Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal"

Transkript

1 Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM redegørelse April 2013

2 Driftsændringer til Ensted Olieterminal Del 1 Forslag til kommuneplan retningslinjer Udgiver: Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Kun internetudgave Baggrundskort: Hvis ikke andet er angiver: Vektor- og rastekort Copyright: KMS DDO Copyright: Cowi Må citeres med kildeangivelse. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 2

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Forslag til kommuneplantillæg Kommuneplantillæg med kommuneplanretningslinjer Hvad er VVM? Redegørelse for Kommuneplantillæg med retningslinjer Baggrund og formål Projektet Projektet er VVM pligtigt i medfør af lov om planlægning Den videre proces Forhold til øvrig planlægning Landsplandirektiv og forslag til vandplan Natura 2000-planer Kommunens handleplaner for Natura 2000-områder Kommuneplan Lokalplan Øvrige bindinger Natura 2000 og bilag IV-arter områder Fredninger og kulturhistoriske værdier Kystnærhedszonen Strandbeskyttelse Øvrige bygge- og beskyttelseslinjer Kommuneplantillæg for driftsændringer til Ensted Olieterminal Retningslinjer Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 3

4 1. Forslag til kommuneplantillæg 1.1 Kommuneplantillæg med kommuneplanretningslinjer Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den sammenfattende kommuneplanlægning, som blandt andet udmøntes i en kommuneplan. Dette kommuneplantillæg, der har Miljøstyrelsen som myndighed jf. 11, stk. 2, i VVMbekendtgørelsen, BEK af. 15.dec. 2010, indeholder alene kommuneplanretningslinjer og udarbejdes indenfor de kommuneplanrammer, som Aabenraa Kommune har fastlagt i den kommunale planlægning. Projektet behandles i henhold til VVM bekendtgørelse nr på grund af overgangsreglerne i VVM bekendtgørelse nr af 27. december 2013 jf. 16, stk Hvad er VVM? VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 15/12/2010. Formålet med en VVM-redegørelse er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet af anlægsarbejder, andre installationer eller arbejder, samt andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskabet, herunder også indgreb der tager sigte på udnyttelsen af ressourcer i undergrunden, når disse må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, og sikre at offentligheden inddrages som en vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres det, at planmyndigheden har det bedst mulige grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt det anmeldte projekt kan realiseres. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på: Mennesker, fauna og flora Jordbund, vand, luft, klima og landskab Materielle goder og kulturarv Samspillet mellem disse faktorer Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med nærværende tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I dette tilfælde varetager Miljøstyrelsen kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser, jf. VVM-bekendtgørelsens 11, stk. 2, da staten er godkendelsesmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven for de anlæg, der indgår i det anmeldte projekt. Det betyder, at VVM- og plankompetencen overgår til staten (Miljøstyrelsen). Miljøstyrelsen varetager således planlægningen for Ensted Olieterminal. En eventuel senere ændring af kommuneplantillægget forudsætter derfor Miljøstyrelsens accept. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 4

5 2. Redegørelse for Kommuneplantillæg med retningslinjer 2.1 Baggrund og formål Med baggrund i et ønske om mulighed for oplagring og ind- og udskibning af lette klasse III produkter samt for modtagelse af flere årlige skibsanløb, ønsker Inter Terminals EOT ApS at ændre de driftsmæssige forhold på Ensted Olieterminal. Projektet er beliggende på: Matr. Nr. Adresse: Kommune: 385c Stubbæk, Ensted Varnæsvej 9, 6230 Aabenraa Aabenraa Kommune Ensted Olieterminals beliggenhed ved Aabenraa (olieterminal, rørføringer, indløbskanal og pier) EOT grænser op til Enstedværket og Ensted Transit Havn og har frem til Inter Terminals overtagelse af olieterminalen pr indgået som del af Enstedværket. 2.2 Projektet Inter Terminals EOT ApS er en eksisterende miljøgodkendt virksomhed, som ønsker at ændre de driftsmæssige forhold på Ensted Olieterminal, således at der fremover bliver mulighed for oplagring og ind- og udskibning af lette klasse III produkter samt for modtagelse af flere årlige skibsanløb. EOT anvendes i dag til oplagring og ind- og udskibning af fuelolie og vakuum gasolie. Olieterminalen består af en oliepier med to anlægspladser og et overjordisk tankanlæg med tilhørende overjordisk rørsystem. Olien transporteres til olieterminalen ad søvejen, hvor olien losses fra skibe til olietankene via et rørsystem. På samme måde lastes olie fra lagertankene til skibe, ligesom der foretages across pier aktiviteter, hvor olie lastes/losses direkte fra et skib til et andet skib. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 5

6 Tankanlægget består af fire overjordiske tanke med en samlet opbevaringskapacitet på m 3, som er placeret i en lukket tankgård. Tankene har været anvendt til olieoplag siden opførelsen i Olieterminalen er juni 2000 miljøgodkendt til opbevaring af tunge klasse III produkter i form af fuelolie (FO) og vakuum gasolie (VGO). Miljøgodkendelsen er revurderet af Miljøstyrelsen september 2011 i forbindelse med Inter Terminals overtagelse af olieterminalen fra DONG Energy A/S. I forbindelse med revurderingen blev der bl.a. fastsat en øvre grænse for antallet af skibsanløb til olieterminalen. De ønskede driftsændringer på EOT vedrører mulighed for oplagring og ind- og udskibning af lette klasse III produkter samt for modtagelse af flere årlige skibsanløb. Grænsen for antal årlige skibsanløb ønskes hævet fra 125 til 590 årlige skibsanløb. Flere skibsanløb indebærer ingen bygnings- eller anlægsmæssige ændringer. Der er alene tale om udnyttelse af de eksisterende kapaciteter på EOT. Ønsket om opbevaring af lette klasse III produkter i tankene er bl.a. foranlediget af, at der fra 2015 kommer krav til svovlindhold i skibes drivmidler. De nye krav indebærer, at det ikke længere er muligt at bruge fuelolie som drivmiddel i skibe indenfor visse geografiske områder, herunder Østersøen, Nordsøen og amerikanske farvande. Efterspørgslen på lokaliteter, hvor lette klasse III produkter kan opbevares, forventes derfor at stige i takt med, at efterspørgslen efter fuelolie som drivmiddel til skibe, og dermed oplagringsfaciliteter for fuelolie, forventes at falde. De oplagrede olier er i henhold til Risikobekendtgørelsen alene klassificeret som miljøfarlige. De lette produkter vil blive håndteret i de eksisterende tanke og rørforbindelser på EOT. Det udvidede produktsortiment indebærer derfor som udgangspunkt ikke bygnings- eller anlægsmæssige ændringer af den eksisterende olieterminal, på nær en opgradering af anlæggets miljø- og sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med vilkår og forudsætninger ved miljø- og risikogodkendelsen af anlægget samt krav i tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 6

7 2.3 Projektet er VVM pligtigt i medfør af lov om planlægning Miljøstyrelsen har den 8. august 2012 modtaget Inter Terminals EOT ApS s VVManmeldelse via Aabenraa Kommune vedrørende øget antal årlige skibsanløb til olieterminalen samt mulighed for oplagring og ind- og udskibning af lette klasse III produkter i tanke. Anmeldelsen er indgivet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 2. Olieterminalen bliver med realiseringen af det udvidede produktsortiment (lette klasse III produkter) omfattet af risikobekendtgørelsen nr af 14. december 2006 som kolonne 3 virksomhed. Det anmeldte projekt er dermed omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 punkt 26: Anmeldelsespligtige virksomheder efter 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, og er dermed VVM-pligtigt. Der har i perioden 4. september 2012 til 2. oktober 2012 været gennemført en idéfase, hvor offentligheden har haft mulighed for at bidrage med en række forhold, der bør undersøges, inden projektet realiseres. Der var indkommet 2 høringssvar til projektet ved idéfasens ophør. På baggrund af Miljøstyrelsens gennemgang af projektet, er Inter Terminals EOT ApS blevet anmodet om at redegøre for de miljømæssige konsekvenser i forbindelse med de planlagte driftsændringer. De miljømæssige påvirkninger, der behandles i VVM-redegørelsen (del 3) vurderes at være knyttet til mulige påvirkninger af jord/grundvand og risikoforhold ved håndtering af lette klasse III produkter samt støj, relateret til flere skibsanløb. Herudover behandles alle miljøforhold, der kan forventes at blive påvirket væsentligt af driftsændringerne ligesom VVM-redegørelsen forholder sig til alternativet til bygherres projekt. 2.4 Den videre proces Såfremt Miljøstyrelsen efter endt høring og ud fra en samlet afvejning af projektets formål og miljøpåvirkninger vurderer, at projektet skal fremmes, vil MST give Inter Terminals EOT ApS miljøgodkendelse til at gennemføre projektet i nærmere angivne vilkår. På baggrund af de indkomne høringssvar vil Miljøstyrelsen udarbejde en sammenfattende redegørelse som blandt andet indeholder en beskrivelse af hvordan VVM-redegørelsen, udtalelser og bemærkninger, der er indkommet under høringen er taget i betragtning. På grundlag heraf og kommunens udtalelse over den sammenfattende redegørelse beslutter Miljøstyrelsen om kommuneplantillægget skal udstedes og fastsætter i givet fald vilkår for projektet. Vilkårene meddeles bygherre i forbindelse med miljøgodkendelsen og skal sikre, at de miljømæssige påvirkninger af projektet minimeres. Udkast til miljøgodkendelsen offentliggøres sammen med dette forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Hvis Miljøstyrelsen vælger at udstede endeligt kommuneplantillæg for driftsændringer på Ensted Olieterminal, forventes miljøgodkendelsen udstedt til bygherre umiddelbart herefter. Det endelige kommuneplantillæg, miljøgodkendelsen samt en sammenfattende redegørelse vil samtidig blive offentliggjort med angivelse af mulighed for klage. 3. Forhold til øvrig planlægning 3.1 Landsplandirektiv og forslag til vandplan Planområdet er beliggende inden for et område, der er omfattet af det statslige forslag til vandplan for hovedvandopland 1.1 for Lillebælt/Jylland i Vanddistrikt Jylland og Fyn. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 7

8 Forslag til vandplaner er i seks måneders høring frem til den 23. december Indtil vandplanforslaget er endeligt vedtaget gælder retningslinjerne fra Regionplan 2005 for Sønderjyllands Amt med status af landsplandirektiv. Aktuelt for dette kommuneplantillæg er landsplandirektivets retningslinjer for grundvand og vandmiljø gældende, indtil de ophæves eller bortfalder. De planlagte driftsændringer er i VVM-redegørelsen vurderet i forhold til både Regionplanens retningslinjer og målsætninger samt forslag til vandplan for Lillebælt/Jylland og dermed både i forhold til gældende retningslinjer/målsætninger og kommende vandplaner. 3.2 Natura 2000-planer Naturstyrelsen har udarbejdet statslige Natura 2000-planer vedtaget i Naturplanerne oplister en række trusler, der skal forstås som påvirkninger af de naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Trusler er i den forbindelse aktuelt forekommende og konkrete påvirkningsfaktorer, der enkeltvis eller i samvirkning vil kunne forhindre, at naturtyperne og arterne opnår gunstig bevaringsstatus. Naturplanen oplister desuden generelle retningslinjer for at opnå en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. De generelle retningslinjer sigter efter, at areal og tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede arter ikke må gå tilbage eller forringes. Inden for Natura 2000-områderne skal myndighederne ved sin planlægning og administration sikre, at der ikke sker ændringer til skade for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte. Det nærmeste terrestriske Natura 2000-område er N95 for Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark, der ligger ca. 5,0 km syd for olieterminalen, og området er udpeget som EF-Habitatområde H84 og EF-Fuglebeskyttelsesområde F58. Ca. 5,3 km sydvest for olieterminalen ligger et andet nærliggende terrestriske Natura 2000-område, som er N96 for Bolderslev Skov og Uge Skov, der er udpeget som EF-Habitatområde H85. Natura 2000-område N124 for Maden på Helnæs og havet vest for er udpeget på grund af både marine og terrestriske interesser. Området ligger ca. 35 km øst-nordøst for olieterminalen og består af EF-Habitatområde H108. De to nærmeste marine Natura 2000-områder er N112 og N197. Natura 2000-område N112 for Lillebælt er beliggende ca. 24 km nordøst for olieterminalen og består af EF- Habitatområde H96 og EF-Fuglebeskyttelsesområde F47. Ca. 28 km sydøst for olieterminalen findes Natura 2000-område N197 for Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als, der er udpeget for EF-Habitatområde H173 og EF-Fuglebeskyttelsesområde F64. I henhold til 7, stk. 1, i habitatbekendtgørelsen er der i den tilhørende VVM-redegørelse foretaget en vurdering af, om de planlagte driftsændringer kan påvirke arter og naturtyper på udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områder væsentligt. Derudover er der i VVMredegørelsen foretaget en vurdering af, hvorvidt realisering af projektet påvirker mulighederne for at opfylde retningslinjerne i Natura 2000-planerne med henblik på at opnå en gunstig bevaringsstatus. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 8

9 3.3 Kommunens handleplaner for Natura 2000-områder Kommunerne skal udarbejde handleplaner for, hvordan de vil nå målene i Natura planerne. Aabenraa Kommune har i november 2012 vedtaget handleplaner for Natura 2000-områderne inden for kommunen. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 9

10 4. Kommuneplan Den gældende Kommuneplan for Aabenraa Kommune indeholder redegørelse, retningslinjer og rammer, der har betydning for de planlagte driftsændringer for Ensted Olieterminal. Ensted Olieterminal er beliggende i byzone inden for rammeområde E, jf. Aabenraa Kommuneplan Den generelle anvendelse af dette rammeområde er erhverv, nærmere bestemt kraftvarmeværk med tilhørende havneanlæg, kullager, olietanke og rekreativt strandområde. Inden for rammeområdet kan der etableres anlæg/virksomheder i miljøklasse 4 7. Olieterminalen er beliggende inden for den del af erhvervsområdet, hvor der kan placeres klasse 7 virksomheder, som bl.a. er kraftværker. Rammer for lokalplanlægning og konsekvenszone ved Ensted olieterminal Bestemmelserne for rammeområde E er desuden gengivet herunder. Rammeområde E Enstedværket Kraftvarmeværk med tilhørende havneanlæg, kullager, olietanke og rekreativt strandområde. Anvendelse Bebyggelsens art Erhvervsområde Fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration. Der kan etableres anlæg/virksomheder i miljøklasse 4-7 Bebyggelsens omfang, grund størrelse mv. Den del af erhvervsområdet, hvor der kan placeres klasse 7 virksomheder, er omgivet af en 500 m bred miljøkonsekvenszone. Bebyggelsesprocent maks. 50. Plan- og zonestatus Gældende lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan S8, S16 Byzone og landzone Overføres til byzone ved lokalplanlægning Bebyggelsens rumfang i m³ forhold til grundarealet i m²: 3 Maks. bygningshøjder er: Enstedværket 80 m, siloer 30 m, olietanke 20 m, kullagre 25 m skorstene 200 m. Grundstørrelse mindst: m² Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 10

11 Olieterminalen er desuden omfattet af kommuneplanens retningslinje for den vejledende konsekvenszone V1. V1 konsekvenszonen omfatter en 500 m bred miljøkonsekvenszone omkring Enstedværket. Retningslinjen betyder, at der i landzone ikke må ske udlæg af arealer eller ændres arealanvendelse til miljøfølsom anvendelse, herunder etablering af spredt bebyggelse, inden for den vejledende konsekvenszone, medmindre det af planmyndigheden eller bygherren sandsynliggøres, at det kan ske uden at give anledning til miljøkonflikter. Derudover er olieterminalen omfattet af kommuneplanens udpegninger og retningslinjer for kystnærhedszonen, turistområde og særligt værdifulde landbrugsområder, hvor af kystnærhedszonen behandles i afsnit 6.4. Olieterminalen er ikke omfattet af udpegninger af landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske værdier. De planlagte driftsændringer medfører ingen ændringer i bebyggelse, områdets indretning eller generelle anvendelse og er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer nr E. Der er på den baggrund ikke ændret i rammebestemmelserne med dette kommuneplantillæg. Derimod suppleres kommuneplanens bestående retningslinjer med dette kommuneplantillæg. 5. Lokalplan Olieterminalens tankgård med tankanlæg er omfattet af lokalplan S 16 af den 28. september 1993 for et område omkring Enstedværket. Lokalplanens anvendelsesbestemmelse 3.1 fastlægger, at lokalplanområdet kan anvendes til offentlige formål, herunder til kraftværk med dertil hørende faciliteter som administrationsbygninger, kullager, olielagre, kølevandskanaler samt kajanlæg med udstyr til håndtering af kul o.l. I lokalplanen findes ligeledes bestemmelser for bl.a. bebyggelsens omfang og placering, herunder bebyggelsens vandrette højdegrænseplan fra kote 2,5. Lokalplanlagte områder ved og omkring olieterminalen. Aabenraa Kommune har ved brev af 10. november 2010 vurderet, at etableringen af et selvstændigt olieoplag ligger indenfor formåls- og anvendelsesbestemmelser for lokalplan nr. S 16, uanset om oplaget sker til brug for Enstedværket eller som oplag for tredjemand. I Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 11

12 forbindelse med VVM-anmeldelsen har Aabenraa Kommune den 8. august 2012 videresendt anmeldelsen til Miljøstyrelsen med oplysninger om, at projektet er inden for de lokalplanlagte rammer. De sydlige dele af olieterminalens område (områder syd for tankgård med tankanlæg) er ikke omfattet af lokalplan S 16, men af kommuneplanens rammeområde E, idet den tidligere gældende lokalplan nr. S 14 af den 30. april 1991 for dette område er ophævet af Aabenraa Kommune den 4. april De planlagte driftsændringer er vurderet at være i overensstemmelse med formåls- og anvendelsesbestemmelserne for lokalplan nr. S 16, og kommunen udarbejder derfor ikke en ny lokalplan for området. 6. Øvrige bindinger 6.1 Natura 2000 og bilag IV-arter Natura 2000 Det nærmeste terrestriske Natura 2000-område er N95 for Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark, der ligger ca. 5,0 km syd for olieterminalen, og området er udpeget som EF-Habitatområde H84 og EF-Fuglebeskyttelsesområde F58. Ca. 5,3 km sydvest for olieterminalen ligger et andet nærliggende terrestriske Natura 2000-område, som er N96 for Bolderslev Skov og Uge Skov, der er udpeget som EF-Habitatområde H85. Natura 2000-område N124 for Maden på Helnæs og havet vest for er udpeget på grund af både marine og terrestriske interesser. Området ligger ca. 35 km øst-nordøst for olieterminalen og består af EF-Habitatområde H108. De to nærmeste marine Natura 2000-områder er N112 og N197. Natura 2000-område N112 for Lillebælt er beliggende ca. 24 km nordøst for olieterminalen og består af EF- Habitatområde H96 og EF-Fuglebeskyttelsesområde F47. Ca. 28 km sydøst for olieterminalen findes Natura 2000-område N197 for Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als, der er udpeget for EF-Habitatområde H173 og EF- Fuglebeskyttelsesområde F64. I henhold til 7, stk. 1, i habitatbekendtgørelsen er der i den tilhørende VVM-redegørelse foretaget en vurdering af, om de planlagte driftsændringer kan påvirke arter og naturtyper på udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områder væsentligt. De planlagte driftsændringer omfatter udvidelser i antal skibsanløb og oplagring af lette klasse III produkter. Olieterminalens nære beliggenhed til Aabenraa Fjord og laste- og losseaktiviteterne, der sker via skib, betyder, at en del af driften er knyttet til det marine miljø. De planlagte driftsændringer kan på kort og langt sigt potentielt påvirke naturværdier direkte og indirekte i forbindelse med følgende aktiviteter: Direkte potentielle påvirkninger fra olieterminalen Luftemission fra oplagring af lette klasse III produkter på Ensted Olieterminal Udslip af olieprodukter ved uheld Indirekte potentielle påvirkninger fra øget skibstrafik Luftemission fra øget skibstrafik Fysisk forstyrrelse i forbindelse med øget skibstrafik Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 12

13 I VVM-redegørelsen er de potentielle påvirkninger af Natura 2000-områder i forbindelse med de pågældende driftsændringer behandlet emneopdelt i relation til de ovennævnte direkte og indirekte potentielle påvirkninger. Luftemissioner Der er ikke kendskab til, at luftemission af VOC er medfører negative effekter på naturværdier, og det vurderes således, at den ændrede oplagring på Ensted Olieterminals tanklager ikke vil medføre en negativ påvirkning af Natura 2000-områder i forbindelse med emissioner. Driftsændringerne på Ensted Olieterminals tanklager vurderes ikke at omfatte andre potentielle risici for terrestriske naturværdier i Natura 2000-områderne end VOC emissioner, og de to nærmeste Natura 2000-områder (N95 og N96) og den terrestriske del af N124 behandles således ikke yderligere i VVM-redegørelsen. Gennemførelse af projektet medfører en forøgelse i skibstrafikken på 1 2 skibe i døgnet i Lillebælt. Lillebælt har i forvejen en intensiv skibstrafik, heraf ca skibe årligt i Lillebælt Syd. Emissioner til luften fra den øgede skibstrafik vil primært omfatte kvælstofoxider (NOx), svovldioxid (SO2) og partikler. Ifølge naturplanerne er skibstrafik ikke nævnt som en trussel i forbindelse med kvælstofudledning for at opnå bevaringsmålsætningerne for Natura 2000-områderne. Svovl-emissionen vil endvidere reduceres mærkbart fra 2015 som følge af nye EU regler om reduktion af svovlemissioner fra skibe. Samlet vurderes det, at emissioner i forbindelse med ændret drift på olieterminalens tanklager og fra en øget skibstrafik ikke medfører en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områder. Fysisk forstyrrelse i forbindelse med øget skibstrafik Skibenes sejladsmønstre er afgørende for, hvilke marine områder der potentielt kan påvirkes af det forøgede antal skibsanløb til olieterminalen. Den primære sejladsrute for tankskibe til/fra olieterminalen forekommer fra/mod syd igennem den sydlige del af Lillebælt og ind i Aabenraa Fjord. Der er ingen Natura 2000-områder i selve Aabenraa Fjord. Ved sejlads til/fra Aabenraa Fjord og mod nord krydses dog igennem Natura 2000-området N112, Lillebælt, og ved sejlads mod syd krydser skibstrafikken forbi Natura 2000-områderne N124, Maden på Helnæs og havet vest for, og igennem N197, Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als. Den øgede skibstrafik i Lillebælt til og fra olieterminalen i Aabenraa Fjord kan potentielt medføre en påvirkning af marine naturtyper, -pattedyr og fugle på udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne N112, N124 og N197. Påvirkningerne af de marine naturtyper kan bl.a. bestå i en øget ophvirvling af næringsrigt bundvand i forbindelse med den øgede skibstrafik. Idet Lillebælt er et strømfyldt farvand med en i forvejen intensiv skibstrafik (størrelsesorden på 3600 skibe årligt i Lillebælt Syd) vurderes det, at de øgede ophvirvlede mængder af næringsstof fra 1-2 ekstra skibe i døgnet vil være ubetydelige og næppe målbare. Dermed vurderes det, at den øgede skibstrafik ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper, marsvin eller fugle på udpegningsgrundlaget i forbindelse med ophvirvling af næringsrigt bundvand i kølvandet af skibene. I alle tre marine Natura 2000-områder er marsvin listet på udpegningsgrundlaget. Marsvin lever mest i kystnære områder og andre lavvandede områder på mindre end 200 meters dybde. Aabenraa Fjord hører til Lillebælt, som er et område, der på baggrund af viden om Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 13

14 populationer, tætheder, sæsonvariation, tilstedeværelsen af voksne hunner og andre relevante informationer er kategoriseret som et meget vigtigt område for marsvin. Satellitstudier har vist, at der i den sydlige del af Lillebælt omkring Als og ved Aabenraa Fjord findes en høj densitet af marsvin hele året på nær december, og at der ligeledes findes en høj densitet af voksne hunner. Idet forekomsten af arten er stor i dele af de indre danske farvande, hvor skibstrafikken i forvejen er intensiv, vurderes det, at marsvin i en vis udstrækning er i stand til at tilvænne sig lyden fra skibstrafik. Således vurderes det, at den relativ begrænsede forøgelse af skibstrafikken i den sydlige del af Lillebælt (1-2 skibe flere i døgnet) som følge af driftsændringer på olieterminalen, vil medføre en forstyrrelse af marsvin, men påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig for den samlede population. Også fuglene på udpegningsgrundlaget kan blive påvirket af den øgede forstyrrelse i forbindelse med en mere intensiv skibstrafik igennem fuglebeskyttelsesområde F64. Ifølge naturplanen er trusler for fugle på udpegningsgrundlaget dog primært forbundet med rekreative aktiviteter, der kan forstyrre fugle, der fælder i området. De fleste ynglende kystfugle på udpegningslisterne vil være påvirkede af forstyrrelse fra færdsel på land, men også skibstrafik kan være et problem for ynglende eller rastende fugle. Idet skibstrafikken med de store tankskibe sejler langsomt og ikke sejler tæt ind under land på de lavvandede områder, vurderes det, at fødesøgnings-, raste- og fældningsmuligheder for fuglene på udpegningsgrundlaget ikke påvirkes væsentligt ved den øgede skibstrafik på 1 til 2 skibe i døgnet gennem Lillebælt. Samlet vurderes det, at forstyrrelse i forbindelse med den øgede skibstrafik i den sydlige del af Lillebælt ikke medfører en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for N112, N124 og N197. Bundmaling, TBT (Tin) Den primære kilde til TBT er fra bundmaling på skibe. Den Internationale Maritime Organisation IMO har indført et totalt forbud mod brugen af TBT som anti-begroningsmiddel til bl.a. søfartstøjer. Dette forbud er i EU blevet ratificeret ved EU direktiv 2002/62/EF af juli 2002, som forbyder anvendelse af TBT som anti begroningsmiddel til søfartøjer efter 1. januar Idet TBT således er udfaset, vurderes det, at langt hovedparten af de skibe, der vil anløbe oliterminalen, vil være behandlet med ikke TBTholdig bundmaling, idet størstedelen af skibe bliver malet oftere end hvert tredje år. Det vurderes derfor, at forøgelsen i skibstrafikken ikke vil forårsage væsentlig øget TBTbelastning af farvandene. Udslip af olieprodukter Et større uheld med udslip af olieprodukter til Aabenraa Fjord kan være en potentiel momentan trussel mod bevaringsstatus for de marine naturtyper og arter, som er omfattet af Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag, og et uheld kan indebære en potentiel samlet påvirkning af de marine naturområder. Konsekvenserne af et tankbrud og brud på rørføringer er for de eksisterende driftsforhold på olieterminalen (brug af tunge olier) undersøgt og afrapporteret til Miljøstyrelsen maj 2012 og supplerende oplysninger er fremsendt februar Redegørelsen konkluderer, at konsekvenser af tankbrud vil kunne undgås ved en forhøjelse af den eksisterende mur, der forløber tæt ved grænsen mellem Ensted Olieterminal og Enstedværkets område, således at tankgården kan opsamle det totale volumen af en tank i tankgården. Endvidere konkluderer redegørelsen, at konsekvenserne ved olieudslip ved rørbrud vil kunne reduceres væsentligt ved etablering af lækagedetektion på de rørføringer, hvor et eventuelt spild vil afledes direkte til det marine miljø. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 14

15 Der er indhentet udtalelse fra Naturstyrelsen, der vurderer risikoen for, at en olieforurening fra olieterminalen vil nå frem til natura 2000-områder og skade udpegningsgrundlagene, som ubetydelige ved gennemførelse af de afværgetiltag, som er anbefalet i redegørelsen. Miljøstyrelsen har på grundlag heraf meddelt påbud af 12. juni 2013 om forøgelse af tankgårdskapacitet og reduktion af maksimal udslipmængde til 55 m 3 ved brud på rør langs pier og indløbskanal. Med gennemførelse af disse tiltag samt under hensyntagen til, at sandsynligheden for rørbrud er i størrelsesordenen 2.35 * 10-4 svarende til en returperiode på år, vurderer Miljøstyrelsen, at de nuværende forhold på olieterminalen er i overensstemmelse med, at udledning af olie til Aabenraa Fjord er uønsket. Samme vurdering gør sig også gældende for de lette klasse III produkter. Samlet vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1 Samlet for driftsændringerne på olieterminalen vurderes det, at gennemførelse af projektet ikke medfører en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlagene for de nærmeste Natura 2000-områder. Det vurderes således, at der ikke er grundlag for at gennemføre en naturkonsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsens 7, stk. 2. Dette beskrives nærmere i VVM-redegørelsens afsnit 6.9. Bilag IV En række dyr og planter er så sjældne eller gået så meget tilbage i EU, at de kræver en særlig beskyttelse. EF-Habitatdirektivets bilag IV er en fortegnelse over disse dyre- og plantearter. De enkelte medlemslande har forpligtiget sig til at gøre en særlig indsats for arterne på bilag IV, hvilket for dyrearterne betyder, at deres levesteder, raste- eller fourageringssteder ikke ved direkte eller indirekte påvirkning må ødelægges eller ændres væsentligt. Den strenge beskyttelse omfatter arterne og deres levesteder, både inden for og uden for Natura områder. I området omkring olieterminalen er registreret forekomst af en række bilag IV-arter, herunder flere forskellige arter af flagermus, padder, odder og marsvin. Marsvin er desuden en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne N112, N124 og N197. Marsvin forekommer i Aabenraa Fjord og kan således også blive påvirket uden for Natura 2000-områderne. Potentielle påvirkninger med en øget skibstrafik i Aabenraa Fjord er tilsvarende den, der er beskrevet ovenfor for potentielle påvirkninger i Natura områderne. Det vurderes altså, at en forøgelse af skibstrafikken med 1-2 ekstra skibe pr. døgn i Aabenraa Fjord kan medføre en forstyrrelse af marsvin, men at den økologiske funktionalitet for arten vil være opretholdt i området grundet artens evne til at vænne sig til støj fra skibstrafik. I tilfælde af oliespild til det marine miljø kan bilag IV-arter i fjordområdet potentielt blive udsat for påvirkning. De individer af marsvin og fugle, der opholder sig i Aabenraa Fjord ved et uheld, kan således potentielt blive påvirket. Risikoen for en påvirkning af bilag IV arter vurderes dog, analog til ovennævnte påvirkning af Natura 2000 områder, som ubetydelige med de afværgetiltag, som Miljøstyrelsen har påbudt gennemført for at begrænse konsekvenserne ved oliespild. De ønskede driftsændringer på tanklageret vedrører primært det marine miljø, herunder i forbindelse med et øget skibsanløb til tanklageret. Det vurderes således ikke, at projektet medfører ændringer, der kan resultere i en øget påvirkning af padder, flagermus og odder, som er kendt fra området omkring olieterminalen. Støjpåvirkningen fra øget hyppighed af skibstrafik er begrænset til de umiddelbare kystnære områder, som ikke er lokaliteter, der udgør typiske levesteder for flagermus. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 15

16 Samlet vurderes det, at de planlagte driftsændringer ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af bilag IV-arter. Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit områder Inden for olieterminalen findes ingen beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens 3. De nærmeste områder med beskyttet natur er to søer og en eng, der ligger ca. 100 m sydøst for olieterminalen. Igennem disse naturtyper løber desuden et beskyttet vandløb, der har udløb til Aabenraa Fjord. Naturområderne ligger alle på den modsatte side af Enstedværkets indløbskanal i forhold til tanklageret, og i tilfælde af tank- eller rørbrud vil det således ikke være muligt, at olieprodukterne når frem til de 3-beskyttede områder. Det vurderes således, at der ikke vil være en negativ påvirkning af 3-beskyttede naturarealer i forbindelse med driftsændringerne på olieterminalens tanklager. 6.3 Fredninger og kulturhistoriske værdier Den nærmeste fredning er Stubbæk Skov, som er beliggende ca. 1,4 km sydvest for Ensted olieterminal. Området berøres ikke af de planlagte driftsændringer. Inden for olieterminalens område og i dens nærmiljø findes desuden ingen registrerede, beskyttede eller udpegede kulturhistoriske interesser, herunder diger, fortidsminder, kulturmiljøer, kirkeomgivelser mv. 6.4 Kystnærhedszonen Ensted Olieterminal er beliggende inden for kystnærhedszonen, som er en planlægningszone på 3 km, hvortil der i Aabenraa Kommuneplan er fastlagt retningslinjer. Inden for kystnærhedszonen skal kystområderne friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en placering tæt på kysten. Kystnærhedszonen udgøres af arealer i landzone og planlagte sommerhusområder, og dermed er arealer i byzone således ikke omfattet af kystnærhedszonen. Olieterminalen er beliggende i byzone og er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for kystnærhedszonen. Derudover medfører de planlagte driftsændringer ikke nye forhold, herunder ny bebyggelse eller anlæg, som er i strid med kommuneplanens retningslinje for kystnærhedszonen. 6.5 Strandbeskyttelse Arealet, hvor de planlagte driftsændringer ønskes etableret, er ikke beliggende inden for strandbeskyttelseslinje langs kysten ved Aabenraa Fjord jf. naturbeskyttelseslovens 15. De planlagte driftsændringer medfører dermed ikke en ændring af tilstanden inden for strandbeskyttelseslinjen, og denne forbudsbestemmelse behandles derfor ikke yderligere. Naturstyrelsen Ribe har desuden oplyst, at forbuddet i naturbeskyttelseslovens 15 mod tilstandsændringer ikke gælder for havneanlægget ved Ensted, idet naturbeskyttelseslovens 15, stk. 4, pkt. 5, fastlægger, at forbuddet i 15, stk. 1, ikke gælder for "havneanlæg og de arealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål". 6.6 Øvrige bygge- og beskyttelseslinjer De planlagte driftsændringer berører ikke eller er ikke i umiddelbar nærheden af øvrige bygge- og beskyttelseslinjer. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 16

17 7. Kommuneplantillæg for driftsændringer til Ensted Olieterminal Fremtidige planforhold fastlægges med nedenstående retningslinjer. 7.1 Retningslinjer Produkterne som oplagres på virksomheden er klassificeret som miljøfarlige med risikosætning R51/R53, R50/R53 eller R50. Ingen af produkterne er klassificeret som antændelige eller giftigt overfor mennesker. Scenerierne er derfor udelukkende knyttet til produkternes miljøfarlige egenskaber, og derfor er der heller ikke udarbejdet spredningsberegninger for risikoscenarierne. Ensted Olieterminal er omfattet af cirkulære nr 37 om planlægning af arealanvendelsen indenfor en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed af Der tilføjes derfor en retningslinie omfattende dette. Retningslinjen betyder, at Kommunalbestyrelsen skal inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommune- eller lokalplan, som omfatter arealer indenfor for sikkerhedszonen. Zonen udlægges fra skel. Med udstedelsen af kommuneplantillægget for driftsændringerne tilføjes derudover nedenstående retningslinje til Aabenraa Kommuneplan , jf. planlovens 11g om VVM-pligtige anlæg. Retningslinjerne supplerer kommuneplanen inden for det gældende rammeområde nr E (erhvervsområde) for Enstedværket, herunder kraftvarmeværk med tilhørende havneanlæg, kullager, olietanke og rekreativt strandområde. Retningslinie 1 Der udlægges en 500 m zone om Ensted Olieterminal i overensstemmelse med cirkulære nr 37 om planlægning af arealanvendelsen indenfor en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed af 2006 Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 17

18 Sikkerhedszone om Ensted Olieterminal iht Cirkulære nr. 37. Retningslinie 2 Ensted olieterminals Ensted Olieterminals kan efter indhentning af relevante godkendelser/tilladelser udvikle sig inden for rammerne af VVM-redegørelsen for Driftsændringer til Ensted Olieterminal, april 2014 Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 18

19 Indsigelser og bemærkninger Vi skal have dine eventuelle indsigelser og bemærkninger skriftligt i et brev eller en senest 25. juni Anfør venligst dit navn, adresse eller samt jr. nr.: MST og send det til: Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Telefon: C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf.: (+45)

20 Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM redegørelse April 2013

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse

VVM-ANMELDELSE TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S. Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen. Dokumenttype VVM-anmeldelse Til Fredericia Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Dato September 2013 VVM-ANMELDELSE DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL DB SCHENKER RAIL SCANDINAVIA A/S TAULOV KOMBITERMINAL

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune

Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 for Lemvig Kommune Tillæg nr. 14 til Kommuneplan 2013 2025 er udarbejdet med henblik på: At foretage teknisk tilpasning af kortgrundlagene for retningslinjerne skovrejsning

Læs mere

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE

HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED MILJØGODKENDELSE KØBENHAVN. AARHUS. LONDON. BRUXELLES ADVOKATFIRMA RÅDHUSPLADSEN 3 DK-8000 AARHUS C TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 14 11 HAVBRUG - VVM-PLIGT OG KRAV OM HABITATKONSEKVENS- VURDERING I FORBINDELSE MED

Læs mere

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021

Arvad Mølle. Elværkssøen 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE. Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Arvad Mølle vej Elværkssøen e ban Jern n r je Sk Å 1:5.000 KURSUSCENTER, ARVAD MØLLEVEJ, BRANDE Tillæg nr. 24 Ikast-Brande Kommuneplan 2009-2021 Endelig godkendt den 30. januar 2012 Offentliggjort den

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 014 Tillæg til Kommuneplan 2013-2025 for Frederikssund Kommune For rammeområde LE 6.3 ved Femhøj Offentligt fremlagt i perioden den xxxx til og med den xxxx Rammeområde

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup Overdækning ved kalvehytter Nye siloer Tilbygning til maskinhus Ny halmlade 27 Tilladelse til opførelse af halmlade, tilbygning til maskinhus, overdækning og fodersiloer Flyvesandsvej 21, 5450 Otterup

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025

TILLÆG NR. 14 B.01.09 Østre Hougvej, Færøvej Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 FORSLAG TILLÆG NR. 14 B.01.09 "Østre Hougvej, Færøvej" Hører til lokalplan 161 TIL KOMMUNEPLAN 2013 2025 KOMMUNEPLAN OG TILLÆG Kommuneplanen sammenfatter og konkretiserer de overordnede politiske mål for

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast

Kommuneplantillæg nr. 13 Ikast-Brande Kommuneplan 2013-2025 Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Blandet bolig og erhverv, Sverigesgade, Ikast Hvad er et kommuneplantillæg? Byrådet skal udarbejde en kommuneplan, der bl.a. sammenfatter arealanvendelsen og bebyggelsesforholdene i kommunen. Ikast Brande

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008

Indkaldelse af ideér og forslag. Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund. Juli 2008 Indkaldelse af ideér og forslag Nyt lager for Haldor Topsøe A/S på Centervej 11 i Frederikssund Juli 2008 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin

Dispensation fra naturbeskyttelseslovens 3 samt landzonetilladelse til udvidelse af regnvandsbassin Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Att. Malene Søndergaard Frederikshavn Spildevand A/S Knivholtvej 15 9900 Frederikshavn Sendt til: forsyningen@forsyningen.dk og masd@forsyningen.dk

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren

Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren Tillæg nr. 13 til Vordingborg Kommuneplan Panteren April 2015 VORDINGBORG KOMMUNE Kommuneplantillæg Kommunalbestyrelsen har den 30. april 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 13. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014

Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk. Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Randers Kommune Sendt pr. email til randers.kommune@randers.dk Virksomheder J.nr. MST-1274-00043 Ref. surhe Den 28. august 2014 Udstedelse af kommuneplantillæg til Randers Kommunes Kommuneplan 2013: YARA

Læs mere

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse)

Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Side 1 Scanola A/S - Anmeldelse af produktionsudvidelse i henhold til Miljøministeriets BEK nr. 764 af 23/06/2014 (VVM-anmeldelse) Bilag 5 jf. bekendtgørelsen Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A. Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opstilling af to vindmøller ved Søren Lolks Vej 2, Skiftekær og Knasthovvej 21

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015

www.ikast-brande.dk Mogens Lauridsen ved Nedre Hestlundvej 10, 7430 Ikast 5. august 2015 Mogens Lauridsen Nedre Hestlundvej 10 7430 Ikast 5. august 2015 Landzonetilladelse til etablering af en ny tilbygning med beboelse og garage/værksted på matr. nr. 15et, Tulstrup By, Ikast, beliggende ved

Læs mere

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen

FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE. Forsvar for naturen FORSVARETS BYGNINGS- OG ETABLISSEMENTSTJENESTE Forsvar for naturen HEVRING Skydeterræn natura 2000-resumé af drifts- og plejeindsatsen 2012-2015 Kolofon Titel Hevring Skydeterræn, Natura 2000-resumé af

Læs mere

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025

Tillæg nr. 6. Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret. og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby. Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Tillæg nr. 6 Ændring af rammeområder Strandgadekvarteret og kulturmiljøet Vordingborg Middelalderby Kommuneplan for Vordingborg Kommune 2013-2025 Plansekretariatet Valdemarsgade 43 4760 Vordingborg Telefon

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager.

27 afgørelse om ikke-godkendelsespligt til etablering af et nyt maskinhus på 2240 m² på ejendommen Stejlhøjvej 7, Gl Nørager, 9610 Nørager. Center Natur og Miljø Stejlhøj - v/jens-henrik Carøe Klitgaard Stejlhøjvej 7, Gl Nørager 9610 Nørager Hobrovej 110 9530 Støvring Telefon 99 88 99 88 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk Journalnr: 09.17.24-P19-9-14

Læs mere

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø

Miljøgodkendelse til vilkårsændring. Stenløse Genbrugsstation. Toppevadvej 28, 3660 Stenløse. august 2015. Egedal Kommune. Center for Teknik og Miljø Dronning Dagmars Vej 200 3650 Ølstykke Tlf: 7259 6000 Mail: kommune@egekom.dk www.egedalkommune.dk Miljøgodkendelse til vilkårsændring Stenløse Genbrugsstation Toppevadvej 28, 3660 Stenløse august 2015

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø.

Afgørelse om ikke-vvm-pligt for virksomheden Industribejdsning Nord ApS, Assensvej 4, 9220 Aalborg Ø. #BREVFLET# Click here to enter tet. prøve Aalborg Kommune, Miljø, MEF Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Industribejdsning Nord ApS Assensvej 4 9220 Aalborg Øst Sendt til: srn@industribejdsning.dk 23.

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars

Godkendelse efter naturbeskyttelseslovens 20 omfartsvej syd om Aars Vesthimmerlands Kommune Trafik og Grønne områder Himmerlandsgade 27 9600 Aars Sendt til: jkr@vesthimmerland.dk Dato: 01. juni 2015 Teknik- og Økonomiforvaltningen, Farsø Sagsnr.: 820-2015-16385 Dokumentnr.:

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015

www.ikast-brande.dk Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Ikast-Brande Spildevand A/S Europavej 2 7430 Ikast 18. august 2015 Landzonetilladelse til udstykning og til etablering af regnvandsbassiner på matr. nr. 6ix, 1ee, 1ef, Nr. Snede By, Nr. Snede og matr.

Læs mere

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk

27-10-2014 14/7155. Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk 27-10-2014 14/7155 Frede Schmidt Arnkilsøre 13 6400 Sønderborg frede@afrugt.dk Lovliggørende landzonetilladelse til tilbygninger mv. på ejendommen matr.nr. 111 Kær, Ulkebøl, der ligger på Arnkilsøre 13,

Læs mere

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder.

Etablering af midlertidig supplerende naturgasfyret fjernvarmemobilcentral til fjernvarmeforsyning af nyt boligområde i Funder. VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested

Forslag. Kommuneplantillæg 34. Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested Forslag Kommuneplantillæg 34 Ophævelse af Kommuneplanramme 360-O4 Offentligt område Bjergeskov Hvilested September 2014 Offentlig høring fra den 13. september til den 8. november 2014. HØRING AF FORSLAG

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013

Miljøtilsynsplan 2013 Miljøtilsynsplan 2013 udarbejdet af Land, By og Kultur, 18. juli 2013 M i l j ø t i l s y n s p l a n 2 0 1 3 S i d e 2 I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Indledning... 3 2. Planens geografiske område...

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk

Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk BALD EJENDOMME ApS Dato: 22. juli 2014 Baldersbuen 14 Sagsb.: Lov 2640 Hedehusene Sagsnr.: 14/31578 Dir. tlf.: 72 36 41 50 Att. Søren Perby E-mail: landzone@holb.dk AFSLAG og PÅBUD Fritidshytte opført

Læs mere

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt.

Tilladelsen bortfalder, hvis den ikke er udnyttet inden 3 år efter, at den er meddelt. Byggedivisionens Vedligeholdelsesteam Vest, Bygning 466 Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste Herningvej 30, Kølvrå DK-7470 Karup J. Att. Eva Støttrup Hancock 9. december 2013 Sagsident: 13/20071

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

DONG Energy Power A/S. Revurdering af miljøgodkendelse for Ensted Olieterminal

DONG Energy Power A/S. Revurdering af miljøgodkendelse for Ensted Olieterminal DONG Energy Power A/S Revurdering af miljøgodkendelse for Ensted Olieterminal Odense J.nr. MST-1270-00493 Ref. Hecla/klhou Den 29. september 2011 REVURDERING AF MILJØGODKENDELSE For: Ensted Olieterminal

Læs mere

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser

Planlægningsmæssige og turistpolitiske bindinger og begrundelser Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk Hotel og offentligt grønt område ved Klintegården, Kalundborg kommune CVR-nr. 37295728

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg nr. 5.017 for boliger i Vestbjerg K O M M U N E P L A N Aalborg Byråd godkendte den 28. september 2015

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn

Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn By og Landskab, marts 2015 Forslag til Kommuneplantillæg nr. 12 - Havnefaciliteter på Orø Havn BYBJERG UDBY HAGESTED HØRBY GISLINGE MÅRSØ SVINNINGE TUSE KUNDBY HOLBÆK SØSTRUP REGSTRUP/NR. JERNLØSE STIGS

Læs mere

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg

VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg 13-maj 2013 13/18571 Sloth Møller Møllegade 56 6400 Sønderborg VVM - screening af solcelleanlæg på taget af koncertsalen, Alsion 2, 6400 Sønderborg Sønderborg Kommune har 16. april 2013 modtaget ansøgning

Læs mere

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder

Forvaltningens vurdering af projektet Porremarken, matrikel 586b, Viborg Markjorder Forvaltningens vurdering af projektet, matrikel 586b, Viborg Markjorder Projektforslag Region Midt har fremsendt skitseprojekt med enten A. 4 rækkehuse i 2 etager på hver ca. 170 m² - bebyggelsesprocent

Læs mere

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg

02-06-2014 14/20267. Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg 02-06-2014 14/20267 Folker Svane-Arkitektfirma Kobberholm 14 6400 Sønderborg Landzonetilladelse til tilbygning på ejendommen matr.nr. 155 Sottrup Ejerlav, Sottrup, der ligger på Fuglsangvej 12, 6400 Sønderborg

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege

Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Kommuneplantillæg nr. 11 Ferielejligheder i Stege Januar 2015 Kommuneplantillæg Kommuneplantillæg Teknik- og Miljøudvalget har den 14. januar 2015 vedtaget kommuneplantillæg nr. 11. Vedtagelsen er offentliggjort

Læs mere

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev

Afgørelse om ikke godkendelsespligt på Tanderupgårdsvej 19, 9690 Fjerritslev Poul Erik Andersen Tanderupgårdsvej 19 Skræm 9690 Fjerritslev Miljø Toftevej 43, 9440 Aabybro Tlf.: 7257 7777 Fax: 7257 8888 raadhus@jammerbugt.dk www.jammerbugt.dk Bettina Brøndum Andersen Direkte 7257

Læs mere

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer

Landzonetilladelse til om- og tilbygning af bestående sommerhus på ejendommen Emmerlev Klev 18, Højer Karen Bergmann Emmerlev Klev 6 6280 Højer Sendt på e-mail til karenbergmann@hotmail.com Team Plan, Byg og Trafik Direkte tlf.: 74929243 Mail: pnh@toender.dk Sags id.: 01.03.03-P19-143-13 3. februar 2014

Læs mere

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter.

I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Planmæssig vurdering af de konkrete projekter i handlingsplanerne for turisme I den handleplan, der er under udarbejdelse for kommunens turismeindsats, peges der på en række konkrete projekter. Flere af

Læs mere

VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg

VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg VVM-screening af: Danfoss A/S Nordborgvej 81 6430 Nordborg Etablering af nyt testbaneanlæg Virksomheden ønsker at etablere et nyt testbaneanlæg til afprøvning af nye hydrauliske, mekaniske og elektroniske

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi

NATURKLAGENÆVNET. 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi NATURKLAGENÆVNET Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 15. oktober 2008 J.nr.: NKN-261-00075 ssc/tutbi Afgørelse i

Læs mere

Ny vandplanlægning i Danmark

Ny vandplanlægning i Danmark Amterne i Danmark Ny vandplanlægning i Danmark Arbejdsprogram, tidsplan og høringsproces 2 Ny vandplanlægning i Danmark Udgivet af Miljøministeriet og Amterne i Danmark ISBN 87-7279-756-8 Hæftet findes

Læs mere

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE

FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE FORSLAG TIL TILLÆG NR. 25 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ØSTERBRO 21 OG ØSTERBRO 41 COOP-GRUNDEN ÆNDRING AF KOMMUNEPLANOMRÅDE 2 10 11 Stige 9 Korup 8 Næsby Tarup Bolbro 0 Bymidten 1 Seden

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Tilladelse til anlæg af sø

Tilladelse til anlæg af sø #BREVFLET# Click here to enter text. Tilladelse til anlæg af sø Steen Søndergaard Christensen Munkhauge 4 9240 Nibe Sendes pr. e-mail: munkhauge4@skylinemail.dk 10-10-2014 Tilladelse til anlæg af sø./.

Læs mere

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460.

- til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Tillæg 4 - til Kommuneplan 2013-2025 for nyt rammeområde B29 for en tæt-lav boligbebyggelse på Gl. Klausdalsbrovej 460. Offentliggørelse Forslaget kan ses på Herlevs kommunens hjemmeside www.herlev.dk

Læs mere

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg

ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg ATsolar I/S Rojumvej 46 6400 Sønderborg VVM-screening af Jordmonteret solcelleanlæg med areal på 3000 m 2 samt husstandsmølle på 10 KW, der måler 21 m i navhøjde og har totalhøjde på 25 m. Kommune har

Læs mere

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet.

Kystdirektoratet har vurderet, at der ikke skal udarbejdes en konsekvensvurdering for projektet. Søvangen Bådklub V/Alex Breinholt Nielsen Tavervej 28 9270 Klarup Kystdirektoratet J.nr. 15/00647-12 Ref. Anna L. S. Østergaard 20-08-2015 Tilladelse til flytning af bådebro ud for matr. nr. 1cq Lindholm

Læs mere

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.

Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000. Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10. Tjørnevej 6 7171 Uldum T: 79755000 Lene Stegemejer Dir: +4579755683 Mob: e-mail: Lene.Stegemejer @Hedensted.dk Sagsnr. 01.03.03-P19-336-14 5.10.2015 Landzonetilladelse Der meddeles tilladelse til en ny

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde

Landzonetilladelse. Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Telcon A/S att. Peer Justesen Ndr. Boulevard 93 6800 Varde Plan og Byg Byggeri Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.: 58 57 36 00 teknik@slagelse.dk www.slagelse.dk Landzonetilladelse Slagelse Kommune giver hermed

Læs mere

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg

KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG. Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg KOMMUNEPLAN 13 Tillæg nr. 5 - FORSLAG Udvidelse af område 1.B.4 til boligformål, Skaboeshusevej 103, Nyborg Redegørelse Nyborg Byråd ønsker at lave en byomdannelse på den tidligere entreprenørgrund, beliggende

Læs mere

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m.

Antenner og master. - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. Antenner og master - vejledning i administration af retningslinjer for opstilling af antennemaster m.m. 2012 Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling har i en fælles udmelding med KL i 2009 opfordret

Læs mere

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen

Kommunernes bevarende planlægning. Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Kommunernes bevarende planlægning Rasmus Hee Haastrup, specialkonsulent i Naturstyrelsen Plansystemet Lokalplanen Den bevarende lokalplan Lokalplanprocessen i praksis Hvornår skal i komme på banen og hvordan?

Læs mere

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA

FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA FREDERICIA KOMMUNE Brandvæsenet EKSTERN BEREDSKABSPLAN FORENINGEN DANSKE OLIEBEREDSKABSLAGRE LAGRE J-6 TINGSKOVVEJ 3 7000 FREDERICIA 2 Ekstern beredskabsplan FDO J-6 Indholdsfortegnelse 1. Forord... 3

Læs mere

Tillæg til Miljøgodkendelse

Tillæg til Miljøgodkendelse Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn Skagen Havn Havnevagtvej 30 9990 Skagen sh@skagenhavn.dk Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 3. marts

Læs mere

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014

NOTAT. Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering. Notat - scoping. Dato: 17-09-2014 Side 1/6 NOTAT Til: Sagsnr.: Vedr.: Høring for fastsættelse af indhold i VVMredegørelse/miljøvurdering 01.02.00-K04-1-14 Notat - scoping Dato: 17-09-2014 Afgrænsning af hvilke miljømæssige forhold der

Læs mere

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11.

Med tillægget ophæves rammebestemmelserne for rammeområde 11-B-11 og erstattes af bestemmelserne for hhv. kommuneplanramme nr. 11-C-12 og 11-B-11. VEDTAGET TILLÆG 20 Silkeborg Kommune offentliggør Tillæg 20 til Kommuneplan 2009-2020. Tillæg nr. 20 til Silkeborg Kommuneplan 2009-2020 er udarbejdet i overensstemmelse med planlovens 23c, i forbindelse

Læs mere

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune

Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune Kommuneplan 2009 2021 for Langeland Kommune 1. Rudkøbing Erhvervsområder Fremtidig anvendelse 1.E.1 Bellevue Erhvervsvirksomheder i miljøklasse 1-3, herunder lette produktionsvirksomheder, håndværks og

Læs mere