GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET. Finansiering af udviklingsaktiviteter. Odense, maj 2015"

Transkript

1 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET Finansiering af udviklingsaktiviteter Odense, maj 2015

2 GRØN TEKNOLOGI OG RESSORCEEFFEKTIVITET INDHOLD Projektfaser Forskning Udvikling af teknologi og services Demonstration Markedsmodning Offentlige virkemidler Tilskudsordninger Rådgivningstilbud Gode råd til ansøgere Bør jeg ansøge? Hvordan bærer jeg mig ad?

3 TEMA/AKTIVITET Vejkort - tilskud til miljøteknologier i Danmark, Norden & EU FORSKNING UDVIKLING DEMONSTRATION MARKEDSMODNING GRØN OMSTILLINGFOND Miljøteknologi MUDP GRØNNE INVESTERINGSFOND BOBLERPROJEKTER LIFE HORIZON 2020 Sektorspecifik miljøteknologi INNO+ PARTNERSKAB GRØN INDUSTRISYMBIOSE VTU-FONDEN Ressource og Energieffektivitet GRØN INDUSTRISYMBIOSE INNOVATIONSFONDEN MARKEDSMODNINGSFONDEN SMV-PROGRAM INNOBOOSTER Ingen tematisk binding ERHVERVS-PhD HORIZON 2020 VÆKSTFONDEN EUROSTARS NORDIC SOLVED DANSKE PROGRAMMER NORDISKE OG EU PROGRAMMER

4 MUDP Miljøministeriets tilskudsordning (i 2015 MUDP 2015) Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram. Formål at hjælpe danske virksomheder med at udvikle, teste og demonstrere nye miljøteknologiske løsninger, som foruden at kunne levere bedre og billigere miljøløsninger også har potentiale til at bidrage til øget eksport og flere grønne produktionsjob i Danmark. Der er samlet afsat ca mio. til fordeling i første runde. Der er ansøgningsfrist d. 4. juni 2015, kl Støtteområder: Indsatsen har fokus på otte hovedområder: Vand, klimatilpasning, cirkulær økonomi, renere luft, støj, kemikalier og industriens miljøindsats samt tilskud til demonstration af bæredygtigt byggeri i fuldskala. Projektdeltagere: Private og offentlige virksomheder, organer, aktører og institutioner kan søge om tilskud.

5 Grøn Omstillingsfond Erhvervsstyrelsen Formål er at understøtte forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter. Herved ønsker fonden at bidrage med en øget ressourceeffektivisering, flere miljøvenlige løsninger og skabe nye grønne arbejdspladser til gavn for produktiviteten og konkurrenceevnen i Danmark. Der er afsat 28 mio. kr. til Grøn Omstillingsfond i 2015, samt 30 mio. kr. i Støtteområder: Der kan søges om støtte til projekter, der har til formål at ruste danske virksomheder til fremtidens ressourceknappe økonomi. Ikke p.t offentliggjorte frister Produktinnovation og re-design Udvikling af nye forretningsmodeller Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen Mindre spild af fødevarer Bæredygtige biobaserede produkter baseret på non-food biomasse Projektdeltagere: Fonden kan søges af virksomheder, organisationer eller partnerskaber og ligeledes af kommuner og forsyningsselskaber. Vigtige krav: Der skal som minimum søges om tilskud på 0,5 mio. DKK.

6 Grøn Industrisymbiose Erhvervsstyrelsen Grøn Industrisymbiose er en pulje til initiativer, der understøtter bedre udnyttelse af nye markedsmuligheder og eksisterende grønne styrkepositioner. Virksomheder kan skabe gensidig værdi via samarbejde om udnyttelse af spildprodukter, der normalt er omkostninger forbundet med at bortskaffe. Støtteområder: Virksomheder kan få tilskud til rådgivning i forbindelse med etablering af grønne industrisymbioser. En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor en eller flere virksomheders restprodukter eller affald udskilles og genanvendes som input i en anden eller flere virksomheders produktionsprocesser. Initiativet udmøntes ved følgende 4 hovedindsatser: Industrielt dating-site (Match mellem virksomheder med ressourcer i overskud (affald) og virksomheder som kan udnytte denne ressource.) Matchmaking events/workshops (Virksomheders mulighed for at møde andre virksomheder til muligt partnerskab) Task-force (Rådgivning til udarbejdelse af tekniske analyser, business cases og juridisk assistance.) Region, kommune, lokale brancheforeninger og fagforbund involveres (Kortlægning af virksomheders ressourcestrømme, engageringen af virksomhederne samt udvikling af selvbærende model.) Der gives op til kr. i tilskud pr. virksomhed, og samlet kr. per industrisymbiose. Ansøgningsfrister i 2015: Fredag d. 19. juni Fredag d. 18. september Fredag d. 27. november

7 Danmarks Grønne Investeringsfond Erhvervs- og Vækstministeriet Grøn Innovationspulje: En tilskudspulje med fokus på innovation og udvikling af miljø- og klimavenlige teknologier i små- og mellemstore virksomheder. Der ydes støtte til aktiviter inden for klimatilpasning og vand, reduceret belastning af natur og miljø samt bedre ressourceeffektivitet. Der afsættes i alt 80. mio. kr. fordelt med 20 mio. kr. årligt i perioden Danmarks Grønne Investeringsfond har med en udlånskapacitet på 5 mia. kr. til investeringer fokus på at fremme innovation og grøn omstilling af samfundet. Sammen med et samlet statsligt egenkapitalindskud på op til 200 mio. kr. sikrer fonden en billig privat finansiering. I perioden afsættes der til at starte med 80 mio. kr. i statsligt egenkapitalindskud og 2 mia. kr. i statsgaranti. Lån kan som udgangspunkt maks. udgør 50 pct. af virksomhedens omkostninger ved et konkret projekt. Der er endnu ikke offentliggjort detaljer om ansøgningsfrister og gennemførelse af ordningerne

8 Bobleprojekter Innovationsnetværk for Miljøteknologi Innovationsnetværk for miljøteknologisk (Inno-MT) bobleprojektpulje støtter projekter inden for affald, luft, vand og jord. Et bobleprojekt kan omfatte alle former for teknologiudvikling, service innovationer og lignende miljøteknologi. Innovationsnetværket løber fra juni 2014 og 4 år frem. Støtteområde: Temaet skal være inden for et af de fire faglige fokusområder; vand, luft, jord og affald, og meget gerne tværgående. Der kan søges kr. til rådgivning og teknologisk bistand hos deltagende GTS-institutter, universiteter eller vidensinstitutioner. Projektstøtten er max 50 % af det samlede budget. Projektdeltagere: Medlemmer af Innovationsnetværk for miljøteknologi kan søge støtte (Medlemskab kan oprettes i forbindelse med ansøgning). Projekterne skal være samarbejdsprojekter mellem 2 virksomheder og 2 vidensinstitutioner (Uni eller GTS).

9 Markedsmodning s-fonden Erhvervs- og Byggestyrelsen Markedsmodningsfonden fokuserer på markedsmodning af innovative produkter og serviceydelser. Fondens formål er at fremme vækst, beskæftigelse og eksport. Der er afsat 135 mio. kr. årligt til og med Støtteområder: Fonden kan give virksomheder tilskud til test og tilpasning af nye produkter eller garanti, der giver køberne tryghed. Fonden skal således hjælpe danske virksomheder med at overkomme de barrierer, de oplever i markedsmodningsfasen, inden for områderne grøn omstilling, sundheds- og velfærdsløsninger, design og andre kreative erhverv. Projektdeltagere: Fonden kan søges af private virksomheder og offentlige institutioner Vigtige krav: Produktet skal ved ansøgningstidspunkt være succesfuldt testet. Ansøgningsfrist er den 18. august 2015, kl

10 InnoBooster Danmarks Innovationsfond InnoBooster er InnovationsFondens nye SMV-program. Samlet innovationstilbud til mindre virksomheder, der sætter virksomhedernes egen vækststrategi i fokus. Programmet er udviklet på baggrund af erfaringer med tidligere innovationsordninger som Videnkupon og Videnpilot. Hovedtema: Det nye innovationsprogram skal samle de eksisterende innovationsvirkemidler målrette SMV er og kæde dem sammen med andre videnbaserede tilbud således, at der samlet set skabes et bedre tilbud, der giver mere innovation og vækst i danske SMV er. Støtteområder: I det nye SMV-program bliver det muligt at opnå tilskud til videnbaserede innovationsprojekter:: At ansætte en eller flere højtuddannede i op til 12 måneder At en dansk eller udenlandsk forsker opholder sig i virksomheden i en kortere eller længere periode og arbejder med gennemførelse af InnovationsPlanen At samarbejde med en videninstitution Andet den manglende brik, som er nødvendig for at gennemføre virksomhedens InnovationsPlan Med en videnkupon kan virksomheder få op til kr. til at købe viden af eller samarbejde med en offentlig forskningsinstitution. Ansøgningsrunden er åben og ansøgninger modtages løbende

11 Erhvervs PhD-ordningen Forsknings- og innovationsstyrelsen Erhvervspostdoc Højteknologifonden Uddannelse af forskere med indsigt i erhvervsmæssige aspekter af forskning og udvikling. Ordningen har til formål at fremme udviklingsmulighederne for dansk erhvervsliv og netværket til forskningsinstitutionerne. Ingen tematiske bindinger. Støtteområder: Løntilskud til ansættelse af en ErhvervsPhD-studerende til et treårigt erhvervsrettet forskningsprojekt. Tilskuddet andrager op til 50 %, pt. maks kr./måned ( kr. for et forløb) + evt. refusion for udgifter til udlandsophold m.m. Projektdeltagere: Organisationer med et væsentligt element af forsknings- og udviklingsaktiviteter (alle brancher og virksomhedsstørrelser). En erhvervspostdoc skal styrke forskeres evne til at færdes hjemmevant på tværs af forskellige kulturer, hvor ideen er, at en forskeruddannet person anvender en del af sin tid i virksomheden og den resterende del på forskningsinstitutionen til at løse konkrete forsknings- og udviklingsopgaver. Støtteområder: Et erhvervspostdoc-projekt skal bygge på en god projektide, der er kendetegnet ved at have et åbenbart erhvervsmæssigt potentiale, som kan udvikles ved hjælp af en højteknologi. Et erhvervspostdoc-projekt kan søges af 1 person i 1-3 år. Ansøgningsfrister 2015: 9. januar, 5. maj og 8. september Ansøgningsrunden er åben og ansøgninger modtages løbende

12 Højteknologiske projekter Danmarks Innovationsfond Højteknologiske projekter under Danmark Innovationsfond overtager arbejdet fra Højteknologifonden. Et højteknologisk projekt er et samarbejde mellem en eller flere virksomheder og en eller flere offentlige forskningsinstitutioner. Projektets mål er inden for en nærmere fastsat tidshorisont at fremstille et nyt produkt eller en ny generation af produkter ved hjælp af højteknologi. Fonden har 167 mio. kr. til nye investeringer i Der er ingen aktuelle opslag eller information om kommende ansøgningsfrister i Støtteområder: Forsknings- og innovationsprojekter med klare og attraktive kommercielle potentialer. Fonden støtter 3/6 af projektbudgettet, offentlige projektdeltagere finansierer 1/6, og private deltagere 2/6. Samlet budget: DKK 5-30 mio. for 2-4-årige projekter. 2-trins ansøgningsproces. Projektdeltagere: Private eller offentlige virksomheder i Danmark, især små og mellemstore virksomheder. Der er krav om deltagelse af mindst 1 virksomhed og 1 offentlig videninstitution. Vigtige krav: Produktet/ teknologien, der udvikles i projektet skal have åbenbart erhvervsmæssigt potentiale. Forskning/innovation af høj international standard. Godt samspil mellem virksomhed(er) og forskningsinstitution(er).

13 LIFE EU program EU-Kommissionens miljø- og klimahandlingsprogram. Formålet er at bidrage til at understøtte forbedring af EU s miljø og klima og samtidig levere konkrete bidrag til gennemførelsen af Europa 2020-strategien. Først runde indkaldelser har 283 mio. euro hvoraf 238 mio. kr. går til miljø delprogrammet og 44 mio. euro til klima delprogrammet. Støtteområder: LIFE støtter innovative demonstrationsprojekter inden for stort set alle områder inden for miljø og klima: - Miljø- og ressourceeffektivitet; - Natur og Biodiversitet; - Miljøstyring og Information. De resterende ca. 905 mio. euro målrettes klimaindsatsen med følgende tre prioriteringsområder: Modvirkning af klimaændringer; Tilpasning til klimaændringer; samt Klimastyring og Information. Projektdeltagere: Kræver kun ansøgeren danske og/eller internationale samarbejdspartnere vil dog som regel være en fordel. Vigtige krav: Høj miljømæssig relevans og i tråd med EU s politikker. Resultater skal have betydelig europæisk relevans. Forsknings- og udviklingsarbejdet skal allerede være udført. Nyhedsværdi og veldokumenteret potentiel miljøeffekt. Traditional Projects : Der er ingen aktuelle opslag eller information om kommende ansøgningsfrister. Preparatory Projects Der er ingen aktuelle opslag eller information om kommende ansøgningsfrister. Integrated Projects (fase II) har en foreløbig ansøgningsfrist i april 2015 Capacity Building Projects har ansøgningsfrist 30. September 2015, kl Driftstilskud for NGO er : Der er ingen aktuelle opslag eller information om kommende ansøgningsfrister.

14 Eurostars EU- og Eurekaprogram Støtte til forskningsintensive SMV ers forretningsideer, som kræver forskning og udvikling. Internationalt, markedsnært innovationssamarbejde mellem forsknings- og innovationsaktive virksomheder med stort vækstpotentiale. Programmet har ingen tematiske bindinger. Støtteområder: Samarbejdsprojekter mellem forskningsaktive små og mellemstore virksomheder indbyrdes eller mellem disse virksomheder og videninstitutioner fra mindst to Eurostarsmedlemslande. Projektet skal være forsknings- og innovationsorienteret og resultere i et produkt, som kan markedsføres senest 2 år efter projektets afslutning. Tilskud til danske virksomheder: Op til 50 % af projektudgift. Tilskud til danske videninstitutioner og GTS-institutter: Op til 75 % såfremt dansk mindre virksomhed deltager. Projektdeltagere: SMVer, hvor 10 % af de ansatte er beskæftiget med forskning/udvikling, eller hvor 10 % af omsætningen anvendes til forskning/udvikling. Andre virksomheder kan deltage, men får ikke tilskud. Derudover videninstitutioner og GTS-institutter. Ansøgningsfrist er 17. september 2015

15 Horizon 2020 Horizon 2020 er Europa-Kommissionens nye rammeprogram for forskning og innovation. Rammeprogrammet erstatter FP7. Horizon 2020, som gælder for perioden , har et budget på 80 mia. euro (ca. 595 mia. kroner). De tre hovedelementer i Horizon 2020 er: Videnskab i topklasse (Mobilitet og individuelle tilskud) Industrielt lederskab (Understøttende teknologi, fx materialer, IT ) Samfundsmæssige udfordringer Projektdeltagere: Mindst tre uafhængige deltagere fra tre forskellige EU-lande eller associeret lande. Vigtige krav: Resultaterne skal kunne nyttiggøres af de deltagende virksomheder og bidrage til kommerciel og beskæftigelsesmæssig fremgang i disse. Eksempler: - Samfundsmøssige udfordringer: Waste, markedsmodning, demonstration og udvikling - Mobilitet: Netværk og fellowships på tværs af sektorer og teknologi - SMV-programmet - enkeltvirksomheder støtte over 2 faser (50KEUR; 1-3 MEUR)

16 GODE RÅD Overvej dine chancer for succes Er din ide unik? Er der et godt match med prioriteterne? Er der et europæisk perspektiv? Kan den reproduceres, dvs. udbredes så den opnår maksimal effekt? Har du gode ideer til at overkomme markedsbarrierer? Har du en klar plan for exploitation/udnyttelse? Adresserer projektet politikker/lovgivning? Har du / kan du skaffe de nødvendige partnere? Kan du medfinansiere projektet? Har du tid og ressourcer til at udarbejde en god ansøgning? Valider endelig med programmyndighed

17 GODE RÅD Søg information om programmet Læs opslag og vejledning grundig Se eksempler på tidligere projekter Svar på, hvad der spørges om... men tænk over en god struktur, så du får alt med Gennemskriv for sammenhæng og mhp at fremhæve pointer Få alle partnere til at bidrage og gennemgå ansøgningen Gå i gang med skrivearbejdet i god tid

Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors

Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors Om erhvervsstøtte.. Der ydes generelt ingen offentlig økonomisk støtte til virksomheder, med mindre der er tale om et unikt og/eller innovativt produkt eller koncept. SMV

Læs mere

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond

Læs mere

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne

Danmark Løsningernes land. Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne Danmark Løsningernes land Styrket samarbejde og bedre rammer for innovation i virksomhederne December 2012 3 Forord Vi står midt i en global omstilling. Den globale middelklasse vokser. Flere får en uddannelse,

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

få overblik over mulighederne i 2014-2020

få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Socialfond DEN EUROPÆISKE UNION Den Europæiske Fond for Regionaludvikling

Læs mere

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015

Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Vækst og beskæftigelse gennem Innovationsfonden INNOVATIONSFONDEN JANUAR 2015 Indhold 1. Indledning 4 2. Danmarks vækstudfordring 5 3. Innovationsfondens rolle 15 4. Bilag Interventionslogik og effektkæder

Læs mere

Giv jeres virksomhed et forspring

Giv jeres virksomhed et forspring Giv jeres virksomhed et forspring Sæt fokus på forretningen og find vej i de danske innovations- og erhvervsfremmetilbud Sådan har andre virksomheder fundet finansiering: Jydsk Aluminium Industri: Vækstkaution

Læs mere

Vækst gennem innovation og fornyelse

Vækst gennem innovation og fornyelse Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation og fornyelse Møde i Vækstforum den 25. 26. november 2010 REGERINGEN Vækst gennem innovation

Læs mere

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015

Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Retningslinjer for InnoBooster gældende fra 30. juni 2015 Indhold 1. Den ny InnoBooster kort og godt... 2 1.1 Hvad er InnoBooster?... 2 1.2 Hvad kan InnoBooster investere i?... 2 2. Ansøgningsproces og

Læs mere

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013

EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER. Finansiering af eksportaktiviteter. København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER Finansiering af eksportaktiviteter København, december 2013 EKSPORT AF GRØN TEKNOLOGI OG GRØNNE SYSTEMLØSNINGER INDHOLD Eksportfaser Analyse og strategi

Læs mere

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder

Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder Nationalt program for EU s Regionalfond 2014-2020 DANMARK 20. marts 2014 Innovativ og bæredygtig vækst i virksomheder 1 1 STRATEGI FOR REGIONALFONDSPROGRAMMETS BIDRAG TIL EU- STRATEGIEN FOR INTELLIGENT,

Læs mere

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer

Bilag 2. Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Bilag 1 Bilag 2 18. juni 2014 /ERST Indstilling af medlemmer til overvågningsudvalget for de to danske strukturfondsprogrammer Europa-Kommissionen har den 5. maj 2014 godkendt Danmarks partnerskabsaftale

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri

Program for. Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri Program for Produktionsvirksomheder i Midtjylland - investering i fremtidens industri 20. August 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Baggrund/rationale... 3 2. Formål og Mål... 6 3. Det

Læs mere

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre

Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Ny viden til mindre virksomheder sådan gør vi det bedre Bidrag til strategi for øget videnspredning til SMV er Indhold Side 1. Indledning 2 2. Danmark som vidensamfund 3 3. Det danske videnmarked 4 4.

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf.

Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593. 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300. E-mail: arf@arf.dk Web: www.arf. F IN A N S IE R ING A F R E G I O N A L U D V IK L ING - E N O V E R S I G T Amtsrådsforeningen Dampfærgevej 22 Postboks 2593 2100 København Ø Telefon 3529 8100 Telefax 3529 8300 E-mail: arf@arf.dk Web:

Læs mere

Det er en jungle at finde rundt i de mange finansieringsmuligheder Kontakt: Stig Lundø Sørensen Tlf. 4063 8190 Stig@lundoconsulting.

Det er en jungle at finde rundt i de mange finansieringsmuligheder Kontakt: Stig Lundø Sørensen Tlf. 4063 8190 Stig@lundoconsulting. LC Guide 2014-2020 Aldrig tidligere har Danmark og EU afsat så mange penge i form af tilskud, lån og garantier til Små og Mellemstore virksomheder til skabelse af udvikling, vækst og indtjening som i perioden

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK

KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK KORTLÆGNING AF OFFENTLIG GRØN ENERGIFORSKNING, -UDVIKLING OG -DEMONSTRATION I DANMARK INDLEDNING Verden står over for en ny energipolitisk tidsalder. Det 20. århundrede blev i høj grad drevet af adgang

Læs mere

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation

Evaluering af GTS-instituttet AgroTech. Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012. Styrelsen for Forskning og Innovation Evaluering af GTS-instituttet AgroTech Konklusionsrapport Innovation: Analyse og evaluering 12/2012 Styrelsen for Forskning og Innovation Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser

Læs mere

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Information om EU-projekter til virksomheder, der arbejder med sundhedsrelaterede produkter og services, inkl. IKT inden for disse. I det følgende finder

Læs mere

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23.

Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede. samt digitalisering (23. Aftale mellem regeringen, Venstre og Konservative om: Udmøntning af UMTS-midlerne til erhvervsrettede og vækstskabende initiativer samt digitalisering (23. oktober 2012) 1 Aftale om Udmøntning af UMTS-midlerne

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning.

Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012. Sag nr. 14. Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning. REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. september 2012 Sag nr. 14 Emne: Projekt kollektiv trafik og delebiler som en samlet mobilitetsløsning 2 bilag Kollektiv trafik og delebiler en samlet

Læs mere

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport

Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark. Hovedrapport Kortlægning og analyse af det regionale erhvervsfremmesystem i Danmark Hovedrapport Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Sammenfatning... 4 2. Hvad er regional erhvervsfremme?... 14 2.1. Hvad kendetegner

Læs mere

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL

FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL FRA IDÉ TIL EN GUIDE TIL UDVIKLINGSPROJEKTERS OVERGANG TIL MARKEDET KAPITAL Pjecen er udarbejdet af Smith Innovation i vinteren 2014. Smith Innovation er operatør på Innovationsradar.dk. Læs mere på smithinnovation.dk

Læs mere