Udviklingsstrategi for LAG Odder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsstrategi for LAG Odder"

Transkript

1 Udviklingsstrategi for LAG Odder Landdistriktsprogrammet Fiskeriudviklingsprogrammet

2 Indholdsfortegnelse Gyldighed og revision af Udviklingsstrategien... 3 Formalia... 3 Kontaktpersoner... 4 Redegørelse for udarbejdelse og gennemførelse af lokal udviklingsstrategi... 5 Inddragelse af medlemmer... 5 Inddragelse af det lokale liv... 6 Samarbejde med myndighederne... 7 Rolle og opgavefordeling mellem formand, bestyrelse og koordinator... 8 Analyse af LAG Odders geografiske område... 9 Socioøkonomiske data (supplement til Forhåndsgodkendelsen)... 9 SWOT spørgeskemaundersøgelse blandt LAG Odders medlemmer Overordnet Strategi for land- og fiskeriområderne Overordnede målsætninger for den lokale aktionsgruppe Kvantificerede målsætninger for både fiskeriområderne og landdistrikterne Strategi for landdistrikterne Analyse af nuværende situation i landdistrikterne SWOT undersøgelse for landdistrikterne Overordnede målsætninger for landdistriktsområderne Kvantificerede målsætninger for landdistriktsområderne Forventede aktiviteter i landdistrikterne Tidsplan og budget Strategi for fiskeriområdet Analyse af den nuværende situation i fiskeri og kystområderne SWOT undersøgelse for fiskeridistrikterne Overordnede målsætninger i forhold til fiskeri- og kystområderne Kvantificerede målsætninger for fiskeri- og kystområderne Forventede aktiviteter i fiskeri og kystområdet Tidsplan og budget Bilagsoversigt

3 Gyldighed og revision af Udviklingsstrategien Nærværende Udviklingsstrategi er udarbejdet af LAG Odders bestyrelse og LAG Odders Koordinator i samarbejde med konsulentfirmaet EnviroConsult. Gyldighed Nærværende Udviklingsstrategi for landdistrikterne og fiskeriområderne i Odder Kommune er godkendt af bestyrelsen d. 7. december 2010 med gyldighed for hele programperioden frem til Procedure for revision Hvert år i programperioden drøfter bestyrelsen på et generalforsamlingsforberedende bestyrelsesmøde om der evt. er behov revision af Udviklingsstrategien. Hvis bestyrelsen beslutter, at der skal ske ændringer, udsendes ændringerne som forslag til generalforsamlingen jf. procedurer fra LAG Odders vedtægter. Formalia Navn på Lokal aktionsgruppe LAG Odder Den lokale aktionsgruppes adresse LAG Odder Rådhusgade Odder Tlf Type af aktionsgruppe Lokal aktionsgruppe under Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet

4 Kontaktpersoner Formand og kontaktperson for LAG Odder Camilla With Aasager Århusvej Odder Telefon: / Koordinator Udviklingskonsulent ved Odder Kommune Louise Buttenschøn Tlf / E -mail: 4

5 Redegørelse for udarbejdelse og gennemførelse af lokal udviklingsstrategi Inddragelse af medlemmer Etablering af LAG Odder og aktuel status Ved den stiftende generalforsamling den 17 juni 2010 blev der godkendt vedtægterne for LAG Odder, som dækker både landdistrikts - og fiskeriudviklingsprogrammerne. Der er november 2010 ca. 50 personlige medlemmer, som fordeler sig på følgende kategorier: Myndigheder: udpeget repræsentant fra Region Midtjylland, Odder Byråd og Odders Kulturråd. Erhvervsinteresser: Odder - Skanderborg Landboforening, Odder Avis, netværkssamarbejdet for gårdbutikker Smørblomsten, Den økologiske Have, Cafe Pakhuset, Holtgaard.dk, I/S Gammelgaard, Bjergagerhovgård, Andersenbrix, Playmaker, Frivilligcenter Odder, CSR Inspiration. Organisationer, borger og idrætsforeninger fra hele kommunen: Danmarks Naturfredningsforening Odder, Hundslund IF, Torrild Idræts og Borgerforening, Gylling Lokalråd, Annas Kærester (forening omkring et ældre træskib). Aktive borgere Bestyrelsen for LAG Odder Bestyrelsen har en bred sammensætning der er dækkende for de forskellige interesser der er i landdistrikts og fiskeriudvikling i LAG Odders område. Repræsentanter for de fire ovennævnte medlemskategorier har siden 2007 efterlyst, at Odder skulle oprette en Lokal Aktionsgruppe, så lokale projekter kunne drive ny udvikling. Mange af de nuværende medlemmer har deltaget aktivt i informationsmøderne og debatten op til og med generalforsamlingen. Bestyrelsen er rekrutteret fra denne kreds. Inddragelse af LAG Odders medlemmer og godkendelse af myndighederne Fødevareministeriets procedure for godkendelse af udviklingsstrategien er blevet fulgt ved, at Lag Odders medlemmer og LAG Odders bestyrelse har godkendt LAG Odders Udviklingsstrategi. LAG Odders medlemmer er forud for udarbejdelse af Udviklingsstrategien blevet bedt om at udpege Odder Kommunes styrker, svagheder, muligheder og trusler. For at præcisere de udfordringer der er særligt gældende for LAG Odder, har LAG Odder gennemført en SWOT spørgeskemaundersøgelse blandt LAG Odders medlemmer i efteråret Spørgeskemaet blev udsendt til samtlige LAG Odders medlemmer med en uges svarfrist. Se LAG Odders spørgeskema i bilagsdelen s. 36. Gengivelsen af udsagnene er koncentreret om svar der omhandler forhold der er relevante for landdistrikterne og fiskeri/ kystområderne. Svarene på SWOT undersøgelsen findes under afsnit for strategierne for henholdsvis Landdistriktsområdet og Fiskeriudviklingsområdet i denne Udviklingsstrategi. 5

6 Der efter er udkast til udviklingsstrategien udsendt med opfordring til at komme med evt. ændringer og bidrag. De indkomne bidrag er efterfølgende indarbejdet i Udviklingsstrategien. Bestyrelsen har haft udviklingsstrategien til gennemlæsning med endelig deadline 7. december Udviklingsstrategien er der ud over godkendt af Region Midtjyllands Regionsråd og Vækstforum samt Odder Kommune ved LAG Odders bestyrelsessekretariat. Godkendelserne kan ses i Udviklingsstrategien under bilag på side 38 og 39. Fremtidig dialog med medlemmerne Hjemmeside: LAG Odder har oprettet en hjemmeside hvor alle dokumenter i LAG Odder vil være tilgængelige (vedtægter, bestyrelsesreferater, Udviklingsstrategi, oversigt over projekter der har modtaget tilskud, regnskab m.v.). Opdatering af hjemmesiden foretages som minimum i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Nyhedsbreve lægges ind under særligt menupunkt på hjemmesiden Nyheder. Opdatering af hjemmesiden sker efter behov mht. til informationer om forskellige ansøgningsfrister til diverse fonde og puljer og regionale initiativer. Behandling af projektansøgninger: Bestyrelsen behandler ansøgninger minimum to gange årligt. Ansøgningsfrister til LAG Odder annonceres i den lokale presse. Nyhedsbrev: Ved henvendelse til LAG Odder kan både medlemmer og ikke-medlemmer få tilsendt nyhedsbreve elektronisk. Der udsendes nyhedsbreve mindst 4 gange årligt. Den lokale presse: Orienteres løbende. Projektomtale som inspiration: Det tilstræbes at støttede projekter beskrives kortfattet, når projekterne er gennemførte. De forhåbentligt vellykkede projekter kan herved give inspiration til andre i kommunen. Omtalerne tages med i nyhedsbrevene. Ordinær generalforsamling: En gang om året holdes den ordinære generalforsamling for LAG Odder. Der vil på generalforsamlingen hvert år blive afsat tid til afholdelse af en workshop for idéudvikling og inspiration. Inddragelse af det lokale liv Inddragelse af foreninger, organisationer, erhvervsliv, borgere m.v. ved udarbejdelse af strategien LAG Odders medlemmer har bidraget med ideer til Udviklingsstrategien via spørgeskema om SWOT samt opfordring via mail til samtlige medlemmer til at komme med kommentarer. Forud for denne proces har der desuden været en række informationsmøder og stiftende generalforsamling for LAG Odder, hvor ideen med LAG Odder har været drøftet. Det anslås, at ca. 60 personer har været aktivt involveret i møderne. Medlemmerne inddrages fremover til idéudvikling omkring realisering af strategien, primært på den årlige generalforsamling og workshop. Herudover opfordres medlemmerne til at give kommentarer og ideer til LAG Odder. 6

7 Arbejde med udvidelse af LAG Odders medlemskreds LAG Odder ønsker løbende at udvide medlemskredsen. Det vil ske ved opsøgende arbejde fra LAG Odders bestyrelse og koordinator. Der arbejdes på at få opbygget en mailgruppe for organisationer, foreninger, erhverv m.v., som kan være relevante ift. inddragelse af disse i realisering af Udviklingsstrategien. Her lægges særlig vægt på at opfange alle relevante organisationer og foreninger i landdistrikterne og kystnære fiskerirelevante områder. Disse vil løbende få tilsendt nyhedsbreve og derved også blive inviteret til at melde sig ind i LAG Odder. Samarbejde med organisationer og erhvervsliv LAG Odder ønsker at arbejde på at få etableret et samarbejde med relevante foreninger og erhverv i forbindelse med ansøgninger til LAG Odder. LAG Odders bestyrelse kan nedsætte faggrupper og ekspertgrupper inden for de hovedindsatsområder, som strategien indeholder. Der kan f.eks. være tale om nedsættelse af fag- og ekspertgrupper med deltagelse af Visit Odder (turisme), Odder - Skanderborg Landboforening, Odder Erhvervs - og Udviklingsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Odder Sportsfiskerforening, borgerforeninger, menighedsråd mv. LAG Odder vil desuden opfordre organisationer, foreninger og andre relevante aktørere til at komme med oplæg på den årlige generalforsamling og workshop. LAG Odder proaktiv LAG Odder ønsker at inspirere til dannelse af et fælles forum som en samarbejdsparaply for borgerforeninger, lokalråd m.v. som repræsenterer lokalområderne i oplandet til Odder by. I dag er der ingen fælles organisering af landsbyerne. Inspirationsture til støttede projekter LAG Odder vil hvert år arrangere åbent hus hos udvalgte projektholdere, der har modtaget støtte fra LAG Odder, hvor der er tale om inspirerende projekter. Forespørgsel hos projekttilskudsmodtagere om deltagelse i åben hus vil ske efter evaluering af projektet. Samarbejde med myndighederne Mål og aktiviteter for LAG Odder er i tråd med Plan og Agenda 21 Strategi for Odder Kommune Herved opnås de bedste muligheder for i fællesskab at udnytte Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsprogrammerne optimalt. Både gennem de midler som er afsat til Odders Lokale Aktionsgruppe og gennem de muligheder der er for at søge om yderligere midler til udvikling af området. Der lægges op til et tæt samarbejde mellem LAG Odder, Odder Kommune og Region Midtjylland i forhold til realisering af udviklingsstrategiens mål. 7

8 Rolle og opgavefordeling mellem formand, bestyrelse og koordinator Formanden: er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende formandens afgørelse i sådanne sager. jf. 12 i vedtægterne er ansvarlig for indkaldelse til møder og udsendelse af dagsorden fungerer som kontaktperson ift. Koordinator tegner LAG Odder officielt f.eks. overfor pressen, medmindre andet er aftalt formanden er mødeleder ved bestyrelsesmøder og ansvarlig for at vedtægterne overholdes, herunder rettidig indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen: varetager den overordnede ledelse og udvikling af LAG Odders virksomhed og fører tilsyn med den daglige ledelse drøfter og vedtager de overordnede visioner og strategier behandler og prioriterer indkomne projektansøgninger alle projekter som får bevilget støtte får tilknyttet et bestyrelsesmedlem som kontaktperson udover koordinatoren er ansvarlig for årsberetning, årsregnskab og budget som præsenteres for medlemmerne ved den ordinære generalforsamling fungerer som aktive ambassadører for LAG ordningen, der kan udbrede kendskabet og skabe interesse hos potentielle lokale projektansøgere Daglig ledelse / Koordinator Der er indgået en Samarbejdsaftale mellem LAG Odder og Odder Kommune om vilkår for konsulentydelse fra en ansat udviklingskonsulent i Odder Kommune til koordination og administration af LAG Odder. Funktionsbeskrivelse for LAG koordinator LAG Koordinatorens overordnede ansvar er aktivt at bidrage til udviklingen af Landsbyerne og Landdistrikterne i Odder Kommune. Generelle arbejdsområder: Bidrage til at mål og indsatser i den lokale udviklingsstrategi bliver opfyldt, herunder at forberede projektansøgninger til behandling i bestyrelsen, sekretær for de møder, hvor der indstilles og aftales tilskud (forberedelse af projektansøgningerne, kontakt til projektudøver og Fødevare- Erhverv etc., mødeindkaldelse mv.) Fungere som rådgiver i forbindelse med påbegyndelse og gennemførelse af projekter, herunder vejledning af projektansøgere i forhold til relevante former for medfinansiering og udsender projektskabelon til projektansøgere 8

9 Koordinerer bestyrelsens arbejde med andre lokale, regionale, nationale eller internationale aktiviteter Skaffe kendskab til yderligere støtteordninger og eksterne finansieringskilder til LAG Odder Kontakt og koordination mellem LAG Odder og Odder Kommune, Region Midtjylland, FødevareErhverv, øvrige LAG Koordinator om opdatering af ansøgninger, møder kurser mv. Opsamler og synliggør viden af LAG Odder og afholdte LAG Odder projekter Er til rådighed for besvarelse af spørgsmål fra borgere om LAG og projektansøgninger. Drift af LAG Odder: Daglig koordination af aktiviteter i LAG Odder, herunder regnskabsføring i samarbejde med kasserer Løbende informationssamling vedr. ansøgninger, nyheder, kurser og øvrige projekter Igangsætter aktiviteter, kontakte med mulige projektmagere, koordinere projekter mv. Hjælper ansøgere i udarbejdelsen af deres ansøgning og udbetaling af projektstøtte Modtagelse og bearbejdning af ansøgninger Henvise projektholdere til yderligere støtteordninger og eksterne finansieringskilder Fører regnskab for aktionsgruppen, herunder at indsende udbetalingsanmodninger og dokumentation til FødevareErhverv i samarbejde med kasserer Andet: Udfører tilsyn med gennemførte projekter i samarbejde med bestyrelsen Varetage opgaver vedr. opbygning, kommunikation og administration af Vedligeholdelse af Pixi udgave af LAG Odders Udviklingsstrategiske målsætninger. Koordinatoren skal selvstændigt tage initiativer Der må forventes en del aften arbejde LAG Koordinatoren refererer til formanden Analyse af LAG Odders geografiske område På baggrund af de socioøkonomisk dataer fra forhåndsgodkendelsen fremgår i det følgende fakta om bymønster, infrastruktur, byudvikling og befolkningsudvikling. Dette suppleres med Odder Kommunes Plan og Agenda 21 Strategi, der er vedlagt som bilag 1 se elektronisk link i Bilagsoversigt. Socioøkonomiske data (supplement til Forhåndsgodkendelsen) Bymønster Odder by har havde i af Odder Kommunes indbyggere. Resten er bosat i landsbyerne og det åbne land. 9

10 Odder Kommune har en decentral centerstruktur. Odder by har siden 1994 været kommunecenter. Byen betjener hele kommunen med offentlig og privat service, herunder specialuddannelse til de årige, udvalgsvarehandel, liberale erhverv m.v. Her ud over byder Odder Kommune på en række funktioner som tjener et område, der rækker ud over kommunegrænsen. Det drejer sig bl.a. om Odder Gymnasium, Handelsfagskolen (kostskole), Odder Højskole, Egmont Højskolen, Eriksminde Efterskole, Rudehøj Efterskole, Gylling Efterskole og Hou Maritime Idrætsefterskole. Lokalcentrene udgøres af Saksild, Boulstrup, Hov, Gylling, Ørting og Hundslund. Kommunens landzonebyer (afgrænsede i kommuneplan ) er Torrild, Balle, Oldrup, Falling, Fensten, Over Randlev, Neder Randlev, Dyngby, Nølev og Assendrup. Centerstrukturen og bymønstret har hidtil først og fremmest bygget på de lokalsamfund, der har servicefunktioner til daglig forsyning, herunder primært skole, kollektiv trafikbetjening og dagligvarer. Siden sidste kommuneplanrevision er især Odder by udbygget. Det gælder såvel boliger, erhverv samt dagligvare- og udvalgsvarebutikker. De sidste byvækstområder i Regionplan 2005 er således under planlægning og de sidste erhvervsområder er så godt som udbyggede. Tilsvarende er der sket en pæn vækst i oplandsbyerne, især i lokalcentrene Hov og Saksild. Herudover er alle planlagte områder i Gylling, Boulstrup, Ørting og Hundslund på vej til at blive eller allerede udnyttede. På Tunø, en ø på 3,52 km2. beliggende 8 km. ud for Odders kystlinje, er der både helårsbeboelse med 120 beboere, 60 helårshuse og 120 sommerhuse. Der er på øen ønske om botilbud til seniorer. Øen har lystbådehavn, og er turistmål for ca. 50,000 besøgende og både i havnen pr. år. Tunø hører under småøernes aktionsgruppe, hvorfor projekter på Tunø vil skulle indstilles og støttes under Småøernes aktionsgruppe. Dette skaber mulighed for indgåelse af projektsamarbejde mellem LAG Odder og Småøernes aktionsgruppe. Arealanvendelse Kommunen består af 88 % dyrket areal, hvoraf 16,5 % er skovdrift. Det åbne land i Odder Kommune har en 42 km kystlinje ud til Kattegat med Norsminde Fjord og Horsens Fjord, samt øerne Tunø og Alrø. Alrø er forbundet til fastlandet via en dæmning, hvor på der er vej til Alrø. Tunø har fast daglig færgeforbindelse til og fra Hou Havn. Infrastruktur Odder Kommunen er trafikalt forsynet gennem større hovedveje til Århus, Skanderborg og Horsens, og mindre hovedvej til Skanderborg. Derudover er der hovedforbindelse fra Odder til havnebyen Hou, der er knudepunkt for al trafik til Tunø og Samsø. Der er busforbindelser ad disse veje. Århus forbindes endvidere med Odder Grisen (lokalt tog mellem Århus og Odder), som med tiden udvides til en letbane til Århus og videre til Grenå. 10

11 Tele- og IT-struktur Odder Kommune er udover telefonnettets kobberkabler er hovedsageligt dækket af trådløse mobilnet. Et fibernet er under udbygning, med mulighed for hurtige elektroniske forbindelser. Erhvervsstruktur Erhvervsstrukturen i Odder er præget af Skovbrug, landbrug,, fremstillingssektorer, grafiske industri, jern- og metalområdet, samt turismeindustri (sommerhusudlejning) møbelindustrien. Undervisningssektoren er indpasset efter den kommunens struktur med både små folkeskoler i landdistrikterne store folkeskoler i byzonen samt et gymnasium. Odder er der ud over kendetegnet ved en meget varieret detailhandel. Der er i Odder Kommune en række gårdbutikker med salg af forskellige (økologiske) fødevareproduktioner. De fleste gårdbutikker er samlet i netværket Smørblomsten. Erhvervsstrukturen i Odder Kommune år

12 Udviklingen i befolkningsantallet Befolkningsprognosen for Odder Kommune forudsiger, at væksten primært kommer til at foregå i Odder by, Saksild og Hou, medens de fleste byer og landområderne vil få en negativ vækst med undtagelse af Ørting, Gylling, Hundslund og Tunø, som vil få en beskeden positiv vækst. Geografisk fordeling og udvikling af befolkningen i Odder Kommune Odder Kommune Antal personer pr. 1. januar Antal % Boulstrup by ,8 Boulstrup land ,4 Gylling by ,5 Gylling land ,2 Hov by ,4 Hov land Hundslund by ,3 Hundslund land ,1 Odder by ,5 Odder land ,8 Saksild by ,4 Saksild land ,3 Ørting by ,2 Ørting land ,9 Tunø ,9 Hele Kommunen Kilde: Befolkningsprognose for Odder Kommune Tabel 4 Befolkningsudvikling i delområder 12

13 Aldersstruktur og befolkningsudvikling Befolkningssammensætning år -4 år 5 år -9 år 10 år -14 år 15 år -19 år 20 år -24 år 25 år -29 år 30 år -34 år 35 år -39 år 40 år -44 år 45 år -49 år 50 år -54 år 55 år -59 år 60 år -64 år 65 år -69 år 70 år -74 år 75 år -79 år 80 år -84 år 85 år -89 år 90 år -94 år 95 år -99 år Kilde: Befolkningsprognose for Odder Kommune se Bilag 3 elektronisk link i Bilagsoversigten Jf. ovennævnte tabel for Befolkningssammensætning i Odder vil der blive en vækst i grupperne fra år og grupperne fra år. Bortset fra gruppen år, hvor væksten er lidt større end landsgennemsnittet, så er udviklingen for de øvrige grupper tilsvarende det øvrige Danmark. Der bliver i fremtiden næsten det samme antal personer til at forsørge et stigende antal ældre. SWOT spørgeskemaundersøgelse blandt LAG Odders medlemmer For at præcisere de udfordringer der er særligt gældende for LAG Odder, har LAG Odder gennemført en SWOT spørgeskemaundersøgelse blandt LAG Odders medlemmer i efteråret Spørgeskemaet blev udsendt til samtlige LAG Odders medlemmer med en uges svarfrist. Se LAG Odders spørgeskema i bilagsdelen s. 37. Gengivelsen af udsagnene er koncentreret om svar der omhandler forhold der er relevante for landdistrikterne og fiskeri/ kystområderne. Svarene på SWOT undersøgelsen findes under afsnit for strategierne for henholdsvis Landdistriktsområdet og Fiskeriudviklingsområdet i denne Udviklingsstrategi. 13

14 Overordnet Strategi for land- og fiskeriområderne Overordnede målsætninger for den lokale aktionsgruppe Den overordnede vision LAG Odder ønsker at arbejde for at tiltrække og fastholde husstande og alle typer familier i distrikterne. Der skal arbejdes for at skabe gode arbejdspladser og gode levevilkår igennem udviklende tiltag. Disse skal rette sig mod at gøre Odder Kommunes landdistrikt - og fiskeriområder økonomisk og miljømæssigt bæredygtige i samspil med både den globale og kommunale økonomi. For at opnå dette ønskes følgende: LAG Odders Udviklingsstrategi skal medvirke til at skabe selvforståelse i Odder Kommune af, at man i høj grad kan bygge sin udvikling på egne ressourcer. Det kan ske ved at stimulere landbrug, kystfiskeri, kystturisme og øvrig erhvervsudvikling ud fra selvforsyningsstrategier baseret på egne ressourcer. På samme måde ønsker LAG Odder at støtte udviklingstendenser, der styrker erhvervsudvikling og lokalsamfundsudvikling i en bæredygtig retning. LAG Odder ønsker at indgå samarbejde med Odder Kommunen, Region Midtjylland, landbruget og foreningslivet for at arbejde for denne vision. Det tilstræbes, hvor forskellige projekter inden for de to programområder har sammenfaldende interesser, at få disse til at arbejde sammen. Hovedtemaer for LAG Odders indsatsområder: Nedenstående hovedtemaer er fastlagt på baggrund af SWOT undersøgelse blandt LAG Odders medlemmer gennemført i efteråret Svarene fra undersøgelsen fremgår under henholdsvis Strategi for landdistrikterne og Strategi for fiskeriområdet. Styrkelse af levevilkår i landsbyer og kystbyernes, herunder bl.a. organisering internt og på tværs af byerne Bæredygtig erhvervsudvikling. Kan være indenfor miljø, energi, langsigtede arbejdspladsmuligheder. Kvalitetsfødevarer. Aktiviteter og samarbejder som fremmer vilkårene for produktion og udbredelse af kvalitetsfødevarer. Vedvarende energi. Løsninger som kan levere miljøvenlig og sikker energiforsyning Socialøkonomiske virksomheder. Virksomheder som leverer resultater i samspil mellem forretning og idealisme. Klyngesamarbejder. Typiske konstruktioner hvor myndigheder, virksomheder og forskning samarbejder gennem innovative løsninger 14

15 Prioriteringsprincipper for LAG Odders igangsættelse af projekter LAG Odder ønsker at prioritere midlerne i nærværende programperiode til projekter med udgangspunkt i følgende: Projekter i tilpas omfang så det opnår synlighed og giver gavn og glæde for en større gruppe borgere. Skal være synlig og nyskabende til inspiration for alle. Sigte mod længere varighed og bæredygtighed efter at den støttede del af projektet er afsluttet. Retter sig mod hjælp til selvhjælp. Indhold af organisatorisk karakter, som søger at aktivere lokale ressourcer, såvel økonomisk som sociale. Kvantificerede målsætninger for både fiskeriområderne og landdistrikterne Effektmålingen på de tildelte midler vil ske i form af krav til ansøgningerne om målbare succeskriterier i henhold til de effekter, som ansøgeren indikerer i ansøgningsmaterialet. Ansøgninger med uklare mål vil blive afvist, eller ansøgeren vil blive bedt om at gøre målene målbare. Den forventede kvantitative effekt for de to områder er følgende: Forventede kvantitative effekter af LAG Odders aktiviteter Program Antal projekter i program perioden Antal nye arbejdspladser i program perioden Landdistriktsprogrammet Fiskeriudviklingsprogrammet I alt Ovennævnte tal er nærmere specificeret under hvert enkelt program. 15

16 Strategi for landdistrikterne Analyse af nuværende situation i landdistrikterne Landbrug Området er præget af en omfattende landbrugssektor incl. skovbrug med et samlet areal på 88 % af jorden i Kommunen. Odder kommune har i forhold til landsgennemsnittet et højt antal landbrugsproduktioner (primært svin) og udviklingen i landbruget med færre, men større produktionsenheder Og anlæg har bidraget til debat. Debatten har primært været omkring gener fra landbruget æstetik og lugt og omfattet udviklingsmulighederne for erhvervet i kommunen. Debatten er fulgt op lokalpolitisk med vedtagelse af lokale retningslinjer for udvidelse af landbrug og beboelse i kommunen for at sikre gode udviklingsmuligheder for både landbrug og beboelse og sikre begrænsning af gener. Kilde: Odder Kommune Kommuneplan Planberetning maj 2007 se Bilag 5 elektronisk link i bilagsoversigt Ud over de traditionelle landbrug er der talrige kvalitetsfødevareproducenter, heraf en række økologiske landbrug, som i nogle tilfælde har tilknyttet gårdbutik. Odder-Skanderborger Landboforening meget aktiv i i dialog med forskellige parter, f. eks. Dansk Naturfrednings Forening i dialog om fremtidens landbrug. Naturen og det åbne land Kommunen har 2320 ha skov i år 2000 mod 2219 ha i år 1990, en vækst på 4,5%. Omkring halvdelen af Odder kommunes areal er udpeget som områder med særlig landskabelig interesse i regionplan De udpegede områder er kyststrækningen, Tunø, Alrø, Sondrup Bakker og ådalslandskaberne, som strækker sig fra Amstrup Enge i syd og bugter sig langs Åkær Å og Odder Å til Norsminde Fjord i nord. Derudover er enkelte områder i den vestlige og nordlige del af kommunen udpeget. 5 % af naturen i Odder Kommune er 3-områder (naturtyper af særlig værdi beskyttet under naturbeskyttelseslovens 3) Kilde: Odder Kommune Kommuneplan Planberetning maj 2007 se Bilag 5 elektronisk link i bilagsoversigt Erhverv Virksomhedsstrukturen er præget af mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, og med gode vilkår for iværksættere. Odder Erhvervs- og Udviklingsråd arbejder aktivt med at forbedre vilkårene for iværksættere. I 1986 var der arbejdspladser i kommunen. I 2005 var det reduceret til arbejdspladser. I perioden er der nedlagt/delvist nedlagt store arbejdspladser som slagteriet, Ripella, store dele af Odder Sygehus, Bording m.fl. Det svarer til, at der i 1986 var 0,87 lokale arbejdspladser pr. beskæftiget og der i 2005 var 0,70 lokale arbejdspladser pr. beskæftiget. Kilde: Odder Kommune Kommuneplan Planberetning maj 2007 se Bilag 5 elektronisk link i Bilagsoversigt 16

17 Odder rummer en række socialøkonomiske virksomheder som er fyrtårne på deres områder: Odder Højskole, Egmont Højskolen, Eriksminde Efterskole, Rudehøj Efterskole, Gylling Efterskole, Hou Maritime Idrætsefterskole, Café Pakhuset, Café Retro og Retroen Genbrug Energiforsyning Odder Kommune har et centralt varmeværk, tre mindre kraftvarmeværker samt Østjysk Energi, der forsyner Odder og omegn med kollektiv varme og el. Området rummer store potentialer for udnyttelse af bioenergi, som en af de grønne og stabile løsninger i den fremtidige forsyning. Turisme Odder Kommunes 42 km kystlinie med nogle af Danmarks bedste badestrande med masser af muligheder for turistoplevelser. Der er et netværkssamarbejde for gårdbutikker med kvalitetsfødevarer. Der er store muligheder for maritime oplevelser, f.eks. sportsfiskeri, badning, kajakroning, sejllads mm. Der er gode muligheder for naturoplevelser, da omkring halvdelen af Odder Kommune er udpeget som områder med særlig landskabelig interesse, heraf 5 % 3-områder (naturtyper af særlig naturværdi ifølge Naturbeskyttelsesloven). Der er udpeget 2 Natura 2000-områder, henholdsvis Norsminde Fjord og Horsens Fjord. Natura 2000 består af hhv. "Habitatområder" og "Fuglebeskyttelsesområder", som udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU. Disse områder har således stor rekreativ værdi. Kunst, Kultur & Musik Området har et stort antal udøvende kunstere f.eks. billedekunstnere, musikere og keramikere. Kulturen blomster gennem mange spredte events i løbet af året. 17

18 SWOT undersøgelse for landdistrikterne For at præcisere de udfordringer der er særligt gældende for LAG Odder, har LAG Odder gennemført en SWOT spørgeskemaundersøgelse blandt LAG Odders medlemmer i efteråret Spørgeskemaet blev udsendt til samtlige LAG Odders medlemmer med en uges svarfrist. Se LAG Odders spørgeskema i bilagsdelen s. 36. Nedenstående er direkte uddrag fra svarene i spørgeskemaerne. Styrker: noget af Danmarks bedste landbrugsjord med højt udbytte, rent drikkevand, god infrastruktur, tæt på det østjyske bybånd, mange højtuddannede (bosætningsområde for ansatte i Århus), et landbrug der er indstillet på at levere bioenergi, et af Danmarks bedste iværksætterområder bl.a. på inden for kunst, kreative fag og økologisk landbrugsproduktion, mange gode institutioner (højskoler, efterskoler, beskæftigelsesprojekter for udviklingshæmmede og aktiv frivillighedscenter mv.), på trods af sin størrelse alligevel et stort udbud af foreningsliv og fritidsaktiviteter svømmehal, multihal m.v.) Svagheder: energiforsyning i landdistrikterne primært fossilt brændstof naturgas og fyringsolie, svag infrastruktur (langt til motorvej, ingen stationer på de store offentlige transportlinier) befolkningen bliver markant ældre i løbet af de næste år, cykelstier mangler en del steder i oplandet, industrilandbruget er presset af miljøkrav, ingen formelle samarbejdsorganer mellem kommunen og oplandsbyerne. Muligheder: Udnyttelse af tomme landbrugsbygninger, Vandmiljøhandleplanen og Natura 2000 vil give endnu bedre miljøtilstand end i dag (kan tiltrække flere turister), store muligheder for anvendelse af vedvarende energi i såvel kyst som landdistriktsområderne, store potentialer i udbygning af turisme såvel ved den 42 km. lange kyst som inde i landet (kommunen har 16 % skovareal), mange ledige byggemodnede grunde i velfungerende landsbyer, gode udviklingsmuligheder for eksisterende økologiske projekter ( Smørblomsten og Den økologiske have). Trusler: Relativt langt til motorvej, forringelse af offentlig transport til oplandsbyerne, 18

19 naturen er presset af det intensive landbrug (risiko for grundvandsforurening og indskrænkning af naturtyper og biodiversiteten), lukning af skoler i oplandsbyerne med risiko for affolkning af oplandsbyerne, en skæv udvikling i kommunen (den sydlige del af kommunen med Hundslund, Gylling og Ørting vil møde tilbagegang, medens Hou, Saksild og Odder vil få fremgang). Overordnede målsætninger for landdistriktsområderne Vision for programperioden LAG Odders vision lægger sit fokus på bosætning og erhvervsudvikling i landsbyerne og de to kystbyer, som de bærende elementer i landdistriktet. Visionen er at landsbyerne i højere grad bliver selvbærende. Med den tiltagende lukning af service og handel, nedgang i antal arbejdspladser i landbruget samt lukning af et antal større kommunale arbejdspladser i landsbyerne er det nødvendigt at arbejde målrettet på at fastholde borgernes engagement for at bevare landsbymiljøet og dermed kunne trække tilflyttere til. Det er vigtigt, at der opbygges en stærk organisation i landsbyerne i form af lokalråd, fællesråd eller lignende, der kan varetage landsbyernes fælles interesser. I de fleste landsbyer arbejder foreningerne hver for sig uden fokus på fællesinteresser i landsbyens udvikling. LAG Odder ønsker, at medvirke til at styrke det nuværende potentiale ved at forsøge at udbygge og videreudvikle grundlaget for, at der i højere grad skabes flere arbejdspladser i landbruget og i øvrig forarbejdningsvirksomhed af kvalitetsfødevarer på et økonomisk og miljømæssig bæredygtigt grundlag. Dette kan f.eks. være ved at støtte projekter og arbejdspladsudvikling i landbruget, som medvirker til at udvikle bæredygtig energi og projekter, og som nedsætter CO 2 - udledning. LAG Odder ønsker, at udbygge igangværende iværksætterprojekter, gerne med netværkssamarbejde. LAG Odder ser gerne, at der udbygges energiforsyning med vedvarende energi. Lokal identitet LAG Odder lægger vægt på den kvalitative og miljømæssigt bæredygtige vækst. LAG Odder ønsker at medvirke til at skabe en identitet som et bæredygtigt landdistrikt, der bygger sin vækst på kvalitetsudvikling og lokale ressourcer, såvel mennesker som råvarer. LAG ønsker at arbejde for, at landsbyerne bliver bæredygtige sociale enheder, der fortsat gør dem attraktive for bosætning og etablering af erhvervsaktiviteter. LAG Odder lægger vægt på at følge Region Midtjyllands og Odder Kommunes strategi på energiområdet, der satser på at halvdelen af Regionens energiforsyning i 2030 skal komme fra vedvarende energiforsyning, samt Odder Kommunes politik for Teknik og Miljø, vedtaget af Byrådet den 9. november Se Bilag 4 Elektronisk link i Bilagsoversigten. På samme måde ønsker LAG Odder at støtte udviklingstendenser der styrker erhvervsudviklingen og lokalsamfundsudviklingen i en bæredygtig retning, så grundvandsressourcerne beskyttes og CO 2 belastningen bliver reduceret. 19

20 LAG Odder strategi for nærværende programperiode for landdistrikterne støtter Styrkelse af levevilkår i landsbyer og kystbyernes, herunder bl.a. organisering internt og på tværs af byerne Bæredygtig erhvervsudvikling i landbrug, herunder økologisk landbrug og biomasseproduktion. Det ønskes, at der arbejdes videre på de netværk omkring lokale aktiviteter, der allerede er etableret. Bæredygtig erhvervsudvikling evt. kan være indenfor miljø, energi, langsigtede arbejdspladsmuligheder. Forarbejdningsvirksomhed af kvalitetsfødevarer, aktiviteter og samarbejder som fremmer vilkårene for produktion og udbredelse af kvalitetsfødevarer. Vedvarende energiløsninger på lokal energiforsyning som kan levere grøn og sikker energi, herunder energibesparelser. Socioøkonomiske virksomheder. Det ønskes at støtte initiativer, der giver mulighed for alternativ jobskabelse for personer, der ikke er 100 % arbejdsdygtige - initiativer som leverer resultater i harmoni mellem forretning og idealisme. Klyngesamarbejder. Typisk konstruktioner hvor myndigheder, virksomheder og forskning samarbejder om innovative løsninger. Samarbejde med omverden LAG Odder ønsker at være proaktiv i forhold til landsbyernes for at få igangsat udviklingsprojekter, der kan styrke landsbyerne organisatorisk. LAG vil samarbejde med eksisterende netværk af producenter og gårdbutikker o.lign. om mulighederne for at styrke dette netværk. Kvantificerede målsætninger for landdistriktsområderne En effektmåling på de tildelte midler vil ske i form af krav til ansøgningerne om meget målbare succeskriterier i henhold til de effekter, som ansøgerne beskriver i ansøgningsmaterialet. Ansøgninger med uklare mål vil blive afvist, eller ansøger vil blive bedt om at gøre målene målbare. Hvert år sker der en evaluering af projekterne, midtvejsevaluering og slutevaluering for derved at konstatere, om projekterne følger LAG Odders strategi. De igangsatte projekter i perioden forventes at fastholde og videreudvikle landsbymiljøerne og styrke erhvervsvirksomheder på lokalproduktion og energiområdet. Det målbare succeskriterie vil primært være projekternes grad af gennemførelse og holdbarhed og opfyldelse af de målbare mål som det fremgår af ansøgningerne. 20

21 Forventede aktiviteter i landdistrikterne Projekter i landdistrikterne Aktiviteter Projekter i alt Antal nye arbejdspladser Styrkelse af bedre levevilkår i landsbyer og kystbyer Netværkssamarbejde om lokalproduktion i landbrug Kvalitetsfødevarer Bæredygtig energi og projekter som nedsætter CO 2 - udledning Socioøkonomiske virksomheder Aktiviteter i alt Kompetenceudvikling for LAG bestyrelse og koordinator Det forventes det, at der skal ske en kompetenceudvikling for LAG koordinator og LAG bestyrelsen med deltagelse i kurser og netværk. Dette vil trække en vis del af LAG Odders budget, primært kursusudgift, kørsel m.v. idet koordinatoren i forvejen er lønnet og bestyrelsen er frivilligt arbejde. 21

22 Tidsplan og budget 20 % af midlerne fra landdistriktsprogrammet kan anvendes til administration og koordinering. Der skal herudover findes anden offentlig finansiering 45 % på kr. årligt for at udnytte EU bevillingen. Der er således mulighed for at afsætte i alt kr/år. Tidsplan og Budget for landdistriktet (EU-midler og anden offentlig finansiering) Aktivitet projekter som LAG Odder vil støtte Cirka procentvis fordeling af den samlede bevilling Styrkelse af bedre levevilkår i landsbyer og kystbyer Netværkssamarbejde om lokalproduktion i landbrug Kvalitetsfødevarer Bæredygtig energi og projekter som nedsætter CO 2 - udledning Socioøkonomiske virksomheder Administration/koordinering I alt LAG Odders oprettelsesprocedure blev påbegyndt i 2007 og 2008, men er først afsluttet i Det undersøges om LAG Odder kan realisere planlagte aktiviteter fra inden for programperioden Den nationale offentlige medfinansiering til gennemførelse af LAG Odders aktiviteter forventes opnået fra Region Midtjylland, Odder kommune, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Fødevareministeriet, Tips og Lottomidler, Friluftsrådet og Miljøministeriet. Hertil kommer værdien af frivillig timer og øvrige finansieringmuligheder i henhold til ministeriets retningslinier, herunder diverse fonde som er godkendt til at udgøre national medfinansiering. Koordinatoren vil rådgive potentielle projektansøgere i forhold til muligheder for medfinansiering. Den budgetramme som eventuelt ikke bliver anvendt til administrations udgifter, bliver overført til projektpuljen. 22

23 Strategi for fiskeriområdet Analyse af den nuværende situation i fiskeri og kystområderne Aktivt fiskeri: Som i de fleste fiskeribyer i Danmark er erhvervsfiskeriet i Odder Kommune i stærk tilbagegang. Fra 1920 erne 1930 erne og op til 1960 erne var der erhvervsfiskere i kommunen. Det er nu faldet til 3 aktive erhvervsfiskere. Landingsværdierne i nedenstående tabel kommer fra erhvervsfiskeri i området. År Landingsværdi i området fra erhvervsfiskeri 2001 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kilde: Fiskeridirektoratets Afregningsregister - udtræk 8. oktober 2010 landingsplads Norsminde, Hou, Tunø, Alrø og Sondrup Strand De kraftige udsving i landingsværdierne fra år til år skyldes stor variation i landing af blåmuslinger fra bundskrab. Der er i høj grad tale om fartøjer fra andre dele af landet, som foretager blåmuslingeskrab i farvandet ud for Odder og lander fangsterne i Hou. Nedenstående tabel viser, at der har fra Hou Havn været landing af blåmuslinger indtil På trods af store udsving i landingen har landingsværdien været relativ høj. Såfremt de tekniske forhold tillader det, og, landingstilladelser mv. kan opnås vil der være potentiale i at blåmuslingefiskeri.. 23

24 24

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner.

I. Navn, hjemsted og formål. 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Esbjerg, Ringkøbing-Skjern, Holstebro og Lemvig kommuner. Den 27. marts 2015 Forslag til: Vedtægter for den lokale aktionsgruppe FLAG Vestjylland. 1. Navn Aktionsgruppens navn er FLAG Vestjylland. I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område). Den lokale aktionsgruppes

Læs mere

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe

Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe Vedtægter for Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe I. NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL. 1. Navn Aktionsgruppens navn er Horsens-egnens Lokale Aktionsgruppe. 2. Hjemsted (Område) Aktionsgruppens hjemsted er Horsens

Læs mere

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål

Vedtægter for LAG-NORD. I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG NORD Vedtægter for LAG-NORD I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted er Frederikshavn, Brønderslev og Frederikshavn Kommune

Læs mere

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland

2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland 2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Vedtaget på stiftende generalforsamling for LAG-Sydsjælland 25-08-2014 Vedtægter for LAG-Sydsjælland Side 1 I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er;

Læs mere

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål

Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe. Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 1. Navn Aktionsgruppens navn er LAG Lysnet Standardvedtægter for en lokal aktionsgruppe Vedtægter for LAG Lysnet (forslag) I. Navn, hjemsted og formål 2. Hjemsted (Område) Den lokale aktionsgruppes hjemsted

Læs mere

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan

Erhvervsudvikling på Samsø. Handlingsplan Erhvervsudvikling på Samsø Handlingsplan 2007-2008 1. Indledning Erhvervsudviklingsstrategien for Samsø 2007-2013 er godkendt af Samsø Kommunalbestyrelse den 23. januar 2007 og af Samsø Vækstudvalg den

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Landdisktrikternes aktionsgrupper

Landdisktrikternes aktionsgrupper Landdisktrikternes aktionsgrupper Hvad er LAG. Lokalt politisk og borgerligt forankret forening understøttet af EU midler, som vil drive udviklingen af landdistrikterne/fiskeriområder i bredt samspil med

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Udviklings- og driftsmål

Udviklings- og driftsmål Udviklingsmål koblet til Byrådets Vision Indsatsområde/ Arbejdspladser Der skal skabes flere arbejdspladser. Bosætning Der skal tiltrækkes flere bosættere i Slagelse Kommune. Flere arbejdspladser i h.t.

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

1. Bosætning. 2 stevns kommune

1. Bosætning. 2 stevns kommune Vision Stevns Kommune vil være kendt som et stærkt lokalsamfund i Øresundsregionen - i storslået natur, en alsidig kultur og med god plads til både at bo og leve i. 1 stevns kommune 1. Bosætning Stevns

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen

Forslag til Strategisk udviklingsplan for Fjordklyngen Forslag til Baggrund I det nordvestlige hjørne af Viborg Kommune ligger landsbyerne Ulbjerg, Skringstrup, Sundstrup, Nr. Rind, Låstrup og Skals. Disse seks landsbyer, som igennem nedenstående forløb, er

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde

REFERAT. LAG bestyrelsesmøde Møde i bestyrelsen for LAG Ringsted, onsdag den 19. juni 2013 Mødet fandt sted kl. 19.00-22.00 i Mødelokale 1 - på Teknisk Forvaltning, Rønnedevej 9. Dagsorden 1. Nye punkter til dagsorden 2. Godkendelse

Læs mere

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen

LAG og LEADER. - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen LAG og LEADER ilanddistriksprogram2014-2020 - bestyrelsesarbejde, proces, udviklingsstrategi m.v. Sted: Sjælland Af: Claus Lyngby Petersen 1 Hvad kommer vi rundt om? Baggrund: lidt om metatendenserne Lokal

Læs mere

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt

Sjællad sleden. Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Sjællad sleden Naturparker i Region Sjælland ved regionsrådsmedlem Henning Fougt Hvad skal I bl.a. høre om? Naturparker som mulighed Regional Udviklingsstrategi Regional analyse Naturparknetværk Støtte

Læs mere

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013

VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 VEJLEDNING OM STØTTE TIL PROJEKTER PÅ DE SMÅ ØER FRA MINISTERIET FOR BY, BOLIG OG LANDDISTRIKTERS LANDDISTRIKTSPULJE 2. ANSØGNINGSRUNDE, 2013 Side 1 af 7 Indhold 1 - Østøtteloven... 3 2 - Projekter der

Læs mere

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer: Projektbeskrivelse Projekttitel Virtuelt netværk til landsbyerne i Favrskov Kommune Oplysninger om ansøger Favrskov Kommunes Landsbyråd er etableret af Favrskov Kommune og har følgende formålsparagraffer:

Læs mere

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 -

LAG Faaborg-Midtfyn. Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune. Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013. LAG Faaborg-Midtfyn - 12 - LAG Faaborg-Midtfyn Projektstøtte i Faaborg-Midtfyn Kommune Med midler fra Landdistriktprogrammet 2007 2013 Vi støtter projekter, som Skaber attraktive levevilkår i landdistrikterne Skaber nye arbejdspladser

Læs mere

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale.

i Mariager Kommune gennem de senere år, har hovedsageligt været mindre håndværksvirksomheder etableret af lokale. Erhvervsudvikling Erhvervsprofil Sammenholdes Mariager Kommuamtsgennemsnittet, tegner der sig et overordnet billede af en typisk landkommune. Dette billede går til en vis grad igen når der sammenlignes

Læs mere

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015.

Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring. af Ferieturismen i Syddanmark. Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. Vedtægt for: Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen i Syddanmark Godkendt på ekstraordinær generalforsamling den 20. marts 2015. 1. Navn Foreningens navn er Foreningen til Markedsføring af Ferieturismen

Læs mere

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv

Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune. Mål for bosætningsstrategi. Indsatser: Erhverv og jobskabelse. Indsatser: Kultur- og fritidsliv Mål og indsatser for øget bosætning i Odder Kommune Mål for bosætningsstrategi Indsatser: Bolig Indsatser: Erhverv og jobskabelse Indsatser: Kultur- og fritidsliv Indsatser: Handel og bymiljø Indsatser:

Læs mere

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune

07.04.2014 VEDTÆGTER. For. Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 07.04.2014 VEDTÆGTER For Turistforeningen for Frederikshavn Kommune 1. Foreningens navn og formål 1.1 Foreningens navn er Turistforeningen for Frederikshavn Kommune. Foreningen er stiftet ved fusion af

Læs mere

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter

Dansk Initiativ for Etisk Handel. Vedtægter Dansk Initiativ for Etisk Handel Vedtægter Vedtægter for Medlemsorganisationen Dansk Initiativ for Etisk Handel 1. Navn og hjemsted Medlemsorganisationens navn er Dansk Initiativ for Etisk Handel (DIEH).

Læs mere

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020

Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 INFORMATIONSMØDE Lokaldrevet udvikling i de danske landdistrikter 2014-2020 - for jer der vil bidrage til udvikling af lokalsamfundet Afdelingschef Christian Lützen Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Resilience Lab Denmark". 2. Hjemsted Resilience Lab Denmark hjemsted er Vejle Kommune. 3. Formål Resilience Lab

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VOLDUM Landbyrådsrepræsentanten fra Voldum og Lokalrådet i Voldum inviterede

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør

Vedtægter. for. Foreningen. Frivilligcenter Helsingør Vedtægter for Foreningen Frivilligcenter Helsingør Indhold: 1 NAVN OG HJEMSTED 3 2 FORMÅL 3 3 MEDLEMMER 4 4 GENERALFORSAMLING 5 5 BESTYRELSEN 6 6 REGNSKAB OG REVISION 8 7 HÆFTELSE OG TEGNINGSREGLER 8 8

Læs mere

Hvordan skal vi udvikle Selling?

Hvordan skal vi udvikle Selling? LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Udviklingsplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i SELLING Indledning: Landbyrådsrepræsentant Jesper Dissing Henckel fra Selling inviterede

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner

Vedtægter. for. Foreningen Skagens Venner Vedtægter for Foreningen Skagens Venner 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål 3 2. Medlemskab.. 3 3. Ledelse.. 3 4. Udmeldelse og eksklusion 4 5. Finansiering og kontingent..

Læs mere

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten.

Jeg vil derfor også sige mange tak for opbakningen til denne konference med temaet Visioner for vandkanten. Det talte ord gælder [Åbningstale: Visioner for vandkanten] Først og fremmest vil jeg gerne sige tak til KU og VisitDenmark for, at vi i samarbejde har fået stablet denne konference på benene. Det er en

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro

Præsentation af Innovation Fur. Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Præsentation af Innovation Fur Borgermøde den 27. oktober 2010 Fur Færgekro Dagsorden Ideen bag Innovation Fur Initiativtagere Igangsætning - projektsekretariat Betydning for borgere og virksomheder på

Læs mere

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT

TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT TILTRÆKNING AF VIRKSOMHEDER OG ARBEJDSPLADSER PROJEKT 1. OPGAVEN Opgaven omfatter, at Faxe Erhvervsråd igangsætter og driver et projekt, som tiltrækker virksomheder og dermed skaber nye arbejdspladser.

Læs mere

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130

Bilag. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 AH005130 Aktstykke nr. 69 Folketinget 2013-14 Bilag 69 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. København, den 28. januar 2014. a. Ministeriet for Fødevare, Landbrug og Fiskeri anmoder hermed om Finansudvalgets

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd

Lokalområde Holme-Olstrup / Toksværd Lokalråd og Toksværd Lokalområde / Toksværd Vi ønsker et stærkt lokalsamfund bygget på sammenhold, omsorg og gensidig respekt! Vi vil være synlige Lokalråd og Toksværd Forord: Hvad og hvorfor har vi sat

Læs mere

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013

Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Direktoratet for FødevareErhverv Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under landdistriktsprogrammet for perioden 2007-2013 I medfør

Læs mere

Vejle kommune. 2.0 Formål.

Vejle kommune. 2.0 Formål. Gældende vedtægter for Jelling Lokalråd 1.0 Navn og hjemsted. 1.1 Rådets navn er JELLING LOKALRÅD med hjemsted i Vejle kommune. 1.2 Lokalrådets geografiske virkeområde er de dele af Jelling sogn, der er

Læs mere

Vedtægter. Energinetværk Slagelse

Vedtægter. Energinetværk Slagelse 1 Vedtægter Energinetværk Slagelse 1 Foreningens navn, hjemsted og formål Foreningens navn er Energinetværk Slagelse. Foreningens medlemskreds har hjemsted eller filial/afdeling i Slagelse kommune. Foreningens

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet

Egenfinansiering offentlige nationale midler. Egenfinansiering frivilligt arbejde. Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Egenfinansiering private midler Egenfinansiering offentlige nationale midler Egenfinansiering frivilligt arbejde Tilskud fra aktionsgruppe nationale midler fra Fødevareministeriet Tilskud fra aktionsgrupper

Læs mere

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte

Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Udvikling i landdistrikterne - Lokal udviklingsstrategi og muligheder for støtte Fødevareministeriets Netværkscenter Hvad er en udviklingsstrategi? En overordnet beskrivelse af de aktiviteter, aktionsgruppen

Læs mere

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning.

Resumé: Vedtægter for foreningen Single Rock Café Herning. VEDTÆGTER Resumé: Foreningen er ukommerciel, ejet af medlemmerne og gængs demokratisk. Hensigten er ikke at knække singlestatistikken, men at synliggøre den. Og i en tidssvarende form. Ordinær årlig generalforsamling

Læs mere

UDKAST til VEDTÆGTER. for Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps

UDKAST til VEDTÆGTER. for Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps UDKAST til VEDTÆGTER for Gjern Almennyttige Udviklingsselskab Aps Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Selskabets navn, hjemsted og formål 1-3 Kap. 2 Selskabets kapital 4 Kap. 3 Anparterne 5 Kap. 4 Generalforsamling

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme

Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme Vedtægter for Foreningen Partnerskab for Østersøturisme 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Partnerskab for Østersøturisme. Foreningen har hjemsted i Region Sjælland. 2 Stifter Stiftere er: 3 østersøvendte

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans

Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans Vedtægter for Dansk Forum for Mikrofinans 1 - Navn Foreningens navn er Dansk Forum for Mikrofinans. 2 Formål Dansk Forum for Mikrofinans har til formål at bidrage til at øge kvaliteten og omfanget af den

Læs mere

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN

DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN DREJEBOG FOR EN UDVIKLINGSPLAN Udviklingsplaner I projektet Landbruget i Landskabet er der ud fra en bedriftsvinkel arbejdet med fremtidens planlægning for det åbne land. Projektet søger at synliggøre

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK

UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK UDKAST TIL ERHVERVSPOLITIK INDLEDNING Vordingborg Kommunes erhvervspolitik danner den overordnede ramme for kommunens arbejde med erhvervsudvikling og skal medvirke til at virkeliggøre Kommunalbestyrelsens

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig.

Nuværende vedtægt. Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND. 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. Nuværende vedtægt Forslag til ændringer af vedtægten 1. NAVN, HJEMSTED OG BAGGRUND 1.1 Foreningens navn er Ase Selvstændig. 1.2. Foreningen har hjemsted i den kommune, hvor sekretariatet har adresse. 2.

Læs mere

Samsø 2.0. Dokumentation

Samsø 2.0. Dokumentation Samsø 2.0 Dokumentation SHARED SPACE Flinchs Hotel. Tranebjerg Fredag den 26. Oktober 2012 1 Samsø 2.0 Shared Space Indholdsfortegnelse Hvad kan vi i fællesskab? side 3 Velkommen side 3 Check-in. side

Læs mere

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma

197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER. for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK. Advokatfirma 197-176166 AHJ/aje VEDTÆGTER for FORENINGEN STATEN I HELE DANMARK Advokatfirma Indholdsfortegnelse 1. Foreningens navn, hjemsted, virke og formål... 3 2. Medlemskab... 3 3. Repræsentantskabet... 4 4. Bestyrelsen...

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG

VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG VEDTÆGTER FOR FORENINGEN DEN GULE BYGNING I VILDBJERG - 1 - 1 Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Den Gule Bygning i Vildbjerg. Dens hjemsted er Herning Kommune. Foreningen er oprettet ved

Læs mere

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo!

2012-2022. Gudbjerg et rart sted at bo! 2012-2022 Gudbjerg et rart sted at bo! Denne udviklingsplan er en del af LAG Svendborgs projekt Udviklingsplaner for lokalsamfund i Svendborg Kommune også kendt under navnet Visionsplaner eller Hvor skal

Læs mere

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune

PLANSTRATEGISEMINAR FLYT TIL STRUER. Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia. V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune PLANSTRATEGISEMINAR Onsdag d. 2. april 2014 kl. 13.30 - Fredericia FLYT TIL STRUER V/Claus Falk Petersen Udviklingskonsulent Struer Kommune STRUER KOMMUNE Befolkning 21.533 i kommunen 10.427 Struer by

Læs mere

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742

VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 VEDTÆGTER for Nordjysk Fødevareoverskud cvr.nr. 36167742 1: navn og hjemsted. Organisationens navn er: Nordjysk Fødevareoverskud, i daglig tale NOFO. Organisationen har hjemsted i Aalborg Kommune. 2: værdigrundlag.

Læs mere

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE

ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE ERHVERVS- OG FRITIDSUDVALGET FOR NORDFYNS KOMMUNE REFERAT FRA MØDE NR. 15 TORSDAG DEN 24. JANUAR 2008, KL. 16.00 PÅ OTTERUP RÅDHUS, MØDELOKALE 5 Erhvervs- og Fritidsudvalget 24. januar 2008 Side: 2 Fraværende:

Læs mere

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi

Sidst revideret den 22. februar 2001. Vedtægter for. Lykeion. - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi Sidst revideret den 22. februar 2001 Vedtægter for Lykeion - tværfaglig begrebsdannelse og terminologi 2 1. Navn, hjemsted og stiftelse 1.1 Foreningens navn er: Lykeion tværfaglig begrebsdannelse og terminologi.

Læs mere

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted

for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted Vedtægter for den selvejende institution Herning Krisecenter for voldsramte kvinder 1. Herning Krisecenter er en selvejende institution med hjemsted i Herning. I henhold til 109-110 i lov om social service

Læs mere

stiftet den 9. oktober 1862

stiftet den 9. oktober 1862 V E D T Æ G T E R for KØGE HANDELSSTANDSFORENING stiftet den 9. oktober 1862 Navn og formål 1 Foreningens navn er: Køge Handelsstandsforening Foreningens hjemsted er Køge, og dens adresse er foreningens

Læs mere

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet

Fiskeridirektoratet. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri. Fiskeridirektoratet Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Hovedformål Som en del af Fødevareministeriet er Fiskeridirektoratets hovedformål at være med til at sikre: friske,

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer

Forslag til vedtægtsændringer Bilag 3: Forslag til vedtægtsændringer De af bestyrelsen foreslåede ændringer er markeret med gult. Vedtægter pr. 26. april 2004 Forslag til vedtægtsændringer 1. Navn og hjemsted Lean Construction - Danmark

Læs mere

Skabelon til årlig beretning

Skabelon til årlig beretning Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Nyropsgade 30, DK-1780 København V, Tlf: 33 95 80 00 Skabelon til årlig beretning Årlig beretning fra lokale aktionsgrupper under landdistriktseller

Læs mere

Vedtægter for Erhverv Aarhus

Vedtægter for Erhverv Aarhus Oversigt 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemmer 4 Medlemskabets ophør 5 Generalforsamlingen 6 Bestyrelsen 7 Regnskab og revision 8 Foreningens opløsning 9 Foreningens kontor og

Læs mere

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme.

Under sidste års valgkamp var der stor interesse for udviklingen i Fanø s turisme. 1 Nytårskur FET 2014 den 22. januar kl. 17-19.00 Kære Alle. Velkommen til nytårskuren, velkommen til et nyt år. På øen kan vi ligeledes byde velkommen til et nyt byråd. Nye udvalgsformænd og ikke mindst

Læs mere

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling

Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Oplæg til strategi for erhvervsudvikling Minimumsmål: Jobskabelse (antal arbejdstimer) Produktivitetsudvikling (værdiskabelse pr. arbejdstime) Skal også bidrage til EU 2020 mål: Intelligent, bæredygtig

Læs mere

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning

Turismeområde. Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel. Planlægning Turismeområde Stillinge Strand - nyt område til etablering af hotel Planlægning Januar 2013 Indledning Slagelse Kommune har i forbindelse med Kommuneplan 2013 udarbejdet Turismepolitiske overvejelser,

Læs mere

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference

Erhvervsanalyse. Favrskov Kommune Erhvervskonference Erhvervsanalyse Favrskov Kommune Erhvervskonference 17. juni 2015 Formål Analysen har til formål at: Supplere og nuancere de landsdækkende og tidligere lokale analyser Afdække de lokale rammer og vilkår

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN

Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Vedtægter for Grundejerforeningen KILDEBUEN Kapitel 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Grundejerforeningen KILDEBUEN. 2. Foreningens hjemsted er Silkeborg Kommune under Retten i Viborg,

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Årsberetning og regnskab 2008

Årsberetning og regnskab 2008 Årsberetning og regnskab 2008 Kultursamarbejdet år 2 1 Kultursamarbejdets vision er at synliggøre Midt- og Vestjylland og dets kulturliv. Det er Kultursamarbejdets overordnede formål at bidrage til områdets

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården

Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Vedtægter for Grundejerforeningen Skrillingegården Indholdsforteqnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap.

Læs mere

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne

Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne AMTSRÅDSFORENINGEN 11.16.1 Side 1 KOMMUNALE TJENESTEMÆND OG OVERENSKOMSTANSATTE Rammeaftale om personalepolitiske samarbejdsprojekter i amterne 2002 Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. OMRÅDE... 3 2. FORMÅL...

Læs mere

Danmark er et dejligt land

Danmark er et dejligt land Danmark er et dejligt land En radikal handlingsplan for Danmarks natur Danmarks natur skal bevares og forbedres. Tilbagegangen i den biologiske mangfoldighed skal stoppes. Planter og dyr skal have bedre

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen.

Udkast til. Vedtægter for Grundejerforeningen Basager. Foreningens navn er Grundejerforeningen. Udkast til Vedtægter for Grundejerforeningen Basager Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen. 2 Foreningens hjemsted er Randers Kommune under ret, der er foreningens

Læs mere

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen

Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen Vejledning til udfyldelse af Ansøgningsskema om tilskud under LAG-indsatsen 05.02.2015 1 Indledning Du finder her en vejledning til udfyldelse af ansøgningsskemaet til brug ved ansøgning om tilskud under

Læs mere

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S

Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde. Anna Porse Nielsen, Manto A/S Hvordan sælger man naturoplevelser? Turismens værdikæde Anna Porse Nielsen, Manto A/S Indhold Kort om Manto & jeg & oplevelsesøkonomi Udfordringerne Den turismemæssige værdikæde Formål, baggrund og eksempler

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne

SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne SKABELON TIL SLUTRAPPORT for projekter under ordningen om etablering af nye arbejdspladser og attraktive levevilkår landdistrikterne Udgave august 2012 Slutrapporten skal indeholde en beskrivelse af projektet

Læs mere