Beretning og regnskab for året Tryg Forsikring A/S (CVR-nr )

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)"

Transkript

1 Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr )

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold 6 Dansk skadeforsikring sammenhæng til Tryg Forsikring A/S 9 Ledelsens regnskabspåtegning 10 Revisionspåtegninger 11 Regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 17 Balance 19 Noter 23

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse Direktør Per Skov, formand Gårdejer Mogens Jacobsen, næstformand Adm. direktør Erik Gjellestad Privatchef Antony Mærsk Fuldmægtig Birthe Petersen Direktion Stine Bosse Stig Ellkier-Pedersen Peter Falkenham Intern revision Revisionschef Gert Stubkjær Revision Deloitte & Touche, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG Adresse Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Telefax Tryg Forsikring A/S 1

4 Årsberetning Generelt Årsberetningen omfatter den del af den danske skadeforsikringsvirksomhed, som drives i den juridiske enhed Tryg Forsikring A/S. Derudover er der en kort omtale af den skadeforsikringsvirksomhed, som drives i særskilte datterselskaber i Danmark og Polen. Den i 2001 planlagte kapitalnedsættelse i Tryg Forsikring A/S ved udlodning af det 100% ejede Tryg Forsikring, livsforsikringsselskab A/S til Tryg A/S, er gennemført ved proklamafristens udløb den 5. april Tryg Forsikring A/S overtog i juni 2002 hovedparten af Zurichs skadeforsikringsvirksomhed i Danmark. Den 19. juni 2002 indgik Nordea AB og Tryg i Danmark smba aftale om, at Tryg i Danmark smba købte Nordeas samlede skadeforretning. Alle nødvendige godkendelser fra myndighederne, herunder fra konkurrencemyndighederne, forelå den 30. september Tryg i Danmark smba ejer fuldt ud Tryg Vesta Group, som er koncernens navn. Det økonomiske ansvar blev overdraget den 1. juli Som en del af aftalen har Nordea og Tryg Vesta Group indgået en strategisk samarbejdsaftale, som betyder, at bankassurancekonceptet med krydssalg mellem bank og forsikring fortsætter. Tryg Vesta Group bevarer dermed adgangen til Nordeas distributionsnet, og Nordea bevarer adgangen til distributionsnettet i Tryg og Vesta. Tryg Vesta Group koncernen ønsker at koncentrere sine aktiviteter omkring lønsomme forretningsområder. Som følge heraf er det besluttet at afvikle dele af koncernens aktiviteter. Den samlede forsikringsaktivitet i Tryg Vesta Group omfatter tillige aktiviteten i søsterselskaberne Vesta Forsikring AS i Norge og Kindlustus AS i Estland. Det forventes, at Tryg Vesta Group A/S på bestyrelsesmødet d. 11. marts 2003 beslutter at overdrage selskabet Vesta Forsikring AS i Norge til Tryg Forsikring A/S. Overdragelsen forventes at ske som apportindskud mod kapitalforhøjelse i Tryg Forsikring A/S. Tryg Forsikring A/S 2

5 Hovedtal Mio.kr Resultatopgørelse Bruttopræmieindtægter Præmieindtægter f.e.r Erstatningsudgifter f.e r Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel til forsikringsteknisk virksomhed Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Balance Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Egenkapital Aktiver i alt Sammenligningstallene fra før 2002 er ikke tilrettet fsva. udskillelse af Livsforsikring. Kapitalnedsættelsen ved udlodning af Tryg Forsikring, livsforsikringsselskab A/S har i 2002 nedbragt egenkapitalen med 2,9 mia.kr. Sammenligningstal fsva. diskontering af arbejdsskadesforsikring (jf. regnskabspraksis) er tilrettet for Årets resultat Årets resultat efter skat blev mio.kr mod -244 mio.kr. i Resultatet er påvirket af ekstraordinære udgifter på 459 mio.kr., hvoraf 159 mio.kr. kan henføres til omkostninger opstået i forbindelse med udskillelsen fra Nordea AB, goodwill og restruktureringsudgifter i forbindelse med overtagelsen af den danske Zurichportefølje. Derudover indgår 300 mio.kr. til afvikling af dele af koncernens aktiviteter. Årets resultat: Forsikringsteknisk resultat -286 Resultat af investeringsvirksomhed før resultat af dattervirksomheder -348 TBi, styrkelse af hensættelser vedrørende energiforretningen i England -223 Øvrige resultater i dattervirksomheder 185 Ekstraordinære udgifter -459 Skat Egenkapitalen udgør ultimo 2002 i alt mio.kr. Årets underskud foreslås af bestyrelsen disponeret således (mio.kr.): Resultatdisponering: Årets resultat Overført fra Sikkerhedsfond 590 Overført fra Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode der disponeres således: Overført til Opskrivningshenlæggelser 45 Overført til Overført overskud Tryg Forsikring A/S 3

6 Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne er i 2002 steget med knap 17% til mio.kr. Heraf vedrører de 264 mio.kr. (4,5%) Zurich. Mio.kr Bruttopræmier Tryg Forsikring A/S har i regnskabsåret betalt 952 mio.kr. i præmier til genforsikringsselskaber. Reassurancedækning udgør sammen med udjævningshensættelserne, der ultimo året udgør 166 mio.kr., selskabets samlede katastrofeberedskab. Udjævningshensættelserne er i 2002 forøget med 40 mio.kr Nøgletal I henhold til regnskabsbekendtgørelsen for skadeforsikringsselskaber er nedenfor vist en række nøgletal til brug for sammenligning med tidligere år Nøgletal Erstatningsprocent f.e.r. 86,4 86,2 86,7 75,5 73,9 Omkostningsprocent f.e.r. 23,0 23,7 26,5 27,5 28,0 Combined ratio f.e.r. 109,4 109,9 113,2 103,0 101,9 Egenkapitalforretning i procent -27,5-4,2 10,9 17,0 11,7 Solvensdækning 1,7 2,0 3,6 4,3 7,0 Erstatningsudgifter Erstatningsudgifterne f.e.r. udgør mio.kr. eksklusiv afløbstab på 51 mio.kr., hvilket er markant højere end forventet. Erstatningsniveauet er påvirket af flere og større storskader end normalt, ligesom frekvensen af mellemskader (0,1-10 mio.kr.) har været utilfredsstillende. Samtidig har perioden været påvirket af en negativ udvikling i skadefrekvensen for indbo- og villaforsikringer samt større udgifter vedr. storm og skybrud end budgetteret. Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelses- og administrationsomkostningerne er steget med 96 mio.kr. hvilket skal ses i lyset af det øgede forretningsomfang. Det er lykkedes at holde omkostningerne nede såvel brutto som netto, således at omkostningsprocenten f.e.r. er faldet til 22,9%. Faldet kan bl.a. henføres til et færre antal ansatte og en generel tilbageholdenhed i omkostningerne. Investeringsvirksomhed Resultatet af investeringsvirksomhed blev på -386 mio. kr. efter overførsel af forsikringsteknisk rente. Af de -386 mio.kr. kan -38 mio.kr. henføres til resultat af dattervirksomheder. Investeringsafkastet er væsentligst påvirket af den negative udvikling for danske og udenlandske aktier på -469 mio.kr. Ejendomsafkastet eksklusive opskrivninger på 53 mio.kr. blev 5,9% i Det samlede aktieafkast blev 26,4% mod et afkast på benchmark på -25%. Afkastet af obligationer blev 8,4%. Varigheden på obligationsbeholdningen udgør ved årets udgang 2,6 år. Tryg Forsikring A/S 4

7 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S De samlede indtægter fra dattervirksomheder blev for 2002 på i alt -38 mio.kr. mod 168 mio.kr. i Resultatet indgår i resultatopgørelsen under posten "Indtægter fra tilknyttede virksomheder". Kapitalandele i dattervirksomheder er i moderselskabets regnskab værdiansat til moderselskabets andel af den regnskabsmæssige indre værdi, der ultimo 2002 var på i alt mio.kr. efter udlodning af Tryg Forsikring, livsforsikringsselskab A/S (2.905 mio.kr.) mod mio.kr. ultimo Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab Dansk Kaution forestår koncernens garantiforsikringsaktiviteter. Selskabet er førende inden for garantiforsikring i Danmark. Årets resultat efter skat blev et overskud på 97 mio.kr. svarende til en forrentning af årets gennemsnitlige egenkapital med 21,5%. Resultatet er som i 2001 positivt påvirket af afløbsgevinster i forbindelse med afslutning af en række ældre forsikringskontrakter. Selskabets egenkapital udgør ultimo 2002 i alt 404 mio.kr. efter afsættelse af 97 mio.kr. i udbytte. Tryg Forsikring II A/S Tryg Forsikring II administrerer en portefølje (tidligere Enhjørningen), der er tegnet i Nordea Bank i Danmark. Nytegning foretages i Tryg Forsikring A/S. Selskabet sælger derudover forsikringsprodukter i Finland gennem Nordea Bank Finlands filialnet og internet. Årets resultat efter skat blev et overskud på 27 mio.kr. Den underliggende forsikringsdrift udgør -2 mio.kr. inklusiv afløbsgevinst f.e.r. på 3 mio.kr. I 2001 udgjorde det forsikringstekniske resultat -21 mio.kr. Præmieindtægterne f.e.r. udgør 314 mio.kr. svarerende til et fald på ca. 12%. Tryg-Baltica Forsikring, internationalt forsikringsselskab A/S Tryg-Baltica international (TBi) står for koncernens indgående og udgående reassurance suppleret med udvalgte nicheområder på Londonmarkedet. Desuden varetages administrationen af afløbsporteføljer for koncernen. Pr. 1. juli 2002 er Dansk Marineforretning i TBi overført til Tryg Forsikring A/S. Årets resultat blev et underskud på 294 mio.kr. mod et underskud foregående år på 33 mio.kr. Det utilfredsstillende resultat kan væsentligst henføres til styrkelse af hensættelsen i 1. halvår 2002 vedrørende Energiforretningen i England, som er sat i afløb, samt revurderingen af omkostningshensættelse vedrørende afløb. Årets præmier f.e.r. androg mio.kr. en vækst på 14% i forhold til foregående år, som hovedsageligt skyldes ratestigninger. Erstatningsprocenten er opgjort til 89,3, og er som nævnt kraftig påvirket af hensættelser til afløb af Energiforretningen. I 2001 androg erstatningsprocenten 72,6. Omkostningsprocenten er opgjort til 40,0, og er påvirket af en omkostningshensættelse til afløb. Tryg Forsikring A/S 5

8 Nordea Ubezpieczenia S.A. (Polen) Tryg Forsikring har i årets løb erhvervet yderligere 26% aktier i Nordea Ubezpieczenia, således at den samlede ejerandel ultimo året udgør 95%. Selskabet har hjemsted i Polen, og driver forsikringsaktiviteter i Polen hovedsageligt indenfor auto og bygningsbrand. Selskabet har en markedsandel på 1,9% i Polen. Årets resultat før minoriteternes andel blev -5 mio.kr. Det forsikringstekniske resultat blev -27 mio.kr. Bruttopræmieindtægterne er steget fra 462 mio.kr. i 2001 til 496 mio.kr. i 2002, hvilket er en vækst på 7,2%. Tryg Forsikring, Rejse og Sundhed A/S Tryg Rejse og Sundhed er som selskab i Tryg Vesta Group specialiseret i rejseforsikring, syge-, ulykkeog indboforsikring i udlandet samt sundhedsforsikring, som er et marked i kraftig vækst. Årets resultat udgør 9 mio.kr. Det forsikringstekniske resultat viser et overskud på 3 mio.kr. mod 6 mio.kr. i Præmieindtægterne f.e.r. på 93 mio.kr. udviser et mindre fald i forhold til 2001, hvilket primært er afgang af kunder fra Danske Bank, svarende til en årlig præmie på ca. 14 mio.kr. Selskabets egenkapital udgør ultimo 2002 i alt 59 mio.kr. efter afsættelse af 8 mio.kr. i udbytte. Tryg Ejendomme I A/S Selskabets ejendomsportefølje bestod ultimo året af 44 ejendomme. Selskabets gennemsnitlige udlejningsprocent udgjorde ved årets udgang 92. Ejendommene er ultimo 2002 værdiansat til mio.kr. Selskabets egenkapital udgør ultimo 2002 i alt mio.kr. efter afsættelse af 460 mio.kr. i udbytte. Kapital og ejerforhold Tryg Forsikring A/S indgår i Tryg Vesta Group, og aktiekapitalen på 400 mio.kr. ejes 100% af Tryg Vesta Group A/S, Ballerup. Den i 2001 planlagte kapitalnedsættelse i Tryg Forsikring A/S ved udlodning af det 100% ejede Tryg Forsikring, livsforsikringsselskab A/S til Tryg A/S, er gennemført ved proklamafristens udløb den 5. april Kapitalnedsættelsen har reduceret egenkapitalen i Tryg Forsikring A/S med 2,9 mia.kr. heraf 900 mio.kr. i aktiekapitalen. Selskabet har i 2. halvår 2002 fået tilført yderligere kapital af moderselskabet Tryg Vesta Group A/S på i alt 900 mio.kr., hvoraf 300 mio.kr. er tilført aktiekapitalen og resten som et ansvarligt kapitalindskud. Regnskabet indgår i koncernregnskabet for Tryg Vesta Group A/S, Ballerup ( Solvensdækning Pr. 31. december 2002 udgør solvensdækningen 1,7. Som omtalt under afsnittet "Begivenheder efter balancedagen" forventes Tryg Vesta Group A/S at overdrage selskabet Vesta Forsikring AS i Norge til Tryg Forsikring A/S. Såfremt dette var foretaget pr. 31. december 2002 ville solvensdækningen udgøre 2,8. Tryg Forsikring A/S 6

9 Ændringer i Selskabets ledelse Administrerende direktør Hugo Andersen er pr. 10. januar 2003 fratrådt som bestyrelsesmedlem. Udtrådt som følge af ny ejerstruktur ved udskillelse fra Nordea AB: Direktør Jørgen Høeg Pedersen er fratrådt som næstformand i bestyrelsen pr. 30. september Direktør Thorleif Krarup er fratrådt som bestyrelsesmedlem pr. 30. september Overassistent Connie Borgen er fratrådt som bestyrelsesmedlem pr. 30. september Administrerende direktør, cand.polyt, Jens Lyngbo er fratrådt som bestyrelsesmedlem pr. 30. september Administrerende direktør Mikael Olufsen er fratrådt som bestyrelsesmedlem pr. 30. september Proprietær, cand.agro. Niels Erik Schultz-Petersen er fratrådt som bestyrelsesmedlem pr. 30. september Administrerende direktør Hugo Andersen er pr. 30. september 2002 fratrådt direktionen. Følgende er tiltrådt: Direktør Per Skov er pr. 14. januar 2003 tiltrådt som formand i bestyrelsen. Administrerende direktør Erik Gjellestad er pr. 30. september 2002 indtrådt i bestyrelsen. Gårdejer Mogens Jakobsen er pr. 30. september 2002 tiltrådt som næstformand i bestyrelsen. Begivenheder efter balancedagen Det forventes, at Tryg Vesta Group A/S på bestyrelsesmødet d. 11. marts 2003 beslutter at overdrage selskabet Vesta Forsikring AS i Norge til Tryg Forsikring A/S. Overdragelsen forventes at ske som apportindskud mod kapitalforhøjelse i Tryg Forsikring A/S. Udover ovennævnte er der ikke efter ledelsens opfattelse fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold af væsentlig betydning, som forrykker vurderingen af selskabets økonomiske stilling. Fremtiden Tryg Forsikring og datterselskaberne vil fortsat spille en central rolle på det nordiske forsikringsmarked. Det forventes at selskabet kan gennemføre den ønskede koncentration af aktiviteter i På det danske marked er der iværksat en række forretningsmæssige tiltag, som på præmie-, erstatningsog omkostningssiden vil resultere i positive forsikringstekniske resultater, og på mellem langt sigt en tilfredsstillende forrentning af den tilstedeværende kapital. Tryg/Dansk skade budgetterer i 2003 med en netto combined ratio på 102, hvilket vil være en markant forbedring i forhold til Baggrunden for denne forbedring skal især findes i de gennemførte præmieforhøjelser og saneringstiltag samt opnåelse af den fulde regnskabsmæssige effekt af tiltag fra Derudover vil en fortsat fokusering på omkostningsudviklingen sammen med opkøbet af Zurich porteføljen bidrage med fald i omkostningsprocenten i Det forsikringstekniske resultat for 2003 forventes således at vise en markant fremgang i forhold til Herudover vil det samlede resultat afhænge af udviklingen på de finansielle markeder. Tryg/Dansk skade overordnede målsætning om en combined ratio på 100 eller derunder forventes opnået i år 2004, med yderligere forbedring i Tryg Forsikring A/S 7

10 Vesta budgetterer i 2003 med en netto combined ratio på 105, hvilket er en forbedring. Baggrunden for den forventede forbedring skal ses i lyset af, at markedsandelen både på privatmarkedet og erhvervsmarkedet er øget betydeligt. Forventningen til de kommende år er en konsolidering af den opnåede markedsandel samtidig med en kraftig fokus på lønsomhed, som blandt andet medfører rateforhøjelser og saneringer samt et fald i bestanden på erhvervsområdet. Introduktionen af bankassurance gennem Nordeas filialnet i Norge forventes også at bidrage positivt til udviklingen. Udtrykt i combined ratio, som er summen af erstatninger og omkostninger i forhold til præmien, er målet for koncernen en combined ratio f.e.r. lige under 100. Det forventes, at dette mål vil nås i løbet af de kommende tre år. Tryg Forsikring A/S 8

11 Dansk skadeforsikring sammenhæng til Tryg Forsikring A/S Tryg Forsikring A/S er moderselskab for en række selskaber i såvel Danmark som i udlandet. Indenfor det forretningsområde som i Tryg Vesta Group benævnes dansk skade er Tryg Forsikring A/S det selskab med størst aktivitet. Idet dansk skadeforsikring omfatter flere juridiske enheder er der her medtaget en omtale af den samlede forretning for dansk skadeforsikring. Dansk Skadeforsikring består af følgende juridiske enheder: Tryg Forsikring A/S, Tryg Forsikring II A/S, Tryg Rejse og Sundhed samt Dansk Kaution Præmier I 2002 udgjorde bruttopræmierne mio.kr. mod mio.kr. i Bruttopræmierne er således 14% højere end sidste år og præmievæksten f.e.r. udgør tilsvarende knap 9%. Præmievæksten er påvirket positivt af den tilkøbte Zurich-portefølje samt præmiestigninger i forbindelse med den nye erstatningsansvarslovs ikrafttræden pr. 1. juli Hovedtal for dansk skadeforsikring (mio.kr.) Året 2002 Året 2001 Bruttopræmier Forsikringsteknisk resultat Resultat af investering Ordinært resultat før skat Erstatningsprocent f.e.r. 84,3 82,9 Omkostningsprocent f.e.r. 22,9 23,9 Combined ratio 107,2 106,8 Den tilfredsstillende bestandsvækst er et resultat af målrettet arbejde med salgs- og distributionsstrategi, hvor en række distributionskanaler har bidraget positivt til denne vækst. Dette gælder både salg gennem egne privatcentre og assurandører, men også distributionsaftalen med Nordea. Erstatninger Erstatningsudviklingen har ikke været tilfredsstillende. Erstatningsniveauet er påvirket af flere og større storskader end normalt, særligt på property, og frekvensen af mellemskader har været utilfredsstillende. Samtidig har særligt årets første seks måneder været påvirket af en negativ udvikling i skadefrekvensen for indbo- og villaforsikringer samt større udgifter vedrørende storm og skybrud end budgetteret. Det er særligt erhvervsforretningen, der med en erstatningsprocent f.e.r. på 90,1% afviger markant fra det forventede niveau. Privatforretningen har i løbet af 2002 vist en væsentlig forbedring i forhold til året før; erstatningsprocenten f.e.r. er på 81,4%, hvilket dog endnu ikke er tilfredsstillende. Omkostninger Omkostningsudviklingen har været særdeles tilfredsstillende, idet omkostningsprocenten f.e.r. på 22,9% er 1% point lavere end året før, hvilket primært skyldes, at det på trods af det stigende forretningsomfang er lykkedes at holde omkostningerne nede via en stram styring af personale normering og øvrige administrative omkostninger. Navnlig i 2. halvår af 2002 har omkostningsudviklingen været tilfredsstillende, med en omkostningsprocent f.e.r. på 21,6% Årets resultat Årets resultat er påvirket af ovennævnte og et negativt resultat af investeringsvirksomhed samt ekstraordinære udgifter, som omtales under Tryg Forsikring A/S. Tryg Forsikring A/S 9

12 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet og beretningen. Årsregnskabet er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 10. marts 2003 Direktion Stine Bosse Stig Ellkier-Pedersen Peter Falkenham /Morten Hübbe Bestyrelse Per Skov Mogens Jacobsen Erik Gjellestad formand næstformand Antony Mærsk Birthe Petersen Godkendt på selskabets generalforsamling den 21. marts Dirigent: Tryg Forsikring A/S 10

13 Revisionspåtegning Intern revisions påtegning Vi har revideret årsregnskabet for Tryg Forsikring A/S for regnskabsåret Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet forretningsgange, den anvendte regnskabspraksis og foretagne skøn samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2002 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Ballerup, den 10. marts 2003 Gert Stubkjær Revisionschef Tryg Forsikring A/S 11

14 Revisionspåtegning Ekstern revisions påtegning Til aktionærerne i Tryg Forsikring A/S Vi har revideret årsregnskabet for Tryg Forsikring A/S for regnskabsåret Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2002 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Ballerup, den 10. marts 2003 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C. Jespersen Bent Hansen Lone Møller Olsen Finn L. Meyer Mona Blønd statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor Tryg Forsikring A/S 12

15 Regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om forsikringsvirksomhed og Finanstilsynets bekendtgørelse om skadesforsikringsselskabers årsregnskaber. Der udarbejdes ikke koncernregnskab, da selskabet er en 100% ejet dattervirksomhed af Tryg Vesta Group A/S, Ballerup, der udarbejder koncernregnskab. I forhold til sidste år er den anvendte regnskabspraksis ændret for diskontering af hensættelser. Fra og med 2002 diskonteres erstatningshensættelserne i de brancher, hvor varigheden er over 4 år, og hvor der eksisterer et statistisk grundlag, der kan underbygge en diskontering. Ændringen i anvendt regnskabspraksis har ingen effekt på årets resultat. Virkningen på egenkapitalen er en forøgelse på 46 mio.kr. pr Der er foretaget tilpasning af sammenligningstallene for Udover ovennævnte ændringer er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelse Forsikringsteknisk virksomhed Præmieindtægter f.e.r. består af årets forfaldne bruttopræmier, reguleret for afgivne genforsikringspræmier og forskydningen i præmiehensættelserne, svarende til en periodisering efter forsikringens dækningsperiode. Forsikringsteknisk rente f.e.r. er et beregnet afkast af de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Som rentesats anvendes årets gennemsnitlige effektive rente for obligationer med en restløbetid på under 3 år. Erstatningsudgifter f.e.r. fremkommer som årets udbetalte erstatningsbeløb reguleret for ændring i erstatningshensættelser og hensættelser for løbende ydelser med fradrag af genforsikringsandel. Beløb til dækning af udgifter til bekæmpelse, begrænsning, besigtigelse og vurdering af skader er indeholdt i regnskabsposten. I posten indgår endvidere afløbsresultat vedrørende tidligere år. Den del af forøgelsen af de forsikringsmæssige hensættelser, der kan henføres til diskontering, er overført til forsikringsteknisk rente f.e.r. Bonus og præmierabatter vedrører tilbagebetalte præmiebeløb, hvor størrelsen af tilbagebetalingen er afhængig af skadesforløbet, og hvor kriterierne for udbetaling er fastlagt forud for regnskabsårets begyndelse eller ved forsikringens tegning. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. omfatter erhvervelses- og administrationsomkostninger med fradrag af modtagne genforsikringsprovisioner. Omkostninger til erhvervelse og fornyelse af forsikringsbestanden udgiftsføres på tegningstidspunktet. Administrationsomkostninger, herunder gager og afgifter mv., periodiseres, så de omfatter regnskabsåret. Dattervirksomheder betaler andele af fællesudgifter efter ressourceforbrug, som afregnes på omkostningsdækkende vilkår. Tryg Forsikring A/S 13

16 Afskrivninger foretages lineært over 4 til 5 år. Inventar mv. under kr. udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret bortset fra aktiver, der erhverves som en del af et samlet projekt. Finansielt leasede edbanlæg aktiveres og afskrives, som om de er købt af selskabet. Investeringsvirksomhed Indtægter fra tilknyttede virksomheder indeholder andel af det samlede resultat og værdiregulering af kapitalandele i dattervirksomheder. Valutakursforskelle ved omregning af udenlandske dattervirksomheders indre værdi primo året indgår i regnskabsposten "Valutakursregulering". Indtægter af grunde og bygninger opgjort før værdiregulering omfatter resultat af ejendomsdrift. I resultatet fragår udgifter til ejendomsadministration. Renter og udbytter mv. omfatter de i regnskabsåret indtjente renter, modtagne udbytter mv. Endvidere indgår realiserede gevinster ved udtrækning af obligationer og afdrag på udlån samt realiserede gevinster ved salg af udtrukne obligationer. Realiserede gevinster/tab på investeringsaktiver indeholder realiserede nettogevinster/-tab ved salg af investeringsaktiver, herunder finansielle instrumenter, beregnet i forhold til værdien primo året eller årets anskaffelsesværdi. Urealiserede gevinster/tab på investeringsaktiver indeholder urealiserede nettogevinster/-tab på markedsværdiansatte investeringsaktiver, herunder finansielle instrumenter, ved regulering til markedsværdi ultimo regnskabsåret, beregnet i forhold til værdien primo året eller årets anskaffelsesværdi. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed omfatter omkostninger forbundet med forvaltning af investeringsaktiver. Kurtage og provision indgår i investeringsaktivernes købs- og salgspris. Valutakursregulering indeholder den del af samtlige regnskabsposters værdiregulering samt gevinster eller -tab ved salg, der kan henføres til valutakursforskelle ved omregning til danske kroner, herunder omregning af udenlandske dattervirksomheders indre værdi samt forsikringsmæssige hensættelser primo året. Den regnskabsmæssige indre værdi af udenlandske dattervirksomheder samt øvrige aktiver og passiver, der er udtrykt i udenlandsk valuta, herunder valutaterminsforretninger, omregnes efter valutakursen ultimo året. Resultatet i udenlandske dattervirksomheder fremkommer efter omregning af resultatopgørelsens poster til gennemsnitskurser. Øvrige indtægter og udgifter i udenlandsk valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Ekstraordinære poster omfatter beløb, der efter deres karakter er usædvanlige for virksomheden og adskiller sig klart fra den ordinære drift. Tryg Forsikring A/S er sambeskattet med hovedparten af selskabets dattervirksomheder. Regnskabsposten "Skat" indeholder årets beregnede danske og udenlandske selskabsskatter samt ændring i udskudt skat eller udskudt skatteaktiv. Skat vedrørende den sambeskattede indkomst udgiftsføres forholdsmæssigt i de sambeskattede selskaber. Ændring i udskudte skatter eller udskudte skatteaktiver regnskabsføres i de selskaber, der har forpligtelsen eller fordringen. Tryg Forsikring A/S 14

17 Balance Aktiver Ejendomme er værdiansat til skønnet markedsværdi i henhold til Finanstilsynets vejledning. Markedsværdien er opgjort med udgangspunkt i en kapitalisering af ejendommenes fremtidige driftsafkast. Kapitaliseringsfaktoren er fastsat under hensyntagen til ejendommenes art og beliggenhed. Nybyggeri og igangværende byggerier er værdiansat til anskaffelsessummen eller medgåede omkostninger. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er værdiansat til den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes egenkapital. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres til egenkapitalen under posten "Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode" i det omfang, den regnskabsmæssige indre værdi overstiger kostprisen. Børsnoterede kapitalandele og obligationer mv. er værdiansat til den ultimo året senest noterede børskurs. Unoterede kapitalandele og fast forrentede udlån mv. er værdiansat til en forsigtigt skønnet markedsværdi med udgangspunkt i virksomhedernes senest foreliggende regnskaber. Afledte finansielle instrumenter, herunder terminsforretninger og uafviklede handler med værdipapirer, er opgjort til markedsværdien på balancedagen. Bruttobeløbene er oplyst i en note til regnskabet. Genforsikringsdepoter omfatter tilgodehavende beløb vedrørende overtagen genforsikring, tilbageholdt af modparten i henhold til genforsikringskontrakten. Tilgodehavender er værdiansat til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til forventede tab. Inventar, edb-anlæg og -software samt biler mv. er værdiansat til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Finansielt leasede edb-anlæg behandles, som om de er købt af selskabet. Skatteaktiv omfatter udskudte nettoskatteaktiver opgjort som 30% af nutidsværdien af de midlertidige positive nettoforskelle mellem skatte- og regnskabsmæssige resultater med tillæg af skattemæssige underskud, i det omfang de forventes modregnet i fremtidig positiv skattepligtig indkomst. Andre periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger. Passiver Ansvarlig lånekapital omfatter lån, hvor kreditors krav træder tilbage for alle øvrige kreditorkrav. Præmiehensættelser f.e.r. omfatter den del af de opkrævede præmier og genforsikringspræmier, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Erstatningshensættelser f.e.r. omfatter beløb til dækning af skader, der ved årets udløb er indtruffet, men endnu ikke betalt, med fradrag for genforsikringsdækning. Erstatningshensættelser er opgjort på grundlag af oplysninger om skadernes størrelse med tillæg af et erfaringsmæssigt fastsat beløb til dækning af indtrufne, men endnu ikke anmeldte skader. Tryg Forsikring A/S 15

18 I hensættelserne indgår beløb til dækning af udgifter til bekæmpelse, begrænsning, besigtigelse og vurdering af skader. Hensættelser for løbende ydelser f.e.r. vedrører lovpligtig arbejdsskadeforsikring i Danmark, der afvikles ved løbende udbetalinger. Hensættelserne er opgjort efter aktuarmæssige principper til nutidsværdi ved tilbagediskontering af de forventede fremtidige udbetalinger. For øvrige hensættelser som har lang løbetid og som er opgjort efter statistisk metode foretages en diskontering. Hensættelser til bonus og præmierabatter vedrører beløb, der forventes tilbagebetalt til forsikringstagerne under hensyntagen til skadesforløbet i regnskabsåret. Udjævningshensættelser omfatter beløb til udjævning af fremtidige erstatningsudgifter på områder, der erfaringsmæssigt viser udsving fra år til år. For arbejdsskadeforsikring er udjævningshensættelser beregnet som forskellen i mellem de forsikringsmæssige hensættelser, opgjort med en grundlagsrente på henholdsvis 2,00% og 2,75%. Andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. består af hensættelser for ikke afløben risiko. Hensættelsen omfatter beløb, der ud over præmiehensættelserne og fremtidige præmierater skønnes nødvendige til dækning af erstatningsudgifter og omkostninger i senere regnskabsperioder for forsikringer, der er i kraft på balancetidspunktet. Hensættelser til andre risici og omkostninger omfatter beløb, der har til hensigt, at dække forpligtelser eller omkostninger, som kan henføres til dette eller tidligere regnskabsår, og som på balancetidspunktet er sandsynlige eller sikre, men er uvisse med hensyn til deres størrelse eller tidspunktet for deres afholdelse. Gældsforpligtelser er som hovedregel værdiansat til pålydende værdi. Gældsforpligtelser vedrørende skader på pantebrevsgarantier, for hvilke der er aftalt afvikling med løbende ydelser, er afsat til den værdi, der fremkommer ved tilbagediskontering af de fremtidige ydelser til markedsrente. Andre forhold Koncerninterne handler med investeringsaktiver afregnes til markedsværdier. Koncerninterne ydelser afregnes på omkostningsdækkende basis eller på markedsbaserede vilkår. Koncerninterne transaktioner og aftaler af større betydning er oplyst i regnskabet. Tryg Forsikring A/S 16

19 Resultatopgørelse Mio.kr Note Skadeforsikring Præmieindtægter Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i bruttopræmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i bruttoerstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Refusion fra tilknyttede virksomheder Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Tryg Forsikring A/S 17

20 Resultatopgørelse Mio.kr Note Ikke-forsikringsteknisk virksomhed Indtægter af investeringsaktiver 6 Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter af grunde og bygninger Renter og udbytter mv Indtægter af investeringsaktiver, i alt Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Renteudgifter Realiserede tab på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursregulering Resultat af investeringsvirksomhed før overførsel til forsikringsteknisk virksomhed Forsikringsteknisk rente overført til forsikringsvirksomhed Resultat af investeringsvirksomhed, i alt Ordinært resultat før skat Ekstraordinære udgifter Resultat før skat Skat Årets resultat Tryg Forsikring A/S 18

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2001 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør formand Jan Kondrup, bankdirektør Per Klitgård Poulsen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2012 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB

DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB DANICA PENSION I, LIVSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport 005 Danica Pension I s hovedtal 3 Beretning 4 Resultat for. halvår 005 4 Balance og kapitalstyrke 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Regnskab for

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør,

Læs mere

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR

AP Skadesforsikring Aktieselskab CVR CVR 14592385 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning... 1 Ledelsespåtegning... 3 Resultatopgørelse... 4 Balance... 5 Aktiver... 5 Passiver... 5 Egenkapitalopgørelse... 6 Noter... 7 Side

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 4 Balance

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2012 4 Balance pr. 30. juni 2012 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum

Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr Hjemsted Farum Halvårsrapport 2017 PenSam Forsikring A/S CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Farum Indholdsfortegnelse Udvalgte hoved- og nøgletal...2 Ledelsesberetning...3 Halvårsregnskabet Ledelsespåtegning...5 Resultatopgørelse...6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 4 Balance pr. 30. juni 2013 5 6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2014 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2014 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2014 er et overskud på 243 mio. kr. før skat og 184 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab II A/S (CVR-nr. 16452742) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse 5 Balance

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 31 15 50 96 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1 q Ledelsespåtegning 2 q Anvendt regnskabspraksis 3 q Resultatopgørelse for perioden 1. januar-30. juni

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S

Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S Halvårsrapport 1. halvår 2005 Nordea Pension Danmark, livsforsikringsselskab III A/S (CVR-nr. 17168975) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsrapporten 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010

LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2010 LEDELSESBERETNING 1.HALVÅR 2010 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2010 blev et overskud på 85 mio. kr. før skat og 63 mio. kr. efter skat.

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2016 Indholdsfortegnelse: Ledelsesberetning Side 1 Nøgletal Side 1 Anvendt regnskabspraksis Side 2-3 Ledelsespåtegning Side 4 Resultatopgørelse Side 5

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET HAFNIA LIV III A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Jens Erik Christensen, administrerende direktør, formand Poul Mortensen, direktør Jesper Rasmussen,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

CVR - nr Halvårsrapport

CVR - nr Halvårsrapport CVR - nr. 26 23 14 18 Halvårsrapport 30. juni 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE Side q Ledelsesberetning 1-2 q Ledelsespåtegning 3 q Anvendt regnskabspraksis 4 q Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 q

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S

Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S Regnskab for 1. halvår 2004 Nordea Link Danmark, investeringslivsforsikringsselskab A/S (CVR-nr. 15319615) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Kommentarer til halvårsregnskabet 2 Resultatopgørelse

Læs mere

AC Lundbæk A/S CVR-nr

AC Lundbæk A/S CVR-nr AC Lundbæk A/S CVR-nr. 28 27 94 77 Årsrapport 1. januar - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14. maj 2014. Claus Lundbæk Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016

Nykredit Forsikring A/S. Halvårsrapport 2016 Nykredit Forsikring A/S Halvårsrapport 2016 (1.1.2016-30.06.2016) CVR nr. 14 50 61 87 Ledelsesberetning Aktivitet Aktiviteten består af tegning af skadeforsikring. Økonomisk udvikling Periodens resultat

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2017 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2017 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2017 er et overskud på 277 mio. kr. før skat og 214 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2013 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport Danica Pension I

Halvårsrapport Danica Pension I Halvårsrapport 006 Danica Pension I Indholdsfortegnelse DANICA PENSION I S HOVEDTAL 3 BERETNING.. 4 Resultat for. halvår 006.. 4 Balance. 5 FORVENTNINGER TIL 006. 5 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS.. 6 REGNSKAB

Læs mere

Årsrapport for året 2003. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2003. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2003 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring

Overblik. Indhold Ledelsesberetning. Ledelsespåtegning. Femårsoversigt. Resultatopgørlse. Balance. Egenkapitalforklaring Halvårsrapport 211 Overblik Indhold Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Femårsoversigt 6 Resultatopgørlse 7 Balance 8 Egenkapitalforklaring 1 Ledelsesberetning Udviklingen i 1. halvår 211 Sønderjysk

Læs mere

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14

FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 FAMILIEN ANDRÈS ApS Årsrapport for 2013/14 (regnskabsår 1/4-31/3) CVR-nr. 33 25 04 36 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 4 /7 2014 Jøren Andrés Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT

Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT CVR-nr. 88 02 55 12 Hjemsted: Hvidovre Skandia Livsforsikring A/S HALVÅRSRAPPORT 1. halvår 2006 , Skandia Liv halvårsrapport 2006 viser følgende: Bruttopræmier viser fremgang til 5,6 % i forhold til 1.

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

BB Holding Hurup ApS CVR-nr

BB Holding Hurup ApS CVR-nr BB Holding Hurup ApS CVR-nr. 28 32 93 26 Årsrapport 1. juli 2012-30. juni 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. november 2013. Bent Søgaard Dirigent

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2010 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Regnskab Resultatopgørelse 6 Balance 7 Egenkapitalopgørelse 8 Noter 9 Nykredit Livsforsikring

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2011 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2011 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2010 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2010 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

Halvårsrapport januar 31. juni 2017

Halvårsrapport januar 31. juni 2017 Halvårsrapport 2017 1. januar 31. juni 2017 Lille Tornbjerg Vej 30 5220 Odense SØ CVR-nr. 25 12 19 02 Hjemsted: Odense Indholdsfortegnelse Oversigt s. 3 Ledelsesberetning og -påtegning s. 4-5 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR

DRAEGER HOLDING APS LÆRKEVEJ 3, 3450 ALLERØD CVR.NR ÅRSRAPPORT 2013/ REGNSKABSÅR GBH Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 REVISION & RÅDGIVNING A/S DRAEGER

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2012 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015

GR HOLDING 2009 A/S. Østre Stationsvej Odense C. Årsrapport 1. januar december 2015 GR HOLDING 2009 A/S Østre Stationsvej 1-5 5000 Odense C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Nicoline

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr

Lokal Forsikring G/S CVR-nr Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg

Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg Knud Erik Møller ApS Karl Andersens Vej 11, 6700 Esbjerg CVR-nr. 13 08 02 08 Årsrapport 1. januar - 31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18.

Læs mere

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012

Jan Hammer Holding ApS. Årsrapport for 2012 Jan Hammer Holding ApS Hagelskærvej 9, 7400 Herning CVR-nr. 26 60 09 44 Årsrapport for 2012 11. regnskabsår Til Erhvervsstyrelsen Nærværende årsrapport er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr

J Jensen, Vejle ApS. c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø. Årsrapport for 2011/12. CVR-nr Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 J Jensen, Vejle ApS c/o Jacob Jensen, Hallinsgade 22, 2100 København Ø Årsrapport for 2011/12 CVR-nr.

Læs mere

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg

H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg H. G. Statsautoriseret Revisionsanpartsselskab c/o One Revision Øst, Roskildevej 37A, 3. sal, 2000 Frederiksberg CVR-nr. 14 38 84 43 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015

CRUISE I A/S. Sundkrogsgade København Ø. Årsrapport 1. januar december 2015 CRUISE I A/S Sundkrogsgade 7 2100 København Ø Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 12/05/2016 Palle Nordahl Dirigent

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2016 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2016 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2016 er et overskud på 122 mio. kr. før skat og 100 mio. kr. efter skat.

Læs mere

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007.

Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr Halvårsrapport for året 2007. Arkitekternes Pensionskasse CVR-nr. 22 07 86 15 Halvårsrapport for året 2007. Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Selskabsoplysninger Halvårsregnskab Regnskabspraksis Resultatopgørelse 1. januar - 30.

Læs mere

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K

ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012. Amaliegade 33 B, 1256 København K ULYKKESFORSIKRINGSFORBUNDET FOR DANSK SØFART Gensidigt Forbund CVR 67 76 07 19 HALVÅRS RAPPORT 2012 Amaliegade 33 B, 1256 København K Ledelsesberetning for første halvår 2012 Udvikling i aktiviteter og

Læs mere

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009

Thisted Forsikring G/S CVR - nr Halvårsrapport for 2009 Thisted Forsikring G/S CVR - nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport for 2009 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetninger Selskabsoplysninger 2 Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2015 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

VESTERGAARD VVS ApS. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den VESTERGAARD VVS ApS Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27/05/2013 Niels Knud Vestergaard Dirigent Side 2 af 11

Læs mere

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16

Chr. Olesen Finans ApS. Årsrapport for 2015/16 Chr. Olesen Finans ApS Fjerritslevvej 9, Aggersund, 9670 Løgstør Årsrapport for 2015/16 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 28 33 23 19 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR

K & J HOLDING APS KIRKEBAKKEGÅRDSVEJ 56, 3540 LYNGE CVR.NR ÅRSRAPPORT 2011/ REGNSKABSÅR GBH REVISION & RÅDGIVNING A/S Registreret Revisionsaktieselskab M.D. Madsensvej 13 Postboks 99 3450 Allerød Telefon 48 14 38 00 Telefax 48 14 38 30 Mail gbh@gbh.dk Web www.gbh.dk CVR. nr. 17 61 04 30 K

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015

LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 ALKA FORSIKRING HALVÅRSRAPPORT 2015 LEDELSESBERETNING 1. HALVÅR 2015 Tilfredsstillende resultat Alkas resultat for første halvår 2015 er et overskud på 258 mio. kr. før skat og 196 mio. kr. efter skat.

Læs mere

MATADOR EJENDOMME APS

MATADOR EJENDOMME APS Tlf: 76 97 37 00 BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab vejen@bdo.dk Ådalen 13 A, 1. www.bdo.dk DK-6600 Vejen CVR-nr. 20 22 26 7020222670 MATADOR EJENDOMME APS ÅRSRAPPORT Årsrapport 2012 Årsrapporten

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Topdanmark Link Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Topdanmark Link Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2012 CVR-nr. 26188385 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

ENID INGEMANNS FOND. Årsrapport 1. april marts Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den ENID INGEMANNS FOND Årsrapport 1. april 2013-31. marts 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/06/2014 Klaus Søgaard Dirigent Side 2 af 15 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr

Nykredit Livsforsikring A/S. Halvårsrapport CVR-nr Nykredit Livsforsikring A/S Halvårsrapport 2015 CVR-nr. 25707184 INDHOLD Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Regnskab Resultatopgørelse 5 Totalindkomstopgørelse 5 Balance 6 Egenkapitalopgørelse 7 Noter

Læs mere

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår)

FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) FANGEL BIOENERGI APS CVR-NR 26 26 21 19 ÅRSRAPPORT FOR 2012 (12. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19 / 6 2013. Karsten Buchhave Dirigent 1

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport

REKA Byudvikling ApS Reesens Vej Varde CVR-nr Årsrapport Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33963556 Dokken 8 Postboks 200 6701 Esbjerg Telefon 79 12 84 44 Telefax 79 12 84 55 www.deloitte.dk REKA Byudvikling ApS Reesens Vej 2 6800 Varde

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2010 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2010 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

PROTICA PRIVATE EQUITY APS

PROTICA PRIVATE EQUITY APS Årsrapport for 2014 PROTICA PRIVATE EQUITY APS CVR-nr. 35 04 42 13 2. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 29. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Peter

Læs mere

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015

Sofies Holdingselskab ApS. Årsrapport for 2015 Koldingvej 2 7190 Billund CVR-nr. 32099106 Årsrapport for 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 25. maj 2016 Sidsel Marie Kristensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV

N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV N. V. Holding af 18. juni 2008 A/S Overvænget 9, 8920 Randers NV CVR-nr. 31 49 71 67 Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22.

RMJ Finansiel Group ApS ÅRSRAPPORT Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. CVR-nr. 26518199 ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 22. juni 2015 Jan Fredskilde Andersen Dirigent Indholdsfortegnelse Virksomhedsoplysninger

Læs mere

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB

A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB A/S REVISION HATTING REGISTRERET REVISIONSSELSKAB Storegade 37 8700 Horsens Årsrapport 1. maj 2015-30. april 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/09/2016

Læs mere

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15

Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 Green Cotton A/S Årsrapport for 2014/15 (regnskabsår 1/5-30/4) CVR-nr. 15 69 45 72 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 7 /9 2015 John Hansen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum

HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum HMS Holding, Aulum ApS Vestager 3, 7490 Aulum CVR-nr. 21 56 86 94 Årsrapport 2015/16 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29. august 2016. Hugo Sørensen dirigent

Læs mere

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S

ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S ADMINISTRATIONSSELSKABET AUNBØL A/S Tordenskjoldsgade 2, st 6700 Esbjerg Årsrapport 1. oktober 2014-30. september 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Læs mere

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS

DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS DNO BUSINESS SOLUTIONS ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/02/2015 Erik Hübertz Sørensen Dirigent Side 2

Læs mere

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014

Martin V. Olsen Holding ApS. Årsrapport for 2014 Mølleåparken 57, 2 f 2800 Kongens Lyngby CVR-nr. 31744229 Årsrapport for 2014 6. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 27. januar 2015 Martin Vesterskov

Læs mere

P.O.K. Holding ApS CVR-nr

P.O.K. Holding ApS CVR-nr P.O.K. Holding ApS CVR-nr. 21 27 62 35 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 20. februar 2014. Per Oddershede Kanstrup Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

DANSKE SHARE INVEST III ApS

DANSKE SHARE INVEST III ApS DANSKE SHARE INVEST III ApS Værkmestergade 25, 14 8000 Aarhus C Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 10/05/2016

Læs mere