EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI"

Transkript

1 EUROPÆISK SOCIAL DIALOG: MULTISEKTORALE RETNINGSLINJER TIL AT TACKLE VOLD BEGÅET AF TREDJEPART OG ARBEJDSRELATERET CHIKANE EPSU, UNI europa, ETUCE, HOSPEEM, CEMR, EFEE, EuroCommerce, CoESS (I) INTRODUKTION 1. Målet med retningslinjerne er at sikre, at hver arbejdsplads har en resultatorienteret politik, som adresserer problemstillingen med vold begået af tredjepart. Retningslinjerne angiver praktiske trin, som arbejdsgivere, arbejdstagere og deres repræsentanter/fagforeninger kan tage for at reducere, forebygge og afbøde problemer. Trinnene viser anerkendte fremgangsmåder udviklet i vores sektorer og de kan ledsages af mere specifikke og/eller supplerende foranstaltninger. 2. Ifølge EU- og national lov har både arbejdsgivere og arbejdstagere forpligtelser inden for arbejdsmiljø. Selvom ansvaret for at sikre arbejdstagernes arbejdsmiljø i alle aspekter ligger hos arbejdsgiveren 1, har arbejdstageren også pligt til, så meget som muligt, at tage vare på egen sikkerhed såvel som andres, der er påvirket af ens handlinger på arbejdet i overensstemmelse med deres uddannelse og de instruktioner arbejdsgiveren har givet. Arbejdsgivere har også en forpligtelse til at konsultere arbejdstagerne og/eller deres repræsentanter og tillade dem at tage del i alle spørgsmål med relation til arbejdsmiljø. Dette afspejler opmærksomhed på, at i praksis er en fælles tilgang til arbejdsmiljø den mest succesfulde. 1 EU-lovgivningen omfatter følgende direktiver: Direktiv 89/391/EØS af 12. juni 1989 om iværksættelse af foranstaltninger til forbedring af arbejdstagernes sikkerhed og sundhed under arbejdet. Ifølge artikel 5 stk. 3: Arbejdstagernes forpligtelser med hensyn til sikkerhed og sundhed under arbejdet berører ikke princippet om arbejdsgiverens ansvar. Rådets direktiv 2000/43/EF af 29. juni 2000 om gennemførelse af princippet om ligebehandling af alle uanset race eller etnisk oprindelse Rådets direktiv 2000/78/EF af 27. november 2000 om generelle rammebestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv. Rådets direktiv 2002/73/EF af 23. september 2002 om ændring af Rådets direktiv 76/207/EØF om gennemførelse af princippet om ligebehandling af mænd og kvinder for så vidt angår adgang til beskæftigelse, erhvervsuddannelse, forfremmelse samt arbejdsvilkår.

2 3. De underskrivende sociale partnere fra de lokale og regionale regeringer, sundhedsvæsen, handels-, privat sikkerheds-, uddannelsessektorer 2 er i stigende grad bekymrede over den indvirkning vold begået af tredjepart mod arbejdstagere har, fordi det ikke bare underminerer et individs helbred og værdighed, men det har også en meget virkelig økonomisk betydning i form af fravær fra arbejdet, dårlig arbejdsmoral og personaleomsætning. Vold begået af tredjepart kan også skabe et miljø, som er usikkert og endda skræmmende for offentligheden og brugere og har derfor omfattende negativ social virkning. 4. Arbejdsrelateret vold og chikane begået af tredjepart kan antage mange former. Den kan: a. Være fysisk, psykisk, verbal og/eller seksuel. b. Være engangstilfælde eller mere systematiske adfærdsmønstre, begået af en person eller gruppe. c. Udspringe af klienters, kunders, patienters, brugeres, elevers, forældres, borgeres eller serviceudbyderes handlinger eller adfærd. d. Variere fra tilfælde af mangel på respekt til mere alvorlige trusler og fysisk overgreb. e. Være forårsaget af mentale problemer og/eller være begrundet i følelsesmæssige grunde, personlig antipati, fordomme på grund af køn, race/etnicitet, religion og tro, handicap, alder, seksuel orientering eller kropsopfattelse. f. Bestå af kriminelle handlinger målrettet den ansatte og hans/hendes omdømme eller arbejdsgiverens eller kundens ejendom, som kan være organiserede eller spontane og som kræver indblanding fra offentlige myndigheder. g. Have dyb effekt på offerets personlighed, værdighed og integritet. h. Ske på arbejdspladsen, i det offentlige rum eller i privatsfæren og er arbejdsrelateret. i. Ske som cybermobning/cyberchikane via en bred vifte af informations- og kommunikationsteknologier. 5. Problemstillingen vold begået af tredjepart er tilstrækkeligt forskellig fra spørgsmålet om vold og chikane (mellem kolleger) på arbejdspladsen og tilstrækkelige signifikant med hensyn til dens indflydelse på de ansattes arbejdsmiljø og de økonomiske konsekvenser til at berettige en målrettet indsats. 6. Selvom der er sektorale og organisatoriske forskelle vedrørende vold begået af tredjepart blandt arbejdstagere i forskellige stillinger og arbejdspladser, er nøgleelementerne til at tackle det fælles for alle. Elementerne er: en partnerskabstilgang; klare definitioner; forebyggelse gennem risikovurdering, bevidstgørelse, uddannelse; klar afrapportering og opfølgning, og passende evaluering. 2 Jf. vedhæftede bilag

3 7. Med støtte fra Europa-Kommissionen har de multisektorale partnere arrangeret to store konferencer i Bruxelles den 14. marts 2008 og den 22. oktober 2009, hvor arbejdsgivernes og fagforeningernes forskning om vold begået af tredjepart blev præsenteret sammen med casestudier og fælleskonklusioner. Disse retningslinjer bygger på disse initiativer. De supplerer den tværsektorale Rammeaftale om Chikane og Vold på arbejdspladsen af 26. april Den måde, hvorpå bestemte servicer er organiseret og leveret, afspejler nationale, regionale og lokale omstændigheder. Der, hvor de sociale partnere allerede benytter de tiltag, retningslinjerne foreslår, vil hovedopgaven være at rapportere om den fremgang, der er sket. 9. De multisektorale sociale partnere anerkender at arbejdsgivere og arbejdstagere har professionelle, etiske og lovbestemte forpligtelser over for tredjepart så vel som over for hinanden. (II) FORMÅL 1. Formålet med disse retningslinjer er at understøtte arbejdsgiveres, arbejdstageres og deres repræsentanter/fagforeningers handling(er) for at forebygge, reducere og afbøde vold begået af tredjepart og konsekvenserne heraf. 2. De multisektorale sociale partnere anerkender, at mange arbejdspladser endnu ikke har udviklet praktiske foranstaltninger til forebyggelse og håndtering af arbejdsrelateret chikane og/eller vold begået af tredjepart. Disse foranstaltninger bør: a. Øge bevidstheden og forståelsen hos arbejdsgivere, arbejdstagere, deres repræsentanter og andre offentlige myndigheder (f.eks. arbejdsmiljøagenturer, politi osv.) om problemstillingerne med vold begået af tredjepart. b. Vise de sociale partneres dedikation i samarbejdet og i at dele erfaringer og metoder for at hjælpe hinanden med at forebygge og håndtere problemer med chikane og/eller vold begået af tredjepart for at mindske indvirkningen på arbejdstagernes helbred og velbefindende, sygefravær og produktivitet. c. Give arbejdsgivere, arbejdstagere og deres repræsentanter/fagforeninger på alle niveauer retningslinjer til at undgå, forebygge og tackle problemer med arbejdsrelateret chikane og vold begået af tredjepart. (III) TILTAG TIL AT IDENTIFICERE, FOREBYGGE, REDUCERE OG AFBØDE ARBEJDSRELATERET CHIKANE OG VOLD BEGÅET AF TREDJEPART 1. Sandsynligheden for forekomst af vold eller chikane begået af tredjepart kan reduceres gennem informationskampagner om emnet over for arbejdsgivere, arbejdstagere og brugere samt sikre, at ledere og ansatte modtager tilstrækkelig rådgivning og uddannelse.

4 2. De mest succesfulde initiativer til at tackle vold betyder både involvering af de sociale partnere fra begyndelsen og involvering af en holistisk tilgang, som dækker alle aspekter fra bevidstgørelse over forebyggelse og uddannelse til afrapporteringsmetoder, støtte til ofre, evaluering og løbende forbedring. 3. Arbejdsgivere bør have en klar politik for forebyggelse og håndtering af chikane og vold begået af tredjepart, som skal vare indarbejdet i deres generelle arbejdsmiljøpolitik. Disse politikker bør være udarbejdet af arbejdsgiverne i samarbejde med arbejdstagerne og deres repræsentanter i overensstemmelse med national lovgivning, overenskomster og/eller praksis. Særligt arbejdspladsernes arbejdsmiljørisikovurderinger og individuelle jobfunktioner bør inkludere en handlingsorienteret vurdering af den risiko tredjepart udgør. 4. Vold begået af tredjeparts forskelligartede natur betyder, at politikker må være skræddersyede til ethvert arbejdsmiljø. Som en del af den gode praksis, bør politikkerne gennemgå jævnlig evaluering for at tage højde for erfaringer og relateret udvikling i lovgivningen, teknologi osv. Med tiden bør forskning, erfaring og teknologiske fremskridt tilvejebringe bedre løsninger end de, der er tilgængelige nu. 5. En passende politik for en arbejdsgiver understøttes i særdeleshed af de følgende elementer: a. Løbende information til og konsultation med ledere, ansatte og deres repræsentanter/fagforeninger på alle stadier. b. En klar definition af vold og chikane begået af tredjepart med eksempler på de forskellige former, det kan antage. c. Nødvendig information til klienter, kunder, brugere, offentligheden, elever, forældre og/eller patienter, der fortæller, at chikane og vold mod ansatte ikke vil blive tolereret, og hvis det sker, vil der blive taget de nødvendige retslige tiltag. d. En politik, baseret på en risikovurdering, der tager højde for de forskellige erhverv, beliggenhed og arbejdsformer muliggør identifikation af potentielle problemer og udformning af passende svar og fremgangsmåder, f.eks.: Forventningsafstemning gennem tilvejebringelse af klar information om den service, klienter/kunder/brugere/elever og forældre kan forvente samt udarbejdelse af retningslinjer for, hvordan tredjepart kan udtrykke utilfredshed og hvordan sådanne klager bliver undersøgt. Indarbejde sikkert arbejdsmiljø i indretning af arbejdspladser Stille passende værktøjer til sikring af ansatte til rådighed, f.eks. overvågning, sikkerhedsforanstaltninger osv. Samarbejdsaftaler med de relevante offentlige myndigheder så som politi, retsvæsen, sociale myndigheder og tilsyn.

5 e. Nødvendig uddannelse for ledelse og ansatte, som inkluderer generel sikkerhed i relation til arbejdsopgaver og arbejdsmiljøet, og som kan indarbejde mere specifikke færdigheder så som teknikker til at undgå eller håndtere konflikter. f. En procedure til at overvåge og undersøge anklager om chikane og/eller vold begået af tredjepart, og til at informere ofrene om udviklingen i den relevante undersøgelse eller opfølgende handling. g. Klare politikker om den støtte, der stilles til rådighed for ansatte, som er udsatte for chikane og/eller vold, som f.eks. og afhængig af omstændighederne kunne involvere medicinsk (inklusive psykologisk), retslig, praktisk og/eller økonomisk støtte (f.eks. yderligere forsikringsdækning, som går ud over lovgivningsmæssige forpligtelser). h. Klare krav til medarbejderne vedr. rapportering af hændelser og til de foranstaltninger, der bliver sat i værk for at beskytte disse ansatte mod mulige gengældelseshandlinger og overgivelse af tilfælde til andre offentlige myndigheder, f.eks. politi, arbejdsmiljømyndigheder osv. i henhold til national praksis og procedurer. i. Klare politikker om, hvornår det er passende at indgive klager, rapportere kriminalitet eller dele information om udøvere af vold begået af tredjemand med andre arbejdsgivere og offentlige myndigheder, som respekterer personlig integritet, tavshedspligt, lovmæssige forpligtelser og principper for beskyttelse af personfølsomme data. j. Gennemskuelige og effektive procedurer for registrering af fakta og tal for at overvåge og sikre, at opfølgning af politikkerne er på plads. k. Foranstaltninger, der sikrer, at politikken er kendt og forstået af ledelse, medarbejdere og tredjepart. 6. På denne måde understreger de multisektorale sociale partnere vigtigheden af at samarbejde med andre relevante partnere på nationalt eller lokalt niveau for at identificere og forebygge vold og chikane ved at have ensartede tilgange til politikken. (IV) IMPLEMENTERING OG NÆSTE SKRIDT Implementering af og opfølgning på retningslinjer vil bestå af tre trin: Trin 1 Forpligtelse og udbredelse De underskrivende sociale partnere vil udbrede kendskabet til retningslinjerne og iværksætte tiltag til at vurdere og adressere problemstillingen med chikane og vold begået af tredjepart ved at benytte de oven for i sektion 3 identificerede politikker. Samlet anmode Europa-Kommissionen om at støtte et projekt til at udbrede kendskabet til og promovere retningslinjerne, inklusive gennem workshopper, der skal arrangeres inden udgangen af 2011.

6 Fremme retningslinjerne i medlemslandene på alle relevante niveauer under hensyntagen til national praksis, gennem fælles- eller enkelthandlinger. I betragtning af interessen for nærværende emne, vil de sociale partnere også udsende dette dokument til alle relevante spillere på europæisk og nationalt niveau. De vil også tilbyde deres medlemmer uden for EU til at gøre brug af retningslinjerne. Trin 2 Informationskampagne De nationale sociale partnere vil oplyse om problemstillingen om chikane og vold begået af tredjepart og udvikle og dele fremgangsmåder for dette område inden for deres sektorer. Dette kan inkludere alle metoder, som er nødvendige i forhold til det nuværende niveau af kendskab og erfaring med vold begået af tredjepartfænomenet i medlemsstaterne og/eller sektor og vil indregne det arbejde, der allerede er udført på dette felt, inklusive mulighederne for: Yderligere forskning Udgivelser Konferencer, der samler interesserede parter om at dele gode erfaringer og/eller arbejde sammen om en løsning på problemet Trin 3 Monitorering og opfølgning De underskrivende sociale partnere vil: Komme med en fremskridtsrapport i 2012 til deres respektive sektorale komitéer for social dialog og overlader til de europæiske komitéer for social dialog i de respektive sektorer at forberede en fælles rapport. Når det næste europæiske social dialog-arbejdsprogram skal forberedes, vil de sociale partnere tage hensyn til disse retningslinjer Multisektorale opfølgningsmøder vil blive arrangeret efter behov og en endelig samlet evaluering vil finde sted i 2013.

Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Overordnet resumé

Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Overordnet resumé Hvordan sikrer man medarbejdernes trivsel og helbred i forbindelse med omstruktureringer? Anbefalinger fra HIRES (Health in Restructuring Innovative Approaches and Policy Recommendations) et europæisk

Læs mere

undgå Vold, mobning og chikane

undgå Vold, mobning og chikane undgå Vold, mobning og chikane 1 redaktionsgruppe Fra KTO: Charlotte Bredal, FOA Fag og Arbejde Niels Jakobsen, HK/Kommunal Jan Kahr Frederiksen, FTF-K Eva Marianne Rosenbæk, AC Henrik Carlsen, KTO Fra

Læs mere

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige

Meddelelse fra Richard Tobin Vi er alle ansvarlige CODE OF CONDUCT A Den vigtigste menneskelige opgave er at give vores handlinger en moralsk værdi. Vores indre balance og selve vores eksistens afhænger af det. Det er kun moralen i vores handlinger, der

Læs mere

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd

De Forenede Nationer KONVENTION. om rettigheder for personer med handicap. Det Centrale Handicapråd De Forenede Nationer KONVENTION om rettigheder for personer med handicap Det Centrale Handicapråd Det Centrale Handicapråd Bredgade 25, Skt. Annæ Passage opg. F, 4. sal 1260 København K tlf.: 33 11 10

Læs mere

Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet

Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet Europarådets Traktatserie nr. 210 Europarådets konvention til forebyggelse og bekæmpelse af vold mod kvinder og vold i hjemmet Istanbul, d. 11. maj 2011 www.coe.int/conventionviolence The official languages

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU)

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) L 304/18 Den Europæiske Unions Tidende 22.11.2011 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 1169/2011 af 25. oktober 2011 om fødevareinformation til forbrugerne, om ændring af Europa-Parlamentets

Læs mere

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR

INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR INTERNATIONAL RAMMEAFTALE OM PSA PEUGEOT CITROËNS SOCIALE ANSVAR «Et socialt engagement uden grænser» INDLEDNING Den verdensomspændende bilkoncern, PSA PEUGEOT CITROËN, baserer sin udvikling på socialt

Læs mere

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder

NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING. Det Danske Institut for Menneskerettigheder NATIONAL AKTIVITETSRAPPORT DANMARK ANTIDISKRIMINATIONS- OG MANGFOLDIGHEDSTRÆNING Det Danske Institut for Menneskerettigheder Maj 2008 1 Indholdet af denne publikation afspejler ikke nødvendigvis Den Europæiske

Læs mere

RET TIL ET LIV UDEN VOLD

RET TIL ET LIV UDEN VOLD RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE AF DANMARKS OPFYLDELSE AF EUROPARÅDETS KONVENTION TIL FOREBYGGELSE OG BEKÆMPELSE AF VOLD MOD KVINDER OG VOLD I HJEMMET RET TIL ET LIV UDEN VOLD JURIDISK ANALYSE

Læs mere

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION

GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION GRØNBOG DEN LOVPLIGTIGE REVISORS ROLLE, STILLING OG ANSVAR I DEN EUROPÆISKE UNION 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Afsnit 1 INDLEDNING 1.1-1.5 2 REGULERING AF LOVPLIGTIG REVISION PÅ EU-PLAN 2-2.10 OG BEHOVET FOR

Læs mere

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb

Sociale hensyn ved indkøb. En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Sociale hensyn ved indkøb En vejledning i mulighederne for at tage sociale hensyn ved offentlige indkøb Denne publikation støttes under EU-programmet for beskæftigelse og social solidaritet (2007-2013)

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET

MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.10.2011 KOM(2011) 681 endelig MEDDELELSE FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET, RÅDET, DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE OG SOCIALE UDVALG OG REGIONSUDVALGET En ny EU-strategi

Læs mere

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 27.5.2014 L 158/1 I (Lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. 536/2014 af 16. april 2014 om kliniske forsøg med humanmedicinske lægemidler og om ophævelse

Læs mere

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder

Vold mod kvinder. Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Vold mod kvinder Initiativer og anbefalinger til bekæmpelse af vold mod kvinder Status og forslag til national handlingsplan fra den tværministerielle arbejdsgruppe om vold mod kvinder og handel med mennesker

Læs mere

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse

Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse Tværnational undersøgelse af unge intellektuelt handicappedes arbejdsindsættelse TIME@Net Project N. 2014-1-IT03-KA205-1295 Transnational Network promoting Innovative Models in Education, Work Inclusion

Læs mere

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE

ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE ANBEFALINGER TIL SUNDHEDS- PERSONERS MØDE MED PÅRØ- RENDE TIL ALVORLIGT SYGE 2012 Nationale anbefalinger for sundhedspersoners møde med pårørende til alvorligt syge Sundhedsstyrelsen, 2012 Sundhedsstyrelsen

Læs mere

Faglig konference om organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling. 4. november 5. november 2004 i København, Danmark

Faglig konference om organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling. 4. november 5. november 2004 i København, Danmark Faglig konference om organiske opløsningsmidler og vandbaseret maling 4. november 5. november 2004 i København, Danmark København/Vilvorde-deklarationen om organiske opløsningsmidler og vandbaserede malinger

Læs mere

Etiske principper for nordiske psykologer

Etiske principper for nordiske psykologer Etiske principper for nordiske psykologer 0. Forord Fagetiske principper er en præcisering af den almene etik, der gælder såvel for psykologer som for alle andre mennesker. Gennem deres arbejde kommer

Læs mere

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET

POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET POLITIK FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET Juni 2014 INDHOLD FORORD 3 INDLEDNING 4 MÅLSÆTNING OG MÅLGRUPPER FOR DANSK STØTTE TIL CIVILSAMFUNDET 7 AKTUELLE GLOBALE UDFORDRINGER OG MULIGHEDER 10 CIVILSAMFUND

Læs mere

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 25.1.2012 COM(2012) 11 final 2012/0011 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger

Læs mere

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber

Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber Kodeks for adfærd og etik i sektoren for private vagtselskaber I. Formålet med en kodeks for adfærd og etik i denne sektor Sektoren for private vagtselskaber består af næsten 10 000 virksomheder, som beskæftiger

Læs mere

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct

Fredag d. 10 januar. Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Fredag d. 10 januar Politik mod korruption og bestikkelse Code of Conduct Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Introduktion... 3 Retningslinjer for alle ansatte... 4 Code of Conduct... 7 3 Introduktion

Læs mere

Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund. Eksempler på lokale initiativer

Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund. Eksempler på lokale initiativer Samhørighed i lokalsamfundet: med særlig fokus på de muslimske samfund Eksempler på lokale initiativer FRA 2008 Netværket af lokalsamfund LCN s målsætninger Hvem er vi? I LCN sidder Den Europæiske Unions

Læs mere

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst)

DIREKTIVER. (EØS-relevant tekst) 5.6.2015 L 141/73 DIREKTIVER EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV (EU) 2015/849 af 20. maj 2015 om forebyggende foranstaltninger mod anvendelse af det finansielle system til hvidvask af penge eller finansiering

Læs mere

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl

revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl revh 5. reæporue rah trævs dev ta esæl Hver 5. europæer har svært ved at læse EU S EKSPERTGRUPPE PÅ HØJT PLAN OM LÆSE- OG SKRIVEFÆRDIGHEDER SAMMENFATNING, SEPTEMBER 2012 GØR NOGET NU EU S EKSPERTGRUPPE

Læs mere

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS

EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS EXIDE TECHNOLOGIES ETISK ADFÆRDSKODEKS I. INTRODUKTION Exide Technologies har udfærdiget dette etiske adfærdskodeks ( Kodekset ) for at sikre, at Exide Technologies og dets datterselskaber og andre associerede

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken.

Inkluderende værdier - inspiration til hvordan skolen bedst synliggør sine værdier i handlinger, og ikke kun i personalepolitikken. Samlet oversigt over anbefalingerne Indsatsområde: Værdier, kultur og politik Anbefalinger til mangfoldighedsprofil 1 Teasers Forandringsparathed - inspiration til at tage stilling til, hvilke ændringer

Læs mere