Bilag 1. Forslag Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1. Forslag Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister"

Transkript

1 Bilag 1. Forslag Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Socialpædagogisk friplads (Lov om dag-, fritids- og klubtilbud for børn og unge) Børn og unge med handicap Socialpædagogisk friplads, 43, stk. 1, nr. 4, og 76, stk. 1, nr. 2 Ny sagsbehandlingsfrister Merudgifter til børn, 41 4 uger 12 uger under genopretningsperioden. Begrundelse for ændring/fastsættelse af frist: Dokumentationskrav medfører behov for at indhente oplysninger fra borger, læge/hospital, institutioner og eventuelt andre dele af forvaltningen. Det bemærkes, at der typisk søges om hjælp til en flerhed af ydelser. Det er ikke usædvanligt, at der søges om hjælp til minimum 5 typer af ydelser, som forudsætter indhentelse af oplysninger fra flere parter. Der er etableret fast rykkerprocedurer ift. anmodning om oplysninger fra 3. mand. Selvom disse procedurer overholdes vil det ikke være muligt at overholde 4 ugers fristen i hovedparten af sagerne, hvis der også skal partshøres i sagen. Det bemærkes, at der partshøres i næsten alle sager. Borgernes besvarelser er ofte mangelfulde ift. den dokumentation, som forvaltningen har brug for ift. at afgøre sagen. Det betyder, at forvaltningen i en række tilfælde skal stille supplerende spørgsmål, hvilket forlænger sagsbehandlingstiden. Hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste til forældre med handicappede børn, 42 genopretnings- 4 uger 12 uger under perioden. Det bemærkes, at sagsbehandlingsprocedurer ikke er så lovreguleret som tilfældet er ift. servicelovens 100. Dokumentationskravene for hjælp efter 41 svarer dog reelt til dokumentationskravene efter servicelovens 100. I praksis er den administrative byrde derfor næsten sammenlignelig. Dokumentationskrav medfører behov for at indhente oplysninger fra borger, arbejdsgiver, læge/hospital, institutioner og eventuelt andre dele af forvaltningen. Der er etableret fast rykkerprocedurer ift. anmodning om oplysninger fra 3. mand. Selvom disse procedurer overholdes vil det ikke være muligt at overholde 4 ugers fristen i hovedparten af sagerne, hvis der også skal partshøres i sagen. Det bemærkes, at der partshøres i næsten af alle sager. Borgernes besvarelser er ofte mangelfulde ift. den dokumentation, som forvaltningen har brug for ift. at afgøre sagen. Det betyder, at forvaltningen 1 i en

2 række tilfælde skal stille supplerende spørgsmål, hvilket forlænger sagsbehandlingstiden. Enkeltydelser (Lov om aktiv socialpolitik) Ledsageordning for 16 til 18- årige, 45 Personlig hjælp, ledsagelse, 44 4 uger Det bemærkes i øvrigt, at ansøgninger om hjælp efter 42 typisk sagsbehandles sammen med ansøgninger om hjælp efter servicelovens 41. Det er derfor særdeles relevant, at de 2 områder har samme frist. 8 uger Bestemmelsen giver hjemmel til at anvende voksenbestemmelserne 83, 84, stk. 1 samt 86, stk. 2 på børneområdet. Disse bestemmelser vedrører aflastning, personlig hjælp og pleje samt genoptræning. På voksenområdet er fristen på 83 én uge og 2 uger på 84, stk. 1 og 86, stk. 2. Sager efter 44 behandles i nær tilknytning til sager efter servicelovens 41, da støttebehovet typisk indgår i en ansøgning efter servicelovens 41 (dækning af merudgifter til handicappet barn). Borgerne vil typisk søge om aflastning og det bliver herefter forvaltningens opgave at vurdere, hvilken hjemmel, der anvendes, hvis der ydes støtte. Det vurderes på den baggrund ikke muligt at overholde fristerne på voksenområdet fsv. børn og det foreslås derfor, at der fastsættes en frist på 8 uger. Hjælp til enkeltydelser, 81 3 uger 4 uger Den sagsbehandlingsmæssige udfordring ved denne sagstype består i, at borgeren i en lang række sager skal aflevere omfattende dokumentation for såvel økonomiske som andre forhold, ligesom borgeren efterfølgende skal aflevere dokumentation for det bevilgede. Der er etableret rykkerprocedure, hvorefter der sendes 1-2 rykkere, hvis der skal indhentes supplerende oplysninger. Den fastsatte frist på 3 uger gør det ikke muligt at overholde fristen i hovedparten af sagerne, hvis der skal sendes rykkerbreve. Det bemærkes i øvrigt, at der er betydelige ressourcer forbundet med den opgave, at borgeren ifølge regnskabsbekendtgørelsen efterfølgende skal aflevere kvitteringer og eventuelle overskydende beløb udover minimumsgrænsen. Særligt sagsbehandlingsmæssigt problematiske er de tilfælde, hvor borgeren ikke gør dette. En problemstilling, som forvaltningen gennem en længere periode har forsøgt at få en afklaring på ved henvendelse til ministeriet. Hjælp til sygebehandling, medicin eller lignende, 82 3 uger Kravene til oplysning af ansøgningen og dokumentation er omfattende og Der skal bla. indhentes dokumentation og statusattester 2

3 Ved akut tandlæge- eller medicinbehandling: behandles ansøgning straks. fra læger og andre fagpersoner. Det er generelt for målgruppen, at det kan være svært for dem at skaffe den ønskede dokumentation. Der vil endvidere være sager, hvor forvaltningen vælger at afvente fremskaffelse af ønsket dokumentation, hvis der er tale om et overskueligt tidsperspektiv, der også kan være ud over sagsbehandlingsfristen, i stedet for at afgøre sagen på det foreliggende, til borgerens ugunst. Dertil kommer utilsigtede konsekvenser af den digitaliserede borgerbetjening for målgruppen, hvor ikke alle borgere gør brug af selvbetjeningssystemer. Generelt medfører den manglende adgang for sociale myndigheder til Lægemiddelstyrelsens receptserver, at borgerne er henvist til selv at indhente dokumentation for recepter med deraf følgende tidsforbrug. Omkring årsskiftet blev der indført nye skærpede procedurer for behandling af ansøgninger om hjælp til tandbehandling. Det skete på baggrund af Det Sociale Nævns udmelding om, at forvaltningens mangeårige praksis ikke var i overensstemmelse med kravene i lovgivningen. De skærpede retningslinier har blandt andet betydet, at en række sager forelægges til tandlægefaglig vurdering hos kommunens tandlægekonsulent, hvilket betyder en længere sagsbehandlingstid end tidligere, hvor forvaltningen ikke i samme omfang foretog en vurdering af lovgivningens krav om, at behandlingen skulle være helbredsmæssigt velbegrundet. For denne sagstype er der behov for at regulere den fastsatte sagsbehandlingsfrist som følge af de udmeldte skærpede krav til sagsbehandlingen. Særlig hjælp vedrørende børn, 83 3 uger 4 uger Kravene til oplysning af ansøgningen og dokumentation er omfattende og Den sagsbehandlingsmæssige udfordring i forbindelse med samværsudgifter består i, at der skal indhentes meget præcis dokumentation for hvad udgiften forventes at skulle bruges til. F.eks. skal borgeren efter revisionens opfattelse angive, hvilken aktivitet der skal afholdes, og hvilken mad der skal indtages, og sagsbehandlerne skal så sagsbehandlingsmæssigt belyse priserne for dette. Efterfølgende skal borgeren så aflevere dokumentation for præcis det, bevillingen dækker (hvis beløbet løbende månedligt samlet er højere end 1000 kr.). Revisionen har haft særligt fokus på dette område, og indsatsen for kvalitetsforbedringer iværksat på dette område har haft betydning for sagstiden. 3

4 Hjælp til udgifter ved forsørgelse af barn efter forældremyndighedsindehavere ns død, 84 Der er etableret rykkerprocedure, hvorefter der sendes 1-2 rykkere, hvis der skal indhentes supplerende oplysninger. Den fastsatte frist på 3 uger gør det desuden ikke muligt at overholde fristen i hovedparten af sagerne, hvis der skal sendes rykkerbreve. 3 uger 4 uger Kravene til oplysning af ansøgningen og dokumentation er omfattende og Hjælp til flytning, 85 3 uger 4 uger Hjælp til boligindskud indenfor de rammer, dette kan ydes efter henholdsvis aktivloven 85 og 81, er et prioriteret område, hvor ansøgninger behandles umiddelbart efter modtagelsen, da borgerne ellers risikerer ikke at kunne fastholde deres boligtilbud. Kravene til oplysning af ansøgningen og dokumentation er omfattende og Den sagsbehandlingsmæssige udfordring ved denne sagstype består i manglende dokumentation fra borgerens side ved aflevering af ansøgning. Efterlevelseshjælp, 85a 3 uger 4 uger Kravene til oplysning af ansøgningen og dokumentation er omfattende og Supplerende hjælp til brøkpensionister (Lov om aktiv socialpolitik) Supplerende hjælp til brøkpensionister, 27a Bistands- eller plejetillæg, 16 8 uger 4 uger Kravene til oplysning af ansøgningen og dokumentation er omfattende og Førtidspension, personlige tillæg m.m. ( Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.) Personlige tillæg, 17 3 uger 4 uger Ved akut tandlæge- eller medicinbehandling: behandles ansøgning straks. Kravene til oplysning af ansøgningen og dokumentation er omfattende og Det er forvaltningens vurdering at sagsbehandlingsomfanget i forbindelse med disse ansøgninger primært er steget på grund af revisionens fokus på dokumentationskravet i forbindelse med den økonomiske vurdering af, om borgeren er omfattet af bestemmelserne. Generelt er der et stort pres på førtidspensionssagsbehandlingen særligt på grund et omfattende antal adviser, der skal behandles, blandt andet ved borgerens indtægtsændringer. 4

5 Pensionslovens 17 særligt om hjælp til tandbehandling benyttes, når man som pensionist har fået sin pension tilkendt før 1. januar Alternativt søges efter aktivlovens 82. Det er derfor hensigtsmæssigt, at der fastsættes samme frister, så de to grupper ikke forskelsbehandles. Helbredstillæg, 18 3 uger 2 uger Det vurderes realistisk, at sagsbehandlingsfristen på dette område kan nedsættes, samtidig med at målsætningen om at minimum 80% af sagerne er afgjort indenfor fristen overholdes. Invaliditetsydelse, 21 3 måneder Personlig hjælp, omsorg og pleje m.m. til voksne Hjemmehjælp til borgere under 65 år personlig hjælp og pleje (om nødvendigt ydes hjælpen straks), 83 stk. 1, nr. 1. Hjemmehjælp til borgere under 65 år praktisk hjælp og støtte, 83 stk. 1, nr uge 1 uger 2 uger Når Hjemmeplejevisitationen modtager ansøgning om hjælp til personlig pleje og hjælp foretages altid en vurdering af, om hjælpen skal iværksættes straks eller om borger kan afvente et visitationsbesøg og efterfølgende afgørelse. Sagsbehandlingsfristen for hjælp til personlig pleje og hjælp ønskes bibeholdt på 1 uge. Når Hjemmeplejevisitationen modtager ansøgning om hjælp til praktisk hjælp og støtte igangsættes der ikke hjælp, førend visitationsbesøg er foretaget. Ved planlægning af visitationsbesøg prioriteres ansøgninger om personlig pleje frem for ansøgninger der alene indeholder praktisk hjælp. Dette medfører ofte, at der går mere end 1 uge, inden visitationsbesøg hos borgere, der har ansøgt om praktisk hjælp, kan foretages og afgørelse udarbejdes. Mængden af sager og prioriteringen af ansøgninger om hjælp til personlig pleje er således begrundelsen for udvidelse af sagsbehandlingstiden til 2 uger. Socialpædagogisk bistand, hjemmevejleder m.v., 85 Genoptræning og vedligeholdende træning (ved anvendelse af eksterne fysioterapeuter kan fristen være længere), 86 Afdækning af behov for hjælp forudsætter en grundig udredning af og oplysninger om borgers behov sammenholdt med andre tilbud. Derudover skal der tages kontakt til udfører. Processen er sammenlignelig med udredning i forhold til visitation til botilbud, hvorved en ensartet frist også vil tilgodese en ensartethed. 2 uge 1 uger Det vurderes realistisk, at sagsbehandlingsfristen på dette område kan nedsættes, samtidig med at målsætningen om at minimum 80% af sagerne er afgjort indenfor fristen overholdes. Selvudpeget hjemmehjælp, 94 2 uger 4 uger Borger kan vælge, at få leveret den visiterede hjemmehjælp af en selvudpeget 5

6 Aflastning og afløsning af 2 uger ægtefælle m.fl. (om nødvendigt ydes hjælpen straks), 84 Kontant tilskud til 8 uger handicappede, der har behov for hjælp og pleje m.m. i mere end 20 timer pr. uge, 95, stk. 2 Tilskud til handicappede, der 8 uger ansætter hjælpere til pleje, overvågning m.m. (BPA), 96 Ledsageordning til voksne, 97 4 uger Kontaktperson til døvblinde, 4 uger 98 Støtte-kontaktperson, 99 1 uge Merudgifter til voksne, uger 12 uger under genopretningsperioden. hjælper. Inden afgørelse om levering af hjemmehjælp skal ske af en selvudpeget hjælper, skal der afholdes en ansættelsessamtale med hjælperen. Hjælperen skal dels have de faglige kompetencer, der kræves for at levere den visiterede hjælp, og dels have de nødvendige sociale kompetencer det kræver for at være hjemmehjælper. Inden dette er undersøgt tilstrækkeligt er sagsbehandlingstiden på en 2 uger fra modtagelse af borgers ansøgning hurtigt gået. Den nuværende sagstidsfrist på 8 uger harmonerer ikke med den sagsoplysning og de sagsskridt, der stilles efter lovgivningen. Sager efter servicelovens 100 skal i henhold til lovgivningen behandles efter funktionsevnemetoden, som forudsætter samtale med borger, udfyldelse af skemaer, som efterfølgende skal sendes til og godkendes af borger. Sagsgang/- procedurer er således i udbredt grad angivet i lovgivningen. Der skal samtidig indhentes oplysninger fra læge og borger, som skal sandsynliggøre sine udgifter. Især ansøgninger om hjælp til befordring er tidskrævende, da det skal konkretiseres, hvor borger kører fra og til, hvor ofte og til hvilke formål. Der er etableret faste rykkerprocedurer, som anvendes i de situationer, hvor er indhentes oplysninger fra borger eller 3. mand. Rykkerprocedurer er imidlertid alene tilstrækkeligt til at forhindre fristoverskridelse i nogle af sagerne. Ønsket om forlængelse af sagsbehandlingsfristen skal desuden ses i sammenhæng med de mange fejl, som revisionen har konstateret, hvilket understreger vigtigheden af, at de materielle og formelle krav overholdes inden en afgørelse træffes. 6

7 Hjælpemidler og forbrugsgoder Beskyttet beskæftigelse m.m. Botilbud Støtte til individuel transport, 117 Personlige hjælpemidler, 112 Personlige hjælpemidler, udskiftning, 112 Tekniske hjælpemidler, forbrugsgoder og boligindretning, 112, 113, 116, stk. 1. Støtte til bil, 114 Støtte til bil, udskiftning, 114 Tilbud om beskyttet beskæftigelse til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, 103 Tilbud om aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer, 104 Midlertidige botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige problemer, 107 Længerevarende boformer til personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, der har behov for omfattende hjælp, pleje og omsorg (der er mulighed for akut optagelse i særlige tilfælde), 108 Midlertidige botilbud til personer med betydelig nedsat fysik eller psykisk 4 uger 2 uger Det vurderes realistisk, at sagsbehandlingsfristen på dette område kan nedsættes, samtidig med at man overholder målsætningen om at afgøre minimum 80% af sagerne indenfor fristen. 4 uger 1 uger 2 uger Fristen foreslås forlænget til 2 uger. Baggrunden er, at en stor del af de eksisterende bevillinger, der genansøges om, skal revurderes fordi, der ikke er tilstrækkelig dokumentation i sagen for det tidligere bevilgede. Der kan derfor ikke træffes straksafgørelse i sagen. 8 uger 6 måneder 5 måneder Frist svarer til frist efter 103 (beskyttet beskæftigelse). 7

8 Midlertidige botilbud til hjemløse Behandling genoptræning funktionsevne (aflastning, optræning m.v.)/(der er mulighed for akut optagelse i særlige tilfælde), 107 Midlertidige botilbud til personer med særlige sociale problemer hjemløse (tilbud gives ved henvendelse), 110 Tilbud om behandling/genoptræning, dag 8 uger Det er tidskrævende at afdække borgerens behov og finde ud af hvilke behandlingsmuligheder, der rummes i det offentlige system og hvad der allerede er forsøgt iværksat. Pasning af nærtstående Særlig støtte til børn og unge Pasning af nærtstående med handicap eller alvorlig sygdom, 118 Udgifter i forbindelse med konsulentbistand efter 11, stk a, stk. 1, nr. 1 Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter 52, stk. 3, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter 52, stk. 3, Behovet skal afdækkes ved møde med borger og der skal etableres kontakt og indgås aftale med udfører. Det vurderes realistisk, at behandle hovedparten af sagerne indenfor. Sagsbehandling med overholdelse af de formelle forvaltningsretlige krav. Støtten er trangsbestemt, hvorfor der skal foretages en vurdering af borgerens økonomi baseret på dokumentation fra borgeren. fra modtagelse af ansøgning i eksisterende sager, hvor der er udarbejdet børnefaglig servicelovens 50 Sagsbehandling med overholdelse af de formelle forvaltningsretlige krav. Støtten er trangsbestemt, hvorfor der skal foretages en vurdering af borgerens økonomi baseret på dokumentation fra borgeren. 52a, stk. 1, nr. 2 Udgifter i forbindelse med foranstaltninger efter 52, stk. 3, eller hvis støtten erstatter en ellers mere indgribende og omfattende foranstaltning efter 52, stk. 3 52a, stk. 1, nr. 2 Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet 4 uger i nye sager, hvor fristen er gældende fra det tidspunkt, hvor den børnefaglige servicelovens 50, er afsluttet (der er en frist på 4 måneder på udarbejdelse af undersøgelsen) 4 uger fra modtagelse af ansøgning i eksisterende Sagsbehandling med overholdelse af de formelle forvaltningsretlige krav. Støtten er trangsbestemt, hvorfor der skal foretages en vurdering af borgerens økonomi baseret på dokumentation fra borgeren. Den økonomiske vurdering vil kunne ske sideløbende med undersøgelsesforløbet. Sagsbehandling med overholdelse af de formelle forvaltningsretlige krav. 8

9 kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes 52a, stk. 1, nr. 3 Udgifter, der bevirker, at en anbringelse uden for hjemmet kan undgås, eller at en hjemgivelse kan fremskyndes 52a, stk. 1, nr. 3 Udgifter, der kan bidrage til en stabil kontakt mellem forældre og barn under barnets anbringelse uden for hjemmet 52a, stk. 1, nr. 4 Udgifter i forbindelse med prævention sager, hvor der er udarbejdet børnefaglig servicelovens 50 4 uger i nye sager, hvor Sagsbehandling med overholdelse af de formelle forvaltningsretlige krav. fristen er gældende fra det tidspunkt, hvor den børnefaglige servicelovens 50, er afsluttet (der er en frist på 4 måneder på udarbejdelse af undersøgelsen) 4 uger fra modtagelse af Sagsbehandling med overholdelse af de formelle forvaltningsretlige krav. ansøgning, da der er tale om eksisterende sager, hvor der er udarbejdet børnefaglig servicelovens 50 4 uger Sagsbehandling med overholdelse af de formelle forvaltningsretlige krav. 52a, stk. 1, nr. 5 Hjemviste sager Hjemviste klagesager 4 uger Hjemviste sager har normalt været behandlet, og afgørelsen kan derfor som udgangspunkt behandles indenfor fristen. 9

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? Københavns Kommune Socialforvaltningen Hvornår får jeg svar? Denne pjece informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang tid der normalt må gå, inden der

Læs mere

Hvornår får jeg svar?

Hvornår får jeg svar? KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik 01-07-2015 Hvornår får jeg svar? Dette dokument informerer om Socialforvaltningens sagsbehandlingsfrister. Det vil sige frister for, hvor lang

Læs mere

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Lovområde Sagstype Gældende Sagsbehandlingsfrister Børn og unge med handicap (Lov om social service) Ny sagsbehandlingsfrister

Læs mere

Sagsbehandlingstider på det sociale område

Sagsbehandlingstider på det sociale område Sagsbehandlingstider på det sociale område Kerteminde Kommune behandler ansøgninger om hjælp så hurtigt som muligt. Ifølge retssikkerhedsloven skal kommunen på det sociale område fastsætte en frist for,

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2018 inklusiv frister for genbehandling af sager efter lov om social service hjemvist fra Ankestyrelsen Udlagt på hjemmeside juli 2018 Emne Ansvarligt

Læs mere

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen

Bilag 1. Forslag og begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Differentierede frister indenfor den enkelte paragraf i tunge mindre tunge sager Bilag 1. Forslag begrundelser Sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen Sagstype Hjælp til enkeltydelser, 81(Lov om aktiv

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014.

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2014. Udlagt på hjemmeside marts 2014. Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar.

Roskilde Kommune har fastsat frister for, hvor lang tid der må gå, inden der skal være truffet en afgørelse og borgeren har modtaget et svar. Social- og Sundhedssekretariatet Rådhusbuen 1 Postboks 100 4000 Roskilde Tlf.: 46 31 30 00 kommunen@roskilde.dk sikkerpost@roskilde.dk Samlede dokument vedr. sagsbehandlingstidsfrister på det sociale område

Læs mere

Tak for din henvendelse af 21. marts 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen:

Tak for din henvendelse af 21. marts 2018, hvor du stiller følgende spørgsmål til forvaltningen: KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Adm. direktør 4. april 2018 Til Finn Rudaizky, MB Sagsnr. 2018-0095357 Dokumentnr. 2018-0095357-7 Kære Finn Rudaizky Tak for din henvendelse af 21. marts 2018, hvor

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside oktober 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I LOLLAND KOMMUNE (Gældende fra 1. januar 2014) ANSVARLIGT SEKTOROM- RÅDE Lov om social pension Udvidet helbredstillæg, udskrivning af helbredskort Borgerservice Beslutning om overgang til behandling på det foreliggende grundlag Beslutning om overgang til behandling efter reglerne

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune Udlagt på hjemmeside januar 2016 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område i Faxe Kommune 2016. Udlagt på hjemmeside januar 2016 Emne Ansvarligt Serviceområde Generel sagsbehandlingsfrist Lov om social pension: Personligt tillæg og

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed

Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingsfrister for Social, Arbejdsmarked og Sundhed Sagsbehandlingstiden løber fra det tidspunkt kommunen modtager ansøgning, og indtil afgørelsen er sendt til borgeren. Overholdelse af erne forudsætter,

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Socialområdet

Sagsbehandlingstider: Socialområdet Sagsbehandlingstider: Socialområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag i denne oversigt. Du finder sagsbehandlingstiderne

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist Sagsbehandler: DPLOMM Sagsnr. 710-2011-86176 Dokumentnr. 710-2014-207185 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 Arbejdsmarkedsområdet Hjælp til personer med kortvarige

Læs mere

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012

Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Sekretariatet NOTAT 10-09-2012 Bilag 1 - Notat om Socialforvaltningens sagstidsmåling 2012 Socialforvaltningen har i perioden 1. - 31. maj 2012 gennemført målinger

Læs mere

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned

Sagsområde Lovgivning Sagsbehandlingsfrist. Kontanthjælp Lov om aktiv socialpolitik 11 1 måned Engangshjælp Lov om aktiv socialpolitik 25 a 1 måned Sagsbehandler: JMH Sagsnr. 710-2018-17828 Dokument nr. 710-2018-238985 Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Byrådet 24. marts 2015 (opdateret i forbindelse med, at sager vedrørende

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008)

SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) SAGSBEHANDLINGSFRISTER PÅ DET SOCIALE OMRÅDE I HADERSLEV KOMMUNE (Gældende fra 2. halvår 2008) EMNE ANSVARLIGT SERVICEOMRÅDE Lov om social pension Folkepension 13 Sundheds- og Borgerservice 2 uger Personligt

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015

SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE SAGSBEHANDLINGSFRISTER 2015 Sidst revideret 2. juli 2015 Social, Sundhed og Beskæftigelse har i henhold til Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2017 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2018 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2018 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2019 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2018 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2019 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune

Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Frister for sagsbehandlingstider i Stevns Kommune Generelt om sagsbehandlingsfrister God forvaltningsskik Alle henvendelser til kommunen besvares/behandles hurtigst muligt. Retssikkerhedsloven Ifølge Retssikkerhedslovens

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2014 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2015 Velfærds- og Sundhedsstab Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-3-14 Dato:18.11. Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er 2015 Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i

Læs mere

De sagsbehandlingsfrister, der indledningsvist skal behandles i Børne- og Uddannelsesudvalget, er markeret med lyseblå farve.

De sagsbehandlingsfrister, der indledningsvist skal behandles i Børne- og Uddannelsesudvalget, er markeret med lyseblå farve. Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfristerne anført i dette notat skal tydeligt offentliggøres på kommunens hjemmeside i det omfang disse sagsbehandlingsfrister godkendes af Hvidovre Kommunalbestyrelse.

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune

Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Sagsbehandlingstider i Rebild Kommune Indholdsfortegnelse Indledning 3 Folkepension og personlige tillæg 4 Delpension 4 Førtidspension 5 Børnetilskud og børnebidrag 5 Børnefamilieydelse 6 Boligstøtte 6

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2014 Sidst revideret 4. december 2013 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for, hvor

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2013 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2014 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på er i og udmelding af tids for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik på at afgøre,

Læs mere

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015

Bilag 1 Tidsfrister for afgørelser i 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2015 Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Torhild Højgaard Sagsnr. 27.69.04-A26-1-15 Dato: 29.10. Bilag 1 Tids 2016 i Velfærd og Sundhed, samt opfølgning på udmeldte er i Opfølgning

Læs mere

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen

Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Serviceloven - sagsbehandlingstider

Serviceloven - sagsbehandlingstider Serviceloven - sagsbehandlingstider Område/paragraf Beskrivelse af lovkrav Sagsbehandlingstid (tidsfrist for afgørelse) Udrednings- og rehabiliteringsforløb 83 a Personlig pleje og praktisk bistand 83,

Læs mere

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune

Opfølgning på udmeldte tidsfrister i 2016 og udmelding af tidsfrister for afgørelser i 2017 i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Opfølgning på udmeldte er i og udmelding af er for i Velfærd og Sundhed i Horsens Kommune Retssikkerhedsloven: 3. Kommunalbestyrelsen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt med henblik

Læs mere

Side 1 af 6 SOCIALUDVALGET DAGSORDEN for mødet den for mødet den 17.12.2014 [Til bilagsfortegnelse] 4 UDSAT: Revision af gældende sagsbehandlingsfrister i Socialforvaltningen (2014-0206289) Socialudvalget

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale Kommunen skal behandle ansøgninger om hjælp på det sociale så hurtigt som muligt (lov

Læs mere

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder:

Oversigt over svarfrister ved ydelser indenfor forskellige målgrupper/områder: Svarfrister i Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen Her kan du læse, hvornår du kan forvente svar fra Familie- og Beskæftigelsesforvaltningen i Aalborg Kommune på en ansøgning om en bestemt ydelse. Om

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister som de vil fremgå af Ringsted Kommunes Hjemmeside.

Sagsbehandlingsfrister som de vil fremgå af Ringsted Kommunes Hjemmeside. Sagsbehandlingsfrister som de vil fremgå af Ringsted Kommunes Hjemmeside. Lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. Forhøjelse af pension 14 13 uger Særlig tillæg

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Kolding Kommune. Kolding Kommune skal i henhold til 3 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område:

Sagsbehandlingsfrister i Kolding Kommune. Kolding Kommune skal i henhold til 3 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område: Sagsbehandlingsfrister i Kolding Kommune Kolding Kommune skal i henhold til 3 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område: Behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. Fastsætte

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? Hvornår får du svar? I denne pjece kan du læse mere om svarfrister og sagsbehandlingstider på social- og sundhedsområdet i ishøj Kommune Ishøj Kommune 1 Nyttige adresser Ishøj Rådhus Ishøj Store Torv 20

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Borgerservice Personligt tillæg og 14-14 c 4 uger Borgerservice

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune

Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune 1 Kragelund Plejecenter er ganske nyt - men der er stadig plads til gammel teknologi. Telefonen er dog kun udstillet, den er ikke i funktion. Sagsbehandlingsfrister i Silkeborg Kommune fordelt på afdelinger

Læs mere

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014

Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2014 Skemaet er opdelt efter den lovgivning, sagsområdet hører under. Lov om aktiv beskæftigelsesindsats Tilbud om vejledning og opkvalificering

Læs mere

Nye navne for dig, der ofte bruger statistikken

Nye navne for dig, der ofte bruger statistikken Nye navne for dig, der ofte bruger statistikken Hvis du ofte bruger statistikken om social- og beskæftigelsesområdet skal du være opmærksom på, at lovområderne har fået nye navne i forbindelse med offentliggørelsen

Læs mere

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen

Tårnby Kommune Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen Sagsbehandlingstider på s område. Indledning. I retssikkerhedsloven 3 er det anført, at kommunen skal behandle spørgsmål om hjælp så hurtigt som muligt. Kommunen skal fastsætte en frist for hvor lang tid,

Læs mere

FRA UNG TIL VOKSEN - MED HANDICAP

FRA UNG TIL VOKSEN - MED HANDICAP EN FOLDER TIL DIG, DER HAR ET FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP, SOM MEDFØRER, AT DU HAR ET SAMARBEJDE MED ASSENS KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Indledning...3 At blive voksen...5 Uddannelse...6 Arbejde og

Læs mere

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny

Ændret fra sagsbehandlingsfrist Genvurdering af klage i fagområdet 66 Alle 4 uger Ny Videresendelse til klageinstans 66 Alle 4 uger Ny Frederikssund Kommune Sagsbehandlingsfrister på det 2014 Sundhedsudvalget Lov om social service Ansvarligt fagchefområde Generel Bostøtte - voksne 85 Social- og Borgerservice 4 uger* 1 måned Handicaphjælpsordning/BPA

Læs mere

"Indgribende lidelse" betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse.

Indgribende lidelse betyder i denne sammenhæng, at lidelsen skal være af en sådan karakter, at den har alvorlige følger i den daglige tilværelse. Kvalitetsstandard for Merudgifter i Lov om Social Service 41 Redigeret d. 250811 1. Lovgrundlag 41 i Lov om Social Service. Kommunalbestyrelsen skal yde dækning af nødvendige merudgifter ved forsørgelse

Læs mere

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015

Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet. Høringsmateriale juni 2015 3 Kvalitetsstandard for aflastning på børn- og ungeområdet Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau. Den beskriver indholdet

Læs mere

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet

Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Sagsbehandlingstider: Beskæftigelsesområdet Når din sag skal afgøres, skal den være afgjort inden for en bestemt tid. Du kan se, hvor længe du skal vente på en afgørelse i din sag, i denne oversigt. Du

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne.

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens, den 7. februar 2012 Sags id: 11/39365 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens kommune stræber efter at være en kommune med høj kvalitet i såvel vores

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område

Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Sagsbehandlingsfrister på det sociale område Godkendt af Ringsted Byråd den XX 2011: Ansøgning om: i loven: Sagsbehandlings-fr i Fristændring Lov om social pension Folkepension 13 4 uger Uændret Borgerservice

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet afgørelse

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret Februar 2015. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Februar 2015. Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk LOV OM RETSSIKKERHED

Læs mere

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres.

LAS 81, 82, 84 og 85. * LAS :Lov om aktiv socialpolitik SL: Serviceloven. PL: Pensionsloven ** Kan ikke opgøres. Socialforvaltningen BILAG 1 SAGSBEHANDLINGSTIDER Sagstidsmålingen for 2010 viste ti sagstyper, hvor Socialforvaltningen ikke havde overholdt sagsbehandlingsfristerne i de krævede 80 pct. af sagerne. De

Læs mere

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre

Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Skema over sammenhæng mellem ydelser, tilbud, paragraffer og kontoplansnumre Ydelse Ydelse underbegreber Tilbud Paragraf Kontoplansnummer Kommentar Notation aktivitets- og samværsydelse 104 (aktivitets-

Læs mere

Serviceniveau. for Voksen / Handicap

Serviceniveau. for Voksen / Handicap Serviceniveau for Voksen / Handicap Ældre- og Handicapforvaltningen 2012 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 FORORD... 2 PRINCIPPER FOR INDSATSEN... 3 STØTTE TIL MESTRING AF EGET LIV 3 EN SAMMENHÆNGENDE

Læs mere

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune.

Tidsfrister for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. er for sagsbehandling på arbejdsmarkedsområdet i Vejle Kommune. Kommunen skal jvf. Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område 3 behandle anmodning om hjælp så hurtigt som muligt. fastsætte

Læs mere

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte

Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Tidsfrister for visitation og levering af hjælp og støtte Norddjurs Kommune har vedtaget tidsfrister for visitation og levering af hjælp indenfor forskellige områder. Hvis tidsfristerne ikke overholdes,

Læs mere

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen

Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Social- og Arbejdsmarkedsforvaltningen Lov Område Nuværende Bemærkninger sagsbehandlingstider Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2 uger nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, herunder

Læs mere

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29.

Svarfrister. Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område. Justeret og revideret. Godkendt af Byrådet 29. Svarfrister Hedensted Kommune Lov om Retssikkerhed og administration på det sociale område Justeret og revideret Godkendt af Byrådet 29. marts 2017 Niels Espes Vej 8 8722 Hedensted T: 7975 5000 www.hedensted.dk

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: April 2014 J.nr.:

Læs mere

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015

Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien. Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 2 Kvalitetsstandard for fast kontaktperson for barnet, den unge eller hele familien Høringsmateriale 1.-26. juni 2015 1 Formålet med kvalitetsstandarden En kvalitetsstandard er et andet ord for serviceniveau.

Læs mere

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune

SAGSBEHANDLINGSFRISTER Billund Kommune Aktindsigt dage Staben Byrådssekretariat Henvendelser til borgmesteren Reservation af parcelhusgrund uger Staben Byrådssekretariat dage Staben Byrådssekretariat Huslejenævn/beboerklage nævn Staben Byrådssekretariat

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed

Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed Sagsbehandlingstider - Ældre og Sundhed LOV OM SOCIAL SERVICE Personlig hjælp og pleje, aflastning, madudbringning, m.m. Hjælpemidler og forbrugsgoder: Nye ansøgninger Fornyelse af tidligere ansøgninger

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister INFORMATION OM Sagsbehandlingsfrister Social, Sundhed og Beskæftigelse 2012 Sidst revideret den 20. december 2011 I henhold til Lov om Retssikkerhed og administration skal kommunen fastsætte en frist for,

Læs mere

Københavns Kommunes forslag til mulige områder for indførelse af objektiv sagsbehandling

Københavns Kommunes forslag til mulige områder for indførelse af objektiv sagsbehandling KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen NOTAT Københavns Kommunes forslag til mulige områder for indførelse af objektiv sagsbehandling Formålet med den sociale lovgivning er at tilbyde råd og støtte samt

Læs mere

Sagsbehandlingsfrister

Sagsbehandlingsfrister Sagsbehandlingsfrister Alle sager skal behandles så hurtigt som muligt. Nogle gange vil du få en hurtigere, end der står herunder. Andre gange kan der gå længere tid. Det kan for eksempel være i særligt

Læs mere

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling

NOTAT. Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag. Sagsbehandlingsfrist. Ansvarligt center eller afdeling NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk D 4646 4725 Oversigt over sagsbehandlingsfrister på det sociale område med ændringsforslag Dato: September 2012 J.nr.:

Læs mere

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne.

Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens, den 7. februar 2012, rev. 2. juli 2019 Sags id: 18/16825 Servicemål frister for Assens Kommunes besvarelse af henvendelser fra borgerne. Assens kommune stræber efter at være en kommune med høj

Læs mere

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for merudgifter Servicelovens 100

Kvalitetsstandard. Kvalitetsstandard for merudgifter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard Kvalitetsstandard for merudgifter Servicelovens 100 Gældende fra 1. januar 2019 Indledning Nedenfor finder du kvalitetsstandarden for merudgifter efter Lov om Social Service 100. Du kan

Læs mere

Handicapteamet Fagcenter børn & Familie

Handicapteamet Fagcenter børn & Familie 06.17 Handicapteamet Fagcenter børn & Familie Handicapteamet -en del af Fagcenter Børn & Familie. Teamet består af 7 rådgivere, der sammen dækker hele målgruppen for Handicapteamets indsats: Børn og Unge

Læs mere

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen

Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Socialforvaltningen Lov Område Nuværende sagsbehandlingstider Lovbestemt frist Bemærkninger Serviceloven 12 Gratis rådgivning til personer med 2-3 dage Nej nedsat fysisk eller psykisk

Læs mere

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Dato: 11. september 2014 Vejledning om dokumentationskravet ved behandling af sager, hvor det er åbenbart formålsløst at udvikle arbejdsevnen

Læs mere

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014

Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Ankestyrelsens statistikker Foreløbig ankestatistik for afgørelser på social- og beskæftigelsesområdet i 2014 Årsstatistik 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side 1 Kort beskrivelse af opgørelsen 2 2 Forklaring

Læs mere

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området

Kompetenceplan for Social- og Sundhedsudvalget overordnet overblik over Pensions, handicap og SSB området højeste, mellemste, forhøjet, almindelig og førtidspension 14 stk. 1,2 Tilkendelse af mellemste og højeste førtidspension 14 stk. 3,2 Tilkendelse af forhøjet almindelig førtidspension 16 Bistands- og plejetillæg

Læs mere

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.

Funktion Aktivitet Udgifter (kr.) Indtægter (kr.) 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428. 05.32 Udgifter: 1.428.000 kr. Tilbud til ældre og handicappede Indtægter: 0 kr. 05.32.33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 1.428.000 0 05.32 I alt 1.428.000 0 05.32.33 Forebyggende indsats

Læs mere

Kommunens rådgivningsforpligtelse

Kommunens rådgivningsforpligtelse Kommunens rådgivningsforpligtelse Retssikkerhedslovens 1 Forvaltningslovens 7 (yde rådgivning og vejledning indenfor eget område samt videresende henvendelser til andre myndigheder) Lov om social service

Læs mere

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/

Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/ Sagsbehandlingstider - Børn- og Ungeforvaltningen Opdateret pr. 1/12 2018 Lov Område Sagsbehandling stider Bemærkninger Serviceloven 11 stk. 2 og 3 Tidlig og forebyggende indsats til børn /unge i alderen

Læs mere

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i

Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i Redegørelse vedrørende klager over afgørelser truffet i Psykiatri og Handicap i 2014 Indhold 1. Indledning... 3 2. Regler vedrørende behandling af klagesager... 3 3. Klager over afgørelser truffet i 2014...

Læs mere

** De afviste afgørelser fra Ankestyrelsen tæller ikke med i omgørelsesprocenten, da Ankestyrelsen ikke har behandlet disse sager.

** De afviste afgørelser fra Ankestyrelsen tæller ikke med i omgørelsesprocenten, da Ankestyrelsen ikke har behandlet disse sager. Sagsbeskrivelse Job- og Ydelsessekretariatet og Socialsekretariatet har modtaget Ankestyrelsens statistik på Social- og Beskæftigelsesområdet for 2018. Af tabellen nedenfor fremgår udfaldet af Ankestyrelsens

Læs mere

Opgørelse af sagstyper på ældreområdet, hvor gældende svarfrister ikke blev overholdt i 2015 og 2016

Opgørelse af sagstyper på ældreområdet, hvor gældende svarfrister ikke blev overholdt i 2015 og 2016 Opgørelse af sagstyper på ældreområdet, hvor gældende svarfrister ikke blev i 2015 og 2016 Visitationen Støtte og Omsorg og Visitationen Afklaring og Forebyggelse Bilag 2 borger kan eksempelvis være manglende

Læs mere

Hvornår får du svar?

Hvornår får du svar? BØRN, UNGE OG DERES FAMILIER Hvornår får du svar? En oversigt over svarfrister og sagsbehandlingstider på det sociale område i Ishøj Kommune. For børn, unge og deres familier. Ishøj Kommune 1 I denne pjece

Læs mere

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven

1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Center: Børn & Læring (B), Sundhed & Omsorg (S), Arbejdsmarked (A). UDK = Udbetaling Danmark Dato: 1 Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven Sæt 1.1.1 Betaling for dagtilbud og klubtilbud mv.

Læs mere

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR

OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR OVERSIGT OVER SAGSBEHANDLINGSTIDER I STRUER KOMMUNE TÆT PÅ MENNESKER TEKNOLOGI OG NATUR 1 MÅL FOR SAGSBEHANDLING Generelle mål for behandling af henvendelser Henvendelser fra borgere besvarer administrationen

Læs mere

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation

Myndighedsafdelingen. Kvalitetsstandard. Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Myndighedsafdelingen maj 2011 Myndighedsafdelingen 30 Kvalitetsstandard 2011 Borgerstyret Personlig Assistance (BPA) Tillæg til serviceinformation Lovgrundlag Lov om Social Service 96. Formålet med en

Læs mere

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område

Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har på møde den 17. april 2013 vedtaget følgende frister for sagsbehandling på det sociale område Byrådet har fastsat en række frister for, hvor lang tid der må gå, inden der er truffet i sager

Læs mere

Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter jf. 100 i Lov om Social Service

Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter jf. 100 i Lov om Social Service Kvalitetsstandard Dækning af nødvendige merudgifter jf. 100 i Lov om Social Service Myndighed social Voksenhandicap Revideret udkast 26. februar 2019 Dækning af nødvendige merudgifter 100 i Lov om Social

Læs mere

Ansøgning om: i loven: Frist: Ændring: Ændringsårsag: Fagudvalg Center: Lovpligtig frist

Ansøgning om: i loven: Frist: Ændring: Ændringsårsag: Fagudvalg Center: Lovpligtig frist (Ændringer i forhold til skemaet fra 2016 er markeret med rød) Sagsbehandlingsfrister på det sociale område 2017 - fastsat i henhold til restsikkerhedslovens 3 om offentliggørelse af frist for behandling

Læs mere

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018

Budget- og regnskabssystem for kommuner side 1. Dato: December 2017 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2018 Budget- og regnskabssystem for kommuner 3.4 - side 1 4 Sundhedsområdet SUNDHEDSUDGIFTER M.V. (62) 4.62.81 Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet 002 Stationær somatik 003 Ambulant somatik

Læs mere

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE

FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE Budget- og regnskabssystem 4.5.7 - side 1 Dato: 1. december 2004 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2004 FORANSTALTNINGER FOR VOKSNE HANDICAPPEDE 5.50 Botilbud til længerevarende ophold for udviklingshæmmede,

Læs mere

Databanken - data og tal Side 1 af 5

Databanken - data og tal Side 1 af 5 Databanken - data og tal Side af 5 Årsstatistik efter kommune, tid, lovgrundlag og afgørelsestype Solrød 26 I alt Lovgivning vedr. børn og familier samt serviceloven. Serviceloven - hjælpemidler, tilbud..

Læs mere

Merudgifter. Efter Servicelovens 100. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang.

Merudgifter. Efter Servicelovens 100. Kvalitetsstandard. Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Merudgifter Efter Servicelovens 100 Kvalitetsstandard Kerteminde Kommune tager afsæt i den rehabiliterende tankegang. Vi tager udgangspunkt i, at du er ansvarlig for dit eget liv og ønsker højeste grad

Læs mere

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12

Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Afgørelse truffet af: Afgørelsesdato: Uds. dato: Nummer: J.nr. Ankestyrelsen 18-04-2013 30-08-2013 98-13 5200582-12 Status: Gældende Principafgørelse om: merudgiftsydelse - barnepige - aflastning - sandsynliggjorte

Læs mere