- 2 - Påstande. med tillæg af rente fra den 30. september 2010,

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 2 - Påstande. med tillæg af rente fra den 30. september 2010,"

Transkript

1 D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Hans-Jørgen Nymark Beck og Esben Hvam (kst.)) i 1. instanssag V.L. B ebh fonden under konkurs (advokat Torben Byskov Petersen, København) mod Finansiel Stabilitet A/S (advokat Hans Jørgen Kaptain, Frederikshavn), A (advokat Erik Werlauff, Herning), B (advokat Anne Almose Røpke, København) og C (advokat Arvid Andersen, København) Som yderligere part: Erhvervsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud, København) Indledning Denne sag, der er anlagt den 30. september 2010 ved Retten i Hjørring og ved kendelse af 27. januar 2011 er henvist til behandling i landsretten i medfør af retsplejelovens 226,

2 - 2 - stk. 1, drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, ebh fonden under konkurs, har krav på tilbagebetaling af en række beløb, som er blevet overført fra fonden til ebh anpartsinvestering ApS i anledning af købet af et tysk ejendomsprojekt benævnt ISI 6. Påstande Ebh fonden under konkurs har nedlagt påstand om, at Finansiel Stabilitet A/S, A, B og C in solidum, subsidiært alternativt, til ebh fonden under konkurs skal betale principalt kr. med tillæg af rente efter renteloven fra den 30. september 2007 af kr., fra den 29. januar 2008 af yderligere kr. og fra den 3. august 2009 af yderligere kr., subsidiært med tillæg af rente fra den 30. september 2010, subsidiært kr. med tillæg af rente efter renteloven fra den 30. september 2007 af kr. og fra den 29. januar 2008 af yderligere kr., subsidiært med tillæg af rente fra den 30. september 2010, og mere subsidiært kr. med tillæg af rente efter renteloven fra den 30. september 2007 af kr. og fra den 3. august 2009 af yderligere kr., subsidiært med tillæg af rente fra den 30. september 2010, dog således at påstandene over for A, B og C er begrænset til, at A, B og C hver især til ebh fonden under konkurs skal betale kr. med tillæg af renter som angivet i påstandene. Finansiel Stabilitet A/S har over for ebh fonden under konkurs påstået frifindelse, subsidiært frifindelse imod betaling af et mindre beløb. Over for A, B og C har Finansiel Stabilitet A/S nedlagt påstand om, at de in solidum, subsidiært alternativt, skal friholde Finansiel Stabilitet A/S for ethvert beløb, som Finansiel Stabilitet A/S måtte blive dømt til at betale til ebh fonden under konkurs, subsidiært for et mindre beløb. Over for A, B og Cs påstande om friholdelse har Finansiel Stabilitet A/S påstået frifindel-

3 - 3 - se, subsidiært frifindelse imod betaling af et mindre beløb. A har over for ebh fonden under konkurs påstået frifindelse. Over for Finansiel Stabilitet A/S, B og C har A nedlagt påstand om, at disse parter in solidum skal friholde ham for ethvert beløb, som han måtte blive dømt til at betale til ebh fonden under konkurs. Over for Finansiel Stabilitet A/S og Bs påstande om friholdelse har A påstået frifindelse. B har over for ebh fonden under konkurs påstået frifindelse. Over for Finansiel Stabilitet A/S, A og C har B nedlagt påstand om, at disse parter in solidum, subsidiært alternativt, skal friholde ham for ethvert beløb, som han måtte blive dømt til at betale ebh fonden under konkurs. Over for Finansiel Stabilitet A/S og Eriks Korsbæks påstande om friholdelse har B påstået frifindelse. C har over for ebh fonden under konkurs påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. C har påstået Finansiel Stabilitet A/S dømt til at friholde ham for ethvert beløb, han måtte blive dømt til at betale til ebh fonden under konkurs. Over for Finansiel Stabilitet A/S, A og Bs påstande om friholdelse har C påstået frifindelse. Erhvervsstyrelsen er indtrådt i sagen som biintervenient til støtte for ebh fonden under konkurs. Sagsfremstilling Vedrørende ebh fonden og ebh bank A/S:

4 - 4 - Ebh fonden (herefter fonden) blev stiftet den 28. oktober 1991 i forbindelse med omdannelsen af Egnsbank Han Herreds Sparekasse til et sparekasseaktieselskab i medfør af den dagældende bank- og sparekasselovs 52 c. Omdannelsen skete ved fondsmodellen, hvorefter garantkapitalen blev ombyttet til aktiekapital, og fonden modtog aktier i sparekasseaktieselskabet svarende til værdien af sparekassens aktiver efter fradrag af sparekassens gæld. Sparekasseaktieselskabet fusionerede i 1992 med Fjerritslev Bank A/S og blev herefter videreført som Egnsbank Han Herred A/S, senere ebh-bank A/S (herefter ebh bank). Aktiver og passiver i ebh bank overgik som led i en aftale af 21. november 2008 med Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S (nu Finansiel Stabilitet A/S) ved overdragelse til Finansiel Stabilitet A/S (herefter Finansiel Stabilitet) datterselskab EBH Bank A/S. Fonden trådte i betalingsstandsning den 13. november 2008, og der blev afsagt konkursdekret over fonden den 13. november Fondens vedtægter mv.: Ved en vedtægtsændring i 1996 med tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blev fondens formål udvidet, hvorved formålsbestemmelsen i 2 fik sin nuværende ordlyd: Fondens formål er at videreføre Han Herreders Sparekasses virksomhed i ebh bank a/s eller i et andet selskab, som ebh bank a/s måtte fusionere med, således at dette til stadighed fremstår som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut. Fondens formål omfatter endvidere udøvelse af anden virksomhed gennem investeringer i aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art, pantebreve, fast ejendom og andre investeringsaktiver, samt indgåelse af andre finansielle aftaler. Fonden kan efter bestyrelsens frie skøn yde støtte til eller på enhver måde virke til gavn for ebh bank a/s, samt virke til gavn for almen nytte og velgørende formål i ebh bank a/s lokalområde.

5 - 5 - Det fremgår af de seneste vedtægter fra 1. marts 2006 bl.a., at af fondens bestyrelse på ni medlemmer skulle 6 udpeges af og blandt bestyrelsen i ebh bank, og at der skulle være personsammenfald mellem formand og næstformand i bankens og fondens bestyrelser. Fondens bestyrelse var i praksis identisk med den til enhver tid siddende bestyrelse i ebh bank. Fonden kunne ifølge vedtægternes 5 tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, ligesom bestyrelsen kunne meddele kollektiv prokura. Det fremgik endelig af vedtægternes 6, at forhandlingerne i bestyrelsen skulle protokolleres og underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Ifølge forretningsordenen af 24. maj 2004 for fondens bestyrelse forestod bestyrelsen ledelsen af fonden. Bestyrelsen skulle efter forretningsordenen føre tilsyn med fondens virksomhed og påse, at den blev drevet på forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende love og fondens vedtægter. Det var endvidere fremhævet som en hovedopgave for bestyrelsen at fastlægge retningslinjer for fondens virksomhed, herunder at træffe beslutning om ændringer i investeringsstrategi samt udlodning af fondens midler. Fonden havde ikke ansatte, idet fondens daglige ledelse, herunder regnskabs- og bogføringsrutiner, formueadministration samt alle øvrige administrations- og sekretariatsfunktioner, i stedet blev forestået af ebh bank som led i en administrationsaftale indgået mellem parterne i Administrators forpligtelser og ansvar svarede ifølge aftalen til, hvad der ville påhvile en direktion for fonden, hvis fonden havde haft en sådan. I forretningsgangen for koncerninterne transaktioner af 25. april 2005 var ebh banks administrationsvederlag fastsat til kr. årligt. Om bankens prokura hedder det i administrationsaftalens 2 bl.a.: Med henblik på Administrators hensigtsmæssige udførelse af Fondens daglige administrations og sekretariatsfunktioner meddeler Fonden 2 af administrators [bankens] medarbejdere kollektiv prokura, jf. Fondsvedtægtens 5.

6 - 6 - Fuldmagten skal endelig bemyndige prokuristerne til at disponere over Fondens diverse bankkonti i forbindelse med den daglige administration På baggrund af bl.a. et notat om strategi for ebh fonden af 10. juni 2005 udarbejdet af direktør i ebh bank B besluttede fondens bestyrelse i efteråret 2005 at udvide fondens investeringer med henblik på en forøget indtjening. I strateginotatet er om fondens på daværende tidspunkt hidtidige aktiviteter anført bl.a: Fonden har gennem årene arbejdet bredt inden for fundatsens rammer. Der har været udøvet virksomhed gennem investeringer i aktier både aktivt og passivt. De aktive investeringer har omfattet Han Herreds Tømmerhandel og Erhvervsinvest Han Herred. Fonden fungerer endvidere som parkeringsplads i forbindelse med etablering af projekter, som ikke har kunnet indeholdes i bankens bøger. Endelig har Fonden købt flere af bankens domicilejendomme, herunder hovedkontoret i Fjerritslev. De passive investeringer har været relateret til aktiviteter, som ikke af hensyn til Lov om Finansielle Virksomheder har kunnet placeres i banken. Det drejer sig om DAI Com og små selskaber relateret til administration af B&W projektet. Af et referat fra et bestyrelsesmøde i fonden afholdt på Island den 4. juli 2005 fremgår bl.a., at der i bestyrelsen var enighed om, at det kunne være hensigtsmæssigt at øge fondens investeringer, og at investeringer uden for lokalområdet burde gennemføres på områder, hvor ebh-koncernen besad ekspertise, idet alt andet ville kræve en aktiv og direkte ledelse af fonden. I den forbindelse blev det ifølge referatet nævnt som en mulighed, at fonden kunne investere i ejendomme i større tyske byer. Drøftelse af fondens muligheder for investering i udenlandske ejendomme fortsatte under møder i fondens bestyrelse den 17. august 2005 og 26. september 2005, og mulighederne herfor var beskrevet i et internt notat af 21. september 2005 fra to medarbejdere i ebh ejendomme til bestyrelserne i såvel fonden som ebh bank. I notatet er herom bl.a. anført:

7 - 7 - I relation til, at en ejendomsmægler i Tyskland typisk beregner sig et formidlingshonorar i størrelsesordenen 6 % (betales af køber) af ejendommens handelspris, vil vi i stor udstrækning forsøge at gå uden om mæglerne og i stedet gå direkte til administratorer og udviklere af ejendomme. Af notatet fremgår også, at man havde været i kontakt med udviklingsselskabet Immobilien Treuhand GmbH & Co. (benævnt ITG) samt Wirtschafts- und Industrie-Treuhand GmbH & Co. (benævnt WIT) repræsenteret af Albert F. W. Roelen og Uwe Steinbrecher, der senere bistod med det såkaldte ISI 6 projekt. I forlængelse af bestyrelsens møde den 4. juli 2005 blev det ligeledes besluttet at ændre fondens regnskabsprincipper, således at aktierne i ebh bank fremover blev optaget til dagskurs med en betydelig forøgelse af fondens egenkapital til følge. Selskabsretlige forhold i ebh koncernen: Ebh bank (tidligere Egnsbank Han Herred A/S) var efter at have købt DAI koncernen i 2001 bl.a. blevet 100 % ejer af Dansk Anpartsinvestering A/S, der senere kom til at hedde ebh anparts investering A/S (herefter ebh anparts investering), som var 100 % ejer af det tyske selskab DAI Zweitmarkt GmbH, der senere kom til at hedde ebh Zweitmarkt GmbH (herefter ebh zweitmarkt). Ebh bank var ved købet endvidere blevet 100 % ejer af DAI Administration A/S, der senere kom til at hedde ebh ejendomme A/S (herefter ebh ejendomme). DAI koncernens virksomhed bestod i en række finansielle aktiviteter, herunder køb og formidling af ejendomsanparter. Ebh anparts investering havde således som hovedaktivitet at købe og sælge anparter i kommanditselskaber og øvrige virksomheder med begrænset hæftelse, mens ebh ejendomme hovedsageligt udviklede og formidlede ejendomsprojekter. Ebh anparts investerings bestyrelse bestod i 2007 af A som formand, C samt fire andre bestyrelsesmedlemmer, der tillige var medlemmer af bestyrelsen i banken og fonden. B var enedirektør for selskabet. I ebh ejendommes bestyrelse var samme år A som formand, C, B samt fire andre bestyrelsesmedlemmer, der tillige var medlemmer af bestyrelsen i banken og fonden. Direktører for selskabet var Erling Sørensen og Lars H. Slyngborg.

8 - 8 - Ebh zweitmarkts bestyrelse bestod i 2007 af B som formand, A og C samt fire andre bestyrelsesmedlemmer, der tillige var medlemmer af bestyrelsen i banken og fonden. Direktør for selskabet var Søren Langli Sørensen. Bankens Forretningsgang for koncerninterne transaktioner, af den 20. oktober 2003, som blev vedtaget for at sikre overholdelsen af den dagældende bekendtgørelse nr af 30. november 2000 om koncerninterne transaktioner, og som således bl.a. havde til formål at sikre tilstedeværelsen af skriftlig og tilgængelig dokumentation for transaktioner mellem koncernenhederne, omfattede ud over de ovenfor nævnte selskaber tillige fonden. Af forretningsgangen fremgår et krav om skriftlighed og markedsvilkår for enhver koncernintern transaktion. Forretningsgangen indeholder endvidere krav om udarbejdelse af bilag med angivelse af pris ved ind- og udbetalinger, og det er herved anført, at prisfastsættelsen skal ske på en sådan måde, at én virksomhed ikke begunstiges på bekostning af en anden. Forretningsgangen omtaler endelig muligheden for, at ebh bank eller fonden imod 0,5 % i engangsprovision kunne stille tegningsgarantier i forbindelse med DAI s udbud af nye anpartsprojekter. ISI 6 projektet: ISI 6 projektet blev omtalt på en række bestyrelsesmøder i ebh bank i 2006, efter det, der er forelagt landsretten, første gang på et møde i bankens bestyrelse den 22. maj 2006, hvor det i mødereferatet er anført bl.a.: B meddelte, at der arbejdes med planer om at etablere et investeringsselskab, som i samarbejde med tyske investorer skal opkøbe anparter i ældre veldrevne KG, som primært har investeret i butikscentre, ældreboliger og plejehjem. Det forventes, at projektet kan sættes i gang i løbet af 2. halvår B blev bemyndiget til at arbejde videre med projektet. Det vurderes, at det bliver nødvendigt at ansætte en analytisk medarbejder såfremt projektet og de øvrige aktiviteter i Tyskland skal sikres den nødvendige fremdrift. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. I referatet fra et møde i bankens bestyrelse den 27. november 2006 hedder det bl.a.: B meddelte, at forskellige omstændigheder har gjort det muligt at accelerere opkøbet til kommanditselskabet ISI [6].

9 - 9 - Mulighed er opstået, fordi den tyske projektudbyder og administrator WIT kan samle en portefølje af 9 butikscentre, heraf 6 citycentre. Det forventes, at porteføljen, som er 185 mio. euro kan finansieres med 150 mio. euro fremmedfinansiering til en fast rente på 5 % over de næste 10 år samt en egenkapital på 35 mio. euro. Forrentningen af egenkapitalen forventes at blive mindst 12 % p.a. I den oprindelige konstruktion var der kalkuleret med, at ebh skulle deltage i ISI [6] sammen med en række øvrige investorer. På baggrund af den aktuelle udvikling er det besluttet, at såfremt ebh ønsker at indgå i denne investering, vil ebh blive enekommanditist i ISI [6]. Der henvises til bilag 5 a-b, som beskriver projektet yderligere, herunder et prospekt fra et enkelt af butikscentrene. Bestyrelsen godkendte, at B arbejder videre med projektet med henblik på at afslutte handelen.... I et underliggende bilag, som for landsretten alene har foreligget i citat fra advokat Carsten Fodes granskningsberetning, fremgår blandt andet: Portefølje ISI [6]. Væsentlige andele af ni indkøbscentre %. Ved en ejerandel på over 75 % har vi en bestemmende indflydelse. Kapitalstruktur: Aktiver 185 mio. euro Gæld: 150 mio. euro Egenkapital: 35 mio. euro Kapitalbehov i DKK i alt ca. 260 mio. kr. Handlerne foretages over FDB. Risici. 1. Vi læner os op ad en enkelt administrator WIT. 2. Vi investerer i aktiver, som ligger uden for vort aktuelle know how. 3. Vi laver en kapitalbinding på 260 mio. kr. med en lav likviditetsgrad. 4. Det tyske marked går i stå. Lavere husleje, lavere ejendomspriser. Andre overvejelser: I én transaktion når vi flyvehøjden i Tyskland. Vi kan også sige det endelige gennembrud. Vil vi mere, eller skal principielt alle øvrige køb I på anpartsmarkedet i Tyskland transformeres til vore investorer.

10 På et bestyrelsesmøde samme dag i fonden omtaltes ISI 6 projektet ifølge referatet ikke. I samme periode blev der indhentet en Due Diligence rapport fra BDO Deutsche Warentreuhand AG (herefter BDO) til vurdering af markedsværdien af en ejendomsportefølje kaldet Grosses Paket ISI vedrørende i alt 11 ejendomme i Tyskland. Et resumé af rapporten, som er udateret, angav den samlede markedsværdi af ejendommene pr. 1. december 2006 til 206 mio. EUR, hvilket beløb indeholdt en regulering på 10 % i tillæg til den samlede værdi af ejendommene. Rapportens begrundelse for reguleringen var den generelle markedssituation og stigende efterspørgsel på retailejendomme. ISI 6. Investitions- und Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG (herefter ISI 6) blev stiftet den 18. december 2006 som et tysk kommanditselskab med domicil i Wiesbaden. Det skete med ebh zweitmarkt som kommanditist med et kommanditistindskud på 20 mio. EUR og med Secur GmbH som komplementar. ISI 6 blev siden registreret i handelsregistret i Wiesbaden den 17. januar På et møde i ebh banks bestyrelse ligeledes den 18. december 2006 meddelte B, at projektet ISI 6 var igangsat, og at det forventedes, at indkøbet ville være afsluttet senest ultimo marts. ISI 6 er uomtalt i referatet fra møde samme dag i fondens bestyrelse. Der blev endvidere udarbejdet en Formidlingsaftale mellem fonden og ebh ejendomme vedrørende ebh s formidling og endelig gennemførsel af fondens køb af 11 indkøbscentre beliggende i Tyskland. I formidlingsaftalen er det om opgaver, organisation og honorering i relation til ISI 6 projektet anført bl.a.: 2. Opgaver ebh har til opgave at levere et færdigt investeringsprojekt til fonden indeholdende bl.a. følgende opgaver: Stiftelse, vedtægter, udlæg m.v. i forbindelse med stiftelse af ISI 6 KG med en ansvarlig kapital på 20 mio.. Formidle kontakten mellem eksterne rådgivere i Tyskland. Forhandling med sælger og indgåelse af købsaftale. Due diligence af ejendommens økonomiske, juridiske og tekniske grundlag i samarbejde med eksterne rådgivere (revisor, advokat, ingeniører mv.).

11 Fremskaffe den af Fonden ønskede finansiering af ejendommene og i den forbindelse foretage eventuelle bridge finansiering inden endelig finansieringstilsagn foreligger. Indgå aftale med ekstern administrator om administration af ejendommen. Gennemføre handlerne herunder varetage og udarbejde den nødvendige dokumentation i forbindelse hermed. Gennemføre et optimalt management i ISI 6 KG. Administrere ISI [6] KG indtil overdragelsen til fonden. Etablere den endelige ejer struktur i ISI 6 KG i samarbejde med eksterne rådgivere. Deltage i administrationen af udlejeforhold. Opregningen er ikke udtømmende. Nedennævnte ydelse dækker alle forhold i.f.m. formidlingen af ISI 6 KG, med mindre der er tale om ekstraordinære ydelser. 3. Organisation ebh forestår de i henhold til punkt 2 nævnte opgaver gennem sin organisation ved direktør B samt organisationen i ebh ejendomme a/s. fonden træffer sine beslutninger i ebh-fondens bestyrelse og kontaktperson er prokurist C. 4. Honorering og vederlag Såfremt fonden erhverver det endelige investeringsprojekt tillægges købesummen for anparterne i ISI 6 KG 9,25 mio. beregnet med 5 % af den samlede ejendomsportefølje, som har en anslået værdi på 185 mio.. ebh foretager udlæg for stiftelse af ISI 6 KG, bridgefinansiering i maksimalt 4 måneder samt de med formidlingssagen øvrige naturlige afholdte udlæg. Ebh refunderes disse udlæg ved endelig levering af den samlede investeringspakke. Ud over den aftalte formidlingsydelse vedrørende ISI 6 projektet, modtager ebh et resultatafhængig ydelse på maksimalt 9,25 mio. fra fonden. fondens salg til andre investorer berører ikke aftalen, således at aftalen under alle omstændigheder vil være gældende. Den resultatafhængige ydelse løber over en femårig periode, der starter pr. 1. januar 2008 og afsluttes senest 31. december Ydelsen beregnes med udgangspunkt i nettohuslejen for perioden 1/1 til og med 31/12. Den maksimale ydelse pr. år andrager 2,5 mio. [ ]. Parterne er enige om, at aftalen, hvor der i underskriftfeltet er anført Horsens d. / , aldrig blev underskrevet.

12 Den 2. februar 2007 blev der fra en konto i ebh bank betalt EUR som PROJECT FEE til Uwe Steinbrecher. I et referat fra et bestyrelsesmøde i ebh bank den 5. februar 2007 er det anført bl.a.: B meddelte, at processen med opkøb af anparter til ISI 6 er i gang. Vi har modtaget en omfattende due diligence-rapport fra BDO, Tyskland. Due diligence-rapporten siger, at værdien af porteføljen andrager 206 mio. euro excl. omkostninger. Vi køber porteføljen for 185,5 mio. euro inkl. omkostninger. Det vurderes, at den samlede forskel andrager ca. 25 mio. euro. B meddelte endvidere, at der er modtaget et tilbud fra Wachovia Bank. Tilbuddet lyder på en finansiering på i alt 185 mio. euro. Det betyder, at når transaktionen er endelig afsluttet, vil ebh s finansiering andrage et beløb i niveauet 20 mio. euro. Der vil i en mellemfase være behov for en finansiering på 50 mio. euro. Bestyrelsen godkendte, at der etableres en bestyrelse i ISI 6 med B, Kenneth Christensen, Uwe Steinbrecher og Volker Ruffer. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Af samme referat fremgår det under punktet Nyt fra direktion, at C oplyste om et kommende møde med Eik Banks administrerende direktør den 16. februar 2007, idet man tidligere var blevet spurgt om et eventuelt samarbejde om ejendomme. Den 15. februar og 7. marts 2007 skete der overførsel af den på bestyrelsesmødet omtalte mellemfinansiering fra ebh bank til Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG (herefter FDB) ad to gange med henholdsvis 24 og 28 mio. EUR. Beløbene blev bogført som overførsler på mellemregningskonti først fra ebh bank til ebh ejendomme, derfra til ebh anparts investering og endeligt derfra til ebh zweitmarkt. 20 mio. af de 52 mio. EUR blev anvendt til finansiering af stamkapitalen i ISI 6, mens de resterende 32 mio. EUR efter det, der er forelagt for landsretten, blev stillet til rådighed for ISI 6 i forbindelse med opkøbet af anparter i de tyske kommanditselskaber. ISI 6 købte i løbet af 2007 majoritetsandelene i otte kommanditselskaber, der alle udelukkende ejede erhvervsejendomme. Prisen for anparterne var ifølge ISI 6 s årsregnskab for 2007 ca. 15,5 mio. EUR, inkl. anskaffelsesomkostninger, hvortil kom overtagelse af aktionærlån i selskaberne på i alt ca. 30,4 mio. EUR. I et fælles bestyrelsesmøde for bl.a. ebh anparts investering og ebh zweitmarkt afholdt den 24. april 2007 orienterede B om, at købet af anparterne var foretaget over to faser via FDB, herunder at der var foretaget handler

13 med investorer, og at der ville blive udarbejdet en model for rapportering til Danmark om udviklingen i selskaberne. I maj og juni 2007 stillede Wachovia Bank et lån på i alt 135 mio. EUR til rådighed for ISI 6 og dets otte datterselskaber (ejendomskommanditselskaber) til refinansiering af de enkelte selskabers låneforpligtelser. Den 16. maj 2007 betalte fonden en regning på EUR, som Nadine Steinbrecher, datter af Uwe Steinbrecher, havde udstedt til B c/o ebh bank den 3. maj 2007 for sin medvirken i forbindelse med konsulentbistand til ISI 6. Af referatet fra et bestyrelsesmøde i fonden den 21. maj 2007 fremgår, at B omdelte et notat, der beskrev, hvilke projekter der er i fondens bøger og hvilke projekter, der er i pipelinen. (Bilag 6 vedlagt). Blandt projekterne opregnet i bilag 6 var ISI 6 medtaget med en balance på , og ud for ISI 6 var med håndskrift angivet ½ sælges 2. halvår. Ifølge referatet gav notatet ikke anledning til yderligere kommentarer, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Samme dag udsendte ebh bank en fondsbørsmeddelelse, hvorefter banken opjusterede resultatet for regnskabsåret 2007 før skat fra mio. kr. til mio. kr. Som begrundelse var der henvist til, at ebh koncernen i årets første måneder havde konstateret en fortsat fremgang inden for alle forretningsområder, herunder især en markant vækst med formidling af større ejendomsinvesteringer. Af referatet fra et bestyrelsesmøde i ebh bank afholdt den 25. juni 2007 fremgår det, at A orienterede om, at der var opnået enighed med Eik Bank om at indlede et samarbejde på ejendomsområdet, og at der bl.a. var planlagt en besigtigelsestur til Tyskland i forbindelse med Eik Banks eventuelle investering i ISI 6 projektet. Det fremgår endvidere, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. På samme møde under punktet Nyt fra direktion er det desuden anført: Det blev besluttet, at der gennemføres en besigtigelsestur af butikscenter i Tyskland fra onsdag d. 3. oktober til og med fredag d. 5. oktober.

14 Det blev besluttet, at B på vegne af ebh fonden udarbejder et miniprospekt til anvendelse overfor Eik Bank i forbindelse med et eventuelt salg af dele af ISI 6. Ifølge kontrakt af 26. juni 2007 overdrog ebh zweitmarkt sit kommanditindskud i ISI 6 med den nominelle værdi 20 mio. EUR til ebh anparts investering for 21 mio. EUR. Købesummen skulle ifølge aftalen indbetales på en konto i Sydbank Hamborg. Ifølge et overførselsbilag af 6. juli 2007 fra Sydbank udstedt til ebh bank blev der den 10. juli 2007 overført kr. svarende til modværdien af 21 mio. EUR til en konto i Sydbank Hamborg. På bilaget var med håndskrift anført EBH-Fonden og ISI 6. Det fremgår samtidig af et bogføringsbilag for fonden, at denne den 10. juli 2007 overførte kr. til en konto i Sydbank. Mens ISI 6 modsat en række andre ejendomsprojekter ikke indgik i fondens råbalance pr. 29. juni 2007, var ISI 6 medtaget i fondens råbalance for perioden 1. juli 31. juli 2007 med kr. ISI 6 er endvidere omtalt i en note vedrørende materielle anlægsaktiver i fondens regnskabsrapport pr. 30. juni 2007 som tilgang med bogført værdi ca mio. kr. Regnskabsrapporten er dateret 11. september 2007 og påført initialerne PW/MS. Af et referat fra et bestyrelsesmøde i fonden den 17. september 2007 fremgår, at B gennemgik regnskabsrapporten og gjorde opmærksom på, at gælden fra ISI 6 fejlagtigt indgik i den kortfristede gæld med 1 mia. kr. og i stedet skulle flyttes til den langfristede gæld. I en råbalance for fonden pr. 28. september 2007, som er udskrevet den 15. november 2007, indgik ISI 6 ikke længere. Derimod var ebh Zweitmarkt medtaget med et beløb på kr. under en post kaldet kapitalandele i tilknyttede virksomheder. Råbalancen indeholder endvidere en postering benævnt Mellemregning ebh-zweitmarkt på kr. og en negativ postering på kr. vedrørende mellemregning ebh Horsens. I råbalancen er endelig angivet to posteringer benævnt renteudgift vedr. ISI 6 og renteudgift zweitmarkt på henholdsvis kr. og kr.

15 I en regnskabsrapport for fonden pr. 30. september 2007, som er dateret den 21. november 2007 og påført samme initialer som regnskabsrapporten for det foregående kvartal, var ISI 6 nu alene medtaget i noten til materielle anlægsaktiver som tilgang med 50 %. Endelig var følgende oversigt over Efterposteringer pr. 30. september 2007 vedhæftet en finanskladde for fonden, der var bogført den 15. november 2007: Efterposteringer pr. 30. september 2007 Tekst Konto Debet Kredit Omp. Til mellemr. Fonden ,00 afr ISI ,00 salgssum ebh zweitmarkt ,64 salgssum ebh zweitmarkt ,64 vedr. isi ,00 vedr. isi ,00 Rente vedr. isi6 udlæg ,33 Rente vedr. isi6 udlæg ,33 Rente salgssum zweitmarkt ,04 Rente salgssum zweitmarkt ,04 rente udlæg fonden ,00 rente udlæg fonden ,00 kursreg. Isi ,00 kursreg. Isi , , ,01 Blandt det sparsomme regnskabsmateriale, der forelå hos fonden i forbindelse med konkursen, var et kontoudtog vedrørende fondens mellemregning med ebh anparts investering af 24. oktober 2007 med følgende indhold: ebh anparts investering a/s Løbende posteringer KONTOUDTOG Dato 24/ Side 1 Konto 6420 Mellemr ebh fonden Dato Bilag Tekst Debet Kredit Akkumuleret 01/ Primo 30/ AFR ISI , ,00

16 / SALGSSUM ZWEITMARKT , ,36 30/ VEDR ISI , ,64 30/ RENTE VEDR. ISI6 UDLÆG , ,97 30/ RENTE SALGSSUM ZWEI , ,02 30/ RENTE UDLÆG FONDEN , ,01 30/ OVF. MELLEMR ZWE , ,19 30/ OVF MELLER BET/ZWE , ,07 01/ RENTE UDLÆG FONDEN , ,07 01/ YDL SALGSSUM ZWE , ,07 01/10/07 Ultimo ,07 Det fremgår af et kontoudtog for en konto tilhørende fonden sammenholdt med et overførselsbilag udstedt af ebh bank, at der den 28. november 2007 blev overført ,07 kr. fra fonden vedrørende en mellemregning ISI 6 svarende til udligning af fondens mellemregningskonto med ebh anparts investering, som er gengivet ovenfor, og at beløbet blev overført til ebh banks mellemregningskonto med ebh ejendomme. Det fremgår endvidere af et kontoudtog vedrørende mellemregningskontoen mellem ebh ejendomme og ebh bank, at samme beløb den 4. oktober 2007 blev nedskrevet på bankens tilgodehavende hos ebh ejendomme. Et uddrag af finanskontoen vedrørende ISI 6 i en råbalance for ebh anparts investering for regnskabsåret 2007 viser, at ISI 6 i perioden fra den 26. juni til den 10. juli 2007 var ført ud af ebh anparts investering, således at saldoen på kontoen i denne periode var nulstillet, og at ISI 6 den 30. september 2007 blev ført til mellemregningskontoen mellem ebh anparts investering og fonden, således at saldoen på kontoen igen blev nulstillet, i begge tilfælde med et beløb på ialt kr. Den 31. juli 2007 sendte FDB et fakturakrav på EUR til ISI 6 for formidling af Diverse WIT Fonds. Det er ikke dokumenteret, om kravet er indfriet. I perioden 13. august 29. oktober 2007 skete der ad seks gange tilbagebetaling af i alt 25 mio. EUR fra ISI 6 til ebh bank. Som sagen er oplyst for landsretten, skete der derimod på intet tidspunkt tilbagebetaling af ca. 7 mio. EUR af den mellemfinansiering på 32 mio. EUR, som ebh bank havde stillet til rådighed for opkøbet af ISI 6. I en faktura af 1. oktober 2007 afkrævede Secur GmbH ISI 6 betaling for formidling af Deres anparter i 1. halvår Det er ikke dokumenteret, om kravet er indfriet.

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER

IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER IC COMPANYS A/S VEDTÆGTER Selskabets navn er IC Companys A/S. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene InWear Group A/S og Carli Gry International A/S. 2 Selskabets

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt

A/S Difko ValueBuilding III. A/S Difko. ValueBuilding-projekt 1 A/S Difko valuebuilding III ValueBuilding-projekt 2 Difko udbød i 2010 A/S Difko ValueBuilding I. I dag er flere af ejendommene steget i værdi, og én af ejendommene er allerede solgt med stor gevinst.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 22. april 2013 kl. 15.00 afholdtes der ordinær generalforsamling hos Investeringsgruppen Danmark A/S, Tuborg Havnevej 18, 1, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret revisor A. Den 24. september 2008 blev i sag nr. 2/2007-R Skattecenter [by] mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 11. januar 2007 har Skattecenter [by] klaget over registreret

Læs mere

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013

Sameksistens ApS. Årsrapport for 2013 Vermundsgade 38A, 2. th. 2100 København Ø CVR-nr. 35389660 Årsrapport for 2013 1. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den Bent Dahl Jensen Dirigent

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget.

Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Selskabsmeddelelse 31/2007 Silkeborg, den 3. december 2007 Protokollat fra ekstraordinær generalforsamling Den ekstraordinære generalforsamling blev i dag gennemført og samtlige forslag vedtaget. Protokollatet

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2012 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52

Service-Løn A/S. Bugattivej 8, 7100 Vejle. Årsrapport for. CVR-nr. 10 01 64 52 Gunhilds Plads 2 DK-7100 Vejle Tlf. 75 82 10 55 Fax 75 83 18 79 www.martinsen.dk CVR. nr. 32 28 52 01 Service-Løn A/S Bugattivej 8, 7100 Vejle Årsrapport for 2011 CVR-nr. 10 01 64 52 Årsrapporten er fremlagt

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010

First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 First North Meddelelse nr. 52 27. august, 2010 Halvårsmeddelelse for 2010 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2010 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010

Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Herlev d. 15. september 2010 Selskabsmeddelelse nr. 24/2010 Udstedelse af nye aktier Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 ( Selskabet ) har med bestyrelsesbeslutning af 15. september 2010 besluttet

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter:

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag offentliggjort vedlagte Årsregnskabsmeddelelse 2012 med følgende overskrifter: København, 30. januar 2013 Til: NASDAQ OMX Copenhagen A/S Nordea Kredit Realkreditaktieselskab Årsregnskabsmeddelelse 2012 Selskabsmeddelelse nr. 10, 2013 Nordea Kredit Realkreditaktieselskab har i dag

Læs mere

Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden, Kim Riis Poulsen, samt bestyrelsesmedlemmerne

Bestyrelsen var repræsenteret ved formanden, Kim Riis Poulsen, samt bestyrelsesmedlemmerne K/S ELEONORA Selskabet afholdt ordinær generalforsamling torsdag den 26. april 2012 kl. 11.00 på Hotel Comwell i Kolding. I alt var 278 stemmeberettigede anparter repræsenteret fordelt på 147 fremmødte

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave)

VEDTÆGTER. for. Codan A/S. CVR-nr. 56 77 12 12. (2015-udgave) VEDTÆGTER for Codan A/S CVR-nr. 56 77 12 12 (2015-udgave) CODAN A/S 1 I. Almindelige bestemmelser 1. Selskabets navn er Codan A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Codan Limited A/S.

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36

Keldbymagle Vindmøllelaug I/S. SE nr. 21 69 82 36 SE nr. 21 69 82 36 Årsregnskab 2007 Indholdsfortegnelse: Side: Revisionspåtegning 3 Anvendt regnskabspraksis 4 Resultatopgørelse 5 Balance - aktiver 6 Balance - passiver 6 Noter 7 og 8 Opgørelse over skattemæssige

Læs mere

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014.

Bestyrelsen for Jensen & Møller Invest A/S har på et møde i dag behandlet selskabets delårsrapport for 1. halvår 2014. Jensen & Møller Invest A/S CVR nr. 53 28 89 28 Charlottenlund Stationsplads 2 2920 Charlottenlund Tlf. 35 27 09 02 Fax 35 38 19 50 www.jensen-moller.dk E-mail: jmi@danskfinancia.dk Nasdaq OMX Copenhagen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a."

VEDTÆGTER. For. Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a. VEDTÆGTER For "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a." VEDTÆGTER 1. NAVN OG HJEMSTED 1.1 Foreningens navn er "Foreningen Fast Ejendom, Dansk Ejendomsportefølje, f.m.b.a.". 1.2 Foreningens

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S

ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S ÅRSREGNSKAB 2009 FOR MODERSELSKABET NNE Pharmaplan A/S Årsregnskabet for moderselskabet NNE Pharmaplan A/S er en integreret del af årsrapporten 2009 for NNE Pharmaplan NNE Pharmaplan A/S Resultatopgørelse

Læs mere

Årsrapport 2012. Barsel.dk

Årsrapport 2012. Barsel.dk Årsrapport 2012 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S

VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S VEDTÆGTER FOR CHEMOMETEC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er ChemoMetec A/S med binavnene: OptoMetec A/S (ChemoMetec A/S), OptoMatic A/S (ChemoMetec A/S), Mindwear A/S (ChemoMetec

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr.

Resultatet før skat beløber sig til 430 mio. kr. mod 398 mio. kr. i 2001 og efter skat henholdsvis 320 mio. kr. og 286 mio. kr. SPECIALISTER I ERHVERVSFINANSIERING Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Pressen 22. august 2002 FIH Halvårsrapport januar-juni

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET

ÅBNINGSUNDERRETNING GRUPPESØGSMÅLET ÅBNINGSUNDERRETNING I GRUPPESØGSMÅLET Foreningen Amagerinvestor c/o Dansk Aktionærforening Amagertorv 9, 3. sal 1160 København K. Cvr-nr. 34677042 mod 1) Finansiel Stabilitet A/S Kalvebod Brygge 43 1560

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Access Small Cap A/S K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2 1 0 0 K Ø B E N H A V N Ø, T E

Læs mere

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S

Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S November 2007 Notat om Vexa Pantebrevsinvest A/S Investeringsprodukt Ved køb af aktier i Vexa Pantebrevsinvest investerer De indirekte i fast ejendom i Danmark, primært i parcelhuse på Sjælland. Investering

Læs mere

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune.

VEDTÆGT. for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN. CVR-nr.. Stk. 3. Fonden er stiftet af Københavns kommune og Frederiksberg kommune. VEDTÆGT for BY- OG PENDLERCYKEL FONDEN CVR-nr.. 1 Fondens navn og hjemsted Fondens navn er By- og Pendlercykel Fonden. Stk. 2. Fonden er etableret i henhold til bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3

INDHOLDSFORTEGNELSE. Ledelsesberetning 1. Ledelsespåtegning 2. Anvendt regnskabspraksis 3 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Ledelsesberetning 1 Ledelsespåtegning 2 Anvendt regnskabspraksis 3 Resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni 2009 4 Balance pr. 30. juni 2009 5-6 Egenkapitalforklaring

Læs mere

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013

VEJLEDNING OM. Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF. Erhvervsstyrelsen. December 2013 VEJLEDNING OM Udbytte i kapitalselskaber UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2013 Denne vejledning er opdateret generelt efter evalueringen af selskabsloven og bekendtgørelse om delvis ikrafttræden af

Læs mere

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard

PROSPEKT. Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS. J.nr. 129431-Jesper Bierregaard PROSPEKT VEDRØRENDE Stiftelse af Klejtrup Udvikling ApS : [dato] 129431-Jesper Bierregaard 2 af 12 1 Indhold 2 INDLEDNING... 3 2.1 Formål... 3 2.2 Ansvar og erklæringer... 3 3 UDBUDSOPLYSNINGER... 4 3.1

Læs mere

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1

VEDTÆGTER. CVR-nr. 29 19 56 92 BERLIN HIGH END A/S 61.137/TWE 08.01.2013 1 VEDTÆGTER BERLIN HIGH END A/S CVR-nr. 29 19 56 92 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Navn... 3 2. Formål... 3 3. Selskabets kapital... 3 4. Selskabets aktier... 4 5. Generalforsamling, kompetence, sted og indkaldelse...

Læs mere

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal

Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7. Hoved- og nøgletal Jensen & Møller Invest A/S Delårsrapport 1. kvartal 2006 Side 2 af 7 Hoved- og nøgletal Hovedtal (t.kr.) 2006 2005 2005 Resultatopgørelse Resultat af udlejning 251 74 897 Avance ved salg af lejligheder

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning...

ÅRSRAPPORT FOR 2006. 11. regnskabsår. Indholdsfortegnelse. Selskabsoplysninger... 1. Ledelsespåtegning... 2. Den uafhængige revisors påtegning... ÅRSRAPPORT FOR 26 11. regnskabsår Indholdsfortegnelse Selskabsoplysninger... 1 Ledelsespåtegning... 2 Den uafhængige revisors påtegning... 3 Ledelsesberetning... 5 Regnskabspraksis... 6 Resultatopgørelse

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014

Ejendomsselskabet Nordtyskland 1. 3. kvartal 2013 og budget 2014 1. 3. kvartal og budget 2014 Regnskabsrapport for 1. 3. kvartal Det ordinære overskud for perioden er 7,9 mio. EUR, hvilket er det samme som det budgetterede. Lejeindtægterne er 29,3 mio. EUR, hvilket

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S

Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport 2014 Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Ejendomsselskabet Borups Allé P/S Årsrapport for perioden 31. juli 2014 31. december 2014 CVR 36 05 53 83 (1. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014.

K e n d e l s e: Nævnet har efter anmodning af indklagede genoptaget sagen ved beslutning af 10. marts 2014. Den 20. juni 2014 blev i sag nr. 017/2014 A2 A/S under konkurs (tidligere A1 A/S) mod Registreret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved Revisornævnets kendelse af x. december xxxx blev indklagede,

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 -------------------------------

V E D T Æ G T E R F O R. Land & Leisure A/S. CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- V E D T Æ G T E R F O R Land & Leisure A/S CVR nr. 31 22 65 11 ------------------------------- 1. Navn og hjemsted 1.1. Selskabets navn er Land & Leisure A/S. Binavne: Active Bolig Invest A/S (Land & Leisure

Læs mere

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights

Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights Den 9. august 1999 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 Halvårsmeddelelse 1999 EjendomsSelskabet Norden A/S Highlights EjendomsSelskabet Norden har haft en positiv

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) - 1 - 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at foretage anlægsinvestering i fast ejendom efter bestyrelsens skøn

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Athena IT-Group A/S Fondskode DK0060084374 First North Meddelelse nr. 10-2007 Haderslev, den 26. september 2007 Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Athena IT-Group A/S Der indkaldes herved til

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejerlejlighed til salg, som klager var interesseret i at købe. 1 København, den 26. oktober 2009 KENDELSE Klager ctr. Manja Conrad Torvegade 7B. 1 7100 Vejle Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde oplysninger til køber vedrørende en kommende

Læs mere

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter

Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter 1 af 5 06-08-2012 15:10 Samarbejdsaftale mellem Totalkredit og 68 pengeinstitutter Jnr.: 2:8032-38/jec Rådsmødet den 17. juni 1998 1. Resumé Totalkredit Realkreditfond har anmeldt en standardsamarbejdsaftale,

Læs mere

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V.

Klagerne. København, den 3. maj 2010 KENDELSE. ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. 1 København, den 3. maj 2010 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S v/ Chartis Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har påført klagerne et

Læs mere

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning

Artikler. Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning 1304 Artikler 205 Beskatning af aktionærlån - ny praksis om undtagelse fra beskatning Af Karsten Gianelli, Senior Counsel, CORIT Advisory P/S 1. Indledning Med vedtagelsen af L 199A den 13/9 2012 gennemførte

Læs mere

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår)

K/S Danskib 16. Årsrapport for 2013. CVR-nr. 17 54 39 89. (21. regnskabsår) K/S Danskib 16 CVR-nr. 17 54 39 89 Årsrapport for 2013 (21. regnskabsår) Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / Dirigent Indholdsfortegnelse Side Påtegninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Viborg Håndbold Klub A/S. 1.2. Binavne skal være følgende: Viborg HK A/S (Viborg

Læs mere

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december

Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december NASDAQ OMX Copenhagen A/S nr. 5 / 2015 Aarhus, 27. februar 2015 CVR. nr. 29 24 64 91 www.re-cap.dk Admiral Capital A/S Hovedpunkter i delårsrapport for perioden 1. juli til 31. december 2014 Bestyrelsen

Læs mere

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING

INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING INFORMATION TIL INVESTORER I FORENINGEN FAST EJENDOM, DANSK EJENDOMSPORTEFØLJE F.M.B.A. VEDRØRENDE OMSTRUKTURERING VIGTIG MEDDELELSE Denne informationsskrivelse er udarbejdet af Foreningen Fast Ejendom,

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er Comendo A/S. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S (Comendo A/S) Virus Protection Systems

Læs mere

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED

VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED VEDTÆGTER SØNDERHÅ-HØRSTED SPAREKASSE Navn, hjemsted og formål. 1 Sparekassens navn er Sønderhå-Hørsted Sparekasse. Dens hjemsted er Sønderhå i Thisted kommune. Sparekassens formål er at drive bank- og

Læs mere

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab

VEDTÆGTER. for SKÆLSKØR BANK. Aktieselskab VEDTÆGTER for SKÆLSKØR BANK Aktieselskab 19. oktober 2009 Meddelelse nr. 31 / 2009 Side 1 af 8 BANKENS NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. 1. Bankens navn er Skælskør Bank Aktieselskab. Banken driver tillige

Læs mere

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg

Klagerne. København, den 20. september 2010 KENDELSE. ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Claus Callesen v/advokat Poul Jensen Kongensgade 70 6700 Esbjerg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet fejlagtige oplysninger om boligydelsen

Læs mere

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse

Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Danske civil- og akademiingeniørers Pensionskasse Halvårsrapport 30. juni 2008 Ledelsesberetning Hovedtal for 1. halvår: Kollektivt bonuspotentiale på 2,4 mia. kr. En balance på 26 mia. kr. Afkast efter

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager som følge af, at der ikke var lavet tilstandsrapport. 1 København, den 4. januar 2010 KENDELSE Klager ctr. DanBolig statsautoriseret ejendomsmægler Solvejg Ramkær ApS Smedegade 6 4200 Slagelse Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning

Læs mere

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire

Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Til NASDAQ OMX Nordic Copenhagen GlobeNewswire Faaborg, den 21. april 2009 Selskabsmeddelelse nr. 05/2009 Delårsrapport for 1. kvartal 2009 Bestyrelsen og direktionen har i dag behandlet og godkendt delårsrapporten

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47

V E D T Æ G T E R. for. RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 V E D T Æ G T E R for RTX Telecom A/S cvr. nr. 17 00 21 47 1. Navn 1.1. Selskabets navn er RTX Telecom A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: RTX Research A/S (RTX Telecom A/S)

Læs mere

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l.

I 2004 blev denne konstruktion ændret, således at begge projekter er blevet udviklet i selskabet Energia Alternativa S.r.l. OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 30 april 2008 Fondsbørsmeddelelse nr. 11/2008 Greentech Energy Systems A/S CVR nr. 36 69 69 15 (herefter kaldet Greentech ) har

Læs mere

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S

UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S UDSKRIFT AF FORHANDLINGSPROTOKOLLEN for BoConcept Holding A/S cvr. nr. 34 01 84 13 Den 27. august 2009 kl. 16:00 afholdtes ordinær generalforsamling i selskabet på selskabets kontor, Mørupvej 16, 7400

Læs mere

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB

FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB Tlf: 63 12 71 00 odense@bdo.dk www.bdo.dk BDO Statsautoriseret revisionsaktieselskab Fælledvej 1 DK-5000 Odense C CVR-nr. 20 22 26 70 FYNSK ERHVERV ÅRSREGNSKAB 2013 CVR NR. 35 14 81 16 2 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ *

VEDTÆGTER. For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * VEDTÆGTER For Team Rynkeby Fonden, CVR-nummer [ * V E D T Æ G T E R FOR T E A M R Y N K E B Y FONDEN 1. NAVN H Fondens navn er Team Rynkeby Fonden. 1.2 Som binavne har fonden registreret følgende n a v

Læs mere

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012

Nyhedsbrev. Bank & Finans. September 2012 September 2012 Nyhedsbrev Rettens tilsidesættelse af et pengeinstituts pant Ved en dom af 21. juni 2012 tilsidesatte Sø- og Handelsretten et pant efter selskabslovgivningen, stillet af et pantsættende

Læs mere

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11.

Finanstilsynets holdning er i overensstemmelse med indholdet af Foreningen af Statsautoriserede Revisorers revisionsvejledning nr. 11. Kendelse af 23. april 1998. 97-95.528. Kommanditselskab, som indgik i en finansiel koncern, skulle aflægge separat regnskab undergivet revision. Bank- og sparekasselovens 37 a. (Morten Iversen, Connie

Læs mere

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk

Halvårsrapport 2013. Barsel.dk Halvårsrapport 2013 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning 3 5 Anvendt regnskabspraksis 5 Resultatopgørelse for 6 Balance pr. 30. juni 7 Noter 8 2 Ledelsens beretning Lov om barselsudligning

Læs mere

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013 Hovedkvarter: Sydvestvej 21 DK-2600 Glostrup Telefon:+45 7025 2223 Telefax:+45 7025 0223 Bank: Danske Bank CVR.Nr: 2668 5621 www.comendo.com comendo@comendo.com FONDSBØRSMEDDELELSE NR. 164 27. marts 2013

Læs mere

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ).

1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). Vedtægter for Fonden Djurs Vand 1.0 Selskabets navn 1.1 Selskabets navn er Fonden Djurs Vand (i det følgende kaldet Selskabet ). 2.0 Selskabets stifter 2.1. Selskabets stifter er Ebeltoft Kommune. 3.0

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS ved Monika Andersen klaget over registreret revisor Kim Østergaard. Den 17. november 2009 blev der i sag nr. 15/2009-R Mommo Trans ApS mod Registreret revisor Kim Østergaard afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 11. 17. og 31. marts 2009 har Mommo Trans ApS

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus

V E D T Æ G T E R. for. Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus V E D T Æ G T E R for Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus 1. NAVN OG HJEMSTED 1.01 Fondens navn er Ejendomsfonden Kattegatcentret Havets Hus. 1.02 Fondens hjemsted er Norddjurs Kommune. 2. FORMÅL

Læs mere