TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004"

Transkript

1 TREKRONER FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2004

2 INDHOLDSFORTEGNELSE Ledelsespåtegning 2 Revisionspåtegninger 3 Hovedtal 4 Ledelsens beretning 5 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse 8 Balance pr. 31. december 10 Noter til resultatopgørelse og balance 12

3 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Poul Mortensen, direktør, formand Hubert Ib Jensen, direktør Søren Theilgaard, advokat Direktion: Otto Thind, adm. direktør Revisorer Generalforsamlingsvalgte revisorer: KPMG C.Jespersen, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Intern revision: Anne Jæger, koncernrevisionschef Ejerforhold Codan Forsikring A/S, Frederiksberg, ejer samtlige aktier i Trekroner Forsikring A/S Adresse mv. Gammel Kongevej København V Telefon Telefax CVR-nr

4 LEDELSESPÅTEGNING 2 Selskabets påtegning Bestyrelse og direktion har dags dato aflagt årsrapporten for 2004 for Trekroner Forsikring A/S. Årsrapporten er aflagt i overensstemmelse med lovgivningen for forsikringsvirksomheder, samt Finanstilsynets bekendtgørelser og vejledninger. Vi anser den valgte regnskabspraksis for hensigtsmæssig, således at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver og passiver, finansielle stilling samt resultatet. Årsrapporten indstilles til generalforsamlingens godkendelse. Frederiksberg den 2. marts 2005 Direktionen Otto Thind Bestyrelsen Poul Mortensen Hubert Ib Jensen Søren Theilgaard Formand

5 REVISIONSPÅTEGNINGER 3 Intern revision Vi har revideret årsrapporten for Trekroner Forsikring A/S for regnskabsåret 2004, der aflægges efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vores ansvar er på grundlag af vores revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Revisionen er udført på grundlag af Finanstilsynets bekendtgørelse om revisionens gennemførelse i finansielle virksomheder og finansielle koncerner og efter danske revisionsstandarder. Under revisionen har vi ud fra væsentlighed og risiko vurderet forretningsgange, den anvendte regnskabspraksis og foretagne skøn samt efterprøvet grundlaget for beløb og øvrige oplysninger i årsrapporten. Det er vores opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Generalforsamlingsvalgte revisorer Vi har revideret årsrapporten for Trekroner Forsikring A/S for regnskabsåret 2004, der aflægges efter den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Selskabets ledelse har ansvaret for årsrapporten. Vort ansvar er på grundlag af vor revision at udtrykke en konklusion om årsrapporten. Den udførte revision Vi har udført vor revision i overensstemmelse med danske revisionsstandarder. Disse standarder kræver, at vi tilrettelægger og udfører revisionen med henblik på at opnå høj grad af sikkerhed for, at årsrapporten ikke indeholder væsentlig fejlinformation. Revisionen omfatter stikprøvevis undersøgelse af information, der understøtter de i årsrapporten anførte beløb og oplysninger. Revisionen omfatter endvidere stillingtagen til den af ledelsen anvendte regnskabspraksis og til de væsentlige skøn, som ledelsen har udøvet, samt vurdering af den samlede præsentation i årsrapporten. Det er vor opfattelse, at den udførte revision giver et tilstrækkeligt grundlag for vor konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vor opfattelse, at årsrapporten giver et retvisende billede af selskabets aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2004 samt af resultatet af selskabets aktiviteter for regnskabsåret 2004 i overensstemmelse med den danske lovgivnings krav til regnskabsaflæggelsen. Frederiksberg den 2. marts 2005 Frederiksberg den 2. marts 2005 KPMG C.Jespersen Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Anne Jæger Koncernrevisionschef Bjarne Fabienke Statsautoriseret revisor Ole Karstensen Statsautoriseret revisor PricewaterhouseCoopers Statsautoriseret Revisionsinteressentskab Lars Holtug Statsautoriseret revisor Jesper Edelbo Statsautoriseret revisor

6 HOVEDTAL De seneste fem år i hovedtal Mio. kr ** 2003 ** 2002 ** 2001 ** 2000 ** 4 Præmieindtægt for egen regning 244,5 213,4 57,0 81,7 68,0 Erstatningsudgifter for egen regning -190,0-187,0-43,1-62,2-51,4 Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt -86,3-67,2-11,4-24,4-23,6 Forsikringsteknisk resultat -20,1-38,1 11,1-7,9-5,6 Resultat af investeringsvirksomhed, i alt efter overførsel af forsikringsteknisk rente 5,7 5,9 12,5 23,3 11,2 Andre ordinære indtægter * 0,0 0,0 33,4 * 0,0 0,0 Årets resultat -14,4-32,1 54,9 15,2 5,6 Afløbsresultat for egen regning -4,8-11,9 2,6 5,9 3,1 Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning 287,8 243,8 204,6 87,7 69,4 Egenkapital, i alt 75,0 89,5 121,6 106,7 91,5 Aktiver, i alt 387,3 371,9 387,0 344,0 307,1 Nøgletal Erstatningsprocent 75,8 91,0 74,8 76,3 75,8 Omkostningsprocent 35,3 31,5 20,0 29,9 34,8 Egenkapitalforrentning i procent -17,5-30,4 48,1 15,3 6,3 Solvensdækning i procent 149,2 192,6 639,2 284,2 246,4 * Goodwill ved salg af erhvervsportefølje til Codan Forsikring A/S ** Selskabet har afhændet sin erhvervsportefølje til Codan Forsikring A/S gældende fra 1. januar Sammenligningstal og nøgletal er ikke tilpasset den ændrede aktivitet. Gældende fra 1. januar 2003 er Trekroner s 70 % kvoteaftale om genforsikring med Codan Forsikring A/S ophævet, aftalen har været gældende i Trekroner har i haft en lignende aftale med sit daværende moderselskab SNG.

7 LEDELSENS BERETNING 5 Selskabets hovedaktivitet Selskabets formål er at tegne direkte skadeforsikringsvirksomhed og anden virksomhed, der må anses for accessorisk til selskabets forsikringsvirksomhed. Væsentlige begivenheder i 2004 I år 2004 har selskabets aktiviteter været koncentreret om at underbygge den positive udvikling i porteføljen samtidigt med de generelle lønsomhedsforbedrende tiltag. Året 2004 har været præget af en del meget store skader samt en god udvikling i småskadeforløbet. De seneste to års lønsomhedsforbedrende tiltag ses nu at have givet den ønskede effekt. Omkostningsudviklingen er fortsat påvirket af en stigning i erhvervelsesomkostningerne. Herudover er der i 2004 gennemført følgende tiltag: Aktiviteter med henblik på at forbedre lønsomheden for det kommende år inden for enkelte forsikringsprodukter. Salgsfremmende aktiviteter med positiv effekt på selskabets bestandsudvikling i Fra ledelsens side skal der lyde en stor tak til alle medarbejderne for deres store indsats med at skabe vækst og aktiv deltagelse i den fortsatte integration i Investeringsvirksomhed Obligationer Det samlede afkast på obligationsporteføljer udgør tkr. svarende til et afkast på 3,80 %. Resultatet er på niveau med den generelle markedsudvikling. Begivenheder efter 31. december 2004 I januar 2005 blev Danmark ramt af storme, der anrettede betydelig materiel skade. Trekroner`s andel af skaderne er dog delvist dækket af koncernen`s genforsikringsprogrammer. Selskabets kapital er efterfølgende blevet styrket med 50 mio. kr., de er tilført fra moderselskabet Codan Forsikring A/S. Der er ikke herudover efter 31. december 2004 indtruffet begivenheder af væsentlig betydning for selskabets finansielle eller forretningsmæssige stilling. Forventning for 2005 Det er strategien, at Trekroner Forsikring A/S skal være med til at fastholde og øge Codan s markedsandel på privatmarkedet. Det vil ske ved en yderligere kontrolleret udbygning af salgsorganisationen. På baggrund af aktiviteterne forventer selskabets ledelse en forbedret udvikling i selskabets driftresultat for Årets resultat og selskabets udvikling Resultat af den forsikringstekniske drift blev et underskud på tkr. Resultatet af investeringsvirksomhed blev et overskud på tkr. således at det samlede resultat blev et underskud på tkr. Årets samlede resultat er ikke tilfredsstillende.

8 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 6 INDLEDNING OG GENERELLE PRINCIPPER Årsrapporten for Trekroner Forsikring A/S for 2004 er udarbejdet i overensstemmelse med lovgivningen for forsikringsvirksomheder, samt Finanstilsynets bekendtgørelser og vejledninger om forsikringsselskabers regnskabsaflæggelse. Koncernregnskab Selskabet er dattervirksomhed af Codan A/S, der udarbejder koncernregnskab efter reglerne i bekendtgørelse om forsikringsselskabers koncernregnskab. Koncerninterne transaktioner Ved samhandel mellem koncernforbundne selskaber sker afregning på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækkende basis. RESULTATOPGØRELSE Generelt I overensstemmelse med periodiseringsprincippet indregnes alle indtægter og udgifter, der vedrører regnskabsåret, i resultatopgørelsen uanset betalingstidspunktet. Periodiseringsprincippet er også udgangspunkt for opgørelse af de forsikringstekniske resultater, jf. omtalen af de forsikringsmæssige hensættelser. Erhvervelses- og administrationsomkostninger Erhvervelsesomkostninger, administrationsomkostninger og fornyelsesomkostninger periodiseres. Gevinster og tab på investeringsaktiver Såvel realiserede som urealiserede kursgevinster og - tab på investeringsaktiver indregnes i resultatopgørelsen. Skat Trekroner Forsikring A/S er sambeskattet med Codan A/S. Den samlede selskabsskat for de sambeskattede selskaber indregnes fuldt ud i årsrapporten for Codan A/S. BALANCE Investeringsaktiver Andre finansielle investeringsaktiver Fast forrentede lån og værdipapirer Noterede obligationer måles ved årets slutning til den senest noterede officielle kurs. Tilgodehavender Tilgodehavender og mellemværender måles til skønnet dagsværdi ved årets slutning, hvilket svarer til pålydende værdi med fradrag af eventuel nedskrivning til imødegåelse af tab. Forudbetalte erhvervelsesomkostninger Erhvervelses- og fornyelsesomkostninger afholdt i regnskabsåret, og som vedrører efterfølgende år, indregnes som forudbetalte erhvervelsesomkostninger. De forholdsmæssigt afholdte erhvervelses- og fornyelsesomkostninger indregnes således, at omkostningen fordeles over præmiens dækningsperiode. Ikke direkte henførbare omkostninger er i brancheregnskaber og mellem erhvervelses- og administrationsomkostninger fordelt på basis af estimeret tidsforbrug eller vurderet omkostningsbelastning. Forsikringsteknisk rente En del af det samlede resultat af investeringsvirksomhed overføres i resultatopgørelsen til det forsikringstekniske resultat og betegnes forsikringsteknisk rente for egen regning. Beløbet, der overføres, beregnes som et renteafkast af årets gennemsnitlige forsikringsmæssige hensættelser for egen regning. Som rentesats anvendes gennemsnittet af den af Københavns Fondsbørs månedligt offentliggjorte effektive gennemsnitsobligationsrente før skat af alle obligationer med en restløbetid på under tre år.

9 ANVENDT REGNSKABSPRAKSIS 7 Forsikringsmæssige hensættelser Præmiehensættelser Præmiehensættelser indregnes som den del af de præmiebeløb, der vedrører efterfølgende regnskabsår. Erstatningshensættelser Erstatningshensættelser indregnes således, at de - under hensyntagen til alle foreliggende oplysninger og omstændigheder - er tilstrækkelige til at dække alle erstatningsudgifter på skader indtruffet før balancedagen, uanset om disse er anmeldt. Erstatningshensættelser indeholder tillige direkte omkostninger til bekæmpelse, besigtigelse og vurdering af skaderne. Erstatningshensættelser fastsættes uden hensyntagen til rente (diskontering). Gevinst eller tab på afløb af tidligere års erstatningshensættelser indeholdes i erstatningsudgifterne. Hensættelser til skatter Som følge af sambeskatningen med Codan A/S indregnes ikke udskudt skat i balancen for Trekroner Forsikring A/S. Under eventualforpligtelser oplyses den udskudte skattebyrde, som vil påhvile selskabet, såfremt sambeskatningen med Codan A/S og de øvrige sambeskattede selskaber ophører pr. 1. januar Den udskudte skat måles efter gældsmetoden som den skat, realisation af aktiverne og passiverne til bogførte værdier ved årets slutning vil udløse, under forudsætning af de gældende beskatningsforhold. Ved målingen tages hensyn til skattemæssige underskud, som med overvejende sandsynlighed må forventes udnyttet i fremtiden. Gæld Al gæld - lånegæld såvel som forsikringsmæssige mellemværender og depoter af enhver art - optages til pålydende værdi på balancedagen. Andre forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Hensættelser for ikke afløben risiko Hensættelser vedrørende ikke-afløben risiko indeholder beløb, der er nødvendige for at dække fremtidige, forventede omkostninger og erstatningsudgifter ud over præmiehensættelser og fremtidige præmierater på endnu ikke indtrufne skader inden for forsikringernes dækningsperiode.

10 RESULTATOPGØRELSE 8 Note kr Skadeforsikring Præmieindtægter 1 Bruttopræmier Afgivne genforsikringspræmier Ændring i bruttopræmiehensættelser Ændring i genforsikringsandel af præmiehensættelser Præmieindtægter for egen regning Forsikringsteknisk rente for egen regning Erstatningsudgifter Udbetalte bruttoerstatninger Modtaget genforsikringsdækning Ændring i bruttoerstatningshensættelser Ændring i genforsikringsandel af erstatningshensættelser Erstatningsudgifter for egen regning Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Bonus og præmierabatter Forsikringsmæssige driftsomkostninger Erhvervelsesomkostninger Administrationsomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning, i alt Ændring i udjævningshensættelser Forsikringsteknisk resultat

11 RESULTATOPGØRELSE 9 Note kr Investeringsvirksomhed Indtægter af investeringsaktiver 6 Renter og udbytter mv Realiserede gevinster på investeringsaktiver Indtægter af investeringsaktiver, i alt Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver Administrationsomkostninger i forbindelse med investeringsvirksomhed Renteudgifter Udgifter i tilknytning til investeringsaktiver, i alt Urealiserede tab på investeringsaktiver Overført til forsikringsteknisk rente Resultat af investeringsvirksomhed, i alt Ordinært resultat før afskrivning på goodwill og skat Resultat før skat Skat - - Årets resultat Overskudsdisponering: Årets resultat Overført overskud ved årets begyndelse Til disposition Overført til overført overskud

12 BALANCE 10 Note kr Aktiver Investeringsaktiver Andre finansielle investeringsaktiver 8 Obligationer Indlån i kreditinstitutter Andre finansielle investeringsaktiver, i alt Genforsikringsdepoter Investeringsaktiver, i alt Tilgodehavender Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretninger Hos forsikringstagere Tilgodehavender i forbindelse med direkte forsikringsforretninger, i alt Tilgodehavender hos forsikringsselskaber Selskabsskat Andre tilgodehavender Tilgodehavender, i alt Andre aktiver Kassebeholdning og anfordringstilgodehavender Andre aktiver, i alt Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavende renter samt optjent leje Forudbetalte erhvervelsesomkostninger Periodeafgrænsningsposter, i alt Aktiver, i alt

13 BALANCE 11 Note kr Passiver 10 Egenkapital 11 Aktiekapital Overført overskud Egenkapital, i alt Forsikringsmæssige hensættelser Præmiehensættelser Bruttohensættelser Genforsikringsandel Præmiehensættelser for egen regning Erstatningshensættelser Bruttohensættelser Genforsikringsandel Erstatningshensættelser for egen regning Andre forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Forsikringsmæssige hensættelser for egen regning, i alt Gæld Gæld i forbindelse med direkte forsikring Gæld i forbindelse med genforsikring Gæld til tilknyttede virksomheder Anden gæld Gæld, i alt Periodeafgrænsningsposter Passiver, i alt Koncerninterne transaktioner 17 Eventualforpligtelser 18 Oplysninger i medfør af Lov om forsikringsvirksomhed Koncernregnskab

14 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE kr Note 1 Bruttopræmieindtægter Bruttopræmier Ændring i bruttopræmiehensættelser Bruttopræmieindtægter Direkte forsikring: Danmark Direkte forsikring, i alt Note 2 Forsikringsteknisk rente for egen regning Beregnet renteafkast af forsikringsmæssige hensættelser Note 3 Erstatningsudgifter for egen regning Under erstatningsudgifter indgår følgende afløbsresultater: Afløbsresultat, brutto Afløbsresultat på den afgivne forretning Afløbsresultat for egen regning Note 4 Forsikringsmæssige driftsomkostninger for egen regning Personaleudgifter: Løn Pension Provisioner vedrørende direkte forsikringer Andre erhvervelses- og administrationsomkostninger Ændring i aktiverede erhvervelsesomkostninger Provisioner og gevinstandele fra genforsikringsselskaber Samlet lønudgift inkl. provisioner vedrørende direkte forsikringer til assurandører Til bestyrelse er der ikke udbetalt vederlag i Selskabets direktion er vederlagt via Codan Forsikring A/S. Honorar til selskabets revisorer: Revision: KPMG C.Jespersen PricewaterhouseCoopers Rådgivning og assistance: KPMG C.Jespersen - - PricewaterhouseCoopers Udover de nævnte honorarer er der afholdt udgifter til selskabets interne revision.

15 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE kr. Note 5 Forsikringsteknisk resultat Auto Auto Forsikringsteknisk resultat kan opdeles således på brancher: Kasko Ansvar Bruttopræmier Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser Bonus og præmierabatter - - Bruttodriftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Ændring i udjævningshensættelser - - Forsikringsteknisk rente for egen regning Afløbsresultat for egen regning Ulykke Brand/løsøre Privat Bruttopræmier Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser Bonus og præmierabatter - - Bruttodriftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Ændring i udjævningshensættelser - - Forsikringsteknisk rente for egen regning Afløbsresultat for egen regning Anden Direkte Ialt Bruttopræmier Bruttopræmieindtægter Bruttoerstatningsudgifter Ændring i andre forsikringsmæssige hensættelser Bonus og præmierabatter - - Bruttodriftsomkostninger Resultat af afgiven forretning Ændring i udjævningshensættelser - - Forsikringsteknisk rente for egen regning Afløbsresultat for egen regning

16 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE kr Note 6 Renter og udbytter mv. Renteindtægter af obligationer, udlån og indlån Kursgevinster ved afdrag på og ved indfrielse af lån og værdipapirer samt kursgevinster ved salg af udtrukne obligationer Udbytte af investeringsforeningsandele og andre kapitalandele Note 7 Gevinster og tab på investeringsaktiver Investeringsforeningsandele Obligationer Realiserede tab på investeringsaktiver Urealiserede tab på investeringsaktiver Note 8 Obligationer Anskaffelsesværdi Balanceværdi ved periodens slutning Note 9 Aktiver, i alt Efter BEK nr af 13. december 2003 (Bekendtgørelse om registrering af aktiver i forsikringsselskaber ) er der registreret aktiver til fyldestgørelse af forsikringstagerne til dækning af forsikringsmæssige hensættelser. De samlede forpligtelser til registrering udgjorde tkr. ved årets slutning. Note 10 Egenkapital Solvensmargen og basiskapital: Beregnet solvensmargen Basiskapital til dækning af solvensmargen Basiskapitalen fremkommer således: Egenkapital Note 11 Aktiekapital Saldo ved årets slutning Selskabets aktiekapital, der er fuldt indbetalt, er fordelt således: 2 stk. a kr stk. a kr stk. a kr stk. a kr stk. a kr

17 NOTER TIL RESULTATOPGØRELSE OG BALANCE kr Note 12 Overført overskud Saldo ved periodens begyndelse Periodens resultat Saldo ved periodens slutning Note 13 Andre forsikringsmæssige hensættelser for egen regning Hensættelser for ikke-afløben risiko: Bruttohensættelser Andre forsikringsmæssige hensættelser for egen regning, i alt Note 14 Gæld Ingen del af gælden forfalder mere end 5 år efter balancetidspunktet. Note 15 Periodeafgrænsningsposter Forudbetalte præmier Note 16 Koncerninterne transaktioner Selskabets administration varetages af Codan Forsikring A/S. Betaling for administrationen sker på omkostningsdækkende basis. Der er indgået aftale om forrentning af løbende mellemværender på markedsbaserede vilkår mellem koncernselskaber. Note 17 Eventualforpligtigelser Selskabet har på balancetidspunktet uafviklede salgsaftaler vedrørende handler med værdipapirer for 2 mio. kr. Selskabet er fællesregistreret for afregning af merværdiafgift og lønsumsafgift med Codan-koncernens danske selskaber samt sambeskattet med Codan A/S og de med dette selskab sambeskattede selskaber. Selskabet hæfter sammen med de øvrige selskaber som følge heraf solidarisk for betaling af nævnte afgifter og en eventuel pålignet selskabsskat. De sambeskattede selskabers skattebyrde udgiftføres fuldt ud i Codan A/S, og der påhviler således ikke selskabet nogen udskudt skattebyrde, så længe sambeskatningen og fordelingsmetoden videreføres. Såfremt sambeskatningen med Codan A/S og de øvrige sambeskattede selskaber ophører pr. 1. januar 2005, vil der påhvile selskabet en udskudt skattebyrde på tkr. En tilsvarende forpligtelse vil påhvile selskabet, såfremt fordelingsmetoden ændres således, at skatten ikke længere påhviler moderselskabet Codan A/S. Note 18 Oplysninger i medfør af Lov om forsikringsvirksomhed 124 I medfør af Lov om forsikringsvirksomhed 124 skal det oplyses, at selskabet udover et billån til selskabets adm. direktør, fra før han blev adm. direktør, ikke har engagementer med eller sikkerhedsstillelser for direktion og bestyrelse udover almindelige forsikringsaftaler. Pr. 31. december 2004 er saldoen på billånet til adm. direktør 164 t.kr. Lånet forrentes med 6 % p.a. og afdrages med 60 t.kr. pr. år. Note 19 Koncernregnskab Royal & Sun Alliance Insurance Group plc, 30 One Plantation Place, London, England, udarbejder koncernregnskab for den største koncern, hvori Forsikringsselskabet Trekroner Forsikring A/S indgår som dattervirksomhed. Codan A/S, Gammel Kongevej 60, Frederiksberg, er modervirksomhed for den mindste koncern, hvori Trekroner Forsikring A/S indgår som dattervirksomhed, og for hvilken der udarbejdes koncernregnskab.

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2003 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse: Henrik Christrup, advokat, formand Vagn Sørensen, koncerndirektør, næstformand Björn Bergman, direktør Ole T. Krogsgaard,

Læs mere

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Beretning og regnskab for året 2002. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Beretning og regnskab for året 2002 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 4 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital

Læs mere

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666)

Årsrapport for året 2004. Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Årsrapport for året 2004 Tryg Forsikring A/S (CVR-nr. 24260666) Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 1 Årsberetning 2 Investeringsvirksomhed 5 Dattervirksomheder i Tryg Forsikring A/S 5 Kapital og ejerforhold

Læs mere

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010

Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 Concordia Forsikring as. CVR-NR. 17 39 46 30 ÅRSRAPPORT 2010 2 INDHOLDSFORTEGNELSE ERKLÆRINGER m.v. Selskabsforhold................................................................................ 4 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2013 [1] Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-8 Den uafhængige revisors påtegning 9-10 Resultatopgørelse

Læs mere

Storstrøms Forsikring G/S

Storstrøms Forsikring G/S Storstrøms Forsikring G/S CVR-nr. 18773015 Årsrapport for 2009 1 Indholdsfortegnelse: Ledelsespåtegning 3 Selskabsoplysninger 4 Årsberetning 5-7 Den uafhængige revisors påtegning 8-9 5-års oversigt 10

Læs mere

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014

FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 FORSIKRINGSSELSKABET PRIVATSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2014 CVR-nr. 25 07 14 09 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning Regnskabsberetning Risikostyring Kapitalforhold Ledelseshverv 4

Læs mere

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014

HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 HALVÅRSRAPPORT 1. JANUAR 30. JUNI 2014 Indhold SELSKABSOPLYSNINGER... 2 LEDELSESBERETNING... 3 HALVÅRSREGNSKAB... 5 LEDELSESPÅTEGNING... 5 VEDRØRENDE REVISORS PÅTEGNING... 6 RESULTATOPGØRELSE... 7 BALANCE...

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN FORSIKRING A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 7 Resultatopgørelse 8 Totalindkomstopgørelse 9 Balance 10

Læs mere

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013

NærBrand Forsikring G/S. Årsrapport for 2013 NærBrand.dk -; samarbejde med TopdMmartc:.. Genpart til Erhvervsstyrelsen Postboks 621 0900 København C NærBrand Forsikring G/S Årsrapport for 2013 CVR-nr. 17342517 Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013

ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 ÅRSRAPPORT 2013 1. januar - 31. december 2013 Professionel rådgivning Tryghed og økonomisk sikkerhed Personlig service Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabet ordinære generalforsamling Holbæk,

Læs mere

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009

Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38. Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F CVR-nr. 24 25 61 38 Halvårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2009 Dansk Fiskefartøjsforsikring G/F Indholdsfortegnelse Foreningsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2

Læs mere

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer

De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer DE SYDLIGE FARVANDES g!f FOR FISKEFARTØJER De Sydlige Farvandes Gensidige Forsikring for Fiskefartøjer CVR-nr. 154350 11 0 Arsrapport for tiden 01.01.10 31.12.10 Årsrapporten er fremlagt og god kendt ~r~i

Læs mere

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S

Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Årsrapport 2009 Skandia Livsforsikring A A/S Basisinformation Basisinformation 2 Ledelsesberetning 3 Hoved-og nøgletal 3 Skandia Livsforsikring A A/S 2009 4 Årets resultat 4 Skandia koncernen og organisation

Læs mere

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88

Årsrapport2014. CVR-nr. 17 11 81 88 Årsrapport2014 CVR-nr. 17 11 81 88 PenSam Forsikring A/S Jørgen Knudsens Vej 2 3520 Farum Tlf. 44 39 39 99 Fax 44 39 39 40 forsikring@pensam.dk www.pensam.dk/forsikring CVR-nr. 17 11 81 88 Hjemsted Furesø,

Læs mere

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S

Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Årsrapport 2006 Kommunernes Arbejdsskadeforsikring A/S Kommunernes Arbejdsskadeforsikring tegner lovpligtig arbejdsskadeforsikring efter Lov om arbejdsskadeforsikring for danske og grønlandske kommuner,

Læs mere

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010

CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CODAN FORSIKRING A/S ÅRSRAPPORT 2010 CVR-nr. 10 52 96 38 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Regnskabsberetning 4 Miljø, medarbejdere og kompetenceudvikling 9 Risikostyring

Læs mere

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk

Årsrapport 2014. Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83. www.nemforsikring.dk Årsrapport 2014 Nem Forsikring A/S - Adelgade 92-8660 Skanderborg - CVR-nr. 24 25 63 83 www.nemforsikring.dk Indholdsfortegnelse Side Ledelsesberetning 2014... 3 7 Hoved og nøgletal... 8 Regnskabspåtegninger...

Læs mere

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014

Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab. CVR-nr. 55 12 46 12. Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Bilag 2 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt selskab CVR-nr. 55 12 46 12 Årsrapport 2014 Danske Fiskeres Forsikring, gensidigt

Læs mere

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001

Resultatet for 2002 blev et underskud på 468 mio. kr. mod et underskud på 387 mio. kr. i 2001 Københavns Fondsbørs A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Codanhus Gammel Kongevej 60 1790 København V Tlf. 33 21 21 21 Fax 33 55 21 22 Internet: www.codan.dk E-mail: codan@codan.dk 6. marts 2003 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19

Årsrapport 2009. Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Årsrapport 2009 Købstædernes Forsikring Grønningen 1 1270 København K CVR. nr. 51 14 88 19 Ledelsesberetning Side 3: Femårsoversigt Side 4: Beretning for 2009 Side 8: Mission, vision og målsætning Side

Læs mere

DANICA PENSION I Årsrapport 2008

DANICA PENSION I Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 DANICA Pension i Indholdsfortegnelse LEDELSESBERETNING Hovedtal Resume Markedsudviklingen Nye tiltag i 2008 Kunder og service Udenlandske aktiviteter Risikostyring Investeringsstrategi

Læs mere

ka.dk Årsrapport 2008

ka.dk Årsrapport 2008 ka.dk Årsrapport 2008 4 10 18 Dette er Kommunernes Arbejdsskadeforsikring 5 Om selskabet 6 Året der gik 7 Nøgletal 8 Forventninger til 2009 Kapitalstruktur, ejere og ledelse 11 Bestyrelse og direktion

Læs mere

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013

CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CODAN A/S HALVÅRSRAPPORT 2013 CVR-nr. 56 77 12 12 Indholdsfortegnelse Generelle oplysninger 3 Ledelsesberetning 4 Ledelsespåtegning 6 Resultatopgørelse 7 Totalindkomstopgørelse 7 Balance 8 Egenkapitalopgørelse

Læs mere

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19

ÅRSRAPPORT 2010. BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 ÅRSRAPPORT 2010 BB Electronics Holding A/S CVR-nr. 80 17 03 19 Indholdsfortegnelse Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Regnskabspraksis 4 Regnskab 6 Selskabsoplysninger

Læs mere

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling.

Årsrapport 2014. ATP Fondsmæglerselskab A/S. Cvr. nr. 27 45 57 43. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. Årsrapport 2014 ATP Fondsmæglerselskab A/S Cvr. nr. 27 45 57 43 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Årsrapport 2013 ÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 2 PÅTEGNINGER... 3 Ledelsens påtegning... 3 Den uafhængige revisors erklæringer...

Læs mere

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab

NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Årsrapport 2014 NOW: Pensions Investment A/S Fondsmæglerselskab Cvr. nr. 34 07 59 56 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling. København, den 4. februar 2015 dirigent

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Årsrapport 2014 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand (indtrådt den 5. januar 2015) Thomas Dyhrberg Nielsen, næstformand Steen Winther Poulsen Alice Lykke

Læs mere

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk

Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 02 00 Telefax: 32 96 10 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk Carnegie Bank A/S Carnegie Bank A/S Overgaden neden Vandet 9B 1414 København K Telefon: 32 88 2 Telefax: 32 96 1 22 Hjemmeside: www.carnegie.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsens beretning 2 Anvendt regnskabspraksis

Læs mere