KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "KENDELSE. Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede."

Transkript

1 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Bengtson & Frydendall A/S Strandvejen 132 A 2900 Hellerup Sagen angår spørgsmålet, om det kan bebrejdes de indklagede, at skødets tinglysning blev forsinket, og dermed at frigivelsen af købesummen blev forsinket. Sagens nærmere omstændigheder er følgende: Klagerne ønskede at sælge deres ejerlejlighed og indgik derfor den 28. april 2008 en formidlingsaftale med de indklagede. Den 10. juli 2008 underskrev klagerne en købsaftale om salg af ejendommen med overtagelsesdag den 1. september I købsaftalen var det anført, at køber var pligtig til at fremsende endeligt skøde i underskrevet stand til klagerne eller indklagede senest den 1. august 2008, og at køber var forpligtet til at indlevere et underskrevet endeligt skøde til tinglysning senest den 15. august 2008.

2 2 Det fremgik videre af købsaftalen: [ ] [ ] [ ] [ ] Det fremgår af sagen, at køber selv udfærdigede skøde og stod for tinglysning af dette. Den 17. august 2008 skrev de indklagede til køber, idet køber havde fremsendt udkast til skøde, og meddelte deres rettelser hertil. De indklagede anmodede om at få tilsendt nyt udkast til skøde hurtigst muligt. De indklagede gjorde videre opmærksom på, at der ikke kunne ske overdragelse af ejerlejligheden, før skødet var underskrevet af køber, og før der forelå bekræftelse fra købers pengeinstitut på dækning af handelsomkostningerne. Den 20. august 2008 fremsendte køber en nyt udkast til skøde og spurgte de indklagede bl.a. om, hvorledes registreringsafgiften skulle beregnes. Den 21. august 2008 besvarede de indklagede købers henvendelse. De indklagede bad køber om at fremsende nyt udkast til skøde. Den 22. august 2008 fremsendte køber nyt skødeudkast til de indklagede og spurgte,

3 3 hvad der mentes med ekstrakt af skødet. Den 28. august 2008 fremsendte de indklagede udkast til ekstrakt af endeligt skøde til køber. Den 29. august 2008 skrev de indklagede til klagernes pengeinstitut og meddelte, at de indklagede havde gjort køber bekendt med, at han ikke kunne få nøglerne til ejerlejligheden udleveret, før skøde var på plads. Den 30. august 2008 sendte køber revideret skøde og ekstrakt til de indklagedes godkendelse. Den 1. september 2008 skrev de indklagede til køber og meddelte, at de fremsendte dokumenter kunne godkendes. De indklagede oplyste videre, at køber nu opfyldte betingelserne i købsaftalens pkt. 11, hvorfor ejerlejligheden kunne overtages. Køber blev bedt om straks at underskrive skødet og fremsende dette til de indklagede, så de kunne indhente klagernes underskrift. Køber underskrev skødet samme dag, og de indklagede skrev til klagerne og meddelte, at klagerne kunne overdrage nøglen til køber. Den 16. september 2008 skrev de indklagede til klagerne og spurgte, om de havde underskrevet det originale skøde. Den 18. september 2008 underskrev klagerne skødet, og den 8. oktober 2008 frigav køber kr ,00 af det beløb på kr ,00, der var deponeret i klagernes pengeinstitut. Den 25. november 2008 anmodede de indklagede køber om kopi af tinglyst skøde og om frigivelse af købesummen over for de indklagede og klagernes pengeinstitut. De indklagede gjorde køber opmærksom på, at klagerne ville kræve, at køber erstattede klagernes ekstra udgifter i forbindelse med for sen indlevering af skøde til tinglysning samt manglende frigivelse af købesummen. Den 26. november 2008 skrev klagernes pengeinstitut til de indklagede bl.a.: Jeg ser det ikke som mit job at beregne den retmæssige rentegodtgørelse som vores klienter [...] har til gode ifm. den væsentlige forsinkelse som der har været ifm. denne handel dette er vel retteligt en del af jeres job, men Jvf. rentelovens 5, [...] er renten efter renteloven fra 1/ ,35 %. skødet skulle have været sendt til tinglysning den 15. august 2008 og er først tinglyst den 30. september Vi har først den 8. oktober 08 modtaget meddelelse om frigivelse pr. 8.

4 4 oktober 2008 fratrukket tilbageholdt beløb på kr beløbet som er frigivet pr. 8. oktober 08 er kr Slutbeløbet kr er desuden stadig ikke frigivet.!! hvilket også bør medfører lidt kompensation. umiddelbart lander jeg på et rentebeløb i niveau ca. kr Den 27. november 2008 skrev de indklagede på ny til køber og bad om frigivelse af købesummen straks. Den 2. december 2008 skrev de indklagede til køber og oplyste om klagernes rentekrav på kr ,00. De indklagede bad videre køber fremsende udkast til refusionsopgørelse. Den 3. december 2008 skrev de indklagede til købers pengeinstitut og spurgte til skødet, som angiveligt var i pengeinstituttets besiddelse men tinglyst med retsanmærkninger. Samme dag svarede købers pengeinstitut bl.a.: Vi sender skødet til tinglysning d Så får det retur d Så sender vi det frem den til sletning af anmærkninger. (Både sælgerslån og ejerforening) D får jeg besked om anmærkninger til ejerforening, som jeg så søger vores kreditkontor om. (Nedlysning af lån) Nu skal lånet nedskrives og vi er i gang med at sende lånet frem på ny. Til tinglysning. Vores boligservice tjekker vores realkreditlån i forhold til købsaftalen, samt salgsopstilling. Jeg mener at kunden har selv sendt skødet til tinglysning, så vi modtager det først da der kommer anmærkninger. [...] Den 4. december 2008 sendte køber forslag til refusionsopgørelse til de indklagede. Den 6. december 2008 oplyste de indklagede til klagerne, at de havde afregnet over for klagerne og rykket køber for udkast til refusionsopgørelse og frigivelse. De indklagede oplyste videre, at skødet var tinglyst med retsanmærkninger og beroede i købers pengeinstitut, der i forbindelse med tinglysning af købers lån ville fremsende skødet til sletning af retsanmærkninger. Det fremgik af de indklagedes afregning:

5 5 [...] [...] Den 15. december 2008 fremsendte køber tinglyst skøde uden retsanmærkninger til klagernes pengeinstitut og meddelte samtidig frigivelse af deponering. Den 19. december 2008 skrev de indklagede til køber og gav oplysninger til refusionsopgørelsen og meddelte, at de indklagede herefter forventede at modtage korrigeret original refusionsopgørelse til klagernes godkendelse. Den 28. december 2008 fremsendte køber revideret refusionsopgørelse til de indklagede. Den 5. januar 2009 skrev klagernes pengeinstitut til de indklagede og meddelte, at køber ikke i refusionsopgørelsen havde medregnet klagernes rentekrav på kr ,00, hvorfor pengeinstituttet anmodede om, at der blev udarbejdet ny refusionsopgørelse. Den 8. januar 2009 skrev de indklagede til klagernes pengeinstitut bl.a.: Vi vil meget gerne bede køber om at medtage sælgers rentekrav på refusionsopgørelsen, men vi har afventet en endelig opgørelse af dette fra dig, jfr. vores mail af d Den 25. marts 2009 skrev de indklagede til ejerforeningen og anmodede om, at ejerpantebrev stort kr ,00, som var den eneste tilbageværende retsanmærkning på skødet, blev aflyst af tingbogen.

6 6 Klagerne har bl.a. anført: De indklagede skal erstatte klagernes rentetab i forbindelse med forsinkelsen af skødet og frigivelsen af købesummen. Der var flere forhold, der ikke var opfyldt, før nøglerne blev udleveret til køber, som i øvrigt selv berigtigede handlen. Ifølge købsaftalen skulle endeligt skøde være underskrevet og fremsendt til klagerne eller de indklagede pr. 1. august Dette er ikke sikret af de indklagede, idet skødet først blev tinglyst den 30. september 2008, hvilket er en væsentlig og uacceptabel overskridelse af fristen. De indklagede burde være bekendt med købers utilstrækkelighed som skødeskriver, idet køber talrige gange har sendt skøde til godkendelse hos de indklagede. Dette burde de indklagede have meddelt klagerne, således at nøgler ikke blev udleveret. Ifølge rentelovens 5 er renten ansat til 11,35 %. Beløbet, som er frigivet for sent er kr ,00. Dette giver et rentebeløb på kr ,00, som de indklagede skal betale til klagerne. Klagerne har via deres pengeinstitut forsøgt at få de indklagede til at fremsende klagernes rentekrav, men de indklagede har afvist og meddelt, at det ikke er en del af de indklagedes opgave. Klagerne har endvidere rettet henvendelse til køber, som har oplyst, at det er de indklagede, der har hindret ham i at opfylde tidsfristen ved ikke at ekspedere godkendelsen af skødet. De indklagede har bl.a. anført: Det bestrides, at de indklagede skal betale renter til klagerne. De indklagede har ikke udleveret nøgle til køber, før der forelå underskrevet skøde. Det af køber underskrevne skøde fremkom den 1. september 2009 til de indklagede, og herefter meddelte de indklagede klagerne og køber, at der kunne ske nøgleoverdragelse. De indklagede har således påset, at betingelserne for at køber kunne disponere over lejligheden var opfyldt, før de indklagede meddelte, at nøgler kunne udleveres. Det var klagerne, der selv nogle dage inden denne frist havde udleveret nøglen til køber uden de indklagedes medvirken og bestemt ikke på opfordring af de indklagede. At skødet og frigivelsen af købesummen blev forsinket skyldes, at køber selv har ønsket at berigtige handlen, og at køber ikke har haft den fornødne ekspertise hertil. De indklagede har rykket for skøde flere gange samt meddelt rettelser hertil. De indklagede

7 7 har ikke haft mulighed for at godkende skødet, før køber havde udarbejdet dette korrekt. Da det endelige skøde blev fremsendt til klagernes underskrivelse, måtte de indklagede ligeledes rykke klagerne. De indklagede har aldrig modtaget et frigivelsesbrev fra køber, selvom de indklagede løbende har rykket køber for dette. De indklagede valgte dog at frigive samtidig med at køber sendte frigivelsesbrev til klagernes pengeinstitut. De indklagede har opfordret klagernes pengeinstitut til at opgøre klagernes rentekrav, således at de indklagede på klagernes vegne kunne fremsætte kravet over for køber. De indklagede har ikke selv haft mulighed for at opgøre rentekravet, da de indklagede ikke er bekendt med omkostningerne i klagernes pengeinstitut. Det bestrides således, at der kan bebrejdes de indklagede noget i forbindelse med forsinkelsen af sagen, og klagerne må derfor rette deres rentekrav mod køber. I øvrigt bestrides klagernes opgørelse af rentekravet, idet der ikke heri er taget højde for renteindtægter på deponeringskontoen samt den skattemæssige konsekvens af den øgede renteudgift. Nævnet udtaler: Køber havde underskrevet og afleveret endeligt skøde til de indklagede på den aftalte overtagelsesdag den 1. september 2008, og de indklagede meddelte herefter klagerne at nøglen kunne udleveres til køber. At klagerne eventuelt selv havde udleveret nøglen til køber før den aftalte overtagelsesdag, finder nævnet ikke kan bebrejdes de indklagede. Det fremgår af sagen, at køber ikke overholdt de frister, der var fastsat i købsaftalen vedrørende fremsendelse af endeligt skøde i underskrevet stand og vedrørende indlevering til tinglysning. De indklagede har rykket køber og fulgt op over for køber, som de indklagede har pligt til, og nævnet finder, at de indklagede har været køber behjælpelig med at få udarbejdet korrekt skøde mv. udover deres forpligtelser. Nævnet finder dog, at de indklagede burde have oplyst klagerne om muligheden for, at klagernes ejendomsmægler eller advokat færdiggjorde berigtigelsen af handlen for købers regning, som det er anført i købsaftalen. Nævnet finder imidlertid ikke, at denne undladelse skal medføre, at de indklagede er erstatningsansvarlige over for klagerne for rentetab i forbindelse med forsinkelse af frigivelse, idet det ikke er sikkert, at der ville være sket frigivelse før den 8. oktober 2008, hvis klagerne havde benyttet denne mulighed. Klagerne må derfor rette deres rentekrav mod køber. Konklusion:

8 8 Som følge af kritikken skal de indklagede in solidum betale klagerne det af dem til nævnet indbetalte gebyr på kr. 400,00. Kendelsen offentliggøres, jf. bekendtgørelse om forbrugerklager 20, stk. 1, og nævnets vedtægter 20, stk. 1. Forbrugerens navn anonymiseres ved offentliggørelsen, jf. nævnets vedtægter 20, stk. 2. P.N.V. Lone Kerrn-Jespersen formand

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland

Klagerne. København, den 15. april 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland 1 København, den 15. april 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Birthe Kjerulff Jacobsen Søndergade 30 4130 Viby Sjælland Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde. 1 København, den 23. december 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Mæglerne Westermann A/S Labæk 10 4300 Holbæk Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal tåle en salærreduktion på grund af dårligt mæglerarbejde.

Læs mere

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup

Klagerne. København, den 2. november 2009 KENDELSE. ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup 1 København, den 2. november 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Danbolig Pandrup ApS Bredgade 10 9490 Pandrup Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsinket handlens gennemførelse og dermed er erstatningsansvarlig

Læs mere

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S

KENDELSE. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jens Saugstrup, Lars Nissen og Michael Hammerbak Amagerbrogade 252 2300 København S Nævnet har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2011-0268 aq. København, den 3. juli 2012 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. juli 2012 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens H. Bjerregaard, Jacob Andreasen og Jens Saugstrup Valby Langgade 203 2500 Valby Nævnet har modtaget klagen den 20.

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup

Klager. J.nr. 2010-0147 li. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Thorkild Mejlby v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 17. juni 2010. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00.

KENDELSE. Den 29. juni 2009 underskrev klager og de indklagede en formidlingsaftale om salg af klagers ejendom til en kontantpris på kr. 1.395.000,00. 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Henning Ulriksen og Flemming Hansen Bredgade 5 5450 Otterup Nævnet har modtaget klagen den 18. januar 2010. Klagen angår

Læs mere

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K

Klager. København, den 10. november 2009 KENDELSE. ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K 1 København, den 10. november 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC My House A/S under konkurs v/kurator Michael Serring Langelinie Allé 35 2100 København K Sagen angår spørgsmålet, om klager skal betale bl.a.

Læs mere

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid.

KENDELSE. Klager havde en ejerlejlighed, som klager ønskede at sælge. Der var tale om en projektlejlighed, som klager kun havde beboet kortere tid. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig v/advokat Kristian Dreyer Gammel Strand 44 1202 København K Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr.

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Geisler og Martin Rønne Østerbrogade 91 2100 København Ø Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede burde

Læs mere

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V

Klager. København, den 25. september 2009 KENDELSE. ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Hanne Nørrisgaard og Peter Norvig v/ AIG Europe S.A. Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har udført et

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 15. marts 2012 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Nobel Fredskovhellet 10, 2. th. 3400 Hillerød Nævnet har modtaget klagen den 29. august 2011. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg

Klager. København, den 16. november 2009 KENDELSE. ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg 1 København, den 16. november 2009 KENDELSE Klager ctr. Flemming Bohn Algade 59 C 4760 Vordingborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har forsømt at udarbejde en provenuberegning til klager i forbindelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S

Klager. J.nr. 2010-0244 UL/bib. København, den 30. juni 2011 KENDELSE. ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S 1 København, den 30. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmægler Niels Hald A/S Sundbyvester Plads 2 2300 København S Nævnet har modtaget klagen den 11. oktober 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har beregnet et salgsprovenu forkert. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Ejendomsmæglerfirmaet John Frandsen A/S Adelgade 1, st. th. 9500 Hobro Nævnet har modtaget klagen den 31. august 2012. Klagen angår spørgsmålet om,

Læs mere

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge

Klager. København, den 26. november 2009 KENDELSE. ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge 1 København, den 26. november 2009 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Dorthe og Per Enemark Søndre Allé 1 4600 Køge Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal betale erstatning til

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2010-0251 UL/bib. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Jesper Olsen og Henrik Petersson v/ advokat Peter Klitgaard Ganløseparken 58 3660 Stenløse Nævnet har modtaget klagen

Læs mere

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr.

Klagerne. København, den 8. juni 2009 KENDELSE. ctr. 1 København, den 8. juni 2009 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmægler Lisa Bentsen v/ advokat Martin Steen Andersen Trianglen 4660 Store Heddinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har vurderet

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt der er indgået en handel, og dermed om indklagede har krav på vederlag. 1 København, den 22. april 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Ivan Filtenborg v/ advokat Randi Larsen Hansborggade 30, 3 sal 6100 Haderslev Nævnet har modtaget klagen den 22. marts

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klagerne ønskede at erhverve. 1 København, den 8. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler Palle Reimer v/advokat Ivar Hviid Gl. Torv 2 5800 Nyborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede skal betale et af klagerne deponeret

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde

Klager. J.nr. 2011-0082 UL/bib. København, den 24. november 2011 KENDELSE. ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde 1 København, den 24. november 2011 KENDELSE Klager ctr. Jørgen Klode Københavnsvej 152 4000 Roskilde Nævnet har modtaget klagen den 6. maj 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt klager har krav på

Læs mere

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12.

Klager. Nærværende ejendom kan ikke sælges til en pris, som giver fuld dækning til alle pant- J.nr. 2012-0038 aq. København, den 12. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Morten Brix Jernbanegade 8 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 27. februar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart

Klager. J.nr. 2010-0283 UL/bib. København, den 6. juni 2011 KENDELSE. ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart 1 København, den 6. juni 2011 KENDELSE Klager ctr. Et godt hjem A/S Nørregade 19 C 5500 Middelfart Nævnet har modtaget klagen den 19. november 2010. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0138 aq. København, den 12. marts 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 12. marts 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler MDE Mads Østergaard Taastrup Hovedgade 72 2630 Taastrup Nævnet har modtaget klagen den 11. juli 2012. Klagen angår spørgsmålet

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sin ejendom og henvendte sig til de indklagede. 1 København, den 3. marts 2010 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Kristian Ørtoft Geisler og Martin Rønne v/chartis Kalvebod Brygge 45 1560 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager.

KENDELSE. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet en fejlagtig salgsprovenuberegning og derfor skal betale godtgørelse til klager. 1 København, den 6. december 2010 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomscentret Odder A/S Rosensgade 15 8300 Odder Nævnet har modtaget klagen den 26. maj 2010. Klagen angår spørgsmålet, om indklagede har udarbejdet

Læs mere

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk

Klager. J.nr. 2011-0047 UL/li. København, den 27. september 2011 KENDELSE. ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk 1 København, den 27. september 2011 KENDELSE Klager ctr. Michael H. Jørgensen A/S Labæk 13 4300 Holbæk Nævnet har modtaget klagen den 9. marts 2011. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt det kan bebrejdes

Læs mere

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet.

KENDELSE. Klagen angår endvidere spørgsmålet om, hvorvidt indklagede har krav på betaling af vederlag som krævet. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmægler Jørgen Klug Jernbanegade 1 9460 Brovst Nævnet har modtaget klagen den 31. januar 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt

Læs mere

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter.

Ejendommen er kun i 3 plan hvilket giver en god nærhed i ejendommen mellem beboerne. Hver opgang er opdelt som ideelle anparter. 1 København, den 25. september 2009 KENDELSE Klager ctr. Statsaut. ejendomsmæglere MDE Jens Bjerregaard og Jens Saugstrup Vesterbrogade 43 1620 København V Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede skal

Læs mere

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby

Klager. J.nr. 2012-0069 aq. København, den 17. januar 2013 KENDELSE. ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby 1 København, den 17. januar 2013 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Kristjansen & Partnere Brotorvet 2 9400 Nørresundby Nævnet har modtaget klagen den 11. april 2012. Klagen angår spørgsmålet om, hvorvidt indklagede

Læs mere