Udviklingsstrategi for LAG Odder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingsstrategi for LAG Odder"

Transkript

1 Udviklingsstrategi for LAG Odder Landdistriktsprogrammet Fiskeriudviklingsprogrammet

2 Indholdsfortegnelse Gyldighed og revision af Udviklingsstrategien... 3 Formalia... 3 Kontaktpersoner... 4 Redegørelse for udarbejdelse og gennemførelse af lokal udviklingsstrategi... 5 Inddragelse af medlemmer... 5 Inddragelse af det lokale liv... 6 Samarbejde med myndighederne... 7 Rolle og opgavefordeling mellem formand, bestyrelse og koordinator... 8 Analyse af LAG Odders geografiske område... 9 Socioøkonomiske data (supplement til Forhåndsgodkendelsen)... 9 SWOT spørgeskemaundersøgelse blandt LAG Odders medlemmer Overordnet Strategi for land- og fiskeriområderne Overordnede målsætninger for den lokale aktionsgruppe Kvantificerede målsætninger for både fiskeriområderne og landdistrikterne Strategi for landdistrikterne Analyse af nuværende situation i landdistrikterne SWOT undersøgelse for landdistrikterne Overordnede målsætninger for landdistriktsområderne Kvantificerede målsætninger for landdistriktsområderne Forventede aktiviteter i landdistrikterne Tidsplan og budget Strategi for fiskeriområdet Analyse af den nuværende situation i fiskeri og kystområderne SWOT undersøgelse for fiskeridistrikterne Overordnede målsætninger i forhold til fiskeri- og kystområderne Kvantificerede målsætninger for fiskeri- og kystområderne Forventede aktiviteter i fiskeri og kystområdet Tidsplan og budget Bilagsoversigt

3 Gyldighed og revision af Udviklingsstrategien Nærværende Udviklingsstrategi er udarbejdet af LAG Odders bestyrelse og LAG Odders Koordinator i samarbejde med konsulentfirmaet EnviroConsult. Gyldighed Nærværende Udviklingsstrategi for landdistrikterne og fiskeriområderne i Odder Kommune er godkendt af bestyrelsen d. 7. december 2010 med gyldighed for hele programperioden frem til Procedure for revision Hvert år i programperioden drøfter bestyrelsen på et generalforsamlingsforberedende bestyrelsesmøde om der evt. er behov revision af Udviklingsstrategien. Hvis bestyrelsen beslutter, at der skal ske ændringer, udsendes ændringerne som forslag til generalforsamlingen jf. procedurer fra LAG Odders vedtægter. Formalia Navn på Lokal aktionsgruppe LAG Odder Den lokale aktionsgruppes adresse LAG Odder Rådhusgade Odder Tlf Type af aktionsgruppe Lokal aktionsgruppe under Landdistriktsprogrammet og Fiskeriudviklingsprogrammet

4 Kontaktpersoner Formand og kontaktperson for LAG Odder Camilla With Aasager Århusvej Odder Telefon: / Koordinator Udviklingskonsulent ved Odder Kommune Louise Buttenschøn Tlf / E -mail: 4

5 Redegørelse for udarbejdelse og gennemførelse af lokal udviklingsstrategi Inddragelse af medlemmer Etablering af LAG Odder og aktuel status Ved den stiftende generalforsamling den 17 juni 2010 blev der godkendt vedtægterne for LAG Odder, som dækker både landdistrikts - og fiskeriudviklingsprogrammerne. Der er november 2010 ca. 50 personlige medlemmer, som fordeler sig på følgende kategorier: Myndigheder: udpeget repræsentant fra Region Midtjylland, Odder Byråd og Odders Kulturråd. Erhvervsinteresser: Odder - Skanderborg Landboforening, Odder Avis, netværkssamarbejdet for gårdbutikker Smørblomsten, Den økologiske Have, Cafe Pakhuset, Holtgaard.dk, I/S Gammelgaard, Bjergagerhovgård, Andersenbrix, Playmaker, Frivilligcenter Odder, CSR Inspiration. Organisationer, borger og idrætsforeninger fra hele kommunen: Danmarks Naturfredningsforening Odder, Hundslund IF, Torrild Idræts og Borgerforening, Gylling Lokalråd, Annas Kærester (forening omkring et ældre træskib). Aktive borgere Bestyrelsen for LAG Odder Bestyrelsen har en bred sammensætning der er dækkende for de forskellige interesser der er i landdistrikts og fiskeriudvikling i LAG Odders område. Repræsentanter for de fire ovennævnte medlemskategorier har siden 2007 efterlyst, at Odder skulle oprette en Lokal Aktionsgruppe, så lokale projekter kunne drive ny udvikling. Mange af de nuværende medlemmer har deltaget aktivt i informationsmøderne og debatten op til og med generalforsamlingen. Bestyrelsen er rekrutteret fra denne kreds. Inddragelse af LAG Odders medlemmer og godkendelse af myndighederne Fødevareministeriets procedure for godkendelse af udviklingsstrategien er blevet fulgt ved, at Lag Odders medlemmer og LAG Odders bestyrelse har godkendt LAG Odders Udviklingsstrategi. LAG Odders medlemmer er forud for udarbejdelse af Udviklingsstrategien blevet bedt om at udpege Odder Kommunes styrker, svagheder, muligheder og trusler. For at præcisere de udfordringer der er særligt gældende for LAG Odder, har LAG Odder gennemført en SWOT spørgeskemaundersøgelse blandt LAG Odders medlemmer i efteråret Spørgeskemaet blev udsendt til samtlige LAG Odders medlemmer med en uges svarfrist. Se LAG Odders spørgeskema i bilagsdelen s. 36. Gengivelsen af udsagnene er koncentreret om svar der omhandler forhold der er relevante for landdistrikterne og fiskeri/ kystområderne. Svarene på SWOT undersøgelsen findes under afsnit for strategierne for henholdsvis Landdistriktsområdet og Fiskeriudviklingsområdet i denne Udviklingsstrategi. 5

6 Der efter er udkast til udviklingsstrategien udsendt med opfordring til at komme med evt. ændringer og bidrag. De indkomne bidrag er efterfølgende indarbejdet i Udviklingsstrategien. Bestyrelsen har haft udviklingsstrategien til gennemlæsning med endelig deadline 7. december Udviklingsstrategien er der ud over godkendt af Region Midtjyllands Regionsråd og Vækstforum samt Odder Kommune ved LAG Odders bestyrelsessekretariat. Godkendelserne kan ses i Udviklingsstrategien under bilag på side 38 og 39. Fremtidig dialog med medlemmerne Hjemmeside: LAG Odder har oprettet en hjemmeside hvor alle dokumenter i LAG Odder vil være tilgængelige (vedtægter, bestyrelsesreferater, Udviklingsstrategi, oversigt over projekter der har modtaget tilskud, regnskab m.v.). Opdatering af hjemmesiden foretages som minimum i forbindelse med udsendelse af nyhedsbreve. Nyhedsbreve lægges ind under særligt menupunkt på hjemmesiden Nyheder. Opdatering af hjemmesiden sker efter behov mht. til informationer om forskellige ansøgningsfrister til diverse fonde og puljer og regionale initiativer. Behandling af projektansøgninger: Bestyrelsen behandler ansøgninger minimum to gange årligt. Ansøgningsfrister til LAG Odder annonceres i den lokale presse. Nyhedsbrev: Ved henvendelse til LAG Odder kan både medlemmer og ikke-medlemmer få tilsendt nyhedsbreve elektronisk. Der udsendes nyhedsbreve mindst 4 gange årligt. Den lokale presse: Orienteres løbende. Projektomtale som inspiration: Det tilstræbes at støttede projekter beskrives kortfattet, når projekterne er gennemførte. De forhåbentligt vellykkede projekter kan herved give inspiration til andre i kommunen. Omtalerne tages med i nyhedsbrevene. Ordinær generalforsamling: En gang om året holdes den ordinære generalforsamling for LAG Odder. Der vil på generalforsamlingen hvert år blive afsat tid til afholdelse af en workshop for idéudvikling og inspiration. Inddragelse af det lokale liv Inddragelse af foreninger, organisationer, erhvervsliv, borgere m.v. ved udarbejdelse af strategien LAG Odders medlemmer har bidraget med ideer til Udviklingsstrategien via spørgeskema om SWOT samt opfordring via mail til samtlige medlemmer til at komme med kommentarer. Forud for denne proces har der desuden været en række informationsmøder og stiftende generalforsamling for LAG Odder, hvor ideen med LAG Odder har været drøftet. Det anslås, at ca. 60 personer har været aktivt involveret i møderne. Medlemmerne inddrages fremover til idéudvikling omkring realisering af strategien, primært på den årlige generalforsamling og workshop. Herudover opfordres medlemmerne til at give kommentarer og ideer til LAG Odder. 6

7 Arbejde med udvidelse af LAG Odders medlemskreds LAG Odder ønsker løbende at udvide medlemskredsen. Det vil ske ved opsøgende arbejde fra LAG Odders bestyrelse og koordinator. Der arbejdes på at få opbygget en mailgruppe for organisationer, foreninger, erhverv m.v., som kan være relevante ift. inddragelse af disse i realisering af Udviklingsstrategien. Her lægges særlig vægt på at opfange alle relevante organisationer og foreninger i landdistrikterne og kystnære fiskerirelevante områder. Disse vil løbende få tilsendt nyhedsbreve og derved også blive inviteret til at melde sig ind i LAG Odder. Samarbejde med organisationer og erhvervsliv LAG Odder ønsker at arbejde på at få etableret et samarbejde med relevante foreninger og erhverv i forbindelse med ansøgninger til LAG Odder. LAG Odders bestyrelse kan nedsætte faggrupper og ekspertgrupper inden for de hovedindsatsområder, som strategien indeholder. Der kan f.eks. være tale om nedsættelse af fag- og ekspertgrupper med deltagelse af Visit Odder (turisme), Odder - Skanderborg Landboforening, Odder Erhvervs - og Udviklingsråd, Danmarks Naturfredningsforening, Odder Sportsfiskerforening, borgerforeninger, menighedsråd mv. LAG Odder vil desuden opfordre organisationer, foreninger og andre relevante aktørere til at komme med oplæg på den årlige generalforsamling og workshop. LAG Odder proaktiv LAG Odder ønsker at inspirere til dannelse af et fælles forum som en samarbejdsparaply for borgerforeninger, lokalråd m.v. som repræsenterer lokalområderne i oplandet til Odder by. I dag er der ingen fælles organisering af landsbyerne. Inspirationsture til støttede projekter LAG Odder vil hvert år arrangere åbent hus hos udvalgte projektholdere, der har modtaget støtte fra LAG Odder, hvor der er tale om inspirerende projekter. Forespørgsel hos projekttilskudsmodtagere om deltagelse i åben hus vil ske efter evaluering af projektet. Samarbejde med myndighederne Mål og aktiviteter for LAG Odder er i tråd med Plan og Agenda 21 Strategi for Odder Kommune Herved opnås de bedste muligheder for i fællesskab at udnytte Landdistrikts- og Fiskeriudviklingsprogrammerne optimalt. Både gennem de midler som er afsat til Odders Lokale Aktionsgruppe og gennem de muligheder der er for at søge om yderligere midler til udvikling af området. Der lægges op til et tæt samarbejde mellem LAG Odder, Odder Kommune og Region Midtjylland i forhold til realisering af udviklingsstrategiens mål. 7

8 Rolle og opgavefordeling mellem formand, bestyrelse og koordinator Formanden: er bemyndiget til at træffe afgørelse i sager, der vurderes som uopsættelige. Bestyrelsen skal efterfølgende godkende formandens afgørelse i sådanne sager. jf. 12 i vedtægterne er ansvarlig for indkaldelse til møder og udsendelse af dagsorden fungerer som kontaktperson ift. Koordinator tegner LAG Odder officielt f.eks. overfor pressen, medmindre andet er aftalt formanden er mødeleder ved bestyrelsesmøder og ansvarlig for at vedtægterne overholdes, herunder rettidig indkaldelse til generalforsamling Bestyrelsen: varetager den overordnede ledelse og udvikling af LAG Odders virksomhed og fører tilsyn med den daglige ledelse drøfter og vedtager de overordnede visioner og strategier behandler og prioriterer indkomne projektansøgninger alle projekter som får bevilget støtte får tilknyttet et bestyrelsesmedlem som kontaktperson udover koordinatoren er ansvarlig for årsberetning, årsregnskab og budget som præsenteres for medlemmerne ved den ordinære generalforsamling fungerer som aktive ambassadører for LAG ordningen, der kan udbrede kendskabet og skabe interesse hos potentielle lokale projektansøgere Daglig ledelse / Koordinator Der er indgået en Samarbejdsaftale mellem LAG Odder og Odder Kommune om vilkår for konsulentydelse fra en ansat udviklingskonsulent i Odder Kommune til koordination og administration af LAG Odder. Funktionsbeskrivelse for LAG koordinator LAG Koordinatorens overordnede ansvar er aktivt at bidrage til udviklingen af Landsbyerne og Landdistrikterne i Odder Kommune. Generelle arbejdsområder: Bidrage til at mål og indsatser i den lokale udviklingsstrategi bliver opfyldt, herunder at forberede projektansøgninger til behandling i bestyrelsen, sekretær for de møder, hvor der indstilles og aftales tilskud (forberedelse af projektansøgningerne, kontakt til projektudøver og Fødevare- Erhverv etc., mødeindkaldelse mv.) Fungere som rådgiver i forbindelse med påbegyndelse og gennemførelse af projekter, herunder vejledning af projektansøgere i forhold til relevante former for medfinansiering og udsender projektskabelon til projektansøgere 8

9 Koordinerer bestyrelsens arbejde med andre lokale, regionale, nationale eller internationale aktiviteter Skaffe kendskab til yderligere støtteordninger og eksterne finansieringskilder til LAG Odder Kontakt og koordination mellem LAG Odder og Odder Kommune, Region Midtjylland, FødevareErhverv, øvrige LAG Koordinator om opdatering af ansøgninger, møder kurser mv. Opsamler og synliggør viden af LAG Odder og afholdte LAG Odder projekter Er til rådighed for besvarelse af spørgsmål fra borgere om LAG og projektansøgninger. Drift af LAG Odder: Daglig koordination af aktiviteter i LAG Odder, herunder regnskabsføring i samarbejde med kasserer Løbende informationssamling vedr. ansøgninger, nyheder, kurser og øvrige projekter Igangsætter aktiviteter, kontakte med mulige projektmagere, koordinere projekter mv. Hjælper ansøgere i udarbejdelsen af deres ansøgning og udbetaling af projektstøtte Modtagelse og bearbejdning af ansøgninger Henvise projektholdere til yderligere støtteordninger og eksterne finansieringskilder Fører regnskab for aktionsgruppen, herunder at indsende udbetalingsanmodninger og dokumentation til FødevareErhverv i samarbejde med kasserer Andet: Udfører tilsyn med gennemførte projekter i samarbejde med bestyrelsen Varetage opgaver vedr. opbygning, kommunikation og administration af Vedligeholdelse af Pixi udgave af LAG Odders Udviklingsstrategiske målsætninger. Koordinatoren skal selvstændigt tage initiativer Der må forventes en del aften arbejde LAG Koordinatoren refererer til formanden Analyse af LAG Odders geografiske område På baggrund af de socioøkonomisk dataer fra forhåndsgodkendelsen fremgår i det følgende fakta om bymønster, infrastruktur, byudvikling og befolkningsudvikling. Dette suppleres med Odder Kommunes Plan og Agenda 21 Strategi, der er vedlagt som bilag 1 se elektronisk link i Bilagsoversigt. Socioøkonomiske data (supplement til Forhåndsgodkendelsen) Bymønster Odder by har havde i af Odder Kommunes indbyggere. Resten er bosat i landsbyerne og det åbne land. 9

10 Odder Kommune har en decentral centerstruktur. Odder by har siden 1994 været kommunecenter. Byen betjener hele kommunen med offentlig og privat service, herunder specialuddannelse til de årige, udvalgsvarehandel, liberale erhverv m.v. Her ud over byder Odder Kommune på en række funktioner som tjener et område, der rækker ud over kommunegrænsen. Det drejer sig bl.a. om Odder Gymnasium, Handelsfagskolen (kostskole), Odder Højskole, Egmont Højskolen, Eriksminde Efterskole, Rudehøj Efterskole, Gylling Efterskole og Hou Maritime Idrætsefterskole. Lokalcentrene udgøres af Saksild, Boulstrup, Hov, Gylling, Ørting og Hundslund. Kommunens landzonebyer (afgrænsede i kommuneplan ) er Torrild, Balle, Oldrup, Falling, Fensten, Over Randlev, Neder Randlev, Dyngby, Nølev og Assendrup. Centerstrukturen og bymønstret har hidtil først og fremmest bygget på de lokalsamfund, der har servicefunktioner til daglig forsyning, herunder primært skole, kollektiv trafikbetjening og dagligvarer. Siden sidste kommuneplanrevision er især Odder by udbygget. Det gælder såvel boliger, erhverv samt dagligvare- og udvalgsvarebutikker. De sidste byvækstområder i Regionplan 2005 er således under planlægning og de sidste erhvervsområder er så godt som udbyggede. Tilsvarende er der sket en pæn vækst i oplandsbyerne, især i lokalcentrene Hov og Saksild. Herudover er alle planlagte områder i Gylling, Boulstrup, Ørting og Hundslund på vej til at blive eller allerede udnyttede. På Tunø, en ø på 3,52 km2. beliggende 8 km. ud for Odders kystlinje, er der både helårsbeboelse med 120 beboere, 60 helårshuse og 120 sommerhuse. Der er på øen ønske om botilbud til seniorer. Øen har lystbådehavn, og er turistmål for ca. 50,000 besøgende og både i havnen pr. år. Tunø hører under småøernes aktionsgruppe, hvorfor projekter på Tunø vil skulle indstilles og støttes under Småøernes aktionsgruppe. Dette skaber mulighed for indgåelse af projektsamarbejde mellem LAG Odder og Småøernes aktionsgruppe. Arealanvendelse Kommunen består af 88 % dyrket areal, hvoraf 16,5 % er skovdrift. Det åbne land i Odder Kommune har en 42 km kystlinje ud til Kattegat med Norsminde Fjord og Horsens Fjord, samt øerne Tunø og Alrø. Alrø er forbundet til fastlandet via en dæmning, hvor på der er vej til Alrø. Tunø har fast daglig færgeforbindelse til og fra Hou Havn. Infrastruktur Odder Kommunen er trafikalt forsynet gennem større hovedveje til Århus, Skanderborg og Horsens, og mindre hovedvej til Skanderborg. Derudover er der hovedforbindelse fra Odder til havnebyen Hou, der er knudepunkt for al trafik til Tunø og Samsø. Der er busforbindelser ad disse veje. Århus forbindes endvidere med Odder Grisen (lokalt tog mellem Århus og Odder), som med tiden udvides til en letbane til Århus og videre til Grenå. 10

11 Tele- og IT-struktur Odder Kommune er udover telefonnettets kobberkabler er hovedsageligt dækket af trådløse mobilnet. Et fibernet er under udbygning, med mulighed for hurtige elektroniske forbindelser. Erhvervsstruktur Erhvervsstrukturen i Odder er præget af Skovbrug, landbrug,, fremstillingssektorer, grafiske industri, jern- og metalområdet, samt turismeindustri (sommerhusudlejning) møbelindustrien. Undervisningssektoren er indpasset efter den kommunens struktur med både små folkeskoler i landdistrikterne store folkeskoler i byzonen samt et gymnasium. Odder er der ud over kendetegnet ved en meget varieret detailhandel. Der er i Odder Kommune en række gårdbutikker med salg af forskellige (økologiske) fødevareproduktioner. De fleste gårdbutikker er samlet i netværket Smørblomsten. Erhvervsstrukturen i Odder Kommune år

12 Udviklingen i befolkningsantallet Befolkningsprognosen for Odder Kommune forudsiger, at væksten primært kommer til at foregå i Odder by, Saksild og Hou, medens de fleste byer og landområderne vil få en negativ vækst med undtagelse af Ørting, Gylling, Hundslund og Tunø, som vil få en beskeden positiv vækst. Geografisk fordeling og udvikling af befolkningen i Odder Kommune Odder Kommune Antal personer pr. 1. januar Antal % Boulstrup by ,8 Boulstrup land ,4 Gylling by ,5 Gylling land ,2 Hov by ,4 Hov land Hundslund by ,3 Hundslund land ,1 Odder by ,5 Odder land ,8 Saksild by ,4 Saksild land ,3 Ørting by ,2 Ørting land ,9 Tunø ,9 Hele Kommunen Kilde: Befolkningsprognose for Odder Kommune Tabel 4 Befolkningsudvikling i delområder 12

13 Aldersstruktur og befolkningsudvikling Befolkningssammensætning år -4 år 5 år -9 år 10 år -14 år 15 år -19 år 20 år -24 år 25 år -29 år 30 år -34 år 35 år -39 år 40 år -44 år 45 år -49 år 50 år -54 år 55 år -59 år 60 år -64 år 65 år -69 år 70 år -74 år 75 år -79 år 80 år -84 år 85 år -89 år 90 år -94 år 95 år -99 år Kilde: Befolkningsprognose for Odder Kommune se Bilag 3 elektronisk link i Bilagsoversigten Jf. ovennævnte tabel for Befolkningssammensætning i Odder vil der blive en vækst i grupperne fra år og grupperne fra år. Bortset fra gruppen år, hvor væksten er lidt større end landsgennemsnittet, så er udviklingen for de øvrige grupper tilsvarende det øvrige Danmark. Der bliver i fremtiden næsten det samme antal personer til at forsørge et stigende antal ældre. SWOT spørgeskemaundersøgelse blandt LAG Odders medlemmer For at præcisere de udfordringer der er særligt gældende for LAG Odder, har LAG Odder gennemført en SWOT spørgeskemaundersøgelse blandt LAG Odders medlemmer i efteråret Spørgeskemaet blev udsendt til samtlige LAG Odders medlemmer med en uges svarfrist. Se LAG Odders spørgeskema i bilagsdelen s. 37. Gengivelsen af udsagnene er koncentreret om svar der omhandler forhold der er relevante for landdistrikterne og fiskeri/ kystområderne. Svarene på SWOT undersøgelsen findes under afsnit for strategierne for henholdsvis Landdistriktsområdet og Fiskeriudviklingsområdet i denne Udviklingsstrategi. 13

14 Overordnet Strategi for land- og fiskeriområderne Overordnede målsætninger for den lokale aktionsgruppe Den overordnede vision LAG Odder ønsker at arbejde for at tiltrække og fastholde husstande og alle typer familier i distrikterne. Der skal arbejdes for at skabe gode arbejdspladser og gode levevilkår igennem udviklende tiltag. Disse skal rette sig mod at gøre Odder Kommunes landdistrikt - og fiskeriområder økonomisk og miljømæssigt bæredygtige i samspil med både den globale og kommunale økonomi. For at opnå dette ønskes følgende: LAG Odders Udviklingsstrategi skal medvirke til at skabe selvforståelse i Odder Kommune af, at man i høj grad kan bygge sin udvikling på egne ressourcer. Det kan ske ved at stimulere landbrug, kystfiskeri, kystturisme og øvrig erhvervsudvikling ud fra selvforsyningsstrategier baseret på egne ressourcer. På samme måde ønsker LAG Odder at støtte udviklingstendenser, der styrker erhvervsudvikling og lokalsamfundsudvikling i en bæredygtig retning. LAG Odder ønsker at indgå samarbejde med Odder Kommunen, Region Midtjylland, landbruget og foreningslivet for at arbejde for denne vision. Det tilstræbes, hvor forskellige projekter inden for de to programområder har sammenfaldende interesser, at få disse til at arbejde sammen. Hovedtemaer for LAG Odders indsatsområder: Nedenstående hovedtemaer er fastlagt på baggrund af SWOT undersøgelse blandt LAG Odders medlemmer gennemført i efteråret Svarene fra undersøgelsen fremgår under henholdsvis Strategi for landdistrikterne og Strategi for fiskeriområdet. Styrkelse af levevilkår i landsbyer og kystbyernes, herunder bl.a. organisering internt og på tværs af byerne Bæredygtig erhvervsudvikling. Kan være indenfor miljø, energi, langsigtede arbejdspladsmuligheder. Kvalitetsfødevarer. Aktiviteter og samarbejder som fremmer vilkårene for produktion og udbredelse af kvalitetsfødevarer. Vedvarende energi. Løsninger som kan levere miljøvenlig og sikker energiforsyning Socialøkonomiske virksomheder. Virksomheder som leverer resultater i samspil mellem forretning og idealisme. Klyngesamarbejder. Typiske konstruktioner hvor myndigheder, virksomheder og forskning samarbejder gennem innovative løsninger 14

15 Prioriteringsprincipper for LAG Odders igangsættelse af projekter LAG Odder ønsker at prioritere midlerne i nærværende programperiode til projekter med udgangspunkt i følgende: Projekter i tilpas omfang så det opnår synlighed og giver gavn og glæde for en større gruppe borgere. Skal være synlig og nyskabende til inspiration for alle. Sigte mod længere varighed og bæredygtighed efter at den støttede del af projektet er afsluttet. Retter sig mod hjælp til selvhjælp. Indhold af organisatorisk karakter, som søger at aktivere lokale ressourcer, såvel økonomisk som sociale. Kvantificerede målsætninger for både fiskeriområderne og landdistrikterne Effektmålingen på de tildelte midler vil ske i form af krav til ansøgningerne om målbare succeskriterier i henhold til de effekter, som ansøgeren indikerer i ansøgningsmaterialet. Ansøgninger med uklare mål vil blive afvist, eller ansøgeren vil blive bedt om at gøre målene målbare. Den forventede kvantitative effekt for de to områder er følgende: Forventede kvantitative effekter af LAG Odders aktiviteter Program Antal projekter i program perioden Antal nye arbejdspladser i program perioden Landdistriktsprogrammet Fiskeriudviklingsprogrammet I alt Ovennævnte tal er nærmere specificeret under hvert enkelt program. 15

16 Strategi for landdistrikterne Analyse af nuværende situation i landdistrikterne Landbrug Området er præget af en omfattende landbrugssektor incl. skovbrug med et samlet areal på 88 % af jorden i Kommunen. Odder kommune har i forhold til landsgennemsnittet et højt antal landbrugsproduktioner (primært svin) og udviklingen i landbruget med færre, men større produktionsenheder Og anlæg har bidraget til debat. Debatten har primært været omkring gener fra landbruget æstetik og lugt og omfattet udviklingsmulighederne for erhvervet i kommunen. Debatten er fulgt op lokalpolitisk med vedtagelse af lokale retningslinjer for udvidelse af landbrug og beboelse i kommunen for at sikre gode udviklingsmuligheder for både landbrug og beboelse og sikre begrænsning af gener. Kilde: Odder Kommune Kommuneplan Planberetning maj 2007 se Bilag 5 elektronisk link i bilagsoversigt Ud over de traditionelle landbrug er der talrige kvalitetsfødevareproducenter, heraf en række økologiske landbrug, som i nogle tilfælde har tilknyttet gårdbutik. Odder-Skanderborger Landboforening meget aktiv i i dialog med forskellige parter, f. eks. Dansk Naturfrednings Forening i dialog om fremtidens landbrug. Naturen og det åbne land Kommunen har 2320 ha skov i år 2000 mod 2219 ha i år 1990, en vækst på 4,5%. Omkring halvdelen af Odder kommunes areal er udpeget som områder med særlig landskabelig interesse i regionplan De udpegede områder er kyststrækningen, Tunø, Alrø, Sondrup Bakker og ådalslandskaberne, som strækker sig fra Amstrup Enge i syd og bugter sig langs Åkær Å og Odder Å til Norsminde Fjord i nord. Derudover er enkelte områder i den vestlige og nordlige del af kommunen udpeget. 5 % af naturen i Odder Kommune er 3-områder (naturtyper af særlig værdi beskyttet under naturbeskyttelseslovens 3) Kilde: Odder Kommune Kommuneplan Planberetning maj 2007 se Bilag 5 elektronisk link i bilagsoversigt Erhverv Virksomhedsstrukturen er præget af mindre og mellemstore erhvervsvirksomheder, og med gode vilkår for iværksættere. Odder Erhvervs- og Udviklingsråd arbejder aktivt med at forbedre vilkårene for iværksættere. I 1986 var der arbejdspladser i kommunen. I 2005 var det reduceret til arbejdspladser. I perioden er der nedlagt/delvist nedlagt store arbejdspladser som slagteriet, Ripella, store dele af Odder Sygehus, Bording m.fl. Det svarer til, at der i 1986 var 0,87 lokale arbejdspladser pr. beskæftiget og der i 2005 var 0,70 lokale arbejdspladser pr. beskæftiget. Kilde: Odder Kommune Kommuneplan Planberetning maj 2007 se Bilag 5 elektronisk link i Bilagsoversigt 16

17 Odder rummer en række socialøkonomiske virksomheder som er fyrtårne på deres områder: Odder Højskole, Egmont Højskolen, Eriksminde Efterskole, Rudehøj Efterskole, Gylling Efterskole, Hou Maritime Idrætsefterskole, Café Pakhuset, Café Retro og Retroen Genbrug Energiforsyning Odder Kommune har et centralt varmeværk, tre mindre kraftvarmeværker samt Østjysk Energi, der forsyner Odder og omegn med kollektiv varme og el. Området rummer store potentialer for udnyttelse af bioenergi, som en af de grønne og stabile løsninger i den fremtidige forsyning. Turisme Odder Kommunes 42 km kystlinie med nogle af Danmarks bedste badestrande med masser af muligheder for turistoplevelser. Der er et netværkssamarbejde for gårdbutikker med kvalitetsfødevarer. Der er store muligheder for maritime oplevelser, f.eks. sportsfiskeri, badning, kajakroning, sejllads mm. Der er gode muligheder for naturoplevelser, da omkring halvdelen af Odder Kommune er udpeget som områder med særlig landskabelig interesse, heraf 5 % 3-områder (naturtyper af særlig naturværdi ifølge Naturbeskyttelsesloven). Der er udpeget 2 Natura 2000-områder, henholdsvis Norsminde Fjord og Horsens Fjord. Natura 2000 består af hhv. "Habitatområder" og "Fuglebeskyttelsesområder", som udpeges for at beskytte og bevare bestemte naturtyper og arter af dyr og planter, som er af betydning for EU. Disse områder har således stor rekreativ værdi. Kunst, Kultur & Musik Området har et stort antal udøvende kunstere f.eks. billedekunstnere, musikere og keramikere. Kulturen blomster gennem mange spredte events i løbet af året. 17

18 SWOT undersøgelse for landdistrikterne For at præcisere de udfordringer der er særligt gældende for LAG Odder, har LAG Odder gennemført en SWOT spørgeskemaundersøgelse blandt LAG Odders medlemmer i efteråret Spørgeskemaet blev udsendt til samtlige LAG Odders medlemmer med en uges svarfrist. Se LAG Odders spørgeskema i bilagsdelen s. 36. Nedenstående er direkte uddrag fra svarene i spørgeskemaerne. Styrker: noget af Danmarks bedste landbrugsjord med højt udbytte, rent drikkevand, god infrastruktur, tæt på det østjyske bybånd, mange højtuddannede (bosætningsområde for ansatte i Århus), et landbrug der er indstillet på at levere bioenergi, et af Danmarks bedste iværksætterområder bl.a. på inden for kunst, kreative fag og økologisk landbrugsproduktion, mange gode institutioner (højskoler, efterskoler, beskæftigelsesprojekter for udviklingshæmmede og aktiv frivillighedscenter mv.), på trods af sin størrelse alligevel et stort udbud af foreningsliv og fritidsaktiviteter svømmehal, multihal m.v.) Svagheder: energiforsyning i landdistrikterne primært fossilt brændstof naturgas og fyringsolie, svag infrastruktur (langt til motorvej, ingen stationer på de store offentlige transportlinier) befolkningen bliver markant ældre i løbet af de næste år, cykelstier mangler en del steder i oplandet, industrilandbruget er presset af miljøkrav, ingen formelle samarbejdsorganer mellem kommunen og oplandsbyerne. Muligheder: Udnyttelse af tomme landbrugsbygninger, Vandmiljøhandleplanen og Natura 2000 vil give endnu bedre miljøtilstand end i dag (kan tiltrække flere turister), store muligheder for anvendelse af vedvarende energi i såvel kyst som landdistriktsområderne, store potentialer i udbygning af turisme såvel ved den 42 km. lange kyst som inde i landet (kommunen har 16 % skovareal), mange ledige byggemodnede grunde i velfungerende landsbyer, gode udviklingsmuligheder for eksisterende økologiske projekter ( Smørblomsten og Den økologiske have). Trusler: Relativt langt til motorvej, forringelse af offentlig transport til oplandsbyerne, 18

19 naturen er presset af det intensive landbrug (risiko for grundvandsforurening og indskrænkning af naturtyper og biodiversiteten), lukning af skoler i oplandsbyerne med risiko for affolkning af oplandsbyerne, en skæv udvikling i kommunen (den sydlige del af kommunen med Hundslund, Gylling og Ørting vil møde tilbagegang, medens Hou, Saksild og Odder vil få fremgang). Overordnede målsætninger for landdistriktsområderne Vision for programperioden LAG Odders vision lægger sit fokus på bosætning og erhvervsudvikling i landsbyerne og de to kystbyer, som de bærende elementer i landdistriktet. Visionen er at landsbyerne i højere grad bliver selvbærende. Med den tiltagende lukning af service og handel, nedgang i antal arbejdspladser i landbruget samt lukning af et antal større kommunale arbejdspladser i landsbyerne er det nødvendigt at arbejde målrettet på at fastholde borgernes engagement for at bevare landsbymiljøet og dermed kunne trække tilflyttere til. Det er vigtigt, at der opbygges en stærk organisation i landsbyerne i form af lokalråd, fællesråd eller lignende, der kan varetage landsbyernes fælles interesser. I de fleste landsbyer arbejder foreningerne hver for sig uden fokus på fællesinteresser i landsbyens udvikling. LAG Odder ønsker, at medvirke til at styrke det nuværende potentiale ved at forsøge at udbygge og videreudvikle grundlaget for, at der i højere grad skabes flere arbejdspladser i landbruget og i øvrig forarbejdningsvirksomhed af kvalitetsfødevarer på et økonomisk og miljømæssig bæredygtigt grundlag. Dette kan f.eks. være ved at støtte projekter og arbejdspladsudvikling i landbruget, som medvirker til at udvikle bæredygtig energi og projekter, og som nedsætter CO 2 - udledning. LAG Odder ønsker, at udbygge igangværende iværksætterprojekter, gerne med netværkssamarbejde. LAG Odder ser gerne, at der udbygges energiforsyning med vedvarende energi. Lokal identitet LAG Odder lægger vægt på den kvalitative og miljømæssigt bæredygtige vækst. LAG Odder ønsker at medvirke til at skabe en identitet som et bæredygtigt landdistrikt, der bygger sin vækst på kvalitetsudvikling og lokale ressourcer, såvel mennesker som råvarer. LAG ønsker at arbejde for, at landsbyerne bliver bæredygtige sociale enheder, der fortsat gør dem attraktive for bosætning og etablering af erhvervsaktiviteter. LAG Odder lægger vægt på at følge Region Midtjyllands og Odder Kommunes strategi på energiområdet, der satser på at halvdelen af Regionens energiforsyning i 2030 skal komme fra vedvarende energiforsyning, samt Odder Kommunes politik for Teknik og Miljø, vedtaget af Byrådet den 9. november Se Bilag 4 Elektronisk link i Bilagsoversigten. På samme måde ønsker LAG Odder at støtte udviklingstendenser der styrker erhvervsudviklingen og lokalsamfundsudviklingen i en bæredygtig retning, så grundvandsressourcerne beskyttes og CO 2 belastningen bliver reduceret. 19

20 LAG Odder strategi for nærværende programperiode for landdistrikterne støtter Styrkelse af levevilkår i landsbyer og kystbyernes, herunder bl.a. organisering internt og på tværs af byerne Bæredygtig erhvervsudvikling i landbrug, herunder økologisk landbrug og biomasseproduktion. Det ønskes, at der arbejdes videre på de netværk omkring lokale aktiviteter, der allerede er etableret. Bæredygtig erhvervsudvikling evt. kan være indenfor miljø, energi, langsigtede arbejdspladsmuligheder. Forarbejdningsvirksomhed af kvalitetsfødevarer, aktiviteter og samarbejder som fremmer vilkårene for produktion og udbredelse af kvalitetsfødevarer. Vedvarende energiløsninger på lokal energiforsyning som kan levere grøn og sikker energi, herunder energibesparelser. Socioøkonomiske virksomheder. Det ønskes at støtte initiativer, der giver mulighed for alternativ jobskabelse for personer, der ikke er 100 % arbejdsdygtige - initiativer som leverer resultater i harmoni mellem forretning og idealisme. Klyngesamarbejder. Typisk konstruktioner hvor myndigheder, virksomheder og forskning samarbejder om innovative løsninger. Samarbejde med omverden LAG Odder ønsker at være proaktiv i forhold til landsbyernes for at få igangsat udviklingsprojekter, der kan styrke landsbyerne organisatorisk. LAG vil samarbejde med eksisterende netværk af producenter og gårdbutikker o.lign. om mulighederne for at styrke dette netværk. Kvantificerede målsætninger for landdistriktsområderne En effektmåling på de tildelte midler vil ske i form af krav til ansøgningerne om meget målbare succeskriterier i henhold til de effekter, som ansøgerne beskriver i ansøgningsmaterialet. Ansøgninger med uklare mål vil blive afvist, eller ansøger vil blive bedt om at gøre målene målbare. Hvert år sker der en evaluering af projekterne, midtvejsevaluering og slutevaluering for derved at konstatere, om projekterne følger LAG Odders strategi. De igangsatte projekter i perioden forventes at fastholde og videreudvikle landsbymiljøerne og styrke erhvervsvirksomheder på lokalproduktion og energiområdet. Det målbare succeskriterie vil primært være projekternes grad af gennemførelse og holdbarhed og opfyldelse af de målbare mål som det fremgår af ansøgningerne. 20

21 Forventede aktiviteter i landdistrikterne Projekter i landdistrikterne Aktiviteter Projekter i alt Antal nye arbejdspladser Styrkelse af bedre levevilkår i landsbyer og kystbyer Netværkssamarbejde om lokalproduktion i landbrug Kvalitetsfødevarer Bæredygtig energi og projekter som nedsætter CO 2 - udledning Socioøkonomiske virksomheder Aktiviteter i alt Kompetenceudvikling for LAG bestyrelse og koordinator Det forventes det, at der skal ske en kompetenceudvikling for LAG koordinator og LAG bestyrelsen med deltagelse i kurser og netværk. Dette vil trække en vis del af LAG Odders budget, primært kursusudgift, kørsel m.v. idet koordinatoren i forvejen er lønnet og bestyrelsen er frivilligt arbejde. 21

22 Tidsplan og budget 20 % af midlerne fra landdistriktsprogrammet kan anvendes til administration og koordinering. Der skal herudover findes anden offentlig finansiering 45 % på kr. årligt for at udnytte EU bevillingen. Der er således mulighed for at afsætte i alt kr/år. Tidsplan og Budget for landdistriktet (EU-midler og anden offentlig finansiering) Aktivitet projekter som LAG Odder vil støtte Cirka procentvis fordeling af den samlede bevilling Styrkelse af bedre levevilkår i landsbyer og kystbyer Netværkssamarbejde om lokalproduktion i landbrug Kvalitetsfødevarer Bæredygtig energi og projekter som nedsætter CO 2 - udledning Socioøkonomiske virksomheder Administration/koordinering I alt LAG Odders oprettelsesprocedure blev påbegyndt i 2007 og 2008, men er først afsluttet i Det undersøges om LAG Odder kan realisere planlagte aktiviteter fra inden for programperioden Den nationale offentlige medfinansiering til gennemførelse af LAG Odders aktiviteter forventes opnået fra Region Midtjylland, Odder kommune, Indenrigs- og Sundhedsministeriet, Fødevareministeriet, Tips og Lottomidler, Friluftsrådet og Miljøministeriet. Hertil kommer værdien af frivillig timer og øvrige finansieringmuligheder i henhold til ministeriets retningslinier, herunder diverse fonde som er godkendt til at udgøre national medfinansiering. Koordinatoren vil rådgive potentielle projektansøgere i forhold til muligheder for medfinansiering. Den budgetramme som eventuelt ikke bliver anvendt til administrations udgifter, bliver overført til projektpuljen. 22

23 Strategi for fiskeriområdet Analyse af den nuværende situation i fiskeri og kystområderne Aktivt fiskeri: Som i de fleste fiskeribyer i Danmark er erhvervsfiskeriet i Odder Kommune i stærk tilbagegang. Fra 1920 erne 1930 erne og op til 1960 erne var der erhvervsfiskere i kommunen. Det er nu faldet til 3 aktive erhvervsfiskere. Landingsværdierne i nedenstående tabel kommer fra erhvervsfiskeri i området. År Landingsværdi i området fra erhvervsfiskeri 2001 Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kr Kilde: Fiskeridirektoratets Afregningsregister - udtræk 8. oktober 2010 landingsplads Norsminde, Hou, Tunø, Alrø og Sondrup Strand De kraftige udsving i landingsværdierne fra år til år skyldes stor variation i landing af blåmuslinger fra bundskrab. Der er i høj grad tale om fartøjer fra andre dele af landet, som foretager blåmuslingeskrab i farvandet ud for Odder og lander fangsterne i Hou. Nedenstående tabel viser, at der har fra Hou Havn været landing af blåmuslinger indtil På trods af store udsving i landingen har landingsværdien været relativ høj. Såfremt de tekniske forhold tillader det, og, landingstilladelser mv. kan opnås vil der være potentiale i at blåmuslingefiskeri.. 23

24 24

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i

P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i k v a l i t e t i b y u d v i k l i n g e n i n f r a s t r u k t u r o g b y m ø n s t e r d e t å b n e l a n d d e m o k r a t i p r o c e s s e r P l a n - o g A g e n d a 2 1 - s t r a t e g i Odder

Læs mere

Plan- og bæredygtighedsstrategi

Plan- og bæredygtighedsstrategi Plan- og bæredygtighedsstrategi 2007 Indhold 4 På vej mod en fælles plan! 8 Børn og unge 14 Fremtidens landkort 20 Livskvalitet 26 Erhverv og turisme 32 Agenda 21 - Bæredygtig udvikling Titel: Plan- og

Læs mere

FORSLAG Ny kommune ny fremtid

FORSLAG Ny kommune ny fremtid FORSLAG Ny kommune ny fremtid Byrådets Kommuneplanstrategi 2008 2020 Indhold Indledning 3 1 Fremtidens Næstved er Nærhed 4 2 Agenda 21 6 3 Sundhed 8 4 Natur 10 5 Trafik 12 6 Kultur, fritid og oplevelse

Læs mere

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget

REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REGIONAL- OG LANDDISTRIKTSPOLITISK REDEGØRELSE 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget REDEGØRELSE Regional- og Landdistriktspolitisk Redegørelse 2014 Regeringens redegørelse til Folketinget Udgivet

Læs mere

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling

Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Fjordlivet basal infrastruktur og digital formidling Digital formidling af livet i og omkring Naturpark Randers Fjord, rekreativ infrastruktur og lokale frivillige Projektbeskrivelse til Nordea-fonden

Læs mere

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse.

Hej alle. Der er tale om en administrativ godkendelse. From:Anders Holmskov To:Birgit Juel Jarly;Steen Søgaard;Martin Albertsen;Hanne Bille;Martin Broberg Subject:Indsendelse af LAG MANKs udviklingsstrategi til godkendelsem i kommuner og Region Syddanmark

Læs mere

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21

Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 Rebild Kommune på vej! Rebild Kommunes Planstrategi 2011 og Lokal Agenda 21 2 På vej I de kommende år vil en række vilkår ændre sig for Rebild Kommune. Det drejer sig både om erhvervsudviklingen, økonomien

Læs mere

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden

LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden LEADER i Spil Landdistriktsudvikling efter LEADER metoden Lokale aktionsgrupper i Danmark 2000-2006 LAG Vendsyssel (Hirtshals, Løkken-Vrå, Sindal, Sæby) LAG Nordjylland Vest (Fjerritslev, Brovst, Løgstør,

Læs mere

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om.

Det er bl.a. dét den kommende kommuneplanlægning kommer til at handle om. Planstrategi 2013 Forord Hermed præsenteres Skive Kommunes Planstrategi 2013. Byrådet har vedtaget at denne første behandling af den samlede kommuneplan efter kommunalreformen skal have fokus på helheder

Læs mere

Lokal udviklingsstrategi

Lokal udviklingsstrategi Den Lokale AktionsGruppe for Syd-, Øst- og Midtfyn (LAG SØM) Lokal udviklingsstrategi under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 November 2014 Side 1 af 44 Indhold A. Navn og adresse... 4 B.

Læs mere

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer

En værktøjskasse Udvikling af landsbyer udvikling af landsbyer En værktøjskasse Udvikling af landsbyer Udvikling af landsbyer Vejledningen er udgivet af: Velfærdsministeriet Vejledningen er udarbejdet af COWI A/S Plan, Udvikling og Design ved

Læs mere

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013

Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 Oversigt over statslige interesser i kommuneplanlægningen 2013 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord, side 2 1.0 Regler og rammer for kommuneplanlægningen, side 4 2.0 Kommende statslige initiativer, side 8 2.1 Læsevejledning,

Læs mere

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk

Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur. www.skive.dk Kommuneplan 2009-2021 Hæfte 1 - Hovedstruktur www.skive.dk Kommuneplanens opbygning Kommuneplan 2009-2021 for Skive Kommune er opdelt i 5 hæfter og 1 bilagshæfte: Hæfte 1: Hovedstruktur Hæfte 2: Skive

Læs mere

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen

Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan, Kurt Kristensen, Mirian Højmark, Ole Fauerholt Jensen Referat Distriktsudvalget 25-03-2014 Dato 25. marts 2014 Tid 19:00 Sted Aalbæk kulturhus, Møldamvej 9, Aalbæk NB. Fraværende Stedfortræder Alice Schneider, Meike B.Thomsen, Lea Wärnstrøm, Bahram Dehghan,

Læs mere

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013

fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 Side 1 af 13 Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under fiskeriudviklingsprogrammet for perioden 2007-2013 BEK nr 740 af 27/06/2007 (Gældende) LOV Nr. 1552 af 20/12/2006 Lovgivning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune

Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003. Høje-Taastrup Kommune Redegørelse for udviklingen i Høje-Taastrup Kommune 2000-2003 Høje-Taastrup Kommune Indholdsfortegnelse PLANTEMA BÆREDYGTIG UDVIKLING SIDE 6 HØJE-TAASTRUP I HOVEDSTADSREGIONEN SIDE 10 OMEGNEN SIDE 14 HØJE-TAASTRUP

Læs mere

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv

UDVIKLINGSPLAN 2011. Hjørring Kommune. Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv UDVIKLINGSPLAN 2011 Hjørring Kommune Dramatisk kyst - nyskabende kultur - byer med liv 2 INDHOLD Billeder: Carl Hansen m.fl. Indledning s. 3 Fremtidsbillede s. 4 Fuld revision af Kommuneplanen i 2013 s.

Læs mere

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET

BAARING BANKE HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET HØJT TIL HIMLEN - KORT TIL ALT ANDET 2013-14 Udviklingsplan for Asperup og Roerslev sogne Asperup og Roerslev sogne ligger naturskønt på og omkring Baaring banke på Nordvestfyn, ud til Båring Vig. Området

Læs mere

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015

ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNES KLIMASTRATEGI 2012-2015 ODDER KOMMUNE Vedtaget af byrådet 14. maj 2012 Dok. nr. 727-2012-88573 1. INDLEDNING 1.1. Hvori består klimaproblematikken? Den globale opvarmning medfører massive

Læs mere

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø

Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014. Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Referat Udvalget for Erhverv & Turisme mandag den 7. april 2014 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ET - Godkendelse af dagsorden...1 2. ET - Orientering april 2014...2 3. ET - Temadrøftelse

Læs mere

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG

Hæfte 1 FORSLAG. HØRING 5. august - 30. september 2013. Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Hæfte 1 FORSLAG HØRING 5. august - 30. september 2013 Stevns Kommuneplan 13 Hovedstruktur - FORSLAG Indhold Den samlede kommuneplan består af 3 hæfter og 1 bilag: Hæfte 1: Hovedstruktur side 3 Hæfte 2:

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Statens engagement på Bornholm

Statens engagement på Bornholm Statens engagement på Bornholm Working Paper nr. 5 af Svend Lundtorp Bornholms Forskningscenter Stenbrudsvej 55 3730 Nexø Telefon: 56 44 11 44 Telefax: 56 49 46 24 E-mail: rcb@rcb.dk Homepage: http://www.rcb.dk

Læs mere

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4

1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 RAPPORT FRA ARBEJDSGRUPPE OM KYSTFISKERI 22. MAJ 2013 RAPORT FRA ARBEJDSGRUPPEN OM KYSTFISKERI Indhold 1. Indledning... 3 2. Miljø, kvalitet og økonomi: Status for kystfiskeriet... 4 2.1. Økonomi og beskæftigelse

Læs mere

Sektoranalyse af erhvervsfremme

Sektoranalyse af erhvervsfremme STRUKTURKOMMISSIONEN Sekretariatet Dato: 1. april 2003 J. nr.: Fil-navn: Sektoranalyse af erhvervsfremme 0. Indledning Som led i strukturkommissionens arbejde er det blevet besluttet at gennemføre en række

Læs mere

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED

HOLMEGAARD KOMMUNE HOVEDSTRUKTUR 2000 KOMMUNEPLAN 2012 VÆKST TRYGHED HOLMEGAARD KOMMUNE 2000 KOMMUNEPLAN 2012 HOVEDSTRUKTUR TRYGHED VÆKST Vedtaget den 28. marts 2001 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord side 3 Teknisk område Børn og unge Fritid og kultur Trafik side 3 Behov for nye

Læs mere