1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010"

Transkript

1 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi Journal nr.: Telefon: Dato: 7. juni Økonomi - og Aktivitetsrapportering Sammendrag Denne økonomi og aktivitetsrapportering er baseret på forbrugs og aktivitetsudviklingen for årets første kvartal. Det korrigerede budget medtager budgetændringer til og med dagens møde i forretningsudvalget / regionsrådet. Alle beløb nedenfor angives i millioner. budget Årsforbrug rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Sundhed, i alt Sygehuse, somatik Psykiatrien Fællesområde Meraktivitetsmidler Praksisområdet Øvrige områder Samlet forventes balance mellem forbrug og budget samt at udgifterne for 2010 ligger tæt på det aftalte udgiftsloft i økonomiaftalen for Den registrerede aktivitet er undervurderet pga. fejl i forbindelse med leverandørskift i Sundhedsstyrelsen. Det er derfor for nuværende vanskeligt at komme med en prognose for aktiviteten og afregningen heraf. Sygehusene rapporterer om forventede budgetoverskridelser på ca. 100 mio. kr. fordelt med 30 mio. kr. på SVS og mio. kr. på OUH. På OUH er indregnet effekt af planlagte og iværksatte handlingsplaner for resten af året på mio. kr. Det aktuelle driftsniveau viser ikke nogen mærkbar effekt af handleplanerne og udviklingen følges derfor tæt. Sygehus Sønderjylland og Sygehus Lillebælt forventer balance. I psykiatrien forventes balance på økonomien, men aktiviteten er mindre end forventet. Aktivitetsregistreringen kan dog også være påvirket af de samme dataproblemer som somatikken. På de centrale konti kan der konstateres et væsentligt merforbrug på kontoen for respiratorpatienter. Desuden må der påregnes betydelige overskridelser på kontoen for fremmede sygehuse, primært på grund af hjemtagningsprojekter fra Region Midtjylland. Omfanget af de forventede budgetoverskridelser på disse områder er under nærmere udredning med henblik på at kunne præsentere en mere præcis analyse til næste økonomiog aktivitetsopfølgning. I den foreliggende opgørelse er effekten af disse overskridelser indregnet med 110 mio. kr. Afvigelserne forventes modsvaret af mindreforbrug på øvrige centrale konti, herunder meraktivitetspuljen, hvor det aktuelt er vanskeligt at give en præcis prognose på grund af tidligere nævnte dataproblemer.

2 Anvendte symboler: I forhold til tidligere afrapportering er der sket en tilretning i kriterierne for hvornår farverne grøn, gul og rød anvendes til at illustrere resultaterne for niveau. Tidligere blev farven gul således anvendt ved mere end 2 pct. Budgetoverskridelse / maks. 5 procentpoint fra målet. Udvikling Niveau Uændret niveau Sund økonomi / målopfyldelse Forbedret niveau Mere end 1 pct. budgetafvigelse / Maks. 10 procentpoint fra mål Forværret niveau Mere end 3 pct. budgetafvigelse / Ikke målopfyldelse Side 2 af 12

3 2. Somatiske Sygehuse i alt. resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for de somatiske sygehuse fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Årsforbrug rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet rapportering Regnskab 2009 Niveau *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål rapportering Regnskab 2009 Udvikling Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Anm.: OUH ikke medtaget. På de øvrige sygehuse er 2009-værdien overført til 2010, hvis der ikke er indleveret prognose. Kvalitetsmål (procent) Mål rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct ,5 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 86,0 83,9 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 59,6 55,2 Hurtig indkaldelse (2dage) - - Lungekræft 95 pct. - - Hals - og hovedkræft 95 pct. - - Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. - - Brystkræft 95 pct. - - Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 84,1 79,2 Økonomi: Regnskabsresultaterne for regionens somatiske sygehuse viste i 2009 efter korrektioner for præsteret meraktivitet - et merforbrug på 140 mio. kr., hvilket stort set kunne henføres til OUH. Med prognosen for 2010 ser det ud til at dette billede fortsætter. Der meldes således om balance på Sygehus Lillebælt og Sygehus Sønderjylland, en mindre budgetoverskridelse på Sydvestjysk Sygehus og en større budgetoverskridelse på OUH. Aktivitet og meraktivitet: Sammentællingen er eksklusiv OUH, der ikke har lavet en aktivitetsprognose. På de øvrige sygehuse forventer Sygehus Lillebælt og Sydvestjysk en beskeden vækst, mens Sygehus Sønderjylland forventer et decideret fald i aktiviteten som følge af en lavere akutaktivitet. Afregningsmæssigt forventer sygehusene en maraktivitetsafregning på ca. 90 mio. kr. og en afregning til særlig dyr medicin i samme størrelsesorden. Når der ikke er sammenhæng mellem udviklingen i aktivitet og i afregning, skyldes det dels OUH s manglende aktivitetsprognose og dels et fortsat skift fra behandling uden afregning (herunder akut) til behandling med afregning. Side 3 af 12

4 Øvrige Aktivitetsmål: I skemaet vedrørende øvrige aktivitetsmål fremgår aktiviteten for antal unikke CPR-numre, antal udskrivninger, antal ambulante besøg og antal operationer. På grund af dataproblemer er data fra OUH ikke medtaget i tabellen. Sygehus Sønderjylland har ikke indleveret prognose for tallene er derfor medtaget som prognosetal for Udviklingen i tallene vedrører derfor reelt Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Lillebælt og viser en vækst i ambulante besøg på 3 % og en vækst i udskrivninger på 1,3%. Dermed bekræftes tendensen fra tidligere år om at en stadig større andel af behandlingerne foregår ambulant. Kvalitetsmål: Der er fremgang på alle områder med hensyn til kvalitetsmålene. I de første 4 måneder af 2010 var der 92 % af patienterne, der havde en kontaktperson. Dette er en fremgang i forhold til 2009 på 5,5 % -point. Med hensyn til lægebreve er det nu 84,1 % der udsendes inden 3 dage, hvor det i 2009 var 79,2%. Det område, hvor der er længst til målopfyldelse, er fortsat ventetid til første kontakt, hvor kun 59,6% af patienterne kontaktes inden for 30 dage. Side 4 af 12

5 2.1 Sygehus Lillebælt resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Lillebælt fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Årsforbrug rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet rapportering Regnskab 2009 Niveau *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål rapportering Regnskab 2009 Udvikling Antal unikke CPR Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål 1. rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct ,9 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 89,6 89,7 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 62,6 53,9 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. ikke opgjort ikke opgjort - - Hals - og hovedkræft 95 pct. ikke opgjort ikke opgjort - - Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. ikke opgjort ikke opgjort - - Brystkræft 95 pct. ikke opgjort ikke opgjort - - Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 98,3 96,1 Økonomi: Sygehus Lillebælt forventer i lighed med tidligere år at være i økonomisk balance i Aktivitet og meraktivitet: Sygehus Lillebælt forventer at opnå en aktivitet på 40 mio. over baseline og en meraktivitetsafregning på 23 mio. kr. Øvrige Aktivitetsmål: Der er generelt fremgang på kvalitetsmålene fra 2009 til første kvartal Sygehus Lillebælt er således det første sygehus, der opnår målopfyldelse med hensyn til tildeling af kontaktperson. Også inden for udsendelse af lægebrev inden for tre dage ligger sygehuset meget flot. Endelig er der fremgang at spore inden for ventetid til første kontakt, om end der her er et stykke til målopfyldelse. Side 5 af 12

6 2.2. Sydvestjysk Sygehus resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sydvestjysk Sygehus fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Årsforbrug rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet rapportering Regnskab 2009 Niveau *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål rapportering Regnskab 2009 Udvikling Antal unikke CPR tallet er ikke fremskrevet Antal udskrivninger Antal ambulante besøg Antal operationer Kvalitetsmål (procent) Mål 1. rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct. 88,8 86,5 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct. 89,4 74,6 Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct. 65,4 50,8 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. - Hals - og hovedkræft 95 pct. - Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. - Brystkræft 95 pct. - Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct. 59,8 59,5 Økonomi: Sydvestjysk Sygehus forventer et merforbrug på 29 mio. kr. hvilket er en forværring i forhold til Dette skyldes dog delvist, at sygehusets budget er belastet af gældafdragelse på 15 mio. kr. fra merforbruget i Direktionen har fortsat et klat formuleret mål om at komme ud af 2010 i balance og har iværksat tiltag for at nå dette mål. Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset forventer at komme ud af 2010 med en aktivitet, der ligger tæt på baseline og en afregning, der ligger tæt på 0. Øvrige Aktivitetsmål: På alle områder er der fremgang fra 2009 til første kvartal Mest markant er fremgangen inden for hurtig og klar besked, hvor man nærmer sig målopfyldelse og ventetid første kontakt, som dog stiger fra et meget lavt niveau. Side 6 af 12

7 2.3. Sygehus Sønderjylland resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Sygehus Sønderjylland fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. Korrigeret budget Årsforbrug rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet rapportering Regnskab 2009 Niveau *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål rapportering Regnskab 2009 Udvikling Antal unikke CPR ikke opgjort Antal udskrivninger ikke opgjort Antal ambulante besøg ikke opgjort Antal operationer ikke opgjort Kvalitetsmål (procent) Mål 1. rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct Hals - og hovedkræft 95 pct Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct Brystkræft 95 pct Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct Økonomi: Sygehus Sønderjylland forventer at være i balance i 2010, lige som det var tilfældet i På længere sigt har sygehuset en udfordring bestående i afdrag af gæld som følge af budgetoverskridelser fra tidligere år. Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset forventer et markant fald i aktiviteten især på det akutte område. Da der ikke er aktivitetsafregning på dette område, smitter den faldende aktivitet, ikke umiddelbart af på sygehusets økonomi. Kvalitetsmål: der er en markant fremgang inden for tildelt kontaktperson, hvor sygehuset er meget tæt på målopfyldelse. Derimod er der tilbagegang inden for ventetid til første kontakt, hvor målopfyldelsen er faldet fra 61% i 2009 til 56% i første kvartal Side 7 af 12

8 2.4. Odense Universitetshospital resultat, aktivitet og kvalitetsopfølgning for Odense Universitetshospital fremgår af nedenstående tabeller. Prognoser og resultater kommenteres nedenfor. korrigeret budget Årsforbrug rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Aktuel baseline Aktivitet rapportering Regnskab 2009 Niveau Ikke opgjort Ikke opgjort 110 *) + = meraktivitet og - = mindreaktivitet. Øvrige Aktivitetsmål rapportering Regnskab 2009 Udvikling Antal unikke CPR IKKE OPGJORT IKKE OPGJORT Antal udskrivninger IKKE OPGJORT IKKE OPGJORT Antal ambulante besøg IKKE OPGJORT IKKE OPGJORT Antal operationer IKKE OPGJORT IKKE OPGJORT Kvalitetsmål (procent) Mål 1. rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Tildelt kontaktperson *) 95 pct ,1 Hurtig og klar besked (8 dage) 95 pct Ventetid, første kontakt (30 dage) 90 pct ,6 Hurtig indkaldelse (2dage) Lungekræft 95 pct. Ikke opgjort Ikke opgjort - Hals - og hovedkræft 95 pct. Ikke opgjort Ikke opgjort - Mave - og tarmkræft (5 dage) 95 pct. Ikke opgjort Ikke opgjort - Brystkræft 95 pct. Ikke opgjort Ikke opgjort - Udsendelse af lægebrev (3 dage) 90 pct ,2 Økonomi: Det ser ud til at OUH også i 2010 vil have en væsentlig ubalance i økonomien. Sygehusets fremskrivning viser et merforbrug på 51 mio. kr. Korrigeres denne fremskrivning for kommende reguleringer vedr. pris og lønfremskrivning og 2009-meraktivitet, forventes et merforbrug på omkring 70 mio. kr. I denne prognose er indregnet effekt af planlagte og iværksatte handlingsplaner for resten af året på mio. kr. Det aktuelle driftsniveau viser ikke nogen mærkbar effekt af handleplanerne og udviklingen følges derfor tæt. Aktivitet og meraktivitet: Sygehuset har ikke set sig i stand til at udarbejde en aktivitetsprognose på nuværende tidspunkt. Øvrige aktivitetsmål: OUH er i første kvartal 2010 blevet væsentligt bedre til at udsende lægebrev inden 3 dage. Også inden for tildelt kontaktperson og hurtig og klar besked, er der fremskridt. Derimod er der fortsat langt til målopfyldelse når det gælder ventetid til første kontakt. Side 8 af 12

9 3. Fællesudgifter Samlet set er der balance på fællesområdet. Patientforsikring: Der forventes balance idet overskridelserne i 2009 var udtryk for pukkelafvikling. Patientbefordring, liggende og siddende: her forventes en overskridelse i størrelsesordenen 8 mio. kr. Respiratorpatienter: Væsentligt merforbrug i størrelsesordenen 50 mio. kr. Der er en vækst på området herudover er budgettet ikke blevet tilpasset væksten i 2009 og 2010 er endvidere belastet af en del fakturaer der vedrører behandlinger i SOSU-elever: Området er tilført 19 mio. kr. fra de generelle uddannelsesmidler og forventes herefter at gå i balance. Dog vil der som følge af ekstraordinær præmiebetaling være et likviditetsmæssigt overskud i 2010 som overføres til kommende år og forbruges på ansættelse af ekstra elever på sygehusene. Fremmede sygehuse: Både på indtægts- udgiftssiden er der tegn på en forværring i forhold til 2009 og de første analyser tyder dermed på et merforbrug i forhold til budgettet. Det er dog på nuværende tidspunkt meget vanskeligt at lave en præcis prognose og det er således et område, der vil blive fulgt tæt frem til 2. økonomi og aktivitetsopfølgning. Meraktivitet: Efter permanentliggørelse af meraktiviteten for 2009, resterer der 411 millioner kroner i meraktivitetspuljen. Heraf er der reserveret midler til flaskehalse, korrektion vedrørende ambulant genoptræning samt særlig dyr medicin. Der er indregnet 100 mio. kr. til dækning af merforbrug på sygehuse og fællesområder. Derefter resterer 311 mio. kr. til afregning af meraktivitet og særlig dyr medicin på egne og fremmede sygehuse. Det svarer til en vækst på 8-9% såfremt væksten sker på egne sygehuse. I det omfang væksten sker på fremmede sygehuse, levner dette plads til mindre procentuel vækst på grund af en højere enhedspris. Side 9 af 12

10 4. Psykiatri korrigeret Prognose Regnskab Udvikling Niveau budget årsforbrug 1. rapportering 2009 I alt Psykiatrisygehuset Fællesområde og udenregional Aktuel baseline Prognose Regnskab Udvikling Niveau Aktivitet 1. rapportering Kvalitetsmål i pct. Mål 1. rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau Kontaktpersonordning 90 % 91 % 81 % Tid 1. behandling (8 dage) 90 % 85 % 87 % Beh.start amb. BU 90 % 75 % 56 % Beh.start amb. Voksne 90 % 92 % 56 % Epikrise (3 dage) 90 % 68 % 81 % *) Opgøres kun halvårligt. Psykiatrien i Region Syddanmark varslede i forbindelse med sidste års 1. økonomi- og aktivitetsrapportering, at psykiatrien havde økonomiske vanskeligheder. Ved stram økonomistyring samt månedlig opfølgning på handleplanerne i psykiatriens ledelse lykkedes det at holde det endelige regnskabsresultat, efter korrektion for bevillingsudestående, på et underskud på ca. 14 mio. kr. Psykiatriens ledelse har i sit møde den 2. juni 2010 fastlagt baseline for 2010 for Psykiatrien i Region Syddanmark. Takststyringen forventes at have en positiv effekt m.h.t. sammenhæng mellem økonomi og aktivitet. Aktiviteten for/i 2010 forventes samlet set ca. på niveau med baseline. Der er dog p.t. dataproblemer, så prognosen er usikker. Region Midtjylland har hjemtaget børn og unge fra Psykiatriens afdelinger i Kolding, hvilket sammen med nedgang i antallet af færdigbehandlede patienter har betydet et forventet underskud på psykiatriens mellemregionale konti på ca. 14 mio. kr. I 2010 dækkes indtægtstabet af centrale midler, mens der arbejdes på at finde en varig løsning fra Side 10 af 12

11 5. Praksisområdet Korrigeret budget Prognose Årsforbrug 1. rapportering Sygesikringen I alt Regnskab 2009 Udvikling Niveau Øvrige Sygesikring Almen lægehjælp Speciallægehjælp Øvrige poster Medicin Specialiseret tandpleje *) + = underskud / merforbrug og - = overskud / mindreforbrug Af nedenstående tabel ses at medicintilskuddet pr. borger, er steget med 3,5% fra første kvartal 2009 til første kvartal I samme periode er antallet af daglige døgndoser pr. borger steget med 6,6%. Medicin Første kvartal 2009 Første kvartal 2010 Udvikling Tilskudsberettigede daglige døgndoser pr. borger ,6 % Medicintilskud (kr.) pr. borger ,5 % Region Syddanmarks borgere kontaktede i første kvartal 2010 de praktiserende læger 2,02 gange, hvilket er en stigning på 6,4% i forhold til første kvartal Antallet af kontakter til speciallæger ligger uændret på 0,22. Kontakter pr borger pr år* Første kvartal 2009 Første kvartal 2010 Udvikling Almen lægehjælp 1,90 2,02 6,4 % Speciallægehjælp 0,22 0,22 0,1 % *) Kontakter defineret som antal konsultationer. Antal ledige ydernumre er faldet fra 31 i første kvartal 2009 til 24 i første kvartal Første kvartal Ledige ydernumre Første kvartal Udvikling Almen lægehjælp ,6 % Side 11 af 12

12 6. Finansiering Regionens udgifter på sundhedsområdet finansieres af bloktilskud fra staten, statsligt aktivitetsbestemt tilskud, kommunale grundbidrag (1.204 kr. pr. indbygger) samt kommunale aktivitetsafhængige bidrag. Samlet forventes merindtægter under finansieringen på ca. 85 mio.kr. Mindrefinansiering forventes at opstå vedrørende den kommunale medfinansiering. Den forestående midtvejskorrektion kan imidlertid ændre på dette billede. Korrigeret (Mio. kr.) budget rapportering Regnskab 2009 Udvikling Niveau I alt Statsligt bloktilskud Bløderudligningsordningen Kommunalt grundbidrag Aktivitetsafhængigt bidrag - kommunerne staten Side 12 af 12

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus

om 1. økonomi- og aktivitetsrapportering 2011 for Odense Universitetshospital og Svendborg Sygehus Afdeling: Afdelingen for Budget og Data Udarbejdet af: Jacob Ørum Journal nr.: 2-43-1-00071-2011 E-mail: Jacob.oerum@ouh.regionsyddanmark.dk Dato: 9. maj 2011 Telefon: 6541 4869 Notat om 1. økonomi- og

Læs mere

3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

3. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 19. november 2010 3. Økonomi - og

Læs mere

2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 6. september 2010 2. Økonomi - og

Læs mere

2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009

2. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. september 2009 2. Økonomi - og

Læs mere

2. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011

2. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011 Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall/ Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631649 Dato: 1. september 2011 2. Økonomi og Aktivitets

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2009 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Jakob.N.Andresen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631671 Dato: 18. maj 20099 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2012

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2012 Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen/Klaus.B.Andersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631463 Dato: 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011

3. Økonomi og Aktivitetsrapportering 2011 Område: Økonomi Udarbejdet af: Jørn Frydendall/ Afdeling: Sundhedsøkonomi E mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 11/7015 Telefon: 76631649 Dato: 18. november 2011 3. Økonomi og Aktivitets

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet.

Der er endvidere udarbejdede to særskilte notater omkring driftsaftaleopfølgningen pr. 31. marts 2011 for socialområdet og sygehusområdet. Dato: 23. maj 2011 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2011 Administrationen har gennemført den første store budgetvurdering for 2011. Nedenfor gives en redegørelse for resultatet heraf. Der er endvidere udarbejdede

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015

Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Region Sjælland Koncernøkonomi Analyse og Afregning Anden kvartalsprognose for kommunernes samlede udgifter til kommunal medfinansiering og finansiering i 2015 Den kommunale medfinansiering gælder for

Læs mere

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012

Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 Aktivitetsbestemt medfinansiering i 2012 1. Indledning Kommunerne har medfinansieret regionernes sundhedsudgifter siden finansieringsreformen trådte i kraft i 2007. Udgifter i forbindelse med den aktivitetsbaserede

Læs mere

Kommunal medfinansiering

Kommunal medfinansiering Analyse juli 2007 Kommunal medfinansiering Det aktivitetsbestemte bidrag Indledning Kommunerne skal med kommunalreformen medfinansiere det regionale sundhedsvæsen med: et grundbidrag, fastlagt for 2007

Læs mere

Første økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010

Første økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010 Første økonomi- og aktivitetsrapportering for 2010 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger

Læs mere

DRG - et system der fordeler midler i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg / DSI Kolding den 17. marts 2011

DRG - et system der fordeler midler i sundhedsvæsenet. Jakob Kjellberg / DSI Kolding den 17. marts 2011 1 DRG - et system der fordeler midler i sundhedsvæsenet Jakob Kjellberg / DSI Kolding den 17. marts 2011 Anvendelsen af DRG-systemet Fordeler ca. 135 mia. kr. men giver max. 2 mia. kr. 2 Stat (Bloktilskud

Læs mere

Budgettilpasning på sundhedsområdet

Budgettilpasning på sundhedsområdet Område: Økonomi Udarbejdet af: Hanne D. Larsen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Hanne.D. Larsen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 10/6064 Telefon: 76631463 Dato: 3. juni 2010 -- Notat Budgettilpasning

Læs mere

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010

Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Til: Region Hovedstadens redegørelse vedrørende indberettet aktivitet, aktivitetsbestemte tilskud mv. 2010 Koncern Økonomi Dataenheden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød Opgang Blok A Telefon 48 20 50

Læs mere

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006

Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 2006 Indenrigs- og Sundhedsministeriet Kontor: Sundhedsdokumentation Nøgletal for Sundhedssektoren Juni 26 Lavere ventetid til behandling Ventetiden er fra juli 22 til juli faldet med 2 procent fra 27 til 21

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008

Regionsrådets redegørelse vedrørende aktivitetsbestemte tilskud mv. 2008 Område: Sundhedsområdet Udarbejdet af: Mads Bering og Birgitte Nyvang Egsgaard Afdeling: Sundhedsdokumentation E-mail: Mads.Bering@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 09/7419 Telefon: 76631452 Dato: 28. maj

Læs mere

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider.

De aktuelle ventetider i Region Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser, der har de længste ventetider. Område: Det psykiatriske område Afdeling: Psykiatri og socialstaben Journal nr.: Dato: 15. september 2010 Notat De aktuelle ventetider i Syddanmark, incl. sammenligning med de øvrige regioner ift. de diagnoser,

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Budgetopfølgning pr. 30. september 2014 1. Resume Drift Oprindelig budget Korrigeret budget uden over- /underskud Forventet resultat Afvigelse (- = mindreforbrug) I 1.000 kr.

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007. Sag nr. 1. Emne: 1. økonomirapport. 1 bilag REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 17. april 2007 Sag nr. 1 Emne: 1. økonomirapport 1 bilag 1. Økonomirapport 2007 Indholdsfortegnelse Forord 1 Sammenfatning...1 2 Bevillingsområder...8 2.1

Læs mere

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11

Region Midtjylland. Økonomirapport oktober 2007. Bilag. til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007. Punkt nr. 11 Region Midtjylland Økonomirapport oktober 2007 Bilag til Regionsrådets møde den 24. oktober 2007 Punkt nr. 11 Regionshuset Viborg Økonomirapport oktober 2007 Regionsøkonomi Budget og Analyse Skottenborg

Læs mere

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning

NOTAT. Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning SOLRØD KOMMUNE JOB- OG SOCIALCENTERET NOTAT Emne: Til: Udgiftsstigning på det specialiserede socialområde - yderligere udredning Byrådet Dato: 2. maj 2014 Sagsbeh.: Vinnie Lundsgaard / Maibritt Kuszon

Læs mere

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015

NOTAT. Lægemiddeludgifter. Dato: 4. december 2015 NOTAT Dato: 4. december 2015 Lægemiddeludgifter Danske Regioner har den 2. december 2015 rundsendt notat, der indeholder en række bemærkninger til udgiftsudviklingen på lægemiddelområdet. Lif redegør nedenfor

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010

Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 KKR HOVEDSTADEN Kommunal medfinansiering for udvalgte kommuner i hovedstadsregionen 2009-2010 Sygdomsområders andel af kommunal medfinansiering 2010 OG andel af væksten fra 2009 til 2010 (i prisniveau

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011

Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 Anden økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes

Læs mere

Indhold: 1. Indledning

Indhold: 1. Indledning Vedrørende: Konsekvenser af det større antal flygtninge i Randers Kommune Sagsnavn: Udfordringer på integrationsområdet 20142015 Sagsnummer: 15.00.00G0113114 Skrevet af: Troels Rasmussen Email: troels.rasmussen@randers.dk

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Sundheds- og forebyggelsesudvalget

Sundheds- og forebyggelsesudvalget Side 1 af 8 Acadresag: /30571 20 Sundheds- og forebyggelsesudvalget Medfinansiering af sygehusvæsenet og andre sundhedsydelser I 20 var afregningen vedr. kommunal medfinansiering betydeligt højere end

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

Orientering om 6-by Nøgletal 2007

Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomistaben NOTAT 7. juni 2007 Sagsnr.: 2007-40185 Dok.nr.: 2007-175027 Orientering om 6-by Nøgletal 2007 Formålet med dette notat er at beskrive de væsentligste økonomi-

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154.

25. marts 2015. I 1000 kr. 2015 Rammestyret 32.414 Indsatsstyret Udsatte børn og unge 63.628 Specialundervisning 58.705 Total 154. Bilag 1 til Masterplan for specialundervisningen i 2015-2018: Økonomisk redegørelse Denne masterplan vedrører kun den del af det indsatsstyrede område for specialundervisning. Den økonomiske masterplan

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Det generelle sundhedsudvalg januar Økonomi status og udfordringer

Det generelle sundhedsudvalg januar Økonomi status og udfordringer Det generelle sundhedsudvalg januar 2009 Økonomi status og udfordringer fr2008: Mindreforbrug Sundhed Sygehuse mv., inkl. indtægter, s.f.a. udskudt aktivitet -129 mio. Sygesikringsmedicin -24 mio. Finansiering

Læs mere

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009

Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Regionshuset Viborg Sundhedsstaben Sundhedøkonomi Skottenborg 26 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Hvad er der ikke fundet plads til af nye initiativer i 2009 Dette notat søger

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

1. økonomirapport 2016 Bilag 1

1. økonomirapport 2016 Bilag 1 2016 Region Hovedstaden af Regionsrådet september 2008 2016 Bilag 1 Region Hovedstaden Marts 2016 Indholdsfortegnelse Kapitel 1. Sammenfatning... 3 Kapitel 2. Bevillingsområder... 13 2.1 Amager og Hvidovre

Læs mere

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012

Referat Udvalget for Job & Arbejdsmarked mandag den 5. november 2012 Referat mandag den 5. november 2012 Kl. 16:00 i Mødelokale 1, Hvalsø Afbud: Christian Plank (F) Thomas Stokholm (V) Indholdsfortegnelse 1. JA - Godkendelse af dagsorden...1 2. JA - Orienteringssager -

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusenes økonomi i December 2010

Beretning til Statsrevisorerne om sygehusenes økonomi i December 2010 Beretning til Statsrevisorerne om sygehusenes økonomi i 2009 December 2010 BERETNING OM SYGEHUSENES ØKONOMI I 2009 Indholdsfortegnelse I. Introduktion og resultater... 1 II. Indledning... 6 A. Baggrund...

Læs mere

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen

Driftsoverførsler: somatisk sundhedsvæsen Område: Økonomi Udarbejdet af: Marianne Pedersen Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Marianne.Pedersen@regionsyddanmark.dk Journal nr.: 07/9890 Telefon: 76631648 Dato: 8. juni 2007 Notat Driftsoverførsler:

Læs mere

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013

Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i Marts 2013 Notat til Statsrevisorerne om beretning om sygehusenes økonomi i 2009 Marts 2013 RIGSREVISORS FORTSATTE NOTAT TIL STATSREVISORERNE 1 Opfølgning i sagen om sygehusenes økonomi i 2009 (beretning nr. 2/2010)

Læs mere

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009

Økonomicentret. 12. oktober 2009. Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 Økonomicentret Forventet regnskab pr. 31. juli 2009 12. oktober 2009 Nærværende notat er disponeret således: Resume Budgetopfølgningsproceduren Samlet oversigt/konklusion Driftsområderne udvalgsopdelt

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015

Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Nøgletalsrapport Aktivitetsbestemt medfinansiering Forebyggelige indlæggelser Oktober 2015 Rapporten giver, gennem nøgletal, et overblik over den samlede kommunale medfinansiering og finansiering i Faxe

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 Notat om Midtjyllands langfristede gæld og renteudgifter i 2014-2017 1.1 Indledning Ved indgangen til 2014 vil Midtjylland have en langfristet gæld på 4,4 mia. kr., jf. tabel 1. Den langfristede gæld bliver

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Sundhedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

Læs mere

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år

Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Entreprenøraftale mellem de fynske kommuner og Psykiatrien i Region Syddanmark om drift af Klinik for selvmordstruede børn og unge under 18 år Aftale Om benyttelse af ydelser fra Klinik for selvmordstruede

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

Resultatrapport 4/2012

Resultatrapport 4/2012 Resultatrapport 4/2012 Resultater på ældreområdet Denne resultatrapport giver en status på udviklingen i udgifter og indsatser på området samt de effekter, der kommer ud af indsatserne og udgifterne. Rapporten

Læs mere

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl.

TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. Arbejdsmarkedsudvalget Kvartalsregnskab - pr. 31. marts 2014 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller

Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Kapitel 3. Regionernes takststyringsmodeller Takststyring er blevet brugt i regionerne fra første dag, regionerne overtog ansvaret for det danske sundhedsvæsen. Baggrunden var, at takststyring eksplicit

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2016

Kommunal medfinansiering 2016 Side 1 Kommunal medfinansiering 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik den 20. august 2015 aftale om regionernes økonomi for 2016. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret.

Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. NOTAT Notat om ventetid i sygehusvæsenet Forretningsudvalget har efterspurgt en redegørelse om erfarede ventetider, differentierede ventetider og udredningsret. Hovedparten af sygehuspatienterne behandles

Læs mere

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018

Beskrivelse af opgave, Budget 2015-2018 Beskrivelse af opgave, Budget 2015 2018 1 Det lovpligtige og nødvendige 6 Socialudvalget Budgetområde Sundhed Aktivitetsbestemt medfinansiering Vederlagsfri fysioterapi 01 Vederlagsfri fysioterapi Kommunen

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Bedre patientoplevelser hvordan?

Bedre patientoplevelser hvordan? Bedre patientoplevelser hvordan? Effekten af forbedringsinitiativer på baggrund af LUP 2009 Januar 2012 www.centerforkvalitet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Metode 2 Afdelingernes indsatsområder 2

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015

Budgetkontrol pr. 1. oktober 2015 Budgetkontrol pr. 1. oktober 7. SUNDHED I 1.000 kr. Afvigelse: - = mindreudgift eller merindtægt og += merudgift eller mindreindtægt FORKLARINGER TIL AFVIGELSER Oprindeligt Korrigeret Forbrug Forventet

Læs mere

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005

NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 NØGLETAL FOR AMTER OG REGIO- NER PÅ SUNDHEDSOMRÅDET SEPTEMBER 2005 2 Henvendelse kan rettes til: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 4. økonomiske kontor Slotsholmsgade 10 1216 København K Telefon: 72 26

Læs mere

Budgetseminar den 26. april 2016

Budgetseminar den 26. april 2016 Budgetseminar den 26. april 2016 Byrådet og HovedMed Aktivitetsbestemt medfinansiering v/martin Gils Andersen Den kommunale medfinansiering af sundhedvæsenet Den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling

4. Økonomi efter 1. kvartal 2015. Sagsfremstilling 4. Økonomi efter 1. kvartal Sagsfremstilling Indledende bemærkninger Det indstilles til bestyrelsen under dagsordenens punkt 9, at der optages et realkreditlån på 1mia. kr. i. Det er 500 mio. kr. mere,

Læs mere

Bedre patientoplevelser hvordan?

Bedre patientoplevelser hvordan? Bedre patientoplevelser hvordan? Effekten af forbedringsinitiativer på baggrund af LUP Januar 20 www.centerforkvalitet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning 1 Metode 2 Afdelingernes indsatsområder 2 Gode eksempler

Læs mere

VELKOMMEN TIL DRG-KURSUS. Maria Friis Larsen Serum Instituttet 2. oktober 2013

VELKOMMEN TIL DRG-KURSUS. Maria Friis Larsen Serum Instituttet 2. oktober 2013 VELKOMMEN TIL DRG-KURSUS Maria Friis Larsen Serum Instituttet 2. oktober 2013 HVEM ER VI, HVAD LAVER VI, HVAD KAN VI HJÆLPE MED Hvem er vi? National Sundhedsdokumentation og Forskning på Statens Serum

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Konjunktur og Arbejdsmarked

Konjunktur og Arbejdsmarked Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 36 Indhold: Ugens tema I Finanslovsudspil med flere investeringer Ugens tema II Regeringen forventer økonomisk fremgang i løbet af 2. halvår 2013 Ugens analyse Ledigheden

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen pr. januar 2013 for arbejdsmarkedsudvalget Bilag til budgetopfølgningen pr. januar for arbejdsmarkedsudvalget Samlet oversigt (1.000) kr. Opr. budget Overført fra tidl. år Tillægsbevillinger Korr. Budget Afvigelse* Forventet regnskab Drift 514.052

Læs mere

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi

Budgetkontrol juni 2012 Udvalget for Økonomi Side 1 af 7 Økonomisk oversigt () Løbende priser Regnskab 2011 Vedtaget budget 2012 Korrigeret budget 2012 Forventet regnskab 2012 Afvigelse i forhold til korr. budget Renter Renteindtægter -5,9-7,8-7,3-3,4

Læs mere

Tredje økonomi og aktivitetsrapportering for 2011

Tredje økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 Tredje økonomi og aktivitetsrapportering for 2011 1. Sammenfatning I dette notat sammenfattes forventninger vedr. aktivitet og økonomi for regionens aktivitetsområder. Mere fyldestgørende oplysninger findes

Læs mere

Kilde: CSC Scandihealth

Kilde: CSC Scandihealth Månedsstatistik for depression og angst september 2015 Regionernes Lønnings- og Takstnævn og Dansk Psykolog Forening har aftalt, at udviklingen inden for depressions- og angstordningerne skal følges månedsvist.

Læs mere

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget

SKIVEKOMMUNE Budget 2013. 9. Sundhedsudvalget 9. Sundhedsudvalget 87 88 9. Sundhedsudvalget Budget 2013, Drift: U/I Budget 2013 81 Aktivitetsbestemt medfinans. af sundhedsvæsenet U 161.062.000 82 Kommunal genoptræning og vedligeh. træning U 15.007.000

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde Enhed Adm.pol. Sagsbehandler HEN Koordineret med Sagsnr. 1207028 Doknr. 1029630 Dato 5. september 2012 Notat om afdækning af den budgetmæssige håndtering af tilsagnsmidler på det regionale udviklingsområde

Læs mere

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015)

Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Regnskab for perioden 1. januar 2015 30. juni 2015. (Halvårsregnskab 2015) Indholdsfortegnelse: 1 Forord... 2 2 Regnskabsprincipper... 2 3 Overordnet regnskabsopgørelse pr. 30. juni 2015 samt forventet

Læs mere

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser.

Der er udarbejdet en foreløbig budgetbalance forud for kommunalbestyrelsens budgetdrøftelser. NOTAT Modtagere: Kommunalbestyrelsen Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø oep@brk.dk CVR: 26 69 63 48 3. august 2017 J. nr. Foreløbig budgetbalance 2018 Der er udarbejdet

Læs mere

1. økonomirapport 2014 Bilag 4

1. økonomirapport 2014 Bilag 4 Grundlag for genbevillinger i 2014 Vedtaget af Regionsrådet september 2008 Region Hovedstaden Region Hovedstaden 1. økonomirapport 2014 Bilag 4 - Grundlag for genbevillinger i 2014 Marts 2014 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri

Bilag 2: Tabelmateriale. Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Bilag 2: Tabelmateriale Bilag til rapporten Fra satspulje til psykiatri Sammenhængen imellem satspuljebevillinger, udgifter og aktivitet. Indhold REGION NORDJYLLAND... 3 1.1 Ressourcer tilført behandlingspsykiatrien...

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

Social- og Sundhedsudvalget

Social- og Sundhedsudvalget Social- og Sundhedsudvalget Halvårsregnskab pr. 30.06.2014 1. Resume Drift Drift - Borgerrådgivning 232.368 232.368 98.198 234.168 1.800 Ældreboliger -15.253-15.253-8.819-15.253 0 Myndighed - Hjælpemidler

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9 Indholdsfortegnelse 1. Finansieringssystemet for regionerne... 2 1.1 Regionernes opgaver... 2 1.2 Finansiering af sundhedsområdet... 3 1.2.1 Regionernes bloktilskud... 3 1.2.2 Kommunal aktivitetsbestemt

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2013 Indledning Den 1. januar 2012 trådte store ændringer i den kommunale medfinansiering af sundhedsvæsenet

Læs mere

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser

Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet. - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Kommunal medfinansiering af sundhedsvæsenet - en faktarapport om forebyggelige indlæggelser Regnskab 2014 Indledning Stevns Kommunes udgifter til Kommunal Medfinansiering af sundhedsvæsenet (KMF) udgjorde

Læs mere

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler)

Korrigeret budget (incl. Oprindeligt budget. Overførsler) Afvigelse ml. seneste skøn og korr. budget ("-"=) Skøn Skøn Skøn Forbrug pr. -2012 Overførsler fra til 2012 Korrigeret budget (incl. Overførsler) Oprindeligt budget Budget pr. 31. august 2012 Social- og

Læs mere

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering

Valg mellem statsgaranti og selvbudgettering Valg mellem statsgaranti og I lighed med tidligere år, skal byrådet ved dets 2. behandling af budgettet tage stilling til, om Viborg Kommune vælger at budgettere indtægter fra skatter, tilskud og udligning

Læs mere

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5

Professionshøjskolerne. Styrkelse af kvalitet, faglighed og sammenhæng ml. teori og praksis 185,2 18,5 Bilag 2.1. Afdeling/enhed: Økonomiadministrationen Oprettelsesdato: 26 - januar - 2010 Sagsbehandler: Journalnummer: Behandles af: Bestyrelsen Mødedato: 9. februar 2010 Budget for 2010 samt budget/prognose

Læs mere

Den 14. januar 2009. Taxameteranalyse

Den 14. januar 2009. Taxameteranalyse Taxameteranalyse Den 14. januar 2009 5HVXPH Analysen konkluderer, at HHX som den eneste af erhvervsskolernes større uddannelser har fået en reel forbedring af deres økonomi fra 2003 til 2009. Erhvervsuddannelsernes

Læs mere

Anvendelse af vikarer på sygehusene 2012

Anvendelse af vikarer på sygehusene 2012 N O T A T Anvendelse af vikarer på sygehusene 2012 Brug af vikarer er en naturlig del af det at drive et sygehusvæsen. Det kan være hensigtsmæssigt at bruge vikarer til for eksempel at lukke huller i forbindelse

Læs mere