Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond"

Transkript

1 Vejledning til ansøgning om projekttilskud under Grøn Omstillingsfond Det anbefales, at du læser denne vejledning omhyggeligt, inden du udfylder ansøgningsskemaet. 1. Fondens formål Formålet med Grøn Omstillingsfond er at ruste danske virksomheder til fremtidens ressourceknappe økonomi. Det skal bl.a. ske gennem fokus på produktinnovation, udvikling af nye forretningsmodeller samt fremme af bæredygtige materialer i produktdesign. Fonden skal således fremme øget ressourceeffektivisering, flere miljøvenlige løsninger og nye grønne arbejdspladser. Fonden retter sig mod forretningsudvikling, produktion, salg og markedsføring af grønne produkter. Fonden afgrænser sig herved fra øvrige grønne indsatser, hvor der er fokus på forskning, udvikling, test og demonstration. 2. Hvem kan søge Virksomheder, organisationer og partnerskaber kan søge om tilskud til projekter om grøn omstilling inden for ét eller flere af de seks temaer, der er beskrevet i afsnit 3 nedenfor. 3. Hvad kan der søges om? Gennem Grøn Omstillingsfond kan du søge støtte til projekter i form af tilskud. Projekter skal indeholde udvikling af et nyt produkt, et nyt bæredygtigt materiale, en ny serviceydelse eller en ny forretningsmodel. Der kan ikke søges om tilskud til projekter, der primært vedrører salg og markedsføring af allerede eksisterende produkter eller serviceydelser. Hvis det er et produkt eller en serviceydelse, der udvikles i projektet, skal produktet/serviceydelsen være helt færdigudviklet og klar til at blive solgt i større omfang på markedet umiddelbart efter projektperioden. Hvis det er en ny forretningsmodel, der udvikles i projektet, skal forretningsmodellen umiddelbart efter projektperioden kunne implementeres direkte i virksomheden. Projektperioden: Et projekt kan maksimalt have en varighed på 2 år. Minimum tilskudsbeløb: Der skal som minimum søges om et tilskud fra Grøn Omstillingsfond på 0,5 mio. DKK.

2 2/6 Denne vejledning er målrettet virksomheder, organisationer og partnerskaber, der ønsker at søge om tilskud til projekter, inden for ét eller flere af disse temaer: a) Produktinnovation og re-design af virksomhedernes produkter b) Udvikling af nye forretningsmodeller c) Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign d) Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen e) Mindre spild af fødevarer f) Bæredygtige biobaserede produkter baseret på non-food biomasse a) Produktinnovation og re-design af virksomhedernes produkter Især i projekter, hvor hele leverandørkæden/værdikæden tages med i udviklingsprojektet. Grøn Omstillingsfond kan give tilskud til projekter, der har til formål at fremme grøn omstilling gennem en tilpasning og re-design af eksisterende produkter. Det kan fx være et redesign, der bevirker, at materialer, der indgår i produkterne, enten kan genanvendes i samme kvalitet efter brug eller nedbrydes biologisk. b) Udvikling af nye forretningsmodeller Her kan særligt fokuseres på nye forretningsmodeller, der sikrer, at ressourcerne returneres til producenten eller forbliver i producentens ejerskab under brug (fx pantsystemer, leasing i stedet for køb etc.). Grøn Omstillingsfond kan give tilskud til projekter, der har til formål at udvikle, tilpasse og implementere nye grønne forretningsmodeller. Nye forretningsmodeller omfatter i denne sammenhæng ikke en ændring af et produkt, men er derimod en ny måde at skabe forretning på. Indsatsen skal bidrage til at fremme udvikling, tilpasning og implementering af nye forretningsmodeller, der giver en mere ressourceeffektiv anvendelse af processer, produkter mv. En forretning kan fx omstilles til at omfatte et tilbagetagningssystem i form af et pantsystem, hvor producenten tager produktet eller emballagen tilbage efter brug. En omstilling kan også ske ved at overgå fra at sælge et produkt til at sælge en serviceydelse, fx gennem en leasingaftale. c) Fremme af bæredygtige materialer i produktdesign Indsatsen kan bidrage til at fremme udvikling og anvendelse af bæredygtige materialer, der kan reducere ressourceforbruget og ikke belaster miljøet ved bortskaffelse. Grøn Omstillingsfond kan give tilskud til projekter, der har til formål at færdigudvikle bæredygtige materialer, som vil kunne indgå i færdige produkter. Det kan fx være biobaserede materialer, der kan være med at til at gøre produkterne billigere at fremstille og/eller lettere at genbruge eller bortskaffe. Fonden kan desuden give tilskud til projekter, der har til formål, at færdigudvikle og implementere bæredygtige materialer i produkter. Det kan fx være produkter som møbler og inventar eller bionedbrydelig emballage.

3 3/6 d) Bæredygtig omstilling i mode- og tekstilbranchen Branchen er en af verdens største og mest forurenende industrier. Indsatsen skal bidrage til omstilling til mere miljøvenlig produktion og sikre danske virksomheder en større andel af det voksende marked for bæredygtig mode. Grøn Omstillingsfond kan give tilskud til projekter, der har til formål at fremme grøn omstilling i den danske mode- og tekstilbranche. Det kan fx være gennem færdigudvikling og implementering af innovative, bæredygtige materialer i tøj og tekstiler. Det kan også være gennem færdigudvikling og implementering af nye metoder til at reducere forbruget af vand, energi og kemikalier i produktionen, fx gennem anvendelse af enzymer i fabrikationen af tekstiler. e) Mindre spild af fødevarer Fødevarespild er en af verdens store ressourceudfordringer. Alene i Danmark ender ca. en tredjedel af fødevarerne som spild. Indsatsen kan bidrage til øget brug af restprodukter og sidestrømme i produktionen, bedre emballageløsninger, mindre madspild mv. Grøn Omstillingsfond kan give tilskud til projekter, der bidrager til bedre udnyttelse af fødevareproduktionen og mindre fødevarespild. Det kan også være færdigudvikling og implementering af nye forarbejdningsteknologier, som medvirker til at reducere restprodukter, -fraktioner og sidestrømme i produktionen. Det kan også være bionedbrydelige emballager eller systemer, der giver salgsleddet overblik over fødevarers udløbsdato. f) Bæredygtige biobaserede produkter baseret på non-food biomasse En række dagligdagsprodukter baseres i dag på fossile råvarer. Disse kan i stedet baseres på bæredygtig biomasse som fx planterester. Indsatsen under dette tema fokuserer på udvikling af metoder til produktion af fx plast, malervarer, olier, tekstiler, kosmetik, emballager og kompositter. Der må ikke bruges råvarer, der ellers kunne have været brugt til fødevarer. Grøn Omstillingsfond kan give tilskud til projekter, der bidrager til udvikling af metoder til en energi- og økonomieffektiv produktion af produkter baseret på bæredygtig non-food biomasse. Det kan fx være erstatning af syntetiske fibre med biofibre i lette og stærke kompositter. 4. Kriterier for udvælgelsen Ansøgninger til Grøn Omstillingsfond vurderes i forhold til fem overordnede kriterier og kan få afslag, hvis Erhvervsstyrelsen vurderer, at ansøgningen ikke i tilstrækkelig grad lever op til et eller flere af tildelingskriterierne. I ansøgningsskemaet skal du derfor beskrive dit projekt grundigt i forhold til alle fem kriterier: Nyhedsværdi Miljøeffekt Kompetencer og relevant samarbejdskreds Udviklings- og beskæftigelseseffekter Tilskyndelseseffekt.

4 4/6 a) Nyhedsværdi Der lægges vægt på nyhedsværdi i form af nyskabende grønne produkter, materialer, serviceydelser og forretningsmodeller, der adskiller sig fra eksisterende løsninger på det globale marked og som skaber merværdi for målgruppen. b) Miljøeffekt Der lægges vægt på, at realiseringen af projektet ud over de udviklings- og beskæftigelsesmæssige effekter forventes at have en målbar miljømæssig effekt. Det kan fx være miljøforbedringer i form af reduktion af miljøbelastning og/eller energiforbrug. c) Kompetencer og relevant samarbejdskreds Der lægges vægt på, at projektansøger har de relevante kompetencer alene eller i kraft af samarbejdspartnere i forhold til at forretningsudvikle, teste, producere, kommercialisere og markedsføre det nye grønne produkt, materiale eller serviceydelse. d) Udviklings- og beskæftigelseseffekter Kommercialiseringen af de grønne produkter, materialer, serviceydelser eller forretningsmodeller, der ydes tilskud til, skal bidrage til udvikling og beskæftigelse i dansk erhvervsliv. Der lægges vægt på ambitionsniveauet i og realiserbarheden af de estimerede mål for udvikling og beskæftigelse som følge af projektet. e) Tilskyndelseseffekt Der lægges vægt på, at der med tilskuddet fra Grøn Omstillingsfond igangsættes økonomiske aktiviteter, som ikke ville være opnået, hvis støtten ikke blev tildelt. 5. Proces for vurdering og prioritering af ansøgninger Grøn Omstillingsfond har et begrænset antal midler til rådighed pr. ansøgningsrunde. Da du søger i konkurrence med andre velkvalificerede projekter, er det derfor ikke sikkert, at du får tilskud fra fonden, selvom dit projekt lever op til ovenstående tildelingskriterier. Det rådgivende udvalg til Grøn Omstillingsfond vurderer, hvilke projekter der i højest muligt omfang lever op til de fem tildelingskriterier og sammenligner og prioriterer projekterne. Erhvervsstyrelsen træffer på den baggrund den endelige beslutning om tilsagn og afslag. 6. Hvad kan tilskuddet dække? Tilskuddet kan dække direkte og afledte udgifter til gennemførelse af projektet. Der kan ikke gives tilskud til refunderbar moms. Ansøgers udgifter forbundet med udarbejdelse af ansøgningen til Grøn Omstillingsfond er ligeledes ikke støtteberettiget. Læs mere om, hvad tilskuddet kan dække, i Vejledning til budgetskema, som findes på under Ansøg fonden. 7. Udbetaling af midler, tilskudsprocent mv. Læs Bekendtgørelse om støtte under Grøn Omstillingsfond, BEK nr. 170 af 21/02/2013 vedrørende løbende rapportering om projektstatus til Erhvervsstyrelsen, udbetaling og tilbagebetaling af tilskud, afslutning af projekter, mv.

5 5/6 Tilskudsprocent Tilskud til private virksomheder og organisationer gives inden for rammerne af EU s statsstøtteregler. Der skal som minimum søges om et tilskud fra Grøn Omstillingsfond på 0,5 mio. DKK. For private virksomheder afhænger tilskudsprocenten fra Grøn Omstillingsfond bl.a. af virksomhedens størrelse. Nedenfor kan du se, hvor stor en tilskudsprocent til dit samlede projektbudget, du maksimalt kan ansøge om. A. Basisstøtte til alle Små virksomheder Mellemstore virksomheder Store virksomheder 25 % 25 % 25 % B. Supplerende støtte til små og mellemstore virksomheder Små virksomheder Mellemstore virksomheder Store virksomheder + 20 % + 10 % + 0 % C. Supplerende 15 %, hvis: Projektet vedrører et reelt samarbejde mellem mindst to af hinanden uafhængige virksomheder, og ingen virksomhed afholder mere end 70 % af de støtteberettigede omkostninger ved samarbejdsprojektet og projektet vedrører et samarbejde med mindst en lille eller mellemstor virksomhed eller gennemføres i mindst to forskellige medlemsstater. el. Projektet vedrører et reelt samarbejde mellem en virksomhed og en forskningsinstitution, og forskningsinstitutionen afholder mindst 10 % af de støtteberettigede omkostninger ved projektet, og forskningsinstitutionen har ret til at offentliggøre resultaterne af forskningsprojekterne, såfremt de stammer fra forskning gennemført af den pågældende institution. Underleveranceaftaler betragtes ikke som reelt samarbejde. Lille virksomhed beskæftiger under 50 personer og har en årlig omsætning og/eller en samlet årlig balance på højst 75 mio. kr. Mellemstor virksomhed beskæftiger under 250 personer og har en årlig omsætning på højst 372 mio. kr. og/eller en årlig samlet balance på højst 320 mio. kr. Stor virksomhed beskæftiger over 250 personer og har en årlig omsætning på over 372 mio. kr. eller en årlig samlet balance på over 320 mio. kr. Offentlige institutioner kan maksimalt få tilskud på 50 pct. af de samlede projektudgifter. 8. Sådan søger du Du skal udfylde og indsende ansøgningsskemaet inden tidsfristens udløb. Det er et krav, at du sammen med ansøgningen indsender følgende dokumenter: Projektbudget (Grøn Omstillingsfonds budgetskema skal anvendes. Budgetskemaet og en vejledning til at udfylde skemaet finder du på Grøn Omstillingsfonds hjemmeside under Ansøg fonden ).

6 Projektholders seneste årsrapport Forretningsplan for produktet/serviceydelsen. Forretningsplanen skal bl.a. indeholde plan for kommercialisering, vurdering af markedspotentiale, konkurrentanalyse og vækststrategi CV for nøglepersoner i projektet. Alle felter i ansøgningsskemaet skal udfyldes korrekt, og alle spørgsmål i ansøgningsskemaet skal besvares så klart og udtømmende som muligt. Du skal udfylde ansøgningsskema og indsende ansøgningen, så den er Erhvervsstyrelsen i hænde senest fredag den 25. oktober 2013 kl Du kan finde ansøgningsskemaet på og indsende ansøgningen direkte via det elektroniske ansøgningsskema. 6/6

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020

Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond. få overblik over mulighederne i 2014-2020 Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond få overblik over mulighederne i 2014-2020 2 DEN EUROPÆISKE REGIONALFOND OG DEN EUROPÆISKE SOCIALFOND EU s Regionalfond og EU s Socialfond 2014-2020

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design

Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Februar 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for kreative erhverv design Sammenfatning Danmarks kreative erhverv står stærkt. Dansk design og arkitektur

Læs mere

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011

Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Forbrugerombudsmandens vejledning om brug af miljømæssige og etiske påstande mv. i markedsføringen, januar 2011 Indhold 1. Formål 2. Anvendelsesområde 2.1. Markedsføring over for forbrugere 2.2. Særlovgivning

Læs mere

Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors

Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors Fondsmessen 2014 Nykøbing Mors Om erhvervsstøtte.. Der ydes generelt ingen offentlig økonomisk støtte til virksomheder, med mindre der er tale om et unikt og/eller innovativt produkt eller koncept. SMV

Læs mere

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger

Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Danmark i arbejde Vækstplan for vand, bio & miljøløsninger Marts 2013 Indhold Sammenfatning. 7 Potentialer og udfordringer for vand,

Læs mere

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre

Danmark uden affald. Genanvend mere forbrænd mindre Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald Genanvend mere forbrænd mindre Oktober 2013 Danmark uden affald 5 Indhold Forord... 7 Danmark uden affald... 9 Danmark

Læs mere

Økologisk Handlingsplan 2020

Økologisk Handlingsplan 2020 Økologisk Handlingsplan 2020 1 Forord Interessen for økologi har aldrig været større. I år brugte rekord mange næsten 150.000 voksne og rigtig mange børn en søndag på at se øko-køernes glædesudbrud, da

Læs mere

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013

Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Miljøvurdering af ForskEL-program 2013 Indhold Indledning 2 ForskEL-programmets mål og udmøntningen af ForskEL 13 3 Vurdering af projekternes direkte miljøpåvirkninger 4 Vurdering af projekternes bidrag

Læs mere

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen

En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen En kort introduktion Miljø og etik i markedsføringen Baggrund Formålet med introduktionen Disse krav skal altid overholdes og husk at påstande og udsagn skal kunne dokumenteres Særlige krav til de miljømæssige

Læs mere

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service...

Servicestrategi 2008-2009. Vores Ø. Service er ikke bare service... Servicestrategi 2008-2009 Vores Ø Service er ikke bare service... Indhold 3 Service er ikke bare service 5 Strategiens grundlag, formål og proces 7 Tidsplan for udarbejdelse af strategien 8 Indsatsområder

Læs mere

Aftale om Vækstplan for Fødevarer

Aftale om Vækstplan for Fødevarer 2. april 2014 Aftale om Vækstplan for Fødevarer Regeringen (Socialdemokraterne og Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti, Liberal Alliance og Konservative er med denne aftale enige om at gennemføre

Læs mere

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015

evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 evm.dk Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Marts 2012 2 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders samfundsansvar 2012-2015 Ansvarlig vækst Handlingsplan for virksomheders

Læs mere

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1

DEN ØKOLOGISKE VEJ MOD 2020. Juni 2014. Juni 2014 Evaluering og udvikling af den danske økologiindsats OPERATE A/S 1 Evaluering Evaluering og udvikling og udvikling af den danske af den danske økologiindsats økologiindsats DEN DEN ØKOLOGISKE ØKOLOGISKE VEJ VEJ MOD MOD 2020 2020 DEL 1 & Del Del 1 & 2 2 Juni 2014 Evaluering

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide

CRADLE TO CRADLE. Potentialet og udfordringerne. En praktisk guide GUIDE CRADLE TO CRADLE Potentialet og udfordringerne En praktisk guide > Verdens befolkning er i kraftig vækst. I 2050 vil jordkloden have mere end 10 mia. indbyggere. Samtidig forventes den økonomiske

Læs mere

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER

Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Vækstteamet for sundheds- og velfærdsløsninger ANBEFALINGER Januar 2013 Sammenfatning Virksomhederne inden for sundheds- og velfærdsområdet har over de seneste 20 år fået stigende betydning for dansk økonomi.

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008

Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 < Matchmaking mellem virksomheder og videninstitutioner Innovation: Analyse og evaluering 16/2008 Udgivet

Læs mere

Evaluering af D2i -Design to innovate

Evaluering af D2i -Design to innovate Evaluering af D2i -Design to innovate Udarbejdet af LB Analyse og SDU for for D2i - Design to innovate Februar 2015 Indhold 1 Indledning... 3 1.1 Formål og målgruppe... 3 1.2 Aktiviteter i projektet...

Læs mere

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler

Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 1 Analyse af bedste praksis for brug af rammeaftaler Juni 2011 Udbudsrådet Nyropsgade 30 1780 København V Tlf.: 72 26 80 00 Fax: 33 32 61 44

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Spin off - set med virksomhedens øjne

Spin off - set med virksomhedens øjne FORRETNINGSVÆRKTØJER Spin off - set med virksomhedens øjne Guide til virksomhedsejeren, der ønsker at udvikle sin virksomhed ved at igangsætte eller understøtte spin-off Spin-off - Virksomhed Side 1 FORRETNINGSVÆRKTØJER

Læs mere

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur

Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Puljebeskrivelse Pulje til kunst- og kulturskoleprojekter rettet mod børn, der ikke af sig selv opsøger kunst og kultur Hvem uddeler tilskuddet Kulturstyrelsen uddeler midlerne på baggrund af en faglig

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Finansloven for 2013 (11. november 2012) 1 Aftale om Finansloven for 2013 Nyt kapitel Regeringen og Enhedslisten har indgået Aftale om Finansloven for 2013.

Læs mere

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS

UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UNDERSØGELSE AF RAMMERNE FOR DEN VIRKSOMHEDSRETTEDE BESKÆFTIGELSESINDSATS UDARBEJDET FOR ARBEJDSMARKEDSSTYRELSEN NOVEMBER 2011 Undersøgelse af rammerne for den virksomhedsrettede beskæftigelsesindsats

Læs mere

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura

Nye veje mellem forskning og erhverv. fra tanke til faktura Nye veje mellem forskning og erhverv fra tanke til faktura Regeringen september 2003 Nye veje mellem forskning og erhverv - fra tanke til faktura 2 Nye veje mellem forskning og erhverv Indhold Danmark

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere