A.P. Møller - Mærsk A/S 2006

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "A.P. Møller - Mærsk A/S 2006"

Transkript

1 A.P. Møller - Mærsk A/S 2006

2 INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 5 Containerskibsfart og relaterede aktiviteter 10 Tank, offshore og anden skibsfart 16 Olie- og gasaktiviteter 22 Detailhandel 26 Skibsværfter, andre industrivirksomheder, andel i Danske Bank m.v. 28 Ophørende aktiviteter 31 Ufordelte poster 31 Regnskabsberetning 32 God selskabsledelse 37 Ledelsespåtegning 43 De uafhængige revisorers påtegning 44 Anvendt regnskabspraksis 45 Resultatopgørelse for Aktiver pr. 31. december Passiver pr. 31. december Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter til årsregnskabet A.P. Møller - Mærsk A/S Hoved- og nøgletal 75 Resultatopgørelse for Aktiver pr. 31. december Passiver pr. 31. december Pengestrømsopgørelse Egenkapitalopgørelse Noter til årsregnskabet Ledelseshverv 95 A.P. Møller - Mærsk Gruppen 98 Virksomhedsoversigt 99 Fondsbørsmeddelelser

3 ÅRSRAPPORT 2006

4 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal Beløb i USD mio Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe, rigge m.v Associerede virksomheder andel af resultat efter skat Resultat før integrationsomkostninger Integrationsomkostninger ved køb Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Værdiregulering af finansielle aktiver Resultat før skat Skat Årets resultat fortsættende aktiviteter Nettoresultat ophørende aktiviteter Årets resultat A.P. Møller - Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Årets investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapitalforrentning efter skat 12,4% 17,6% 28,6% 25,1% 13,5% Egenkapitalandel 43,6% 43,5% 56,5% 51,1% 46,4% Resultat pr. aktie, USD Pengestrøm fra driften pr. aktie, USD Børskurs (B-aktie), ultimo, USD Samlet markedsværdi, ultimo Udbytte pr. aktie, USD Fra 1. januar 2005 er anvendt regnskabspraksis i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Sammenligningstal for 2004 er tilpasset. Hoved- og nøgletal for 2002 og 2003 er ikke tilpasset med undtagelse af ændringer som følge af ændret funktionel valuta. Se anvendt regnskabspraksis side 45. 2

5 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal Beløb i DKK mio Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe, rigge m.v Associerede virksomheder andel af resultat efter skat Resultat før integrationsomkostninger Integrationsomkostninger ved køb Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Værdiregulering af finansielle aktiver Resultat før skat Skat Årets resultat fortsættende aktiviteter Nettoresultat ophørende aktiviteter Årets resultat A.P. Møller - Mærsk A/S andel Aktiver i alt Egenkapital Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Årets investeringer i materielle anlægsaktiver Egenkapitalforrentning efter skat 12,4% 17,8% 30,3% 25,6% 13,8% Egenkapitalandel 43,6% 43,5% 56,5% 51,1% 46,4% Resultat pr. aktie, DKK Pengestrøm fra driften pr. aktie, DKK Børskurs (B-aktie), ultimo, DKK Samlet markedsværdi, ultimo Udbytte pr. aktie, DKK Fra 1. januar 2005 er anvendt regnskabspraksis i overensstemmelse med International Financial Reporting Standards (IFRS). Sammenligningstal for 2004 er tilpasset. Hoved- og nøgletal for 2002 og 2003 er ikke tilpasset med undtagelse af ændringer som følge af ændret funktionel valuta. Se anvendt regnskabspraksis side 45. 3

6

7 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Ledelsesberetning 2006 udviklede sig for de fleste af A.P. Møller - Mærsk Gruppens hovedforretningsområder positivt, især for Maersk Tankers, Maersk Contractors og Maersk Supply Service samt Olie- og Gasaktiviteterne. Dette overskygges dog af en meget negativ udvikling for Gruppens containeraktiviteter, en udvikling der havde såvel eksterne som interne årsager. Ratefaldet i containerfarterne, der prægede de første måneder af 2006, fortsatte med forstærket effekt, samtidig med at bunkerspriserne steg. Antal transporterede containere nåede ikke det forventede. Maersk Line mistede markedsandele, hvilket væsentligst skyldtes vanskeligheder med at implementere en række omfattende IT-systemer samtidig med integration af P&O Nedlloyd, herunder sammenlægning af det globale rutenetværk. A.P. Møller - Mærsk Gruppens samlede nettoresultat blev DKK mio. (DKK mio.)* svarende til USD mio. (USD mio.). Resultatet blev i overensstemmelse med det i juni 2006 forventede, senest gentaget ved fondsbørsmeddelelse af 30. november Årets resultat er positivt påvirket af, at afskrivningsperioden for skibe og rigge m.v. generelt er forlænget til 20 år og for containere til 12 år. Dette har reduceret afskrivningerne i 2006 med ca. DKK 4,4 mia. (USD 0,7 mia.). Årets afskrivninger udgjorde DKK 19,6 mia. (DKK 17,8 mia.). * Tal i parentes er sammenligningstal for Den 12. august 2006 blev EMMAE MÆRSKM, verdens største containerskib, navngivet på Odense Staalskibsværft. Ane Mc-Kinney Uggla, datter af afdøde Emma Mc-Kinney Møller, navngav skibet. Gruppens pengestrøm fra driften blev DKK mio. (DKK mio.) svarende til USD mio. (USD mio.). Pengestrøm fra driften er negativt påvirket af lavere indtjening, betalte integrationsomkostninger og stigende tilgodehavender i containeraktiviteterne. Det høje investeringsniveau fra 2005 fortsatte i 2006, hvor de samlede anlægsinvesteringer udgjorde DKK mio. (DKK mio.) svarende til USD mio. (USD mio.). Virksomhedskøb indgik i 2005 med DKK mio. (USD mio.). Verden oplevede i 2006 endnu et år med høj økonomisk vækst. Den globale vækst i antal transporterede containere var med ca. 10% på niveau med Containerskibskapaciteten steg mere end de transporterede mængder. Denne svækkelse af balancen mellem udbud og efterspørgsel skabte ratefald, selv i farter hvor kapacitetsudnyttelsen var høj. Samtidig var der pres på omkostningerne, ikke mindst priserne på bunkers, der i gennemsnit steg 26% i forhold til Den manglende vækst i Maersk Lines transporterede mængder medførte lavere udnyttelse af tonnagen end planlagt og dermed højere enhedsomkostninger for netværket. Samlet betød ovenstående væsentlig nedgang i indtjeningen, således at Gruppens containeraktiviteter i 2006, trods positiv effekt af ændrede afskrivningsperioder, fik et betydeligt negativt resultat. APM Terminals opnåede i 2006 en mængdemæssig fremgang på 18%. Udvikling af APM Terminals fortsatte ved etablering af nye containerterminaler og ved videreudvikling af eksisterende faciliteter. Resultatet blev, trods 5

8 store opstartomkostninger på nye containerterminaler, positivt og bedre end ventet. Maersk Tankers fortsatte den positive udvikling med et resultat noget over Der var øget aktivitet og et rateniveau i gennemsnit nogenlunde som i Resultatet for 2006 var positivt påvirket af avancer fra salg af skibe samt ændring i afskrivningsperioder. I Maersk Contractors markedssegmenter var udviklingen favorabel i 2006, og borerigge og flydende produktionsenheder var stort set fuldt beskæftiget. Kontrakter blev indgået for en stor del af Maersk Contractors borerigge til pæne rater og for længere varighed. Driftsudgifterne steg, men resultatet for Maersk Contractors blev alligevel væsentligt over resultatet for 2005, primært på grund af højere dagrater og ændring i afskrivningsperioder. Markedet for forsyningsskibe var i 2006 bedre end ventet med høj aktivitet og med god balance mellem udbud og efterspørgsel. Det resulterede i stigende rateniveau og høj udnyttelsesgrad for alle skibstyper. Resultatet for 2006 blev markant bedre end resultatet for Olieprisen fortsatte med at stige i 2006, men fra august vendte billedet, og olieprisen var ved årets udgang g nogenlunde som ved årets begyndelse. Årets gen- nemsnitlige pris for den retningsgivende Brent råolie blev godt USD 65 pr. tønde, ca. 20% over Gruppens samlede andel af olieproduktionen blev i 2006 noget over 2005, primært som følge af, at Kerr-McGee felterne i 2006 indgik hele året mod i 2005 alene i 45 dage. Resultatet for olieog gasaktiviteterne blev væsentligt over 2005 og var positivt påvirket af de højere oliepriser, men negativt af øgede omkostninger og afskrivninger samt især højere skatter og statsandele. Dansk Supermarked Gruppen havde i forhold til 2005 vækst i omsætning og indtjening, og resultatet blev noget over Som følge af ændrede ledelsesforhold i Dansk Supermarked A/S og i F. Salling A/S, er disse fra 1. juni 2006 dattervirksomheder og derfor konsolideret fuldt ud. For Værftsgruppen var resultatet stærkt negativt. Danske Bank opnåede et resultat ca. 10% over I forbindelse med Danske Banks køb af finske Sampo Bank, deltog A.P. Møller - Mærsk A/S i en kapitalforhøjelse, således at ejerandelen uændret er 20%. Forventninger til 2007 Den samlede omsætning for A.P. Møller - Mærsk Gruppen ventes for 2007 i størrelsesordenen USD 50 mia., svarende til DKK 280 mia. (USD 44,5 mia. svarende til DKK 265 mia.). For containerfarterne har raterne stabiliseret sig på det nuværende lave niveau, men med store regionale forskelle. Det samlede marked for containeriseret transport ventes at stige med 8-9%, men for Maersk Line lidt mindre, da fokus er på indtjening frem for vækst. Bunkersomkostning forudsættes på nuværende niveau, og de samlede enhedsomkostninger nogenlunde som i På dette grundlag ventes et beskedent positivt resultat. For tankskibene har raterne i 1. kvartal 2007 generelt været lavere end gennemsnittet for For forsyningsskibene og boreriggene er markedet fortsat stærkt. Samlet for tank, offshore og anden skibsfart ventes et resultat nogenlunde på niveau med Med nuværende oliepris ventes for olie- og gasaktiviteterne et resultat væsentligt lavere end i Produktionen ventes lidt højere, men stigende driftsomkostninger, øget efterforskning og ikke mindst væsentligt højere afskrivninger, vil påvirke resultatet negativt. For detailhandlen ventes et resultat lidt over 2006, og for Gruppens andel i Danske Bank er forudsat et resultat på niveau med For skibsværfter og anden industriaktivitet ventes samlet et underskud, men mindre end i Samlet for A.P. Møller - Mærsk Gruppen ventes et nettoresultat målt i USD i størrelsesordenen USD 3 mia. (USD 2,7 mia.), svarende til DKK 17 mia. (DKK 16,2 mia.). Minoritetsinteressernes andel af resultatet ventes at udgøre USD 0,16 mia. (USD 0,11 mia.) svarende til DKK 0,9 mia. (DKK 0,6 mia.). Gruppens pengestrøm fra driften ventes i størrelsesorden USD 6 mia. (USD 4,1 mia.), sva-

9 rende til DKK 34 mia. (DKK 24 mia.). Det høje investeringsniveau fortsætter i 2007, og de samlede nettoinvesteringer ventes over 2006, som var USD 5,5 mia., svarende til DKK 32,9 mia. Der er betydelig usikkerhed knyttet til forventningerne for Særlig usikkerhed knytter der sig til udviklingen i containerfragtraterne, de fragtede mængder, USD kursen og olieprisen. Til belysning heraf er i Regnskabsberetningen (side 34) givet en vurdering af visse følsomheder. Den økonomiske og politiske situation Den globale økonomi oplevede endnu et år med høj vækst. Samlet voksede verdensøkonomien med 3,6% (3,1%). I USA var væksten 3,3% (3,2%), om end aftagende i den sidste del af året. I Kina voksede økonomien med hele 10,6% (10,2%), i Japan med 2,1% (1,9%) og i Europa (euroområdet) med 2,7% (1,5%). DKK/USD 950 Udvikling i dollarkurs USD kursen faldt gennem 2006 og var ved årets udgang målt i DKK 10% lavere end ved årets begyndelse. I gennemsnit blev USD kursen lidt under På det skibsfartspolitiske område var der fokus på regeringens ar- Introduktion til nye MISE-studerende. I 2006 ansatte A.P. Møller - Mærsk Gruppen 503 personer fra 87 lande udvalgt blandt ansøgere til MISE, MISE Finance og MITAS. Danmarks position som betydende søfartsnation. En række tiltag gennemførtes i årets løb, og i begyndelsen af indeværende år indledte folketinget behandlingen af justeringer af den særlige tonnageskattelov. Med disse tiltag er de danske rammebetingelser på internationalt niveau. Det er glædeligt, at regering og folketing fortsat bakker op bag Det Blå Danmark. Mere end 90% af dansk skibsfarts indsejling sker mellem udenlandske havne. Det gælder også rederiets flåde. For et så internationalt erhverv er det vigtigt, at regler f.eks. tekniske og miljømæssige fastsættes internationalt. FN s søfartsorganisation IMO (International Maritime Organization) står centralt i dette arbejde. Denne organisation, hvor også Danmark er meget aktiv, har vist sig både at være hurtig og effektiv, når nye udfordringer skal mødes. Så effektiv, at også USA og EU afstår fra at etablere afvigende nationale eller regionale regler. Dermed sikres ensartede regelsæt, uanset hvor skibene sejler. Videnressourcer Uddannelse og udvikling af medarbejdere er centralt for A.P. Møller - Mærsk Gruppens udvikling. Gruppens trainee programmer er et af de væsentlige fundamenter for udviklingen af ledelsestalent. Udover den generelle forretningsuddannelse, Maersk International Shipping Education (MISE), er i 2006 tilføjet en økonomiuddannelse, MISE Finance, og en teknisk uddannelse, Maersk International Technology & Science Programme (MITAS), for at styrke rekruttering og uddannelse inden for disse funktioner. Til MISE og MISE Finance blev ansat henholdsvis 384 og 69 elever fra tilsammen 87 forskellige 7

10 lande. Til MITAS blev ansat 50 ingeniører og geologer fra 12 forskellige lande. Den danske skibsofficersuddannelse blev i 2006 tilpasset øvrige længerevarende uddannelser, så der efter fire års uddannelse kan opnås en bachelorgrad. Dette sikrer en fremtidsorienteret officersuddannelse af høj kvalitet og forventes at bidrage til at tiltrække flere unge til søfartserhvervet. Informationsteknologi m.v. I 2005 påbegyndte Maersk Line implementeringen af en ny generation af omfattende IT-systemer, som understøtter salgsprocessen bl.a. hvad angår kontrakter og prissætning, ordre- og dokumenthåndtering samt fakturering og debitorstyring. Det tidsmæssige sammenfald mellem udrulning af disse IT-systemer og Maersk Lines integration af P&O Nedlloyd skabte uventet store problemer. Der er siden foretaget systemmæssige justeringer, og videreuddannelse af medarbejdere er intensiveret. De nye systemer vil over tid sikre bedre betjening af vore kunder og indebære administrative fordele. I 2006 påbegyndtes i containerforretningen implementeringen af et omfattende ITsystem til understøttelse af økonomi- og regnskabsfunktionerne i bred forstand. I 2006 blev dette system implementeret i syv lande. Udrulningen vil fortsætte de næste 2-3 år. Sikkerhed og miljø Vore medarbejderes sundhed og sikkerhed samt en sikker udførelse af vore aktiviteter med respekt for miljøet er af stor vigtighed for A.P. Møller - Mærsk 8 Gruppen. I 2006 blev en Gruppe HSE funktion (Health, Safety and Environment) oprettet. Sammen med denne funktion skal de allerede i forretningsenhederne eksisterende HSE funktioner tilsikre yderligere fokus på sundhed, sikkerhed og miljø, herunder minimering af ulykker på vore arbejdspladser. Der arrangeres fælles seminarer og træning på dette område for at sikre større kendskab til og videndeling af de bedste initiativer. A.P. Møller - Mærsk Gruppen fortsætter med at tage initiativer til at reducere forbruget af brændstof og udslip af skadelige stoffer i atmosfæren. Vore søfolk har deltaget i kurser, der tilsikrer stor opmærksomhed omkring miljø og miljøinitiativer. Vort energi- og emissionsspareprogram (EESP) udforsker mulighederne for at reducere brændstofforbrug og udslip af CO2, NOx og SO2. Et eksempel er brug af dieselolie med lavt svovlindhold, hvorved svovludslippet (SO2) formindskes væsentligt. Biologisk diversitet sikres ved at behandle ballastvand i henhold til IMO kravene, og havforurening forebygges blandt andet ved at bruge miljøvenlig maling. Specifikt kan nævnes: - Introduktionen af verdens stør- ste containerskibstype, EMMA MÆRSK, satte nye standarder også når det gælder reduceret miljøbelastning. Blandt andet et avanceret genindvindingssystem for overskudsvarme og en elektronisk styret motor optimerer tilsammen energieffektiviteten og medvirker til mindre emission. Skibet er desuden udstyret med indenbords beskyttede bunkertanke, som middel til at forebygge olieudslip. - Certificeringen af skibene til ISO miljøstandarden blev i 2006 udvidet til at omfatte alle ejede containerskibe, forsyningsskibe, ro-ro skibe, tankog gasskibe samt bilskibe. - Miljøvenlig silikonebaseret bundbeskyttelsesmaling benyttes på mere end 50 skibe, og ved udgangen af 2006 var mere end 99% af skibene i flåden malet med blyfri maling. Indenfor olie- og gasaktiviteterne vurderes sikkerhedsniveauet at være højt, også i forhold til andre sammenlignelige virksomheder. Der arbejdes løbende på at opretholde og forbedre forholdene, både for så vidt angår sundhed og sikkerhed for mennesker på arbejdspladserne og processikkerhed i produktionsanlæg m.v. Desuden arbejdes målrettet med minimering af miljøpåvirkninger fra olie- og gasaktiviteterne. Vor rolle i samfundet At være en god samfundsborger, hvor end vi virker, har altid været en fast forankret del af den måde, hvorpå vi driver virksomhed i A.P. Møller - Mærsk Gruppen. Det betyder, at vi bestræber os på at udvise rettidig omhu, og være retskafne, ansvarlige og miljøbevidste globalt såvel som lokalt. I løbet af de seneste år er vor forretning vokset betydeligt, både i størrelse og antal medarbejdere, hvilket har medvirket til et behov for større synliggørelse af vore værdier og forretningsprincipper. Derfor blev en række grundlæggende forret-

11 ningsprincipper formaliseret og dokumenteret i Disse principper vedrører følgende hovedområder: - Lokalsamfund - Medarbejdere - Miljø - Sundhed og sikkerhed - Sikring Principperne er grundlag for den måde, hvorpå hver enkelt forretningsenhed i A.P. Møller - Mærsk Gruppen driver virksomhed, og beskriver Gruppens grundlæggende værdier og politik i forhold til ovennævnte hovedområder. For mere detaljeret information om vore forretningsprincipper henvises til vor hjemmeside maersk.com. En af A.P. Møller - Mærsks miljøinspektører besøger containerskibet KARENK M ÆRSK K i Los Angeles. Segment informationer DKK mio. USD mio. Nettoomsætning Containerskibsfart og relaterede aktiviteter Tank, offshore og anden skibsfart Olie- og gasaktiviteter Detailhandel Skibsværfter, andre industrivirksomheder, andel i Danske Bank m.v Elimineringer samt ufordelte poster DKK mio. USD mio. Årets resultat Containerskibsfart og relaterede aktiviteter Tank, offshore og anden skibsfart Olie- og gasaktiviteter Detailhandel Skibsværfter, andre industrivirksomheder, andel i Danske Bank m.v Ophørende aktiviteter Elimineringer samt ufordelte poster

12 En af Maersk Lines nye PS-klasse skibe, ESTE LLE MÆRSKM, i den Engelske Kanal. Skibet med kapacitet til fods containere sætter nye standarder inden for reduceret miljøpåvirkning. Containerskibsfart og relaterede aktiviteter DKK mio. USD mio. Hovedtal: Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe m.v Associerede virksomheder andel af resultat efter skat Resultat før integrationsomkostninger Integrationsomkostninger ved køb Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Nettoresultatet for de samlede containeraktiviteter blev negativt med USD 568 mio. (positivt med USD mio.). Den negative udvikling var primært en konsekvens af lavere rater, højere pris på brændstof og at antal transporterede containere ikke nåede det forventede. Resultatet er påvirket positivt af ændrede afskrivningsperioder på skibe og containere med i størrelsesordenen USD 600 mio. På trods heraf er af- og nedskrivninger steget med USD 108 mio. til USD mio. som følge af de ved købet af P&O Nedlloyd overtagne aktiver og de store investeringer i øvrigt. Udviklingen i resultatopgørelsens poster er i høj grad påvirket af, at P&O Nedlloyd i 2006 indgår i hele året mod i 2005 alene fra 11. august. Nettoomsætningen steg med ca. 17% til USD mio., positivt påvirket af P&O Nedlloydmængderne, men negativt af lavere fragtrater. Avance ved salg af skibe m.v. vedrører salg af 17 ældre containerskibe og et antal containere. De finansielle nettoudgifter steg fra USD 191 mio. i 2005 til USD 392 mio., primært som følge af de store investeringer, herunder købet af P&O Nedlloyd i august Årets skat steg trods det væsentligt reducerede resultat før skat, idet nedgang i indtjeningen skete i de tonnagebeskattede aktiviteter, hvor beskatningen er øget pga. vækst i tonnagen. Omsætningsbestemte fragtskatter og skat fra aktiviteter under almindelig selskabsbeskatning indgår i den samlede beskatning. Pengestrøm fra driften USD 273 mio. (USD mio.), er negativt påvirket af det lavere driftsresultat, en betydelig øgning af driftskapitalen samt betaling af integrationsomkostninger. Investeringer udgjorde USD mio. (USD mio.). I 2005 indgik USD 2,4 mia. vedrø- 10

13

14 Karavane af lastbiler med nye containere i Qingdao, Kina. rende akkvisitioner, primært vedrørende købet af P&O Nedlloyd. Maersk Line transporterede 6,1 mio. FFE (fyrrefodscontainerenheder) i 2006, hvilket var på niveau med Maersk Sealands og P&O Nedlloyds samlede mængder for hele Udviklingen levede dermed ikke op til forventningerne om vækst i Kundernes tilvænning til nyt rutenetværk, indfasning af nye IT-systemer og de serviceafvigelser, der samlet er opstået i forbindelse med de mange tiltag, er alle medvirkende årsager hertil. Tillige blev konkurrencen markant øget som følge af, at tonnagetilgangen oversteg markedsvæksten. Vore kunder oplever i dag generelt et serviceniveau som før integrationen, men det involverer endnu for os en del manuel indsats, indtil systemer og processer er fuldt tilrettet og optimeret. Målsætningen på længere sigt er ikke blot at øge effektiviteten internt, men også at skabe mærkbare forbedringer for vore kunder, herunder i samarbejde med kunderne at gøre procedurer og dokumentationskrav mere fleksible hvor muligt. 12 Fragtraterne var i 2006 under pres i flere farter, og ratefaldene blev både hurtigere og kraftigere end markedsvilkårene tilsagde. Maersk Lines gennemsnitlige rate var 10% lavere end i 2005 eksklusive tillæg for højere brændstofudgifter 7% lavere inklusive dette tillæg. Den gennemsnitlige pris på bunkersolie steg fra 2005 til 2006 med 26%, svarende til en stigning i brændstofomkostningerne på over USD 700 mio. Omtrent halvdelen af denne stigning dækkes gennem ratetillæg. Maersk Lines rutenetværk var ved begyndelsen af 2006 tilrettelagt efter en stigning i mængderne, som imidlertid ikke blev realiseret. I andet halvår skete tilpasning af rutenetværket gennem reduktion af den beskæftigede tonnage, men samlet over året blev enhedsomkostningerne for netværket højere end planlagt. Integrationen af P&O Nedlloyd Efter omfattende planlægning gennemførtes den egentlige integration af P&O Nedlloyds aktiviteter i 1. kvartal P&O Nedlloyds flåde på ca. 170 opererede containerskibe blev sammenlagt med Maersk Sealands ca. 340 skibe, hvorved der under navnet Maersk Line blev skabt et rutenetværk med øget dækning og frekvens nye kolleger kom til. Integrationen fordrede stor indsats af de ansatte, og integrationsarbejdet er løst tilfredsstillende. Integrationen af P&O Nedlloyd har som ventet medført omkostninger ved sammenlægning af organisationer, indkøring af netværk, opsigelse af kontrakter samt diverse afviklings- og nedlukningsinitiativer m.v. Integrationen og de deraf følgende omkostninger er i al væsentlighed afsluttet med udgangen af Ved købet af P&O Nedlloyd blev skibe, nybygningskontrakter og timecharterkontrakter indregnet til markedsværdi i balancen, hvilket har medført en stigning i afskrivningerne i forhold til 2005, hvor P&O Nedlloyd alene blev indregnet fra 11. august. Synergifordele ved købet af P&O Nedlloyd blev kun i beskedent omfang realiseret i 2006, men grundlaget er etableret, og synergierne ventes realiseret over de kommende år. Investeringer I 2006 tog Maersk Line levering af 17 nye containerskibe, herunder to af den nye EMMA MÆRSK type fra Odense Staalskibsværft. Samlet tilgik over containere med en anskaffelsessum på USD 430 mio. Der er, som led i den løbende flådefornyelse, solgt 15 ældre containerskibe, hvoraf flere er lejet tilbage for perioder op til 5 år. Et større antal containerskibe er kontraheret for levering de kommende år. Safmarine opererer et bredt linienetværk hovedsagelig med udgangspunkt i Afrika, og fik i 2006 en vækst i de transporterede mængder på 25% til ca FFE, men de lavere fragtrater og højere udgifter til brændstof påvirkede resultatet negativt. Resultatet blev positivt, men under Safmarine solgte to containerskibe i 2006 med avance og tog levering af ét nybygget containerskib. Agenturer og servicecentre Containerforretningens agenturvirksomhed var i 2006 i høj grad præget af integrationen med P&O Nedlloyd. Til varetagelse af Maersk Line og Safmarines lokale salgs- og operationsopgaver beskæftiger agenturerne samlet medarbejdere fordelt i mere end 125 lande og 325 kontorer. Agenturerne driver en række lokale aktiviteter til støtte for linieforretningen, herunder trucking- og depotvirksomhed. Seks servicecentre i Asien med

15

16 Fra kontroltårnet styres driften af APM Terminals nyeste anlæg i Zeebrügge, Belgien. over medarbejdere varetager fælles opgaver for den globale organisation. Maersk Logistics styrer og opererer forsyningskæden for et antal af Maersk Lines største kunder. Styrings- og operationsopgaver varierer i kompleksitet, afhængig af, og tilrettet til, de enkelte kunders behov. Servicen er baseret på IT-løsninger, hvortil kunder tilbydes direkte adgang. APM Terminals er et forretningsområde med fokus på at yde høj service til en bred kundekreds i et globalt netværk af containerterminaler. Maersk Line er største kunde, men APM Terminals betjener i alt mere end 60 kunder. For markedet generelt blev 2006 et aktivt år, hvor de samlede mængder globalt steg med 11% og den gennemsnitlige globale udnyttelsesgrad til 80%. Hovedtal (USD mio.) Omsætning Resultat før af- og nedskrivninger m.v. (EBITDA) Årets resultat Pengestrøm vedr. anlægsinvesteringer Anlægsaktiver i alt APM Terminals er engageret i mere end 45 terminaler. Mængden af håndterede containere, målt i kranløft set i forhold til APM Terminals ejerandel steg med 18% til 28,4 mio. TEU i 2006, svarende til en markedsandel på 6,4%. Mio. TEU 35 APM Terminals, mængdemæssig udvikling I 2006 fortsatte APM Terminals sin vækst ved etablering af nye containerterminaler og videreudvikling af eksisterende faciliteter. Der blev indgået koncessionsaftaler for Cai Mep (Vietnam), Le Havre (Frankrig), Aqaba (Jordan) og Maasvlakte 2 (Holland). Derudover overtoges driften af containerterminaler i havnene Apapa (Nigeria) og Kahlifa Bin Salman (Bahrain). APM Terminals nye containerterminaler i Zeebrügge (Belgien) og Mumbai (Indien) håndterede deres første skibe. Det store terminalprojekt i Portsmouth, Virginia følger de lagte planer. Terminalen forventes taget i brug 3. kvartal Sikkerhed har fortsat høj prioritet, og der er gjort en stor indsats på området. Dette resulterede i færre ulykker på globalt plan. Som anerkendelse af den høje drift- og servicestandard på terminalerne blev APM Terminals i 2006 tildelt prisen for Bedste Globale Terminaloperatør af Containerisation Internationals læsere. Som ventet påvirkede finansierings- og opstartomkostninger relateret til de store investeringer i nye terminaler resultatet for 2006, som dog blev højere end i Maersk Container Industri Produktionen i Tinglev blev som planlagt afviklet i 2006 og med glæde konstateres, at det lykkedes mange af vore medarbejdere at få nyt arbejde i området. I Qingdao i Kina producerede Maersk Container Industri kølecontainere, og i Dongguan, ligeledes i Kina, blev fabrikation af tørlastcontainere påbegyndt i andet halvår. Det samlede resultat blev som ventet negativt. 14

17

18 MAM ERSK NAUTILUS N (kapacitet på tons dødvægt) i Singapore Strædet på vej fra Qatar og Saudi Arabien til Sydkorea. Det er den første af en serie på ni nybyggede råolietankskibe for levering Tank, offshore og anden skibsfart DKK mio. USD mio. Hovedtal: Nettoomsætning Resultat før af- og nedskrivninger Af- og nedskrivninger Avance ved salg af skibe, rigge m.v Associerede virksomheder andel af resultat efter skat Resultat før finansielle poster Finansielle poster, netto Resultat før skat Skat Årets resultat Pengestrøm fra driften Pengestrøm vedrørende anlægsinvesteringer Anlægsaktiver Omsætningsaktiver Aktiver i alt Langfristede forpligtelser Kortfristede forpligtelser Forpligtelser i alt Det samlede resultat for segmentet blev USD 965 mio. (USD 642 mio.). Resultatet var positivt påvirket af ændring i afskrivningsperioder med ca. USD 100 mio. Avance ved salg af skibe og rigge indgår med USD 340 mio. (USD 195 mio.). Pengestrøm fra driften blev USD 961 mio. (USD 827 mio.) og pengestrøm vedrørende investeringer USD mio. (USD mio.). Investeringerne omfatter især tankskibe med USD 172 mio. og borerigge m.v. med USD 658 mio. Maersk Tankers driver samlet 85 skibe (egne og indcharterede) inden for produkt, råolie, gas, LNG samt bilskibe. Maersk Tankers har ledende positioner i enkelte produkttank- samt gastanksegmenter. Resultatet for tankskibsaktiviteterne blev pænt over 2005, primært som følge af højere avancer ved salg af skibe og effekt af ændrede afskrivningsperioder. Før disse forhold var resultatet nogenlunde som året før. Markederne for produkttankskibene udviklede sig positivt i 2006 med rater over eller på niveau med 2005, drevet af højere oliepriser og et stærkt marked til USA over sommeren. Den positive udvikling blev dog bremset af det milde vejr i slutningen af året, hvilket påvirkede raterne negativt. Samlet var årets resultat under resultatet for 2005 grundet salg af færre skibe. Før salgsgevinster var resultatet over I 2006 var store udsving i markedet for transport af råolie med et stærkt efterårsmarked efterfulgt af et for årstiden svagt marked i 4. kvartal. Resultatet for råolietankskibe for 2006 var betydeligt over året før, dog overvejende som følge af avance ved salg af to skibe. For gasskibene startede 2006 med højere rater, som følge af høj efterspørgsel i USA og Fjernøsten. Den positive start blev dog afløst af vigende markeder hen over året, specielt for de store gasskibe. Resultatet, der var positivt påvirket af salg af skibe, var over Med to skibe på langtidskontrakter og yderligere seks i ordre blev LNG segmentet også i 2006 påvirket af væsentlige omkostninger i forbindelse med nybygningsprogrammet. 16

19

20 Efter at have færdiggjort tre brønde i Storbritannien fortsatte jack-up riggen MÆRSKM INSP IRER til Norge for at blive omdannet til en kombineret bore- og produktionsenhed. I 2006 er taget levering af ti skibe fordelt på fem produkttankskibe, to bilskibe, to gastankskibe samt ét LNG skib. Tankskibsaktiviteternes fortsatte vækst er sikret, blandt andet ved kontrahering af yderligere tre gasskibe og seks produkttankskibe i tillæg til det eksisterende nybygningsprogram, der nu tæller 38 egne skibe samt et antal indbefragtede nybygninger med levering i de kommende år. Bilskibene, der alle sejler på langtidskontrakter, fik et tilfredsstillende resultat noget over I januar 2007 blev indgået aftale mellem Höegh Autoliners og A.P. Møller - Mærsk om fælles operation af parternes samlede flåde på i alt 67 bilskibe under navnet Höegh Autoliners. Maersk Contractors Der var i 2006 positiv udvikling i samtlige Maersk Contractors markedssegmenter, og der var stort set fuld beskæftigelse for bore riggene og de flydende produktionsenheder. For såvel eksisterende rigge som rigge under bygning opnåede Maersk Contractors kontrakter med høje dagrater og med varigheder på måneder. Resultatet for Maersk Contractors blev betydeligt over 2005, positivt påvirket af højere rater og af de ændrede afskrivningsperioder, og negativt af øgede operationelle og finansielle omkostninger. I slutningen af 2006 beskæftigede Maersk Contractors ni jack-up borerigge, én semi-submersible borerig, ti borepramme og tre flydende produktionsenheder (FPSO er). Maersk Contractors har tillige haft managementkontrakter for to semi-submersible rigge og to borepramme. Endvidere driver Egyptian Drilling Company (50% joint venture med Egyptian General Petroleum Corporation) 48 landrigge og seks offshore jack-up rigge. I 2006 erklærede Maersk Contractors option for bygning af en tredje dybtvands semi-submersible borerig ved Keppel FELS skibsværft i Singapore med forventet levering i 2010 og købte yderligere to store moderne jack-up borerigge under konstruktion ved Jurong skibsværftet i Singapore. Det samlede drilling nybygningsprogram er herefter på seks jack-up borerigge og tre dybtvands semi-submersible borerigge. Der er sikret kontrakter for tre af disse jackup borerigge og for to semi-submersible borerigge. I 2006 vandt Maersk Contractors en betydelig kontrakt om konstruktion af en flydende produktionsenhed og efterfølgende produktion i minimum syv år fra Vincent feltet offshore Vestaustralien for Woodside Energy Ltd. Herudover er to projekter, henholdsvis en FPSO og en rig ombygget til produktionsplatform, planlagt til at påbegynde produktion i Norge i løbet af Maersk Contractors fortsætter samarbejdet med kunder om minimering af risici for medarbejdere og miljø ved indsats på alle niveauer i organisationen. Maersk Contractors sikkerhedsstatistik i 2006 var, om end på ni- 18

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007

A.P. Møller - Mærsk A/S. Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S Halvårsrapport 2007 A.P. Møller - Mærsk A/S, CVR. nr. 22756214, Halvårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2007 INDHOLD Sammenfatning... 1 Hoved- og nøgletal... 2 Kommentarer

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Delårsrapport for 9 måneder 2009 Faaborg, den 29. oktober 2009 Selskabsmeddelelse nr. 15/2009 Bestyrelsen og direktionen har behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser.

Regnskabsberetning. Bruttomarginen var 49,9%, hvilket var 1,1%-point lavere end i 2006. Udviklingen skyldes de stigende råvarepriser. 6 Ledelsens beretning Regnskabsberetning Nettoomsætning (Mia. kr.) 46 43 4 37 34 31 +1% +1% -2% +9% Organisk Opkøb Valuta Forbedret omkostningsstruktur (%) 6 5 4 3 2 1 Dækningsgrad 1 Driftsomkostninger

Læs mere

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18

egetæpper a/s Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Delårsrapport 2008/09 (1. maj - 31. oktober 2008) CVR-nr. 38 45 42 18 Indhold Hoved- og nøgletal for koncernen 2 Ledelsespåtegning 3 Ledelsesberetning 4 Resultatopgørelsen for perioden 1. maj - 31. oktober

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.)

COWI-koncernen. Halvårsrapport januar-juni 2005. Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Halvårsrapport januar-juni Highlights: Nettoomsætning er øget fra 1.243 mdkk til 1.293 mdkk (+4 pct.) Resultat af primær drift er øget fra 48 mdkk til 57 mdkk (+20 pct.) Overskudsgrad er øget fra 3,8 pct.

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2010 Årsrapport 2010 A.P. Møller - Mærsk Gruppen Side A.P. Møller - Mærsk A/S Side 2010 i hovedtræk 5 Forventninger til 2011 7 Hoved- og nøgletal 8 Ledelsesberetning

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S

A.P. Møller - Mærsk A/S A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport 2008 INDHOLD Side INDHOLD Side A.P. Møller - Mærsk Gruppen Hoved- og nøgletal 2 Ledelsesberetning 4 Resultat for 2008 5 Den økonomiske udvikling 5 Forventninger til 2009

Læs mere

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015

Brd. Klee A/S. CVR.nr. 46 87 44 12. Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 Brd. Klee A/S CVR.nr. 46 87 44 12 Delårsrapport for perioden 1. oktober 2014 31. marts 2015 For yderligere oplysninger kan direktør Lars Ejnar Jensen kontaktes på telefon 43 86 83 33 Brd. Klee A/S Delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2010. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Rosenvængets Hovedvej 6 2100 København Ø Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs København

Læs mere

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5

Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Meddelelse nr. 1 / 22.01.2015 Side 1 af 5 Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Årsrapport 2013/14 for Aller Holding A/S Aller Holding A/S har udsendt sin årsrapport for regnskabsåret

Læs mere

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1.

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015. Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 28. maj 2015 Selskabsmeddelelse nr. 05/2015 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. kvartal 2015 Lavere ordrebeholdning ved indgangen til året har påvirket

Læs mere

Fortsat positivt udvikling i ERRIA

Fortsat positivt udvikling i ERRIA Selskabsmeddelelse nr. 13/2012 Delårsrapport for ERRIA for perioden 1. januar til 30. september 2012: Fortsat positivt udvikling i ERRIA Resume Bestyrelsen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs

Meddelelse nr. 8 2003 Kvartalsrapport, 1. kvartal 2003 Til Københavns Fondsbørs Side 1/6 21. maj 2003 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003 for Rockwool International A/S Hovedpunkter Omsætningen steg med 1 % i forhold til 1. kvartal 2002. Med uændrede valutakurser ville den være steget

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag.

I lighed med tidligere år afholdte Tivoli bestyrelsesmøde på Tivolis fødselsdag den 15. august 2015. Tivoli kunne i år fejre sin 172 års fødselsdag. Direktionen Vesterbrogade 3 Postboks 233 1630 København V Telefon 33 75 02 16 Fax 33 75 03 47 CVR-nr. 10 40 49 16 Tivoli A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8-2015 Tivoli, den 15. august 2015 Delårsrapport for

Læs mere

Delårsrapport for 1. kvartal 2008

Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Delårsrapport for 1. kvartal 2008 Brødrene A & O Johansen A/S Rørvang 3 * 2620 Albertslund Tlf.: 70 28 00 00 * Fax: 70 28 01 01 CVR-nr.: 58 21 06 17 side 1/6 (Alle beløb er i hele 1.000 kr.) Resultatopgørelse

Læs mere

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA

Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA Leverandørselskabet DANISH CROWN AmbA CVR-nr. 21 64 39 39 HALVÅRSRAPPORT 2014/15 LEDELSESBERETNING Markedsudvikling Danish Crown koncernen er en global aktør indenfor kødprodukter såvel ferske produkter

Læs mere

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret) 27.08.14 aen/rano Erhvervsstyrelsen Langelinie Alle 17 2100 København Ø Halvårsrapport pr. 30. juni 2014 Halvårsrapporten for Danske Spil koncernen for perioden 1. januar 2014 til 30. juni 2014 (urevideret)

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63.

A/S. Til NASDAQ. Resume Bestyrelsen A/S. Delårsrapport. kr.) Vibration og. For. 11 38 60 Fax: +45 63 SKAKO. Tel.: +45 63. Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S GlobeNewswire Faaborg, den 27. oktober 2011 Selskabsmeddelelsee nr. 14/2011 Delårsrapport for SKAKO A/S for 1. januar 30. september 2011: Rekordresultatt i Vibrationn og fortsat

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006

- Omsætningen i 1. halvår 2007 er realiseret med kr. 52,6 mio., hvilket er en stigning på kr. 9 mio. i forhold til samme periode af 2006 Københavns Fondsbørs Børsmeddelelse nr. 2007/16 Aalborg den 14. august 2007 for Aalborg Boldspilklub A/S. Hovedkonklusionerne for første halvår 2007: - Aalborg Boldspilklub A/S (AaB) har i 2. kvartal 2007

Læs mere

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS

KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Til Københavns Fondsbørs Faxe, den 22. august 2002 BG 17/2002 KONSEKVENSER AF ÆNDRING AF REGNSKABSPRAKSIS Som meddelt i delårsrapporten for 1. kvartal 2002 udarbejdes Bryggerigruppens regnskaber fra 1.

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012

A.P. Møller - Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 A.P. Møller Mærsk A/S Delårsrapport 3. kvartal 2012 CVR nr. 22756214 A.P. Møller Mærsk Gruppen Side Ledelsesberetning Sammenfatning for Gruppen af 3. kvartal 2012 3 Sammenfatning for Gruppen af de første

Læs mere

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15.

Roblon har god fremgang i omsætning og resultat i 1. kvartal 2014/15. Roblon A/S PO box 120 Nordhavnsvej 1 9900 Frederikshavn Denmark Fondsbørsmeddelelse nr. 4 2015 Tel. +45 9620 3300 Fax +45 9620 3399 info@roblon.com www.roblon.com CVR no. 5706 8515 Delårsrapport for 2014/15

Læs mere

DEN DANSKE MARITIME FOND

DEN DANSKE MARITIME FOND DEN DANSKE MARITIME FOND Årsrapporten er fremlagt og godkendt af bestyrelsen den 29. marts 2010 (dirigent) CVR-nr. 28 89 38 25 Årsrapport 2009 AMALIEGADE 33 B * DK - 1256 KØBENHAVN K * TLF.: +45 77 40

Læs mere

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni).

Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Meddelelse#188-Halvårsmeddelelse 1. halvår 2015 (1. januar 30. juni). Markedsvilkår fortsat presset første halvår af 2015 MultiQ s erhvervelse af majoritet i Mermaid A/S Pr. 12. maj 2015 overtog MultiQ

Læs mere

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport

A.P. Møller - Mærsk A/S Årsrapport A.P. Møller Mærsk A/S Årsrapport 2011 Årsrapport 2011 Indholdsfortegnelse Side Indholdsfortegnelse Side Om Mærsk 4 Ledelsesberetning Sammenfatning 5 Forventninger til 2012 8 Hoved og nøgletal 10 Meddelelse

Læs mere

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S

Årsregnskab for moderselskabet. Københavns Lufthavne A/S Københavns Lufthavne A/S Lufthavnsboulevarden 6 DK - 2770 Kastrup CVR-nr. 14 70 72 04 Årsregnskab for moderselskabet Københavns Lufthavne A/S 2014 I henhold til årsregnskabsloven 149, stk. 2 er årsregnskabet

Læs mere

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S

Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S CVR-nr.: 31 61 38 76 Skandia Asset Management Fondsmæglerselskab A/S Halvårsrapport 2013 HALVÅRSRAPPORT 2013 SELSKABSOPLYSNINGER... 3 LEDELSESBERETNING... 4 PÅTEGNINGER... 5 RESULTAT- OG TOTALINDKOMSTOPGØRELSE

Læs mere

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013

Frydenland Holding ApS CVR-nr. 27624669. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland Holding ApS CVR-nr.

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport 1. juli - 31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den /. Carsten Iversen

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14.

For 2014/15 forventes et samlet overskud i niveauet 2 mio. kr. efter skat. Bestyrelsen foreslår, at der ikke udbetales udbytte for året 2013/14. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 e-mail:ps@dantaxradio.dk CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 23. september 2014 Årsregnskabsmeddelelse

Læs mere

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige

EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S. Vejledning til revisorer og regnskabskyndige EKSEMPELREGNSKAB IFRS FOR SELSKAB ABC A/S Vejledning til revisorer og regnskabskyndige Denne vejledning er udgivet af Erhvervsstyrelsen december 2013 Koncernens totalindkomstopgørelse for 2012 Note 2012

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets periodemeddelelse for 1. -3. kvartal 2012. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk OMX Den Nordiske Børs

Læs mere

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere.

For Radio/TV aktiviteten har der for året været positiv udvikling i indtjeningen. Fremgangen er primært genereret ved salg af High-end højttalere. Dantax A/S Bransagervej 15 DK-9490 Pandrup Tlf. (+45) 98 24 76 77 Fax (+45) 98 20 40 15 CVR. nr. 36 59 15 28 NASDAQ OMX Copenhagen A/S Pandrup, den 29. september 2015 Årsregnskabsmeddelelse 2014/15 for

Læs mere

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014

Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hoved- og nøgletal 2. kvartal 2. kvartal 1. halvår 1. halvår tkr. 2015 2014 2015 2014 2014 Hovedtal Nettoomsætning i alt 37.669 28.996 61.867 56.743 125.740 Af- og nedskrivninger 1.684 976 3.232 105.607

Læs mere

SEB Administration A/S

SEB Administration A/S SEB Administration A/S Halvårsrapport pr. 30. juni 2015 GENERELLE OPLYSNINGER Ledelse Bestyrelse Peder Natéus, formand Steen Winther Poulsen Alice Lykke (medarbejdervalgt) Doris Nielsen Markussen (medarbejdervalgt)

Læs mere

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13

Frydenland ApS CVR-nr. 34586012. Årsrapport 2012/13 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Weidekampsgade 6 Postboks 1600 0900 København C Telefon 36 10 20 30 Telefax 36 10 20 40 www.deloitte.dk Frydenland ApS CVR-nr. 34586012

Læs mere

Byggeøkonomuddannelsen

Byggeøkonomuddannelsen Byggeøkonomuddannelsen Overordnet virksomhedsøkonomi Ken L. Bechmann 9. september 2013 1 Dagens emner/disposition Kort introduktion til mig og mine emner Årsregnskabet Regnskabsanalyse nøgletal Værdifastsættelse

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio.

Omsætningen for 1. kvartal blev DKK 416,2 mio. (2007: DKK 416,1 mio.) Resultat før skat for 1. kvartal blev DKK 33,9 mio. (2007: DKK 31,4 mio. Selskabsmeddelelse nr. 172, H+H International A/S Dampfærgevej 27-29, 4. 2100 København Ø Danmark +45 35 27 02 00 Telefon +45 35 27 02 01 Telefax info@hplush.com www.hplush.com Dato: 27. maj Delårsrapport

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17

Aarhus Hjælper CVR-nr. 35 36 67 17 CVR-nr. 35 36 67 17 Årsrapport for regnskabsåret 10.09.13-31.12.13 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam:

I forbindelse med offentliggørelsen af denne meddelelse udtaler ordførende direktør Anders Dam: - NASDAQ OMX Copenhagen A/S Jyske Bank-koncernen forventer et resultat før skat for 1. halvår 2014 i niveauet 3,0 mia. kr. Nye boliglånsprodukter for ca. 9,0 mia. kr. Jyske Bank lancerer Jyske F3 og Jyske

Læs mere

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44

Natur-Energi Klimainvestering A/S CVR-nr. 32 44 30 44 CVR-nr. 32 44 30 44 Årsrapport for tiden 01.09.09-31.12.10 Nærværende årsrapport er godkendt på den ordinære generalforsamling, den / 2011 Dirigent: STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem

Læs mere

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves:

Bestyrelsen har d.d. behandlet og godkendt delårsrapporten for 1. januar 30. september 2012, hvorfra følgende kan fremhæves: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K c/o Equinor A/S Frederiksgade 21, 1. sal DK- 1265 København K Telefon: +45 77 88 60 44 Fax: +45 77 88 60 45 www.dkti.dk info@dkti.dk

Læs mere

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015

Delårsrapport for perioden 1. januar 30. juni 2015 SELSKABSMEDDELELSE Meddelelse nr. 11/2015 Fjerritslev, 31. august 2015 Bestyrelsen har i dag godkendt koncernens delårsrapport perioden 1. januar - 30. juni 2015. Positivt halvårsresultat i Migatronic

Læs mere

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57

Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Hornsleth Arms Investment Corporation ApS c/o Iversen & Co. ApS Bredgade 25 H, 2. 1260 København K CVR-nr. 31 41 69 57 Årsrapport for 1. juli 2011-30. juni 2012 (4. regnskabsår) Årsrapport er fremlagt

Læs mere

Regnskabssammendrag 2012

Regnskabssammendrag 2012 Indhold Regnskabssammendrag 1. januar 31. december 2 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors erklæringer 3 Andelsselskabsoplysninger 4 Resultatopgørelse 5 Balance 6 Pengestrømsopgørelse 8 Noter 9 1

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003

Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Fondsbørsmeddelelse nr. 8 6. maj 2003 Kvartalsrapport 1. kvartal 2003 Realkredit Danmark 1. kvartal 2003 1/7 Realkredit Danmark koncernen - hovedtal 1. kvartal 1. kvartal Indeks Året BASISINDTJENING OG

Læs mere

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003

Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 Velkommen til generalforsamling i DFDS A/S den 8. april 2003 2 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsregnskab med revisionspåtegning

Læs mere

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10

NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 NORDDJURS ANTENNEFORSYNING A.M.B.A. ÅRSRAPPORT FOR 2009/10 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Selskabsoplysninger 1 Ledelsespåtegning 2 Den uafhængige revisors påtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L.

MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. MEDDELELSE OM VÆSENTLIGE ÆNDRINGER I DE I TILBUDS- DOKUMENT AF 8. MAJ 2012 ANGIVNE OPLYSNINGER vedr. UNITED FOOD TECHNOLOGIES INTERNATIONAL S.A.L. S pligtmæssige købstilbud til ejerne i AQUALIFE A/S CVR-nr.

Læs mere

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K

adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Pressemeddelelse nr. 24/2008 29. september 2008 adserving International A/S Resultatresume 1. juli 2007 / 30. juni 2008 Selskabets Revisor: Nørre Farimagsgade 11 1364 København K Selskabets godkendte rådgiver:

Læs mere

Ordinær generalforsamling

Ordinær generalforsamling Ordinær generalforsamling 27. januar 2004 RTX Telecom A/S. Stroemmen 6. DK-9400 Noerresundby. Denmark www.rtx.dk Dagsorden 1. Bestyrelsens redegørelse for selskabets virksomhed i det forløbne regnskabsår

Læs mere

Komplementarselskabet Motala II ApS

Komplementarselskabet Motala II ApS Komplementarselskabet Motala II ApS CVR-nr. 28 68 93 06 Årsrapport for 2013 (9. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 03/06 2014 Jacob Götzsche

Læs mere

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03

Post Danmark A/S Tietgensgade 37 1566 København V CVR nr. 26 66 39 03 TIL ERHVERVS- OG SELSKABSSTYRELSEN REGNSKABSMEDDELELSE 1. HALVÅR FOR POST DANMARK KONCERNEN INDHOLD Hovedtal og nøgletal Kommentarer til regnskabet Egenkapitalforklaring Resultatopgørelse og balance Pengestrømsopgørelse

Læs mere

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke R3 Revision Godkendt Revisionsanpartsselskab Hundige Strandvej 210 B 2670 Greve Telefon: 43 90 50 05 Cvr. nr. 33 16 40 76 www.r3revision.dk Grundejerforeningen Balders Have Frodes Have 13 3650 Ølstykke

Læs mere

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007

A/B ØSTBANEHUS. CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 A/B ØSTBANEHUS CVR-nr. 27 46 20 73 ÅRSRAPPORT 2007 INDHOLD Side Ledelsesberetning Foreningsoplysninger 2 Bestyrelsens beretning 3 Påtegninger Bestyrelsens påtegning 4 Den uafhængige revisors påtegning

Læs mere

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

Axcel Management A/S. Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Axcel Management A/S Årsrapport 1. januar 2011-31. december 2011 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S OMX Den Nordiske Børs København Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 for Lån & Spar Bank A/S 9. maj 2008 KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 1/ 12 Indholdsfortegnelse Hoved- og nøgletal... 3 Ledelsesberetning...

Læs mere

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE

FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE FONDSBØRS- OG PRESSEMEDDELELSE Halvårsrapport, (1. oktober 2014 31. marts 2015) Første halvår af regnskabsåret Resumé: Gabriel realiserer stigning i omsætning og primær drift i første halvår. Gabriel opjusterer

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013

Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809. Årsrapport 2013 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Egtved Allé 4 6000 Kolding Telefon 75 53 00 00 Telefax 75 53 00 38 www.deloitte.dk Gråsten Fjernvarme A.m.b.a. CVR-nr. 28667809 Årsrapport

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

plus revision skat rådgivning

plus revision skat rådgivning plus revision skat rådgivning Tommerup Fjernvarme I/S CVR-nr. 32 96 12 12 Årsrapport 2012/13 (3. regnskabsår) Årsrapporten er godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Munkehatten

Læs mere

Delårsrapport 1. halvår 2011/12

Delårsrapport 1. halvår 2011/12 20. februar 2012 Meddelelse nr. 124 Delårsrapport 1. halvår 2011/12 Bestyrelsen for Rovsing A/S har godkendt Selskabets delårsrapport for 1. halvår (1. juli 2011 31. december 2011) for regnskabsåret 2011/12.

Læs mere

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336

CARLSBERG FINANS A/S. Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 CARLSBERG FINANS A/S Ny Carlsberg Vej 100 1799 København V Danmark CVR-NR 12867336 Delårsrapport 30. juni 2012 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Selskabsoplysninger... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Registrerede revisorer

Registrerede revisorer Andelsselskabet Gørlev Vandforsyning Kirkestien 3A 4281 Gørlev Årsrapport for 2010 Registrerede revisorer Kalundborgvej 4-4281 Gørlev Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger 2 Påtegninger Ledelsespåtegning

Læs mere

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173

Finansiel leasing. mio.kr. 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49 (35) 14 0 0 0 292 (62) 230 201 (28) 173 Finansiel leasing mio.kr. 2009 2008 Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi Minimumsleasingydelser Renteelement Nutidsværdi 0-1 år 54 (3) 51 33 (6) 27 1-5 år 189 (24) 165 168 (22) 146 > 5 år 49

Læs mere

Generelt for eksternt regnskab

Generelt for eksternt regnskab Generelt for eksternt regnskab Der er samme regnskabsprincip om regnskabet aflægges efter A eller B Forskellen er i opstillingen! Begge indebærer oprettelse af anlægskartotek og beregning af udskudt skat

Læs mere

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K

Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K side 1 af 14 Nasdaq-OMX Den Nordiske Børs København A/S Nikolaj Plads 6 1007 København K Sendt via Nasdaq-OMX indberetningssystem Selskabsmeddelelse nr. 9 2009 Bestyrelsen har i dag godkendt delårsrapporten

Læs mere

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013

KOMDIS A/S. Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 KOMDIS A/S Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 06/06/2013 Carsten Hagen Britze Dirigent Side 2 af 18 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04

Fondsbørsmeddelelse nr. 1 2004/05 03/05/04 03/05/04 THRANE OG THRANE A/S KØBER AKTIEMAJORITETEN I EUROCOM INDUSTRIES A/S Resumé ( Thrane & Thrane ) har indgået en aftale med EMG EuroMarine Electronics GmbH ( EuroMarine ) om køb af 88,6% af aktiekapitalen

Læs mere

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent

CVR-nr. 19 05 27 02. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014. Dirigent Byens Netværk CVR-nr. 19 05 27 02 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på foreningens ordinære generalforsamling den 31/03 2014 Dirigent Indholdsfortegnelse Påtegninger Ledelsespåtegning Den uafhængige

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

Odense Staalskibsværft

Odense Staalskibsværft Odense Staalskibsværft Historie 1918 Odense Staalskibsværft grundlagt som et personligt ejet selskab ved A.P. Møller 1920 Første nybygning S/S ROBERT MÆRSK afleveres 1944 Odense Staalskibsværft omdannes

Læs mere

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport

Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 1 Supplerende/korrigerende information til Årsrapport 2010 Cvr. Nr. 24 74 48 17 2 Indholdsfortegnelse Ledelsens påtegning...side 3 Revisionserklæringer...side 4 Redegørelse...side 6 Resultatopgørelse...side

Læs mere

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14

Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236. Årsrapport 2013/14 Deloitte Statsautoriseret Revisionspartnerselskab CVR nr. 33963556 Ndr. Ringgade 70A 4200 Slagelse Telefon 58558200 Telefax 58558201 www.deloitte.dk Sorø Golfbane A/S CVR-nr. 15770236 Årsrapport Godkendt

Læs mere

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04. Thrane & Thrane A/S Fondsbørsmeddelelse nr. 8 2003/04 21/08/03 Kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04 Bestyrelsen for Thrane & Thrane har godkendt selskabets kvartalsrapport for 1. kvartal 2003/04, som hermed fremsendes.

Læs mere

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg

03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg 03Invest Aps Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 26 16 00 81 Årsrapport for 2008 1.1.2008-31.12.2008 (7. regnskabsår) www.arosbolig.dk regnskab 2008 1 Årsberetning Hovedaktivitet Selskabets hovedaktivitet

Læs mere

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold

DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014. Indhold DELÅRSRAPPORT 1. JANUAR - 30. JUNI 2014 Indhold Ledelsesberetning... 1 Hoved- og nøgletal for koncernen... 1 Regnskabsberetning... 2 Forretningsområdernes resultater... 3 Forventninger til 2014... 3 Ledelsespåtegning...

Læs mere

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51

Tjeles Venner CVR-nr. 33 33 23 51 CVR-nr. 33 33 23 51 Årsrapport for regnskabsåret 01.10.13-30.09.14 Årsrapporten er godkendt på den ordinære generalforsamling, d. Dirigent STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB BEIERHOLM medlem af HLB

Læs mere

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008

Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Selskabsmeddelelse nr. 27/2008 Frederiksberg, 10. november 2008 Supplerende oplysninger til regnskabsmeddelelse for 1. halvår 2008 Olicom A/S ( Olicom ), hvis aktier er noteret på NASDAQ OMX Copenhagen

Læs mere

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %).

Omsætningen er steget med 13.201 t. kr. eller 15,9 % (den underliggende organiske vækst er positiv med 3,8 %). Meddelelse 5/2015 Bestyrelsen for Danske Hoteller A/S har dags dato behandlet halvårsrapporten for 2015. Danske Hoteller havde i 2015 igen en solid resultatfremgang i første halvår. Der er pæn fremgang

Læs mere

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004

DFDS A/S generalforsamling. 14. april 2004 DFDS A/S generalforsamling 14. april 2004 Dagsorden 1. Beretningen fra bestyrelsen om Selskabets virksomhed i det forløbne år 2. Forelæggelse af årsrapport med ledelses- og revisionspåtegning til godkendelse

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22

Årsregnskabsmeddelelse 2004 Side 1 af 22 !" #$ %&'()$* +, -!" #$. //01 *+210$2+) +210!" #$ %& 3.22$+24) +//+) *5,64$2) **+2,5*)4,) /.!" #$2/+!" #$*.+/7.6,,,4 #***2,!* 2** 264 8/2225*!" #$ %&4) +*+296*) )+*+2.),) +!*224 /22-+ 3*..-!" #$ %& 240:/261/4

Læs mere

H+H International A/S

H+H International A/S H+H International A/S Delårsrapport Selskabsmeddelse nr. 223 build with ease Væsentlige hovedtal for perioden 1. januar 31. marts Omsætningen for blev DKK 236 mio. (: DKK 221 mio.). EBITDA for blev DKK

Læs mere

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006

Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Offshorebranchen fremtidens og mulighedernes marked Seminar på KursusCenter Vest Torsdag d.23 marts 2006 Velkomst: Status og perspektiver for dansk offshore - vurderet af Peter Blach fra kompetence centeret

Læs mere

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1

CIMBER STERLING. Præsentation af 2. kvartal 2010/11. 14. december 2010. Henriette Schütze CFO. Side 1 CIMBER STERLING Præsentation af 2. kvartal 2010/11 14. december 2010 Henriette Schütze CFO Side 1 Disclaimer Materialet indeholder fremadrettede udsagn. Disse fremadrettede udsagn er udsagn vedrørende

Læs mere