Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP."

Transkript

1 KlimaInvest A/S (et dansk aktieselskab), CVR-nr Udbud af op til stk. nye aktier á nominelt DKK 1,00 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:10. Dette prospekt ( Prospektet ) er udarbejdet i forbindelse med et udbud ( Udbuddet ) samt optagelse til handel og officiel notering af op til i alt stk. nye aktier á nominelt DKK 1,0 i KlimaInvest A/S ( KlimaInvest eller Selskabet eller Udsteder eller Moderselskabet ) til favørkurs med fortegningsret i forholdet 1:10 for eksisterende aktionærer (som defineret nedenfor) ( Fortegningsaktierne ). Fortegningsaktierne udbydes til DKK 1,0 pr. fortegningsaktie ( Fortegningskursen ). Beslutningen om at forhøje Selskabets aktiekapital med op til nominelt DKK er vedtaget af bestyrelsen den 19. november 2013 i henhold til i selskabets vedtægter ( Vedtægterne ). Umiddelbart forud for Udbuddet udgjorde Selskabets aktiekapital nominelt DKK , bestående af stk. aktier á nominelt DKK 1,0 (de Eksisterende Aktier, og de Eksisterende Aktier sammen med Fortegningsaktierne, Aktierne ). De Eksisterende Aktier er optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ( NASDAQ OMX ). Den 25. november 2013 ( Tildelingstidspunktet ) vil enhver, der er registreret i VP Securities A/S ( VP ) som aktionær i selskabet ( Eksisterende Aktionærer ) kl blive tildelt ti (10) tegningsretter ( tegningsretter ) for hver Eksisterende Aktie. For hver tegningsret er ejeren berettiget til at tegne et (1) stk. Fortegningsaktie mod betaling af DKK 1,0 pr. Fortegningsaktie. Handelsperioden for tegningsretterne ( Handelsperioden ) løber fra 21. november 2013 kl til 4. december 2013 kl Tegningsperioden for Fortegningsaktierne ( Tegningsperioden ) løber fra 26. november 2013 til 9. december 2013 kl (dansk tid). Tegningsretter, som ikke udnyttes i tegningsperioden, mister deres gyldighed og værdi, og indehaveren af sådanne Tegningsretter er ikke berettiget til kompensation. Udnyttede Tegningsretter kan ikke tilbagekaldes eller ændres. Tegningsretterne er godkendt til optagelse til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen under den midlertidige ISIN-kode DK Såfremt en indehaver af Tegningsretter ikke ønsker at udnytte sine Tegningsretter til at tegne Fortegningsaktier, kan Tegningsretterne sælges i løbet af handelsperioden. Fortegningsaktierne vil blive udstedt i den midlertidige ISIN-kode DK De Udbudte Aktier vil ikke blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen under den midlertidige ISIN-kode. De Udbudte Aktier vil blive registreret i Erhvervsstyrelsen efter gennemførelse af Udbuddet, hvilket forventes at ske senest den 17. december 2013, og de midlertidige ISIN-koder vil hurtigst muligt derefter blive sammenlagt med ISIN-koden for de Eksisterende Aktier, hvilket forventes at ske den 19. december Indtil denne sammenlægning er gennemført kan de Udbudte Aktier under de midlertidige ISIN-koder ikke handles på NASDAQ OMX Copenhagen. Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre DKK 8,5 mio. Udbuddet er ikke garanteret, og der ikke indgået bindende forhåndstilsagn om tegning af Udbudte Aktier. Investorer skal være opmærksomme på, at en investering i Tegningsretterne og Fortegningsaktierne indebærer stor risiko. Potentielle investorer bør læse hele prospektet og i særdeleshed Risikofaktorer for en beskrivelse af visse forhold, der bør tages i betragtning, før der træffes en beslutning om investering i Tegningsretterne og Fortegningsaktierne. Tegningsretterne og Fortegningsaktierne leveres elektronisk ved tildeling på konti i VP. Udbuddet omfatter et offentligt udbud i Danmark med fortegningsret for Selskabets Eksisterende Aktionærer samt privatplaceringer i visse andre jurisdiktioner i EU/EØS. Prospektet foreligger alene i en dansksproget version. Dette Prospekt er dateret 19. november 2013 ( Prospektdatoen ). 1

2 Vigtig meddelse Salgsbegrænsninger Udlevering af Prospektet og Udbuddet kan i visse jurisdiktioner være begrænset ved lov og/eller omfattet af restriktioner, og Prospektet må ikke anvendes som eller i forbindelse med et tilbud eller en opfordring fra personer i en jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring ikke er godkendt eller til personer, til hvem det er ulovligt at fremsætte et sådant tilbud eller en sådan opfordring. Dette Prospekt udgør ikke et tilbud om eller en opfordring til at købe Tegningsretter eller købe eller tegne Nye Aktier i nogen jurisdiktion, hvor et sådant tilbud eller en sådan opfordring er ulovlig. Selskabet forudsætter, at personer, som kommer i besiddelse af Prospektet, gør sig bekendt med og overholder alle sådanne begrænsninger, herunder skatteforhold og mulige valutarestriktioner, der måtte være relevante i forbindelse med Udbuddet. De enkelte investorer opfordres til gennem egne rådgivere at undersøge de skattemæssige konsekvenser af at investere i de Nye Aktier. Selskabet har ikke noget juridisk ansvar for eventuelle overtrædelser af disse begrænsninger fra nogen persons side, uanset om denne person er en Eksisterende Aktionær eller en potentiel køber af Tegningsretter og/eller tegner af de Nye Aktier. Der henvises til Udbudsbetingelser Jurisdiktioner, hvor Udbuddet gennemføres, og restriktioner knyttet til Udbuddet for en nærmere beskrivelse af visse begrænsninger i forbindelse med Udbuddet. Prospektet må ikke distribueres i eller på anden måde gøres tilgængeligt, Aktierne må ikke direkte eller indirekte udbydes, sælges eller tegnes, og tegningsretterne må ikke direkte eller indirekte udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges, i USA, Canada, Australien eller Japan, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og KlimaInvest skal modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Hverken Prospektet, nogen annonce eller noget andet udbudsmateriale må distribueres eller offentliggøres i eller på anden måde gøres tilgængeligt, de Udbudte Aktier må ikke direkte eller indirekte udbydes eller sælges, og tegningsretterne må ikke direkte eller indirekte udnyttes eller på anden måde udbydes eller sælges i nogen anden jurisdiktion uden for Danmark, medmindre en sådan distribution, et sådant udbud, salg eller en sådan udnyttelse er tilladt i henhold til gældende lovgivning i den pågældende jurisdiktion, og KlimaInvest kan anmode om at modtage tilfredsstillende dokumentation herfor. Som følge af disse restriktioner i henhold til gældende love og regler forventer Selskabet, at visse investorer hjemmehørende i USA, Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner uden for Danmark muligvis ikke vil få udleveret Prospektet og muligvis ikke vil kunne udnytte Tegningsretterne eller tegne Fortegningsaktierne. Meddelelse til investorer i USA Tegningsretterne og de Nye Aktier er ikke godkendt af nogen amerikanske forbunds- eller enkeltstats børstilsyn eller tilsynsmyndigheder, ligesom ingen af de ovenfor nævnte myndigheder har afgivet nogen erklæring om eller udtalt sig om Udbuddet, eller om hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. Enhver erklæring om det modsatte betragtes som en strafbar handling i USA. Tegningsretterne og de Nye Aktier er ikke blevet og vil ikke blive registreret i henhold til U.S. Securities Act eller værdipapirlovgivning i enkeltstater i USA. Enhver overdragelse af Tegningsretterne og ethvert udbud og salg af de Nye Aktier er ikke tilladt undtagen ved udbud og salg i henhold til Regulation S. Udbuddet vedrører værdipapirer i et dansk selskab. Udbuddet er underlagt danske oplysningsforpligtelser, der afviger fra oplysningsforpligtelserne i henhold til amerikansk ret. Regnskaber i dokumentet er udarbejdet i henhold til International Financial Reporting Standards ( IFRS ), som godkendt af EU og danske oplysningskrav for børsnoterede selskaber, der muligvis ikke er sammenlignelige med amerikanske selskabers regnskaber. Det kan være vanskeligt at håndhæve investors rettigheder og krav i henhold til amerikanske føderale værdipapirlove, da Selskabet er hjemmehørende i Danmark, og nogle eller alle Selskabets ledende medarbejdere og bestyrelsesmedlemmer kan være hjemmehørende i Danmark. Det vil muligvis ikke være muligt at anlægge sag mod et ikke-amerikansk selskab eller dets ledende medarbejdere eller bestyrelse ved en domstol 2

3 uden for USA vedrørende overtrædelse af amerikanske værdipapirlove. Det kan være vanskeligt at tvinge et ikke-amerikansk selskab og dets tilknyttede virksomheder til at efterleve afgørelser truffet af domstole i USA. Meddelelse til investorer i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde I relation til de enkelte medlemsstater i det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der har implementeret Prospektdirektivet (hver især en Relevant Medlemsstat ), foretages intet udbud af Tegningsretter eller Udbudte Aktier til offentligheden i nogen Relevant Medlemsstat inden offentliggørelse af et prospekt vedrørende Tegningsretter og Aktier, der er godkendt af den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat eller, hvor det er relevant, godkendt i en anden Relevant Medlemsstat og meddelt til den kompetente myndighed i den pågældende Relevante Medlemsstat, alt i henhold til Prospektdirektivet, bortset fra at der med virkning fra og med den dato, hvor Prospektdirektivet er implementeret i den pågældende Relevante Medlemsstat, kan foretages et udbud af Tegningsretter og Aktier til offentligheden i den pågældende Relevante Medlemsstat til enhver tid i henhold til følgende fritagelser fra Prospektdirektivet: Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet Til færre end 150 fysiske eller juridiske personer (bortset fra kvalificerede investorer som defineret i Prospektdirektivet) under forudsætning af forudgående skriftligt samtykke fra Selskabet, eller Under alle andre omstændigheder, der ikke fordrer, at Selskabet offentliggør et prospekt i hen- hold til Artikel 3 i Prospektdirektivet. I forbindelse med foranstående betyder udtrykket udbud af Tegningsretter og Udbudte Aktier til offentligheden vedrørende Tegningsretter og Udbudte Aktier i enhver Relevant Medlemsstat den kommunikation, i enhver form og med ethvert middel, af tilstrækkelige oplysninger om vilkårene for Udbuddet, Tegningsretterne og Aktierne, der gør investor i stand til at træffe en beslutning om køb af Tegningsret- terne og køb eller tegning af Fortegningsaktier, som denne måtte blive ændret i den pågældende Relevante Medlemsstat af ethvert tiltag, hvorved Prospektdirektivet implementeres i den pågældende Relevante Medlemsstat. Udtrykket Prospektdirektiv betyder direktiv 2003/71/EF (og ændringer hertil, herunder ændringsdirektiv 2010/73/EU) og omfatter alle relevante implementeringsprocedurer i de enkelte Relevante Medlemsstater. Meddelelse til investorer i Storbritannien Dette Prospekt udleveres og henvender sig alene til 1) personer uden for Storbritannien, personer, der er 2) investment professional, som hører ind under artikel 19(5), eller 3) er omfattet af artikel 49(2)(a) til (d) high net worth companies, unincorporated associations, etc. ) i U.K. Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) order 2005, eller andre personer, som en sådan investering eller investeringsaktivitet lovligt kan stilles til rådighed for (der sammen benævnes Relevante Personer ). Personer, som ikke er Relevante Personer, bør ikke foretage sig noget på grundlag af Prospektet og må ikke handle ud fra eller basere sig på dette. Meddelelse til personer hjemmehørende i Canada, Australien, Japan og andre jurisdiktioner udenfor Danmark Tegningsretterne og de Nye Aktier er ikke blevet godkendt, afvist eller anbefalet af udenlandske tilsynsmyndigheder, ligesom ingen myndigheder har afgivet nogen erklæring eller udtalelser om Udbuddet, eller om hvorvidt Prospektet er korrekt eller fuldstændigt. 3

4 Indholdsfortegnelse Vigtig meddelse... 2 Indholdsfortegnelse... 4 Ansvarlige... 6 Resumé... 7 Risikofaktorer Generelle oplysninger DEL 1 Registeringsdokumentet Ansvarlige Revisorer Udvalgte Regnskabsoplysninger Risikofaktorer Oplysninger om Selskabet Forretningsoversigt Organisationsstruktur Ejendomme, anlæg og udstyr Gennemgang af drift og regnskaber Kapitalressourcer Forskning og udvikling, patenter og licenser Trendoplysninger Resultatforventninger eller prognoser Bestyrelse, direktion og tilsynsorganer samt ledere Aflønning og goder Bestyrelsens arbejdspraksis Personale Større aktionærer Transaktioner med tilknyttede partnere Oplysninger om selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling og resultater Yderligere oplysninger Væsentlige kontrakter Oplysninger fra tredjemand, ekspertudtalelser og interesseerklæringer Dokumentationsmateriale

5 25. Oplysninger om kapitalbesiddelser DEL 2 Værdipapirnote Ansvarlige Risikofaktorer Nøgleoplysninger Oplysninger om de værdipapirer, der udbydes Vilkår og betingelser for udbuddet Aftaler om optagelse til omsætning og handel Værdipapirihændehavere, der ønsker at sælge Udgifter ved udbuddet Udvanding Yderligere oplysninger Ordliste BILAG 1 - Vedtægter for KlimaInvest A/S BILAG 2 Bilag 1 til vedtægterne for KlimaInvest A/S BILAG 3 Regnskaber for de tilkøbte virksomheder BILAG 4 Tegningsblanket

6 Ansvarlige Selskabets erklæring KlimaInvest A/S (CVR-nr ) er ansvarlig for dette Prospekt i henhold til dansk ret. Vi erklærer hermed at have gjort vores bedste for at sikre, at oplysninger i Prospektet efter vores bedste vidende er i overensstemmelse med fakta, og at der ikke er udeladt oplysninger, som kan påvirke dets indhold. Kongens Lyngby, den 19. november KlimaInvest A/S Bestyrelsen Thomas Kofoed Hansen Dag Schønberg Morten Prehn Sørensen Bestyrelsesformand Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem Thomas Kofoed Hansen er direktør. Dag Schønberg er konsulent. Morten Prehn Sørensen er direktør. Direktionen Jesper Bak Direktør 6

7 Resumé I henhold til gældende dansk ret består resuméet nedenfor af oplysningskrav, der benævnes Elementer. Disse Elementer er nummeret i afsnittene A E (A.1 E.7). Dette resumé indeholder alle de Elementer, der skal være indeholdt i et resumé for denne type værdipapirer og udsteder. Da nogle Elementer ikke skal medtages, kan der forekommer huller i nummeringen af Elementerne. Selvom et Element skal indsættes i resuméet på grund af typen af værdipapirer og udsteder, er det muligt, at der ikke kan gives nogen relevante oplysninger om Elementet. I så fald indeholder resuméet en kort beskrivelse af Elementet med angivelse ikke relevant. A.1 Advarsler Afsnit A Indledning og advarsler Dette resumé bør læses som en indledning til Prospektet. Enhver beslutning om investering i værdipapirerne af investoren bør træffes på baggrund af Prospektet som helhed. Den sagsøgende investor, hvis en sag vedrørende oplysningerne i Prospektet indbringes for en domstol i henhold til national lovgivning i medlemsstaterne, kan være forpligtet til at betale omkostningerne i forbindelse med oversættelse af Prospektet, inden sagen indledes. Kun de personer, som har indgivet resumeet eller eventuelle oversættelser heraf, kan ifalde et civilretligt erstatningsansvar, men kun såfremt resumeet er misvisende, ukorrekt eller uoverensstemmende, når det læses sammen med de andre dele af Prospektet, eller ikke, når det læses sammen med Prospektets andre dele, indeholder nøgleoplysninger, således at investorerne lettere kan tage stilling til, om de vil investere i de pågældende værdipapirer. A.2 Indikation af senere videresalg af aktier Ikke relevant. KlimaInvest er ikke indforstået med, at Prospektet anvendes ved videresalg eller placering af værdipapirer via formidlere. Afsnit B Udsteder B.1 Juridisk navn og binavne KlimaInvest A/S. Selskabet har følgende binavn Klima Invest A/S. B.2 Domicil og retlig form Selskabets adresse: KlimaInvest A/S c/o Dansk OTC Diplomvej Kongens Lyngby Selskabet er et dansk aktieselskab med indregistering i Danmark og er registeret i Erhvervsstyrelsen. Selskabet er stiftet i henhold til og underlagt dansk ret. 7

8 B.3 Virksomhedsbeskrivelse KlimaInvest blev stiftet i 2007, og formålet var at investere i klimakvoter. I 2010 blev vedtægterne ændret, således at KlimaInvest kunne investere i vedvarende energikilder. Dette udmøntede sig i form af en investering i et 7MW vindmølleaktiv i Frankrig. Begge investeringstyper er pr. Prospektdatoen bragt til ophør. På Selskabets generalforsamling den 19. april 2013 besluttede man at ændre investeringstypen til mindre likvide aktiver som f.eks. unoterede papirer, ejendomme og fordringer. Den 8. juli 2013 indgik KlimaInvest en aftale om køb af 100 % af anparterne i Byggeselskabet af ApS, der ejer en ejendom på Peter Hvitfeldts Stræde 15, 1173 København K. Den 24. juli 2013 meddelte Selskabet, at man har indgået aftale om køb af 100 % af anparterne i selskabet Jenka Ejendomme ApS med en ejendom på Nørrebrogade 90, 2200 København N. Selskabet vil blive omfattet af reglerne, som en såkaldt selvforvaltende alternativ investeringsfond. KlimaInvest vil inden overgangsperiodens udløb den 22. juli 2014 have udpeget en forvalter af alternative investeringsfonde med tilladelse, som vil have ansøgt om tilladelse til markedsføring af andele i KlimaInvest til detailinvestorer i Danmark. Ansøgning om tilladelse til markedsføring af andele i KlimaInvest A/S til detailinvestorer i Danmark vil derfor være indgivet af den udpegede forvalter til Finanstilsynet senest den 22. juli B.4a Tendenser Udbuddet af investeringsmuligheder inden for mindre likvide aktier er stort som følge af den finansielle krise. I forlængelse af den finansielle krise har lovgivningsinitiativer medført, at bankernes ejendomseksponering skal være mindre, og det har medført højere finansieringsrenter ved ejendomskøb. B.5 Koncernstruktur Udsteder er moderselskabet i KlimaInvest-koncernen, som består af moderselskabet KlimaInvest A/S samt to 100 % ejede datterselskaber: KlimaInvest Clean Wind P/S, CVR-nr og KlimaInvest Clean Wind Partners ApS, CVR-nr Der er pr. prospektdatoen ingen aktivitet i datterselskaberne. B.6 Større aktionærer Xolution Holding A/S ejer pr. Prospektdatoen i alt aktier svarende til 15,1 % af den nominelle aktiekapital. Bestyrelsesformand Thomas Kofoed Hansen ejer pr. Prospektdatoen via selskabet TKH ApS i alt aktier svarende til 8,6 % af den nominelle aktiekapital. Desuden ejer TKH ApS stk. warrants. Direktør Jesper Bak ejer gennem Marble Road Group koncernen stk. aktier svarende til 6,5 % af den nominelle aktiekapital. Aktierne er fordelt ved, at Dansk OTC Invest A/S ejer stk. aktier, og Jesper Bak og Lisbeth Bak ejer personligt stk. aktier. Desuden ejer Dansk OTC Invest A/S stk. warrants i KlimaInvest. Selskabet ejer ikke egne aktier pr. Prospektdatoen. Større Aktionærer i Selskabet har de samme rettigheder som Selskabets øvrige Aktionærer. 8

9 B.7 Resumé af Regnskabsoplysninger KlimaInvest har ikke kendskab til, at det direkte eller indirekte ejes eller kontrolleres af andre, ligesom Selskabet ikke har kendskab til aftaler, som senere kan medføre, at andre overtager kontrollen med Selskabet. Hoved- og nøgletallene i dette resumé er uddraget af Selskabets reviderede regnskaber for regnskabsårene 2010, 2011 og 2012, som er aflagt i overensstemmelse med IFRS som godkendt af EU og yderligere danske oplysningskrav til regnskabsaflæggelse for børsnoterede selskaber. Hoved- og nøgletallene bør læses i sammenhæng med Selskabets årsrapporter. 9

10 Omsætningen i 2012 udgjorde DKK 0 som følge af, at omsætningen indgår i regnskabsposten Resultat af ophørende aktiviteter. Omsætningen for vindmølleaktiviteten var DKK 7,9 mio., hvilket var en stigning på 16 % i forhold til Omsætningen i 2011 udgjorde DKK 6,8 mio., hvilket var en stigning på 50 % i forhold til 2010, hvor omsætningen udgjorde DKK 4,5 mio. for 9 måneders vindmølle produktion. De finansielle poster udgjorde i regnskabsåret 2012 en nettoudgift på DKK 0,0 mio. mod en nettoudgift i 2011 på DKK 2,2 mio. Renteomkostninger vedr. Selskabets lån, som relaterede sig til vindmølleaktivet, indgår i regnskabsposten Resultat af opgørende aktiviteter. I denne post er renteudgifterne stigende som følge af større rentemarginal til banken. De finansielle poster udgjorde i regnskabsåret 2010 DKK 1,1 mio. De langfristede aktiver faldt til DKK 0 mio., fordi vindmølleanlægget er klassificeret til aktiver bestemt for salg. I forbindelse med salgsprocessen af vindmølleanlægget blev anlægget nedskrevet til nettorealisationsværdi. Årsagen til, at de langfristede aktiver faldt i 2011, skyldes primært nedskrivning af skatteaktiv til DKK 0 mio. og afskrivning på vindmølleaktivet. I 2010 købte Selskabet en vindmølleaktivet, hvilket medførte, at de kortfristede aktiver faldt, fordi den likvide beholdning blev investeret i vindmølleaktivet. Egenkapitalen udgjorde i 2012 DKK 2,9 mio. Årsagen til faldet på DKK 19,8 mio. var primært som følge af, at vindmølleanlægget blev optaget til nettorealisationsværdien. Dette medførte en nedskrivning på DKK 15,4 mio. Selskabets kortfristede og langfristede forpligtelser, som relaterede sig til vindmølleanlægget, blev klassificeret som Forpligtigelser vedrørende aktiver bestemt for salg, hvilket var årsagen til, at Selskabets kortog langfristede aktiver faldt i sammenlignet med Egenkapitalen udgjorde i 2011 DKK 19,8 mio. Årsagen til faldet fra DKK 42,8 mio. i 2010 var primært, at klimakvoterne faldt markant i Langfristede passiver faldt med 14 %, primært på grund af afdrag på langfristet gæld. Kortfristede passiver steg som følge af optagelse af et ansvarligt lån i Egenkapitalen udgjorde i 2010 DKK 42.9 mio. Selskabet fik i 2010 langfristede passiver som følge af optagelse langfristet gæld i forbindelse med køb af vindmølleaktivet. Efter afslutningen af årsregnskabet for 2012 har Selskabet i 2013 gennemført handlen omkring frasalg af vindmølleaktiveteten, som var antagelsen i årsregnskabet Dermed er balancesummen nedbragt til DKK 3,2 mio. Selskabet har ingen væsentlig indtægtsgivende aktivitet, men omkostninger til sædvanlig drift som et børsnoteret firma. Nedenstående udvalgte regnskabsoplysninger for Selskabet dækker perioden fra 1. januar til 30. juni for henholdsvis 2012 og Halvårsregnskaberne er baseret på den opstilling, som Selskabet anvender ved præsentationen i årsrapporten for Halvårsregnskaberne er ikke reviderede. 10

11 Omsætning i 1. halvår 2013 udgjorde DKK 0 mio. som følge af salg af vindmølleaktiviteten. EBIT i 2013 er minus DKK 1,0 mio. som følge af omkostninger til administration af moderselskabet, EBIT i 2012 er minus DKK 0,0 mio. på grund af manglende vindmølleproduktion. De finansielle poster udgjorde i regnskabsåret 2013 en nettoudgift på DKK 0,0 mio., mod en nettoudgift i 2012 på DKK 1,5 mio. Faldet skyldes, at vindmølleaktiviteten er frasolgt, og den rentebærende gæld er nedbragt til DKK 0,0 mio. De langfristede aktiver faldt i 2013, da Selskabet solgte vindmølleaktiviteten i Frankrig. Egenkapitalen udgjorde pr ca. DKK 2,0 mio. Egenkapitalen faldt med DKK 18,3 mio. fra primært på grund af salget af vindmølleaktiviteten, som medførte en nedskrivning på DKK 15,4 mio. KlimaInvest offentliggjorde den 11. november 2013 periodemeddelelse for perioden 1. januar til 30. september 2013, hvor der ikke fremgår finansiel information. Det fremgår i periodemeddelelsen, at KlimaInvest i løbet af 3. kvartal 2013 har købt to ejendomsselskaber 11

12 for i alt 7,7 mio. kr, der er betinget af, at KlimaInvest gennemfører den i juli måned annoncerede kapitaludvidelse inden udgangen af KlimaInvest har forudbetalt DKK 0,5 mio. til sælgerne af hvert ejendomsselskab. Såfremt KlimaInvest ikke gennemfører kapitaludvidelsen, vil forudbetalingerne blive tabt, idet forudbetalingerne da betragtes som kompensation til sælgerne. KlimaInvest vil dog højest kunne tabe DKK 0,5 mio., idet Xolution Holding A/S har givet et rentefrit lån på DKK 0,5 mio. til købet af det ene ejendomsselskab, og dette lån skal ikke tilbagebetales, såfremt kapitaludvidelsen ikke bliver gennemført. KlimaInvest har i 3. kvartal 2013, efter henvendelse fra Erhvervsstyrelsen, ændret klassificeringen af flere regnskabsposter årsrapporten for 2012 samt tilbageført kapitalnedsættelsen, som blev vedtaget af generalforsamlingen ultimo I slutningen af 3. kvartal indkaldte KlimaInvest til ekstraordinær generalforsamling for at godkende den nye årsrapport for 2012 samt vedtage nye kapitalnedsættelser. På den ekstraordinære generalforsamling afholdt den 14. oktober 2013 blev samtlige punkter på dagsordenen enstemmigt vedtaget. B.8 Proforma regnskabsoplysninger Nedenstående proforma konsoliderede balance og resultatopgørelse for KlimaInvest for regnskabsåret 2012 ( Proforma Regnskabsoplysningerne ) viser med tilbagevirkende kraft virkningen af køb af nedenstående 2 selskaber, og hvis vindmølleaktiviteten var afhændet pr. 1. januar % ejerandel af Byggeselskabet af ApS CVR foretaget i henhold til købsaftale underskrevet af KlimaInvest og Byggeselskabet af ApS den 1. juli 2013, men betinget af kapitaludvidelsens gennemførelse. Overtagelsen sker snarest efter kapitaludvidelsen er gennemført % ejerandel af Jenka ejendomme ApS CVR foretaget i henhold til købsaftale underskrevet af KlimaInvest og Jenka ejendomme ApS den 24. juli 2013, men betinget af at kapitaludvidelsen er gennemført. Overtagelsen sker snarest efter kapitaludvidelsen er gennemført. Transaktionerne behandles regnskabsmæssigt som en virksomhedsovertagelse, hvor KlimaInvest (den juridiske overtagende virksomhed) erhverver virksomhederne. Proforma regnskabsoplysningerne er aflagt i TDKK. Proforma regnskabsoplysningerne omhandler i sagens natur en hypotetisk situation og afspejler derfor ikke Selskabets reelle finansielle stilling eller resultater. Proforma regnskabsoplysningerne er derfor alene til orientering og ikke nødvendigvis retningsgivende for det samlede driftsresultat eller finansielle stilling for den Sammenlagte Koncern, såfremt Transaktionerne havde fundet sted den 1. januar Oplysningerne er ikke nødvendigvis retningsgivende for driftsresultatet eller den finansielle stilling for den sammenlagte Koncern i fremtiden. Formålet og de anvendte metoder ved opstilling og udarbejdelse af Proforma Regnskabsoplysningerne er forskellig i forhold til metoderne anvendt ved opstilling og udarbejdelse af historiske regnskabsoplysninger. Derfor bør proforma koncernbalancen og resultatopgørelsen læses og fortolkes separat. Der bør ikke foretages nogen regnskabsmæssig sammenligning mellem de to opgørelser. 12

13 Perioden til Proforma resultatopgørelse for perioden 1. januar til 31. december 2012 i TDKK Jenka Ejendomme ApS, KlimaInvest Proforma Proforma Resultat for Byggeseselskabet af ApS, Proforma Proforma Resultat for A/S, Årsrapport justeringer 2012 Årsrapport justeringer 2012 Årsrapport Proforma justeringer Proforma Resultat for 2012 Mellem total Elimenering Reklassifikation Proforma Resultat for 2012 Nettoomsætning Driftsomkostninger Bruttoresultat Personaleomkostninger Andre eksterne omkostninger RESULTAT FØR AF- OG NEDSKRIVNINGER (EBITDA) Af- og nedskrivning materielle anlægsaktiver Værdireguleringer b c Nedskrivning af udviklingsomkostinger/klimaprojekt Nedskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder RESULTAT FØR RENTER OG SKAT (EBIT) Finansielle indtægter Finansielle udgifter RESULTAT FØR SKAT FORTSÆTTENDE AKTIVITETER Årets skat fortsættende aktivitet b c ÅRETS RESULTAT FORTSÆTTENDE AKTIVITETER Resultat af ophørende aktiviteter a Valutakursdirrencer ved omregning af udenlandske dattervirksomheder ÅRETS RESULTAT/ TOTALINDKOMST I ALT

14 Proformabalance for perioden 1. januar til 31. december 2012 i TDKK KlimaInvest Proforma Proforma balance 31. december Byggeseselskabet af ApS, Proforma Proforma balance 31. december Jenka Ejendomme ApS, Proforma A/S, Årsrapport justeringer 2012 Årsrapport justeringer 2012 Årsrapport justeringer Proforma balance 31. december 2012 Mellem total Elimenering Reklassifikation Proformabalance 31. december 2012 Investeringsejendomme b c Materielle anlægsaktiver Restejerlejligheder Finansielle anlægsaktiver Kapitalinteresser i datterselskaber e f1 0 Tilgodehavender hos tilknyttede virksomheder Tilgodehavender fra salg Andre tilgodehavender d Likvide beholdninger a Kortfristede aktiver Aktiver bestemt for salg a Aktiver i alt Aktiekapital f Overført resultat b c2 +d e2 580 f Egenkapital Hensættelser til udskudt skat b c3 + d Gæld til realkreditinstitutter Pantebrevsgæld Depositum Anden gæld Langfristede gældsforpligtigelser i alt Bankgæld f Kortfristet del af langfristede gældforpligtigelser Gæld til tilknytted virksomheder Leverandørgæld Anden gæld Kortfristede gældsforpligtigelser i alt Forpligtigelser vedr. aktiver bestemt for salg a Passiver i alt

15 B.9 Resultatforventninger eller prognoser for 2013 B.10 Revisionspåtegninger med forbehold B.11 Arbejdskapitalerklæring For regnskabsåret 2013 forventer ledelsen i KlimaInvest et resultat før skat på mellem DKK - 2 til -1,5 mio. Ikke relevant. Årsrapporterne for 2010, 2011 og 2012 er alle revideret af Selskabets uafhængige revisorer uden forbehold eller supplerende bemærkninger. Ikke relevant. Ledelsen vurderer, at Selskabets kapitalressourcer forud for Udbuddet er tilstrækkelig til at dække de nuværende behov for perioden indtil 12 måneder efter Prospektdatoen. Afsnit C Værdipapirer C.1 Type og klasse Selskabets Eksisterende Aktier er optaget til notering på NASDAQ OMX Copenhagen under ISIN-kode DK Der udstedes Nye Aktier i forbindelse med Udbuddet. De Udbudte Aktier består af Fortegningsaktier. Eksisterende Aktionærer vil blive tildelt Tegningsretter. Tegningsretterne har ISINkode DK og kan benyttes til at tegne de Udbudte Fortegningsaktier. De udstedte Fortegningsaktier udstedes i en unoteret midlertidig ISIN-kode DK og vil ikke blive handlet og officielt noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under den midlertidige fondskode. De Udbudte Aktier vil blive noteret på NASDAQ OMX Copenhagen direkte i ISIN-koden for de Eksisterende Aktier (DK ) efter registrering af kapitalforhøjelsen er sket i Erhvervsstyrelsen. C.2 Valuta Udbuddet gennemføres, og de Udbudte Aktier udstedes og handles i DKK. C.3 Antal aktier og pålydende værdi Pr. prospektdatoen udgør Selskabets aktiekapital nominelt DKK bestående af stk. aktier á nominelt DKK 1,0. Alle Eksisterende Aktier er udstedt og fuldt indbetalt. C.4 Rettigheder Når kapitaludvidelsen er registreret hos Erhvervsstyrelsen, har de Udbudte Aktier samme rettigheder som de Eksisterende Aktier. Hverken før eller efter udbuddet har nogen aktionær særlige rettigheder. Stemmerettigheder Hver Aktie á nominelt DKK 1,0 har en stemme. Udbytterettigheder Alle Aktier i Selskabet har ret til et eventuelt udbytte. Fortegningsret De Udbudte Aktier har ret til en forholdsmæssig tegning ved fremtidige kontante forhøjelser af aktiekapitalen. Bestyrelsen i KlimaInvest A/S er dog i henhold til Selskabets vedtægter bemyndiget til helt eller delvist at fravige den forholdsmæssige fortegningsret for bestående aktionærer i selskabslovens 162, stk. 1, såfremt tegningen sker til markedskurs. Denne bemyndigelse er gældende frem til den 31. december 2015 og for udstedelse af indtil nominelt stk. nye aktier pr. prospektdatoen. 15

16 Rettigheder ved likvidation I tilfælde af opløsning eller likvidation af Selskabet er aktionærerne berettiget til at deltage i udlodningen af overskydende aktiver i forhold til deres nominelle aktiebeholdning efter betaling af Selskabets kreditorer. Indløsnings- og ombytningsbestemmelser I henhold til Selskabets vedtægter har ingen aktier særlige rettigheder, og ingen aktionær er pligtig til at lade sine aktier indløse eller ombytte, hverken helt eller delvis. C.5 Indskrænkninger i aktiernes omsættelighed Ikke relevant. Alle aktier inklusiv de Udbudte Aktier er frit omsættelige værdipapirer i henhold til dansk ret, og der gælder ingen indskrænkninger i aktiernes omsættelighed. C.6 Notering Tegningsretterne er godkendt til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen. De Udbudte Aktier vil blive handlet og officielt noteret på NASDAQ OMX Copenhagen under den midlertidige fondskode. De Udbudte Aktier vil blive noteret på NASDAQ OMX Copenhagen direkte i ISIN-koden for de Eksisterende Aktier (DK ), efter registrering af kapitalforhøjelsen er sket i Erhvervsstyrelsen. C.7 Udbyttepolitik De Udbudte Aktier bærer ret til eventuelt udbytte, der udloddes af KlimaInvest, startende med regnskabsåret Udbytte betales i DKK til aktionærens konto i VP. Der gælder ingen udbyttebegrænsninger eller særlige procedurer. KlimaInvest har ikke udbetalt udbytte i 2011, 2012 og Beslutning om udlodning af udbytte træffes i henhold til Selskabslovens regler. Udbytte, der ikke er hævet inden for tre år fra forfaldsdagen, tilfalder KlimaInvest. D.1 Risici forbundet med udstederen Afsnit D Risici Enhver investering i aktier indebærer risici. Ud over de andre oplysninger i dette Prospekt bør potentielle investorer omhyggeligt overveje nedenstående risikofaktorer, når de vurderer, om de skal investere i Tegningsretter, de Nye Aktier eller Eksisterende Aktier. De beskrevne risikofaktorer er ikke de eneste, KlimaInvest står over for, men er udtryk for de risikofaktorer, som Ledelsen vurderer som særligt væsentlige og relevante for KlimaInvest på nuværende tidspunkt. Hvis nogen af de nedenstående risici indtræffer, kan det påvirke Selskabets resultat, økonomiske stilling og aktiekurs negativt. Andre risici, som Ledelsen på nuværende tidspunkt ikke har kendskab til eller i øjeblikket anser som uvæsentlige, kan imidlertid også få væsentlig negativ indvirkning på Selskabets drift og udvikling. Prospektet indeholder fremadrettede udsagn, der er forbundet med risici og usikkerhed. KlimaInvests faktiske resultater kan afvige væsentligt fra dem, der forudsiges i disse fremadrettede udsagn som følge af visse faktorer, herunder, men ikke begrænset til, de risici, som Selskabet er udsat for, og som er beskrevet nedenfor og andetsteds i dette Prospekt. Nedennævnte risikofaktorer er ikke anført i prioriteret rækkefølge efter betydning eller sandsynlighed. 16

17 Investeringsrisici Skattemæssige risici Lovgivningsmæssige risici Øvrige risici Investeringsrisici Selskabet vil foretage investering i ejendomme, værdipapirer og finansielle instrumenter. Der er risiko for, at markedsforholdene ikke udvikler sig, som ledelsen har forventet, og der derfor ikke opnås de forventede afkast. Der er endvidere risiko for, at Selskabet realiserer tab på de foretagne investeringer, og disse tab kan være væsentlige for Selskabet. Selskabets adgang til finansielle produkter kan blive begrænset eller alene ske med forøgede omkostninger for Selskabet. Dette kan bl.a. påvirke Selskabets driftsresultat, finansielle stilling eller fremtidsudsigter, og denne påvirkning kan være væsentlig. Selskabet vil foretage gearede investeringer og vil i den forbindelse anvende afledte finansielle instrumenter og optage lån hos bankforbindelser. Gearede investeringer forøger risikoen for væsentlige tab. Den ikke investerede likviditet vil blive placeret som bankindeståender eller obligationer. Gennem sine investeringer samt låntagning og placering af likviditet vil Selskabet blive eksponeret overfor en række finansielle risici, herunder renterisici, valutarisici, aktie- og obligationskursrisici, risici på forskellige typer afledte finansielle instrumenter, herunder optioner, samt kreditrisici på modparter, bankforbindelser og udstedere af værdipapirer. Skattemæssige risici Selskabet havde pr. 31. december 2012 et udskudt skatteaktiv på DKK 8,4 mio. (opgjort ved en skattesats på 25 %). Hvis noteringen af Selskabet opretholdes, og Selskabet ikke klassificeres som et investeringsselskab i henhold til ABL 19, vil skatteaktivet efter gældende regler kunne bevares. Skatteaktivet kan alene udnyttes til modregning i fremtidig positiv skattepligtigindkomst i Selskabet og er endvidere underlagt visse begrænsningsregler. Der kan ikke gives sikkerhed for, at der i Selskabet kan skabes tilstrækkelig positiv skattepligtig indkomst, således at skatteaktivet fuldt ud eller delvist kan udnyttes. Udnyttelse af Selskabets skatteaktiv forudsætter, at Selskabet som hidtil beskattes efter de generelle regler for selskabsbeskatning og ikke efter de særlige regler for investeringsselskaber i ABL 19. Ifølge ABL 19 skal selskaber, der i gennemsnit over regnskabsåret har mere end 15 % af selskabets regnskabsmæssige aktiver placeret i andet end værdipapirer mv., ikke klassificeres som investeringsselskaber. Såfremt Selskabet falder ind under reglerne i ABL 19, vil de fremførbare skattemæssige underskud fortabes, og den effektive beskatning for Selskabets aktionærer som udgangspunkt forøges. Folketinget har den 27. juni 2013 vedtaget et forslag om trinvis nedsættelse af selskabsskatteprocenten fra 25 % i 2013 til 22 % i indkomståret Skatteværdien af Selskabets udskudte skatteaktiv påvirkes negativt heraf, da det forventes udnyttet over en årrække. Den skattemæssige situation kan ændres gennem en ændring i skattelovgivningen, hvorved der kan være risiko for, at skatteaktivet helt eller delvist fortabes eller har en lavere værdi for Selskabet. Dette kan have en væsentlig negativ indvirkning på 17

18 Selskabets fremtidige resultat efter skat og finansielle stilling. Opretholdelse af skatteaktivet kan muligvis forudsætte, at børsnoteringen af Selskabet opretholdes. Der kan ikke gives sikkerhed for, at børsnoteringen kan opretholdes, herunder, men ikke begrænset til, hvis f.eks. NASDAQ OMX s spredningskrav ikke kan opfyldes, indtil skatteaktivet er fuldt ud anvendt, hvorfor der er risiko for, at skatteaktivet helt eller delvist fortabes. Dette kan have en væsentlig negativ indvirkning på Selskabets fremtidige resultat efter skat og finansielle stilling. Såfremt et andet selskab på et tidspunkt opnår bestemmende indflydelse over KlimaInvest, vil dette selskab blive sambeskattet med KlimaInvest og dette selskabs datterselskaber. Sambeskatning vil bl.a. indebære solidarisk hæftelse for selskabsskat, hvorfor KlimaInvest i tilfælde af det kontrollerende selskabs konkurs kan komme til at hæfte for dette selskabs eventuelle skyldige selskabsskat. Lovgivningsmæssige risici Fremtidige juridiske eller lovmæssige ændringer, som gør køb og salg af værdipapirer eller drift af investeringsselskaber vanskeligere og/eller mere omkostningstunge, kan få en negativ virkning nettoafkastet af Selskabets investeringer og dermed påvirke Selskabets resultat, finansielle stilling og aktiekurs negativt. Den 22. juli 2013 trådte en ny lovgivning om forvaltere af alternative investeringsfonde i kraft, som indebærer visse administrative krav til forvaltere af alternative investeringer. Selskabet vil blive omfattet af reglerne, som en såkaldt selvforvaltende alternativ investeringsfond. Så længe Selskabets aktiver ikke overstiger modværdien af EUR 100 mio. forventes konsekvenserne for Selskabet dog som udgangspunkt at være begrænsede, idet Selskabet alene skal registreres hos Finanstilsynet og foretage visse periodiske indberetninger. Såfremt Selskabets aktiver kommer til at overstige modværdien af EUR 100 mio., vil Selskabet blive underlagt Finanstilsynets tilsyn og vil blive underlagt en række omfattende krav, herunder i relation til organisering og administration, kapital, anvendelse af depotbank samt investorrapportering og 18 indberetninger til Finanstilsynet mv. Disse krav vil i givet fald øge selskabets omkostninger til administration og kapitalforvaltning og dermed reducere nettoafkastet af Selskabets investeringer. Øvrige risici Selskabet er den 11. december 2012 overført til observationslisten af Nasdaq OMX på basis af Selskabets oplysninger om strategiske overvejelser. Der kan ikke gives sikkerhed for, at NASDAQ OMX vil fjerne Selskabets aktier fra observationslisten eller godkende Selskabets ansøgning om optagelse af Tegningsretter eller Nye Aktier til handel, hvilket kan påvirke Aktionærernes muligheder for at sælge deres Aktier og dermed Aktiernes værdi negativt. Xolution Holding har indikeret en intention i at deltage i gennemførelsen af Udbuddet, og kan derfor efter gennemførelsen af Udbuddet besidde en betydelig andel af Selskabets aktiekapital. Majoritetsaktionærerne vil efter gennemførelsen af Udbuddet derfor fortsat kunne udøve en betydelig indflydelse over Selskabet. Afhængigt af antallet af aktionærer tilstede på Selskabets generalforsamling vil Majoritetsaktionærerne i praksis muligvis kunne beslutte vedtægtsændringer uden minoritetsaktionærernes godkendelse eller kunne blokere for en række selskabsretlige beslutninger i Selskabet, herunder vedtægtsændringer og beslutning 18

19 om forhøjelse af selskabskapitalen. Der er risiko for, at Selskabets Aktier kan blive afnoteret, hvis der på et tidspunkt ikke er en passende spredning af Aktierne i offentligheden, eller hvis Selskabet ikke har et passende antal aktionærer. Såfremt en af majoritetsaktionærerne som følge af Udbuddet eller på andet grundlag, herunder som følge af et pligtmæssigt overtagelsestilbud, måtte opnå ejerskab af 90 % af Selskabets Aktier, har denne majoritetsaktionær desuden mulighed for at tvangsindløse de øvrige aktionærer. Selskabets regnskabspraksis er i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards ( IFRS ), som godkendt af EU og fortolkningsbidrag hertil samt yderligere danske oplysningskrav til årsrapporter for børsnoterede selskaber. Ændringer i IFRS eller fortolkningsbidrag hertil kan påvirke Selskabets resultat, økonomiske stilling og aktiekurs negativt. Selskabet kan blive part i retssager og voldgiftssager, som kan påvirke Selskabets resultat, økonomiske stilling og aktiekurs negativt. Selskabet er pr. Prospektdatoen ikke involveret i nogen retssager, Selskabet har indtil den 15. januar 2013 haft vindmølleaktiviteter i Frankrig. Ledelsen har ikke kendskab til forpligtelser relateret til Selskabets tidligere aktiviteter. Det kan dog ikke udelukkes, at der vil opstå krav mod Selskabet datterselskaber som følge af Selskabets tidligere aktiviteter. D.3 Risici forbundet med udbuddet Markedskursen på Aktierne, Tegningsretterne og andre værdipapirer kan variere kraftigt, og andre forhold kan medføre betydelige udsving. Et fald i kursen på Aktierne kan få væsentlig negativ indvirkning på Tegningsretternes værdi og markedskurs. Selskabet vil muligvis udstede yderligere Aktier eller andre værdipapirer i fremtiden, hvilket kan få væsentlig negativ indvirkning på kursen på Aktierne. Hvis Selskabet eller Selskabets større aktionærer foretager et yderligere udbud af Aktier, tegningsretter, obligationer eller andre værdipapirer, der kan konverteres eller ombyttes til Aktier, eller hvis det i offentligheden antages, at et udbud eller salg kan blive foretaget, kan dette få væsentlig negativ indvirkning på kursen på Aktierne og Tegningsretterne. Aktionærer hjemmehørende i visse jurisdiktioner uden for Danmark, herunder USA, kan muligvis ikke erhverve og/eller udnytte Tegningsretterne, medmindre Tegningsretterne og/eller de Nye Aktier eller eventuelle rettigheder eller andre værdipapirer, der udbydes, er registreret hos de relevante myndigheder i de pågældende jurisdiktioner, eller en sådan erhvervelse eller udnyttelse foretages i henhold til en undtagelse fra registreringskravene. Selskabet kan tilbagekalde Udbuddet på ethvert tidspunkt før registrering af kapitalforhøjelsen vedrørende de Nye Aktier i Erhvervsstyrelsen. Hvis Udbuddet ikke gennemføres, vil udnyttelse af Tegningsretter, som allerede måtte være sket, automatisk blive annulleret. Dette kan medføre et tab for investorer, der har købt Tegningsretter. Der kan ikke gives sikkerhed for, om alle Nye Aktier tegnes og om størrelsen af Selskabets provenu fra Udbuddet. 19

20 Manglende udnyttelse af Tegningsretter før Tegningsperiodens udløb vil medføre bortfald af indehaverens tegningsretter, og indehaveren vil ikke være berettiget til kompensation. Hvis Eksisterende Aktionærer ikke udnytter nogen eller alle Tegningsretterne, vil deres ejerandel blive udvandet. Tegningsretterne og de Nye Aktier er prissat i danske kroner. Således vil værdien af Tegningsretterne og de Nye Aktier sandsynligvis svinge med eventuelle udsving i valutakursen mellem den lokale valuta i det land, hvor en investor uden for Danmark er baseret, og den danske krone. Afsnit E Udbud E.1 Provenu og udgifter ved udbuddet E.2a Baggrund for udbuddet og anvendelse af provenu E.3 Vilkår og betingelser for udbuddet Ved fuldtegning af samtlige aktier i Udbuddet, svarende til stk. aktier, vil bruttoprovenuet udgøre DKK 8,5 mio. De skønnede omkostninger er på DKK 1,0 mio. hvilket giver et estimeret nettoprovenu på DKK 7,5 mio., hvis det maksimale antal Nye Aktier tegnes. Investorer er selv ansvarlige for eventuelle gebyrer og omkostninger forbundet med køb og salg af de Udbudte aktier, Fortegningsaktier og Tegningsretter fra investors kontoførende institut eller finansielle formidler. Udbuddet gennemføres i forbindelse med købet af anparterne i Byggeselskabet af ApS og Jenka Ejendomme ApS. Udbuddet omfatter op til stk. Fortegningsaktier, der udbydes til favørkurs og med fortegningsret for Eksisterende Aktionærer. Den 25. november 2013 vil enhver, der er registret i VP som aktionær i KlimaInvest kl , få tildelt 10 tegningsretter for hver Eksisterende Aktie. Én (1) Tegningsret berettiger indehaveren til at tegne én (1) Udbudt Aktie mod betaling af udbudskursen. Efter betaling af Udbudskursen og udnyttelse af Tegningsretter i løbet af tegningsperioden vil de Udbudte Aktier ved udgangen af en bankdag blive leveret elektronisk på konti i VP. Tegningsretterne er godkendt til at blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen og handelsperioden for Tegningsretterne begynder den 21. november 2013, kl. 9.00, og slutter den 4. december 2013 kl under ISIN-koden DK Udbuddet er ikke garanteret, og der er ikke modtaget bindende forhåndstilsagn på nogle af de Udbudte Aktier. Registrering af de Udbudte Aktier hos Erhvervsstyrelsen vil ske efter gennemførelse af Udbuddet, forventelig den 17. december 2013, og herefter vil de Udbudte Aktier blive optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX Copenhagen ved sammenlægning med ISIN-koden 20

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011

Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 143 1 af 6 Victoria Properties A/S - Børsprospekt 2011 Delvis garanteret fortegningsemission af op til 2.459.578 stk. nye aktier a nom. DKK 50 til DKK 85 pr. Aktie. Rettet udbud

Læs mere

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission.

Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Mariager, den 30. august 2013 Fondsbørsmeddelelse nr. 28/2013 Østjydsk Bank A/S offentliggør prospekt i forbindelse med fortegningsemission. Bestyrelsen

Læs mere

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio.

Spar Nord Bank A/S udbyder nye aktier for ca. DKK 913 mio. Til NASDAQ OMX Copenhagen og Pressen 5. marts 2012 Selskabsmeddelelse nr. 9 MÅ IKKE UDGIVES, OFFENTLIGGØRES ELLER DISTRIBUERES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I USA, CANADA, AUSTRALIEN ELLER JAPAN ELLER I EN

Læs mere

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission

SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission 25. januar 2013 Meddelelse nr. 143 SSBV-Rovsing offentliggør prospekt og udbyder nye aktier for ca. DKK 26,1 mio. i en fuldt garanteret fortegningsemission MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, VIDERESENDES ELLER DISTRIBUERES,

Læs mere

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719)

Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Strategic Investments A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 71064719) Udbud af op til 337.880.040 stk. nye aktier á nom. DKK 0,50 til kurs 0,60 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende aktionærer i

Læs mere

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr.

TK Development A/S offentliggør i dag prospekt i forbindelse med udbud af 56.087.620 stk. nye aktier à nominelt DKK 1 til DKK 4,11 pr. Selskabsmeddelelse nr. 19/2013 Side 1 af 5 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Canada, Australien eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i TK Development

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud).

Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Meddelelse nr. 30-2009 18. november 2009 Selskabsmeddelelse Amagerbanken udbyder den planlagte kapitaltilførsel af aktiekapital og ansvarlig lånekapital (efterstillet kapitalindskud). Aktiekapital o Bestyrelsen

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier

Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier NASDAQ OMX Copenhagen A/S 20.04.2010 Nikolaj Plads 6 1067 København K Nr. 07/10 Topsil Semiconductor Materials udbyder nye aktier Topsil Semiconductor Materials A/S ( Topsil ) udbyder 103.890.151 stk.

Læs mere

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S

KØBSTILBUD TIL AKTIONÆRERNE I DIBA BANK A/S Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer til, er ikke rettet mod aktionærer, hvis deltagelse i Købstilbuddet kræver udsendelse af et tilbudsdokument, registrering eller

Læs mere

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008

Til OMX Nordic Exchange Copenhagen og pressen Meddelelse nr. 1/2008 Ikke til offentliggørelse eller distribution i USA, Australien, Canada eller Japan Denne meddelelse er ikke et tilbud om køb eller salg af værdipapirer i Pharmexa A/S ( Værdipapirer ) i USA, Australien,

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND

KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND KAPITALUDVIDELSE Nye aktier i SPAR LOLLAND Vi udbyder nye aktier med fortegningsret for eksisterende aktionærer. 5.488.848 stk. nye aktier til 40 kr. pr. stk. Nye aktier i SPAR LOLLAND SPAR LOLLAND udvider

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA

FUSIONSPLAN. Aktieselskabet Lollands Bank. Vordingborg Bank A/S FOR K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S ADVOKATFIRMA SUNDKROGSGADE 5 DK-2100 KØBENHAVN Ø TEL. +45 70 12 12 11 FAX. +45 70 12 13 11 FUSIONSPLAN FOR Aktieselskabet Lollands Bank OG

Læs mere

Vedtægter. PWT Holding A/S

Vedtægter. PWT Holding A/S Vedtægter PWT Holding A/S 1. Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er PWT Holding A/S. 1.2 Selskabet har hjemsted i Aalborg Kommune. 1.3 Selskabets formål er at besidde kapital, kapitalandele

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.

Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S. tirsdag den 27. april 2010 kl. 14. Fuldstændige forslag til fremsættelse på den ordinære generalforsamling i Netop Solutions A/S tirsdag den 27. april 2010 kl. 14.00 Ad 3: Ad 6.a: Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte til

Læs mere

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199

BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 BioPorto A/S, CVR 17 50 03 17 Pag. 199 Bestyrelsesmøderefer 3. december 2012 BESTYRELSESMØDEREFERAT 2 sider Den 3. december 2012 afholdtes bestyrelsesmøde i BioPorto A/S, CVR-nr. 17500317. Dagsordenen

Læs mere

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet.

Bestyrelsen i Bispebjerg Kollegiet A/S har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. 66 1 Halvårsmeddelelse for 1. halvår 2015 Bestyrelsen i har den 18. august 2015 afholdt bestyrelsesmøde, hvor selskabets delårsrapport blev behandlet. Rapporten følger her. Resume: Halvårsresultat for

Læs mere

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet.

Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. TILBUDSANNONCE Ord og udtryk, der ikke er defineret i denne Tilbudsannonce, har samme betydning som angivet i Tilbudsdokumentet. Denne Tilbudsannonce og Købstilbuddet, som denne Tilbudsannonce relaterer

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Vedtægter April September 2010

Vedtægter April September 2010 J.nr. 039450-0019J.nr. J.nr. 039450-0019 JBS/HJK/MDN Vedtægter April September 2010 for DANTRUCK A/S CVR-nr. 50384012 Holst, Advokater Hans Broges Gade 2 DK-8100 Århus C T, +45 8934 0000 F, +45 8934 0001

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 J. nr. 36900 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 30-05-2011 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S

VEDTÆGTER 15. maj 2012. Investeringsselskabet Artha12 A/S VEDTÆGTER 15. maj 2012 FOR Investeringsselskabet Artha12 A/S 1 Selskabets navn og formål 1.1 Selskabets navn er Investeringsselskabet Artha12 A/S. 1.2 Selskabets formål er at skabe et gennemsnitligt afkast

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212

VEDTÆGTER. for. Tryg A/S. CVR-nr. 26460212 VEDTÆGTER for Tryg A/S CVR-nr. 26460212 1 Navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er "Tryg A/S". Selskabet driver også virksomhed under binavnene TrygVesta A/S og Tryg Vesta Group A/S. 2 Selskabets

Læs mere

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist.

2.6 Ingen aktionær er forpligtet til at lade sine aktier indløse hverken helt eller delvist. Som vedtaget af generalforsamlingen 04-06-2015 VEDTÆGTER FOR TRENDS INVEST I A/S CVR-NR. 33496494 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Trends Invest I A/S. 1.2 Selskabets binavn er DK Trends

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER

ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER ADMIRAL CAPITAL A/S VEDTÆGTER VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Admiral Capital A/S. 1.2 Selskabets binavn er Re-Cap A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 12 Nasdaq OMX Copenhagen A/S 27. august 2015 Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 7 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten for

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15)

V E D T Æ G T E R. for. NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) V E D T Æ G T E R NTR Holding A/S Sankt Annæ Plads 13, 3. 1250 København K Denmark Tel.:+45 70 25 10 56 Fax:+45 70 25 10 75 E-mail: ntr@ntr.dk www.ntr.dk for NTR HOLDING A/S (CVR-nr. 62 67 02 15) NAVN

Læs mere

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S.

1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 30. oktober 2014 V E DTÆ GTE R F O R S TY L E PIT A / S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er STYLEPIT A/S. Selskabets binavn er SmartGuy Group A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv

1 Bekendtgørelsen indeholder bestemmelser, der gennemfører dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv Bekendtgørelse om prospekter for værdipapirer, der optages til handel på et reguleret marked, og ved offentlige udbud af værdipapirer over 5.000.000 euro 1 I medfør af 23, stk. 7 og 8, 24, stk. 2, og 93,

Læs mere

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL )

T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) T IL L Æ G T I L V I L K ÅR F O R K AP I T AL B E V I S E R ( H Y B R I D K E R N E K AP I T AL ) BELØB DKK 10.000.000 UDSTEDER Hvidbjerg Bank, Aktieselskab ARRANGØR OG FØRSTE KREDITOR Aktieselskabet Arbejdernes

Læs mere

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio.

Ved tegning af alle Fortegningsaktier vil bruttoprovenuet fra Udbuddet af Fortegningsaktier udgøre ca. DKK 26,1 mio. SSBV-Rovsing A/S (et dansk aktieselskab, CVR-nr. 16139084) Udbud af op til 130.702.384 stk. nye aktier a nom. DKK 0,05 med fortegningsret for eksisterende aktionærer i forholdet 1:2 samt rettet emission

Læs mere

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet,

Til enhver juridisk enhed, der er en kvalificeret investor som defineret i Prospektdirektivet, Skjern Bank A/S (Et dansk aktieselskab, CVR-nr. 45801012) Udbud af op til 8.512.000 stk. nye aktier á nom. DKK 20, hvoraf op til 4.512.000 stk. udbydes til DKK 20 pr. aktie med fortegningsret for eksisterende

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer

Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer Bekendtgørelse om prospekter ved første offentlige udbud mellem 100.000 euro og 2.500.000 euro af visse værdipapirer I medfør af 43, stk. 3, 44, stk. 6, 46, stk. 2, og 93, stk. 3, i lov om værdipapirhandel

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S NASDAQ OMX Copenhagen A/S BESTYRELSEN Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 89 89 Telefax 89 89 19 99 www. jyskebank.dk E-mail: jyskebank@jyskebank.dk CVR-nr. DK17616617 Indkaldelse til ekstraordinær

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler:

Jesper Brandgaard, bestyrelsesformand for NNIT og CFO i Novo Nordisk A/S, udtaler: Selskabsmeddelelse 1/2015 Søborg, den 23. februar 2015 MÅ IKKE UDLEVERES, DISTRIBUERES ELLER OFFENTLIGGØRES, DIREKTE ELLER INDIREKTE, I ELLER TIL USA, AUSTRALIEN, CANADA, JAPAN ELLER NOGEN ANDEN JURISDIKTION,

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S

Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops EjendomsObligationer VIII (Sverige II) A/S 8 1 Halvårsrapport for 1. halvår 2006/07, Keops Indberettet til Københavns Fondsbørs via Company News Service den 16. maj 2007. Bestyrelsen i Keops har i dag afholdt bestyrelsesmøde, hvor koncernens halvårsrapport

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter.

1.4 Selskabets formål er at drive konsulent og IT virksomhed og andre hermed forbundne aktiviteter. Lett Advokatfirma Jakob B. Ravnsbo Advokat J.nr. 273195-DOA VEDTÆGTER for Athena IT-Group A/S CVR nr. 19 56 02 01 1. Navn, hjemsted og formål 1.1 Selskabets navn er Athena IT-Group A/S. 1.2 Selskabet driver

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S

Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S Vilkår for Nordens Konvertible Obligationer I A/S 4.4.1 Selskabet udsteder med virkning fra de Konvertible Obligationers faktiske udbetaling op til 1.800 Konvertible Obligationer af DKK 10.000 svarende

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår.

Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. Bilag 6.b Låne og konverteringsvilkår. 1 F O R T E G N I N G S R E T F O R E K S I S T E R E N D E A K T I O N Æ R E R Udbuddet af Konvertible Obligationer (herefter: "Obligationerne" eller "de Konvertible

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S, CVR-nr. 11748503, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Safe A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014

Ekstraordinær generalforsamling. 4. november 2014 Ekstraordinær generalforsamling 4. november 2014 2 Dagsorden 1. Bestyrelsens forslag om nedsættelse af selskabets aktiekapital og ændring af aktiernes stykstørrelse 2. Bestyrelsens forslag om bemyndigelse

Læs mere

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S

Global Transport and Logistics. Vedtægter for DSV A/S Global Transport and Logistics U D KA ST Navn 1 Formål 2 Kapital 3 Selskabets navn er DSV A/S. Selskabet fører binavnet De Sammensluttede Vognmænd af 13-7 1976 A/S (DSV A/S). Selskabets formål er at drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er direkte eller gennem besiddelse af aktier/anparter

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Jyske Bank A/S Jyske Bank A/S afholder ordinær generalforsamling onsdag den 19. marts 2014, kl. 15.00 på Gl. Skovridergaard, Marienlundsvej 36, 8600 Silkeborg,

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes

Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes pkt. 4 til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S, CVR-nr. 21443379, der afholdes NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Aarhus, den 4. november 2013 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Formuepleje Pareto A/S Bestyrelsen indkalder i henhold til vedtægternes

Læs mere

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011

Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Velkommen til ekstraordinær generalforsamling 18. marts 2011 Dagsorden punkt 1 Vedrørende dagsordenens punkt 1 Valg af dirigent Bestyrelsen har anmodet advokat Christian Th. Kjølbye om at påtage sig hvervet

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 ---------------------------------

V E D T Æ G T E R. for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- V E D T Æ G T E R for PARKEN Sport & Entertainment A/S CVR-nr. 15 10 77 07 --------------------------------- Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er PARKEN Sport & Entertainment A/S med

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12

Vedtægt. Udgave 30. november 2009. Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Vedtægt Udgave 30. november 2009 Alm. Brand Bank A/S CVR-nr. 81 75 35 12 Bankens navn er Alm. Brand Bank A/S. 1 Banken driver tillige virksomhed under binavnene SJL-banken a/s (Alm. Brand Bank A/S) og

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

German High Street Properties A/S

German High Street Properties A/S German High Street Properties A/S DELÅRSRAPPORT FOR PERIODEN 1. JANUAR - 31. MARTS 2012 Selskabsoplysninger Selskabet German High Street Properties A/S Sundkrogsgade 21 2100 København Ø CVR-nr: 30 69 16

Læs mere

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51

Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Aqualife A/S Gersonsvej 7 2900 Hellerup T: +45 70 20 50 18 info@aqualife.nu www.aqualife.nu CVR 26 05 86 51 Selskabsmeddelelse First North meddelelse nr. 9/2013 7. maj 2013 Delårsmeddelelse, 1. kvartal

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere