Corporate Governance: Uafhængige bestyrelsesmedlemmer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Corporate Governance: Uafhængige bestyrelsesmedlemmer"

Transkript

1 Corporate Governance: Uafhængige bestyrelsesmedlemmer Advokatfuldfuldmægtig Bech-Bruun Komiteen for god selskabsledelse anbefaler, at mindst halvdelen af et selskabs generalforsamlingsvalgte ledelsesmedlemmer er uafhængige. Denne artikel søger at klarlægge, om en sådan ledelsesstruktur er den mest optimale for et selskab, om Corporate Governance er værdiskabende, og om anbefalingerne bør lovhjemles for at sikre dets overholdelse. Fordelene ved afhængige og uafhængige bestyrelsesmedlemmer uddybes. 1. Baggrund Danmark er blevet inspireret til Corporate Governance og debatten om et selskabs ledelse, efter at engelske Adrian Cadbury udgav én rapport om Corporate Governance i ,2 Det var først i 1999, hvor at Er- 1. Jan Schans Christensen: Kapitalselskaber. Aktie- og anpartsselskabsret, 3. udgave, 2009, s. 239 hvervsministeriet, Finansministeriet, Skatteministeriet og Økonomiministeriet holdt et debatoplæg om aktivt ejerskab, 3 at Corporate Governance tankegangen for alvor slog igennem i Danmark. Aktivt ejerskab blev senere fulgt op af et projekt om bestyrelseskulturen i Danmark i forbindelse med dk21, der var et tiltag iværksat som led i regeringens erhvervspolitik. 4 I december 2001 udkom Nørby-udvalgets rapport om 2. Jesper Lau Hansen er enig hermed, om end han påpeger, at englænderne i Cadbury rapporten har ladet sig inspirere af den nordiske ledelsesmodel med ét styre og en daglig ledelse, og at englænderne siden Cadbury rapporten har bevæget sig i retning af den nordiske ledelsesmodel. Jan Schans Christensen: Fællesnordisk aktieselskabslovgivning? Sektionsmøde. Torsdag 21. august 2008, s Jan Schans Christensen: Hvorledes kan Corporate Governance-debatten bidrage til udviklingen af dansk selskabsret, NTS 2001:3, s NTS 2014:1 43

2 Corporate Governance i Danmark kaldet anbefalinger for god selskabsledelse. Tankerne fra 2001 blev videreført af Københavns Fondsbørs A/S, som nedsatte komiteen for god selskabsledelse, og i 2007 blev Komiteen for god selskabsledelse sammensat til et uafhængigt organ under Erhvervsstyrelsen. 5 Komiteen for god selskabsledelse opdaterede senest sine anbefalinger i maj 2013 og anbefaler i punkt 3.2.1»at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, således at bestyrelsen kan handle uafhængigt af særinteresser«. Uafhængighed defineres via otte punkter i en kommentar til ovenstående citat. Sammenfattende skriver komiteen, at»[v]ed uafhængighed forstås, at den pågældende ikke har nære bånd til eller repræsenterer direktionen, formanden for bestyrelsen, kontrollerende aktionærer eller selskabet«. 6 Anbefalingerne er soft law, og danske selskaber kan derfor ikke sanktioneres for manglende efterlevelse. Børsnoterede selskaber skal begrunde manglende overholdelse i henhold til følg eller forklarprincippet jf. årsregnskabslovens (ÅRL) 107b. 7 Denne artikel er udarbejdet med udgangspunkt i børsnoterede selskaber. 2. Afhængige og uafhængige bestyrelsesmedlemmer Et selskab har oftest flere forskellige interessenter ud over sine aktionærer, eksempelvis selskabets ansatte, leverandører mv. Et 5. Jan Schans Christensen: Kapitalselskaber. Aktie- og anpartsselskabsret, 3. udgave, 2009, s Begge citater er fra Komiteen for god selskabsledelse: Anbefaling for god selskabsledelse maj 2013, punkt 3.2.1, s Lovbekendtgørelse nr selskab kan drives med det formål at skabe mest mulig værdi for aktionærerne, shareholder value, eller det kan drives med fokus rettet mod alle selskabets interessenter, stakeholder value. 8 Et selskab er som juridisk konstruktion ikke født med en egeninteresse. Selskabet fastlægger og prioriterer selv sine egeninteresser, og der vil ved mange af selskabets beslutninger og dets ageren være et klart sammenfald mellem kapitalejernes interesser og de øvrige stakeholderes interesser Uafhængige bestyrelsesmedlemmer Uafhængige bestyrelsesmedlemmer har været med til at skabe en ny ledelsesstruktur. Nedenstående afsnit indeholder de mest anerkendte og benyttede argumenter for uafhængige bestyrelsesmedlemmer Interessekonflikter Adrian Cadbury vurderer, at der er tre klare grunde til, hvorfor en bestyrelse bør have uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Den første begrundelse er for at undgå interessekonflikter. Interessekonflikter opstår oftest i beslutningsprocessen mellem ledelsen og aktionærerne. 10 Interessekonflikter kan eksempelvis forekomme ved spørgsmål om ledelsens aflønning, overtagelsestilbud, udbetaling af udbytte eller reinvestering mv Erik Werlauff: Selskabsret 8. udgave, 2010, s. 29 og Jan Schans Christensen: Hvorledes kan Corporate Governance-debatten bidrage til udviklingen af dansk selskabsret, NTS 2001:3, s. 303; Paul Krüger Andersen: Aktieog anpartsselskabsret, 12. udg. 2013, s. 69 f. 9. Jan Schans Christensen: Hvorledes kan Corporate Governance-debatten bidrage til udviklingen af dansk selskabsret, NTS 2001:3, s Steen Thomsen: An Introduction to Corporate Governance. Mechanisms and Systems, 1. udgave, 2010, Jørgen Valther Hansen, Thomas Riise Johansen & Teddy Wivel: Corporate Governance 44

3 I 2002 udgav the High Level Group of Company Law Experts»A Modern Regulatory Framework for Company Law in Europe«. 12 Corporate Governance er et selvstændigt afsnit i rapporten, og gruppen anbefaler, at en bestyrelse skal bestå af et flertal af uafhængige bestyrelsesmedlemmer med fokus på at undgå interessekonflikter. Det er gruppens opfattelse, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer vil bidrage positivt til at skabe en mere stærk og afbalanceret bestyrelse Evaluering af direktionen og bestyrelse Adrian Cadburys anden begrundelse for uafhængige bestyrelsesmedlemmer er, at evaluering er en vigtig del af bestyrelsens hverv, og at afhængige bestyrelsesmedlemmer ikke i samme grad er i stand til at evaluere en direktion på objektiv baggrund. 14 Professor Patrick Gaughan skriver, 15 at uafhængige bestyrelsesmedlemmer er mere handlekraftige og konfronterende, da der ikke eksisterer et forhold mellem de uafhængige bestyrelsesmedlemmer og den øvrige bestyrelse, aktionærerne, selskabet eller direktionen. Bestyrelsen skal kunne evaluere sine egne præstationer, og den styrke, der kræves for at gå imod bestyrel- Et bud på danske bestyrelsers rolle, 1. udgave, 2008, s Report of the high level group of Company Law experts on a modern regulatory framework for company law in Europe Anbefalingerne fra gruppen resulterede blandt andet i ændringsdirektivet 2006/46/EF om følg eller forklar-princippet, der senere hen blev til ÅRL 107 b. 14. Jørgen Valther Hansen, Thomas Riise Johansen & Teddy Wivel: Corporate Governance Et bud på danske bestyrelsers rolle, 1. udgave, 2008, s Patrick Gaughan: Mergers, Acquisitions, and corporate restructurings, 5. udgave, 2011, s. 247 sen ved evaluering af direktionen, eksisterer i højere grad hos uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Adrian Cadbury mener, at et eksternt syn på virksomhedens strategi og handlingsplan automatisk vil være mere kreativt og objektivt, hvilket er værdiskabende for virksomheden. 16 Den danske professor Steen Thomsen mener, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer effektiviserer bestyrelsen. 17 Virksomheder med flere uafhængige bestyrelsesmedlemmer er tilbøjelige til at udskifte den administrerende direktør, hvis personen ikke lever op til de forventede krav. 18 En objektiv tilgang 19 vil automatisk resultere i, at det uafhængige bestyrelsesmedlem vil tænke bredere og komme med ny inspiration og viden, hvilket gavner selskabet, da et uafhængigt bestyrelsesmedlem ikke automatisk vil være påvirket af den strategi, handlingsplan el.lign., som bestyrelsen tidligere har besluttet, og dermed højnes ledelsens niveau og kompetencer med uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Den europæiske union har udarbejdet GREEN PA- PER on the EU Corporate Governance framework, 20 hvori det fremhæves, at det især er i krisetider og ved manglende kom- 16. Jørgen Valther Hansen, Thomas Riise Johansen & Teddy Wivel: Corporate Governance Et bud på danske bestyrelsers rolle, 1. udgave, 2008, s Steen Thomsen: An Introduction to Corporate Governance. Mechanisms and Systems, 1. udgave, 2008, s Stein Marinez: Why we need independent board members. Institute of Higher Business Studies, University of Navarra OECD fokuserer meget på bestyrelsesmedlemmers objektive tilgang. Organization for economic co-operation and development: OECD Principles of Corporate Governance, 2004, s European Commission: GREEN PAPER on the EU corporate governance framework, 2011, s. 8 NTS 2014:1 45

4 munikation mellem bestyrelsesmedlemmerne, at et eksternt syn tilføjer værdi for at bryde dårlige vaner. Ovenstående argumenter viser en samlet forståelse af, at selvevaluering kan medvirke til at fastslå bestyrelsens svagheder og styrker. Modargumentet hertil er, at det ikke er muligt at evaluere egne præstationer på en konstruktiv, kritisk og objektiv måde Overvågning af virksomheden Overvågning er første gang beskrevet i Cadburys rapport og er muligvis et af de vigtigste punkter i rapporten. 21 Professorerne Maria Gutierrez Urtiaga og Maribel Saez har skrevet en artikel for the European Corporate Governance Institute (ECGI), hvori de fastslår, at bestyrelsesmedlemmer tidligere har udøvet en mere rådgivende og strategisk funktion, hvorimod bestyrelsesmedlemmer i dag er tillagt en yderligere funktion i form af overvågning. De uafhængige bestyrelsesmedlemmer skal sikre, at ledelsen handler lovligt uden egeninteresse og i selskabets (og mindretallet) interesse. 22 Urtiaga og Saez er ikke alene med deres synspunkter. Den danske professor Jesper Lau Hansen har skrevet en artikel, hvori han påpeger, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer skal være»civil servants«, som observerer bestyrelsen. 23 I The Hampel Report påpeges ligeledes, at det er vigtigt, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer har en strategisk funktion i bestyrelsen, samt at besty- 21. Jesper Lau Hansen: Active owners and accountable directors, s Maria Gutierrez Urtiaga & Maribel Saez: Deconstructing Independent directors. 2012, s. 9 og Jesper Lau Hansen: On the independence of directors in the Nordic countries where the shareholder is king. Shareholder Conflict. 1. udgave, 2006, s. 78 relsesmedlemmerne overvåger den øvrige bestyrelse. 24 Professorerne Reiier Kraakman og Assaf Hamdani er enige. De mener, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer skal overvåge ledelsen, rådgive den resterende ledelse og deltage i udarbejdelse af firmaets strategi på grund af deres objektive og ny-inspirerede vinkel. 25 Når en bestyrelse har et eller flere uafhængige bestyrelsesmedlemmer, sender det automatisk et signal til omverdenen om, at bestyrelsen ikke er præget af insidere og egeninteresse. Det kan have en positiv effekt for selskabets omdømme, mulighed for fremmedkapital, tiltrækning af gode medarbejdere mv. Ifølge Patrick Gaughan har en uafhængig bestyrelse mere disciplin og er mere kvalificeret til at træffe svære beslutninger eksempelvis ved afsættelse af en formand, hvis han ikke præsterer som aktionærerne forventer. 26 Gaughan konstaterer således, at såfremt niveauet af uafhængighed samt antallet af uafhængige bestyrelsesmedlemmer er højt, er bestyrelsens engagement for overvågning automatisk højere. 27 Det er denne forfatters forståelse, at overvågenhed må antages at have en afsmittende effekt på den resterende del af bestyrelsen, en fordrende effekt i forhold til at skabe og udvikle nye muligheder for selskabet og en præceptiv virkning ved at sen- 24. The Commitee on Corporate Governance (The Hampel Committee): The Hampel Report, 2002, afsnit 3.8 s Assaf Hamdani & Reinier Kraakman: Rewarding Outside Directors, Harvard Law & Economics Discussion Paper, European Corporate Governance Institute, 2007, s Patrick Gaughan: Mergers, Acquisitions, and corporate restructurings, 5. udgave, 2005, s Hiroshi Osano: Managerial Bargaining Power and Board Independence, Kyoto Institute of Economic Research, 2011, s

5 de et signal til ledelsen om, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer ikke tolerer ulovligheder eller prioritering af egne interesser. Kraakman og Hamdani foreslår, at man særskilt belønner de uafhængige bestyrelsesmedlemmer, som skal overvåge den resterende del af bestyrelsen, da det vil være motiverende for det enkelte medlem at modtage belønning for at være bedre overvågere. Risikoen er, at bestyrelsesmedlemmerne kan føle sig kontrolleret og hæmmet af den overvågningsfunktion, uafhængige bestyrelsesmedlemmer har fået, hvilket kan resultere i konflikter i bestyrelsen Optimere selskabets mulighed for fremmedkapital God Corporate Governance er blevet fremhævet som kuren mod erhvervsskandaler, uden at virksomhederne og investorerne forholder sig kritisk til, hvorvidt Corporate Governance skaber en mere sund ledelseskultur og dermed også bedre selskaber. 28 En ældre undersøgelse fra påviser ud fra interviews af ledere fra større investeringsfonde, at Corporate Governance er en del af beslutningsmaterialet ved udvælgelse af potentielle selskaber. Undersøgelsen konkluderer, at investeringsfondene primært fokuserer på gennemsigtighed og god Corporate Governance. 30»Investors want to see, and be free to roam, inside the box, not just to see the descriptions on the label. They want an open dialogue, not a presentation«. 31 I undersøgelsen omtales god selskabsledelse. Det fastslås ikke, om god selskabsledelse betyder uafhængige eller afhængige bestyrelsesmedlemmer. Forfatterne referer til de engelske Corporate Governance anbefalinger, og det må lægges til grund, at det indbefatter uafhængige bestyrelsesmedlemmer, da de engelske Corporate Governance anbefalinger, 32 ligesom de danske, anbefaler overvægt af uafhængige bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen Afhængige/uafhængige bestyrelsesmedlemmer Dette afsnit fremhæver de kvaliteter, et afhængigt hhv. et uafhængigt bestyrelsesmedlem oftest besidder Bestyrelsens opgaver En bestyrelse er ansat til at varetage den overordnede og strategiske ledelse samt sikre en forsvarlig organisation af kapitalselskabets virksomhed herunder ansætte en direktion, jf. selskabslovens (SL) 111, stk. 1, nr. 1. Selskabet kan i sine vedtægter tilføje andre krav til bestyrelsen eksempelvis visse habilitetskrav om alder, erfaring, faglige kvalifikationer mv. Ud over de omtalte formelle bestemmelser for bestyrelsen er bestyrelsesmedlemmer i kraft af deres titel tillagt opgaver som omsorgspligt, integritet, pligt til at undgå konflikter, behandle betroede opgaver med respekt, være loyal overfor selskabet mv. De opgaver, der følger med hvervet, er med til at sikre, at mulige interessekonflikter undgås, overvågningsef- 28. Wolf-Georg Ringe: Independent Directors, 2013, s. 7, Oxford Legal Studies Research Paper No. 72/ Det er ikke lykkes forfatteren at finde en lignende undersøgelse i nyere tid. 30. John Hendry, Ulrike Kranz & Paul Sanderson: Corporate governance as an investment criterion: Evidence from UK and European fund managers. Brunel University, John Hendry, Ulrike Kranz & Paul Sanderson: Corporate governance as an investment criterion: Evidence from UK and European fund managers. Brunel University, 2004, s. 21, linje Financial reporting Council. The UK Corporate Governance Code NTS 2014:1 47

6 fekten bliver overflødig samt at der præsteres på et højt niveau Manglende erfaring Et andet argument i debatten om uafhængige bestyrelsesmedlemmer er erfaring. Det er ikke nemt at finde gode, uafhængige bestyrelsesmedlemmer med den nødvendige viden, erfaring og god kontakt til erhvervslivet. Jo flere krav man stiller til uafhængighed, desto sværere bliver det at finde de rette bestyrelsesmedlemmer. Ifølge David Kershaw er den finansielle krise primært opstået på grund af manglende kvalificerede folk på de nødvendige poster bl.a. i større selskabers ledelse. 34 The Hampel Report påpeger, at virksomheder har oplevet, at de ikke kan finde egnede kvalificerede uafhængige bestyrelsesmedlemmer. Dette argument fremhæver komiteen til trods for, at rapporten taler for uafhængige bestyrelsesmedlemmer. 35 Tilslutningen er stor. Jan Schans Christensen skriver, at et af de store dilemmaer i forbindelse med ledelsesstrukturen i større danske selskaber er, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer ikke har den fornødne indsigt i et selskab. 36 Jesper Lau Hansen fremhæver manglende kompetencer som et problem hos uafhængige bestyrelsesmedlemmer. 37 Wolf-Georg Ringe anfører, at det er langt sværere for uaf- 33. Lovbekendtgørelse nr David Kershaw: Company Law in Context, 2. udgave, 2012, s The Commitee on Corporate Governance (The Hampel Committee): The Hampel Report, 1998, afsnit 3.10 s Jan Schans Christensen: Kapitalselskaber aktie- og anpartsselskabsret, 3. udgave, 2009, s Jesper Lau Hansen: On the independence of directors in the Nordic countries where the shareholder is king. Shareholder Conflict. 1. udgave, 2006, s. 78. hængige bestyrelsesmedlemmer at forstå selskabet og branchen Agency-cost Adam Smith skrev i The Wealth of Nations fra 1976, at det ikke kan forventes, at bestyrelsesmedlemmer forvalter selskabets penge med samme ængstelige årvågenhed, som var det deres egne. 39 Årstallet ændrer ikke ved pointens betydning. Inden for Corporate Governance omtales problemet som the agency-cost. En mulig løsning er at lade bestyrelsen have aktier i selskabet eller etablere andre incitamentsordninger. Der vil opstå en naturlig aktivitet fra ledelsens side, som vil sikre, at bestyrelsen minimerer unødvendige omkostninger og træffer mere velovervejede beslutninger. Ledelsen vil stræbe efter at få mest muligt udbetalt ved aktionærudlodning. Da aktionærerne udbetales sidst, vil ledelsens effektivitet og bestræbelser på færre omkostningerne gavne hele selskabet. 40 Det er en fuldstændig omvendt løsning i forhold til adskillelse af interessekonflikter omtalt i afsnit Uafhængige bestyrelsesmedlemmer blev løsningen Efter 1980 erne og 1990 ernes mange erhvervsskandaler blev lovgiver i de enkelte lande febrilsk efter at finde en løsning, der kunne hindre fremtidige skandaler. Corporate Governance s udbredelse var stigende, og uafhængighed blev via Corporate Governance en stor del af juridiske reformer og løsningsforslag. Argumentet i dag 38. Wolf-Georg Ringe: Independent Directors, 2013, s. 10 og 17, Oxford Legal Studies Research Paper No. 72/ Adam Smith: The Wealth of Nations, 1. udgave, 1776, s James McConvill & Mirko Bagaric: Why all Directors should be Shareholders in the Company: The Case Against Independence, Deakin University, 2004, s & 65 48

7 mod uafhængige bestyrelsesmedlemmer er, at uafhængighed har været en for sjusket og hurtig løsning. Uafhængighed var nem at forstå og nem at formidle, hvilket har betydet en mindre kritisk tilgang til uafhængighed. 41 Det skaber en falsk sikkerhed og en falsk tryghed for selskabets omgivelser. 42 Jesper Lau Hansen skrev:»when the Cadbury Report put Corporate Governance on the European agenda, this penchant for independent directors jumped the Atlantic as it was now seen as a natural feature of a vibrant and sophisticated securities market and not just as a second best solution to an insolvable problem.«43 Ansvar er den reelle løsning på problemet i modsætning til uafhængige bestyrelsesmedlemmer. En bestyrelse kan pakke sig ind i uafhængighed og vise omverdenen, at det er en sund og stærk bestyrelse pga. sin uafhængighed. 44 Lovgiver har lagt massiv fokus på uafhængige bestyrelsesmedlemmer, og det har givet omverdenen tro på, at så længe der er uafhængige bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, er det en sund virksomhed. Det massive fokus på uafhængige bestyrelsesmedlemmer tager opmærksomheden fra andre mulige løsningsforslag Teori contra praksis Den virkelige verden er mere nuanceret end den juridiske litteratur undertiden antager. Ovenstående optegnede kvalifikationer er 41. Wolf-Georg Ringe: Independent Directors, 2013, s. 7, Oxford Legal Studies Research Paper No. 72/ Thomas Ritchie: Independent Directors: Magic Bullet or Band-Aid? Corporate Governance ejournal, Bond University, 2007, s Jesper Lau Hansen: Active owners and accountable directors, s. 5 linje Lutgart Van den Berghe: International Standardisation of Good Corporate Governance, 1. udgave, 1999, s. 73 skarpt trukket op mod hinanden. Analysen viser den generelle opfattelse af afhængige og uafhængige bestyrelsesmedlemmer gennem en opregning af fordele og ulemper. Det er vigtigt at forstå, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer ikke er ensbetydende med uafhængige holdninger. Efterlevelse og overholdelse af anbefalingernes otte punkter er ikke nødvendigvis ensbetydende med en uafhængig adfærd. 3. Internationalt perspektiv 3.1. Definition af et uafhængigt bestyrelsesmedlem Der er ingen universel definition på uafhængighed. Begrebet bliver ofte brugt uden nævneværdig fastlæggelse af dets indhold. 45 De fleste anbefalinger angiver dog en forklaring på, hvordan uafhængighed skal forstås. Flere europæiske landes Corporate Governance anbefalinger er inspireret af EU-Kommissionens henstilling 2005/162/EF. Det er i artikel 7 anført, at uafhængige bestyrelsesmedlemmer beskytter aktionærer og andre parters interesser. Den definitionsmæssige forskel er, hvor snævert uafhængighed er defineret. Det kan eksempelvis være forskellen på, om personer med større aktieposter eller personer med relationer til større aktieposter er uafhængige eller ej. Bestyrelsens egne økonomiske interesser i selskabet er den overordnede lighed ved definition af uafhængige bestyrelsesmedlemmer, hvor uafhængige bestyrelsesmedlemmer ikke kan være ansat i virksomheden eller have økonomiske, for- 45. Wolf-Georg Ringe: Independent Directors, 2013, s. 15, Oxford Legal Studies Research Paper No. 72/2013. NTS 2014:1 49

8 retningsmæssige, familiemæssige eller andre relationer Corporate Governance i USA Ideen til Corporate Governance opstod i USA. USA har ikke en samlet Corporate Governance anbefaling, som vi kender fra de danske anbefalinger udarbejdet af komiteen for god selskabsledelse. Private virksomheder, pensionskasser og organisationer udarbejder sædvanligvis deres egne Corporate Governance anbefalinger. 47 Selskabsret er enkeltstatsreguleret. Så vidt denne forfatter er orienteret, er der ingen selskabslove i USA, som har inkorporeret et krav om uafhængige bestyrelsesmedlemmer. U.S. Securities and Exchange Committee har godkendt New York Stock Exchange s 48 og Nasdaq Stock Market s 49 egne nedskrevne Corporate Governance bestemmelser. For at få aktier optaget til handel skal bestemmelserne overholdes. Nasdaq Stock Market og New York Stock Exchange opstiller krav om flertals uafhængighed i bestyrelsen. I amerikansk ret er ledelsens fiduciary duty med til at sikre, at bestyrelsen altid handler under ansvar over for selskabet, direktionen og selskabets interessenter. 50 Fiduciary duty bedømmes strengt og er meget vigtig i amerikansk ret. Argumentet i dette 46. Jørgen Valther Hansen, Thomas Riise Johansen & Teddy Wivel: Corporate Governance Et bud på danske bestyrelsers rolle, 1. udgave, 2000, s Eksempelvis The Atlantic Richfiels Company, The Business Roundtable, California Public Employees Retirement System, The General Moters Board, the treadway commission osv cfm?documentid= RR Donnelley: Fiduciary duties and other responsibilities of corporate directors and officers, s. 1. afsnit er således, at bestyrelsesmedlemmernes iboende opgaver overflødiggør uafhængige bestyrelsesmedlemmer Ledelsesmodellernes afspejling på uafhængige bestyrelsesmedlemmer SL 111 giver aktieselskaber mulighed for at vælge mellem tre forskellige ledelsesmodeller. I Tyskland skal alle aktieselskaber have en to-strengt ledelse, hvor selskabernes ledelse består af en direktion og et tilsynsråd. Direktionen forestår den daglige ledelse mens tilsynsrådet kontrollerer ledelsen. Der er forbud mod personsammenfald. I England er der en stærk tradition for, at alle aktieselskaber har en enstrenget ledelse. Ledelsen er som oftest opdelt i to med executive directors (ansatte ledelsesmedlemmer) og non-executive directors (eksterne bestyrelsesmedlemmer). Non-executive directors anses som uafhængige medlemmer og skal udgøre mindst halvdelen af ledelsen i større engelske selskaber, jf. The Combined Code A.3.2. I den engelske enstrengede model ligger alle opgaver således hos ét organ, og selvom der foreligger en intern funktionsopdeling, er der større behov for uafhængige bestyrelsesmedlemmer i engelske selskaber pga. gennemgående personsammenfald end i et tysk selskab, hvor man via det to-strengede ledelsessystem har sikret sig klar adskillelse herimellem. Det er således ikke tilfældigt, at ideen til uafhængige bestyrelsesmedlemmer blandt andet er udviklet i England. Tysk ret har kun en vag beskrivelse om antallet af uafhængige bestyrelsesmedlemmer;»dem Aufsichtsrat soll eine nach seiner Einschätzung angemessene Anzahl unabhängiger Mitglieder angehören«51 modsat engelsk ret, hvor over halvdelen af medlem- 51. German Corporate Governance Code, section

9 merne skal være uafhængige (non-exclusive directors). Valget af ledelsesmodel har stor betydning for nødvendigheden og dermed også vigtigheden af uafhængige bestyrelsesmedlemmer. 4. Danske selskabers efterlevelse af anbefalingerne 4.1. Forfatterens undersøgelse Artiklens forfatter har på baggrund af denne forfatters specialeafhandling i marts 2013 gennemgået de danske C20 selskaber 52 for at klarlægge, hvorvidt de største børsnoterede selskaber i Danmark efterlever komiteens anbefalinger. Undersøgelsen er lavet primo april måned på baggrund af selskabets seneste opgjorte Corporate Governance redegørelse, jf. kravet i ÅRL 107 b, selskabets årsrapport og selskabets hjemmeside. 53 Undersøgelsen er lavet med ud- 52. Følgende selskaber er omfattet af undersøgelsen52: A.P. Møller Mærsk, Carlsberg B, Chr. Holding, Coloplast B, Danske Bank, DSV, FLSmidth & Co, GN Store Nord, H. Lundbeck, Jyske Bank, Nordea Bank CPH52, Novo Nordisk B, Novozymes B, Pandora A/S, TDC Topdanmark, Tryg, Vestas. Wind Systems og William Demant Holding 53. Det har for tre selskaber, Carlsberg, DSV og Novo Nordisk, ikke været muligt at finde en Corporate Governance rapport fra 2012 på tidspunktet for undersøgelsens gennemførsel. Carlsberg: Governance/Documents/Carlsberg%20- Group%20-%20Lovpligtig%20redegørelse- %20for%20virksomhedsledelse%20for% pdf DSV: loads/amda-r3olq/ x0x /dcd5b5db-f174-4fdb-aaf4-0f0254- d4f4bf/dsv_corporate_governance.pdf NovoNordisk: Corp_Gov_2012/Statutory-Corporate- Governance-Report-2011.pdf gangspunkt i tidligere gældende anbefalinger fra 2011 punkt og ikke de nuværende fra maj 2013 punkt Der er kun foretaget få ændringer. I punkt 1, 2 og 4 er indsat»datterselskab«, og i punkt 2 er indskrevet»5 år«mod tidligere ingen årstal. Af de 19 selskaber mener tre selskaber, FLSmidth & Co, 54 Jyske Bank 55 samt GN Store Nord, 56 at de har en bestyrelse bestående af udelukkende uafhængige bestyrelsesmedlemmer, 15 selskaber efterlever anbefalingerne og et selskab, Carlsberg, 57 har en bestyrelse, hvor flertallet er afhængige bestyrelsesmedlemmer. Et selskab, Jyske Bank, anerkendte ikke åremål som et uafhængighedskriterium. Banken har således ikke alene uafhængige bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen. Hvis et selskab har uafhængige bestyrelsesmedlemmer, repræsenterer de oftest en kontrollerende aktionær eller har siddet i bestyrelsen i mere end 12 år Komiteens egen undersøgelse af efterlevelse af anbefalinger for god Selskabsledelse Hvert år gennemgår Komiteen for god Selskabsledelse et udsnit af de børsnoterede selskabers efterlevelse af alle komiteens anbefalinger. Den 11. oktober 2013 udgav komiteens sin undersøgelse for selskaber indgår i undersøgelsen alle 54. %20Files/CorpCom/Corporate_Governance_ 2012.ashx 55. nect/6e9ed7a3-9fe a68d-84f207d0db- 97/godselskabsledelse.pdf?MOD=AJPERES 56. rategovernance/principles/documents/- Statutory%20Report% pdf 57. Governance/Documents/Carlsberg%20- Group%20-%20Lovpligtig%20redegørelse- %20for%20virksomhedsledelse%20for% pdf NTS 2014:1 51

10 C20- og Large-Cap selskaberne samt 10 Mid Cap og 10 Small Cap-selskaber. Undersøgelsen viser, at 86 % følger anbefalingerne, mens 6 % angiver, hvorfor de ikke føler anbefalingerne. I henhold til ÅRL 107 b er der ifølge undersøgelsen en efterlevelsesgrad på 92 %. Komiteens undersøgelse er et generelt billede af alle anbefalingerne modsat denne forfatters undersøgelse, som alene er lavet ud fra den specifikke anbefaling af antal af bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen. Caspar Rose har ligeledes lavet en undersøgelse baseret på vurderede anbefalinger fra selskabernes side. Undersøgelsen er inddelt i hver anbefaling. Artiklens figur 7B s. 63 viser, at 83 % af selskaberne opfylder kravet om, at mindst halvdelen af de generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer er uafhængige, mens 12 % ikke følger anbefalingerne. I alt efterlever 95 % følg-eller-forklar princippet i ÅRL 107 b Efterlevelse af anbefalingerne Ud fra denne forfatters, komiteens og Caspar Rose undersøgelser er der således ingen tvivl om, at de danske virksomheder i høj grad efterlever følg eller forklar-princippet. I henhold til denne forfatters egen opfattelse er der derimod megen forskel på, hvor nemt det har været at finde tilstrækkelig information til at vide, hvilke bestyrelsesmedlemmer der er uafhængige, og hvilke, der er afhængige. Det vil være ønskværdigt, hvis der var lettere adgang til selskabets informationer, så mulige investorer til hvert selskab ikke skal søge på selskabets hjemmeside, i Corporate Governance rapporten, årsregnskabet og i visse tilfælde indkaldelsen til generalforsamlingen for at finde de nødvendige informationer om be- 58. Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse NTS 2013:1-2 s. 49 f. styrelsens afhængighed. Ligeledes vælger visse selskaber alene at offentliggør bestyrelsesmedlemmernes CV, og så er det op til læseren selv at ræsonnere sig frem til, hvorvidt der kan foreligge forhold, som gør det enkelte bestyrelsesmedlem afhængigt. Anbefalinger for god selskabsledelse har udarbejdet eksempler på gode og dårlige forklaringer fra selskaber, som ikke følger anbefalingerne. Der gives som et eksempel på en dårlig besvarelse, at årsrapporten redegør for generalforsamlingsvalgte bestyrelsesmedlemmer modsat den gode forklaring, hvor selskabet begrunder, hvorfor det ikke følger anbefalingerne. 59 Formålet med redegørelsen for virksomhedsledelse er navnlig at give aktionærerne let adgang til centrale oplysninger om de faktisk anvendte principper jf. kommentarerne til ÅRL 107 b, hvilket ikke er demme forfatters opfattelse. I sin undersøgelse påpeger komiteen, at den generelt ser en god informativ forklaring, som viser, at selskaberne arbejder med god selskabsledelse, at selskaberne i de fleste tilfælde anvender komiteens udarbejdede skemaer til afrapportering, og at selskaberne er gode til at supplere anbefalingen med en beskrivelse af, hvorledes efterlevelsen af anbefalingen varetages. Denne artikels forfattere er så vidt enig heri, men er dog af den opfattelse, at det kræver mere end blot en gennemgang af besvarelsen af følg eller forklar-princippet at finde tilstrækkelige informationer, hvilket ikke giver god gennemsigtighed og overskuelighed af informationer gode-og-daerlige-eksempler-pae-forklaringer.pdf, s Eksemplerne er udarbejdet på baggrund af 2011-anbefalingerne. 52

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark

Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Pressemeddelelse, 15. august 2005 Reviderede Anbefalinger for god selskabsledelse i Danmark Københavns Fondsbørs komité for god selskabsledelse har afsluttet sit arbejde med at revidere Anbefalingerne

Læs mere

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014

EY Center for Board Matters. Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 EY Center for Board Matters Analyse af revisions-, nominerings- og vederlagsudvalg i Danmark 2014 2 Analyse

Læs mere

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision.

Corporate Governance Anbefalinger og Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision. Sparekassen skal i forbindelse med indkaldelsen til repræsentantskabet forholde sig til Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse og ekstern revision, der knytter sig til dele af Corporate Governance

Læs mere

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante

Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante 10. marts 2014 Standarder for god selskabsledelse Som led i virksomhedsstyringen arbejder bestyrelsen og direktionen løbende med relevante standarder for god selskabsledelse. Nedenfor redegøres for hvordan

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015

ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 ADRs - hvorfor og hvordan? Computershare Roundtable den 29. januar 2015 Indholdsfortegnelse Introduktion til ADR er 1. Danske selskaber med ADR programmer 2. Hvorfor? 3. Udvalgte temaer Rejsning af kapital

Læs mere

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen

Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Skema rapportering Finansrådets Ledelseskodeks 2014 Andelskassen Fælleskassen Fælleskassens afrapportering af Finansrådets ledelseskodeks sker gennem anvendelse af Skemarapportering, udviklet af Lokale

Læs mere

Komitéen for god Fondsledelse

Komitéen for god Fondsledelse Præsentation af Komitéens udkast til Anbefalinger for god Fondsledelse v/ formand for Komitéen Marianne Philip 1 Baggrund 60 i lov om erhvervsdrivende fonde (vedtaget 3. juni 2014) Bestyrelsen skal redegøre

Læs mere

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014

Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 Anbefalinger for god selskabsledelse Komitéen for god selskabsledelse Januar 2014 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Ny selskabslov, nye muligheder

Ny selskabslov, nye muligheder Ny selskabslov, nye muligheder Fordele og muligheder Bag om loven Den 29. maj 2009 blev der vedtaget en ny, samlet selskabslov for aktie- og anpartsselskaber. Hovedparten af loven forventes at træde i

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Principper for god selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2014 1 er fra ikke Forklaring på / ikke anbefalingen: 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

Banker presses på overskuddet

Banker presses på overskuddet N O T A T Banker presses på overskuddet 11. oktober 2012 Bankernes overskud er lavt i disse år både historisk set og når der sammenlignes med andre sektorer. Det viser nye tal fra Finanstilsynet samt en

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2013. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Principper for god selskabsledelse Sydbanks redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelsen vedrører perioden 2013 Forklaring på / 1. s kommunikation og samspil

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

Årets seminar om revisionsudvalg

Årets seminar om revisionsudvalg Årets seminar om revisionsudvalg Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder og udfordringer. Audit Committee Institute Sponsored by KPMG Revisionsudvalg i danske selskaber praktik, muligheder

Læs mere

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser)

Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Lovendringer i Danmark hva og hvorfor? (næringsdrivende stiftelser) Stiftelseskonference, Førde, den 22. april 2015 V/ Martin Poulsen Erhvervsstyrelsen Det danske fondssystem De erhvervsdrivende fondes

Læs mere

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN

29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN 29.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 385/55 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS HENSTILLING af 14. december 2004 om fremme af en passende ordning for aflønning af medlemmer af ledelsen i børsnoterede selskaber

Læs mere

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib

KVINDER I LEDELSE. Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib KVINDER I LEDELSE Ved partner Mette Klingsten og partner Monica Reib Agenda Hvorfor er det relevant? Hvilke virksomheder er omfattet? Hvilke krav stilles til virksomhederne? Hvad skal man som virksomhed

Læs mere

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014

Bestyrelsesarbejdet. Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 Bestyrelsesarbejdet Ved partner Jens Jerslev Uddannelsesdagen 2014 2 PROGRAM A. Indhold af bestyrelsesarbejde i bestyrelser B. Bestyrelsens 10 væsentligste fejl C. Retlige rammer for bestyrelsesarbejdet

Læs mere

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25.

Spørgsmål/svar. Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde. Komitéen for god Fondsledelse November 2014. 25. 25. november 2014 Spørgsmål/svar om Anbefalinger for god Fondsledelse af erhvervsdrivende fonde SEKRETARIATET: ERHVERVSSTYRELSEN Langelinie Allé 17 2100 København Ø godfondsledelse@erst.dk www.godfondsledelse.dk

Læs mere

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse

Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse Anbefaling Gode eksempler Dårlige eksempler Begrundelse 1.1.1. Det anbefales, at det centrale ledelsesorgan bl.a. gennem investor relations arbejde sikrer en løbende dialog mellem selskabet og aktionærerne,

Læs mere

En bestyrelse skal gøre en forskel

En bestyrelse skal gøre en forskel En bestyrelse skal gøre en forskel LOS Landsmøde 13. april 2015 Teddy Wivel Min baggrund Uddannet Statsaut. revisor De seneste 10 år arbejdet med god selskabsledelse Forfatter til en række bøger om emnet

Læs mere

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b

BAVARIAN NORDIC A/S. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b BAVARIAN NORDIC A/S Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse jf. årsregnskabslovens 107 b 2013 1 Nærværende redegørelse udgør en del af ledelsesberetningen i Bavarian Nordics årsrapport 2013, der

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK

VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK VEJLEDNING OM VEDERLAGSPOLITIK Vejledning om vederlagspolitik, version 2.0, - 1. september 2015 Anbefalinger for god Selskabsledelse, maj 2013, opdateret november 2014 INDHOLD 1. FORM OG INDHOLD... 3 2.

Læs mere

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven)

Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Erhvervs- og Selskabsstyrelsen Kampmannsgade 1 1780 København V. modernisering@eogs.dk Holte, den 8. januar 2009 Udkast til forslag til lov om aktie- og anpartsselskaber (Selskabsloven) Principielt Dansk

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget

Kommissorium for revisionsudvalget Kommissorium for revisionsudvalget Vestas Wind Systems A/S Kommissorium for revisionsudvalget 1 Indholdsfortegnelse Rolle 3 Formål 3 Medlemmer Ansvarsområder 3 4 Møder 6 Beslutningsdygtighed Vederlag til

Læs mere

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1

ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA. Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 ETABLERING AF DATTERSELSKAB I USA Af Finn Martensen, advokat(h), attorney at law, Martensen Wright Advokatanpartsselskab 1 Artiklen er begrænset til de væsentligste juridiske forhold, som vedrører etablering

Læs mere

Baggrundsmateriale, maj 2013

Baggrundsmateriale, maj 2013 www.pwc.dk/c20bynumbers C20 by numbers Analyse af udviklingen i C20 Baggrundsmateriale, Revision. Skat. Rådgivning. Hvad har vi gjort? Regnskabstal for 2010-2012 Analysen er foretaget på baggrund af selskabernes

Læs mere

Politik for ansvarlige investeringer

Politik for ansvarlige investeringer Politik for ansvarlige investeringer Industriens Pensions målsætning er at sikre det størst mulige langsigtede reale afkast efter omkostninger under hensyntagen til investeringsrisikoen. Ved at investere

Læs mere

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner.

God selskabsledelse. Anbefalingerne i Rapport om god og effektiv selskabsledelse for arbejdsmarkedspensioner. God selskabsledelse Industriens Pensions har arbejdet systematisk med anbefalingerne og har redegjort herfor i årsrapporterne. Vi har neden for i skematisk form oplyst, om vi følger anbefalingen, om vi

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder:

Bestyrelsen og direktionen har vedtaget politikker og procedurer inden for væsentlige områder i forbindelse med regnskabsaflæggelsen herunder: LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE, JF. ÅRSREGNSKABSLOVENS 107 B NTR Holding A/S er omfattet af anbefalingerne for god selskabsledelse, som er tilgængelige på Komitéen for god Selskabsledelses

Læs mere

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5

Dato 25. marts 2015 SmallCap Danmark A/S Kontaktperson Christian Reinholdt, tlf. 33 30 66 16 Antal sider 5 NASDAQ OMX Nordic Nikolaj Plads 6, Postboks 1040 DK-1007 København K Dr. Tværgade 41, 1. - 2 DK-1302 København K Telefon: (+45) 33 30 66 00 www.smallcap.dk Dato 25. marts 2015 Udsteder SmallCap Danmark

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar

Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar Bestyrelsesmedlemmers rettigheder, pligter og ansvar 8. august 2013 Esbjerg Forsyning A/S Ravnevej 10 6705 Esbjerg Ø Telefon 7614 2414 Fax 7614 2485 www.esbjergforsyning.dk post@esbjergforsyning.dk Bestyrelsesmedlemmernes

Læs mere

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill.

Nuværende mål for kapitalstrukturen er en egenkapitalandel på 30% excl. værdi af goodwill. Anbefalinger for god selskabsledelse Land & Leisure A/S følger i al væsentlighed Nasdaq OMX Copenhagen A/S s anbefalinger for god selskabsledelse. Land & Leisure A/S ledelse forholder sig således løbende

Læs mere

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20

Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 Bilag A: Vederlag til bestyrelsen, OMXC20 næst Deltager bestyrelsen i (instrumenter som fx optioner) A.P. Møller-Mærsk A/S 12,00 1,667 Nej I (R,V) Inkl. (I)/ Ekskl. (E) komitéarbejde Carlsberg A/S 14,00

Læs mere

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b

P/F Atlantic Airways. Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b P/F Atlantic Airways Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013, jf. den færøske regnskabslov 107b 1 Denne redegørelse er en del af ledelsesberetningen i Atlantic Airways P/F

Læs mere

Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review

Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review CORPORATE RELATIONS Corporate kommunikation Web og årsrapport Benchmark analyse Review April 2015 Virksomheder i analysen Der indgår følgende virksomheder i analysen: A.P. Møller-Mærsk Carlsberg Chr. Hansen

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Brøndbyernes IF Fodbold A/S

Brøndbyernes IF Fodbold A/S Brøndbyernes IF Fodbold A/S Vurdering af, at Brøndby IF s stillingtagen til retningslinier for corporate governance er i overensstemmelse med Københavns Fondsbørs retningslinier herfor. Vejledning fra

Læs mere

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen

Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Etiske retningslinjer for Lemminkäinen Det er vigtigt for os i Lemminkäinen at opbygge og udvikle selskabets forretningsmæssige bæredygtighed på lang sigt. Dette arbejder vi ansvarsbevidst med under hensyntagen

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer

Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Etiske retningslinjer for Event-marketing bureauer Forord I Kreativitet & Kommunikation finder vi det naturligt at tage et medansvar for den samfundsmæssige udvikling og støtte vore medlemmer i at have

Læs mere

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder

Selskabsreformen. særlige regler for finansielle virksomheder Selskabsreformen særlige regler for finansielle virksomheder Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven) 1 trådte for hoveddelens vedkommende i kraft den 1. marts 2010. Den resterende del af loven

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2013/14, jf. årsregnskabslovens 107b (Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i Dantax A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012

CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 CODAN FORSIKING A/S AFLØNNINGSRAPPORT 2012 2 http://www.trygghansa.se/privat/varaapparhttp://www.trygghansa.se/privat/anmal-en-skada/typ-avskada/pages/default.aspxhttp://www.trygghansa.se/privat/forsakringar/pages/default.aspxaflønningsrapp

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom

VEJLEDNING OM. Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom VEJLEDNING OM Måltal og politikker for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Februar 2013 1 1. Indledning Lov nr. 1383 af 23. december 2012

Læs mere

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning.

1. Bestyrelsens honorering Trygs bestyrelse honoreres med et fast honorar og er ikke omfattet af nogen form for incitamentsordning. Lønpolitik for Tryg Forsikring A/S Lønpolitikken for Tryg Forsikring A/S (herefter Tryg ) er udarbejdet på grundlag af reglerne om aflønning i lov om finansiel virksomhed ( FIL ) 71, stk. 1, nr. 9 og 77a-d

Læs mere

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00

Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Generalforsamling 29. april 2013 kl. 16:00 Velkommen Bestyrelsen ved Direktør Poul Erik Tofte CFO Per Have Tidl. intern revisionschef Jørgen Madsen og direktionen Direktør Peter Ott, PFA Portefølje Administration

Læs mere

Følgende dele af loven forventes sat i kraft

Følgende dele af loven forventes sat i kraft Følgende dele af loven forventes sat i kraft Kapitel 1 Indledende bestemmelser De nye definitionsbestemmelser, der bl.a. er konsekvens af, at reglerne for aktie- og anpartsselskaber samles i én lov og

Læs mere

Large Cap. Dividend. Earnings Yield

Large Cap. Dividend. Earnings Yield Large Cap i alt GF-dato Topdanmark 170,6 12,5 13,65 7,3% 0 0,0% 0 15,6 9,1% 9,1% 10-04-2014 Tryg 566,5 39,4 14,38 7,0% 27 4,8% 69 13,5 2,4% 7,1% 03-04-2014 TDC 56,2 3,9 14,41 6,9% 3,7 6,6% 95 0 0,0% 6,6%

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Nr. Anbefaling Evt. kommentarer /- følger ikke 1 Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1 Dialog mellem selskab, aktionærer

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest Der afholdes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest med tilhørende afdelinger. Enhver investor i foreningen

Læs mere

Hvor blev bestyrelsesansvaret af?

Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Hvor blev bestyrelsesansvaret af? Poul Foss Michelsen www.foss-michelsen.dk og Merete Vangsøe Simonsen www.focus-advokater.dk Odense Rotary Klub 25. maj 2009 1 Det drejer sig ikke kun om ansvar Jeg vil

Læs mere

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne:

Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: Acadre 10 16395 Svendborg Kommunes Ejerstrategi 2011 for selskaberne: o Svendborg Forsyning A/S ( Vand og Affald ) o Svendborg Forsyningsservice A/S o Svendborg Vand A/S o Svendborg Spildevand A/S o Svendborg

Læs mere

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler

Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber. 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler 15. september 2009 /adf/che Sag Sammenfatning af indholdet i loven om aktie- og anpartsselskaber 1. Sammenfatning af lovens enkelte kapitler Kapitel 1 - Indledende bestemmelser. Kapitlet indeholder en

Læs mere

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139

Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE Vejledning til beskrivelse af overordnede retningslinjer for incitamentsaflønning, jf. selskabslovens 139 (Vejledningen er alene konsekvensrettet som følge af den seneste

Læs mere

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber?

2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede selskaber? Indhold: 1 Udkast til nye anbefalinger om god selskabsledelse 2 Plesner-seminar om Generalforsamling 2010 Hvordan påvirker de nye regler i selskabsloven generalforsamlinger i unoterede og børsnoterede

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1

BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014. side 1 BESTYRELSESARBEJDET 1. APRIL 2014 side 1 Intro samt fokusområder Fokus på bestyrelsens arbejds- og ansvarsområder (regelsæt m.v.) samt god selskabsledelse side 2 Generelle regelsæt - kapitalselskaber Selskabsloven

Læs mere

Corporate Governance-anbefalinger

Corporate Governance-anbefalinger Corporate Governance-anbefalinger Logo 09.03.2011. - CMYK 22. maj 2014 Anbefaling Selskabets holdning Argumentation 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter

Læs mere

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune

Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Valg af selskabsform ved oprettelse af madproduktionsselskab mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune Samarbejde mellem Region Sjælland og Guldborgsund Kommune om regional og kommunal madproduktion

Læs mere

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis

VEJLEDNING OM. Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis VEJLEDNING OM Måltal og politik for den kønsmæssige sammensætning af ledelsen og for afrapportering herom i praksis Erhvervsstyrelsen 27. februar 2015 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Baggrund...

Læs mere

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling.

Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. 42 Corporate governance / Carlsberg Årsrapport 2006 Carlsberg søger at udvikle og vedligeholde gode relationer til sine interessentgrupper, som har væsentlig betydning for selskabets udvikling. Carlsberg

Læs mere

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013.

Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Skema rapportering maj 2013 anbefalingerne Komitéen for god Selskabsledelse offentliggjorde nye anbefalinger for god selskabsledelse den 6. maj 2013. Ved revisionen af anbefalingerne er der især lagt vægt

Læs mere

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger

Forklaring. følger/følger ikke. Generelle anbefalinger Alm. Brand Bank A/S Skema til redegørelse vedrørende Finansrådets ledelseskodeks af 22. november 2013 1 Indledning: Redegørelsen vedrører regnskabsåret 2014 Alm. Brand Bank er landsdækkende med godt 50.000

Læs mere

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S

Retningslinjer. for. Danske Spil A/S 20. maj 2015 Side: 1 af 5 PSO/lijo Retningslinjer for Danske Spil A/S I medfør af selskabslovens (SEL) 357 skal bestyrelsen i et statsligt aktieselskab sørge for, at der fastsættes retningslinjer, som

Læs mere

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre

KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre KAPITEL 4 Bestyrelsen og de andre 4.1 Bestyrelsen og ejerne 4.1.1 Flere ejere 4.2 Bestyrelsen og generalforsamlingen 4.3 Bestyrelsen og direktionen 4.4 Bestyrelsen og revisionen 4.4.1 Lovgrundlag for revisionen

Læs mere

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015

Frørup Andelskasse. Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 Frørup Andelskasse Redegørelse vedrørende - Finansrådets Ledelseskodeks 2014 - Udarbejdet 2. januar 2015 1 Indledning: Det fremgår nedenfor, hvorledes Frørup Andelskasse forholder sig til Finansrådets

Læs mere

Forretningsorienteret it-governance

Forretningsorienteret it-governance Forretningsorienteret it-governance Midlet til forretningsorienteret it-anvendelse af chefkonsulent Bo Lind, BLI@a-2.dk og chefkonsulent Steen Bruno Hansen, STBH@a-2.dk, A-2 A/S Der hviler i dag et meget

Læs mere

Betydningen af de nye aktionærrettigheder

Betydningen af de nye aktionærrettigheder Betydningen af de nye aktionærrettigheder - boosting aktivt ejerskab på tværs af EU - af Caspar Rose EU Parlamentet vedtog 15. februar direktivet om "Shareholders Rights" EU-Kommissær Charlie McCreevy

Læs mere

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter.

At øge andelen af kvinder, som indgår i kandidatfeltet til bestyrelsesposter. Opfølgning på Operation kædereaktion i 2012 1. Om Operation kædereaktion Anbefalinger for flere kvinder i bestyrelser Operation kædereaktion blev lanceret i november 2010 af den tidligere ligestillingsminister

Læs mere

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet.

Svar: [INDLEDNING] Tak for invitationen til dette samråd og tak for ordet. Erhvervsudvalget 2010-11 ERU alm. del Bilag 248 Offentligt INSPIRATIONSPUNKTER 2. maj 2011 Talepapir til åbent samråd i ERU alm. del den 3. maj 2011 Samrådsspørgsmål AC af 6. april 2011 stillet af Orla

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

EU-Kommissionens handlingsplan for selskabsret og corporate governance

EU-Kommissionens handlingsplan for selskabsret og corporate governance EU-Kommissionens handlingsplan for selskabsret og corporate governance Fokus på de varslede CGinitiativer om øget transparens og aktionærengagement Præsentationens opbygning Baggrund for KOM s handlingsplan

Læs mere

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde

Nedenstående skema er tilpasset anbefalingerne i DVCA s retningslinjer for ansvarligt ejerskab og god selskabsledelse i kapitalfonde BILAG 1 Uddrag af skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) Nedenstående skema er tilpasset

Læs mere

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber

Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Bilag 1 - Skema til redegørelse vedrørende Retningslinjer for de selvstyreejede aktieselskaber Naalakkersuisut forventer, at årsrapporten henviser til en samlet oversigt over selskabets arbejde med retningslinjernes

Læs mere

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1

STYLEPIT A/S STYLEPIT A/S 2013/14 1 STYLEPIT A/S Skema til redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Redegørelse for virksomhedsledelse, jf. årsregnskabsloven 107 b.) er omfattet af anbefalingerne for god

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.)

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for regnskabsåret 2014 (jf. årsregnskabsloven 107 b.) Redegørelsen udgør en bestanddel af ledelsesberetningen i GN Store Nord A/S årsrapport for regnskabsperioden

Læs mere

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens

Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2013, jf. årsregnskabslovens 107b LOVPLIGTIG REDEGØRELSE FOR VIRKSOMHEDSLEDELSE FOR 2013 2 Lovpligtig redegørelse for virksomhedsledelse for 2013, jf.

Læs mere

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013

TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 TDC s redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 1 Følg eller forklar Det fremgår af årsregnskabslovens 107 b, stk.1, nr. 3, at selskabet skal angive årsagerne til, hvis

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Coloplasts generalforsamling

Coloplasts generalforsamling Velkommen til Coloplasts generalforsamling 14. december 2005 kl. 16.00 2 Formand for bestyrelsen Palle Marcus 3 Bestyrelse Advokat Per Magid Direktør Kurt Anker Nielsen Adm. direktør Torsten Erik Rasmussen

Læs mere

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s

Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s 29. AUGUST 2012 Ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s Der afholdes ordinær generalforsamling i Bang & Olufsen a/s fredag den 21. september 2012 kl. 16.30 på Struer Statsgymnasium, Jyllandsgade

Læs mere

Gennemsigtighedsrapport 2011

Gennemsigtighedsrapport 2011 Gennemsigtighedsrapport 2011 I henhold til Revisorlovens 27 samt EU s 8. direktiv er det fra og med 2009 et lovkrav, at revisionsfirmaer, som udfører erklæringsopgaver for virksomheder med offentlig interesse,

Læs mere

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5.

Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning... 4 4. Aktivt ejerskab... 4 5. UDKAST Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse [måned] 2013 Indhold Forord... 2 Indledning... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 4 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 15. april 2009 FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 321 Indbydelse til generalforsamling De indbydes herved til selskabets ordinære generalforsamling, der afholdes torsdag, den 30. april 2009, kl. 13.00 på RADISSON

Læs mere

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej

Jyske Banks kommentarer: Finansrådets anbefalinger om god selskabsledelse ja/nej Nærværende lovpligtige redegørelse for virksomhedsledelse er en del af Jyske Banks årsrapport 2014. Redegørelsen er ikke omfattet af revisionspåtegningen af årsrapporten. Finansrådets anbefalinger om god

Læs mere

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning

Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Generelle retningslinjer for incitamentsaflønning Retningslinjerne gælder for incitamentsaflønning for bestyrelsen og direktionen i Bang & Olufsen a/s. Incitamentsaflønningen vil afhænge af individuelle

Læs mere

Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse

Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse Præsentation af reviderede Anbefalinger for God Selskabsledelse Tirsdag den 13. april 2010 kl. 15:30-16:00, CBS Velkomst (15:30 15:35) God eftermiddag og velkommen til konferencen om de reviderede anbefalinger

Læs mere

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund:

Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: Logo 09.03.2011. - CMYK Corporate Governance-anbefalinger Anbefaling Selskabets holdning Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1. Aktionærernes rolle og samspil med selskabets ledelse

Læs mere