Den Nordjyske Kronikermodel

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Den Nordjyske Kronikermodel"

Transkript

1 Den Nordjyske Kronikermodel Forslag til justeret model - august 2012 Indhold 0. Indledning Den Nordjyske Kronikermodel Justeret udgave Dynamisk model work in progress Faglig følgegruppe kronisk sygdom Sammensætning Opgaver og arbejdsm e r Sammensætning Opgaver og arbejdsm Koordinering, roller og sammenhæng Implementering og drift niveauer, roller og ansvar Særlig indsats ift. Almen praksis Kronikerenheden Nordjylland Aftalekomplekset Øvrige relevante reference

2 0. Indledning Den Nordjyske Kronikermodel blev udviklet i samarbejde mellem de nordjyske kommuner, praktiserende læger og Region Nordjylland at sikre en fælles, styrket og koordineret indsats mennesker med kronisk sygdom. - Grundidéen er, at det hensigtsmæssige patientløb fastlægges. Parterne aftaler en ansvarsdeling indsatsens aktiviteter, og hver part pligtes til at tilrettelægge og implementere egne aktiviteter ift. gældende nationale faglige retningslinier/vejledninger og det serviceniveau, hver part prioriterer. De tværsektorielle a bærer den e ankring af indsatsen og har en rådgivende funktion i hold til det. Kronikerenheden Nordjylland er det udførende element tiltag, der skal understøtte aftalerne og udvikle området i tæt samarbejde med de tværsektorielle a. I 2008 påbegyndtes etablering og implementering af modellens organisatoriske enheder og de aftalte patientløb, og det er således også siden 2008, der har kunnet samles praktisk erfaringsgrundlag modellens skellige dele. Der har parterne nu gjort status gennem en evaluering og udpeget nogle uhensigtsmæssigheder, der skal justeres at videreudvikle modellen. Den Administrative Styregruppe Sundhedsaftaler har sat en proces i gang dette arbejde. Et første slag til justeret model, udarbejdet af regionen, blev behandlet på møde i den administrative styregruppe den 3. maj, og herefter blev nedsat en minigruppe med følgende repræsentation: 2 fra kommunerne, 1 fra PLO og 3 fra regionen, heriblandt sekretariat, der skal gøre arbejdet færdigt. Neden beskrives gruppens slag til revision af den nordjyske kronikermodel, der i korthed kan skitseres sådan: 1 Den etableres en m faglig følgegruppe kronisk sygdom, der skal sikre det organisatoriske grundlag, at aftalerne omsættes til daglig praksis. Indledningsvist skal følgegruppen desuden: o Udarbejde slag til politiske målsætninger området o give slag til indikator livskvalitet og egenomsorg, der indarbejdes i sundhedsaftalerne De tværsektorielle a omdannes til rådgivende e r, der sammensættes skelligt, alt efter hvor modent et område er. De rådgivende e a skal have et snævert e fokus i indsatsen, og skal ved den e rådgivning sikre, at indsatsen til enhver tid har det rette udgangspunkt at leve op til gældende kliniske retningslinjer og anerkendt praksis. Disse rådgivende e a har sit eget liv såvel som en integration i den faglige følgegruppe kronisk sygdom. Fokus på at skabe dokumentation af indsatsen styrkes, særligt på systematisk dataindsamling hos alle indsatsens parter af data, der ikke aktuelt genereres andre steder. Der tages afsæt i pilotprojektet i Himmerlandsområdet, som Sygehus Himmerland leder i tæt samarbejde med kommuner og kronikerenheden. Området indrettes i en dynamiske organisering, der skal løse uddringerne i multisygdom, som er et væsentligt element i et liv med kronisk sygdom, og løbende trimme området. Der er tsat en fælles ressource Kronikerenheden der bidrager til at løse fælles opgaver i indsatsen og koordinere og styrke monitorering og dokumentationsarbejdet i området. Der skal efterfølgende skrives kommissorier modellens enkelte organisatoriske dele. 1

3 Endeligt indebærer slaget, at relevante løbschefer, der er under etablering og udvikling i bindelse med nyudvikling af den kliniske ledelsesstruktur i det nordjyske sygehusvæsen, indgår som sygehusenes repræsentanter i den faglige følgegruppe kronisk sygdom. For at disse løbschefer kan være på plads og klar til at indgå aktivt i arbejdet, eslås det, at den reviderede model træder i kraft pr. 1. april Den Nordjyske Kronikermodel Justeret udgave Den nordjyske Kronikermodel har til mål at sikre en sammenhængende, integreret og meningsfuld indsats mennesker med kronisk sygdom. Indsatsen skal sikre, at der er tilbud til rådighed, der svarer til det sundhedsmæssige behov, den enkelte har, og at indsatsen styrker evnen til en aktiv mestring af livet med kronisk sygdom, Patient Empowerment. Indsatsen tilrettelægges i et integreret samarbejde mellem indsatsens aktører: de regionale sygehuse, det kommunale sundhedsområde og almen praksis, og skal sikre hovedprincippet: indsatsen leveres af den aktør, der har det e kompetenceniveau, der kan levere ydelsen med den sundhedsmæssige effekt, patienten har behov i en given situation, og samtidig har den bedste omkostningseffektivitet LEON-princippet. Den arbejdsdeling, Sundhedsloven angiver, indgår som et naturligt grundvilkår. Modellen skal være effektiv og sikre fremdrift i indsatsen. Den skal optimere det samlede ressourcebrug, også i de administrative funktioner, og samtidig sikre ejerskab og engagement blandt alle e medarbejdere, der skal arbejde efter konceptet. De rette ledelsesniveauer fra driftsorganisationerne skal sikre organisatorisk omstilling, udvikling og implementering, så aftalerne omsættes til daglig praksis. Samtidig skal den e rådgivning og engagement sikres, så alle delelementer i indsatsen lever op til gældende nationale kliniske retningslinjer, og så konkrete sundhedstilbud i hele samarbejdsfeltet lever op til gældende og anerkendt praksis og kvalitet. 2 De sygdomsspecifikke sundhedsaftaler fastlægger det hensigtsmæssige patientløb en given sygdomsgruppe med den e indsats, arbejdsdeling mv., der skal være daglig praksis. Den nuværende models dynamisk tænkning revisioner af de sygdomsspecifikke sundhedsaftaler videreføres. Nærværende revision af den nordjyske kronikermodel har således fokus på de organisatoriske elementer, der skal understøtte indsatsen og bedre en hensigtsmæssig udvikling af området. 1.1 Dynamisk model work in progress Sundhedsvæsenet er dynamisk, - det har det altid været. Det, der var specialiseret i går, er almindelig i dag. Den nordjyske kronikermodel må indrettes på at håndtere behovet dynamik og kontinuerlig udvikling. Parterne har opbygget erfaringer gennem arbejde med de første sygdomsgrupper, og har nu et andet fundament en tsat udvikling af indsatsen. Uddringen omkring multisygdom presser på, ligeledes vil der kontinuerligt være behov at vurdere den gældende stratificering og arbejdsdeling, så alle parter løser de opgaver, de er i stand til, under iagttagelse af LEON-princippet. Arbejdet med de sygdomsspecifikke sundhedsaftaler kan også ses i et udviklingskontinuum. De første sygdomsspecifikke sundhedsaftaler har nået en modenhed, som de nye områder endnu skal opbygge. Der eslås at organiseringen omkring de sygdomsspecifikke sundhedsaftaler indrettes skelligt under hensyntagen til områdernes modenhed. 2

4 Der pågår udviklingsarbejde i sygehusenes kliniske ledelsesstruktur. En af de kommende nye funktioner er løbschefer, der får ansvar, at patientløb tilrettelægges i hensigtsmæssige interne patientløb, der integrerer relevante specialer i en helhedsløsning en given patientgruppe. Forløbschefer vil være relevante repræsentanter sygehusenes ledelsesstruktur i følgegruppen, idet det tværsektorielle samarbejde om kronikerindsatsen ventes at hænge naturligt sammen med disse sygehusfunktioner. Det vil således også give mulighed at udvikling af denne funktion iagttager de tværsektorielle muligheder og uddringer, ligesom de vilkår, denne funktion byder på fra sygehus-siden, kan indgå direkte i udvikling og koordinering af indsatsen. Det ventes, at sygehusenes løbschefer ansættes pr. 1. januar Det anbefales således, at den reviderede model træder i kraft pr. 1. april 2013, så de nye løbschefer kan komme på plads i deres funktion. I perioden frem til ikrafttræden følges udvikling af funktionen tæt mhp. at vurdere den endelige repræsentation af sygehusniveau og en parallel repræsentation af praktiserende læger i følgegruppen. Faglig følgegruppe kronisk sygdom Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Hjerte-Kar sygdomme type- 2 diabetes Muskel-skelet sygdomme Osteoporose kroniske psykiatriske lidelser Demens Kræftrehabilitering 3 Et naturligt udviklingspotentiale i organisering af kronikerindsatsen kunne således være, at flere sygdomsgrupper håndteres i samme aktiviteter, helt eller delvist, og samles i éen, der på sigt omfatter flere og måske alle sygdomsgrupper. Det uddrer tilrettelæggelse af indsatsen i kommuner og på sygehuse, hvor den overvejende tilgang stadig er sygdomsspecifik. Figuren oven viser den eslåede model, hvor de rådgivende e r har skellig størrelse alt efter, hvor modent samarbejdet omkring indsatsen de pågældende sygdomsspecifikke sundhedsaftaler er. Perspektivet i udvikling af modellen vises i næste figur, hvor det udviklingsscenarium vises, at KOL, Hjerte-kar lidelser og Type-2 Diabetes vurderes at kunne håndteres hensigtsmæssigt i samme løbsprogram, der består af dels fælles og dels særlige aktiviteter, individuelt tilrettelagt, så også situationen med multisygdom kan håndteres. 3

5 Faglig følgegruppe kronisk sygdom Kronisk Obstruktiv Lungesygdom - KOL Hjerte-Kar sygdomme type- 2 diabetes Sundhedsfaglig rådgivende Multisygdomme med udgangspunkt i KOL, Hjerte-Kar sygdomme og Type-2 Diabetes Muskel-skelet sygdomme Osteoporose kroniske psykiatriske lidelser Demens Kræftrehabilitering Denne udvikling skal ske i tæt samarbejde mellem de r og den faglige følgegruppe, der skal sikre den organisatoriske udvikling, tilpasning og implementering af de e anbefalinger til indsatsen, de rådgivende e r giver. 4 Figuren viser således en organisering, hvor de organisatoriske uddringer i at omstille, udvikle og implementere, så aftalerne bliver daglig praksis, er lagt i en faglig følgegruppe, mens den e rådgivning er bevaret i en struktur, der sikres integration til den faglige følgegruppe gennem udpegning af repræsentanter fra alle parter. Samtidig peger modellen på en udvikling i opgaven og organisering omkring den enkelte sygdomsspecifikke sundhedsaftale, hvor følgende faser kan identificeres: Initiale fase: samarbejde om området er nyt, og de indledende implementeringsaktiviteter skal skabe fælles ståelse af området. Det kan være hensigtsmæssigt at den rådgivende e har repræsentation af alle indsatsens aktører Overgangsfase: området er implementeret, og der påbegyndes arbejde med at vurdere, om området kan lægges sammen med andre området. Sammensætning af den rådgivende e må vurderes ift. konkrete uddringer i området. Permanent driftfase: området er modent, implementeret og indarbejdet i sammenhæng med andre områder, hvor det vurderes hensigtsmæssigt og kan anbefales ud fra en betragtning. Sammensætning af den rådgivende e er snæver. Neden uddybes den faglige følgegruppe kronisk sygdom og de rådgivende e r. 4

6 1.2 Faglig følgegruppe kronisk sygdom Der etableres en m faglig følgegruppe kronisk sygdom, der skal sikre organisatorisk omstilling, udvikling og implementering, så aftalernes e indhold omsættes til daglig praksis. Følgegruppen går på tværs af sygdomsgrupper. Den faglige følgegruppe skal indgå i tæt samarbejde med rådgivende e r, og sikre den e rådgivning bliver inddraget i nødent omfang. Der sikres integration mellem følgegruppen og rne ved sammenfald af medlemmer i grupperne Sammensætning Den faglige følgegruppe sammensættes, så de rette ledelsesniveauer fra parternes driftsorganisationer er repræsenteret. Der udpeges en regional og en kommunal tovholder, der i fællesskab tilrettelægger følgegruppens arbejde. Den endelige sammensætning må fastlægges ifm., at der skrives endeligt kommissorium arbejdet. Foreløbig sammensætning af Faglig følgegruppe kronisk sygdom: - 11 kommunale repræsentanter med faglig ledelse i kronikerindsatsen, heraf en kommunal tovholder - Relevante løbschefer fra somatiske sygehuse og psykiatrien - Repræsentanter almen praksis, PLO og NordKap - 3 regionale repræsentanter fra administrative funktioner, SPK, Primær Sundhed og Sundhed og Sammenhæng, der er regional tovholder - 1 repræsentant fra Danske Patienter - 1 deltager fra Kronikerenheden, sekretariat Repræsentation fra sygehuse fastlægges, når de relevante løbschefer afklares og samtidig sikres parallel repræsentation af praktiserende læger Opgaver og arbejdsm Den regional og kommunale tovholder har i fællesskab ansvar at tilrettelægge følgegruppens arbejde og koordinere med almen praksis. Følgegruppen mødes 4 gange om året, refererer til den administrative styregruppe sundhedsaftalerne og rapporterer efter behov, dog som minimum 1 gang pr. år. Følgegruppen skal sikre den rette e rådgivning fra de(n) relevante rådgivende e r i rapporteringen til den administrative styregruppe. Den faglige følgegruppe kronisk sygdom skal omsætte de sygdomsspecifikke sundhedsaftaler til daglige praksis, og skal sikre den organisatoriske omstilling, udvikling og implementering, der er nødvendig at alle parter kan leve op til aftalerne. Når en aftale revideres skal den faglige følgegruppe vurdere de organisatoriske implikationer og økonomien bundet med den, og udarbejde den del af beslutningsoplægget til den administrative styregruppe, der vedrører dette. Når en ny aftale er udviklet eller de gældende aftaler er revideret, skal den faglige følgegruppe udarbejde et udkast til implementeringsplan i dialog med den rådgivende e. Heraf skal fremgå behov kompetenceløft, fælles implementeringsaktiviteter samt andre hold, der vurderes løst og løftet at aftalen/revisionen kan implementeres. Herunder skal det rådgivende e s deltagelse i implementeringsprocessen fremgå. Implementeringsplanen skal endvidere indeholde anbefalinger til indikatorer, der kan monitorere indsatsen osv.. Den faglige følgegruppe skal følge op på de faglige indikatorer i samarbejde med de rådgivende e r, og sikre relevante input til kontaktudvalgene, der har en aktiv rolle i monitorering 5

7 og opfølgning på den lokale implementering og det lokale samarbejde, og ikke mindst i den løbende kapacitetstilpasning af de tilbud, der er aftalt de enkelte sygdomsgrupper. Den faglige følgegruppe skal sikre, at data, der ikke kan udtrækkes af eksisterende datakilder, udvælges og indsamles mhp. at kunne opnå en fuld dokumentation af indsatsen. Der tages afsæt i den model, der afprøves samarbejde med de himmerlandske kommuner, kronikerenheden, og med projektledelse fra Evaluerings- og Videnscenter kronisk sygdom på Sygehus Himmerland. Den faglige følgegruppe skal behandle spørgsmål, der går på tværs af alle sygdomsgrupper monitorering og opfølgning, sundhedspædagogiske uddringer og kompetenceløft omkring dette, koordinering med faglig følgegruppe ebyggelse og sundhedsfremme mhp. at løse overlappende uddringer i fællesskab, osv.. Den faglige følgegruppe har indledningsvist to særlige opgaver, den skal: - udvikle slag til politiske mål indsatsen, der kan monitoreres af eksisterende data, alternativ pege på monitoreringsmodel slag, der skal monitoreres af andre data. - udpege slag til indikatorer livskvalitet og egenomsorgsevne, der skal indarbejdes i næste generation sundhedsaftaler 1.3 e r Der nedsættes rådgivende e r de sygdomsspecifikke sundhedsaftaler. Sammensætning og opgaver fastsættes særskilt ift. områdets modenhed og særlige hold, der drer inddragelse af særlige kompetencer. De rådgivende e r skal have et snævert e fokus i indsatsen, og skal ved den e rådgivning sikre, at indsatsen til enhver tid har det rette udgangspunkt at leve op til gældende kliniske retningslinjer og anerkendt praksis. Disse rådgivende e r har sit eget liv såvel som en tæt integration i den faglige følgegruppe kronisk sygdom. 6 De rådgivende e r skal sikre ejerskabet i de e miljøer og bedre, at der udvikles tværsektorielle faglige fællesskaber omkring indsatsen Sammensætning Den rådgivende e en ny sygdomsspecifik sundhedsaftale ledes af en vidensansvarlig mand på speciallægeniveau sammen med praksiskonsulenten området. Det sammensættes som hovedregel sådan: - En videns ansvarlig mand på speciallægeniveau det pågældende område - 11 repræsentanter fra kommunerne - 3 repræsentater sygehusene, der sikrer relevant tværfaglig spredning - 3 repræsentanter almen praksis, heraf en fra NordKAP - 1 repræsentant fra de relevante patienteninger - Kronikerenheden deltager som sekretariat Det skal sikres, at relevante fagpersoner er repræsenteret. Eksempelvis vedrører Muskel-skelet-aftalen 6 specialer, ligesom det er væsentligt, at fysioterapi og kiropraktik også er repræsenteret, da disse faggrupper har en stor rolle i indsatsen. Der må den konkrete sammensætning af den rådgivende e 6

8 sikre, at såvel den rette sygdomsspecifikke viden som den rette tværfaglige repræsentation er til stede, så hele det faglige spekter omkring sygdomsgruppen kan tilgodeses i den faglige rådgivning. Den rådgivende e en sygdomsspecifik sundhedsaftale i overgangsfasen må vurderes nærmere i den konkrete situation, mens sammensætning i den permanente driftsfase, hvor mulighederne at samordne indsatsen med andre sygdomsgrupper er udviklet og fastlagt, eslås følgende sammensætning, hvor det må antages at flere sygdomsgrupper indgår i samme rådgivende e : - en af de kommende løbschefer, der er relevant de deltagende sygdomsområder - En vidensansvarlig speciallæge hvert deltagende sygdomsområde - En praksiskonsulent hvert deltagende område - En til to kommunale repræsentant - Repræsentant danske patienter?? - Kronikerenheden deltager som sekretariat Opgaver og arbejdsm Den vidensansvarlige mand/løbschefen har ansvar at tilrettelægge ns arbejde. Referencegruppen mødes 2-3 gange om året, refererer til den administrative styregruppe sundhedsaftalerne og rapporterer efter behov, dog som minimum 1 gang pr. år, - i praksis vil denne rapportering ske i samarbejde med den faglige følgegruppe kronisk sygdom. Referencegruppen har et snævert t fokus og skal sikre den relevante e rådgivning i indsatsen. Den e skal således holde sig ajour med den nyeste viden på området, vurdere, om de gældende aftaler er i overensstemmelse med nationale retningslinjer og at området udvikles i overensstemmelse med udviklingen i den medicinske teknologi på området. Ligeledes skal n løbende vurdere, om der er grundlag at justere de aftalte stratificeringskriterier og arbejdsdelingen mellem sektorer. 7 Den rådgivende e skal indgå i dialog med den faglige følgegruppe kronisk sygdom om implementeringsplaner nye og reviderede sygdomsspecifikke sundhedsaftaler, og kan deltage i afvikling af implementeringsaktiviteter, hvor det vurderes hensigtsmæssigt. Referencegrupperne skal give rådgivning til at udvælge de rette indikatorer monitorering og dokumentere indsatsen. Referencegrupperne kan midle den faglige rådgivning og bedre udvikling af tværsektorielle faglige fællesskaber mellem frontpersonalet gennem temadage, work-shop s og konkrete kompetencegivende aktiviteter til parterne i indsatsen. Kronikerenheden har ansvar den praktiske tilrettelæggelse og gennemførelse af sådanne aktiviteter. 1.4 Koordinering, roller og sammenhæng Evalueringen og de løbende drøftelser af området har vist, at der er behov en ståelses- og ventningsafstemning omkring opgaver og roller i implementeringsindsatsen, ligesom det er hensigtsmæssigt at præcisere koordinering, roller i implementering mv. i de aktiviteter, aftalerne afstedkommer Implementering og drift niveauer, roller og ansvar 7

9 Implementering af nye sygdomsspecifikke aftaler eller af revisioner af gældende aftaler, indebærer skellige implementeringsaktiviteter, der skal omsætte aftalerne til praktisk adfærd i parternes driftsenheder. Når en aftale bliver udviklet og indgået, eller hvis den revideres og får et nyt indhold, skal den gøres kendt blandt de medarbejdere, der skal arbejde efter den. Parterne skal etablere de tilbud, de har pligtet sig til, og samarbejdet mellem de enkelte aktører skal udvikles og konsolideres. Herefter overgår indsatsen til en driftsfase med løbende monitorering, fin-justering og opfølgning, der kan føre til (nyet) ændring i aftalerne. Implementeringsprocessen omfatter således flere Beskrivelse af det e indhold implementeringsspor, som vedrører skellige Demensfaglig undervisning niveauer i samarbejdet. Etablering af kommunale styregrupper Det kan være skelligt, hvilke elementer, der skal have størst vægt i implementering af en sygdomsspecifik sundhedsaftale, og i hvilken udstrækning, der er behov fælles implementeringsaktiviteter. Se boks 1 - Demensaftalen vurderes det hensigtsmæssigt at gennemføre et omfattende fælles implementeringsspor, hvor konceptet rulles ud kommunevis. I muskel-skelet-aftalen vurderes der at være andre behov, selv om der også her er tale om et fælles implementeringsspor, se boks 2 neden. For såvel Demens som Muskel-skelet-aftalen er der ud over fællessporet også andre implementeringsspor, eksempelvis implementering af konkrete tilbud i de enkelte driftsorganisationer. Boks 1 Fælles implementeringsspor Demensudredningsmodellen indebærer fælles implementeringsproces, der udrulles kommunevis og indeholder: Præsentation af samarbejdsmodel 8 Det vurderes væsentligt at medarbejdere, der skal samarbejde om indsatsen, inddrages aktivt og har ansvar i implementeringsprocessen. Det vurderes endvidere hensigtsmæssigt at benytte de organisatoriske enheder, der allerede er etableret med henblik på tværsektorielt samarbejde. Implementeringsprocessen kan således inddeles i en række standardspor, der vil have skelligt omfang og vægt skellige sundhedsspecifikke sundhedsaftaler. Der kan ses en række standard-spor i implementeringsprocessen. Ansvar og roller standardsporene i Boks 2 Fælles implementeringsspor i Muskel-skelet aftalen. Aftalen muskel-skelet området indebærer et fælles implementeringsspor aftalen, der omfatter: Udvikling af fælles materiale til brug i almen praksis og af andre aktører i indsatsen. Runde i Nordjylland 4 lokale inmationsmøder at præsentere: o Aftalens indhold o Aktørernes rolle og opgaver o Samarbejdet mellem aktører Igangsætning af skning, der skal godtgøre, at indsatsen giver de ventede resultater 8

10 implementeringsprocessen fremgår af nedenstående tabel. Fælles implementerings-spor Lokal implementering af aftalte aktiviteter i parternes driftsenheder Etablering og konsolidering af lokalt samarbejde omkring indsatsen Indeholder elementer, der vurderes at være nødvendige udsætninger i samarbejdet: Sikring af fælles ståelse af aftalen Særlige kompetencer, der dres i indsatsen Præsentation af fælles model samarbejdet Implementering af de tilbud, de enkelte parter pligtes af efter aftalen. Tilbuddene skal være i overensstemmelse med gældende nationale e retningslinjer og vejledninger området. Udvikling og konsolidering af det lokale samarbejde gennem lokalt ankrede aktiviteter mellem det enkelte sygehus, kommuner og praktiserende læger i optageområdet. Løbende monitorering og tilpasning af kapacitet, og fokus på patientflowet i samarbejdet. Den faglige følgegruppe kronisk sygdom og det rådgivende e udarbejder implementeringsplan og gennemfører aktiviteterne. Kronikerenheden sekretariatsbetjener og koordinerer i denne fælles implementeringsproces. Parterne har ansvar at tilvejebringe tilbud, de er pligtede af efter aftalerne. Konkret lægger Region Nordjylland denne implementeringsopgave på sygehusledelserne, som er ansvarlige regionens driftsenheder. De rådgivende e r kan give rådgivning om det e indhold i aktiviteterne. Kontaktudvalgene har ansvar disse opgaver, og planlægger de aktiviteter, der er behov i det lokale samarbejde mellem det enkelte sygehus, kommuner og praktiserende læger i optageområdet. De rådgivende e r giver rådgivning. Kronikerenheden bidrager med data mv. De kommunal-lægelige kontaktudvalg har fokus på at styrke kommunens samarbejde med de praktiserende læger om indsatsen 9 Når implementeringsprocessen er afsluttet, indtræder driftsfasen. Der er behov løbende monitorering af aktiviteten med henblik på at kunne dokumentere indsatsen og en løbende udvikling af samarbejde og kapacitet. Denne opgave ankres i kontaktudvalgene. Kronikerenheden skal i samarbejde med den faglige følgegruppe kronisk sygdom og de Sundhedsfaglige r udvikle redskaber og metoder til at frembringe data, der kan indgå i til den løbende monitorering og dokumentation af indsatsen, når den implementeres, men også når indsatsen går over i egentlig drift og således bidrage til Kontaktudvalget opgaver. Kontaktudvalgene får således i en aktiv rolle i monitorering og opfølgning på den lokale implementering og det lokale samarbejde, og ikke mindst i den løbende kapacitetstilpasning af de tilbud, der er aftalt de enkelte sygdomsgrupper. For at sikre koordinering og sammenhæng mellem kontaktudvalg, den faglige følgegruppe kronisk sygdom og de rådgivende e r, samt at koordinere på tværs af hele regionen, er det hensigtsmæssigt at Kronikerenheden er repræsenteret i Kontaktudvalgene. Denne repræsentant kan bringe erfaringer fra den samlede indsats ind i kontaktudvalget rammer, ligesom repræsentanten kan opsamle erfaringer og midle dem til andre dele af samarbejdet omkring sundhedsaftalerne. Eksempelvis bringe problemstillinger videre til de faglige følgegrupper de obligatoriske indsatsområder, qua deres organisatoriske tilhørshold til Sundhed og Sammenhæng. 9

11 1.4.2 Særlig indsats ift. Almen praksis Den praktiserende læge spiller en vigtig rolle som tovholder den kroniske patient. Det er der vigtigt at almen praksis er motiveret at indgå i indsatsen herunder via de muligheder der gives gennem overenskomst på området. Aftalerne er udviklet i fællesskab mellem Region, kommuner og almen praksis, men melt er aftalerne indgået mellem Region Nordjylland og de enkelte nordjyske kommuner. I selve godkendelsesløbet er aftalerne også godkendt i Den Administrative Styregruppe og i Sundhedskoordinationsudvalget, hvor PLO Nordjylland er repræsenteret. De praktiserende lægers organisationer har egne slag til implementeringsaktiviteter, der skal understøtte processen, og har også ønske om at indgå i udvikling af tiltag, der har dette mål. - Kronikerenheden stiller sig til rådighed at deltage i udvikling af implementeringskoncepter, eksempelvis inmationsmateriale, dialogmøder, oplæg i lokale lægelaug, workshop mv. som tilrettelægges i samarbejde med parterne Kronikerenheden Nordjylland Kronikerenheden Nordjylland er en fælles koordinerende enhed indsatsen, og en fælles ressource parterne i indsatsen. Kronikerenheden er organisatorisk en del af Sundhed og Sammenhæng, der også har den største del af regionens administrative opgaver omkring sundhedsaftalerne, den regionale rådgivningspligtelse på folkesundhedsområdet og også rummer det fælles projektsekretariat TeleCare Nord. Sundhed og Sammenhæng har således opgaver, der alle indebærer tværsektorielt samarbejde, og løfter opgaver såvel på vegne af det tværsektorielle fællesskab som på vegne af regionen. I den justerede kronikermodel vil Kronikerenheden Nordjylland være defineret ud fra de ressourcer, der har ansvar at: Sekretariatsbetjene den faglige følgegruppe kronisk sygdom og de rådgivende e r. Det indebærer udarbejdelse af materialer og oplæg til møder, herunder udkast til fælles implementeringsspor de sygdomsspecifikke sundhedsaftaler, udredning af konsekvenser parterne, når tværsektorielle a anbefaler revision af gældende aftaler m.v. Udarbejde og vedligeholde fælles inmationsmateriale, - hjemmesiden Kronikerenheden.dk, nyhedsbrev m.v. Udvikle og indsamle viden om implementeringskoncepter Udvikle og gennemføre temadage, workshop s mv. anlediget af den faglige følgegruppe og de e r Tilvejebringe data og ledelsesinmation til monitorering og dokumentation i dialog med den faglige følgegruppe, og med udgangspunkt i modelprojektet fra himmerlandsområdet, hvor Evaluerings- og videnscenter kronisk sygdom på Sygehus Himmerland i tæt samarbejde med de tre himmerlandske kommuner, praktiserende læger fra området og kronikerenheden har udviklet og nu i afprøvning af en model indsamling af data, der ikke kan trækkes ud af eksisterende kilder. Monitorere implementeringsindsatsen på tværs Koordinering af dokumentations- og skningsindsatser i området. Kronikerenheden koordinerer p.t. regionens skningsbidrag i området, der omfatter 2 Ph.d-løb, hvoraf det ene gennemføres som randomiseret studie i samaebejde med Aalborg Kommune. Bidrag til skningsenheden almen praksis, der estår skning i muskel-skelet-aftalen samt finansiering af og samarbejde med videns- og evalueringscenter kronisk sygdom, Sygehus Himmerland. Koordineringen har til mål at sikre vidensdeling af resultaterne alle parter i samarbejdet. Deltage i kontaktudvalgsmøder 10 10

12 Kronikerenheden Nordjylland refererer i fællesskab med den faglige følgegruppe og de e r til administrativ styregruppe. Nedenstående ses opgaver og arbejdsdeling mellem Kontaktudvalg, Kronikerenhed og tværsektorielle a. Kontaktudvalg: Monitorering og opfølgning på den lokale implementering og det lokale samarbejde mellem det enkelte sygehus, kommuner og praktiserende læger i optageområdet - også i driftsfasen Løbende Kapacitetstilpasninger de tilbud, der er aftalt de enkelte sygdomsgrupper Kommunikation mellem sektorerne Patientaudits Høringspart når aftaler revideres og nye aftaler skal indgås. Den administrative styregruppe Den faglige følgegruppe kronisk sygdom Udvikle og gennemføre fælles implementeringsspor Koordinere på tværs af sygdomsgrupper Monitorere aktivitet og effekter Udreder konsekvenser af revisioner af gældende aftaler Ledelsesinmation Kurser og temadage fælles inmationsmaterialer Kronikerenheden sekretariatsbetjening af følgegruppe og r praktiske opgaver koordinering af dokumentation og skning Deltage i kontaktudvalgene Udvikle og tilbyde implementeringskoncepter og rådgive om implementering e r Sundhedsfaglig rådgivning Evidensbaseret viden og retningslinjer Fastlægge faglige kliniske mål og indikatorer (monitorere) Udvikling og kvalitetssikring Planlægge og afholde Tværsektorielle temadage kurser og efteruddannelse Ledelsesinmation Faglig rådgivning ifm implementeringsplan Aftalekomplekset Aftalekomplekset består af Rammeaftalen, der indgår i den obligatoriske sundhedsaftale ebyggelse og sundhedsfremme, de sygdomsspecifikke sundhedsaftaler og tilslutningsaftalerne. Rammeaftalen indeholder de overordnede principper arbejdet med indsatsen, herunder principper t indhold, arbejdsdeling mellem parterne, kommunikation, koordinering og understøttelse af indsatsen, herunder Kronikerenheden som en fælles koordinerende funktion og de tværsektorielle a som den e ankring af indsatsen. De sygdomsspecifikke aftaler omfatter sygdomsspecifikke detaljer i indsatsen, f.eks. afgrænsning af målgruppe, stratificering, arbejdsdeling og kompetencer i indsatsen den konkrete sygdomsgruppe. Det vurderes, at hvis nærværende slag til revideret model godkendes, vil det være hensigtsmæssigt med en dialog med Sundhedsstyrelse ift. at få bekræftet, at der modentligt ikke vil være behov nyet godkendelse af den obligatoriske sundhedsaftale ebyggelse og sundhedsfremme. 11

13 Rammeaftalen kan findes på følgende link: C09E17A9D73F/0/Forebyggelseogsundhedsfremme_samlet.pdf 2.1 Øvrige relevante reference Materialer omkring evaluering af Kronikerenheden fremgår af dagsorden, materialer og referater af møde i den administrative styregruppe den : Første udkast af revideret model fremgår af dagsorden, materialer og referat af møde i den administrative styregruppe den 3. maj 2012: 12 12

Den Nordjyske Kronikermodel

Den Nordjyske Kronikermodel Den Nordjyske Kronikermodel Forslag til justeret model - august 2012 Indhold 0. Indledning...1 1. Den Nordjyske Kronikermodel Justeret udgave...2 1.1 Dynamisk model work in progress... 2 1.2 Faglig følgegruppe

Læs mere

Den Nordjyske Kronikermodel

Den Nordjyske Kronikermodel Den Nordjyske Kronikermodel Forslag til justeret model - april 2012 Indhold 0. Indledning... 1 1. Den Nordjyske Kronikermodel Justeret udgave... 1 1.1 Præmisser for en justering af Den Nordjyske Kronikermodel...

Læs mere

Den justerede Nordjyske Kronikermodel

Den justerede Nordjyske Kronikermodel Den justerede Nordjyske Kronikermodel Forudsætningerne Sundhedskoordinationsudvalget godkendte på sit møde den 31. august den justerede Nordjyske Kronikermodel. Uændrede forudsætninger for det tværsektorielle

Læs mere

Demensnetværk. Jesper Torp Nielsen

Demensnetværk. Jesper Torp Nielsen Demensnetværk Jesper Torp Nielsen Punkter Status for implementering af udredningsmodellen Rebild. Status på organiseringen af e for DÆMP/Demens afholdt møde i FFKS Andet? S u n d h e d s k o o r d i n

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 3 Genoptræning og rehabilitering 070314 Generel indledning.

Læs mere

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse

Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Kommissorier for kontaktudvalg på de nordjyske sygehuse Godkendt af Den Administrative Styregruppe for sundhedsaftaler den 08 12 2010 1 Kommissorium for Kontaktudvalg på de Psykiatriske sygehuse Nedsættelse

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 1 - Forebyggelse 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 1 Forebyggelse 070314 Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner

Læs mere

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet. Sundhedsstyrelsens konference: Sundhedsaftalerne arbejdsdeling, sammenhæng og kvalitet Axelborg den 2. november 2007. Strategien for den sammenhængende indsats på forebyggelses- og sundhedsfremmeområdet.

Læs mere

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme

Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen. Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Sundhedsaftalekonference 2011 - sammenhængende sundhedsvæsen Tema 4: Forebyggelse og Sundhedsfremme Tirsdag den 11. oktober 2011 Oplægsholderen Alice Morsbøl, kontorchef Regional koordinerende funktion,

Læs mere

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange

Udvikling af. Sundhedsaftalen Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange Udvikling af Sundhedsaftalen 2015 2018 Kommissorium for Indsatsområde 4 Sundheds IT og digitale arbejdsgange 1 Kommissorium for arbejdet med indsatsområde 4 Sundheds-IT og digitale arbejdsgange 070314

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Forebyggelse TSG Flowdiagram for selvmordsforebyggelse en opgave fra 2. generations sundhedsaftale, som snart kan færdiggøres. Center for Selvmordsforebyggelse,

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015. Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje

Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Udkast til kommissorium for arbejdet med indsatsområde 2 Behandling og pleje Generel indledning. I 2014 skal kommuner og regioner jfr. Sundhedslovens 205 indgå nye sundhedsaftaler, som skal fremsendes

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Morsø Kommune er 2 politiske repræsentanter Krav 6. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer

Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer NOTAT Organisatorisk forankring af forløbsprogrammer Dette notat beskriver en model for den fremtidige organisatoriske forankring af forløbsprogrammerne i regionen. Der er i dag ikke en ensartet organisering

Læs mere

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi

Den Nordjyske Kronikermodel. Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi Den Nordjyske Kronikermodel Forebyggelse og hjælp til selvhjælp gennem sundhedsteknologi 1 Indhold Udfordringen Den Nordjyske Kronikermodel Formål vision Understøttelse af sundhedsteknologi en ønskedrøm!?!

Læs mere

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram

Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram Implementeringsplan for tværsektorielt forløbsprogram for mennesker med KOL Indledning Region Syddanmark og de 22 kommuner har primo 2017 vedtaget et nyt forløbsprogram for mennesker med kronisk obstruktiv

Læs mere

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland

Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Rammerne for Implementeringsplan for opfølgende hjemmebesøg i Region Nordjylland Oktober 2012 1 Baggrund Et af initiativerne i den nationale handleplan for den ældre medicinske patient er, at der systematisk

Læs mere

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen

Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 1 Igangværende indsatser fra Sundhedsaftalen 2011-2014 Hjælp til selvmordstruede borgere Der er udarbejdet en oversigt over, hvor sundhedspersonale på tværs af sektorer kan få hjælp til en selvmordtruet

Læs mere

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper

Krav 5. Sundhedskoordinationsudvalget Kommunal/regionale politiske styregrupper Krav 5. Hvordan parterne følger op på aftalen. Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Rammeaftale for kronikerområdet Indsatsområde: Genoptræning og rehabilitering Proces: Godkendt december 2015 Rammeaftale for Kronikerområdet 1. Rammeaftalens generelle

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2014

Status på forløbsprogrammer 2014 Dato 19-12-2014 Sagsnr. 4-1611-8/14 kiha fobs@sst.dk Status på forløbsprogrammer 2014 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer

Læs mere

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011

ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 ÅRLIG STATUS TIL DEN ADMINISTRATIVE STYREGRUPPE 2011 Status fra: Koordineringsgruppe for indlæggelse og udskrivning Kontaktperson: Regional tovholder for sundhedsaftalen om indlæggelse og udskrivning Ole

Læs mere

Forslag til administrativ organisering

Forslag til administrativ organisering Forslag til administrativ organisering Sundhedskoordinationsudvalget Den Administrative Styregruppe Sundhedsaftalens udviklingsdel Sundhedsaftalens driftsdel Sundhedsaftalens Porteføljestyregruppe Sygehus

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 13-02-2017 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland

Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Kommissorium og forretningsorden for SOF-Som i Sønderjylland Læsevejledning: Nærværende kommissorium er udarbejdet med udgangspunkt i udkast til generisk kommissorium for samordningsfora, godkendt på DAK-mødet

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Rebild Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen

Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen. v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Rammerne for udvikling af Sundhedsaftalen v/ Kontorchef, Alice Morsbøl og kontorchef, Charlotte Larsen Overordnede grundvilkår, bekendtgørelse og vejledning Én sundhedsaftale pr. region Udgangspunkt i

Læs mere

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dato 09-11-2017 NCHO/NIVG/ELSD Sagsnr. 4-1010-336/1 Bilag 1. Oplæg til vejledning om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Dette oplæg danner baggrund for arbejdsgruppens drøftelser på 2. workshop

Læs mere

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011

Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Forløbsprogrammer og samarbejdsmodeller DemensDagene 2. Maj, 2011 Gunhild Waldemar Nationalt Videnscenter for Demens Demens som kronisk sygdom Mangeårigt forløb med behov for både sundhedsfaglig og social

Læs mere

Projekt Kronikerkoordinator.

Projekt Kronikerkoordinator. Ansøgning om økonomisk tilskud fra puljer i Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse til forstærket indsats for patienter med kronisk sygdom i perioden 2010 2012. Dato 18.9.2009 Projekt Kronikerkoordinator.

Læs mere

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region

3. generation sundhedsaftaler kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region 3. generation sundhedsaftaler 2015-2018 98 kommuner 5 regioner 1 sundhedsaftale per region Repræsentanter udpeget af regionsrådet, kommunekontaktråd (KKR), PLO i regionen Region Hovedstaden, sundhedsaftaler

Læs mere

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen

Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen i Horsens-klyngen Kommissorium for Styregruppen for Sundhedsaftalen 2015-2018 i Horsens-klyngen Dette kommissorium beskriver den overordnede ramme for det tværsektorielle samarbejde mellem hospital, kommune og praktiserende

Læs mere

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed

Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed Forslag til ny organisering af det tværsektorielle samarbejde om sundhed I regi af sundhedsaftalen har kommunerne, regionen og almen praksis opbygget en samarbejdsorganisation, der har kunnet løse en række

Læs mere

SUNDHEDSAFTALE

SUNDHEDSAFTALE Kommissorium for permanent arbejdsgruppe vedr. forebyggelse af indlæggelser og genindlæggelser Godkendt: Den administrative styregruppe den 27. marts 2015 Bemærkning: Baggrund Region Hovedstaden og kommunerne

Læs mere

Disse opgaver er centrale i behandlings- og rehabiliteringsforløb for mennesker med kronisk sygdom.

Disse opgaver er centrale i behandlings- og rehabiliteringsforløb for mennesker med kronisk sygdom. Bilag 2 Generel Rammeaftale om Sammenhængende og styrkede patientforløb for mennesker med kroniske lidelser mellem Region Nordjylland og kommunerne i Nordjylland 2010 Gældende fra 1.januar 2011 1 Forord

Læs mere

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012

Patientforløbsprogrammer. v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Patientforløbsprogrammer v. Anne Bach Stisen - Januar 2012 Disposition 1. Kronikerstrategien (Indsatsen for personer med kronisk sygdom i Region Syddanmark) 2. Baggrund for forløbsprogrammerne 3. Hvad

Læs mere

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom

Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Sundhedsstyrelsens arbejde med kronisk sygdom Danske Fysioterapeuter Fagfestival Region Syddanmark Tóra H. Dahl, ergoterapeut, MPH Sundhedsplanlægning september 2008 Hvad jeg vil sige noget om Om Sundhedsstyrelsens

Læs mere

Tids- og aktivitetsplan

Tids- og aktivitetsplan Tids- og aktivitetsplan Tid Aktivitet opgaver Inden første møde i temagruppe Opgaver: - oversigt over opgaver/aftaleområder -tjekliste - screening af nuværende aftale Uge 4-7 1. møde i temagruppen -arbejdsform/proces

Læs mere

Status på forløbsprogrammer 2016

Status på forløbsprogrammer 2016 Dato 14-12-2016 LSOL Sagsnr. 4-1611-8/19 7222 7810 Status på forløbsprogrammer 2016 Introduktion I dette notat beskrives den aktuelle status på udarbejdelsen og implementeringen af forløbsprogrammer 1

Læs mere

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom

Kronikermodellen. En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Kronikermodellen En systematisk indsats til patienter med kronisk sygdom Annette Fenger, Udviklingssygeplejerske, Medicinsk afd. Kvalitetsteam, Regionshospitalet Viborg, Skive,Kjellerup Definition af kronisk

Læs mere

Workshop DSKS 09. januar 2015

Workshop DSKS 09. januar 2015 Workshop DSKS 09. januar 2015 Sundhedsaftalerne -gør de en forskel for kvaliteten i det samlede patientforløb? Fra nationalt perspektiv Bente Møller, Sundhedsstyrelsen Fra midtjysk perspektiv Oversygeplejerske

Læs mere

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed

Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde og samtidighed Seminar for DS-ILPS mandag den 12. marts 2018 Lene Olesen og Elisabeth Skibsted, Sundhedsstyrelsen Agenda Sundhedsaftaler fra stafet til samarbejde

Læs mere

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert

Den politiske styregruppes repræsentanter fra Kommunen er Orla Kastrup Kristensen og Gert Krav 3. Hvordan parterne følger op på aftalen Der er indgået følgende aftaler om organisering af opfølgningen af sundhedsaftalerne. Målsætningen er en sammenhængende opgavefordeling mellem de involverede

Læs mere

Region Nordjylland og kommuner

Region Nordjylland og kommuner Region Nordjylland og kommuner Patientuddannelse Det nordjyske set-up Begreberne på plads Status Hjørring og Aalborg kommune kommunes Rehabiliteringstilbud som eksempel Projekterne Kompetenceudvikling

Læs mere

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Kommissorium for Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016

Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Patientrettet forebyggelse og kronisk sygdom: Afrapportering 2015 og Årsplan 2016 Afrapportering af fremdriften. Arbejdsgruppen skal inden årets udgang afrapportere fremdriften til den administrative styregruppe.

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Frederikshavn Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815

Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 Dato 31. januar 2014 Sagsnr. 4-1212-107/1 7222 7815 bem Kommissorier for Sundhedsstyrelsens følgegruppe og arbejdsgrupper vedrørende øget faglighed i genoptrænings- og rehabiliteringsindsatsen jf. opfølgningen

Læs mere

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling

Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Behandling af sundhedsstyrelsens svarbrev - Oversigt over opmærksomhedspunkter og dertil tilknyttet handling Opmærksomhedspunkt Overordnet Forebyggelse (organisatorisk placering) Nedsat udviklingsgrupper

Læs mere

Følgegruppen for uddannelse og arbejde

Følgegruppen for uddannelse og arbejde Kommissorium for Baggrund Region Syddanmark og de 22 syddanske kommuner har indgået Sundhedsaftalen 2019-2023. Aftalen er godkendt i kommunalbestyrelser og regionsrådet og trådte i kraft den 1. juli 2019.

Læs mere

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland

Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland NOTAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne om,

Læs mere

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange

Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver en lang række initiativer, som forventes gennemført eller påbegyndt i aftaleperioden for

Læs mere

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden

Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune. Regionsrådet Region Hovedstaden Kommunalbestyrelsen Gribskov Kommune Regionsrådet Region Hovedstaden j.nr. 7-203-05-79/25 modtog den 29. marts 2007 sundhedsaftale på de obligatoriske seks indsatsområder, indgået mellem regionsrådet i

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Vesthimmerlands Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Læsø Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Læsø Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Læsø Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Læsø Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Udkast til Bilateral Sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland

Udkast til Bilateral Sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland Udkast til FORSIDE: Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland ( billeder, logoer mv. indsættes) Version november 2010 Side 1 af 7 Udkast til Indholdsfortegnelse Indledning...3

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Brønderslev Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Brønderslev Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom.

1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 1 Projektets titel Forløbskoordinering for patienter med KOL og type 2 diabetes og hjertekarsygdom. 2 Projektets baggrund Patienter med kronisk sygdom, herunder KOL, diabetes 2 og hjertekar patienter er

Læs mere

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE

CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE 25-11-2015 CENTRALE SUNDHEDSAFTALE- INDSATSER PÅ OMRÅDET FOR FORE- BYGGELSE Baggrundsnotat til Sundhedskoordinationsudvalgets temadrøftelse om forebyggelse den 9. december 2015 Baggrund Et afgørende aspekt

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral sundhedsaftale mellem Mariagerfjord Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse Indledning.....................................................................................................

Læs mere

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE

NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE NOTAT HVIDOVRE KOMMUNE Børne- og Velfærdsforvaltningen Sundheds- og Bestillerafdelingen Sagsbehandler: Ronnie Fløjbo 07-02-2013/rof Sag: 13/5906 Forvaltningens bemærkninger til Politiske målsætninger på

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Jammerbugt Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Status på implementering af forløbsprogram for demens blandt kommuner i Region Hovedstaden i april 2011

Status på implementering af forløbsprogram for demens blandt kommuner i Region Hovedstaden i april 2011 April 2011 Region Hovedstaden Status på implementering af forløbsprogram for demens blandt kommuner i Region Hovedstaden i april 2011 Baselineanalyse April 2011 Udarbejdet af projektleder Line Sønderby

Læs mere

Udviklingen i kroniske sygdomme

Udviklingen i kroniske sygdomme Forløbsprogrammer Definition Et kronikerprogram beskriver den samlede tværfaglige, tværsektorielle og koordinerede indsats for en given kronisk sygdom, der sikrer anvendelse af evidensbaserede anbefalinger

Læs mere

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum

Et sammenhængende sundhedsvæsen med borgeren i centrum Sundhed en fælles opgave Sundhedsaftalen 2010-2014 Indledning Kommunalbestyrelserne i de 17 kommuner og Region Sjælland ønsker med denne aftale at sætte sundhed som en fælles opgave på dagsordenen i såvel

Læs mere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere

Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere Generisk model for arbejdsdeling, henvisning til og kvalitetssikring af træningstilbud til borgere 1. Baggrund Regeringen og Danske Regioner har siden 2011 i økonomiaftalerne aftalt, at der løbende skal

Læs mere

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland.

Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Kommissorium for den tværsektorielle patientsikkerhedsgruppe i Region Sjælland. Baggrund Den 17. marts 2009 vedtog Folketinget en udvidelse af Sundhedsloven, herunder en udvidelse af patientsikkerhedsordningen,

Læs mere

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN.

Sundhedsaftalen Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN. Med forbehold for yderligere ændringer, opdatering af handleplan og politisk godkendelse HANDLEPLAN for Sundheds-it og digitale arbejdsgange Handleplan for Sundheds-it og digitale arbejdsgange beskriver

Læs mere

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen)

Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) Fællessekretariatet (godkendt i Sundhedsstyregruppen d. 6. febr. 2015 Sundhedssamarbejdets administrative organisering (i regi af sundhedsaftalen) 1. Indledning Sundhedsaftalen fastsætter retningen for

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 15. august 2009 13. august 2009. Nr. 778. Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Sundhedskoordinationsudvalget Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 7841 0000 kontakt@rm.dk www.rm.dk Notat - oplæg til proces 3. generations sundhedsaftaler

Læs mere

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler

Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler Bekendtgørelse nr. 0 Bekendtgørelse om sundhedskoordinationsudvalg og sundhedsaftaler I medfør af 204, stk. 2, og 205, stk. 2, i sundhedsloven, jf. lov nr. 546 af 24. juni 2005, fastsættes: 1. Regionsrådet

Læs mere

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres.

Sundhedsstyrelsen ønsker derfor, at den første redegørelse, både med hensyn til det sundhedsfaglige indhold og organisation, opdateres og revideres. OPGAVEBESKRIVELSE OG KOMMISSORIUM j.nr. 7-203-02-293/1/SIMT FORLØBSPROGRAMMER FOR PERSONER MED TRAU- MATISKE HJERNESKADER OG TILGRÆNSENDE LIDEL- SER SAMT APOPLEKSI Baggrund nedsatte i 1995 et udvalg, som

Læs mere

AFTALE. vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden

AFTALE. vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden PLO Hovedstaden 26. okt. 2012 AFTALE vedr. konsulentordningen for almen praksis i Region Hovedstaden 1 1 Aftalens parter Denne aftale er indgået mellem PLO-Hovedstaden og Region Hovedstaden. Aftalen vedrører

Læs mere

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen

Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen Opsamling fra det politiske opstartsmøde den 24. april 2018 og rammer for visioner og målsætninger for Sundhedsaftalen 2019-2022 Den 24. april 2018 afholdte Sundhedskoordinationsudvalget et politisk opstartsmøde

Læs mere

Kommunalt-lægeligt udvalg. Kommissorium

Kommunalt-lægeligt udvalg. Kommissorium Kommunalt-lægeligt udvalg Kommissorium 2018 Kommunalt-lægeligt udvalg - Kommissorium Udarbejdet af: Benny Sell & Gitte Piil Eriksen Udgiver: Sektor Ældre & Sundhed Team Folkesundhed Sundhedscenter Maribo

Læs mere

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive ramt af sygdom, kan have brug for en sammenhængende indsats fra både

Læs mere

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen.

En sådan proces kræver både konkrete politiske målsætninger, som alle kommuner forpligter sig på, og et samarbejde med regionen. N O TAT Forslag til fælles politiske målsætninger på sundhedsområdet i KKR Sjælland Baggrund Målet med opfølgningsprocessen på sundhedsområdet er at nå frem til en fælles forpligtelse mellem kommunerne

Læs mere

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland

Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Bilateral sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Morsø Kommune 2 Bilateral Sundhedsaftale mellem Morsø Kommune og Region Nordjylland Indholdsfortegnelse INDLEDNING.................................................................................................

Læs mere

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave)

Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Center Sundhed 27.02.14 Opsummering af praksisplanen (pixi-udgave) Baggrund Ifølge lov nr. 904 af 4. juli 2013 om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet,

Læs mere

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29.

Den Danske Kvalitetsmodel. Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ. EPJ-Observatoriets Årskonference Nyborg Strand 29. Den Danske Kvalitetsmodel Principper, funktioner og forventet samspil med EPJ EPJ-Observatoriets Årskonference 2003 Nyborg Strand 29. oktober 2003 Projektsekretariatet Sundhedsstyrelsen Hvad er Kvalitetsmodellen?

Læs mere

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018

Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Endeligt udkast til politiske visioner og mål for Sundhedsaftalen 2015-2018 Godkendt af Sundhedskoordinationsudvalget 5. september 2014 Indledning Mange borgere, der er syge eller er i risiko for at blive

Læs mere

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland

Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland Telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL Projektinformation til kommuner, hospitaler og praktiserende læger i Region Midtjylland September 2016 Indhold 1. Baggrund for projektet... 3 2. Den

Læs mere

Kommissorium for arbejdsgruppe om udredning og behandling af patienter med funktionelle lidelser i Region Syddanmark

Kommissorium for arbejdsgruppe om udredning og behandling af patienter med funktionelle lidelser i Region Syddanmark - Revideret den 19. november 2018 Kommissorium for arbejdsgruppe om udredning og behandling af patienter med funktionelle lidelser i Region Syddanmark Baggrund Sundhedsstyrelsen udgav i juni 2018 nye anbefalinger

Læs mere

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er:

Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: 4. Forebyggelse Sundhedstilbud med sammenhæng og kvalitet. Det overordnede formål med sundhedsaftalen om forebyggelse er: at alle borgere med behov herfor tilbydes en sammenhængende forebyggelsesindsats

Læs mere

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8.

Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet. - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner. 8. 8. juni 2006 Samarbejde mellem regionerne og Patientforum om indsatsen på sundhedsområdet - Udarbejdet af Patientforum og Danske Regioner Baggrund og formål Sundhedsvæsenet skal rumme at patienter er hele

Læs mere

Referat af møde i referencegruppen for Muskel-skeletlidelser tirsdag den 4. november 2014

Referat af møde i referencegruppen for Muskel-skeletlidelser tirsdag den 4. november 2014 Til Deltagere i referencegruppen for Muskel-skeletlidelser Referat af møde i referencegruppen for Muskel-skeletlidelser tirsdag den 4. november 2014 Sundhed & Sammenhæng Sundheds- og Kvartershuset Fyrkildevej

Læs mere

Temagruppen om forebyggelse. Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse

Temagruppen om forebyggelse. Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse Regionshuset Viborg Nære Sundhedstilbud Skottenborg 26 Temagruppen om forebyggelse DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 www.regionmidtjylland.dk Dagsorden til møde i Temagruppen om forebyggelse Tid: Fredag

Læs mere

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( )

Strategi for Telepsykiatrisk Center ( ) Område: Psykiatrien i Region Syddanmark Afdeling: Telepsykiatrisk center Dato: 30. september 2014 Strategi for Telepsykiatrisk Center (2014-2015) 1. Etablering af Telepsykiatrisk Center Telepsykiatri og

Læs mere

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne.

Baggrund Det samlede akutområde varetages af hospitalerne, 1813/vagtlægerne, almen praksis og kommunerne. Notat Juli 2017 Kommissorium udviklingen af akutområdet 2018 Indledning I udviklingen af det borgernære sundhedsvæsen spiller akutområdet og udviklingen af indsatserne og samspillet med hospital, almen

Læs mere

Den Tværsektorielle Grundaftale

Den Tværsektorielle Grundaftale Den Tværsektorielle Grundaftale 2015-2018 Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Indsatsområde: Tværgående tema Utilsigtede Hændelser og Patientsikkerhed Siden 2010 har det været lovpligtigt at rapportere

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen

Godkendelse af Sundhedsaftalen Punkt 10. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2015-2018 2014-40284 Forvaltningerne indstiller, at Familie- og Socialudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Ældre- og Handicapudvalget og Sundheds- og Kulturudvalget

Læs mere

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner

Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af forløbsplaner Sundheds- og Ældreministeriet Enhed: SUNDOK Sagsbeh.: DEPSSBO Koordineret med: Sagsnr.: 1601025 Dok. nr.: 365099 Dato: 11-05-2017 Dagsordensmateriale til 8. styregruppemøde for digital understøttelse af

Læs mere

Sundhedsaftale

Sundhedsaftale Sundheds- og Ældreudvalget 2015-16 SUU Alm.del Bilag 555 Offentligt Region Hovedstaden Indsæt af obje 1. Højre vælg G 2. Sæt tegneh 3. Vælg Sundhedsaftale 2015-2018 Navn enuen idefod r Navn er står ivelse

Læs mere

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019

Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 Punkt 6. Godkendelse af Sundhedsaftalen 2019 2019-001411 Sundheds- og Kulturudvalget, Beskæftigelsesudvalget, og Ældre- og Handicapudvalget indstiller, at byrådet godkender Sundhedsaftalen 2019. Møde den

Læs mere

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45

d. Ældre... 41 e. Mennesker med kronisk sygdom...43 f. Styrket indsats på kræftområdet...43 Videndeling og kommunikation...45 Indholdsfortegnelse Samspil og sammenhæng... 5 Sundhed en fælles opgave... 6 Læsevejledning... 11 Det generelle... 12 Målgruppe... 12 Synliggørelse... 12 Borger-/patientrettet information og rådgivning...

Læs mere

Sundheds it under sundhedsaftalen

Sundheds it under sundhedsaftalen Sundheds it under sundhedsaftalen Et sammenhængende og borger nært sundhedsvæsen forudsætter hurtig præcis kommunikation mellem de forskellige aktører. Målsætningen i sundhedsaftalen for 2008 2010 (Gl.

Læs mere

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved

NOTAT. Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved NOTAT Orientering om status på Integreret Psykiatri i Næstved Baggrund Regionsrådet har afsat 2 mio. kr. i 2014 og 2015 til opstart af et pilotprojekt om integreret psykiatri, som skal muliggøre en mere

Læs mere