- 2 - Påstande. med tillæg af rente fra den 30. september 2010,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "- 2 - Påstande. med tillæg af rente fra den 30. september 2010,"

Transkript

1 D O M afsagt den 15. maj 2014 af Vestre Landsrets 15. afdeling (dommerne Kirsten Thorup, Hans-Jørgen Nymark Beck og Esben Hvam (kst.)) i 1. instanssag V.L. B ebh fonden under konkurs (advokat Torben Byskov Petersen, København) mod Finansiel Stabilitet A/S (advokat Hans Jørgen Kaptain, Frederikshavn), A (advokat Erik Werlauff, Herning), B (advokat Anne Almose Røpke, København) og C (advokat Arvid Andersen, København) Som yderligere part: Erhvervsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Thorbjørn Sofsrud, København) Indledning Denne sag, der er anlagt den 30. september 2010 ved Retten i Hjørring og ved kendelse af 27. januar 2011 er henvist til behandling i landsretten i medfør af retsplejelovens 226,

2 - 2 - stk. 1, drejer sig om, hvorvidt sagsøgeren, ebh fonden under konkurs, har krav på tilbagebetaling af en række beløb, som er blevet overført fra fonden til ebh anpartsinvestering ApS i anledning af købet af et tysk ejendomsprojekt benævnt ISI 6. Påstande Ebh fonden under konkurs har nedlagt påstand om, at Finansiel Stabilitet A/S, A, B og C in solidum, subsidiært alternativt, til ebh fonden under konkurs skal betale principalt kr. med tillæg af rente efter renteloven fra den 30. september 2007 af kr., fra den 29. januar 2008 af yderligere kr. og fra den 3. august 2009 af yderligere kr., subsidiært med tillæg af rente fra den 30. september 2010, subsidiært kr. med tillæg af rente efter renteloven fra den 30. september 2007 af kr. og fra den 29. januar 2008 af yderligere kr., subsidiært med tillæg af rente fra den 30. september 2010, og mere subsidiært kr. med tillæg af rente efter renteloven fra den 30. september 2007 af kr. og fra den 3. august 2009 af yderligere kr., subsidiært med tillæg af rente fra den 30. september 2010, dog således at påstandene over for A, B og C er begrænset til, at A, B og C hver især til ebh fonden under konkurs skal betale kr. med tillæg af renter som angivet i påstandene. Finansiel Stabilitet A/S har over for ebh fonden under konkurs påstået frifindelse, subsidiært frifindelse imod betaling af et mindre beløb. Over for A, B og C har Finansiel Stabilitet A/S nedlagt påstand om, at de in solidum, subsidiært alternativt, skal friholde Finansiel Stabilitet A/S for ethvert beløb, som Finansiel Stabilitet A/S måtte blive dømt til at betale til ebh fonden under konkurs, subsidiært for et mindre beløb. Over for A, B og Cs påstande om friholdelse har Finansiel Stabilitet A/S påstået frifindel-

3 - 3 - se, subsidiært frifindelse imod betaling af et mindre beløb. A har over for ebh fonden under konkurs påstået frifindelse. Over for Finansiel Stabilitet A/S, B og C har A nedlagt påstand om, at disse parter in solidum skal friholde ham for ethvert beløb, som han måtte blive dømt til at betale til ebh fonden under konkurs. Over for Finansiel Stabilitet A/S og Bs påstande om friholdelse har A påstået frifindelse. B har over for ebh fonden under konkurs påstået frifindelse. Over for Finansiel Stabilitet A/S, A og C har B nedlagt påstand om, at disse parter in solidum, subsidiært alternativt, skal friholde ham for ethvert beløb, som han måtte blive dømt til at betale ebh fonden under konkurs. Over for Finansiel Stabilitet A/S og Eriks Korsbæks påstande om friholdelse har B påstået frifindelse. C har over for ebh fonden under konkurs påstået frifindelse, subsidiært frifindelse mod betaling af et mindre beløb. C har påstået Finansiel Stabilitet A/S dømt til at friholde ham for ethvert beløb, han måtte blive dømt til at betale til ebh fonden under konkurs. Over for Finansiel Stabilitet A/S, A og Bs påstande om friholdelse har C påstået frifindelse. Erhvervsstyrelsen er indtrådt i sagen som biintervenient til støtte for ebh fonden under konkurs. Sagsfremstilling Vedrørende ebh fonden og ebh bank A/S:

4 - 4 - Ebh fonden (herefter fonden) blev stiftet den 28. oktober 1991 i forbindelse med omdannelsen af Egnsbank Han Herreds Sparekasse til et sparekasseaktieselskab i medfør af den dagældende bank- og sparekasselovs 52 c. Omdannelsen skete ved fondsmodellen, hvorefter garantkapitalen blev ombyttet til aktiekapital, og fonden modtog aktier i sparekasseaktieselskabet svarende til værdien af sparekassens aktiver efter fradrag af sparekassens gæld. Sparekasseaktieselskabet fusionerede i 1992 med Fjerritslev Bank A/S og blev herefter videreført som Egnsbank Han Herred A/S, senere ebh-bank A/S (herefter ebh bank). Aktiver og passiver i ebh bank overgik som led i en aftale af 21. november 2008 med Afviklingsselskabet til sikring af finansiel stabilitet A/S (nu Finansiel Stabilitet A/S) ved overdragelse til Finansiel Stabilitet A/S (herefter Finansiel Stabilitet) datterselskab EBH Bank A/S. Fonden trådte i betalingsstandsning den 13. november 2008, og der blev afsagt konkursdekret over fonden den 13. november Fondens vedtægter mv.: Ved en vedtægtsændring i 1996 med tilladelse fra Erhvervs- og Selskabsstyrelsen blev fondens formål udvidet, hvorved formålsbestemmelsen i 2 fik sin nuværende ordlyd: Fondens formål er at videreføre Han Herreders Sparekasses virksomhed i ebh bank a/s eller i et andet selskab, som ebh bank a/s måtte fusionere med, således at dette til stadighed fremstår som et konkurrencedygtigt og velkonsolideret pengeinstitut. Fondens formål omfatter endvidere udøvelse af anden virksomhed gennem investeringer i aktier eller andre kapitalandele og konvertible obligationer i erhvervsdrivende virksomheder af enhver art, pantebreve, fast ejendom og andre investeringsaktiver, samt indgåelse af andre finansielle aftaler. Fonden kan efter bestyrelsens frie skøn yde støtte til eller på enhver måde virke til gavn for ebh bank a/s, samt virke til gavn for almen nytte og velgørende formål i ebh bank a/s lokalområde.

5 - 5 - Det fremgår af de seneste vedtægter fra 1. marts 2006 bl.a., at af fondens bestyrelse på ni medlemmer skulle 6 udpeges af og blandt bestyrelsen i ebh bank, og at der skulle være personsammenfald mellem formand og næstformand i bankens og fondens bestyrelser. Fondens bestyrelse var i praksis identisk med den til enhver tid siddende bestyrelse i ebh bank. Fonden kunne ifølge vedtægternes 5 tegnes af to bestyrelsesmedlemmer i forening eller af et bestyrelsesmedlem i forening med en direktør, ligesom bestyrelsen kunne meddele kollektiv prokura. Det fremgik endelig af vedtægternes 6, at forhandlingerne i bestyrelsen skulle protokolleres og underskrives af samtlige tilstedeværende medlemmer. Ifølge forretningsordenen af 24. maj 2004 for fondens bestyrelse forestod bestyrelsen ledelsen af fonden. Bestyrelsen skulle efter forretningsordenen føre tilsyn med fondens virksomhed og påse, at den blev drevet på forsvarlig måde og i overensstemmelse med gældende love og fondens vedtægter. Det var endvidere fremhævet som en hovedopgave for bestyrelsen at fastlægge retningslinjer for fondens virksomhed, herunder at træffe beslutning om ændringer i investeringsstrategi samt udlodning af fondens midler. Fonden havde ikke ansatte, idet fondens daglige ledelse, herunder regnskabs- og bogføringsrutiner, formueadministration samt alle øvrige administrations- og sekretariatsfunktioner, i stedet blev forestået af ebh bank som led i en administrationsaftale indgået mellem parterne i Administrators forpligtelser og ansvar svarede ifølge aftalen til, hvad der ville påhvile en direktion for fonden, hvis fonden havde haft en sådan. I forretningsgangen for koncerninterne transaktioner af 25. april 2005 var ebh banks administrationsvederlag fastsat til kr. årligt. Om bankens prokura hedder det i administrationsaftalens 2 bl.a.: Med henblik på Administrators hensigtsmæssige udførelse af Fondens daglige administrations og sekretariatsfunktioner meddeler Fonden 2 af administrators [bankens] medarbejdere kollektiv prokura, jf. Fondsvedtægtens 5.

6 - 6 - Fuldmagten skal endelig bemyndige prokuristerne til at disponere over Fondens diverse bankkonti i forbindelse med den daglige administration På baggrund af bl.a. et notat om strategi for ebh fonden af 10. juni 2005 udarbejdet af direktør i ebh bank B besluttede fondens bestyrelse i efteråret 2005 at udvide fondens investeringer med henblik på en forøget indtjening. I strateginotatet er om fondens på daværende tidspunkt hidtidige aktiviteter anført bl.a: Fonden har gennem årene arbejdet bredt inden for fundatsens rammer. Der har været udøvet virksomhed gennem investeringer i aktier både aktivt og passivt. De aktive investeringer har omfattet Han Herreds Tømmerhandel og Erhvervsinvest Han Herred. Fonden fungerer endvidere som parkeringsplads i forbindelse med etablering af projekter, som ikke har kunnet indeholdes i bankens bøger. Endelig har Fonden købt flere af bankens domicilejendomme, herunder hovedkontoret i Fjerritslev. De passive investeringer har været relateret til aktiviteter, som ikke af hensyn til Lov om Finansielle Virksomheder har kunnet placeres i banken. Det drejer sig om DAI Com og små selskaber relateret til administration af B&W projektet. Af et referat fra et bestyrelsesmøde i fonden afholdt på Island den 4. juli 2005 fremgår bl.a., at der i bestyrelsen var enighed om, at det kunne være hensigtsmæssigt at øge fondens investeringer, og at investeringer uden for lokalområdet burde gennemføres på områder, hvor ebh-koncernen besad ekspertise, idet alt andet ville kræve en aktiv og direkte ledelse af fonden. I den forbindelse blev det ifølge referatet nævnt som en mulighed, at fonden kunne investere i ejendomme i større tyske byer. Drøftelse af fondens muligheder for investering i udenlandske ejendomme fortsatte under møder i fondens bestyrelse den 17. august 2005 og 26. september 2005, og mulighederne herfor var beskrevet i et internt notat af 21. september 2005 fra to medarbejdere i ebh ejendomme til bestyrelserne i såvel fonden som ebh bank. I notatet er herom bl.a. anført:

7 - 7 - I relation til, at en ejendomsmægler i Tyskland typisk beregner sig et formidlingshonorar i størrelsesordenen 6 % (betales af køber) af ejendommens handelspris, vil vi i stor udstrækning forsøge at gå uden om mæglerne og i stedet gå direkte til administratorer og udviklere af ejendomme. Af notatet fremgår også, at man havde været i kontakt med udviklingsselskabet Immobilien Treuhand GmbH & Co. (benævnt ITG) samt Wirtschafts- und Industrie-Treuhand GmbH & Co. (benævnt WIT) repræsenteret af Albert F. W. Roelen og Uwe Steinbrecher, der senere bistod med det såkaldte ISI 6 projekt. I forlængelse af bestyrelsens møde den 4. juli 2005 blev det ligeledes besluttet at ændre fondens regnskabsprincipper, således at aktierne i ebh bank fremover blev optaget til dagskurs med en betydelig forøgelse af fondens egenkapital til følge. Selskabsretlige forhold i ebh koncernen: Ebh bank (tidligere Egnsbank Han Herred A/S) var efter at have købt DAI koncernen i 2001 bl.a. blevet 100 % ejer af Dansk Anpartsinvestering A/S, der senere kom til at hedde ebh anparts investering A/S (herefter ebh anparts investering), som var 100 % ejer af det tyske selskab DAI Zweitmarkt GmbH, der senere kom til at hedde ebh Zweitmarkt GmbH (herefter ebh zweitmarkt). Ebh bank var ved købet endvidere blevet 100 % ejer af DAI Administration A/S, der senere kom til at hedde ebh ejendomme A/S (herefter ebh ejendomme). DAI koncernens virksomhed bestod i en række finansielle aktiviteter, herunder køb og formidling af ejendomsanparter. Ebh anparts investering havde således som hovedaktivitet at købe og sælge anparter i kommanditselskaber og øvrige virksomheder med begrænset hæftelse, mens ebh ejendomme hovedsageligt udviklede og formidlede ejendomsprojekter. Ebh anparts investerings bestyrelse bestod i 2007 af A som formand, C samt fire andre bestyrelsesmedlemmer, der tillige var medlemmer af bestyrelsen i banken og fonden. B var enedirektør for selskabet. I ebh ejendommes bestyrelse var samme år A som formand, C, B samt fire andre bestyrelsesmedlemmer, der tillige var medlemmer af bestyrelsen i banken og fonden. Direktører for selskabet var Erling Sørensen og Lars H. Slyngborg.

8 - 8 - Ebh zweitmarkts bestyrelse bestod i 2007 af B som formand, A og C samt fire andre bestyrelsesmedlemmer, der tillige var medlemmer af bestyrelsen i banken og fonden. Direktør for selskabet var Søren Langli Sørensen. Bankens Forretningsgang for koncerninterne transaktioner, af den 20. oktober 2003, som blev vedtaget for at sikre overholdelsen af den dagældende bekendtgørelse nr af 30. november 2000 om koncerninterne transaktioner, og som således bl.a. havde til formål at sikre tilstedeværelsen af skriftlig og tilgængelig dokumentation for transaktioner mellem koncernenhederne, omfattede ud over de ovenfor nævnte selskaber tillige fonden. Af forretningsgangen fremgår et krav om skriftlighed og markedsvilkår for enhver koncernintern transaktion. Forretningsgangen indeholder endvidere krav om udarbejdelse af bilag med angivelse af pris ved ind- og udbetalinger, og det er herved anført, at prisfastsættelsen skal ske på en sådan måde, at én virksomhed ikke begunstiges på bekostning af en anden. Forretningsgangen omtaler endelig muligheden for, at ebh bank eller fonden imod 0,5 % i engangsprovision kunne stille tegningsgarantier i forbindelse med DAI s udbud af nye anpartsprojekter. ISI 6 projektet: ISI 6 projektet blev omtalt på en række bestyrelsesmøder i ebh bank i 2006, efter det, der er forelagt landsretten, første gang på et møde i bankens bestyrelse den 22. maj 2006, hvor det i mødereferatet er anført bl.a.: B meddelte, at der arbejdes med planer om at etablere et investeringsselskab, som i samarbejde med tyske investorer skal opkøbe anparter i ældre veldrevne KG, som primært har investeret i butikscentre, ældreboliger og plejehjem. Det forventes, at projektet kan sættes i gang i løbet af 2. halvår B blev bemyndiget til at arbejde videre med projektet. Det vurderes, at det bliver nødvendigt at ansætte en analytisk medarbejder såfremt projektet og de øvrige aktiviteter i Tyskland skal sikres den nødvendige fremdrift. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. I referatet fra et møde i bankens bestyrelse den 27. november 2006 hedder det bl.a.: B meddelte, at forskellige omstændigheder har gjort det muligt at accelerere opkøbet til kommanditselskabet ISI [6].

9 - 9 - Mulighed er opstået, fordi den tyske projektudbyder og administrator WIT kan samle en portefølje af 9 butikscentre, heraf 6 citycentre. Det forventes, at porteføljen, som er 185 mio. euro kan finansieres med 150 mio. euro fremmedfinansiering til en fast rente på 5 % over de næste 10 år samt en egenkapital på 35 mio. euro. Forrentningen af egenkapitalen forventes at blive mindst 12 % p.a. I den oprindelige konstruktion var der kalkuleret med, at ebh skulle deltage i ISI [6] sammen med en række øvrige investorer. På baggrund af den aktuelle udvikling er det besluttet, at såfremt ebh ønsker at indgå i denne investering, vil ebh blive enekommanditist i ISI [6]. Der henvises til bilag 5 a-b, som beskriver projektet yderligere, herunder et prospekt fra et enkelt af butikscentrene. Bestyrelsen godkendte, at B arbejder videre med projektet med henblik på at afslutte handelen.... I et underliggende bilag, som for landsretten alene har foreligget i citat fra advokat Carsten Fodes granskningsberetning, fremgår blandt andet: Portefølje ISI [6]. Væsentlige andele af ni indkøbscentre %. Ved en ejerandel på over 75 % har vi en bestemmende indflydelse. Kapitalstruktur: Aktiver 185 mio. euro Gæld: 150 mio. euro Egenkapital: 35 mio. euro Kapitalbehov i DKK i alt ca. 260 mio. kr. Handlerne foretages over FDB. Risici. 1. Vi læner os op ad en enkelt administrator WIT. 2. Vi investerer i aktiver, som ligger uden for vort aktuelle know how. 3. Vi laver en kapitalbinding på 260 mio. kr. med en lav likviditetsgrad. 4. Det tyske marked går i stå. Lavere husleje, lavere ejendomspriser. Andre overvejelser: I én transaktion når vi flyvehøjden i Tyskland. Vi kan også sige det endelige gennembrud. Vil vi mere, eller skal principielt alle øvrige køb I på anpartsmarkedet i Tyskland transformeres til vore investorer.

10 På et bestyrelsesmøde samme dag i fonden omtaltes ISI 6 projektet ifølge referatet ikke. I samme periode blev der indhentet en Due Diligence rapport fra BDO Deutsche Warentreuhand AG (herefter BDO) til vurdering af markedsværdien af en ejendomsportefølje kaldet Grosses Paket ISI vedrørende i alt 11 ejendomme i Tyskland. Et resumé af rapporten, som er udateret, angav den samlede markedsværdi af ejendommene pr. 1. december 2006 til 206 mio. EUR, hvilket beløb indeholdt en regulering på 10 % i tillæg til den samlede værdi af ejendommene. Rapportens begrundelse for reguleringen var den generelle markedssituation og stigende efterspørgsel på retailejendomme. ISI 6. Investitions- und Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG (herefter ISI 6) blev stiftet den 18. december 2006 som et tysk kommanditselskab med domicil i Wiesbaden. Det skete med ebh zweitmarkt som kommanditist med et kommanditistindskud på 20 mio. EUR og med Secur GmbH som komplementar. ISI 6 blev siden registreret i handelsregistret i Wiesbaden den 17. januar På et møde i ebh banks bestyrelse ligeledes den 18. december 2006 meddelte B, at projektet ISI 6 var igangsat, og at det forventedes, at indkøbet ville være afsluttet senest ultimo marts. ISI 6 er uomtalt i referatet fra møde samme dag i fondens bestyrelse. Der blev endvidere udarbejdet en Formidlingsaftale mellem fonden og ebh ejendomme vedrørende ebh s formidling og endelig gennemførsel af fondens køb af 11 indkøbscentre beliggende i Tyskland. I formidlingsaftalen er det om opgaver, organisation og honorering i relation til ISI 6 projektet anført bl.a.: 2. Opgaver ebh har til opgave at levere et færdigt investeringsprojekt til fonden indeholdende bl.a. følgende opgaver: Stiftelse, vedtægter, udlæg m.v. i forbindelse med stiftelse af ISI 6 KG med en ansvarlig kapital på 20 mio.. Formidle kontakten mellem eksterne rådgivere i Tyskland. Forhandling med sælger og indgåelse af købsaftale. Due diligence af ejendommens økonomiske, juridiske og tekniske grundlag i samarbejde med eksterne rådgivere (revisor, advokat, ingeniører mv.).

11 Fremskaffe den af Fonden ønskede finansiering af ejendommene og i den forbindelse foretage eventuelle bridge finansiering inden endelig finansieringstilsagn foreligger. Indgå aftale med ekstern administrator om administration af ejendommen. Gennemføre handlerne herunder varetage og udarbejde den nødvendige dokumentation i forbindelse hermed. Gennemføre et optimalt management i ISI 6 KG. Administrere ISI [6] KG indtil overdragelsen til fonden. Etablere den endelige ejer struktur i ISI 6 KG i samarbejde med eksterne rådgivere. Deltage i administrationen af udlejeforhold. Opregningen er ikke udtømmende. Nedennævnte ydelse dækker alle forhold i.f.m. formidlingen af ISI 6 KG, med mindre der er tale om ekstraordinære ydelser. 3. Organisation ebh forestår de i henhold til punkt 2 nævnte opgaver gennem sin organisation ved direktør B samt organisationen i ebh ejendomme a/s. fonden træffer sine beslutninger i ebh-fondens bestyrelse og kontaktperson er prokurist C. 4. Honorering og vederlag Såfremt fonden erhverver det endelige investeringsprojekt tillægges købesummen for anparterne i ISI 6 KG 9,25 mio. beregnet med 5 % af den samlede ejendomsportefølje, som har en anslået værdi på 185 mio.. ebh foretager udlæg for stiftelse af ISI 6 KG, bridgefinansiering i maksimalt 4 måneder samt de med formidlingssagen øvrige naturlige afholdte udlæg. Ebh refunderes disse udlæg ved endelig levering af den samlede investeringspakke. Ud over den aftalte formidlingsydelse vedrørende ISI 6 projektet, modtager ebh et resultatafhængig ydelse på maksimalt 9,25 mio. fra fonden. fondens salg til andre investorer berører ikke aftalen, således at aftalen under alle omstændigheder vil være gældende. Den resultatafhængige ydelse løber over en femårig periode, der starter pr. 1. januar 2008 og afsluttes senest 31. december Ydelsen beregnes med udgangspunkt i nettohuslejen for perioden 1/1 til og med 31/12. Den maksimale ydelse pr. år andrager 2,5 mio. [ ]. Parterne er enige om, at aftalen, hvor der i underskriftfeltet er anført Horsens d. / , aldrig blev underskrevet.

12 Den 2. februar 2007 blev der fra en konto i ebh bank betalt EUR som PROJECT FEE til Uwe Steinbrecher. I et referat fra et bestyrelsesmøde i ebh bank den 5. februar 2007 er det anført bl.a.: B meddelte, at processen med opkøb af anparter til ISI 6 er i gang. Vi har modtaget en omfattende due diligence-rapport fra BDO, Tyskland. Due diligence-rapporten siger, at værdien af porteføljen andrager 206 mio. euro excl. omkostninger. Vi køber porteføljen for 185,5 mio. euro inkl. omkostninger. Det vurderes, at den samlede forskel andrager ca. 25 mio. euro. B meddelte endvidere, at der er modtaget et tilbud fra Wachovia Bank. Tilbuddet lyder på en finansiering på i alt 185 mio. euro. Det betyder, at når transaktionen er endelig afsluttet, vil ebh s finansiering andrage et beløb i niveauet 20 mio. euro. Der vil i en mellemfase være behov for en finansiering på 50 mio. euro. Bestyrelsen godkendte, at der etableres en bestyrelse i ISI 6 med B, Kenneth Christensen, Uwe Steinbrecher og Volker Ruffer. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Af samme referat fremgår det under punktet Nyt fra direktion, at C oplyste om et kommende møde med Eik Banks administrerende direktør den 16. februar 2007, idet man tidligere var blevet spurgt om et eventuelt samarbejde om ejendomme. Den 15. februar og 7. marts 2007 skete der overførsel af den på bestyrelsesmødet omtalte mellemfinansiering fra ebh bank til Fondsbörse Deutschland Beteiligungsmakler AG (herefter FDB) ad to gange med henholdsvis 24 og 28 mio. EUR. Beløbene blev bogført som overførsler på mellemregningskonti først fra ebh bank til ebh ejendomme, derfra til ebh anparts investering og endeligt derfra til ebh zweitmarkt. 20 mio. af de 52 mio. EUR blev anvendt til finansiering af stamkapitalen i ISI 6, mens de resterende 32 mio. EUR efter det, der er forelagt for landsretten, blev stillet til rådighed for ISI 6 i forbindelse med opkøbet af anparter i de tyske kommanditselskaber. ISI 6 købte i løbet af 2007 majoritetsandelene i otte kommanditselskaber, der alle udelukkende ejede erhvervsejendomme. Prisen for anparterne var ifølge ISI 6 s årsregnskab for 2007 ca. 15,5 mio. EUR, inkl. anskaffelsesomkostninger, hvortil kom overtagelse af aktionærlån i selskaberne på i alt ca. 30,4 mio. EUR. I et fælles bestyrelsesmøde for bl.a. ebh anparts investering og ebh zweitmarkt afholdt den 24. april 2007 orienterede B om, at købet af anparterne var foretaget over to faser via FDB, herunder at der var foretaget handler

13 med investorer, og at der ville blive udarbejdet en model for rapportering til Danmark om udviklingen i selskaberne. I maj og juni 2007 stillede Wachovia Bank et lån på i alt 135 mio. EUR til rådighed for ISI 6 og dets otte datterselskaber (ejendomskommanditselskaber) til refinansiering af de enkelte selskabers låneforpligtelser. Den 16. maj 2007 betalte fonden en regning på EUR, som Nadine Steinbrecher, datter af Uwe Steinbrecher, havde udstedt til B c/o ebh bank den 3. maj 2007 for sin medvirken i forbindelse med konsulentbistand til ISI 6. Af referatet fra et bestyrelsesmøde i fonden den 21. maj 2007 fremgår, at B omdelte et notat, der beskrev, hvilke projekter der er i fondens bøger og hvilke projekter, der er i pipelinen. (Bilag 6 vedlagt). Blandt projekterne opregnet i bilag 6 var ISI 6 medtaget med en balance på , og ud for ISI 6 var med håndskrift angivet ½ sælges 2. halvår. Ifølge referatet gav notatet ikke anledning til yderligere kommentarer, og bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. Samme dag udsendte ebh bank en fondsbørsmeddelelse, hvorefter banken opjusterede resultatet for regnskabsåret 2007 før skat fra mio. kr. til mio. kr. Som begrundelse var der henvist til, at ebh koncernen i årets første måneder havde konstateret en fortsat fremgang inden for alle forretningsområder, herunder især en markant vækst med formidling af større ejendomsinvesteringer. Af referatet fra et bestyrelsesmøde i ebh bank afholdt den 25. juni 2007 fremgår det, at A orienterede om, at der var opnået enighed med Eik Bank om at indlede et samarbejde på ejendomsområdet, og at der bl.a. var planlagt en besigtigelsestur til Tyskland i forbindelse med Eik Banks eventuelle investering i ISI 6 projektet. Det fremgår endvidere, at bestyrelsen tog orienteringen til efterretning. På samme møde under punktet Nyt fra direktion er det desuden anført: Det blev besluttet, at der gennemføres en besigtigelsestur af butikscenter i Tyskland fra onsdag d. 3. oktober til og med fredag d. 5. oktober.

14 Det blev besluttet, at B på vegne af ebh fonden udarbejder et miniprospekt til anvendelse overfor Eik Bank i forbindelse med et eventuelt salg af dele af ISI 6. Ifølge kontrakt af 26. juni 2007 overdrog ebh zweitmarkt sit kommanditindskud i ISI 6 med den nominelle værdi 20 mio. EUR til ebh anparts investering for 21 mio. EUR. Købesummen skulle ifølge aftalen indbetales på en konto i Sydbank Hamborg. Ifølge et overførselsbilag af 6. juli 2007 fra Sydbank udstedt til ebh bank blev der den 10. juli 2007 overført kr. svarende til modværdien af 21 mio. EUR til en konto i Sydbank Hamborg. På bilaget var med håndskrift anført EBH-Fonden og ISI 6. Det fremgår samtidig af et bogføringsbilag for fonden, at denne den 10. juli 2007 overførte kr. til en konto i Sydbank. Mens ISI 6 modsat en række andre ejendomsprojekter ikke indgik i fondens råbalance pr. 29. juni 2007, var ISI 6 medtaget i fondens råbalance for perioden 1. juli 31. juli 2007 med kr. ISI 6 er endvidere omtalt i en note vedrørende materielle anlægsaktiver i fondens regnskabsrapport pr. 30. juni 2007 som tilgang med bogført værdi ca mio. kr. Regnskabsrapporten er dateret 11. september 2007 og påført initialerne PW/MS. Af et referat fra et bestyrelsesmøde i fonden den 17. september 2007 fremgår, at B gennemgik regnskabsrapporten og gjorde opmærksom på, at gælden fra ISI 6 fejlagtigt indgik i den kortfristede gæld med 1 mia. kr. og i stedet skulle flyttes til den langfristede gæld. I en råbalance for fonden pr. 28. september 2007, som er udskrevet den 15. november 2007, indgik ISI 6 ikke længere. Derimod var ebh Zweitmarkt medtaget med et beløb på kr. under en post kaldet kapitalandele i tilknyttede virksomheder. Råbalancen indeholder endvidere en postering benævnt Mellemregning ebh-zweitmarkt på kr. og en negativ postering på kr. vedrørende mellemregning ebh Horsens. I råbalancen er endelig angivet to posteringer benævnt renteudgift vedr. ISI 6 og renteudgift zweitmarkt på henholdsvis kr. og kr.

15 I en regnskabsrapport for fonden pr. 30. september 2007, som er dateret den 21. november 2007 og påført samme initialer som regnskabsrapporten for det foregående kvartal, var ISI 6 nu alene medtaget i noten til materielle anlægsaktiver som tilgang med 50 %. Endelig var følgende oversigt over Efterposteringer pr. 30. september 2007 vedhæftet en finanskladde for fonden, der var bogført den 15. november 2007: Efterposteringer pr. 30. september 2007 Tekst Konto Debet Kredit Omp. Til mellemr. Fonden ,00 afr ISI ,00 salgssum ebh zweitmarkt ,64 salgssum ebh zweitmarkt ,64 vedr. isi ,00 vedr. isi ,00 Rente vedr. isi6 udlæg ,33 Rente vedr. isi6 udlæg ,33 Rente salgssum zweitmarkt ,04 Rente salgssum zweitmarkt ,04 rente udlæg fonden ,00 rente udlæg fonden ,00 kursreg. Isi ,00 kursreg. Isi , , ,01 Blandt det sparsomme regnskabsmateriale, der forelå hos fonden i forbindelse med konkursen, var et kontoudtog vedrørende fondens mellemregning med ebh anparts investering af 24. oktober 2007 med følgende indhold: ebh anparts investering a/s Løbende posteringer KONTOUDTOG Dato 24/ Side 1 Konto 6420 Mellemr ebh fonden Dato Bilag Tekst Debet Kredit Akkumuleret 01/ Primo 30/ AFR ISI , ,00

16 / SALGSSUM ZWEITMARKT , ,36 30/ VEDR ISI , ,64 30/ RENTE VEDR. ISI6 UDLÆG , ,97 30/ RENTE SALGSSUM ZWEI , ,02 30/ RENTE UDLÆG FONDEN , ,01 30/ OVF. MELLEMR ZWE , ,19 30/ OVF MELLER BET/ZWE , ,07 01/ RENTE UDLÆG FONDEN , ,07 01/ YDL SALGSSUM ZWE , ,07 01/10/07 Ultimo ,07 Det fremgår af et kontoudtog for en konto tilhørende fonden sammenholdt med et overførselsbilag udstedt af ebh bank, at der den 28. november 2007 blev overført ,07 kr. fra fonden vedrørende en mellemregning ISI 6 svarende til udligning af fondens mellemregningskonto med ebh anparts investering, som er gengivet ovenfor, og at beløbet blev overført til ebh banks mellemregningskonto med ebh ejendomme. Det fremgår endvidere af et kontoudtog vedrørende mellemregningskontoen mellem ebh ejendomme og ebh bank, at samme beløb den 4. oktober 2007 blev nedskrevet på bankens tilgodehavende hos ebh ejendomme. Et uddrag af finanskontoen vedrørende ISI 6 i en råbalance for ebh anparts investering for regnskabsåret 2007 viser, at ISI 6 i perioden fra den 26. juni til den 10. juli 2007 var ført ud af ebh anparts investering, således at saldoen på kontoen i denne periode var nulstillet, og at ISI 6 den 30. september 2007 blev ført til mellemregningskontoen mellem ebh anparts investering og fonden, således at saldoen på kontoen igen blev nulstillet, i begge tilfælde med et beløb på ialt kr. Den 31. juli 2007 sendte FDB et fakturakrav på EUR til ISI 6 for formidling af Diverse WIT Fonds. Det er ikke dokumenteret, om kravet er indfriet. I perioden 13. august 29. oktober 2007 skete der ad seks gange tilbagebetaling af i alt 25 mio. EUR fra ISI 6 til ebh bank. Som sagen er oplyst for landsretten, skete der derimod på intet tidspunkt tilbagebetaling af ca. 7 mio. EUR af den mellemfinansiering på 32 mio. EUR, som ebh bank havde stillet til rådighed for opkøbet af ISI 6. I en faktura af 1. oktober 2007 afkrævede Secur GmbH ISI 6 betaling for formidling af Deres anparter i 1. halvår Det er ikke dokumenteret, om kravet er indfriet.

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V

Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84. 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp. Kampmannsgade 1 1780 København V Granskningstema for ebh-fonden, CVR-nr. 15 63 60 84 18. marts 2009 Sag 08-331.558 /cdp Baggrund Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har som fondsmyndighed for ebhfonden, CVR-nr. 15 63 60 84 foretaget undersøgelser

Læs mere

VEDTÆGTER NRW II A/S

VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER NRW II A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er NRW II A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Gentofte Kommune. 3. FORMÅL 3.1 Selskabets formål er at investere direkte eller indirekte

Læs mere

Ankenævnet for investeringsfonde

Ankenævnet for investeringsfonde Amaliegade 8 B, 2. sal 1256 København K sek@fanke.dk Tlf. (+45) 3543 6333 Fax (+45) 3543 7104 /UWK A F G Ø R E L S E a f 4. juli 2017 KLAGER: INDKLAGEDE: Hellerup Finans A/S Reference: KLAGEEMNE: LEDETEKST:

Læs mere

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H).

kendelse: Overførslerne fra E omfatter F Advokatanpartsselskab (F ApS) G Advokatanpartsselskab (G ApS) A (A) og H (H). Den 15. april 2014 blev der i sag nr. 61/2013 A mod Registreret revisor B afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse modtaget i Revisornævnet den 1. november 2012 har A i medfør af revisorlovens 43, stk.

Læs mere

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35

K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 K/S Wiedemar CVR-nummer 28 13 53 35 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om kommanditselskabet

Læs mere

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE

BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Dato: 20. december 2010 Årets meddelelse nr.: 28. BLUE VISION A/S - MARKEDSMEDDELELSE Blue Vision A/S erhverver samtlige aktier i Seaside Holding A/S. Bestyrelsen i Blue Vision A/S har den 17. november

Læs mere

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND

ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND ANDELSKASSEN MIDTTHYS FOND Årsrapport 1. januar 2012-31. december 2012 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 14/05/2013 Karl Tavs Andersen Dirigent Side 2 af

Læs mere

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23

K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 K/S Wiesenena CVR-nummer 27 97 77 23 ÅRSRAPPORT 2008 Vedtaget på den ordinære generalforsamling den dirigent INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE Påtegninger: Ledelsespåtegning 1 Ledelsesberetning: Oplysninger om

Læs mere

Forslag. Lov om finansiel stabilitet

Forslag. Lov om finansiel stabilitet L 33 (som vedtaget): Forslag til lov om finansiel stabilitet. Vedtaget af Folketinget ved 3. behandling den 10. oktober 2008 Forslag til Lov om finansiel stabilitet Kapitel 1 Lovens anvendelsesområde m.v.

Læs mere

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003

Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K 12. august 2003 Totalkredit A/S Regnskabsmeddelelse 1. halvår 2003 Bestyrelsen for Totalkredit A/S har på et møde i dag godkendt regnskabet for 1.

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Materiale til ordinært obligationsejermøde

Materiale til ordinært obligationsejermøde 6. april 2017 Fondsbørsmeddelelse nr. 159 Side 1 af 17 Materiale til ordinært obligationsejermøde Vedlagt følger materiale, der vil blive gennemgået på det ordinære obligationsejermøde i Kristensen Germany

Læs mere

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ).

1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter Komplementarselskabet ). V E D T Æ G T E R F O R K O M P L E M E N T A R S E L S K A B E T - S A N M I C H A E L 1. S A L 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1. Selskabets navn er Komplementarselskabet San Michael 1. sal (herefter

Læs mere

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014

REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 REFERAT ORDINÆR GENERALFORSAMLING DEN 20. NOVEMBER 2014 Den 20. november 2014 afholdtes ordinær generalforsamling i Hellerup Finans Holding A/S, CVR.nr. 28313608, ( Selskabet ) med følgende dagsorden:

Læs mere

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015

SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Copenhagen Network A/S Adresse: Copenhagen Network A/S c/o Beierholm A/S Gribskovvej 2 2100 København Ø Danmark SELSKABSMEDDELELSE NR. 203 27. marts 2015 Årsrapport for 2014 Bestyrelse og direktion har

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2007 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2007 er et overskud før skat på 226 tkr. og et overskud

Læs mere

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr

VEDTÆGTER. For. EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 VEDTÆGTER 1. NAVN Selskabets navn er EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. 2. HJEMSTED Selskabets hjemsted er Horsens Kommune. 3. FORMÅL Selskabets

Læs mere

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02)

Rønne & Lundgren VEDTÆGTER. for. Nordicom A/S. (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER for Nordicom A/S (CVR-nr. 12 93 25 02) Rønne & Lundgren VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Nordicom A/S. 2. HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er i Københavns Kommune. 3.

Læs mere

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

RLG (DANMARK) K/S. Årsrapport 1. januar december Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den RLG (DANMARK) K/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/04/2014 Stefano Oragano Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse med, at klagernes handel ikke blev gennemført. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet Peter Schmidt ApS Øverødvej 11 2840 Holte Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klagerne i forbindelse

Læs mere

Skovslund Holding ApS

Skovslund Holding ApS Skovslund Holding ApS CVR: 27928102 2014 01.01.2014 31.12.2014 en er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den: 1. juni 2015 Jacob Lykke Eriksen side 2 Indhold Påtegninger 3 Ledelsespåtegning

Læs mere

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19

Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Referat af ekstra ordinær generalforsamling i K/S Danskib 19 Den 12. september 2007 kl. 17.00 afholdtes der ekstraordinær generalforsamling på selskabets adresse Tuborg Havnevej 18, 2900 Hellerup. Dagsordenen

Læs mere

Forbehold - eksempler

Forbehold - eksempler Forbehold - eksempler Væsentlige fejl og mangler (uenighed med ledelsen) Uenighed med ledelsen fortsat drift Ledelsen har aflagt regnskabet under forudsætning om fortsat drift. Som omtalt i årsregnskabets

Læs mere

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S

VEDTÆGTER. For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S K Ø B E N H A V N. A A R H U S. L O N D O N. B R U X E L L E S VEDTÆGTER For Fonden Nordic Synergy Park, CVR-nummer [ * ] 1 5. OKTOBER 2011 W W W. K R O M A N N R E U M E R T. C OM VEDTÆGTER 1. NAVN OG

Læs mere

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015

CASLAN ApS. Fjellebrovej Næstved. Årsrapport 1. juli juni 2015 CASLAN ApS Fjellebrovej 16 4700 Næstved Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 29/11/2015 Lars Rohbrandt Dirigent Side 2

Læs mere

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S

Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Den 14. november 2000 Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Telefax nr. 33 12 86 13 Regnskabsmeddelelse for perioden 1. januar 30. september 2000 for EjendomsSelskabet Norden A/S Periodens

Læs mere

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14

Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Til OMX Den Nordiske Børs København Fondsbørsmeddelelse nr. 3/2008 Hellerup, 15. april 2008 CVR nr. 21 33 56 14 Delårsrapport for perioden 1. januar - 31. marts 2008 Bestyrelsen for Dan-Ejendomme Holding

Læs mere

Vedtægter. for. Danfoss A/S

Vedtægter. for. Danfoss A/S J. nr. 205-20945-8 Vedtægter for Danfoss A/S CVR-nr. 20165715 1/9 2014.04.25 1 Selskabets navn er Danfoss A/S, og dets hjemsted er DK-6430 Nordborg, Sønderborg Kommune. 2 Selskabets formål er at drive

Læs mere

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION j.nr. 2013-7627 December 2013 Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis Beregningsskemaet udfyldes i 2 tempi. Kopi af

Læs mere

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen

VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen VEJLEDNING OM Stiftelse af et kapitalselskab, inkl. udkast til en vedtægt for et aktieselskab og anpartsselskab UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen Maj 2011 Indholdsfortegnelse 1. Stiftelse af kapitalselskab...

Læs mere

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber

Ankenævnet for Fondsmæglerselskaber K E N D E L S E afsagt den 6. februar 2007 Østerbrogade 62, 4. 2100 København Ø Telefon 3543 2506 Fax 3543 7104 HE/DUE KLAGER: INDKLAGEDE: Difko Børs A/S, Fondsmæglerselskab KLAGEEMNE: LEDETEKST: Salg

Læs mere

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred

Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1. Stiftelse Vedtægt for Fonden Geopark Odsherred 1.1. Fonden Geopark Odsherred er stiftet af Odsherred Kommune. 1.2. Der er ikke tillagt stifteren, væsentlige gavegivere/bidragsydere eller andre særlige

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 17. oktober 2012 Sag 149/2012 (1. afdeling) DiBa Bank A/S (advokat Georg Lett) mod A (advokat Henrik Emil Rasmussen, beskikket) Biintervenient til støtte for A: Forbrugerombudsmanden

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 11. januar 2012 Sag 177/2010 (1. afdeling) Synbra Danmark A/S (advokat Poul Bostrup) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Steffen Sværke) I tidligere instans

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR

VEDTÆGTER. for. Wirtek a/s CVR-NR VEDTÆGTER for Wirtek a/s CVR-NR. 26042232 15.04.2015 1 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er Wirtek a/s 1.2 Selskabets hjemsted er Aalborg kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er at udvikle og

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Halvårsmeddelelse for 2009 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S s resultat for første halvår 2009 er et overskud før skat på 27 tkr. og et overskud

Læs mere

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S

ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S ENGELSTED PETERSEN HOLDING A/S Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2014 Lars B. Petersen Dirigent Side 2

Læs mere

First North Meddelelse nr august 2014

First North Meddelelse nr august 2014 First North Meddelelse nr. 76 21. august 2014 Halvårsmeddelelse for 2014 Bestyrelsen for Wirtek A/S har behandlet og godkendt halvårsregnskabet for første halvår 2014 for Wirtek koncernen. Omsætning for

Læs mere

Thy Elektro Holding ApS

Thy Elektro Holding ApS Industrivej 36 C CVR-nr. 25081536 Årsrapport for 2015 17. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. marts 2016 Jacob Schousgaard Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007

OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Herlev d. 13. september 2007. Fondsbørsmeddelelse nr. 23/2007 OMX Nordic Exchange Copenhagen Nikolaj Plads 6 1007 København K. Greentech Energy Systems A/S Marielundvej 48, 1 DK 2730 Herlev Tel: + 45 33 36 42 02 Fax: + 45 33 36 42 01 www.greentech.dk Herlev d. 13.

Læs mere

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S

K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S VEDTÆGTER For EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S CVR-nr. 30557751 K Ø B E N H A V N Å R H U S L O N D O N B R U X E L L E S K R O M A N N R E U M E R T, A D V O K A T F I R M A SUNDKROGSGADE 5, D K - 2

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne var interesserede i at købe. 1 København, den 15. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. EDC Assens ApS Østergade 45 5610 Assens Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes indklagede, at klagerne ikke overholdt 6-dages fristen for fortrydelse

Læs mere

37 Redegørelse til investorerne i:

37 Redegørelse til investorerne i: i: Investeringsforeningen Sydinvest, Investeringsforeningen Sydinvest International, Investeringeforeningen Sydinvest Emerging Markets, Investeringsforeningen Strategi Invest, Investeringsforeningen Finansco,

Læs mere

V.S. Automatic, Medarbejder A/S

V.S. Automatic, Medarbejder A/S V.S. Automatic, Medarbejder A/S Ormhøjgårdvej 15 8700 Horsens CVR-nr. 31 42 53 28 Årsrapport for 2014/15 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 23/10 2015 Torben

Læs mere

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007

Selskabsmeddelelse 29/2007. Silkeborg, den 19. november 2007 Selskabsmeddelelse 29/2007 Silkeborg, den 19. november 2007 Bestyrelsen i ITH Industri Invest A/S har i dag indgået en aftale om erhvervelse af DKA Renewable Energy A/S samt 19,4 % af aktierne i det børsnoterede

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A.

K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator for B ApS under konkurs klaget over registreret revisor A. Den 18. juli 2008 blev der i sag nr. 24/2006-R Advokat C ved advokat D som kurator for B ApS under konkurs mod registreret revisor A afsagt sålydende K E N D E L S E: Ved brev af 16. februar 2006 har kurator

Læs mere

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende:

ASL 4 INVEST ApS. OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: OBS: Dette er et udkast af årsrapporten. For at færdiggøre indberetningen til EogS skal du gøre følgende: 1. 2. 3. Først afslutte indtastningen af årsrapporten. Det gør du på den sidste side under punktet

Læs mere

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007

26. april 2007. Københavns Fondsbørs Pressen. Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Københavns Fondsbørs Pressen 26. april 2007 Fondsbørsmeddelelse 7/2007 FIH kvartalsrapport januar-marts 2007 Tilfredsstillende resultat efter skat på 274 mio. kr. Fortsat vækst i FIHs traditionelle forretningsområder

Læs mere

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN

FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN Advokat Steen Marslew Sags nr. 800020.20.34 FUNDATS FOR HOLBÆK FONDEN 1 Navn Fondens navn er Holbæk Fonden. 2 - Hjemsted Fondens hjemsted er Holbæk kommune. 3 Stiftelse Fonden er stiftet den 17. november

Læs mere

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978.

K e n d e l s e: Erhvervs- og Selskabsstyrelsen har oplyst, at B har været beskikket som statsautoriseret revisor siden den 6. februar 1978. Den 5. juli 2010 blev i sag nr. 38/2009 A mod Statsautoriseret revisor B afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 7. juli 2009 har A klaget over statsautoriseret revisor B. Erhvervs- og Selskabsstyrelsen

Læs mere

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent

PROTICA GROUP APS. CVR-nr Regnskabsår. Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli Dirigent Årsrapport for periode 2014 PROTICA GROUP APS CVR-nr. 33 24 65 79 4. Regnskabsår Godkendt på selskabets generalforsamling, den 31. juli 2015 Dirigent -------------------------------------------- Årsrapport

Læs mere

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg

Klager. København, den 23. december 2009 KENDELSE. ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Danebo A/S Gammel Havn 1 9000 Aalborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale erstatning til klager i forbindelse med dennes indfrielse

Læs mere

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015.

P R Y D S. Statsautoriseret revisionsfirma. K/S Losheim CVR-nr Gyngemose Parkvej Søborg. Årsrapport 2015. P R Y D S Statsautoriseret revisionsfirma K/S Losheim CVR-nr. 28 66 82 44 Gyngemose Parkvej 50 2860 Søborg Årsrapport 2015 Erhvervsstyrelsen Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære

Læs mere

TWENTY ONE LEARNING ApS

TWENTY ONE LEARNING ApS TWENTY ONE LEARNING ApS Åbenrå 35 1124 København K Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er godkendt den 01/07/2016 Sami Albeik Dirigent Side 2 af 10 Indhold Virksomhedsoplysninger Virksomhedsoplysninger...

Læs mere

Fonden for Sparekassen Himmerland. Uddelingspolitik

Fonden for Sparekassen Himmerland. Uddelingspolitik Fonden for Sparekassen Himmerland Uddelingspolitik November 2016 1. FONDEN FOR SPAREKASSEN HIMMERLANDS HISTORIE... 3 2. FONDEN FOR SPAREKASSEN HIMMERLANDS FORMÅL... 3 3. UDDELINGER FRA FONDEN FOR SPAREKASSEN

Læs mere

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet.

k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret revisor A for Revisornævnet. Den 18. november 2013 blev i sag nr. 18/2013 Skat mod registreret revisor A afsagt sålydende k e n d e l s e: Ved skrivelse af 14. februar 2013 har Skat i medfør af revisorlovens 43, stk. 3, indbragt registreret

Læs mere

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps

Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Jesper Jørvad og Katrine Berke Pension Aps Hybenhaven 31 8520 Lystrup Årsrapport 10. februar 2016-31. december 2016 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2017

Læs mere

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER

EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER EKSTERNT REGNSKAB 9 INVESTERINGER I VÆRDIPAPIRER VÆRDIPAPIRER Flere tilfælde afhængig af formålet: 1) Kortsigtet anbringelse. 2) Langsigtet anbringelse. a) Uden indflydelse (ren opsparing). a) Med nogen

Læs mere

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S).

Vedtægter. FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06. 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Vedtægter FastPassCorp A/S CVR-NR. 25 53 66 06 Navn 1. Selskabets navn er FastPassCorp A/S med binavnet IT InterGroup A/S (FastPassCorp A/S). Hjemsted 2. Selskabet er hjemmehørende i Danmark. Formål 3.

Læs mere

Materiale til ordinært obligationsejermøde

Materiale til ordinært obligationsejermøde 21. april 2016 Fondsbørsmeddelelse nr. 150 Side 1 af 18 Materiale til ordinært obligationsejermøde Vedlagt følger materiale, der vil blive gennemgået på det ordinære obligationsejermøde i Kristensen Germany

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet)

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling. Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) 28. april 2011 Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Til aktionærerne i Rovsing Management Group A/S, CVR-nr. 29 16 85 47 (Selskabet) Selskabets bestyrelse indkalder hermed til ekstraordinær

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915)

V E D T Æ G T E R. for. Greentech Energy Systems A/S. (CVR-nr. 36696915) V E D T Æ G T E R for Greentech Energy Systems A/S (CVR-nr. 36696915) 1. Selskabets navn: Selskabets navn er Greentech Energy Systems A/S. Selskabets hjemsted: Selskabets hjemsted er Herlev Kommune. 2.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 15. juni 2010 blev der i sag 107-2009 KK mod ejendomsmægler PP og ejendomsmægler GG og Ejendomsmæglervirksomheden DD afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 2. november 2009 har KK indbragt ejendomsmægler

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25.

OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København. Elektronisk fremsendelse. Selskabsmeddelelse 27/2007. Silkeborg, den 25. OMX Den Nordiske Børs København Nikolaj Plads 6 1007 København Elektronisk fremsendelse Selskabsmeddelelse 27/2007 Silkeborg, den 25. oktober 2007 ITH Industri Invest A/S har fokuseret sin investeringsstrategi

Læs mere

INTERESSENTSKABSKONTRAKT

INTERESSENTSKABSKONTRAKT Eksempel interessentskabskontrakt INTERESSENTSKABSKONTRAKT vedrørende 1. Interessenterne 1.1 Mellem undertegnede og og i det følgende benævnt interessenterne er der den truffet aftale om at etablere fælles

Læs mere

EjendomsSelskabet Norden A/S

EjendomsSelskabet Norden A/S Den 15. maj 2000 JSP/ah Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 1067 København K Fax nr. 33 12 86 13 EjendomsSelskabet Norden A/S Kvartalsmeddelelse for perioden 1. januar 31. marts 2000 Resultat før skat

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S

VEDTÆGTER. For. Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER For Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S VEDTÆGTER 1. NAVN 1.1 Selskabets navn er Aktiv Formue Forvaltning Stratego A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål er at udøve investeringsvirksomhed for

Læs mere

GRIFFIN BONDS II NRW A/S

GRIFFIN BONDS II NRW A/S GRIFFIN BONDS II NRW A/S HALVÅRSRAPPORT 2006/2007 BONDS II NRW A/S Indholdsfortegnelse Halvårsrapport 31. december 2006 2 Resultatopgørelse for perioden 1. juli 2006-31. december 2006 3 Balance 31. december

Læs mere

10. DECEMBER 2011 A/S

10. DECEMBER 2011 A/S 10. DECEMBER 2011 A/S Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 21/04/2015 Ibbi Kaas Dirigent Side 2 af 13 Indhold Virksomhedsoplysninger

Læs mere

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S

Vedtægter for. Landic Property Bonds I A/S Vedtægter for Landic Property Bonds I A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Landic Property Bonds I A/S Selskabets binavn er Keops EjendomsObligationer I A/S (Landic Property Bonds

Læs mere

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg

Klagerne. København, den 3. marts 2010 KENDELSE. ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Bolig-Ringen af 2005 ApS v/advokat Vibeke Asmin Hansen Gravene 2 8800 Viborg Sagen angår spørgsmålet, om der på handelstidspunktet gjaldt en skriftlig

Læs mere

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S

Vedtægter for Dansk Affald A/S. 3 ejerkommuner. Vedtægter. for. Dansk Affald A/S 3 ejerkommuner Vedtægter for Dansk Affald A/S 1 Indhold 1. Navn, hjemsted og formål... 3 2. Kapital og aktier... 3 2.1 Aktiekapital... 3 2.2 Aktierne... 3 2.3 Rettigheder... 3 2.4 Overdragelse... 3 2.5

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin villalejlighed og indgik derfor den 18. februar 2009 en formidlingsaftale med indklagede. 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægleraktieselskabet Poul Erik Bech v/ advokat Steen Lundbye Nørre Voldgade 19 1358 København K Nævnet har modtaget klagen den 28. januar

Læs mere

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015

Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S. Årsrapport for 2015 Ejendomsselskabet Nordtyskland II A/S Skoubogade 1, 2., 1158 København K Årsrapport for 2015 CVR-nr. 29 78 40 51 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den / 2016

Læs mere

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS

NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS NORDRE PAKHUSVEJ 1 BYG ApS Årsrapport 1. januar 2013-31. december 2013 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/06/2014 Per Frost Dirigent Side 2 af 13 Indhold

Læs mere

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr

Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr Aarhus Papir Holding ApS CVR-nr. 67 10 52 14 Årsrapport 2012/13 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 18. september 2013. Grete Wiemann Jensen Dirigent Indholdsfortegnelse

Læs mere

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev

Læs mere

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015

GASA GRUPPEN A/S. Årsrapport for 2015 GASA GRUPPEN A/S Lavsenvænget 1, 5200 Odense V Årsrapport for 2015 CVR-nr. 25 86 42 20 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 3 /5 2016 Torben Mølkjær Dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S

VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S VEDTÆGTER FOR WILLIAM DEMANT HOLDING A/S Indholdsfortegnelse 1. Navn... 2 2. Hjemsted... 2 3. Formål... 2 4. Selskabets kapital... 2 5. Selskabets aktier... 2 6. Bemyndigelse til kapitalforhøjelse... 2

Læs mere

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015

NJ BOLIG ApS. Strandhusevej Juelsminde. Årsrapport 1. april marts 2015 NJ BOLIG ApS Strandhusevej 13 7130 Juelsminde Årsrapport 1. april 2014-31. marts 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 19/08/2015 JIMMI LILLELUND Dirigent

Læs mere

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende.

Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013. mod. Statsautoriseret revisor A. B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab. truffet sålydende. Den 15. april 2014 blev i sag 51/2013 C mod Statsautoriseret revisor A og B Statsautoriseret Revisionsaktieselskab truffet sålydende beslutning: Ved brev af 8. april 2013 har C klaget over statsautoriseret

Læs mere

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog.

3.1 Selskabets aktiekapital udgør nominelt DKK , Aktierne skal lyde på navn og skal være noteret i Selskabets ejerbog. Bolagsordning Vedtægter Nordic Waterproofing Holding A/S, CVR No. 33 39 53 61 1. Navn 1.1 Selskabets navn er Nordic Waterproofing Holding A/S. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er, direkte eller indirekte,

Læs mere

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12

Medarbejder Holding af 15/ ApS. Årsrapport for 2011/12 Uglevej 3 7700 Thisted CVR-nr. 30533879 Årsrapport for 2011/12 4. regnskabsår Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 30. august 2012 Martin Kjølhede Dirigent

Læs mere

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen

Den 24. marts 2002, kl , afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen Den 24. marts 2002, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i Lægemiddelstyrelsens kommende domicil i Havnestad, Axel Heidesgade 1 / Islands Brygge 69, 2300 Købehavn S. Udover

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse.

1. Bestyrelsens beretning om selskabets virksomhed i det forløbne år. 2. Fremlæggelse af årsrapport til godkendelse. År 2012, den 29. oktober kl. 13:00, afholdtes ordinær generalforsamling i Berlin High End A/S, CVR nr. 29195692, hos Nielsen Nørager Advokatpartnerselskab, Frederiksberggade 16, 1459 København K. Bestyrelsens

Læs mere

K/S Karlstad Bymidte

K/S Karlstad Bymidte pwc K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014 ; i( "( ' ' : ; ;(, ' I, I Ir; 'I'S el,i; ( 'j.:- I 1. ( i ( > n I I K/S Karlstad Bymidte Revisionsprotokollat til årsrapport for 2014

Læs mere

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008.

Hermed følger delårsrapport for Schaumann Retail Finland 1 A/S for perioden 1. januar til 30. juni 2008. OMX Nordic Exchange Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 København K Hellerup den 29. august 2008 ' fondsbørsmeddelelse nr. 7 / 2008 Delårsrapport for perioden 1. januar til 30. juni 2008 Hermed følger delårsrapport

Læs mere

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed.

Bestyrelsen i Schaumann Properties A/S har i dag behandlet delårsrapporten for perioden til , som følger hermed. Københavns Fondsbørs Nikolaj Plads 6 København K. Hellerup den 31. august 2006 Fondsbørsmeddelelse nr. 13 / 2006. Delårsrapport for perioden 01.07.2005 til 30.06.2006 Bestyrelsen i Schaumann Properties

Læs mere

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond

VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond Anmelder: 86121999 Advokatfirmaet Rödstenen I/S v/ Advokat Thomas Schioldan Sørensen J. nr. 14689 VEDTÆGTER for Danmarks Økologiske Jordbrugsfond 1 Navn, hjemsted og stifter Fondens navn er Danmarks Økologiske

Læs mere

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg.

Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Sjælsø Gruppen A/S CVR-nummer 89801915 Den 27. marts 2007, kl. 15.00, afholdtes ordinær generalforsamling i Sjælsø Gruppen A/S i TV Byen/Gyngemosen, Mørkhøjvej 500, 2860 Søborg. Udover aktionærer var selskabets

Læs mere

EV INVEST AF 1959 ApS

EV INVEST AF 1959 ApS EV INVEST AF 1959 ApS Skottevej 6 6600 Vejen Årsrapport 1. januar 2015-31. december 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 31/05/2016 Erik Vestergaard Dirigent

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE

VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE VEDTÆGTER FOR KØBENHAVNS ANDELSKASSE Navn, hjemsted og formål 1. Andelskassens navn er KØBENHAVNS ANDELSKASSE. Dens hjemsted er Storkøbenhavn. Andelskassen driver tillige virksomhed under navnet Andelskassen

Læs mere

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den

JOB INWEST VIKAR ApS. Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014. Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den JOB INWEST VIKAR ApS Årsrapport 1. januar 2014-31. december 2014 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 01/04/2015 Johnny West Hansen Dirigent Side 2 af 15 Indhold

Læs mere

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006

Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg. Årsregnskab for 2005-2006 Ejendomsselskabet Ægirsgade A/S Terp Skovvej 111, 8270 Højbjerg CVR nr. 28 97 03 74 Årsregnskab for 2005-2006 1.7.2005-31.12.2006 (1. regnskabsår- 18 måneder) www.arosbolig.dk årsregnskab 2005-6 1 Beretning

Læs mere

Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS

Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS Komplementarselskabet Halmstad Stenalyckan II ApS c/o VPM Fund Management A/S Amaliegade 27 1256 København K Årsrapport for 2014 (9. regnskabsår) CVR-nr. 29 32 17 01 Årsrapporten er fremlagt og godkendt

Læs mere

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99

23. august 1999. Fondsbørsmeddelelse 16/99 Københavns Fondsbørs Fondsbørsen i Luxembourg Fondsbørsen i Frankfurt Fondsbørsen i London Fondsbørsen i Düsseldorf Fondsbørsen i Amsterdam Fondsbørsen i Zürich Pressen 23. august 1999 Fondsbørsmeddelelse

Læs mere

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015

ROSAHUS ApS. Lergravsvej Ringsted. Årsrapport 1. juli juni 2015 ROSAHUS ApS Lergravsvej 23 4100 Ringsted Årsrapport 1. juli 2014-30. juni 2015 Årsrapporten er fremlagt og godkendt på selskabets ordinære generalforsamling den 08/01/2016 Hans Jørgen Lambertsen Dirigent

Læs mere

Årsrapport 2014. Barsel.dk

Årsrapport 2014. Barsel.dk Årsrapport 2014 Barsel.dk Indholdsfortegnelse Ledelsens beretning Ledelsens beretning 3 Påtegninger Ledelsens regnskabspåtegning 4 Intern revisors erklæringer 5 Den uafhængige revisors erklæringer 6 Regnskab

Læs mere

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008

Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S Regnskabsmeddelelse for 2008 Collateralized Mortgage Obligations Denmark A/S's resultat for 2008 er et overskud før skat på 482 tkr. og et overskud efter

Læs mere