Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014"

Transkript

1 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsdokumentation Journal nr.: 15/23768 Dato: 3. juni Udarbejdet af: Mads Bering Telefon: Notat Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv Baggrund Regionsrådet skal senest den 1. september 2015 afgive en redegørelse til Ministeriet for Sundhed og forebyggelse og kommunalbestyrelserne i Region Syddanmark vedrørende indberettet aktivitet for Redegørelsen skal revideres og påtegnes af regionens revisor. Baggrunden for redegørelsen er, at det er en del af reglerne omkring aktivitetsbestemt finansiering. Disse regler er beskrevet i følgende cirkulære og bekendtgørelser: Cirkulære nr af 16. december 2013 om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionernes sygehusvæsen m.v. Cirkulære nr. 102 af 6. december 2011 om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Bekendtgørelse nr. 958 af 28. juni 2013 om opgørelse for øvre grænse for regionernes indtægter fra kommunal aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet for 2014 Nærværende notat er Region Syddanmarks redegørelse. 2. Resume Region Syddanmark har indberettet al aktivitet på regionens sygehuse, der i henhold til fællesindhold for basisregistrering af sygehuspatienter skal indberettes til LPR. Det omfatter al somatisk hospitalsbehandling, der foregår ambulant eller under indlæggelse. Indberetningen skal dokumentere, hvad der er udført af behandling på patienterne. Det gælder desuden indberetning af aktivitet for behandling på private sygehuse og klinikker, behandling i udlandet samt speciallægepraksis, der er sikret gennem aftaler med disse. Disse aktører indberetter således selv. I 2014 har der i regionen været iværksat flere initiativer for at sikre kvaliteten i sygehusenes indberetninger. Der har således været en fælles journalaudit for alle regionens sygehuse, som vil blive fulgt op af endnu en audit i Der er derudover flere aktiviteter i regionen, der har til formål at sikre kvaliteten i sygehusenes registrering af aktivitet.

2 Kommunerne har været medfinansierende på sundhedsområdet siden 1. januar Det er Statens Serum Instituts opgave at opgøre størrelsen for den kommunale betaling til regionen hver måned og sikre overførslen af betalingen. Side 2 af 16

3 3. Aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionernes sygehusvæsen Med vedtagelsen af finansloven for 2002 blev der indført en statslig aktivitetspulje for honorering af meraktivitet på sygehusområdet. Den statslige aktivitetspulje har siden 2002 været en fast bestanddel af de forhenværende amters og nuværende regioners finansieringsgrundlag på sygehusområdet. Ministeriet for Sundhed og forebyggelse har i 2014 bevilget et særligt statstilskud mio. kr. kr. til fordeling mellem regionerne til finansiering af aktivitet inden for sygehusområdet. Region Syddanmarks andel heraf er opgjort til kr., der er indtægtsført i 2014-regnskabet. Denne særlige tilskudsordning er beskrevet i cirkulære nummer 9805 af 16. december 2013, Cirkulære om statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2044 til regionernes sygehusvæsen m.v. Cirkulæret om udbetaling af statstilskud fastlægger, at Ministeriet for Sundhed og forebyggelse i 2014 udbetaler tilskud til regionerne til finansiering af aktivitet i sygehusvæsenet efter nærmere fastsatte retningslinjer. Region Syddanmarks administration af tilskuddet Region Syddanmark har udarbejdet nærmere retningslinjer for administration af tilskudsmidlerne og grundlaget for de registreringer, der danner grundlag for udbetaling af tilskud. I forbindelse med Region Syddanmarks administration af aktiviteter er der fastsat overordnede retningslinjer med henblik på at skabe incitament til at skabe meraktivitet på sygehusene særligt på det elektive område. Afregning af tilskud fra ministeriet sker på baggrund af aktivitetsregistreringer, der er indberettet til Statens Serums Instituts Landspatientregister. Afregning tager således udgangspunkt i sygehusenes samlede produktion inkl. køb fra udenregionale sygehuse og private sygehuse. Opfølgning på sygehusenes aktiviteter er centraliseret i Region Syddanmark i en specialistfunktion. Denne funktion varetager korrespondancen med ministeriet, fortolkning af grundlag informering af sygehusene og relevante nøglepersoner, beregning af sygehusenes baselines, opfølgning på producerede aktivitet og fordeling af modtagne tilskud. Region Syddanmark har endvidere etableret et forum for jævnlige drøftelser med sygehusene omkring tilskudsordningen. Region Syddanmark har udarbejdet en takststyringsmodel, som beskriver regionens retningslinjer for udbetaling af tilskuddet. Sygehusene kan ved hjælp af regionens ledelsesinformationssystem SydLIS med ugentlige opdateringer løbende følge udviklingen i udbetalingen af tilskuddet. Syddanske patienter behandlet i andre regioner og på private sygehuse Borgere med bopæl i Region Syddanmark, der modtager behandling i en anden region, vil af det behandlende sygehus blive indberettet til Landspatientregistret. Der foretages i regionen løbende opgørelser af den udenregionale aktivitet, og der er en tæt dialog med bl.a. Region Midtjylland omkring det mellemregionale område. I Region Syddanmark er der oprettet et visitationskontor, som varetager visitationen af borgere fra regionen, som på grund af det udvidede frie sygehusvalg er berettiget til behandling på et privat sygehus. Side 3 af 16

4 For at sikre at den aktivitet, der foregår på private hospitaler som følge af det udvidede frie sygehusvalg, bliver indberettet til landspatientregistret, skal alle regninger, der bliver tilsendt Region Syddanmark, være vedhæftet en kopi af anmeldelsen til LPR. Side 4 af 16

5 4. Region Syddanmarks aktivitet over baseline i 2014 Region Syddanmarks samlede aktivitet, korrigerede aktivitet, baseline samt den beregnede aktivitet udover baseline for 2014 fremgår af esundhed. Den endelige opgørelse er foretaget den 10. marts Inden opgørelsen af statstilskud i esundhed har Statens Serum Institut korrigeret for den værdistigning pr. kontakt det såkaldte creep der er ud over den tilladte stigningstakst, der er fastsat af Indenrigs- og Sundhedsministeriet. Reduktionerne foretages for at imødegå, at væsentlige ændringer af registreringspraksis udløser statstilskud uden, at der reelt ligger en meraktivitet til grund herfor. Såfremt der sker organisatoriske eller produktionsmæssige ændringer, som giver anledning til creep, kan Statens Serum Institut korrigere herfor efter ansøgning fra regionen. Region Syddanmark har i 2014 fået godkendt to ansøgninger om creepkorrektioner. En vedr. Lungemedicinsk ambulatorium på Sygehus Lillbælt og en vedr. Neurologisk afsnit på Sydvestjysk Sygehus. Den samlede aktivitet ekskl. kommunal medfinansiering, tilskud mm. for 2014 er opgjort som vist i tabel 1 jf. esundhed. Tabel 1: Oversigt over aktivitet udover baseline, Region Syddanmark (1.000 kr.) Korrigeret aktivitet i alt ,45 Baseline ,33 Korrigeret aktivitet udover baseline i alt ,13 Afregnet aktivitet udover baseline, afregnet med 40 pct ,67 Korrigeret aktivitet ud over fuld puljeudnyttelse ,19 Kilde: esundhed, 10. marts 2015 Region Syddanmarks andel af tilskudsrammen er 279,8 mio. kr., der således udgør det samlede statstilskud, der er udbetalt for Baseline beregnes på baggrund af et tidligere års aktivitetsniveau. Baseline 2014 er således beregnet på baggrund af aktiviteten i 2012 opgjort i takstsystem Alle landets øvrige regioner har, som Region Syddanmark, opnået fuld puljeudnyttelse i Sammenlignes puljeudnyttelsen i år for Region Syddanmark med tidligere år, kan det ses at Region Syddanmark i alle årene siden Regionernes dannelse har opnået fuld udnyttelse af den statslige aktivitetsafhængige pulje. I år 2008 var den statslige aktivitetsafhængige pulje dog suspenderet pga. overenskomstkonflikten. Side 5 af 16

6 5. Den kommunale (med)finansiering Det er besluttet, at kommunerne skal finansiere en andel af regionernes forbrug på sundhedsområdet. Medfinansieringen beregnes som en andel af det forbrug, der er finansieret af regionen og udløst af kommunernes borgere i form af forbrug af sundhedsydelser. Denne særlige medfinansieringsordning er beskrevet i cirkulære om aktivitetsbestemt, kommunal medfinansiering på sundhedsområdet. Nedenfor i tabel 2 er, for 2014, vist budget, regnskab og afvigelse fra budget for både den kommunale medfinansiering samt den kommunale finansiering. Tabel 2: Kommunal medfinansiering og finansiering, budget og regnskab, Budget 2014 Regnskab 2014 Afvigelse fra budget 2014 Kommunal medfinansiering Det somatiske område Sygesikring Det psykiatriske område Bogføring vedrørende loft Total kommunal medfinansiering Kommunal finansiering Færdigbehandlede - somatik Færdigbehandlede - psykiatri Somatik - hospice Specialiseret ambulant genoptræning Total kommunal finansiering Samlet kommunal medfinansiering og finansiering Budgettet for den kommunale medfinansiering var i 2014 på kr. De i regnskabet opførte indtægter blev for 2014 på kr. hvilket resulterer i en merindtægt på 129,8 mio. kr. for den kommunale medfinansiering. Som i 2013 stødte Region Syddanmark også i 2014 på loftet over den kommunale medfinansiering. Loftet over den kommunale medfinansiering var i 2014 på kr. I 2014 betød dette et nedslag i den kommunale medfinansiering på 31.6 mio. kr. For den kommunale finansiering har der i 2014 været en mindreindtægt på kr. Samlet set giver det på det kommunale områder en merindtægt på kr. for I de følgende tabeller tabel 3 og 4 er givet en uddybelse af hvordan tallene i tabel er fremkommet. I Tabel 3 opdeles tallene i de tal der indgår i regnskabet for 2014 og dem der fremstår som efterregistreringer. Disse beløb for efterregistreringerne vil indgå som efterreguleringer i 2015 regnskabet. Grunden til at der er denne forskel på tallene er at bogføringen lukkes førend al aktiviteten for 2014 er efterregistreret. Statens Serum Institut som forestår afregningen af aktiviteten på baggrund af registreringerne. Statens serum Institut lukkede for efterregistreringer vedr aktiviteten d. 9. Side 6 af 16

7 marts. 2015, hvilket er væsentligt senere end bogføringen lukkes i region Syddanmark. I tabel 4 opgøres 2014 aktiviteten, der sammenlagt med efterreguleringerne for 2013 giver det endelige regnskab for år Som det fremgår af tabel 3, er der siden den kommunale finansiering og medfinansiering blev bogført sket efterregistreringer. Disse efterregistreringer medfører samlet set en merindtægt på kr., i forhold til den i regnskab 2014 oplyste afregning til Region Syddanmark. Merindtægten vil blive bogført i regnskab Merindtægten kan opdeles på en merindtægt på kr. for den kommunale medfinansiering, mens der for den kommunale finansiering er en efterregistreret merindtægt på kr. Som det ses af tallene i tabel 3 er størrelsen af efterregistreringerne for aktivitetsåret 2014 meget stor. Dette var også tilfældet for aktivitetsåret Størrelsen på efterregistreringerne er dog faldende fra 2013 til Den store størrelse på efterregistreringerne skyldes implementeringen af et nyt PAS og EPJ-system, COSMIC, i Region Syddanmark. PAS-systemet, som føder de data, der senere bliver afregnet på baggrund af, blev i 2013 implementeret på Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk sygehus og i dele af Psykiatrien i Region Syddanmark. Implementeringen af COSMIC PAS-systemet har givet anledning til en række udfordringer for de berørte sygehuse, heriblandt en problemfyldt indberetning af data til Landspatientregistret. Denne problemstilling siden COSMIC-systemets indførelse løbende blev adresseret af Region Syddanmark og COSMIC-systemets leverandør. På trods af denne indsats er COSMIC-systemet stadig plaget af mange registreringsfejl, der kræver en manuel indsats for at bliver genoprettet. Dette resulterer bl.a. i en forsinket korrekt indberetning af data til LPR, og dermed også den store størrelse af efterregistreringer. Tabel3: Kommunal medfinansiering og finansiering, opgørelse fra esundhed 2014 I regnskab 2014 Efterregistreringer Endelig afregning Stationær somatik Ambulant somatik Sygesikring Stationær genoptræning Stationær psykiatri Ambulant psykiatri Total kommunal medfinansiering Somatik færdigbehandlede Somatik hospice Psykiatri færdigbehandlede Specialiseret ambulant genoptræning Total kommunal finansiering Samlet kommunal medfinansiering og finansiering Side 7 af 16

8 Nedenfor i tabel 4 vises den kommunale medfinansiering opdelt på hhv. netto efterreguleringer for 2013, 2014 aktivitet samt det samlede regnskab for aktivitet indeholder den aktivitet som indgår i regnskabet for Der vil som i 2014 også i 2015 forekomme efterreguleringer. Tabel 4 Den kommunale medfinansiering Efterreguleringer aktivitet I alt regnskab 2014 Kommunal medfinansiering Stationær - somatik Ambulant - somatik Sygesikring Stationær genoptræning Stationær - psykiatri Ambulant - psykiatri Kommunal medfinansiering i alt I tabel 5 vises den kommunale finansiering for 2014 opdelt på hhv. netto efterreguleringer for 2013, 2014 aktivitet samt det samlede regnskab for Tabel 5 Den kommunale finansiering Kommunal finansiering Efterreguleringer aktivitet I alt regnskab 2014 Somatik - færdigbehandlede Somatik - hospice Psykiatri - færdigbehandlede Specialiseret ambulant genoptræning Kommunal finansiering i alt Sygesikringsområdet Statens Serum Institut modtager indberetninger vedrørende aktiviteten på sygesikringsområdet via Sygesikringsregistret. Af den grund føres der ikke systematisk kontrol med sygesikringsdata i Statens Serum Institut kommunale afregningssystem. Dog kontrolleres det regelmæssigt at der i den månedlige afregning med kommunerne indgår sygesikringsdata for alle sygesikringsområderne. Ligeledes sammenholdes størrelsen af den månedlige afregning med den/de foregående måneder for sikre at afregningen er på niveau med disse. Samlet set er der for år 2014 noteret indtægter på i alt 312,5 mio. kr. på sygesikringsområdet. Side 8 af 16

9 6. Kvalitetssikring af patientregistrering i Region Syddanmark Registreringsgruppen Afdelingen for sundhedsdokumentation nedsatte ved starten af 2007 en regional Registreringsgruppe med repræsentanter fra alle sygehusenheder. Kommissoriet beskriver følgende: Registreringsgruppen skal sikre, at nye vedtagelser vedr. registrering besluttet i Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering under Statens Serum Institut implementeres i Region Syddanmark. I forhold til Statens Serum Institut muliggør Registreringsgruppen, at Region Syddanmark altid kan give tilbagemelding til Statens Serum Institut, når der er behov herfor. Endvidere kan ønsker fra Registreringsgruppen viderebringes til Statens Serum Institut gennem region Syddanmarks repræsentanter i Koordinationsgruppen for individbaseret patientregistrering. Registreringsgruppen skal sikre, at der sker opfølgning på registreringen og kvaliteten af denne, og dette skal bl.a. gøres ved at validere, om registreringen er korrekt. Registreringsgruppen skal herunder også se på udviklingen i registreringen over tid. Endvidere skal Registreringsgruppen monitorere, om andre krav til indberetning bliver opfyldt. Registreringsgruppen skal medvirke til at understøtte forretningsgange og procedurer, som sikrer, at der kan ske en revision af registreringen i henhold til Indenrigs- og Sundhedsministeriets krav hertil. I 2008 blev der nedsat en national gruppe under Danske Regioner ERFA-gruppen for sygehusregistrering. Region Syddanmark deltager med fire medlemmer i denne gruppe to fra somatikken og to fra psykiatrien. Dagsordener og referater fra møderne i ERFA-gruppen for sygehusregistrering behandles fortløbende på møderne i Registreringsgruppen. Monitorering af pakkeforløb på kræft- og hjerteområdet Statens Serum Institut implementerede den 1. oktober 2012 ny registrering og monitorering af pakkeforløb på kræftområdet og den 1. juli 2013 ny registrering og monitorering på hjerteområdet. Statens Serum Institut leverer til brug for regionernes opfølgning på registrering af pakkeforløbene data til esundhed. Region Syddanmark har på baggrund af disse data udviklet systemer - Pakkeforløb på kræftområdet og Pakkeforløb på hjerteområdet - til opfølgning på registrering og monitorering på pakkeforløbene for de to områder i Region Syddanmarks ledelsesinformationssystem SydLIS. Data fra esundhed overføres til systemerne, så afdelingen for sundhedsdokumentation stiller data til rådighed for sygehusene med henblik på tæt opfølgning på registrering. Begge systemer er udviklet i samarbejde med sygehusene. I systemerne er der oprettet mulighed for, at sygehusenes registreringsansvarlige personer med adgang til data på individniveau for patienter i pakkeforløb ud fra en valideringsliste kan validere for overholdelse af standardforløbstider for pakkeforløbene direkte i systemet. Det er besluttet, at sygehusene skal validere for alle pakkeforløb, hvor standardforløbstiden ikke er overholdt. Der er tillige mulighed for at se data på individniveau for øvrige rapporter og lister på områderne, herunder fejllisten, der viser fejl og opmærksomhedspunkter i forhold til registrering af pakkeforløb. Sygehusene skal rette fejl i henhold til fejllisten. Side 9 af 16

10 Til understøttelse af korrekt registrering, fejlretning og validering er der udarbejdet materiale i form af vejledninger o.l. til Pakkeforløb på kræftområdet og til Pakkeforløb på hjerteområdet i SydLIS. Dette materiale supplerer materialet på Statens Serum Instituts hjemmeside. Der blev afholdt undervisning i forhold til registrering og monitorering af pakkeforløb på kræftområdet i 2. halvår Undervisning i forhold til registrering og monitorering af pakkeforløb på hjerteområdet blev afholdt i april Sygehusene har etableret samarbejde på tværs for de enkelte pakkeforløb for at sikre overholdelse af standardforløbstider for patienterne. Statens Serum Institut har siden primo 2013 offentliggjort data hvert kvartal for pakkeforløb på kræftområdet. For pakkeforløb på hjerteområdet offentliggør Statens Serum Institut ligeledes data hvert kvartal første offentliggørelse var den 14. marts Med udgangspunkt i disse opgørelser og rapporter i Pakkeforløb på kræftområdet og Pakkeforløb på hjerteområdet iværksættes tiltag til forbedring af overholdelse af standardforløbstider og registrering i forhold hertil. Monitorering af pakkeforløb på de to områder er et fast punkt på dagsorden til Sundhedsdirektionens regelmæssige dialogmøder med sygehusene. Registrering og monitorering følges tæt på diverse møder mellem afdelingen for sundhedsdokumentation og sygehusene. Cancerfejllister Statens Serum Institut udsender hver anden måned lister til regionerne vedrørende manglende elektroniske anmeldelser af cancersygdomme fra sygehusafdelingerne til Cancerregisteret. Registreringen foregår i de patientadministrative systemer, data overføres til Landspatientregisteret og videre til Cancerregisteret. Fejllisterne videresendes til og rettes af sygehusafdelingerne. Journalaudit 2014 Sygehusene i Region Syddanmark har siden 2007 foretaget årlige journalgennemgange ud fra Procedure for kvalitetssikring af patientdataregistreringen i Region Syddanmark. Sundhedsdokumentation har samlet resultaterne fra sygehusene i 2014 i en rapport. Hovedkonklusionerne fra denne er kort skitseret i det nedenstående. Sydvestjysk Sygehus har på eget initiativ valgt at foretage journalgennemgangen for 2014 på en måde, der på nogle punkter afviger fra den udmeldte procedure. Da Sydvestjysk Sygehus desuden ikke foretog journalgennemgangen i 2013, beskrives resultatet derfor særskilt for Sydvestjysk Sygehus. Resultat Odense Universitets Hospital (OUH), Sygehus Sønderjylland (SHS) og Sygehus Lillebælt (SLB) Der er samlet set gennemgået journaler fordelt på 65 afdelinger. Ud af disse er der fejl eller mangler i 515 journaler svarende til 18 procent af journalerne. Langt størstedelen af afdelingerne svarende til 55 ud af 65 afdelinger har en fejlprocent på 1-29 procent. 14 afdelinger har en fejlprocent på 1-9 procent, 21 afdelinger har en fejlprocent på Side 10 af 16

11 procent, og 18 afdelinger har en fejlprocent på procent. To afdelinger har slet ingen fejl, og to afdelinger har 50 procent fejl. Væsentlighedsvurderingen på de 515 fejlbehæftede journaler viser, at 277 er bedømt som værende uden klinisk betydning, 142 med mindre klinisk betydning og 97 med væsentlig klinisk betydning. Ud af de 18 procent fejlbehæftede journaler har det haft en DRG-/DAGS-mæssig konsekvens i 5,5 procent af journalerne svarende til en samlet mindreafregning på kr. Beløbet fordeler sig med en mindreafregning på kr. på de indlagte patienter og en merafregning på kr. på de ambulante. Sammenlignes journalgennemgangen 2014 med journalgennemgangen 2013 er der samlet set sket en forbedring, idet fejlprocenten på regionsniveau er faldet fra 19 procent i 2013 til 18 procent i Resultat Sydvestjysk Sygehus (SVS) Samlet set er der gennemgået 355 journaler. Ud af disse er der fejl eller mangler i 56 indlagte og 27 ambulante journaler svarende til en fejlprocent på 37 procent for de indlagte og 13 procent for de ambulante. Samlet set for indlagte og ambulante er der 48 journaler med ingen klinisk betydning, 25 med mindre klinisk betydning og 10 med væsentlig klinisk betydning. SVS har ikke set på den DRG-/DAGS-mæssige konsekvens af fejlregistreringerne, og der kan ikke foretages sammenligning med året før, da SVS ikke foretog journalgennemgang for Side 11 af 16

12 7. Aktivitetsoplysninger overførsel af registreringer i egne patient administrative systemer (PAS) til LPR samt esundhed Cosmic Region Syddanmarks nye patientadministrative system (PAS) og Elektroniske patient journal (EPJ) Region Syddanmarks sygehuse har siden amternes tid haft fire forskellige patientadministrative systemer (PAS). I foråret 2010 blev der indgået kontrakt med Logica, det nuværende CGI, om levering af et fælles PAS og EPJ system til alle regionens sygehuse. Afdelingen for sundhedsdokumentation har ad hoc i forbindelse med konfiguration, udvikling og tilpasning af systemet været med til at sikre, at systemet lever op Statens Serum Instituts samt regionens krav til klinisk korrekt registrering. For at kunne opnå sammenlignelighed af data på tværs af sygehusene i regionen, er det planen, at der på sigt skal være ensartet registreringspraksis på alle sygehuse. Men i og med konverteringen fra det gamle PAS til COSMIC kommer til at foregå løbende over en periode, er det ikke muligt at ændre væsentlig i registreringspraksis i forbindelse med implementeringen på det enkelte sygehus. Det skyldes, at afdelingerne dels vil have svært ved at følge udviklingen i aktiviteten, samt at man ved en ændring i aktiviteten ikke kan vurdere, om det skyldes denne ændrede registreringspraksis eller en evt. fejl i systemet. Andre ændringer/tilpasninger i registreringspraksis vil ej heller kunne gennemføres, førend alle sygehuse anvender samme PAS. Registreringsgruppen er dog blevet bedt om at træffe beslutning vedr. registreringspraksis på nogle enkelte områder i COSMIC systemet. COSMIC PAS delen blev implementeret på Sygehus Lillebælt (SLB) d. 4. februar Sydvest jysk sygehus (SVS) overgik til både COSMIC PAS og EPJ i tre blokke begyndende d. 6 marts 2013 og afsluttende d. 29. maj Region Syddanmarks to sidste somatiske sygehusenheder Sygehus Sønderjylland (SHS) og Odense Universitets Hospital OUH overgår ifølge tidsplanen, gældende maj 2015, til COSMIC i henholdsvis september og december I forbindelse med overgangen til COSMIC har der vist sig at være en række udfordringer, herunder at sikre en fuldstændig korrekt indberetning til LPR. Som i forbindelse med årsafslutningen for 2013, blev der også i forbindelse med årsafslutningen for 2014 oprettet en intern task force med Sundhedsdirektør Jens Elkjær som formand. Task forcen havde til formål at sikre en korrekt indberetning af aktiviteten fra COSMIC til LPR. Sammenholdt med året før var opgavens størrelse i år, mere overkommelig, idet fejltyperne i år var kendte og den nødvendige rapportering til systematisk at arbejde på at elimineringen af fejlene også var til stede fra året før. Ligeledes har en større del af personalet på sygehusene opnået kompetencer til at arbejde med fejlretningen. Arbejdet med at rette op på indberetningen til LPR er i store træk en manuel proces udført af de enkelte sygehusenheder, underbygget at et intensivt rapporteringsarbejde forestået af afdelingen for Sundhedsdokumentation i Regionshuset i samspil med leverandørerne CGI og Cambio. Den endelige indberetning af aktiviteten for år 2014 til LPR blev foretaget d. 9 marts Her var det vurderingen at det intensive arbejde med at sikre kvaliteten af LPR-indberetningen havde båret frugt, og at indberetningen således på dette tidspunkt havde en acceptabel karakter. Side 12 af 16

13 Afrapportering og kontrol af LPR-indberetning fra Cosmic Intelligence (CI) Afdelingen for Sundhedsdokumentation laver afrapportering ved hjælp af data fra COSMIC Intelligence (CI). CI er databasen der repræsenterer det data, der inddateret i Cosmic, samt det data der udgør konfigurationen af COSMIC. Afrapporteringen rummer ledelsesinformation i form af dagligt opdaterede aktivitetsopgørelser og kvalitetsmål. Derudover er der en brugerunderstøttede rapportering, der har fokus på fejl og mangler i registreringerne. CI har også vist sig meget anvendelig til at kontrollere indberetningerne til LPR, ved at sammenligne og kontrollere, at der er overensstemmelse, mellem aktiviteterne inddateret i de 2 databaser. På bagrund af sammenligningerne mellem COSMIC-data og data fra LPR samt LPR-fejlregisteret, er der lavet yderligere en række rapporteringer. Her kan brugere på sygehusene skelne mellem systemgenerede fejl og fejlregistreringer. Hvilket dermed har givet dem muligheden for at kunne koncentrere sig om fejlregistreringerne. Dette arbejde afslørede nødvendigheden af at lave en yderligere rapportering, der udelukkende havde til formål, at hjælpe brugerne på sygehusene med at omregistrere, for derved at navigere data fra COSMIC til LPR uden om de kendte systemfejl. Side 13 af 16

14 8. Opfølgning på anbefalinger i tidligere revisionsberetninger Brugeradministration COSMIC Revisionen har i tidligere revisionsberetninger anbefalet Region Syddanmark at der burde ske en opstramning af brugeradministrationen i regionens PAS-systemer. Som beskrevet tidligere er Region Syddanmark ved at udrulle et fællesregionalt PAS- og EPJ-system, COSMIC. Arbejdsgangene vedr. brugeradministrationen i COSMIC er kort beskrevet i det nedenstående. Som beskrevet i det nedenstående er der iværksat flere tiltag der skal sikre en bedre kvalitet i brugeradministrationen af COSMIC-systemet. Herunder en systematisk analyse af dele af de allerede tildelte brugerrettigheder, samt indkøbet af et særligt logningsværktøj, der muliggør at der fremover etableres en it-understøttet kontrol af de eksisterende log-oplysninger. Brugeradministration tildeling af rettigheder De kliniske afdelinger udpeger et antal IT-kontaktpersoner, som varetager bestillingen af nye brugere i et dertil indrettet system, PODB. I bestillingsøjeblikket angiver IT-kontaktpersonen, hvilke rettigheder der anmodes om. Når bestillingen er udført, genererer dette en sag til Service Desk, som varetager brugeroprettelsen. Service Desk tilføjer de ønskede rettigheder til brugerprofilen. Service Desk forholder sig ikke til hvilke rettigheder brugeren skal have. Det er derfor alene afdelingen, der er ansvarlig for, hvilke rettigheder brugeren skal have. Udtræk oversigter Der er i COSMIC mulighed for at se de forskellige brugerroller (bioanalytiker, sygeplejerske etc.). Indholdet her vil afspejle hvilke brugere der er tildelt hvilke roller. Vælger man en af brugerne, kan man se hvilke rettigheder, der tilknyttet den enkelte bruger. For at følge op på de tildelte brugerrettigheder i COSMIC, er der iværksat et arbejde der systematisk skal følge op på de allerede tildelte brugerrettigheder i COSMIC. Her vil udvalgte brugergruppers rettigheder systematisk blive gennemgået, og eventuelle fejltildelinger blive rettet. Logning I COSMIC er det muligt at søge på en række forskellige tiltag som specifikke brugere har foretaget. Dette gøres via funktionen Loganalyse. Der er som nævnt, her forskellige muligheder for at fremsøge, hvad en given bruger har foretaget sig. I loganalysen kan man ikke se, hvilke rettigheder man har, kun hvilke brugerrolle man er tilknyttet med. For at styrke indsatsen med at følge op på den udførte logning af brugeradfærd i COSMIC har Region Syddanmark har indkøbt et logværktøj. Således kan der fremover etableres en it-understøttet kontrol af log-oplysninger for at identificere evt. mistanker om misbrug vedrørende uretmæssig anvendelse. Der er i regi af Enheden for Informationssikkerhed igangsat et arbejde med at identificere regler for disse udtræk af mistænksom brugeradfærd samt udarbejdelse af retningslinje for kontrol af logfilerne. Side 14 af 16

15 Implementering af regional skabelon til kontrol af registreringskvaliteten samt formidling af resultaterne heraf Som opfølgning på revisionsberetningen for 2012 blev det primo 2013 besluttet, at der i regi af Registreringsgruppen skulle udarbejdes en, af revisionen, anbefalet regional skabelon med beskrivelse af hvilket kontroller, der skal udføres på sygehusafdelingerne og hvor ofte de skal udføres. Endvidere skulle der udarbejdes en skabelon til dokumentation af, at kontrollerne løbende bliver udført. Registreringsgruppens sygehusrepræsentanter skulle sikre implementering af kontrollerne. Der blev derfor i regi af Registreringsgruppen nedsat en arbejdsgruppe med repræsentanter fra alle fem sygehusenheder, som udarbejdede de anbefalede regionale skabeloner. Sygehusenhederne skulle herefter tilpasse skabelonerne til de enkelte sygehusafdelinger samt sikre implementeringen. Dette arbejde er gennemført, og det er efterfølgende blevet besluttet, at sygehusene årligt skal fremlægge en status på afdelingernes kontroller af patientregistreringen på et dialogmøde i 2. halvår af hvert år. Sygehusenes statusnotater for 2. halvår 2014 var de første, og de blev fremlagt på dialogmøder i november/december Status var, at kontrollerne var helt, delvist eller slet ikke implementeret rundt omkring på afdelingerne. Det blev derfor besluttet på et stabschefmøde den 8. december 2014, at sygehusenhederne skulle udarbejde et nyt statusnotat til fremlæggelse på et stabschefmøde primo Notatet skulle indeholde en oversigt over afdelingerne med oplysning om, hvorvidt den enkelte afdeling havde implementeret kontrollerne samt status på, om kontrollerne udføres jævnfør reglerne. OUH, SHS og SVS har fremsendt statusnotater med beskrivelse af status på implementeringen af kontrollerne samt dokumentationen heraf på de enkelte afdelinger. På de tre sygehusenheder er kontrollerne samlet set helt implementeret på 60 afdelinger (78 procent), delvist implementeret på 12 afdelinger (16 procent) og slet ikke implementeret på 5 afdelinger (6 procent). 43 afdelinger (56 procent) udfører kontrollerne jævnfør reglerne, mens det modsatte er tilfældet på 34 afdelinger (44 procent). Kontrollerne skal foretages ugentligt, månedligt eller årligt jævnfør reglerne. I de afdelinger, hvor kontrollerne ikke udføres jævnfør reglerne, skyldes det, at kontrollerne ikke foretages så ofte som beskrevet f.eks. ugentlige kontroller, som kun foretages hver 14. dag eller hver måned. Det kan også skyldes, at der kun bliver foretaget en delmængde af kontrollerne, eller at kontrollerne ikke er gennemført i en til flere måneder. Dokumentationen af kontrollerne skal foretages i et kontrolskema jævnfør reglerne. I nogle afdelinger udfyldes kontrolskemaet ikke jævnfør reglerne. Som eksempler nævnes at kontrolskemaet ikke udfyldes systematisk eller at det ikke er blevet udfyldt gennem flere måneder. SLB har fremsendt et statusnotat, som beskriver, at kontrollerne er implementeret i afdelingerne i efteråret 2014 og bliver fulgt i større eller mindre grad. Dokumentationsdelen er implementeret pr. 1. februar 2015 og følges tæt de kommende måneder, med henblik på at sikre fuld implementering. En samlet oversigt med status for hver enkelt afdeling, vil derfor først kunne foreligge på et senere tidspunkt. Side 15 af 16

16 Sygehusenhederne fremlægger ny status på afdelingernes kontroller af patientregistreringen på et dialogmøde i 2. halvår Udarbejdelse af revisionserklæring fra COSMIC leverandøren I år har CGI fået udarbejdet en revisionserklæring af typen 3402 type 2 for COSMIC-programmet. Revisionserklæringer af denne type bruges til at sikre at der hos leverandøren har været den nødvendige sikring og kontrol af de systemer og data som leverandøren har håndteret for Region Syddanmark. Regions Syddanmarks revisor, har haft en række op følgende spørgsmål til den udarbejdede revisionserklæring fra CGI. CGI har besvaret disse spørgsmål i en overordnet form. Der er aftalt et videre arbejde mellem revisor og CGI for at opnå mere dybtgående svar på de op følgende spørgsmål. Side 16 af 16

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsdokumentation Journal nr.: 13/13644 Dato: 4. juni 2013 Udarbejdet af: Mads Bering E-mail: Mads.Bering@rsyd.dk Telefon: 76631452 Notat Regionsrådets redegørelse

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2013

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2013 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsdokumentation Journal nr.: 123456 Dato: 26. august 2014 Udarbejdet af: Mads Bering E-mail: Mads.Bering@rsyd.dk Telefon: 29201452 Notat Regionsrådets redegørelse

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2011

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2011 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsdokumentation Journal nr.: 12/11703 Dato: 27. juni 2012 Udarbejdet af: Mads Bering E-mail: Mads.Bering@regionsyddanmark.dk Telefon: 76631452 Notat Regionsrådets

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mads Bering og Birgitte Nyvang Egsgaard Afdeling: Sundhedsdokumentation E-mail: Mads.Bering@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7419 Telefon: 76631452 Dato: 28. maj

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015 Område: Sundhedsområdet Afdeling: Sundhedsdokumentation Journal nr.: 16/20285 Dato: 1. juni 2016 Udarbejdet af: Mads Bering E-mail: Mads.Bering@rsyd.dk Telefon: 29201452 Regionsrådets redegørelse vedrørende

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2009

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2009 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Inge Lise Udbye Christiansen og Birgitte Nyvang Egsgaard Afdeling: Sundhedsdokumentation E-mail: IngeLise.Christiansen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/7248 Telefon:

Læs mere

Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud

Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Til Sundheds- & Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Redegørelse

Læs mere

REGION SJÆLLAND. Beretning nr. 5. (side 55-64)

REGION SJÆLLAND. Beretning nr. 5. (side 55-64) Ringstedvej 18, st. th. 4000 Roskilde Tlf.: 4637 3033, Fax: 4632 4454 E-mail: roskilde@kr.dk REGION SJÆLLAND Beretning nr. 5 (side 55-64) Revision af statsligt aktivitetsafhængigt tilskud i 2007 til regionens

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2014 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2013 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Arosgaarden, Åboulevarden 31 Postboks 514 8100 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning

Læs mere

Til Sundheds- og Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud

Til Sundheds- og Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland. Redegørelse for aktivitetsafhængige tilskud Regionshuset Viborg Koncernøkonomi Til Sundheds- og Ældreministeriet Samt Kommunalbestyrelser i Region Midtjylland Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Redegørelse

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 33 12 65 45 aalborg@bdo.dk BDO Kommunernes Revision Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg REGION NORDJYLLAND Beretning nr. 14 (side 145 152) Revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2014 til regionens

Læs mere

Tlf: CVR-nr

Tlf: CVR-nr Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde REGION SJÆLLAND Beretning nr. 17 (side 244 250) Revision af statsligt, aktivitetsafhængigt tilskud i 2011

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013 Dato: 4. september 2014 Brevid: 2372496 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv 2013 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2014 afgive en redegørelse til ministeriet

Læs mere

REGION NORDJYLLAND REVISIONSBERETNING NR. 16 SIDE

REGION NORDJYLLAND REVISIONSBERETNING NR. 16 SIDE Tlf: 96 34 73 00 aalborg@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Visionsvej 51 DK-9000 Aalborg CVR-nr. 20 22 26 70 REGION NORDJYLLAND REVISIONSBERETNING NR. 16 SIDE 176 182 REVISION

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN REVISIONSBERETNING NR. 10 SIDE

REGION HOVEDSTADEN REVISIONSBERETNING NR. 10 SIDE Tlf: 46 37 30 33 roskilde@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Ringstedvej 18 DK-4000 Roskilde CVR-nr. 20 22 26 70 REGION HOVEDSTADEN REVISIONSBERETNING NR. 10 SIDE 490 497 REVISION

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012 Dato: 3. september 2013 Brevid: 2140345 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2012 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2013 afgive en redegørelse til ministeriet

Læs mere

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2016 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2015

Region Syddanmark. Revisionsberetning af 8. juli 2016 om revision af aktivitetsbestemte tilskud mv. for 2015 Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 City Tower, Værkmestergade 2 8000 Aarhus C Telefon 89 41 41 41 Telefax 89 41 42 43 www.deloitte.dk Region Syddanmark Revisionsberetning af 8.

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014 Dato: 29. juli 2015 Brevid: 2569900 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2014 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2015 afgive en redegørelse til ministeriet

Læs mere

Til bopælskommuner i Region Midtjylland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udkast. Sundhedsredegørelse 2012

Til bopælskommuner i Region Midtjylland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udkast. Sundhedsredegørelse 2012 Regionshuset Viborg Til bopælskommuner i Region Midtjylland og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udkast DRG Kontoret Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.rm.dk

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv Dato: 2. august 2016 Brevid: 3014737 Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2015. 1. Indledning Regionsrådet skal senest den 1. september 2016 afgive en redegørelse til Sundheds

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven

Genoptræning Genoptræning efter sygehusbehandling ifølge sundhedsloven Området omfatter Kommunal af sundhedsvæsenet Sundhedsfremme og forebyggelse Tidlig opsporing Etablering af sundhedsfremmende og forebyggende tiltag Patientuddannelse, herunder generelle og på tværs af

Læs mere

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer

Aflyste operationer i % af aflyste operationer og udførte operationer Område: Sundhedsområdet Afdeling: Planlægning og Udvikling Journal nr.: Dato: 22. september 2011 Notat om aflyste operationer Sundhedsudvalget blev på møde den 30. august præsenteret for en statistik over

Læs mere

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut

KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING. Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)- FINANSIERING Mohammad Kaseem Salahadeen & Anders Rud Svenning Sundhedsanalyser, Statens Serum Institut KOMMUNAL (MED)FINANSIERING Aktivitets-uafhængige bidrag (t.o.m. 2011): Kommunalt grundbidrag

Læs mere

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk

Tlf: 46 37 30 33 CVR-nr. 29 79 40 30 roskilde@kr.dk www.bdo.dk Tlf: 46 37 30 33 roskilde@kr.dk BDO Kommunernes Revision Ringstedvej 18, st. th. DK-4000 Roskilde REGION SJÆLLAND Delberetning nr. 14 (side 204 208) regionens sygehusvæsen samt af aktivitetsbestemt, BDO

Læs mere

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET

TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 29. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og 11. oktober 2013 kl. 13.00 15.15 i Sundhedsstyrelsen. 1. Orientering Opfølgning

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut

KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut KOMMUNAL FINANSIERING 2007- Susanne Brogaard, sbr@sum.dk Sundhedsanalyser i Statens Serum Institut Færdigbehandlede patienter Genoptræning SUNDHEDSLOVEN 140 Kommunalbestyrelsen tilbyder vederlagsfri genoptræning

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om kvalitetsindsatser på sygehusene August 2012 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

DEN STATSLIGE AKTIVITETSPULJE

DEN STATSLIGE AKTIVITETSPULJE DEN STATSLIGE AKTIVITETSPULJE DRG konference - kursusdag d.28. oktober 2015 Ina Willaing Tapager & Mathilde Louise Barington Meraktivitet@ssi.dk meraktivitet@ssi.dk OVERBLIK DRG-systemet Grupperingslogik

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret. Februar 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om Cancerregisteret Februar 2010 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om Cancerregisteret (beretning nr. 3/2007) 2. februar 2010

Læs mere

Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet

Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet Rigsrevisionens notat om beretning om DRG-systemet Oktober 2016 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 3. oktober 2016 RN 408/16 1. Rigsrevisionen

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Oktober 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Oktober 2013 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014

Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal 2014 N o t a t Sundhedsstyrelsens kommentarer til monitorering af hjertepakker 2. kvartal Dette notat indeholder Sundhedsstyrelsens kommentarer til data for den nationale moni. kvartal. Monitoreringen gør det

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 5/2011 om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet

Bekendtgørelse om den kommunale medfinansiering på sundhedsområdet BEK nr 1781 af 27/12/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 19. november 2017 Ministerium: Sundheds- og Ældreministeriet Journalnummer: Sundheds- og Ældremin., j.nr. 1610915 Senere ændringer til forskriften Ingen

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg.

Nedenfor er nøgletallene fra 2. kvartal af 2014 for monitorering af ret til hurtig udredning og differentieret udvidet frit sygehusvalg. Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 12. september 2014 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme Nedenfor er nøgletallene

Læs mere

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit

Læs mere

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014

Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 2014 Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse Dato: 13. marts 2015 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2014 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal

Læs mere

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23

Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet. Varde Kommune Maj Mai Sønderby, Social og Sundhed 1/23 Finansiering og medfinansiering Sundhedsområdet Varde Kommune 2015 Maj 2016, Social og Sundhed 1/23 Indholdsfortegnelse INDLEDNING...3 INDHOLD...4 RESUME...5 AKTIVITETSBESTEMT KOMMUNAL MEDFINANSIERING...6

Læs mere

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017

DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING. DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 DEN KOMMUNALE (MED)FINANSIERING DRG Konference Undervisningsdag Onsdag d. 4. oktober 2017 Disposition To forskellige ordninger Kommunal medfinansiering Baggrund og formål Lovgrundlag Månedens gang, datagrundlag,

Læs mere

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler.

Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Afrapportering fra arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler. Indstilling til styregruppen for grundaftaler Arbejdsgruppen for behandlingsredskaber og hjælpemidler indstiller til styregruppen

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Regionernes takststyringsmodeller

Regionernes takststyringsmodeller Apendiks 119 Regionernes takststyringsmodeller Regionsrådene styrer produktionen på sygehusene gennem de vedtagne takststyringsmodeller. Modellerne er grundlæggende konstrueret ens, men har forskellige

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. August 2012 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling August 2012 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om voksnes adgang til psykiatrisk

Læs mere

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb.

Et andet formål har været at få kommuner og regioner til sammen at udtænke nye løsninger og derved skabe mere sammenhængende patientforløb. SOCIAL, SUNDHED OG BESKÆFTIGELSE Notat «Skriv afdeling» Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 «Skriv din e-mail» www.herning.dk Aktivitetsbestemt medfinansiering hvordan og hvorfor Kontaktperson:

Læs mere

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4.

Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 2015. Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udredningsretten for fysiske sygdomme, 4. kvartal 15 Nedenfor

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk

Kommunal medfinansiering af sygehussektoren. Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Kommunal medfinansiering af sygehussektoren Annette Søberg Roed, Sundhedsøkonomi, DRG asr@sst.dk Gennemgangsplan 1. Den danske finansieringsmodel 2. Kommunal medfinansiering Indhold, udfordringer og effekter

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Kommunal medfinansiering 2014 Denne analyse har til formål at skabe overblik over sammensætning og udvikling i medfinansieringsudgifterne i Rebild Kommune. Udfordringerne gennemgås, og det analyseres,

Læs mere

Mål og Midler Sundhedsområdet

Mål og Midler Sundhedsområdet Fokusområder Sundhedsområdet er specielt i kommunal økonomisk sammenhæng, idet langt hovedparten af økonomien er knyttet til finansiering/medfinansiering af aktiviteter i det regionale sundhedsvæsen og

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering

Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om. kommunal medfinansiering Opsummering af resultater fra benchmark-rapport om kommunal medfinansiering 1. Indledning og sammenfatning Hvidovre Kommune har i regi af ERFA-gruppe om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet udarbejdet

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014

Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet. Marts 2014 Notat til Statsrevisorerne om beretning om DRG-systemet Marts 2014 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om DRG-systemet (beretning nr. 11/2010) 4. marts 2014 RN 404/14 1. Rigsrevisionen

Læs mere

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE

MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE MONITORERING AF SUNDHEDSAFTALERNE Sundhedsstyrelsen har i samarbejde med Danske Regioner/regioner, KL/kommuner, PLO og Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse udviklet en række indikatorer, der kan bruges

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser

Redegørelse til Statsrevisorerne vedr. beretning 8/2011 om kvalitetsindsatser Holbergsgade 6 DK-1057 København K Ministeren for sundhed og forebyggelse Statsrevisorerne Prins Jørgens Gård 2 Christiansborg DK-1240 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk

Læs mere

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedsøkonomi Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Forslag til principper for takststyringsmodel 2008 i Region Midtjylland

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL

BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15287 26. november 2015 BESKRIVELSE AF MONITORERINGSMODEL Monitorering af diagnostisk pakkeforløb for alvorlig sygdom Nærværende dokumentet beskriver monitoreringsmodellen

Læs mere

Psykiatri opfølgning på mål

Psykiatri opfølgning på mål Psykiatri opfølgning på mål Mål Indikator Mål Status november 2014 Aktuel fremdrift/ Pakkeforløb for de vigtigste diagnoser er Alle patienter med samme sygdomsbillede tilbydes samme behandlingsforløb i

Læs mere

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet.

Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Afdelingen for Sundhedsanalyser Sagsnr. 14/15300 30. november 2015 Notat vedrørende Sundhedsdatastyrelsen dataleverance til Sundhedsstyrelsen for monitorering af hjerteområdet. Nærværende dokument indeholder

Læs mere

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark

Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Journal nr.: 11/5059 Dato: 5. marts 2012 Udarbejdet af: Niels Aagaard E mail: Niels.Aagaard@psyk.regionsyddanmark.dk Telefon: 30894836 Notat Selvmordsforebyggelse i Psykiatrien i Region Syddanmark Indledning

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011

Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 N O T A T 14-02-2012 Sag nr. 09/2995 Dokumentnr. 58242/11 Status på implementering af pakkeforløb på hjerteområdet december 2011 Pr. 1. januar 2010 implementerede regionerne pakkeforløb for fire hjertesygdomme:

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet

Tal på sundhed Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Sundhedhedsfagligt personale i sygehusvæsenet Personale udgør den væsentligste produktionsfaktor i sygehusvæsenet og lønningerne til personalet er samtidig langt den største udgiftspost. Personalet på

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Uddrag af arbejdet fra ERFAgruppen om kommunal medfinansiering på sundhedsområdet i Region Hovedstaden Juni

Læs mere

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering

1. Status på pakkeforløb for kræftområdet, herunder national monitorering TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET Sammenfatning af 31. møde i Task Force for Patientforløb på Kræft- og, den 30. april 2014 kl. 10.00 13.00 i Sundhedsstyrelsen 1. Status på pakkeforløb

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011. Sag nr. Emne: bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 13. september 2011 Sag nr. Emne: bilag Koncern Økonomi Finans og Support Kongens Vænge 2 DK - 3400

Læs mere

Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer.

Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer. Lige sund i Region Syddanmark et samarbejde mellem sektorer. Formål og disposition Formål: Give en kort status på implementering af strategien, herunder præsentere resultaterne fra forskellige analyser

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010

Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling. Oktober 2010 Notat til Statsrevisorerne om beretning om voksnes adgang til psykiatrisk behandling Oktober 2010 RIGSREVISORS NOTAT TIL STATSREVISORERNE I HENHOLD TIL RIGSREVISORLOVENS 18, STK. 4 1 Vedrører: Statsrevisorernes

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt januar 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt januar 2009 Håndtering af lønsumsafgift i regionerne Folketinget har vedtaget en ændring af lønsumsafgiften (Lov nr. 526 den 17. juni 2008), der betyder, at den offentlige sektor ikke længere er undtaget fra at betale

Læs mere

Udvalget for Sundhedsfremme

Udvalget for Sundhedsfremme REFERAT Udvalget for Sundhedsfremme Møde nr.: 4 Mødedato: 24.09.2009 Fraværende: Mødevarighed: 16.00-17.45 Mødested: Mødelokale 4 Charlotte Juhl Andersen, Hans Bang-Hansen, Jytte Holm, Lisbeth Skibsted

Læs mere

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016

LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser. Offentliggøres 16.marts 2016 LUP : Den landsdækkende Undersøgelse af patientoplevelser 2015 Offentliggøres 16.marts 2016 Om LUP 2015 Undersøgelser i LUP 2015 Planlagt ambulante patienter Planlagt indlagte patienter Akut indlagte patienter

Læs mere

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet

Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.4 - side 1 Dato: December 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2015/Regnskab 2016 Hovedkonto 4 Sundhedsområdet Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter vedrørende

Læs mere

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning

Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 23. november 2006 Jnr: 2-08-0056-06 Aftaleudkast for underarbejdsgruppe vedrørende genoptræning 1.0 Indledning Efter Sundhedslovens bestemmelser skal region og kommuner indgå obligatoriske sundhedsaftaler.

Læs mere

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet

28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet TASK FORCE FOR PATIENTFORLØB PÅ KRÆFT- OG HJERTEOMRÅDET S A M M E N F A T N I N G Emne 28. møde Task Force for Patientforløb på Kræft- og Hjerteområdet Mødedato 28.juni 2013 kl.13.00 16.00 Sted Sundhedsstyrelsen,

Læs mere

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015

Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser, 4. kvartal 2015 Sundheds- og Ældreministeriet Dato: 11. marts 16 Faktaark: Hurtig udredning og behandling til tiden, 4. kvartal 15 Data fra monitorering af udrednings- og behandlingsretten for patienter med psykiske lidelser,

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015

Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen. Februar 2015 Notat til Statsrevisorerne om beretning om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen Februar 2015 FORTSAT NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om mål, resultater og opfølgning på kræftbehandlingen

Læs mere

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel

Regionshuset Viborg. Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat om status for implementering af Bekendtgørelse om genoptræningsplaner

Læs mere

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre

Redegørelse for behandlingstilbud til traumatiserede flygtninge og torturofre Område: Psykiatri Administrationen Udarbejdet af: Berit Matzen Afdeling: Økonomi og Planlægningsafdelingen E-mail: Berit.Matzen@psyk.regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/5305 Telefon: 7664 6000 Dato: 17.

Læs mere

Eksempel 1 - Benchmarking mellem sygehusafdelinger

Eksempel 1 - Benchmarking mellem sygehusafdelinger Sygehuse Sygehusvæsenet er amternes absolut tungeste udgiftspost og derfor også et område, der konstant underlægges kritisk analyse. Typiske analyseområder er sammenhængen mellem økonomi og kvalitet, samspil

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3.

Indholdsfortegnelse. 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord. 3. Driftsaftale 2009 Indholdsfortegnelse side 1.0 Overordnet målsætning/rammer for driftsaftalen 3 2.0 Specifikke mål/rammer/indsatser for Sygehus Nord 3.0 Resultatmål 4.0 Opfølgning Bilag 3 1.0 Overordnet

Læs mere