1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "1. Introduktion. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress"

Transkript

1 (cover:) Social dialog Arbejdsrelateret stress Rammeaftale vedrørende arbejdsrelateret stress 1. Introduktion Arbejdsrelateret stress er på såvel internationalt, europæisk og nationalt plan blevet identificeret som et problem for såvel arbejdsgivere som arbejdstagere. Efter at have identificeret behovet for specifik fælles handling indenfor dette område, og i forventning om en kommisions-konsultation vedrørende stress, har arbejdsmarkedets parter i Europa indarbejdet dette spørgsmål i arbejdsprogrammet for social dialog Stress kan potentielt påvirke enhver arbejdsplads og arbejdstager, uanset virksomhedens størrelse, aktivitetsområde eller formen for arbejdstagerkontrakt eller -relation. I praksis er det ikke nødvendigvis alle arbejdspladser eller arbejdstagere, der er berørt af problemet. Håndtering af stress på arbejdet kan medføre større effektivitet og forbedre sundheden og sikkerheden på arbejdet med deraf følgende økonomiske og sociale fordele for virksomheder, arbejdstagere og samfundet som sådan. Arbejdsstyrkens mangfoldighed er en vigtig faktor, når man skal håndtere problemer forårsaget af arbejdsbetinget stress. 2. Formål Formålet med den aktuelle aftale er at øge opmærksomheden på og forståelsen for arbejdsgiveres, arbejdstageres og deres repræsentanters arbejdsrelaterede stress, og at rette deres opmærksomhed på tegn, der kan indikere, at er der problemer med arbejdsrelateret stress. Formålet med aftalen er at give arbejdsgivere og arbejdstagere en ramme til at identificere og forhindre, at der opstår arbejdsrelaterede stress-problemer. Det handler ikke om at bebrejde enkeltpersoner for stress. Selv om det anerkendes, at chikane og vold på arbejdspladsen er potentielle arbejdsrelaterede stressfaktorer, og at arbejdsmarkedets parter i Europa i arbejdsprogrammet for social dialog vil udforske muligheden for at forhandle en specifik aftale omkring disse problemer, omhandler denne aftale ikke vold, chikane og post-traumatisk stress. 3. Beskrivelse af stress og arbejdsrelateret stress Stress er en tilstand, der er ledsaget af fysiske, psykiske eller sociale problemer eller funktionssvigt og som er et resultat af, at den enkelte føler sig ude af stand til at opfylde de krav eller forventninger, der stilles. Den enkelte person kan meget vel håndtere kortvarige udsættelser for pres, hvilket kan betragtes som

2 positivt, men personen kan have større vanskeligheder ved at håndtere længerevarende udsættelse for intensivt pres. Yderligere reagerer forskellige mennesker forskelligt på ensartede situationer, og den samme person kan reagere anderledes på næsten ens situationer, der optræder på forskellige tidspunkter i hans/hendes liv. Stress er ikke en sygdom, men en længerevarende udsættelse for stress kan nedsætte effektiviteten på arbejdet og være årsag til dårligt helbred. Stress der skyldes omstændigheder udenfor arbejdspladsen kan medføre ændret opførsel og mindre effektivitet på arbejdet. Ikke al stress, som kommer til udtryk på arbejdspladsen, kan betragtes som arbejdsrelateret stress. Arbejdsrelateret stress kan skyldes forskellige faktorer som f.eks. arbejdets indhold, arbejdspladsens organisering, arbejdsmiljøet, dårlig kommunikation, mv. 4. Identificering af arbejdsrelaterede stress-problemer På grund af stress-fænomenets kompleksitet har denne aftale ikke til hensigt at opstille en udtømmende liste over potentielle stress-indikatorer. Men et højt fravær eller hyppige medarbejderskift, hyppige konflikter mellem personer på arbejdspladsen eller klager fra arbejdstagerne er nogle af de tegn, der kan indikere et problem med arbejdsrelateret stress. Identifikation af, om der er problemer med arbejdsrelateret stress kan omfatte en analyse af faktorer som f.eks. arbejdets organisering og processer (arbejdstidstilrettelæggelse, graden af medbestemmelse,, matchning af arbejdstagernes kvalifikationer og job-kravene, arbejdsbelastning, osv.), arbejdsforhold og arbejdsmiljø (udsættelse for krænkende adfærd, støj, varme, farlige stoffer, osv.), kommunikation (usikkerhed om hvad der forventes på arbejdet, beskæftigelsesudsigter eller kommende forandringer mv.) samt subjektive faktorer (følelsesmæssigt og socialt pres, manglende følelse af at slå til, en fornemmelse af manglende støtte osv.). Hvis der identificeres et problem omkring arbejdsrelateret stress, skal der altid handles for at forebygge, fjerne eller reducere problemet. Ansvaret for at fastlægge passende forholdsregler ligger hos arbejdsgiveren. Disse forholdsregler skal gennemføres med deltagelse af og i samarbejde med arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter. 5. Arbejdsgiverens og arbejdstagernes ansvar I henhold til rammedirektiv 89/391 har alle arbejdsgivere en juridisk forpligtelse til at beskytte arbejdstagernes sikkerhed og sundhed på arbejdspladsen. Denne pligt omfatter også problemer med arbejdsrelateret stress, for så vidt dette indebærer sundheds- og sikkerhedsmæssige risici. Alle arbejdstagere har en generel pligt til at overholde de beskyttelsesforanstaltninger, som arbejdsgiveren iværksætter. Håndtering af problemer med arbejdsrelateret stress kan iværksættes som led i en overordnet

3 proces omkring arbejdspladsvurdering, gennem en specifik stress-politik og/eller ved hjælp af specifikke skridt, der sigter mod at identificere stress-faktorer. 6. Forebyggelse, fjernelse eller reducering af arbejdsrelateret stress Forebyggelse, fjernelse eller reducering af problemer med arbejdsrelateret stress kan omfatte forskellige tiltag. Disse kan være kollektive, individuelle eller begge dele. Der kan være tale om specifikke forholdsregler, rettet mod identificerede stress-faktorer, eller om en del af en integreret stress-politik, der både omfatter forebyggende og handlingsorienterede forholdsregler. Hvor den nødvendige ekspertise på arbejdsstedet er utilstrækkelig, kan der indhentes kompetent ekstern ekspertise, i overensstemmelse med europæisk og national lovgivning, kollektive aftaler og praksis. Når de er iværksat, bør anti-stress foranstaltningerne regelmæssigt gennemgås, for at vurdere deres effektivitet, om ressourcerne anvendes optimalt og om de stadig er relevante eller nødvendige. En sådan gennemgang kan f.eks. omfatte: ledelses- og kommunikationsmæssige tiltag, f.eks. klarlæggelse af virksomhedens mål og den enkelte arbejdstagers rolle, sikring af passende ledelsesstøtte til enkeltpersoner og teams, tilpasning af ansvar og kontrol over arbejdet, forbedring af arbejdets organisering og processer, arbejdsforhold og arbejdsmiljø, undervisning af ledere og arbejdstagere for at øge opmærksomheden omkring og forståelsen af stress, de mulige årsager og hvordan man håndterer det, og/eller tilpasning til forandringer sikring af information og høring af arbejdstagere og/eller deres repræsentanter i overensstemmelse med EU- og national lovgivning, kollektive aftaler og praksis. 7. Implementering og opfølgning I medfør af traktatens artikel 139 forpligter denne frivillige europæiske rammeaftale medlemmerne af UNICE/UEAPME, CEEP og ETUC (og kontaktudvalget for EUROCADRES/CEC) til at implementere aftalen i overensstemmelse med de procedurer og den praksis, der specifikt gælder for ledelse og arbejdsforhold i medlemsstaterne samt i landene i Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS). De underskrivende parter opfordrer også deres medlemsorganisationer i kandidatlandene til at implementere denne aftale. Implementeringen af denne aftale vil blive udført indenfor tre år efter underskrift af denne aftale. Medlemsorganisationerne vil rapportere om implementeringen af denne aftale til Udvalget for den Sociale Dialog. Gennem de første tre år efter underskriftsdatoen for denne aftale, vil Udvalget for den Sociale Dialog forberede en årlig tabel, hvori den fortløbende implementering af aftalen vil blive opsummeret. En fuldstændig rapport over de foretagne implementeringstiltag vil blive forberedt af

4 Udvalget for den Sociale Dialog i løbet af det fjerde år. De underskrivende parter vil evaluere og gennemgå aftalen på et tidspunkt indenfor de fem år, der følger efter underskrift af aftalen, hvis en af parterne anmoder om det. Ved spørgsmål vedrørende indholdet af denne aftale kan de involverede medlemsorganisationer enkeltvis eller samlet referere til de underskrivende parter, som samlet eller enkeltvis vil svare. Ved implementering af denne aftale vil de underskrivende parter undgå at pålægge SMV er unødvendige byrder. Implementering af denne aftale giver ikke gyldig grund til at reducere det generelle beskyttelsesniveau for arbejdstagere indenfor aftalens område. Denne aftale tilsidesætter ikke arbejdsmarkedets parters ret til, på passende niveau, herunder på europæisk niveau, at indgå aftaler, der tilpasser og/eller supplerer nærværende aftale på en måde, der tager højde for de specifikke behov, som de pågældende parter måtte have. John Monks Generalsekretær for EFS (på vegne af handelsunion-delegationen) Formand for UNICE Formand for UEAPME Generalsekretær for CEEP 8. oktober 2004

5 EUROPEAN TRADE UNION CONFEDERATION UNION OF INDUSTRIAL AND EMPLOYERS EUROPEAN ASSOCIATION OF CRAFT EUROPEAN CENTRE OF ENTERPRISES (ETUC) CONFEDERATIONS OF EUROPE SMALL AND MEDIUM-SIZED WITH PUBLIC PARTICIPATION AND ENTERPRISES OF Boulevard du Roi Albert II, 5 Av. de Cortenbergh 168 Rue Jacques Lalaing, 4 ENTERPRISES OF GENERAL ECONOMIC INTEREST B-1210 Bruxelles B-1000 Bruxelles B-1040 Bruxelles Rue de la Charité, 15 B-1210 Bruxelles Tel Tel Tel Tel

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen

Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen F O A F A G O G A R B E J D E Stress kan forebygges hvad venter vi på? Et vejlednings- og inspirationsmateriale om stress og implementeringen af stressaftalen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 Hvorfor

Læs mere

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION

Læs mere

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab

Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab Forslag til RÅDETS DIREKTIV om indførelse af en generel ramme for information og høring af arbejdstagerne i Det Europæiske Fællesskab BEGRUNDELSE I. INDLEDNING Information og høring af arbejdstagerne har

Læs mere

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige

Personalepolitik Del 1. - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige Personalepolitik Del 1 - Generel personalepolitik til inspiration for de folkekirkelige arbejdspladser Indholdsfortegnelse Hvorfor skal man have en personalepolitik?... 1 Hvordan kommer man i gang?...

Læs mere

Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Overordnet resumé

Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Overordnet resumé Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Anbefalinger fra HIRES (Health in Restructuring Innovative Approaches and Policy Recommendations) et europæisk

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.3.2012 COM(2012) 130 final 2012/0064 (APP) Forslag til RÅDETS FORORDNING om udøvelse af retten til kollektive skridt inden for rammerne af etableringsfriheden og den

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1

Guide. Social Kapital. Til måling af. Side 1 Guide Til måling af Social Kapital Guide til måling af social kapital DEL I - Hvad er social kapital Side 1 Indhold Forord 3 Hvad er social kapital 5 Hvorfor måle på social kapital 5 Hvad er social kapital

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere

Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere Overgang fra skole til erhvervsliv Grundlæggende principper og anbefalinger til brug for politiske beslutningstagere I slutningen af 1999 iværksatte European Agency for Development in Special Needs Education

Læs mere

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T

G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T Europaudvalget 2012 KOM (2012) 0131 Bilag 1 Offentligt G R U N D - O G N Æ R H E D S N O T A T April 2012 Forslag til Europa-parlamentets og Rådets direktiv om håndhævelse af direktiv 96/71/EF om udstationering

Læs mere

Det rummelige arbejdsmarked

Det rummelige arbejdsmarked EN VÆRKTØJSKASSE OM Adresser Fællessekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København Ø Tlf.: 77 33 47 11 Fax.: 77 33 46 11 www.barserviceogtjenesteydelser.dk Arbejdsgiversekretariatet Sundkrogskaj 20 2100 København

Læs mere

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL

Guide til måling af. virksomhedens SOCIALE KAPITAL Guide til måling af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Forord 3 Hvad er social kapital? 4 Hvorfor måle på social kapital? 4 Hvad er social kapital? 4 Flere dimensioner af social kapital 6 Sådan måler

Læs mere

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17

APV 2014. ArbejdsPladsVurdering 2014. Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole. Side 1 af 17 APV 2014 ArbejdsPladsVurdering 2014 Syddansk Musikkonservatorium og Skuespillerskole Side 1 af 17 Forord I november 2014 gennemførte vi på det daværende SMKS en arbejdspladsvurdering (APV) bland alle institutionens

Læs mere

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse

En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse SUNDHEDSLEDELSESSYSTEM En guideline til rederiets arbejde med sundhedsledelse Søfartens Arbejdsmiljøråd Seahealth Denmark Indholdsfortegnelse Forord 3 1 Generelt 4 2 Sundhedspolitik 7 3 Rederiets ansvar

Læs mere

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen

F O A F A G O G A R B E J D E. Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen F O A F A G O G A R B E J D E Godt psykisk arbejdsmiljø et redskab til arbejdspladsen Indholdsfortegnelse Introduktion 4 7 gode grunde 5 1 Der er faktisk mange, der ikke trives på deres arbejdsplads 6

Læs mere

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR

Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR Baggrundsdokument Sammenligning af 4 internationale retningslinjer for CSR OECD s Retningslinjer for Multinationale Virksomheder ISO 26000 Vejledning i samfundsmæssigt ansvar FN s Global Compact FN s Retningslinjer

Læs mere

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ

BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ BRANCHEVEJLEDNING TIL KONTORARBEJDSPLADSER OPSKRIFTER PÅ ARBEJDSGLÆDE GOD TRIVSEL - EN FÆLLES OPGAVE FOR ET GODT ARBEJDSMILJØ _ 00 GOD TRIVSEL FORORD FORORD Med baggrund i den danske arbejdsmiljølovgivning,

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle.

New European Industrial Relations in Europe NEIRE. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. God praksis for tillidsvalgte - forslag til at styrke de tillidsvalgtes rolle. Fra undersøgelsen om de nye Europæisk arbejdsmarkedsforhold (New European Industrial Relations - NEIRE) Lourdes Munduate Martin

Læs mere

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR

Lederen. Den udsatte medarbejder. Fastholdelse. Kollegagruppen SR/TR Faktorer ved Lederen Den udsatte medarbejder Fastholdelse Kollegagruppen F a k t o r e r v e d S u c c e s f u l d e f a s t h o l d e l s e s f o r l ø b Med udgangspunkt i interviews med ledere, udsatte

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV. om forbrugerrettigheder KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Forslag til Bruxelles, den 8.10.2008 KOM(2008) 614 endelig 2008/0196 (COD) C6-0349/08 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV om forbrugerrettigheder {SEK(2008)

Læs mere

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole

Oktober 2013. Personalepolitik for Roskilde Handelsskole Oktober 2013 Personalepolitik for Roskilde Handelsskole A. Indledning... 3 B. Ansættelse... 4 C. Kompetenceudvikling og efteruddannelse... 6 D. Medarbejderudviklingssamtaler... 7 E. Opgavefordeling...

Læs mere

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

(EØS-relevant tekst) under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114, L 173/190 Den Europæiske Unions Tidende 12.6.2014 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2014/59/EU af 15. maj 2014 om et regelsæt for genopretning og afvikling af kreditinstitutter og investeringsselskaber

Læs mere

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012

Personalepolitik. Campus Bornholm 2012 Personalepolitik Campus Bornholm 2012 Drøftet af HSU den xx.xx 2012 Forord 4 Om Personalepolitikken 5 Indledning 6 Identitet og fællesskab 6 Kommunikation og samarbejde 7 Kompetente og engagerede ledere

Læs mere

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt

Arbejdsmiljø et dynamisk projekt ARBEJDSMILJØVENLIG PROJEKTLEDELSE Arbejdsmiljø et dynamisk projekt Vejledning i moderne projektarbejdes samspil med Arbejdsmiljøloven 3 Vester Søgade 12,2 1790 København V Telefon 3363 8000 Telefax 3363

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere