Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008"

Transkript

1 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2008 I efteråret 2007 vedtog de fem regioner deres andet årsbudget budgetterne for Alle budgetter blev vedtaget med meget brede flertal i regionsrådene. Og budgetterne ligger for andet år i træk inden for den aftale, som er indgået med regeringen, og som følger regeringens finanspolitik. Regionernes budgetter for 2008 indeholder en betydelig vækst i udgifterne på sundhedsområdet, som giver plads til flere behandlinger og til at tage ny teknologi og ny medicin i brug. Samtidig er der en vækst på området for regional udvikling, herunder til en øget indsats mod jordforurening: På sundhedsområdet er der en realvækst på 4,0 procent i forhold til udgifterne i Det afspejler, at sundhedsområdet har høj prioritet, og at udgiftsudviklingen følger den udvikling, der også ses internationalt, i takt med at efterspørgselen efter sundhedsydelser stiger, og at der hele tiden kommer nye behandlingsmuligheder. På social- og specialundervisningsområdet er der en nedgang i udgifterne. Der er stor efterspørgsel efter de regionale tilbud, men nogle kommuner har valgt at overtage specialiserede institutioner, og samlet set er der ca. 500 pladser færre i regionerne i Udgifterne til regional udvikling stiger med 150 mio. kroner svarende til cirka. 6,8 procent fra 2007 til Regionerne har bl.a. budgetteret med en vækst på ca. 55 mio. kr. til oprydning af forurenet jord, dvs. på niveau med det aftalte i økonomiaftalen. Det svarer til, at regionerne kan oprydde ca. 50 grunde mere i 2008, end de kunne i Regionernes økonomi i 2008 på sundhedsområdet Regionerne har ligesom i 2007 budgetteret indenfor den aftalte økonomiske ramme for nettodriftsudgifterne og dermed overholdt økonomiaftalen med regeringen.

2 Nettodriftsudgifterne i budget 2008 udgør 85,5 mia. kr. på sundhedsområdet, dvs. til sygehuse mv., sygesikringsmedicin samt øvrige sygesikringsområder (almen læger, speciallæger mv.). Budgetterne for 2008 udviser dermed en realvækst på 3,3 mia.kr. svarende til 4 pct. i forhold til udgiftsniveauet i 2007, jf. tabel 2.1 og tabel 2.2. Tabel 2.1 Budget 2007, budget 2007 (korrigeret for resultatet af regnskab 2006) samt budget 2008 (i 2008 pris-, løn- og opgaveniveau). Mio. kr. Budget 2008 Budget 2007 Budget 2008 I 2008 pris-, korrigeret løn- og for R2006 opgaveniveau I 2008 pris-, løn- og opgaveniveau Sygehusvæsen mv. 1) Sygesikring ekskl. medicin Sygesikringsmedici n Nettodriftsudgifter sundhedsområdet Anm.: Den oprindelige aftale for 2007 var baseret på et meget usikkert grundlag vedr. aktivitetsforudsætninger mv. Budgetterne for 2007, der blev vedtaget i efteråret 2006, tog udgangspunkt i forudsætninger for aftalen for Det blev i december 2006 aftalt at korrigere dette udgiftsniveau, og det er dette korrigerede udgiftsniveau for 2007, som fremgår af tabellen under Budget 2007 korrigeret for regnskab Note 1: Omfatter sygehusvæsen samt de dele af fælles formål og administration mv., som i regionernes økonomi opgøres som en del af sundhedsvæsenet. Realvæksten vedrører især sygehusvæsenet, hvor der er en stigning på 2,7 mia. kr.

3 Tabel 2.2 Realvækst i nettodriftsudgifter fra korrigeret budget 2007 til budget 2008 på sundhedsområdet (i 2008 pris-, løn- og opgaveniveau) Mio. kr. Pct. Sygehusvæsen mv ,3 Sygesikring ekskl. medicin 315 2,4 Sygesikringsmedicin 299 4,1 Nettodriftsudgifter sundhedsområdet ,0 På investeringssiden har regionerne budgetteret med nettoanlægsudgifter på 2,8 mia. kr., hvoraf de 900 mio. kr. er finansieret via en låneramme til medicoteknik mv. Der er efter budgetlægningen aftalt en yderligere låneramme på 850 mio. kr. til apparatur mv. på kræftområdet. Lånerammen er fordelt mellem regionerne efter bloktilskudsnøglen Regionernes indtægter på sundhedsområdet Regionerne har en række forskellige indtægtskilder på sundhedsområdet. 81 pct. af den samlede finansiering kommer fra staten via bloktilskud (68,9 mia. kr.) og den aktivitetsafhængige finansiering (2,4 mia. kr.). 19 pct. af finansieringen sker via kommunerne i form af et grundbidrag (6,2 mia. kr.) og kommunal aktivitetsafhængig finansiering (10,1 mia. kr.), jf. figur 2.1. Figur 2.1 Oversigt over regionernes finansiering på sundhedsområdet i ,1 mia. kr. Realvækst fra B2007 (korrigeret for regnskab 2006) til B2008 6,2 mia. kr. 2,4 mia. kr. Statsligt bloktilskud 78,7 pct. Statslig aktivitetsafhængig pulje 2,8 pct. Kommunalt grundbidrag 7,1 pct. 68,9 mia. kr. Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag 11,5 pct. Anm.: Lånoptagelse og likviditetsfinansiering indgår ikke i opgørelsen

4 Udviklingen i sammensætningen af regionernes finansiering fra budget 2007 til budget 2008 fremgår af tabel 2.3. Der er en tendens til, at bloktilskuddet fylder en lille smule mere på bekostning af den kommunale medfinansiering og den aktivitetsafhængige finansiering. Tabel 2.3 Oversigt over regionernes finansiering og fordeling heraf i budget 2007 og budget 2008 (ekskl. lån og likviditetsforskydninger) på sundhedsområdet Budget 2007 Budget 2008 Mio. kr. Pct.-fordeling Mio. kr. Pct.-fordeling Statsligt bloktilskud ,6% ,7% Statslig aktivitetsafhængig pulje ,1% ,8% Kommunalt grundbidrag ,5% ,1% Kommunalt aktivitetsafhængigt bidrag ,7% ,5% Finansiering i alt ex.lån og likviditetsforskydn ,0% ,0% Anm.: Reglerne for den kommunale aktivitetsafhængige medfinansiering indebærer, at kommunerne også skal medfinansiere den aktivitet, som vedrører den statslige aktivitetsafhængige pulje. De 2,4 mia. kr. fra den aktivitetsafhængige pulje vedrører derfor kun den statslige andel, mens de 10,1 mia. kr. i kommunal medfinansiering også indeholder kommunal medfinansiering af aktiviteten finansieret af den statslige pulje. Aktivitetspuljen udgør ca. 3,0 mia. kr. inkl. kommunernes medfinansieringsandel. Det statslige bloktilskud udmåles efter objektive kriterier, mens den statslige og kommunale aktivitetsafhængige finansiering er beregnet med udgangspunkt i regionernes aktivitet. Den statslige aktivitetspulje indeholder endvidere en særskilt pulje til strålebehandling på 151 mio. kr. i 2008 (eller 208 mio. kr. inkl. den kommunale finansieringsandel). Det kommunale grundbidrag udgør kr. pr. indbygger i 2003 pris- og lønniveau svarende til kr. pr. indbygger i Der er i lovgivningen åbnet for muligheden for at aftale en forhøjelse med kommunerne i den enkelte region, men ingen har forsøgt sig med at benytte denne mulighed.

5 2.2 Regional udvikling Figur 2.2 illustrerer fordelingen af regionernes udgifter til de forskellige opgaver under regional udvikling. Tilskud til de kollektive trafikselskaber udgør næsten halvdelen af de samlede udgifter, mens de resterende udgifter fordeler sig på erhvervsudvikling, miljø, kultur og uddannelse samt en andel af regionernes fælles formål. Figur 2.2 Fordeling af regionernes udgifter til regional udvikling på områder i budget ,4 pct. 2,3 pct. Kollektiv trafik Miljø Erhvervsudvikling Kultur, uddannelse mv. Andel af fælles formål og administration finansieret indenfor regional udvikling 23,2 pct. 44,7 Pct. 17,3 pct. I overensstemmelse med økonomiaftalen for 2008 har regionerne prioriteret væksten på miljøområdet, dvs. til oprydning af forurenet jord. Den øvrige vækst ligger primært på erhvervsområdet. De samlede budgetterede nettodriftsudgifter i 2008 indenfor regional udvikling udgør 2,3 mia. kr. svarende til en realvækst på 148 mio. kr. eller 6,8 pct., jf. tabel 2.4.

6 Tabel 2.4 Realvækst i nettodriftsudgifter fra budget 2007 til budget 2008 på regional udvikling (i 2008 pris-, løn- og opgaveniveau) Budget 2007 Budget 2008 Realvækst Realvækst I 2008 pris-, B2007-B2008 B2007-B2008 løn- og opgaveniveau Mio. kr. Mio. kr. Mio. kr. Pct. Kollektiv trafik ,0 Miljø ,4 Erhvervsudvikling ,3 Øvrig regional udvikling 1) ,1 Nettodriftsudgifter regional udvikling ,8 Anm.: Der er indlagt et teknisk budgetniveau på 57,4 mio. kr. på miljøområdet i Region Midtjylland i budget 2007, idet der ikke i de vedtagne budgetter for 2007 indgik en specifik bevilling på miljø. For Region Nordjylland indgår en anlægsinvestering i både 2007 og 2008 indenfor kollektiv trafik, som er finansieret via statsligt anlægstilskud. Note 1: Omfatter kultur og uddannelse samt de dele af fælles formål og administration mv., som i regionernes økonomi opgøres som en del af regional udvikling. Finansieringen af regional udvikling er sammensat af et kommunalt udviklingsbidrag på 0,6 mia. kr. svarende til 113 kr. pr. indbygger. Bloktilskuddet udgør 1,7 mia. kr.

7 2.3 Social- og specialundervisningsområdet Regionernes budgetter er baseret på de rammeaftaler, regionerne og kommunerne har indgået for 2008 i oktober De aftalte bruttoomkostninger på regionernes område udgør 4,8 mia. kr. i 2008, jf. tabel 2.5. Tabel 2.5 Regionernes samlede driftsomkostninger på socialområdet (børn, unge og voksne) i 2007 og 2008 (2008 pris- og lønniveau). Mio. kr. Bruttoomkostninger ekskl. anlægsomkostninger 1) Bruttoanlægsomkostninger Bruttoomkostninger i alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Regioner i alt Note 1: Omfatter driftsomkostninger, andel af fælles formål og administration, andel af renter og finansforskydninger. Det fremgår af tabel 2.5, at Region Midtjylland med ca. 30 pct. af udgifterne har den største andel af området. Dette skal sammenholdes med at deres andel af befolkningen udgør 22 ½ pct. Hvis der alene ses på antallet af pladser, er Region Midtjyllands andel hele 35 pct., jf. tabel 2.6. Tabel 2.6 Aktiviteten på socialområdet (børn, unge og voksne) i 2008 fordelt på regioner, opgjort i antal pladser Børn og unge Voksne Daginstitutioner Døgninstitutioner I alt Dagtilbud Døgntilbud I alt Børn og unge samt voksne i alt Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Regioner i alt Kilde: Danske Regioners publikation Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2008

8 Der er stor efterspørgsel efter regionernes tilbud på socialområdet. I 2007 var der således generelt overskud på området, hvilket er udtryk for, at kommunerne anvendte tilbuddene mere end forventet i rammeaftalerne. Der er imidlertid ca. 500 færre pladser i 2008 end i 2007 på de regionale institutioner, hvilket skyldes at nogle kommuner har valgt at overtage de regionale institutioner, jf. figur 2.3. Figur 2.3 Antal pladser på socialområdet i 2007 og Daginstitutioner, børn og unge Døgninstitutioner, børn og unge Dagtilbud, voksne Døgntilbud, voksne Børn og unge samt voksne i alt Kilde: Danske Regioners publikation Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2008

9 2.4 Regionernes udgifter til fællesadministration I regionernes budget- og regnskabssystem skal udgifterne til fællesadministrative funktioner konteres på en særskilt konto, hovedkonto 4. Det er ikke alle administrationsudgifterne, der skal konteres på fælleskontoen, idet de administrative funktioner, der udelukkende vedrører ét af de tre hovedområder, skal konteres på deres respektive områder. Det betyder, at størrelsen af de udgifter, der konteres på fællesadministrationen (hovedkonto 4) vanskeligt kan sammenlignes regionerne imellem, fordi konteringen afhænger af den konkrete organisering i en region. I tabel 2.7 er regionernes udgifter til fælles formål og administration i budget 2007 og i budget 2008 gengivet. Der er budgetteret med 2 mia. kr. i 2008, dvs. der er konteret en vækst på 300 mio. kr. Denne vækst er udtryk for, dels at udgifterne til tjenestemandspensionerne er stigende, og at nogle af disse udgifter ligeledes er flyttet fra øvrige konti til kontoen for fælles formål. Dels er der sket en række organisatoriske ændringer, som indebærer omflytninger af udgifter fra de øvrige konti. Eksemplerne på organisatoriske ændringer er flytning af IT-medarbejdere fra sygehusene til regionsgården, flytning af lønadministration til én samlet lønadministration i regionen eller andre former for administrative fællesskaber (shared services). Vækst i udgifterne under fælles formål og administration, som skyldes sådanne forhold, modsvares derved af et tilsvarende fald i udgifterne på øvrige konti.

10 Tabel 2.7 Regionernes udgifter til fælles formål og administration i budget 2007 og budget 2008 i mio.kr. Budget 2007 Budget 2008 I 2008 pris-, løn- og opgaveniveau Vækst Mio. kr. Region Hovedstaden Region Sjælland Region Syddanmark Region Midtjylland Region Nordjylland Regioner i alt Anm.: Nettodriftsudgifterne omfatter både udgifter fordelt til sundhed, regional udvikling samt social- og specialundervisningsområdet. Opgørelsen omfatter ikke udgifter til renter.

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009

Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 Kapitel 2. Regionernes budgetter for 2009 I efteråret 2008 vedtog regionsrådene budgetterne for 2009. Budgetterne ligger for tredje år i træk inden for den aftalte udgiftsramme med regeringen. Budgetterne

Læs mere

Regionernes budgetter i 2010

Regionernes budgetter i 2010 Kapitel 2 11 Regionernes budgetter i 2010 Regionerne vedtog i september 2009 deres budgetter for 2010. Regionerne holdt sig for fjerde år i træk inden for det udgiftsniveau, der blev aftalt i økonomiaftalen

Læs mere

Regionernes budgetter for 2011

Regionernes budgetter for 2011 Regionernes budgetter for 2011 I oktober 2010 vedtog samtlige regionsråd budgettet for 2011. Det var en udfordrende proces for alle regioner, da de fortsat stod i en økonomisk vanskelig situation med store

Læs mere

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019.

OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER. 2019:2 23. januar Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019. STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:2 23. januar 2019 Offentliggørelse af budget 2019 for kommunerne Regionernes budgetter for regnskabsåret 2019 Resumé: Regionerne har budgetteret med

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2010 Udsendt juni 2010 Aftale om regionernes økonomi i 2011 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 12. juni 2010 aftale om regionernes økonomi for 2011. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2012 Udsendt juni 2012

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2012 Udsendt juni 2012 Aftale om regionernes økonomi i 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Udsendt juni 2011 Aftale om regionernes økonomi i 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under økonomi. Aftalen

Læs mere

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned.

Aftale mellem regeringen og KL om kommunernes økonomi blev indgået i juni måned. N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 20. august aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/- oe-konomi/-oekonomiaftaler/~/media/e0d316c40ebf40fe84ac3ba393252319.ashx

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...4 1.1. Strukturreformen...4 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...5 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...7 2. Regionernes indtægter i

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009.

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning Regeringen og Danske Regioner indgik den aftale om regionernes økonomi for 2009. Dokumentnr. 37584/08 Kommunal medfinansiering 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik den 14-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2009. Den kommunale medfinansiering er en af regionernes finansieringskilder

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2009 Udsendt juni 2009 Aftale om regionernes økonomi i 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 13. juni 2009 aftale om regionernes økonomi for 2010. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi N O T A T 27-06-2016 Sag nr. 16/1332 Dokumentnr. 32066/16 Økonomisk vejledning 2017: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik torsdag den 9. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Presseresumé Budgetredegørelse 2010

Presseresumé Budgetredegørelse 2010 Presseresumé Budgetredegørelse 1 Stort potentiale for frigørelse af ressourcer fra administration i kommuner og regioner Kommunerne har ikke reduceret udgifterne til administration siden 7, selv om kommunalreformen

Læs mere

Danske Regioners Budgetvejledning 2007 Udsendt

Danske Regioners Budgetvejledning 2007 Udsendt Økonomisk politik Den statslige aktivitetsafhængige pulje i 2007 Regeringen og Danske Regioner indgik den 10-06-2006 aftale om regionernes økonomi i 2007. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i budgetvejledningspunktet

Læs mere

Aktivitetspuljen 2017

Aktivitetspuljen 2017 Aktivitetspuljen 2017 Regeringen og Danske er indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Principperne for udbetaling af den statslige, aktivitetsbestemte pulje og fastsættelse

Læs mere

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009

Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i 2009 Regionernes aktiviteter på socialog specialundervisningsområdet i December Indholdsfortegnelse Indledning. 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter.. 4 1.1 Kapaciteten.. 4 1.2 Driftsomkostninger.. 4 1.3 Anlægsomkostninger..

Læs mere

Danske Regioners Budgetvejledning 2007 Udsendt

Danske Regioners Budgetvejledning 2007 Udsendt Økonomisk politik Aftale om regionernes økonomi i 2007 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 10-06-2006 aftale om regionernes økonomi for 2007. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under

Læs mere

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2018: Aftale om regionernes økonomi 07-07-2017 EMN-2017-03127 1070218 Sanne Nørgaard Laursen Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 6. juni aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2009 og 2010

Kommunal medfinansiering 2009 og 2010 Dokumentnr. 32942/09 Kommunal medfinansiering 2009 og 2010 Regeringen og Danske Regioner indgik den 13-06-2008 aftale om regionernes økonomi for 2010. Denne økonomiske vejledning omhandler midtvejsreguleringen

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2017

Kommunal medfinansiering 2017 Side 1 Kommunal medfinansiering 2017 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2016 aftale om regionernes økonomi for 2017 (ØA17). Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2018 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2018 Januar 2018 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Marts 2013 0 4 0 0 0 0 00 00 8 0000 490 0 00 0 3 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2013 Marts 2013 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i April 2014 0 4 0 0 8 4 0 0 0 49 3 00 02 0 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2014 April 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Kapitel 1. De samlede aktiviteter på socialområdet...

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2007 Udsendt Dokumentnr. 35553/07 De statslige aktivitetsafhængige puljer i 2008 Regeringen og Danske Regioner indgik den 11-06-2007 aftale om regionernes økonomi i 2008. Hovedlinierne i aftalen er beskrevet i punktet

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Maj 2017 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2017 Maj 2017 Indledning Danske Regioner har frem til 2014 hvert år udgivet en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2018

Kommunal medfinansiering 2018 NOTAT Kommunal medfinansiering 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060463 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Denne

Læs mere

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019

Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i Januar 2019 Regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet i 2019 Januar 2019 Indledning Danske Regioner udgiver hvert år en opgørelse over regionernes aktiviteter på social- og specialundervisningsområdet.

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2019

BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET OG NØGLETAL 2019 BUDGET BUDGET 2019 Millioner kroner Region Sjælland 19.232 - heraf: Sundhed 17.884 Socialområdet 761 Regional Udvikling 587 Sundhed 93,0% Socialområdet 4,0% Regional Udvikling 3,0%

Læs mere

Budget 2019 Regional Udvikling

Budget 2019 Regional Udvikling Afdeling: Regional Udvikling/Økonomi Journal nr.: Dato: 08. august 2018 Budget 2019 Regional Udvikling Sidepapir til brug for 1. behandlingen, august 2018 1. Indledning Regional Udvikling omfatter i henhold

Læs mere

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune Sundheds- og Omsorgsudvalget Bilag 6 UDVALGSINDSTILLING med sagsfremstilling Konsekvenser af kommunalreformen for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen INDSTILLING Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Læs mere

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008

Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2008 Udsendt juni 2008 Aftale om regionernes økonomi i 2009 Regeringen og Danske Regioner indgik lørdag den 14. juni aftale om regionernes økonomi for 2009. Aftalen kan downloades på www.regioner.dk under Regionernes økonomi.

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2012

Kommunal medfinansiering 2012 Danske Regioner - Økonomisk Vejledning 2011 Kommunal medfinansiering 2012 Regeringen og Danske Regioner indgik den 2. juni 2011 aftale om regionernes økonomi for 2012. Den 1. januar 2012 træder den nye

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering UDKAST Fremsat den xx. januar 2010 af indenrigs- og socialministeren (Karen Ellemann) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Justering af opgørelse af det socioøkonomiske udgiftsbehov

Læs mere

Aktivitetspuljen 2018

Aktivitetspuljen 2018 NOTAT Aktivitetspuljen 2018 07-07-2017 EMN-2017-02702 1060187 Thomas Ljungberg Jørgensen Regeringen og Danske Regioner indgik den 6. juni 2017 aftale om regionernes økonomi for 2018 (ØA18). Principperne

Læs mere

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$ " $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $"$' $ $! %) $ ' $ % ( $ "$" '( ( $ "'% $$'

'( $(!$ %) ' ' '%/! $ $ ' '!$  $ $ 0$ $$%+!! $!$ $. $$' $ $! %) $ ' $ % ( $ $ '( ( $ '% $$' ! "# $& ' '' $ $ " $$ $ ( $ )! $# "$$ $$ ' $ $ "$$$$$$' ' ( $ " " $ $ " * +"$$ ' $ ", ") $ '"$! ' - $$ $!!! $$"'$$ $$ *$( "'"$!$' '( $(!$ ) ' $ $'''$$ '$'$!'$. ' '/! $ $ ' '!$ " $ $ $"$' 0$ $$+!! $!$ $.

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2013

Kommunal medfinansiering 2013 Side 1 Kommunal medfinansiering 2013 Regeringen og Danske Regioner indgik den 9. juni 2012 aftale om regionernes økonomi for 2013. Den 1. januar 2012 trådte den nye ordning for kommunal medfinansiering

Læs mere

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører.

En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. N O T A T Regionernes anvendelse af private leverandører En betydelig del af de regionale opgaver også på sundhedsområdet udføres af private leverandører. 30-04-2009 Denne analyse præsenterer omfanget

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2018

BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET OG NØGLETAL 2018 BUDGET BUDGET 2018 Millioner kroner Region Sjælland 18.760 Sundhed 17.522 Socialområdet 666 Regional Udvikling 572 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,0% SUNDHED

Læs mere

Om Region Midtjylland

Om Region Midtjylland Om Region Midtjylland Regionsdirektør Jacob Stengaard Madsen Informationsmøde for regionsrådskandidater den 9. maj 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2016

Kommunal medfinansiering 2016 Side 1 Kommunal medfinansiering 2016 Regeringen og Danske Regioner indgik den 20. august 2015 aftale om regionernes økonomi for 2016. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale

Læs mere

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010

1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering 2010 Område: Økonomi Udarbejdet af: Afdeling for Sundhedsøkonomi Afdeling: Sundhedsøkonomi E-mail: Joern.frydendall@regionsyddanmark.dk Journal nr.: Telefon: 76631649 Dato: 7. juni 2010 1. Økonomi - og Aktivitetsrapportering

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2017

BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET OG NØGLETAL 2017 BUDGET BUDGET 2017 Millioner kroner Region Sjælland 18.401 Sundhed 17.156 Socialområdet 679 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,2% Socialområdet 3,7% Regional Udvikling 3,1% SUNDHED

Læs mere

Regionernes regnskaber 2015

Regionernes regnskaber 2015 24. maj 2016 Regionernes regnskaber 2015 Samlet kommer regionerne ud med et regnskabsresultat i 2015, der viser et meget lille underforbrug. Det resultat står i modsætning til tidligere år, hvor regionerne

Læs mere

1. Finansieringssystemet for regionerne

1. Finansieringssystemet for regionerne Indhold 1. Finansieringssystemet for regionerne...3 1.1. Regionernes opgaver...3 1.2. Finansiering af sundhedsområdet...4 1.3. Finansiering af regionernes udviklingsopgaver...5 2. Regionernes indtægter

Læs mere

Kommunal medfinansiering 2014

Kommunal medfinansiering 2014 Side 1 Kommunal medfinansiering 2014 Regeringen og Danske Regioner indgik den 4. juni 2013 aftale om regionernes økonomi for 2014. Denne vejledning beskriver beregningen af den forudsatte kommunale medfinansiering

Læs mere

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014.

forslag til investeringsplan for sundhedsområdet godkendes som ramme for forslag til budget 2014. Forslag til budget 2014: 1. behandling Resumé Efter indgåelsen af økonomiaftalen mellem regeringen og Danske Regioner 4. juni 2013 godkendte forretningsudvalget 18. juni 2013 det forelagte forslag til

Læs mere

Økonomisk vejledning 2019: Aftale om regionernes økonomi

Økonomisk vejledning 2019: Aftale om regionernes økonomi NOTAT Økonomisk vejledning 2019: Aftale om regionernes økonomi Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 5. juni aftale om regionernes økonomi for 2019. Aftalen mellem regeringen og KL blev indgået

Læs mere

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet

Plads til ambitioner. Venlig hilsen. Bent Hansen Formand for regionsrådet Budget 2008 Plads til ambitioner I Region Midtjylland har vi ambitioner. Ambitioner om at udvikle et sundhedsvæsen på højt internationalt niveau. Ambitioner om at sikre tidssvarende og højt specialiserede

Læs mere

7.7 Bilag til kapitel 7

7.7 Bilag til kapitel 7 Budget- og regnskabssystem for regioner 7.7 - side 1 Dato: Februar 2015 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 7.7 Bilag til kapitel 7 7.7.1 Bilag 1 Resultatopgørelse Budget- og regnskabssystem for regioner

Læs mere

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014

Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomi- og aktivitetsopfølgning pr. november 2014 Økonomiudvalg og Byråd Økonomisk overblik for Holbæk Kommune I løbet af 2014 er ledigheden for de forsikrede ledige i Holbæk Kommune faldet overraskende

Læs mere

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER

STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER STATISTISKE EFTERRETNINGER OFFENTLIGE FINANSER 2019:8 26. april 2019 Offentliggørelse af regnskab for regionerne Regionernes regnskaber 2018 Resumé: Regionerne regnskaber for 2018 viser driftsudgifter

Læs mere

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0

Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 NOTAT Aftale om decentral økonomi for overenskomsten mellem RLTN og PLO version 2.0 Overenskomsten indgået mellem PLO og RLTN giver mulighed for decentralisering af sygebesøg og samtaleterapi svarende

Læs mere

Gennemgang af budgetposter

Gennemgang af budgetposter Gennemgang af budgetposter Del-2 af præsentation til temamøde i Regionsrådet den 4. februar 2016 ang. Fremtidssikring af budget til Regional udvikling Gennemgang af budgetposter Regionale udviklingsopgaver

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen.

De kommunale og regionale regnskaber 2013. I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. De kommunale og regionale regnskaber 2013 De kommunale og regionale regnskaber 2013 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Henvendelse om publikationen kan ske til: Økonomi-

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2016

BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET OG NØGLETAL 2016 BUDGET BUDGET 2016 Millioner kroner Region Sjælland 17.927 Sundhed 16.727 Socialområdet 636 Regional Udvikling 564 Sundhed 93,4% Socialområdet 3,4% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED

Læs mere

Tabel 1 Aftalt udgiftsniveau i 2015 på sundhedsområdet, mio. kr. og 15-pl

Tabel 1 Aftalt udgiftsniveau i 2015 på sundhedsområdet, mio. kr. og 15-pl N O T A T Aftale om regionernes økonomi i 2015 Regeringen og Danske Regioner indgik tirsdag den 3. juni aftale om regionernes økonomi for 2015. Aftalen kan findes her: http://regioner.dk/~/media/mediebibliotek_2011/økonomi/økonomiaftal

Læs mere

1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN

1. ENDELIGT REGNSKAB 2012 FOR REGION HOVEDSTADEN 1. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN PUNKTET BEHANDLET TIDLIGERE Forretningsudvalget den 7. maj 2013, sag nr. 1 ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab anbefales overdraget til revisionen,

Læs mere

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger

BUDGET Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger BUDGET 2020 12. Forbrugsudvikling, Sundhedsområdet (incl. administration) samt udvikling i politiske målsætninger Regionsrådets budgetkonference den 17. og 18. september, 2019 INDHOLD Udvikling i hospitalernes

Læs mere

Et stramt budget 2016

Et stramt budget 2016 Budget 2016 Et stramt budget 2016 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2016. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet.

Aktiviteten på hospitalerne og i praksissektoren har været højere end forudsat i budgettet. Den 22. maj 2012 REGIONSRÅDET Forretningsudvalget den 15. maj 2012, sag nr. 3 SAG NR. 2 ENDELIGT REGNSKAB 2011 FOR REGION HOVEDSTADEN ADMINISTRATIONENS INDSTILLING 1. at årsregnskab 2011 for Region Hovedstaden

Læs mere

Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT)

Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT) Dokumentnr. 34627/07 Økonomiaftaler, bloktilskud og lov- og cirkulæreprogram (DUT) Aftale om regionernes økonomi for 2008 Regeringen og Danske Regioner indgik søndag 11-06-2007 aftale om regionernes økonomi

Læs mere

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned

Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 11. august 2011 Sag nr. 2 Emne: Status for hospitalernes og psykiatriens økonomi for 2011 med udgangen af maj måned 1 bilag Amager Amager Hospital - Total

Læs mere

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) og Magnus Heunicke (S).

Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober 2018 stillet efter ønske fra Benny Engelbrecht (S) og Magnus Heunicke (S). Finansudvalget 2018-19 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 86 Offentligt Folketingets Finansudvalg Christiansborg 19. november 2018 Svar på Finansudvalgets spørgsmål nr. 86 (Alm. del) af 25. oktober

Læs mere

6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN

6. ENDELIGT REGNSKAB 2013 FOR REGION HOVEDSTADEN 6. ENDELIGT REGNSKAB FOR REGION HOVEDSTADEN BAGGRUND FOR SAGENS FREMLÆGGELSE Årsregnskabet skal afgives til revisionen inden den 1. juni 2014, hvorefter revisionen senest den 15. august 2014 afgiver en

Læs mere

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering

Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Center for Sundhed & Pleje Aktivitetsbestemt Kommunal medfinansiering Et indblik i modellen Et overblik over Faxe Kommune 1 Kommunal medfinansiering/finansiering Generelt om modellen bag Kommunal medfinansiering/finansiering

Læs mere

5.4 Bilag til kapitel 5

5.4 Bilag til kapitel 5 Budget- og regnskabssystem for regioner 5.4 - side 1 Dato: 14. marts 2008 Ikrafttrædelsesår: 2007 5.4 Bilag til kapitel 5 5.4.1. Bilag 1 - Resultatopgørelse Sundhed Bloktilskud fra staten (1.90.90) Kommunale

Læs mere

Økonomisk vejledning kommunal medfinansiering 2020

Økonomisk vejledning kommunal medfinansiering 2020 NOTAT Økonomisk vejledning kommunal medfinansiering 2020 Regeringen og Danske Regioner indgik den 4. september 2019 aftale om regionernes økonomi for 2020 (ØA20). Denne vejledning beskriver beregningen

Læs mere

27,6 3,9. 0,1 mio.kr. Årets resultat ,7 % 0,02 % 0,02 % mio. kr. 0,8 % 4,7 % mia.kr. Omsætning/ samlede indtægter. mio.kr.

27,6 3,9. 0,1 mio.kr. Årets resultat ,7 % 0,02 % 0,02 % mio. kr. 0,8 % 4,7 % mia.kr. Omsætning/ samlede indtægter. mio.kr. Overblik over det omkostningsbaserede resultat 2015 Årets Resultat 1.282.750 Indbyggere 196 27,6 mia.kr. Omsætning/ samlede indtægter 0,7 % + 0,6 % - point 26.680 Fuldtidsstillinger Overblik over driftsudgifter

Læs mere

Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016

Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016 Kort og godt Region Midtjyllands resultater 2016 Forord Udvikling - og en økonomi i balance 1. januar 2017 havde regionerne og Region Midtjylland 10 års jubilæum. Siden 2007 har vi gjort store fremskridt

Læs mere

Katter, tilskud og udligning

Katter, tilskud og udligning S Katter, tilskud og udligning Kommunens samlede indtægter (skatteindtægter, tilskud og udligning) er i 2016 budgetteret til 2.463,2 mio. kr. netto. Hovedparten af disse indtægter kommer fra personskatterne.

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016

Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2016 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Økonomi- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer:

[UDKAST] I lov om regionernes finansiering, jf. lovbekendtgørelse nr. 797 af 27. juni 2011, foretages følgende ændringer: [UDKAST] Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne) 1

Læs mere

Regionsrådets temadage 29. og 30. januar Den økonomiske situation og forskellige løsningsmodeller.

Regionsrådets temadage 29. og 30. januar Den økonomiske situation og forskellige løsningsmodeller. Regionsrådets temadage 29. og 30. januar 2008. Den økonomiske situation og forskellige løsningsmodeller. Per Grønbech www.regionmidtjylland.dk Forventet driftsresultat 2007 Tal i mio. kr. Merudgift/mindreindtægt

Læs mere

Bevillingsoversigt med udviklingen fra BO-år 2009 i Budget 2008 til Budgetforslag 2009

Bevillingsoversigt med udviklingen fra BO-år 2009 i Budget 2008 til Budgetforslag 2009 000 kr. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fordeling af Budgetforslag til 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst 68493-68493 1 01 01 002 Sygehus Nord 2.658.367 7.868

Læs mere

Fakta om Region Midtjylland

Fakta om Region Midtjylland Fakta om Region Midtjylland Regionsrådvalg 2017 www.regionmidtjylland.dk Danmark med regioner Region Nordjylland 0,6 mio. Region Midtjylland 1,3 mio. Region Hovedstaden 1,8 mio. Region Syddanmark 1,2 mio.

Læs mere

De kommunale og regionale regnskaber

De kommunale og regionale regnskaber De kommunale og regionale regnskaber 2010-2012 1 Kapitel 0 Indhold Indledning 3 1. Sammenfatning 4 1.1 Oversigt over regnskab 2012... 4 1.1.1 Oversigt over kommunernes regnskaber for 2012... 4 1.1.2 Oversigt

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering

Forslag. Lov om ændring af lov om regionernes finansiering Lovforslag nr. L 164 Folketinget 2011-12 Fremsat den 25. april 2012 af økonomi og indenrigsministeren (Margrethe Vestager) Forslag til Lov om ændring af lov om regionernes finansiering (Indførelse af betinget

Læs mere

1.000 kr Bevillingsniveau

1.000 kr Bevillingsniveau 1.000 kr. 1 8 8 Bevillingsniveau Vedtaget budget Korrektioner RR Budgetopfølgning 2008 dec 07-maj 08 pr. 31/3 2008 1 HOVEDKONTO 1: SUNDHED 1 01 DRIFT 1 01 01 SOMATISK SYGEHUSVÆSEN 1 01 01 002 Sygehus Øst

Læs mere

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen Kommunaludvalget KOU alm. del - Bilag 69 Offentligt Sundhedsudvalget (SUU) 3. April 2007 Økonomigruppen i Folketinget Oversigtsnotat: Hvordan finansieres sundheds- og hospitalssektoren efter strukturreformen

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9

Indholdsfortegnelse. 2. Regionernes indtægter i 2014... 8 2.1 Sundhedsområdet... 8 2.2 Udviklingsopgaverne... 9 Indholdsfortegnelse 1. Finansieringssystemet for regionerne... 2 1.1 Regionernes opgaver... 2 1.2 Finansiering af sundhedsområdet... 3 1.2.1 Regionernes bloktilskud... 3 1.2.2 Kommunal aktivitetsbestemt

Læs mere

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30.

Region Syddanmark. Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. Region Syddanmark Likviditetsoversigt og forventet årsresultat. Kvartalsindberetning for juli kvartal 2007. 1. januar til 30. september 2007 2 Indholdsfortegnelse Side 1 Indledning 3 2 Forventet årsresultat

Læs mere

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN

4 KONTERINGSREGLER. Hovedkonto 1 Sundhed SYGEHUSVÆSEN 4.1 side 1 Dato: Oktober 2011 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2011 4 KONTERINGSREGLER Hovedkonto 1 Sundhed Hovedkontoen omfatter udgifter og indtægter vedrørende regionernes sygehuse og dertil knyttede institutioner

Læs mere

Kommunal Budgetoversigt. April 2005

Kommunal Budgetoversigt. April 2005 Kommunal oversigt April 2005 Kommunal oversigt 2005 og aftalerne April 2005 Kommunal budgetoversigt, april 2005 I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summer til totalen. Publikationen kan bestilles

Læs mere

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal

Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 Udvalgte nøgletal Afsnit 11 - side 1 Afsnit 11 - side 2 er på trafiklysnøgletal 2018 Tabel 1: Kommunernes serviceramme 2018 Udvikling i serviceudgifterne pr. indbygger fra regnskab 2016 til teknisk

Læs mere

Standardiseret økonomiopfølgning

Standardiseret økonomiopfølgning Standardiseret økonomiopfølgning pr. 31. december 2015 Region Midtjylland Indholdsfortegnelse 0. INDLEDNING... 3 Indberetning af kvartalsvise regionale regnskabsoplysninger til Social- og Indenrigsministeriet...

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2015

BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET OG NØGLETAL 2015 BUDGET BUDGET 2015 Region Sjælland 17.498 Sundhed 16.329 Socialområdet 603 Regional Udvikling 566 Sundhed 93,3% Socialområdet 3,5% Regional Udvikling 3,2% SUNDHED / BUDGET 2015

Læs mere

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse

Notat. Andel skattepligtige 20-64-årige med en årlig indkomst under 150.000 kr. Andel personer mellem 25 og 49 år uden erhvervsuddannelse Løn og Økonomi - Team Økonomi Middelfart Kommune Østergade 11 5500 Middelfart www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 5030 Fax +45 8888 5501 Dato: 5. oktober 2010 Sagsnr.: 201001525-69

Læs mere

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest?

Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Kapitel 5. Aktivitet i sygehusvæsenet hvem bruger sygehusene mest? Sundhedsvæsenet er i hele den vestlige verden præget af stor. Ny teknologi muliggør nye og flere behandlinger og efterspørgselen efter

Læs mere

" #$%$& ' (! ) +,,, ), ) - - )

 #$%$& ' (! ) +,,, ), ) - - ) $$ ' ( ) *+ +,,, ), ) - - ) -. / 0 1 * 1 * $ - + ) + + 2-3. 1 * * + 456 32 0 * ) 2 *,,,, ' / / $ * 1 + 7 + 2 ) $ ) - 3 2 7) 8 0 3 '( $$) - ( ( 0 + 9:9 ; 0:9 $ 0 * < = 8 ; ( > * / ( ( /.,, * $ 6 * 4 - 2

Læs mere

Et stramt budget 2015

Et stramt budget 2015 Budget 2015 Et stramt budget 2015 Denne pjece indeholder en kort præsentation af Region Midtjyllands Budget 2015. Du kan få et hurtigt overblik over regionens hovedområder Sundhed, Social, Regional Udvikling

Læs mere

STATUS PÅ DEN KOMMUNALE AKTIVITETSBESTEMTE MEDFINANSIERING I REGION SYDDANMARK

STATUS PÅ DEN KOMMUNALE AKTIVITETSBESTEMTE MEDFINANSIERING I REGION SYDDANMARK Ledelse og Udvikling Dato: 5. september 2018 Sagsbehandler: Morten Jessen-Hansen Direkte tlf.: 7376 7753 E-mail: mjh@aabenraa.dk STATUS PÅ DEN KOMMUNALE AKTIVITETSBESTEMTE MEDFINANSIERING I REGION SYDDANMARK

Læs mere

Holbæk Kommune Økonomi

Holbæk Kommune Økonomi BILAG I økonomiaftalen for 2013 blev det aftalt, at der i KL og Økonomi- og Indenrigsministeriet fremadrettet ville have fokus på administrationsudgifterne. Økonomi- og Indenrigsministeriet har derfor

Læs mere

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at

En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at N O T A T Regionernes brug af private leverandører En stor del af regionernes udgifter går til private. Nye tal viser, at - 50 procent af regionernes driftsudgifter går til private svarende til 56,2 mia.

Læs mere

Budget og nøgletal 2014

Budget og nøgletal 2014 Budget og nøgletal 2014 BUDGET BUDGET 2014 Region Sjælland 17.154 Sundhed 15.970 Socialområdet 625 Regional Udvikling 559 Sundhed 93,1% Socialområdet 3,6% Regional Udvikling 3,3% SUNDHED / BUDGET 2014

Læs mere

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter

Notat om Region Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter Notat om Midtjyllands langfristede gæld og udgifter til afdrag og renter 1.1 Indledning Midtjyllands samlede langfristede gæld forventes med udgangen af 2011 at være tæt på 5 mia. kr. I dette notat beskrives

Læs mere

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge

Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Udvalget Læring & Trivsel for Børn og Unge Ultimo august Holbæk Kommune årsresultat Ved budgetrevision 3 er forventningen til årets samlede resultat et overskud på 28,9 mio. kr. Der er flere faktorer,

Læs mere

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06.

Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede institutioner - opfølgning på debat i KKR den 11. maj 2007 11.06. GLADSAXE KOMMUNE Kommunaldirektøren Rådhus Allé, 2860 Søborg Tlf.: 39 57 50 02 Fax: 39 66 11 19 E-post: csfmib@gladsaxe.dk www.gladsaxe.dk Notat vedr. analyse af takstberegning og økonomistyring for takstfinansierede

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Forudsætninger for budgettet Udgangspunktet for budgetlægningen for 2009-2012 har været det vedtagne budget 2008. I budgetaftalen for 2008 var forudsat en række ændringer, som først havde fuld effekt fra

Læs mere

Et budget for 2011 med bred politisk opbakning og ansvarlighed

Et budget for 2011 med bred politisk opbakning og ansvarlighed Budget 2011 Et budget for 2011 med bred politisk opbakning og ansvarlighed Region Midtjyllands mål er et sundhedsvæsen i verdensklasse. Selvom de økonomiske vilkår for Region Midtjylland er vanskelige,

Læs mere

BUDGET OG NØGLETAL 2013

BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET OG NØGLETAL 2013 BUDGET BUDGET 2013 Millioner kroner Region Sjælland 17.101 Sundhed 15.934 Socialområdet * 610 Regional Udvikling 557 * Socialområdet inkl. specialundervisning Sundhed 93,2% Socialområdet

Læs mere