Beretning og regnskab for året Tryg Forsikring A/S (CVR-nr )

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)"

Transkript

1 Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr )

2 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold 6 Dansk skadeforsikring sammenhæng til Tryg Forsikring A/S 9 Ledelsens regnskabspåtegning 10 Revisionspåtegninger 11 Regnskabspraksis 13 Resultatopgørelse 17 Balance 19 Noter 23

3 Selskabsoplysninger Bestyrelse Direktør Per Skov, formand Gårdejer Mogens Jacobsen, næstformand Adm. direktør Erik Gjellestad Privatchef Antony Mærsk Fuldmægtig Birthe Petersen Direktion Stine Bosse Stig Ellkier-Pedersen Peter Falkenham Intern revision Revisionschef Gert Stubkjær Revision Deloitte & Touche, Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG Adresse Tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej Ballerup Telefon Telefax Tryg Forsikring A/S 1

4 Årsberetning Generelt Årsberetningen omfatter den del af den danske skadeforsikringsvirksomhed, som drives i den juridiske enhed Tryg Forsikring A/S. Derudover er der en kort omtale af den skadeforsikringsvirksomhed, som drives i særskilte datterselskaber i Danmark og Polen. Den i 2001 planlagte kapitalnedsættelse i Tryg Forsikring A/S ved udlodning af det 100% ejede Tryg Forsikring, livsforsikringsselskab A/S til Tryg A/S, er gennemført ved proklamafristens udløb den 5. april Tryg Forsikring A/S overtog i juni 2002 hovedparten af Zurichs skadeforsikringsvirksomhed i Danmark. Den 19. juni 2002 indgik Nordea AB og Tryg i Danmark smba aftale om, at Tryg i Danmark smba købte Nordeas samlede skadeforretning. Alle nødvendige godkendelser fra myndighederne, herunder fra konkurrencemyndighederne, forelå den 30. september Tryg i Danmark smba ejer fuldt ud Tryg Vesta Group, som er koncernens navn. Det økonomiske ansvar blev overdraget den 1. juli Som en del af aftalen har Nordea og Tryg Vesta Group indgået en strategisk samarbejdsaftale, som betyder, at bankassurancekonceptet med krydssalg mellem bank og forsikring fortsætter. Tryg Vesta Group bevarer dermed adgangen til Nordeas distributionsnet, og Nordea bevarer adgangen til distributionsnettet i Tryg og Vesta. Tryg Vesta Group koncernen ønsker at koncentrere sine aktiviteter omkring lønsomme forretningsområder. Som følge heraf er det besluttet at afvikle dele af koncernens aktiviteter. Den samlede forsikringsaktivitet i Tryg Vesta Group omfatter tillige aktiviteten i søsterselskaberne Vesta Forsikring AS i Norge og Kindlustus AS i Estland. Det forventes, at Tryg Vesta Group A/S på bestyrelsesmødet d. 11. marts 2003 beslutter at overdrage selskabet Vesta Forsikring AS i Norge til Tryg Forsikring A/S. Overdragelsen forventes at ske som apportindskud mod kapitalforhøjelse i Tryg Forsikring A/S. Tryg Forsikring A/S 2

5 Hovedtal Mio.kr Resultatopgørelse Bruttopræmieindtægter Præmieindtægter f.e.r Erstatningsudgifter f.e r Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r Forsikringsteknisk resultat Resultat af investeringsvirksomhed efter overførsel til forsikringsteknisk virksomhed Årets resultat Afløbsresultat f.e.r Balance Forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Egenkapital Aktiver i alt Sammenligningstallene fra før 2002 er ikke tilrettet fsva. udskillelse af Livsforsikring. Kapitalnedsættelsen ved udlodning af Tryg Forsikring, livsforsikringsselskab A/S har i 2002 nedbragt egenkapitalen med 2,9 mia.kr. Sammenligningstal fsva. diskontering af arbejdsskadesforsikring (jf. regnskabspraksis) er tilrettet for Årets resultat Årets resultat efter skat blev mio.kr mod -244 mio.kr. i Resultatet er påvirket af ekstraordinære udgifter på 459 mio.kr., hvoraf 159 mio.kr. kan henføres til omkostninger opstået i forbindelse med udskillelsen fra Nordea AB, goodwill og restruktureringsudgifter i forbindelse med overtagelsen af den danske Zurichportefølje. Derudover indgår 300 mio.kr. til afvikling af dele af koncernens aktiviteter. Årets resultat: Forsikringsteknisk resultat -286 Resultat af investeringsvirksomhed før resultat af dattervirksomheder -348 TBi, styrkelse af hensættelser vedrørende energiforretningen i England -223 Øvrige resultater i dattervirksomheder 185 Ekstraordinære udgifter -459 Skat Egenkapitalen udgør ultimo 2002 i alt mio.kr. Årets underskud foreslås af bestyrelsen disponeret således (mio.kr.): Resultatdisponering: Årets resultat Overført fra Sikkerhedsfond 590 Overført fra Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode der disponeres således: Overført til Opskrivningshenlæggelser 45 Overført til Overført overskud Tryg Forsikring A/S 3

6 Præmieindtægter Bruttopræmieindtægterne er i 2002 steget med knap 17% til mio.kr. Heraf vedrører de 264 mio.kr. (4,5%) Zurich. Mio.kr Bruttopræmier Tryg Forsikring A/S har i regnskabsåret betalt 952 mio.kr. i præmier til genforsikringsselskaber. Reassurancedækning udgør sammen med udjævningshensættelserne, der ultimo året udgør 166 mio.kr., selskabets samlede katastrofeberedskab. Udjævningshensættelserne er i 2002 forøget med 40 mio.kr Nøgletal I henhold til regnskabsbekendtgørelsen for skadeforsikringsselskaber er nedenfor vist en række nøgletal til brug for sammenligning med tidligere år Nøgletal Erstatningsprocent f.e.r. 86,4 86,2 86,7 75,5 73,9 Omkostningsprocent f.e.r. 23,0 23,7 26,5 27,5 28,0 Combined ratio f.e.r. 109,4 109,9 113,2 103,0 101,9 Egenkapitalforretning i procent -27,5-4,2 10,9 17,0 11,7 Solvensdækning 1,7 2,0 3,6 4,3 7,0 Erstatningsudgifter Erstatningsudgifterne f.e.r. udgør mio.kr. eksklusiv afløbstab på 51 mio.kr., hvilket er markant højere end forventet. Erstatningsniveauet er påvirket af flere og større storskader end normalt, ligesom frekvensen af mellemskader (0,1-10 mio.kr.) har været utilfredsstillende. Samtidig har perioden været påvirket af en negativ udvikling i skadefrekvensen for indbo- og villaforsikringer samt større udgifter vedr. storm og skybrud end budgetteret. Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelses- og administrationsomkostningerne er steget med 96 mio.kr. hvilket skal ses i lyset af det øgede forretningsomfang. Det er lykkedes at holde omkostningerne nede såvel brutto som netto, således at omkostningsprocenten f.e.r. er faldet til 22,9%. Faldet kan bl.a. henføres til et færre antal ansatte og en generel tilbageholdenhed i omkostningerne. Investeringsvirksomhed Resultatet af investeringsvirksomhed blev på -386 mio. kr. efter overførsel af forsikringsteknisk rente. Af de -386 mio.kr. kan -38 mio.kr. henføres til resultat af dattervirksomheder. Investeringsafkastet er væsentligst påvirket af den negative udvikling for danske og udenlandske aktier på -469 mio.kr. Ejendomsafkastet eksklusive opskrivninger på 53 mio.kr. blev 5,9% i Det samlede aktieafkast blev 26,4% mod et afkast på benchmark på -25%. Afkastet af obligationer blev 8,4%. Varigheden på obligationsbeholdningen udgør ved årets udgang 2,6 år. Tryg Forsikring A/S 4

7 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S De samlede indtægter fra dattervirksomheder blev for 2002 på i alt -38 mio.kr. mod 168 mio.kr. i Resultatet indgår i resultatopgørelsen under posten "Indtægter fra tilknyttede virksomheder". Kapitalandele i dattervirksomheder er i moderselskabets regnskab værdiansat til moderselskabets andel af den regnskabsmæssige indre værdi, der ultimo 2002 var på i alt mio.kr. efter udlodning af Tryg Forsikring, livsforsikringsselskab A/S (2.905 mio.kr.) mod mio.kr. ultimo Dansk Kautionsforsikrings-Aktieselskab Dansk Kaution forestår koncernens garantiforsikringsaktiviteter. Selskabet er førende inden for garantiforsikring i Danmark. Årets resultat efter skat blev et overskud på 97 mio.kr. svarende til en forrentning af årets gennemsnitlige egenkapital med 21,5%. Resultatet er som i 2001 positivt påvirket af afløbsgevinster i forbindelse med afslutning af en række ældre forsikringskontrakter. Selskabets egenkapital udgør ultimo 2002 i alt 404 mio.kr. efter afsættelse af 97 mio.kr. i udbytte. Tryg Forsikring II A/S Tryg Forsikring II administrerer en portefølje (tidligere Enhjørningen), der er tegnet i Nordea Bank i Danmark. Nytegning foretages i Tryg Forsikring A/S. Selskabet sælger derudover forsikringsprodukter i Finland gennem Nordea Bank Finlands filialnet og internet. Årets resultat efter skat blev et overskud på 27 mio.kr. Den underliggende forsikringsdrift udgør -2 mio.kr. inklusiv afløbsgevinst f.e.r. på 3 mio.kr. I 2001 udgjorde det forsikringstekniske resultat -21 mio.kr. Præmieindtægterne f.e.r. udgør 314 mio.kr. svarerende til et fald på ca. 12%. Tryg-Baltica Forsikring, internationalt forsikringsselskab A/S Tryg-Baltica international (TBi) står for koncernens indgående og udgående reassurance suppleret med udvalgte nicheområder på Londonmarkedet. Desuden varetages administrationen af afløbsporteføljer for koncernen. Pr. 1. juli 2002 er Dansk Marineforretning i TBi overført til Tryg Forsikring A/S. Årets resultat blev et underskud på 294 mio.kr. mod et underskud foregående år på 33 mio.kr. Det utilfredsstillende resultat kan væsentligst henføres til styrkelse af hensættelsen i 1. halvår 2002 vedrørende Energiforretningen i England, som er sat i afløb, samt revurderingen af omkostningshensættelse vedrørende afløb. Årets præmier f.e.r. androg mio.kr. en vækst på 14% i forhold til foregående år, som hovedsageligt skyldes ratestigninger. Erstatningsprocenten er opgjort til 89,3, og er som nævnt kraftig påvirket af hensættelser til afløb af Energiforretningen. I 2001 androg erstatningsprocenten 72,6. Omkostningsprocenten er opgjort til 40,0, og er påvirket af en omkostningshensættelse til afløb. Tryg Forsikring A/S 5

8 Nordea Ubezpieczenia S.A. (Polen) Tryg Forsikring har i årets løb erhvervet yderligere 26% aktier i Nordea Ubezpieczenia, således at den samlede ejerandel ultimo året udgør 95%. Selskabet har hjemsted i Polen, og driver forsikringsaktiviteter i Polen hovedsageligt indenfor auto og bygningsbrand. Selskabet har en markedsandel på 1,9% i Polen. Årets resultat før minoriteternes andel blev -5 mio.kr. Det forsikringstekniske resultat blev -27 mio.kr. Bruttopræmieindtægterne er steget fra 462 mio.kr. i 2001 til 496 mio.kr. i 2002, hvilket er en vækst på 7,2%. Tryg Forsikring, Rejse og Sundhed A/S Tryg Rejse og Sundhed er som selskab i Tryg Vesta Group specialiseret i rejseforsikring, syge-, ulykkeog indboforsikring i udlandet samt sundhedsforsikring, som er et marked i kraftig vækst. Årets resultat udgør 9 mio.kr. Det forsikringstekniske resultat viser et overskud på 3 mio.kr. mod 6 mio.kr. i Præmieindtægterne f.e.r. på 93 mio.kr. udviser et mindre fald i forhold til 2001, hvilket primært er afgang af kunder fra Danske Bank, svarende til en årlig præmie på ca. 14 mio.kr. Selskabets egenkapital udgør ultimo 2002 i alt 59 mio.kr. efter afsættelse af 8 mio.kr. i udbytte. Tryg Ejendomme I A/S Selskabets ejendomsportefølje bestod ultimo året af 44 ejendomme. Selskabets gennemsnitlige udlejningsprocent udgjorde ved årets udgang 92. Ejendommene er ultimo 2002 værdiansat til mio.kr. Selskabets egenkapital udgør ultimo 2002 i alt mio.kr. efter afsættelse af 460 mio.kr. i udbytte. Kapital og ejerforhold Tryg Forsikring A/S indgår i Tryg Vesta Group, og aktiekapitalen på 400 mio.kr. ejes 100% af Tryg Vesta Group A/S, Ballerup. Den i 2001 planlagte kapitalnedsættelse i Tryg Forsikring A/S ved udlodning af det 100% ejede Tryg Forsikring, livsforsikringsselskab A/S til Tryg A/S, er gennemført ved proklamafristens udløb den 5. april Kapitalnedsættelsen har reduceret egenkapitalen i Tryg Forsikring A/S med 2,9 mia.kr. heraf 900 mio.kr. i aktiekapitalen. Selskabet har i 2. halvår 2002 fået tilført yderligere kapital af moderselskabet Tryg Vesta Group A/S på i alt 900 mio.kr., hvoraf 300 mio.kr. er tilført aktiekapitalen og resten som et ansvarligt kapitalindskud. Regnskabet indgår i koncernregnskabet for Tryg Vesta Group A/S, Ballerup (www.trygvesta.com). Solvensdækning Pr. 31. december 2002 udgør solvensdækningen 1,7. Som omtalt under afsnittet "Begivenheder efter balancedagen" forventes Tryg Vesta Group A/S at overdrage selskabet Vesta Forsikring AS i Norge til Tryg Forsikring A/S. Såfremt dette var foretaget pr. 31. december 2002 ville solvensdækningen udgøre 2,8. Tryg Forsikring A/S 6

9 Ændringer i Selskabets ledelse Administrerende direktør Hugo Andersen er pr. 10. januar 2003 fratrådt som bestyrelsesmedlem. Udtrådt som følge af ny ejerstruktur ved udskillelse fra Nordea AB: Direktør Jørgen Høeg Pedersen er fratrådt som næstformand i bestyrelsen pr. 30. september Direktør Thorleif Krarup er fratrådt som bestyrelsesmedlem pr. 30. september Overassistent Connie Borgen er fratrådt som bestyrelsesmedlem pr. 30. september Administrerende direktør, cand.polyt, Jens Lyngbo er fratrådt som bestyrelsesmedlem pr. 30. september Administrerende direktør Mikael Olufsen er fratrådt som bestyrelsesmedlem pr. 30. september Proprietær, cand.agro. Niels Erik Schultz-Petersen er fratrådt som bestyrelsesmedlem pr. 30. september Administrerende direktør Hugo Andersen er pr. 30. september 2002 fratrådt direktionen. Følgende er tiltrådt: Direktør Per Skov er pr. 14. januar 2003 tiltrådt som formand i bestyrelsen. Administrerende direktør Erik Gjellestad er pr. 30. september 2002 indtrådt i bestyrelsen. Gårdejer Mogens Jakobsen er pr. 30. september 2002 tiltrådt som næstformand i bestyrelsen. Begivenheder efter balancedagen Det forventes, at Tryg Vesta Group A/S på bestyrelsesmødet d. 11. marts 2003 beslutter at overdrage selskabet Vesta Forsikring AS i Norge til Tryg Forsikring A/S. Overdragelsen forventes at ske som apportindskud mod kapitalforhøjelse i Tryg Forsikring A/S. Udover ovennævnte er der ikke efter ledelsens opfattelse fra balancedagen og frem til i dag indtrådt forhold af væsentlig betydning, som forrykker vurderingen af selskabets økonomiske stilling. Fremtiden Tryg Forsikring og datterselskaberne vil fortsat spille en central rolle på det nordiske forsikringsmarked. Det forventes at selskabet kan gennemføre den ønskede koncentration af aktiviteter i På det danske marked er der iværksat en række forretningsmæssige tiltag, som på præmie-, erstatningsog omkostningssiden vil resultere i positive forsikringstekniske resultater, og på mellem langt sigt en tilfredsstillende forrentning af den tilstedeværende kapital. Tryg/Dansk skade budgetterer i 2003 med en netto combined ratio på 102, hvilket vil være en markant forbedring i forhold til Baggrunden for denne forbedring skal især findes i de gennemførte præmieforhøjelser og saneringstiltag samt opnåelse af den fulde regnskabsmæssige effekt af tiltag fra Derudover vil en fortsat fokusering på omkostningsudviklingen sammen med opkøbet af Zurich porteføljen bidrage med fald i omkostningsprocenten i Det forsikringstekniske resultat for 2003 forventes således at vise en markant fremgang i forhold til Herudover vil det samlede resultat afhænge af udviklingen på de finansielle markeder. Tryg/Dansk skade overordnede målsætning om en combined ratio på 100 eller derunder forventes opnået i år 2004, med yderligere forbedring i Tryg Forsikring A/S 7

10 Vesta budgetterer i 2003 med en netto combined ratio på 105, hvilket er en forbedring. Baggrunden for den forventede forbedring skal ses i lyset af, at markedsandelen både på privatmarkedet og erhvervsmarkedet er øget betydeligt. Forventningen til de kommende år er en konsolidering af den opnåede markedsandel samtidig med en kraftig fokus på lønsomhed, som blandt andet medfører rateforhøjelser og saneringer samt et fald i bestanden på erhvervsområdet. Introduktionen af bankassurance gennem Nordeas filialnet i Norge forventes også at bidrage positivt til udviklingen. Udtrykt i combined ratio, som er summen af erstatninger og omkostninger i forhold til præmien, er målet for koncernen en combined ratio f.e.r. lige under 100. Det forventes, at dette mål vil nås i løbet af de kommende tre år. Tryg Forsikring A/S 8

11 Dansk skadeforsikring sammenhæng til Tryg Forsikring A/S Tryg Forsikring A/S er moderselskab for en række selskaber i såvel Danmark som i udlandet. Indenfor det forretningsområde som i Tryg Vesta Group benævnes dansk skade er Tryg Forsikring A/S det selskab med størst aktivitet. Idet dansk skadeforsikring omfatter flere juridiske enheder er der her medtaget en omtale af den samlede forretning for dansk skadeforsikring. Dansk Skadeforsikring består af følgende juridiske enheder: Tryg Forsikring A/S, Tryg Forsikring II A/S, Tryg Rejse og Sundhed samt Dansk Kaution Præmier I 2002 udgjorde bruttopræmierne mio.kr. mod mio.kr. i Bruttopræmierne er således 14% højere end sidste år og præmievæksten f.e.r. udgør tilsvarende knap 9%. Præmievæksten er påvirket positivt af den tilkøbte Zurich-portefølje samt præmiestigninger i forbindelse med den nye erstatningsansvarslovs ikrafttræden pr. 1. juli Hovedtal for dansk skadeforsikring (mio.kr.) Året 2002 Året 2001 Bruttopræmier Forsikringsteknisk resultat Resultat af investering Ordinært resultat før skat Erstatningsprocent f.e.r. 84,3 82,9 Omkostningsprocent f.e.r. 22,9 23,9 Combined ratio 107,2 106,8 Den tilfredsstillende bestandsvækst er et resultat af målrettet arbejde med salgs- og distributionsstrategi, hvor en række distributionskanaler har bidraget positivt til denne vækst. Dette gælder både salg gennem egne privatcentre og assurandører, men også distributionsaftalen med Nordea. Erstatninger Erstatningsudviklingen har ikke været tilfredsstillende. Erstatningsniveauet er påvirket af flere og større storskader end normalt, særligt på property, og frekvensen af mellemskader har været utilfredsstillende. Samtidig har særligt årets første seks måneder været påvirket af en negativ udvikling i skadefrekvensen for indbo- og villaforsikringer samt større udgifter vedrørende storm og skybrud end budgetteret. Det er særligt erhvervsforretningen, der med en erstatningsprocent f.e.r. på 90,1% afviger markant fra det forventede niveau. Privatforretningen har i løbet af 2002 vist en væsentlig forbedring i forhold til året før; erstatningsprocenten f.e.r. er på 81,4%, hvilket dog endnu ikke er tilfredsstillende. Omkostninger Omkostningsudviklingen har været særdeles tilfredsstillende, idet omkostningsprocenten f.e.r. på 22,9% er 1% point lavere end året før, hvilket primært skyldes, at det på trods af det stigende forretningsomfang er lykkedes at holde omkostningerne nede via en stram styring af personale normering og øvrige administrative omkostninger. Navnlig i 2. halvår af 2002 har omkostningsudviklingen været tilfredsstillende, med en omkostningsprocent f.e.r. på 21,6% Årets resultat Årets resultat er påvirket af ovennævnte og et negativt resultat af investeringsvirksomhed samt ekstraordinære udgifter, som omtales under Tryg Forsikring A/S. Tryg Forsikring A/S 9

12 Ledelsens regnskabspåtegning Bestyrelse og direktion har dags dato behandlet og godkendt årsregnskabet og beretningen. Årsregnskabet er aflagt efter gældende regnskabsbestemmelser. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsregnskabet giver et retvisende billede. Årsregnskabet indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Ballerup, den 10. marts 2003 Direktion Stine Bosse Stig Ellkier-Pedersen Peter Falkenham /Morten Hübbe Bestyrelse Per Skov Mogens Jacobsen Erik Gjellestad formand næstformand Antony Mærsk Birthe Petersen Godkendt på selskabets generalforsamling den 21. marts Dirigent: Tryg Forsikring A/S 10

13 Revisionspåtegning Intern revisions påtegning Vi har revideret årsregnskabet for Tryg Forsikring A/S for regnskabsåret Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet forretningsgange, den anvendte regnskabspraksis og foretagne skøn samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2002 samt af resultatet af selskabets aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 2002 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Ballerup, den 10. marts 2003 Gert Stubkjær Revisionschef Tryg Forsikring A/S 11

14 Revisionspåtegning Ekstern revisions påtegning Til aktionærerne i Tryg Forsikring A/S Vi har revideret årsregnskabet for Tryg Forsikring A/S for regnskabsåret Selskabets ledelse har ansvaret for årsregnskabet. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsregnskabet. Den udførte revision Vi har udført vores revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsregnskabet ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsregnskabet anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2002 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Ballerup, den 10. marts 2003 Deloitte & Touche Statsautoriseret Revisionsaktieselskab KPMG C. Jespersen Bent Hansen Lone Møller Olsen Finn L. Meyer Mona Blønd statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor statsautoriseret revisor Tryg Forsikring A/S 12

15 Regnskabspraksis Generelt Årsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med lov om forsikringsvirksomhed og Finanstilsynets bekendtgørelse om skadesforsikringsselskabers årsregnskaber. Der udarbejdes ikke koncernregnskab, da selskabet er en 100% ejet dattervirksomhed af Tryg Vesta Group A/S, Ballerup, der udarbejder koncernregnskab. I forhold til sidste år er den anvendte regnskabspraksis ændret for diskontering af hensættelser. Fra og med 2002 diskonteres erstatningshensættelserne i de brancher, hvor varigheden er over 4 år, og hvor der eksisterer et statistisk grundlag, der kan underbygge en diskontering. Ændringen i anvendt regnskabspraksis har ingen effekt på årets resultat. Virkningen på egenkapitalen er en forøgelse på 46 mio.kr. pr Der er foretaget tilpasning af sammenligningstallene for Udover ovennævnte ændringer er den anvendte regnskabspraksis uændret i forhold til sidste år. Resultatopgørelse Forsikringsteknisk virksomhed Præmieindtægter f.e.r. består af årets forfaldne bruttopræmier, reguleret for afgivne genforsikringspræmier og forskydningen i præmiehensættelserne, svarende til en periodisering efter forsikringens dækningsperiode. Forsikringsteknisk rente f.e.r. er et beregnet afkast af de gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. Som rentesats anvendes årets gennemsnitlige effektive rente for obligationer med en restløbetid på under 3 år. Erstatningsudgifter f.e.r. fremkommer som årets udbetalte erstatningsbeløb reguleret for ændring i erstatningshensættelser og hensættelser for løbende ydelser med fradrag af genforsikringsandel. Beløb til dækning af udgifter til bekæmpelse, begrænsning, besigtigelse og vurdering af skader er indeholdt i regnskabsposten. I posten indgår endvidere afløbsresultat vedrørende tidligere år. Den del af forøgelsen af de forsikringsmæssige hensættelser, der kan henføres til diskontering, er overført til forsikringsteknisk rente f.e.r. Bonus og præmierabatter vedrører tilbagebetalte præmiebeløb, hvor størrelsen af tilbagebetalingen er afhængig af skadesforløbet, og hvor kriterierne for udbetaling er fastlagt forud for regnskabsårets begyndelse eller ved forsikringens tegning. Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r. omfatter erhvervelses- og administrationsomkostninger med fradrag af modtagne genforsikringsprovisioner. Omkostninger til erhvervelse og fornyelse af forsikringsbestanden udgiftsføres på tegningstidspunktet. Administrationsomkostninger, herunder gager og afgifter mv., periodiseres, så de omfatter regnskabsåret. Dattervirksomheder betaler andele af fællesudgifter efter ressourceforbrug, som afregnes på omkostningsdækkende vilkår. Tryg Forsikring A/S 13

16 Afskrivninger foretages lineært over 4 til 5 år. Inventar mv. under kr. udgiftsføres fuldt ud i anskaffelsesåret bortset fra aktiver, der erhverves som en del af et samlet projekt. Finansielt leasede edbanlæg aktiveres og afskrives, som om de er købt af selskabet. Investeringsvirksomhed Indtægter fra tilknyttede virksomheder indeholder andel af det samlede resultat og værdiregulering af kapitalandele i dattervirksomheder. Valutakursforskelle ved omregning af udenlandske dattervirksomheders indre værdi primo året indgår i regnskabsposten "Valutakursregulering". Indtægter af grunde og bygninger opgjort før værdiregulering omfatter resultat af ejendomsdrift. I resultatet fragår udgifter til ejendomsadministration. Renter og udbytter mv. omfatter de i regnskabsåret indtjente renter, modtagne udbytter mv. Endvidere indgår realiserede gevinster ved udtrækning af obligationer og afdrag på udlån samt realiserede gevinster ved salg af udtrukne obligationer. Realiserede gevinster/tab på investeringsaktiver indeholder realiserede nettogevinster/-tab ved salg af investeringsaktiver, herunder finansielle instrumenter, beregnet i forhold til værdien primo året eller årets anskaffelsesværdi. Urealiserede gevinster/tab på investeringsaktiver indeholder urealiserede nettogevinster/-tab på markedsværdiansatte investeringsaktiver, herunder finansielle instrumenter, ved regulering til markedsværdi ultimo regnskabsåret, beregnet i forhold til værdien primo året eller årets anskaffelsesværdi. Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed omfatter omkostninger forbundet med forvaltning af investeringsaktiver. Kurtage og provision indgår i investeringsaktivernes købs- og salgspris. Valutakursregulering indeholder den del af samtlige regnskabsposters værdiregulering samt gevinster eller -tab ved salg, der kan henføres til valutakursforskelle ved omregning til danske kroner, herunder omregning af udenlandske dattervirksomheders indre værdi samt forsikringsmæssige hensættelser primo året. Den regnskabsmæssige indre værdi af udenlandske dattervirksomheder samt øvrige aktiver og passiver, der er udtrykt i udenlandsk valuta, herunder valutaterminsforretninger, omregnes efter valutakursen ultimo året. Resultatet i udenlandske dattervirksomheder fremkommer efter omregning af resultatopgørelsens poster til gennemsnitskurser. Øvrige indtægter og udgifter i udenlandsk valuta omregnes til transaktionsdagens kurs. Ekstraordinære poster omfatter beløb, der efter deres karakter er usædvanlige for virksomheden og adskiller sig klart fra den ordinære drift. Tryg Forsikring A/S er sambeskattet med hovedparten af selskabets dattervirksomheder. Regnskabsposten "Skat" indeholder årets beregnede danske og udenlandske selskabsskatter samt ændring i udskudt skat eller udskudt skatteaktiv. Skat vedrørende den sambeskattede indkomst udgiftsføres forholdsmæssigt i de sambeskattede selskaber. Ændring i udskudte skatter eller udskudte skatteaktiver regnskabsføres i de selskaber, der har forpligtelsen eller fordringen. Tryg Forsikring A/S 14

17 Balance Aktiver Ejendomme er værdiansat til skønnet markedsværdi i henhold til Finanstilsynets vejledning. Markedsværdien er opgjort med udgangspunkt i en kapitalisering af ejendommenes fremtidige driftsafkast. Kapitaliseringsfaktoren er fastsat under hensyntagen til ejendommenes art og beliggenhed. Nybyggeri og igangværende byggerier er værdiansat til anskaffelsessummen eller medgåede omkostninger. Kapitalandele i tilknyttede virksomheder er værdiansat til den forholdsmæssige ejerandel af virksomhedernes egenkapital. Nettoopskrivning af kapitalandele i dattervirksomheder overføres til egenkapitalen under posten "Reserve for nettoopskrivning efter indre værdis metode" i det omfang, den regnskabsmæssige indre værdi overstiger kostprisen. Børsnoterede kapitalandele og obligationer mv. er værdiansat til den ultimo året senest noterede børskurs. Unoterede kapitalandele og fast forrentede udlån mv. er værdiansat til en forsigtigt skønnet markedsværdi med udgangspunkt i virksomhedernes senest foreliggende regnskaber. Afledte finansielle instrumenter, herunder terminsforretninger og uafviklede handler med værdipapirer, er opgjort til markedsværdien på balancedagen. Bruttobeløbene er oplyst i en note til regnskabet. Genforsikringsdepoter omfatter tilgodehavende beløb vedrørende overtagen genforsikring, tilbageholdt af modparten i henhold til genforsikringskontrakten. Tilgodehavender er værdiansat til pålydende værdi med fradrag af hensættelse til forventede tab. Inventar, edb-anlæg og -software samt biler mv. er værdiansat til anskaffelsesværdi med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Finansielt leasede edb-anlæg behandles, som om de er købt af selskabet. Skatteaktiv omfatter udskudte nettoskatteaktiver opgjort som 30% af nutidsværdien af de midlertidige positive nettoforskelle mellem skatte- og regnskabsmæssige resultater med tillæg af skattemæssige underskud, i det omfang de forventes modregnet i fremtidig positiv skattepligtig indkomst. Andre periodeafgrænsningsposter omfatter forudbetalte omkostninger. Passiver Ansvarlig lånekapital omfatter lån, hvor kreditors krav træder tilbage for alle øvrige kreditorkrav. Præmiehensættelser f.e.r. omfatter den del af de opkrævede præmier og genforsikringspræmier, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Erstatningshensættelser f.e.r. omfatter beløb til dækning af skader, der ved årets udløb er indtruffet, men endnu ikke betalt, med fradrag for genforsikringsdækning. Erstatningshensættelser er opgjort på grundlag af oplysninger om skadernes størrelse med tillæg af et erfaringsmæssigt fastsat beløb til dækning af indtrufne, men endnu ikke anmeldte skader. Tryg Forsikring A/S 15

18 I hensættelserne indgår beløb til dækning af udgifter til bekæmpelse, begrænsning, besigtigelse og vurdering af skader. Hensættelser for løbende ydelser f.e.r. vedrører lovpligtig arbejdsskadeforsikring i Danmark, der afvikles ved løbende udbetalinger. Hensættelserne er opgjort efter aktuarmæssige principper til nutidsværdi ved tilbagediskontering af de forventede fremtidige udbetalinger. For øvrige hensættelser som har lang løbetid og som er opgjort efter statistisk metode foretages en diskontering. Hensættelser til bonus og præmierabatter vedrører beløb, der forventes tilbagebetalt til forsikringstagerne under hensyntagen til skadesforløbet i regnskabsåret. Udjævningshensættelser omfatter beløb til udjævning af fremtidige erstatningsudgifter på områder, der erfaringsmæssigt viser udsving fra år til år. For arbejdsskadeforsikring er udjævningshensættelser beregnet som forskellen i mellem de forsikringsmæssige hensættelser, opgjort med en grundlagsrente på henholdsvis 2,00% og 2,75%. Andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r. består af hensættelser for ikke afløben risiko. Hensættelsen omfatter beløb, der ud over præmiehensættelserne og fremtidige præmierater skønnes nødvendige til dækning af erstatningsudgifter og omkostninger i senere regnskabsperioder for forsikringer, der er i kraft på balancetidspunktet. Hensættelser til andre risici og omkostninger omfatter beløb, der har til hensigt, at dække forpligtelser eller omkostninger, som kan henføres til dette eller tidligere regnskabsår, og som på balancetidspunktet er sandsynlige eller sikre, men er uvisse med hensyn til deres størrelse eller tidspunktet for deres afholdelse. Gældsforpligtelser er som hovedregel værdiansat til pålydende værdi. Gældsforpligtelser vedrørende skader på pantebrevsgarantier, for hvilke der er aftalt afvikling med løbende ydelser, er afsat til den værdi, der fremkommer ved tilbagediskontering af de fremtidige ydelser til markedsrente. Andre forhold Koncerninterne handler med investeringsaktiver afregnes til markedsværdier. Koncerninterne ydelser afregnes på omkostningsdækkende basis eller på markedsbaserede vilkår. Koncerninterne transaktioner og aftaler af større betydning er oplyst i regnskabet. Tryg Forsikring A/S 16

19 Resultatopgørelse Mio.kr Note Skadeforsikring Præmieindtægter Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i bruttopræmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter f.e.r Forsikringsteknisk rente f.e.r Erstatningsudgifter Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i bruttoerstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter f.e.r Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser f.e.r Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Refusion fra tilknyttede virksomheder Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger f.e.r., i alt Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat Tryg Forsikring A/S 17

20 Resultatopgørelse Mio.kr Note Ikke-forsikringsteknisk virksomhed Indtægter af investeringsaktiver 6 Indtægter fra tilknyttede virksomheder Indtægter af grunde og bygninger Renter og udbytter mv Indtægter af investeringsaktiver, i alt Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Renteudgifter Realiserede tab på investeringsaktiver Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Valutakursregulering Resultat af investeringsvirksomhed før overførsel til forsikringsteknisk virksomhed Forsikringsteknisk rente overført til forsikringsvirksomhed Resultat af investeringsvirksomhed, i alt Ordinært resultat før skat Ekstraordinære udgifter Resultat før skat Skat Årets resultat Tryg Forsikring A/S 18

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2015 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011

FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 FORSIKRINGS SELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2011 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014. CVR-nr. 25 07 14 09 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse Totalindkomstopgørelse

Læs mere

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab

Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab. Halvårsregnskab Danica Pension I, Livsforsikringsaktieselskab Halvårsregnskab 1. halvår 2004 Danica Pension I Periodens resultat 1. halvår 1. halvår Året (Mio. kr.) 2004 2003 2003 Præmier f.e.r. 963 1.027 2.034 Resultat

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Årsberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2015 Indholdsfortegnelse Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning

Læs mere

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5

Ledelsesberetning 1-2. Ledelsespåtegning 3. Anvendt regnskabspraksis 4. Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1-2 Ledelsespåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Hovedtal, nøgletal og følsomhedsoplysninger 5 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2013 6-7

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15

Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Lokal Forsikring G/S Holsted Park 15 4700 Næstved Telefon 55 75 09 99 Telefax 55 75 09 75 CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 Halvårsrapport 2008 Lokal Forsikring

Læs mere

Årsrapport for året 2003. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2003. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2003 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Halvårsrapport 30.06.2004

Halvårsrapport 30.06.2004 Pen-Sam Skade forsikringsaktieselskab Halvårsrapport 30.06.2004 CVR-nr. 17 11 81 88, Farum kommune Halvårsmeddelelse Halvårsregnskabet er udarbejdet i overensstemmelse med Lov om finansiel virksomhed samt

Læs mere

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S

PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S HALVÅRSRAPPORT PR. 30. JUNI 2014 PKA+ Pension Forsikringsselskab A/S Gentofte Kommune CVR nr. 16 37 61 91 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 5 Resultatopgørelse for perioden 01.01

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. HALVÅRSRAPPORT 2015 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2015 Selskabsoplysninger Side 4: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 5: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S HALVÅRSREGNSKAB 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsens kommentarer 1 Resultatopgørelse 2 Balance pr. 30. Juni 4 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen,

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28

FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005. CVR-nr. 73 46 50 28 FORSIKRINGSSELSKABET NÆRSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2005 CVR-nr. 73 46 50 28 Forsikringsselskabet Nærsikring A/S INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger...1 Femårsoversigt...2 Ledelsesberetning...3 Ledelsespåtegning...5

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension

Industriens Pensionsforsikring A/S Halvårsrapport for 2007 Side 1 af 19. Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 1 af 19 Halvårsrapport 2007 for Industriens Pension Side 2 af 19 Indholdsfortegnelse: Kommentarer til halvårsrapporten for 2007... 3 Femårsoversigt... 4 Lovpligtige nøgletal... 5 Regnskabspåtegning...

Læs mere

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 2015. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 2015 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport Resultatopgørelse

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S

Forsikringsselskabet Brandkassen G/S Forsikringsselskabet Brandkassen G/S CVR nr. - 25 47 62 12 halvårsrapport for 1. januar - 30. juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse

Læs mere

Pas godt på de gode værdier

Pas godt på de gode værdier 1. halvår Alm Brand Forsikring 20 5 Pas godt på de gode værdier Alm. Brand Forsikring A/S / Midtermolen 7 / 2100 København Ø / CVR-nr. 10 52 69 49 Indhold Selskabsoplysninger Side 2 Selskabsoplysninger

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2005 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 PensionDanmark Halvårsrapport

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS

BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS BEKLÆDNINGS- OG TEXTILBRANCHENS PENSIONSFORSIKRING A/S ÅRSREGNSKAB 2000 CVR nr. 16 63 20 74 B&T Pension Årsregnskab 2000 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 3 HOVEDTAL 5 NØGLETAL 6 PENGESTRØMSOPGØRELSE

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2011 Selskabsoplysninger Side 5: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 6: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT

TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT Tlf: 96 23 54 00 hjoerring@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Nørrebro 15, Box 140 DK-9800 Hjørring CVR-nr. 20 22 26 70 TÅRS ELENERGI A.M.B.A. ÅRSRAPPORT 2013 Årsrapporten er

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6

Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 Å r s r a p p o r t 2 0 0 6 B o r n h o l m s B R A N D f o r s i k r i n g A / S C V R n r. 1 5 4 6 5 9 7 2 T o r n e g a d e 8 3 7 0 0 R ø n n e w w w. b o r n h o l m s b r a n d. d k i n f o @ b o

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK PENSIONSFORSIKRINGSAKTIESELSKAB Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 16 16 32 79 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000

A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S HOUBORG PLANTAGE ÅRSREGNSKAB 2000 A/S Houborg Plantage INDHOLDSFORTEGNELSE Selskabsoplysninger 1 Side Årsberetning 2 Regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02

Mekoprint Holding A/S CVR-nr. 30 27 79 02 CVR-nr. 30 27 79 02 Årsrapport for 2012/13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB International - et verdensomspændende

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05

Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18 Årsrapport 2004/05 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Klædemålet 9 2100 København Ø Telefon 39 17 03 33 Telefax 39 27 03 33 www.deloitte.dk Résidence Masséna Nice A/S CVR-nr. 78 81 96 18

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2

Indholdsfortegnelse. Redegørelse 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse Supplerende/korrigerende information til årsrapporten for 4 Hovedtal for Danica koncernen (korrigeret) 4 Hovedtal for Danica koncernen (Årsrapport 4) 5 Resultatopgørelse,

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008

Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 PENSIONDANMARK HOLDING A/S Halvårsrapport for perioden 1. januar - 30. juni 2008 Langelinie Allé 41 Postboks 2510 2100 København Ø CVR. nr. 29 19 42 38 LEDELSESBERETNING Hovedpunkter for 1. halvår 2008

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10.

Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865. CVR nr. 21 57 67 00. Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008. (10. Aros Bolig Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg Aps reg. Nr. 253 865 CVR nr. 21 57 67 00 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (10. regnskabsår) www.arosbolig.dk Aros regnskab 2008 Side 1 Årsberetning

Læs mere

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011

Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2011 Deloitte Statsautoriseret Revisionsaktieselskab CVR-nr. 24 21 37 14 Birkerød Kongevej 25C 3460 Birkerød Telefon 45945000 Telefax 45945099 www.deloitte.dk Dansk Fartøjsforsikring A/S CVR-nr. 32 47 19 35

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S

Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Side 1 Beretning for 1. halvår 2014 for Livsforsikringsselskabet A/S Livsforsikringsselskabet A/S PBU etablerede i 2008 datterselskabet Livsforsikringsselskabet A/S med henblik på at give PBU s medlemmer

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan

Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K. Telefax: 3312 8613. 4. marts 1999. Årsregnskabsmeddelelse 1998. A/S Forsikringsselskabet Codan Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1007 København K Telefax: 3312 8613 Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 3321 2121 Fax 3355 2122 Telex 15469 Internet: http://www.codan.dk 4. marts 1999

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13

Frydenland Innovation ApS CVR-nr. 32306586. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Innovation ApS CVR-nr.

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014

Flora Dania. Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Flora Dania Hvidkærvej 29 5250 Odense SV ÅRSRAPPORT 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den / 2015 Dirigent CVR-nr. 11 59 44 33 Indholdsfortegnelse Påtegninger

Læs mere

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18

Halvårsrapport 1. halvår 2014. CVR nr. 31 00 75 18 Halvårsrapport 1. halvår 2014 CVR nr. 31 00 75 18 Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning Selskabsoplysninger 1 Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 3 5 Påtegninger Ledelsespåtegning 6 Halvårsrapport

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2010-30. juni 2011 (3. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH

15. ÅRSRAPPORT 2006. Prospekt IT INTERGROUP A/S PÅ FIRST NORTH 15. ÅRSRAPPORT 2006 67 Indholdsfortegnelse Koncernoversigt 02 69 Ledelsesberetning 03 70 Ledelsespåtegning 04 71 Revisionspåtegning 05 72 Anvendt regnskabspraksis 07 74 Resultatopgørelse 09 76 Balance

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP TIM GP ApS. Cvr. nr. 31 48 12 87. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP TIM GP ApS Cvr. nr. 31 48 12 87 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København d. 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675

Letpension A/S Årsrapport 2012. Letpension A/S. CVR-nr. 2940 1675 2 Letpension A/S CVR-nr. 2940 1675 3 Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 4 Selskab... 4 Bestyrelse... 4 Direktion... 4 Dirigent... 4 Ledelsespåtegning... 5 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab

Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Aros Forsikring - gensidigt forsikringsselskab Viby Ringvej 4, 8260 Viby J CVR-nr. 35 99 27 15 Årsrapport for 2004 84. regnskabsår Godkendt på selskabets ordinære generalforsamling, den 30. april 2005

Læs mere

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006

Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 1. halvår 2006 Livsforsikringsselskaber og tværgående pensionskassers regnskaber 2006 Konklusioner Samlet resultat efter skat på 3,7 mia. kr. i 2006 mod 2,0 mia. kr. i 1. halvår 2005 Livsforsikringshensættelser faldt

Læs mere

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015

Halvårsrapport. for. 1. halvår 2015 Halvårsrapport for 1. halvår 2015 (Opstillet uden revision eller review) CVR 10 49 68 37 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Pensionskasseoplysninger 2 Ledelsesberetning 3 Påtegninger Ledelsespåtegning 4 Anvendt

Læs mere

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider

DANSK BRYGMESTER FORENING. Årsrapport 2013. 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider DANSK BRYGMESTER FORENING Årsrapport 2013 25. marts 2014 Dette regnskab indeholder 10 sider Indholdsfortegnelse Påtegninger 2 Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002

Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Årsregnskab Cand. Merc. Aud. 2002 Finansielle aktiver Docent Tage Rasmussen Institut for Regnskab Handelshøjskolen i Århus Definition af finansielle aktiver Aktiver i form af: 1. Likvider 2. Aftalt ret

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1.

Indholdsfortegnelse. Ledelsesberetning. Selskabsoplysninger. Påtegninger. Halvårsregnskabet. Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. Halvårsrapport 2014 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning Side 2: Hovedtal Side 3: Beretning for 1. halvår 2014 Selskabsoplysninger Side 6: Selskabsoplysninger Påtegninger Side 7: Ledelsespåtegning Halvårsregnskabet

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

SELSKABSOPLYSNINGER. Bestyrelse. Leif Otto Andersen (formand) John Lindbom Lars Christiansen Troels Vest Hansen Jens Axel Nissen Frede Sewohl

SELSKABSOPLYSNINGER. Bestyrelse. Leif Otto Andersen (formand) John Lindbom Lars Christiansen Troels Vest Hansen Jens Axel Nissen Frede Sewohl INDHOLD Selskabsoplysninger 2 Ledelsens regnskabspåtegning 3 Revisionspåtegning 4 Ledelsesberetning 5 Femårsoversigt 7 Anvendt regnskabspraksis 8 Resultatopgørelse 12 Balance 14 Egenkapitalopgørelse 16

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Hallerup Statsautoriserede revisorer

Hallerup Statsautoriserede revisorer Hallerup Statsautoriserede revisorer Udkast nr. 2 Hallerup & Co. I/S Overgaden Oven Vandet 48 E DK-1415 København K Tel. : +45 32 96 29 00 Fax : +45 32 96 29 05 E-mail : adm@hallerup.dk Web : www.hallerup.dk

Læs mere

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2

Basisinformation. Selskabsoplysninger. Basisinformation 2 Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Periodens resultat 3 Finansielle og forsikringsmæssige risici 4 Nærtstående parter 5 Begivenheder efter regnskabsperiodens afslutning og usædvanlige

Læs mere

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014

Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Tværkajen 5 Postboks 10 5100 Odense C Telefon 63 14 66 00 Telefax 63 14 66 12 www.deloitte.dk Paarup El-forsyning A.m.b.a. CVR-nr. 12681119

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011

HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 HALVÅRSRAPPORT 1. HALVÅR 2011 Bankpension pensionskasse for finansansatte Dirch Passer Alle 27, 4 2000 Frederiksberg CVR 21 54 84 13 www.bankpension.dk Halvårsrapport for 1. halvår 2011 Beretning - første

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S. Årsrapport 2007. CVR-nr. 10940834

Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S. Årsrapport 2007. CVR-nr. 10940834 Industriens Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2007 CVR-nr. 10940834 INDHOLD Ledelsesberetning Femårsoversigt 3 Ledelsesberetning 4 Risikoforhold 5 Ledelsens hverv 6 Påtegninger Ledelsespåtegning 7

Læs mere

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT

KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT KVINDELIGT ARBEJDERFORBUND ÅRSRAPPORT 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE side Nøgletal..... 3 Ledelsesberetning.... 4 Ledelsespåtegning.... 5 Revisionspåtegning 6 Anvendt regnskabspraksis... 7-8 Resultatopgørelse

Læs mere

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304

DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015. LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 DELÅRSRAPPORT FOR 1. HALVÅR 2015 LR Realkredit A/S cvr.-nr. 26045304 Halvårsresultat på 111 mio. kr. før skat Stor konverteringsaktivitet Ledelsesberetning Resultat LR Realkredits resultat før skat for

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Topdanmark. Marts 2002

Topdanmark. Marts 2002 Topdanmark Marts 2002 Highlights Overskud på 408 mio.kr. efter overførsel af 81 mio.kr. til udjævningshensættelser Resultat før goodwill, skat og overførsel til udjævningshensættelser (cash flow) på 594

Læs mere

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014

Støt Soldater & Pårørende CVR-nr. 33 60 33 98. Årsrapport 2014 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR-nr. 33 96 35 56 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36102030 Telefax 36102040 www.deloitte.dk Støt Soldater & Pårørende CVR-nr.

Læs mere

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901

Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Danmarks Lungeforening Nationalforeningen til bekæmpelse af Lungesygdomme stiftet 1901 Årsrapport 2006 Godkendt på årsmødet den 11. juni 2007 ------------------------------------------------- dirigent

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere