30. september 2011 København, den 25. november 2011 Meddelelse nr. 12/2011 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 København K, Denmark Telefon: +45 88 91 98 70 Telefax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2008. 10.993 mio. kr.

DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER 2008. 10.993 mio. kr. DELÅRSRAPPORT 9 MÅNEDER Omsætning 41.612 mio. kr. EBITDA 10.993 mio. kr. Resultat efter skat 5.177 mio. kr. Stærkt finansielt resultat Bestyrelsen for DONG Energy A/S har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. halvår 2011 Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

EBIT mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2006

EBIT mio. Omsætningen for kvartalet udgjorde mio. kr. mod mio. kr. i 2006 DELÅRSRAPPORT FOR 1. KVARTAL Omsætning 10.673 mio. kr. EBIT 1.991 mio. kr. Resultat efter skat 1.302 mio. kr. HIGHLIGHTS Omsætningen for kvartalet udgjorde 10.673 mod 8.184 i 2006 EBITDA udgjorde 3.228

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København

Meddelelse nr. 10 2008 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2008 Til NASDAQ OMX Den Nordiske Børs København Side 1/7 22. maj 2008 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 for Rockwool International A/S Bestyrelsen for Rockwool International A/S har i dag behandlet og godkendt kvartalsrapporten for 1. kvartal 2008.

Læs mere

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL

KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL KONCERNENS HOVED- OG NØGLETAL Business Performance RESULTATOPGØRELSE (Business performance) Nettoomsætning 41.280 60.486 49.453 54.522 56.717 19.896 15.361 15.978 15.944 67.179 21.449 14.648 12.912 Exploration

Læs mere

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26

DONG Energy 2 Hoved- og nøgletal 4 Finansielle resultater 5 Forventninger til Generation 14 Exploration & Production 20 Distribution 26 ÅRSRAPPORT 07 20 26 14 Generation Exploration Distribution & production 32 Markets Generation producerer el og varme fra effektive kraftværker og vedvarende energikilder. Generation er markedsledende inden

Læs mere

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2.

Det vurderes, at overtagelsen af enekontrollen med disse aktiviteter og aktier udgør en fusion omfattet af fusionsbegrebet, jf. 12 a, stk. 1, nr. 2. 20-06-2011 ITE 4/0120-0401-0075 /ASL Godkendelse: HEF Himmerlands Elforsyning A.m.b.a. overtager AKE Forsyning A/S og visse aktiver og aktiviteter af AKE Net Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den

Læs mere

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen

Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S. 1. Transaktionen Dato: 26. januar 2015 Sag: BITE-14/12241 Godkendelse af Fjernvarme Fyn Holding A/S køb af Fynsværket og Odense Kraftvarmeværk fra Vattenfall A/S Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. december

Læs mere

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO

Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S. Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO Årsrapport 2009 Brødrene Hartmann A/S Præsentation ved Peter A. Poulsen, CEO og Tom Wrensted, CFO 0 UDVIDELSE AF DIREKTIONEN Peter Arndrup Poulsen CEO Tom Wrensted CFO Magali Depras CCO Søren Tolstrup

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2017

Delårsrapport for 1. halvår 2017 17. august 2017 Meddelelse nr. 13, 2017 Delårsrapport for 1. halvår 2017 På møde afholdt i dag har bestyrelsen for Monberg & Thorsen A/S godkendt delårsrapporten for perioden 1. januar 30. juni 2017. Delårsrapporten

Læs mere

Delårsrapport for 1. halvår 2008

Delårsrapport for 1. halvår 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 21. august 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 09/2008 Delårsrapport for 1. halvår 2008 Resume for 1. halvår 2008 SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk:

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2011. Perioden i hovedtræk: Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

DONGs køb af Elsam, Energi E2, Frederiksberg Elnet og Københavns Energi

DONGs køb af Elsam, Energi E2, Frederiksberg Elnet og Københavns Energi DONGs køb af Elsam, Energi E2, Frederiksberg Elnet og Københavns Energi Rådsmødet 29. marts 2006 Journal nr. 4/0160-0200-0001/ISA/CS 1. Resume EU-Kommissionen godkendte den 14. marts DONG A/S s køb af

Læs mere

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002

KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj januar 2002 FONDSBØRSMEDDELELSE Harboes Bryggeri A/S telefon 58 16 88 88 Kontaktperson: Adm. direktør Bernhard Griese KVARTALSMEDDELELSE 3. KVARTAL 2001/2002 FOR HARBOES BRYGGERI A/S Perioden 1. maj 2001 31. januar

Læs mere

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S

DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S DONG E&P A/S køb af aktiverne i Statoil E&P A/S Journal nr. 3:1120-0401-34/Energi2/CP Rådsmødet den 29. maj 2002 Resumé 1. DONG E&P A/S anmeldte den 30. april 2002 selskabets betingede køb af aktiverne

Læs mere

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09.

12. maj 2009. Bestyrelsen i Land & Leisure A/S har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten for perioden 01.10.08-31.03.09. Fondsbørsmeddelelse 2009/12 NASDAQ OMX København Nikolaj Plads 6 1007 København K 12. maj 2009 Vedr.: halvårsrapport Bestyrelsen i har på sit bestyrelsesmøde i dag behandlet og godkendt halvårsrapporten

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk NASDAQ OMX Copenhagen A/S Postboks

Læs mere

Delårsrapport for 9 måneder 2008

Delårsrapport for 9 måneder 2008 Til OMX Nordic Exchange Copenhagen Company News Service Faaborg, den 29. oktober 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 14/2008 Delårsrapport for 9 måneder 2008 Resume for 9 måneder 2008: SKAKO Industries koncernen

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009.

Jensen & Møller Invest A/S periodemeddelelse for 1. januar - 31. marts 2009. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001

HOVEDBEGIVENHEDER PR. 30. SEPTEMBER 2001 Pr. 3. kvartal 2001 A/S Dampskibsselskabet TORM Marina Park Sundkrogsgade 10 DK-2100 Copenhagen Ø Denmark Tel: +45 39 17 92 00 Fax: +45 39 17 93 93 Telex: 22315 TORM DK E-mail: Website: Comtext: mail@torm.dk

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7

INDHOLD. Regnskabskommentar 3. Resultatopgørelse 4. Balance, Aktiver 5. Balance, Passiver 6. Hoved- og nøgletal 7 HALVÅRSREGNSKAB 2013 INDHOLD Regnskabskommentar 3 Resultatopgørelse 4 Balance, Aktiver 5 Balance, Passiver 6 Hoved- og nøgletal 7 DLG Telf + 45 33 68 30 00 information@dlg.dk www.dlg.dk 2 S HALVÅRSREGNSKAB

Læs mere

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation

DONG Energy høringsvar på metodenotat om Skagerrak 4 reservation Energinet.dk C/O Sisse Carlsen Tonne Kjærsvej 65 7000 Fredericia DONG Energy Thermal Power A/S Kraftværksvej 53 7000 Fredericia Danmark Tlf. +45 99 55 11 11 Fax +45 99 55 00 11 www.dongenergy.dk CVR-nr.

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S. Maj 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DONG Energy A/S Maj 2013 18, STK. 4-NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Vedrører: Statsrevisorernes beretning nr. 4/2012 om DONG Energy A/S Finansministerens redegørelse

Læs mere

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013

Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 Notat DONG Energy's skattebetaling i 2013 DONG Energy's skattebetaling DONG Energy er en virksomhed i vækst. Vi har en ambitiøs forretningsstrategi, der tager afsæt i nogle af verdens helt store udfordringer

Læs mere

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter

Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk. 1. Transaktionen. 2. Parterne og deres aktiviteter 10-03-2011 ITE 4/0120-0401-0064 /MBD Godkendelse: Hillerød Forsyning Holding A/S køber Hillerød Kraftvarmeværk Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen modtog den 23. februar 2011 en anmeldelse af en fusion

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2006

Delårsrapport for 1. kvartal 2006 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Fondsbørsmeddelelse nr. 10/2006 27. april 2006 CVR nr. 15701315 Delårsrapport for 2006 Resumé: SP Groups realiserede i et resultat før skat og

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider

Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax: 33 12 86 13 Meddelelse nr. 1-1999 22. februar 1999 5 sider Halvårsmeddelelse for perioden 01.07.-31.12.98 Bestyrelsen for JAMO A/S har i dag behandlet

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009

Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2009 København, den 27. august 2009 Meddelelse nr. 8/2009 Danionics A/S Lersø Parkallé 42, 2. DK 2100 København Ø, Denmark Telefon: +45 70 23 81 30 Telefax: +45 70 30 05 56 E-mail: investor@danionics.dk Website:

Læs mere

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS

TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS TØMRERMESTER TOMMY ANDERSEN ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 26/06/2015 Tommy Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

Årsregnskab for Energinet.dk

Årsregnskab for Energinet.dk Årsregnskab for Energinet.dk 14. maj 2006 Dette notat uddyber delregnskaberne i Årsrapport for Energinet.dk. Der gives således en forklaring på de væsentligste indtægter og omkostninger på elog gassegmenterne

Læs mere

DONGs forretningsområder

DONGs forretningsområder Årsrapport 2004 DONGs forretningsområder Efterforskning og produktion Efterforsknings- og produktionsaktiviteterne finder sted i farvandene omkring Danmark, Norge, Storbritannien og Færøerne. I dag produceres

Læs mere

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat

Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Årsrapport 2005/06 fortsat fremgang i omsætning og resultat Ambu s bestyrelse har i dag godkendt årsrapport 2005/06 for regnskabsåret 1. oktober 2005-30. september 2006. Hovedpunkter 2005/06 blev endnu

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. august 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10/2012 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. juni 2012: Omsætningsvækst og positivt resultat i SKAKO

Læs mere

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1.

Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007. Delårsrapport for 1. Til OMX Københavns Fondsbørs Company News Service Faaborg, den 22. august 2007 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2007 Delårsrapport for 1. halvår 2007 Resume: SKAKO Industries koncernen har i 1. halvår omsat

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli 2015-30. september 2015 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 27. oktober 2015 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden

Læs mere

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

NORDSJÆLLAND BYG ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den NORDSJÆLLAND BYG ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 28/03/2013 Peter Tyrrestrup Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06

Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Til Københavns Fondsbørs malerfagets leverandør 13.09.2005 side 1 af 6 Delårsrapport: 1. kvartal 2005/06 Bestyrelsen i Flügger har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. kvartal af forretningsåret.

Læs mere

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K

Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K Kristeligt Dagblads Fond Vimmelskaftet 47, 1161 København K CVR-nr. 11 62 62 89 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på fondens ordinære generalforsamling den 2.

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

PGGM og Ampère Equity Fund køber minoritetsandel i havmølleparken Walney fra DONG Energy

PGGM og Ampère Equity Fund køber minoritetsandel i havmølleparken Walney fra DONG Energy PGGM og Ampère Equity Fund køber minoritetsandel i havmølleparken Walney fra DONG Energy 20. december 2010. Et konsortium bestående af PGGM og den hollandske kapitalfond Ampère Equity Fund, administreret

Læs mere

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713

Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S. Reg. nr. 209.713 Halvårsmeddelelse 2013/14 (01-04-2013 30-09-2013) KNI A/S Reg. nr. 209.713 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Hoved- og nøgletal 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen

Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen CVR-NR.: 15 90 84 16 Q4 2015 KVARTALSINFORMATION Der er ikke foretaget revision eller review af kvartalsinformationen Ansvarsfraskrivelse Kvartalsinformationen er offentliggjort dags dato på dansk og engelsk

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 31.08.2000 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar til 30. juni 2000 Bestyrelsen for Brødrene Hartmann A/S har i dag godkendt koncernens halvårsregnskab for perioden 1. januar 2000 til 30. juni 2000.

Læs mere

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017

Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1. juli marts 2017 Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ Copenhagen A/S Pandrup, den 23. maj 2017 Delårsrapport for Dantax A/S for perioden 1.

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 EBITDA. 6.651 mio. kr.

HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2008 EBITDA. 6.651 mio. kr. HALVÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR Omsætning 27.820 mio. kr. EBITDA 6.651 mio. kr. Resultat efter skat 3.082 mio. kr. Stærkt finansielt resultat påvirket af høje olie- og gaspriser Bestyrelsen for DONG Energy

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 24. maj 2016 Selskabsmeddelelse nr. 06/2016 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2016 SKAKO fastholder forventningerne til året Resultatet

Læs mere

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008

Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 2008 Bestyrelsens skriftlige beretning ved den 9. ordinære generalforsamling lørdag den 5. april 28 Denne beretning suppleres med formandens mundtlige beretning på generalforsamlingen. Produktionen Vindmøllerne

Læs mere

Vil ministeren oplyse, hvad Finansministeriet vidste om kontraktforhandlingerne om havvindmøller i Storbritannien før salget af aktier i Dong?

Vil ministeren oplyse, hvad Finansministeriet vidste om kontraktforhandlingerne om havvindmøller i Storbritannien før salget af aktier i Dong? Finansudvalget 2014-15 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 323 Offentligt Talepunkter 20. april 2015 Samrådsspørgsmål Q-S om bud på DONG Energy Spørgsmål Q: Kan ministeren bekræfte, at den værdiforøgelse,

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2012

Ordinær generalforsamling 2012 Ordinær generalforsamling 2012 18. april 2012 build with ease Dagsorden 1. Ledelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Fremlæggelse og godkendelse af den reviderede årsrapport 2011

Læs mere