Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal"

Transkript

1 Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM redegørelse April 2013

2 Driftsændringer til Ensted Olieterminal Del 1 Forslag til kommuneplan retningslinjer Udgiver: Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Kun internetudgave Baggrundskort: Hvis ikke andet er angiver: Vektor- og rastekort Copyright: KMS DDO Copyright: Cowi Må citeres med kildeangivelse. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 2

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Forslag til kommuneplantillæg Kommuneplantillæg med kommuneplanretningslinjer Hvad er VVM? Redegørelse for Kommuneplantillæg med retningslinjer Baggrund og formål Projektet Projektet er VVM pligtigt i medfør af lov om planlægning Den videre proces Forhold til øvrig planlægning Landsplandirektiv og forslag til vandplan Natura 2000-planer Kommunens handleplaner for Natura 2000-områder Kommuneplan Lokalplan Øvrige bindinger Natura 2000 og bilag IV-arter områder Fredninger og kulturhistoriske værdier Kystnærhedszonen Strandbeskyttelse Øvrige bygge- og beskyttelseslinjer Kommuneplantillæg for driftsændringer til Ensted Olieterminal Retningslinjer Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 3

4 1. Forslag til kommuneplantillæg 1.1 Kommuneplantillæg med kommuneplanretningslinjer Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den sammenfattende kommuneplanlægning, som blandt andet udmøntes i en kommuneplan. Dette kommuneplantillæg, der har Miljøstyrelsen som myndighed jf. 11, stk. 2, i VVMbekendtgørelsen, BEK af. 15.dec. 2010, indeholder alene kommuneplanretningslinjer og udarbejdes indenfor de kommuneplanrammer, som Aabenraa Kommune har fastlagt i den kommunale planlægning. Projektet behandles i henhold til VVM bekendtgørelse nr på grund af overgangsreglerne i VVM bekendtgørelse nr af 27. december 2013 jf. 16, stk Hvad er VVM? VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 15/12/2010. Formålet med en VVM-redegørelse er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet af anlægsarbejder, andre installationer eller arbejder, samt andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskabet, herunder også indgreb der tager sigte på udnyttelsen af ressourcer i undergrunden, når disse må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, og sikre at offentligheden inddrages som en vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres det, at planmyndigheden har det bedst mulige grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt det anmeldte projekt kan realiseres. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på: Mennesker, fauna og flora Jordbund, vand, luft, klima og landskab Materielle goder og kulturarv Samspillet mellem disse faktorer Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med nærværende tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I dette tilfælde varetager Miljøstyrelsen kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser, jf. VVM-bekendtgørelsens 11, stk. 2, da staten er godkendelsesmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven for de anlæg, der indgår i det anmeldte projekt. Det betyder, at VVM- og plankompetencen overgår til staten (Miljøstyrelsen). Miljøstyrelsen varetager således planlægningen for Ensted Olieterminal. En eventuel senere ændring af kommuneplantillægget forudsætter derfor Miljøstyrelsens accept. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 4

5 2. Redegørelse for Kommuneplantillæg med retningslinjer 2.1 Baggrund og formål Med baggrund i et ønske om mulighed for oplagring og ind- og udskibning af lette klasse III produkter samt for modtagelse af flere årlige skibsanløb, ønsker Inter Terminals EOT ApS at ændre de driftsmæssige forhold på Ensted Olieterminal. Projektet er beliggende på: Matr. Nr. Adresse: Kommune: 385c Stubbæk, Ensted Varnæsvej 9, 6230 Aabenraa Aabenraa Kommune Ensted Olieterminals beliggenhed ved Aabenraa (olieterminal, rørføringer, indløbskanal og pier) EOT grænser op til Enstedværket og Ensted Transit Havn og har frem til Inter Terminals overtagelse af olieterminalen pr indgået som del af Enstedværket. 2.2 Projektet Inter Terminals EOT ApS er en eksisterende miljøgodkendt virksomhed, som ønsker at ændre de driftsmæssige forhold på Ensted Olieterminal, således at der fremover bliver mulighed for oplagring og ind- og udskibning af lette klasse III produkter samt for modtagelse af flere årlige skibsanløb. EOT anvendes i dag til oplagring og ind- og udskibning af fuelolie og vakuum gasolie. Olieterminalen består af en oliepier med to anlægspladser og et overjordisk tankanlæg med tilhørende overjordisk rørsystem. Olien transporteres til olieterminalen ad søvejen, hvor olien losses fra skibe til olietankene via et rørsystem. På samme måde lastes olie fra lagertankene til skibe, ligesom der foretages across pier aktiviteter, hvor olie lastes/losses direkte fra et skib til et andet skib. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 5

6 Tankanlægget består af fire overjordiske tanke med en samlet opbevaringskapacitet på m 3, som er placeret i en lukket tankgård. Tankene har været anvendt til olieoplag siden opførelsen i Olieterminalen er juni 2000 miljøgodkendt til opbevaring af tunge klasse III produkter i form af fuelolie (FO) og vakuum gasolie (VGO). Miljøgodkendelsen er revurderet af Miljøstyrelsen september 2011 i forbindelse med Inter Terminals overtagelse af olieterminalen fra DONG Energy A/S. I forbindelse med revurderingen blev der bl.a. fastsat en øvre grænse for antallet af skibsanløb til olieterminalen. De ønskede driftsændringer på EOT vedrører mulighed for oplagring og ind- og udskibning af lette klasse III produkter samt for modtagelse af flere årlige skibsanløb. Grænsen for antal årlige skibsanløb ønskes hævet fra 125 til 590 årlige skibsanløb. Flere skibsanløb indebærer ingen bygnings- eller anlægsmæssige ændringer. Der er alene tale om udnyttelse af de eksisterende kapaciteter på EOT. Ønsket om opbevaring af lette klasse III produkter i tankene er bl.a. foranlediget af, at der fra 2015 kommer krav til svovlindhold i skibes drivmidler. De nye krav indebærer, at det ikke længere er muligt at bruge fuelolie som drivmiddel i skibe indenfor visse geografiske områder, herunder Østersøen, Nordsøen og amerikanske farvande. Efterspørgslen på lokaliteter, hvor lette klasse III produkter kan opbevares, forventes derfor at stige i takt med, at efterspørgslen efter fuelolie som drivmiddel til skibe, og dermed oplagringsfaciliteter for fuelolie, forventes at falde. De oplagrede olier er i henhold til Risikobekendtgørelsen alene klassificeret som miljøfarlige. De lette produkter vil blive håndteret i de eksisterende tanke og rørforbindelser på EOT. Det udvidede produktsortiment indebærer derfor som udgangspunkt ikke bygnings- eller anlægsmæssige ændringer af den eksisterende olieterminal, på nær en opgradering af anlæggets miljø- og sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med vilkår og forudsætninger ved miljø- og risikogodkendelsen af anlægget samt krav i tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 6

7 2.3 Projektet er VVM pligtigt i medfør af lov om planlægning Miljøstyrelsen har den 8. august 2012 modtaget Inter Terminals EOT ApS s VVManmeldelse via Aabenraa Kommune vedrørende øget antal årlige skibsanløb til olieterminalen samt mulighed for oplagring og ind- og udskibning af lette klasse III produkter i tanke. Anmeldelsen er indgivet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 2. Olieterminalen bliver med realiseringen af det udvidede produktsortiment (lette klasse III produkter) omfattet af risikobekendtgørelsen nr af 14. december 2006 som kolonne 3 virksomhed. Det anmeldte projekt er dermed omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 punkt 26: Anmeldelsespligtige virksomheder efter 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, og er dermed VVM-pligtigt. Der har i perioden 4. september 2012 til 2. oktober 2012 været gennemført en idéfase, hvor offentligheden har haft mulighed for at bidrage med en række forhold, der bør undersøges, inden projektet realiseres. Der var indkommet 2 høringssvar til projektet ved idéfasens ophør. På baggrund af Miljøstyrelsens gennemgang af projektet, er Inter Terminals EOT ApS blevet anmodet om at redegøre for de miljømæssige konsekvenser i forbindelse med de planlagte driftsændringer. De miljømæssige påvirkninger, der behandles i VVM-redegørelsen (del 3) vurderes at være knyttet til mulige påvirkninger af jord/grundvand og risikoforhold ved håndtering af lette klasse III produkter samt støj, relateret til flere skibsanløb. Herudover behandles alle miljøforhold, der kan forventes at blive påvirket væsentligt af driftsændringerne ligesom VVM-redegørelsen forholder sig til alternativet til bygherres projekt. 2.4 Den videre proces Såfremt Miljøstyrelsen efter endt høring og ud fra en samlet afvejning af projektets formål og miljøpåvirkninger vurderer, at projektet skal fremmes, vil MST give Inter Terminals EOT ApS miljøgodkendelse til at gennemføre projektet i nærmere angivne vilkår. På baggrund af de indkomne høringssvar vil Miljøstyrelsen udarbejde en sammenfattende redegørelse som blandt andet indeholder en beskrivelse af hvordan VVM-redegørelsen, udtalelser og bemærkninger, der er indkommet under høringen er taget i betragtning. På grundlag heraf og kommunens udtalelse over den sammenfattende redegørelse beslutter Miljøstyrelsen om kommuneplantillægget skal udstedes og fastsætter i givet fald vilkår for projektet. Vilkårene meddeles bygherre i forbindelse med miljøgodkendelsen og skal sikre, at de miljømæssige påvirkninger af projektet minimeres. Udkast til miljøgodkendelsen offentliggøres sammen med dette forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Hvis Miljøstyrelsen vælger at udstede endeligt kommuneplantillæg for driftsændringer på Ensted Olieterminal, forventes miljøgodkendelsen udstedt til bygherre umiddelbart herefter. Det endelige kommuneplantillæg, miljøgodkendelsen samt en sammenfattende redegørelse vil samtidig blive offentliggjort med angivelse af mulighed for klage. 3. Forhold til øvrig planlægning 3.1 Landsplandirektiv og forslag til vandplan Planområdet er beliggende inden for et område, der er omfattet af det statslige forslag til vandplan for hovedvandopland 1.1 for Lillebælt/Jylland i Vanddistrikt Jylland og Fyn. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 7

8 Forslag til vandplaner er i seks måneders høring frem til den 23. december Indtil vandplanforslaget er endeligt vedtaget gælder retningslinjerne fra Regionplan 2005 for Sønderjyllands Amt med status af landsplandirektiv. Aktuelt for dette kommuneplantillæg er landsplandirektivets retningslinjer for grundvand og vandmiljø gældende, indtil de ophæves eller bortfalder. De planlagte driftsændringer er i VVM-redegørelsen vurderet i forhold til både Regionplanens retningslinjer og målsætninger samt forslag til vandplan for Lillebælt/Jylland og dermed både i forhold til gældende retningslinjer/målsætninger og kommende vandplaner. 3.2 Natura 2000-planer Naturstyrelsen har udarbejdet statslige Natura 2000-planer vedtaget i Naturplanerne oplister en række trusler, der skal forstås som påvirkninger af de naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Trusler er i den forbindelse aktuelt forekommende og konkrete påvirkningsfaktorer, der enkeltvis eller i samvirkning vil kunne forhindre, at naturtyperne og arterne opnår gunstig bevaringsstatus. Naturplanen oplister desuden generelle retningslinjer for at opnå en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. De generelle retningslinjer sigter efter, at areal og tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede arter ikke må gå tilbage eller forringes. Inden for Natura 2000-områderne skal myndighederne ved sin planlægning og administration sikre, at der ikke sker ændringer til skade for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte. Det nærmeste terrestriske Natura 2000-område er N95 for Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark, der ligger ca. 5,0 km syd for olieterminalen, og området er udpeget som EF-Habitatområde H84 og EF-Fuglebeskyttelsesområde F58. Ca. 5,3 km sydvest for olieterminalen ligger et andet nærliggende terrestriske Natura 2000-område, som er N96 for Bolderslev Skov og Uge Skov, der er udpeget som EF-Habitatområde H85. Natura 2000-område N124 for Maden på Helnæs og havet vest for er udpeget på grund af både marine og terrestriske interesser. Området ligger ca. 35 km øst-nordøst for olieterminalen og består af EF-Habitatområde H108. De to nærmeste marine Natura 2000-områder er N112 og N197. Natura 2000-område N112 for Lillebælt er beliggende ca. 24 km nordøst for olieterminalen og består af EF- Habitatområde H96 og EF-Fuglebeskyttelsesområde F47. Ca. 28 km sydøst for olieterminalen findes Natura 2000-område N197 for Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als, der er udpeget for EF-Habitatområde H173 og EF-Fuglebeskyttelsesområde F64. I henhold til 7, stk. 1, i habitatbekendtgørelsen er der i den tilhørende VVM-redegørelse foretaget en vurdering af, om de planlagte driftsændringer kan påvirke arter og naturtyper på udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områder væsentligt. Derudover er der i VVMredegørelsen foretaget en vurdering af, hvorvidt realisering af projektet påvirker mulighederne for at opfylde retningslinjerne i Natura 2000-planerne med henblik på at opnå en gunstig bevaringsstatus. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 8

9 3.3 Kommunens handleplaner for Natura 2000-områder Kommunerne skal udarbejde handleplaner for, hvordan de vil nå målene i Natura planerne. Aabenraa Kommune har i november 2012 vedtaget handleplaner for Natura 2000-områderne inden for kommunen. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 9

10 4. Kommuneplan Den gældende Kommuneplan for Aabenraa Kommune indeholder redegørelse, retningslinjer og rammer, der har betydning for de planlagte driftsændringer for Ensted Olieterminal. Ensted Olieterminal er beliggende i byzone inden for rammeområde E, jf. Aabenraa Kommuneplan Den generelle anvendelse af dette rammeområde er erhverv, nærmere bestemt kraftvarmeværk med tilhørende havneanlæg, kullager, olietanke og rekreativt strandområde. Inden for rammeområdet kan der etableres anlæg/virksomheder i miljøklasse 4 7. Olieterminalen er beliggende inden for den del af erhvervsområdet, hvor der kan placeres klasse 7 virksomheder, som bl.a. er kraftværker. Rammer for lokalplanlægning og konsekvenszone ved Ensted olieterminal Bestemmelserne for rammeområde E er desuden gengivet herunder. Rammeområde E Enstedværket Kraftvarmeværk med tilhørende havneanlæg, kullager, olietanke og rekreativt strandområde. Anvendelse Bebyggelsens art Erhvervsområde Fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration. Der kan etableres anlæg/virksomheder i miljøklasse 4-7 Bebyggelsens omfang, grund størrelse mv. Den del af erhvervsområdet, hvor der kan placeres klasse 7 virksomheder, er omgivet af en 500 m bred miljøkonsekvenszone. Bebyggelsesprocent maks. 50. Plan- og zonestatus Gældende lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan S8, S16 Byzone og landzone Overføres til byzone ved lokalplanlægning Bebyggelsens rumfang i m³ forhold til grundarealet i m²: 3 Maks. bygningshøjder er: Enstedværket 80 m, siloer 30 m, olietanke 20 m, kullagre 25 m skorstene 200 m. Grundstørrelse mindst: m² Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 10

11 Olieterminalen er desuden omfattet af kommuneplanens retningslinje for den vejledende konsekvenszone V1. V1 konsekvenszonen omfatter en 500 m bred miljøkonsekvenszone omkring Enstedværket. Retningslinjen betyder, at der i landzone ikke må ske udlæg af arealer eller ændres arealanvendelse til miljøfølsom anvendelse, herunder etablering af spredt bebyggelse, inden for den vejledende konsekvenszone, medmindre det af planmyndigheden eller bygherren sandsynliggøres, at det kan ske uden at give anledning til miljøkonflikter. Derudover er olieterminalen omfattet af kommuneplanens udpegninger og retningslinjer for kystnærhedszonen, turistområde og særligt værdifulde landbrugsområder, hvor af kystnærhedszonen behandles i afsnit 6.4. Olieterminalen er ikke omfattet af udpegninger af landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske værdier. De planlagte driftsændringer medfører ingen ændringer i bebyggelse, områdets indretning eller generelle anvendelse og er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer nr E. Der er på den baggrund ikke ændret i rammebestemmelserne med dette kommuneplantillæg. Derimod suppleres kommuneplanens bestående retningslinjer med dette kommuneplantillæg. 5. Lokalplan Olieterminalens tankgård med tankanlæg er omfattet af lokalplan S 16 af den 28. september 1993 for et område omkring Enstedværket. Lokalplanens anvendelsesbestemmelse 3.1 fastlægger, at lokalplanområdet kan anvendes til offentlige formål, herunder til kraftværk med dertil hørende faciliteter som administrationsbygninger, kullager, olielagre, kølevandskanaler samt kajanlæg med udstyr til håndtering af kul o.l. I lokalplanen findes ligeledes bestemmelser for bl.a. bebyggelsens omfang og placering, herunder bebyggelsens vandrette højdegrænseplan fra kote 2,5. Lokalplanlagte områder ved og omkring olieterminalen. Aabenraa Kommune har ved brev af 10. november 2010 vurderet, at etableringen af et selvstændigt olieoplag ligger indenfor formåls- og anvendelsesbestemmelser for lokalplan nr. S 16, uanset om oplaget sker til brug for Enstedværket eller som oplag for tredjemand. I Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 11

12 forbindelse med VVM-anmeldelsen har Aabenraa Kommune den 8. august 2012 videresendt anmeldelsen til Miljøstyrelsen med oplysninger om, at projektet er inden for de lokalplanlagte rammer. De sydlige dele af olieterminalens område (områder syd for tankgård med tankanlæg) er ikke omfattet af lokalplan S 16, men af kommuneplanens rammeområde E, idet den tidligere gældende lokalplan nr. S 14 af den 30. april 1991 for dette område er ophævet af Aabenraa Kommune den 4. april De planlagte driftsændringer er vurderet at være i overensstemmelse med formåls- og anvendelsesbestemmelserne for lokalplan nr. S 16, og kommunen udarbejder derfor ikke en ny lokalplan for området. 6. Øvrige bindinger 6.1 Natura 2000 og bilag IV-arter Natura 2000 Det nærmeste terrestriske Natura 2000-område er N95 for Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark, der ligger ca. 5,0 km syd for olieterminalen, og området er udpeget som EF-Habitatområde H84 og EF-Fuglebeskyttelsesområde F58. Ca. 5,3 km sydvest for olieterminalen ligger et andet nærliggende terrestriske Natura 2000-område, som er N96 for Bolderslev Skov og Uge Skov, der er udpeget som EF-Habitatområde H85. Natura 2000-område N124 for Maden på Helnæs og havet vest for er udpeget på grund af både marine og terrestriske interesser. Området ligger ca. 35 km øst-nordøst for olieterminalen og består af EF-Habitatområde H108. De to nærmeste marine Natura 2000-områder er N112 og N197. Natura 2000-område N112 for Lillebælt er beliggende ca. 24 km nordøst for olieterminalen og består af EF- Habitatområde H96 og EF-Fuglebeskyttelsesområde F47. Ca. 28 km sydøst for olieterminalen findes Natura 2000-område N197 for Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als, der er udpeget for EF-Habitatområde H173 og EF- Fuglebeskyttelsesområde F64. I henhold til 7, stk. 1, i habitatbekendtgørelsen er der i den tilhørende VVM-redegørelse foretaget en vurdering af, om de planlagte driftsændringer kan påvirke arter og naturtyper på udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områder væsentligt. De planlagte driftsændringer omfatter udvidelser i antal skibsanløb og oplagring af lette klasse III produkter. Olieterminalens nære beliggenhed til Aabenraa Fjord og laste- og losseaktiviteterne, der sker via skib, betyder, at en del af driften er knyttet til det marine miljø. De planlagte driftsændringer kan på kort og langt sigt potentielt påvirke naturværdier direkte og indirekte i forbindelse med følgende aktiviteter: Direkte potentielle påvirkninger fra olieterminalen Luftemission fra oplagring af lette klasse III produkter på Ensted Olieterminal Udslip af olieprodukter ved uheld Indirekte potentielle påvirkninger fra øget skibstrafik Luftemission fra øget skibstrafik Fysisk forstyrrelse i forbindelse med øget skibstrafik Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 12

13 I VVM-redegørelsen er de potentielle påvirkninger af Natura 2000-områder i forbindelse med de pågældende driftsændringer behandlet emneopdelt i relation til de ovennævnte direkte og indirekte potentielle påvirkninger. Luftemissioner Der er ikke kendskab til, at luftemission af VOC er medfører negative effekter på naturværdier, og det vurderes således, at den ændrede oplagring på Ensted Olieterminals tanklager ikke vil medføre en negativ påvirkning af Natura 2000-områder i forbindelse med emissioner. Driftsændringerne på Ensted Olieterminals tanklager vurderes ikke at omfatte andre potentielle risici for terrestriske naturværdier i Natura 2000-områderne end VOC emissioner, og de to nærmeste Natura 2000-områder (N95 og N96) og den terrestriske del af N124 behandles således ikke yderligere i VVM-redegørelsen. Gennemførelse af projektet medfører en forøgelse i skibstrafikken på 1 2 skibe i døgnet i Lillebælt. Lillebælt har i forvejen en intensiv skibstrafik, heraf ca skibe årligt i Lillebælt Syd. Emissioner til luften fra den øgede skibstrafik vil primært omfatte kvælstofoxider (NOx), svovldioxid (SO2) og partikler. Ifølge naturplanerne er skibstrafik ikke nævnt som en trussel i forbindelse med kvælstofudledning for at opnå bevaringsmålsætningerne for Natura 2000-områderne. Svovl-emissionen vil endvidere reduceres mærkbart fra 2015 som følge af nye EU regler om reduktion af svovlemissioner fra skibe. Samlet vurderes det, at emissioner i forbindelse med ændret drift på olieterminalens tanklager og fra en øget skibstrafik ikke medfører en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områder. Fysisk forstyrrelse i forbindelse med øget skibstrafik Skibenes sejladsmønstre er afgørende for, hvilke marine områder der potentielt kan påvirkes af det forøgede antal skibsanløb til olieterminalen. Den primære sejladsrute for tankskibe til/fra olieterminalen forekommer fra/mod syd igennem den sydlige del af Lillebælt og ind i Aabenraa Fjord. Der er ingen Natura 2000-områder i selve Aabenraa Fjord. Ved sejlads til/fra Aabenraa Fjord og mod nord krydses dog igennem Natura 2000-området N112, Lillebælt, og ved sejlads mod syd krydser skibstrafikken forbi Natura 2000-områderne N124, Maden på Helnæs og havet vest for, og igennem N197, Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als. Den øgede skibstrafik i Lillebælt til og fra olieterminalen i Aabenraa Fjord kan potentielt medføre en påvirkning af marine naturtyper, -pattedyr og fugle på udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne N112, N124 og N197. Påvirkningerne af de marine naturtyper kan bl.a. bestå i en øget ophvirvling af næringsrigt bundvand i forbindelse med den øgede skibstrafik. Idet Lillebælt er et strømfyldt farvand med en i forvejen intensiv skibstrafik (størrelsesorden på 3600 skibe årligt i Lillebælt Syd) vurderes det, at de øgede ophvirvlede mængder af næringsstof fra 1-2 ekstra skibe i døgnet vil være ubetydelige og næppe målbare. Dermed vurderes det, at den øgede skibstrafik ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper, marsvin eller fugle på udpegningsgrundlaget i forbindelse med ophvirvling af næringsrigt bundvand i kølvandet af skibene. I alle tre marine Natura 2000-områder er marsvin listet på udpegningsgrundlaget. Marsvin lever mest i kystnære områder og andre lavvandede områder på mindre end 200 meters dybde. Aabenraa Fjord hører til Lillebælt, som er et område, der på baggrund af viden om Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 13

14 populationer, tætheder, sæsonvariation, tilstedeværelsen af voksne hunner og andre relevante informationer er kategoriseret som et meget vigtigt område for marsvin. Satellitstudier har vist, at der i den sydlige del af Lillebælt omkring Als og ved Aabenraa Fjord findes en høj densitet af marsvin hele året på nær december, og at der ligeledes findes en høj densitet af voksne hunner. Idet forekomsten af arten er stor i dele af de indre danske farvande, hvor skibstrafikken i forvejen er intensiv, vurderes det, at marsvin i en vis udstrækning er i stand til at tilvænne sig lyden fra skibstrafik. Således vurderes det, at den relativ begrænsede forøgelse af skibstrafikken i den sydlige del af Lillebælt (1-2 skibe flere i døgnet) som følge af driftsændringer på olieterminalen, vil medføre en forstyrrelse af marsvin, men påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig for den samlede population. Også fuglene på udpegningsgrundlaget kan blive påvirket af den øgede forstyrrelse i forbindelse med en mere intensiv skibstrafik igennem fuglebeskyttelsesområde F64. Ifølge naturplanen er trusler for fugle på udpegningsgrundlaget dog primært forbundet med rekreative aktiviteter, der kan forstyrre fugle, der fælder i området. De fleste ynglende kystfugle på udpegningslisterne vil være påvirkede af forstyrrelse fra færdsel på land, men også skibstrafik kan være et problem for ynglende eller rastende fugle. Idet skibstrafikken med de store tankskibe sejler langsomt og ikke sejler tæt ind under land på de lavvandede områder, vurderes det, at fødesøgnings-, raste- og fældningsmuligheder for fuglene på udpegningsgrundlaget ikke påvirkes væsentligt ved den øgede skibstrafik på 1 til 2 skibe i døgnet gennem Lillebælt. Samlet vurderes det, at forstyrrelse i forbindelse med den øgede skibstrafik i den sydlige del af Lillebælt ikke medfører en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for N112, N124 og N197. Bundmaling, TBT (Tin) Den primære kilde til TBT er fra bundmaling på skibe. Den Internationale Maritime Organisation IMO har indført et totalt forbud mod brugen af TBT som anti-begroningsmiddel til bl.a. søfartstøjer. Dette forbud er i EU blevet ratificeret ved EU direktiv 2002/62/EF af juli 2002, som forbyder anvendelse af TBT som anti begroningsmiddel til søfartøjer efter 1. januar Idet TBT således er udfaset, vurderes det, at langt hovedparten af de skibe, der vil anløbe oliterminalen, vil være behandlet med ikke TBTholdig bundmaling, idet størstedelen af skibe bliver malet oftere end hvert tredje år. Det vurderes derfor, at forøgelsen i skibstrafikken ikke vil forårsage væsentlig øget TBTbelastning af farvandene. Udslip af olieprodukter Et større uheld med udslip af olieprodukter til Aabenraa Fjord kan være en potentiel momentan trussel mod bevaringsstatus for de marine naturtyper og arter, som er omfattet af Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag, og et uheld kan indebære en potentiel samlet påvirkning af de marine naturområder. Konsekvenserne af et tankbrud og brud på rørføringer er for de eksisterende driftsforhold på olieterminalen (brug af tunge olier) undersøgt og afrapporteret til Miljøstyrelsen maj 2012 og supplerende oplysninger er fremsendt februar Redegørelsen konkluderer, at konsekvenser af tankbrud vil kunne undgås ved en forhøjelse af den eksisterende mur, der forløber tæt ved grænsen mellem Ensted Olieterminal og Enstedværkets område, således at tankgården kan opsamle det totale volumen af en tank i tankgården. Endvidere konkluderer redegørelsen, at konsekvenserne ved olieudslip ved rørbrud vil kunne reduceres væsentligt ved etablering af lækagedetektion på de rørføringer, hvor et eventuelt spild vil afledes direkte til det marine miljø. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 14

15 Der er indhentet udtalelse fra Naturstyrelsen, der vurderer risikoen for, at en olieforurening fra olieterminalen vil nå frem til natura 2000-områder og skade udpegningsgrundlagene, som ubetydelige ved gennemførelse af de afværgetiltag, som er anbefalet i redegørelsen. Miljøstyrelsen har på grundlag heraf meddelt påbud af 12. juni 2013 om forøgelse af tankgårdskapacitet og reduktion af maksimal udslipmængde til 55 m 3 ved brud på rør langs pier og indløbskanal. Med gennemførelse af disse tiltag samt under hensyntagen til, at sandsynligheden for rørbrud er i størrelsesordenen 2.35 * 10-4 svarende til en returperiode på år, vurderer Miljøstyrelsen, at de nuværende forhold på olieterminalen er i overensstemmelse med, at udledning af olie til Aabenraa Fjord er uønsket. Samme vurdering gør sig også gældende for de lette klasse III produkter. Samlet vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1 Samlet for driftsændringerne på olieterminalen vurderes det, at gennemførelse af projektet ikke medfører en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlagene for de nærmeste Natura 2000-områder. Det vurderes således, at der ikke er grundlag for at gennemføre en naturkonsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsens 7, stk. 2. Dette beskrives nærmere i VVM-redegørelsens afsnit 6.9. Bilag IV En række dyr og planter er så sjældne eller gået så meget tilbage i EU, at de kræver en særlig beskyttelse. EF-Habitatdirektivets bilag IV er en fortegnelse over disse dyre- og plantearter. De enkelte medlemslande har forpligtiget sig til at gøre en særlig indsats for arterne på bilag IV, hvilket for dyrearterne betyder, at deres levesteder, raste- eller fourageringssteder ikke ved direkte eller indirekte påvirkning må ødelægges eller ændres væsentligt. Den strenge beskyttelse omfatter arterne og deres levesteder, både inden for og uden for Natura områder. I området omkring olieterminalen er registreret forekomst af en række bilag IV-arter, herunder flere forskellige arter af flagermus, padder, odder og marsvin. Marsvin er desuden en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne N112, N124 og N197. Marsvin forekommer i Aabenraa Fjord og kan således også blive påvirket uden for Natura 2000-områderne. Potentielle påvirkninger med en øget skibstrafik i Aabenraa Fjord er tilsvarende den, der er beskrevet ovenfor for potentielle påvirkninger i Natura områderne. Det vurderes altså, at en forøgelse af skibstrafikken med 1-2 ekstra skibe pr. døgn i Aabenraa Fjord kan medføre en forstyrrelse af marsvin, men at den økologiske funktionalitet for arten vil være opretholdt i området grundet artens evne til at vænne sig til støj fra skibstrafik. I tilfælde af oliespild til det marine miljø kan bilag IV-arter i fjordområdet potentielt blive udsat for påvirkning. De individer af marsvin og fugle, der opholder sig i Aabenraa Fjord ved et uheld, kan således potentielt blive påvirket. Risikoen for en påvirkning af bilag IV arter vurderes dog, analog til ovennævnte påvirkning af Natura 2000 områder, som ubetydelige med de afværgetiltag, som Miljøstyrelsen har påbudt gennemført for at begrænse konsekvenserne ved oliespild. De ønskede driftsændringer på tanklageret vedrører primært det marine miljø, herunder i forbindelse med et øget skibsanløb til tanklageret. Det vurderes således ikke, at projektet medfører ændringer, der kan resultere i en øget påvirkning af padder, flagermus og odder, som er kendt fra området omkring olieterminalen. Støjpåvirkningen fra øget hyppighed af skibstrafik er begrænset til de umiddelbare kystnære områder, som ikke er lokaliteter, der udgør typiske levesteder for flagermus. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 15

16 Samlet vurderes det, at de planlagte driftsændringer ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af bilag IV-arter. Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit områder Inden for olieterminalen findes ingen beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens 3. De nærmeste områder med beskyttet natur er to søer og en eng, der ligger ca. 100 m sydøst for olieterminalen. Igennem disse naturtyper løber desuden et beskyttet vandløb, der har udløb til Aabenraa Fjord. Naturområderne ligger alle på den modsatte side af Enstedværkets indløbskanal i forhold til tanklageret, og i tilfælde af tank- eller rørbrud vil det således ikke være muligt, at olieprodukterne når frem til de 3-beskyttede områder. Det vurderes således, at der ikke vil være en negativ påvirkning af 3-beskyttede naturarealer i forbindelse med driftsændringerne på olieterminalens tanklager. 6.3 Fredninger og kulturhistoriske værdier Den nærmeste fredning er Stubbæk Skov, som er beliggende ca. 1,4 km sydvest for Ensted olieterminal. Området berøres ikke af de planlagte driftsændringer. Inden for olieterminalens område og i dens nærmiljø findes desuden ingen registrerede, beskyttede eller udpegede kulturhistoriske interesser, herunder diger, fortidsminder, kulturmiljøer, kirkeomgivelser mv. 6.4 Kystnærhedszonen Ensted Olieterminal er beliggende inden for kystnærhedszonen, som er en planlægningszone på 3 km, hvortil der i Aabenraa Kommuneplan er fastlagt retningslinjer. Inden for kystnærhedszonen skal kystområderne friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en placering tæt på kysten. Kystnærhedszonen udgøres af arealer i landzone og planlagte sommerhusområder, og dermed er arealer i byzone således ikke omfattet af kystnærhedszonen. Olieterminalen er beliggende i byzone og er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for kystnærhedszonen. Derudover medfører de planlagte driftsændringer ikke nye forhold, herunder ny bebyggelse eller anlæg, som er i strid med kommuneplanens retningslinje for kystnærhedszonen. 6.5 Strandbeskyttelse Arealet, hvor de planlagte driftsændringer ønskes etableret, er ikke beliggende inden for strandbeskyttelseslinje langs kysten ved Aabenraa Fjord jf. naturbeskyttelseslovens 15. De planlagte driftsændringer medfører dermed ikke en ændring af tilstanden inden for strandbeskyttelseslinjen, og denne forbudsbestemmelse behandles derfor ikke yderligere. Naturstyrelsen Ribe har desuden oplyst, at forbuddet i naturbeskyttelseslovens 15 mod tilstandsændringer ikke gælder for havneanlægget ved Ensted, idet naturbeskyttelseslovens 15, stk. 4, pkt. 5, fastlægger, at forbuddet i 15, stk. 1, ikke gælder for "havneanlæg og de arealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål". 6.6 Øvrige bygge- og beskyttelseslinjer De planlagte driftsændringer berører ikke eller er ikke i umiddelbar nærheden af øvrige bygge- og beskyttelseslinjer. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 16

17 7. Kommuneplantillæg for driftsændringer til Ensted Olieterminal Fremtidige planforhold fastlægges med nedenstående retningslinjer. 7.1 Retningslinjer Produkterne som oplagres på virksomheden er klassificeret som miljøfarlige med risikosætning R51/R53, R50/R53 eller R50. Ingen af produkterne er klassificeret som antændelige eller giftigt overfor mennesker. Scenerierne er derfor udelukkende knyttet til produkternes miljøfarlige egenskaber, og derfor er der heller ikke udarbejdet spredningsberegninger for risikoscenarierne. Ensted Olieterminal er omfattet af cirkulære nr 37 om planlægning af arealanvendelsen indenfor en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed af Der tilføjes derfor en retningslinie omfattende dette. Retningslinjen betyder, at Kommunalbestyrelsen skal inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommune- eller lokalplan, som omfatter arealer indenfor for sikkerhedszonen. Zonen udlægges fra skel. Med udstedelsen af kommuneplantillægget for driftsændringerne tilføjes derudover nedenstående retningslinje til Aabenraa Kommuneplan , jf. planlovens 11g om VVM-pligtige anlæg. Retningslinjerne supplerer kommuneplanen inden for det gældende rammeområde nr E (erhvervsområde) for Enstedværket, herunder kraftvarmeværk med tilhørende havneanlæg, kullager, olietanke og rekreativt strandområde. Retningslinie 1 Der udlægges en 500 m zone om Ensted Olieterminal i overensstemmelse med cirkulære nr 37 om planlægning af arealanvendelsen indenfor en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed af 2006 Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 17

18 Sikkerhedszone om Ensted Olieterminal iht Cirkulære nr. 37. Retningslinie 2 Ensted olieterminals Ensted Olieterminals kan efter indhentning af relevante godkendelser/tilladelser udvikle sig inden for rammerne af VVM-redegørelsen for Driftsændringer til Ensted Olieterminal, april 2014 Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 18

19 Indsigelser og bemærkninger Vi skal have dine eventuelle indsigelser og bemærkninger skriftligt i et brev eller en senest 25. juni Anfør venligst dit navn, adresse eller samt jr. nr.: MST og send det til: Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Telefon: C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf.: (+45)

20 Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM redegørelse April 2013

Driftsændringer på Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6200 Aabenraa

Driftsændringer på Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6200 Aabenraa Virksomheder J.nr. MST-1274-00048 Ref. hecla Den 14. august 2014 Driftsændringer på Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6200 Aabenraa Sammenfattende redegørelse August 2014 Miljøstyrelsen C. F. Tietgens

Læs mere

I bilag B til VVM-vejledningen findes en checkliste for brug for fastlæggelse af indholdet af en VVM-redegørelse.

I bilag B til VVM-vejledningen findes en checkliste for brug for fastlæggelse af indholdet af en VVM-redegørelse. NOTAT Odense J.nr. MST-1274-00048 Ref: hecla/subjo Den 15.april 2013 Opfølgning på modtagne ideer fra idefasen og overvejelser omkring udarbejdelse af VVMredegørelse for aktivitetsudvidelsen på Inter Terminals

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag For Inter Terminals EOT ApS Ensted Olieterminal ved Aabenraa September 2012 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for vurdering af virkningen på miljøet. VVM-reglerne for anlæg

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS

VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS Til Slagelse Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date september 2012 VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS SGOT APS VVM-ANMELDELSE TANK TIL SKUMKONCENTRAT INTER TERMINALS

Læs mere

VVM-ANMELDELSE INTER TERMINALS AOT APS

VVM-ANMELDELSE INTER TERMINALS AOT APS Til Kalundborg Kommune og Miljøstyrelsen Dokumenttype VVM-anmeldelse Date juli 20133 VVM-ANMELDELSE INTER TERMINALS AOT APS INTER TERMINALS AOT APS Revision 2 Dato 25-02-2014 Udarbejdet af Sandie Stokholm

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg

VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg VVM for Schultz Stevedoring A/S, Kalundborg Idéoplæg Oktober 2015 VVM-redegørelse Marts 2016 Sammenfattende redegørelse Juli 2016 INDHOLD 1. Den sammenfattende redegørelse 3 1.1 Indhold 3 1.2 Den videre

Læs mere

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk

Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk 2013 18 Ridecenter i Vestbirk Ridecenter i Vestbirk id 1486324 Tillæg nummer 18 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Ridecenter i Vestbirk Nej Formålet med kommuneplantillægget er at give mulighed

Læs mere

Indkaldelse af Ideer og forslag

Indkaldelse af Ideer og forslag Indkaldelse af Ideer og forslag Januar 2010 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering

Læs mere

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016.

VVM-screening af etablering af recyclingsafdeling. Afgørelsen er meddelt i miljøgodkendelsen den 12. maj 2016. Afgørelse om ikke VVM-pligt for [anlæg] er indsat i godkendelsen af recyclingsafdelingen og findes sammen med revurderingen af miljøgodkendelsen for hele Grundfos A/S Bilag A Skema til brug for screening

Læs mere

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 38 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Tillæg nr. 38 til Rammeområde 72.T1 Solfangeranlæg og Kølkær Varmecentral nord for Kølkær. Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg er en del af kommuneplanen. Kommuneplanen er ikke direkte bindende

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn

Bilag 1. VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Bilag 1 VVM-screening vedrørende ændring af vilkår for tankning af fly på Billund Lufthavn Billund Lufthavn har ved brev af 13. september 2012 ansøgt om ændring af gældende vilkår for tankning af fly,

Læs mere

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket

Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Indkaldelse af ideer og forslag Forsøgsvindmøller ved Nordjyllandsværket Oktober 2009 Hvad er en VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår

Læs mere

Miljøvurdering Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S Kølevandsudledning fra Fynsværket Blok 7, Havnegade 120, 5000 Odense C

Miljøvurdering Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S Kølevandsudledning fra Fynsværket Blok 7, Havnegade 120, 5000 Odense C J.nr. MST-1274-00068, MST-1270-00512 Ref. rukso og hechr Den 9. december 2015 Miljøvurdering Fjernvarme Fyn Fynsværket A/S Kølevandsudledning fra Fynsværket Blok 7, Havnegade 120, 5000 Odense C Kommuneplantillæg

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Tillæg H.022 med VVM-redegørelse og MV for oplag af olieprodukter i eksisterende olielager Gasværksvej Byrådet

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst

Bilag 5 Basisoplysninger Tekst Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Tange Å ved Kærsholm Mølle Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag Til VVM-redegørelse for A. Henriksen Shipping A/S på Hundested Havn xx 2013 Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Ny produktion på Statens Serum Institut

Ny produktion på Statens Serum Institut Ny produktion på Statens Serum Institut Del 3: Ikke-teknisk resumé Del 1. Forslag til kommuneplantillæg inkl. miljørapport Offentliggjort som forslag 1. november 2011 Endelig udstedt til Københavns Kommune

Læs mere

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer:

Kommuneplantillægget supplerer Vesthimmerlands Kommuneplan 2009 og Viborg Kommuneplan med følgende retningslinjer: Vesthimmerlands Kommune Viborg Kommune Sendt pr. mail til: post@vesthimmerland.dk viborg@viborg.dk Aarhus fysisk planlægning og VVM J.nr. NST-131-00101 Ref. SURHE 28. oktober 2011 Udstedelse af kommuneplantillæg

Læs mere

Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted. Forslag til kommuneplantillæg

Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted. Forslag til kommuneplantillæg Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted Forslag til kommuneplantillæg Etablering af nyt kreaturslagteri DC Holsted Indkaldelse af ideer og forslag Forslag til Kommuneplantillæg VVM-redegørelse Sammenfattende

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød

Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Indkaldelse af ideer og forslag til Banedanmarks Signalprogram på S- banestrækningen Lyngby Hillerød Maj 2011 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for

Læs mere

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket

Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Teknik og Miljø Plan Dato: 04-10-2012 Sagsnr.: 12/43177 Dokumentnr.: 5 Sagsbehandler: Kim Lyster Hansen Forslag til ophævelse af lokalplan S14 for forsøgsdambrug ved Enstedværket Indledning På anmodning

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Miljøstyrelsen

Miljøstyrelsen Kommuneplanafdelingen Kalkværksvej 10, 8100 Aarhus C Miljøstyrelsen aar@mst.dk Side 1 af 5 Foreløbigt høringssvar vedrørende Forslag til kommuneplantillæg nr. 24 til Kommuneplan 2013 for Aarhus Kommune

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 543

Forslag til Lokalplan nr. 543 PLAN, BYG OG MILJØ Forslag til Lokalplan nr. 543 For vindmøller ved St. Løgtvedgård Forslag til Tillæg nr. 9 til Kalundborg Kommuneplan 2009-2021 Forslaget er fremlagt fra den til den Indholdsfortegnelse

Læs mere

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens 31 2013 Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens Status Kladde Kommuneplan id 1486324 Tillæg nummer 31 2013 Plannavn Gælder for hele kommunen? Formål Hulvej Skole, Hulvej 19, Horsens

Læs mere

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning

Billund Vand A/S Grindsted Landevej Grindsted. Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober Teknik & Miljøforvaltning Billund Vand A/S Grindsted Landevej 40 7200 Grindsted Vandindvindingstalladelse, Billund Vand A7S Dato: 7. oktober 2014 Teknik & Miljøforvaltning Natur og Miljø Jorden Rundt 1 7200 Grindsted Tlf. 7972

Læs mere

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dong Energy Thermal Power A/S Asnæsværket Asnæsvej 16 4400 Kalundborg Virksomheder J.nr. MST-1270-00858 Ref. zuyuk/vba Den 13. december 2012 Bilag A : Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Skema til brug for screening (VVM-pligt) Journal nr. 14/5651 Forelægges TTM August møde VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Opsætning af husstandsmølle (Gaia-Wind

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune.

Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Kommuneplantillæg nr. 4 til Kommuneplan 2004 for Søndersø Kommune. Hvad er et kommuneplantillæg? Det er Kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, der har ansvaret for kommuneplanlægningen, og kommuneplanen

Læs mere

Udstedelse af kommuneplantillæg og meddelelse af miljøgodkendelse til oplagring af lette klasse III produkter hos Inter Terminals AOT i Kalundborg

Udstedelse af kommuneplantillæg og meddelelse af miljøgodkendelse til oplagring af lette klasse III produkter hos Inter Terminals AOT i Kalundborg Inter Terminals AOT Virksomheder J.nr. MST-1274-00064 Ref. kigni Den 17. december 2015 Udstedelse af kommuneplantillæg og meddelelse af miljøgodkendelse til oplagring af lette klasse III produkter hos

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt

Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Roskilde Kommune Miljøvurdering af kommuneplantillæg Screening/scooping afgørelse om miljøvurderingspligt Forslag til kommuneplantillæg nr. 14 til kommuneplan 2013 Planens indhold Kommuneplantillæg giver

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nakskov April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5

ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 2013) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 ANMELDELSESSKEMA Screening for VVM-pligt iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.:1654 af 27. december 213) VVM-bekendtgørelsens Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fortsættelse og en

Læs mere

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025

Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillæg Tillæg nr. 1 til Kommuneplan 2013-2025 Kommuneplantillægget er udarbejdet for at sikre, at lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, som Planloven foreskriver. Ændring af kommuneplanens

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For Udvidelse af åbningstider for roemodtagelse i Nordic Sugar A/S i Nykøbing April 2017 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for udvidelse af åbningstider for roemodtagelse

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed

Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst EOT ønsker at etablere et træpillefyret varmeanlæg på virksomhedens olieterminal

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Tårnby Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen:

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

Kommuneplantillæg 7. til Hørsholm Kommune for Ny ovnlinje 5 på I/S Nordforbrænding

Kommuneplantillæg 7. til Hørsholm Kommune for Ny ovnlinje 5 på I/S Nordforbrænding Kommuneplantillæg 7 til Hørsholm Kommune for Ny ovnlinje 5 på I/S Nordforbrænding Del 1: Kommuneplantillæg Del 2: Ikke-teknisk resumé (Miljøstyrelsen) Del 3: VVM redegørelse (Miljøstyrelsen) Del 4: Sammenfattende

Læs mere

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf:

VVM-anmeldeskema. Jammerbugt Kommune Toftevej Aabybro Tlf: Jammerbugt Kommune Toftevej 43 9440 Aabybro raadhus@jammerbugt.dk Tlf: 7257 7777 VVM-anmeldeskema Bygherren skal, før etablering, udvidelse eller ændring af anlæg på bilag 2 til VVM-bekendtgørelsen*, udfylde

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre

Anmeldeskema. Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Anmeldeskema Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e- mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges)

Bilag 5. Basisoplysninger. Skovrejsning. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Tekst Skovrejsning Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr.

Læs mere

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017

EJD Screenings afsluttet: 18. april 2017 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Indkaldelse af Ideer og forslag

Indkaldelse af Ideer og forslag Indkaldelse af Ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals ApS Januar 2010 Indkaldelse af ideer og forslag Udvidelse af produktionen af antibiotika på Axellia Pharmaceuticals

Læs mere

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og på bygherre

Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og  på bygherre Ansøgningsskema til screeningsafgørelse vedr. miljøvurderinger af projekter (VVM; vurderinger af virkninger på miljøet). iht. VVM-bekendtgørelsen (Bek.nr.: 447 af 10. maj 2017) Fra bilag 1 i Bek. om samordning

Læs mere

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan

Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning. Tillæg nr. 5 til Kommuneplan Nyt Kraftvarmeværk Biomassefyret kraftvarmeværk ved Miljøvej i Herning Debatoplæg Debat: 17.11-15.12 2016 Tillæg nr. 5 til Kommuneplan 2013-2024 Indkaldelse af idéer og forslag til emner, der skal belyses

Læs mere

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup

Adresse: Søndergade 27, 8740 Brædstrup Basisoplysninger Tekst Kommunens vurdering Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Lovliggørelse af eksisterende kantsikring ved Hopballe Mølle Lovliggørende vandløbsregulering i Grejs Å ved Hopballevej 56,

Læs mere

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM).

Afgørelse Egedal Kommune vurderer, at vandhullet kan etableres uden en særlig vurdering af virkningerne på miljøet (VVM). VVM-screening af sø efter Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 1335 af 6. december 2006. 1. Projektbeskrivelse Den 30. september 2016 Sagsnummer 16/14340 Ansøger Anlæg Placering Ejer Peter Bang Vind, Nordre

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag

Indkaldelse af idéer og forslag Indkaldelse af idéer og forslag For VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal Maj 2014 Indkaldelse af idéer og forslag VVM for DB Schenker Rail Scandinavia A/S, Taulov Kombiterminal

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Midlertidig grundvandssænkning langs en strækning af Indkildevej. Grundet etablering af Egnsplanvej skal eksisterende vandledninger på Indkildevej

Læs mere

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016

Rørlægning af en strækning i den øvre del af Sejling Bæk. Screenings afsluttet: 31. august 2016 VVM-screening Vejledning Skemaet benyttes til screening af projekter for at afgøre, om der er VVM-pligt. Igennem skemaet skal det via en række spørgsmål vurderes, om projektet medfører en given miljøpåvirkning

Læs mere

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500

Landinspektør Christian Kragh. Tlf. nr. 40 28 41 51. Matr.nr. 3a, Karup by, Karup. Der vedlægges Oversigtskort i ca. 1:6.500 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Etablering af delvis nedgravet betongylletank, indvendigt beklædt med HDPE-lining til opbevaring

Læs mere

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger

Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen. Basisoplysninger Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsen Vejledning Skemaet udfyldes af bygherren eller dennes rådgiver baseret på bygherrens viden om eget projekt sammenholdt med de oplysninger og vejledninger,

Læs mere

Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Hans Martin Risgaard Højmark, Skovbrynet 1 C, 8960 Randers SØ Bygherres

Læs mere

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur

VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Notat Skive Kommune Byg & Miljø Sags id.: 779-2015-36060 Ref.: BKHA Den 24. november 2015 VVM-screening af opførelse af Vaskeplads med olieudskiller på Blegagervej 3, 7884 Fur Indledning Skamol A/S har

Læs mere

VVM af olieterminal på Skagen Havn 24. OKTOBER 2013 OLIETERMINAL PÅ SKAGEN HAVN

VVM af olieterminal på Skagen Havn 24. OKTOBER 2013 OLIETERMINAL PÅ SKAGEN HAVN VVM af olieterminal på Skagen Havn 1 Projektet overordnet Faciliteter til opbevaring af brændstof (svær fuelolie og gasolie) til skibe I overensstemmelse med lokalplan SKA.H.01.01.01 kommuneplantillæg

Læs mere

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn.

Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. Bilag 1: Oversigt for relevant lovgivning ifm. VVM for Esbjerg Ny Sydhavn. I dette bilag er lovgivning af relevans for planarbejdet og miljøvurderingerne oversigtsmæssigt beskrevet. 1.1 PLANLOVEN OG VVM

Læs mere

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune

VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Kun til anmeldelser til husstandsmøller! VVM - anmeldelse af opstilling af 1 stk. SWP 25 kw husstandsvindmølle beliggende på Randerupvej 38, 6780 Skærbæk i Tønder Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014]

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) [kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014] VVM Myndighed Naturstyrelsen (journalnummer: NST- ) Basis oplysninger Projekt

Læs mere

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5

Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Dobbeltrettet cykelsti Nørager - Rørbæk Bilag 5 Anmeldeskema Basisoplysninger Tekst Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail

Læs mere

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan

Tillæg nr. 74 til Herning Kommuneplan Forslag Offentlig høring Tillæg nr. 74 til Rammeområde 42.B3 og 42.T1 Boligområde sydvest for Sinding Hovedgade Område til tekniske anlæg nordøst for Sinding Hovedgade Fremlægges fra den 15. september

Læs mere

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail:

Nordea pension Danmark, Ejendomsselskab Hollandsvej, 2800 Kgs. Lyngby Tlf: Mail: Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst: Screeningen er udført med henblik på at fastlægge, om projektet udløser VVM-pligt

Læs mere

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces

Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark. - Tidsplan og høringsproces Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark - Tidsplan og høringsproces 2 Ny naturplanlægning i Natura 2000-områder i Danmark Udgivet af Miljøministeriet Hæftet findes i PDF-udgave på www.skovognatur.dk

Læs mere

Basisoplysninger Tekst

Basisoplysninger Tekst Anmeldelsee af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 (Bilag 5 fra VVM-bekendtgørelsen) Basisoplysninger Projektbeskrivelsee (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse,

Læs mere

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr , Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted.

Forstplant Aps, Ribevej 47, 8723 Løsning. Tlf. nr ,   Matr. nr. 11k, Græsted By, Græsted. VVM-screeningsskema Generelle oplysninger om projektet Projekt beskrivelse Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnummer Projektets placering Projektet berører følgende kommuner

Læs mere

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3A til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3A til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

Bilag 1. VVM-screening for etablering af Heliport West

Bilag 1. VVM-screening for etablering af Heliport West Bilag 1 VVM-screening for etablering af Heliport West Billund Kommune har den 4. november 2011 modtaget en ansøgning om tilladelse til at etablere en flyveplads - benævnt Heliport West - for gyrokoptere

Læs mere

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning.

Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Se venligst følgeskrivelse til ansøgning. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre

Læs mere

Bilag 1 Basisoplysninger

Bilag 1 Basisoplysninger Bilag 1 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse ønsker at foretage en udskiftning af et tankanlæg i Radarhoved Skagen, nord for Skagen. Arbejdet med udskiftning

Læs mere

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning

Anmeldeskema. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Skovrejsning Anmeldeskema Bekendtgørelse nr. 1832 af 16. december 2015 om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning Basisoplysninger Projektbeskrivelse

Læs mere

B E K E N D T G Ø R E L S E

B E K E N D T G Ø R E L S E B E K E N D T G Ø R E L S E!"! #! " #$ % &! $ ' ( ( #% ( ( ')! (* "(+! ',( +! ( - ' #. ( ( /0 0 (0 1 0! ( %! & (2 3 ( * 1! ( &&& 02 Indsæt KOMMUNEPLANTILLÆG rammekort Vedtaget 22.12 2010 Maglevad Tillæg

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune

Tillæg nr. 3B til Kommuneplan for Viborg Kommune Tillæg nr. 3B til Kommuneplan 2013-2025 for Viborg Kommune Retningslinjer og rammebestemmelser for et vindmølleområde ved Kirkebækvej sydøst for Romlund Rammeområde 04.VM.07_T3 Forslag Tillæggets område

Læs mere

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet

Bør under- relevant. 1. Arealbehovet i ha: Anmeldt skovrejsning omfatter ca. 15 ha Tjek tallet Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Skovrejsning ved Brylle Navn og adresse på bygherre Det Danske Hedeselskab, Klostermarken

Læs mere

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen

Screening. Rømø. Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse ved Lyngvejen FORSLAG Scoping Kommuneplantillæg nr. 02-630, Område til tekniske anlæg, Lokalplanforslag 061-630, Geotermisk Varmeproduktionsanlæg i Tønder Screening Lokalplanforslag 054-710, Mindre område til fritidshuse

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Udskiftning af eksisterende flagstang med en ny flagstang med integrerede antenner. Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Telenor A/S,

Læs mere

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen

Notat. VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Notat VVM-screening for oplag og nedknusning af betonbrokker Thorbjørn Kjær, Almstokvej 10, Billund. Baggrund for sagen Thorbjørn Kjær har den 11. august 2008 indgivet ansøgning om miljøgodkendelse til

Læs mere

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg

Fjernelse af spærring i Højkol Bæk. Silkeborg Kommune, Teknik og Miljø, Søvej 3, 8600 Silkeborg Anmeldelse af projekter efter VVM-bekendtgørelsens 2 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Fjernelse af spærring i Højkol Bæk Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Silkeborg

Læs mere

Bilag 5 Basisoplysninger

Bilag 5 Basisoplysninger Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Projektbeskrivelse fremgår af kort og bevoksningsliste Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Nordrup Menighedsråd Navn, adresse, telefonnr.

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød

VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød VVM for Novo Nordisk A/S, site Hillerød Idéoplæg April 2013 Forslag til kommuneplantillæg Og VVM-redegørelse November 2013 Sammenfattende redegørelse Februar 2014 Kommuneplantillæg INDHOLD 1. Den sammenfattende

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15

Kommuneplantillæg nr. 15 Kommuneplantillæg nr. 15 til Kommuneplan 2013-2025 Castberggård Kommuneplantillæg nr. 15 Baggrund I forbindelse med Lokalplan 1098, udarbejdes kommuneplantillæg nr. 15, for at sikre den fremtidige disponering

Læs mere

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg

Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg Forslag til TILLÆG 26 Revision af rammebestemmelse i Fåborg ENKELTOMRÅDE 06.01.BL01 VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013 - JULI 2015 VEJLEDNING OFFENTLIG HØRING Byrådet fremlægger hermed Forslag til Tillæg

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J

Etablering af varmepumpeanlæg. Arla Foods amba, Sønderhøj 14, 8260 Viby J Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Miljøstyrelsen Århus Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014)

Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) Bilag A - Skema til brug for screening (VVM-pligt) (kriterier iht. bilag 3 i bekendtgørelse nr. 1184 af 06. november 2014) VVM Myndighed Basis oplysninger Sorø Kommune Husstandsvindmølle Vildmosevej 5,

Læs mere

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie

Godkendelse af det bestående tankoplag for fuelolie på ejendommen matr. nr. 411 Rønne Markjorder også kan anvendes til letolie Østkraft Produktion A/S Skansevej 2 3700 Rønne Att.: Majken R. Mattesen mrm@oestkraft.dk Virksomheder J.nr. MST-1270-01777 Ref. JLH/evnis Den 22. september 201 Godkendelse af det bestående tankoplag for

Læs mere

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22

VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-screening af ansøgning om opstilling af en husstandsvindmølle på Ølstedvej 22 VVM-Myndighed Basisoplysninger Projektbeskrivelse Halsnæs Kommune Opstilling af en husstandsvindmølle på 21,6 meter på

Læs mere

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk>

Stoholmvej 20, 7840 Højslev. Tlf. 2943 9352 mail: Søby Højslev Hallerne <sh_hallerne@mail.dk> Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Skive Kommune Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Nyt solcelleanlæg på taget af Søby-Højslev Hallen. Navn og adresse

Læs mere

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1

Bilag 5. Basisoplysninger. Side 1 Bilag 5 Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav

Læs mere