Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal"

Transkript

1 Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM redegørelse April 2013

2 Driftsændringer til Ensted Olieterminal Del 1 Forslag til kommuneplan retningslinjer Udgiver: Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Kun internetudgave Baggrundskort: Hvis ikke andet er angiver: Vektor- og rastekort Copyright: KMS DDO Copyright: Cowi Må citeres med kildeangivelse. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 2

3 Indholdsfortegnelse Side 1. Forslag til kommuneplantillæg Kommuneplantillæg med kommuneplanretningslinjer Hvad er VVM? Redegørelse for Kommuneplantillæg med retningslinjer Baggrund og formål Projektet Projektet er VVM pligtigt i medfør af lov om planlægning Den videre proces Forhold til øvrig planlægning Landsplandirektiv og forslag til vandplan Natura 2000-planer Kommunens handleplaner for Natura 2000-områder Kommuneplan Lokalplan Øvrige bindinger Natura 2000 og bilag IV-arter områder Fredninger og kulturhistoriske værdier Kystnærhedszonen Strandbeskyttelse Øvrige bygge- og beskyttelseslinjer Kommuneplantillæg for driftsændringer til Ensted Olieterminal Retningslinjer Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 3

4 1. Forslag til kommuneplantillæg 1.1 Kommuneplantillæg med kommuneplanretningslinjer Et kommuneplantillæg er et supplement til den eksisterende kommuneplan. Et kommuneplantillæg kan justere og ændre bestemmelser i kommuneplanen, når det er nødvendigt i forhold til realiseringen af en lokalplan. Kommunalbestyrelsen har ansvaret for den sammenfattende kommuneplanlægning, som blandt andet udmøntes i en kommuneplan. Dette kommuneplantillæg, der har Miljøstyrelsen som myndighed jf. 11, stk. 2, i VVMbekendtgørelsen, BEK af. 15.dec. 2010, indeholder alene kommuneplanretningslinjer og udarbejdes indenfor de kommuneplanrammer, som Aabenraa Kommune har fastlagt i den kommunale planlægning. Projektet behandles i henhold til VVM bekendtgørelse nr på grund af overgangsreglerne i VVM bekendtgørelse nr af 27. december 2013 jf. 16, stk Hvad er VVM? VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på land fremgår af Miljøministeriets bekendtgørelse om vurdering af visse offentlige og private anlægs virkning på miljøet (VVM) i medfør af lov om planlægning, bekendtgørelse nr af 15/12/2010. Formålet med en VVM-redegørelse er at sikre, at der gennemføres en vurdering af virkningerne på miljøet af anlægsarbejder, andre installationer eller arbejder, samt andre indgreb i det naturlige miljø eller i landskabet, herunder også indgreb der tager sigte på udnyttelsen af ressourcer i undergrunden, når disse må antages at kunne påvirke miljøet væsentligt, og sikre at offentligheden inddrages som en vigtig del af beslutningsprocessen. På den måde sikres det, at planmyndigheden har det bedst mulige grundlag for at træffe beslutning om, hvorvidt det anmeldte projekt kan realiseres. VVM-redegørelsen påviser, beskriver og vurderer anlæggets direkte og indirekte virkninger på: Mennesker, fauna og flora Jordbund, vand, luft, klima og landskab Materielle goder og kulturarv Samspillet mellem disse faktorer Redegørelsen giver en samlet beskrivelse af projektet og dets miljøkonsekvenser, som kan danne grundlag for såvel en offentlig debat som den endelige beslutning om projektets gennemførelse. VVM-redegørelsen offentliggøres sammen med nærværende tillæg til kommuneplanen. Kommuneplantillæg og VVM-redegørelse udarbejdes i de fleste tilfælde af kommunalbestyrelsen. I dette tilfælde varetager Miljøstyrelsen kommunalbestyrelsens opgaver og beføjelser, jf. VVM-bekendtgørelsens 11, stk. 2, da staten er godkendelsesmyndighed efter miljøbeskyttelsesloven for de anlæg, der indgår i det anmeldte projekt. Det betyder, at VVM- og plankompetencen overgår til staten (Miljøstyrelsen). Miljøstyrelsen varetager således planlægningen for Ensted Olieterminal. En eventuel senere ændring af kommuneplantillægget forudsætter derfor Miljøstyrelsens accept. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 4

5 2. Redegørelse for Kommuneplantillæg med retningslinjer 2.1 Baggrund og formål Med baggrund i et ønske om mulighed for oplagring og ind- og udskibning af lette klasse III produkter samt for modtagelse af flere årlige skibsanløb, ønsker Inter Terminals EOT ApS at ændre de driftsmæssige forhold på Ensted Olieterminal. Projektet er beliggende på: Matr. Nr. Adresse: Kommune: 385c Stubbæk, Ensted Varnæsvej 9, 6230 Aabenraa Aabenraa Kommune Ensted Olieterminals beliggenhed ved Aabenraa (olieterminal, rørføringer, indløbskanal og pier) EOT grænser op til Enstedværket og Ensted Transit Havn og har frem til Inter Terminals overtagelse af olieterminalen pr indgået som del af Enstedværket. 2.2 Projektet Inter Terminals EOT ApS er en eksisterende miljøgodkendt virksomhed, som ønsker at ændre de driftsmæssige forhold på Ensted Olieterminal, således at der fremover bliver mulighed for oplagring og ind- og udskibning af lette klasse III produkter samt for modtagelse af flere årlige skibsanløb. EOT anvendes i dag til oplagring og ind- og udskibning af fuelolie og vakuum gasolie. Olieterminalen består af en oliepier med to anlægspladser og et overjordisk tankanlæg med tilhørende overjordisk rørsystem. Olien transporteres til olieterminalen ad søvejen, hvor olien losses fra skibe til olietankene via et rørsystem. På samme måde lastes olie fra lagertankene til skibe, ligesom der foretages across pier aktiviteter, hvor olie lastes/losses direkte fra et skib til et andet skib. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 5

6 Tankanlægget består af fire overjordiske tanke med en samlet opbevaringskapacitet på m 3, som er placeret i en lukket tankgård. Tankene har været anvendt til olieoplag siden opførelsen i Olieterminalen er juni 2000 miljøgodkendt til opbevaring af tunge klasse III produkter i form af fuelolie (FO) og vakuum gasolie (VGO). Miljøgodkendelsen er revurderet af Miljøstyrelsen september 2011 i forbindelse med Inter Terminals overtagelse af olieterminalen fra DONG Energy A/S. I forbindelse med revurderingen blev der bl.a. fastsat en øvre grænse for antallet af skibsanløb til olieterminalen. De ønskede driftsændringer på EOT vedrører mulighed for oplagring og ind- og udskibning af lette klasse III produkter samt for modtagelse af flere årlige skibsanløb. Grænsen for antal årlige skibsanløb ønskes hævet fra 125 til 590 årlige skibsanløb. Flere skibsanløb indebærer ingen bygnings- eller anlægsmæssige ændringer. Der er alene tale om udnyttelse af de eksisterende kapaciteter på EOT. Ønsket om opbevaring af lette klasse III produkter i tankene er bl.a. foranlediget af, at der fra 2015 kommer krav til svovlindhold i skibes drivmidler. De nye krav indebærer, at det ikke længere er muligt at bruge fuelolie som drivmiddel i skibe indenfor visse geografiske områder, herunder Østersøen, Nordsøen og amerikanske farvande. Efterspørgslen på lokaliteter, hvor lette klasse III produkter kan opbevares, forventes derfor at stige i takt med, at efterspørgslen efter fuelolie som drivmiddel til skibe, og dermed oplagringsfaciliteter for fuelolie, forventes at falde. De oplagrede olier er i henhold til Risikobekendtgørelsen alene klassificeret som miljøfarlige. De lette produkter vil blive håndteret i de eksisterende tanke og rørforbindelser på EOT. Det udvidede produktsortiment indebærer derfor som udgangspunkt ikke bygnings- eller anlægsmæssige ændringer af den eksisterende olieterminal, på nær en opgradering af anlæggets miljø- og sikkerhedsforanstaltninger i overensstemmelse med vilkår og forudsætninger ved miljø- og risikogodkendelsen af anlægget samt krav i tekniske forskrifter for brandfarlige væsker. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 6

7 2.3 Projektet er VVM pligtigt i medfør af lov om planlægning Miljøstyrelsen har den 8. august 2012 modtaget Inter Terminals EOT ApS s VVManmeldelse via Aabenraa Kommune vedrørende øget antal årlige skibsanløb til olieterminalen samt mulighed for oplagring og ind- og udskibning af lette klasse III produkter i tanke. Anmeldelsen er indgivet i henhold til VVM-bekendtgørelsens 2. Olieterminalen bliver med realiseringen af det udvidede produktsortiment (lette klasse III produkter) omfattet af risikobekendtgørelsen nr af 14. december 2006 som kolonne 3 virksomhed. Det anmeldte projekt er dermed omfattet af VVM-bekendtgørelsens bilag 1 punkt 26: Anmeldelsespligtige virksomheder efter 5 i Miljøministeriets bekendtgørelse om kontrol med risikoen for større uheld med farlige stoffer, og er dermed VVM-pligtigt. Der har i perioden 4. september 2012 til 2. oktober 2012 været gennemført en idéfase, hvor offentligheden har haft mulighed for at bidrage med en række forhold, der bør undersøges, inden projektet realiseres. Der var indkommet 2 høringssvar til projektet ved idéfasens ophør. På baggrund af Miljøstyrelsens gennemgang af projektet, er Inter Terminals EOT ApS blevet anmodet om at redegøre for de miljømæssige konsekvenser i forbindelse med de planlagte driftsændringer. De miljømæssige påvirkninger, der behandles i VVM-redegørelsen (del 3) vurderes at være knyttet til mulige påvirkninger af jord/grundvand og risikoforhold ved håndtering af lette klasse III produkter samt støj, relateret til flere skibsanløb. Herudover behandles alle miljøforhold, der kan forventes at blive påvirket væsentligt af driftsændringerne ligesom VVM-redegørelsen forholder sig til alternativet til bygherres projekt. 2.4 Den videre proces Såfremt Miljøstyrelsen efter endt høring og ud fra en samlet afvejning af projektets formål og miljøpåvirkninger vurderer, at projektet skal fremmes, vil MST give Inter Terminals EOT ApS miljøgodkendelse til at gennemføre projektet i nærmere angivne vilkår. På baggrund af de indkomne høringssvar vil Miljøstyrelsen udarbejde en sammenfattende redegørelse som blandt andet indeholder en beskrivelse af hvordan VVM-redegørelsen, udtalelser og bemærkninger, der er indkommet under høringen er taget i betragtning. På grundlag heraf og kommunens udtalelse over den sammenfattende redegørelse beslutter Miljøstyrelsen om kommuneplantillægget skal udstedes og fastsætter i givet fald vilkår for projektet. Vilkårene meddeles bygherre i forbindelse med miljøgodkendelsen og skal sikre, at de miljømæssige påvirkninger af projektet minimeres. Udkast til miljøgodkendelsen offentliggøres sammen med dette forslag til kommuneplantillæg og VVM-redegørelse. Hvis Miljøstyrelsen vælger at udstede endeligt kommuneplantillæg for driftsændringer på Ensted Olieterminal, forventes miljøgodkendelsen udstedt til bygherre umiddelbart herefter. Det endelige kommuneplantillæg, miljøgodkendelsen samt en sammenfattende redegørelse vil samtidig blive offentliggjort med angivelse af mulighed for klage. 3. Forhold til øvrig planlægning 3.1 Landsplandirektiv og forslag til vandplan Planområdet er beliggende inden for et område, der er omfattet af det statslige forslag til vandplan for hovedvandopland 1.1 for Lillebælt/Jylland i Vanddistrikt Jylland og Fyn. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 7

8 Forslag til vandplaner er i seks måneders høring frem til den 23. december Indtil vandplanforslaget er endeligt vedtaget gælder retningslinjerne fra Regionplan 2005 for Sønderjyllands Amt med status af landsplandirektiv. Aktuelt for dette kommuneplantillæg er landsplandirektivets retningslinjer for grundvand og vandmiljø gældende, indtil de ophæves eller bortfalder. De planlagte driftsændringer er i VVM-redegørelsen vurderet i forhold til både Regionplanens retningslinjer og målsætninger samt forslag til vandplan for Lillebælt/Jylland og dermed både i forhold til gældende retningslinjer/målsætninger og kommende vandplaner. 3.2 Natura 2000-planer Naturstyrelsen har udarbejdet statslige Natura 2000-planer vedtaget i Naturplanerne oplister en række trusler, der skal forstås som påvirkninger af de naturtyper og arter, der er på udpegningsgrundlaget for Natura 2000-området. Trusler er i den forbindelse aktuelt forekommende og konkrete påvirkningsfaktorer, der enkeltvis eller i samvirkning vil kunne forhindre, at naturtyperne og arterne opnår gunstig bevaringsstatus. Naturplanen oplister desuden generelle retningslinjer for at opnå en gunstig bevaringsstatus for naturtyper og arter på udpegningsgrundlaget. De generelle retningslinjer sigter efter, at areal og tilstand af udpegede naturtyper og levesteder for udpegede arter ikke må gå tilbage eller forringes. Inden for Natura 2000-områderne skal myndighederne ved sin planlægning og administration sikre, at der ikke sker ændringer til skade for de arter og naturtyper, som områderne er udpeget for at beskytte. Det nærmeste terrestriske Natura 2000-område er N95 for Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark, der ligger ca. 5,0 km syd for olieterminalen, og området er udpeget som EF-Habitatområde H84 og EF-Fuglebeskyttelsesområde F58. Ca. 5,3 km sydvest for olieterminalen ligger et andet nærliggende terrestriske Natura 2000-område, som er N96 for Bolderslev Skov og Uge Skov, der er udpeget som EF-Habitatområde H85. Natura 2000-område N124 for Maden på Helnæs og havet vest for er udpeget på grund af både marine og terrestriske interesser. Området ligger ca. 35 km øst-nordøst for olieterminalen og består af EF-Habitatområde H108. De to nærmeste marine Natura 2000-områder er N112 og N197. Natura 2000-område N112 for Lillebælt er beliggende ca. 24 km nordøst for olieterminalen og består af EF- Habitatområde H96 og EF-Fuglebeskyttelsesområde F47. Ca. 28 km sydøst for olieterminalen findes Natura 2000-område N197 for Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als, der er udpeget for EF-Habitatområde H173 og EF-Fuglebeskyttelsesområde F64. I henhold til 7, stk. 1, i habitatbekendtgørelsen er der i den tilhørende VVM-redegørelse foretaget en vurdering af, om de planlagte driftsændringer kan påvirke arter og naturtyper på udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områder væsentligt. Derudover er der i VVMredegørelsen foretaget en vurdering af, hvorvidt realisering af projektet påvirker mulighederne for at opfylde retningslinjerne i Natura 2000-planerne med henblik på at opnå en gunstig bevaringsstatus. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 8

9 3.3 Kommunens handleplaner for Natura 2000-områder Kommunerne skal udarbejde handleplaner for, hvordan de vil nå målene i Natura planerne. Aabenraa Kommune har i november 2012 vedtaget handleplaner for Natura 2000-områderne inden for kommunen. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 9

10 4. Kommuneplan Den gældende Kommuneplan for Aabenraa Kommune indeholder redegørelse, retningslinjer og rammer, der har betydning for de planlagte driftsændringer for Ensted Olieterminal. Ensted Olieterminal er beliggende i byzone inden for rammeområde E, jf. Aabenraa Kommuneplan Den generelle anvendelse af dette rammeområde er erhverv, nærmere bestemt kraftvarmeværk med tilhørende havneanlæg, kullager, olietanke og rekreativt strandområde. Inden for rammeområdet kan der etableres anlæg/virksomheder i miljøklasse 4 7. Olieterminalen er beliggende inden for den del af erhvervsområdet, hvor der kan placeres klasse 7 virksomheder, som bl.a. er kraftværker. Rammer for lokalplanlægning og konsekvenszone ved Ensted olieterminal Bestemmelserne for rammeområde E er desuden gengivet herunder. Rammeområde E Enstedværket Kraftvarmeværk med tilhørende havneanlæg, kullager, olietanke og rekreativt strandområde. Anvendelse Bebyggelsens art Erhvervsområde Fremstillingsvirksomhed, håndværk, oplagring, reparation, engroshandel og administration. Der kan etableres anlæg/virksomheder i miljøklasse 4-7 Bebyggelsens omfang, grund størrelse mv. Den del af erhvervsområdet, hvor der kan placeres klasse 7 virksomheder, er omgivet af en 500 m bred miljøkonsekvenszone. Bebyggelsesprocent maks. 50. Plan- og zonestatus Gældende lokalplaner og byplanvedtægter: Lokalplan S8, S16 Byzone og landzone Overføres til byzone ved lokalplanlægning Bebyggelsens rumfang i m³ forhold til grundarealet i m²: 3 Maks. bygningshøjder er: Enstedværket 80 m, siloer 30 m, olietanke 20 m, kullagre 25 m skorstene 200 m. Grundstørrelse mindst: m² Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 10

11 Olieterminalen er desuden omfattet af kommuneplanens retningslinje for den vejledende konsekvenszone V1. V1 konsekvenszonen omfatter en 500 m bred miljøkonsekvenszone omkring Enstedværket. Retningslinjen betyder, at der i landzone ikke må ske udlæg af arealer eller ændres arealanvendelse til miljøfølsom anvendelse, herunder etablering af spredt bebyggelse, inden for den vejledende konsekvenszone, medmindre det af planmyndigheden eller bygherren sandsynliggøres, at det kan ske uden at give anledning til miljøkonflikter. Derudover er olieterminalen omfattet af kommuneplanens udpegninger og retningslinjer for kystnærhedszonen, turistområde og særligt værdifulde landbrugsområder, hvor af kystnærhedszonen behandles i afsnit 6.4. Olieterminalen er ikke omfattet af udpegninger af landskabelige, naturmæssige eller kulturhistoriske værdier. De planlagte driftsændringer medfører ingen ændringer i bebyggelse, områdets indretning eller generelle anvendelse og er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer nr E. Der er på den baggrund ikke ændret i rammebestemmelserne med dette kommuneplantillæg. Derimod suppleres kommuneplanens bestående retningslinjer med dette kommuneplantillæg. 5. Lokalplan Olieterminalens tankgård med tankanlæg er omfattet af lokalplan S 16 af den 28. september 1993 for et område omkring Enstedværket. Lokalplanens anvendelsesbestemmelse 3.1 fastlægger, at lokalplanområdet kan anvendes til offentlige formål, herunder til kraftværk med dertil hørende faciliteter som administrationsbygninger, kullager, olielagre, kølevandskanaler samt kajanlæg med udstyr til håndtering af kul o.l. I lokalplanen findes ligeledes bestemmelser for bl.a. bebyggelsens omfang og placering, herunder bebyggelsens vandrette højdegrænseplan fra kote 2,5. Lokalplanlagte områder ved og omkring olieterminalen. Aabenraa Kommune har ved brev af 10. november 2010 vurderet, at etableringen af et selvstændigt olieoplag ligger indenfor formåls- og anvendelsesbestemmelser for lokalplan nr. S 16, uanset om oplaget sker til brug for Enstedværket eller som oplag for tredjemand. I Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 11

12 forbindelse med VVM-anmeldelsen har Aabenraa Kommune den 8. august 2012 videresendt anmeldelsen til Miljøstyrelsen med oplysninger om, at projektet er inden for de lokalplanlagte rammer. De sydlige dele af olieterminalens område (områder syd for tankgård med tankanlæg) er ikke omfattet af lokalplan S 16, men af kommuneplanens rammeområde E, idet den tidligere gældende lokalplan nr. S 14 af den 30. april 1991 for dette område er ophævet af Aabenraa Kommune den 4. april De planlagte driftsændringer er vurderet at være i overensstemmelse med formåls- og anvendelsesbestemmelserne for lokalplan nr. S 16, og kommunen udarbejder derfor ikke en ny lokalplan for området. 6. Øvrige bindinger 6.1 Natura 2000 og bilag IV-arter Natura 2000 Det nærmeste terrestriske Natura 2000-område er N95 for Hostrup Sø, Assenholm Mose og Felsted Vestermark, der ligger ca. 5,0 km syd for olieterminalen, og området er udpeget som EF-Habitatområde H84 og EF-Fuglebeskyttelsesområde F58. Ca. 5,3 km sydvest for olieterminalen ligger et andet nærliggende terrestriske Natura 2000-område, som er N96 for Bolderslev Skov og Uge Skov, der er udpeget som EF-Habitatområde H85. Natura 2000-område N124 for Maden på Helnæs og havet vest for er udpeget på grund af både marine og terrestriske interesser. Området ligger ca. 35 km øst-nordøst for olieterminalen og består af EF-Habitatområde H108. De to nærmeste marine Natura 2000-områder er N112 og N197. Natura 2000-område N112 for Lillebælt er beliggende ca. 24 km nordøst for olieterminalen og består af EF- Habitatområde H96 og EF-Fuglebeskyttelsesområde F47. Ca. 28 km sydøst for olieterminalen findes Natura 2000-område N197 for Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als, der er udpeget for EF-Habitatområde H173 og EF- Fuglebeskyttelsesområde F64. I henhold til 7, stk. 1, i habitatbekendtgørelsen er der i den tilhørende VVM-redegørelse foretaget en vurdering af, om de planlagte driftsændringer kan påvirke arter og naturtyper på udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områder væsentligt. De planlagte driftsændringer omfatter udvidelser i antal skibsanløb og oplagring af lette klasse III produkter. Olieterminalens nære beliggenhed til Aabenraa Fjord og laste- og losseaktiviteterne, der sker via skib, betyder, at en del af driften er knyttet til det marine miljø. De planlagte driftsændringer kan på kort og langt sigt potentielt påvirke naturværdier direkte og indirekte i forbindelse med følgende aktiviteter: Direkte potentielle påvirkninger fra olieterminalen Luftemission fra oplagring af lette klasse III produkter på Ensted Olieterminal Udslip af olieprodukter ved uheld Indirekte potentielle påvirkninger fra øget skibstrafik Luftemission fra øget skibstrafik Fysisk forstyrrelse i forbindelse med øget skibstrafik Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 12

13 I VVM-redegørelsen er de potentielle påvirkninger af Natura 2000-områder i forbindelse med de pågældende driftsændringer behandlet emneopdelt i relation til de ovennævnte direkte og indirekte potentielle påvirkninger. Luftemissioner Der er ikke kendskab til, at luftemission af VOC er medfører negative effekter på naturværdier, og det vurderes således, at den ændrede oplagring på Ensted Olieterminals tanklager ikke vil medføre en negativ påvirkning af Natura 2000-områder i forbindelse med emissioner. Driftsændringerne på Ensted Olieterminals tanklager vurderes ikke at omfatte andre potentielle risici for terrestriske naturværdier i Natura 2000-områderne end VOC emissioner, og de to nærmeste Natura 2000-områder (N95 og N96) og den terrestriske del af N124 behandles således ikke yderligere i VVM-redegørelsen. Gennemførelse af projektet medfører en forøgelse i skibstrafikken på 1 2 skibe i døgnet i Lillebælt. Lillebælt har i forvejen en intensiv skibstrafik, heraf ca skibe årligt i Lillebælt Syd. Emissioner til luften fra den øgede skibstrafik vil primært omfatte kvælstofoxider (NOx), svovldioxid (SO2) og partikler. Ifølge naturplanerne er skibstrafik ikke nævnt som en trussel i forbindelse med kvælstofudledning for at opnå bevaringsmålsætningerne for Natura 2000-områderne. Svovl-emissionen vil endvidere reduceres mærkbart fra 2015 som følge af nye EU regler om reduktion af svovlemissioner fra skibe. Samlet vurderes det, at emissioner i forbindelse med ændret drift på olieterminalens tanklager og fra en øget skibstrafik ikke medfører en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områder. Fysisk forstyrrelse i forbindelse med øget skibstrafik Skibenes sejladsmønstre er afgørende for, hvilke marine områder der potentielt kan påvirkes af det forøgede antal skibsanløb til olieterminalen. Den primære sejladsrute for tankskibe til/fra olieterminalen forekommer fra/mod syd igennem den sydlige del af Lillebælt og ind i Aabenraa Fjord. Der er ingen Natura 2000-områder i selve Aabenraa Fjord. Ved sejlads til/fra Aabenraa Fjord og mod nord krydses dog igennem Natura 2000-området N112, Lillebælt, og ved sejlads mod syd krydser skibstrafikken forbi Natura 2000-områderne N124, Maden på Helnæs og havet vest for, og igennem N197, Flensborg Fjord, Bredgrund og farvandet omkring Als. Den øgede skibstrafik i Lillebælt til og fra olieterminalen i Aabenraa Fjord kan potentielt medføre en påvirkning af marine naturtyper, -pattedyr og fugle på udpegningsgrundlagene for Natura 2000-områderne N112, N124 og N197. Påvirkningerne af de marine naturtyper kan bl.a. bestå i en øget ophvirvling af næringsrigt bundvand i forbindelse med den øgede skibstrafik. Idet Lillebælt er et strømfyldt farvand med en i forvejen intensiv skibstrafik (størrelsesorden på 3600 skibe årligt i Lillebælt Syd) vurderes det, at de øgede ophvirvlede mængder af næringsstof fra 1-2 ekstra skibe i døgnet vil være ubetydelige og næppe målbare. Dermed vurderes det, at den øgede skibstrafik ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af naturtyper, marsvin eller fugle på udpegningsgrundlaget i forbindelse med ophvirvling af næringsrigt bundvand i kølvandet af skibene. I alle tre marine Natura 2000-områder er marsvin listet på udpegningsgrundlaget. Marsvin lever mest i kystnære områder og andre lavvandede områder på mindre end 200 meters dybde. Aabenraa Fjord hører til Lillebælt, som er et område, der på baggrund af viden om Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 13

14 populationer, tætheder, sæsonvariation, tilstedeværelsen af voksne hunner og andre relevante informationer er kategoriseret som et meget vigtigt område for marsvin. Satellitstudier har vist, at der i den sydlige del af Lillebælt omkring Als og ved Aabenraa Fjord findes en høj densitet af marsvin hele året på nær december, og at der ligeledes findes en høj densitet af voksne hunner. Idet forekomsten af arten er stor i dele af de indre danske farvande, hvor skibstrafikken i forvejen er intensiv, vurderes det, at marsvin i en vis udstrækning er i stand til at tilvænne sig lyden fra skibstrafik. Således vurderes det, at den relativ begrænsede forøgelse af skibstrafikken i den sydlige del af Lillebælt (1-2 skibe flere i døgnet) som følge af driftsændringer på olieterminalen, vil medføre en forstyrrelse af marsvin, men påvirkningen vurderes ikke at være væsentlig for den samlede population. Også fuglene på udpegningsgrundlaget kan blive påvirket af den øgede forstyrrelse i forbindelse med en mere intensiv skibstrafik igennem fuglebeskyttelsesområde F64. Ifølge naturplanen er trusler for fugle på udpegningsgrundlaget dog primært forbundet med rekreative aktiviteter, der kan forstyrre fugle, der fælder i området. De fleste ynglende kystfugle på udpegningslisterne vil være påvirkede af forstyrrelse fra færdsel på land, men også skibstrafik kan være et problem for ynglende eller rastende fugle. Idet skibstrafikken med de store tankskibe sejler langsomt og ikke sejler tæt ind under land på de lavvandede områder, vurderes det, at fødesøgnings-, raste- og fældningsmuligheder for fuglene på udpegningsgrundlaget ikke påvirkes væsentligt ved den øgede skibstrafik på 1 til 2 skibe i døgnet gennem Lillebælt. Samlet vurderes det, at forstyrrelse i forbindelse med den øgede skibstrafik i den sydlige del af Lillebælt ikke medfører en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlaget for N112, N124 og N197. Bundmaling, TBT (Tin) Den primære kilde til TBT er fra bundmaling på skibe. Den Internationale Maritime Organisation IMO har indført et totalt forbud mod brugen af TBT som anti-begroningsmiddel til bl.a. søfartstøjer. Dette forbud er i EU blevet ratificeret ved EU direktiv 2002/62/EF af juli 2002, som forbyder anvendelse af TBT som anti begroningsmiddel til søfartøjer efter 1. januar Idet TBT således er udfaset, vurderes det, at langt hovedparten af de skibe, der vil anløbe oliterminalen, vil være behandlet med ikke TBTholdig bundmaling, idet størstedelen af skibe bliver malet oftere end hvert tredje år. Det vurderes derfor, at forøgelsen i skibstrafikken ikke vil forårsage væsentlig øget TBTbelastning af farvandene. Udslip af olieprodukter Et større uheld med udslip af olieprodukter til Aabenraa Fjord kan være en potentiel momentan trussel mod bevaringsstatus for de marine naturtyper og arter, som er omfattet af Natura 2000-områdernes udpegningsgrundlag, og et uheld kan indebære en potentiel samlet påvirkning af de marine naturområder. Konsekvenserne af et tankbrud og brud på rørføringer er for de eksisterende driftsforhold på olieterminalen (brug af tunge olier) undersøgt og afrapporteret til Miljøstyrelsen maj 2012 og supplerende oplysninger er fremsendt februar Redegørelsen konkluderer, at konsekvenser af tankbrud vil kunne undgås ved en forhøjelse af den eksisterende mur, der forløber tæt ved grænsen mellem Ensted Olieterminal og Enstedværkets område, således at tankgården kan opsamle det totale volumen af en tank i tankgården. Endvidere konkluderer redegørelsen, at konsekvenserne ved olieudslip ved rørbrud vil kunne reduceres væsentligt ved etablering af lækagedetektion på de rørføringer, hvor et eventuelt spild vil afledes direkte til det marine miljø. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 14

15 Der er indhentet udtalelse fra Naturstyrelsen, der vurderer risikoen for, at en olieforurening fra olieterminalen vil nå frem til natura 2000-områder og skade udpegningsgrundlagene, som ubetydelige ved gennemførelse af de afværgetiltag, som er anbefalet i redegørelsen. Miljøstyrelsen har på grundlag heraf meddelt påbud af 12. juni 2013 om forøgelse af tankgårdskapacitet og reduktion af maksimal udslipmængde til 55 m 3 ved brud på rør langs pier og indløbskanal. Med gennemførelse af disse tiltag samt under hensyntagen til, at sandsynligheden for rørbrud er i størrelsesordenen 2.35 * 10-4 svarende til en returperiode på år, vurderer Miljøstyrelsen, at de nuværende forhold på olieterminalen er i overensstemmelse med, at udledning af olie til Aabenraa Fjord er uønsket. Samme vurdering gør sig også gældende for de lette klasse III produkter. Samlet vurdering i henhold til habitatbekendtgørelsens 7, stk. 1 Samlet for driftsændringerne på olieterminalen vurderes det, at gennemførelse af projektet ikke medfører en væsentlig påvirkning af udpegningsgrundlagene for de nærmeste Natura 2000-områder. Det vurderes således, at der ikke er grundlag for at gennemføre en naturkonsekvensvurdering i henhold til habitatbekendtgørelsens 7, stk. 2. Dette beskrives nærmere i VVM-redegørelsens afsnit 6.9. Bilag IV En række dyr og planter er så sjældne eller gået så meget tilbage i EU, at de kræver en særlig beskyttelse. EF-Habitatdirektivets bilag IV er en fortegnelse over disse dyre- og plantearter. De enkelte medlemslande har forpligtiget sig til at gøre en særlig indsats for arterne på bilag IV, hvilket for dyrearterne betyder, at deres levesteder, raste- eller fourageringssteder ikke ved direkte eller indirekte påvirkning må ødelægges eller ændres væsentligt. Den strenge beskyttelse omfatter arterne og deres levesteder, både inden for og uden for Natura områder. I området omkring olieterminalen er registreret forekomst af en række bilag IV-arter, herunder flere forskellige arter af flagermus, padder, odder og marsvin. Marsvin er desuden en del af udpegningsgrundlaget for Natura 2000-områderne N112, N124 og N197. Marsvin forekommer i Aabenraa Fjord og kan således også blive påvirket uden for Natura 2000-områderne. Potentielle påvirkninger med en øget skibstrafik i Aabenraa Fjord er tilsvarende den, der er beskrevet ovenfor for potentielle påvirkninger i Natura områderne. Det vurderes altså, at en forøgelse af skibstrafikken med 1-2 ekstra skibe pr. døgn i Aabenraa Fjord kan medføre en forstyrrelse af marsvin, men at den økologiske funktionalitet for arten vil være opretholdt i området grundet artens evne til at vænne sig til støj fra skibstrafik. I tilfælde af oliespild til det marine miljø kan bilag IV-arter i fjordområdet potentielt blive udsat for påvirkning. De individer af marsvin og fugle, der opholder sig i Aabenraa Fjord ved et uheld, kan således potentielt blive påvirket. Risikoen for en påvirkning af bilag IV arter vurderes dog, analog til ovennævnte påvirkning af Natura 2000 områder, som ubetydelige med de afværgetiltag, som Miljøstyrelsen har påbudt gennemført for at begrænse konsekvenserne ved oliespild. De ønskede driftsændringer på tanklageret vedrører primært det marine miljø, herunder i forbindelse med et øget skibsanløb til tanklageret. Det vurderes således ikke, at projektet medfører ændringer, der kan resultere i en øget påvirkning af padder, flagermus og odder, som er kendt fra området omkring olieterminalen. Støjpåvirkningen fra øget hyppighed af skibstrafik er begrænset til de umiddelbare kystnære områder, som ikke er lokaliteter, der udgør typiske levesteder for flagermus. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 15

16 Samlet vurderes det, at de planlagte driftsændringer ikke vil medføre en væsentlig påvirkning af bilag IV-arter. Dette er nærmere beskrevet i VVM-redegørelsens afsnit områder Inden for olieterminalen findes ingen beskyttede naturtyper, jf. naturbeskyttelseslovens 3. De nærmeste områder med beskyttet natur er to søer og en eng, der ligger ca. 100 m sydøst for olieterminalen. Igennem disse naturtyper løber desuden et beskyttet vandløb, der har udløb til Aabenraa Fjord. Naturområderne ligger alle på den modsatte side af Enstedværkets indløbskanal i forhold til tanklageret, og i tilfælde af tank- eller rørbrud vil det således ikke være muligt, at olieprodukterne når frem til de 3-beskyttede områder. Det vurderes således, at der ikke vil være en negativ påvirkning af 3-beskyttede naturarealer i forbindelse med driftsændringerne på olieterminalens tanklager. 6.3 Fredninger og kulturhistoriske værdier Den nærmeste fredning er Stubbæk Skov, som er beliggende ca. 1,4 km sydvest for Ensted olieterminal. Området berøres ikke af de planlagte driftsændringer. Inden for olieterminalens område og i dens nærmiljø findes desuden ingen registrerede, beskyttede eller udpegede kulturhistoriske interesser, herunder diger, fortidsminder, kulturmiljøer, kirkeomgivelser mv. 6.4 Kystnærhedszonen Ensted Olieterminal er beliggende inden for kystnærhedszonen, som er en planlægningszone på 3 km, hvortil der i Aabenraa Kommuneplan er fastlagt retningslinjer. Inden for kystnærhedszonen skal kystområderne friholdes for bebyggelse og anlæg, som ikke er afhængige af en placering tæt på kysten. Kystnærhedszonen udgøres af arealer i landzone og planlagte sommerhusområder, og dermed er arealer i byzone således ikke omfattet af kystnærhedszonen. Olieterminalen er beliggende i byzone og er ikke omfattet af planlovens bestemmelser for kystnærhedszonen. Derudover medfører de planlagte driftsændringer ikke nye forhold, herunder ny bebyggelse eller anlæg, som er i strid med kommuneplanens retningslinje for kystnærhedszonen. 6.5 Strandbeskyttelse Arealet, hvor de planlagte driftsændringer ønskes etableret, er ikke beliggende inden for strandbeskyttelseslinje langs kysten ved Aabenraa Fjord jf. naturbeskyttelseslovens 15. De planlagte driftsændringer medfører dermed ikke en ændring af tilstanden inden for strandbeskyttelseslinjen, og denne forbudsbestemmelse behandles derfor ikke yderligere. Naturstyrelsen Ribe har desuden oplyst, at forbuddet i naturbeskyttelseslovens 15 mod tilstandsændringer ikke gælder for havneanlægget ved Ensted, idet naturbeskyttelseslovens 15, stk. 4, pkt. 5, fastlægger, at forbuddet i 15, stk. 1, ikke gælder for "havneanlæg og de arealer, der ved lokalplan er udlagt til havneformål". 6.6 Øvrige bygge- og beskyttelseslinjer De planlagte driftsændringer berører ikke eller er ikke i umiddelbar nærheden af øvrige bygge- og beskyttelseslinjer. Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 16

17 7. Kommuneplantillæg for driftsændringer til Ensted Olieterminal Fremtidige planforhold fastlægges med nedenstående retningslinjer. 7.1 Retningslinjer Produkterne som oplagres på virksomheden er klassificeret som miljøfarlige med risikosætning R51/R53, R50/R53 eller R50. Ingen af produkterne er klassificeret som antændelige eller giftigt overfor mennesker. Scenerierne er derfor udelukkende knyttet til produkternes miljøfarlige egenskaber, og derfor er der heller ikke udarbejdet spredningsberegninger for risikoscenarierne. Ensted Olieterminal er omfattet af cirkulære nr 37 om planlægning af arealanvendelsen indenfor en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed af Der tilføjes derfor en retningslinie omfattende dette. Retningslinjen betyder, at Kommunalbestyrelsen skal inddrage hensynet til risikoen for større uheld i planlægningen forud for fastlæggelse af bestemmelser for arealanvendelsen i en kommune- eller lokalplan, som omfatter arealer indenfor for sikkerhedszonen. Zonen udlægges fra skel. Med udstedelsen af kommuneplantillægget for driftsændringerne tilføjes derudover nedenstående retningslinje til Aabenraa Kommuneplan , jf. planlovens 11g om VVM-pligtige anlæg. Retningslinjerne supplerer kommuneplanen inden for det gældende rammeområde nr E (erhvervsområde) for Enstedværket, herunder kraftvarmeværk med tilhørende havneanlæg, kullager, olietanke og rekreativt strandområde. Retningslinie 1 Der udlægges en 500 m zone om Ensted Olieterminal i overensstemmelse med cirkulære nr 37 om planlægning af arealanvendelsen indenfor en afstand af 500 meter fra risikovirksomhed af 2006 Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 17

18 Sikkerhedszone om Ensted Olieterminal iht Cirkulære nr. 37. Retningslinie 2 Ensted olieterminals Ensted Olieterminals kan efter indhentning af relevante godkendelser/tilladelser udvikle sig inden for rammerne af VVM-redegørelsen for Driftsændringer til Ensted Olieterminal, april 2014 Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer 18

19 Indsigelser og bemærkninger Vi skal have dine eventuelle indsigelser og bemærkninger skriftligt i et brev eller en senest 25. juni Anfør venligst dit navn, adresse eller samt jr. nr.: MST og send det til: Miljøstyrelsen C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Telefon: C.F. Tietgens Boulevard Odense SØ Tlf.: (+45)

20 Kommuneplantillæg med VVM for Ensted Olieterminal Driftsændringer til Ensted Olieterminal på Varnæsvej 9, 6600 Aabenraa Del 1 Forslag til Kommuneplan retningslinjer Del 2 Ikke-teknisk resumé Del 3 VVM redegørelse April 2013

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup

kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Forslag til kommuneplantillæg med VVM-redegørelse for udvidelsen af et naturgaslager ved Ll. Torup Viborg Kommune Vesthimmerland Kommune Januar 2010 Hvad er et kommuneplantillæg Et kommuneplantillæg er

Læs mere

Miljørapport med VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Søllested April 2011 Vindmøller ved Søllested - Miljørapport med VVM og Miljøvurdering April 2011 Udgiver: Lolland Kommune Jernbanegade 7 4930 Maribo

Læs mere

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013

TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 TILLÆG NR. 1 TIL KOMMUNEPLAN 2013 FOR RAMMEOMRÅDE HS.D.5 HILLERØD KOMMUNE BY OG MILJØ Indholdsfortegnelse 3 Kommuneplantillæg 3 Retsvirkninger 3 Indledning 3 VVM og Miljøvurdering 3 VVM 4 Miljøvurdering

Læs mere

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering

BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering TØNDER KOMMUNE BIOGAS TØNDER VVM-redegørelse og miljøvurdering August 2013 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INDLEDNING 5 2 BAGGRUND 6 2.1 Hvad er VVM? 6 2.2 Foroffentlighedsfasen - Idéfasen 7 2.3 Læsevejledning

Læs mere

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN

UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN SEPTEMBER 2013 FREDERIKSHAVN HAVN A/S UDVIDELSE AF FREDERIKSHAVN HAVN VVM SCOPINGRAPPORT ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk SEPTEMBER 2013

Læs mere

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS

MILJØGODKENDELSE. Bioman ApS MILJØGODKENDELSE Bioman ApS 25. juni 2015 1 Sagsnr.: edoc 15/009639 Sagsbeh.: Lars Stenvang Hansen K.S.: Boris Schuleit Miljøgodkendelse af listevirksomhed i henhold til kap. 5 i lovbekendtgørelse nr.

Læs mere

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT

UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Til Haderslev Kommune Dokumenttype VVM-redegørelse og miljørapport Dato ember 2013 UDVIDELSE AF GRAM SOLVARME VVM-REDEGØRELSE OG MILJØRAPPORT Offentlig høring i 8 uger 201 og til den2014. UDVIDELSE AF

Læs mere

Forslag til Lokalplan nr. 285a

Forslag til Lokalplan nr. 285a Forslag til Lokalplan nr. 285a For et område til 4 vindmøller ved Faster-Astrup Planforslaget offentliggøres sammen med forslag til Tillæg nr. 57a til Kommuneplan 2009-2021 for Ringkøbing-Skjern Kommune.

Læs mere

Maabjerg Energy Concept, Holstebro

Maabjerg Energy Concept, Holstebro Maabjerg Energy Concept, Holstebro Del 1: Kommuneplantillæg nr. 21, kommuneplanretningslinjer for Maabjerg Energy Concept Del 2: Sammenfattende redegørelse for kommuneplanretningslinjer med VVM-redegørelse

Læs mere

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup

Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup Forslag Status Forslag KOMPLAN_ID 2214193 Plannavn Tillæg nr 28 Vindmølleområde ved Gårestrup plannr Tillæg nr 28 Dato for offentliggørelse af forslag 6. maj

Læs mere

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas.

Derudover har Ringkøbing-Skjern Kommune besluttet at meddele miljøgodkendelse til Viftrup Biogas. Returadresse Land, By og Kultur - Planlægning Smed Sørensens Vej 1 6950 Ringkøbing Supplerende offentliggørelse af: Kommuneplantillæg nr. 37 og Lokalplan nr. 373 for et område til teknisk formål (biogasanlæg)

Læs mere

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød

Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Nyt Hospital Nordsjælland - Program Juli 2012 Nyt Hospital Nordsjælland - Program Januar 2012 Region Hovedstaden Nyt Hospital Nordsjælland Program og miljøvurdering for placering ved Hillerød Region Hovedstaden

Læs mere

Vejledning om VVM i planloven

Vejledning om VVM i planloven Vejledning om VVM i planloven Kolofon Titel Vejledning om VVM i planloven Udarbejdet af Miljøministeriet By- og Landskabsstyrelsen Redaktion Anne-Marie Madsen Gert Johansen ISBE nr. elektronisk version:

Læs mere

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND

MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND MILJØGODKENDELSE VVM-SCREENING TILLADELSE TIL AFLEDNING AF SPILDEVAND oplag af genbrugsasfalt Colas Danmark A/S Djeldvej 26 A, 7830 Vinderup MILJØGODKENDELSE MEDDELT I HEN- HOLD TIL BEKENDTGØRELSE AF LOV

Læs mere

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt.

Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord. Skitseprojekt. Side 1 Skitseprojekt for lokale løsninger til sikring af Jyllinge Nordmark mod oversvømmelse fra Værebro Å og Roskilde Fjord Skitseprojekt Maj 2014 Udgivelsesdato : 26. maj 2014 Revision : 1 Projekt :

Læs mere

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter

Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag. Oplag af olieprodukter Vejledning om Miljøkrav til store olieoplag Oplag af olieprodukter Vejledning fra Miljøstyrelsen Nr. 2 2011 Indhold FORORD 5 1 VEJLEDNINGENS INDHOLD OG ANVENDELSE 7 1.1 VEJLEDNINGENS INDHOLD 7 1.1.1 Hvilke

Læs mere

K O M M U N E P L A N

K O M M U N E P L A N K O M M U N E P L A N Hovedstruktur Retningslinier Kommuneplanrammer Bilag Planredegørelse Lokalplaner Andre planer Kommuneplantillæg 2.015 for udvidelse af Aalborg Lufthavn Byrådet godkendte den 27. maj

Læs mere

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte. Miljøgodkendelse til etablering af ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S Syddjurs Kommune har meddelt miljøgodkendelse til etablering af en ny rutsjebane i Djurs Sommerland A/S, Randersvej 17, 8581 Nimtofte.

Læs mere

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN

Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Lokalplan 44.2 Motocross Bane og Skydebane - Kongens Høj, Solbjerg Marts 2015 Morsø Kommune- www.morsoe.dk LOKALPLAN Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et juridisk? dokument, som giver mulighed for

Læs mere

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S

Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S Revurdering af miljøgodkendelse inkl. godkendelse af PO-anlæg samt udlednings- og tilslutningstilladelse for virksomheden Expladan Recycling A/S UDKAST April 2015 Stamdata for Expladan Recycling A/S Virksomhedens

Læs mere

Vejledning til lov om kystbeskyttelse

Vejledning til lov om kystbeskyttelse Vejledning til lov om kystbeskyttelse 2009 Højbovej 1 DK 7620 Lemvig www.kyst.dk kdi@kyst.dk Indhold 1. Indledning 3 2. Kystbeskyttelseslovens formålsparagraf 7 3. Ansvar for kystbeskyttelse, tilladelse

Læs mere

Miljøvurdering og miljørapport

Miljøvurdering og miljørapport Miljøvurdering og miljørapport Råstofplanlægning Tillæg nr. 3 til Råstofplan 2012 Udvidelse af graveområde Hillerslev Kalkværk Thisted Kommune Miljøvurdering og Miljørapport Miljøvurdering og miljørapport

Læs mere

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer

Miljøvurdering Miljøvurdering Miljøvurdering Ikke teknisk resumé Miljøvurdering Overordnet vurdering Miljøvurdering Vurdering af retningslinjer Ikke teknisk resumé Overordnet vurdering af retningslinjer Byer og byformål Veje og trafik Teknik og forsyning Landområder Ferie og fritid Naturområder af rammer Støvring Suldrup Terndrup 2 2 3 3 5 5 7

Læs mere

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby

Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109. Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Januar 2012 LOKALPLAN 1-1-109 Hotel og konferencefaciliteter, Midtbyen Aalborg Midtby Nærmere oplysninger Aalborg Kommune Teknik- og Miljøforvaltningen Stigsborg Brygge 5, Postboks 219 9400 Nørresundby

Læs mere

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune

MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup. Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune MILJØRAPPORT Vindmøller ved Gårestrup Vurderinger af Virkninger på Miljøet (VVM) MiljøVurdering (MV) April 2015 Hjørring Kommune Miljørapport for Vindmøller ved Gårestrup - VVM-undersøgelse og MiljøVurdering

Læs mere

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer

Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Vejledning om miljøvurdering af planer og programmer Miljøministeriet Skov- og Naturstyrelsen Juni 2006 1 INDLEDNING...3 DEL I...5 I. LOVENS MILJØBEGREB...6 II. LOVENS PLAN/PROGRAMBEGREB...8 III. SCREENING...12

Læs mere

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD

Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD Novo Nordisk A/S VVM FOR NOVO NORDISK A/S, SITE HILLERØD April 2014 Del 1 Kommuneplantillæg med miljøvurdering Del 2 Ikke teknisk resume Del 3 VVM redegørelse 1 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering

Læs mere

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage

Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse. miljørapport. For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage Miljøvurdering indeholdende VVMredegørelse og miljørapport For indvinding af hvidt sand i udlagt graveområde i Tranum Klitplantage November 2013 1 2 Del 1: Forslag til Kommuneplantillæg til Jammerbugt

Læs mere

Administrationsgrundlag for søterritoriet

Administrationsgrundlag for søterritoriet Administrationsgrundlag for søterritoriet Oceaner af værdier et hav af muligheder Indhold Forord 3 1. Indledning 4 2. Principper og vurderingskriterier 6 2.1. Hvilke overordnede principper ligger til grund

Læs mere

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk

STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Regionshuset Holstebro STEN LAURSEN Overvej 4 6933 Kibæk Miljø Lægårdvej 12R DK-7500 Holstebro Tel. +45 7841 1999 www.raastoffer.rm.dk Tilladelse til råstofindvinding på del af matr. nr. 2b. St. Fjelstervangs

Læs mere